HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr.: Erstatter dato: CHOCKFAST ORANGE RESIN PR610TCF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2003-08-29 Internt nr.: Erstatter dato: 1998-06-09 CHOCKFAST ORANGE RESIN PR610TCF"

Transkript

1 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av TI as (TIOSLONO) HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Pr-nr. To-komponent epoksypasta, base. Under anmeldelse Produsent/importør Goltens Oslo AS Adresse Strømsveien Postnr. / sted 0668 Oslo Land Norge Telefon Faks Kontaktperson Svein Selbo UTARB.AV Teknologisk Institutt as v/ Jan V. Christiansen Nødtelefonnummer Giftinformasjonen: OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING Nr. Ingrediensnavn EC-nr. Cas-nr. Kons.(vekt%) Merking 1 BISFENOL-A-DIGLYCIDYLETER HOMOLOG (MV.<700) XiN,R36/ /53 2 KRYSTALLINSK KVARTS Xn,40 Tegnforklaring: T+=Meget giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende E=Eksplosiv, O=Oksiderende, F+=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig, Kreft=Kreftframkallende, Mut=Arvestoffskadelig, Rep=Reproduksjonsskadelig, Kons.=Konsentrasjon i vektprosent. INGREDIENSKOMMENTARER Se pkt 16 for forklaring av risikosetninger. Inneholder krystallinsk silika. Siden produktet ikke støver, blir det ikke klassifisert som kreftfremkallende. 3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Irriterende Miljøskadelig HELSE Irriterer øynene og huden. Kan gi allergi ved hudkontakt. BRANN OG EKSPLOSJON Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. MILJØ Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. 4. FØRSTEHJELPSTILTAK : 1 / 6 :

2 GENERELT I tvilstilfelle bør lege kontaktes. INNÅNDING Normalt liten innåndingsfare.frisk luft ro og varme. HUDKONTAKT Ta straks av alle klær som er blitt våte eller tilsølt. Vask godt med såpe og vann. Kontakt lege hvis det oppstår symptomer. ØYEKONTAKT Fjern evt. kontaktlinser.skyll straks med store mengder vann. Transport til lege. Fortsett skyllingen under transporten. SVELGING Gi fløte eller matolje. Fremkall ikke brekninger. Kontakt lege. 5. TILTAK VED BRANNSLOKKING PASSENDE BRANNSLUKNINGSMIDDEL Karbondioksyd (CO2), pulver, skum. BRANN- OG EKSPLOSJONSFARER Ikke klassifisert som brannfarlig. PERSONLIG VERNEUTSTYR VED SLUKKING AV BRANN Forbrenningsproduktene er giftige.bruk friskluftsmaske når produktet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig pkt 8. ANNEN INFORMASJON Se pkt 10 for farlige forbrenningsprodukter. 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSONELL Benytt personlig verneutstyr som angitt i pkt 8. SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE MILJØ Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. EGNEDE METODER FOR SKADEBEGRENSNING OG OPPRENSKING Spill tas opp med absorberende materiale, f.eks sand, jord, vermikulitt eller annen inert absorbent. Samles opp i egnede beholdere og leveres som farlig avfall (se pkt. 13). 7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING HÅNDTERINGSVEILEDNING Unngå enhver hudkontakt med produkter som inneholder epoksy, da disse kan være allergifremkallende.benytt personlig verneutstyr iht. seksjon 8. LAGRINGSANVISNING Oppbevares tørt og kjølig i godt ventilert rom, beskyttet for åpen flamme og høye temperaturer. 8.EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR Ingrediensnavn Cas nr. ppm mg/m3 År Anm. Alfakvarts, totalstøv timer 0, K Alfakvarts, respirabelt støv timer 0, K FOREBYGGENDE TILTAK Dusj og mulighet for øyeskylling skal finnes på arbeidsplassen.det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet.vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. Bruk god allmennventilasjon. ÅNDEDRETTSVERN : 2 / 6 :

3 Normalt ikke nødvendig pga. liten avdampning.benytt hel- eller halvmaske med filter P2 ved aerosoldannelse. ØYEVERN Benytt tettsittende vernebriller eller ansiktsskjerm ARBEIDSHANSKER Benytt hansker av motstandsdyktig materiale, f.eks.:evoh-laminat.gjennomtrengningstid >8 timer. VERNEKLÆR Benytt hensiktsmessige verneklær for beskyttelse ved mulig hudkontakt. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Tilstandsform: Viskøs væske. Farge: Orange. Lukt: Svak. Løslighet: blandbar med organiske løsningsmidler Smelte/Frysepunkt: Tetthet: 1,64 g/ml Eksplosjonsomr., %-%: Løslighet i vann: neglisjerbart Damptrykk: 0,03 mm Hg v/77 C Metningskons.: Dekomponeringstemp.: Rel. tetth. i m. luft(l=1): ph løsning: Kokepunkt: >260 C Flammepunkt: ph konsentrat: Molvekt: Viskositet: Tenntemperatur: Luktegrense: Rel. damptetthet,(l.=1): Rel. fordampningshast.: Luftreaktiv: Vannreaktiv: Annet: 10. STABILITET OG REAKTIVITET STABILITET Produktet er stabilt ved de angitte lagrings- og bruksbetingelsene. MATERIALER SOM SKAL UNNGÅS Unngå kontakt med sterke Lewis- eller mineralsyrer. Oksiderende stoffer.sterke mineral- og organiske baser (spesielt primære og sekundære alifatiske aminer). FARLIGE SPALTNINGSPRODUKTER Ved brann eller høy temperatur dannes:karbondioksid, karbonmonoksid.aldehyder Andre organiske forbindelser. Ved blanding med herder, dannes varme. For voldsom reaksjon kan gi kraftig varmedannelse som fører til dekomponering av harpiksen under dannelse av gasser som kan være giftige. 11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE GENERELT I industrien representerer de allergifremkallende egenskapene den største faren. INNÅNDING Liten helsefare da produktet er lite flyktig ved romtemperatur. Aerosoler kan virke irriterende på luftveiene. HUDKONTAKT Irrieterer huden. Epoksy- og aminholdige produkter kan forårsake hudlidelser, bl.a. allergisk eksem.personer som er allergisk mot epoksy bør omplasseres. ØYEKONTAKT Irriterer øynene. Sprut kan skade. SVELGING Kan gi irritasjon i munn og svelg, magesmerter, kvalme, brekninger og diaré. AKUTTE OG KRONISKE SKADEVIRKNINGER Produktet er ikke kjent for å gi kroniske skader. : 3 / 6 :

4 ALLERGI Produktet inneholder epoksyharpiks som er allergifremkallende ved hudkontakt. KREFT Produktet inneholder krystallinsk silika som kan være kreftfremkallende. Siden produktet ikke støver, gjelder faren ved innånding ved støvende arbeidsoperasjoner på ferdig herdet materiale. MUTAGENE EFFEKTER Arvestoffskadende (mutagene) egenskaper er ikke kjent. REPRODUKSJONSSKADE EFFEKTER Effekter på fruktbarhet eller fosterutvikling er ikke kjent. 12. OPPLYSNINGER OM MILJØFARE MOBILITET Produktet er uløselig i vann og synker i vann. NEDBRYTBARHET Ingen informasjon om produktet tilgjengelig. AKKUMULERING Ingen informasjon tilgjengelig. ØKOTOKSITET Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. ANNEN INFORMASJON Herdet produkt forventes ikke å være miljøskadelig. 13. FJERNING AV RESTER OG AVFALL GENERELT Leveres som farlig avfall til godkjent behandler eller innsamler. Koden for farlig avfall nevnt nedenunder (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode hvis bruksområdet avviker. I tillegg er avfallstoffnummer (Norsas) angitt. Herdet produkt kan deponeres i henhold til lokale regler på kommunal fyllplass. AVFALLSGRUPPER EAL-kode: avfall fra klebemidler og tetningsmasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer. Avfallsstoffnummer (NORSAS): 7052 Maling, lim, lakk, 2-komponent 14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Ja Nei Ikke vurdert ANNEN INFORMASJON Ikke farlig gods i forhold til transportforskriftene. 15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER Farekl. / Anm. Irriterende Miljøskadelig : 4 / 6 :

5 EF-Etikett Ja Nei Xxxx15-5 Ikke vurdert SAMMENSETNING BISFENOL-A-DIGLYCIDYLETER HOMOLOG (MV.<700) (30-60) R-SETNINGER R-36/38 Irriterer øynene og huden. R-43 Kan gi allergi ved hudkontakt. R-51/53 Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. S-SETNINGER Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S-28 Får man stoff på huden, vask straks med store mengder vann og såpe. S-36/37/39 Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. S-61 Unngå utslipp til miljøet. Se helse-, miljø- og sikkerhets- (HMS) datablad for ytterligere informasjon. REFERANSER Forskrift om klassifisering og merking av farlige kjemikalier, fastsatt av Miljøverndepartementet og Arbeids- og administrasjonsdepartementet, gjeldende fra 30. juli Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier, fastsatt med senere endringer, gjeldende fra Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære 2001, Direktoratet for Arbeidstilsynet (Best.nr. 361)Forskrift om farlig avfall, FOR nr 1817, fastsatt av Miljødepartementet. 16. ANDRE OPPLYSNINGER INFORMASJONSKILDER: Arbeidstilsynets brosjyre nr. 371 samt opplysninger gitt av produsenten. LEVERANDØRENS ANMERKNINGER Opplysningene i dette HMS-databladet skal tilføres alle som kommer i kontakt med produktet. Dette HMS-datablad er kvalitetssikret av Teknologisk institutt Laboratorietjenester as. LISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSETNINGER Nr. R-Setningstekst R36/38 Irriterer øynene og huden. R40 Mulig fare for kreft R43 Kan gi allergi ved hudkontakt. R51/53 Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet UTGITT: REVISJONSOVERSIKT Versjon Rev. dato Ansvarlig Endringer J.V.C. Pkt : 5 / 6 :

6 : 6 / 6 :

RENGJØRINGSTABLETTER FOR RATIONAL SELFCOOKING CENTER

RENGJØRINGSTABLETTER FOR RATIONAL SELFCOOKING CENTER 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Teknologisk Institutt Laboratorietjenester AS HANDELSNAVN PRODUKTTYPE RENGJØRINGSMIDLER Pr-nr.

Detaljer

Cascade Silver, Ground Fife, Airborne, Chilli Shot, Happy Spring, Fire Eyes, Nattsmell

Cascade Silver, Ground Fife, Airborne, Chilli Shot, Happy Spring, Fire Eyes, Nattsmell 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av T.I.L AS (TITO) HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Pr-nr. Cascade Silver, Ground Fife, Airborne, Chilli Shot,

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09/03/07 Internt nr.: Erstatter dato: 16/06/06 BYCOTEST 103 (Aerosol)

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09/03/07 Internt nr.: Erstatter dato: 16/06/06 BYCOTEST 103 (Aerosol) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Kvinlog HMS Rådgivning HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Svart magnetpulver Pr-nr. 065436 Produsent/importør

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 19/06/06 Internt nr.: Erstatter dato: 30/06/04 BYCOTEST C 10 (aerosol)

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 19/06/06 Internt nr.: Erstatter dato: 30/06/04 BYCOTEST C 10 (aerosol) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Kvinlog HMS Rådgivning HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Rensemiddel. Pr-nr. 065442 Produsent/importør AS

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2002-04-08 Internt nr.: Erstatter dato: 1999-11-23 EXCITE

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2002-04-08 Internt nr.: Erstatter dato: 1999-11-23 EXCITE 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Teknologisk Institutt HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Bondingmateriale Tann- og munnpleieprodukter for

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2004-05-06 Internt nr.: 01940 Erstatter dato: 2002-07-19

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2004-05-06 Internt nr.: 01940 Erstatter dato: 2002-07-19 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Motoroljer. Produsent/importør Reginol Trading A/S Adresse Postboks 11 Furuset Postnr. / sted 1001 OSLO Land N Telefon 23 17

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret: 11/02/2013 Internt nr.: Erstatter dato:11/08/2010. Nr Ingrediens navn CAS-NR Vekt% Fareklasse/Anm.

SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret: 11/02/2013 Internt nr.: Erstatter dato:11/08/2010. Nr Ingrediens navn CAS-NR Vekt% Fareklasse/Anm. SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 11/02/2013 Internt nr.: Erstatter dato:11/08/2010 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA KB 21 EP 2 RED GREASE x Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Colpor 200PF, komp. A

SIKKERHETSDATABLAD Colpor 200PF, komp. A Colpor 200PF, komp. A Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Colpor 200PF, komp. A 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 27.02.2005 Revisjon 11.11.2008 Kjemikaliets navn

Detaljer

Handelsnavn: MAPEPOXY L COMP-A

Handelsnavn: MAPEPOXY L COMP-A HMS-DATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 15.02.2005 Handelsnavn: MAPEPOXY L COMP-A Produkttype: Anvendelsesområde: BETONGLIM Epoxylim for liming av betong. Artikkelnr:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. OLJESANERINGSMIDDEL Sanering etter oljespill. Sanering etter oljespill

SIKKERHETSDATABLAD. OLJESANERINGSMIDDEL Sanering etter oljespill. Sanering etter oljespill 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Sanering etter oljespill. Sanering etter oljespill Artikkelnummer 222512 Nasjonal produsent/importør Foretak

Detaljer

HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51%

HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51% SVOVELSYRE < 51% Side 1 av 5 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51% 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.06.2005 Revisjon 29.10.2007 Kjemikaliets

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 21.01.2005 Internt nr: Erstatter dato: SILICONTETNING - RØD (HØY TEMP)

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 21.01.2005 Internt nr: Erstatter dato: SILICONTETNING - RØD (HØY TEMP) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Pon Equipment HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE High temperature Adhesive/Sealant Til generell tetting/liming

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 18.11.2004 Internt nr: Erstatter dato: Tit Shoe Cream

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 18.11.2004 Internt nr: Erstatter dato: Tit Shoe Cream 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Nasjonal produsent/importør Foretak Boston Scandinavia AB Adresse Berga Allè 1 Postnr./sted 254 52 Helsingborg Telefon +46 42-15 38 60

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL LASER SCRIPTOR METAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.10.2010 Kjemikaliets navn LASER SCRIPTOR METAL

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. MEGASIL SB Elastisk silikonbasert fugemasse.

SIKKERHETSDATABLAD. MEGASIL SB Elastisk silikonbasert fugemasse. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Rescon Mapei HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Elastisk silikonbasert fugemasse. Artikkelnummer 1706006001100,

Detaljer

Damsgårdsveien 163 5162 Laksevåg Tlf: 55 94 74 94 Fax: 55 94 74 95

Damsgårdsveien 163 5162 Laksevåg Tlf: 55 94 74 94 Fax: 55 94 74 95 HMS DATABLAD Handelsnavn: Cerastone Betongimpregnering Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad Revisjonsdato: 02.02.2006 Erstatter: 03.11.2005 Cerastone Betongimpregnering 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Bio Avløp Kartong Luktkontroll i avløp. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 226420. Nasjonal produsent/importør

SIKKERHETSDATABLAD. Bio Avløp Kartong Luktkontroll i avløp. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 226420. Nasjonal produsent/importør 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Luktkontroll i avløp. Artikkelnummer 226420 Nasjonal produsent/importør Foretak PROFF Norge AS Adresse Hegdal

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Extend Auto Burnish Vedlikeholdspolish STA-BRITE FLOOR COATING Vedlikeholdspolish.

SIKKERHETSDATABLAD. Extend Auto Burnish Vedlikeholdspolish STA-BRITE FLOOR COATING Vedlikeholdspolish. 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE STA-BRITE FLOOR COATING Vedlikeholdspolish. Artikkelnummer 209140 Nasjonal produsent/importør Foretak

Detaljer

Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende grønn, Fluoriserende rosa, Gul, Rød, Sort

Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende grønn, Fluoriserende rosa, Gul, Rød, Sort HMS-DATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 31.10.2006 Handelsnavn: Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende

Detaljer

Miljøfare: Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

Miljøfare: Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. HMS DATABLAD Handelsnavn: ZINGASOLV Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad Revisjonsdato: 06.12.2006 Erstatter: 26.09.2006 ZINGASOLV 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: ZINGASOLV

Detaljer

ANNET: Helsefare: Produktet er ikke merkepliktig i henhold til "Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier".

ANNET: Helsefare: Produktet er ikke merkepliktig i henhold til Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier. HMS DATABLAD Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad WT20 Handelsnavn: WT20 Revisjonsdato: 08.04.2005 Erstatter: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: WT20 GODKJENT: JA KJEMISK NAVN:

Detaljer

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smørefett. Artikkelnummer Nasjonal produsent/importør Foretak Deler AS Adresse Postboks 1004 Postnr./sted N-1442 DRØBAK Land

Detaljer

VEGGLASUR 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

VEGGLASUR 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HMS DATABLAD Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad VEGGLASUR 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: VEGGLASUR GODKJENT: Handelsnavn: VEGGLASUR Revisjonsdato: 26.09.2002 Erstatter:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. SANIPOL SANITÆRRENT Alkalisk rengjøringsprodukt til generell bruk. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 226030

SIKKERHETSDATABLAD. SANIPOL SANITÆRRENT Alkalisk rengjøringsprodukt til generell bruk. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 226030 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Alkalisk rengjøringsprodukt til generell bruk. Artikkelnummer 226030 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) 2100399 Nasjonal

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07/06/2006 Internt nr: 62297 Erstatter dato: 09/10/2002 Råolje (diverse oljefelter)

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07/06/2006 Internt nr: 62297 Erstatter dato: 09/10/2002 Råolje (diverse oljefelter) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Kontrollert iht gjeldende regelverk (2005) Godkjent for lab.bruk Godkjent av Fellesdatabasen HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Includes

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 26/07/2005 Internt nr.: Erstatter dato:

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 26/07/2005 Internt nr.: Erstatter dato: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Hesselberg Bygg AS Godkjent for distribusjon. HANDELSNAVN GRUPPENAVN BRUKSOMRÅDE Barrikade HERDERE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. PURGEL En komponent polyuretanbasert injeksjonsmiddel. Helseskadelig

SIKKERHETSDATABLAD. PURGEL En komponent polyuretanbasert injeksjonsmiddel. Helseskadelig Sist endret: 25.11.21 Erstatter dato: 8.1.28 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Rescon Mapei HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE En komponent

Detaljer

RENOLIT WATERGUARD CA LZ

RENOLIT WATERGUARD CA LZ HMS DATABLAD Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad RENOLIT WATERGUARD CA LZ Handelsnavn: RENOLIT WATERGUARD CA LZ Revisjonsdato: 27.11.2006 Erstatter: 12.03.2003 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG

Detaljer

HANDELSNAVN: Antisept E 12 Plus GODKJENT: JA

HANDELSNAVN: Antisept E 12 Plus GODKJENT: JA HMS DATABLAD Helse miljø og sikkerhetsdatablad Antisept E 12 Plus Handelsnavn: Antisept E 12 Plus Revisjonsdato: 14.12.2006 Erstatter: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: Antisept

Detaljer

ALLROUNDRENGØRING PRODUKTBESKRIVELSE

ALLROUNDRENGØRING PRODUKTBESKRIVELSE ALLROUNDRENGØRING PRODUKTBESKRIVELSE Avfettings og rengjøringsspray for hurtig og sikker rengjøring av elektroniske apparater, instrumenter, motorer m.m. Produktet er relativt hurtig fordampende, fuktutdrivende

Detaljer