HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD"

Transkript

1 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Handelsnavn Bruksområde Gulvbelegg (fugefri gulv)kun for yrkesmessig bruk. Art nr (A&B 6,7 kg) (A&B 352 kg) Nasjonal produsent/importør Foretak Hagmans Kemi AB Adresse Förläggarevägen 2 Postnr./sted Fritsla Land Sweden E-post Internett Telefon +46 (0) Faks +46 (0) Navn E-post Tlf. (arb.) Gunilla Markkola +46 (0) Nødtelefonnummer Bistandstype +46 (0) Kemiakuten +46 (0) Kemiakuten från utlandet 2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING Nr. Ingrediensnavn EC-nr. Cas-nr. Kons. Merking 1 Reaktionsprodukt; bisfenol A % Xi,N,R36/38 - R51/53 - R43 diglycidyleter; homologe med molekylvækt <700 2 Heksandiol diglycidyleter % Xi,R52/53 - R43 - R36/38 Tegnforklaring: T+=meget giftig, T=giftig, C=etsende, Xn=helseskadelig, Xi=irriterende E=eksplosiv, O=oksiderende, F+=ekstremt brannfarlig, F=meget brannfarlig, N=miljøskadelig INGREDIENSKOMMENTARER R-setninger omtalt i avsnitt 2 er oppført i avsnitt 16 med full ordlyd. 3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Irriterende Miljøskadelig HELSE Irriterer øynene og huden. Kan gi allergi ved hudkontakt. BRANN OG EKSPLOSJON Ikke brannfarlig. MILJØ Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. 1(6)

2 4. FØRSTEHJELPSTILTAK GENERELT Vis dette HMS Datablad til legen. INNÅNDING Frisk luft og hvile. HUDKONTAKT Fjern tilsølt tøy. Vask huden med vann og såpe. (Vask klær før de brukes igen). Bruk ikke løsningsmiddel eller tynner.kontakt lege hvis irritasjon vedvarer eller ved tegn til eksem. ØYEKONTAKT Skyll øyet STRAKS med mye vann mens øyelokkene løftes.kontakt lege dersom irritasjonen vedvarer. SVELGING Skyll munnen grundig og gi rikelige mengder melk eller vann forutsatt at tilskadekomne ikke er bevisstløs. Kontakt lege hvis større mengde er svelget. 5. TILTAK VED BRANNSLUKKING EGNET BRANNSLUKKINGSMIDDEL Pulver, skum eller karbondioksyd (CO2).tørr sand UEGNET BRANNSLUKKINGSMIDDEL Bruk ikke sterk vannstråle som muliggjør spredning av brannen. BRANN- OG EKSPLOSJONSFARE Brennbart stoff. Kan antennes af open flamme. PERSONLIG VERNEUTSTYR VED SLUKKING AV BRANN og åndedrettsvern er påkrevet. ANNEN INFORMASJON Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. La ikke spill fra brannslokningsarbeid renne ut i avløp. 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSONELL Bruk egnet verneutstyr. (informasjon iht. seksjon 8). SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE YTRE MILJØ Forhindre utslipp til kloakk eller til mark og vann. METODER FOR OPPRYDDING OG RENGJØRING Tørkes opp med inaktivt absorbsjonsmateriale f.eks. Vermikulit. Oppsamles. Rens fortrinnsvis med rengjøringsmidler, unngå bruk av løsemidler. ANNEN INFORMASJON Se seksjon 13, informasjon om avfallshåndtering og destruksjon. 2(6)

3 7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING HÅNDTERING Ved faglig arbejde med herdeplastprodukter se Arbejdstilsynet Bruk egnet verneutstyr. (informasjon iht. seksjon 8). OPPBEVARING Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares på godt ventilert sted. 8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR BEGRENSNING OG KONTROLL AV EKSPONERING Arbeidsplass og arbeidsmetoder tilrettelegges slik at direkte kontakt med produktet forhindres. Mulighet for øyeskylling skal finnes på arbeidsplassen. Personer med anlegg for allergi bør ikke arbeide med produktet. ÅNDEDRETTSVERN Normalt ikke nødvendig pga. liten avdampning. ØYEVERN Bruk øyevern ved risiko for direkte kontakt eller sprut. HÅNDVERN Bruk vernehansker.nitrilgummibutylgummi. ANNET HUDVERN ENN HÅNDVERN Bruk verneklær ved risiko for direkte kontakt eller sprut. Använd rena heltäckande skyddskläder (gärna av engångstyp) 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Tilstandsform Farge Lukt Løselighet Løselighet i vann Tykkflytende væske Fargeløs. Karakteristisk. Løselig i de fleste organiske løsningsmidler. Ikke løselig i vann. FYSISKE OG KJEMISKE PARAMETERE Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad Flammepunkt ~ 145 C Tetthet ~ 1130 kg/m³ Blandningsförhållande: A: 63 B:37 (viktdelar) Densitet blandad produkt 1100 kg/m3 VOC ~ 0 g/l 10. STABILITET OG REAKTIVITET STABILITET Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold. MATERIALER SOM SKAL UNNGÅS Eksoterm reaksjon, som kan vara häftig med aminer. FARLIGE SPALTINGSPRODUKTER Inga kjente ved normal håndtering. 3(6)

4 11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE Akutte toksiske testresultater Eksponeringsvei Verdi/enhet Dyreart Eksp.tid Merknad Oral LD50 > 5000 mg/kg Rat 1) Dermal LD50 > 2000 mg/kg Rat 2) Merknader til akutte testresultater Merknad Kommentar 1) 2) Epoksy. GENERELT Innan arbete med epoxiprodukter påbörjas skall tillhandahållet informationsmaterial noggrant studeras. Arbejdesskydds anvisningar om epoxiprodukter skall åtföljas. INNÅNDING Produktet har liten avdampning/flyktighet, og innånding er lite relevant. HUDKONTAKT Epoksy- og aminholdige produkter kan forårsake hudlidelser, bl.a. allergisk eksem.kan gi: Irriterer huden. Langvarig eller gjentatt kontakt med kjemikaliet kan gi:risiko for allergiske reaksjoner.kløe.rødme. ØYEKONTAKT Kan gi: Irritasjon. SVELGING Irriterende.Kan gi magesmerter eller brekninger. ALLERGI Produktet inneholder en epoksyharpiks som kan forårsake sensibilisering og allergiutvikling. AKUTTE OG KRONISKE SKADEVIRKNINGER Se ovan. 12. MILJØOPPLYSNINGER ØKOTOKSISITET Reaksjonsprodukt: bisfenol-a-diglycidyleter og homologer med molekylvækt <700: GIFTIG FOR VANNLEVENDE ORGANISMER. KAN FORÅRSAKE UØNSKEDE LANGTIDSVIRKNINGER I VANNMILJØET.Kan redan vid låg koncentration orsaka dödlighet eller förgiftning av fisk och andra vattenorganismer MOBILITET Oppløses ikke i vann. PERSISTENS OG NEDBRYTBARHET Ikke lett nedbrytbart. BIOAKKUMULERINGSPOTENSIAL Mulighet for bioakkumulering. ANNEN INFORMASJON Det er ingen tilgjengelige data på selve produktet.informasjonen gæller før ingående:epoksyharpiksinnsamling av data pågår. 4(6)

5 13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL GENERELT Spill, rester, kasserade handskar ock skyddskläder samt emballage samlas i särskild behållare märkt hälsofarligt avfall med information om allergirisken. Destrueres etter lokale forskrifter. 14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Ja Nei Ikke vurdert UN-nr: 3082 VARENAVN OG BESKRIVELSE: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. / Miljøskadelig flytende stoff, n.o.s.(epoksiharpiks). ADR/RID (veitransport/jernbanetransport) Klasse: 9 Forpakningsgr: III Fareseddel: 9 IMDG (sjøtransport) Klasse: 9 Forpakningsgr: III Sub. risiko: EMS: F-A S-F Marin forurensning: ja IATA (lufttransport) Klasse: 9 Forpakningsgr: III Etikett: OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER Irriterende Miljøskadelig EF-etikett Nei Ja Ikke vurdert SAMMENSETNING Reaktionsprodukt; bisfenol A-diglycidyleter; homologe med molekylvækt <700 (75-85 %), Heksandiol diglycidyleter (15-30 %) R-SETNINGER Nr. R-setningstekst R36/38 Irriterer øynene og huden. R43 Kan gi allergi ved hudkontakt. R51/53 Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. S-SETNINGER S24/25 Unngå kontakt med huden og øynene. S-26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S28 Får man stoffet på huden vaskes straks med såpe og vann. S37/39 Bruk egnede vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. S46 Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten. S29 Må ikke tømmes i kloakkavløp. S61 Unngå utslipp til miljøet. Se helse-, miljø- og sikkerhets- (HMS) datablad for ytterligere informasjon. ANDRE MERKESETNINGER Inneholder epoksyforbindelser. Se informasjon fra produsenten. Direktiv 2004/42/EF: VOC-grenseverdi (kat A/j) 500 g/l (2010). Dette produkt indeholder g/l VOC, se avsnitt 9. 5(6)

6 REFERANSER Råvarulev. HMS-datablad. 16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR HMS LEVERANDØRENS ANMERKNINGER Kun for yrkesmessig bruk. Opplysningene i dette HMS-datablad er i henhold til vår informasjon påangitte dato for siste revidering. Endring punkt: 1, 9, 15, 16. LISTE OVER ALLE RISIKOSETNINGER Nr. R-setningstekst R36/38 Irriterer øynene og huden. R43 Kan gi allergi ved hudkontakt. R51/53 Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet R52/53 Skadelig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. RÅD OM OPPLÆRING Ved faglig arbejde med herdeplastprodukter se Herdeplast kan skade helsen din (brosjyre 377) YL-gruppe 00 YL-tall 0-30 m3/l 6(6)

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare Sist endret: 15.05.2008 Internt nr: Erstatter dato: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN EPX-V Primer

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01.11.2001 Internt nr: Erstatter dato:05.03.2001 EPX Solid Primer B (ej på hemsida) 0 (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 HMS-DATABLAD

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07.04.2009 Internt nr: Erstatter dato: 04.12.2008 SPRAYFÄRG OLIKA KULÖRER

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07.04.2009 Internt nr: Erstatter dato: 04.12.2008 SPRAYFÄRG OLIKA KULÖRER 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Aerosol Scandinavia AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Malinger, lakker Internt art.nr. Betegnelse 1-7891,7892

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 26/07/2005 Internt nr.: Erstatter dato:

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 26/07/2005 Internt nr.: Erstatter dato: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Hesselberg Bygg AS Godkjent for distribusjon. HANDELSNAVN GRUPPENAVN BRUKSOMRÅDE Barrikade HERDERE

Detaljer

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smørefett. Artikkelnummer Nasjonal produsent/importør Foretak Deler AS Adresse Postboks 1004 Postnr./sted N-1442 DRØBAK Land

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 21.01.2005 Internt nr: Erstatter dato: SILICONTETNING - RØD (HØY TEMP)

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 21.01.2005 Internt nr: Erstatter dato: SILICONTETNING - RØD (HØY TEMP) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Pon Equipment HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE High temperature Adhesive/Sealant Til generell tetting/liming

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 14.05.2008 Internt nr: Erstatter dato: Ultra White

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 14.05.2008 Internt nr: Erstatter dato: Ultra White 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Erstatter Taxat Supra Tekstilvaskepulver - kompakt.

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07/06/2006 Internt nr: 62297 Erstatter dato: 09/10/2002 Råolje (diverse oljefelter)

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07/06/2006 Internt nr: 62297 Erstatter dato: 09/10/2002 Råolje (diverse oljefelter) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Kontrollert iht gjeldende regelverk (2005) Godkjent for lab.bruk Godkjent av Fellesdatabasen HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Includes

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 18.11.2004 Internt nr: Erstatter dato: Tit Shoe Cream

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 18.11.2004 Internt nr: Erstatter dato: Tit Shoe Cream 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Nasjonal produsent/importør Foretak Boston Scandinavia AB Adresse Berga Allè 1 Postnr./sted 254 52 Helsingborg Telefon +46 42-15 38 60

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Bio Avløp Kartong Luktkontroll i avløp. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 226420. Nasjonal produsent/importør

SIKKERHETSDATABLAD. Bio Avløp Kartong Luktkontroll i avløp. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 226420. Nasjonal produsent/importør 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Luktkontroll i avløp. Artikkelnummer 226420 Nasjonal produsent/importør Foretak PROFF Norge AS Adresse Hegdal

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. OLJESANERINGSMIDDEL Sanering etter oljespill. Sanering etter oljespill

SIKKERHETSDATABLAD. OLJESANERINGSMIDDEL Sanering etter oljespill. Sanering etter oljespill 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Sanering etter oljespill. Sanering etter oljespill Artikkelnummer 222512 Nasjonal produsent/importør Foretak

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Stålplast Primer CA komp A. Sist endret: 10.04.2012 Erstatter dato: 16.09.2010 Internt nr: 11160

SIKKERHETSDATABLAD. Stålplast Primer CA komp A. Sist endret: 10.04.2012 Erstatter dato: 16.09.2010 Internt nr: 11160 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse S Hagmans Grundprimer CA komp A,Hagmans Stålplast Grundprimer CA komp A, Stålplast

Detaljer

HMS - DATABLAD. HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 10/01/2008 Internt nr.: Erstatter dato: 08/10/2007

HMS - DATABLAD. HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 10/01/2008 Internt nr.: Erstatter dato: 08/10/2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Avfetting/vask industri Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) 102050 Nasjonal

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. SANIPOL SANITÆRRENT Alkalisk rengjøringsprodukt til generell bruk. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 226030

SIKKERHETSDATABLAD. SANIPOL SANITÆRRENT Alkalisk rengjøringsprodukt til generell bruk. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 226030 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Alkalisk rengjøringsprodukt til generell bruk. Artikkelnummer 226030 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) 2100399 Nasjonal

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Windus

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Windus 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Erstatter Soilax GMC Glassrent og Into Glass- og speilrengjøringsmiddel.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Extend Auto Burnish Vedlikeholdspolish STA-BRITE FLOOR COATING Vedlikeholdspolish.

SIKKERHETSDATABLAD. Extend Auto Burnish Vedlikeholdspolish STA-BRITE FLOOR COATING Vedlikeholdspolish. 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE STA-BRITE FLOOR COATING Vedlikeholdspolish. Artikkelnummer 209140 Nasjonal produsent/importør Foretak

Detaljer

HMS-DATABLAD. HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 02.11.2010 Internt nr: 439 Erstatter dato: 04.08.2010

HMS-DATABLAD. HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 02.11.2010 Internt nr: 439 Erstatter dato: 04.08.2010 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Godkjent av HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE OEM 774F Frostvæske Artikkelnummer 439 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.)

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25/10/2005 Internt nr.: Erstatter dato: 24/09/2004 OMEGA

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25/10/2005 Internt nr.: Erstatter dato: 24/09/2004 OMEGA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Industrivask Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) 095429 Nasjonal Produsent

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.12.2002 Internt nr: Erstatter dato:01.03.2002 Tradition Äkta Falu Rödfärg (utgår) 0 (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 HMS-DATABLAD

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. MEGASIL SB Elastisk silikonbasert fugemasse.

SIKKERHETSDATABLAD. MEGASIL SB Elastisk silikonbasert fugemasse. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Rescon Mapei HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Elastisk silikonbasert fugemasse. Artikkelnummer 1706006001100,

Detaljer

KARBONDIOKSID (FLYTENDE)

KARBONDIOKSID (FLYTENDE) HMSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK HANDELSNAVN KJEMISK NAVN Karbondioksid SYNONYMER Dypkjølt karbondioksid, kondensert karbondioksid, ; Flytende karbondioksid, liquid karbondioksid,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. PURGEL En komponent polyuretanbasert injeksjonsmiddel. Helseskadelig

SIKKERHETSDATABLAD. PURGEL En komponent polyuretanbasert injeksjonsmiddel. Helseskadelig Sist endret: 25.11.21 Erstatter dato: 8.1.28 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Rescon Mapei HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE En komponent

Detaljer

Handelsnavn: MAPEPOXY L COMP-A

Handelsnavn: MAPEPOXY L COMP-A HMS-DATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 15.02.2005 Handelsnavn: MAPEPOXY L COMP-A Produkttype: Anvendelsesområde: BETONGLIM Epoxylim for liming av betong. Artikkelnr:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Hagmans Aquabarr MIR

SIKKERHETSDATABLAD. Hagmans Aquabarr MIR DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som

Detaljer

RENGJØRINGSTABLETTER FOR RATIONAL SELFCOOKING CENTER

RENGJØRINGSTABLETTER FOR RATIONAL SELFCOOKING CENTER 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Teknologisk Institutt Laboratorietjenester AS HANDELSNAVN PRODUKTTYPE RENGJØRINGSMIDLER Pr-nr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret: 07.11.2011 Internt nr.: 322 Erstatter dato: 10.11.2008 BILSHAMPO OK 322. Irriterende

SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret: 07.11.2011 Internt nr.: 322 Erstatter dato: 10.11.2008 BILSHAMPO OK 322. Irriterende 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Vasking av bil. Artikkelnummer 322 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) 71116

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09/03/07 Internt nr.: Erstatter dato: 16/06/06 BYCOTEST 103 (Aerosol)

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09/03/07 Internt nr.: Erstatter dato: 16/06/06 BYCOTEST 103 (Aerosol) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Kvinlog HMS Rådgivning HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Svart magnetpulver Pr-nr. 065436 Produsent/importør

Detaljer

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG Side 1 av 5 HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet

Detaljer

HMS - DATABLAD. NITROGEN Plasmaskjæring, matvarepakking, kjøling, frysing, drivgass, trykksetting, inertering, laboratorium m.m.

HMS - DATABLAD. NITROGEN Plasmaskjæring, matvarepakking, kjøling, frysing, drivgass, trykksetting, inertering, laboratorium m.m. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av AGA AS HANDELSNAVN KJEMISK NAVN BRUKSOMRÅDE FORMEL N 2 NITROGEN Plasmaskjæring, matvarepakking,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Hagmans Carosol Grunningsmaling Rød. Sist endret: 13.11.2012 Erstatter dato: 07.03.2011 Internt nr: 11450

SIKKERHETSDATABLAD. Hagmans Carosol Grunningsmaling Rød. Sist endret: 13.11.2012 Erstatter dato: 07.03.2011 Internt nr: 11450 DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Grundfärg Röd Grund/Grunningsmaling Rød Pohjamaali punainen Base Paint Red Farba

Detaljer