Epoxy Primer Grey

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1-7520 Epoxy Primer Grey"

Transkript

1 I overensstemmelse med forskrift om klassifiserin, merkin m.v. av farlie kjemikalier o forskrift om utarbeidelse o distribusjon av helse-, miljø- o sikkerhetsdatablad for farlie kjemikalier. 1. SIKKERHETSDATABLAD IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn o/eller -kode Produsent adresse til person ansvarli for dette HMS databladet Nødtelefonnummer (med åpninstid) Importør Anvendelsesområde Produktreistrerinsnummer Epoxy Primer Grey Epoxy Primer Grey Valspar bv Zuiverinwe PE Lelystad The Netherlands tel +31 (0) fax +31 (0) Call +31 (0) (durin daytime) MECA Norway AS Kallerudsvinen 13, 2816 Gjøvik PB 1014, 2804 Gjøvik Nore Telefon Telefaks E-post Hjemmeside http//www.meca.no Nødtelefonnummer Giftinformasjonssentralen FAREIDENTIFIKASJON Skadevirkniner for mennesker Billakkerin Ikke kjent. Produktet er klassifisert i henhold til Forskrift om klassifiserin, merkin m.v. av farlie kjemikalier. Klassifiserin F; R11 Xn; R20 Xi; R36/38 R43 N; R50/53 Fysiske/kjemiske Meet brannfarli. skadevirkniner Skadevirkniner i miljøet 3. Farli ved innåndin. Irriterer øynene o huden. Kan i alleri ved hudkontakt. Meet ifti for vannlevende oranismer, kan forårsake uønskede lantidsvirkniner i vannmiljøet. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER Stoffer er helse- eller miljøfarlie i henhold til Forskrift om klassifiserin o merkin m.v. av farlie kjemikalier, Vedle VI Stofflisten. Kjemisk navn bisfenol-a o epiklorhydrin; epoksyharpiks (jennomsnittsmolekylvekt 700), reaksjonsprodukt av CAS nummer % EC nummer Klassifiserin Xi; R36/38 R43 N; R51/53 xylen R10 Xn; R20/21 Xi; R38 4-metylpentan-2-on F; R11 Xn; R20 Xi; R36/37 [1] [1] [2] [1] [2] Utitt dato/revisjonsdato 12/02/2010. / / Side 1/13

2 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER R66 trisinkbis(ortofosfat) N; R50/53 [1] etylbenzen F; R11 [1] [2] Xn; R20 sinkoksid N; R50/53 [1] 2-metylpropan-1-ol R10 [1] [2] Xi; R41, R37/38 R67 butan-1-ol R10 Xn; R22 Xi; R41, R37/38 R67 [1] [2] Se avsnitt 16 for de fullstendie R-setninene det vises til ovenfor I føle produsentens nåværende kunnskap, o for anvendbare konsentrasjoner, finnes det inen bestanddeler i produktet som er klassifisert som helse- eller miljøskadeli, o som skulle kreve rapporterin i dette avsnittet. [1] Stoff klassifisert med en helse - eller miljøfare [2] Stoff med en yrkeshyienisk renseverdi Administrativ/Administrative norm/normer er, hvis tiljeneli, oppført i punkt FØRSTEHJELPSTILTAK Førstehjelpstiltak Generelt Innåndin Hudkontakt Øyekontakt Svelin 5. BRANNSLOKKINGSTILTAK I alle tvilstilfeller o ved vedvarende symptomer skal lee kontaktes. Ikke i en bevisstløs person noe jennom munnen. Bevisstløse personer plasseres i stabilt sideleie mens lee kontaktes. Flytt til frisk luft. Hold personen varm o i ro. Hvis den tilskadekomne ikke puster, puster ureelmessi eller det oppstår åndedrettsstans, må det is kunsti åndedrett eller utdannet personell kan i oksyen. Fjern forurensede klær o sko. Vask huden rundi med såpe o vann eller bruk et anerkjent hudrensinsprodukt. Løsemidler eller tynnere må IKKE brukes. Se etter o ta ut eventuelle kontaktlinser. Skyll øynene omående med rennende vann i minst 15 minutter, mens øyelokkene holdes åpne. Ved svelin, kontakt lee omående o vis denne beholderen eller etiketten. Hold personen varm o i ro. Ikke fremkall brekniner. Slokkemidler Anbefales alkoholbestandi skum, CO2, pulver, vannspray. Anbefaliner Ved brann oppstår det tykk, svart røyk. Eksponerin for spaltninsprodukter kan være helseskadeli. Enet pusteutstyr kan være påkrevd. Lukkede beholdere som eksponeres for flammer, kjøles ned med vann. Avrennin fra brannslokkin må ikke komme ut i avløp eller vannveier. 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP Personlie vernetiltak Eliminer alle antenninskilder o sør for od ventilasjon. Unnå å innånde damp eller tåke. Se vernetiltakene som er oppført i avsnitt 7 o 8. Berens o samle spill med ikke brennbare absorberende materialer, f.eks. sand, jord, vermikulitt eller kiselur, o plasser i beholder for deponerin i henhold til lokale bestemmelser (se avsnitt 13). Utslipp/søl Renjøres fortrinnsvis med vaskemiddel. Unnå bruk av løsemidler. Obs! Se avsnitt 8 for informasjon om personli verneutstyr o avsnitt 13 for informasjon om avfallshåndterin. Utitt dato/revisjonsdato 12/02/2010. / / Side 2/13

3 7. HÅNDTERING OG LAGRING Håndterin Damp er tynre enn luft o kan spres på ulvnivå. Damp kan danne eksplosive forbindelser med luft. Unnå at det dannes brannfarlie eller eksplosjonsfarlie konsentrasjoner av damp i luften, o unnå dampkonsentrasjoner som overstier renseverdier for yrkeseksponerin. Produktet skal videre bare brukes i områder hvor all bruk av åpen flamme o andre antennelseskilder unnås. Elektrisk utstyr skal beskyttes i tilstrekkeli rad. For å avlede statisk elektrisitet under overførin, må fatet jordes o kobles til den mottakende beholderen med en jordlednin. Operatører skal bruke antistatisk fottøy o tøy, o ulv skal være ledende. Emballasjen skal holdes tett lukket. Må holdes borte fra varme, nister o ild. Gnistdannende verktøy må ikke brukes. Unnå kontakt med huden o øynene. Unnå innåndin av støv, partikler eller sprøytetåke som oppstår ved bruk av dette preparatet. Unnå innåndin av pussestøv. Det må ikke spises, drikkes eller røykes i områder der dette materialet håndteres, oppbevares o bearbeides. Bruk enet personli verneutstyr (se avsnitt 8.). Tøm aldri ved bruk av trykk. Dette er ikke en trykkbeholder. Skal bare oppbevares i beholdere av samme materiale som den oriinale. Føl reelverk for helse o sikkerhet på arbeidsplassen. Ved utilstrekkeli ventilasjon o ved arbeid i sprøyteboks skal friskluftmaske benyttes, slik at man har kontroll over partikkel- o løsemiddeldampene. Larin Oppbevares i henhold til lokale bestemmelser. Føl forholdsrelene på etiketten. Oppbevares på et tørt, kjøli o odt ventilert sted. Må holdes borte fra varme o direkte sollys. Holdes vekk fra antennelseskilder. Holdes adskilt fra oksiderende virkestoffer, kraftie alkali, kraftie syrer. Inen røykin. Unnå uautorisert tilan. Åpnede beholdere må lukkes forsvarli o oppbevares stående for å unnå lekkasje. Må ikke tømmes i kloakkavløp. 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE Tekniske tiltak Navn på bestanddeler xylen 4-metylpentan-2-on Sør for tilstrekkeli ventilasjon. Der det er praktisk muli skal dette oppnås ved bruk av lokal avtrekksventilasjon o enerelt odt avsu. Hvis dette ikke er tilstrekkeli til å holde konsentrasjoner av partikler o løsemiddeldamp under administrativ norm, må det brukes enet åndedrettsvern. Administrative normer Arbeidstilsynet (Nore, 3/2009). Absorbert jennom huden. Gjennomsnittsverdier 108 m/m³, 0 aner per skift, 8 time(er). Gjennomsnittsverdier 25 ppm, 0 aner per skift, 8 time(er). Arbeidstilsynet (Nore, 3/2009). Absorbert jennom huden. Gjennomsnittsverdier 105 m/m³ 8 time(er). Gjennomsnittsverdier 25 ppm 8 time(er). etylbenzen N-Arbeidstilsynet (Nore, 2000). Kreftfremkallende. AN 50 ppm 8 time(er). AN 220 m/m³ 8 time(er). Arbeidstilsynet (Nore, 3/2009). Absorbert jennom huden. Kreftfremkallende. Gjennomsnittsverdier 20 m/m³ 8 time(er). Gjennomsnittsverdier 5 ppm 8 time(er). 2-metylpropan-1-ol N-Arbeidstilsynet (Nore, 2000). AN 25 ppm 8 time(er). AN 75 m/m³ 8 time(er). Arbeidstilsynet (Nore, 3/2009). Absorbert jennom huden. T 75 m/m³ T 25 ppm butan-1-ol N-Arbeidstilsynet (Nore, 2000). AN 25 ppm 8 time(er). AN 75 m/m³ 8 time(er). Arbeidstilsynet (Nore, 3/2009). Absorbert jennom huden. T 75 m/m³ T 25 ppm Utitt dato/revisjonsdato 12/02/2010. / / Side 3/13

4 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE Personli verneutstyr Luftveiene Arbeidere som eksponeres for konsentrasjoner over fastsatt renseverdi, må bruke enet, odkjent åndedrettsvern. Hud o kropp Hender Hansker Tørrpussin, brennin o sveisin av den tørkede malinsfilmen vil produsere støv o/eller farlie asser. Der det er muli, bør det brukes våtslipin/-mattin. Hvis eksponerin ikke kan unnås, selv ved bruk av lokalt avtrekk, må det brukes passende åndedrettsvern. Personell skal bruke antistatisk tøy av naturfiber eller varmeresistent syntetisk fiber. Ved forlenet eller jentatt håndterin skal det brukes følende hansketyper Anbefales folie, fluorummi Kan brukes nitrilummi, neopren, butylummi Ikke anbefalt PVC Beskyttelseskremer kan i beskyttelse for utsatte hudpartier, men bør imidlertid ikke påføres etter at huden er eksponert for preparatet. Anbefalinen anående hvilke typer hansker som skal brukes, er basert på informasjon fra følende kilde Brukeren må kontrollere at det endelie valet av hansketyper for håndterin av produktet, er den mest passende o tar hensyn til de bestemte bruksforhold som eksisterer, som krevd i påbudet om eenvurderin av risiko. Øyne Bruk øyevernutstyr som beskytter mot sprut fra væsker. Berensnin o overvåknin av miljøeksponerinen Må ikke tømmes i avløp eller vassdra. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Fysisk tilstand Fare Flammepunkt Væske. Grå. Relativ tetthet Closed cup (CC) 18.5 C (65.3 F) Damptetthet 3.5 [Luft = 1] Nedre eksplosjonsrense Nedre 1.2% Øvre 10.9% Løselihet Uløseli i følende materialer kaldt vann o varmt vann. 10. STABILITET OG REAKTIVITET Stabilt under anbefalte vilkår for oppbevarin o håndterin (se avsnitt 7). Farlie nedbrytinsprodukter karbonmonoksid, karbondioksid, røyk, oksider av nitroen. Oppbevares adskilt fra følende materialer for å unnå kraftie eksotermiske reaksjoner oksiderende virkestoffer, kraftie alkali, kraftie syrer. 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER Det finnes inen data for selve preparatet. Preparatet er vurdert ved den konvensjonelle metoden i Forskrift om klassifiserin o merkin m.v. av farlie kjemikalier. Se avsnitt 3 o 15 for detaljer. Eksponerin for konsentrasjoner av løsemiddeldamp som overstier administrativ norm, kan i helseplaer som irriterte slimhinner o luftveier samt skade på nyrer, lever o sentralnervesystem. Symptomer o ten er hodepine, svimmelhet, tretthet, muskelsvekkelse, døsihet, o i ekstreme tilfeller bevisstløshet. Løsemidler kan i noen av de ovennevnte virkniner ved absorpsjon jennom huden. Gjentatt eller lanvari kontakt med preparatet kan skade hudens naturlie fettla, som ijen kan føre til ikke-allerisk kontakteksem o absorpsjon via huden. Sprut av væsken i øynene kan skape irritasjon o midlertidi skade. Inneholder bisfenol-a o epiklorhydrin; epoksyharpiks (jennomsnittsmolekylvekt 700), reaksjonsprodukt av. Kan i en allerisk reaksjon. Akutt toksisitet Navn på produkt/bestanddel Resultat Arter Dose Eksponerin Utitt dato/revisjonsdato 12/02/2010. / / Side 4/13

5 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER xylene LD50 Hud Kanin >1700 m/k - LD50 I Rotte 2459 m/k - LD50 Oral Rotte 4300 m/k - LD50 Under Rotte 1700 m/k - huden LC50 Innåndin Rotte 5000 ppm 4 Damp 4-metylpentan-2-on LD Hud Kanin >3 /k - LD50 I Rotte 400 m/k - LD50 Oral Rotte 4600 m/k - LD50 Oral Rotte 2080 m/k - TDLo Oral Rotte 500 m/k - trisinkbis(ortofosfat) LD50 I Rotte 551 m/k - LD50 Oral Rotte >5000 m/k - TDLo I luftrøret Rotte 250 m/k - etylbenzen LD50 Hud Kanin >5000 m/k - LD50 Hud Kanin ul/k - LD50 Oral Rotte 3500 m/k - TDLo I Rotte 1062 m/k - LC50 Innåndin Rotte m/m3 2 Damp sinkoksid LD I luftrøret Rotte >4979 u/k - LD Oral Rotte >8437 m/k - LD50 I Rotte >240 m/k - 2-metylpropan-1-ol LD50 Hud Kanin 3400 m/k - LD50 I Rotte 720 m/k - LD50 I en vene Rotte 340 m/k - LD50 Oral Rotte 2460 m/k - LC50 Innåndin Rotte m/m3 4 Damp butan-1-ol LD50 Hud Kanin 3400 m/k - LD50 I Rotte 200 m/k - LD50 I en vene Rotte 310 m/k - LD50 Oral Rotte 790 m/k - TDLo I Rotte 400 m/k - LC50 Innåndin Rotte m/m3 4 Damp LC50 Innåndin Damp Rotte 8000 ppm 4 Konklusjon/oppsummerin Ikke kjent. Kronisk toksisitet Konklusjon/oppsummerin Ikke kjent. Kreftfremkallende eenskap Konklusjon/oppsummerin Ikke kjent. Mutasjonsfremmende karakter Konklusjon/oppsummerin Fosterskadelie eenskaper Konklusjon/oppsummerin Reproduktiv iftihet Konklusjon/oppsummerin Ikke kjent. Ikke kjent. Ikke kjent. Utitt dato/revisjonsdato 12/02/2010. / / Side 5/13

6 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER Produktnavn etylbenzen Listenavn Navn på listen Klassifiserin Merknader Norske administrative normer 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER Det finnes inen data for selve preparatet. Må ikke tømmes i avløp eller vassdra. etylbenzen Carc. K Stoffblandinen er klassifisert miljøskadeli i henhold til bereninsmetoden i Forskrift om klassifiserin, merkin m.v. av farlie kjemikalier. (2002). Se punkt 2 o 15 for ytterliere informasjon. Økotoksisitet i vannmiljø Navn på produkt/bestanddel Test Resultat Arter Eksponerin xylene 8.5 ppm Skalldyr - Daerblade rass shrimp - Palaemonetes puio - Adult u/l til u/l til u/l til u/l u/l til u/l til u/l 8600 til 9591 u/l 8500 u/l 8200 til u/l 3300 til 4093 u/l macrochirus Fisk - Rainbow mykiss macrochirus macrochirus promelas - 31 daer mm macrochirus macrochirus macrochirus Skalldyr - Daerblade rass shrimp - Palaemonetes puio Fisk - Rainbow mykiss Fisk - Rainbow Utitt dato/revisjonsdato 12/02/2010. / / Side 6/13

7 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER 4-metylpentan-2-on til u/l til u/l til u/l trisinkbis(ortofosfat) Dødlihet Akutt EC m/l Dødlihet Akutt EC m/l Dødlihet Akutt LC m/l 90 u/l mykiss etylbenzen - Akutt EC til u/l - Akutt EC til 9460 u/l - Akutt EC til 4400 u/l - Akutt EC til 4400 u/l til u/l u/l til u/l til u/l promelas - 31 daer - 20 mm promelas - Juvenile (Fledlin, Hatchlin, Weanlin) - 28 til 34 daer promelas - 29 daer - 21 mm Ale Dafnie Fisk Fisk - Rainbow mykiss daer Skalldyr - Brine shrimp - Artemia sp. - Nauplii Skalldyr - Brine shrimp - Artemia sp. - Nauplii - <=24 - <=24 mana - <=24 Skalldyr - Duneness or edible crab - Cancer maister - Zoea - <=24 Fisk - Rainbow 72 Utitt dato/revisjonsdato 12/02/2010. / / Side 7/13

8 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER mykiss til u/l - <=24 Skalldyr - Brine til u/l shrimp - Artemia sp. - Nauplii til u/l promelas - 34 daer til u/l promelas - 30 daer Fisk - Guppy - u/l Poecilia reticulata 9100 til u/l promelas - 30 daer til u/l promelas - 28 til 32 daer mm Skalldyr - Brine til u/l shrimp - Artemia sp. - Nauplii Skalldyr - >5200 u/l Opossum shrimp - Americamysis bahia - < Fisk - Atlantic til 5700 u/l silverside - Menidia menidia 4200 Fisk - Rainbow u/l mykiss 4.3 til Fisk - Striped 4.7 ul/l bass - Morone saxatilis - Juvenile (Fledlin, Hatchlin, Weanlin) Kronisk NOEC 6800 u/l mana - <=24 - Kronisk NOEC Fisk - Atlantic 3300 u/l silverside - Menidia menidia sinkoksid - Akutt EC50 >1000 ppm mana - <24 >320 Utitt dato/revisjonsdato 12/02/2010. / / Side 8/13

9 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER ppm 1.1 til 2.5 ppm u/l u/l 98 u/l 2-metylpropan-1-ol - Akutt EC til u/l - Akutt EC til u/l - Akutt EC til u/l - Akutt EC til u/l til u/l til u/l til u/l til u/l til u/l til u/l macrochirus Fisk - Rainbow mykiss promelas - Neonate - <24 - <24 - <24 mana - 6 til 24 mana - LARVAE - <24 flea - Ceriodaphnia reticulata - LARVAE - <24 pulex - LARVAE - <24 Fisk - Gullfisk - Carassius auratus Fisk - Western mosquitofish - Gambusia affinis macrochirus promelas Fisk - Channel catfish - Ictalurus punctatus promelas - 30 daer mm Utitt dato/revisjonsdato 12/02/2010. / / Side 9/13

10 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER Miljøopplysniner Bioloisk nedbrytbarhet til u/l til u/l til u/l til u/l u/l butan-1-ol - Akutt EC til u/l 100 til 500 m/l Konklusjon/oppsummerin Ikke kjent u/l til u/l u/l u/l til u/l Fisk - Rainbow mykiss til 24-0 til 24 Fisk - Bleak - Alburnus alburnus - 8 cm Skalldyr - Brine shrimp - Artemia salina - Nauplii mana - 6 til 24 macrochirus Fisk - Bleak - Alburnus alburnus - 8 til 10 cm Fisk - Bleak - Alburnus alburnus - 8 cm promelas - Juvenile (Fledlin, Hatchlin, Weanlin) - 4 til 8 uker til 3.1 cm promelas - Juvenile (Fledlin, Hatchlin, Weanlin) - 4 til 8 uker til 3.1 cm promelas - 33 daer mm Utitt dato/revisjonsdato 12/02/2010. / / Side 10/13

11 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER Konklusjon/oppsummerin Ikke kjent. Navn på produkt/bestanddel Halverinstid i vann Fotolyse Bioloisk nedbrytbarhet 4-metylpentan-2-on - - Lett 13. INSTRUKSER VED DISPONERING Må ikke tømmes i avløp eller vassdra. Avhendin i henhold til alle relevante føderale, delstatsbaserte o lokale reler. Nore - Farli avfall Produktets klassifiserin kan oppfylle kriteriene for farli avfall. 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER Transport innenfor brukerens anle produktet skal alltid transporteres i lukkede beholdere som står oppreist. Det må sikres at personer som transporterer produktet har fått opplærin i hva som skal jøres ved uhell eller utslipp. Landtransport, Vei/to FN-nummer Navn på transportdokument Spesiell bestemmelse 640 ADR/RID klasse Emballasjeruppe ADR/RID etikett 1263 Malin (xylene) D 3 II Sjø FN-nummer 1263 Forsendelsesnavn Paint (xylene) Spesielle bestemmelser Not available. Marine reaction product bisphenol-a-(epichlorhydrin); epoxy resin (number averae forurensninsstoffer molecular weiht 700), Phosphoric acid, zinc salt (23) IMDG klasse Emballasjeruppe IMDG etikett 3 II Havforurensende stoff Yes. Krisetiltak (EmS) 3-05 Luft FN-nummer 1263 Forsendelsesnavn Paint (xylene) Spesielle bestemmelser Not available. ICAO/IATA klassifiserin 3 Emballasjeruppe II Bestemmelsen om "viskositetsunntak" jelder ikke for lufttransport. ICAO/IATA etikett Innenlandsvannveier FN-nummer 1263 Forsendelsesnavn Malin (xylene) Utitt dato/revisjonsdato 12/02/2010. / / Side 11/13

12 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER ADN/ADNR klassifiserin Emballasjeruppe ADN/ADNR etikett 3 II 15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER VOC for bruksklart produkt Stoffliste for Europa Industrielt bruk Opplysniner om lover o forskrifter Faresymbol(er) IIB/c. Grunninsprodukter - Etsrunnin/Fyller o enerell metallrunnin. EU renseverdier 540/l. (2007) Dette produktet inneholder maksimum 509 /l VOC. Alle bestanddelene er listet opp eller mottatt dispensasjon for. Informasjonen i dette HMS databladet utjør ikke brukerens eenvurderin av risiko på arbeidsplassen, som krevd i helse- o miljølovivninen. Påbudene i Arbeidsmiljøloven jelder ved bruk av dette produktet på arbeidsplassen. Produktet er klassifisert o merket for leveranse i samsvar med Forskrift om klassifiserin o merkin m.v. av farlie kjemikalier som føler Risikosetniner Sikkerhetssetniner Karsinoen klasse Inneholder Meet brannfarli, Helseskadeli, Miljøskadeli R11- Meet brannfarli. R20- Farli ved innåndin. R36/38- Irriterer øynene o huden. R43- Kan i alleri ved hudkontakt. R50/53- Meet ifti for vannlevende oranismer, kan forårsake uønskede lantidsvirkniner i vannmiljøet. S23- Unnå innåndin av damp eller sprøytetåke. S24- Unnå hudkontakt. S37- Bruk enede vernehansker. S51- Må bare anvendes på odt ventilerte steder. Ikke klassifisert. bisfenol-a o epiklorhydrin; epoksyharpiks (jennomsnittsmolekylvekt 700), reaksjonsprodukt av 16. ANDRE OPPLYSNINGER CEPE-klassifiserin 1 Fullstendi tekst for R- setniner som det refereres til i del 2 o 3 - Nore R11- Meet brannfarli. R10- Brannfarli. R20- Farli ved innåndin. R22- Farli ved svelin. R20/21- Farli ved innåndin o hudkontakt. R41- Fare for alvorli øyeskade. R38- Irriterer huden. R36/37- Irriterer øynene o luftveiene. R36/38- Irriterer øynene o huden. R37/38- Irriterer luftveiene o huden. R43- Kan i alleri ved hudkontakt. R66- Gjentatt eksponerin kan i tørr eller sprukket hud. R67- Damp kan forårsake døsihet o svimmelhet. R50/53- Meet ifti for vannlevende oranismer, kan forårsake uønskede lantidsvirkniner i vannmiljøet. R51/53- Gifti for vannlevende oranismer, kan forårsake uønskede lantidsvirkniner i vannmiljøet. Informasjonen i dette HMS databladet er påkrevet i henhold til Forskrift om utarbeidelse o distribusjon av helse-, miljø- o sikkerhetsdatablad for farlie kjemikalier. Utitt dato/revisjonsdato 12/02/2010. Utitt dato/revisjonsdato 12/02/2010. / / Side 12/13

13 16. ANDRE OPPLYSNINGER Versjon Merknad til leseren 3.2 Anir informasjon som er endret fra tidliere versjon. Informasjonen i dette HMS-databladet er basert på vår kunnskap per i da samt jeldende nasjonalt reelverk. Produktet skal ikke brukes for andre formål enn dem som er anitt i avsnitt 1 uten at det innhentes skriftlie instruksjoner for håndterin. Det er alltid brukerens ansvar at alle nødvendie forholdsreler er fult for å oppfylle kravene i henhold til lokale reler o bestemmelser. Informasjonen i dette HMS-databladet er ment som en beskrivelse av sikkerhetskravene for produktet Informasjonen skal ikke betraktes som en aranti for produktets eenskaper. Utitt dato/revisjonsdato 12/02/2010. / / Side 13/13

Anbefales: alkoholbestandig skum, CO2, pulver, vannspray. : Ikke bruk vannstråle.

Anbefales: alkoholbestandig skum, CO2, pulver, vannspray. : Ikke bruk vannstråle. I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge Becker Acroma HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/ Revisjonsdato 2011-08-25. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG

Detaljer

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET)

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET) I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge. SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge Penguin Ravilakk 1. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Penguin Racing - Blå, Grønn, Rød, Sort 1.

Detaljer

OPUS EKSTERIØR X-TRA DEKKENDE 40

OPUS EKSTERIØR X-TRA DEKKENDE 40 SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 25.06.2009 Handelsnavn: OPUS EKSTERIØR X-TRA DEKKENDE 40 Produkttype: MALING Anvendelsesområde: Alkydemulsjonsmaling

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL TRADITIONAL METAL PRIMER (RØD) AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I henhold til regulering (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller -kode Selskapsopplysninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD HAMMERITE SPECIAL METAL PRIMER 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HAMMERITE SPECIAL METAL PRIMER

SIKKERHETSDATABLAD HAMMERITE SPECIAL METAL PRIMER 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HAMMERITE SPECIAL METAL PRIMER I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge SIKKERHETSDATABLAD HAMMERITE SPECIAL METAL PRIMER 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode 6420 Produktbeskrivelse Belegg Vanntynnet maling. Type produkt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktnavn Produktkode Produktbeskrivelse Type produkt Andre identifiseringsmåter

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode 22120 Produktbeskrivelse Belegg Løsemiddelbasert. Type produkt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/revisjonsdato 19 Februar 2014 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode D8018/E3 Andre identifiseringsmåter

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktnavn Produktkode Produktbeskrivelse Type produkt Andre identifiseringsmåter

Detaljer

Maximum Diesel Performance

Maximum Diesel Performance I samsvar med forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge - Europa 1. SIKKERHETSDATABLAD Maximum Diesel Performance IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Identifikasjon

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode 901 Produktbeskrivelse Belegg Vanntynnet maling. Type produkt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ORIGINAL KVIST- OG SPERREGRUNN. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD ORIGINAL KVIST- OG SPERREGRUNN. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg IINorge SIKKERHETSDATABLAD ORIGINAL KVIST OG SPERREGRUNN AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Type produkt Andre identifiseringsmåter SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Delenummer i produktet 4371274

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD GE Healthcare HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø og

Detaljer

Soder-Wick(R) Lead-Free Desoldering Braid. : Soder-Wick(R) Lead-Free Desoldering Braid. ITW Chemtronics 8125 Cobb Center Drive Kennesaw, GA 30152

Soder-Wick(R) Lead-Free Desoldering Braid. : Soder-Wick(R) Lead-Free Desoldering Braid. ITW Chemtronics 8125 Cobb Center Drive Kennesaw, GA 30152 I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II Europa 1. SIKKERHETSDATABLAD IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn Kjemisk navn SoderWick(R) LeadFree

Detaljer

Gjøco Gulv 40 vanntynnbar Belegg: Gjøco Gulv 40 vanntynnbar er en polyuretanmodifisert alkydmaling for innendørs og utendørs bruk på gulv.

Gjøco Gulv 40 vanntynnbar Belegg: Gjøco Gulv 40 vanntynnbar er en polyuretanmodifisert alkydmaling for innendørs og utendørs bruk på gulv. Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Produktbeskrivelse: Type produkt: Andre identifiseringsmåter: Produktregisternummer: Belegg: er en polyuretanmodifisert

Detaljer

Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet

Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Produktbeskrivelse: Type produkt: Andre identifiseringsmåter: Produktregisternummer: Belegg: Vanntynnet.

Detaljer

APCI - APPI Calibration Solution. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk

APCI - APPI Calibration Solution. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Part No. G2432A, G2432-60001 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet

Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Produktbeskrivelse: Type produkt: Andre identifiseringsmåter: 01-2119458049-33 Produktregisternummer:

Detaljer

OPUS T 02 TAKMALING Interiør

OPUS T 02 TAKMALING Interiør Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet Side 1 av 8 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: T 02 Produktbeskrivelse: Belegg: T 02 helmatt, vanntynnbar, luktsvak og refleksfri PVAmaling

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket GE Healthcare SIKKERHETSDATABLAD I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk GE Healthcare SIKKERHETSDATABLAD I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, AVSNITT 1: Identifikasjon

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk GE Healthcare SIKKERHETSDATABLAD I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad

Detaljer

Q8 Formula Excel 5W-40

Q8 Formula Excel 5W-40 utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Q8 Moto SBK Racing 10W-50

Q8 Moto SBK Racing 10W-50 I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Norge SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer