TERTIALRAPPORT 2/212 SOGNDAL KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TERTIALRAPPORT 2/212 SOGNDAL KOMMUNE"

Transkript

1 TERTIALRAPPORT 2/212 SOGNDAL KOMMUNE 1

2 Tertialrapport 2/ INNLEIING STATUS PÅ PRIORITERTE OMRÅDE HOVUDTAL ØKONOMI ØKONOMISKE AVVIK - TENESTE- OG STØTTEEININGAR KULTUR PLAN OG NÆRING KOMMUNALTEKNIKK PLEIE OG OMSORG BARNEHAGAR FJÆRLAND OPPVEKSTSENTER NORANE OPPVEKSTSENTER KAUPANGER SKULE TRUDVANG SKULE KVÅLE SKULE STØTTEEINING ØKONOMI STØTTEEINING TENESTETORG OG IKT FAG OG UTVIKLING POLITISK VERKSEMD OPPSUMMERING BUDSJETTAVVIK INVESTERINGSREKNESKAPEN

3 1.0 INNLEIING. Sogndal kommune har vedteke at administrasjonen skal utarbeide tertialrapportar. Føremålet med rapportane er å gi informasjon om oppfølging av budsjett gjennom året, med status for prioritert områder (10 på topp) og ressursbruken samanlikna med budsjett. 2.0 STATUS PÅ PRIORITERTE OMRÅDE 1. Vi skal vidareutvikle fornyingsarbeidet i kommunen ved m.a. å etablere eit kvalitetssystem for alle tenester og forvaltning i kommunen, knyte fagsystem til nytt løns- og økonomisystem og etablere ei felles ordning for kompetansekartlegging. Vi skal også gjennom eit politisk arbeid vurdere konsekvensar for samanslåing av Leikanger kommune og Sogndal kommune. Arbeidet med å etablere eit kvalitetssystem er sett i gang i alle delar av kommunen og omfattar tenesteomtalar, prosedyrar, relevante planar og lover, og system for avviksmelding, risikoanalyse og internkontroll. Kommunen vart vald til å delta i KS sitt utviklingsnettverk om «Rådmannen sin internkontroll», og vi har delteke i 4 nettverksamlingar. Arbeidet med å knyte fagsystem til nytt løns- og økonomisystem er sett i gang innfor skule, barnehage og pleie og omsorg. Det er lagt til rette for innføring av felles ordning for kompetansekartlegging. Leikanger kommune har gjort vedtak om ikkje å gå vidare med å greie ut konsekvensar for samanslåing av Leikanger kommune og Sogndal kommune, og det er såleis ikkje grunnlag for å arbeide vidare med kommunesamanslåing no. 2. Vi skal følgje opp samhandlingsreforma ved å planlegge utbygging av helse- og omsorgstenestene i kommunen, slik at kommunen sjølv kan levere tenester som vi skal ta over frå spesialisthelsetenesta, m.a. ved å styrkje det førebyggjande helsearbeidet og auke kompetansen innan helse- og omsorgstenestene og planlegge utbygging av helse- og omsorgstenestene. I utgreiingsarbeidet må vi ta i bruk all kunnskap om førebyggande helsearbeid og aldring med meir, inkludert den erfaringsbaserte kompetansen Nye verkemiddel i 2012 innafor samhandlingsreforma er inngåing av avtalar med Helse Førde, ansvar for utskrivingsklare pasientar, medfinansiering av spesialisthelsetenesta og innfasing av tilbod i kommunane om øyeblikkeleg hjelp. Kommunestyret har gjort vedtak om alle avtale som i 2012 skal inngåast med Helse Førde. Vi tek i mot alle utskrivingsklare pasientar. Vi har eit høgare forbruk knytt til medfinansiering av spesialisthelsetenesta inn dei tilførde statlege midla. Vi har søkt om og fått midlar til etablering av tilbod om øyeblikkeleg hjelp frå 1. desember Kompetansen er auka, m.a. ved utdanning av sjukepleiarar i akuttsjukepleie, for å kunne etablere tilbodet om øyeblikkeleg hjelp. Kommunestyret har vedteke planleggingsgrunnlaget (investeringsramme, romprogram og utbyggingstomt) for utbygging av Sogndal omsorgsenter/sogndal lokalmedisinske senter. På dette grunnlaget har vi starta opp arbeidet med reguleringsplan. På bakgrunn av vedteken reguleringsplan vil det bli gjennomførd arkitektkonkurranse og prosjektering av utbygginga. Brukarar representert ved eldrerådet og rådet for funksjonshemma, medarbeidarar og tillitsvalde vil bli trekt inn også i den vidare planlegginga. Det førebyggjande helsearbeidet er styrkja ved at alle tenesteeiningar har som resultatmål for 2012 å gjennomføre to nye folkehelsetiltak. Vidare er det interkommunale prosjektet i lag med kommunane Luster og Leikanger søkt vidareført med eitt år, og Helsedirektoratet har løyvd kr for andre året. Samhandlingsreforma er vidare følgt opp ved inngåing av alle lovpålagd avtalar med Helse Førde og ved deltaking i forstudie og lokalmedisinsk senter ved Lærdal sjukehus. 3. Vi skal følgje opp strategisk skuleplan og strategisk plan for barnehagar og gjennomføre eit utviklingsprogram for barnehageleiarar og ha vurdert om det skal etablerast ei interkommunal ordning knytt til barnehage- og skuleutvikling. 3

4 Dei ulike satsingsområda i strategisk skuleplan og strategisk plan for barnehagar er konkretisert i skulane og barnehagane sine verksemdsplanar, og det er utarbeidd konkrete mål for læringsresultat og trivsel i økonomiplanen. Alle skulane deltek i relevante fagnettverk, og det er etablert regionale nettverk for barnehagesektoren. Ordførar, varaordførar og kommunalsjef deltek på KS sitt nettverk «Den gode skuleeigar». Til saman 22 styrarar/pedagogar frå alle barnehagane i kommunen har gjennomført eller er i ferd med å gjennomføre leiarutdanning. Sogn regionråd har lagt til rette for vidareføring av «Sats på skulen Snu Sogn» ved å etablere eit varig regionalt barnehage- og skulesamarbeid frå Alle dei 8 kommunane i regionrådet har slutta seg til framlegget. Sogndal kommune legg til grunn at utviklingsarbeid innan spesialpedagogikk vert det viktigaste arbeidsfeltet i vidareføringa. 4. Vi skal som vertskommune leggje til rette for fullføring av Sogndal vidaregåande skule og sentralbygget til Høgskulen i Sogn og Fjordane, inkl. sal av gymnasbygget frå fylkeskommunen til Statsbygg, og bidra til oppgradering av del II på Kvåle stadion, slik at Fosshaugane Campus framstår som eit fylkessenter for utdanning, forsking og idrett. Vi skal og bidra til auka samhandling mellom partane på Fosshaugane Campus for å løyse ut potensialet for innovasjon og nyskaping. Første byggetrinn for Sogndal vidaregåande skule er bygd ut, og uteområdet er opparbeidd i år. Sentralbygget vart opna til studieåret 2012/2013, med offisiell opning 5. november. Fylkeskommunen og HSF har laga ei felles fråsegn som seier at målsettinga er at HSF skal kjøpe Gymnasbygget, sjølv om dette ligg noko fram i tid. Avtalar mellom Sogndal Fotball AS og kommunen legg til rette for oppgradering av del II på Kvåle stadion, m.a. med oppgradering av løpebana. Arbeidet vil etter planen bli gjennomførd no i haust. Styringsgruppa for Fosshaugane Campus og kreativt campusseminar er viktige arena for auka samhandling mellom partane på Fosshaugane Campus. 5. Vi skal gjere strandsona i Sogndal sentrum tilgjengeleg for allmenta ved å leggje til rette for allmenn bruk av friluftsområda på Hagelinnesa, leggje til rette for næringsutvikling og auka sjønær aktivitet, byggje ny bru over Sogndalselva og fullføre fjordstien frå Hagelinnesa til næringsområdet på Nestangen. Det sjønære friområdet mellom badelaguna og elveosen vil bli opparbeidd i samband med utbygging av sjøkanten og utbygging av fjordenergi og VA-anlegg hausten 2012 og fram til sommaren Fjordstien og elvepark frå Quality Hotel Sogndal til ny Loftesnesbru er ferdig prosjektert. Arbeidet med sikring av grunn i dette området er vidareført med utarbeiding av kostnadsoverslag, løyving på 3 mill. kroner frå Direktoratet for naturforvaltning og forhandlingsmøte med alle berørte grunneigarar. Fjordsti rundt Nestangen vil verta bygd ut i samband med ny Loftesnesbru. 6. Vi skal planleggje ny gravlund ved Kaupanger stavkyrkje og bidra til å etablere samarbeidsordning knytt til stavkyrkja og tilhøyrande verneområdet. Vi skal lage ein plan for utviding av industriområdet med ein framtidsretta infrastruktur. Ny gravlund ved Kaupanger stavkyrkje er planlagd. Før reguleringsplan kan vedtakast endeleg må det gjennomførast registrering av kulturminne. Skogen er no hogd, og kartlegginga av kulturminne er gjennomførd. Rapporten frå kartlegginga er venta ferdig i løpet av året. Vi har teke initiativ til møte for å drøfte samarbeidsordningar knytt til verneområdet ved stavkyrkja. Reguleringsplan for framtidig infrastruktur for industriområdet er varsla starta opp. Plan for utviding av industriområdet vil bli drøfta i samband med revisjon av arealdelen av kommuneplanen. 7. Vi skal gjennomføre plan for opprusting av Mundal sentrum i samarbeid med Bygdeutvalet i Fjærland og arbeide for gode trafikkløysingar for nytt kryss rv 5/veg til industriområdet. Kostnadene ved opprusting av Mundal sentrum er langt høgare enn avsette midlar. Rådmann legg til grunn at dei tiltaka som skal gjennomførast skal gjerast ferdig innafor dei avsette midlane. Kva tiltak som skal gjennomførast, vil bli drøfta med Bygdeutvalet. 4

5 Det er gjennomførd hydrologiske vurderingar knytt til Storeelvi i samband med reguleringsplan for nytt kryss rv5/veg til industriområdet. Vi har vurdert ulike brukonstruksjonar, mv. for at høgd på brua ikkje skal verta for høg i høve til nivået på vegbana, og det er avklara at reguleringsplanarbeidet kan halde fram. Vi tek sikte på å leggje reguleringsplan for området ut på høyring i løpet av hausten. 8. Vi skal leggje til rette for å bygge ny Loftesnes bru med tilhøyrande gangvegar og grøntanlegg. Vi skal vedta ein sykkelplan for sentrum og ein reguleringsplan med miljøprofil for Gravensteinsgata. Eit langsiktige mål er å få etablert eit miljølok i Gravensteinsgata. Vi har arbeidd for å få ei startløyving for ny Loftesnes bru inn i statsbudsjettet for Det har vi lukkast med, og det er sett av 10 mill. kroner til oppstartsløyving i Framlegg til sykkelplan er lagd ut på høyring. Planen vil bli innarbeidd i revidert arealdelen av kommuneplanen. Reguleringsplan med miljøprofil for Gravensteinsgata vil inngå som del av ein områdereguleringsplan for sentrum. 9. Vi skal medverke til å vidareutvikle Sogndalsdalen til eit velfungerande rekreasjons- og turområde for allmenta og eit attraktivt reiselivsmål basert på området sine unike natur- og kulturkvalitetar, med auka hyttebygging, og utbygging av Sogndal skisenter. Vi skal medverke til å vidareutvikle Fjellsportfestivalen til å bli ein leiande og levedyktig festival innafor sitt område, med fokus på kunnskap, opplevingar og kultur. Vi har hatt fleire møter med Sognefjorden Utvikling AS for å avklare grunnlaget for utbygging av hytter, heisanlegg m.v. i Hodlekve. I dette arbeidet har det også vore brei kontakt med Sogndal skisenter. Sognefjorden Utvikling AS har no inngått avtalar med grunneigarane om utbygging av området. Det er drøftingar mellom Sognefjorden Utvikling AS og Sogndal Skisenter om utvikling av anlegga i Hodlekve, og det er drøftingar mellom Sognefjorden Utvikling AS og Sogndal kommune om ein utbyggingsavtale for veg, vatn og avløp knytt til gjeldande reguleringsplan. Sognefjorden Utvikling AS har også signalisert at dei ønskjer å starte arbeidet med ny reguleringsplan i området, for m.a. leggje til rette for nye heisløysingar og auka volum for hyttebygging. I samarbeid med Bratt Moro AS er det utarbeidd reguleringsplan for utfartsparkering ved Gunnvordalen, og gjennomføringa av planen er kome godt i gang. Fjellsportfestivalen vart gjennomførd i februar med god deltaking. I september vart Fjell- og fjordmoro gjennomførd. 10. Vi skal gjennom aktivt eigarskap i kulturhusselskapa og i samarbeid med brukarane medverke til auka kulturaktivitet i Sogndal Kulturhus. Sogndal Kulturhus skal også i framtida framstå som eit kulturhus for heile regionen. Vi har i samråd med Sogndal eigedomsselskap søkt med midlar for tilrettelegging for m.a. Sogn Kulturskule og ein tredje kinosal i kulturhuset. Søknaden vart ikkje stetta, og den vil bli omarbeidd og avgrensa til tiltak som kan få støtte gjennom ordninga. Vi vil inngå leigeavtale for Sogn Kulturskule i kulturhuset. Det er drøftingar mellom Sogndal Kulturhus AS og eigedomsselskapet om ein leigeavtale for eit utvida areal for deira føremål i kulturhuset. Kommunestyret har drøfta sentrale verdiar for kulturhuset, og sendt desse over til Sogndal Kulturhus AS. 5

6 3.0 HOVUDTAL ØKONOMI Skatt og rammetilskot Skatt og rammetilskot er budsjettert etter prognose frå KS. Siste prognose byggjer på kommuneproposisjonen for 2013 og RNB for Skatteinntekter er budsjettert med 144,6 mill. og rammetilskot med 175,1 mill. Siste prognose vart lagd ut 2. august og viser ein auke i skatteinntektene på 4,1 mill. og auke i rammetilskotet med kr Årsaka til auken er nytt anslag på skatteinntekter for kommunane, som i revidert nasjonalbudsjett (RNB) er justert opp med 1,9 mrd. kroner. Rammetilskotet aukar som følgje av behov for fleire barnehageplassar etter endring av kontantstøtta. Løn og pensjon Det er sett av 6,6 mill. til lønsoppgjeret i Dette er rekna ut frå eit lønsoppgjer med ramme på 4 %. I RNB vart dette talet justert ned frå 4 til 3,75 %. Etter at oppgjeret i kommunesektoren er avslutta viser det seg at lønsoppgjeret vert langt dyrare enn det som vart berekna i RNB. Det er det avsett 1,5 mill. for lite i budsjettet til kommunen til å dekke lønsoppgjeret var eit godt år for KLP med god avkastninga og overskot. Dette gir rom for større tilbakeføring til kundane sitt premiefond enn det som går fram av tidlegare prognose. Endeleg pensjonskostnad for 2012 er vanskeleg å berekne på dette tidspunkt og vert først klar i januar. Utifrå at det i rekneskapen for 2011 var eit mindreforbruk på pensjon med kr. 2 mill., og at budsjettet for 2012 byggjer på same utrekningsmetode, kan vi forvente eit mindreforbruk på minst 1 mill. i år. Eigedomsskatt Etter 1. tertial vart budsjettet oppjustert med kr til 19,59 mill. Etter fakturering av 2. halvår viser rekneskapen 19,66 mill. Det gir ei meirinntekt på kr Renter Renteutgifter Det er budsjettert med ein gjennomsnittleg rentesats på 3,25 % på lån som utgjer om lag 9,8 mill. i renteutgifter. Kommunen har hovudtyngda av lån i Kommunalbanken. Renta på lån i Kommunalbanken har gått ned frå 3,15 % pr.1 januar til 2,364% ved siste renteregulering i september. Dette gir ei mindreutgift på renter med omlag 2 mill. kroner. Renteinntekter Renter på bankinnskot er budsjettert med i underkant av kr. 2,4 mill. Halvparten av dette gjeld renter av fondsmidlar som skal avsetjast. Renter på utlån er budsjettert med 1 mill. som fordeler seg på formidlingslån med , lån Sil-tribuna med og ansvarleg lån Sognekraft med kr For renter på bankinnskot og utlån er det budsjettert 3,25 % med unnatak av renter på ansvarleg lån Sognekraft der satsen er 8 %. Som følgje av at lånet vert omgjort til aksjekapital fell desse renteinntektene bort i Dette vart korrigert etter 1. tertial. Renteinntekter på innskot er, som følgje av lågare rente, forventa å bli om lag kr lågare enn budsjettert. Renta på utlån vert redusert med kr Samla sett vert renteinntektene på innskot og utlån kr lågare enn budsjettert. Ut frå renteutviklinga så langt i år kan vi forvente ei innsparing på netto renter med om lag kr. 1,37 mill. for heile året. Avdrag Det var budsjettert med 18,69 mill. i avdrag. Avdragsutgiftene vart auka med kr etter 1. tertial som følgje av nytt låneopptak for startlån i husbanken på kr. 5 mill. Avdragsutgiftene er i samsvar med redigert budsjett. Avkastning verdipapirfond Det er budsjettert med ei årleg avkastning på 6% dvs kr Oversikt frå Sparebanken vest viser pr. 30 sep. ei avkastning på 8,3 % i perioden januar til og med september. I kroner utgjer dette så langt

7 Utbyte og eigaruttak Budsjettert utbyte frå Sognekraft er kr Dette er budsjettert med ein føresetnad om eit samla utbyte på 33 mill. der Sogndal sin del utgjer 10,98 %. Ordinært utbytte for 2011 frå Sognekraft er på 30 mill. kroner, noko som gjev lågare utbetaling enn budsjettert. Som følgje av at ansvarleg lån kr.5,5 mill. skal gjerast om til aksjekapital vart utbyte auka med 4 mill. fordelt på eigarkommunane. For Sogndal kommune utgjer dette kr Beløpet er meint å kompensere for bortfall av renteinntekter på lånet. Etter første tertial vart budsjettet auka med kr Utbyte frå Sentrumsbygg AS er budsjettert med kr Etter budsjettendring i 1. tertial er utbyte i samsvar med budsjettet. Andre tilskot og overføringar Mva kompensasjon investering Det er budsjettert med kr. 2,37 mill. i mva-kompensasjon frå investeringar. Pr 2. tertial viser rekneskapen kr. 1,2 mill. Mva-kompensasjon frå investeringar vert inntektsførd i driftsrekneskapen og vidare overførd til investeringsrekneskapen for finansiering av investeringar. Reduserte inntekter mvakompensasjon investeringar vil såleis tilsvarande føre til reduserte overføringar til investeringsrekneskapen. Framdrifta på dei ulike investeringane er avgjerande for desse postane. Statstilskot flyktningar og asylantar Statstilskot flyktningar er budsjettert med kr 13,35 mill. Dette under føresetnad av planlagd busetjing Hittil i år har vi motteke stadfesting på utbetaling av integreringstilskot på kr 12,2 mill. I tillegg kjem busetjing i perioden august/september og ut året. Vi forventar ei busetting resten av året som gjev eit tilskot i samsvar med budsjettet. For statstilskot asylantar er det budsjettert med kr. 1,25 mill. Dette vil bli om lag kr høgare. Kompensasjon investeringskostnadar omsorgsbustader og aldersheimar, skular og kyrkjebygg Det er budsjettert med inntekter på 4,44 mill. Inntektene er avhengig av rentenivået. Som følgje av lågare rentenivå er statleg tilskot til renteavhengige ordningar (skule, omsorg og kyrkje) forventa å bli omlag kr lågare enn budsjettert. Dette er fordelt med på omsorg, på skular og på kyrkjebygg. Det var budsjettert med ei rente på 2,78 %. Ny prognose vier eit rentenivå på 2,22 %. Avkastning Kraftfond II avsetjing til avkasningsfond Det er budsjettert med ei samla avkastning kraftfond II på 1,9 mill fordelt på avkastning verdipapirfond med kr , utlån SIL-tribuna med kr og renter av bankinnskot med kr Så langt i år viser rekneskapen ei samla avkastning på kraftfond II med1,8 mill. dvs. kr mindre enn budsjettert. 7

8 4.0 ØKONOMISKE AVVIK - TENESTE- OG STØTTEEININGAR. 4.1 KULTUR Det er ikkje meldt om avvik. Rekneskapen er i samsvar med budsjettet 4.2 PLAN OG NÆRING Det er forventa eit samla mindreforbruk for eininga på kr Plan og byggesak Det ligg an til at vi vil få om lag i meirinntekter på gebyr (byggesak, plan og oppmåling). Dette skuldast høg aktivitet på byggsida i Sogndal. 290 Brann og ulukkesvern Det er forventa eit mindreforbruk på kr som skuldast meirinntekter på feieavgift og mindre overføring til Sogn Brann og redning enn det som er budsjettert. 4.3 KOMMUNALTEKNIKK Eininga går i balanse framskrive på årsbasis. Eit mindreforbruk i drifta vert overførd investeringsbudsjettet for finansiering av dei investeringstiltaka eininga gjennomførar. 4.4 BARN OG UNGE Tertialrapport for tenesteeining barn og unge syner eit mindreforbruk på kr Sogn Barnevern Sogndal tiltak i og utafor heimen Drifta så langt syner eit mindreforbruk på kr Tenesta har fleire saker som er under vurdering, der det kan komme til nye kostnader i samband med omsorgsovertaking eventuelt at andre tiltak vert sett i verk. 4.5 HELSE OG SOSIAL Tertialrapport for tenesteeining helse- og sosial syner eit meirforbruk på kr framskrive på årsbasis fordelt slik på ansvar: Ansvar Tekst Meirforbruk Mindreforbruk 401 Legetenesta Kommunal medfinansiering Utleige kommunale bustader Rustenesta Funksjonshemma - støttekontakt PU/Funksjonshemma drift PU- støttekontakt Psykisk helsearbeid støttekontakt Personleg assistent Omsorgsløn NAV Administrasjon NAV Økonomisk sosialhjelp NAV Kvalifiseringsprogrammet Legetenesta. 8

9 Legetenesta vil få eit meirforbruk på kr I budsjett for 2012 vart det lagt inn ei forventa innsparing på 30 % stilling i 2012 til hjelpepersonell. Denne innsparinga let seg ikkje gjennomføre p.g.a. avtalen mellom legane og Sogndal kommune som seier at ein skal ha eit visst tal årsverk til hjelpepersonell i forhold til tal pasientar/legar. Status i dag er 6,4 årsverk hjelpepersonell. Legesenteret har vore utan turnuslege i 6 månader. Dette vil føre til reduksjon i lønsutgifter, samtidig vil inntekter frå eigenbetaling av pasientbehandling bli redusert. Legestilling, øyeblikkeleg hjelp, vart sett i gang frå 15.september Kostnad for 2012 er rekna til kr og vert dekka av øyremerka midlar. 430 Administrasjonen Kommunal medfinansiering. Prognose frå Helsedirektoratet syner at vi får eit meirforbruk knytt til den kommunale medfinansieringsordninga i Det går fram av rundskriv frå Helsedirektoratet at kommunal medfinansiering er ei ny finansieringsordning som betyr at kommunane skal dekke ein del av kostnadene når innbyggjarane vert behandla på sjukehus. Siste prognose frå Helsedirektoratet og framskrive ut året syner eit meirforbruk på kr Avrekning for 2012 vert først klar i januar/februar Inntekter kommunale husvære Forventa mindreinntekt/meirforbruk er rekna til kr I budsjett for 2012 vart det lagt inn ein husleigeauke på kr pr. mnd. pr. leigetakar med verknad frå 1. juli Dette gjeld for dei som har eit leigeforhold som overstig 3 år. Det vart lagt inn ein årsvekst på kr i 2012 samanlikna med budsjettet for Vi vil ikkje kunne oppnå den forventa inntektsauken i inneverande år. Dette skuldast at mange av leigetakarane ikkje får auke i husleiga før 2. halvår 2012, og i 2013/2014. Det kan og seiast at vi har hittil i år har hatt ein bustad under oppussing. Dette vil halde fram ut året. Dette vil før til reduserte husleigeinntekter. Kostnad med oppussing av husvære i Stedjevegen 21 er utgiftsført på dette ansvaret. Oppussinga var naudsynt med omsyn til ferdigstilling før innflytting av ny leigetakar. 445 Rustenesta Forventa meirforbruk er rekna til kr Rustenesta har i dag årsverk der det ikkje er avsett lønsmidlar til. 450 Støttekontakt/avlastning funksjonshemma Forventa meirforbruk er rekna til kr Dette skuldast generell meirforbruk til bruk av støttekontakt. 451 PU tenesta Det er inngått avtale om kjøp av private tenester med ein kostnad i år på kr Ressursbruken i tenesta syner at vi i 2012 kan rekne med ein auke i tilskotsordning for ressurskrevjande tenester. Ein har framskrive meirforbruket i 2012 til kr Støttekontakt PU Forventa meirforbruk er rekna til kr Dette skuldast auke i forbruket av støttekontakttimar. 454 Støttekontakt psykisk helsearbeid Forventa meirforbruk er rekna til kr som skuldast generell auke i bruk av støttekontakt. 456 Personleg assistent Forventa meirforbruk er rekna til kr Det er pårekna kr i tilskot frå RO. Kommunen har pr. i dag ikkje brukarar som stettar kravet til tilskotsordninga. I tillegg ligg det inne ein forventa auke i utgifter til personleg assistent til dei av brukarane som er innvilga dette. 459 Omsorgsløn Forventa mindreforbruk på årsbasis er kr Flyktningtenesta. Det er budsjettert med bruk av flyktningefond kr Framskrivinga syner at vi får eit mindreforbruk på kr Årsaka til mindreforbruket er i hovudsak reduksjon i utbetaling av introduksjonsløn. Mindreforbruket fører til tilsvarande reduksjon i bruk av fond. 9

10 731 Fjøra Intro. Det er budsjettert med bruk av flyktningefond kr Ved framskriving kan vi forvente eit mindreforbruk på kr Mindreforbruket fører til tilsvarande reduksjon i bruk av fond. 426 NAV Administrasjon Det går mot eit meirforbruk på kr som skuldast refusjon til NAV for utlegg. Denne budsjettposten er om lag kr for låg. 427 NAV Økonomisk sosialhjelp Det går mot eit meirforbruk på kr dersom trenden er som i dag. Økonomisk sosialhjelp dekkjer naudsynt livsopphald for personar som oppheld seg i kommunen som enten ikkje har anna inntekt eller inntekta må supplerast. 428 NAV Kvalifiseringsprogrammet Det går mot eit meirforbruk på kr om det i resten av året er like mange inne i programmet. I dag er det 7 personar i programmet. 4.6 PLEIE OG OMSORG Tertialrapport for tenesteeining pleie og omsorg syner eit meirforbruk på kr framskrive på årsbasis fordelt slik på ansvar: 460 Pleie og omsorg Funksjon Mindreforbruk Meirforbruk Netto løn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester Salsinntekter Sum Tenesta er tilført dei seinare åra tilførd midlar for å redusere differansen mellom økonomisk ramme og faktisk drift. Drifta er lagt mest mogleg rasjonell i høve rehabilitering, førebygging og for å tilpasse driftsendringane i 2.linjetenestena og gjennomføringa av Samhandlingsreforma. Pasientane som vi mottek frå 2.linjetenesta er vesentleg dårlegare enn før årsskiftet. Pleietyngda i dei heimebaserte tenestene har auka. Talet på tenestemottakarar med omfattande hjelpebehov, syner ein vekst på 13.3% samanlikna med Talet på tenestemottakarar med middels stort hjelpebehov har på tilsvarande måletidspunktet auka med 16.4% Talet brukarar totalt har auka med 2.1%. Det var vidare føresett ein reduksjon i utgiftene til støttekontakt i 2012 med kr Vi har med bakgrunn i handsaming av klagesak hjå fylkesmannen ikkje kunna gjennomførd dette tiltaket i Samla fører desse tilhøva med seg ei noko høgare lønskostnad enn budsjettert, med eit forventa meirforbruk på kroner. Meir omfattande tenestebehov gjev også auka utgifter til innkjøp av varer og tenester. Prisauken for kjøp av tenester, medisinar, medisinske forbruksvarer og leigevask, har også hatt ei større prisvekst enn det som er budsjettert. Vi forventar eit meirforbruk på kjøp av varer og tenester på kroner. For å kunne ta imot utskrivingsklare pasientar frå 2.linjetenesta og for å kunne drive førebyggande tiltak iht langtidsopphald i lokal institusjon, har den institusjonsbaserte delen av tenesta dei 8 første månadane nytta om lag 30 % av plassane til tidsavgrensa opphald. I institusjon er 16 pasientar med langtidsplass døde dei 8 første månadane mot 9 i same perioden i Frå korttidsopphald er 10 døde i 2012 mot 1 i Dette gjev reduserte inntekter, vurdert til for Vi har overført oppgåver frå heimebaserte tenester, pu, til institusjon som på årsbasis for kommunen vil gje 1.7 mill. i redusert utgift. Verknad i 2012 om lag kr

11 4.7 BARNEHAGAR 2.tertialrapport for tenesteeining Barnehage viser eit framskrive resultat med kr i meirforbruk. Ansvar Meirforbruk Mindreforbruk Brukarbetaling Løn Spesialpedagogisk hjelp i barnehage Furuli, Kyrkjebakken, Notsete og Kjørnes barnehagar Brukarbetaling 1.tertial 2012 vart det varsla om venta avvik på brukarbetaling på om lag kr Tala kan ha sin årsak i at ved oppretting av nye plassar spesielt i Kjørnes barnehage, var det tiltenkt 18 plassar for barn over tre år. Behovet for plassar var barn under tre år som inneber halvparten av barnetalet. Dermed vart inntektene halverte. I samband med ny versjon av barnehageprogrammet Extens, har vi gått gjennom all brukarbetaling. Dei fleste borna betalte heile august det året dei starta, og skulle betale 6 mndr når dei går over i skule. Barnehageåret går frå 15.aug til 14.aug. Det nye programmet gjev betaling frå reell startdato til sluttdato. Barnehagane vil slik få manglande inntekter dette året, til saman om lag kr , men vil i 4 år framover få dekt inn igjen beløpet. I tillegg vil vi tape ca kr ut frå praksisen om at barn som har full SFO frå 1.august det året dei startar på skule, skal sleppe å betale barnehageavgift i august. Praksis for kommunale barnehagar har konsekvens for private barnehagar ut frå samarbeidsavtalen. Framskriving for eigenbetaling mat viser meirinntekter på kr Løn Samla framskriving av netto lønskostnader viser eit meirforbruk på ca 5%, om lag kroner Ikkje-kommunale barnehagar Ikkje klart. 519 Spesialpedagogisk arbeid Det er venta eit mindreforbruk dette året ut frå at vi får eit tilskot frå UDI som m.a. skal dekke foreldrebetaling for 4-5 åringar. Det kan også bli eit mindreforbruk på løn. Det er halde av eit beløp for å kunne imøtekomme nye tilrådingar vi var varsla ville komme utover hausten. Det er venta eit mindreforbruk om lag kr FJÆRLAND OPPVEKSTSENTER Samla sett vil oppvekstsenteret komme ut med eit mindreforbruk på kr : Ansvar Meirforbruk Mindreforbruk 520 Fjærland skule Fjærland barnehage Fjærland skule 11

12 Med utgangspunkt i status pr. 2.tertial, samt framskrive kostnader vil ansvaret kome ut med eit mindreforbruk på om lag kr Bakgrunnen er nøktern drift og lågt sjukefråvær. 525 Fjærland barnehage Ut frå status pr. 2.tertial, samt framskrivne utgifter og inntekter vil ansvaret komme ut med eit mindreforbruk på kr NORANE OPPVEKSTSENTER Framskrive for budsjettåret 2012 vil Norane oppvekstsenter ha eit mindreforbruk på om lag kr : Ansvar Meirforbruk Mindreforbruk 530 Norane skule Ylvisåker barnehage Norane skule Norane skule har pr. 2. tertial 2012 eit mindreforbruk på løn og sosiale utgifter på kr Det er også ei meirinntekt på refusjon sjukelønn på kr Heile året har det vore nytta samanslåing av elevgrupper ved sjukefråvær/langtidsfråvær. Frå august er det ein auka ressursinnsats på dei nye 1. klassingane. Noko av mindreforbruket pr. d.d er kalkulert brukt til ekstra bemanning haust Vi planlegg nøkternt, og framskrive for 2012 vil ansvaret truleg ha eit mindreforbruk på kr Ylvisåker barnehage Ylvisåker barnehage har pr. 2. tertial 2012 eit meirforbruk på løn og sosiale utgifter på kr Vikarbruk er utfordrande, og vikarbudsjett er brukt opp. Ansvaret vil framskrive for 2012 ha eit meirforbruk på ca. kr på grunn av vikar og ferieavvikling KAUPANGER SKULE 2.tertialrapport for Kaupanger skule viser eit framskrive resultat med kr i meirforbruk. Ansvar Meirforbruk Mindreforbruk 540 Kaupanger skule Skulefritidsordninga Kaupanger skule Lønnsutgiftene viser eit framskrive meirforbruk på kr Framskrivne refusjonar viser meirinntekter på om lag Avviket skuldast ein integrert elev må ha full oppdekking. I tillegg er det ikkje samsvar mellom refusjonar frå Nav og reelle lønsutgifter ved fødselspermisjonar. Eininga har hatt over 2 heile stillingar i fødslepermisjon dette budsjettåret. Arbeidsgjevarperiodar ved sjukefråvær har også utfordra eininga i høve inntektstap. Skulen har teke ned 1,1 stillingar frå august og 0,6 stilling frå november for å møte utfordringane i I tillegg har vi innført innkjøpsstopp på varer/utstyr/materiell. Det er usikkerheit i høve refusjonar frå gjesteelevar. Dette kan føre til eit inntektstap på kr Kaupanger SFO Det er forventa eit mindreforbruk på kr som gjeld løn med kr og meirinntekter/refusjonar på kr TRUDVANG SKULE Trudvang skule vil få eit mindreforbruk som vil bli nytta i samband med vedlikehald av murbygningen. Det er såleis forventa eit budsjett i balanse. 12

13 4.12 KVÅLE SKULE Tertialrapport for tenesteeining Kvåle skule syner eit samla mindreforbruk på kr framskrive på årsbasis. Ansvar Meirforbruk Mindreforbruk 560 Kvåle skule Kvåle leirskule Kvåle skule Innsparingane skuldast i stor grad auka inntekter til gjeste-elevar og til sjukepengar. Rammetimetalet til undervisning er difor redusert der det har vore mogeleg. Tal elevar i einskilde undervisningsgrupper har vorte auka opp i dette skuleåret. Det er og gitt avslag/reduksjon i tildelt timetal til enkeltvedtak der skulen meiner at tilbodet er innanfor gjeldande regelverk. Det har vore ein føresetnad at Kvåle skule skal henta inn noko av kostnadene ved rehabiliteringa av bygningsmassen over eige budsjett. 560 Kvåle leirskule Her er det gjennomført ein kostnadsreduksjon på elevkontingent og reduksjon på løn til lærarar som deltek på leirskule. Utgifter til lærar som deltek med spesialelev, er betalt av gjesteelev-kommune STØTTEEINING ØKONOMI Slik det ser ut pr. 2 tertial er det forventa eit mindreforbruk for eininga på omlag kr for heile året. 640 Økonomiavdelinga Ansvaret vil venteleg få eit mindreforbruk kr Dette skuldast først og fremst sjukerefusjonar. I tillegg er det innsparing på revisjonsutgifter og meirinntekter på gebyr. 645 Personalpolitiske tiltak Meirforbruk på om lag kr som skuldast at utgifter til KS kontingent og forsikringar ikkje har vore tilstrekkeleg oppjustert siste åra og utgiftsauken har vore større enn generell prisvekst. Lønn til hovudtillitsvalde vert frå 2012 førd på dette ansvaret, men dette er ikkje budsjettert STØTTEEINING TENESTETORG og IKT 650 Tenestetorg og IKT Det er forventa mindreforbruk på løn på om lag Dette skuldast vakanse og ikkje bruk av vikar under sjukemelding FAG OG UTVIKLING 710 Felleskonto grunnskule Framskrive for budsjettåret 2012 ansvaret ha eit mindreforbruk på om lag kr Dette skuldast reduserte lønsutgifter med kr som følgje av vakanse. For skuleskyss er det forventa eit meirforbruk på kr POLITISK VERKSEMD 750 Politisk verksemd Det er forventa eit meirforbruk på Dette skuldast at kontingent til Sogn regionråd har auka meir enn generell prisstigning siste åra og at budsjett for ordførarløn ikkje vart auka på budsjettet i år. Avvik på kontingent Sogn regionråd er kr og avvik løn utgjer kr

14 5 OPPSUMMERING BUDSJETTAVVIK Prognose framskriving budsjettavvik basert på 2. tertial (1000 kr): OMRÅDE / TENESTEEINING Mindreforbruk Meirforbruk Kultur 0 Plan og næring 850 Kommunalteknikk 0 Barn og unge 250 Helse og sosial Pleie og omsorg Barnehagar 230 Fjærland oppvekstsenter 120 Norane oppvekstsenter 150 Kaupanger skule 400 Kvåle skule 525 Trudvang skule 0 Tenestetorg/IKT 80 Støtte økonomi 200 Fag og utvikling 120 Politisk verksemd 170 Til fordeling på einingane* SUM Skatt 4100 Rammetilskot/inntektsutjamning 477 Eigedomsskatt 70 Netto renter Avdrag Avkastning/tap verdipapirfond 81 Utbyte og eigaruttak Andre tilskot og overføringar** 440 Pensjon 1000 Lønsoppgjer Avsetjingar (avkastning verdipapirfond) 81 Bruk av avsetjingar SUM UBALANSE *Fordeling lærlingar 570, auka bruk av bil i tenesta 120 ** Komp investeringskostnader 480, Statstilskot asylantar

15 6 INVESTERINGSREKNESKAPEN Nedafor vert det orientert om investeringsprosjekt der føresetnaden som ligg i økonomiplanen er endra eller der det er venta avvik i høve trong for endringar i rammene. IKT investeringar Det er løyvd ein årleg sum på kr 1 mill. til IKT-investeringar. I tillegg til dette er det overførd kr som ikkje vart brukt i Overskot frå drifta til støtteeining økonomi og personal kr , for rekneskapsåret 2011, vart avsett til fond i samband med rekneskapsavslutninga. Det vart då sagt at desse midlane skulle nyttast til å finansiere deler av LØP prosjektet i 2012 dersom det var behov for det. I tillegg skal det brukast kr frå fond Barn og unge til integrasjon av fagprogrammet Familia. Budsjettet for IKT-investeringar er totalt på kr og rekneskapen pr. 2 tertial syner kr Det er difor nødvendig å bruke fonda til finansiering av IKT-investeringane. Prosjekt 0721 Utvikling Mundal sentrum Prosjektet er eit samarbeid mellom bygdautvalet i Fjærland og kommunalteknikk. Bygdautvalet ønskjer å gjennomføre prosjektet med god kvalitet, og det har kommunen akseptert så lenge alle partar er innforstått med at når finansieringa er slutt, må bygdautvalet fortsette prosjektet på eigehånd. Det er ca. 1,4 millionar til rådigheit i prosjektet, og av desse er i Tettstadmidlar. Grunnundersøkingar er gjennomført og Bygdautvalet har oppdatert prosjektet i høve resultata frå undersøkinga. Det har vore lite framdrift i 2. tertial, men vi reknar med å starte bygging våren Prosjekt 0941: VA-områdeseparering Prosjektet gjeld endring og oppdatering av VA-kum i Parkvegen. Prosjektet er avslutta. Kostnad for prosjektet vart Prosjektet verte finansiert av VA-midlane i Prosjekt 1169: Oppgradering Sil-anlegg Prosjektet er ferdig. Kostnad for prosjektet i 2012 var Kostnaden vert dekka av VA-midlane. Prosjekt 1170: Strandsoneprosjektet Prosjektet er ferdig prosjektert med unnatak av endringar i samband med avtalar med grunneigarane. Dialogen med grunneigarane er godt i gang, og det har vore fleire møter med advokatane i saka. Kvar grunneigar har tilbod om advokat. Når grunnervervsprosessen er ferdig, vil det verte byggjestart. Det kan venteleg skje i 3. kvartal Prosjekt 1173: Ombygging Norane oppvekstsenter Prosjektet er ferdigstilt. Det er nytta til prosjektet. Dette er meir enn budsjettert. Prosjekt 1202: Revurdering Breisete Prosjektet gjeld revurdering av dammen på Breisete med påfølgande tiltak. Revurderinga er starta som ein del av krava frå NVE. Grunna lite kapasitet hjå konsulent har det vore lite aktivitet i Det er venta at prosjektet vert ferdig i løpet av Det er nytta til prosjektet i Prosjekt 1203: Separering Prosjektet omfattar vurdering av høve for separering av spillvatn og overvatn i Sogndal sentrum. Første fase er ei utgreiing som skal utførast av konsulent. Det skal og utarbeidast forslag til ny norm for overvasshandtering i Sogndal kommune. Det er så langt nytta til prosjektet. Prosjekt 1206: Oppgradering Trudvang skule murbygg Prosjektet omfattar installering av ventilasjon med tilhøyrande arbeider. Det vert og byta vindauge i murbygningen. Prosjektet vert ferdig 15. desember Det er nytta så langt, og prosjektet held seg innanfor investeringsbudsjettet. Det vil i tillegg vert nytta midlar frå driftsbudsjettet til Trudvang skule. Prosjekt 1207: Tilpassing rørslehemma Kaupanger og Trudvang Prosjektet omfattar tilpassing av inne- og uteområde på Kaupanger skule og Trudvang skule for elevar med rørslehemming. I 2012 vert det utført prosjektering, medan det skal byggast i 2013 og I 2012 er det budsjettert med i prosjektering. Dette er ikkje tilstrekkeleg, då det er skrive kontrakt på Midlar vert teke frå bygginga i

16 Prosjekt 1209: Feiemaskin Prosjektet omfattar innkjøp av ny feiemaskin. Maskina skal mellom anna nyttast i parkeringshus. Det har kome inn mange tilbod, og det vil i løpet av september haldast forhandlingsmøte med tre tilbydarar. Ny maskin vert venteleg levert i slutten av 2012 eller i starten av Prosjektet vil halde seg innanfor budsjettet. Prosjekt 11212: Investering bilpark Prosjektet omhandlar kjøp av ny bil til VAR-avdelinga. Dette grunna kollisjon og påfølgjande kondemnering. Bil er kjøpt, og det er nytta til kjøpet. Kostnaden dekkast av VA-midlane i Prosjekt 1213: Oppgradering Kvåle skule. Prosjektet omhandlar byte av vindauge og byte av ytterkledning på gamlebygget på Kvåle skule. Prosjektet vart overlevert og ferdigstilt i september. Det er så langt fakturert i prosjektet, og budsjettet er på Prosjektet vil halde seg innanfor budsjett. Prosjekt 1219: PST Sjøkanten Prosjektet omhandlar ny pumpestasjon på området mellom Sjøkanten og badelaguna. Pumpestasjonen skal ta imot avløpsvatn frå Sjøkanten og avløpsvatn frå Stedjeområdet. Avløpsvatn frå Stedjeområdet har tidligare gått rett på fjorden. Dette vatnet har i stor grad vore overvatn. Prosjektet vert ferdig til opning av Sjøkanten. Budsjettert kostnad er og prosjektet vil halde seg innanfor budsjettet. Prosjekt 1276: Kjøp av Leighgota Kjøp av Leighgota gjeld gnr. 21 med bnr 130,136,137. Kjøpesum Omkostningar ved kjøpet Oppussings- og rivingskostnader Sum Tiltaket er planlagt finansiert ved tilskot til utleigebustader i Husbanken og låneopptak. Normal tilskotssats er 20 prosent, men kan vera inntil 40 prosent i særskilde høve. Inntil vidare må tiltaket finansierast ved låneopptak. Når vi får tilskotet, må det gå til ekstraordinær nedbetaling av lånet. Prosjekt 1180 Kjøp av parkeringskjellar SVS Vi har inngått avtale med fylkeskommunen om kjøp av 26 parkeringsplassar til 5,6 mill. kroner i nytt parkeringshus i tilknyting til Sogndal vidaregåande skule. Det er i budsjettet sett av 5,4 mill. kroner til føremålet. Det er såleis trong for ei tilleggsløyving for at kjøpet skal vera fullfinansiert. 16

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Tenesteleiarane Rådmann Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 11/2145-23 13600/11 27.10.2011 ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Vi viser til ØP-notat

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

TERTIALRAPPORT 2/2011 SOGNDAL KOMMUNE

TERTIALRAPPORT 2/2011 SOGNDAL KOMMUNE TERTIALRAPPORT 2/2011 SOGNDAL KOMMUNE 1 Tertialrapport 2/2011 1.0 INNLEIING.... 3 2.0 STATUS PÅ PRIORITERTE OMRÅDE... 3 3.0 HOVUDTAL ØKONOMI... 7 4.0 ØKONOMISKE AVVIK - TENESTE- OG STØTTEEININGAR.... 9

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

TERTIALRAPPORT 1/2011 SOGNDAL KOMMUNE

TERTIALRAPPORT 1/2011 SOGNDAL KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1/2011 SOGNDAL KOMMUNE 1 Tertialrapport 1/2011 1.0 INNLEIING...3 2.0 STATUS PÅ PRIORITERTE OMRÅDE...3 3.0 HOVUDTAL ØKONOMI...6 4.0 ØKONOMISKE AVVIK - TENESTE- OG STØTTEEININGAR...8 4.1 KULTUR...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 Rekneskapsrapport pr 2.tertial 2009/budsjettendringar Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ingen merknader til framlagt

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 7.4.2014 9/2014 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

ARBEIDSDOKUMENT ØP 2014-2017 ENDRINGAR FRÅ VEDTEKE BUDSJETT 2011 TIL ØP 2014-17 - red.utg./auka innt. / + auka utg./red.innt

ARBEIDSDOKUMENT ØP 2014-2017 ENDRINGAR FRÅ VEDTEKE BUDSJETT 2011 TIL ØP 2014-17 - red.utg./auka innt. / + auka utg./red.innt ARBEIDSDOKUMENT ØP 2014-2017 ENDRINGAR FRÅ VEDTEKE BUDSJETT 2011 TIL ØP 2014-17 - red.utg./auka innt. / + auka utg./red.innt HOVEDTAL Budsjettpostar som ikkje er direkte knytt til eit spesielt tenesteområde

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.11.2012 Økonomiplan for 2013-2016 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Tertialrapport 1. tertial 2014

Tertialrapport 1. tertial 2014 Tertialrapport 1. tertial 2014 for Balestrand kommune Rådmannen 1 1. Innleiing Det skal leggjast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og om den kommunale verksemda etter 1. og 2. tertial i budsjettåret.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Folketalet har gått noko opp sidan årsskiftet, men er framleis noko under målsettinga.

Folketalet har gått noko opp sidan årsskiftet, men er framleis noko under målsettinga. STATUSRAPPORT PR 01.05.2017 INNLEIING Rådmannen legg med dette fram 1. statusrapport for 2017. Rådmannen meiner at rapporten viser at den økonomiske situasjonen er krevjande. Hovudårsaka til dette er meirkostnaden

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: Tid: Tittel

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: Tid: Tittel Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: 10.12.2015 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 104/15 15/1254 Interkommunal avtale om krisesentertilbod - rullering 105/15 15/1334

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg - Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011 * Tilråding frå formannskapet: Tilråding med 7 røyster (3 Ap, Sp,

Detaljer

Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14

Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14 Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14 Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret vedtek rådmannen sitt framlegg til driftsbudsjett for 2011 av 28.10.2010 med slike endringar og

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4 Rekneskapsrapport pr. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saka vert framlagd utan tilråding. ::: Sett

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2013/122 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 24.07.2013 Rekneskapsrapport pr. 1. halvår Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN Informasjonsskriv til hytteeigarar og utbyggarar innafor Kovstulheia-Russmarken Reinsedistrikt Foto: Oddgeir Kasin. Hjartdal kommune og Russmarken VA AS har som målsetting

Detaljer

Budsjettnotat frå rådmann datert

Budsjettnotat frå rådmann datert Budsjettnotat frå rådmann datert 31.10.2016. Dette notatet inneheld: 1. Tekst til postar sett opp på endringsliste i møte finansutvalet 26.10.16. 2. Utgreiing av moment som finansutvalet har bedt utgreidd

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2010/1115 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 18.11.2010 Økonomiplan 2011-2014 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tittel

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tittel Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 99/15 15/1376 Kommunereforma - utarbeiding av intensjonsavtalar 100/15 15/1276

Detaljer

NOTAT. Frå: Rådmannen. Saka gjeld:

NOTAT. Frå: Rådmannen. Saka gjeld: Økonomiavdelinga Dato: 28.11.2013 Arkiv: 210 Vår ref (saksnr.): 13/830-81 Journalpostid.: 13/29330 Dykkar ref.: NOTAT EMNE: RÅDMANNENS FORSLAG TIL ENDRING I BUDSJETT/ØKONOMIPLAN FOR 2014-2017 SOM FØLGJE

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 17.04.2012 11/2012 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32 Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Tilrådingar: Tilråding, med 8 røyster (4 Ap, Sp, Sv, KrF, V): 1. Kommunestyret godkjenner

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Rekneskapsrapport pr. 1. kvartal Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2012/1339 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Rekneskapsrapport pr. 1. kvartal Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2012/1339 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2012/1339 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 23.04.2012 Rekneskapsrapport pr. 1. kvartal 2012 Utval Møtedato Utvalssak Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Forfall meldast snarast til Ann Elisabeth Nes ( ) eller tenestetorget ( ).

Forfall meldast snarast til Ann Elisabeth Nes ( ) eller tenestetorget ( ). MØTEINNKALLING Økonomiutvalet Dato: 01.12.2015 kl. 8:00 Stad: Skogshorn Arkivsak: 15/01272 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Ann Elisabeth Nes (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00).

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER Møtestad: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 27.11.2007 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 118/07 07/853 REGULERING AV HUSLEIGENE I KOMMUNALE BUSTADER 119/07 07/851 REGULERING

Detaljer

MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS

MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS PROTOKOLL MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS DATO; Fredag 31.oktober 2014 kl. 13.45 STAD; Statens hus på Leikanger. TIL STADES FRÅ REPRESENTANTSKAPET; Olav Lunden, leiar Marit Mellingen

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2011/1877 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 15.11.2011 Økonomiplan 2012-2015 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet 28.11.2011 122/2011 Kommunestyret

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/1968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/1968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/1968 Luster kommune - budsjett 2010, økonomiplan 2010-13 og planleggingsprogram 2010-13 Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite /10 Bystyret Arkiv: FA-A22, FA-

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite /10 Bystyret Arkiv: FA-A22, FA- Førde kommune Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite 11.03.2010 008/10 Bystyret 25.03.2010 Sakshandsamar: Per Arne Furseth Arkiv: FA-A22, FA- Arkivsaknr.: 10/331 Innføring av leksehjelp i grunnskulen

Detaljer

Offentleg møteprotokoll

Offentleg møteprotokoll Offentleg møteprotokoll Utval : FORMANNSKAPET Møtedato: 13.12.11 Sakliste Utvalsaktype/nr. Arkivsaknr. Tittel PS 84/11 11/948 GEBYR- OG BETALINSSATSAR 2012 - LANDBRUK- OG TEKNISK PS 85/11 11/949 FORELDREBETALING

Detaljer

Sogndal kommune. Bli med på laget. Tertialrapport 1-2014. Sogndal kommune. Framlegg formannskapet 05.06.2014 1-2014

Sogndal kommune. Bli med på laget. Tertialrapport 1-2014. Sogndal kommune. Framlegg formannskapet 05.06.2014 1-2014 Sogndal kommune Bli med på laget Tertialrapport 1-2014 Framlegg formannskapet 05.06.2014 Sogndal kommune 1-2014 Innhald 1 Innleiing... 3 2 Status på prioriterte område... 3 3 Hovudtal økonom... 7 4 Økonomiske

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Kl: 12.30 14.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Ann Margrethe Kråvik Kari

Detaljer

Tertialrapport 1-2015

Tertialrapport 1-2015 Tertialrapport 1-2015 1. tertial (januar-april 2015) Denne rapporten viser skatteinngangen, lønnsrekneskapen, status for disposisjonsfondet, hovudtala for kvart budsjettområde og sjukefråværet den fire

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

Formannskapet. Tilleggsinnkalling

Formannskapet. Tilleggsinnkalling Finnøy kommune Formannskapet Tilleggsinnkalling Møtedato: 31.05.2017 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt

Detaljer

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til statsbudsjett for 2016.

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til statsbudsjett for 2016. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.10.2015 Dykkar dato Vår referanse 2015/12986 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland STATSBUDSJETTET 2016 - KOMMUNEOPPLEGGET Fylkesmannen

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010. Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011

Styresak. Framlegg til vedtak: Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010. Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010 Sakshandsamar: Jon Bolstad Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011 Arkivsak 2009/2936 Styresak 042/10

Detaljer

Hovuddokument. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi TERTIALRAPPORT 02/2009 BUDSJETTENDRINGAR TERTIALRAPPORT 02/2009 BUDSJETTENDRINGAR

Hovuddokument. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi TERTIALRAPPORT 02/2009 BUDSJETTENDRINGAR TERTIALRAPPORT 02/2009 BUDSJETTENDRINGAR Arkivsak nr 09/2088 dok 15 TERTIALRAPPORT 02/2009 BUDSJETTENDRINGAR Hovuddokument TERTIALRAPPORT 02/2009 BUDSJETTENDRINGAR 2.0 STATUS PÅ PRIORITERTE OMRÅDE...2 1.0 INNLEIING...2 3.0 STATUS PÅ PRIORITERTE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.02.2018 Dykkar dato 29.01.2018 Vår referanse 2018/1603 331.1 Dykkar referanse Stord kommune, Postboks 304, 5402 Stord STORD KOMMUNE - BUDSJETT OG

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2015

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2015 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2014/2162 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 02.12.2014 Kommunestyret 18.12.2014 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.03.2017 Dykkar dato 11.01.2017 Vår referanse 2017/537 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kyrkja. Kostradokument nr. 16. Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja

Kyrkja. Kostradokument nr. 16. Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja Kyrkja Kostradokument nr. 16 Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for 21 Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja Side 1 av 6 Kyrkja - Budsjett pr. 1. tertial 29 Funksjon/ Tenester

Detaljer

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 2 PERIODISERT REKNESKAP PR. 30.09.09 Utvikling av rapporteringssystem Skodje kommune skal utarbeide månadlege rekneskapsrapportar samanlikna med periodisert

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar:

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar: Vedtak i Ulstein kommunestyre, 12.12.2013: 1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan 2014 2017 og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar: Driftstiltak: Tiltak 2014

Detaljer

STATSBUDSJETT Skatt og rammetilskot 2012

STATSBUDSJETT Skatt og rammetilskot 2012 Skatt og rammetilskot 2012 Anslag nasjonal skattevekst i RNB: 4,5 % Reell nasjonal skattevekst januar-august: 5,4 % Anslag nasjonal skattevekst 2012 ved framlegging av statsbudsjett 2013: 6,5 % (auke på

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2008

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2008 SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2008 PERIODISERT REKNESKAP PR. 30.09.08 Utvikling av rapporteringssystem Det er gjort vedtak om at Skodje kommune skal utarbeide månadlege rekneskapsrapportar

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Helga Bakken Arkivsaksnr.: 12/ Sogn Lokalmedisinske senter (Sogn LMS)

Saksframlegg. Sakshandsamar: Helga Bakken Arkivsaksnr.: 12/ Sogn Lokalmedisinske senter (Sogn LMS) Saksframlegg Sakshandsamar: Helga Bakken Arkivsaksnr.: 12/2013-1 Arkiv: Sogn Lokalmedisinske senter (Sogn LMS) Invitasjon til å deltaking i fase to forprosjektfasen * Tilråding: 1. Sogndal kommune ser

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 14.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans K Stenby, Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Igangsetting av forprosjekt «Bygg Aust» Helse

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kåre Træen Arkiv: 004 &14 Arkivsaksnr.: 07/14 ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING SOGNDAL KOMMUNE.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kåre Træen Arkiv: 004 &14 Arkivsaksnr.: 07/14 ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING SOGNDAL KOMMUNE. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Kåre Træen Arkiv: 004 &14 Arkivsaksnr.: 07/14 ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING 2006 - SOGNDAL KOMMUNE. * Tilkråding frå formannskapet: Samrøystes: 1. Årsrekneskap og årsmelding 2006

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune

Saksframlegg. Kvinnherad kommune Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/1982-1 Kjell Odd Nygård Saksgang Saksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret Revidert budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014. Innstilling frå rådmannen:

Detaljer

TILSKOT TIL FAGSKULEUTDANNING INNAN HELSE- OG OPPVEKSTFAG - HAUSTEN 2013

TILSKOT TIL FAGSKULEUTDANNING INNAN HELSE- OG OPPVEKSTFAG - HAUSTEN 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201202560-20 Arkivnr. 135 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 16.04.2013 TILSKOT TIL

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2014 og økonomiplan for perioden 2014 2017 den 10. oktober 2013.

Detaljer

Leikanger kommune Innbyggjarar

Leikanger kommune Innbyggjarar Leikanger kommune 2285 Innbyggjarar Økonominettverk i Loen 3. og 4. juni 2014 Leikanger kommune i kortversjon Leikanger kommune Ein barneskule Ein ungdomsskule, til saman ca. 300 elevar Tre barnehagar,

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 29.02.2016 Dykkar dato 06.01.2016 Vår referanse 2016/309 331.1 Dykkar referanse Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 ISDALSTØ LINDÅS KOMMUNE

Detaljer

Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008. 23/12 12/00294-3 Godkjenning av protokoll for formannskapet 06.03.

Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008. 23/12 12/00294-3 Godkjenning av protokoll for formannskapet 06.03. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008 Tilstades: Oddvar Grøthe Helene Sagabråten Marthe Thorset Steimler Jan Egil Halbjørhus Olav Støyten Andre:

Detaljer

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden.

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden. 08.11.2010 PERSONAL OG ØKONOMIUTVALET Handsaming i møtet: Utgangspunktet for arbeidet er ei justering av gjeldande plan 2014 som vart vedteken i juni 2010. Fleire store investeringstiltak vert dyrare enn

Detaljer

FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING

FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING Arkivref: 2008/2372-6629/2009 / D11 Saksh.: Kjell Nesbø Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING Framlegg til vedtak:

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2012

FINANSFORVALTNINGA I 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-24 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 20.02.2013-21.02.2013 12.03.2013-13.03.2013 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-1 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 29.09.2010-30.09.2010 12.10.2010-13.10.2010 FINANSRAPPORT PR.

Detaljer

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR Endeleg vedtaksorgan: Kommunestyret Saksansvarleg.: Lars Joranger Arkiv: Objekt: FE-145 Arkivsaksnummer 12/881 SAKSGANG Saksnr Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksbehandlar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Sogn lokalmedisinske senter

Sogn lokalmedisinske senter Sogn lokalmedisinske senter Felles formannskapsmøte 5. september 2014 Vidar Roseth prosjektleiar Margun Thue - prosjektmedarbeidar Føremålet med Sogn lokalmedisinske senter Helsetilbod som held høg kvalitet

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2016/5041 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE

Detaljer