Sikkerhetsdatablad. 1-2,5 2,5-<5 2, ,5 Se fullstendige R-setninger under punkt 16.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhetsdatablad. 1-2,5 2,5-<5 2,5-10 1-2,5 Se fullstendige R-setninger under punkt 16."

Transkript

1 Sikkerhetsdatablad 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Utarbeidet den: / IRE Bruk av produktet Rengjøring av kjøretøy, insektsnedbrytende. 2. Fareidentifikasjon DSD/DPD-klassifisering Xi Brannfarlig. Irriterer øynene, luftveiene og huden. Tilleggsinformasjon For mer informasjon se punkt 11. Leverandør: AdeKema Chemicals (N) Bedriftsveien 6 NO-0950 OSLO Tlf.: Telefaks:- Nødtelefonnummer: Ved akuttilfelle ring , Giftinformasjonsentralen, for nærmere opplysninger om giftstoffer. Kontaktperson:Miljøavdelingen E-postadresse: 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Einecs-nr. CAS-nr. Stoffer DSD-Klassifisering w/w% C8 Alkylglukosid 2-Aminoetanol Etanol N-alkylbenzensulfonsyre Xi;R41 Xn;R20/21/22 C;R34 F;R11 C;R34 Xn;R22 1-2,5 2,5-<5 2, ,5 Se fullstendige R-setninger under punkt Førstehjelpstiltak Innånding Ved illebefinnende bringes personen ut i frisk luft og holdes under oppsyn. Svelging Drikk et par glass vann eller melk. Ved svelging må ikke brekning fremkalles. Hvis den skadelidende brekker seg, skal hodet holdes så lavt at det ikke kommer mageinnhold i lungene. Hud Skyll huden med store mengder vann, samtidig som tilsølte klær, armbåndsur o.l. fjernes. Øyne Eventuelle kontaktlinser fjernes. Bøy hodet bakover, sperr øyet godt opp og skyll straks med vann i minst 5 minutter. Søk lege hvis ubehag vedvarer. Forbrenning Skyll med vann inntil smertene opphører. Fjern klær som ikke sitter fast i huden, kontakt lege eller sykehus. Fortsett om mulig skyllingen til legen overtar behandlingen. Utfyllende opplysninger Når lege oppsøkes, må sikkerhetsdatabladet eller etiketten vises. Symptomer: Se punkt Brannslokkingstiltak Brannfarlig. Avgir brennbar damp som kan danne eksplosiv blanding med luft. Slukk med pulver, skum, kullsyre eller vanntåke. Bruk ikke vannstråle siden det kan spre brannen. Unngå at spill fra brannslukkingsarbeitet slippes ut i vannkilder eller kloakk. 1

2 6. Tiltak ved utilsiktede utslipp Unngå innånding av damp/sprøytetåke. Unngå hud og øyekontakt. Benytt hensiktsmessig verneutstyr. Se punkt 8. Unngå at større mengder av produktet slippes ut i vannkilder, kloakk eller miljøet generelt. Ved forurensing av sjø, vann eller avløp skal myndighetene informeres i henhold til norsk lovgivning. Søl inndemmes og oppsamles med sand eller annet absorberende materiale og overføres til egnede avfallsbeholdere. Se punkt 13 for kassering. Beholdere med oppsamlet spill skal være nøye merket med innhold og faresymbol. 7. Håndtering og lagring Håndtering Produktet må ikke brukes i nærheten av åpen ild eller andre antennelseskilder. Unngå kontakt med hud og øyne. Unngå innånding av damp og sprøytetåke. Oppbevaring Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et tørt, godt ventilert sted. Lagres adskilt fra matvarer og utilgjengelig for barn. 8. Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse Forholdsregler ved bruk Rennende vann og øyeglass må være tilgjengelige. Åndedrettsvern Ved sprøyting bruk åndedrettsvern med kombinasjonsfilter (A og P2). Håndvern/hudvern Bruk vernehansker av t.eks. nitrilgummi. Handskeleverandørens instruksjoner og informasjoner angående anvendelse, gjennombruddstid ol skal følges. Bruk egnede verneklær. Øyevern Bruk øyevern ved risiko for direkte kontakt eller sprut. Alt personlig verneutstyr skal overholde gjeldende CEN-standarder. Administrative normer Innholdsstoffer Administrativ norm Anmerkninger Etanol 2-Aminoetanol 500 ppm 950 mg/m3 1 ppm 2,5 mg/m3 - H Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære ( ) Anmerkninger H: Stoffer som kan tas opp gjennom huden. Kontrollmetoder Samsvar med administrative normer kan kontrolleres med yrkeshygieniske målinger på arbeidsplassen. 9. Fysiske og kjemiske egenskaper Utseende - Klar væske Lukt - Alkoholisk Løselighet i vann: 100% Relativ tetthet (kg/l): 1,01 Flammepunkt ( C): 44 ph (konsentrat): 10,5- < 11,5 10. Stabilitet og reaktivitet Stabil ved normal håndtering. Reagerer med syrer. Ved utsettelse for høye temperaturer kan det dannes helseskadelige nedbrytningsprodukter som kullmonoksid og kulldioksid. 2

3 11. Toksikologiske opplysninger Akutt Innånding Damp/tåke er kraftig irriterende på luftveiene. Kan gi hoste. Overeksponering av monoetanolamin kan forårsake lever- og nyreskader. Svelging Inngående monoetnolamin kan gi følgende skader: Fare for etseskader i munn, svelg og spiserør. Kan forårsake lever- og nyreskader. Kontakt med hud Irriterer huden. Avfetter huden, gi irritasjon og tørr hud. Trenger gjennom huden og kan ved omfattende kontakt gi samme symptomer som ved innånding. Gjentatt eksponering kan forårsake allergisk eksem. Kontakt med øyne Damp eller sprut kan gi irritasjon og svie i øynene. Gjentatt eksponering Fare for uoprettelige skader Langvarig eller gjentatt innånding av damp kan gi skader på lever, nyrer, hjerne og sentralnervesystemet. 12. Økologiske opplysninger Produktet er ikke klassifisert som miljøfarlig i henhold til gjeldende regler. Konsentret produkt må ikke slippes ut i avløp eller vassdrag. Tilfredsstiller kravene til vaske- og avfettingsmidler i forskrift om utslipp av oljeholdig avløpsvann og om bruk merking av vaske- og avfettingsmidler. Økotoksisitet 2-Aminoetanol: LC50 96h fisk: > 100 mg/l EC50 48h daphnia: > 100 mg/l Etanol: LC50 96h fisk: mg/l EC50 48h daphnia: 5400 mg/l Alkylglykosid: LC50 96h fisk: > 310 mg/l EC50 48h daphnia: > 100 mg/l IC50 72h alg: > 100 mg/l Mobilitet Produktet blander sig med vann og kan dermed forårsake skade i vanndrag. Persistens og nedbrytbarhet 2-Aminoetanol er lett biologisk nedbrytbar enligt OECD's guidelines. Inngående løsemidler er lett biologisk nedbrytbare etter OECD's guidelines. Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulerer ikke. 13. Instrukser ved disponering Flytende rester av produktet klassifiseres som farlig avfall. EAL-kode: Andre baser. Tom emballasje fjernes etter lokale regler. Emballasje som skal gjenbrukes skal tømmes og rengjøres. 3

4 14. Transportopplysninger Produktet må transporteres i samsvar med reglene for transport av farlig gods på vei og sjø i henhold til ADR og IMDG. ADR: UN 1993 ; BRANNFARLIG VÆSKE, N.O.S. ALKOHOLER ; 3 ; II ; D/E IMDG: UN 1993 ; FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. ALCOHOLS ; 3 ; II Klassifiseringskode: F1 Fareseddel ADR: 3 Farenummer: 33 Flammepunkt: 44 C Fareseddel IMDG: 3 IMDG EmS.: F-E, S-E Unntak fra transportmerking ifølge denne klassifiseringen kan forekomme på artikkelnivå. Se respektive transportsregelverk. 15. Regelverksmessige opplysninger Farebetegnelse: Irriterende Faresymboler: Xi Inneholder 2-Aminoetanol,Etanol R-setninger Brannfarlig. (R10) Irriterer øynene, luftveiene og huden. (R36/37/38) S-setninger Unngå innånding av damp/sprøytetåke. (S23-DS) Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. (S26) Bruk egnede vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. (S37/39) Må bare anvendes på godt ventilerte steder. (S51) Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten. (S46) Oppbevares utilgjengelig for barn. (S2) Annen merkning Deklaration i enlighet med: EF Forordning nr 648/2004 om vaske- og rengjøringsmidler. < 5 % Anioniske overflateaktive stoffer, Ikke-ioniske overflateaktive stoffer, Parfyme, Vurdering av kjemikaliesikkerhet Vurdering av kjemikaliesikkerhet er ikke utført. Viktigste kilder Se punkt 16. 4

5 16. Andre opplysninger Anvendelsesbegrensninger - Særlig opplæring Ingen spesiell opplæring er nødvendig, men grundig kjennskap til dette HMS-databladet er en forutsetning. Viktigste kilder Produsenternes HMS-datablad og gjeldende norsk lovgivning. Utfyllende opplysninger Opplysningene i dette HMS-databladet er basert på EU- og norsk lovgivning. Brukerens arbeidsforhold er utenfor vår kontroll. Opplysningene bør oppfattes som en beskrivelse av de sikkerhetskrav som stilles til produktet, og er ingen garanti for produktets egenskaper. Den fullstendige teksten i de R-setningene som er gjengitt under punkt 3. R11 Meget brannfarlig. R20/21/22 Farlig ved innånding, hudkontakt og svelging. R22 Farlig ved svelging. R34 Etsende. R36 Irriterer øynene. R41 Fare for alvorlig øyeskade. R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. Endringer er blitt gjort i følgende punkter Ny. (Utarbeidet i Toxido ) N 5

Sikkerhetsdatablad. 10-30 1-5 1-5 1-5 30-60 1-5 5-10 5-10 Se fullstendige R-setninger under punkt 16.

Sikkerhetsdatablad. 10-30 1-5 1-5 1-5 30-60 1-5 5-10 5-10 Se fullstendige R-setninger under punkt 16. Sikkerhetsdatablad 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 01072008/ HSV Erstatter den: 17012008 Bruk av produktet Grunning, sparkel og lakk. 2. Fareidentifikasjon Leverandør:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Tornado

SIKKERHETSDATABLAD Tornado Tornado Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD Tornado Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato 27.11.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Pigi-paint Rød. Endret: 18-12-2013 Erstatter: 10-10-2011 Versjon: 02.00/NOR

Sikkerhetsdatablad. Pigi-paint Rød. Endret: 18-12-2013 Erstatter: 10-10-2011 Versjon: 02.00/NOR Sikkerhetsdatablad Endret: 18122013 Erstatter: 10102011 Versjon: 0200/NOR AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Pigipaint Rød

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Plumbo Power Clean Fettløser Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 17.09.2008 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Auto Prep. Sist endret: 07.03.2013 Erstatter dato: 10.06.2009

SIKKERHETSDATABLAD. Auto Prep. Sist endret: 07.03.2013 Erstatter dato: 10.06.2009 DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt (dato): 23-04-2015 SDS Versjon: 1.0. 1.1. Produktidentifikator Pr-nr.: -

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt (dato): 23-04-2015 SDS Versjon: 1.0. 1.1. Produktidentifikator Pr-nr.: - SIKKERHETSDATABLAD Utgitt (dato): 23042015 SDS Versjon: 1.0 DEL 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Opalescence Boost PF

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL LASER SCRIPTOR METAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.10.2010 Kjemikaliets navn LASER SCRIPTOR METAL

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. OLJESANERINGSMIDDEL Sanering etter oljespill. Sanering etter oljespill

SIKKERHETSDATABLAD. OLJESANERINGSMIDDEL Sanering etter oljespill. Sanering etter oljespill 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Sanering etter oljespill. Sanering etter oljespill Artikkelnummer 222512 Nasjonal produsent/importør Foretak

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. SANIPOL SANITÆRRENT Alkalisk rengjøringsprodukt til generell bruk. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 226030

SIKKERHETSDATABLAD. SANIPOL SANITÆRRENT Alkalisk rengjøringsprodukt til generell bruk. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 226030 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Alkalisk rengjøringsprodukt til generell bruk. Artikkelnummer 226030 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) 2100399 Nasjonal

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Brannstopp Skum FR

SIKKERHETSDATABLAD Brannstopp Skum FR SIKKERHETSDATABLAD Brannstopp Skum FR 1 Identifikasjon av produktet og av selskapet Produkt: Brannstopp Skum FR PR-nr: 180755 Bruksområde: Brannfuging Firma: B. Sørbø A/S Adresse: Bjødnabeen 12 4033 STAVANGER

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NITOR RØD ETANOL

SIKKERHETSDATABLAD NITOR RØD ETANOL DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Latona avløpsåpner 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 2. FAREIDENTIFIKASJON

SIKKERHETSDATABLAD. Latona avløpsåpner 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 2. FAREIDENTIFIKASJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Revisjonsdato: 11.12.2013 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Avløpsåpner Deklarasjons-nr 080339 Erstatter sikkerhetsdatablad

Detaljer

HMS - DATABLAD. NORDEX DOFTIN AEROSOL Utskriftsdato 2003-08-28 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

HMS - DATABLAD. NORDEX DOFTIN AEROSOL Utskriftsdato 2003-08-28 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX DOFTIN AEROSOL Artikkel nr 31559 Anvendelse/produkttype Leverandør Luftrenser Nilfisk-Advance AS Adresse Postboks 312

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Kaldavfetting

SIKKERHETSDATABLAD Kaldavfetting Kaldavfetting Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Kaldavfetting 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 31.08.2009 Revisjonsdato 13.04.2014 Kjemikaliets navn Kaldavfetting

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Beis

SIKKERHETSDATABLAD. Beis SIKKERHETSDATABLAD Beis SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 1/28/2015 10:21:13 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Beis Artikkelnr. 36150,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) Mercasol 3 AL (1 lit) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Hagmans Carosol Grunningsmaling Rød. Sist endret: 13.11.2012 Erstatter dato: 07.03.2011 Internt nr: 11450

SIKKERHETSDATABLAD. Hagmans Carosol Grunningsmaling Rød. Sist endret: 13.11.2012 Erstatter dato: 07.03.2011 Internt nr: 11450 DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Grundfärg Röd Grund/Grunningsmaling Rød Pohjamaali punainen Base Paint Red Farba

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TERRASSEBEIS BYGGMAX

SIKKERHETSDATABLAD TERRASSEBEIS BYGGMAX Endret 13/02/2014 Revisjon 13 Erstatter dato 19/11/2013 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express

SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express TANGIT PVC-U express Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.10.2010 Kjemikaliets navn TANGIT PVC-U express

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vindusvask, Vaskeforsterker

SIKKERHETSDATABLAD. SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vindusvask, Vaskeforsterker SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vaskeforsterker Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vaskeforsterker Seksjon 1:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Bio Avløp Kartong Luktkontroll i avløp. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 226420. Nasjonal produsent/importør

SIKKERHETSDATABLAD. Bio Avløp Kartong Luktkontroll i avløp. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 226420. Nasjonal produsent/importør 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Luktkontroll i avløp. Artikkelnummer 226420 Nasjonal produsent/importør Foretak PROFF Norge AS Adresse Hegdal

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD RBI SAFE

SIKKERHETSDATABLAD RBI SAFE RBI SAFE Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD RBI SAFE 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.09.2007 Revisjonsdato 19.05.2010 Kjemikaliets navn RBI SAFE Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Latona avløpsåpner. Latona Pb. 109, 1801 Askim Tlf. 69 88 24 47 Fax.: 69 88 02 76 www.latona.no Arne Mørkestøl

SIKKERHETSDATABLAD. Latona avløpsåpner. Latona Pb. 109, 1801 Askim Tlf. 69 88 24 47 Fax.: 69 88 02 76 www.latona.no Arne Mørkestøl 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 31.07.2012 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Avløpsåpner Deklarasjons-nr PRN 080339 Erstatter sikkerhetsdatablad

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator SV 100 Aerosolbeholdere 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk

Detaljer

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smørefett. Artikkelnummer Nasjonal produsent/importør Foretak Deler AS Adresse Postboks 1004 Postnr./sted N-1442 DRØBAK Land

Detaljer