SIKKERHETSDATABLAD. Strovels A Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD. Strovels A 352. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes"

Transkript

1 Side 1 (9) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk Ikke egnet for bruk i 1.3 Nærmere opplysninger om leverandør av sikkerhetsdatablad Fabrikant Flytende alkalisk høy-skummende vaskemiddel og desinfeksjonsmiddel. Ikke bruk sammen med andre produkter. Produktet reagerer med syrer og andre kjemikalier, som hydrogenkloridgass og klorgass dannes. A Clean Partner International AB Gateadresse Box 623 S Alingsås Sverige Telefon +46(0) Faks +46(0) E-post Nettsted 1.4 Telefonnummer for nødssituasjoner Nødtelefonnummer Giftinformasjonen Helsedirektoratet tlf Tilgjengelig utenom kontortid Ja SEKSJON 2. FARLIGE EGENSKAPER 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen 2.2 Merking Klassifisering i henhold til 67/548/EØF og 1999/45/EF Fareklasse Risikosetninger C - Etsende R35 - Sterkt etsende. Klassifisering (i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008, vedlegg VI) Klassifisering Farlig for vannmiljøet - Akutt fare kategori 1 Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 3 Skin korrosjon, farekategori 1A Etsende for metaller, fare kategori 1 Faresetninger Beskrivelse H290, H314, H400, H412 Merking i henhold til 67/548/EØF og 1999/45/EF Faresymboler Produktet har blitt klassifisert av de relevante nasjonale lover, 2005:7 og forordning (EF) nr. 1272/2008. For mer informasjon om de fysisk-kjemiske effekter og helse-og miljøeffekter, se 9-12 av sikkerhetsdatabladet. C

2 Side 2 (9) Risikosetninger Sikkerhetssetninger Etsende R35 - Sterkt etsende. S 1/2 - Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. S25 - Unngå kontakt med øynene. S26 - Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S36/37/39 - Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. S45 - Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig; vis etiketten om mulig. S50 - Må ikke blandes med andre rengjøringsmidler eller syrer. Kan danne klorgass.. P501 Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. GHS merking av stoffet (i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008, vedlegg VI) Piktogram Signal ord Faresetninger Forholdsregel uttalelser Fare H290 Kan være etsende for metaller. H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H400 Meget giftig for liv i vann. H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. P273 Unngå utslipp til miljøet. P280 Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ ansiktsskjerm. P301 + P330 + P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller i hår): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P310 Kontakt umiddelbart et GIFT-INFORMASJONS-SENTER eller lege. 2.3 Andre farer GENERELT: Advarsel! Må ikke brukes sammen med andre produkter. Kan frigjøre farlige gasser (klor). Andre Produktet er ikke klassifisert som PBT eller vpvb. SEKSJON 3. SAMMENSETTING/INFORMASJON OM BESTANDDELER 3.2 Blandinger CAS Nr. Kjemisk navn EU Nr. REACH Nr. Kaliumhydroksid Dimetyldodecylaminoxid Konsentrasjon Klassifisering 10-20% C, Xn Skin Corr. 1A, Acute Tox. 4 - oral R-setning H-setning R22, R35 H290, H302, H % Xi, Xn Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Acute Tox. 4 - oral R22, R38, R41 H302, H315, H318 Natriumhypoklorittløsning % C, N R31, R34, R50

3 Side 3 (9) (aktivt klor) Øvrig informasjon stoff Forklaring av faresetninger og R-setninger, se punkt 16. Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2, Skin Corr. 1B, Met. Corr. 1 H290, H314, H400, H411 SEKSJON 4. TILTAK VED FØRSTEHJELP 4.1 Beskrivelse av tiltak ved førstehjelp Beskrivelse av førstehjelpstiltak Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Personer som gir førstehjelp behøver ikke bruke spesielt verneutstyr. Frisk luft. Skyll nese og munn med vann. Kontakt lege dersom det er tung eksponering, spesielt dersom produktet har kommet i kontakt med syrer, eller er blitt oppvarmet. Rens med mye vann. Ta av forurensede klær. 4.2 Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Skyll straks med store mengder temperert vann i minst 15 minutter. Øyelokkene skal holdes unna øyeeplet for å sikre grundig skylling for å være effektive. Konsulter lege. Gi et par glass vann eller melk til den personen som har konsumert produktet. IKKE FREMKALL BREKNINGER! Umiddelbart til sykehus for undersøkelse. Damp og tåke virker irriterende på øyne, nese og luftveier. Under oppvarming eller kontakt med syrer produserer natriumhypokloritt blant annet klorgass, som ved innånding kan forårsake hoste, svie i nese og munn, og kortpustethet. Avfettende og irriterende. Kan forårsake giftig irritasjonseksem og til og med en viss risiko for allergisk eksem eksisterer. Forårsaker irritasjon, sterk svie og smerter. Fare for skade på hornhinnen. Svelging kan føre til store smerter og muligens forbrenninger av munn og hals, kvalme, oppkast og magesmerter. Fare for varige skader på grunn av arrdannelse i munn og svelg. 4.3 Anvisning av umiddelbar medisinsk behandling og eventuell nødvendig spesialbehandling Indikasjon på noen umiddelbar legehjelp og spesiell nødvendig behandling Medisinsk behandling er nødvendig for øyekontakt, svelging og innånding ved tyngre eksponering. SEKSJON 5. BRANNBEKJEMPELSESTILTAK 5.1 Slokkemidler Egnede brannslokkingsmidler Uegnende media Skum, pulver, karbondioksid eller vannstråle er egnet. Ingen kjente. 5.2 Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre Spesielle farer som kommer fra stoffet eller blandingen 5.3 Råd til brannbekjempelsespersonale Spesielt verneutstyr for brannpersonell Klorgass kan dannes under ild eller oppvarming. Ved kontakt med tungmetaller, tungmetallforbindelser og legeringer av disse hypokloritt brytes ned i løpet av utvikling av oksygen. Brannslokkings personell bør, i tillegg til sine vanlige verneutstyr bruk: øye-og ansiktsvern og åndedrettsvern ved fare for produktet utvikler klorgass. Andre Forebyggende brannvern Tiltak ved brann: Produktet er ikke brannfarlig, men kan, i tilfelle av brann eller ved oppvarming danne klorgass. Kan også producere chlorgas ved kontakt med syrer, for eksempel. Flytt beholdere fra brann.

4 Side 4 (9) SEKSJON 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP 6.1 Personlige vernetiltak, verneutstyr og tiltak ved nødssituasjoner Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Informasjon om riktig utstyr se avsnitt Miljøverntiltak Miljømessige forsiktighetsregler Forhindre at store mengder av produktet kommer ut i vassdrag, grunnvann eller i kloakk. Små mengder spyles bort med vann. 6.3 Metoder og materiale for isolering og sanering Metoder og materiale for forurensning og opprensing OPPDEMMING: Samle så mye som mulig i en ren beholder for avhending eller mulig gjenvinning. OPPRENSKNING: Skyll med mye vann. 6.4 Henvisning til andre avsnitt Referanse til andre seksjoner Henvisningen til avsnitt 8 for verneutstyr og avsnitt 13 for informasjon om avfallshåndtering. SEKSJON 7. HÅNDTERING OG LAGRING 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Forebyggende tiltak for håndtering Generell hygiene 7.2 Sikre oppbevaringsforhold, inklusive ved eventuell uforenlighet Forholdene for sikker oppbevaring, inkludert enhver ukompatibilitet Produktet skal lagres i tett lukket flaske ved romtemperatur eller noe kjøligere. Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. Advarsel! Må ikke brukes sammen med andre produkter. Kan frigjøre farlige gasser (klor). Observer normal forsiktighet for å unngå øye- og hudkontakt. Arbeidsplass og arbeidsmetod skal utformes slik direkte kontakt med produktet forhindres. Øyedusj bør være tilgjengelig på arbeidsplassen. Observere standard industriell hygienepraksis for håndtering av kjemiske stoffer. Spis eller drikk ikke på arbeidsplassen. Vask hendene etter håndtering. Produktet er ikke brannfarlig, men kan, i tilfelle av brann eller ved oppvarming danne klorgass. Ved kontakt med tungmetaller, tungmetallforbindelser og legeringer av disse hypokloritt brytes ned i løpet av utvikling av oksygen. Produktet bør oppbevares i lukket originalemballasje. Må ikke lagres i nærheten av syrer, reduksjonsmidler og brennbare materialer. Temperaturen under lagring bør være romtemperatur eller lavere. Hold unna direkte sollys. Sørg for at ventilasjonen er god. Oppbevares frostfritt. 7.3 Spesifikk sluttbruk Spesifikk sluttbruk (s) Flytende alkalisk høy-skummende vaskemiddel og desinfeksjonsmiddel. Må ikke blandes med andre kjemikalier. SEKSJON 8. EKSPONERINGSBEGRENSNING / PERSONVERN 8.1 Kontrollparametere Eksponeringsgrenser

5 Side 5 (9) Nasjonal yrkeshygienisk eksponeringsgrense CAS-Nr EF- Nr. Administrative normer og grenseverdier ppm / mg/m3 Kort tids utsettelsesgrenser ppm / mg/m3 Tak grenseverdi ppm / mg/m NO Land 8.2 Eksponeringsbegrensning Tekniske tiltak Vernebriller / ansiktsskjerm Vernehansker Andre hudbeskyttelse Åndedrettsvern Termiske farer Miljøeksponering Bruk med god ventilasjon for å opprettholde eksponering under eksponeringsgrensene. Bruk vernebriller eller ansiktsskjerm umiddelbart når det er fare for sprut. Bruk hansker for natriumhypokloritt: PVC eller gummihansker. Verneklær etter behov. MERK! Produktet har en blekende effekt. Ikke nødvendig ved normal bruk. Bruk åndedrettsvern når det dannes damp eller sprøytetåke. Åndedrettsvern. For å begrense de miljømessige eksponering av produktet, skal produktet være tilgjengelig for deponering eller destruksjon i henhold til lokale bestemmelser. SEKSJON 9. FYSIKALSKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 9.1 Informasjon om grunnleggende fysikalske og kjemiske egenskaper Antennelighet (fast stoff, gass) Damptetthet Damptrykk Dekomponeringstemperatur Eksplosive egenskaper Flammepunktet Fordampingshastighet Fordelingskoeffisient: n- oktanol / vann Lukt Lukt treshold Løselighet Oksidasjonsegenskaper ph verdi 13,8 Relativ tetthet Selvantenningstemperatur Smeltepunkt / frysepunkt Startkokepunkt og kokepunktsområde Utseende Utseende, farge Utseende, fysisk tilstand Viskositet Øvre / nedre brennbarhet eller eksplosive grenser 9.2 Annen informasjon Ingen annen informasjon for å legge til. Produktet er ikke brannfarlig. Veik lukt av klor Lettløselig i vann. Produktet er et oksidasjonsmiddel. 1,16 kg/m3 Ca. 100 C Gul

6 Side 6 (9) SEKSJON 10. STABILITET OG REAKTIVITET 10.1 Reaktivitet Stabil under normale forhold Kjemisk stabilitet Stabil under anbefalte lagring og håndtering. Se pkt. 7. Natriumhypokloritt dekomponerer langsomt under lagring, og dekomponeringen akselereres ved f.eks forhøyet temperatur og sollys Risken for farlige reaksjoner Mulighet for farlige reaksjoner Advarsel! Må ikke brukes sammen med andre produkter. Kan frigjøre farlige gasser (klor) Forhold som må unngås Forhold som skal unngås Produktet er ikke brannfarlig, men kan, i tilfelle av brann eller ved oppvarming danne klorgass Uforenlige materialer Produktet reagerer med andre kjemikalier som syrer. Må ikke lagres i nærheten av syrer, reduksjonsmidler og brennbare materialer. Ved kontakt med tungmetaller, tungmetallforbindelser og legeringer av disse hypokloritt brytes ned i løpet av utvikling av oksygen Farlige oppløsningsprodukter Farlige nedbrytingsprodukter Produktet er ikke brannfarlig, men kan, i tilfelle av brann eller ved oppvarming danne klorgass. SEKSJON 11. TOKSIKOLOGISK INFORMASJON 11.1 Informasjon om de toksikologiske virkningene Informasjon om toksikologiske effekter Akutt giftighet Irritasjon Etsende effekter Sensibilisering Mutagenisitet Cancerogenisitet Gjentatt dose toksisitet Reproduksjonstoksisitet LD50 Oral Det finnes ingen toksikologiske data for selve preparatet. Produktet er klassifisert som etsende og kan forårsake irritasjon i nese og svelg ved innånding. Etsende Produktet inneholder ingen sensibiliserende stoffer. Produktet inneholder ingen mutagener. Produktet inneholder ikke karsinogener. Manglende data. Produktet inneholder ingen stoffer giftig for reproduksjon. LD50(Natriumhypokloritt): >1200 mg/kg (rotte) LD50 Dermal LC50 Innånding Toksisitet ved innånding Toksisitet ved hudkontakt Toksisitet ved øyekontakt Toksisitet ved svelging LD50(Natriumhypokloritt): >10000 mg/kg (kanin) LC50(Natriumhypokloritt): >10,5 mg/kg (rotte) Svelging kan gi alvorlig etseskade med brennende smerte, brekninger, magesmerter, ev. alvorlig allmennpåvirkning (sjokk) og nyreskade. Etsende Etsende Risiko for alvorlig øyeskade. Svelging kan føre til store smerter og muligens forbrenninger av munn og hals, kvalme, oppkast og magesmerter.

7 Side 7 (9) SEKSJON 12. ØKOLOGISK INFORMASJON 12.1 Toksisitet Det finnes ingen ekotoksikologiske data for selve produktet. Akutt toksisitet for fisk LC50(96h)(Natriumhypokloritt): 60 mg/l total klor rest (ulike typer fisk, litt.) Akutt toksisitet for alger Akutt toksisitet for krepsdyr EC50(72h)(Natriumhypokloritt): 2,1 µg/l av total klor residual (alger, Litt.) LC50(24t)(Natriumhypokloritt): 5 µg/l av fritt tilgjengelig klor (Ceriodaphnia, Litt.) 12.2 Persistens og nedbrytbarhet Kaliumsilikat: Består utelukkende av uorganiske forbindelser, som ikke er biologisk nedbrytbare. Anvendte tensider er lett nedbrytbare ifølje Forordning (EF) nr. 648/ Bioakkumuleringsevne Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulering er lite sannsynlig Mobilitet i jord Bevegelighet Ingen informasjon tilgjengelig Resultat av PBT- og vpvb-vurderingen Resultater av PBT og vpvb vurdering Produktet og dets agenter er ikke forventet å være PBT og/eller vpvb Andre skadelige Andre skadevirkninger Inneholde miljøfarlige stoffer (KIFS 2005:7, regulering (EG)nr 1272/2008 anneks VI) Natriumhypokloritt LD50 (fisk)=0,06mg/l (Salmo gairdneri, 96h); EC50 (Daphnia magna)=0,141 mg/l (48h) SEKSJON 13. AVFALLSHÅNDTERING 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Fjerning Emballasje Send inn til håndtering eller deponering i henhold til lokale bestemmelser. Produktet er klassifisert som farlig avfall i henhold til Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) nr. 930, med endringer. Spesial disposisjon nødvendig i henhold til lokale bestemmelser. Forhindre at produktet kommer bekker, grunnvann eller avløpsvann. Ved håndtering av avfall må det tas hensyn til de sikkerhetsregler som gjelder for håndtering av produktet. Kontakt ansvarlig for avfallshåndteringen. Forurenset emballasje behandles på samme måte som produktet. Tømming: Sett den tømte beholderen opp ned for å renne av. Søl og avfall samles i lukkede og tette beholdere og kastes for farlig avfall. Vent til flasken er tørr. Sorter flasken og hetten som plastemballasje. Hvis ikke kan gjenvinnes søl eller avfall i huset, ta kontakt med en godkjent, godkjent mottaker.

8 Side 8 (9) Andre Avfallskode (EWC) SEKSJON 14. TRANSPORTINFORMASJON 14.1 FN-nummer UN-nummer UN Offisiell transportbetegnelse Navn ETSENDE VÆSKE, N.O.S(kaliumhydriksid, natriumhypokloritt) IMDG Proper Shipping Name CORROSIVE LIQUID N.O.S (potassium hydroxide, sodium hypochlorite) 14.3 Fareklasse for transport Etikett 8 IMDG klasse 8 IMDG Marine Pollutant Ja (Sodium hypochlorite) IMDG EmS F-A, S-B 14.4 Forpakningsgruppe Emballasjegruppe II 14.5 Miljøfarer Produktet er klassifisert som farlig for miljøet: Meget giftig for vannlevende organismer 14.6 Spesielle forholdsregler Spesielle forholdsregler for brukeren Tunnelrestriksjonskode, E 14.7 Bulktransport i samsvar med vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Transport i bulk i samsvar med vedlegg II til MARPOL 73/78, og IBC-koden Lasten er ikke beregnet for bulktransport. SEKSJON 15. RELEVANTE FORSKRIFTER 15.1 Forskrifter / lovgivning om stoffet eller blandingen hva gjelder helse, miljø og sikkerhet EU-regler Europaparlaments-og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjoner av kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, 1999/45/EF om endring av direktiv. Opphevelse av Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 og Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissjonens direktiv 91/155/EØF, 93/105/EEC og 2000/21/EF, med modifikasjoner. Ansvaret for styring av risikoen for stoffer bør ligge hos de fysiske eller juridiske personer som produserer, importerer eller bruker disse stoffene, eller plassere dem på markedet. Informasjon om anvendelsen av denne forordning skal undersøkes av alle de ovennevnte. Kunden skal følge de instrukser fulgt disse instruksjonene som produsent og brukeren av disse stoffene utviklet for å vurdere risiko. Nasjonale forskrifter Europaparlaments-og rådsforordning (EF) nr. 648/2004 av 31. mars 2004 om vaske-og rengjøringsmidler. Kunden skal kun bruke vaskemidler som inneholder biologisk nedbrytbare tensider. Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier (Merkeforskriften), nr.

9 Side 9 (9) 15.2 Kjemikaliesikkerhetsvurdering Vurdering av kjemikaliesikkerhet 1139, med endringer. Kunden skal være i samsvar med sikkerhetsdatabladet klassifisering og merking ved håndtering av produktet. Ingen kjemikaliesikkerhet er gjort for dette produktet. SEKSJON 16. ANNEN INFORMASJON Referanser til viktige litteratur og datakilder Evalueringsmetoder for klassifisering Phrase mening Informasjonen i dette sikkerhetsdatablad er hentet fra de spesifikke råvarers sikkerhetsdatablad. Produktet har blitt klassifisert av de relevante nasjonale lover, 2005:7 og forordning (EF) nr. 1272/2008. C - Etsende N - Farlig for miljøet Xi - Irriterende Xn - Helseskadelig Acute Tox. 4 - oral - Akutt toksisitet, oral, hazard kategori 4 Aquatic Acute 1 - Farlig for vannmiljøet - Akutt fare kategori 1 Aquatic Chronic 2 - Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare kategori 2 Eye Dam. 1 - Alvorlig øyeskade, fare kategori 1 Met. Corr. 1 - Etsende for metaller, fare kategori 1 Skin Corr. 1A - Skin korrosjon, farekategori 1A Skin Corr. 1B - Skin korrosjon, farekategori 1B Skin Irrit. 2 - Hudirritasjon, farekategori 2 R22 - Farlig ved svelging. R31 - Ved kontakt med syre utvikles giftig gass. R34 - Etsende. R35 - Sterkt etsende. R38 - Irriterer huden. R41 - Fare for alvorlig øyeskade. R50 - Meget giftig for vannlevende organismer. H290 - Kan være etsende for metaller. H302 - Farlig ved svelging. H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H315 - Irriterer huden. H318 - Gir alvorlig øyeskade. H400 - Meget giftig for liv i vann. H411 - Giftig, med langtids virkning, for liv i vann. Andre Fabrikantens merknader A Clean Partner International AB er sertifikert i henhold til ISO 9001:2008 og miljösertifikert i henhold til ISO 14001:2004. Forordning (EF) nr 648/2004, om vaske- og rengoringsmidler: Klor<5%, Ikke-ioniske overflateaktive stoffer <5%

SIKKERHETSDATABLAD MARINE 15W-40. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

SIKKERHETSDATABLAD MARINE 15W-40. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Side 1 av 9 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkel-no PZ-300 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

Detaljer

Snowclean Kallavfettning 120

Snowclean Kallavfettning 120 Side 1 (7) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn 1.2 Relevant identifisert bruk av stoffet eller blandingen, og frarådet bruk Produkttype Avfettingsmiddel

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Tornado

SIKKERHETSDATABLAD Tornado Tornado Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD Tornado Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato 27.11.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. LATICRETE INJEKSJONSLIM Comp-A. L10301 Løsemiddelfritt Lim (tokomponent epoxy)

SIKKERHETSDATABLAD. LATICRETE INJEKSJONSLIM Comp-A. L10301 Løsemiddelfritt Lim (tokomponent epoxy) Comp-A Internkode: LAT092 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Erstatter sikkerhetsdatablad fra 04.12.2008 1.2 Relevante identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Suma Kraftig Rengjøring D36

SIKKERHETSDATABLAD Suma Kraftig Rengjøring D36 Suma Kraftig Rengjøring D36 Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Suma Kraftig Rengjøring D36 SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser ProWash Forvask Laser Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.02.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. LATICRETE INJEKSJONSLIM Comp-A. LATICRETE INJEKSJONSLIM Comp-A L10301 LIM (KLISTER) LØSEMIDDELFRITT INDUSTRIELT BRUK

SIKKERHETSDATABLAD. LATICRETE INJEKSJONSLIM Comp-A. LATICRETE INJEKSJONSLIM Comp-A L10301 LIM (KLISTER) LØSEMIDDELFRITT INDUSTRIELT BRUK 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Deklarasjons-nr 315155 Erstatter sikkerhetsdatablad fra 20.02.2015 Utgave nummer

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Ifølge 453/2010 og 1272/2008. (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse)

SIKKERHETSDATABLAD. Ifølge 453/2010 og 1272/2008. (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse) SIKKERHETSDATABLAD Ifølge 453/2010 og 1272/2008 (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse) Versjon dato 2013-06-03 AVSNITT 1: Identifikasjon av kjemikaliet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vindusvask, Vaskeforsterker

SIKKERHETSDATABLAD. SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vindusvask, Vaskeforsterker SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vaskeforsterker Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vaskeforsterker Seksjon 1:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25%

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% AMMONIAKKLØSNING 25% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.09.2011 Revisjonsdato 01.10.2012 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Latona avløpsåpner 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

SIKKERHETSDATABLAD. Latona avløpsåpner 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 10.01.2013 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Avløpsåpner Deklarasjons-nr PRN 080339 Erstatter sikkerhetsdatablad

Detaljer

Handelsnavn 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder

Handelsnavn 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2014-11-27 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Latona avløpsåpner. Latona Pb. 109, 1801 Askim Tlf. 69 88 24 47 Fax.: 69 88 02 76 www.latona.no Arne Mørkestøl

SIKKERHETSDATABLAD. Latona avløpsåpner. Latona Pb. 109, 1801 Askim Tlf. 69 88 24 47 Fax.: 69 88 02 76 www.latona.no Arne Mørkestøl 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 31.07.2012 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Avløpsåpner Deklarasjons-nr PRN 080339 Erstatter sikkerhetsdatablad

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Latona avløpsåpner 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 2. FAREIDENTIFIKASJON

SIKKERHETSDATABLAD. Latona avløpsåpner 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 2. FAREIDENTIFIKASJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Revisjonsdato: 11.12.2013 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Avløpsåpner Deklarasjons-nr 080339 Erstatter sikkerhetsdatablad

Detaljer

: Mildew Stain Remover

: Mildew Stain Remover Utgivelsesdato: 31-07-2014 Redigert: 31-07-2014 Erstatter: 18-11-2013 Versjon: 4.1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktkode

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Plumbo Power Clean Fettløser Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 17.09.2008 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG

SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG 101 WIPES, 101 WIPES BIG Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Sølvlodd S-55FC

SIKKERHETSDATABLAD Sølvlodd S-55FC Sølvlodd S-55FC Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Sølvlodd S-55FC SDS i henold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008

SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2012-12-07 SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Beis

SIKKERHETSDATABLAD. Beis SIKKERHETSDATABLAD Beis SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 1/28/2015 10:21:13 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Beis Artikkelnr. 36150,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET)

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET) I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge. SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008

SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2012-12-07 SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET

Detaljer

Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet

Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Produktbeskrivelse: Type produkt: Andre identifiseringsmåter: Produktregisternummer: Belegg: Vanntynnet.

Detaljer

Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet

Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Produktbeskrivelse: Type produkt: Andre identifiseringsmåter: 01-2119458049-33 Produktregisternummer:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90

SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90 SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 8/26/2015 8:36:04 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn TRANSMISJONSOLJE

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) - Europa Mip CA Versjon 1.2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikasjon

Detaljer