Epoxy Primer Grey

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1-7520 Epoxy Primer Grey"

Transkript

1 I overensstemmelse med forskrift om klassifiserin, merkin m.v. av farlie kjemikalier o forskrift om utarbeidelse o distribusjon av helse-, miljø- o sikkerhetsdatablad for farlie kjemikalier. 1. SIKKERHETSDATABLAD IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn o/eller -kode Produsent adresse til person ansvarli for dette HMS databladet Nødtelefonnummer (med åpninstid) Importør Anvendelsesområde Produktreistrerinsnummer Epoxy Primer Grey Epoxy Primer Grey Valspar bv Zuiverinwe PE Lelystad The Netherlands tel +31 (0) fax +31 (0) Call +31 (0) (durin daytime) MECA Norway AS Kallerudsvinen 13, 2816 Gjøvik PB 1014, 2804 Gjøvik Nore Telefon Telefaks E-post Hjemmeside http//www.meca.no Nødtelefonnummer Giftinformasjonssentralen FAREIDENTIFIKASJON Skadevirkniner for mennesker Billakkerin Ikke kjent. Produktet er klassifisert i henhold til Forskrift om klassifiserin, merkin m.v. av farlie kjemikalier. Klassifiserin F; R11 Xn; R20 Xi; R36/38 R43 N; R50/53 Fysiske/kjemiske Meet brannfarli. skadevirkniner Skadevirkniner i miljøet 3. Farli ved innåndin. Irriterer øynene o huden. Kan i alleri ved hudkontakt. Meet ifti for vannlevende oranismer, kan forårsake uønskede lantidsvirkniner i vannmiljøet. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER Stoffer er helse- eller miljøfarlie i henhold til Forskrift om klassifiserin o merkin m.v. av farlie kjemikalier, Vedle VI Stofflisten. Kjemisk navn bisfenol-a o epiklorhydrin; epoksyharpiks (jennomsnittsmolekylvekt 700), reaksjonsprodukt av CAS nummer % EC nummer Klassifiserin Xi; R36/38 R43 N; R51/53 xylen R10 Xn; R20/21 Xi; R38 4-metylpentan-2-on F; R11 Xn; R20 Xi; R36/37 [1] [1] [2] [1] [2] Utitt dato/revisjonsdato 12/02/2010. / / Side 1/13

2 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER R66 trisinkbis(ortofosfat) N; R50/53 [1] etylbenzen F; R11 [1] [2] Xn; R20 sinkoksid N; R50/53 [1] 2-metylpropan-1-ol R10 [1] [2] Xi; R41, R37/38 R67 butan-1-ol R10 Xn; R22 Xi; R41, R37/38 R67 [1] [2] Se avsnitt 16 for de fullstendie R-setninene det vises til ovenfor I føle produsentens nåværende kunnskap, o for anvendbare konsentrasjoner, finnes det inen bestanddeler i produktet som er klassifisert som helse- eller miljøskadeli, o som skulle kreve rapporterin i dette avsnittet. [1] Stoff klassifisert med en helse - eller miljøfare [2] Stoff med en yrkeshyienisk renseverdi Administrativ/Administrative norm/normer er, hvis tiljeneli, oppført i punkt FØRSTEHJELPSTILTAK Førstehjelpstiltak Generelt Innåndin Hudkontakt Øyekontakt Svelin 5. BRANNSLOKKINGSTILTAK I alle tvilstilfeller o ved vedvarende symptomer skal lee kontaktes. Ikke i en bevisstløs person noe jennom munnen. Bevisstløse personer plasseres i stabilt sideleie mens lee kontaktes. Flytt til frisk luft. Hold personen varm o i ro. Hvis den tilskadekomne ikke puster, puster ureelmessi eller det oppstår åndedrettsstans, må det is kunsti åndedrett eller utdannet personell kan i oksyen. Fjern forurensede klær o sko. Vask huden rundi med såpe o vann eller bruk et anerkjent hudrensinsprodukt. Løsemidler eller tynnere må IKKE brukes. Se etter o ta ut eventuelle kontaktlinser. Skyll øynene omående med rennende vann i minst 15 minutter, mens øyelokkene holdes åpne. Ved svelin, kontakt lee omående o vis denne beholderen eller etiketten. Hold personen varm o i ro. Ikke fremkall brekniner. Slokkemidler Anbefales alkoholbestandi skum, CO2, pulver, vannspray. Anbefaliner Ved brann oppstår det tykk, svart røyk. Eksponerin for spaltninsprodukter kan være helseskadeli. Enet pusteutstyr kan være påkrevd. Lukkede beholdere som eksponeres for flammer, kjøles ned med vann. Avrennin fra brannslokkin må ikke komme ut i avløp eller vannveier. 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP Personlie vernetiltak Eliminer alle antenninskilder o sør for od ventilasjon. Unnå å innånde damp eller tåke. Se vernetiltakene som er oppført i avsnitt 7 o 8. Berens o samle spill med ikke brennbare absorberende materialer, f.eks. sand, jord, vermikulitt eller kiselur, o plasser i beholder for deponerin i henhold til lokale bestemmelser (se avsnitt 13). Utslipp/søl Renjøres fortrinnsvis med vaskemiddel. Unnå bruk av løsemidler. Obs! Se avsnitt 8 for informasjon om personli verneutstyr o avsnitt 13 for informasjon om avfallshåndterin. Utitt dato/revisjonsdato 12/02/2010. / / Side 2/13

3 7. HÅNDTERING OG LAGRING Håndterin Damp er tynre enn luft o kan spres på ulvnivå. Damp kan danne eksplosive forbindelser med luft. Unnå at det dannes brannfarlie eller eksplosjonsfarlie konsentrasjoner av damp i luften, o unnå dampkonsentrasjoner som overstier renseverdier for yrkeseksponerin. Produktet skal videre bare brukes i områder hvor all bruk av åpen flamme o andre antennelseskilder unnås. Elektrisk utstyr skal beskyttes i tilstrekkeli rad. For å avlede statisk elektrisitet under overførin, må fatet jordes o kobles til den mottakende beholderen med en jordlednin. Operatører skal bruke antistatisk fottøy o tøy, o ulv skal være ledende. Emballasjen skal holdes tett lukket. Må holdes borte fra varme, nister o ild. Gnistdannende verktøy må ikke brukes. Unnå kontakt med huden o øynene. Unnå innåndin av støv, partikler eller sprøytetåke som oppstår ved bruk av dette preparatet. Unnå innåndin av pussestøv. Det må ikke spises, drikkes eller røykes i områder der dette materialet håndteres, oppbevares o bearbeides. Bruk enet personli verneutstyr (se avsnitt 8.). Tøm aldri ved bruk av trykk. Dette er ikke en trykkbeholder. Skal bare oppbevares i beholdere av samme materiale som den oriinale. Føl reelverk for helse o sikkerhet på arbeidsplassen. Ved utilstrekkeli ventilasjon o ved arbeid i sprøyteboks skal friskluftmaske benyttes, slik at man har kontroll over partikkel- o løsemiddeldampene. Larin Oppbevares i henhold til lokale bestemmelser. Føl forholdsrelene på etiketten. Oppbevares på et tørt, kjøli o odt ventilert sted. Må holdes borte fra varme o direkte sollys. Holdes vekk fra antennelseskilder. Holdes adskilt fra oksiderende virkestoffer, kraftie alkali, kraftie syrer. Inen røykin. Unnå uautorisert tilan. Åpnede beholdere må lukkes forsvarli o oppbevares stående for å unnå lekkasje. Må ikke tømmes i kloakkavløp. 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE Tekniske tiltak Navn på bestanddeler xylen 4-metylpentan-2-on Sør for tilstrekkeli ventilasjon. Der det er praktisk muli skal dette oppnås ved bruk av lokal avtrekksventilasjon o enerelt odt avsu. Hvis dette ikke er tilstrekkeli til å holde konsentrasjoner av partikler o løsemiddeldamp under administrativ norm, må det brukes enet åndedrettsvern. Administrative normer Arbeidstilsynet (Nore, 3/2009). Absorbert jennom huden. Gjennomsnittsverdier 108 m/m³, 0 aner per skift, 8 time(er). Gjennomsnittsverdier 25 ppm, 0 aner per skift, 8 time(er). Arbeidstilsynet (Nore, 3/2009). Absorbert jennom huden. Gjennomsnittsverdier 105 m/m³ 8 time(er). Gjennomsnittsverdier 25 ppm 8 time(er). etylbenzen N-Arbeidstilsynet (Nore, 2000). Kreftfremkallende. AN 50 ppm 8 time(er). AN 220 m/m³ 8 time(er). Arbeidstilsynet (Nore, 3/2009). Absorbert jennom huden. Kreftfremkallende. Gjennomsnittsverdier 20 m/m³ 8 time(er). Gjennomsnittsverdier 5 ppm 8 time(er). 2-metylpropan-1-ol N-Arbeidstilsynet (Nore, 2000). AN 25 ppm 8 time(er). AN 75 m/m³ 8 time(er). Arbeidstilsynet (Nore, 3/2009). Absorbert jennom huden. T 75 m/m³ T 25 ppm butan-1-ol N-Arbeidstilsynet (Nore, 2000). AN 25 ppm 8 time(er). AN 75 m/m³ 8 time(er). Arbeidstilsynet (Nore, 3/2009). Absorbert jennom huden. T 75 m/m³ T 25 ppm Utitt dato/revisjonsdato 12/02/2010. / / Side 3/13

4 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE Personli verneutstyr Luftveiene Arbeidere som eksponeres for konsentrasjoner over fastsatt renseverdi, må bruke enet, odkjent åndedrettsvern. Hud o kropp Hender Hansker Tørrpussin, brennin o sveisin av den tørkede malinsfilmen vil produsere støv o/eller farlie asser. Der det er muli, bør det brukes våtslipin/-mattin. Hvis eksponerin ikke kan unnås, selv ved bruk av lokalt avtrekk, må det brukes passende åndedrettsvern. Personell skal bruke antistatisk tøy av naturfiber eller varmeresistent syntetisk fiber. Ved forlenet eller jentatt håndterin skal det brukes følende hansketyper Anbefales folie, fluorummi Kan brukes nitrilummi, neopren, butylummi Ikke anbefalt PVC Beskyttelseskremer kan i beskyttelse for utsatte hudpartier, men bør imidlertid ikke påføres etter at huden er eksponert for preparatet. Anbefalinen anående hvilke typer hansker som skal brukes, er basert på informasjon fra følende kilde Brukeren må kontrollere at det endelie valet av hansketyper for håndterin av produktet, er den mest passende o tar hensyn til de bestemte bruksforhold som eksisterer, som krevd i påbudet om eenvurderin av risiko. Øyne Bruk øyevernutstyr som beskytter mot sprut fra væsker. Berensnin o overvåknin av miljøeksponerinen Må ikke tømmes i avløp eller vassdra. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Fysisk tilstand Fare Flammepunkt Væske. Grå. Relativ tetthet Closed cup (CC) 18.5 C (65.3 F) Damptetthet 3.5 [Luft = 1] Nedre eksplosjonsrense Nedre 1.2% Øvre 10.9% Løselihet Uløseli i følende materialer kaldt vann o varmt vann. 10. STABILITET OG REAKTIVITET Stabilt under anbefalte vilkår for oppbevarin o håndterin (se avsnitt 7). Farlie nedbrytinsprodukter karbonmonoksid, karbondioksid, røyk, oksider av nitroen. Oppbevares adskilt fra følende materialer for å unnå kraftie eksotermiske reaksjoner oksiderende virkestoffer, kraftie alkali, kraftie syrer. 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER Det finnes inen data for selve preparatet. Preparatet er vurdert ved den konvensjonelle metoden i Forskrift om klassifiserin o merkin m.v. av farlie kjemikalier. Se avsnitt 3 o 15 for detaljer. Eksponerin for konsentrasjoner av løsemiddeldamp som overstier administrativ norm, kan i helseplaer som irriterte slimhinner o luftveier samt skade på nyrer, lever o sentralnervesystem. Symptomer o ten er hodepine, svimmelhet, tretthet, muskelsvekkelse, døsihet, o i ekstreme tilfeller bevisstløshet. Løsemidler kan i noen av de ovennevnte virkniner ved absorpsjon jennom huden. Gjentatt eller lanvari kontakt med preparatet kan skade hudens naturlie fettla, som ijen kan føre til ikke-allerisk kontakteksem o absorpsjon via huden. Sprut av væsken i øynene kan skape irritasjon o midlertidi skade. Inneholder bisfenol-a o epiklorhydrin; epoksyharpiks (jennomsnittsmolekylvekt 700), reaksjonsprodukt av. Kan i en allerisk reaksjon. Akutt toksisitet Navn på produkt/bestanddel Resultat Arter Dose Eksponerin Utitt dato/revisjonsdato 12/02/2010. / / Side 4/13

5 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER xylene LD50 Hud Kanin >1700 m/k - LD50 I Rotte 2459 m/k - LD50 Oral Rotte 4300 m/k - LD50 Under Rotte 1700 m/k - huden LC50 Innåndin Rotte 5000 ppm 4 Damp 4-metylpentan-2-on LD Hud Kanin >3 /k - LD50 I Rotte 400 m/k - LD50 Oral Rotte 4600 m/k - LD50 Oral Rotte 2080 m/k - TDLo Oral Rotte 500 m/k - trisinkbis(ortofosfat) LD50 I Rotte 551 m/k - LD50 Oral Rotte >5000 m/k - TDLo I luftrøret Rotte 250 m/k - etylbenzen LD50 Hud Kanin >5000 m/k - LD50 Hud Kanin ul/k - LD50 Oral Rotte 3500 m/k - TDLo I Rotte 1062 m/k - LC50 Innåndin Rotte m/m3 2 Damp sinkoksid LD I luftrøret Rotte >4979 u/k - LD Oral Rotte >8437 m/k - LD50 I Rotte >240 m/k - 2-metylpropan-1-ol LD50 Hud Kanin 3400 m/k - LD50 I Rotte 720 m/k - LD50 I en vene Rotte 340 m/k - LD50 Oral Rotte 2460 m/k - LC50 Innåndin Rotte m/m3 4 Damp butan-1-ol LD50 Hud Kanin 3400 m/k - LD50 I Rotte 200 m/k - LD50 I en vene Rotte 310 m/k - LD50 Oral Rotte 790 m/k - TDLo I Rotte 400 m/k - LC50 Innåndin Rotte m/m3 4 Damp LC50 Innåndin Damp Rotte 8000 ppm 4 Konklusjon/oppsummerin Ikke kjent. Kronisk toksisitet Konklusjon/oppsummerin Ikke kjent. Kreftfremkallende eenskap Konklusjon/oppsummerin Ikke kjent. Mutasjonsfremmende karakter Konklusjon/oppsummerin Fosterskadelie eenskaper Konklusjon/oppsummerin Reproduktiv iftihet Konklusjon/oppsummerin Ikke kjent. Ikke kjent. Ikke kjent. Utitt dato/revisjonsdato 12/02/2010. / / Side 5/13

6 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER Produktnavn etylbenzen Listenavn Navn på listen Klassifiserin Merknader Norske administrative normer 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER Det finnes inen data for selve preparatet. Må ikke tømmes i avløp eller vassdra. etylbenzen Carc. K Stoffblandinen er klassifisert miljøskadeli i henhold til bereninsmetoden i Forskrift om klassifiserin, merkin m.v. av farlie kjemikalier. (2002). Se punkt 2 o 15 for ytterliere informasjon. Økotoksisitet i vannmiljø Navn på produkt/bestanddel Test Resultat Arter Eksponerin xylene 8.5 ppm Skalldyr - Daerblade rass shrimp - Palaemonetes puio - Adult u/l til u/l til u/l til u/l u/l til u/l til u/l 8600 til 9591 u/l 8500 u/l 8200 til u/l 3300 til 4093 u/l macrochirus Fisk - Rainbow mykiss macrochirus macrochirus promelas - 31 daer mm macrochirus macrochirus macrochirus Skalldyr - Daerblade rass shrimp - Palaemonetes puio Fisk - Rainbow mykiss Fisk - Rainbow Utitt dato/revisjonsdato 12/02/2010. / / Side 6/13

7 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER 4-metylpentan-2-on til u/l til u/l til u/l trisinkbis(ortofosfat) Dødlihet Akutt EC m/l Dødlihet Akutt EC m/l Dødlihet Akutt LC m/l 90 u/l mykiss etylbenzen - Akutt EC til u/l - Akutt EC til 9460 u/l - Akutt EC til 4400 u/l - Akutt EC til 4400 u/l til u/l u/l til u/l til u/l promelas - 31 daer - 20 mm promelas - Juvenile (Fledlin, Hatchlin, Weanlin) - 28 til 34 daer promelas - 29 daer - 21 mm Ale Dafnie Fisk Fisk - Rainbow mykiss daer Skalldyr - Brine shrimp - Artemia sp. - Nauplii Skalldyr - Brine shrimp - Artemia sp. - Nauplii - <=24 - <=24 mana - <=24 Skalldyr - Duneness or edible crab - Cancer maister - Zoea - <=24 Fisk - Rainbow 72 Utitt dato/revisjonsdato 12/02/2010. / / Side 7/13

8 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER mykiss til u/l - <=24 Skalldyr - Brine til u/l shrimp - Artemia sp. - Nauplii til u/l promelas - 34 daer til u/l promelas - 30 daer Fisk - Guppy - u/l Poecilia reticulata 9100 til u/l promelas - 30 daer til u/l promelas - 28 til 32 daer mm Skalldyr - Brine til u/l shrimp - Artemia sp. - Nauplii Skalldyr - >5200 u/l Opossum shrimp - Americamysis bahia - < Fisk - Atlantic til 5700 u/l silverside - Menidia menidia 4200 Fisk - Rainbow u/l mykiss 4.3 til Fisk - Striped 4.7 ul/l bass - Morone saxatilis - Juvenile (Fledlin, Hatchlin, Weanlin) Kronisk NOEC 6800 u/l mana - <=24 - Kronisk NOEC Fisk - Atlantic 3300 u/l silverside - Menidia menidia sinkoksid - Akutt EC50 >1000 ppm mana - <24 >320 Utitt dato/revisjonsdato 12/02/2010. / / Side 8/13

9 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER ppm 1.1 til 2.5 ppm u/l u/l 98 u/l 2-metylpropan-1-ol - Akutt EC til u/l - Akutt EC til u/l - Akutt EC til u/l - Akutt EC til u/l til u/l til u/l til u/l til u/l til u/l til u/l macrochirus Fisk - Rainbow mykiss promelas - Neonate - <24 - <24 - <24 mana - 6 til 24 mana - LARVAE - <24 flea - Ceriodaphnia reticulata - LARVAE - <24 pulex - LARVAE - <24 Fisk - Gullfisk - Carassius auratus Fisk - Western mosquitofish - Gambusia affinis macrochirus promelas Fisk - Channel catfish - Ictalurus punctatus promelas - 30 daer mm Utitt dato/revisjonsdato 12/02/2010. / / Side 9/13

10 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER Miljøopplysniner Bioloisk nedbrytbarhet til u/l til u/l til u/l til u/l u/l butan-1-ol - Akutt EC til u/l 100 til 500 m/l Konklusjon/oppsummerin Ikke kjent u/l til u/l u/l u/l til u/l Fisk - Rainbow mykiss til 24-0 til 24 Fisk - Bleak - Alburnus alburnus - 8 cm Skalldyr - Brine shrimp - Artemia salina - Nauplii mana - 6 til 24 macrochirus Fisk - Bleak - Alburnus alburnus - 8 til 10 cm Fisk - Bleak - Alburnus alburnus - 8 cm promelas - Juvenile (Fledlin, Hatchlin, Weanlin) - 4 til 8 uker til 3.1 cm promelas - Juvenile (Fledlin, Hatchlin, Weanlin) - 4 til 8 uker til 3.1 cm promelas - 33 daer mm Utitt dato/revisjonsdato 12/02/2010. / / Side 10/13

11 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER Konklusjon/oppsummerin Ikke kjent. Navn på produkt/bestanddel Halverinstid i vann Fotolyse Bioloisk nedbrytbarhet 4-metylpentan-2-on - - Lett 13. INSTRUKSER VED DISPONERING Må ikke tømmes i avløp eller vassdra. Avhendin i henhold til alle relevante føderale, delstatsbaserte o lokale reler. Nore - Farli avfall Produktets klassifiserin kan oppfylle kriteriene for farli avfall. 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER Transport innenfor brukerens anle produktet skal alltid transporteres i lukkede beholdere som står oppreist. Det må sikres at personer som transporterer produktet har fått opplærin i hva som skal jøres ved uhell eller utslipp. Landtransport, Vei/to FN-nummer Navn på transportdokument Spesiell bestemmelse 640 ADR/RID klasse Emballasjeruppe ADR/RID etikett 1263 Malin (xylene) D 3 II Sjø FN-nummer 1263 Forsendelsesnavn Paint (xylene) Spesielle bestemmelser Not available. Marine reaction product bisphenol-a-(epichlorhydrin); epoxy resin (number averae forurensninsstoffer molecular weiht 700), Phosphoric acid, zinc salt (23) IMDG klasse Emballasjeruppe IMDG etikett 3 II Havforurensende stoff Yes. Krisetiltak (EmS) 3-05 Luft FN-nummer 1263 Forsendelsesnavn Paint (xylene) Spesielle bestemmelser Not available. ICAO/IATA klassifiserin 3 Emballasjeruppe II Bestemmelsen om "viskositetsunntak" jelder ikke for lufttransport. ICAO/IATA etikett Innenlandsvannveier FN-nummer 1263 Forsendelsesnavn Malin (xylene) Utitt dato/revisjonsdato 12/02/2010. / / Side 11/13

12 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER ADN/ADNR klassifiserin Emballasjeruppe ADN/ADNR etikett 3 II 15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER VOC for bruksklart produkt Stoffliste for Europa Industrielt bruk Opplysniner om lover o forskrifter Faresymbol(er) IIB/c. Grunninsprodukter - Etsrunnin/Fyller o enerell metallrunnin. EU renseverdier 540/l. (2007) Dette produktet inneholder maksimum 509 /l VOC. Alle bestanddelene er listet opp eller mottatt dispensasjon for. Informasjonen i dette HMS databladet utjør ikke brukerens eenvurderin av risiko på arbeidsplassen, som krevd i helse- o miljølovivninen. Påbudene i Arbeidsmiljøloven jelder ved bruk av dette produktet på arbeidsplassen. Produktet er klassifisert o merket for leveranse i samsvar med Forskrift om klassifiserin o merkin m.v. av farlie kjemikalier som føler Risikosetniner Sikkerhetssetniner Karsinoen klasse Inneholder Meet brannfarli, Helseskadeli, Miljøskadeli R11- Meet brannfarli. R20- Farli ved innåndin. R36/38- Irriterer øynene o huden. R43- Kan i alleri ved hudkontakt. R50/53- Meet ifti for vannlevende oranismer, kan forårsake uønskede lantidsvirkniner i vannmiljøet. S23- Unnå innåndin av damp eller sprøytetåke. S24- Unnå hudkontakt. S37- Bruk enede vernehansker. S51- Må bare anvendes på odt ventilerte steder. Ikke klassifisert. bisfenol-a o epiklorhydrin; epoksyharpiks (jennomsnittsmolekylvekt 700), reaksjonsprodukt av 16. ANDRE OPPLYSNINGER CEPE-klassifiserin 1 Fullstendi tekst for R- setniner som det refereres til i del 2 o 3 - Nore R11- Meet brannfarli. R10- Brannfarli. R20- Farli ved innåndin. R22- Farli ved svelin. R20/21- Farli ved innåndin o hudkontakt. R41- Fare for alvorli øyeskade. R38- Irriterer huden. R36/37- Irriterer øynene o luftveiene. R36/38- Irriterer øynene o huden. R37/38- Irriterer luftveiene o huden. R43- Kan i alleri ved hudkontakt. R66- Gjentatt eksponerin kan i tørr eller sprukket hud. R67- Damp kan forårsake døsihet o svimmelhet. R50/53- Meet ifti for vannlevende oranismer, kan forårsake uønskede lantidsvirkniner i vannmiljøet. R51/53- Gifti for vannlevende oranismer, kan forårsake uønskede lantidsvirkniner i vannmiljøet. Informasjonen i dette HMS databladet er påkrevet i henhold til Forskrift om utarbeidelse o distribusjon av helse-, miljø- o sikkerhetsdatablad for farlie kjemikalier. Utitt dato/revisjonsdato 12/02/2010. Utitt dato/revisjonsdato 12/02/2010. / / Side 12/13

13 16. ANDRE OPPLYSNINGER Versjon Merknad til leseren 3.2 Anir informasjon som er endret fra tidliere versjon. Informasjonen i dette HMS-databladet er basert på vår kunnskap per i da samt jeldende nasjonalt reelverk. Produktet skal ikke brukes for andre formål enn dem som er anitt i avsnitt 1 uten at det innhentes skriftlie instruksjoner for håndterin. Det er alltid brukerens ansvar at alle nødvendie forholdsreler er fult for å oppfylle kravene i henhold til lokale reler o bestemmelser. Informasjonen i dette HMS-databladet er ment som en beskrivelse av sikkerhetskravene for produktet Informasjonen skal ikke betraktes som en aranti for produktets eenskaper. Utitt dato/revisjonsdato 12/02/2010. / / Side 13/13

SIKKERHETSDATABLAD IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET I samsvar med forordning (EF) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge 1. SIKKERHETSDATABLAD IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn og/eller -kode Produsent/Distributør

Detaljer

+46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET)

+46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET) I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II Norge 1. SIKKERHETSDATABLAD IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Jotun Thinner No. 10 1. Identifikasjon av

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ROBUST VÅTRUM IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. : Vannfortynnbar maling for innendørs bruk : 6666

SIKKERHETSDATABLAD ROBUST VÅTRUM IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. : Vannfortynnbar maling for innendørs bruk : 6666 I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge SIKKERHETSDATABLAD ROBUST VÅTRUM 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn og/eller -kode Produsent/Distributør

Detaljer

HELSE, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD OTI Trearmering 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller kode : Oti Trearmering 19920 Leverandør/produsent : Otra Maling- og Lakkfabrikk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BARONESSE HEFTGRUNN V IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD BARONESSE HEFTGRUNN V IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET I samsvar med forordning (EF) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge 1. SIKKERHETSDATABLAD IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn og/eller -kode Produsent/Distributør

Detaljer

HMS Datablad/ Sikkerhetsdatablad. Smartpanel Flekkmaling 0,5 ltr. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Produktbeskrivelse

HMS Datablad/ Sikkerhetsdatablad. Smartpanel Flekkmaling 0,5 ltr. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Produktbeskrivelse 1 Denne dokumentasjonen gjelder for Smartpanel Flekkmaling 0,5 ltr 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktbeskrivelse Smartpanel flekkmaling brukes til overmaling på Smartpanel vegg,

Detaljer

HMS / Sikkerhetsdatablad

HMS / Sikkerhetsdatablad 1 Denne dokumentasjonen gjelder for Smartpanel Maling, 0,5 ltr 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktbeskrivelse Smartpanel Flekkmaling brukes til maling på Smartpanel vegg, Smart

Detaljer

Giftinformasjonssentralen: 22 59 13 00. Produktet er klassifisert i henhold til Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier.

Giftinformasjonssentralen: 22 59 13 00. Produktet er klassifisert i henhold til Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier. I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge SIKKERHETSDATABLAD Jotun Thinner No. 27 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller -kode Fareseddel No.

Detaljer

Giftinformasjonssentralen: 22 59 13 00

Giftinformasjonssentralen: 22 59 13 00 I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge SIKKERHETSDATABLAD Jotun Thinner No. 07 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller -kode Jotun Thinner

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Epoxy HR - Comp. A

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Epoxy HR - Comp. A I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Epoxy HR - Comp. A 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller -kode

Detaljer

Giftinformasjonssentralen: 22 59 13 00. Belegg: Vannbasert maling. 52273

Giftinformasjonssentralen: 22 59 13 00. Belegg: Vannbasert maling. 52273 I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge SIKKERHETSDATABLAD Butinox Terrasseolje / beis 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller -kode Leverandør/produsent

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PANSAROL FINISH IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD PANSAROL FINISH IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge SIKKERHETSDATABLAD PANSAROL FINISH 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn og/eller -kode Produsent/Distributør

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Butinox Sopp- og Algedreper

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Butinox Sopp- og Algedreper I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Butinox Sopp- og Algedreper 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II Norge HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/ Revisjonsdato 20081230. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Identifikasjon

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge Pilot QD Primer 1. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller -kode

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge Penguin Nonstop Eco 1. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller -kode

Detaljer

Dette produktet er beregnet for profesjonell lakkering av kjøretøyer etter anvisninger gitt på produsentens Tekniske datablad. SIKKERHETSDATABLAD

Dette produktet er beregnet for profesjonell lakkering av kjøretøyer etter anvisninger gitt på produsentens Tekniske datablad. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge Dette produktet er beregnet for profesjonell lakkering av kjøretøyer etter anvisninger gitt på produsentens Tekniske datablad. SIKKERHETSDATABLAD

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/ Revisjonsdato : 2011-09-24.

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/ Revisjonsdato : 2011-09-24. I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II Norge Becker Acroma HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/ Revisjonsdato 20110924. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Methyl Ethyl Ketone

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Methyl Ethyl Ketone I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Methyl Ethyl Ketone 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller -kode

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Penguin HardTop - Del A 1. Identifikasjon

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge Penguin Ravilakk 1. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Quick Glassfiberplast 15.03 - Del A

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Quick Glassfiberplast 15.03 - Del A I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Quick Glassfiberplast 15.03 - Del A 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD HAMMERITE SPECIAL METAL PRIMER 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HAMMERITE SPECIAL METAL PRIMER

SIKKERHETSDATABLAD HAMMERITE SPECIAL METAL PRIMER 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HAMMERITE SPECIAL METAL PRIMER I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge SIKKERHETSDATABLAD HAMMERITE SPECIAL METAL PRIMER 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Ultra Topcoat 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller -kode Etikett

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/ Revisjonsdato 2009-09-29. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Identifikasjon

Detaljer

Butinox Sopp- og Algedreper Scanox AS P.O.Box 904 Brakerøya 3002 Drammen Norway. Giftinformasjonssentralen: 22 59 13 00

Butinox Sopp- og Algedreper Scanox AS P.O.Box 904 Brakerøya 3002 Drammen Norway. Giftinformasjonssentralen: 22 59 13 00 I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge SIKKERHETSDATABLAD Butinox Sopp- og Algedreper 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller -kode Leverandør/produsent

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Penguin Kobberstoff 1. Identifikasjon av kjemikaliet

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge Jotun White Spirit 1. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/ Revisjonsdato 2010-11-16. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Identifikasjon

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Jotun Sopp- og Algedreper

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Jotun Sopp- og Algedreper I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Jotun Sopp- og Algedreper 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge Sigural - Del B 1. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD SeaLion Tiecoat - Comp. B

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD SeaLion Tiecoat - Comp. B I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD SeaLion Tiecoat - Comp. B 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Conseal Touch-Up

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Conseal Touch-Up I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Conseal Touch-Up 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller -kode

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge Topone 1. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller -kode Leverandør/produsent

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Textile Cleaner

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Textile Cleaner I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Textile Cleaner 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller -kode

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Quick Universalsparkel

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Quick Universalsparkel I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Quick Universalsparkel 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Jotun Thinner No. 13

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Jotun Thinner No. 13 I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Jotun Thinner No. 13 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge Lynol 1. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller -kode Leverandør/produsent

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Epoxy Repair - Comp. A

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Epoxy Repair - Comp. A I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Epoxy Repair - Comp. A 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge Farm 80 1. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller -kode Leverandør/produsent

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Penguin Racing - Blå, Grønn, Rød, Sort 1.

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge Aluflex 1. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller -kode Aluflex

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/ Revisjonsdato 2010-02-08. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Identifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BARON TERRASSEOLJE IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD BARON TERRASSEOLJE IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET I samsvar med forordning (EF) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge 1. SIKKERHETSDATABLAD IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn og/eller -kode Produsent/Distributør

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Jotun Thinner No. 23

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Jotun Thinner No. 23 I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Jotun Thinner No. 23 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge Pilot II 1. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller -kode Pilot

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Penguard Classic Cold Climate - Comp. B

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Penguard Classic Cold Climate - Comp. B I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Penguard Classic Cold Climate - Comp. B 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Scanox Ren Aceton

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Scanox Ren Aceton I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Scanox Ren Aceton 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller -kode

Detaljer

Giftinformasjonssentralen: 22 59 13 00

Giftinformasjonssentralen: 22 59 13 00 I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge SIKKERHETSDATABLAD Mare Nostrum SP White 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller -kode Fareseddel

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD MØBEL OCH TERRASSEFORNYER IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD MØBEL OCH TERRASSEFORNYER IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET I samsvar med forordning (EF) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge 1. SIKKERHETSDATABLAD IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn og/eller -kode Produsent/Distributør

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Sigural - Del A

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Sigural - Del A I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Sigural - Del A 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller -kode

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Drygolin Oljedekkbeis

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Drygolin Oljedekkbeis I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Drygolin Oljedekkbeis 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Master SI 228 White

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Master SI 228 White I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Master SI 228 White 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller -kode

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Resist 78/86 ASTM D520 TII - Comp. B

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Resist 78/86 ASTM D520 TII - Comp. B I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Resist 78/86 ASTM D520 TII - Comp. B 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Normadur 65 HS - Comp. A

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Normadur 65 HS - Comp. A I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Normadur 65 HS - Comp. A 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Pioner Topcoat

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Pioner Topcoat I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Pioner Topcoat 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller -kode

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Jotun Multicolor Brekkfarge

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Jotun Multicolor Brekkfarge I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Jotun Multicolor Brekkfarge 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller

Detaljer

Giftinformasjonssentralen: 22 59 13 00

Giftinformasjonssentralen: 22 59 13 00 I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge SIKKERHETSDATABLAD JOTUN KVIST- OG SPERREGRUNNING 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller -kode Leverandør/produsent

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge Hard Wax 1. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller -kode Leverandør/produsent

Detaljer

Giftinformasjonssentralen:

Giftinformasjonssentralen: I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge SIKKERHETSDATABLAD TakSitt Seis/Murseis 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller -kode Leverandør/produsent

Detaljer

Giftinformasjonssentralen: 22 59 13 00

Giftinformasjonssentralen: 22 59 13 00 I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge SIKKERHETSDATABLAD Tyrilin Tjærebeis 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller -kode Leverandør/produsent

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Waterline Cleaner

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Waterline Cleaner I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Waterline Cleaner 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller -kode

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge Ravilakk 1. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller -kode Leverandør/produsent

Detaljer

Giftinformasjonssentralen: 22 59 13 00

Giftinformasjonssentralen: 22 59 13 00 I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge SIKKERHETSDATABLAD Racing White, Grey 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller -kode Racing White,

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Quick Spray Universalgrunning 1. Identifikasjon

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Internt art.nr. K3090 Betegnelse Lim/Tätn.m övrigt Nasjonal produsent/importør Foretak Scania CV AB Postnr./sted 151 87 Södertälje

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Quick Spray Hurtigtørkende

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Quick Spray Hurtigtørkende I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Quick Spray Hurtigtørkende 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1-10 Washprimer Hardener

SIKKERHETSDATABLAD 1-10 Washprimer Hardener 1-10 Washprimer Hardener Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD 1-10 Washprimer Hardener 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 29.05.2007 Kjemikaliets navn 1-10 Washprimer

Detaljer

Anbefales: alkoholbestandig skum, CO2, pulver, vannspray. : Ikke bruk vannstråle.

Anbefales: alkoholbestandig skum, CO2, pulver, vannspray. : Ikke bruk vannstråle. I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge Becker Acroma HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/ Revisjonsdato 2011-08-25. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Jotun Kraftvask

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Jotun Kraftvask I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Jotun Kraftvask 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller -kode

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD RIB Cleaner

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD RIB Cleaner I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD RIB Cleaner 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller -kode Leverandør/produsent

Detaljer

Giftinformasjonssentralen:

Giftinformasjonssentralen: I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge SIKKERHETSDATABLAD Jotun Thinner No. 17 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller -kode Jotun Thinner

Detaljer

Quick Emaljelakk, Alle farger Scanox AS P.O.Box 904 Brakerøya 3002 Drammen Norway. Giftinformasjonssentralen:

Quick Emaljelakk, Alle farger Scanox AS P.O.Box 904 Brakerøya 3002 Drammen Norway. Giftinformasjonssentralen: I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge SIKKERHETSDATABLAD Quick Emaljelakk, Alle farger 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller -kode Leverandør/produsent

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Barrier/Barrier 77 - Comp. B

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Barrier/Barrier 77 - Comp. B I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Barrier/Barrier 77 - Comp. B 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BARON ULTRA IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Giftinformasjonen: 22 59 13 00 (døgnåpen).

SIKKERHETSDATABLAD BARON ULTRA IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Giftinformasjonen: 22 59 13 00 (døgnåpen). I samsvar med forordning (EF) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge 1. SIKKERHETSDATABLAD IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn og/eller -kode Produsent/Distributør

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/ Revisjonsdato 2009-12-16. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Identifikasjon

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Tankguard DW Comp.B

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Tankguard DW Comp.B I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Tankguard DW Comp.B 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller -kode

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Osmoshell - Comp. A

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Osmoshell - Comp. A I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Osmoshell - Comp. A 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller -kode

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD NonStop Low Cu Black, Red, Blue, Dark Blue

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD NonStop Low Cu Black, Red, Blue, Dark Blue I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD NonStop Low Cu Black, Red, Blue, Dark Blue 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma

Detaljer

Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering

Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Quick Spraylakk, Alle farger 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller

Detaljer

TINTEX THINNER 245. : Irriterer øynene. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet.

TINTEX THINNER 245. : Irriterer øynene. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge. SIKKERHETSDATABLAD TINTEX THINNER 245 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Marathon IQ - Comp. A

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Marathon IQ - Comp. A I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Marathon IQ - Comp. A 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller

Detaljer

JOTUN TYNNER NR. 7. FYSIKALSKE DATA: Type... Aromatbasert løsningsmiddel Farger... Fargeløs Litervekt... 0,88 Flammepunkt i grader Celsius...

JOTUN TYNNER NR. 7. FYSIKALSKE DATA: Type... Aromatbasert løsningsmiddel Farger... Fargeløs Litervekt... 0,88 Flammepunkt i grader Celsius... JOTUN TYNNER NR. 7 Jotun Dekorativ A02080 02.2004 Jotun Tynner No. 7 er et løsningsmiddel spesielt beregnet til rengjøring av pensler og verktøy ved bruk av en-komponent primere og bunnstoffer i Penguin

Detaljer

Giftinformasjonssentralen:

Giftinformasjonssentralen: I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge SIKKERHETSDATABLAD Quick 2222 Klar Silkematt 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller -kode Leverandør/produsent

Detaljer

Giftinformasjonssentralen: 22 59 13 00

Giftinformasjonssentralen: 22 59 13 00 I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge SIKKERHETSDATABLAD Butinox Oljebeis 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller -kode Leverandør/produsent

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Giftinformasjonen: (døgnåpen)

SIKKERHETSDATABLAD IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Giftinformasjonen: (døgnåpen) I samsvar med forordning (EF) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge 1. SIKKERHETSDATABLAD IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn og/eller -kode Produsent/Distributør

Detaljer

Quick Spray Varmebestandig Scanox AS P.O.Box 904 Brakerøya 3002 Drammen Norway. Giftinformasjonssentralen:

Quick Spray Varmebestandig Scanox AS P.O.Box 904 Brakerøya 3002 Drammen Norway. Giftinformasjonssentralen: I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge SIKKERHETSDATABLAD Quick Spray Varmebestandig 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller -kode Leverandør/produsent

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Jotamastic Plus - Comp. A

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Jotamastic Plus - Comp. A I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Jotamastic Plus - Comp. A 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Visir Oljegrunning Pigmentert

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Visir Oljegrunning Pigmentert I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Visir Oljegrunning Pigmentert 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BARONESSE KLASSISK TRE/PANEL ALKYD IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD BARONESSE KLASSISK TRE/PANEL ALKYD IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET I samsvar med forordning (EF) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge 1. SIKKERHETSDATABLAD IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn og/eller -kode Produsent/Distributør

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Quick Spraylakk, Alle farger

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Quick Spraylakk, Alle farger I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Quick Spraylakk, Alle farger 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Tyrilin Terrassebeis

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Tyrilin Terrassebeis I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Tyrilin Terrassebeis 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller

Detaljer

NonStop Black, Red, Blue, Dark Blue. Giftinformasjonssentralen: 22 59 13 00

NonStop Black, Red, Blue, Dark Blue. Giftinformasjonssentralen: 22 59 13 00 I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge SIKKERHETSDATABLAD NonStop Black, Red, Blue, Dark Blue 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller -kode

Detaljer

IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II Norge 1. SIKKERHETSDATABLAD IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn Kjemisk navn Bruk av stoffet/stoffblandingen

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/ Revisjonsdato 2009-06-0. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Identifikasjon

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/ Revisjonsdato 2009-06-10. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Identifikasjon

Detaljer

Giftinformasjonssentralen: 22 59 13 00

Giftinformasjonssentralen: 22 59 13 00 I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge SIKKERHETSDATABLAD NonStop White, Grey 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller -kode Fareseddel No.

Detaljer

1.2. Identifiserte anvendelsesområder og anvendelser som frarådes Anvendelsesområde Fôrindustri

1.2. Identifiserte anvendelsesområder og anvendelser som frarådes Anvendelsesområde Fôrindustri SIKKERHETSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Versjon 2.0 Revisjonsdato 08.11.2013 1. IDENTIFIKASJON AV STOFF/STOFFBLANDING OG FORETAK 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn Urea Kjemikalienavn

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/ Revisjonsdato : : Industrielle anvendelser, Brukt ved sprøyting.

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/ Revisjonsdato : : Industrielle anvendelser, Brukt ved sprøyting. I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II Norge Becker Acroma HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/ Revisjonsdato 20110906. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

Detaljer