SIKKERHETSDATABLAD. Strovels A Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD. Strovels A 352. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes"

Transkript

1 Side 1 (9) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk Ikke egnet for bruk i 1.3 Nærmere opplysninger om leverandør av sikkerhetsdatablad Fabrikant Flytende alkalisk høy-skummende vaskemiddel og desinfeksjonsmiddel. Ikke bruk sammen med andre produkter. Produktet reagerer med syrer og andre kjemikalier, som hydrogenkloridgass og klorgass dannes. A Clean Partner International AB Gateadresse Box 623 S Alingsås Sverige Telefon +46(0) Faks +46(0) E-post Nettsted 1.4 Telefonnummer for nødssituasjoner Nødtelefonnummer Giftinformasjonen Helsedirektoratet tlf Tilgjengelig utenom kontortid Ja SEKSJON 2. FARLIGE EGENSKAPER 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen 2.2 Merking Klassifisering i henhold til 67/548/EØF og 1999/45/EF Fareklasse Risikosetninger C - Etsende R35 - Sterkt etsende. Klassifisering (i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008, vedlegg VI) Klassifisering Farlig for vannmiljøet - Akutt fare kategori 1 Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 3 Skin korrosjon, farekategori 1A Etsende for metaller, fare kategori 1 Faresetninger Beskrivelse H290, H314, H400, H412 Merking i henhold til 67/548/EØF og 1999/45/EF Faresymboler Produktet har blitt klassifisert av de relevante nasjonale lover, 2005:7 og forordning (EF) nr. 1272/2008. For mer informasjon om de fysisk-kjemiske effekter og helse-og miljøeffekter, se 9-12 av sikkerhetsdatabladet. C

2 Side 2 (9) Risikosetninger Sikkerhetssetninger Etsende R35 - Sterkt etsende. S 1/2 - Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. S25 - Unngå kontakt med øynene. S26 - Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S36/37/39 - Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. S45 - Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig; vis etiketten om mulig. S50 - Må ikke blandes med andre rengjøringsmidler eller syrer. Kan danne klorgass.. P501 Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. GHS merking av stoffet (i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008, vedlegg VI) Piktogram Signal ord Faresetninger Forholdsregel uttalelser Fare H290 Kan være etsende for metaller. H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H400 Meget giftig for liv i vann. H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. P273 Unngå utslipp til miljøet. P280 Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ ansiktsskjerm. P301 + P330 + P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller i hår): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P310 Kontakt umiddelbart et GIFT-INFORMASJONS-SENTER eller lege. 2.3 Andre farer GENERELT: Advarsel! Må ikke brukes sammen med andre produkter. Kan frigjøre farlige gasser (klor). Andre Produktet er ikke klassifisert som PBT eller vpvb. SEKSJON 3. SAMMENSETTING/INFORMASJON OM BESTANDDELER 3.2 Blandinger CAS Nr. Kjemisk navn EU Nr. REACH Nr. Kaliumhydroksid Dimetyldodecylaminoxid Konsentrasjon Klassifisering 10-20% C, Xn Skin Corr. 1A, Acute Tox. 4 - oral R-setning H-setning R22, R35 H290, H302, H % Xi, Xn Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Acute Tox. 4 - oral R22, R38, R41 H302, H315, H318 Natriumhypoklorittløsning % C, N R31, R34, R50

3 Side 3 (9) (aktivt klor) Øvrig informasjon stoff Forklaring av faresetninger og R-setninger, se punkt 16. Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2, Skin Corr. 1B, Met. Corr. 1 H290, H314, H400, H411 SEKSJON 4. TILTAK VED FØRSTEHJELP 4.1 Beskrivelse av tiltak ved førstehjelp Beskrivelse av førstehjelpstiltak Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Personer som gir førstehjelp behøver ikke bruke spesielt verneutstyr. Frisk luft. Skyll nese og munn med vann. Kontakt lege dersom det er tung eksponering, spesielt dersom produktet har kommet i kontakt med syrer, eller er blitt oppvarmet. Rens med mye vann. Ta av forurensede klær. 4.2 Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Skyll straks med store mengder temperert vann i minst 15 minutter. Øyelokkene skal holdes unna øyeeplet for å sikre grundig skylling for å være effektive. Konsulter lege. Gi et par glass vann eller melk til den personen som har konsumert produktet. IKKE FREMKALL BREKNINGER! Umiddelbart til sykehus for undersøkelse. Damp og tåke virker irriterende på øyne, nese og luftveier. Under oppvarming eller kontakt med syrer produserer natriumhypokloritt blant annet klorgass, som ved innånding kan forårsake hoste, svie i nese og munn, og kortpustethet. Avfettende og irriterende. Kan forårsake giftig irritasjonseksem og til og med en viss risiko for allergisk eksem eksisterer. Forårsaker irritasjon, sterk svie og smerter. Fare for skade på hornhinnen. Svelging kan føre til store smerter og muligens forbrenninger av munn og hals, kvalme, oppkast og magesmerter. Fare for varige skader på grunn av arrdannelse i munn og svelg. 4.3 Anvisning av umiddelbar medisinsk behandling og eventuell nødvendig spesialbehandling Indikasjon på noen umiddelbar legehjelp og spesiell nødvendig behandling Medisinsk behandling er nødvendig for øyekontakt, svelging og innånding ved tyngre eksponering. SEKSJON 5. BRANNBEKJEMPELSESTILTAK 5.1 Slokkemidler Egnede brannslokkingsmidler Uegnende media Skum, pulver, karbondioksid eller vannstråle er egnet. Ingen kjente. 5.2 Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre Spesielle farer som kommer fra stoffet eller blandingen 5.3 Råd til brannbekjempelsespersonale Spesielt verneutstyr for brannpersonell Klorgass kan dannes under ild eller oppvarming. Ved kontakt med tungmetaller, tungmetallforbindelser og legeringer av disse hypokloritt brytes ned i løpet av utvikling av oksygen. Brannslokkings personell bør, i tillegg til sine vanlige verneutstyr bruk: øye-og ansiktsvern og åndedrettsvern ved fare for produktet utvikler klorgass. Andre Forebyggende brannvern Tiltak ved brann: Produktet er ikke brannfarlig, men kan, i tilfelle av brann eller ved oppvarming danne klorgass. Kan også producere chlorgas ved kontakt med syrer, for eksempel. Flytt beholdere fra brann.

4 Side 4 (9) SEKSJON 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP 6.1 Personlige vernetiltak, verneutstyr og tiltak ved nødssituasjoner Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Informasjon om riktig utstyr se avsnitt Miljøverntiltak Miljømessige forsiktighetsregler Forhindre at store mengder av produktet kommer ut i vassdrag, grunnvann eller i kloakk. Små mengder spyles bort med vann. 6.3 Metoder og materiale for isolering og sanering Metoder og materiale for forurensning og opprensing OPPDEMMING: Samle så mye som mulig i en ren beholder for avhending eller mulig gjenvinning. OPPRENSKNING: Skyll med mye vann. 6.4 Henvisning til andre avsnitt Referanse til andre seksjoner Henvisningen til avsnitt 8 for verneutstyr og avsnitt 13 for informasjon om avfallshåndtering. SEKSJON 7. HÅNDTERING OG LAGRING 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Forebyggende tiltak for håndtering Generell hygiene 7.2 Sikre oppbevaringsforhold, inklusive ved eventuell uforenlighet Forholdene for sikker oppbevaring, inkludert enhver ukompatibilitet Produktet skal lagres i tett lukket flaske ved romtemperatur eller noe kjøligere. Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. Advarsel! Må ikke brukes sammen med andre produkter. Kan frigjøre farlige gasser (klor). Observer normal forsiktighet for å unngå øye- og hudkontakt. Arbeidsplass og arbeidsmetod skal utformes slik direkte kontakt med produktet forhindres. Øyedusj bør være tilgjengelig på arbeidsplassen. Observere standard industriell hygienepraksis for håndtering av kjemiske stoffer. Spis eller drikk ikke på arbeidsplassen. Vask hendene etter håndtering. Produktet er ikke brannfarlig, men kan, i tilfelle av brann eller ved oppvarming danne klorgass. Ved kontakt med tungmetaller, tungmetallforbindelser og legeringer av disse hypokloritt brytes ned i løpet av utvikling av oksygen. Produktet bør oppbevares i lukket originalemballasje. Må ikke lagres i nærheten av syrer, reduksjonsmidler og brennbare materialer. Temperaturen under lagring bør være romtemperatur eller lavere. Hold unna direkte sollys. Sørg for at ventilasjonen er god. Oppbevares frostfritt. 7.3 Spesifikk sluttbruk Spesifikk sluttbruk (s) Flytende alkalisk høy-skummende vaskemiddel og desinfeksjonsmiddel. Må ikke blandes med andre kjemikalier. SEKSJON 8. EKSPONERINGSBEGRENSNING / PERSONVERN 8.1 Kontrollparametere Eksponeringsgrenser

5 Side 5 (9) Nasjonal yrkeshygienisk eksponeringsgrense CAS-Nr EF- Nr. Administrative normer og grenseverdier ppm / mg/m3 Kort tids utsettelsesgrenser ppm / mg/m3 Tak grenseverdi ppm / mg/m NO Land 8.2 Eksponeringsbegrensning Tekniske tiltak Vernebriller / ansiktsskjerm Vernehansker Andre hudbeskyttelse Åndedrettsvern Termiske farer Miljøeksponering Bruk med god ventilasjon for å opprettholde eksponering under eksponeringsgrensene. Bruk vernebriller eller ansiktsskjerm umiddelbart når det er fare for sprut. Bruk hansker for natriumhypokloritt: PVC eller gummihansker. Verneklær etter behov. MERK! Produktet har en blekende effekt. Ikke nødvendig ved normal bruk. Bruk åndedrettsvern når det dannes damp eller sprøytetåke. Åndedrettsvern. For å begrense de miljømessige eksponering av produktet, skal produktet være tilgjengelig for deponering eller destruksjon i henhold til lokale bestemmelser. SEKSJON 9. FYSIKALSKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 9.1 Informasjon om grunnleggende fysikalske og kjemiske egenskaper Antennelighet (fast stoff, gass) Damptetthet Damptrykk Dekomponeringstemperatur Eksplosive egenskaper Flammepunktet Fordampingshastighet Fordelingskoeffisient: n- oktanol / vann Lukt Lukt treshold Løselighet Oksidasjonsegenskaper ph verdi 13,8 Relativ tetthet Selvantenningstemperatur Smeltepunkt / frysepunkt Startkokepunkt og kokepunktsområde Utseende Utseende, farge Utseende, fysisk tilstand Viskositet Øvre / nedre brennbarhet eller eksplosive grenser 9.2 Annen informasjon Ingen annen informasjon for å legge til. Produktet er ikke brannfarlig. Veik lukt av klor Lettløselig i vann. Produktet er et oksidasjonsmiddel. 1,16 kg/m3 Ca. 100 C Gul

6 Side 6 (9) SEKSJON 10. STABILITET OG REAKTIVITET 10.1 Reaktivitet Stabil under normale forhold Kjemisk stabilitet Stabil under anbefalte lagring og håndtering. Se pkt. 7. Natriumhypokloritt dekomponerer langsomt under lagring, og dekomponeringen akselereres ved f.eks forhøyet temperatur og sollys Risken for farlige reaksjoner Mulighet for farlige reaksjoner Advarsel! Må ikke brukes sammen med andre produkter. Kan frigjøre farlige gasser (klor) Forhold som må unngås Forhold som skal unngås Produktet er ikke brannfarlig, men kan, i tilfelle av brann eller ved oppvarming danne klorgass Uforenlige materialer Produktet reagerer med andre kjemikalier som syrer. Må ikke lagres i nærheten av syrer, reduksjonsmidler og brennbare materialer. Ved kontakt med tungmetaller, tungmetallforbindelser og legeringer av disse hypokloritt brytes ned i løpet av utvikling av oksygen Farlige oppløsningsprodukter Farlige nedbrytingsprodukter Produktet er ikke brannfarlig, men kan, i tilfelle av brann eller ved oppvarming danne klorgass. SEKSJON 11. TOKSIKOLOGISK INFORMASJON 11.1 Informasjon om de toksikologiske virkningene Informasjon om toksikologiske effekter Akutt giftighet Irritasjon Etsende effekter Sensibilisering Mutagenisitet Cancerogenisitet Gjentatt dose toksisitet Reproduksjonstoksisitet LD50 Oral Det finnes ingen toksikologiske data for selve preparatet. Produktet er klassifisert som etsende og kan forårsake irritasjon i nese og svelg ved innånding. Etsende Produktet inneholder ingen sensibiliserende stoffer. Produktet inneholder ingen mutagener. Produktet inneholder ikke karsinogener. Manglende data. Produktet inneholder ingen stoffer giftig for reproduksjon. LD50(Natriumhypokloritt): >1200 mg/kg (rotte) LD50 Dermal LC50 Innånding Toksisitet ved innånding Toksisitet ved hudkontakt Toksisitet ved øyekontakt Toksisitet ved svelging LD50(Natriumhypokloritt): >10000 mg/kg (kanin) LC50(Natriumhypokloritt): >10,5 mg/kg (rotte) Svelging kan gi alvorlig etseskade med brennende smerte, brekninger, magesmerter, ev. alvorlig allmennpåvirkning (sjokk) og nyreskade. Etsende Etsende Risiko for alvorlig øyeskade. Svelging kan føre til store smerter og muligens forbrenninger av munn og hals, kvalme, oppkast og magesmerter.

7 Side 7 (9) SEKSJON 12. ØKOLOGISK INFORMASJON 12.1 Toksisitet Det finnes ingen ekotoksikologiske data for selve produktet. Akutt toksisitet for fisk LC50(96h)(Natriumhypokloritt): 60 mg/l total klor rest (ulike typer fisk, litt.) Akutt toksisitet for alger Akutt toksisitet for krepsdyr EC50(72h)(Natriumhypokloritt): 2,1 µg/l av total klor residual (alger, Litt.) LC50(24t)(Natriumhypokloritt): 5 µg/l av fritt tilgjengelig klor (Ceriodaphnia, Litt.) 12.2 Persistens og nedbrytbarhet Kaliumsilikat: Består utelukkende av uorganiske forbindelser, som ikke er biologisk nedbrytbare. Anvendte tensider er lett nedbrytbare ifølje Forordning (EF) nr. 648/ Bioakkumuleringsevne Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulering er lite sannsynlig Mobilitet i jord Bevegelighet Ingen informasjon tilgjengelig Resultat av PBT- og vpvb-vurderingen Resultater av PBT og vpvb vurdering Produktet og dets agenter er ikke forventet å være PBT og/eller vpvb Andre skadelige Andre skadevirkninger Inneholde miljøfarlige stoffer (KIFS 2005:7, regulering (EG)nr 1272/2008 anneks VI) Natriumhypokloritt LD50 (fisk)=0,06mg/l (Salmo gairdneri, 96h); EC50 (Daphnia magna)=0,141 mg/l (48h) SEKSJON 13. AVFALLSHÅNDTERING 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Fjerning Emballasje Send inn til håndtering eller deponering i henhold til lokale bestemmelser. Produktet er klassifisert som farlig avfall i henhold til Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) nr. 930, med endringer. Spesial disposisjon nødvendig i henhold til lokale bestemmelser. Forhindre at produktet kommer bekker, grunnvann eller avløpsvann. Ved håndtering av avfall må det tas hensyn til de sikkerhetsregler som gjelder for håndtering av produktet. Kontakt ansvarlig for avfallshåndteringen. Forurenset emballasje behandles på samme måte som produktet. Tømming: Sett den tømte beholderen opp ned for å renne av. Søl og avfall samles i lukkede og tette beholdere og kastes for farlig avfall. Vent til flasken er tørr. Sorter flasken og hetten som plastemballasje. Hvis ikke kan gjenvinnes søl eller avfall i huset, ta kontakt med en godkjent, godkjent mottaker.

8 Side 8 (9) Andre Avfallskode (EWC) SEKSJON 14. TRANSPORTINFORMASJON 14.1 FN-nummer UN-nummer UN Offisiell transportbetegnelse Navn ETSENDE VÆSKE, N.O.S(kaliumhydriksid, natriumhypokloritt) IMDG Proper Shipping Name CORROSIVE LIQUID N.O.S (potassium hydroxide, sodium hypochlorite) 14.3 Fareklasse for transport Etikett 8 IMDG klasse 8 IMDG Marine Pollutant Ja (Sodium hypochlorite) IMDG EmS F-A, S-B 14.4 Forpakningsgruppe Emballasjegruppe II 14.5 Miljøfarer Produktet er klassifisert som farlig for miljøet: Meget giftig for vannlevende organismer 14.6 Spesielle forholdsregler Spesielle forholdsregler for brukeren Tunnelrestriksjonskode, E 14.7 Bulktransport i samsvar med vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Transport i bulk i samsvar med vedlegg II til MARPOL 73/78, og IBC-koden Lasten er ikke beregnet for bulktransport. SEKSJON 15. RELEVANTE FORSKRIFTER 15.1 Forskrifter / lovgivning om stoffet eller blandingen hva gjelder helse, miljø og sikkerhet EU-regler Europaparlaments-og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjoner av kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, 1999/45/EF om endring av direktiv. Opphevelse av Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 og Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissjonens direktiv 91/155/EØF, 93/105/EEC og 2000/21/EF, med modifikasjoner. Ansvaret for styring av risikoen for stoffer bør ligge hos de fysiske eller juridiske personer som produserer, importerer eller bruker disse stoffene, eller plassere dem på markedet. Informasjon om anvendelsen av denne forordning skal undersøkes av alle de ovennevnte. Kunden skal følge de instrukser fulgt disse instruksjonene som produsent og brukeren av disse stoffene utviklet for å vurdere risiko. Nasjonale forskrifter Europaparlaments-og rådsforordning (EF) nr. 648/2004 av 31. mars 2004 om vaske-og rengjøringsmidler. Kunden skal kun bruke vaskemidler som inneholder biologisk nedbrytbare tensider. Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier (Merkeforskriften), nr.

9 Side 9 (9) 15.2 Kjemikaliesikkerhetsvurdering Vurdering av kjemikaliesikkerhet 1139, med endringer. Kunden skal være i samsvar med sikkerhetsdatabladet klassifisering og merking ved håndtering av produktet. Ingen kjemikaliesikkerhet er gjort for dette produktet. SEKSJON 16. ANNEN INFORMASJON Referanser til viktige litteratur og datakilder Evalueringsmetoder for klassifisering Phrase mening Informasjonen i dette sikkerhetsdatablad er hentet fra de spesifikke råvarers sikkerhetsdatablad. Produktet har blitt klassifisert av de relevante nasjonale lover, 2005:7 og forordning (EF) nr. 1272/2008. C - Etsende N - Farlig for miljøet Xi - Irriterende Xn - Helseskadelig Acute Tox. 4 - oral - Akutt toksisitet, oral, hazard kategori 4 Aquatic Acute 1 - Farlig for vannmiljøet - Akutt fare kategori 1 Aquatic Chronic 2 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 2 Eye Dam. 1 - Alvorlig øyeskade, fare kategori 1 Met. Corr. 1 - Etsende for metaller, fare kategori 1 Skin Corr. 1A - Skin korrosjon, farekategori 1A Skin Corr. 1B - Skin korrosjon, farekategori 1B Skin Irrit. 2 - Hudirritasjon, farekategori 2 R22 - Farlig ved svelging. R31 - Ved kontakt med syre utvikles giftig gass. R34 - Etsende. R35 - Sterkt etsende. R38 - Irriterer huden. R41 - Fare for alvorlig øyeskade. R50 - Meget giftig for vannlevende organismer. H290 - Kan være etsende for metaller. H302 - Farlig ved svelging. H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H315 - Irriterer huden. H318 - Gir alvorlig øyeskade. H400 - Meget giftig for liv i vann. H411 - Giftig, med langtids virkning, for liv i vann. Andre Fabrikantens merknader A Clean Partner International AB er sertifikert i henhold til ISO 9001:2008 og miljösertifikert i henhold til ISO 14001:2004. Forordning (EF) nr 648/2004, om vaske- og rengoringsmidler: Klor<5%, Ikke-ioniske overflateaktive stoffer <5%

SIKKERHETSDATABLAD STROVELS BIO SANER. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

SIKKERHETSDATABLAD STROVELS BIO SANER. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Side 1 (6) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk

Detaljer

HIAB SIXTEN Utstedt:: 2015-07-03

HIAB SIXTEN Utstedt:: 2015-07-03 Side 1 (6) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn HIAB SIXTEN 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

Detaljer

STROVELS DEFOAMER 100

STROVELS DEFOAMER 100 Side 1 (6) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk

Detaljer

Clas Ohlson Universal Floor Cleaner. Cleaner Utstedt:: 2014-10-13

Clas Ohlson Universal Floor Cleaner. Cleaner Utstedt:: 2014-10-13 Side 1 av 7 SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Cleaner 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD OEM SPECIFIC ATF MB. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

SIKKERHETSDATABLAD OEM SPECIFIC ATF MB. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Side 1 (8) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkel-no CH-2835 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder

Detaljer

SNOWCLEAN KALK & ALUMINIUMTVÄTT

SNOWCLEAN KALK & ALUMINIUMTVÄTT Side 1 (7) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk

Detaljer

SNOWCLEAN ALLTVÄTT Utstedt::

SNOWCLEAN ALLTVÄTT Utstedt:: Side 1 (6) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn SNOWCLEAN ALLTVÄTT 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder

Detaljer

AGS 25 HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse

AGS 25 HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse Side 1 av 8 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkel-no 3657 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Malervask

SIKKERHETSDATABLAD. Malervask Side 1 av 8 SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk

Detaljer

Snowclean Premium A 500

Snowclean Premium A 500 Side 1 (7) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Strovels Alfanol LF. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

SIKKERHETSDATABLAD. Strovels Alfanol LF. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Side 1 (7) 20121002 Utstedt:: 20150407 SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder

Detaljer

SNOWCLEAN ASFALTRENT Utstedt:: 2015-07-03

SNOWCLEAN ASFALTRENT Utstedt:: 2015-07-03 Side 1 (7) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn SNOWCLEAN ASFALTRENT 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder

Detaljer

SNOWCLEAN KALLAVFETTNING 220

SNOWCLEAN KALLAVFETTNING 220 Side 1 (7) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Produkttype

Detaljer

Snowclean Borsttvättschampo Vinter ECO

Snowclean Borsttvättschampo Vinter ECO Side 1 (7) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk

Detaljer

Strovels A 352 Utstedt:

Strovels A 352 Utstedt: Side 1 (8) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Strovels A 352 1.2 Relevant identifisert bruk av stoffet eller blandingen, og frarådet bruk Bruk Ikke

Detaljer

Strovels Process AL Powder

Strovels Process AL Powder Side 1 (8) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk

Detaljer

Strovels Alfacid SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK SEKSJON 2. FARLIGE EGENSKAPER SIKKERHETSDATABLAD. 1.1 Produktidentifikator

Strovels Alfacid SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK SEKSJON 2. FARLIGE EGENSKAPER SIKKERHETSDATABLAD. 1.1 Produktidentifikator Side 1 (8) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn 1.2 Relevant identifisert bruk av stoffet eller blandingen, og frarådet bruk Bruk Desinfeksjonsmiddel

Detaljer

Strovels Alfanol LS Extra

Strovels Alfanol LS Extra Side 1 (7) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk

Detaljer

AGS Graffiti Wipes SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK SEKSJON 2. FARLIGE EGENSKAPER SIKKERHETSDATABLAD. 1.1 Produktbetegnelse

AGS Graffiti Wipes SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK SEKSJON 2. FARLIGE EGENSKAPER SIKKERHETSDATABLAD. 1.1 Produktbetegnelse Side 1 av 10 SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkel-no 3996 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder

Detaljer

STROVELS ISSMÄLTNING PÄRLOR

STROVELS ISSMÄLTNING PÄRLOR Side 1 (6) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk

Detaljer

Rigiton Fugenverbinder (Rigitone Lim)

Rigiton Fugenverbinder (Rigitone Lim) Side 1 (8) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Terrassevask. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

SIKKERHETSDATABLAD. Terrassevask. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Side 1 av 8 SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk

Detaljer

AGRILINE 4T SAE 30 SJ

AGRILINE 4T SAE 30 SJ Side 1 av 9 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkelno CH2200 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

Detaljer

GREEN CLEAN + Utstedt::

GREEN CLEAN + Utstedt:: Side 1 (7) GREEN CLEAN + Utstedt:: 20150220 SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn GREEN CLEAN + Artikkelno 100 31 1.2 Relevante identifiserte bruksområder

Detaljer

OEM SPECIFIC 5W20 MS-FE

OEM SPECIFIC 5W20 MS-FE Side 1 (8) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkelno CH1305 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder

Detaljer

STROVELS SMÅDELSTVÄTT 200

STROVELS SMÅDELSTVÄTT 200 Side 1 (6) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Produkttype

Detaljer

AGS 7 HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse

AGS 7 HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse Side 1 av 9 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkel-no 3631 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

Detaljer

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes 2014-08-21 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Artikkeltype

Detaljer

AGS 3515 HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse

AGS 3515 HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse Side 1 av 8 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkel-no 3515 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

Detaljer

AGS 10 HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse

AGS 10 HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse Side 1 av 9 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkel-no 3633 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

Detaljer

AdBlue 2015-10-01. Sikkerhetsdatablad

AdBlue 2015-10-01. Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad 1. NAVNET PÅ STOFFET/PREPARATET OG SELSKAPET/BEDRIFTEN 1.1 Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen AdBlue 1.2 Bruk av stoffet/stoffblandingen Noxreduksjon 1.3 Identifikasjon

Detaljer

Rigitone Sparkelmasse

Rigitone Sparkelmasse Side 1 (7) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk

Detaljer

MULTISPRAY 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER SIKKERHETSDATABLAD. 1.1 Produktbetegnelse

MULTISPRAY 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER SIKKERHETSDATABLAD. 1.1 Produktbetegnelse Side 1 av 9 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkel-no CH-3900 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som

Detaljer

GLYKOL KONC. 1:1 = (-36)

GLYKOL KONC. 1:1 = (-36) Side 1 av 10 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkel-no PZ-1300 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Fasadevask. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

SIKKERHETSDATABLAD. Fasadevask. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Side 1 av 9 SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk

Detaljer

AVFETTNING CLASSIC 2015-10-05. Sikkerhetsdatablad

AVFETTNING CLASSIC 2015-10-05. Sikkerhetsdatablad 20151005 Sikkerhetsdatablad 1. NAVNET PÅ STOFFET/PREPARATET OG SELSKAPET/BEDRIFTEN 1.1 Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen AVFETTNING CLASSIC 1.2 Bruk av stoffet/stoffblandingen Avfettingsmiddel

Detaljer

STROVELS ISSMÄLTNING FLINGOR

STROVELS ISSMÄLTNING FLINGOR Side 1 (6) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn 1.2 Relevant identifisert bruk av stoffet eller blandingen, og frarådet bruk Bruk For issmelting på

Detaljer

KALCIUMGLUKONATGEL HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse

KALCIUMGLUKONATGEL HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse Side 1 av 9 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk Produktet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Celite 545

SIKKERHETSDATABLAD Celite 545 Celite 545 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Celite 545 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 20.01.2005 Revisjonsdato 05.04.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Power Clean. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

SIKKERHETSDATABLAD. Power Clean. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Side 1 (8) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkel-no 660300 (1L), 660505 (5L) 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1 Endret 07.06.2012 Revisjon 01 1 / SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 106383 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Tellus Kraftschampo. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

SIKKERHETSDATABLAD. Tellus Kraftschampo. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Side 1 av 9 SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk

Detaljer

FORDONSTVÄTT MILJÖ HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse

FORDONSTVÄTT MILJÖ HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse Side 1 av 9 HMSDATABLAD Erstatter HMSdatablad: 20100111 Utstedt:: 20131010 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkelno 1110 1.2 Relevante identifiserte bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff Fugger Industri Proff Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STROVELS TJÄRLÖSARE. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

SIKKERHETSDATABLAD STROVELS TJÄRLÖSARE. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Side 1 (7) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Produkttype

Detaljer

MARIN GEAR 80W-90 GL5

MARIN GEAR 80W-90 GL5 Side 1 av 9 MARIN GEAR 80W90 GL5 20120227 Utstedt:: 20140604 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkelno MARIN GEAR 80W90 GL5 CH2175 1.2 Relevante identifiserte

Detaljer

Clas Ohlson Window Spray Utstedt:: 2014-10-07

Clas Ohlson Window Spray Utstedt:: 2014-10-07 Side 1 av 8 SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Clas Ohlson Window Spray 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder

Detaljer

Produkttype Produktet er en stoffblanding. Farlige stoffer Kjemisk navn Kons% EC-nr CAS-nr Symbol R-setninger AN

Produkttype Produktet er en stoffblanding. Farlige stoffer Kjemisk navn Kons% EC-nr CAS-nr Symbol R-setninger AN HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX EXOTOL Artikkel nr 30610 30615 Anvendelse/produkttype Leverandør Universalrengjøringsmiddel Nilfisk-Advance AS Adresse

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Handelsnavn: TORRBOLLEN, Fuktslukaren Bruksområde: Fuktsperre Foretak: Säljtema AB Adresse: Låsbomsgatan 14 Postnr./sted: 589 41

Detaljer

Snowclean Borsttvättschampo Vinter ECO

Snowclean Borsttvättschampo Vinter ECO Side 1 (6) AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL

SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL ULTRASEAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 28.03.2007 Revisjonsdato 18.10.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Maskinoppvask Premium Alu

SIKKERHETSDATABLAD Maskinoppvask Premium Alu Maskinoppvask Premium Alu Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Maskinoppvask Premium Alu Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 10.06.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Tellus Vaxschampo. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

SIKKERHETSDATABLAD. Tellus Vaxschampo. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Side 1 av 8 SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk

Detaljer

Clas Ohlson Kitchen Spray Utstedt:: 2014-10-13

Clas Ohlson Kitchen Spray Utstedt:: 2014-10-13 Side 1 av 8 Clas Ohlson Kitchen Spray Utstedt:: 20141013 SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Clas Ohlson Kitchen Spray 1.2 Relevante identifiserte bruksområder

Detaljer

BPS 7300 HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse

BPS 7300 HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse Side 1 av 10 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkel-no 7300 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STROVELS SUNRISE LUXURY BODY SHAMPOO

SIKKERHETSDATABLAD STROVELS SUNRISE LUXURY BODY SHAMPOO 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FIRESTOP 100 VIT

SIKKERHETSDATABLAD FIRESTOP 100 VIT FIRESTOP 100 VIT Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD FIRESTOP 100 VIT Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.11.2006 Revisjonsdato 27.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

AGS 221 TUNN HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse

AGS 221 TUNN HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse Side 1 av 9 HMSDATABLAD Erstatter HMSdatablad: 20110311 Utstedt:: 20131010 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkelno 3624 1.2 Relevante identifiserte bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SNOWCLEAN KALK & ALUMINIUMTVÄTT

SIKKERHETSDATABLAD SNOWCLEAN KALK & ALUMINIUMTVÄTT 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Gyproc AkustikkMembran

Sikkerhetsdatablad Gyproc AkustikkMembran Sikkerhetsdatablad Gyproc AkustikkMembran Gyproc AS Habornveien 59 1630 Gamle Fredrikstad tel 69 35 75 00 www.gyproc.no Side 1 (8) 20150210 Utstedt:: 20150810 SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK

Detaljer

SNOWCLEAN GOLVTVÄTT Utstedt::

SNOWCLEAN GOLVTVÄTT Utstedt:: Side 1 (7) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn SNOWCLEAN GOLVTVÄTT 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Soundsafe

SIKKERHETSDATABLAD Soundsafe SIKKERHETSDATABLAD Soundsafe 1 Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnamn: Soundsafe 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 26.03.2010 Internt nr: Erstatter dato: 14.04.2008 SNOWCLEAN SNOWCHEM 203-X

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 26.03.2010 Internt nr: Erstatter dato: 14.04.2008 SNOWCLEAN SNOWCHEM 203-X 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av A Clean Partner HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Alkalisk konsentrat Nasjonal produsent/importør Foretak...

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Univar grease XTS 0

SIKKERHETSDATABLAD Univar grease XTS 0 Endret 24.04.2012 Revisjon 01 1 / SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 10687 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall Fugger Stixall Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for

Detaljer

BPS 7100 HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse

BPS 7100 HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse Side 1 av 10 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkel-no 7100 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Forkortet versjon (Lenk til fullversjon nedenfor) Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center

SIKKERHETSDATABLAD Forkortet versjon (Lenk til fullversjon nedenfor) Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Forkortet versjon (Lenk til fullversjon nedenfor) Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center Sikkerhetsdatabladet er i

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Värmesvällande skiva

SIKKERHETSDATABLAD Värmesvällande skiva Värmesvällande skiva Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Värmesvällande skiva Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.05.2012 Revisjonsdato 29.10.2012 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Hunton Porøs Bitumen Impregnert Plater

SIKKERHETSDATABLAD. Hunton Porøs Bitumen Impregnert Plater Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Hunton Porøs Bitumen Impregnert Plater Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

TRIVOREX HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse

TRIVOREX HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse Side 1 av 9 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk Nøytraliserer

Detaljer

HMS - DATABLAD. Irriterer øynene. Produktet bedømmes som ikke miljøfarlig. Ikke brann- eller eksplosjonsfarlig.

HMS - DATABLAD. Irriterer øynene. Produktet bedømmes som ikke miljøfarlig. Ikke brann- eller eksplosjonsfarlig. HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX EXOTOL Artikkel nr 30610 30615 Anvendelse/produkttype Leverandør Universalrengjøringsmiddel Nilfisk-Advance AS Adresse

Detaljer

Flytande Tvål Äppelblom Utstedt:

Flytande Tvål Äppelblom Utstedt: Side 1 (6) AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Flytande Tvål Äppelblom 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1/7 Endret: 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen som det advares mot

SIKKERHETSDATABLAD. 1/7 Endret: 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen som det advares mot 1/7 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Emballasjestørrelse: Cat. No. 41000005 90 g 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet

Detaljer

: YES Gul / sitron vaskemiddel

: YES Gul / sitron vaskemiddel Yes Gul / sitron oppvaskemiddel Utgivelsesdato: 04.03.2012 Revisjon: Versjon: 1.0 DEL 1: Identifikasjon av stoffet / stoffblandingen og selskapet / foretaket 1.1. Produkt Beskrivelse Kjemisk produkt Produktnavn

Detaljer

SNOWCLEAN VAXSCHAMPO PLUS

SNOWCLEAN VAXSCHAMPO PLUS Side 1 (7) AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Brannmasse

SIKKERHETSDATABLAD Brannmasse Brannmasse Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Brannmasse Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.03.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn Brannmasse

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NATRIUMHYPOKLORIT. Sist endret: 29.05.2013 Erstatter dato: 09.07.2009

SIKKERHETSDATABLAD NATRIUMHYPOKLORIT. Sist endret: 29.05.2013 Erstatter dato: 09.07.2009 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: Erstatter dato: STROVELS A 347

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: Erstatter dato: STROVELS A 347 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av A Clean Partner HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Alkalisk rengjøringsmiddel Nasjonal produsent/importør

Detaljer

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD SIKKERHETSDATABLAD DEL 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse - Produktnavn: WorkCentre 7525, 7530, 7535, 7545, 7556 TONER (Sort, Cyan, Magenta, Gul) -

Detaljer

Snowclean Railcleaner

Snowclean Railcleaner Side 1 (7) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn 1.2 Relevant identifisert bruk av stoffet eller blandingen, og frarådet bruk Bruk Sure rengjøringsmidler

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD MIDUN PRIMER PUSS OG BETONG Erstatter dato: Revidert:

SIKKERHETSDATABLAD MIDUN PRIMER PUSS OG BETONG Erstatter dato: Revidert: SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Navn på stoffet/blandingen og selskapet/virksomheten 1.1 Produktbetegnelse Salgsnavn: 1.2 Relevant identifisert bruk av stoffet eller blandingen og bruk som frarådes Anbefalt

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator PIPE PURGE RTU Bulk 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som

Detaljer

LIMBORTTAGARE HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse

LIMBORTTAGARE HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse Side 1 av 10 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkel-no 1800 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I overensstemmelse med 91/155/EØF - 2001/58/EF - Norge Astri-L Kode 105082E Versjon 1 Utstedelsesdato 22 Juni 2005 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma

Detaljer

OEM SPEC 75W140 LS GL5

OEM SPEC 75W140 LS GL5 Side 1 av 10 HMSDATABLAD Erstatter HMSdatablad: 20111228 Utstedt:: 20131105 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkelno CH2570140 1.2 Relevante identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SNOWCLEAN VAXSCHAMPO

SIKKERHETSDATABLAD SNOWCLEAN VAXSCHAMPO 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator MPR 200 Bulk 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Snigamit

SIKKERHETSDATABLAD Snigamit Snigamit Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Snigamit Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.12.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn Snigamit

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon ifølge EF-direktiv 1907/2006 Side: 1 Utarbeidelsesdato: 16.08.2010 Revisjonsdato: 15.03.2013 Revidert utgave nr.: 3 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PRO RACING 10W60. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

SIKKERHETSDATABLAD PRO RACING 10W60. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Side 1 av 10 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkelno CH1380 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STROVELS BIO SANER. 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

SIKKERHETSDATABLAD STROVELS BIO SANER. 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Side 1 (8) Skifter ut SDB: 20140903 Utstedt: 20160927 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn 1.2 Identifiserte relevante bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NEW ENERGY ATF DIII. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

SIKKERHETSDATABLAD NEW ENERGY ATF DIII. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Side 1 av 9 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkel-no CH-2760 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I overensstemmelse med 91/155/EEC, korrigert ved 2001/58/EF - Norge Aquanta XTR Kode 111099E Versjon 1 Utgitt dato 18 Januar 2007 1. Identifikasjon av kjemikaliet og

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Leverandør: Einecs-nr. CAS-nr. Stoffer Klassifisering w/w% 229-912-9 263-080-8 500-084-3 500-084-3

Sikkerhetsdatablad. Leverandør: Einecs-nr. CAS-nr. Stoffer Klassifisering w/w% 229-912-9 263-080-8 500-084-3 500-084-3 Sikkerhetsdatablad 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Utarbeidet den: 01-12-2009/ IRE Erstatter den: 01-04-2003 Bruk av produktet Rengjøring av tre og murfasader før maling.

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 13/11/2012 Revisjonsdato: 10/05/2013 Revidert utgave nr.: 3 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante,

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AdeKema Klorrengjøring. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AdeKema Klorrengjøring. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Utarbeidet den: 01-05-2009/ IRE Erstatter den: 2003-04-01 Bruk av produktet Til lettere rengjøring, bleking, desinfisering,

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AdeKema Konsentrert Salmiakk. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AdeKema Konsentrert Salmiakk. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Utarbeidet den: 2008-04-09/ IRE Erstatter den: 2003-04-01 Bruk av produktet Brukes ved avvasking av gammel linoljemalinge

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Remi Skumvask CL352

SIKKERHETSDATABLAD Remi Skumvask CL352 Remi Skumvask CL352 Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD Remi Skumvask CL352 SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I overensstemmelse med 91/155/EØF - 2001/58/EF - Norge Topactive LA Kode 10689E Versjon 1 Utstedelsesdato 28 August 2005 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Pritt Rainbow Stick all colours Side 1 av 6 SDB-Nr. : 303398 V001.0 bearbeidet den: 07.02.2014 Trykkdato: 02.04.2014 1.1 Produktidentifikator Pritt Rainbow

Detaljer