SIKKERHETSDATABLAD ALUMINIUMSULFAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD ALUMINIUMSULFAT"

Transkript

1 ALUMINIUMSULFAT Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD ALUMINIUMSULFAT Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato Revisjonsdato Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn Kjemisk navn Synonymer ALUMINIUMSULFAT Aluminiumsulfat 14-hydrat Aluminium sulphate REACH reg. nr CAS-nr EC-nr Formel Al2(SO4)3 * 14H2O 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Kjemikaliets bruksområde Kjemisk / teknisk bruk 1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Nedstrømsbruker Firmanavn SOLBERG INDUSTRI AS Besøksadresse Rosenlund Allé Postadresse Boks 628 Postnr Poststed FREDRIKSTAD Land Norge Telefon Telefaks E-post Hjemmeside Kontaktperson Cathrine Lillestrand 1.4. Nødtelefon Nødtelefon Giftinformasjonssentralen: Seksjon 2: Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoff eller blanding Klassifisering i henhold til 67/548/EEC eller 1999/45/EC Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] Stoffets/blandingens farlige egenskaper 2.2. Etikettinformasjon Farepiktogrammer (CLP) Xi; R41 Eye Dam. 1; H318 Får man produktet i øynene gir det alvorlig øyeskade. Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

2 ALUMINIUMSULFAT Side 2 av 8 Sammensetning på merkeetiketten aluminiumsulfat: % Signalord Fare Faresetninger H318 Gir alvorlig øyeskade. Sikkerhetssetninger P280 Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. 2.3 Andre farer Farebeskrivelse Miljøeffekt Andre farer Se også seksjon 5, 11 og 12. Ved tilsetting av vann vil blandingen virke etsende på metaller. Brann og eksplosjon: Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. Miljø: Utslipp av produktet til vann kan lokalt gi lav ph med fare for fiskedød. Stoffet oppfyller ikke gjeldende kriterier for PBT (Persistente, Bioakkumulerbare og Toksiske) eller vpvb (veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende). Seksjon 3: Sammensetning / opplysning om innholdsstoffer 3.1. Stoffer Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold aluminiumsulfat CAS-nr.: EC-nr.: Xi; R41 Eye Dam. 1; H % Kolonneforklaring CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnummer) = European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ingrediensnavn = Navn iflg. stoffliste (stoffer som ikke står i stofflisten må oversettes hvis mulig). Innhold oppgitt i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m3, ppb, ppm, vekt%, vol% FH/FB/FM T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi = Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F = Meget brannfarlig, N = Miljøskadelig. Komponentkommentarer Se seksjon 16 for forklaring av R- og H-setninger. Seksjon 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelt I tvilstilfelle bør lege kontaktes. Innånding Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Hudkontakt Øyekontakt Svelging Fjern tilsølt tøy. Vask straks huden med såpe og vann. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Ved fortsatt irritasjon fortsettes skylling under transport til sykehus. Ta med sikkerhetsdatabladet. Skyll munnen grundig. Fremkall ikke brekninger. Drikk et par glass vann eller melk. Kontakt lege Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket Akutte symptomer og virkninger Svie i øynene Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er nødvendig Annen informasjon Ingen spesiell, se seksjon 4.1. Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

3 ALUMINIUMSULFAT Side 3 av 8 Seksjon 5: Tiltak ved brannslukning 5.1. Brannslukningsmidler Passende brannslukningsmidler Uegnet brannslukningsmidler Velges i forhold til omgivende brann. Bruk ikke samlet vannstråle Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre Brann- og eksplosjonsfarer 5.3. Anvisninger for brannmannskaper Personlig verneutstyr Annen informasjon Produktet er ikke brennbart. Ved brann eller høy temperatur dannes: Svovelholdige gasser (SOx). Bruk friskluftmaske når produktet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig seksjon 8. Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. Seksjon 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Sikkerhetstiltak for å beskytte personell 6.2. Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø 6.3. Metoder for opprydding og rengjøring Metoder for opprydding og rengjøring Benytt personlig verneutstyr som angitt i seksjon 8. Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn Referanse til andre seksjoner Andre anvisninger Se også seksjon 8 og 13. Seksjon 7: Håndtering og lagring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Håndtering Spill samles opp mekanisk. Suges opp med støvsuger, eller feies forsiktig sammen og samles opp. Spill samles opp i egnede beholdere og leveres som farlig avfall (se seksjon 13). Produktet er hygroskopisk. Unngå kontakt med øynene. Unngå håndtering som fører til støvdannelse. Unngå innånding av støv Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenligheter Oppbevaring Forhold som skal unngås Egnet emballasje 7.3 Spesifikk bruk Spesielle bruksområder Unngå fuktighet. Lagres tørt og i lukkede beholdere. Oppbevares frostfritt. Må ikke oppbevares nær varmekilder eller utsettes for høye temperaturer. Oppbevares adskilt fra: Baser. Ikke-syrebestandige metaller. Frost. Fukt. Plast (PE, PP, PVC), glassfiberarmert polyester, epoksybelagt betong, titan, syrebestandig stål eller gummiert stål. Ikke bestemt. Seksjon 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 8.1. Kontrollparametere Eksponeringskontroll Administrative normer Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år aluminiumsalter, vannløselige (som Al) Eksponeringsgrenser 8 t.: 2 mg/m³ 2007 Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

4 ALUMINIUMSULFAT Side 4 av 8 Biologiske grenser DNEL / PNEC Testmetode DNEL DNEL Innhold Gruppe: Arbeidstaker Eksponerings vei: Innånding Eksponering frekvens: Langsiktig (gjentatt) Type effekt: Systemisk effekt Verdi: 20,2 mg/m³ Gruppe: Konsument Eksponerings vei: Oral Eksponering frekvens: Langsiktig (gjentatt) Type effekt: Systemisk effekt Verdi: 3,4 mg/kg Merknader: BW/dag 8.2 Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Øye- / ansiktsvern Øyevern Hudvern Håndvern Gjennomtrengningstid Annet hudvern enn håndvern Åndedrettsvern Åndedrettsvern Annen informasjon Annen informasjon Sørg for god ventilasjon ved arbeid som fører til støvutvikling. Personlig verneutstyr bør velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr. Bruk støvtette vernebriller ved risiko for støvdannelse. Benytt kjemikalieresistente hansker (i hht EN 374), av f.eks.: Polyvinylklorid (PVC). Neoprengummi. Gjennombruddstiden er ikke kjent. Det angitte hanskemateriale er foreslått etter en gjennomgang av enkeltstoffene i produktet og kjente hanskeguider. Benytt hensiktsmessige verneklær for beskyttelse mot hudkontakt. Ved utilstrekkelig ventilasjon: Bruk maske med filter P2 ved støvdannelse. Mulighet for øyeskylling må finnes på arbeidsplassen. Det oppgitte verneutstyr er veiledende. Risikovurderingen (Faktisk risiko) kan føre til andre krav. Seksjon 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Granulær Farge Hvit Lukt Luktfri Kommentarer, Luktgrense Ikke angitt. ph (bruksløsning) Verdi: 3 Kommentarer, ph (bruksløsning) 10 % Kommentarer, Smeltepunkt / smeltepunktsintervall Kommentarer, Kokepunkt / kokepunktintervall Kommentarer, Flammepunkt Kommentarer, Fordampningshastighet Antennelighet (fast stoff, gass) Kommentarer, Damptrykk Kommentarer, Damptetthet Relativ tetthet Ikke relevant. Ikke relevant. Ikke relevant. Ikke relevant. Ikke relevant. Ikke relevant. Ikke relevant. Verdi: kg/m3 Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

5 ALUMINIUMSULFAT Side 5 av 8 Løselighet i vann Kommentarer, Fordelingskoeffisient: n-oktanol / vann Kommentarer, Selvantennelighet Løselig. Ikke relevant. Ikke angitt. Dekomponeringstemperatur Verdi: 650 C Kommentarer, Viskositet Ikke relevant. Kommentarer, Eksplosjonsgrense Ikke relevant. Oksiderende egenskaper Ikke relevant. 9.2 Annen informasjon Andre fysiske og kjemiske egenskaper Kommentarer Ikke angitt. Seksjon 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Reaktivitet Ikke kjent Kjemisk stabilitet Stabilitet Produktet er stabilt ved de angitte lagrings- og bruksbetingelsene. Stoffet er hygroskopisk og absorberer vann i kontakt med luftfuktighet Risiko for farlige reaksjoner Risiko for farlige reaksjoner Produktet i væskeform kan etse metaller Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås Unngå frost. Vann, fukt Materialer som skal unngås Materialer som skal unngås Baser. ikke-syrebestandige metaller. Kloritt. Hypokloritt. Sulfitt. Stål og galvaniserte overflater Farlige spaltningsprodukter Farlige spaltningsprodukter Svovelholdige gasser (SOx). Annen informasjon Ved hydrolyse dannes svovelsyre. Seksjon 11: Toksikologisk informasjon Toksikologisk informasjon LD50 oral LD50 dermal LC50 innånding Verdi: > 2000 mg/kg Forsøksdyreart: LD50 rotte Verdi: > 5000 mg/kg Forsøksdyreart: kanin Verdi: > 5 mg/l Forsøksdyreart: Rotte Øvrige helsefareopplysninger Innånding Støv kan i høye konsentrasjoner irritere svelg og luftveier og forårsake hoste. Hudkontakt Kan virke irriterende. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukken hud. Øyekontakt Gir alvorlig øyeskade. Støv kan irritere øynene mekanisk. Svelging Svelging av større mengder kan gi illebefinnende og brekninger. Kroniske effekter Produktet er ikke kjent for å gi kroniske skader. Allergi Kreft Fosterskadelige egenskaper Reproduksjonsskader Tester har ikke vist tilstrekkelig allergifremkallende effekt til å klassifisere stoffblandingen På basis av testdata. Ingen av stoffene oppført i seksjon 3 er klassifisert som kreftfremkallende. På basis av testdata. Ingen av stoffene oppført i seksjon 3 er klassifisert som fosterskadelige. På basis av testdata. Ingen av stoffene oppført i seksjon 3 er klassifisert som Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

6 ALUMINIUMSULFAT Side 6 av 8 Arvestoffskader Seksjon 12: Miljøopplysninger Toksisitet Akutt akvatisk, fisk Akutt akvatisk, Daphnia Akvatisk kommentarer Øvrige miljøopplysninger Økotoksisitet Persistens og nedbrytbarhet Persistens og nedbrytbarhet reproduksjonsskadelige. På basis av testdata. Ingen av stoffene oppført i seksjon 3 er klassifisert som arvestoffskadende (mutagene). Verdi: > 1000 mg/l Testmetode: LC50 Fiske art: danio rerio Varighet: 96h Verdi: > 160 mg/l Daphnia art: Daphnia magna Varighet: 48 t PNEC: STP Verdi: 20 mg/l Beregnet som Al Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig. Dette materialet klassifiseres ikke som farlig for omgivelsene. Ved de naturlig forekommende konsentrasjoner og ved ph verdier rundt det nøytrale, er aluminiumsalter ikke skadelig for fisk. Aluminiumsalter må ikke slippes ut i elver eller innsjøer på en ukontrollert måte og ph variasjoner rundt 5-5,5 bør unngås. Aluminiumsioner kan være skadelig for ørretarter innenfor en ph på 5-5,5. Produktet består utelukkende av uorganiske forbindelser som ikke er bionedbrytbare. Reaksjon med vann danner aluminiumhydroksyd bunnfall Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulasjonspotensial Data om bioakkumulasjon er ikke tilgjengelig Mobilitet i jord Mobilitet Løselig i vann Resultater av PBT og vpvb vurdering PBT vurderingsresultat Ikke PBT / vpvb Andre skadevirkninger Andre skadevirkninger / annen informasjon Seksjon 13: Fjerning av avfall Avfallskode EAL NORSAS Produktet er klassifisert som farlig avfall Metoder for avfallsbehandling Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet Seksjon 14: Transportinformasjon Utslipp av produktet til vann kan lokalt gi lav ph med fare for fiskedød. EAL: kasserte uorganiske kjemikalier som består av eller inneholder farlige stoffer 7091 Uorganiske salter og annet fast stoff. Ja Leveres som farlig avfall til godkjent behandler eller innsamler. Koden for farlig avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode hvis bruksområdet avviker. Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

7 ALUMINIUMSULFAT Side 7 av UN-nummer UN varenavn Transport fareklasse Emballasjegruppe Miljøfarer Spesielle forholdsregler for bruker Spesielle forholdsregler Ikke angitt Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Andre relevante opplysninger Ikke relevant. Seksjon 15: Opplysninger om lover og forskrifter EC-nr Forskrift / regelverk om stoff eller blanding i forhold til sikkerhet, helse og miljø Referanser (Lover/Forskrifter) Vurdering av kjemikaliesikkerhet Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, fastsatt av Miljøverndepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 16.juli 2002, med senere endringer, gjeldende fra 21. juni Utkast til implementering av Kommisjonens (EU) forordning Nr 453/2010 om endring av Forordning (EF) Nr 1907/2006 fra Europa-Parlamentet og Rådet om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH), Annex II Sikkerhetsdatablad. Utkast til implementering av Forordning (EF) nr. 1272/2008 av Europaparlamentet og Rådet om klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger, om endring og oppheving av direktivene 67/548/EEC og 1999/45/EC, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006. Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære fra Direktoratet for Arbeidstilsynet, den til enhver tid gjeldende utgave. ADR/RID veg-/jernbanetransport av farlig gods 2011, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Avfallsforskriften, FOR nr 930, fra Miljøverndepartementet. Sikkerhetsdatabladet er utarbeidet med basis i opplysninger gitt av produsenten. Nei Seksjon 16: Andre opplysninger Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] Liste over relevante R-setninger (i seksjon 2 og 3). Liste over relevante H-setninger (i seksjon 2 og 3). Opplysninger som er nye, slettet eller revidert Leverandørens anmerkninger Kvalitetssikring av informasjonen Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad Eye Dam. 1; H318; R41 Fare for alvorlig øyeskade. H318 Gir alvorlig øyeskade. Seksjoner som er endret fra forrige versjon: Nytt format. CLP Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig til alle som håndterer produktet. Dette sikkerhetsdatabladet er kvalitetssikret av Teknologisk Institutt as, som er sertifisert iht. ISO 9001:2008. SOLBERG INDUSTRI AS Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

8 ALUMINIUMSULFAT Side 8 av 8 Utarbeidet av Teknologisk Institutt as v/ John-Kåre Egeland Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

9 FOSFORSYRE 25-85% Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD FOSFORSYRE 25-85% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato Revisjonsdato Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn FOSFORSYRE 25-85% Synonymer Phosphoric acid, Orthophosphoric acid REACH reg. nr CAS-nr EC-nr Indeksnr Formel H3PO Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Kjemikaliets bruksområde Kjemisk / teknisk bruk Bruk det frarådes mot Det frarådes ikke mot noe identifisert bruksområde Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Nedstrømsbruker Firmanavn SOLBERG INDUSTRI AS Besøksadresse Rosenlund Allé Postadresse Boks 628 Postnr Poststed FREDRIKSTAD Land Norge Telefon Telefaks E-post Hjemmeside Kontaktperson Cathrine Lillestrand 1.4. Nødtelefon Nødtelefon Giftinformasjonen: Seksjon 2: Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoff eller blanding Klassifisering i henhold til 67/548/EEC eller 1999/45/EC Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] 2.2. Etikettinformasjon Farepiktogrammer (CLP) C; R34 Skin Corr 1B; H314 Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

10 FOSFORSYRE 25-85% Side 2 av 8 Sammensetning på merkeetiketten Fosforsyre...%: % Signalord Fare Faresetninger H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Sikkerhetssetninger P260 Ikke innånd gass/damp/aerosoler. P280 Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. P315 Søk legehjelp umiddelbart. P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P403 + P233 Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket. 2.3 Andre farer Farebeskrivelse Brann og eksplosjon: Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. Miljø: Produktet regnes ikke som miljøskadelig. Andre farer Se også seksjon 5, 11 og 12. Seksjon 3: Sammensetning / opplysning om innholdsstoffer 3.2. Blandinger Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold Fosforsyre...% CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: vann CAS-nr.: EC-nr.: C; R34 Skin Corr. 1B; H % % Kolonneforklaring CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnummer) = European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ingrediensnavn = Navn iflg. stoffliste (stoffer som ikke står i stofflisten må oversettes hvis mulig). Innhold oppgitt i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m3, ppb, ppm, vekt%, vol% FH/FB/FM T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi = Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F = Meget brannfarlig, N = Miljøskadelig. Komponentkommentarer Se seksjon 16 for forklaring av R- og H-setninger. Seksjon 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelt I tvilstilfelle bør lege kontaktes. Innånding Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Hudkontakt Øyekontakt Svelging Fjern tilsølt tøy. Vask straks huden med såpe og vann. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Etseskader skal behandles av lege. Skyll straks med rikelige mengder vann i opp til 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Transport til lege. Fortsett skyllingen under transporten. Gi straks et par glass melk eller vann hvis den skadde er ved full bevissthet. Fremkall ikke brekninger. Kontakt lege Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket Informasjon til helsepersonell Behandles som etseskader. Ved peroralt inntak må det ikke benyttes natriumbikarbonat, eller Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

11 FOSFORSYRE 25-85% Side 3 av 8 Akutte symptomer og virkninger Forsinkede symptomer og virkninger kalsiumkarbonat til nøytralisering. Etsende. Danner blemmer og kan gi sårdannelse. Samme som de akutte symptomene Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er nødvendig Annen informasjon Seksjon 5: Tiltak ved brannslukning 5.1. Brannslukningsmidler Passende brannslukningsmidler Uegnet brannslukningsmidler Sprut i øynene og svelging av mer enn ubetydelig mengde krever umiddelbar legehjelp. Karbondioksid (CO2), vanntåke, alkoholresistent skum. Bruk ikke samlet vannstråle Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre Brann- og eksplosjonsfarer 5.3. Anvisninger for brannmannskaper Personlig verneutstyr Annen informasjon Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. Kan danne giftige eller eksplosive damper i kontakt med enkelte metaller. Hydrogengass. Kan utvikle meget giftige eller etsende damper ved oppvarming. Fosforforbindelser (POx). Bruk friskluftmaske når produktet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig seksjon 8. Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. Seksjon 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Sikkerhetstiltak for å beskytte personell 6.2. Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø 6.3. Metoder for opprydding og rengjøring Metoder for opprydding og rengjøring 6.4. Referanse til andre seksjoner Andre anvisninger Se seksjon 7 og 8. Seksjon 7: Håndtering og lagring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Håndtering Benytt personlig verneutstyr som angitt i seksjon 8. Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. Store mengder spill tas opp med absorberende materialer, f. eks. sand, kiselgur, sagespon. Spill samles opp i egnede beholdere og leveres som farlig avfall (se seksjon 13). Hell aldri vann direkte i produktet, dette kan føre til en kraftig reaksjon/koking. Ved fortynning skal produktet alltid helles forsiktig i vann. Sørg for god ventilasjon. Unngå innånding. Unngå kontakt med huden og øynene Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenligheter Oppbevaring Lagres tørt og i lukkede beholdere. Oppbevares i originalemballasjen. Unngå metaller som sink og aluminium. Stål. Tinn. Oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted. Lagres beskyttet mot varme og direkte sollys. Lagres adskilt fra: Sterkt alkaliske produkter. Kommentarer 93%: 35-42ºC 85%: 28-42ºC Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

12 FOSFORSYRE 25-85% Side 4 av Spesifikk bruk Anbefalinger 80%: 15-42ºC <75%: Ingen oppvarming nødvendig Det er ikke identifisert bruk som krever tiltak for å ivareta sikker bruk utover det som er angitt i andre deler av sikkerhetsdatabladet Seksjon 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 8.1. Kontrollparametere Eksponeringskontroll Administrative normer Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år Fosforsyre...% CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Eksponeringsgrenser Biologiske grenser DNEL / PNEC Testmetode DNEL DNEL Innhold Gruppe: Arbeidstaker Eksponerings vei: Innånding Eksponering frekvens: Langsiktig (gjentatt) Type effekt: Lokal effekt Verdi: 2,92 mg/m³ Gruppe: Konsument Eksponerings vei: Innånding Eksponering frekvens: Langsiktig (gjentatt) Type effekt: Lokal effekt Verdi: 0,73 mg/m³ 8.2 Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Øye- / ansiktsvern Øyevern Hudvern Håndvern Annet hudvern enn håndvern Åndedrettsvern Åndedrettsvern Annen informasjon Annen informasjon 8 t.: 1 mg/m Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Vask hendene etter hvert skift, og før spising, røyking eller bruk av toalett. Personlig verneutstyr bør velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr. Bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm. Benytt hansker av motstandsdyktig materiale, f.eks.: Neoprengummi. Nitrilgummi. Gjennomtrengningstid > 8 timer. Benytt hensiktsmessige verneklær for beskyttelse ved mulig hudkontakt. Ved utilstrekkelig ventilasjon: Bruk egnet åndedrettsvern med gassfilter, type E. Mulighet for øyeskylling må finnes på arbeidsplassen. Det bør være dusj nær arbeidsplassen. Det oppgitte verneutstyr er veiledende. Risikovurderingen (Faktisk risiko) kan føre til andre krav. Seksjon 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Viskøs Væske Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

13 FOSFORSYRE 25-85% Side 5 av 8 Farge Klar Lukt Luktfri ph (bruksløsning) Verdi: < 2 Kommentarer, Smeltepunkt / smeltepunktsintervall 85%: 21ºC 83,5%: 10ºC 81,2%: 0ºC 75%: -20ºC 25%: -10ºC Kokepunkt / kokepunktintervall Verdi: C Kommentarer, Flammepunkt Ikke kjent Kommentarer, Ikke kjent Fordampningshastighet Antennelighet (fast stoff, gass) Ikke kjent Kommentarer, Damptrykk Ikke kjent Kommentarer, Damptetthet Ikke kjent Relativ tetthet Verdi: 1,69 g/cm3 Kommentarer, Relativ tetthet 85%: v/20 C. 83,5%: 1,65 g/cm³ 81,2%: 1,64 g/cm³ 75%: 1,58 g/cm³ 25%: 1,15 g/cm³ Løselighet i vann Løselig. Kommentarer, Fordelingskoeffisient: Ikke kjent n-oktanol / vann Kommentarer, Selvantennelighet Ikke kjent Kommentarer, Ikke kjent Dekomponeringstemperatur Kommentarer, Viskositet Ikke kjent Eksplosive egenskaper Egenskaper: Ikke kjent Kommentarer, Eksplosjonsgrense Ikke kjent Oksiderende egenskaper Ikke kjent. 9.2 Annen informasjon Luktgrense Ikke kjent. Andre fysiske og kjemiske egenskaper Fysiske og kjemiske egenskaper Ikke kjent. Seksjon 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Reaktivitet Lite reaktivt Kjemisk stabilitet Stabilitet Risiko for farlige reaksjoner Risiko for farlige reaksjoner Ingen farlige reaksjoner er kjent Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås 10.5 Materialer som skal unngås Materialer som skal unngås 10.6 Farlige spaltningsprodukter Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk. Hell aldri vann direkte i produktet - dette kan føre til kraftig reaksjon. Ved kontakt med metaller dannes hydrogengass som kan danne eksplosiv blanding med luft. Oppvarming. Baser. Metall og metallforbindelser. Enkelte plaststoffer, gummi og overtrekksmaling. Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

14 FOSFORSYRE 25-85% Side 6 av 8 Farlige spaltningsprodukter Fosforoksid. Hydrogengass. Seksjon 11: Toksikologisk informasjon Toksikologisk informasjon LD50 oral LD50 dermal Verdi: 1,53 g/kg Forsøksdyreart: LD50 rotte Verdi: 2,74 g/kg Forsøksdyreart: LD50 kanin Øvrige helsefareopplysninger Generelt Ved bruk representerer de etsende egenskaper den største faren. Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Allergi Seksjon 12: Miljøopplysninger Toksisitet Akvatisk kommentarer Øvrige miljøopplysninger Økotoksisitet Persistens og nedbrytbarhet Persistens og nedbrytbarhet Irriterer luftveiene. Kan gi skader på slimhinner i nese, svelg, bronkier og lunger. Etseskader på tennene kan forekomme etter langvarig påvirkning. Etsende. Kan gi allergisk kontakteksem. Etsende. Damp eller sprut kan gi øyeskade, nedsatt syn eller synstap. Etsende ved svelging. Gir brennende smerter i munn, svelg og spiserør. Fare for store varige skader. Allergisk eksem kan oppstå ved langvarig påvirkning. Giftighet- vannorganismer: LC50: mg/l Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulasjonspotensial Forventes ikke å bioakkumulere Mobilitet i jord Mobilitet Løselig i vann Resultater av PBT og vpvb vurdering PBT vurderingsresultat Ikke PBT / vpvb Andre skadevirkninger Andre skadevirkninger / annen informasjon Seksjon 13: Fjerning av avfall Avfallskode EAL NORSAS Produktet er klassifisert som farlig avfall Metoder for avfallsbehandling Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet Seksjon 14: Transportinformasjon 14.1 UN-nummer ADR 1805 Produktet består utelukkende av uorganiske forbindelser som ikke er bionedbrytbare. Utslipp av produktet til vann kan lokalt gi lav ph med fare for fiskedød. EAL: fosforsyre og fosforholdige syrer 7131 Syrer, uorganiske Ja Leveres som farlig avfall til godkjent behandler eller innsamler. Koden for farlig avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode hvis bruksområdet avviker. Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

15 FOSFORSYRE 25-85% Side 7 av 8 RID 1805 IMDG 1805 ICAO/IATA UN varenavn ADR RID IMDG ICAO/IATA Transport fareklasse ADR 8 Fare nr. 80 RID 8 IMDG 8 ICAO/IATA Emballasjegruppe ADR III RID IMDG ICAO/IATA FOSFORSYRE, LØSNING FOSFORSYRE, LØSNING PHOSPHORIC ACID SOLUTION PHOSPHORIC ACID, SOLUTION III III III Spesielle forholdsregler for bruker EmS F-A, S-B Spesielle forholdsregler Ikke kjent Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Andre relevante opplysninger Ikke relevant. Seksjon 15: Opplysninger om lover og forskrifter EC-nr Forskrift / regelverk om stoff eller blanding i forhold til sikkerhet, helse og miljø Referanser (Lover/Forskrifter) Vurdering av kjemikaliesikkerhet Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, fastsatt av Miljøverndepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 16.juli 2002, med senere endringer, gjeldende fra 21. juni Stoffene er klassifisert iht. Vedlegg VI til CLP-forordningen, (EU) nr. 1272/2008, den til enhver tid gjeldende utgave Utkast til implementering av Kommisjonens (EU) forordning Nr 453/2010 om endring av Forordning (EF) Nr 1907/2006 fra Europa-Parlamentet og Rådet om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære fra Direktoratet for Arbeidstilsynet, den til enhver tid gjeldende utgave. Avfallsforskriften, FOR nr 930, fra Miljøverndepartementet. ADR/RID veg-/jernbanetransport av farlig gods 2011, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Databladet er utarbeidet med basis i opplysninger gitt av produsenten. Nei Seksjon 16: Andre opplysninger Klassifisering i henhold til CLP (EC) Skin Corr 1B;H314; Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

16 FOSFORSYRE 25-85% Side 8 av 8 No 1272/2008 [CLP/GHS] Liste over relevante R-setninger (i seksjon 2 og 3). Liste over relevante H-setninger (i seksjon 2 og 3). Utfyllende opplysninger Opplysninger som er nye, slettet eller revidert Leverandørens anmerkninger Kvalitetssikring av informasjonen Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad Utarbeidet av R34 Etsende. H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. PBT: Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk (giftig) vpvb: veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende Versjon: 1( ). Punkter endret: Ansvarlig: ST. Versjon: 2( ). Punkter endret: Ansvarlig: MR. Versjon: 3( ). Punkter endret: 1,8,9,11,12, Ansvarlig: MR. Versjon: 4. Punkter endret: Nytt format. CLP. Ansvarlig: JKE. Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig til alle som håndterer produktet. Dette sikkerhetsdatabladet er kvalitetssikret av Teknologisk Institutt as, som er sertifisert iht. ISO 9001:2008. SOLBERG INDUSTRI AS Teknologisk Institutt as v/ John-Kåre Egeland Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

17 HYDROGENPEROKSID 35-50% Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD HYDROGENPEROKSID 35-50% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato Revisjonsdato Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn HYDROGENPEROKSID 35-50% Synonymer Hydrogen peroxide solution CAS-nr EC-nr Indeksnr Formel H2O Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Kjemikaliets bruksområde Kjemisk / teknisk bruk 1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Distributør Firmanavn SOLBERG INDUSTRI AS Besøksadresse Rosenlund Allé Postadresse Boks 628 Postnr Poststed FREDRIKSTAD Land Norge Telefon Telefaks E-post Hjemmeside Kontaktperson Cathrine Lillestrand 1.4. Nødtelefon Nødtelefon Giftinformasjonen: Seksjon 2: Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoff eller blanding Klassifisering i henhold til 67/548/EEC eller 1999/45/EC Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] Stoffets/blandingens farlige egenskaper 2.2. Etikettinformasjon Farepiktogrammer (CLP) Xn; R22 Xi; R41 Xi; R37/38 Acute tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 STOT SE3; H335 Farlig ved svelging. Irriterende for hud og luftveier. Gir alvorlig øyeskade. Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

18 HYDROGENPEROKSID 35-50% Side 2 av 9 Sammensetning på merkeetiketten Hydrogenperoksidløsning...%: % Signalord Fare Faresetninger H302 Farlig ved svelging. H315 Irriterer huden. H318 Gir alvorlig øyeskade. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Sikkerhetssetninger P280 Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. P302 + P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. P304 + P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. 2.3 Andre farer PBT / vpvb PBT-/vPvB-vurdering ikke utført. Ikke relevant. Seksjon 3: Sammensetning / opplysning om innholdsstoffer 3.2. Blandinger Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold Hydrogenperoksidløsning...% CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Synonymer: Hydrogenperoksid Stabilisator Komponentkommentarer R5 O; R8 C; R35 Xn; R20/22 Ox. Liq. 1; H271 Acute tox. 4; H332 Acute tox. 4; H302 Skin Corr. 1A; H314 Se seksjon 16 for forklaring av R- og H-setninger. Seksjon 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelt I tvilstilfelle bør lege kontaktes. Innånding Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. Hudkontakt Øyekontakt Svelging % < 500 ppm Skyll straks tilsølt hud med vann. Fjern straks gjennomfuktede klær og vask huden med vann. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. Skyll straks med store mengder vann (temperert C) i min. 15 min. Fjern evt. kontaktlinser. Hold øyelokket åpent. Transport til lege. Fortsett skyllingen under transporten. Skyll straks munnen og drikk rikelige mengder vann ( ml). Fremkall ikke brekninger. Kontakt lege umiddelbart Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket Akutte symptomer og virkninger Forsinkede symptomer og virkninger Meget sterk irritasjon av øyne og slimhimmer, inflammasjon av neseslimhinner (rhinitis), irritasjon av øvre luftveier, pustebesvær/tørrhoste, alvorlig hudirritasjon, kvalme/oppkast. Kan forårsake lungeødem. Fare for alvorlig øyeskade Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

19 HYDROGENPEROKSID 35-50% Side 3 av 9 nødvendig Annen informasjon Symptomatisk behandling. Seksjon 5: Tiltak ved brannslukning 5.1. Brannslukningsmidler Passende brannslukningsmidler Uegnet brannslukningsmidler Vannspray, -tåke eller -dis. Bruk ikke samlet vannstråle. Karbondioksid eller pulver Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre Brann- og eksplosjonsfarer 5.3. Anvisninger for brannmannskaper Personlig verneutstyr Annen informasjon Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. Hydrogenperoksid kan forårsake brann om det forurenser brennbare materialer som papir og tre. Tett lukket beholder kan eksplodere ved oppvarming. Ved oppvarming kan hydrogenperoksid brytes ned til oksygen som gir næring til brann. Bruk friskluftmaske når produktet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig seksjon 8. Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. Seksjon 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Sikkerhetstiltak for å beskytte personell 6.2. Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø 6.3. Metoder for opprydding og rengjøring Metoder for opprydding og rengjøring 6.4. Referanse til andre seksjoner Andre anvisninger Se også seksjon 8 og 13. Seksjon 7: Håndtering og lagring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Håndtering Beskyttende tiltak Råd om generell yrkeshygiene Benytt personlig verneutstyr som angitt i seksjon 8. Unngå innånding av damper og sprøytetåke og kontakt med hud og øyne. Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. Ved større utslipp til avløp/vannmiljø informeres lokale myndigheter. Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Samles opp i egnede beholdere og leveres som farlig avfall i henhold til seksjon 13. Hell aldri vann direkte i produktet, dette kan føre til en kraftig reaksjon/koking. Ved fortynning skal produktet alltid helles forsiktig i vann. Åpne beholder forsiktig på grunn av mulig overtrykk. Sørg for god ventilasjon. Unngå innånding av damper og sprøytetåke og kontakt med hud og øyne. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet. Vask hendene etter hvert skift, og før spising, røyking eller bruk av toalett Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenligheter Oppbevaring Spesielle egenskaper og farer Egnet emballasje 7.3 Spesifikk bruk Oppbevares i originalemballasjen. Emballasjen må ikke lukkes tett igjen. Oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted. Lagres beskyttet mot varme og direkte sollys. Alkalier. Salter. Organisk materiale, spesielt petroleumsprodukter, asfalt og andre lett antennelige stoffer. Reduksjonsmidler. Metaller. Forurensning må unngås da det vil kunne føre til en aksellert spaltning av peroksid med fare for eksplosjon av beholder. Lagres i passivert syrefast stål, passivert aluminium eller HD-polyeten. Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

20 HYDROGENPEROKSID 35-50% Side 4 av 9 Anbefalinger Kontrollér beholder regelmessig for unormaliteter som utbulninger og økt temperatur. Tom, ikke rengjort emballasje skal behandles som om den er full. Spesielle bruksområder Se seksjon 1.2. Seksjon 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 8.1. Kontrollparametere Administrative normer Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år Hydrogenperoksidløsning...% CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Synonymer: Hydrogenperoksid 8.2 Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Åndedrettsvern Åndedrettsvern Håndvern Håndvern Egnede materialer Gjennomtrengningstid Tykkelsen av hanskemateriale Øye- / ansiktsvern Øyevern Hudvern Annet hudvern enn håndvern Anbefalt materiale(r) Annen informasjon Annen informasjon 8 t.: 1 ppm 8 t.: 1,4 mg/m Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Personlig verneutstyr bør velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr. Ved utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for innånding av damper må det brukes egnet åndedrettsvern med kombinasjonsfilter (type B2/P2). BRUK IKKE oksiderbart filtermateriale! Ved arbeid i trange eller dårlig ventilerte rom må det brukes åndedrettsvern med lufttilførsel. Bruk egnede vernehansker ved fare for hudkontakt. Butylgummi. Naturgummi (lateks). Polykloropren. > 8 timer. 0,5 mm Bruk sprutsikre vernebriller dersom det er mulighet for direkte øyekontakt. Bruk egnede verneklær for å beskytte mot enhver mulighet for hudkontakt. Bruk gummistøvler. Butylgummi, naturgummi, polykloropren Nøddusj og øyedusj skal være tilgjengelig på arbeidsplassen. Det oppgitte verneutstyr er veiledende. Risikovurderingen (Faktisk risiko) kan føre til andre krav. Seksjon 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Væske Farge Vannklar Lukt Karakteristisk Kommentarer, Luktgrense Ikke kjent. ph (bruksløsning) Verdi: > 2,5 Test temperatur: 20 Enhet: C Smeltepunkt/smeltepunktsintervall Verdi: C Kokepunkt / kokepunktintervall Verdi: C Kommentarer, Flammepunkt Ingen. Kommentarer, Fordampningshastighet Antennelighet (fast stoff, gass) Ikke kjent. Ikke kjent Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

21 HYDROGENPEROKSID 35-50% Side 5 av 9 Kommentarer, Eksplosjonsgrense Ikke kjent. Kommentarer, Damptrykk Ikke kjent. Kommentarer, Damptetthet Ikke kjent. Relativ tetthet Verdi: 1,15 g/cm³ (35%) Test temperatur: 20 C Kommentarer, Relativ tetthet 1,2 g/cm³ (49,5%) Løselighet i vann Fullstendig løselig i vann. Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann Verdi: -1,57 Testmetode: Beregnet for det rene stoffet. Test temperatur: 25 C Kommentarer, Fordelingskoeffisient: Ikke kjent. n-oktanol / vann Kommentarer, Selvantennelighet Ikke kjent. Kommentarer, Ikke kjent. Dekomponeringstemperatur Kommentarer, Viskositet Ikke kjent. Fysikalske farer Eksplosive egenskaper Oksiderende egenskaper Ikke kjent. Ikke kjent. 9.2 Annen informasjon Andre fysiske og kjemiske egenskaper Fysiske og kjemiske egenskaper Ikke kjent. Seksjon 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Reaktivitet Kjemisk stabilitet Stabilitet Reagerer med kobber, aluminium, sink og deres legeringer. Produktet kan spaltes under avgivelse av oksygen og varme. Kontakt med brennbare stoffer eller oksiderbare stoffer kan forårsake brann. Kontakt med organiske stoffer kan forårsake eksplosjon. (Vanlig handelsvare er stabilisert slik at det gir en viss toleranse mot forurensninger, og faren for spaltning reduseres.) Risiko for farlige reaksjoner Risiko for farlige reaksjoner Ved eksoterm spalting frigjøres oksygengass som kan gi næring til brann Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås Må ikke utsettes for høye temperaturer eller direkte sollys. Unngå varme, flammer og andre antennelseskilder. Se seksjon Materialer som skal unngås Materialer som skal unngås Baser. Metall og metallforbindelser. Alkalier. Organiske forbindelser Farlige spaltningsprodukter Farlige spaltningsprodukter Oksygen. Annen informasjon Annen informasjon Bland ikke produktet med andre kjemikalier uten først å kontakte leverandøren. Seksjon 11: Toksikologisk informasjon 11.1 Informasjon om toxiologiske effekter Toksikologisk informasjon LD50 oral Verdi: 3408,57 mg/kg (35%) Kommentarer: 2386 mg/kg (49,5%) (Verdiene er fra beregningsmetode) Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

22 HYDROGENPEROKSID 35-50% Side 6 av 9 LC50 innånding Verdi: 31,43 mg/l (35%) Kommentarer: 22 mg/l (49,5%) (Verdiene er fra beregningsmetode) Øvrige helsefareopplysninger Generelt Potensielle akutte effekter Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Forsinket / Repeterende Allergi Fortynning reduserer helsefaren. Helsefaren er avhengig av bruk og vernetiltak. Irriterer luftveiene. Kan forårsake lungeødem. Symptomer som hoste og sår hals kan forekomme. Irriterer huden. Symptomer som rødhet og kløe i huden kan forekomme. Fare for alvorlig øyeskade. Støv eller sprut fra bruksblanding kan gi varige øyeskader. Øyeblikkelig førstehjelp er nødvendig. Farlig ved svelging. Ved svelging vil produktet spaltes under frigjøring av oksygen i magesekken, hvilket kan gi skader og blødninger. Fare for perforering av magesekk ved svelging av store mengder. Ved svelging av større menger kan skadene være dødelige. Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. Kreftfremkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske Kreft Arvestoffskader Fosterskadelige egenskaper Reproduksjonsskader Seksjon 12: Miljøopplysninger Toksisitet Akutt akvatisk, fisk Akutt akvatisk, fisk. Kommentar Akutt akvatisk, alge Akutt akvatisk, Daphnia Økotoksisitet Akvatisk kommentarer Dyreforsøk har ikke gitt noen klar identifikasjon på at varen er kreftfremkallende mg/kg Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. Verdi: 16,4 mg/l Testmetode: LC50 Fiske art: Pimephales promelas Varighet: 96h Verdi: 35 mg/l Testmetode: LC50 Fiske art: Leuciscus idus melanotus Varighet: 24h Verdi: 27,5-43 mg/l Testmetode: EC50 Alge art: Scenedesmus quadricauda Varighet: 240h Verdi: 7,7 mg/l Testmetode: EC50 Daphnia art: Daphnia magna Varighet: 24h Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig. Alle numeriske verdier gjelder for det rene emnet. Hydrogenperoksyd spaltes raskt til oksygen og vann uten nevnverdig skadelige effekter Persistens og nedbrytbarhet Persistens og nedbrytbarhet Produktet brytes fullstendig ned ved hydrolyse. Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

23 HYDROGENPEROKSID 35-50% Side 7 av Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulerer ikke Mobilitet i jord Mobilitet Løselig i vann. Lav flyktighet Resultater av PBT og vpvb vurdering PBT vurderingsresultat PBT-vurdering ikke utført. Ikke relevant. vpvb vurderingsresultat vpvb-vurdering ikke utført. Ikke relevant Andre skadevirkninger Andre skadevirkninger / annen informasjon Seksjon 13: Fjerning av avfall Metoder for avfallsbehandling Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet Produktet er klassifisert som farlig avfall Avfallskode EAL NORSAS Seksjon 14: Transportinformasjon UN-nummer ADR 2014 RID 2014 IMDG 2014 ICAO/IATA UN varenavn ADR RID IMDG ICAO/IATA Transport fareklasse ADR 5.1 (8) Fare nr. 58 RID 5.1 (8) IMDG 5.1 (8) ICAO/IATA 5.1 (8) Emballasjegruppe ADR II RID IMDG ICAO/IATA Utslipp av produktet til vann kan lokalt gi lav ph med fare for fiskedød. Leveres som farlig avfall til godkjent behandler eller innsamler. Koden for farlig avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode hvis bruksområdet avviker. Ja EAL: avfall som ikke er spesifisert andre steder 7131 Syrer, uorganiske HYDROGENPEROKSID, VANNLØSNING HYDROGENPEROKSID, VANNLØSNING HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION II II II Miljøfarer Marin forurensning Nei Spesielle forholdsregler for bruker EmS F-H, S-Q Spesielle forholdsregler Løsninger over 40% får ikke transporteres med fly Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

24 HYDROGENPEROKSID 35-50% Side 8 av 9 Andre relevante opplysninger Andre relevante opplysninger Ikke relevant. Seksjon 15: Opplysninger om lover og forskrifter EC-nr Forskrift / regelverk om stoff eller blanding i forhold til sikkerhet, helse og miljø Referanser (Lover/Forskrifter) Vurdering av kjemikaliesikkerhet Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, fastsatt av Miljøverndepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 16.juli 2002, med senere endringer, gjeldende fra 21. juni Utkast til implementering av Kommisjonens (EU) forordning Nr 453/2010 om endring av Forordning (EF) Nr 1907/2006 fra Europa-Parlamentet og Rådet om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH), Annex II Sikkerhetsdatablad. Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) datert Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære fra Direktoratet for Arbeidstilsynet, den til enhver tid gjeldende utgave. Avfallsforskriften, FOR nr 930, fra Miljøverndepartementet. ADR/RID veg-/jernbanetransport av farlig gods 2011, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Sikkerhetsdatabladet er utarbeidet med basis i opplysninger gitt av produsenten. Nei Seksjon 16: Andre opplysninger Leverandørens anmerkninger Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] Liste over relevante R-setninger (i seksjon 2 og 3). Liste over relevante H-setninger (i seksjon 2 og 3). Utfyllende opplysninger Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig til alle som håndterer produktet. Acute tox. 4; H302; Skin Irrit. 2; H315; Eye Dam. 1; H318; STOT SE3; H335; R20/22 Farlig ved innånding og svelging. R22 Farlig ved svelging. R35 Sterkt etsende. R37/38 Irriterer luftveiene og huden. R41 Fare for alvorlig øyeskade. R5 Eksplosjonsfarlig ved oppvarming. R8 Brannfarlig ved kontakt med brennbare stoffer. H271 Kan forårsake brann eller eksplosjon; sterkt oksiderende. H302 Farlig ved svelging. H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H315 Irriterer huden. H318 Gir alvorlig øyeskade. H332 Farlig ved innånding. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Forkortelser og akronymer: PBT: Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk (giftig) vpvb: veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende Viktigste kilder ved utarbeidelsen av Sikkerhetsdatablad fra Permakem datert Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

25 HYDROGENPEROKSID 35-50% Side 9 av 9 Sikkerhetsdatabladet (ikke norske) Opplysninger som er nye, slettet eller revidert Kvalitetssikring av informasjonen Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad Utarbeidet av Versjon: 3. Seksjoner endret: Ansvarlig: ISS. Dette sikkerhetsdatabladet er kvalitetssikret av Teknologisk Institutt as, som er sertifisert iht. ISO 9001:2008. SOLBERG INDUSTRI AS Teknologisk Institutt as v/irene S. Sortland Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

26 KALIUMKLORID Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD KALIUMKLORID Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato Revisjonsdato Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn Synonymer KALIUMKLORID Potassium chloride CAS-nr EC-nr Formel KCl 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Kjemikaliets bruksområde Kjemisk / teknisk bruk Bruk det frarådes mot Ingen kjente Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Distributør Firmanavn SOLBERG INDUSTRI AS Besøksadresse Rosenlund Allé Postadresse Boks 628 Postnr Poststed FREDRIKSTAD Land Norge Telefon Telefaks E-post Hjemmeside Kontaktperson Cathrine Lillestrand 1.4. Nødtelefon Nødtelefon Giftinformasjonen: Seksjon 2: Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoff eller blanding Stoffets/blandingens farlige egenskaper 2.2. Etikettinformasjon R-setninger 2.3 Andre farer Fysiokjemiske effekter Helseeffekt Miljøeffekt Kjemikaliet oppfyller ikke kriteriene til klassifisering iht. gjeldende regelverk. Produktet inneholder ingen opplysningspliktige komponenter og har dermed ingen R-setninger. Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. Produktet er ikke klassifisert som helseskadelig. Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig. Seksjon 3: Sammensetning / opplysning om innholdsstoffer Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

27 KALIUMKLORID Side 2 av Blandinger Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold kaliumklorid CAS-nr.: % EC-nr.: Kolonneforklaring CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnummer) = European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ingrediensnavn = Navn iflg. stoffliste (stoffer som ikke står i stofflisten må oversettes hvis mulig). Innhold oppgitt i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m3, ppb, ppm, vekt%, vol% FH/FB/FM T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi = Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F = Meget brannfarlig, N = Miljøskadelig. Seksjon 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelt I tvilstilfelle bør lege kontaktes. Innånding Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Hudkontakt Øyekontakt Svelging Fjern tilsølt tøy. Vask straks huden med såpe og vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Skyll munnen grundig. Drikk et par glass vann eller melk. Kontakt lege Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket Akutte symptomer og virkninger mekanisk irritasjon, svie og rødhet av øyne 4.3. Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er nødvendig Annen informasjon Ingen spesiell, se seksjon 4.1. Seksjon 5: Tiltak ved brannslukning 5.1. Brannslukningsmidler Passende brannslukningsmidler Velges i forhold til omgivende brann Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre Brann- og eksplosjonsfarer Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig Anvisninger for brannmannskaper Personlig verneutstyr Bruk friskluftmaske når produktet er involvert i brann. Se forøvrig seksjon 8. Annen informasjon Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. Seksjon 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Sikkerhetstiltak for å beskytte personell 6.2. Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø 6.3. Metoder for opprydding og rengjøring Metoder for opprydding og rengjøring 6.4. Referanse til andre seksjoner Benytt personlig verneutstyr som angitt i seksjon 8. Forhindre utslipp av større mengder til kloakk, vassdrag eller grunn. Suges opp med støvsuger, eller feies forsiktig sammen og samles opp. Spill samles opp i egnede beholdere og leveres til destruksjon som avfall iht. seksjon 13. Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

28 KALIUMKLORID Side 3 av 6 Andre anvisninger Se også seksjon 8 og 13. Seksjon 7: Håndtering og lagring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Håndtering Ingen spesielle forholdsregler for håndtering angitt. Unngå innånding av støv Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenligheter Oppbevaring Lagres tørt. Oppbevares i godt lukket originalemballasje. 7.3 Spesifikk bruk Spesielle bruksområder Ingen anbefaling angitt. Seksjon 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 8.1. Kontrollparametere Annen informasjon om grenseverdier DNEL / PNEC 8.2 Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Øye- / ansiktsvern Øyevern Hudvern Håndvern Annet hudvern enn håndvern Åndedrettsvern Åndedrettsvern Annen informasjon Annen informasjon Inneholder ingen stoffer med administrative normer. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet. Vask hender godt etter arbeid med produktet. Bruk støvtette vernebriller ved risiko for støvdannelse. Det anbefales ikke noe bestemt materiale da produktet ikke vil trenge gjennom plast eller gummi. Normale arbeidsklær. Bruk maske med filter P2 ved støvdannelse. Mulighet for øyeskylling bør finnes på arbeidsplassen. Det oppgitte verneutstyr er veiledende. Risikovurderingen (Faktisk risiko) kan føre til andre krav. Seksjon 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Fast stoff Farge Hvit Lukt Luktfri Kommentarer, ph (bruksløsning) Ikke kjent. Kommentarer, Smeltepunkt / smeltepunktsintervall Kommentarer, Kokepunkt / kokepunktintervall Kommentarer, Flammepunkt Kommentarer, Fordampningshastighet Antennelighet (fast stoff, gass) Kommentarer, Damptrykk Kommentarer, Damptetthet Kommentarer, Relativ tetthet Bulktetthet Løselighet i vann Kommentarer, Fordelingskoeffisient: Ikke kjent. Ikke kjent. Ikke relevant Ikke relevant Ikke kjent Ikke relevant Ikke relevant Ikke kjent. Verdi: 1,08-1,16 kg/dm³ Løselig. Ikke relevant Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

29 KALIUMKLORID Side 4 av 6 n-oktanol / vann Kommentarer, Selvantennelighet Kommentarer, Dekomponeringstemperatur Kommentarer, Viskositet Eksplosive egenskaper Kommentarer, Eksplosjonsgrense Oksiderende egenskaper Ikke relevant Ikke kjent. Ikke relevant Egenskaper: Ikke forventet Ikke relevant Ikke kjent. 9.2 Annen informasjon Luktgrense Ikke relevant. Andre fysiske og kjemiske egenskaper Fysiske og kjemiske egenskaper Molekylvekt: 74,55. Seksjon 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Reaktivitet Kjemisk stabilitet Stabilitet Risiko for farlige reaksjoner Risiko for farlige reaksjoner Ikke angitt Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås Ingen anbefaling angitt Materialer som skal unngås Materialer som skal unngås Ingen kjente Farlige spaltningsprodukter Farlige spaltningsprodukter Ingen spesielle. Det er ingen kjent reaktivitetsrisiko forbundet med dette produktet. Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk. Seksjon 11: Toksikologisk informasjon Øvrige helsefareopplysninger Generelt Produktet har lav toksisitet. Bare store mengder kan gi helseskader. Innånding Høye konsentrasjoner av støv kan irritere luftveiene. Hudkontakt Langvarig eller gjentatt kontakt fører til uttørring. Øyekontakt Støv kan irritere øynene mekanisk. Svelging Kan forårsake ubehag ved svelging. Allergi Ingen av stoffene angitt i seksjon 3 er klassifisert som allergifremkallende. Kreft Ingen av stoffene oppført i seksjon 3 er klassifisert som kreftfremkallende. Fosterskadelige egenskaper Ingen av stoffene oppført i seksjon 3 er klassifisert som fosterskadelige. Reproduksjonsskader Arvestoffskader Ingen av stoffene oppført i seksjon 3 er klassifisert som reproduksjonsskadelige. Ingen av stoffene oppført i seksjon 3 er klassifisert som arvestoffskadende (mutagene). Seksjon 12: Miljøopplysninger Toksisitet Øvrige miljøopplysninger Økotoksisitet Persistens og nedbrytbarhet Persistens og nedbrytbarhet Inneholder kun uorganiske forbindelser Bioakkumulasjonspotensial Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig. Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

30 KALIUMKLORID Side 5 av 6 Bioakkumulasjonspotensial Forventes ikke å bioakkumulere Mobilitet i jord Mobilitet Løselig i vann Resultater av PBT og vpvb vurdering PBT vurderingsresultat Ikke PBT / vpvb Andre skadevirkninger Andre skadevirkninger / annen informasjon Ikke angitt. Seksjon 13: Fjerning av avfall Avfallskode EAL EAL: andre kasserte kjemikalier enn dem nevnt i , eller Produktet er klassifisert som farlig Nei avfall Metoder for avfallsbehandling Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet Små mengder spyles til avløp med mye vann. Kan leveres til godkjent fyllplass. Koden for avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode hvis bruksområdet avviker. Seksjon 14: Transportinformasjon 14.1 UN-nummer UN varenavn Transport fareklasse Emballasjegruppe Miljøfarer Marin forurensning Nei Spesielle forholdsregler for bruker Spesielle forholdsregler Ikke angitt Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Andre relevante opplysninger Ikke relevant. Seksjon 15: Opplysninger om lover og forskrifter EC-nr Forskrift / regelverk om stoff eller blanding i forhold til sikkerhet, helse og miljø Referanser (Lover/Forskrifter) Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, fastsatt av Miljøverndepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 16.juli 2002, med senere endringer, gjeldende fra 21. juni Utkast til implementering av Kommisjonens (EU) forordning Nr 453/2010 om endring av Forordning (EF) Nr 1907/2006 fra Europa-Parlamentet og Rådet om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH), Annex II Sikkerhetsdatablad. Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære fra Direktoratet for Arbeidstilsynet, den til enhver tid gjeldende utgave. Avfallsforskriften, FOR nr 930, fra Miljøverndepartementet. ADR/RID veg-/jernbanetransport av farlig gods 2011, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Databladet er utarbeidet med basis i opplysninger gitt av produsenten. Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

31 KALIUMKLORID Side 6 av Vurdering av kjemikaliesikkerhet Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført Nei Seksjon 16: Andre opplysninger Utfyllende opplysninger Opplysninger som er nye, slettet eller revidert Leverandørens anmerkninger Kvalitetssikring av informasjonen Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad Utarbeidet av Forkortelser og akronymer: PBT: Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk (giftig) vpvb: veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende Seksjoner som er endret fra forrige versjon: Nytt format Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig til alle som håndterer produktet. Dette sikkerhetsdatabladet er kvalitetssikret av Teknologisk Institutt as, som er sertifisert iht. ISO 9001:2008. SOLBERG INDUSTRI AS Teknologisk Institutt as v/ Silje Kile Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

32 KALSIUMKLORID Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD KALSIUMKLORID Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato Revisjonsdato Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn Synonymer KALSIUMKLORID Calsium chloride REACH reg. nr CAS-nr EC-nr Indeksnr Formel CaCl Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Kjemikaliets bruksområde Kjemisk / teknisk bruk Bruk det frarådes mot Ingen kjente Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Nedstrømsbruker Firmanavn SOLBERG INDUSTRI AS Besøksadresse Rosenlund Allé Postadresse Boks 628 Postnr Poststed FREDRIKSTAD Land Norge Telefon Telefaks E-post Hjemmeside Kontaktperson Cathrine Lillestrand 1.4. Nødtelefon Nødtelefon Giftinformasjonssentralen: Seksjon 2: Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoff eller blanding Klassifisering i henhold til 67/548/EEC eller 1999/45/EC Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] 2.2. Etikettinformasjon Farepiktogrammer (CLP) Xi; R36 Eye Irrit. 2; H319 Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

33 KALSIUMKLORID Side 2 av 7 Signalord Faresetninger Sikkerhetssetninger 2.3 Andre farer Farebeskrivelse Advarsel H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. P264 Vask hender grundig etter bruk. P280 Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Brann og eksplosjon: Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. Miljø: Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig. Seksjon 3: Sammensetning / opplysning om innholdsstoffer 3.2. Blandinger Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold Kalsiumklorid CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Xi; R36 Eye Irrit. 2; H % Natriumklorid CAS-nr.: % Kaliumklorid CAS-nr.: % Kolonneforklaring CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnummer) = European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ingrediensnavn = Navn iflg. stoffliste (stoffer som ikke står i stofflisten må oversettes hvis mulig). Innhold oppgitt i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m3, ppb, ppm, vekt%, vol% FH/FB/FM T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi = Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F = Meget brannfarlig, N = Miljøskadelig. Beskrivelse av blandingen CAS nr og er urenheter. Komponentkommentarer Se seksjon 16 for forklaring av R- og H-setninger. Seksjon 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelt I tvilstilfelle bør lege kontaktes. Innånding Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Hudkontakt Øyekontakt Svelging Fjern tilsølt tøy. Vask straks huden med såpe og vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. Skyll munnen grundig. Fremkall ikke brekninger. Drikk et par glass vann eller melk. Kontakt lege Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket Akutte symptomer og virkninger Rødhet. Svie i øynene Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er nødvendig Annen informasjon Ingen spesiell, se seksjon 4.1. Seksjon 5: Tiltak ved brannslukning 5.1. Brannslukningsmidler Passende brannslukningsmidler Uegnet brannslukningsmidler Velges i forhold til omgivende brann. Bruk ikke samlet vannstråle. Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

34 KALSIUMKLORID Side 3 av Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre Brann- og eksplosjonsfarer Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig Anvisninger for brannmannskaper Personlig verneutstyr Annen informasjon Bruk friskluftmaske når produktet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig seksjon 8. Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. Seksjon 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Sikkerhetstiltak for å beskytte personell 6.2. Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø 6.3. Metoder for opprydding og rengjøring Metoder for opprydding og rengjøring 6.4. Referanse til andre seksjoner Andre anvisninger Se seksjon 7 og 8. Seksjon 7: Håndtering og lagring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Håndtering Benytt personlig verneutstyr som angitt i seksjon 8. Forhindre utslipp av større mengder til kloakk, vassdrag eller grunn. Spill samles opp mekanisk. Spill samles opp i egnede beholdere og leveres som farlig avfall (se seksjon 13). Spyl området med vann. Bruk angitt verneutstyr. Unngå kontakt med øynene. Bruk arbeidsmetoder som minimerer støvdannelse Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenligheter Oppbevaring Lagres tørt og i lukkede beholdere. Oppbevares i originalemballasjen. Forhold som skal unngås Kan virke korroderende på noen typer rustfritt stål. Egnet emballasje Karbon stål. Polypropylen. GRP-glass. Polyetylen (HDPE) 7.3 Spesifikk bruk Anbefalinger Det er ikke identifisert bruk som krever tiltak for å ivareta sikker bruk utover det som er angitt i andre deler av sikkerhetsdatabladet Seksjon 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 8.1. Kontrollparametere Annen informasjon om grenseverdier Data ikke registrert. DNEL / PNEC 8.2 Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Øye- / ansiktsvern Øyevern Hudvern Håndvern Annet hudvern enn håndvern Åndedrettsvern Åndedrettsvern Annen informasjon Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Personlig verneutstyr bør velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr. Bruk støvtette vernebriller ved risiko for støvdannelse. Benytt hansker av motstandsdyktig materiale, f.eks.: Nitrilgummi. Neoprengummi. Polyvinylklorid (PVC). Gjennomtrengningstid: > 4 timer. Benytt hensiktsmessige verneklær for beskyttelse mot hudkontakt. Bruk maske med filter P2 ved støvdannelse. Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

35 KALSIUMKLORID Side 4 av 7 Annen informasjon Nøddusj og mulighet for øyeskylling skal finnes på arbeidsplassen. Det oppgitte verneutstyr er veiledende. Risikovurderingen (Faktisk risiko) kan føre til andre krav. Seksjon 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Fast stoff Hygroskopisk Farge Hvit Lukt Luktfri Kommentarer, Smeltepunkt / smeltepunktsintervall Kommentarer, Kokepunkt / kokepunktintervall Kommentarer, Flammepunkt Kommentarer, Fordampningshastighet Antennelighet (fast stoff, gass) Kommentarer, Damptrykk Bulktetthet Løselighet i vann Kommentarer, Fordelingskoeffisient: n-oktanol / vann Kommentarer, Selvantennelighet Kommentarer, Dekomponeringstemperatur Kommentarer, Viskositet Eksplosive egenskaper Kommentarer, Eksplosjonsgrense Oksiderende egenskaper Ikke kjent Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant. Ikke relevant Verdi: 2,12 g/cm³ Løselig. Ikke relevant Ikke relevant Ikke kjent Ikke relevant Egenskaper: Ikke eksplosiv Ikke relevant Ikke oksiderende. 9.2 Annen informasjon Luktgrense Ikke kjent. Andre fysiske og kjemiske egenskaper Kommentarer Ikke angitt. Seksjon 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Reaktivitet Hygroskopisk produkt Kjemisk stabilitet Stabilitet Risiko for farlige reaksjoner Risiko for farlige reaksjoner Ingen farlige reaksjoner er kjent Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås Vann, fukt Materialer som skal unngås Materialer som skal unngås Sterke oksidasjonsmidler. Sterke reduksjonsmidler Farlige spaltningsprodukter Farlige spaltningsprodukter Ingen farlige spaltningsprodukter. Seksjon 11: Toksikologisk informasjon Toksikologisk informasjon Produktet er stabilt ved de angitte lagrings- og bruksbetingelsene. Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

36 KALSIUMKLORID Side 5 av 7 LD50 oral LD50 dermal Verdi: 2301 mg/kg Forsøksdyreart: Rotte Verdi: 5000 mg/kg Forsøksdyreart: Kanin Øvrige helsefareopplysninger Generelt Ved bruk representerer de irriterende egenskapene den største faren. Innånding Kan irritere luftveiene. Hudkontakt Øyekontakt Svelging Kroniske effekter Allergi Kreft Fosterskadelige egenskaper Reproduksjonsskader Arvestoffskader Seksjon 12: Miljøopplysninger Toksisitet Akutt akvatisk, fisk Akutt akvatisk, alge Akvatisk kommentarer Moderat irriterende. Langvarig og hyppig kontakt kan forårsake rødhet og irritasjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Inntak kan imidlertid forårsake kvalme, magesmerter og brekninger. Produktet er ikke kjent for å gi kroniske skader. Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. Kriteriene for klassifisering kan på grunnlag av de foreliggende data ikke anses for å være oppfylt. Kriteriene for klassifisering kan på grunnlag av de foreliggende data ikke anses for å være oppfylt. Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. Verdi: 4630 mg/l Testmetode: LC50 Fiske art: Ferskvannsfisk Varighet: 96t Verdi: 2900 mg/l Testmetode: EC30/LC30 Alge art: Ferskvannsalge Varighet: 72t Data gjelder Kalsiumklord løst i vann Øvrige miljøopplysninger Økotoksisitet Persistens og nedbrytbarhet Persistens og nedbrytbarhet Inneholder kun uorganiske forbindelser Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulasjonspotensial Forventes ikke å bioakkumulere Mobilitet i jord Mobilitet Løselig i vann Resultater av PBT og vpvb vurdering PBT vurderingsresultat Ikke PBT / vpvb Andre skadevirkninger Miljøopplysninger, konklusjon Produktet regnes ikke som miljøskadelig. Seksjon 13: Fjerning av avfall Avfallskode EAL NORSAS Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig. EAL: kasserte uorganiske kjemikalier som består av eller inneholder farlige stoffer 7091 Uorganiske salter og annet fast stoff. Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

37 KALSIUMKLORID Side 6 av 7 Produktet er klassifisert som farlig avfall Metoder for avfallsbehandling Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet Ja Leveres som farlig avfall til godkjent behandler eller innsamler. Koden for farlig avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode hvis bruksområdet avviker. Små mengder spyles til avløp med mye vann. Seksjon 14: Transportinformasjon Spesielle forholdsregler for bruker Spesielle forholdsregler Ikke kjent Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Andre relevante opplysninger Ikke farlig i forbindelse med transport under UN, IMO, ADR/RID og IATA/ICAO regler. Seksjon 15: Opplysninger om lover og forskrifter EC-nr Forskrift / regelverk om stoff eller blanding i forhold til sikkerhet, helse og miljø Referanser (Lover/Forskrifter) Vurdering av kjemikaliesikkerhet Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført Utkast til implementering av Forordning (EF) nr. 1272/2008 av Europaparlamentet og Rådet om klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger, om endring og oppheving av direktivene 67/548/EEC og 1999/45/EC, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006. Utkast til implementering av Kommisjonens (EU) forordning Nr 453/2010 om endring av Forordning (EF) Nr 1907/2006 fra Europa-Parlamentet og Rådet om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH), Annex II Sikkerhetsdatablad. Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære fra Direktoratet for Arbeidstilsynet, den til enhver tid gjeldende utgave. ADR/RID veg-/jernbanetransport av farlig gods 2011, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Avfallsforskriften, FOR nr 930, fra Miljøverndepartementet. Databladet er utarbeidet med basis i opplysninger gitt av produsenten. Nei Seksjon 16: Andre opplysninger Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] Liste over relevante R-setninger (i seksjon 2 og 3). Liste over relevante H-setninger (i seksjon 2 og 3). Utfyllende opplysninger Opplysninger som er nye, slettet eller revidert Leverandørens anmerkninger Kvalitetssikring av informasjonen Eye Irrit. 2;H319; R36 Irriterer øynene. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. PBT: Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk (giftig) vpvb: veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende Punkter som er endret fra forrige versjon: CLP. Nytt format Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig til alle som håndterer produktet. Dette sikkerhetsdatabladet er kvalitetssikret av Teknologisk Institutt as, som er sertifisert iht. ISO 9001:2008. Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

38 KALSIUMKLORID Side 7 av 7 Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad Utarbeidet av SOLBERG INDUSTRI AS Teknologisk Institutt as v/ John-Kåre Egeland Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

39 MAURSYRE 10-85% Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD MAURSYRE 10-85% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato Revisjonsdato Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn MAURSYRE 10-85% Kjemisk navn Metansyre Synonymer Formic acid REACH reg. nr CAS-nr EC-nr Indeksnr Formel HCOOH 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Kjemikaliets bruksområde Kjemisk / teknisk bruk Bruk det frarådes mot Det frarådes ikke mot noe identifisert bruksområde Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Nedstrømsbruker Firmanavn SOLBERG INDUSTRI AS Besøksadresse Rosenlund Allé Postadresse Boks 628 Postnr Poststed FREDRIKSTAD Land Norge Telefon Telefaks E-post Hjemmeside Kontaktperson Cathrine Lillestrand 1.4. Nødtelefon Nødtelefon Giftinformasjonen: Seksjon 2: Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoff eller blanding Klassifisering i henhold til 67/548/EEC eller 1999/45/EC Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] 2.2. Etikettinformasjon Farepiktogrammer (CLP) C; R34 Skin Corr 1B; H314 Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

40 MAURSYRE 10-85% Side 2 av 8 Sammensetning på merkeetiketten Maursyre...%: % Signalord Fare Faresetninger H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Sikkerhetssetninger P260 Ikke innånd gass/damp/aerosoler. P280 Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. P315 Søk legehjelp umiddelbart. P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann. P304 + P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P403 + P233 Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket. 2.3 Andre farer Farebeskrivelse Brann og eksplosjon: Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. Miljø: Produktet regnes ikke som miljøskadelig. Andre farer Se også seksjon 5, 11 og 12. Seksjon 3: Sammensetning / opplysning om innholdsstoffer 3.2. Blandinger Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold Maursyre...% CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Synonymer: Maursyre vann CAS-nr.: EC-nr.: C; R35 Skin Corr. 1A; H % % Kolonneforklaring CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnummer) = European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ingrediensnavn = Navn iflg. stoffliste (stoffer som ikke står i stofflisten må oversettes hvis mulig). Innhold oppgitt i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m3, ppb, ppm, vekt%, vol% FH/FB/FM T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi = Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F = Meget brannfarlig, N = Miljøskadelig. Komponentkommentarer Se seksjon 16 for forklaring av R- og H-setninger. Seksjon 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelt I tvilstilfelle bør lege kontaktes. Innånding Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Hudkontakt Øyekontakt Fjern tilsølt tøy. Vask straks huden med såpe og vann. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Ved utslett, sår eller andre hudplager: Kontakt lege og ta med sikkerhetsdatabladet. Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Transport til lege. Fortsett skyllingen Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

41 MAURSYRE 10-85% Side 3 av 8 Svelging under transporten. Gi straks et par glass melk eller vann hvis den skadde er ved full bevissthet. Fremkall ikke brekninger. Kontakt lege Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket Informasjon til helsepersonell Behandles som ved peroralt inntak av organiske syrer. Akutte symptomer og virkninger Etsende. Danner blemmer og kan gi sårdannelse. Forsinkede symptomer og virkninger Samme som de akutte symptomene Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er nødvendig Annen informasjon Seksjon 5: Tiltak ved brannslukning 5.1. Brannslukningsmidler Passende brannslukningsmidler Uegnet brannslukningsmidler Sprut i øynene og svelging av mer enn ubetydelig mengde krever umiddelbar legehjelp. Pulver, karbondioksid (CO2), vanntåke, skum. Bruk ikke samlet vannstråle Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre Brann- og eksplosjonsfarer 5.3. Anvisninger for brannmannskaper Personlig verneutstyr Annen informasjon Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. Kan danne giftige eller eksplosive damper i kontakt med enkelte metaller. Ved brann dannes: Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2). Bruk friskluftmaske når produktet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig seksjon 8. Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. Seksjon 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Sikkerhetstiltak for å beskytte personell 6.2. Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø 6.3. Metoder for opprydding og rengjøring Metoder for opprydding og rengjøring 6.4. Referanse til andre seksjoner Andre anvisninger Se seksjon 7 og 8. Seksjon 7: Håndtering og lagring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Håndtering Benytt personlig verneutstyr som angitt i seksjon 8. Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. Små mengder spyles til avløp med mye vann. Nøytraliseres med lesket kalk (kalsiumhydroksid) eller soda (natriumkarbonat). Store mengder spill tas opp med absorberende materialer, f. eks. sand, kiselgur or sagespon. Spill samles opp i egnede beholdere og leveres som farlig avfall (se seksjon 13). Hell aldri vann direkte i produktet, dette kan føre til en kraftig reaksjon/koking. Ved fortynning skal produktet alltid helles forsiktig i vann. Sørg for god ventilasjon. Unngå innånding. Unngå kontakt med huden og øynene Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenligheter Oppbevaring Oppbevares i originalemballasjen. Oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted. Lagres beskyttet mot varme og direkte sollys. Lagres adskilt fra: salpetersyre, Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

42 MAURSYRE 10-85% Side 4 av 8 Spesielle egenskaper og farer 7.3 Spesifikk bruk Spesielle bruksområder nitrater, peroksider. Sterkt alkaliske produkter. Produktet er etsende. Det er ikke identifisert bruk som krever tiltak for å ivareta sikker bruk utover det som er angitt i andre deler av sikkerhetsdatabladet Seksjon 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 8.1. Kontrollparametere Eksponeringskontroll Administrative normer Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år Maursyre...% CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Synonymer: Maursyre Eksponeringsgrenser Biologiske grenser DNEL / PNEC 8.2 Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Øye- / ansiktsvern Øyevern Hudvern Håndvern Annet hudvern enn håndvern Åndedrettsvern Åndedrettsvern Annen informasjon Annen informasjon 8 t.: 5 ppm 8 t.: 9 mg/m Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet. Personlig verneutstyr bør velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr. Det oppgitte verneutstyr er veiledende. Risikovurderingen (Faktisk risiko) kan føre til andre krav. Bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm. Benytt hansker av motstandsdyktig materiale, f.eks.: Butylgummi. Neoprengummi. Gjennomtrengningstid > 8 timer. Benytt hensiktsmessige verneklær for beskyttelse ved mulig hudkontakt. Ved utilstrekkelig ventilasjon: Bruk egnet åndedrettsvern med gassfilter, type B. Bruk friskluftsmaske i trange eller lukkede rom. Mulighet for øyeskylling må finnes på arbeidsplassen. Det bør være dusj nær arbeidsplassen. Seksjon 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Væske Farge Fargeløs til lysegul Lukt Stikkende lukt ph (bruksløsning) Verdi: 2,2 Kommentarer, ph (bruksløsning) 10g/l v/20ºc Smeltepunkt/smeltepunktsintervall Verdi: -13 C Kokepunkt / kokepunktintervall Verdi: 107,3 C Flammepunkt Verdi: 65 C Kommentarer, Fordampningshastighet Ikke kjent Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

43 MAURSYRE 10-85% Side 5 av 8 Antennelighet (fast stoff, gass) Ikke kjent Damptrykk Verdi: 24,2 hpa Kommentarer, Damptetthet Ikke kjent Relativ tetthet Verdi: 1,195 g/cm3 Kommentarer, Relativ tetthet 85% v/20ºc Løselighetsbeskrivelse Løselig i: Alkohol. Eter. Løselighet i vann Lett løselig i vann. Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann Verdi: -1,9 Selvantennelighet Verdi: 500 C Kommentarer, Ikke kjent Dekomponeringstemperatur Viskositet Verdi: 1,4 mpas Eksplosive egenskaper Egenskaper: Ikke kjent Eksplosjonsgrense Verdi: 14,9-47,6 vol % Oksiderende egenskaper Ikke kjent. 9.2 Annen informasjon Luktgrense Ikke kjent. Andre fysiske og kjemiske egenskaper Kommentarer Ingen kjente. Seksjon 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Reaktivitet Lite reaktivt Kjemisk stabilitet Stabilitet Risiko for farlige reaksjoner Risiko for farlige reaksjoner Ingen farlige reaksjoner er kjent Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås 10.5 Materialer som skal unngås Materialer som skal unngås Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk. Oppvarming. Ved kontakt med metaller dannes hydrogengass som kan danne eksplosiv blanding med luft. Baser. Metall og metallforbindelser. Reagerer voldsomt med sterkt oksiderende stoffer. F.eks. salpetersyre, hydrogenperoksid og perklorat Farlige spaltningsprodukter Farlige spaltningsprodukter Hydrogengass. Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2). Seksjon 11: Toksikologisk informasjon Toksikologisk informasjon LD50 oral LD50 oral LD50 dermal LC50 innånding LC50 innånding Verdi: 1100 mg/kg Forsøksdyreart: rotte Verdi: 730 mg/kg Forsøksdyreart: Rotte Kommentarer: Maursyre 85% Verdi: 1060 mg/kg Forsøksdyreart: kanin Verdi: 14 mg/l Forsøksdyreart: mus Varighet: 1h. Verdi: 7,4 mg/l Forsøksdyreart: Rotte Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

44 MAURSYRE 10-85% Side 6 av 8 Kommentarer: maursyre 85% Øvrige helsefareopplysninger Generelt Ved bruk representerer de etsende egenskaper den største faren. Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Kroniske effekter Seksjon 12: Miljøopplysninger Toksisitet Akutt akvatisk, fisk Akutt akvatisk, alge Akutt akvatisk, Daphnia Damper virker etsende. I løpet av timer kan den skadede utvikle alvorlig åndenød og lungeødem. Kan gi skader på slimhinner i nese, svelg, bronkier og lunger. Etsende. Gir sterk kløe. Det kan oppstå blæredannelser som sprer seg, selv etter at syren er skyllet bort. Etsende. Damp eller sprut kan gi øyeskade, nedsatt syn eller synstap. Etsende ved svelging. Gir brennende smerter i munn, svelg og spiserør. Fare for store varige skader. Nyreskade. Ingen kjente. Verdi: 175 mg/l Testmetode: LC50 Varighet: 24h Verdi: 100 mg/l Testmetode: IC/LO Verdi: 70 mg/l Testmetode: acute 9: EC/LC50 Varighet: 48h Øvrige miljøopplysninger Økotoksisitet Persistens og nedbrytbarhet Biologisk oksygenforbruk (BOD) Verdi: 86 Testperiode: 5 dager Persistens og nedbrytbarhet Er lett biologisk nedbrytbar Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulasjonspotensial Forventes ikke å bioakkumulere Mobilitet i jord Mobilitet Løselig i vann Resultater av PBT og vpvb vurdering PBT vurderingsresultat Ikke PBT / vpvb Andre skadevirkninger Andre skadevirkninger / annen informasjon Seksjon 13: Fjerning av avfall Avfallskode EAL NORSAS Produktet er klassifisert som farlig avfall Metoder for avfallsbehandling Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig. Utslipp av produktet til vann kan lokalt gi lav ph med fare for fiskedød. EAL: andre syrer 7134 Surt organisk avfall. Ja Seksjon 14: Transportinformasjon Leveres som farlig avfall til godkjent behandler eller innsamler. Koden for farlig avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode hvis bruksområdet avviker. Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

45 MAURSYRE 10-85% Side 7 av UN-nummer ADR 1779 RID 1779 IMDG 1779 ICAO/IATA UN varenavn ADR RID IMDG ICAO/IATA Transport fareklasse ADR 8 (3) Fare nr. 83 RID 8 (3) IMDG 8 (3) ICAO/IATA 8 (3) Emballasjegruppe ADR II RID IMDG ICAO/IATA MAURSYRE MAURSYRE FORMIC ACID FORMIC ACID II II II Miljøfarer Spesielle forholdsregler for bruker EmS F-E, S-C Spesielle forholdsregler Ikke kjent Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Andre relevante opplysninger Ikke relevant. Seksjon 15: Opplysninger om lover og forskrifter EC-nr Forskrift / regelverk om stoff eller blanding i forhold til sikkerhet, helse og miljø Referanser (Lover/Forskrifter) Vurdering av kjemikaliesikkerhet Vurdering av kjemikaliesikkerhet er Nei Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, fastsatt av Miljøverndepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 16.juli 2002, med senere endringer, gjeldende fra 21. juni Stoffene er klassifisert iht. Vedlegg VI til CLP-forordningen, (EU) nr. 1272/2008, den til enhver tid gjeldende utgave. Utkast til implementering av Kommisjonens (EU) forordning Nr 453/2010 om endring av Forordning (EF) Nr 1907/2006 fra Europa-Parlamentet og Rådet om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære fra Direktoratet for Arbeidstilsynet, den til enhver tid gjeldende utgave. Avfallsforskriften, FOR nr 930, fra Miljøverndepartementet. ADR/RID veg-/jernbanetransport av farlig gods 2011, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Sikkerhetsdatabladet er utarbeidet med basis i opplysninger gitt av produsenten. Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

46 MAURSYRE 10-85% Side 8 av 8 gjennomført Seksjon 16: Andre opplysninger Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] Liste over relevante R-setninger (i seksjon 2 og 3). Liste over relevante H-setninger (i seksjon 2 og 3). Utfyllende opplysninger Opplysninger som er nye, slettet eller revidert Leverandørens anmerkninger Kvalitetssikring av informasjonen Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad Utarbeidet av Skin Corr 1B; H314; R34 Etsende. R35 Sterkt etsende. H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. PBT: Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk (giftig) vpvb: veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende Versjon: 1( ). Seksjoner endret: Ansvarlig: ST. Versjon: 2( ). Seksjoner endret: Ansvarlig: MR. Versjon: 3. Seksjoner endret: 1-16, nytt format, CLP. Ansvarlig: JKE. Versjon: 4. Seksjoner endret: 1,13,16. Ny EAL kode. Ansvarlig: JKE. Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig til alle som håndterer produktet. Dette sikkerhetsdatabladet er kvalitetssikret av Teknologisk Institutt as, som er sertifisert iht. ISO 9001:2008. SOLBERG INDUSTRI AS Teknologisk Institutt as v/ John-Kåre Egeland Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

47 NATRIUMHYPOKLORITT 15% Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD NATRIUMHYPOKLORITT 15% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato Revisjonsdato Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn NATRIUMHYPOKLORITT 15% Kjemisk navn Natriumhypoklorittløsning Synonymer Sodium hypochlorite solution 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Kjemikaliets bruksområde Kjemisk / teknisk bruk. Bruk det frarådes mot Ingen kjente. Det frarådes ikke mot noe identifisert bruksområde Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Nedstrømsbruker Firmanavn SOLBERG INDUSTRI AS Besøksadresse Rosenlund Allé Postadresse Boks 628 Postnr Poststed FREDRIKSTAD Land Norge Telefon Telefaks E-post Hjemmeside Kontaktperson Cathrine Lillestrand 1.4. Nødtelefon Nødtelefon Giftinformasjonen: Seksjon 2: Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoff eller blanding Klassifisering i henhold til 67/548/EEC eller 1999/45/EC Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] 2.2. Etikettinformasjon Farepiktogrammer (CLP) C; R34 R31 N; R50 Skin Corr 1B; H314 Met. Corr. 1; H290 Aquatic Acute 1; H400 EUH 031 Sammensetning på merkeetiketten Natriumhypoklorittløsning...% aktiv klor: > 10 % Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

48 NATRIUMHYPOKLORITT 15% Side 2 av 8 Signalord Faresetninger Sikkerhetssetninger 2.3 Andre farer Farebeskrivelse Fare H290 Kan være etsende for metaller. H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H400 Meget giftig for liv i vann. EUH 031 Ved kontakt med syrer utvikles giftig gass. P260 Ikke innånd gass/damp/aerosoler. P280 Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. P315 Søk legehjelp umiddelbart. P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann. P304 + P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P403 + P233 Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket. Brann og eksplosjon: Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. Andre farer Se også seksjon 5, 11 og 12. Seksjon 3: Sammensetning / opplysning om innholdsstoffer 3.2. Blandinger Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold vann CAS-nr.: EC-nr.: Natriumhypoklorittløsning...% aktiv klor CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Natriumhydroksid CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Synonymer: Natriumhydroksid Natriumkarbonat CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: C; R34 R31 N; R50 Skin Corr. 1B; H314 Aquatic Acute 1; H400 C; R35 Skin Corr. 1A; H314 Xi; R36 Eye Irrit. 2; H % > % 1-5 % Kolonneforklaring CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnummer) = European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ingrediensnavn = Navn iflg. stoffliste (stoffer som ikke står i stofflisten må oversettes hvis mulig). Innhold oppgitt i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m3, ppb, ppm, vekt%, vol% FH/FB/FM T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi = Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F = Meget brannfarlig, N = Miljøskadelig. Komponentkommentarer Se seksjon 16 for forklaring av R- og H-setninger. Seksjon 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelt I tvilstilfelle bør lege kontaktes. Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

49 NATRIUMHYPOKLORITT 15% Side 3 av 8 Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Fjern tilsølt tøy. Vask straks huden med såpe og vann. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Etseskader skal behandles av lege. Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Transport til lege. Fortsett skyllingen under transporten. Gi straks et par glass melk eller vann hvis den skadde er ved full bevissthet. Fremkall ikke brekninger. Risiko for perforasjon (gjennometsing) av spiserør og magesekk. Kontakt lege Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket Informasjon til helsepersonell Behandles som etseskader. Symptomatisk behandling. Akutte symptomer og virkninger Etsende. Danner blemmer og kan gi sårdannelse. Forsinkede symptomer og virkninger Samme som de akutte symptomene Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er nødvendig Annen informasjon Seksjon 5: Tiltak ved brannslukning 5.1. Brannslukningsmidler Passende brannslukningsmidler Uegnet brannslukningsmidler Sprut i øynene og svelging av mer enn ubetydelig mengde krever umiddelbar legehjelp. Karbondioksid (CO2), vanntåke, alkoholresistent skum. Bruk ikke samlet vannstråle Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre Brann- og eksplosjonsfarer 5.3. Anvisninger for brannmannskaper Personlig verneutstyr Annen informasjon Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. Kan utvikle meget giftige eller etsende damper ved oppvarming. Klorforbindelser. Bruk friskluftmaske når produktet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig seksjon 8. Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. Seksjon 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Sikkerhetstiltak for å beskytte personell 6.2. Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø 6.3. Metoder for opprydding og rengjøring Metoder for opprydding og rengjøring 6.4. Referanse til andre seksjoner Andre anvisninger Se seksjon 7 og 8. Seksjon 7: Håndtering og lagring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Håndtering Benytt personlig verneutstyr som angitt i seksjon 8. Ved søl: Vær oppmerksom på glatte gulv og overflater. Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. Spill tas opp med absorberende materiale. Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Spill samles opp i egnede beholdere og leveres som farlig avfall (se seksjon 13). Sørg for god ventilasjon. Unngå innånding. Unngå kontakt med huden og øynene Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenligheter Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

50 NATRIUMHYPOKLORITT 15% Side 4 av 8 Oppbevaring Spesielle egenskaper og farer 7.3 Spesifikk bruk Spesielle bruksområder Lagres beskyttet mot varme og direkte sollys. Lagres beskyttet mot lys. Anbefalt lagringstemperatur 5 C. Lagres tørt og i lukkede beholdere. Oppbevares i originalemballasjen. Oppbevares adskilt fra syrer. Eksplosjonfarlig ved langvarig oppbevaring i romtemperatur. I kontakt med sollys skjer en gradvis nedbryting.produktet har begrenset holdbarhet. Ved kontakt med syre utvikles meget giftig gass. Det er ikke identifisert bruk som krever tiltak for å ivareta sikker bruk utover det som er angitt i andre deler av sikkerhetsdatabladet Seksjon 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 8.1. Kontrollparametere Eksponeringskontroll Administrative normer Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år Natriumhydroksid CAS-nr.: EC-nr.: Registreringsnummer: Eksponeringsgrenser Biologiske grenser DNEL / PNEC 8.2 Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Øye- / ansiktsvern Øyevern Hudvern Håndvern Annet hudvern enn håndvern Åndedrettsvern Åndedrettsvern Annen informasjon Annen informasjon 8 t.: 2 mg/m³ T 2010 Arbeidsplass og arbeidsmetoder tilrettelegges slik at direkte kontakt med produktet forhindres. Vask hendene etter hvert skift, og før spising, røyking eller bruk av toalett. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet. Personlig verneutstyr bør velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr. Bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm. Benytt hansker av motstandsdyktig materiale, f.eks.: Neoprengummi. Gjennombruddstiden er ikke kjent. Det angitte hanskemateriale er foreslått etter en gjennomgang av enkeltstoffene i produktet og kjente hanskeguider. Benytt hensiktsmessige verneklær for beskyttelse ved mulig hudkontakt. Ved utilstrekkelig ventilasjon: Bruk kombinasjonsfilter B/P2 ved aerosoldannelse. Mulighet for øyeskylling må finnes på arbeidsplassen. Det bør være dusj nær arbeidsplassen. Det oppgitte verneutstyr er veiledende. Risikovurderingen (Faktisk risiko) kan føre til andre krav. Seksjon 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Væske Farge Svakt farget. Grønngul Lukt Karakteristisk Klor. Kommentarer, ph (handelsvare) Ikke kjent Smeltepunkt/smeltepunktsintervall Verdi: -20 C Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

51 NATRIUMHYPOKLORITT 15% Side 5 av 8 Kommentarer, Kokepunkt / Ikke kjent kokepunktintervall Kommentarer, Flammepunkt Ikke relevant Kommentarer, Ikke kjent Fordampningshastighet Antennelighet (fast stoff, gass) Ikke kjent Damptrykk Verdi: 17,5 mmhg Kommentarer, Damptrykk v/20 C Kommentarer, Damptetthet Ikke kjent Relativ tetthet Verdi: 1,21 g/cm3 Kommentarer, Relativ tetthet v/20 C Løselighet i vann Løselig. Kommentarer, Fordelingskoeffisient: Ikke kjent n-oktanol / vann Kommentarer, Selvantennelighet Ikke relevant Kommentarer, Ikke kjent Dekomponeringstemperatur Kommentarer, Viskositet Ikke kjent Eksplosive egenskaper Egenskaper: Ikke relevant Kommentarer, Eksplosjonsgrense Ikke relevant Oksiderende egenskaper Ikke kjent. 9.2 Annen informasjon Andre fysiske og kjemiske egenskaper Fysiske og kjemiske egenskaper Ikke kjent. Seksjon 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Reaktivitet Ingen reaktivitetsfare Kjemisk stabilitet Stabilitet Risiko for farlige reaksjoner Risiko for farlige reaksjoner Ingen farlige reaksjoner er kjent Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås Oppvarming. Må ikke utsettes for høye temperaturer eller direkte sollys Materialer som skal unngås Materialer som skal unngås Produktet er normalt stabilt. Ustabil ved oppvarming eller påvirkning av sollys. Syrer. Ammoniakk Ammoniumfosfat. Aminer. Karbamid. Metall og metallforbindelser Farlige spaltningsprodukter Farlige spaltningsprodukter Utvikler meget giftig gass ved kontakt med syrer. Klor. Seksjon 11: Toksikologisk informasjon Toksikologisk informasjon LD50 oral LD50 dermal LC50 innånding Verdi: > 5000 mg/kg Forsøksdyreart: Rotte Verdi: > mg/kg Forsøksdyreart: Kanin Verdi: > 10,5 mg/l Forsøksdyreart: Rotte Øvrige helsefareopplysninger Generelt Ved bruk representerer de etsende egenskaper den største faren. Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

52 NATRIUMHYPOKLORITT 15% Side 6 av 8 Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Kroniske effekter Allergi Kreft Fosterskadelige egenskaper Reproduksjonsskader Arvestoffskader Seksjon 12: Miljøopplysninger Toksisitet Akutt akvatisk, fisk Akutt akvatisk, alge Øvrige miljøopplysninger Økotoksisitet Persistens og nedbrytbarhet Persistens og nedbrytbarhet Irriterer luftveiene. Kan gi skader på slimhinner i nese, svelg, bronkier og lunger. Innånding av klorgasser medfører faren for utvikling av lungeødem. Etsende. Kan gi eksemlignende hudproblemer (dermatitt). Etsende. Damp eller sprut kan gi øyeskade, nedsatt syn eller synstap. Etsende ved svelging. Gir brennende smerter i munn, svelg og spiserør. Fare for store varige skader. Fare for perforering av magesekk ved svelging av store mengder. Varige vevskader etter akutt påvirkning pga. etsning. Ingen av stoffene angitt i seksjon 3 er klassifisert som allergifremkallende. Ingen av stoffene oppført i seksjon 3 er klassifisert som kreftfremkallende. Ingen av stoffene oppført i seksjon 3 er klassifisert som fosterskadelige. Ingen av stoffene oppført i seksjon 3 er klassifisert som reproduksjonsskadelige. Ingen av stoffene oppført i seksjon 3 er klassifisert som arvestoffskadende (mutagene). Verdi: mg/l Testmetode: LC50 Varighet: 96h Verdi: 0,08 mg/l Testmetode: EC50 Alge art: Selanastrum capricornutum Varighet: 72h Meget giftig for liv i vann. Produktet består hovedsakelig av uorganiske forbindelser som ikke er biologisk nedbrytbare Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulerer ikke Mobilitet i jord Mobilitet Løselig i vann Resultater av PBT og vpvb vurdering PBT vurderingsresultat Der er ennå ikke utført kjemikaliesikkerhetsvurdering for stoffene i produktet Andre skadevirkninger Andre skadevirkninger / annen informasjon Seksjon 13: Fjerning av avfall Avfallskode EAL NORSAS Produktet er klassifisert som farlig avfall Metoder for avfallsbehandling Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet Utslipp av produktet til vann kan lokalt gi høy ph med fare for fiskedød. EAL: andre baser 7132 Baser, uorganiske Ja Seksjon 14: Transportinformasjon Leveres som farlig avfall til godkjent behandler eller innsamler. Koden for farlig avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode hvis bruksområdet avviker. Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

53 NATRIUMHYPOKLORITT 15% Side 7 av UN-nummer ADR 1791 RID 1791 IMDG 1791 ICAO/IATA UN varenavn ADR RID IMDG ICAO/IATA Transport fareklasse ADR 8 Fare nr. 80 RID 8 IMDG 8 ICAO/IATA Emballasjegruppe ADR III RID IMDG ICAO/IATA HYPOKLORITTLØSNING HYPOKLORITTLØSNING HYPOCHLORITE SOLUTION HYPOCHLORITE SOLUTION III III III Miljøfarer Marin forurensning Ja Spesielle forholdsregler for bruker EmS F-A, S-B Spesielle forholdsregler Ikke kjent Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Andre relevante opplysninger Ikke relevant. Seksjon 15: Opplysninger om lover og forskrifter Forskrift / regelverk om stoff eller blanding i forhold til sikkerhet, helse og miljø Referanser (Lover/Forskrifter) Vurdering av kjemikaliesikkerhet Vurdering av kjemikaliesikkerhet er Nei Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, fastsatt av Miljøverndepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 16.juli 2002, med senere endringer, gjeldende fra 21. juni Stoffene er klassifisert iht. Vedlegg VI til CLP-forordningen, (EU) nr. 1272/2008, den til enhver tid gjeldende utgave. Utkast til implementering av Kommisjonens (EU) forordning Nr 453/2010 om endring av Forordning (EF) Nr 1907/2006 fra Europa-Parlamentet og Rådet om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære fra Direktoratet for Arbeidstilsynet, den til enhver tid gjeldende utgave. Avfallsforskriften, FOR nr 930, fra Miljøverndepartementet. ADR/RID veg-/jernbanetransport av farlig gods 2011, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Sikkerhetsdatabladet er utarbeidet med basis i opplysninger gitt av produsenten. Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

54 NATRIUMHYPOKLORITT 15% Side 8 av 8 gjennomført Seksjon 16: Andre opplysninger Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] Liste over relevante R-setninger (i seksjon 2 og 3). Liste over relevante H-setninger (i seksjon 2 og 3). Utfyllende opplysninger Opplysninger som er nye, slettet eller revidert Leverandørens anmerkninger Kvalitetssikring av informasjonen Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad Utarbeidet av Met. Corr. 1; H290; Skin Corr 1B; H314; Aquatic Acute 1; H400; ; EUH 031; R31 Ved kontakt med syre utvikles giftig gass. R34 Etsende. R35 Sterkt etsende. R36 Irriterer øynene. R50 Meget giftig for vannlevende organismer. EUH 031 Ved kontakt med syrer utvikles giftig gass. H290 Kan være etsende for metaller. H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H400 Meget giftig for liv i vann. PBT: Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk (giftig) vpvb: veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende Punkter som er endret fra forrige versjon: 1,16 Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig til alle som håndterer produktet. Dette sikkerhetsdatabladet er kvalitetssikret av Teknologisk Institutt as, som er sertifisert iht. ISO 9001:2008. SOLBERG INDUSTRI AS Teknologisk Institutt as v/ John-Kåre Egeland Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

55 NATRONLUT 5-50% Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD NATRONLUT 5-50% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato Revisjonsdato Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn NATRONLUT 5-50% Kjemisk navn Natriumhydroksidløsning Synonymer Sodium hydroxide solution REACH reg. nr CAS-nr EC-nr Indeksnr Formel NaOH 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Kjemikaliets bruksområde Kjemisk / teknisk bruk Bruk det frarådes mot Det frarådes ikke mot noe identifisert bruksområde Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Nedstrømsbruker Firmanavn SOLBERG INDUSTRI AS Besøksadresse Rosenlund Allé Postadresse Boks 628 Postnr Poststed FREDRIKSTAD Land Norge Telefon Telefaks E-post Hjemmeside Kontaktperson Cathrine Lillestrand 1.4. Nødtelefon Nødtelefon Giftinformasjonen: Seksjon 2: Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoff eller blanding Klassifisering i henhold til 67/548/EEC eller 1999/45/EC Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] 2.2. Etikettinformasjon Farepiktogrammer (CLP) C; R35 Skin Corr 1A; H314 Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

56 NATRONLUT 5-50% Side 2 av 8 Sammensetning på merkeetiketten Natriumhydroksid: 5-50 % Signalord Fare Faresetninger H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Sikkerhetssetninger P280 Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. P315 Søk legehjelp umiddelbart. P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P233 Hold beholderen tett lukket. 2.3 Andre farer Farebeskrivelse Brann og eksplosjon: Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. Miljø: Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig. Seksjon 3: Sammensetning / opplysning om innholdsstoffer 3.2. Blandinger Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold Natriumhydroksid CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: vann CAS-nr.: EC-nr.: C; R35 Skin Corr 1A;H % % Kolonneforklaring CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnummer) = European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ingrediensnavn = Navn iflg. stoffliste (stoffer som ikke står i stofflisten må oversettes hvis mulig). Innhold oppgitt i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m3, ppb, ppm, vekt%, vol% FH/FB/FM T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi = Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F = Meget brannfarlig, N = Miljøskadelig. Komponentkommentarer Se seksjon 16 for forklaring av R- og H-setninger. Seksjon 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelt I tvilstilfelle bør lege kontaktes. Innånding Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Hudkontakt Øyekontakt Svelging Fjern tilsølt tøy. Vask straks huden med såpe og vann. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Etseskader skal behandles av lege. Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Transport til lege. Fortsett skyllingen under transporten. Gi straks et par glass melk eller vann hvis den skadde er ved full bevissthet. Fremkall ikke brekninger. Risiko for perforasjon (gjennometsing) av spiserør og magesekk. Kontakt lege Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket Informasjon til helsepersonell Behandles som lutskader/brannskader. Akutte symptomer og virkninger Etsende. Danner blemmer og kan gi sårdannelse. Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

57 NATRONLUT 5-50% Side 3 av 8 Forsinkede symptomer og virkninger Samme som de akutte symptomene Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er nødvendig Annen informasjon Seksjon 5: Tiltak ved brannslukning 5.1. Brannslukningsmidler Passende brannslukningsmidler Uegnet brannslukningsmidler Sprut i øynene og svelging av mer enn ubetydelig mengde krever umiddelbar legehjelp. Velges i forhold til omgivende brann. Bruk ikke samlet vannstråle Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre Brann- og eksplosjonsfarer 5.3. Anvisninger for brannmannskaper Personlig verneutstyr Annen informasjon Produktet er ikke brennbart. Kan danne giftige eller eksplosive damper i kontakt med enkelte metaller. Bruk friskluftmaske når produktet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig seksjon 8. Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. Slukningsvannet kan være sterkt etsende. Seksjon 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Sikkerhetstiltak for å beskytte personell 6.2. Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø 6.3. Metoder for opprydding og rengjøring Metoder for opprydding og rengjøring 6.4. Referanse til andre seksjoner Andre anvisninger Se seksjon 7 og 8. Seksjon 7: Håndtering og lagring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Håndtering Benytt personlig verneutstyr som angitt i seksjon 8. Pass på! Produktet er etsende. Advar alle om de potensielle farene og evakuer om nødvendig. Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. Samle opp søl/spill i sand, jord eller annet egnet absorberende materiale. Stopp lekkasje hvis mulig uten risiko. Spill tas opp med inert absorberende materiale. Spill samles opp i egnede beholdere og leveres som farlig avfall (se seksjon 13). Hell aldri vann direkte i produktet, dette kan føre til en kraftig reaksjon/koking. Ved fortynning skal produktet alltid helles forsiktig i vann. Unngå enhver kontakt med produktet. Bruk anbefalt verneutstyr. Skift straks tilsølte klær Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenligheter Oppbevaring 7.3 Spesifikk bruk Anbefalinger Lagres tørt og i lukkede beholdere. Lagres adskilt fra: Syrer. Unngå metaller som sink og aluminium. Oppbevares i originalemballasjen. Bruk IKKE beholder av: Aluminium. Det er ikke identifisert bruk som krever tiltak for å ivareta sikker bruk utover det som er angitt i andre deler av sikkerhetsdatabladet Seksjon 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 8.1. Kontrollparametere Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

58 NATRONLUT 5-50% Side 4 av 8 Eksponeringskontroll Administrative normer Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år Natriumhydroksid CAS-nr.: EC-nr.: Registreringsnummer: Eksponeringsgrenser Biologiske grenser DNEL / PNEC 8.2 Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Øye- / ansiktsvern Øyevern Hudvern Håndvern Annet hudvern enn håndvern Åndedrettsvern Åndedrettsvern Annen informasjon Annen informasjon 8 t.: 2 mg/m³ T 2010 Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Vask hendene etter hvert skift, og før spising, røyking eller bruk av toalett. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet. Personlig verneutstyr bør velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr. Bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm. Benytt hansker av motstandsdyktig materiale, f.eks.: Neoprengummi. Polyvinylklorid (PVC). Gjennomtrengningstid > 8 timer. Bruk egnede verneklær for å beskytte mot enhver mulighet for hudkontakt. Bruk ikke lærklær. Bruk støvler. Ved utilstrekkelig ventilasjon: Bruk egnet åndedrettsvern med kombinasjonsfilter, type B2/P2. Nøddusj og mulighet for øyeskylling skal finnes på arbeidsplassen. Det oppgitte verneutstyr er veiledende. Risikovurderingen (Faktisk risiko) kan føre til andre krav. Seksjon 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Viskøs væske Farge Vannklar Lukt Svak. Karakteristisk Kommentarer, Luktgrense Ikke kjent ph (bruksløsning) Verdi: > 14 Kommentarer, ph (bruksløsning) (20%) Smeltepunkt/smeltepunktsintervall Verdi: 12 C Kommentarer, Smeltepunkt / smeltepunktsintervall Kommentarer, Kokepunkt / kokepunktintervall Kommentarer, Flammepunkt Kommentarer, Fordampningshastighet Antennelighet (fast stoff, gass) 50% v/20ºc 46%: 5 C 32%: 12 C 25%: -17 C ca.143 v/50% Ikke relevant Ikke kjent Ikke kjent Damptrykk Verdi: 0.9 mmhg (20 C ) Kommentarer, Damptetthet Ikke kjent Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

59 NATRONLUT 5-50% Side 5 av 8 Relativ tetthet Kommentarer, Relativ tetthet Løselighet i vann Kommentarer, Fordelingskoeffisient: n-oktanol / vann Kommentarer, Selvantennelighet Kommentarer, Viskositet Eksplosive egenskaper Kommentarer, Eksplosjonsgrense Oksiderende egenskaper Verdi: 1,52 kg/dm³ 50% v/20ºc 46%: 1,49 kg/dm³ 32%: 1,35 kg/dm³ 25%: 1,35 kg/dm³ Lett løselig i vann. Ikke kjent Ikke relevant Ikke kjent Egenskaper: Ikke relevant Ikke relevant Ikke kjent. 9.2 Annen informasjon Andre fysiske og kjemiske egenskaper Kommentarer Ingen kjente. Seksjon 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Reaktivitet Ingen reaktivitetsfare Kjemisk stabilitet Stabilitet Risiko for farlige reaksjoner Risiko for farlige reaksjoner Ingen farlige reaksjoner er kjent Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås 10.5 Materialer som skal unngås Materialer som skal unngås 10.6 Farlige spaltningsprodukter Farlige spaltningsprodukter Seksjon 11: Toksikologisk informasjon Toksikologisk informasjon LD50 oral LD50 dermal Øvrige helsefareopplysninger Generelt Innånding Produktet er stabilt ved de angitte lagrings- og bruksbetingelsene. Hell aldri vann direkte i produktet - dette kan føre til kraftig reaksjon. Det samme kan skje ved kontakt med syrer. Sterke syrer. Visse metallforbindelser. Aluminium. Ammoniumforbindelser. Visse typer plast, lær, skinn og tekstiler kan nedbrytes. Trikloretylen. Reaksjon med metaller kan utvikle hydrogengass, som kan danne eksplosiv blanding med luft. Med ammoniumsalter dannes ammoniakk. Danner med Trikloretylen bl.a. Dikloracetylen som er giftig og selvantennende. Verdi: 500 mg/kg Forsøksdyreart: LD20 Hare Kommentarer: LD50 Mus (intraperitoneal) 40 mg/kg Verdi: 500 mg/kg Forsøksdyreart: Hare, Skinn Varighet: 24 h Kommentarer: Hare, øye: 0,4 mg= mild. Ape, øye 24 h: 1% alvorlig Ved bruk representerer de etsende egenskaper den største faren. Sårene vil gro sent med betydelige arrdannelser. Damper virker etsende. I løpet av timer kan den skadede utvikle alvorlig åndenød og lungeødem. Damper og sprøytetåke kan irritere luftveiene Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

60 NATRONLUT 5-50% Side 6 av 8 Hudkontakt Øyekontakt Svelging Kroniske effekter Seksjon 12: Miljøopplysninger Toksisitet Akutt akvatisk, fisk Akutt akvatisk, alge Akvatisk kommentarer Øvrige miljøopplysninger Økotoksisitet Persistens og nedbrytbarhet Persistens og nedbrytbarhet og forårsake halsirritasjon og hoste. Sterkt etsende. Virker sterkt etsende og fremkaller store smerter og alvorlige øyeskader. Øyeblikkelig førstehjelp er nødvendig. Damp eller sprut kan gi øyeskade, nedsatt syn eller synstap. Virker sterkt etsende. Selv små mengder kan være livsfarlig. Symptomer er voldsomme brennende smerter i munn, hals og mage. Varige vevsskader kan bli resultatet ved akutt påvirkning. Verdi: mg/l Testmetode: LC50 Fiske art: Leucisus idus melanotus Varighet: 48h Verdi: 78 mg/l Testmetode: EC50 Alge art: Selenastrum Capricornutum Varighet: 72h. NOEC < 30 mg/l AKUTT TOKSISITET Bløtdyr LC50/48 h mg/l Crustaceans LC50/48h mg/l Starfisk, saltvann LC50/96h mg/l Fisk Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulasjonspotensial Forventes ikke å bioakkumulere Mobilitet i jord Mobilitet Løselig i vann Resultater av PBT og vpvb vurdering Andre skadevirkninger Andre skadevirkninger / annen informasjon Seksjon 13: Fjerning av avfall Avfallskode EAL NORSAS Produktet er klassifisert som farlig avfall Metoder for avfallsbehandling Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet Seksjon 14: Transportinformasjon 14.1 UN-nummer ADR 1824 Produktet består utelukkende av uorganiske forbindelser som ikke er bionedbrytbare. Utslipp av produktet til vann kan lokalt gi høy ph med fare for fiskedød. EAL: natrium- og kaliumhydroksid 7132 Uorganiske baser Ja Leveres som farlig avfall til godkjent behandler eller innsamler. Koden for farlig avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode hvis bruksområdet avviker. Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

61 NATRONLUT 5-50% Side 7 av 8 RID 1824 IMDG 1824 ICAO/IATA UN varenavn ADR RID IMDG ICAO/IATA Transport fareklasse ADR 8 Fare nr. 80 RID 8 IMDG 8 ICAO/IATA Emballasjegruppe ADR II RID IMDG ICAO/IATA NATRIUMHYDROKSIDLØSNING NATRIUMHYDROKSIDLØSNING SODIUM HYDROXIDE SOLUTION SODIUM HYDROXIDE SOLUTION II II II Miljøfarer Marin forurensning Nei Spesielle forholdsregler for bruker EmS F-A, S-B Spesielle forholdsregler Ikke kjent Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Andre relevante opplysninger Ikke relevant. Seksjon 15: Opplysninger om lover og forskrifter EC-nr Forskrift / regelverk om stoff eller blanding i forhold til sikkerhet, helse og miljø Referanser (Lover/Forskrifter) Vurdering av kjemikaliesikkerhet Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, fastsatt av Miljøverndepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 16.juli 2002, med senere endringer, gjeldende fra 21. juni Stoffene er klassifisert iht. Vedlegg VI til CLP-forordningen, (EU) nr. 1272/2008, den til enhver tid gjeldende utgave. Utkast til implementering av Kommisjonens (EU) forordning Nr 453/2010 om endring av Forordning (EF) Nr 1907/2006 fra Europa-Parlamentet og Rådet om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære fra Direktoratet for Arbeidstilsynet, den til enhver tid gjeldende utgave. Avfallsforskriften, FOR nr 930, fra Miljøverndepartementet. ADR/RID veg-/jernbanetransport av farlig gods 2011, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Sikkerhetsdatabladet er utarbeidet med basis i opplysninger gitt av produsenten. Nei Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

62 NATRONLUT 5-50% Side 8 av 8 Seksjon 16: Andre opplysninger Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] Liste over relevante R-setninger (i seksjon 2 og 3). Liste over relevante H-setninger (i seksjon 2 og 3). Utfyllende opplysninger Opplysninger som er nye, slettet eller revidert Leverandørens anmerkninger Kvalitetssikring av informasjonen Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad Utarbeidet av Skin Corr 1A; H314; R35 Sterkt etsende. H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. PBT: Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk (giftig) vpvb: veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende Punkter som er endret fra forrige versjon: Nytt format. CLP Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig til alle som håndterer produktet. Dette sikkerhetsdatabladet er kvalitetssikret av Teknologisk Institutt as, som er sertifisert iht. ISO 9001:2008. SOLBERG INDUSTRI AS Teknologisk Institutt as v/ John-Kåre Egeland Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

63 SALT Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD SALT Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato Revisjonsdato Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn Kjemisk navn Synonymer SALT Natriumklorid Sodium chloride CAS-nr EC-nr Formel NaCl 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Produktgruppe Salt. Kjemikaliets bruksområde Produksjon av kjemikalier, vannrensing, veisalting Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Distributør Firmanavn SOLBERG INDUSTRI AS Besøksadresse Rosenlund Allé Postadresse Boks 628 Postnr Poststed FREDRIKSTAD Land Norge Telefon Telefaks E-post Hjemmeside Kontaktperson Cathrine Lillestrand 1.4. Nødtelefon Nødtelefon Giftinformasjonen: Seksjon 2: Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoff eller blanding Stoffets/blandingens farlige egenskaper 2.2. Etikettinformasjon R-setninger 2.3 Andre farer Fysiokjemiske effekter Helseeffekt Miljøeffekt Ikke ansett som helsefarlig iht. gjeldende regelverk. Produktet inneholder ingen opplysningspliktige komponenter og har dermed ingen R-setninger. Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. Produktet er ikke klassifisert som helseskadelig. Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig. Seksjon 3: Sammensetning / opplysning om innholdsstoffer Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

64 SALT Side 2 av Blandinger Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold natriumklorid CAS-nr.: % EC-nr.: Kolonneforklaring CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnummer) = European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ingrediensnavn = Navn iflg. stoffliste (stoffer som ikke står i stofflisten må oversettes hvis mulig). Innhold oppgitt i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m3, ppb, ppm, vekt%, vol% FH/FB/FM T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi = Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F = Meget brannfarlig, N = Miljøskadelig. Seksjon 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelt I tvilstilfelle bør lege kontaktes. Innånding Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Hudkontakt Øyekontakt Svelging Fjern tilsølt tøy. Vask straks huden med såpe og vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Drikk et par glass vann eller melk. Ved svelging av store mengder, oppsøk lege Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket Akutte symptomer og virkninger Ingen kjente 4.3. Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er nødvendig Annen informasjon Ingen spesiell, se seksjon 4.1. Seksjon 5: Tiltak ved brannslukning 5.1. Brannslukningsmidler Passende brannslukningsmidler Uegnet brannslukningsmidler Velges i forhold til omgivende brann. Bruk ikke samlet vannstråle Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre Brann- og eksplosjonsfarer Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. Ved brann eller høy temperatur dannes: Hydrogenklorid (HCl) Anvisninger for brannmannskaper Personlig verneutstyr Bruk friskluftmaske når produktet er involvert i brann. Se forøvrig seksjon 8. Annen informasjon Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. Seksjon 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Sikkerhetstiltak for å beskytte personell 6.2. Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø 6.3. Metoder for opprydding og rengjøring Benytt personlig verneutstyr som angitt i seksjon 8. Forhindre utslipp av større mengder til kloakk, vassdrag eller grunn. Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

65 SALT Side 3 av 6 Metoder for opprydding og rengjøring 6.4. Referanse til andre seksjoner Andre anvisninger Se også seksjon 8 og 13. Suges opp med støvsuger, eller feies forsiktig sammen og samles opp. Spill samles opp i egnede beholdere og leveres til destruksjon som avfall iht. seksjon 13. Seksjon 7: Håndtering og lagring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Håndtering Bruk angitt verneutstyr, se seksjon 8. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Beskyttende tiltak Råd om generell yrkeshygiene Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenligheter Oppbevaring Lagres tørt og i lukkede beholdere. Oppbevares adskilt fra syrer. 7.3 Spesifikk bruk Spesielle bruksområder Se seksjon 1.2. Seksjon 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 8.1. Kontrollparametere Eksponeringskontroll Administrative normer Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år Sjenerende støv, respirabelt støv 8 t.: 5 mg/m³ 2010 Sjenerende støv, totalstøv 8 t.: 10 mg/m³ 2010 Eksponeringsgrenser Biologiske grenser DNEL / PNEC 8.2 Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Øye- / ansiktsvern Øyevern Hudvern Håndvern Annet hudvern enn håndvern Åndedrettsvern Åndedrettsvern Annen informasjon Annen informasjon Bruk støvtette vernebriller ved risiko for støvdannelse. Noe spesielt materiale anbefales ikke siden produktet er i fast form og ikke vil trenge gjennom plast eller gummi. Gjennomtrengningstid: Ikke aktuelt. Normale arbeidsklær. Normalt ikke nødvendig. Ved utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for innånding av støv, må det brukes egnet åndedrettsvern med partikkelfilter (type P2). Mulighet for øyeskylling bør finnes på arbeidsplassen. Seksjon 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Krystallinsk pulver Granulær Tabletter. Farge Fargeløs Lukt Luktfri Kommentarer, ph (handelsvare) Ikke kjent. Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

66 SALT Side 4 av 6 Smeltepunkt/smeltepunktsintervall Verdi: 802 C Kokepunkt / kokepunktintervall Verdi: 1413 C Kommentarer, Flammepunkt Ikke kjent. Kommentarer, Ikke relevant. Fordampningshastighet Kommentarer, Damptrykk Ikke relevant. Kommentarer, Damptetthet Ikke relevant. Relativ tetthet Verdi: 2,165 g/ml Kommentarer, Relativ tetthet (20 C) Bulktetthet Verdi: ~ 1,2-1,5 g/cm3 Løselighet i vann Løselig. Kommentarer, Fordelingskoeffisient: Ikke relevant. n-oktanol / vann Kommentarer, Selvantennelighet Ikke relevant. Kommentarer, Ikke kjent. Dekomponeringstemperatur Kommentarer, Viskositet Ikke relevant. Eksplosive egenskaper Egenskaper: Ikke kjent Kommentarer, Eksplosjonsgrense Ikke relevant. Oksiderende egenskaper Ikke kjent. 9.2 Annen informasjon Luktgrense Ikke kjent. Seksjon 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Reaktivitet Kjemisk stabilitet Stabilitet Risiko for farlige reaksjoner Risiko for farlige reaksjoner Det er ingen kjent reaktivitetsrisiko forbundet med dette produktet. Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk. Salt reagerer med konsentrert svovelsyre og salpetersyre under utvikling av hydrogenklorid-gass Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås Vann, fukt Materialer som skal unngås Materialer som skal unngås Metall og metallforbindelser. Sterke syrer Farlige spaltningsprodukter Farlige spaltningsprodukter Ingen farlige spaltningsprodukter. Seksjon 11: Toksikologisk informasjon Øvrige helsefareopplysninger Generelt Produktet har lav toksisitet. Bare store mengder kan gi helseskader. Innånding Høye konsentrasjoner av støv kan irritere luftveiene. Hudkontakt Ingen hudirritasjon forventes. Kan virke avfettende etter hyppig bruk. Øyekontakt Kan virke irriterende og kan fremkalle rødhet og svie. Svelging Allergi Kreft Fosterskadelige egenskaper Kan virke irriterende og forårsake utilpasshet. Svelging av sterk saltløsning kan medføre skadelige forstyrrelser av kroppselektrolytt og væskebalanse. Mindre enn en skje med salt er giftig for spebarn. Ingen av stoffene angitt i seksjon 3 er klassifisert som allergifremkallende. Ingen av stoffene oppført i seksjon 3 er klassifisert som kreftfremkallende. Ingen av stoffene oppført i seksjon 3 er klassifisert som fosterskadelige. Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

67 SALT Side 5 av 6 Reproduksjonsskader Arvestoffskader Ingen av stoffene oppført i seksjon 3 er klassifisert som reproduksjonsskadelige. Ingen av stoffene oppført i seksjon 3 er klassifisert som arvestoffskadende (mutagene). Seksjon 12: Miljøopplysninger Toksisitet Øvrige miljøopplysninger Økotoksisitet Persistens og nedbrytbarhet Persistens og nedbrytbarhet Inneholder kun uorganiske forbindelser Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulasjonspotensial Forventes ikke å bioakkumulere Mobilitet i jord Mobilitet Løselig i vann Resultater av PBT og vpvb vurdering PBT vurderingsresultat Ikke PBT / vpvb Andre skadevirkninger Andre skadevirkninger / annen informasjon Seksjon 13: Fjerning av avfall Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig. Salt er ikke skadelig på vannorganismer så lenge konsentrasjonen er under 412 mg/liter. Avfallskode EAL EAL: andre faste salter og saltløsninger enn dem nevnt i og Produktet er klassifisert som farlig Nei avfall Metoder for avfallsbehandling Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet Seksjon 14: Transportinformasjon 14.1 UN-nummer Kommentar Kan leveres til godkjent fyllplass. Koden for avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode hvis bruksområdet avviker. Ikke farlig i forbindelse med transport under UN, IMO, ADR/RID og IATA/ICAO regler UN varenavn Kommentar Ikke relevant Transport fareklasse Kommentar Ikke relevant Emballasjegruppe Kommentar Ikke relevant Miljøfarer Kommentar Ikke relevant Spesielle forholdsregler for bruker Spesielle forholdsregler Ikke kjent Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Andre relevante opplysninger Ikke relevant. Seksjon 15: Opplysninger om lover og forskrifter Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

68 SALT Side 6 av 6 EC-nr Forskrift / regelverk om stoff eller blanding i forhold til sikkerhet, helse og miljø Referanser (Lover/Forskrifter) Ikke deklareringspliktig pga Vurdering av kjemikaliesikkerhet Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, fastsatt av Miljøverndepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 16.juli 2002, med senere endringer, gjeldende fra 21. juni Utkast til implementering av Kommisjonens (EU) forordning Nr 453/2010 om endring av Forordning (EF) Nr 1907/2006 fra Europa-Parlamentet og Rådet om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH), Annex II Sikkerhetsdatablad. Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære fra Direktoratet for Arbeidstilsynet, den til enhver tid gjeldende utgave. Avfallsforskriften, FOR nr 930, fra Miljøverndepartementet. ADR/RID veg-/jernbanetransport av farlig gods 2011, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Sikkerhetsdatabladet er utarbeidet med basis i opplysninger gitt av produsenten. Ikke merkepliktig Nei Seksjon 16: Andre opplysninger Utfyllende opplysninger Viktigste kilder ved utarbeidelsen av Sikkerhetsdatabladet (ikke norske) Opplysninger som er nye, slettet eller revidert Leverandørens anmerkninger Kvalitetssikring av informasjonen Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad Utarbeidet av Forkortelser og akronymer: PBT: Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk (giftig) vpvb: veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende Sikkerhetsdatablad fra leverandør datert: Versjon: 1( ). Seksjoner endret: Ansvarlig: ST. Versjon: 2( ). Seksjoner endret: Ansvarlig: MR. Versjon: 3( ). Seksjoner endret: Nytt format. Ansvarlig: SKI. Versjon: Seksjoner endret: 1,16. Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig til alle som håndterer produktet. Dette sikkerhetsdatabladet er kvalitetssikret av Teknologisk Institutt as, som er sertifisert iht. ISO 9001:2008. SOLBERG INDUSTRI AS Teknologisk Institutt as v/ John-Kåre Egeland Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

69 SITRONSYRE 20-50% I LØSNING Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD SITRONSYRE 20-50% I LØSNING Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato Revisjonsdato Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn Synonymer SITRONSYRE 20-50% I LØSNING Citric acid solution CAS-nr Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Kjemikaliets bruksområde Kjemisk / teknisk bruk 1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Nedstrømsbruker Firmanavn SOLBERG INDUSTRI AS Besøksadresse Rosenlund Allé Postadresse Boks 628 Postnr Poststed FREDRIKSTAD Land Norge Telefon Telefaks E-post Hjemmeside Kontaktperson Cathrine Lillestrand 1.4. Nødtelefon Nødtelefon Giftinformasjonssentralen: Seksjon 2: Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoff eller blanding Klassifisering i henhold til 67/548/EEC eller 1999/45/EC Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] Stoffets/blandingens farlige egenskaper 2.2. Etikettinformasjon Farepiktogrammer (CLP) Xi; R36 Eye Irrit. 2; H319 Irriterer øynene. Signalord Advarsel Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

70 SITRONSYRE 20-50% I LØSNING Side 2 av 7 Faresetninger Sikkerhetssetninger 2.3 Andre farer Farebeskrivelse H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. P264 Vask hendene grundig etter bruk. P280 Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Utslipp av produktet til vann kan lokalt gi lav ph med fare for fiskedød. Andre farer PBT-/vPvB-vurdering ikke utført. Se også seksjon 5, 11 og 12. Seksjon 3: Sammensetning / opplysning om innholdsstoffer 3.2. Blandinger Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold Sitronsyre monohydrat CAS-nr.: Xi; R % Komponentkommentarer Se seksjon 16 for forklaring av risikosetninger. Seksjon 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelt I tvilstilfelle bør lege kontaktes. Innånding Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Hudkontakt Øyekontakt Svelging Fjern tilsølt tøy. Vask straks huden med såpe og vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. Skyll munnen grundig. Fremkall ikke brekninger. Drikk et par glass vann eller melk. Kontakt lege Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket Akutte symptomer og virkninger Ingen kjente 4.3. Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er nødvendig Annen informasjon Ingen spesiell, se seksjon 4.1. Seksjon 5: Tiltak ved brannslukning 5.1. Brannslukningsmidler Passende brannslukningsmidler Uegnet brannslukningsmidler Pulver, karbondioksid (CO2), vanntåke, skum. Bruk ikke samlet vannstråle Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre Brann- og eksplosjonsfarer 5.3. Anvisninger for brannmannskaper Personlig verneutstyr Annen informasjon Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. Ved brann eller høy temperatur dannes: Karbondioksid (CO2). Karbonmonoksid (CO). Bruk friskluftmaske når produktet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig seksjon 8. Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. Seksjon 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Sikkerhetstiltak for å beskytte Benytt personlig verneutstyr som angitt i seksjon 8. Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

71 SITRONSYRE 20-50% I LØSNING Side 3 av 7 personell 6.2. Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø 6.3. Metoder for opprydding og rengjøring Metoder for opprydding og rengjøring 6.4. Referanse til andre seksjoner Andre anvisninger Se også seksjon 8 og 13. Forhindre utslipp av større mengder til kloakk, vassdrag eller grunn. Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Spill samles opp i egnede beholdere og leveres som farlig avfall (se seksjon 13). Seksjon 7: Håndtering og lagring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Håndtering Unngå kontakt med øynene. Bruk angitt verneutstyr, se seksjon 8. Beskyttende tiltak Råd om generell yrkeshygiene Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenligheter Oppbevaring 7.3 Spesifikk bruk Spesielle bruksområder Se seksjon 1.2. Lagres tørt og i lukkede beholdere. Oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted. Seksjon 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 8.1. Kontrollparametere Annen informasjon om grenseverdier 8.2 Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Åndedrettsvern Åndedrettsvern Håndvern Håndvern Gjennomtrengningstid Øye- / ansiktsvern Øyevern Hudvern Annet hudvern enn håndvern Annen informasjon Annen informasjon Inneholder ingen stoffer med administrative normer. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet. Personlig verneutstyr bør velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr. Normalt ikke nødvendig. Ved utilstrekkelig ventilasjon brukes maske med filter A mot løsemiddeldamper. Benytt hansker av motstandsdyktig materiale, f.eks.: Neopren, nitril, polyetylen eller PVC. Gjennombruddstiden er ikke kjent. Det angitte hanskemateriale er foreslått etter en gjennomgang av enkeltstoffene i produktet og kjente hanskeguider. Benytt godkjent øyevern ved risiko for sprut. Benytt hensiktsmessige verneklær for beskyttelse mot hudkontakt. Mulighet for øyeskylling bør finnes på arbeidsplassen. Det oppgitte verneutstyr er veiledende. Risikovurderingen (Faktisk risiko) kan føre til andre krav. Seksjon 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Væske Farge Ikke angitt. Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

72 SITRONSYRE 20-50% I LØSNING Side 4 av 7 Lukt Luktfri Kommentarer, Luktgrense Ikke angitt. ph (bruksløsning) Verdi: 2,25 Kommentarer, ph (bruksløsning) 1 % løsning Kommentarer, Smeltepunkt / Ikke angitt. smeltepunktsintervall Kommentarer, Kokepunkt / Ikke angitt. kokepunktintervall Kommentarer, Flammepunkt Ikke angitt. Kommentarer, Ikke angitt. Fordampningshastighet Antennelighet (fast stoff, gass) Ikke relevant. Kommentarer, Eksplosjonsgrense Ikke relevant. Kommentarer, Damptrykk Ikke angitt. Kommentarer, Damptetthet Ikke angitt. Kommentarer, Relativ tetthet Ikke angitt. Løselighet i vann Fullstendig blandbar. Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann Verdi: -1,72 Testmetode: LogPow Kommentarer, Fordelingskoeffisient: Verdien gjelder sitronsyre monohydrat. n-oktanol / vann Kommentarer, Selvantennelighet Ikke angitt. Kommentarer, Ikke angitt. Dekomponeringstemperatur Kommentarer, Viskositet Ikke angitt. Fysikalske farer Eksplosive egenskaper Oksiderende egenskaper Ikke relevant. Ikke angitt. 9.2 Annen informasjon Andre fysiske og kjemiske egenskaper Fysiske og kjemiske egenskaper Ikke angitt. Seksjon 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Reaktivitet Det er ingen kjent reaktivitetsrisiko forbundet med dette produktet Kjemisk stabilitet Stabilitet Produktet er stabilt ved de angitte lagrings- og bruksbetingelsene Risiko for farlige reaksjoner Risiko for farlige reaksjoner Ingen under normale forhold Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås Sterk varme kan føre til dekomponering Materialer som skal unngås Materialer som skal unngås Sterke oksydasjonsmidler. Sterke baser. Metall og metallforbindelser Farlige spaltningsprodukter Farlige spaltningsprodukter Seksjon 11: Toksikologisk informasjon 11.1 Informasjon om toxiologiske effekter Toksikologisk informasjon Ved brann eller høy temperatur dannes: Karbondioksid (CO2). Karbonmonoksid (CO). Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

73 SITRONSYRE 20-50% I LØSNING Side 5 av 7 LD50 oral Andre toksikologiske data Verdi: mg/kg Forsøksdyreart: LD50 Rotte Kommentarer: Sitronsyre monohydrat LD50/i.p/rotte = 885 mg/kg LD50/p.o/mus = 5040 mg/kg LD50/i.p/mus= 961 mg/kg Verdiene gjelder for sitronsyre monohydrat Øvrige helsefareopplysninger Generelt Ved bruk representerer de irriterende egenskapene den største faren. Potensielle akutte effekter Innånding Damp kan irritere svelg og luftveier og forårsake hoste. Hudkontakt Øyekontakt Svelging Forsinket / Repeterende Allergi Kan virke irriterende. Symptomer som rødhet og kløe i huden kan forekomme. Virker irriterende og kan fremkalle rødhet og svie. Svelging av større mengder kan gi illebefinnende og brekninger. Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. Kreftfremkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske Kreft Arvestoffskader Reproduksjonsskader Seksjon 12: Miljøopplysninger Toksisitet Økotoksisitet Akvatisk kommentarer Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig. Akutt akvatisk, LC50 fisk: mg/l, 96 timer (gullfisk). Giftighet for bakterie => mg/l. Verdiene gjelder for sitronsyre monohydrat Persistens og nedbrytbarhet Kjemisk oksygenforbruk (COD) Verdi: 728 Kommentar, COD mg/g. (Sitronsyre monohydrat) Biologisk oksygenforbruk (BOD) Verdi: 526 Testperiode: 5 dager Kommentar, BOD mg/g. (Sitronsyre monohydrat) Persistens og nedbrytbarhet Er lett biologisk nedbrytbar Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulerer ikke Mobilitet i jord Mobilitet Løselig i vann Resultater av PBT og vpvb vurdering PBT vurderingsresultat PBT-/vPvB-vurdering ikke utført Andre skadevirkninger Andre skadevirkninger / annen informasjon Seksjon 13: Fjerning av avfall Metoder for avfallsbehandling Utslipp av produktet til vann kan lokalt gi lav ph med fare for fiskedød. Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

74 SITRONSYRE 20-50% I LØSNING Side 6 av 7 Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet Produktet er klassifisert som farlig avfall Avfallskode EAL NORSAS Seksjon 14: Transportinformasjon UN-nummer Kommentar Leveres som farlig avfall til godkjent behandler eller innsamler. Koden for farlig avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode hvis bruksområdet avviker. Ja EAL: kasserte uorganiske kjemikalier som består av eller inneholder farlige stoffer 7134 Surt organisk avfall. Ikke farlig i forbindelse med transport under UN, IMO, ADR/RID og IATA/ICAO regler UN varenavn Kommentar Ikke relevant Transport fareklasse Kommentar Ikke relevant Emballasjegruppe Kommentar Ikke relevant Miljøfarer Kommentar Ikke relevant Spesielle forholdsregler for bruker Spesielle forholdsregler Ikke relevant Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Andre relevante opplysninger Andre relevante opplysninger Ikke relevant. Seksjon 15: Opplysninger om lover og forskrifter Forskrift / regelverk om stoff eller blanding i forhold til sikkerhet, helse og miljø Referanser (Lover/Forskrifter) Vurdering av kjemikaliesikkerhet Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, fastsatt av Miljøverndepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 16.juli 2002, med senere endringer, gjeldende fra 21. juni Utkast til implementering av Kommisjonens (EU) forordning Nr 453/2010 om endring av Forordning (EF) Nr 1907/2006 fra Europa-Parlamentet og Rådet om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære fra Direktoratet for Arbeidstilsynet, den til enhver tid gjeldende utgave. ADR/RID veg-/jernbanetransport av farlig gods 2011, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Avfallsforskriften, FOR nr 930, fra Miljøverndepartementet. Sikkerhetsdatabladet er utarbeidet med basis i opplysninger gitt av produsenten. Nei Seksjon 16: Andre opplysninger Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

75 SITRONSYRE 20-50% I LØSNING Side 7 av 7 Leverandørens anmerkninger Liste over relevante R-setninger (i seksjon 2 og 3). Viktigste kilder ved utarbeidelsen av Sikkerhetsdatabladet (ikke norske) Opplysninger som er nye, slettet eller revidert Kvalitetssikring av informasjonen Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad Utarbeidet av Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig til alle som håndterer produktet. R36 Irriterer øynene. R36 Irriterer øynene. Tidligere versjon av sikkerhetsdatablad, utgitt Versjon: 2. Seksjoner endret: 1-16, nytt format. Dette sikkerhetsdatabladet er kvalitetssikret av Teknologisk Institutt as, som er sertifisert iht. ISO 9001:2008. SOLBERG INDUSTRI AS Teknologisk Institutt as v/irene S. Sortland Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

76 SOLUBOR Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD SOLUBOR Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato Revisjonsdato Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn Kjemisk navn Synonymer SOLUBOR Dinatriumoktaborat tetrahydrat. Disodium octaborate tetrahydrate CAS-nr EC-nr Formel Na2B8O13*4H2O 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Kjemikaliets bruksområde Mikronæringsgjødsel 1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Distributør Firmanavn SOLBERG INDUSTRI AS Besøksadresse Rosenlund Allé Postadresse Boks 628 Postnr Poststed FREDRIKSTAD Land Norge Telefon Telefaks E-post Hjemmeside Kontaktperson Cathrine Lillestrand 1.4. Nødtelefon Nødtelefon Giftinformasjonen: Seksjon 2: Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoff eller blanding Klassifisering i henhold til 67/548/EEC eller 1999/45/EC Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] 2.2. Etikettinformasjon Farepiktogrammer (CLP) Rep 2; R60, R61 Repr. 1B; H360FD Sammensetning på merkeetiketten Dinatriumoktaborat, tetrahydrat: > 98 % Signalord Fare Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL

SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL ULTRASEAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 28.03.2007 Revisjonsdato 18.10.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Brannmasse

SIKKERHETSDATABLAD Brannmasse Brannmasse Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Brannmasse Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.03.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn Brannmasse

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Sitrus-Universal Kraftvask

SIKKERHETSDATABLAD Sitrus-Universal Kraftvask Sitrus-Universal Kraftvask Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Sitrus-Universal Kraftvask Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 25-85%

SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 25-85% Fosforsyre 25-85% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 25-85% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.02.2008 Revisjonsdato 23.03.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Smøreolje for materialpumpe

SIKKERHETSDATABLAD Smøreolje for materialpumpe Smøreolje for materialpumpe Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Smøreolje for materialpumpe 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.01.2010 Kjemikaliets navn Smøreolje

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Skyllemiddel-tabletter for SelfCooking Center

SIKKERHETSDATABLAD. Skyllemiddel-tabletter for SelfCooking Center Skyllemiddel-tabletter for SelfCooking Center Side 1 av 4 SIKKERHETSDATABLAD Skyllemiddel-tabletter for SelfCooking Center 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Safegrip XD/HD Part A

SIKKERHETSDATABLAD Safegrip XD/HD Part A Safegrip XD/HD Part A Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Safegrip XD/HD Part A Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 10.10.2003 Revisjonsdato 27.06.2012

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FOSFORSYRE 25-85%

SIKKERHETSDATABLAD FOSFORSYRE 25-85% FOSFORSYRE 25-85% Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD FOSFORSYRE 25-85% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.01.2005 Revisjonsdato 23.03.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.)

SIKKERHETSDATABLAD. Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.) Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD KALIUMKLORID

SIKKERHETSDATABLAD KALIUMKLORID KALIUMKLORID Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD KALIUMKLORID Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2009 Revisjonsdato 19.12.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SELACLEAN GELCOAT RENS

SIKKERHETSDATABLAD SELACLEAN GELCOAT RENS SELACLEAN GELCOAT RENS Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD SELACLEAN GELCOAT RENS Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 31.01.2006 Revisjonsdato 16.06.2011

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Värmesvällande skiva

SIKKERHETSDATABLAD Värmesvällande skiva Värmesvällande skiva Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Värmesvällande skiva Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.05.2012 Revisjonsdato 29.10.2012 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FIRESTOP 100 VIT

SIKKERHETSDATABLAD FIRESTOP 100 VIT FIRESTOP 100 VIT Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD FIRESTOP 100 VIT Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.11.2006 Revisjonsdato 27.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD MEERKALK

SIKKERHETSDATABLAD MEERKALK MEERKALK Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD MEERKALK 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 28.05.2010 Kjemikaliets navn MEERKALK Produktgruppe Gjødning Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Flex C-skiva

SIKKERHETSDATABLAD Flex C-skiva Flex C-skiva Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Flex C-skiva Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.05.2012 Revisjonsdato 28.08.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GPH 10

SIKKERHETSDATABLAD GPH 10 GPH 10 Side 1 av 4 SIKKERHETSDATABLAD GPH 10 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.09.2011 Kjemikaliets navn GPH 10 Kjemikaliets bruksområde Kontaktfett til

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GO`RENT

SIKKERHETSDATABLAD GO`RENT GO`RENT Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD GO`RENT 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 09.06.2010 Kjemikaliets navn GO`RENT Kjemikaliets bruksområde Rengjøringsmiddel

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Gleitmo 585 K-00

SIKKERHETSDATABLAD Gleitmo 585 K-00 Gleitmo 585 K-00 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Gleitmo 585 K-00 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 25.07.2011 Kjemikaliets navn Gleitmo 585 K-00 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE 15-51%

SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE 15-51% SVOVELSYRE 15-51% Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE 15-51% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.06.2005 Revisjonsdato 13.03.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Batterivann

SIKKERHETSDATABLAD. Batterivann SIKKERHETSDATABLAD Batterivann SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 5/18/2015 11:22:07 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Batterivann

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NATRIUMKLORID I LØSNING

SIKKERHETSDATABLAD NATRIUMKLORID I LØSNING NATRIUMKLORID I LØSNING Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD NATRIUMKLORID I LØSNING Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 28.02.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Celite 545

SIKKERHETSDATABLAD Celite 545 Celite 545 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Celite 545 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 20.01.2005 Revisjonsdato 05.04.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD KALSIUMKLORID

SIKKERHETSDATABLAD KALSIUMKLORID KALSIUMKLORID Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD KALSIUMKLORID Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 11.08.2005 Revisjonsdato 06.06.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Maskinoppvask Premium Alu

SIKKERHETSDATABLAD Maskinoppvask Premium Alu Maskinoppvask Premium Alu Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Maskinoppvask Premium Alu Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 10.06.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD HYDROGENPEROKSID 35-50%

SIKKERHETSDATABLAD HYDROGENPEROKSID 35-50% HYDROGENPEROKSID 35-50% Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD HYDROGENPEROKSID 35-50% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.01.2005 Revisjonsdato 12.09.2012

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Barrikade PU-Screed C-del RS 69

SIKKERHETSDATABLAD Barrikade PU-Screed C-del RS 69 Barrikade PU-Screed C-del RS 69 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Barrikade PU-Screed C-del RS 69 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 28.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AA-210

SIKKERHETSDATABLAD AA-210 AA-210 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AA-210 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 28.06.2006 Revisjon 13.04.2010 Kjemikaliets navn AA-210 Kjemikaliets bruksområde

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DE-WAXER

SIKKERHETSDATABLAD DE-WAXER DE-WAXER Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD DE-WAXER 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.10.2008 Kjemikaliets navn DE-WAXER Kjemikaliets bruksområde Bilpleieprodukt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD X-TACK7

SIKKERHETSDATABLAD X-TACK7 X-TACK7 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD X-TACK7 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.06.2009 Revisjonsdato 07.01.2013 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AKRYL 131 INNE & UTE

SIKKERHETSDATABLAD AKRYL 131 INNE & UTE AKRYL 131 INNE & UTE Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AKRYL 131 INNE & UTE Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 04.09.2007 Revisjonsdato 06.09.2012 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PM Felgerens

SIKKERHETSDATABLAD PM Felgerens PM Felgerens Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD PM Felgerens 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 31.05.2010 Kjemikaliets navn PM Felgerens Artikkelnr. PM10253 Produktgruppe

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Maskinoppvask Premium

SIKKERHETSDATABLAD Maskinoppvask Premium Maskinoppvask Premium Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Maskinoppvask Premium Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 10.06.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Rengjøringstabletter for Rational Selfcooking Center

SIKKERHETSDATABLAD. Rengjøringstabletter for Rational Selfcooking Center Rengjøringstabletter for Rational Selfcooking Center Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Rengjøringstabletter for Rational Selfcooking Center 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD StripAll pulverkonsentrat

SIKKERHETSDATABLAD StripAll pulverkonsentrat StripAll pulverkonsentrat Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD StripAll pulverkonsentrat 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 20.10.2010 Kjemikaliets navn StripAll

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Saltsyre 32-36%

SIKKERHETSDATABLAD Saltsyre 32-36% Saltsyre 32-36% Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Saltsyre 32-36% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.11.2009 Revisjonsdato 13.11.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD POLARSÅPE STANDARD GRØNN

SIKKERHETSDATABLAD POLARSÅPE STANDARD GRØNN POLARSÅPE STANDARD GRØNN Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD POLARSÅPE STANDARD GRØNN 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 23.04.2010 Kjemikaliets navn POLARSÅPE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Potassium Hydroxid Flak

SIKKERHETSDATABLAD Potassium Hydroxid Flak Potassium Hydroxid Flak Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Potassium Hydroxid Flak Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 28.01.2009 Revisjonsdato 14.10.2012

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Jurliniment

SIKKERHETSDATABLAD Jurliniment Jurliniment Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Jurliniment Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 02.10.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TEC7

SIKKERHETSDATABLAD TEC7 TEC7 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD TEC7 SDS i henold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH),

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ELEPHANT LEATHER PRESERVER

SIKKERHETSDATABLAD ELEPHANT LEATHER PRESERVER ELEPHANT LEATHER PRESERVER Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD ELEPHANT LEATHER PRESERVER SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD RENGJØRINGSSETT FOR BRILLER

SIKKERHETSDATABLAD RENGJØRINGSSETT FOR BRILLER SIKKERHETSDATABLAD RENGJØRINGSSETT FOR BRILLER SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 11/4/2015 11:36:19 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD KARBONDIOKSID (I FAST FORM)

SIKKERHETSDATABLAD KARBONDIOKSID (I FAST FORM) KARBONDIOKSID (I FAST FORM) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD KARBONDIOKSID (I FAST FORM) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 25.05.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Potassium Klorid

SIKKERHETSDATABLAD Potassium Klorid Potassium Klorid Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Potassium Klorid Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.04.2011 Revisjonsdato 15.10.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 10-25%

SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 10-25% Fosforsyre 10-25% Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 10-25% 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.03.2011 Kjemikaliets navn Fosforsyre 10-25% CAS-nr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EUROKOTE 468 Thixo- PART D

SIKKERHETSDATABLAD EUROKOTE 468 Thixo- PART D EUROKOTE 468 Thixo- PART D Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD EUROKOTE 468 Thixo- PART D 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.10.2009 Kjemikaliets navn EUROKOTE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BLANKET D-24B

SIKKERHETSDATABLAD BLANKET D-24B BLANKET D-24B Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD BLANKET D-24B Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 17.10.2012 Revisjonsdato 26.09.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ServiClean Woody - Tre & Natursåpe

SIKKERHETSDATABLAD. ServiClean Woody - Tre & Natursåpe ServiClean Woody - Tre & Natursåpe Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD ServiClean Woody - Tre & Natursåpe Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 27.12.2013

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Glassfiberduk - 01010006-A

SIKKERHETSDATABLAD Glassfiberduk - 01010006-A Glassfiberduk - 01010006-A Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Glassfiberduk - 01010006-A Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 25.10.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Obrännbar stenull

SIKKERHETSDATABLAD Obrännbar stenull Obrännbar stenull Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Obrännbar stenull Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 17.01.2007 Revisjonsdato 11.12.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Tork Premium Hår-/Dusjsåpe Luksus

SIKKERHETSDATABLAD. Tork Premium Hår-/Dusjsåpe Luksus Tork Premium Hår-/Dusjsåpe Luksus Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Tork Premium Hår-/Dusjsåpe Luksus Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.01.2010 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SOLBERG FIRE-BRAKE 3150a CLASS A FOAM 110 Slukkeskum bruksløsning.

SIKKERHETSDATABLAD SOLBERG FIRE-BRAKE 3150a CLASS A FOAM 110 Slukkeskum bruksløsning. SIKKERHETSDATABLAD SOLBERG FIRE-BRAKE 3150a CLASS A FOAM 110 Slukkeskum bruksløsning. acylderivs..hydroxider, inner salter 1-propanaminium,N-(3-aminopropyl)- 2-hydroxy-N,N-dimetyl-3-sulfo-, N- coco acylderiva.,hydroxides,inner

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax COCKPIT SHINE VINYLSVAMP (122)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax COCKPIT SHINE VINYLSVAMP (122) Turtle Wax COCKPIT SHINE VINYLSVAMP (122) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax COCKPIT SHINE VINYLSVAMP (122) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD KALIUMKARBONAT

SIKKERHETSDATABLAD KALIUMKARBONAT KALIUMKARBONAT Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD KALIUMKARBONAT Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 20.05.2007 Revisjonsdato 07.12.2010 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ØKO DO

SIKKERHETSDATABLAD ØKO DO ØKO DO Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD ØKO DO 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 05.02.2007 Revisjon 23.01.2009 Kjemikaliets navn ØKO DO Artikkelnr. 254 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD KALSIUMKLORID FLYTENDE

SIKKERHETSDATABLAD KALSIUMKLORID FLYTENDE KALSIUMKLORID FLYTENDE Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD KALSIUMKLORID FLYTENDE Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 11.06.2005 Revisjonsdato 06.06.2011

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Icopal Easi-Pour TM Liquid Radon Sealant Component A

SIKKERHETSDATABLAD. Icopal Easi-Pour TM Liquid Radon Sealant Component A Icopal Easi-Pour TM Liquid Radon Sealant Component A Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Icopal Easi-Pour TM Liquid Radon Sealant Component A Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Trinol Grønskekverkeren

SIKKERHETSDATABLAD Trinol Grønskekverkeren Trinol Grønskekverkeren Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Trinol Grønskekverkeren Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.06.2007 Revisjonsdato 18.04.2011

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Clario Foaming Alcohol Instant Hand Sanitizer

SIKKERHETSDATABLAD. Clario Foaming Alcohol Instant Hand Sanitizer Clario Foaming Alcohol Instant Hand Sanitizer Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Clario Foaming Alcohol Instant Hand Sanitizer Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FOAM7

SIKKERHETSDATABLAD FOAM7 FOAM7 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD FOAM7 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.10.2003 Revisjon 16.04.2009 Kjemikaliets navn FOAM7 Artikkelnr. T483071 Nobb-nr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 75%

SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 75% Fosforsyre 75% Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 75% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 17.04.2008 Revisjonsdato 12.11.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD URINALTABLETTER

SIKKERHETSDATABLAD URINALTABLETTER URINALTABLETTER Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD URINALTABLETTER 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.03.2010 Kjemikaliets navn URINALTABLETTER Produktgruppe

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Svamper

SIKKERHETSDATABLAD. Svamper SIKKERHETSDATABLAD Svamper SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 6/8/2016 8:42:34 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Svamper Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Marine Cleaner oppdatert CLPberegning

SIKKERHETSDATABLAD Marine Cleaner oppdatert CLPberegning Marine Cleaner oppdatert CLP-beregning fra 02.05.14 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Marine Cleaner oppdatert CLPberegning fra 02.05.14 SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Deca-VM Zinc

SIKKERHETSDATABLAD Deca-VM Zinc Deca-VM Zinc Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Deca-VM Zinc 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.11.2005 Revisjon 01.10.2008 Kjemikaliets navn Deca-VM Zinc Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BAR'S ENGINE OIL STOP LEAK

SIKKERHETSDATABLAD BAR'S ENGINE OIL STOP LEAK BAR'S ENGINE OIL STOP LEAK Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD BAR'S ENGINE OIL STOP LEAK Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.11.2005 Revisjonsdato 24.08.2012

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM INTERIOR CLEANER

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM INTERIOR CLEANER AUTOGLYM INTERIOR CLEANER Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM INTERIOR CLEANER SDS i henold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt

Detaljer

HMS-FAKTA (FORENKLET SIKKERHETSDATABLD)

HMS-FAKTA (FORENKLET SIKKERHETSDATABLD) 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Kjemikalets navn Bruksområde Produktgruppe Firmanavn Besøksadresse Fugemasse for brannsikker fugetetting av større fuger og spalter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 101 REPAIR TAPE

SIKKERHETSDATABLAD 101 REPAIR TAPE 101 REPAIR TAPE Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD 101 REPAIR TAPE Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.06.2013 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD KAIFLEX-produkter

SIKKERHETSDATABLAD KAIFLEX-produkter KAIFLEX-produkter Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD KAIFLEX-produkter Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 17.03.2010 Revisjonsdato 04.12.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ØJ AVFETTER

SIKKERHETSDATABLAD ØJ AVFETTER ØJ AVFETTER Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD ØJ AVFETTER 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.09.2010 Kjemikaliets navn ØJ AVFETTER Registreringsnummer PRN:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. PRO OPTIONS OT Bleaching Gel 10% CP P Mint

SIKKERHETSDATABLAD. PRO OPTIONS OT Bleaching Gel 10% CP P Mint PRO OPTIONS OT Bleaching Gel 10% CP P Mint Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD PRO OPTIONS OT Bleaching Gel 10% CP P Mint 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 02.07.2010

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SKJERMRENS

SIKKERHETSDATABLAD SKJERMRENS SIKKERHETSDATABLAD SKJERMRENS SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 8/27/2015 4:21:12 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn SKJERMRENS Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Leca Safe - Vinterstrø

SIKKERHETSDATABLAD Leca Safe - Vinterstrø Leca Safe - Vinterstrø Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Leca Safe - Vinterstrø Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 12.12.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FS-STANDARD

SIKKERHETSDATABLAD FS-STANDARD FS-STANDARD Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD FS-STANDARD Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 12.07.2007 Revisjonsdato 03.07.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Maskinoppvask Premium konc aluminium

SIKKERHETSDATABLAD. Maskinoppvask Premium konc aluminium Maskinoppvask Premium konc aluminium Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Maskinoppvask Premium konc aluminium Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 06.06.2013

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SPC-909 Neutral

SIKKERHETSDATABLAD SPC-909 Neutral SPC-909 Neutral Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD SPC-909 Neutral 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.02.2009 Kjemikaliets navn SPC-909 Neutral Synonymer Aircraft

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD KAIFLEX ISOLASJONSBÅND

SIKKERHETSDATABLAD KAIFLEX ISOLASJONSBÅND KAIFLEX ISOLASJONSBÅND Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD KAIFLEX ISOLASJONSBÅND Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.01.2009 Revisjonsdato 05.12.2012

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Turtle Wax Headlight Lens Restorter Kit B

SIKKERHETSDATABLAD. Turtle Wax Headlight Lens Restorter Kit B Turtle Wax Headlight Lens Restorter Kit B Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Headlight Lens Restorter Kit B Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Telio CS C&B (Katalysator)

SIKKERHETSDATABLAD Telio CS C&B (Katalysator) Telio CS C&B (Katalysator) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Telio CS C&B (Katalysator) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 28.02.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ORION 52 Premium

SIKKERHETSDATABLAD ORION 52 Premium ORION 52 Premium Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD ORION 52 Premium Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 20.06.2011 Revisjonsdato 01.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SOTEKS OVNSKITT

SIKKERHETSDATABLAD SOTEKS OVNSKITT SOTEKS OVNSKITT Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD SOTEKS OVNSKITT Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.12.2005 Revisjonsdato 30.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD KAIFLEX HF

SIKKERHETSDATABLAD KAIFLEX HF KAIFLEX HF Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD KAIFLEX HF Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.05.2009 Revisjonsdato 05.12.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. SOLBERG FIRE-BRAKE 3150a CLASS A FOAM 3% BRUKSLØSNING

SIKKERHETSDATABLAD. SOLBERG FIRE-BRAKE 3150a CLASS A FOAM 3% BRUKSLØSNING SOLBERG FIRE-BRAKE 3150a CLASS A FOAM 3% BRUKSLØSNING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD SOLBERG FIRE-BRAKE 3150a CLASS A FOAM 3% BRUKSLØSNING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM VINYL AND RUBBER CARE

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM VINYL AND RUBBER CARE AUTOGLYM VINYL AND RUBBER CARE Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM VINYL AND RUBBER CARE Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.12.2002 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Antibac våtserviett for hånd 85%

SIKKERHETSDATABLAD Antibac våtserviett for hånd 85% Antibac våtserviett for hånd 85% Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Antibac våtserviett for hånd 85% 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.11. Revisjonsdato 01.06.2009

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Ren Avrenningsvæske m/ Voks

SIKKERHETSDATABLAD Ren Avrenningsvæske m/ Voks Ren Avrenningsvæske m/ Voks Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Ren Avrenningsvæske m/ Voks 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.12.2008 Kjemikaliets navn Ren

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Blåsesand

SIKKERHETSDATABLAD. Blåsesand SIKKERHETSDATABLAD Blåsesand SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 4/4/2016 11:38:46 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Blåsesand Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Natronlut 50%

SIKKERHETSDATABLAD Natronlut 50% Natronlut 50% Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Natronlut 50% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.04.2008 Revisjonsdato 15.10.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ARMAFLEX

SIKKERHETSDATABLAD ARMAFLEX ARMAFLEX Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD ARMAFLEX Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 12.03.2007 Revisjonsdato 27.02.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Ferro-Bet RUSTVASK

SIKKERHETSDATABLAD Ferro-Bet RUSTVASK Ferro-Bet RUSTVASK Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Ferro-Bet RUSTVASK Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 17.08.2005 Revisjonsdato 20.02.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD StripAll ferdigblandet væske

SIKKERHETSDATABLAD StripAll ferdigblandet væske StripAll ferdigblandet væske Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD StripAll ferdigblandet væske 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 20.10.2010 Kjemikaliets navn StripAll

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Ferro-Bet RUSTVASK

SIKKERHETSDATABLAD Ferro-Bet RUSTVASK Ferro-Bet RUSTVASK Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Ferro-Bet RUSTVASK 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.10.2008 Kjemikaliets navn Ferro-Bet RUSTVASK Registreringsnrummer

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BLÅSESAND

SIKKERHETSDATABLAD BLÅSESAND SIKKERHETSDATABLAD BLÅSESAND SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 4/7/2016 11:07:07 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn BLÅSESAND Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ØJ KOMBI-RENS

SIKKERHETSDATABLAD ØJ KOMBI-RENS ØJ KOMBI-RENS Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD ØJ KOMBI-RENS 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.01.2011 Kjemikaliets navn ØJ KOMBI-RENS Kjemikaliets bruksområde

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SANITÆR 11 Svanen

SIKKERHETSDATABLAD SANITÆR 11 Svanen SANITÆR 11 Svanen Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD SANITÆR 11 Svanen Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.03.2013 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SPC-801

SIKKERHETSDATABLAD SPC-801 SPC-801 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD SPC-801 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 04.02.2009 Kjemikaliets navn SPC-801 Produktgruppe Grafittfjerner og rengjøring/avfetting

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NATRIUMHYPOKLORITT 15%

SIKKERHETSDATABLAD NATRIUMHYPOKLORITT 15% NATRIUMHYPOKLORITT 15% Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD NATRIUMHYPOKLORITT 15% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.04.2005 Revisjonsdato 18.03.2011

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Håndrens

SIKKERHETSDATABLAD. Håndrens SIKKERHETSDATABLAD Håndrens SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 12/4/2014 3:44:27 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Håndrens Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 75-85%

SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 75-85% Fosforsyre 75-85% Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 75-85% 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.03.2009 Kjemikaliets navn Fosforsyre 75-85% Synonymer

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM RADIANT WAX POLISH

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM RADIANT WAX POLISH AUTOGLYM RADIANT WAX POLISH Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM RADIANT WAX POLISH Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 10.02.2003 Revisjonsdato

Detaljer