RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET"

Transkript

1 RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 44/07 Budsjett 2008 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Helse Midt-Norge /07 HF Saksbeh: Arkivkode: Saksmappe: Jan Ole Flenstad ADM DIREKTØRS FORSLAG TIL VEDTAK: Styret vedtar budsjettet for 2008 for Rusbehandling Midt-Norge HF med et resultat lik 0. Styret ber Adm.dir om å finne inndekning for de hittil uspesifiserte kutt i budsjettet på 1,809 MNOK innen medio januar.

2 SAKSUTREDNING: GJELDENDE FORUTSETNINGER Administrerende direktør legger med dette fram forslag til budsjett for 2008 for Rusbehandling Midt-Norge HF i balanse i tråd med vedtak i sak 40/07 den Det vises for øvrig til behandling av foreløpig budsjett sak 36/07 samt budsjett 2008 i sak 40/07. FAKTISKE OPPLYSNINGER Sak 44/07 Budsjett 2008 Investeringer i 2008 I budsjettet som ble behandlet som sak 40/07 inngikk det investeringer på i alt 1,786 MNOK (inkl. egenkapitalinnskudd KLP). Investeringene er som følger: Investeringstiltak Vestmo Veksthuset Admin HF Bytte av bil 7-seter ,- Bygn.messig tilpasning relatert til styrking/utv ,- Klinikk Ombygging/oppussing Møretun ,- Egenkapitalinnskudd KLP* ,- SUM , , ,- *Egenkapitalinnskuddet i KLP inngår som en del av pensjonskostnaden i budsjettet og er dermed ikke spesifisert som en egen investering i budsjettsammenheng men finansieringen av innskuddet er tilsvarende som for en investering. I forbindelse med forslag til investeringsbudsjettet for Helse Midt-Norge som ble lagt fram som egen sak i RHF et sitt styremøte den 28.11, ble vårt tiltak om investering i ny bil tatt ut. En eventuell anskaffelse av kjøretøy må dermed skje gjennom leasing. Det betyr at forslaget til investeringsbudsjett for RMN HF blir på totalt 1,456 MNOK. Den ble det imidlertid klart at Helse Midt-Norge blir tildelt 283,955 MNOK mindre i investeringsmidler enn tidligere forutsatt. Styrebehandlingen av investeringsbudsjett 2008 for Helse Midt-Norge er derfor utsatt. Det vil bli gjennomført drøftinger mellom Helse Midt-Norge og Helse- og omsorgsdepartementet vedrørende investeringsmidler for Det kan bety en ny vurdering av hvilke investeringstiltak, herunder våre, som skal prioriteres i Tilskudd fra RHF og resultatkrav for 2008 RMN er i 2008 bedt om å levere et budsjett med resultat lik 0. I behandlingen av budsjettet ble omstillingsutfordringen til foretaket beregnet til 22,6 MNOK. Gjennom budsjettmessige tiltak (salg av gjestepasientplasser ut av regionen) ble utfordringen 2

3 redusert til 9,8 MNOK. Det ble i styrets behandling av budsjettet den fastslått at omstillingsutfordringen var for stor for i sin helhet å kunne innfris gjennom ytterligere tiltak. På bakgrunn av dette ba styret administrasjonen om gå i dialog med RHF-administrasjonen. I denne prosessen ble det så gitt tilsagn om ytterligere 3,7 MNOK i prosjektmidler samhandling. Totalt er det da bevilget 6 MNOK i samhandlingsmidler fra HMN RHF noe som framgår av orienteringssak 113/07 i RHF styremøte den Dermed gjenstår 6,1 MNOK som omstillingsutfordring. Prosess/utvikling tilskudd fra RHF Økning tilskudd fra RHF Tilskudd fra RHF Budsjettresultat per ,535 MNOK 22,6 MNOK Budsjettresultat etter styrebeh ,3 MNOK 231,835 MNOK 9,8 MNOK Budsjettresultat etter dialogmøte med RHF 3,7 MNOK 235,535 MNOK 6,1 MNOK For å bringe budsjettert resultat lik 0 er det derfor foretatt spesifiserte kutt for i alt 4,291 MNOK og uspesifiserte kutt på 1,809 MNOK. Tabellen under viser en oversikt over de spesifiserte kutt det legges opp til. Omstillingsutfordring Tiltak som utsettes/reduseres Enhet Tiltak Aksjon Kostnad Vestmo Styrke Klinikk med 4 stillinger/utvidelse av Utsatt oppstart ,- behandlingstilbud i 2008 Admin HF Styrking A4 på Lade Utsatt til ,- Veksthuset Økt behov for ferievikarer Utsatt til ,- Gjennomføring av tiltak flyttet til 2009 må vurderes på nytt ved behandling av budsjett for Når det gjelder tiltaket styrking av klinikken/utvidelse av behandlingstilbudet ved Vestmo så er bevilgningen redusert fra opprinnelig ,- til ,-. Kostnadsreduksjonen framkommer gjennom at tiltaket iverksettes seinere på året. Det bemerkes at helårseffekten i 2009 (målt i 2008-kroner) av tiltaket er 2,750 MNOK. Konsekvenser av kutt: Vestmo Styrke klinikk/utvidelse av behandlingstilbud Tiltaket ble påbegynt i 2007 gjennom en styrking av en 200% stillingsressurs med helårseffekt i Tiltaket krever imidlertid ytterligere 4 stillinger samt tilpassing av nattevaktstilling. Formålet med tiltaket er blant annet å ta hjem mer av de pasienter vi kjøper plasser til i andre regioner og fra private. Utsettelse av tiltaket vil dermed ha en direkte økonomisk implikasjon gjennom redusert mulighet til å ta hjem gjestepasienter, en utsettelse av et mer spesialisert tilbud til målgruppa for raskere tilbake -prosjektet samt vanskeliggjør realisering av intensjonen i opptrappingsplan rus om mer tilgjengelige tjenester. 3

4 I investeringsbudsjettet lagt opp til investeringer ved Vestmo i forbindelse med tiltaket. Disse vil ikke endres som en følge av utsatt start av tiltaket. Admin HF Styrking A4 (skjermingsavdeling) Utilfredsstillende bemanning mht risikovurdering, spesielt på natt/kveld/helg, gjør at enheten i økende grad vil være mer selektiv og restriktiv på hvilke pasienter man tar i mot. Pasientene befinner seg ofte i et grenseland mellom rus/psykiatri med de ekstra krav til ressurser dette krever. Dette vil bety redusert pasientgjennomstrømming. Veksthuset Økt behov for ferievikarer Redusert budsjett ferievikarer vil kunne medføre lav bemanning i ferier samt økt risiko for budsjettoverskridelser da vikarbruken tidligere i stor grad har vært finansiert gjennom sykepengerefusjon. Vikarbehovet vil også tilta på grunn av vedtatt økning i antall behandlingsplasser. Uspesifiserte kutt Effekten av disse er av naturlige grunner ikke kjent. Så langt som mulig vil disse søkes gjennomført på en måte som i minst mulig grad vil påvirke pasientbehandlingen. Men det vil etter Adm.dir sitt syn være sannsynlig at gjennomføring av kutt i denne størrelsesorden vil kunne påvirke pasientbehandlingen i foretaket. Nye tiltak som er finansiert i forslag til budsjett 2008 Styret vedtok i sak 40/07 å gjennomføre alle framlagte MÅ-tiltak i 2008 med de omstillingsutfordringer dette medfører. Gjennom prosessen for å bringe budsjettert resultat i balanse har det vært nødvendig å skyve på noen av tiltakene. Tabellen under viser tiltak som ligger inne med oppstart i Tiltak som igangsettes i 2008 Enhet Tiltak Type Kostnad Admin HF Ny ungdomsenhet Drift ,- Admin HF Samhandlingsprosjekt kommuner (inkl også Røde Korsavtalen) Drift ,- Vestmo Styrke Avgiftning og utredning med 2,5 stillinger Drift Vestmo Omstillingstiltak / tilpasning av stillinger Drift Admin HF Videreføring fase 2; familieavdelingen på Lade Drift ,- Vestmo Styrke Klinikk med 4 stillinger/utvidelse av Drift behandlingstilbud Veksth Økt antall kontorplasser pga ny behandlingsmodell Drift ,- Veksth Videreutdanning/kompetanseheving/personalseminar Drift ,- Veksth Myteknekking og synliggjøringsprosjekt Drift ,- Nidaros 1 ny stilling som sosionom/psykolog Drift ,- LAR 1 ny stilling som behandler Drift ,- Helårseffekten av ny ungdomsenhet er anslått til 14 MNOK (målt i 2007 kr). De to tiltakene vil derfor gi en ekstra kostnadsøkning i budsjettet for

5 BUDSJETT 2008 RMN HF Noter Driftsinntekter: B2008 B2007 Endring i % Basistilskudd ,1 % Salg av gjestepasientplasser ,4 % 1 Annen inntekt Sum driftsinntekter ,6 % Driftsavtaler: 2 Lade BehandlingsSenter ,6 % NKS-Kvamsgrindkollektivet ,8 % Tyrilistiftelsen ,3 % Trondheim kommune Brygga ,0 % No Samhandlingsavtale Røde Kors Jarlegården Samhandlingstiltak kommuner Sum driftsavtaler ,0 % Gjestepasientkostnader: Bundet opp per nov Anslag ytterligere garantier Sum GP ,3 % Netto driftskostnader egne enheter: 5 Vestmo ,8 % 6 Veksthuset ,4 % Nidarosklinikken ,9 % LAR-Midt ,8 % Ungdomsklinikk FoU-seksjon Uspesifisert kutt driftskostnader Sum egne enheter ,0 % Admin-HF: Lønnskostnader ,1 % Netto finanskostnader ,5 % Andre driftskostnader ,3 % Sum admin-hf ,1 % Sum kostnader ,7 % 8 RESULTAT 0 ( ) -100,0 % 5

6 Spesifikke forhold knyttet til de enkelte enheter (se noter i tabellen over). Kommentarene er knyttet til endringer i forhold til forrige budsjettbehandling. 1. Annen inntekt Gjennom dialog med administrasjonen i Helse Midt-Norge RHF, er RMN HF tilført ytterligere 3,7 MNOK i samhandlingsmidler. I alt gir dette 6 MNOK i samhandlingsmidler. 2. Lade BehandlingsSenter I forhold til forrige budsjettbehandling er tiltaket styrking av A4 i sin helhet tatt ut. 3. Samhandlingstiltak kommuner Det var tidligere budsjettert med i alt 2,924 i samhandlingstiltak. Beløpet er nå redusert til 2,3 MNOK. Reduksjonen skjer ved at bevilgning til nye tiltak reduseres eller at oppstart av nye tiltak forskyves. 4. Sum GP Kostnadstall er oppdatert med siste tilgjengelige opplysninger per Dette medfører at tilgjengelige midler er redusert fra 4,7 til 1,6 MNOK. 5. Vestmo Opprinnelig lå det inne kostnader i forbindelse med utvikling/utvidelse av klinikktilbudet med 2,75 MNOK. Gjennom kostnadsreduksjon for å oppnå et budsjett i balanse, er oppstart av tiltaket forskjøvet utover i Det er lagt inn en økning på 0,924 MNOK til tiltaket. 6. Veksthuset For å oppnå et budsjett i balanse er nytt tiltak for å styrke vikarbudsjettet med 0,3 MNOK kuttet. Tiltaket kan vurderes på nytt ved utarbeidelse av budsjett for Uspesifisert kutt driftskostnader Det gjenstår pt uspesifiserte kutt i driftskostnadene på 1,809 MNOK. Det legges opp til en prosess som vil identifisere kutt-tiltak før detaljbudsjettet blir endelig ferdigstilt medio januar. 8. Resultat Økte inntekter sammen med kostnadsreduksjon ved utsettelse og fjerning av enkelte MÅ-tiltak og uspesifiserte kutt har brakt budsjettet i balanse. Risiki: De største usikkerhetsfaktorer i det framlagte budsjettet antas fortsatt å være knyttet til følgende forhold: Styringsdokument fra Helse Midt-Norge Styringsdokumentet for 2008 er ikke kjent. Dokumentet vil kunne stille nye krav til oss som ikke er tatt inn i budsjettet. Kjøp av gjestepasientplasser 6

7 Budsjettposten for kjøp av gjestepasientplasser er redusert ned mot et absolutt minimum. Usikkerheten vil avhenge av etterspørselen, kapasitet i behandlingstilbud, antall fristbruddsaker og antall tvangssaker. Usikkerheten karakteriseres som betydelig og gjenspeiles ved at kun 1,656 MNOK nå er tilgjengelig for ytterligere kjøp, utover de garantier som allerede er gitt, i Salg av gjestepasientplasser Det budsjetteres for 2008 med et betydelig salg av behandlingsplasser ut av regionen. Selv om økningen er knyttet opp mot økt kapasitet på Lade, så betyr økt salg større risiko for ikke å oppnå budsjettmålet. 7

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 Saksbeh: Tverrfaglig arbeidsgruppe ledet av Reidun Martine Rømo Arkivkode: Saksmappe: 2009/24 Forslag til vedtak:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 18/11 Tilbud fra Molde kommune og GassROR IKS vedr. finansiering av nytt sykehus i Molde

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 18/11 Tilbud fra Molde kommune og GassROR IKS vedr. finansiering av nytt sykehus i Molde HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 18/11 Tilbud fra Molde kommune og GassROR IKS vedr. finansiering av nytt sykehus i Molde Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 21.01.11

Detaljer

Formål. Beslutningsgrunnlag Aktivitet og prioritering

Formål. Beslutningsgrunnlag Aktivitet og prioritering Møtedato: 4. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Jann Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 23.1.2015 Styresak 3-2015 Budsjett 2015 konsolidert Formål Denne styresaken fremmes for å gi styret i Helse

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 05/11 Helse Midt-Norge Investeringsbudsjett 2011

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 05/11 Helse Midt-Norge Investeringsbudsjett 2011 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 05/11 Helse Midt-Norge Investeringsbudsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 13. januar 2011 05/11 Saksbeh: Reidun Martine

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR 8.-9. SEPTEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR 8.-9. SEPTEMBER Styreleder Ketil Holmgren 1. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Evy Adamsen Odd Oskarsen

Detaljer

Styremøte 19. november 2008

Styremøte 19. november 2008 Styremøte 19. november 2008 Sak 121-2008 Budsjett 2009 rammer og føringer side 1 Sak 122-2008 Budsjett 2009 Helse Nord RHF ramme og resultatmål side 37 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 14.11.2008 200800531-10

Detaljer

BUDSJETT 2006 NORDLANDSSYKEHUSET

BUDSJETT 2006 NORDLANDSSYKEHUSET Styresaknr. 49/05 REF: 2005/000148 BUDSJETT 2006 NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Styresak 27/05 og 48/05 Trykt vedlegg : Notat om budsjett 2006 Nordlandssykehuset.

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge 30.10.2008 Saksbeh: Venke Reiten / Nils

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 18. desember 2014 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans 1. Budsjettdokument 2. Områdeplan IKT 3. Drøftingsprotokoll SAK

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009 012 12.05.2009. Sak 15/2009 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 230409

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009 012 12.05.2009. Sak 15/2009 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 230409 Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009

Detaljer

Styresak 30-2015 Tiltaksoppfølging 2015 - Økonomisk driftstilpasning 2016-2019

Styresak 30-2015 Tiltaksoppfølging 2015 - Økonomisk driftstilpasning 2016-2019 Direktøren Styresak 30-2015 Tiltaksoppfølging 2015 - Økonomisk driftstilpasning 2016-2019 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2014/90 Dato: 15.03.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Vedlegg til styresak

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7. Økonomisk langtidsplan 2012-2015

STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7. Økonomisk langtidsplan 2012-2015 STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Økonomisk langtidsplan 2012-2015 Sammendrag: Økonomisk langtidsplan 2012-2015 er utarbeidet med føringer gitt fra Helse Sør-Øst

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2011 I ALTA

INNKALLING TIL STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2011 I ALTA Direktøren Styreleder Ulf Syverven Nestleder Irene Skiri Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Viggo Karlstad Staal Nilsen Evy Adamsen Svein Are Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Brukerutvalget

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012. Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012. Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012 Møtedato: 5. og 6. desember 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervei Sak nr: 89/2012 Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta.

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta. Styreleder Ketil Holmgren 27. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Evy Adamsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 104/11 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.10.2011

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 104/11 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.10.2011 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 104/11 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.10.2011 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 01.11.11 104/11 Saksbeh: Arkivkode: Rigmor

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

10:30 Seminar Forskning i Helgelandssykehuset v/forskningskontakt Arne Wilskow 11:30 Lunsj 12:00 Styremøte 15:00 Pressekonferanse

10:30 Seminar Forskning i Helgelandssykehuset v/forskningskontakt Arne Wilskow 11:30 Lunsj 12:00 Styremøte 15:00 Pressekonferanse STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1.

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1. Økonomi Styresak nr. 19/09 Investeringsplan 2010-2018 - rullering Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Saksnr.: 2009/977 Dato: 20.04.2009 Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.04.15 SAK NR 037 2015 INVESTERINGSBUDSJETT 2015. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.04.15 SAK NR 037 2015 INVESTERINGSBUDSJETT 2015. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.04.15 SAK NR 037 2015 INVESTERINGSBUDSJETT 2015 Forslag til VEDTAK: 1. Styret er tilfreds med at foretaket har klart å skape et positivt resultat til investeringer gjennom

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 04. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 04. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 04. 2015 Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møtetype: Styremøte Møtedato: 15. juni Møtetid: kl. 12.00 17.00 Møtested:

Detaljer

Styresak 98/2013: Budsjett 2014

Styresak 98/2013: Budsjett 2014 Styresak 98/2013: Budsjett 2014 Møtedato: 12.-13.12.2013 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell Innledning Styret for Helgelandssykehuset HF behandlet den 18.09.2013 sak 69/2013 Foreløpig budsjett 2014.

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

I forberedelsene til ØLP-arbeidet, har administrasjonen lagt opp til følgende årsresultat i planperioden (hele 1000):

I forberedelsene til ØLP-arbeidet, har administrasjonen lagt opp til følgende årsresultat i planperioden (hele 1000): Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Økonomisk langtidsplan 2016-2019 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 19-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25032015 Rønning

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23.

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23. Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styret i Helse Nord-Trøndelag Vår ref.: Deres ref.:

Detaljer

Styret i Helse Finnmark har behandlet salg av boliger i styresak 37/2010 Boligbehov Helse Finnmark HF Boligbehov og nedsalg av boliger.

Styret i Helse Finnmark har behandlet salg av boliger i styresak 37/2010 Boligbehov Helse Finnmark HF Boligbehov og nedsalg av boliger. Møtedato: 22. juni 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 14.6.2010 Styresak 74-2010 Salg av boliger Helse Finnmark HF Deler av vedlegget er unntatt offentlighet, jf. Offl. 5. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Økonomisk langtidsplan 2015-2018

Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Arkivsak Dato 02.05.2014 Saksbehandler Per B Qvarnstrrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 01.05.2014 Sak nr 044-2014 Sakstype Beslutningssak Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Sakstittel

Detaljer

Styresak 69/2013: Foreløpig budsjett 2014

Styresak 69/2013: Foreløpig budsjett 2014 Styresak 69/2013: Foreløpig budsjett 2014 Møtedato: 18.09.13 Møtested: Mosjøen, Fru Haugans hotell Innledning Det vises til vedlagte styresak om Budsjettpremisser for 2014 Helgelandssykehuset HF. VEDTAKSFORSLAG:

Detaljer