SIKKERHETSDATABLAD TIP TOP HERDER UT-R 20

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD TIP TOP HERDER UT-R 20"

Transkript

1 TIP TOP HERDER UT-R 20 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD TIP TOP HERDER UT-R Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato Kjemikaliets navn TIP TOP HERDER UT-R 20 Artikkelnr Kjemikaliets bruksområde Herder. Importør Firmanavn PANVULK AS Besøksadresse Aslakveien 20, 0753 Oslo Postadresse Aslakveien 20 Postnr Poststed OSLO Land Norway Telefon Telefaks E-post Hjemmeside Org. nr Nødtelefon Giftinformasjonen:telefon Fareidentifikasjon Klassifisering Xn; R36/37/38, R40, R42/43 Farebeskrivelse HELSE: Mulig fare for kreft. Irriterer øynene, luftveiene og huden. Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt. SIKKERHET: Ikke ansett brannfarlig iht. gjeldende regelverk. MILJØ: Ikke klassifisert miljøskadelig. Unngå utslipp til miljøet. 3. Sammensetning /opplysning om innholdsstoffer Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold Difenylmetan-4,4 -diisocyanat CAS-nr.: Xn; R20, R36/37/38, < 25 % EC-nr.: R42/43 Diklormetan CAS-nr.: Xn; R40 > 75 % EC-nr.: Kolonneforklaring CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnummer) = European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ingrediensnavn = Navn iflg. stoffliste (stoffer som ikke står i stofflisten må oversettes hvis mulig). Innhold oppgitt i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m3, ppb, ppm, vekt%, vol% FH/FB/FM T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi = Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F = Meget brannfarlig, N = Miljøskadelig. Komponentkommentarer Se seksjon 16 for forklaring av risikosetninger 4. Førstehjelpstiltak Generelt Flytt straks den skadede fra eksponeringskilden. Sørg for ro, varme og frisk luft. Ved bevisstløshet løses tettsittende klær. Plasser vedkommende i stabilt

2 TIP TOP HERDER UT-R 20 Side 2 av 6 Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging sideleie. Sørg for frie luftveier. Ved pustevansker kan øvet personell bistå pasienten ved å gi oksygen. Ved åndedrettsstans gis kunstig åndedrett. Ved hjertestans, hjertekompresjon. Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Vask straks huden med såpe og vann. Ta straks av gjennomfuktede klær og sko. Kontakt lege hvis irritasjonen vedvarer. Skyll straks øyet med mye vann mens øyelokket løftes. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. Skyll nese, munn og svelg med vann. Gi 5 spiseskjeer aktivt kull utrørt i minst mulig vann. Gi ikke noe å drikke hvis personen er bevisstløs. Fremkall ikke brekning. Hvis brekning oppstår holdes hodet så lavt at maveinnholdet ikke kommer ned i lungene. Kontakt lege straks. 5. Tiltak ved brannslukning Passende brannslukningsmiddel Brann- og eksplosjonsfarer Brannslukningsmetoder Personlig verneutstyr Annen informasjon 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Metoder til opprydding og rengjøring Brann kan slukkes med: Vanndusj, -tåke eller -dis. Karbondioksid (CO2). Skum. Tørrkjemikalier, sand, dolomitt e.l. Bruk ikke direkte vannstråle. Ved brann dannes giftige gasser. Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko. Flammeutsatte beholdere kjøles med vann inntil alle brannsteder er slukket. Brannpersonell som utsettes for forbrenningsgasser/spaltningsprodukter, skal ha lufttilført åndedrettsvern. Forbrenningsprodukter: Ved brann eller høy temperatur dannes: Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2). Hydrogenklorid (HCl). Fosgen (COCl2). Hydrogencyanid (HCN). Sørg for god ventilasjon. Benytt nødvendig verneutstyr - se seksjon 8. Unngå enhver kontakt med produktet. Begrens spredningen. Utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn er ikke tillatt. Meld fra til ansvarlig myndighet (politi/kommuneingeniør/miljøvernsjef/sft) ved større spill/lekkasjer. Absorber i vulkanaske, jord, sand, tørr jord, kiselgur, mineralullsmatter eller annet passende materiale. Samles i tette beholdere. Oppsamlet materiale leveres i lukkede og merkede beholdere til godkjent mottaksstasjon. 7. Håndtering og lagring Håndtering Oppbevaring Unngå søl, hud- og øyekontakt. Røyking, åpen ild, gnist og sveising forbudt. Ventiler godt. Unngå innånding av damper. Bruk godkjent åndedrettsvern dersom luftforurensningen er over akseptabelt nivå. Benytt nødvendig verneutstyr - se seksjon 8. Arbeidsgiver skal sørge for nødvendig opplæring for de som skal arbeide med isocyanatbaserte produkter (AML ). Se Forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (Kjemikalieforskriften). Oppbevares tett lukket på kjølig, tørt og godt ventilert lager. Holdes unna varme, gnist og åpen ild. Oppbevares adskilt fra næringsmidler, drikkevarer og dyrefôr. Unngå kontakt med alkoholer, aminer, alkalimetaller, syrer og baser. 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr Administrative normer Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år Difenylmetan-4,4 -diisocyanat CAS-nr.: EC-nr.: t.: 0,05 mg/m3,a 2007

3 TIP TOP HERDER UT-R 20 Side 3 av 6 Diklormetan CAS-nr.: EC-nr.: Eksponeringskontroll Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Åndedrettsvern Håndvern Øyevern Annet hudvern enn håndvern Annen informasjon 9. Fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Lukt Farge Løselighetsbeskrivelse Relativ tetthet Smeltepunkt/smeltepunktsintervall 8 t.: 50 mg/m3,hk 2007 Sørg for tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon. Bruk prosess-kontroll for ikke å overskride Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. Konsentrasjonen av luftforurensningene skal holdes så langt under de angitte normene som mulig. Unødig påvirkning skal unngås og forholdene skal være forsvarlige. Unngå innånding og kontakt med huden og øynene. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Etabler stasjon for øyeskylling nær arbeidssted. Alt personlig verneutstyr skal være CE-merket og testet i henhold til relevant CEN standard. Ved utilstrekkelig ventilasjon må det brukes egnet åndedrettsvern med kombinasjonsfilter. Gassfilter A (organiske stoffer, brunt) samt partikkelfilter P2. Ved arbeid i trange eller dårlig ventilerte rom må det brukes åndedrettsvern med lufttilførsel (eventuelt friskluftmaske). Bruk vernehansker (iht. standard NS-EN 374) av f.eks.: Viton (fluorgummi), tykkelse > 0,7 mm, gjennomtrengningstid > 120 min. Ta kontakt og rådfør med hanskeleverandør. Hansker som er skadet må byttes straks. Bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm. Bruk hensiktsmessige verneklær for beskyttelse ved mulig hudkontakt. Hygieniske rutiner: Vask straks hud som er blitt våt eller tilsølt. Ta straks av alle klær som er blitt våte eller tilsølt. Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. Ingen røyking i arbeidsstedet. Væske. Søtlig. Brun. Reagerer med vann. Oppløselig i: Aceton. Verdi: 1.3 (g/ml) Kommentarer: Temperatur ( C): 20 Kommentarer: Ikke kjent Kokepunkt/ kokepunktintervall Verdi: ~ 40 C Kommentarer: Trykk: 760mmHg Eksplosive egenskaper Nedre eksplosjonsgrense m/enhet: 13 Vol% Øvre eksplosjonsgrense m/enhet: 22Vol% Selvantennelighet Verdi: > 400 C Damptrykk Verdi: ~ 460 hpa Kommentarer: Temperatur ( C): 20 Damptetthet Verdi: > 1 Referansegass: (luft=1) Viskositet Verdi: 10 mpas Kommentarer: Temperatur ( C): Stabilitet og reaktivitet Forhold som skal unngås Materialer som skal unngås Farlige spaltningsprodukter Stabilitet Ved reaksjon med vann/fuktighet kan man få trykkøkning pga CO2 dannelse. Unngå kontakt med alkoholer, aminer, alkalimetaller, syrer og baser. Ved brann eller høy temperatur dannes: Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2). Hydrogenklorid (HCl). Fosgen (COCl2). Hydrogencyanid (HCN). Det forventes ikke at det dannes farlige spaltningsprodukter ved normal oppbevaring. Normalt stabil.

4 TIP TOP HERDER UT-R 20 Side 4 av Toksikologisk informasjon Øvrige helsefareopplysninger Generelt Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Allergi Kreft Produktet er farlig ved innånding og er irriterende for øynene og luftveiene. Produktet kan gi allergi ved innånding og hudkontakt. Mulig fare for kreft. Små mengder isocyanat kan gi alvorlige helseskader av ulik art som f.eks. allergisk astma, allergisk eksem eller andre luftveissykdommer. Isocyanater har en høy luktterskel og kan ikke luktes før en er langt over akseptabelt nivå. Kan gi innåndingsallergi. Løsemiddeldampene er skadelige og gir hodepine, kvalme og beruselse. Kan gi kontaktallergi. Isocyanater kan gi irritasjon og varierende grad av rødfarging, vevskader og allergisk eksem. Sprut av isocyanter på øyet kan gi alvorlig grad av kjemisk forårsaket konjunktivitt, svie eller etseskader Små mengder aspirert til lungene ved svelging, kan forårsake lungeskader (kjemisk lungebetennelse). Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt. Mulig fare for kreft. Inneholder diklormetan. 12. Miljøopplysninger Øvrige miljøopplysninger Økotoksisitet Mobilitet Andre skadevirkninger / annen informasjon Miljøopplysninger, konklusjon Det er ingen tilgjengelige miljødata for selve produktet. Uoppløselig i vann. Akutt fisketoksisitet: Data for diklormetan: LC50 (P.promelas): 310 mg/l (96 timer). LC50 (L.macrochirus): 220 mg/l (96 timer). EC50 (D.magna): 1682 mg/l (48 timer). IC50 (S.capricornutum): >660 mg/l (96 timer). EC50 (P.phosphoreum): mg/l (15 min. microtoks test). Må ikke komme ut i avløp, grunn eller vannveier. 13. Fjerning av kjemikalieavfall Avfallskode EAL Produktet er klassifisert som farlig avfall Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet Annen informasjon 14.Transportinformasjon Proper Shipping Name Varenavn (nasjonalt) Farlig gods ADR EAL: avfall av klebemidler og tetningsmasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer Ja Avfall skal disponeres på en forsvarlig måte og leveres til godkjent behandlings- eller mottaksstasjon. For nærmere informasjon om forsvarlig håndtering, kontakt NORSAS tlf Avfallsklasse: EAK-kode Avfall av klebemidler og tetningsmasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer. Forurenset emballasje: Følg anvisning for destruering av brukt emballasje. Dichloromethane DIKLORMETAN Status: Ja UN-nr.: 1593 Fare nr.: 60

5 TIP TOP HERDER UT-R 20 Side 5 av 6 Varenavn: DIKLORMETAN Farlig gods RID UN-nr.: 1593 Varenavn: DIKLORMETAN Farlig gods IMDG Status: Ja UN-nr.: 1593 EmS: F-A, S-A Varenavn: DICHLOROMETHANE Farlig gods ICAO/IATA Status: Ja UN-nr.: 1593 Varenavn: DICHLOROMETHANE 15. Opplysninger om lover og forskrifter Faresymbol Sammensetning på merkeetiketten Difenylmetan-4,4 -diisocyanat: 75 % R-setninger R40 Mulig fare for kreft R36/37/38 Irriterer øynene, luftveiene og huden. R42/43 Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt. S-setninger S23 Unngå innånding av damp. S26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S35 Produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker måte. S36/37 Bruk egnede verneklær og vernehansker. S38 Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern. S45 Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig; vis etiketten om mulig. Andre anmerkninger Inneholder isocyanater. Se informasjon fra produsenten. Referanser (Lover/Forskrifter) Opplysninger fra produsent. FOR nr 1139: Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH). FOR nr 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). FOR nr 443: Forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (kjemikalieforskriften). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære (2007). Arbeidstilsynets brosjyre om åndedrettsvern (best.nr.539). Hanskeguiden (Arbeidsmiljøforlaget). Transport av farlig gods: ADR, RID, IATA, IMDG. 16. Andre opplysninger Liste over relevante R-setninger (i seksjon 2 og 3). R20 Farlig ved innånding. R36/37/38 Irriterer øynene, luftveiene og huden. R40 Mulig fare for kreft R42/43 Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt. Opplysninger som er nye, slettet Endringer er gjort i pkt.: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

6 TIP TOP HERDER UT-R 20 Side 6 av 6 eller revidert Erstatter datablad av: Leverandørens anmerkninger Informasjonen utviklet av Panvulk AS gjelder kun det spesifikt angitte materiale, og vil ikke være gyldig for slikt materiale benyttet i kombinasjon med annet materiale eller i andre bearbeidede former. Panvulk AS har forpliktet seg til å foreta en kvalitetskontroll, og garanterer at informasjonen i dette databladet er i henhold til Panvulk AS beste kunnskap og korrekt og pålitelig fra og med den angitte dato. Det er brukerens eget ansvar å sikre at informasjonen er hensiktsmessig og fullstendig i forhold til brukerens egen særskilte bruk. Brukerens anmerkninger Produktet leveres kun i 40 g og 80 g flasker for innblanding i gummisement. Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad PANVULK AS

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express

SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express TANGIT PVC-U express Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.10.2010 Kjemikaliets navn TANGIT PVC-U express

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL LASER SCRIPTOR METAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.10.2010 Kjemikaliets navn LASER SCRIPTOR METAL

Detaljer

HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51%

HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51% SVOVELSYRE < 51% Side 1 av 5 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51% 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.06.2005 Revisjon 29.10.2007 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Colpor 200PF, komp. A

SIKKERHETSDATABLAD Colpor 200PF, komp. A Colpor 200PF, komp. A Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Colpor 200PF, komp. A 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 27.02.2005 Revisjon 11.11.2008 Kjemikaliets navn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD RBI SAFE

SIKKERHETSDATABLAD RBI SAFE RBI SAFE Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD RBI SAFE 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.09.2007 Revisjonsdato 19.05.2010 Kjemikaliets navn RBI SAFE Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato

Detaljer

HMS-DATABLAD ZODIAC LIM, ALL PURPOSE 7096 OG 7020

HMS-DATABLAD ZODIAC LIM, ALL PURPOSE 7096 OG 7020 SN: 10300 HMS-DATABLAD ZODIAC LIM, ALL PURPOSE 7096 OG 7020 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn ZODIAC LIM, ALL PURPOSE 7096 OG 7020 Varenr. ZO 7096, ZO 7020 Deklarasjonsnummer:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ADDI Aqua

SIKKERHETSDATABLAD ADDI Aqua ADDI Aqua Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD ADDI Aqua 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Opplastet ADR TUK22.pdf Utgitt dato 05.02.2010 Revisjonsdato 03.05.2010 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Kaldavfetting

SIKKERHETSDATABLAD Kaldavfetting Kaldavfetting Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Kaldavfetting 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 31.08.2009 Revisjonsdato 13.04.2014 Kjemikaliets navn Kaldavfetting

Detaljer

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG Side 1 av 5 HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. BETASEAL X 2500 komponent A

SIKKERHETSDATABLAD. BETASEAL X 2500 komponent A BETASEAL X 2500 komponent A Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD BETASEAL X 2500 komponent A 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.07.2003 Revisjon 07.08.2008 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) Mercasol 3 AL (1 lit) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.04.2010 Kjemikaliets navn Mercasol 3 AL (1

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. PURGEL En komponent polyuretanbasert injeksjonsmiddel. Helseskadelig

SIKKERHETSDATABLAD. PURGEL En komponent polyuretanbasert injeksjonsmiddel. Helseskadelig Sist endret: 25.11.21 Erstatter dato: 8.1.28 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Rescon Mapei HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE En komponent

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Beis

SIKKERHETSDATABLAD. Beis SIKKERHETSDATABLAD Beis SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 1/28/2015 10:21:13 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Beis Artikkelnr. 36150,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90

SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90 SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 8/26/2015 8:36:04 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn TRANSMISJONSOLJE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25%

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% AMMONIAKKLØSNING 25% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.09.2011 Revisjonsdato 01.10.2012 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SUPER KVIKK AVLØPSÅPNER

SIKKERHETSDATABLAD SUPER KVIKK AVLØPSÅPNER SUPER KVIKK AVLØPSÅPNER Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD SUPER KVIKK AVLØPSÅPNER 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.01.2010 Kjemikaliets navn SUPER KVIKK

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Avløpsåpner

SIKKERHETSDATABLAD Avløpsåpner Avløpsåpner Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Avløpsåpner 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.01.2009 Kjemikaliets navn Avløpsåpner Kjemisk navn Natriumhydroksid

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vindusvask, Vaskeforsterker

SIKKERHETSDATABLAD. SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vindusvask, Vaskeforsterker SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vaskeforsterker Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vaskeforsterker Seksjon 1:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD INDETSHOCK OG SHOCKSTAR IKKE ELEKTRISKE TENNERE, TS, BC, SC, MS

SIKKERHETSDATABLAD INDETSHOCK OG SHOCKSTAR IKKE ELEKTRISKE TENNERE, TS, BC, SC, MS INDETSHOCK OG SHOCKSTAR IKKE ELEKTRISKE TENNERE, TS, BC, SC, MS Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD INDETSHOCK OG SHOCKSTAR IKKE ELEKTRISKE TENNERE, TS, BC, SC, MS 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891 FC, PART B

SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891 FC, PART B SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891 FC, PART B 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Varenr. Bruksområde Leverandør Kontaktperson CARBOGUARD 891 FC, PART B 8146-N-901 To komponent

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Bar s Nural Radiator Cleaner Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 02.09.2013 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. OMO Profesjonell Blekemiddel 4W

SIKKERHETSDATABLAD. OMO Profesjonell Blekemiddel 4W OMO Profesjonell Blekemiddel 4W Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD OMO Profesjonell Blekemiddel 4W Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 29.07.2008 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Tornado

SIKKERHETSDATABLAD Tornado Tornado Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD Tornado Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato 27.11.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891/ 891 FC, PART A

SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891/ 891 FC, PART A SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891/ 891 FC, PART A 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Varenr. Bruksområde Leverandør Kontaktperson CARBOGUARD 891/ 891 FC, PART A 8146-N-000

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. MEGASIL SB Elastisk silikonbasert fugemasse.

SIKKERHETSDATABLAD. MEGASIL SB Elastisk silikonbasert fugemasse. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Rescon Mapei HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Elastisk silikonbasert fugemasse. Artikkelnummer 1706006001100,

Detaljer