CONTEGO Brannisolerende stålmaling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CONTEGO Brannisolerende stålmaling"

Transkript

1 Utgitt dato: Mars 13 SIKKERHETSDATABLAD Helse Miljø - Sikkerhet CONTEGO Brannisolerende stålmaling 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA PRODUkT NAVN: Contego Brannisolerende stålmaling LEVERANDØR: Biokjemi Norge AS / Contego International USA ADRESSE: Skarpengland, 4705 Øvrebø, Norge tlf: TELEFON/FAX: IMPORTØR: Biokjemi Norge AS, Skarpengland, 4705 Øvrebø, Norge 2. INFORMASJON OM INGREDIENSER Kjemisk karakteristikk Vann basert lateks emulsjon 3. RISIKO IDENTIFIKASJON Hudkontakt: Øyekontakt: Innånding Kan irritere huden. Gjentatt og langvarig kontakt med huden kan forårsake allergisk eksem. Kan forårsake øyeirritasjon på grunn av alkaliet og mekanisk slitasje i kontakt med øynene. Eksponering av høye konsentrasjoner damp/tåke/spray kan forårsake hodepine eller irritasjon i luftveier. 4. FØRSTEHJELPSTILTAK GENERELT : Kontakt lege ved ubehag, irritasjon eller vedvarende symptomer. HUDKONTAKT :Fjern tilsølt tøy og skyll huden med såpe og vann før produktet tørker. ØYEKONTAKT :Skyll med rent vann i flere minutter. Hvis irritasjon fortsetter søk legehjelp. SVELGING :Skyll munnen med vann og drikk masse vann. kan inneholde stoffer som kan forårsake lungeskade ved aspirasjon til lungene. På grunn av risikoen for inhalering i lungene, må avgjørelsen om å fremkalle brekninger gjøres av en lege etter nøye vurdering av materialer inntatt. Konsulter lege. INNÅNDING : overeksponering, flytt personen til frisk luft. Ved åndedrettsstans gis kunstig åndedrett og søke legehjelp. 1

2 5. TILTAK VED BRANNSLUKKING SIKKERHETSDATABLAD HMS Contego Brannisolerende stålmaling SLUKNINGSMIDDEL RISIKO TILTAK VERNEUTSTYR Skum, karbondioxsid, pulver eller vann. Ingen kjente. Flytende maling vil ikke brenne, men kan boble/sprute ved kokepunktet. Fjern produktet fra brannstedet hvis mulig uten risiko. Ingen spesielle tiltak nødvendig. Kjemisk vernedrakt / hansker / støvler og surstoffsapparat for brannmannskap. 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP PERSONLIG TILTAK Bruk personlig verneutstyr som omtalt i punkt 8. MILJØMESSIG TILTAK Tøm ikke i overflate vann eller i kloakksystemet. RENGJØRING Spyl med store mengder vann OPPSAMLINGSTILTAK Sug opp overflødig materiale med et absorberende middel (f.eks sand) og kast på godkjent avfallssted (se punkt 13) 7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING FOREBYGGENDE OPPBEVARING Contego Brannisolerende stålmaling skal behandles med gode industrielle sikkerhetsregler og god hyggiene. Små nivå av flyktige organiske samensetninger kan akkumulere i topprommet av beholdere, som gjør det nødvendig å åpne beholderen i ventilerte omgivelser. Oppbevares i lukkede beholdere, mellom +5 C og +30 C i tørre omgivelser. Unngå ekstreme temperaturer.beskytt mot frost. 2

3 8. EKSPONERING OG PERSONLIG VERNEUTSTYR KONTROLL TILTAK: HYGIENE TILTAK: PERSONLIG VERNEUTSTYR: ÅNDEDRETTSVERN: HÅNDVARN: ØYEVERN: HUD OG KROPPSVERN: Innebygget ventilasjon kan være nødvendig når produktet sprayes eller er oppvarmet for tørking. Unngå direkte hudkontakt. Vask hendene før spising eller røyking. Røyk i angitte områder. Bare nødvendig når aerosol eller tåkeliknende sky av partikler dannes. Maske er anbefalt ved spraying av produktet. Bruk av hansker anbefales. Vernebriller med sideskjerm eller ansiktsskjerm bør nyttiggjøres dersom sprut eller kontakt med øynene er sannsynlig. Standard tett overalls hvis produktet sprayes på. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Fysisk Form, Farge, Lukt : Tyktflytende; vannholdig emulsjon, hvit, svak lukt. ph verdi som levert : 8,0 8,5 Damptetthet : mindre tetthet enn luft (vanndamp) Koke Punkt :100 C (212 F) Egen vekt : 1,29 Vekt per volum : (lb / gal) 10 Prosent VOC etter vekt : 0,1gr ltr. Prosent flyktige bi Vekt :30-40 (Vann) Fordampningshastighet : Samme som vann Damptrykk : 17,5 mm Hg ved 20 C Smeltepunkt Brennbarhet (solid, gas) Selvantennelses temperatur Eksplosive egenskaper Oksiderings egenskaper Vannløslig Blandbar ANNEN INFORMASJON - 3

4 10. STABILITET OG REAKTIVITET STABILITET TILSTAND SOM BØR UNNGÅES INKOMPATIBLE MATERIALER RISIKABEL NEDBRYTNING FARLIG POLYMISERING Stabil under normale forhold Unngå temperaturer over 39 Celsius, unngå frost og kulde Unngå sterke oksiderende stoffer, sterke syrer og alkaliske / kaustisk produkter. Ingen forråtnelse eller nedbrytning hvis lagret og brukt som angitt Vil ikke forekomme 11. TOKSIKOLOGISKE DATA INNÅNDING: Overdreven eksponering for damper, aerosoler, og tåke kan forårsake hodepine irritasjon av øyne, nese, hals og kvalme. ØYEKONTAKT: Dette materialet kan være irriterende for øynene. HUDKONTAKT: Dette materialet kan være litt irriterende. SVELGING: Svært lite skadelige effekter, ingen fare forventes av inntak tilknyttet håndtering. KARSINOGENITET: Ikke oppgitt.(titanium Dioxide har blitt oppgitt av IARC som et mulig kreftfremkallende stoff for mennesker) ARVESTOFF : Ikke oppgitt. Fosterskadelighet: Ikke oppgitt. REPRODUCIVE TOKSISITET: Ikke oppgitt. I februar 2006 omklassifisert IARC Titanium Dioxide (TiO2) fra klasse 3: Unclassifiable som kreftfremkallende hos mennesker, til 2-B: Muligens kreftfremkallende for mennesker. Dette HMS-databladet er revidert tilsvarende. IARC omklassifisering var basert på dyr (rotte) studier utført i 1985 og Disse dataene ble avledet fra dyreforsøk som involverer ekstremt høy, lang varighet, luftbåren innånding av TiO2 konsentrasjoner som plasserte en alvorlig byrde på lungene av forsøksdyrene og overveldet lunge klaring mekanismen. Disse dyre(rotte) eksponeringsforholdene har ingen relevans for mennesker yrkesmessig eksponering. Det store volumet av historiske epidemiologiske data indikerer ingen sammenheng mellom den virkelige verden human eksponering og dette dyrets eksponeringsdata. Disse dyr(rotte) testresultater er ikke bekreftet eller bekreftet av omfattende industriell erfaring. Titanium Dioxide er fortsatt klassifisert av OSHA (PEL: 15 mg/m 3 ) og ACGIH (TLV: 10 mg/m 3 ) som en substans med relative lav giftighet ved inhalering. ingen forandringer i OSHA eksponerings regulativ eller ACGIH konsensus guide har blitt forandret siden dette datablad ble skrevet. 4

5 12. INFORMASJON OM MILJØFARE Utslippet av store mengder maling i vassdrag kan påvirke fisk. De organiske bestanddelene er potensielt biologisk nedbrytbar. 13. FJERNING AV KJEMIKALIE AVFALL Produktet er ikke klassifiesert som farefult avfall. Plasser i lukkede beholdere. Leveres til godkjent avfallsplass i henhold til lokale og statlige lover og regler, behandles eller resirkuleres i henhold til nasjonale statlige og lokale forskrifter. Gjenvinning og resirkulering bør implementeres i den grad det er mulig. 14. TRANSPORT INFORMASJON Produktet er ikke risikofylt for transport. UN-NR - PACKAGING GROUP - ROAD/RAIL ADR/RID CLASS - TRANSPORT DOCUMENT NAME - SEA IMDG-CLASS - PROPER SHIPPING NAME - EMS-NR - MFAG - MAR.POL OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER MERKING RISIKO KLASSIFISERING Ingen R - SETNINGER - S - SETNINGER 2 oppbevares utilgjengelig for barn. REFERANSER - 5

6 16. ANNEN INFORMASJON TILTENKT BRUKSOMRÅDE BRUKSANVISNING ANNEN INFORMASJON Brann og flamme avvisende maling system Se egen bruksanvisning og/eller produkt etikett. Teknisk datablad og brosjyre Følgende er noen forkortelser som kan vises på HMS datablader. ACGIH - American Conference of Governmental Industrial NIA - No Information Available Hygienists NIOSH - National Institute for Occupational Safety and NIF - No Information Found Health AL - Action Level NTP - National Toxicology Program C - Ceiling Concentration OSHA - Occupational Safety and Health Administration CAS - Chemical Abstracts Service PEL - Permissible Exposure Limit CFR - Code of Federal Regulations PNOR - Particulate Not Otherwise Regulated CPR - Cardiopulmonary Resuscitation PNOC - Particulate Not Otherwise Classified EPA (U.S.) Environmental Protection Administration POTW - Publicly Owned Treatment Works HMIS - Hazardous Materials Identification System PPE - Personal Protective Equipment IARC - International Agency for Research on Cancer ppm - parts per million Mg/m 3 - milligrams per cubic meter of air resp- respirable Mppcf - million particles per cubic foot SARA -Superfund Amendments and Reauthorization Act MSDS - Material Safety Data Sheet (EPA) SCBA - Self-contained Breathing Apparatus MSHA - Mine Safety and Health Administration STEL - Short-term Exposure Limit NE Not Established TLV - Threshold Limit Value - Not Applicable TWA - Time-weighted Average NFPA - National Fire Protection Association <- Less than g/m 3 - Micrograms per cubic meter of air >- Greater than NFPA 704 Health and Safety Standard maintained by the U.S. National Fire Protection Association. This standard is directed toward identification of risks that may be encountered during fire and emergency response conditions and is the basis for WHMIS (Canada) health and safety classification. WHMIS (Canada) Workplace Hazardous Materials Information System. The numerical hazard classification methodology of the Canadian WHMIS is based upon U.S. NFPA 704. FORBEHOLD: Detaljer som presenteres i dette HMS databladet ble hentet fra faglitteratur kilder og regulatoriske dokumenter som antas å være nøyaktig og autoritative. Hensikten med dette sikkerhets databladet, er å tjene som en generell veiledning til brukere av dette produktet. Det er brukerens ansvar å overholde alle nasjonale, statlige og lokale forskrifter. Brukeren må tilfredsstille kravene i OSHA Hazard Communication Standard 29 CFR og andre gjeldende helse og miljøkrav. 6

7 Dette HMS databladet er ikke ment som en total overholdelse av regelverk dokument, bør heller ikke tolkes som en lisens eller en anbefaling om å bryte noen lover eller innebære en krenkelse av patenter. Brukeren (ikke leverandøren) er unikt posisjonert til å vite forholdene i bruk, og tar ansvar for prosessen sikkerhet og helse. Contego International/Biokjemi Norge as er ikke ansvarlig for brukerfeil forbundet med bruk av dette produktet.. og Contego International gir ingen garantier, uttrykt eller underforstått, angående andres bruk av dette produktet, og skal ikke være ansvarlig for tilfeldige skader eller følgeskader i forbindelse med dette produktet. KONTAKT: Skarpengland Postboks Øvrebø Kontor: Faks: REVISIONS NO.: 1 GODKJENNELSE DATO: ERSTATTER HMS DATABLADET DATERT: 8/23/10 UTARBEIDET AV: David R. Williams.Senior Industrial Hygienist Comprehensive Safety Compliance, Inc. (CSC, Inc.) OVERSATT av Utarbeidet av Biokjemi Norge AS etter bestemmelser i Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse miljø sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. Databladet er utformet i 16 punkter og er en godkjent EU-standard. Innholdet er oversatt fra Envirograf s egne datablad på Englesk. Databladet er utformet i henhold til beste tilgjengelige opplysninger, dog uten ansvar for mulige mangler eller feil i gitte opplysninger. 7

* * * Kapittel 1 - Kjemisk produkt- og bedriftsidentifikasjon * * * * * * Kapittel 2 - Identifisering av farer * * *

* * * Kapittel 1 - Kjemisk produkt- og bedriftsidentifikasjon * * * * * * Kapittel 2 - Identifisering av farer * * * * * * Kapittel 1 - Kjemisk produkt- og bedriftsidentifikasjon * * * Kjemikaliets navn: ACETYLERTE TREPRODUKTER Saget helt treverk Konstruerte trematerialer (fingerskjøtet treverk og laminert treverk) Bruk

Detaljer

PRODUKTDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

PRODUKTDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Bruk av blandingen Bedriftsidentifikasjon Nødtelefon Nasjonal Giftinformasjon HP Q3683C svart toner Dette produktet er en tonersammensetning

Detaljer

Komponent til flerkomponent industri maling - Industrielt bruk. StonCor Europe 9 Rue du Travail, 1400 Nivelles, Belgium

Komponent til flerkomponent industri maling - Industrielt bruk. StonCor Europe 9 Rue du Travail, 1400 Nivelles, Belgium SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 8690Z70006 Produktnavn: Pyroclad X1 Part A Revisjonsdato:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD (SDS)

SIKKERHETSDATABLAD (SDS) SIKKERHETSDATABLAD (SDS) AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV PRODUKT (BLANDING) OG LEVERANDØR Produktnavn: Produktnummer: Tiltenkt bruk: BioPlex 2200 25-OH Vitamin D Reagent Pack 665-3750 (200 tester) BioPlex

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Hånd og mekanisk rengjøring

SIKKERHETSDATABLAD. Hånd og mekanisk rengjøring SIKKERHETSDATABLAD Endret: 14 mai 2015 Revisjonsnummer: 4.1 1. Identifikasjon av kjemikaliet / blandingen og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn: Grime-Away Multi-Purpose Cleaner Wipes

Detaljer

HMS-DATABLAD. HP ElectroInk Calibration Cartridge Light Magenta for WS6000, W7200 Q4190A N/A

HMS-DATABLAD. HP ElectroInk Calibration Cartridge Light Magenta for WS6000, W7200 Q4190A N/A HMSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn eller benevnelse på blandingen Registreringsnummer Synonymer Utstedelsesdato

Detaljer

HMS-DATABLAD. Kontakt med hud og øyne kan medføre irritasjon.

HMS-DATABLAD. Kontakt med hud og øyne kan medføre irritasjon. HMSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn eller benevnelse på blandingen Registreringsnummer Synonymer C1Q40Series N/A

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet for Norge.

SIKKERHETSDATABLAD IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet for Norge. Side 1 av 39 SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet for Norge. 1.1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET ELLER STOFFBLANDINGEN

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder det rådes mot. : sds.no@univareurope.com

1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder det rådes mot. : sds.no@univareurope.com DEL 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Materialnavn : Produktkode : 001D8528 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder

Detaljer

Handelsnavn: Shell Gadus S3 A1300C 2

Handelsnavn: Shell Gadus S3 A1300C 2 SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 22.12.2010 Handelsnavn: Shell Gadus S3 A1300C 2 Produkttype: Anvendelsesområde: Artikkelnr: PR-nr: SMØREFETT Smørefett

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Oppfyller EU-forordning EC 1907/2006 med tillegg Oasis Pro 61D Premium Kode 112799E Versjon 1 Revisjonsdato 23 mai 2008 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Kaldavfetting

SIKKERHETSDATABLAD Kaldavfetting Kaldavfetting Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Kaldavfetting 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 31.08.2009 Revisjonsdato 13.04.2014 Kjemikaliets navn Kaldavfetting

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. HW01 HW02 Hvit og Klar Brannisolerende Maling

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. HW01 HW02 Hvit og Klar Brannisolerende Maling 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Utgave nummer 1.0 1.2 Identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD HAMMERITE SPECIAL METAL PRIMER 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HAMMERITE SPECIAL METAL PRIMER

SIKKERHETSDATABLAD HAMMERITE SPECIAL METAL PRIMER 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HAMMERITE SPECIAL METAL PRIMER I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge SIKKERHETSDATABLAD HAMMERITE SPECIAL METAL PRIMER 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: 10X COBALT CHLORIDE Utstyrnavn: SOLiD(TM) BEAD DEPOSITION KIT BOX 1 OF 2 Leverandør: Applied Biosystems,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet for Norge.

SIKKERHETSDATABLAD IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet for Norge. Side 1 av 14 SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet for Norge. 1.1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET ELLER STOFFBLANDINGEN

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PEN TIDYPEN

SIKKERHETSDATABLAD PEN TIDYPEN Endret 01/10/2013 Erstatter dato 29/10/2013 1 / 8 SIKKERHETSDATABLAD PEN TIDYPEN I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ANGIVELSE AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet for Norge.

SIKKERHETSDATABLAD ANGIVELSE AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet for Norge. Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 ANGIVELSE AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet for Norge. PRODUKT Produktnavn: Produktbeskrivelse: Baseolje

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Utgave nr : 3

SIKKERHETSDATABLAD Utgave nr : 3 Side : 1 SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1. Produktidentifikator: Produktnavn : Viskositetsklasse : SAE 5W-30 1.2. Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vindusvask, Vaskeforsterker

SIKKERHETSDATABLAD. SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vindusvask, Vaskeforsterker SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vaskeforsterker Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vaskeforsterker Seksjon 1:

Detaljer

Giftinformasjonen Giftinformasjonssentralen 24 Timer: +47 22 59 13 00

Giftinformasjonen Giftinformasjonssentralen 24 Timer: +47 22 59 13 00 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante og identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, samt bruksområder som frarådes Konsentrat

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD RBI SAFE

SIKKERHETSDATABLAD RBI SAFE RBI SAFE Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD RBI SAFE 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.09.2007 Revisjonsdato 19.05.2010 Kjemikaliets navn RBI SAFE Kjemikaliets

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Ferro-Bet Sealer, Oxide Rød 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD. Ferro-Bet Sealer, Oxide Rød 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Synonymer Produkt type Erstatter sikkerhetsdatablad fra 02.02.2014 Utgave nummer 4.0 1.2 Identifiserte

Detaljer

Nødnummer: 800-535-5053 USA (INFOTRAC) 352-323-3500 INTERNASJONALT

Nødnummer: 800-535-5053 USA (INFOTRAC) 352-323-3500 INTERNASJONALT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn: Synonymer: Bruk av stoffet/stoffblandingen: Produsent: Adresse: Silika aerogel-materialer Isolasjonsmateriale med høy ytelse

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express

SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express TANGIT PVC-U express Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.10.2010 Kjemikaliets navn TANGIT PVC-U express

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FUGGER BYGGSILIKON

SIKKERHETSDATABLAD FUGGER BYGGSILIKON 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Utgave nummer 1.0 Produktkoder 1.2 Relevante identifiserte anvendelser for stoffet eller blandingen, samt

Detaljer

Revisjon: 20/10/2009 PRODUKTDATABLAD

Revisjon: 20/10/2009 PRODUKTDATABLAD PRODUKTDATABLAD 1 Identifikasjon av kjemikaliet of ansvarlig firma Produktnavn: Dataark nummer: 625715 6. 0. 4 Kjemikaliets bruksområde: Basseng/boblebad behandling Produktkode: 625715 (25 kg) Leverandørens

Detaljer

Pavia Poison Centre - IRCCS Maugeri Foundation, Italy (24/24 h, 7/7 d) 0039 0382 24444

Pavia Poison Centre - IRCCS Maugeri Foundation, Italy (24/24 h, 7/7 d) 0039 0382 24444 DEL 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. PRODUKTIDENTIFIKATOR IDENTIFISERING AV PREPARATET: HANDELSNAVN: Handelskode: 1442 Registreringsnummer N/A 1.2. RELEVANT IDENTIFISERT

Detaljer