TERTIALRAPPORT 2/212 SOGNDAL KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TERTIALRAPPORT 2/212 SOGNDAL KOMMUNE"

Transkript

1 TERTIALRAPPORT 2/212 SOGNDAL KOMMUNE 1

2 Tertialrapport 2/ INNLEIING STATUS PÅ PRIORITERTE OMRÅDE HOVUDTAL ØKONOMI ØKONOMISKE AVVIK - TENESTE- OG STØTTEEININGAR KULTUR PLAN OG NÆRING KOMMUNALTEKNIKK PLEIE OG OMSORG BARNEHAGAR FJÆRLAND OPPVEKSTSENTER NORANE OPPVEKSTSENTER KAUPANGER SKULE TRUDVANG SKULE KVÅLE SKULE STØTTEEINING ØKONOMI STØTTEEINING TENESTETORG OG IKT FAG OG UTVIKLING POLITISK VERKSEMD OPPSUMMERING BUDSJETTAVVIK INVESTERINGSREKNESKAPEN

3 1.0 INNLEIING. Sogndal kommune har vedteke at administrasjonen skal utarbeide tertialrapportar. Føremålet med rapportane er å gi informasjon om oppfølging av budsjett gjennom året, med status for prioritert områder (10 på topp) og ressursbruken samanlikna med budsjett. 2.0 STATUS PÅ PRIORITERTE OMRÅDE 1. Vi skal vidareutvikle fornyingsarbeidet i kommunen ved m.a. å etablere eit kvalitetssystem for alle tenester og forvaltning i kommunen, knyte fagsystem til nytt løns- og økonomisystem og etablere ei felles ordning for kompetansekartlegging. Vi skal også gjennom eit politisk arbeid vurdere konsekvensar for samanslåing av Leikanger kommune og Sogndal kommune. Arbeidet med å etablere eit kvalitetssystem er sett i gang i alle delar av kommunen og omfattar tenesteomtalar, prosedyrar, relevante planar og lover, og system for avviksmelding, risikoanalyse og internkontroll. Kommunen vart vald til å delta i KS sitt utviklingsnettverk om «Rådmannen sin internkontroll», og vi har delteke i 4 nettverksamlingar. Arbeidet med å knyte fagsystem til nytt løns- og økonomisystem er sett i gang innfor skule, barnehage og pleie og omsorg. Det er lagt til rette for innføring av felles ordning for kompetansekartlegging. Leikanger kommune har gjort vedtak om ikkje å gå vidare med å greie ut konsekvensar for samanslåing av Leikanger kommune og Sogndal kommune, og det er såleis ikkje grunnlag for å arbeide vidare med kommunesamanslåing no. 2. Vi skal følgje opp samhandlingsreforma ved å planlegge utbygging av helse- og omsorgstenestene i kommunen, slik at kommunen sjølv kan levere tenester som vi skal ta over frå spesialisthelsetenesta, m.a. ved å styrkje det førebyggjande helsearbeidet og auke kompetansen innan helse- og omsorgstenestene og planlegge utbygging av helse- og omsorgstenestene. I utgreiingsarbeidet må vi ta i bruk all kunnskap om førebyggande helsearbeid og aldring med meir, inkludert den erfaringsbaserte kompetansen Nye verkemiddel i 2012 innafor samhandlingsreforma er inngåing av avtalar med Helse Førde, ansvar for utskrivingsklare pasientar, medfinansiering av spesialisthelsetenesta og innfasing av tilbod i kommunane om øyeblikkeleg hjelp. Kommunestyret har gjort vedtak om alle avtale som i 2012 skal inngåast med Helse Førde. Vi tek i mot alle utskrivingsklare pasientar. Vi har eit høgare forbruk knytt til medfinansiering av spesialisthelsetenesta inn dei tilførde statlege midla. Vi har søkt om og fått midlar til etablering av tilbod om øyeblikkeleg hjelp frå 1. desember Kompetansen er auka, m.a. ved utdanning av sjukepleiarar i akuttsjukepleie, for å kunne etablere tilbodet om øyeblikkeleg hjelp. Kommunestyret har vedteke planleggingsgrunnlaget (investeringsramme, romprogram og utbyggingstomt) for utbygging av Sogndal omsorgsenter/sogndal lokalmedisinske senter. På dette grunnlaget har vi starta opp arbeidet med reguleringsplan. På bakgrunn av vedteken reguleringsplan vil det bli gjennomførd arkitektkonkurranse og prosjektering av utbygginga. Brukarar representert ved eldrerådet og rådet for funksjonshemma, medarbeidarar og tillitsvalde vil bli trekt inn også i den vidare planlegginga. Det førebyggjande helsearbeidet er styrkja ved at alle tenesteeiningar har som resultatmål for 2012 å gjennomføre to nye folkehelsetiltak. Vidare er det interkommunale prosjektet i lag med kommunane Luster og Leikanger søkt vidareført med eitt år, og Helsedirektoratet har løyvd kr for andre året. Samhandlingsreforma er vidare følgt opp ved inngåing av alle lovpålagd avtalar med Helse Førde og ved deltaking i forstudie og lokalmedisinsk senter ved Lærdal sjukehus. 3. Vi skal følgje opp strategisk skuleplan og strategisk plan for barnehagar og gjennomføre eit utviklingsprogram for barnehageleiarar og ha vurdert om det skal etablerast ei interkommunal ordning knytt til barnehage- og skuleutvikling. 3

4 Dei ulike satsingsområda i strategisk skuleplan og strategisk plan for barnehagar er konkretisert i skulane og barnehagane sine verksemdsplanar, og det er utarbeidd konkrete mål for læringsresultat og trivsel i økonomiplanen. Alle skulane deltek i relevante fagnettverk, og det er etablert regionale nettverk for barnehagesektoren. Ordførar, varaordførar og kommunalsjef deltek på KS sitt nettverk «Den gode skuleeigar». Til saman 22 styrarar/pedagogar frå alle barnehagane i kommunen har gjennomført eller er i ferd med å gjennomføre leiarutdanning. Sogn regionråd har lagt til rette for vidareføring av «Sats på skulen Snu Sogn» ved å etablere eit varig regionalt barnehage- og skulesamarbeid frå Alle dei 8 kommunane i regionrådet har slutta seg til framlegget. Sogndal kommune legg til grunn at utviklingsarbeid innan spesialpedagogikk vert det viktigaste arbeidsfeltet i vidareføringa. 4. Vi skal som vertskommune leggje til rette for fullføring av Sogndal vidaregåande skule og sentralbygget til Høgskulen i Sogn og Fjordane, inkl. sal av gymnasbygget frå fylkeskommunen til Statsbygg, og bidra til oppgradering av del II på Kvåle stadion, slik at Fosshaugane Campus framstår som eit fylkessenter for utdanning, forsking og idrett. Vi skal og bidra til auka samhandling mellom partane på Fosshaugane Campus for å løyse ut potensialet for innovasjon og nyskaping. Første byggetrinn for Sogndal vidaregåande skule er bygd ut, og uteområdet er opparbeidd i år. Sentralbygget vart opna til studieåret 2012/2013, med offisiell opning 5. november. Fylkeskommunen og HSF har laga ei felles fråsegn som seier at målsettinga er at HSF skal kjøpe Gymnasbygget, sjølv om dette ligg noko fram i tid. Avtalar mellom Sogndal Fotball AS og kommunen legg til rette for oppgradering av del II på Kvåle stadion, m.a. med oppgradering av løpebana. Arbeidet vil etter planen bli gjennomførd no i haust. Styringsgruppa for Fosshaugane Campus og kreativt campusseminar er viktige arena for auka samhandling mellom partane på Fosshaugane Campus. 5. Vi skal gjere strandsona i Sogndal sentrum tilgjengeleg for allmenta ved å leggje til rette for allmenn bruk av friluftsområda på Hagelinnesa, leggje til rette for næringsutvikling og auka sjønær aktivitet, byggje ny bru over Sogndalselva og fullføre fjordstien frå Hagelinnesa til næringsområdet på Nestangen. Det sjønære friområdet mellom badelaguna og elveosen vil bli opparbeidd i samband med utbygging av sjøkanten og utbygging av fjordenergi og VA-anlegg hausten 2012 og fram til sommaren Fjordstien og elvepark frå Quality Hotel Sogndal til ny Loftesnesbru er ferdig prosjektert. Arbeidet med sikring av grunn i dette området er vidareført med utarbeiding av kostnadsoverslag, løyving på 3 mill. kroner frå Direktoratet for naturforvaltning og forhandlingsmøte med alle berørte grunneigarar. Fjordsti rundt Nestangen vil verta bygd ut i samband med ny Loftesnesbru. 6. Vi skal planleggje ny gravlund ved Kaupanger stavkyrkje og bidra til å etablere samarbeidsordning knytt til stavkyrkja og tilhøyrande verneområdet. Vi skal lage ein plan for utviding av industriområdet med ein framtidsretta infrastruktur. Ny gravlund ved Kaupanger stavkyrkje er planlagd. Før reguleringsplan kan vedtakast endeleg må det gjennomførast registrering av kulturminne. Skogen er no hogd, og kartlegginga av kulturminne er gjennomførd. Rapporten frå kartlegginga er venta ferdig i løpet av året. Vi har teke initiativ til møte for å drøfte samarbeidsordningar knytt til verneområdet ved stavkyrkja. Reguleringsplan for framtidig infrastruktur for industriområdet er varsla starta opp. Plan for utviding av industriområdet vil bli drøfta i samband med revisjon av arealdelen av kommuneplanen. 7. Vi skal gjennomføre plan for opprusting av Mundal sentrum i samarbeid med Bygdeutvalet i Fjærland og arbeide for gode trafikkløysingar for nytt kryss rv 5/veg til industriområdet. Kostnadene ved opprusting av Mundal sentrum er langt høgare enn avsette midlar. Rådmann legg til grunn at dei tiltaka som skal gjennomførast skal gjerast ferdig innafor dei avsette midlane. Kva tiltak som skal gjennomførast, vil bli drøfta med Bygdeutvalet. 4

5 Det er gjennomførd hydrologiske vurderingar knytt til Storeelvi i samband med reguleringsplan for nytt kryss rv5/veg til industriområdet. Vi har vurdert ulike brukonstruksjonar, mv. for at høgd på brua ikkje skal verta for høg i høve til nivået på vegbana, og det er avklara at reguleringsplanarbeidet kan halde fram. Vi tek sikte på å leggje reguleringsplan for området ut på høyring i løpet av hausten. 8. Vi skal leggje til rette for å bygge ny Loftesnes bru med tilhøyrande gangvegar og grøntanlegg. Vi skal vedta ein sykkelplan for sentrum og ein reguleringsplan med miljøprofil for Gravensteinsgata. Eit langsiktige mål er å få etablert eit miljølok i Gravensteinsgata. Vi har arbeidd for å få ei startløyving for ny Loftesnes bru inn i statsbudsjettet for Det har vi lukkast med, og det er sett av 10 mill. kroner til oppstartsløyving i Framlegg til sykkelplan er lagd ut på høyring. Planen vil bli innarbeidd i revidert arealdelen av kommuneplanen. Reguleringsplan med miljøprofil for Gravensteinsgata vil inngå som del av ein områdereguleringsplan for sentrum. 9. Vi skal medverke til å vidareutvikle Sogndalsdalen til eit velfungerande rekreasjons- og turområde for allmenta og eit attraktivt reiselivsmål basert på området sine unike natur- og kulturkvalitetar, med auka hyttebygging, og utbygging av Sogndal skisenter. Vi skal medverke til å vidareutvikle Fjellsportfestivalen til å bli ein leiande og levedyktig festival innafor sitt område, med fokus på kunnskap, opplevingar og kultur. Vi har hatt fleire møter med Sognefjorden Utvikling AS for å avklare grunnlaget for utbygging av hytter, heisanlegg m.v. i Hodlekve. I dette arbeidet har det også vore brei kontakt med Sogndal skisenter. Sognefjorden Utvikling AS har no inngått avtalar med grunneigarane om utbygging av området. Det er drøftingar mellom Sognefjorden Utvikling AS og Sogndal Skisenter om utvikling av anlegga i Hodlekve, og det er drøftingar mellom Sognefjorden Utvikling AS og Sogndal kommune om ein utbyggingsavtale for veg, vatn og avløp knytt til gjeldande reguleringsplan. Sognefjorden Utvikling AS har også signalisert at dei ønskjer å starte arbeidet med ny reguleringsplan i området, for m.a. leggje til rette for nye heisløysingar og auka volum for hyttebygging. I samarbeid med Bratt Moro AS er det utarbeidd reguleringsplan for utfartsparkering ved Gunnvordalen, og gjennomføringa av planen er kome godt i gang. Fjellsportfestivalen vart gjennomførd i februar med god deltaking. I september vart Fjell- og fjordmoro gjennomførd. 10. Vi skal gjennom aktivt eigarskap i kulturhusselskapa og i samarbeid med brukarane medverke til auka kulturaktivitet i Sogndal Kulturhus. Sogndal Kulturhus skal også i framtida framstå som eit kulturhus for heile regionen. Vi har i samråd med Sogndal eigedomsselskap søkt med midlar for tilrettelegging for m.a. Sogn Kulturskule og ein tredje kinosal i kulturhuset. Søknaden vart ikkje stetta, og den vil bli omarbeidd og avgrensa til tiltak som kan få støtte gjennom ordninga. Vi vil inngå leigeavtale for Sogn Kulturskule i kulturhuset. Det er drøftingar mellom Sogndal Kulturhus AS og eigedomsselskapet om ein leigeavtale for eit utvida areal for deira føremål i kulturhuset. Kommunestyret har drøfta sentrale verdiar for kulturhuset, og sendt desse over til Sogndal Kulturhus AS. 5

6 3.0 HOVUDTAL ØKONOMI Skatt og rammetilskot Skatt og rammetilskot er budsjettert etter prognose frå KS. Siste prognose byggjer på kommuneproposisjonen for 2013 og RNB for Skatteinntekter er budsjettert med 144,6 mill. og rammetilskot med 175,1 mill. Siste prognose vart lagd ut 2. august og viser ein auke i skatteinntektene på 4,1 mill. og auke i rammetilskotet med kr Årsaka til auken er nytt anslag på skatteinntekter for kommunane, som i revidert nasjonalbudsjett (RNB) er justert opp med 1,9 mrd. kroner. Rammetilskotet aukar som følgje av behov for fleire barnehageplassar etter endring av kontantstøtta. Løn og pensjon Det er sett av 6,6 mill. til lønsoppgjeret i Dette er rekna ut frå eit lønsoppgjer med ramme på 4 %. I RNB vart dette talet justert ned frå 4 til 3,75 %. Etter at oppgjeret i kommunesektoren er avslutta viser det seg at lønsoppgjeret vert langt dyrare enn det som vart berekna i RNB. Det er det avsett 1,5 mill. for lite i budsjettet til kommunen til å dekke lønsoppgjeret var eit godt år for KLP med god avkastninga og overskot. Dette gir rom for større tilbakeføring til kundane sitt premiefond enn det som går fram av tidlegare prognose. Endeleg pensjonskostnad for 2012 er vanskeleg å berekne på dette tidspunkt og vert først klar i januar. Utifrå at det i rekneskapen for 2011 var eit mindreforbruk på pensjon med kr. 2 mill., og at budsjettet for 2012 byggjer på same utrekningsmetode, kan vi forvente eit mindreforbruk på minst 1 mill. i år. Eigedomsskatt Etter 1. tertial vart budsjettet oppjustert med kr til 19,59 mill. Etter fakturering av 2. halvår viser rekneskapen 19,66 mill. Det gir ei meirinntekt på kr Renter Renteutgifter Det er budsjettert med ein gjennomsnittleg rentesats på 3,25 % på lån som utgjer om lag 9,8 mill. i renteutgifter. Kommunen har hovudtyngda av lån i Kommunalbanken. Renta på lån i Kommunalbanken har gått ned frå 3,15 % pr.1 januar til 2,364% ved siste renteregulering i september. Dette gir ei mindreutgift på renter med omlag 2 mill. kroner. Renteinntekter Renter på bankinnskot er budsjettert med i underkant av kr. 2,4 mill. Halvparten av dette gjeld renter av fondsmidlar som skal avsetjast. Renter på utlån er budsjettert med 1 mill. som fordeler seg på formidlingslån med , lån Sil-tribuna med og ansvarleg lån Sognekraft med kr For renter på bankinnskot og utlån er det budsjettert 3,25 % med unnatak av renter på ansvarleg lån Sognekraft der satsen er 8 %. Som følgje av at lånet vert omgjort til aksjekapital fell desse renteinntektene bort i Dette vart korrigert etter 1. tertial. Renteinntekter på innskot er, som følgje av lågare rente, forventa å bli om lag kr lågare enn budsjettert. Renta på utlån vert redusert med kr Samla sett vert renteinntektene på innskot og utlån kr lågare enn budsjettert. Ut frå renteutviklinga så langt i år kan vi forvente ei innsparing på netto renter med om lag kr. 1,37 mill. for heile året. Avdrag Det var budsjettert med 18,69 mill. i avdrag. Avdragsutgiftene vart auka med kr etter 1. tertial som følgje av nytt låneopptak for startlån i husbanken på kr. 5 mill. Avdragsutgiftene er i samsvar med redigert budsjett. Avkastning verdipapirfond Det er budsjettert med ei årleg avkastning på 6% dvs kr Oversikt frå Sparebanken vest viser pr. 30 sep. ei avkastning på 8,3 % i perioden januar til og med september. I kroner utgjer dette så langt

7 Utbyte og eigaruttak Budsjettert utbyte frå Sognekraft er kr Dette er budsjettert med ein føresetnad om eit samla utbyte på 33 mill. der Sogndal sin del utgjer 10,98 %. Ordinært utbytte for 2011 frå Sognekraft er på 30 mill. kroner, noko som gjev lågare utbetaling enn budsjettert. Som følgje av at ansvarleg lån kr.5,5 mill. skal gjerast om til aksjekapital vart utbyte auka med 4 mill. fordelt på eigarkommunane. For Sogndal kommune utgjer dette kr Beløpet er meint å kompensere for bortfall av renteinntekter på lånet. Etter første tertial vart budsjettet auka med kr Utbyte frå Sentrumsbygg AS er budsjettert med kr Etter budsjettendring i 1. tertial er utbyte i samsvar med budsjettet. Andre tilskot og overføringar Mva kompensasjon investering Det er budsjettert med kr. 2,37 mill. i mva-kompensasjon frå investeringar. Pr 2. tertial viser rekneskapen kr. 1,2 mill. Mva-kompensasjon frå investeringar vert inntektsførd i driftsrekneskapen og vidare overførd til investeringsrekneskapen for finansiering av investeringar. Reduserte inntekter mvakompensasjon investeringar vil såleis tilsvarande føre til reduserte overføringar til investeringsrekneskapen. Framdrifta på dei ulike investeringane er avgjerande for desse postane. Statstilskot flyktningar og asylantar Statstilskot flyktningar er budsjettert med kr 13,35 mill. Dette under føresetnad av planlagd busetjing Hittil i år har vi motteke stadfesting på utbetaling av integreringstilskot på kr 12,2 mill. I tillegg kjem busetjing i perioden august/september og ut året. Vi forventar ei busetting resten av året som gjev eit tilskot i samsvar med budsjettet. For statstilskot asylantar er det budsjettert med kr. 1,25 mill. Dette vil bli om lag kr høgare. Kompensasjon investeringskostnadar omsorgsbustader og aldersheimar, skular og kyrkjebygg Det er budsjettert med inntekter på 4,44 mill. Inntektene er avhengig av rentenivået. Som følgje av lågare rentenivå er statleg tilskot til renteavhengige ordningar (skule, omsorg og kyrkje) forventa å bli omlag kr lågare enn budsjettert. Dette er fordelt med på omsorg, på skular og på kyrkjebygg. Det var budsjettert med ei rente på 2,78 %. Ny prognose vier eit rentenivå på 2,22 %. Avkastning Kraftfond II avsetjing til avkasningsfond Det er budsjettert med ei samla avkastning kraftfond II på 1,9 mill fordelt på avkastning verdipapirfond med kr , utlån SIL-tribuna med kr og renter av bankinnskot med kr Så langt i år viser rekneskapen ei samla avkastning på kraftfond II med1,8 mill. dvs. kr mindre enn budsjettert. 7

8 4.0 ØKONOMISKE AVVIK - TENESTE- OG STØTTEEININGAR. 4.1 KULTUR Det er ikkje meldt om avvik. Rekneskapen er i samsvar med budsjettet 4.2 PLAN OG NÆRING Det er forventa eit samla mindreforbruk for eininga på kr Plan og byggesak Det ligg an til at vi vil få om lag i meirinntekter på gebyr (byggesak, plan og oppmåling). Dette skuldast høg aktivitet på byggsida i Sogndal. 290 Brann og ulukkesvern Det er forventa eit mindreforbruk på kr som skuldast meirinntekter på feieavgift og mindre overføring til Sogn Brann og redning enn det som er budsjettert. 4.3 KOMMUNALTEKNIKK Eininga går i balanse framskrive på årsbasis. Eit mindreforbruk i drifta vert overførd investeringsbudsjettet for finansiering av dei investeringstiltaka eininga gjennomførar. 4.4 BARN OG UNGE Tertialrapport for tenesteeining barn og unge syner eit mindreforbruk på kr Sogn Barnevern Sogndal tiltak i og utafor heimen Drifta så langt syner eit mindreforbruk på kr Tenesta har fleire saker som er under vurdering, der det kan komme til nye kostnader i samband med omsorgsovertaking eventuelt at andre tiltak vert sett i verk. 4.5 HELSE OG SOSIAL Tertialrapport for tenesteeining helse- og sosial syner eit meirforbruk på kr framskrive på årsbasis fordelt slik på ansvar: Ansvar Tekst Meirforbruk Mindreforbruk 401 Legetenesta Kommunal medfinansiering Utleige kommunale bustader Rustenesta Funksjonshemma - støttekontakt PU/Funksjonshemma drift PU- støttekontakt Psykisk helsearbeid støttekontakt Personleg assistent Omsorgsløn NAV Administrasjon NAV Økonomisk sosialhjelp NAV Kvalifiseringsprogrammet Legetenesta. 8

9 Legetenesta vil få eit meirforbruk på kr I budsjett for 2012 vart det lagt inn ei forventa innsparing på 30 % stilling i 2012 til hjelpepersonell. Denne innsparinga let seg ikkje gjennomføre p.g.a. avtalen mellom legane og Sogndal kommune som seier at ein skal ha eit visst tal årsverk til hjelpepersonell i forhold til tal pasientar/legar. Status i dag er 6,4 årsverk hjelpepersonell. Legesenteret har vore utan turnuslege i 6 månader. Dette vil føre til reduksjon i lønsutgifter, samtidig vil inntekter frå eigenbetaling av pasientbehandling bli redusert. Legestilling, øyeblikkeleg hjelp, vart sett i gang frå 15.september Kostnad for 2012 er rekna til kr og vert dekka av øyremerka midlar. 430 Administrasjonen Kommunal medfinansiering. Prognose frå Helsedirektoratet syner at vi får eit meirforbruk knytt til den kommunale medfinansieringsordninga i Det går fram av rundskriv frå Helsedirektoratet at kommunal medfinansiering er ei ny finansieringsordning som betyr at kommunane skal dekke ein del av kostnadene når innbyggjarane vert behandla på sjukehus. Siste prognose frå Helsedirektoratet og framskrive ut året syner eit meirforbruk på kr Avrekning for 2012 vert først klar i januar/februar Inntekter kommunale husvære Forventa mindreinntekt/meirforbruk er rekna til kr I budsjett for 2012 vart det lagt inn ein husleigeauke på kr pr. mnd. pr. leigetakar med verknad frå 1. juli Dette gjeld for dei som har eit leigeforhold som overstig 3 år. Det vart lagt inn ein årsvekst på kr i 2012 samanlikna med budsjettet for Vi vil ikkje kunne oppnå den forventa inntektsauken i inneverande år. Dette skuldast at mange av leigetakarane ikkje får auke i husleiga før 2. halvår 2012, og i 2013/2014. Det kan og seiast at vi har hittil i år har hatt ein bustad under oppussing. Dette vil halde fram ut året. Dette vil før til reduserte husleigeinntekter. Kostnad med oppussing av husvære i Stedjevegen 21 er utgiftsført på dette ansvaret. Oppussinga var naudsynt med omsyn til ferdigstilling før innflytting av ny leigetakar. 445 Rustenesta Forventa meirforbruk er rekna til kr Rustenesta har i dag årsverk der det ikkje er avsett lønsmidlar til. 450 Støttekontakt/avlastning funksjonshemma Forventa meirforbruk er rekna til kr Dette skuldast generell meirforbruk til bruk av støttekontakt. 451 PU tenesta Det er inngått avtale om kjøp av private tenester med ein kostnad i år på kr Ressursbruken i tenesta syner at vi i 2012 kan rekne med ein auke i tilskotsordning for ressurskrevjande tenester. Ein har framskrive meirforbruket i 2012 til kr Støttekontakt PU Forventa meirforbruk er rekna til kr Dette skuldast auke i forbruket av støttekontakttimar. 454 Støttekontakt psykisk helsearbeid Forventa meirforbruk er rekna til kr som skuldast generell auke i bruk av støttekontakt. 456 Personleg assistent Forventa meirforbruk er rekna til kr Det er pårekna kr i tilskot frå RO. Kommunen har pr. i dag ikkje brukarar som stettar kravet til tilskotsordninga. I tillegg ligg det inne ein forventa auke i utgifter til personleg assistent til dei av brukarane som er innvilga dette. 459 Omsorgsløn Forventa mindreforbruk på årsbasis er kr Flyktningtenesta. Det er budsjettert med bruk av flyktningefond kr Framskrivinga syner at vi får eit mindreforbruk på kr Årsaka til mindreforbruket er i hovudsak reduksjon i utbetaling av introduksjonsløn. Mindreforbruket fører til tilsvarande reduksjon i bruk av fond. 9

10 731 Fjøra Intro. Det er budsjettert med bruk av flyktningefond kr Ved framskriving kan vi forvente eit mindreforbruk på kr Mindreforbruket fører til tilsvarande reduksjon i bruk av fond. 426 NAV Administrasjon Det går mot eit meirforbruk på kr som skuldast refusjon til NAV for utlegg. Denne budsjettposten er om lag kr for låg. 427 NAV Økonomisk sosialhjelp Det går mot eit meirforbruk på kr dersom trenden er som i dag. Økonomisk sosialhjelp dekkjer naudsynt livsopphald for personar som oppheld seg i kommunen som enten ikkje har anna inntekt eller inntekta må supplerast. 428 NAV Kvalifiseringsprogrammet Det går mot eit meirforbruk på kr om det i resten av året er like mange inne i programmet. I dag er det 7 personar i programmet. 4.6 PLEIE OG OMSORG Tertialrapport for tenesteeining pleie og omsorg syner eit meirforbruk på kr framskrive på årsbasis fordelt slik på ansvar: 460 Pleie og omsorg Funksjon Mindreforbruk Meirforbruk Netto løn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester Salsinntekter Sum Tenesta er tilført dei seinare åra tilførd midlar for å redusere differansen mellom økonomisk ramme og faktisk drift. Drifta er lagt mest mogleg rasjonell i høve rehabilitering, førebygging og for å tilpasse driftsendringane i 2.linjetenestena og gjennomføringa av Samhandlingsreforma. Pasientane som vi mottek frå 2.linjetenesta er vesentleg dårlegare enn før årsskiftet. Pleietyngda i dei heimebaserte tenestene har auka. Talet på tenestemottakarar med omfattande hjelpebehov, syner ein vekst på 13.3% samanlikna med Talet på tenestemottakarar med middels stort hjelpebehov har på tilsvarande måletidspunktet auka med 16.4% Talet brukarar totalt har auka med 2.1%. Det var vidare føresett ein reduksjon i utgiftene til støttekontakt i 2012 med kr Vi har med bakgrunn i handsaming av klagesak hjå fylkesmannen ikkje kunna gjennomførd dette tiltaket i Samla fører desse tilhøva med seg ei noko høgare lønskostnad enn budsjettert, med eit forventa meirforbruk på kroner. Meir omfattande tenestebehov gjev også auka utgifter til innkjøp av varer og tenester. Prisauken for kjøp av tenester, medisinar, medisinske forbruksvarer og leigevask, har også hatt ei større prisvekst enn det som er budsjettert. Vi forventar eit meirforbruk på kjøp av varer og tenester på kroner. For å kunne ta imot utskrivingsklare pasientar frå 2.linjetenesta og for å kunne drive førebyggande tiltak iht langtidsopphald i lokal institusjon, har den institusjonsbaserte delen av tenesta dei 8 første månadane nytta om lag 30 % av plassane til tidsavgrensa opphald. I institusjon er 16 pasientar med langtidsplass døde dei 8 første månadane mot 9 i same perioden i Frå korttidsopphald er 10 døde i 2012 mot 1 i Dette gjev reduserte inntekter, vurdert til for Vi har overført oppgåver frå heimebaserte tenester, pu, til institusjon som på årsbasis for kommunen vil gje 1.7 mill. i redusert utgift. Verknad i 2012 om lag kr

11 4.7 BARNEHAGAR 2.tertialrapport for tenesteeining Barnehage viser eit framskrive resultat med kr i meirforbruk. Ansvar Meirforbruk Mindreforbruk Brukarbetaling Løn Spesialpedagogisk hjelp i barnehage Furuli, Kyrkjebakken, Notsete og Kjørnes barnehagar Brukarbetaling 1.tertial 2012 vart det varsla om venta avvik på brukarbetaling på om lag kr Tala kan ha sin årsak i at ved oppretting av nye plassar spesielt i Kjørnes barnehage, var det tiltenkt 18 plassar for barn over tre år. Behovet for plassar var barn under tre år som inneber halvparten av barnetalet. Dermed vart inntektene halverte. I samband med ny versjon av barnehageprogrammet Extens, har vi gått gjennom all brukarbetaling. Dei fleste borna betalte heile august det året dei starta, og skulle betale 6 mndr når dei går over i skule. Barnehageåret går frå 15.aug til 14.aug. Det nye programmet gjev betaling frå reell startdato til sluttdato. Barnehagane vil slik få manglande inntekter dette året, til saman om lag kr , men vil i 4 år framover få dekt inn igjen beløpet. I tillegg vil vi tape ca kr ut frå praksisen om at barn som har full SFO frå 1.august det året dei startar på skule, skal sleppe å betale barnehageavgift i august. Praksis for kommunale barnehagar har konsekvens for private barnehagar ut frå samarbeidsavtalen. Framskriving for eigenbetaling mat viser meirinntekter på kr Løn Samla framskriving av netto lønskostnader viser eit meirforbruk på ca 5%, om lag kroner Ikkje-kommunale barnehagar Ikkje klart. 519 Spesialpedagogisk arbeid Det er venta eit mindreforbruk dette året ut frå at vi får eit tilskot frå UDI som m.a. skal dekke foreldrebetaling for 4-5 åringar. Det kan også bli eit mindreforbruk på løn. Det er halde av eit beløp for å kunne imøtekomme nye tilrådingar vi var varsla ville komme utover hausten. Det er venta eit mindreforbruk om lag kr FJÆRLAND OPPVEKSTSENTER Samla sett vil oppvekstsenteret komme ut med eit mindreforbruk på kr : Ansvar Meirforbruk Mindreforbruk 520 Fjærland skule Fjærland barnehage Fjærland skule 11

12 Med utgangspunkt i status pr. 2.tertial, samt framskrive kostnader vil ansvaret kome ut med eit mindreforbruk på om lag kr Bakgrunnen er nøktern drift og lågt sjukefråvær. 525 Fjærland barnehage Ut frå status pr. 2.tertial, samt framskrivne utgifter og inntekter vil ansvaret komme ut med eit mindreforbruk på kr NORANE OPPVEKSTSENTER Framskrive for budsjettåret 2012 vil Norane oppvekstsenter ha eit mindreforbruk på om lag kr : Ansvar Meirforbruk Mindreforbruk 530 Norane skule Ylvisåker barnehage Norane skule Norane skule har pr. 2. tertial 2012 eit mindreforbruk på løn og sosiale utgifter på kr Det er også ei meirinntekt på refusjon sjukelønn på kr Heile året har det vore nytta samanslåing av elevgrupper ved sjukefråvær/langtidsfråvær. Frå august er det ein auka ressursinnsats på dei nye 1. klassingane. Noko av mindreforbruket pr. d.d er kalkulert brukt til ekstra bemanning haust Vi planlegg nøkternt, og framskrive for 2012 vil ansvaret truleg ha eit mindreforbruk på kr Ylvisåker barnehage Ylvisåker barnehage har pr. 2. tertial 2012 eit meirforbruk på løn og sosiale utgifter på kr Vikarbruk er utfordrande, og vikarbudsjett er brukt opp. Ansvaret vil framskrive for 2012 ha eit meirforbruk på ca. kr på grunn av vikar og ferieavvikling KAUPANGER SKULE 2.tertialrapport for Kaupanger skule viser eit framskrive resultat med kr i meirforbruk. Ansvar Meirforbruk Mindreforbruk 540 Kaupanger skule Skulefritidsordninga Kaupanger skule Lønnsutgiftene viser eit framskrive meirforbruk på kr Framskrivne refusjonar viser meirinntekter på om lag Avviket skuldast ein integrert elev må ha full oppdekking. I tillegg er det ikkje samsvar mellom refusjonar frå Nav og reelle lønsutgifter ved fødselspermisjonar. Eininga har hatt over 2 heile stillingar i fødslepermisjon dette budsjettåret. Arbeidsgjevarperiodar ved sjukefråvær har også utfordra eininga i høve inntektstap. Skulen har teke ned 1,1 stillingar frå august og 0,6 stilling frå november for å møte utfordringane i I tillegg har vi innført innkjøpsstopp på varer/utstyr/materiell. Det er usikkerheit i høve refusjonar frå gjesteelevar. Dette kan føre til eit inntektstap på kr Kaupanger SFO Det er forventa eit mindreforbruk på kr som gjeld løn med kr og meirinntekter/refusjonar på kr TRUDVANG SKULE Trudvang skule vil få eit mindreforbruk som vil bli nytta i samband med vedlikehald av murbygningen. Det er såleis forventa eit budsjett i balanse. 12

13 4.12 KVÅLE SKULE Tertialrapport for tenesteeining Kvåle skule syner eit samla mindreforbruk på kr framskrive på årsbasis. Ansvar Meirforbruk Mindreforbruk 560 Kvåle skule Kvåle leirskule Kvåle skule Innsparingane skuldast i stor grad auka inntekter til gjeste-elevar og til sjukepengar. Rammetimetalet til undervisning er difor redusert der det har vore mogeleg. Tal elevar i einskilde undervisningsgrupper har vorte auka opp i dette skuleåret. Det er og gitt avslag/reduksjon i tildelt timetal til enkeltvedtak der skulen meiner at tilbodet er innanfor gjeldande regelverk. Det har vore ein føresetnad at Kvåle skule skal henta inn noko av kostnadene ved rehabiliteringa av bygningsmassen over eige budsjett. 560 Kvåle leirskule Her er det gjennomført ein kostnadsreduksjon på elevkontingent og reduksjon på løn til lærarar som deltek på leirskule. Utgifter til lærar som deltek med spesialelev, er betalt av gjesteelev-kommune STØTTEEINING ØKONOMI Slik det ser ut pr. 2 tertial er det forventa eit mindreforbruk for eininga på omlag kr for heile året. 640 Økonomiavdelinga Ansvaret vil venteleg få eit mindreforbruk kr Dette skuldast først og fremst sjukerefusjonar. I tillegg er det innsparing på revisjonsutgifter og meirinntekter på gebyr. 645 Personalpolitiske tiltak Meirforbruk på om lag kr som skuldast at utgifter til KS kontingent og forsikringar ikkje har vore tilstrekkeleg oppjustert siste åra og utgiftsauken har vore større enn generell prisvekst. Lønn til hovudtillitsvalde vert frå 2012 førd på dette ansvaret, men dette er ikkje budsjettert STØTTEEINING TENESTETORG og IKT 650 Tenestetorg og IKT Det er forventa mindreforbruk på løn på om lag Dette skuldast vakanse og ikkje bruk av vikar under sjukemelding FAG OG UTVIKLING 710 Felleskonto grunnskule Framskrive for budsjettåret 2012 ansvaret ha eit mindreforbruk på om lag kr Dette skuldast reduserte lønsutgifter med kr som følgje av vakanse. For skuleskyss er det forventa eit meirforbruk på kr POLITISK VERKSEMD 750 Politisk verksemd Det er forventa eit meirforbruk på Dette skuldast at kontingent til Sogn regionråd har auka meir enn generell prisstigning siste åra og at budsjett for ordførarløn ikkje vart auka på budsjettet i år. Avvik på kontingent Sogn regionråd er kr og avvik løn utgjer kr

14 5 OPPSUMMERING BUDSJETTAVVIK Prognose framskriving budsjettavvik basert på 2. tertial (1000 kr): OMRÅDE / TENESTEEINING Mindreforbruk Meirforbruk Kultur 0 Plan og næring 850 Kommunalteknikk 0 Barn og unge 250 Helse og sosial Pleie og omsorg Barnehagar 230 Fjærland oppvekstsenter 120 Norane oppvekstsenter 150 Kaupanger skule 400 Kvåle skule 525 Trudvang skule 0 Tenestetorg/IKT 80 Støtte økonomi 200 Fag og utvikling 120 Politisk verksemd 170 Til fordeling på einingane* SUM Skatt 4100 Rammetilskot/inntektsutjamning 477 Eigedomsskatt 70 Netto renter Avdrag Avkastning/tap verdipapirfond 81 Utbyte og eigaruttak Andre tilskot og overføringar** 440 Pensjon 1000 Lønsoppgjer Avsetjingar (avkastning verdipapirfond) 81 Bruk av avsetjingar SUM UBALANSE *Fordeling lærlingar 570, auka bruk av bil i tenesta 120 ** Komp investeringskostnader 480, Statstilskot asylantar

15 6 INVESTERINGSREKNESKAPEN Nedafor vert det orientert om investeringsprosjekt der føresetnaden som ligg i økonomiplanen er endra eller der det er venta avvik i høve trong for endringar i rammene. IKT investeringar Det er løyvd ein årleg sum på kr 1 mill. til IKT-investeringar. I tillegg til dette er det overførd kr som ikkje vart brukt i Overskot frå drifta til støtteeining økonomi og personal kr , for rekneskapsåret 2011, vart avsett til fond i samband med rekneskapsavslutninga. Det vart då sagt at desse midlane skulle nyttast til å finansiere deler av LØP prosjektet i 2012 dersom det var behov for det. I tillegg skal det brukast kr frå fond Barn og unge til integrasjon av fagprogrammet Familia. Budsjettet for IKT-investeringar er totalt på kr og rekneskapen pr. 2 tertial syner kr Det er difor nødvendig å bruke fonda til finansiering av IKT-investeringane. Prosjekt 0721 Utvikling Mundal sentrum Prosjektet er eit samarbeid mellom bygdautvalet i Fjærland og kommunalteknikk. Bygdautvalet ønskjer å gjennomføre prosjektet med god kvalitet, og det har kommunen akseptert så lenge alle partar er innforstått med at når finansieringa er slutt, må bygdautvalet fortsette prosjektet på eigehånd. Det er ca. 1,4 millionar til rådigheit i prosjektet, og av desse er i Tettstadmidlar. Grunnundersøkingar er gjennomført og Bygdautvalet har oppdatert prosjektet i høve resultata frå undersøkinga. Det har vore lite framdrift i 2. tertial, men vi reknar med å starte bygging våren Prosjekt 0941: VA-områdeseparering Prosjektet gjeld endring og oppdatering av VA-kum i Parkvegen. Prosjektet er avslutta. Kostnad for prosjektet vart Prosjektet verte finansiert av VA-midlane i Prosjekt 1169: Oppgradering Sil-anlegg Prosjektet er ferdig. Kostnad for prosjektet i 2012 var Kostnaden vert dekka av VA-midlane. Prosjekt 1170: Strandsoneprosjektet Prosjektet er ferdig prosjektert med unnatak av endringar i samband med avtalar med grunneigarane. Dialogen med grunneigarane er godt i gang, og det har vore fleire møter med advokatane i saka. Kvar grunneigar har tilbod om advokat. Når grunnervervsprosessen er ferdig, vil det verte byggjestart. Det kan venteleg skje i 3. kvartal Prosjekt 1173: Ombygging Norane oppvekstsenter Prosjektet er ferdigstilt. Det er nytta til prosjektet. Dette er meir enn budsjettert. Prosjekt 1202: Revurdering Breisete Prosjektet gjeld revurdering av dammen på Breisete med påfølgande tiltak. Revurderinga er starta som ein del av krava frå NVE. Grunna lite kapasitet hjå konsulent har det vore lite aktivitet i Det er venta at prosjektet vert ferdig i løpet av Det er nytta til prosjektet i Prosjekt 1203: Separering Prosjektet omfattar vurdering av høve for separering av spillvatn og overvatn i Sogndal sentrum. Første fase er ei utgreiing som skal utførast av konsulent. Det skal og utarbeidast forslag til ny norm for overvasshandtering i Sogndal kommune. Det er så langt nytta til prosjektet. Prosjekt 1206: Oppgradering Trudvang skule murbygg Prosjektet omfattar installering av ventilasjon med tilhøyrande arbeider. Det vert og byta vindauge i murbygningen. Prosjektet vert ferdig 15. desember Det er nytta så langt, og prosjektet held seg innanfor investeringsbudsjettet. Det vil i tillegg vert nytta midlar frå driftsbudsjettet til Trudvang skule. Prosjekt 1207: Tilpassing rørslehemma Kaupanger og Trudvang Prosjektet omfattar tilpassing av inne- og uteområde på Kaupanger skule og Trudvang skule for elevar med rørslehemming. I 2012 vert det utført prosjektering, medan det skal byggast i 2013 og I 2012 er det budsjettert med i prosjektering. Dette er ikkje tilstrekkeleg, då det er skrive kontrakt på Midlar vert teke frå bygginga i

16 Prosjekt 1209: Feiemaskin Prosjektet omfattar innkjøp av ny feiemaskin. Maskina skal mellom anna nyttast i parkeringshus. Det har kome inn mange tilbod, og det vil i løpet av september haldast forhandlingsmøte med tre tilbydarar. Ny maskin vert venteleg levert i slutten av 2012 eller i starten av Prosjektet vil halde seg innanfor budsjettet. Prosjekt 11212: Investering bilpark Prosjektet omhandlar kjøp av ny bil til VAR-avdelinga. Dette grunna kollisjon og påfølgjande kondemnering. Bil er kjøpt, og det er nytta til kjøpet. Kostnaden dekkast av VA-midlane i Prosjekt 1213: Oppgradering Kvåle skule. Prosjektet omhandlar byte av vindauge og byte av ytterkledning på gamlebygget på Kvåle skule. Prosjektet vart overlevert og ferdigstilt i september. Det er så langt fakturert i prosjektet, og budsjettet er på Prosjektet vil halde seg innanfor budsjett. Prosjekt 1219: PST Sjøkanten Prosjektet omhandlar ny pumpestasjon på området mellom Sjøkanten og badelaguna. Pumpestasjonen skal ta imot avløpsvatn frå Sjøkanten og avløpsvatn frå Stedjeområdet. Avløpsvatn frå Stedjeområdet har tidligare gått rett på fjorden. Dette vatnet har i stor grad vore overvatn. Prosjektet vert ferdig til opning av Sjøkanten. Budsjettert kostnad er og prosjektet vil halde seg innanfor budsjettet. Prosjekt 1276: Kjøp av Leighgota Kjøp av Leighgota gjeld gnr. 21 med bnr 130,136,137. Kjøpesum Omkostningar ved kjøpet Oppussings- og rivingskostnader Sum Tiltaket er planlagt finansiert ved tilskot til utleigebustader i Husbanken og låneopptak. Normal tilskotssats er 20 prosent, men kan vera inntil 40 prosent i særskilde høve. Inntil vidare må tiltaket finansierast ved låneopptak. Når vi får tilskotet, må det gå til ekstraordinær nedbetaling av lånet. Prosjekt 1180 Kjøp av parkeringskjellar SVS Vi har inngått avtale med fylkeskommunen om kjøp av 26 parkeringsplassar til 5,6 mill. kroner i nytt parkeringshus i tilknyting til Sogndal vidaregåande skule. Det er i budsjettet sett av 5,4 mill. kroner til føremålet. Det er såleis trong for ei tilleggsløyving for at kjøpet skal vera fullfinansiert. 16

TERTIALRAPPORT 2/2011 SOGNDAL KOMMUNE

TERTIALRAPPORT 2/2011 SOGNDAL KOMMUNE TERTIALRAPPORT 2/2011 SOGNDAL KOMMUNE 1 Tertialrapport 2/2011 1.0 INNLEIING.... 3 2.0 STATUS PÅ PRIORITERTE OMRÅDE... 3 3.0 HOVUDTAL ØKONOMI... 7 4.0 ØKONOMISKE AVVIK - TENESTE- OG STØTTEEININGAR.... 9

Detaljer

NOTAT. ØP-notat nr.3 Økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal

NOTAT. ØP-notat nr.3 Økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal NOTAT Til: Kopi: Formannskapet Tenesteleiarane Frå: Rådmann Jostein Aanestad Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 145 12/2401-32 108652/12 17.10.2012 ØP-notat nr.3 Økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013

Detaljer

Økonomiplan 2015 2018

Økonomiplan 2015 2018 Sogndal kommune Bli med på laget Økonomiplan 2015 2018 med årsbudsjett 2015 Innhald Innleiing og samandrag 10 på topp Nasjonale rammevilkår Økonomisk status og utfordringar Analyse og utfordringar Politiske

Detaljer

1. Dialogmøtet Sakskomiteane sine oppsummeringar etter dialogmøtet ligg i økonomiplannotat nr. 1 til formannskapet den 15.08.13.

1. Dialogmøtet Sakskomiteane sine oppsummeringar etter dialogmøtet ligg i økonomiplannotat nr. 1 til formannskapet den 15.08.13. Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Leiargruppa, kontaktutvalet, rekneskapsleiar Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 145 13/2071-8 14808/13 18.10.2013 Økonomiplannotat nr. 2 Økonomiplan 2014-2017 - Årsbudsjett

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 AURLAND KOMMUNE Budsjett 2014 Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 Innhaldsliste Overordna kommentarar s. 3 Inntektsføresetnader s. 3-4 Oversikt renter og avdrag - låneportefølgje

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015-2018. Vik kommune Økonomiplan 2015-2018 Årsbudsjett 2015 Utleggingsdokument

ØKONOMIPLAN 2015-2018. Vik kommune Økonomiplan 2015-2018 Årsbudsjett 2015 Utleggingsdokument Vik kommune Økonomiplan 2015-2018 Årsbudsjett 2015 Utleggingsdokument FØREORD Økonomiplan for perioden 2015 2018 og årsbudsjett for 2015 blir med dette lagt ut til offentleg høyring, jfr. kommunelova 44

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd

Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd 1 Utvikla av Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd 2... 3... 5 2.1 Budsjettprosess...8... 9 3.1 Overordna analyse... 10 3.1.1 Demografi og kommuneøkonomi...

Detaljer

Leikanger kommune. Årsrapport og rekneskap 2012

Leikanger kommune. Årsrapport og rekneskap 2012 Leikanger kommune Årsrapport og rekneskap 2012 Innhald Rådmannen sin kommentar...1 Hovudtal frå rekneskapen...3 Interkommunalt samarbeid...6 Kommunen som verksemd...9 Driftsresultat i høve rammene... 13

Detaljer

LÆRDAL KOMMUNE. Budsjett 2015. Løytnantsbrygga i Lærdal. Foto: Jan Christian Jerving. Vedteke i Lærdal kommunestyre sak 079/14 18.

LÆRDAL KOMMUNE. Budsjett 2015. Løytnantsbrygga i Lærdal. Foto: Jan Christian Jerving. Vedteke i Lærdal kommunestyre sak 079/14 18. LÆRDAL KOMMUNE Budsjett 2015 Vedteke i Lærdal kommunestyre sak 079/14 18.12 2014 Løytnantsbrygga i Lærdal. Foto: Jan Christian Jerving Innhold 1 Organisering av budsjettarbeidet... 4 2 Overordna kommentarar

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2015 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2015 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2015 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 Rådmann sitt arbeidsgrunnlag 05.09.2014 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram 2012-15 Vedteke av Luster kommunestyre 15.12.2011, sak 94/11 Årshjulet 2012 Luster kommune Overordna planlegging (raud strek), Overordna rapportering

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015. Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015. Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14 OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14 Innhald Innhald... 2 Rådmannen sitt føreord... 4 Generelle føresetnader for budsjettarbeidet... 7 Bakgrunn og status for budsjett

Detaljer

Luster kommune. Handsama: (frå forprosjektet) Beheim 2. (frå forprosjek. tet) Hafslo barne- og ungdomsskule. Rådhuset

Luster kommune. Handsama: (frå forprosjektet) Beheim 2. (frå forprosjek. tet) Hafslo barne- og ungdomsskule. Rådhuset Luster kommune Handsama: Beheim 2 (frå forprosjek tet) Hafslo barne- og ungdomsskule Rådhuset (frå forprosjektet) Vedteke av Luster kommunestyre 18.12.14, sak 75/14. Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2008-2011

ØKONOMIPLAN 2008-2011 Dato: 06.11.2007 Vår ref.: 2007/3392-23175/2007 Ark.kode: 100 ØKONOMIPLAN 2008-2011 FJELL KOMMUNE Førebels dokument 30. oktober 2007 Rådmannen DET ØKONOMISKE OPPLEGGET 2008 (2008-2011) FRAMLEGG STATSBUDSJETT

Detaljer

Budsjett for Meland kommune 2015

Budsjett for Meland kommune 2015 Budsjett for Meland kommune 2015 Side 3 47: Rådmannen sitt framlegg og kommentarar til budsjett 2015 Side 48: Framlegg til vedtak budsjett 2015 Vedlegg: Økonomiske oversikter Driftsregnskap Investeringsregnskap

Detaljer

Kvam herad. 1.tertialrapport 2002. Samandrag: Arkiv: 102.2 Objekt: Arkivsaknr 2001000302. Avgjerd av: Saksh.: Kjell Helvik

Kvam herad. 1.tertialrapport 2002. Samandrag: Arkiv: 102.2 Objekt: Arkivsaknr 2001000302. Avgjerd av: Saksh.: Kjell Helvik Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 17.04.01 055/01 KJHE Kvam heradsstyre 17.04.01 036/01 KJHE Kvam formannskap 12.06.01 086/01 KJHE Kvam

Detaljer

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Aukra kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Vedteke i K-sak: 132/11 og 11/12 Dato: 15.12.2011 og 09.02.2012 Innhald: Side nr. : Rådmannen sine generelle kommentarar.. 2 Kommentarar frå kommunalsjefane..

Detaljer

Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012

Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012 AURLAND KOMMUNE Budsjett 2013 Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012 (Foto: Bjørn Andresen, Statens Vegvesen) Innhaldsliste Overordna kommentarar - inntektsføresetnader s.

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014. Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014. Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13 OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014 Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13 1 Innhald Innhald... 2 Rådmannen sitt føreord... 4 Generelle føresetnader for budsjettarbeidet... 7 Organisatoriske verkemidlar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saka vert

Detaljer

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 10.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 10.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Radøy kommune Møtedato: 10.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

Kvam herad. Årsmelding 2010. www.kvam.no

Kvam herad. Årsmelding 2010. www.kvam.no Kvam herad Årsmelding www.kvam.no 1 Innleiing... 3 2 Hovudtrekk... 4 2.1 Medarbeidar... 4 2.2 Økonomi... 6 2.3 Oversyn over tenestene... 7 2.4 Politisk verksemd... 8 2.5 Administrasjon, styring og fellesutgifter...

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018.

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Innhald: 1. Innleiing Side 1 2. Mål «1 3. Fylkesmannen sitt budsjettrundskriv for 2015 «5 4. Rådmannen sine kommentar til nokre av punkta i skriv frå fylkesmannen

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Kvam herad Kvartalsrapport 2. kvartal www.kvam.no - 2. kvartal Innleiing Rapporten for 2. kvartal viser bl.a. ei oversikt over nye vedtak i som har økonomisk verknad, kommentarar til vedtaket frå desember

Detaljer