SIKKERHETSDATABLAD ADDA GRÅ VANNTETT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Mørtel og murpuss.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD ADDA GRÅ VANNTETT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Mørtel og murpuss."

Transkript

1 1. IDENTIFASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Artikkel-nr 1.2 Identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Anvendelse 1.3 Opplysning om leverandør av sikkerhetsdatabladet Produsent, importør E-post Utarbeidet av Tett L83 Mørtel og murpuss./fugemasse ADDA BYGGKJEMI A/S Gråterudveien DRAMMEN Norge Telefon: Fax: Delia B. Karlsen 1.4 Nødtelefon Giftinformasjonen: Revisjonsdato: FAREIDENTIFASJON 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen Klassifisering i henhold til 67/548/EEC og 1999/45/EC 2.2 Merkningselementer Xi; R37/ Faresymboler Risikosetninger Sikkerhetssetninger R-37/38 Irriterer luftveiene og huden. R-41 Fare for alvorlig øyeskade. R-43 Kan gi allergi ved hudkontakt. Ved tilsetning av vann vil stoffet virke etsende på hud og øyne. S-2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S-22 Unngå innånding av støv. S-24/25 Unngå kontakt med huden og øynene. S-26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S-37/39 Bruk egnede vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. 2.3 Andre farer Irriterer luftveiene og huden. Kan gi allergi ved hudkontakt. Fare for alvorlig øyeskade. Ved tilsetning av vann vil stoffet virke etsende på hud og øyne. Inneholder sement. Sement gir en sterk basisk reaksjon med vann og kroppsvæsker. Jevnlig hudkontakt kan gi eksem. Krom (6+) er mindre enn 0,0002% og risikoen for utvikling av kromeksem skal derfor være liten. 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER 3.2 Blandinger Klassifisering etter forordning Ingrediens Identifisering 67/548/EEC, 1999/45/EC 1272/2008 (CLP) Fyllstoffer Vekt-% Side 1 (5)

2 Portland Sement Ec/Nlp nr: Cas nr: Xi; R37/ Tegnforklaring Ingredienskommentarer Tx=Meget Giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, =Ikke klassifiseringspliktig, E=Eksplosiv, O=Oksyderende, Fx=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig. Forklaring til relevante fare- og risikosetninger finnes i seksjon 16. Sementen er dekromatisert, og risikoen for utvikling av allergisk kromeksem er minimal. 4. FØRSTEHJELPSTILTAK 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Medisinsk informasjon Helsekontroll 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig Fjern vedkommede fra eksponeringskilden. Gi ro, frisk luft og varme. Bring vedkommende ut av støvsonen og til frisk luft.kontakt lege ved vedvarende irritasjon. Unngå innånding av støv Skyll straks med rikelig mengder vann. Ikke gni. Kontakt lege ved vedvarende irritasjon. Eventuelle kontaktlinser fjernes for å kunne skylle godt. Skyll med vann i minst 45 minutter. Kontakt lege. Skyll øynene lenge med vann, fortsett til lege overtar.skylling under transport til sykehus. Kontakt lege hvis det er svelget større mengder. Beskytt luftveiene ved oppkast. Kontakt umiddelbart lege dersom brekninger eller kraftig hoste inntreffer. Drikk store mengder vann. Fremkall ikke brekninger. Hold vedkommende i ro. Hvis legen etiketten Om nødvendig kontakt Giftinformasjonssentralen Tlf Skader forårsaket av vått materiale behandles som brannsår. Vanlig helsekontroll. Fjern pasienten fra videre ekponering snarest. Gi aldri noe å drikke til en bevisstløs person. Hold pasienten varm og i ro. Ved bevisstløshet observer åndedrett og hjertefunksjon nøye. Kontakt straks lege. Unngå å gni støv og våt masse på hud og i øyne. 5. BRANNSLOKKINGSTILTAK 5.1 Slukningsmidler Passende slukningsmidler Uegnede slukningsmidler 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen 5.3 Råd til brannmannskaper Brann i omgivelsene slukkes med egnet slukkemiddel. Ingen Ikke relevant Ikke brennbar eller oksiderende. Unngå innånding av røykgass. Brannpersonell som utsettes tor forbrenningsgasser/spaltingsprodukter, skal ha lufttilført åndedrettsvern. Ved brann dannes: Karbondioksid (CO2) karbonmonoksid (CO) 6. TILTAK VED UTILSTEDE UTSLIPP 6.1 Personlige forsiktighetsregler, verneutstyr og nødrutiner 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing 6.4 Henvisning til andre avsnitt Bruk beskrevet verneutstyr. La ikke produktet komme ned i kloakk / overflatevann / grunnvann. Bevar og fjern spill i tørr tilstand om mulig. Unngå oppvirvling av støv. Fei eller spa opp mest mulig, eller benytt støvsuger. Unngå støvutvikling. Stoffet er ikke farlig avfall, se pkt 13. Tørt materiale feies opp eller støvsuges. Unngå støvutvikling. La vått materiale herde. Unngå kontakt med hud og øynene. Vann bør ikke brukes da dette sammen med sement danner en slurry som siden vil strøkne til en fast masse. 7. HÅNDTERING OG LAGRING Side 2 (5)

3 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering 7.2 Vilkår for sikker lagring, samt eventuelle uforenligheter Spesielle egenskaper og farer 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r) Bruk personlig verneutstyr se kap. 8. Sekker skal håndteres forsiktig og stables godt. Unngå søl, hudog øyekontakt. Sørg for ventilasjon når arbeidet pågår. Oppbevares frostfritt, i tett lukket emballasje og utilgjengelig for barn. Lagres tørt og i original emballasje. Bruk verneutstyr. Bruk vernebriller og hansker. Kolli som er åpnet må nøye lukkes og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Sørg for god ventilasjon ved støvdannelse. Bruk støvfiltermaske. Unngå kontakt med huden og øynene. Vask hendene etter hvert skift, og før spising, røyking eller bruk av toalett. 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE 8.1 Kontrollparametre 8 timer Korttid Ingrediens Einecs nr CAS nr mg/m3 ppm mg/m3 ppm Ref. Anm. År Portland Sement Total 2003 Anmerkning om tiltak- og grenseverdier 8.2 Eksponeringskontroll Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Åndedrettsvern Øyevern Håndvern Annet hudvern enn håndvern Sement har en adm.norm på respirabelt støvinnhold i arbeidsatmosfære på 5mg/mm3, og totalstøv på 10mg/mm3. Ved høyere verier må man enten bedre ventilasjonsforholdene, eller bruke egnet verneutstyr. Øyespyler tilgjenengelig på arbeidsplassen. Bruk det nødvendige vernetøy for å unngå hudkontakt med vått og fuktig materiale. Bruk CE merket vernutstyr. Sørg for god ventilasjon ved arbeid som fører til støvutvikling. Bruk prosesskontroll for ikke å overskride administrativ norm i arbeidsatmosfæren. Øyespyll mulighet skal finnes på arbeidsplassen. Bruk støvfiltermaske kl. P2 ved arbeids- operasjoner som medfører støvutvikling. Bruk støvtette vernebriller dersom det er risiko for kontakt med øynene. Ved kontakt med tørr stoff brukes vanlige arbeidshansker. Ved arbeid der det er fare for fuktighetsgjennomgang anvendes vanntette hansker. Nitril hansker anbefales. Øyevern, øyespylemuligheter og hansker. Tar straks av alle klær som er blitt våte eller tilsølte. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 9.1 Opplysninger om fysiske og kjemiske egenskaper Form Farge Lukt Pulver ph løsning 12,5 Relativ tetthet Løselighet(er) 9.2 Andre opplysninger 10. STABILITET OG REAKTIVITET 10.1 Reaktivitet 10.2 Kjemisk stabilitet 10.3 Mulighet for farlige reaksjoner 10.4 Forhold som skal unngås Leveres i forskjellige farger. Ingen karakteristisk lukt. 1,0-1,6 g/cm³ delvis løselig i vann Stabil under normale forhold. Unngå fuktighet Uforenlige materialer Fugemassen reagerer med vann og danner alkaliske oppslemminger som etterhvert stivner Farlige nedbrytningsprodukter 11. TOKSOLOGISKE OPPLYSNINGER 11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger Ingen farlige spaltningsprodukter kjent. Side 3 (5)

4 Svelging Hudkontakt Virker irriterende i munn, spiserør og mage/tarmskanal. Ved langvarig og gjentatt kontakt med hud kan allergi oppstå. Kan virke irriterende. Sement i tørr tilstand og i enhver fuktig blanding kan føre til hudirritasjon og eksem.(krom) allergisk eksem, og/eller etseskader. Øyekontakt Irriterer øynene. Risiko for alvorlig øyeskade. Risiko for varig synsskade. Vernebriller anbefales brukt Større eller langvarig eksponering kan resultere i kjemisk brannskade og medføre sådannelse på øyet. Allergi Akutte og kroniske skadevirkninger Innånding 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER Kan utvikle varige allergiske reaksjoner i huden ved jevnlig og langvarig hudkontakt hos disponerte personer. Gjentatt eller langvarig kontakt kan medføre kronisk irritasjon. Kromatinnholdet i sement er sterkt redusert så risikoen for utvikling av allergisk kromeksem er minimal. Ofte gjentatt eksponering utover administrativ norm for støv har blitt sett i sammenheng med betennelse i nesens slimhinner og med hoste. Eksem som følge av (krom) allergi sees i sammenheng med hudkontakt. Allergisk eksem forekommer hyppigere ved kontakt med sement/vann blandinger enn med kontakt med tørr sement. Varig øyeskade kan bli følgen dersom førstehjelpen (kap 4) ikke settes inn straks. Innånding av støv kan irritere de øvre luftveier. Støv: Høye støvkonsentrasjoner kan irritere hud, øyne og luftveier. Støv reagerer med fuktighet på hud og slimhinner til etsende kalsiumhydroksid. Fuktig/vått materiale: Virker etsende på hud, øyne og slimhinner. Gjentatt eller langvarig kontakt kan medføre kronisk irritasjon. Kromatinnholdet i sement er sterkt redusert så risikoen for utvikling av allergisk kromeksem er minimal Giftighet Ingen resultater fra økologiske tester er tilgjengelige. Innblanding av sement i vann vil imidliertid øke vannets ph-verdi og derfor ha en viss toksisk virkning på livet i vann under gitte forutsetninger Persistens og nedbrytelighet Produktet er ikke biologisk nedbrytbart Bioakkumuleringsevne Ingen bioakkumulering er indikert Mobilitet i jord 12.5 Resultater av PBT- og vpvb-vurdering 12.6 Andre skadevirkninger 13. DISPONERING Størkner over tid i vann Avfallsbehandlingsmetoder Avfallsgrupper Emballasje Ikke spesialavfall verken i tørr form elle som mørtel/betong. Tomme sekker: EAK-kode (papir og pap) Pulveret samles opp i pose og leveres til godkjent fylling. Utslipp til kloak, vassdragg eller grunn ikke tillat. Avfall skal deponeres på en forsvarlig måte og leveres til godkjent behandlings - eller mottaksstasjon. For nærmere informasjon om forsvarlig håndtering, kontakt NORSAS tlf Utstyr rengjøres i vann før sementen herder. 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER 14.1 FN-nummer 14.2 FN-forsendelsesnavn n/a 14.3 Transportfareklasse(r) n/a 14.4 Emballasjegruppe 14.5 Miljøfarer 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk Ikke farlig gods ifølge ADR, RID, IMDG, IATA 15. OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER Særlige bestemmelser og særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for kjemikaliet Inneholder sement. Sement gir en sterk basisk reaksjon med vann og kroppsvæsker Side 4 (5)

5 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet Forskrifter om helsefare-brannfare-,eksplosjonsfare-,miljøfaremerking med veiledning, ink. YL-merking, Norsk stoffliste (SFT, Arbeidstilsynet. DSB, Oljedirektoratet) av Arministrative normer. best.nr.361(2003) Arbeidstilsynets brosjerer om verneutstyr inkl. åndedrettsvern (best.nr. 539). Norske og svenske hanskeguider. Forskrift om farlig avfall, nr (2003) transport av farlig goods:adr, RID,IMG(), IATA (2004). Stoffliste forr farlige kjemikalier Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. 16. ANDRE OPPLYSNINGER Relevante fare og risiko setninger for hver ingrediens Henvisninger til viktig litteratur og spesielle datakilder Forkortelser i dokumentet Første gang utgitt Utskriftsdato R-37/38 Irriterer luftveiene og huden. R-41 Fare for alvorlig øyeskade. R-43 Kan gi allergi ved hudkontakt. Databladet er basert på opplysninger gitt av våre leverandører og vår nåvarende viten, og derfor ingen garanti for spesielle egenskaper. Det er opp til brukeren av vårt produkt å forsikre seg om at informasjonen er komplett og tilstrekkelig i forhold til den tilsiktede bruk. n/a - Ingen relevant informasjon Informasjonene baseres på vår nåværende kunnskap og er derfor ingen garanti for spesielle egenskaper. --- SKERHETSDATABLAD i henhold til EU direktiv 67/548/EEC, 1999/45/EC og 453/2010 av 20. Mai Side 5 (5)

SIKKERHETSDATABLAD. Latona avløpsåpner 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 2. FAREIDENTIFIKASJON

SIKKERHETSDATABLAD. Latona avløpsåpner 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 2. FAREIDENTIFIKASJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Revisjonsdato: 11.12.2013 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Avløpsåpner Deklarasjons-nr 080339 Erstatter sikkerhetsdatablad

Detaljer

HMS - DATABLAD. Norm Tec Cemflex pulver. Norm Tec Grubeveien 10 2208 Kongsvinger Telefon: 45 40 06 58 Fax: 62 81 55 06

HMS - DATABLAD. Norm Tec Cemflex pulver. Norm Tec Grubeveien 10 2208 Kongsvinger Telefon: 45 40 06 58 Fax: 62 81 55 06 Revisjonsdato: 08.01.2008 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 08.01.2008 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post Norm Tec Grubeveien 10 2208 Kongsvinger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NATRIUMBISULFAT

SIKKERHETSDATABLAD NATRIUMBISULFAT 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 23/12/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Formel Natriumhydrogensulfat NaHSO4 Artikkel-nr 100334 EC-nr 231-665-7

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Latona avløpsåpner 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

SIKKERHETSDATABLAD. Latona avløpsåpner 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 10.01.2013 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Avløpsåpner Deklarasjons-nr PRN 080339 Erstatter sikkerhetsdatablad

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Latona avløpsåpner. Latona Pb. 109, 1801 Askim Tlf. 69 88 24 47 Fax.: 69 88 02 76 www.latona.no Arne Mørkestøl

SIKKERHETSDATABLAD. Latona avløpsåpner. Latona Pb. 109, 1801 Askim Tlf. 69 88 24 47 Fax.: 69 88 02 76 www.latona.no Arne Mørkestøl 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 31.07.2012 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Avløpsåpner Deklarasjons-nr PRN 080339 Erstatter sikkerhetsdatablad

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. LATICRETE INJEKSJONSLIM Comp-A. L10301 Løsemiddelfritt Lim (tokomponent epoxy)

SIKKERHETSDATABLAD. LATICRETE INJEKSJONSLIM Comp-A. L10301 Løsemiddelfritt Lim (tokomponent epoxy) Comp-A Internkode: LAT092 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Erstatter sikkerhetsdatablad fra 04.12.2008 1.2 Relevante identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 22/9/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Artikkel-nr 100697 CAS-nr Emadox NA (Blanding, se pkt.3). Blanding Erstatter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 2. FAREIDENTIFIKASJON

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 2. FAREIDENTIFIKASJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Revisjonsdato: 28/05/2015 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Saltsyre 30-35% Formel HCl, H2O EC/NLP-nr 231-595-7

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DIETYLENGLYCOL. 2,2-dihydroxidietyleter, bis(2-hydroxietyl)eter, 2,2-oxidietanol

SIKKERHETSDATABLAD DIETYLENGLYCOL. 2,2-dihydroxidietyleter, bis(2-hydroxietyl)eter, 2,2-oxidietanol 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Revisjonsdato: 07.10.2014 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn EC/NLP-nr 203-872-2 CAS-nr 111-46-6 Indeks-nr 603-140-00-6

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SVOVEL PULVER

SIKKERHETSDATABLAD SVOVEL PULVER 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 23/2/2011 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Formel Synonymer Svovelpulver S Svovelblomme EC-nr 231-722-6 CAS-nr

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. KALSIUMHYDROKSID Ca(OH)2 250 g. Fybikon A/S, fax: 38 01 27 71, tlf: 38 01 21 66 Norge Fybikon A/S

SIKKERHETSDATABLAD. KALSIUMHYDROKSID Ca(OH)2 250 g. Fybikon A/S, fax: 38 01 27 71, tlf: 38 01 21 66 Norge Fybikon A/S Internkode: 16093 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Synonymer Kalsiumhydrat ECnr 2151373 CASnr 1305620 1.2 Relevante identifiserte anvendelser

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. LATICRETE INJEKSJONSLIM Comp-A. LATICRETE INJEKSJONSLIM Comp-A L10301 LIM (KLISTER) LØSEMIDDELFRITT INDUSTRIELT BRUK

SIKKERHETSDATABLAD. LATICRETE INJEKSJONSLIM Comp-A. LATICRETE INJEKSJONSLIM Comp-A L10301 LIM (KLISTER) LØSEMIDDELFRITT INDUSTRIELT BRUK 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Deklarasjons-nr 315155 Erstatter sikkerhetsdatablad fra 20.02.2015 Utgave nummer

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD OIL & GREASE REMOVER. OIL & GREASE REMOVER R10990 Øvrige rengjøringsmidler

SIKKERHETSDATABLAD OIL & GREASE REMOVER. OIL & GREASE REMOVER R10990 Øvrige rengjøringsmidler Internkode: MUR012 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Deklarasjons-nr 306183 1.2 Relevante identifiserte anvendelser for stoffet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. PRO-TEC Lubrication System Cleaner 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD. PRO-TEC Lubrication System Cleaner 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Internkode: FN 0150 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Revisjonsdato: 26.06.2014 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Deklarasjons-nr 41376 Erstatter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Kompressor Schmiermittel PAG ISO 150 (240 ml Dose)

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Kompressor Schmiermittel PAG ISO 150 (240 ml Dose) 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Utgave nummer 1.0 1.2 Identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD HARPIKS WW

SIKKERHETSDATABLAD HARPIKS WW 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Kolofonium EC-nr 232-475-7 CAS-nr 8050-09-7 Indeks-nr 650-015-00-7 Reach nr 01-2119480418-32-0012

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FUGGER BYGGSILIKON

SIKKERHETSDATABLAD FUGGER BYGGSILIKON 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Utgave nummer 1.0 Produktkoder 1.2 Relevante identifiserte anvendelser for stoffet eller blandingen, samt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. HW01 HW02 Hvit og Klar Brannisolerende Maling

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. HW01 HW02 Hvit og Klar Brannisolerende Maling 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Utgave nummer 1.0 1.2 Identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Luxa treimpregnering 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 2. FAREIDENTIFIKASJON

SIKKERHETSDATABLAD. Luxa treimpregnering 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 2. FAREIDENTIFIKASJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Erstatter sikkerhetsdatablad fra 13.09.2011 Utgave nummer 2.0 1.2 Identifiserte bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Boracol 20-2Bd Prof 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD. Boracol 20-2Bd Prof 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Revisjonsdato: 16.02.2014 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Deklarasjons-nr 317363 Erstatter sikkerhetsdatablad

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. MEGASIL SB Elastisk silikonbasert fugemasse.

SIKKERHETSDATABLAD. MEGASIL SB Elastisk silikonbasert fugemasse. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Rescon Mapei HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Elastisk silikonbasert fugemasse. Artikkelnummer 1706006001100,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG FERSK FABRIKKBLANDET BETONG Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Ferro-Bet Sealer, Oxide Rød 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD. Ferro-Bet Sealer, Oxide Rød 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Synonymer Produkt type Erstatter sikkerhetsdatablad fra 02.02.2014 Utgave nummer 4.0 1.2 Identifiserte

Detaljer

HANDELSNAVN: FCR 842 part B GODKJENT: JA

HANDELSNAVN: FCR 842 part B GODKJENT: JA HMS DATABLAD Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad FCR 842 part B Handelsnavn: FCR 842 part B Revisjonsdato: 18.01.2003 Erstatter: 07.09.2000 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube 20-10 G 1.2 Identifiserte relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Wire Oil 20-30 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Wire Oil 20-30 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Wire Oil 20-30 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube Wire Oil 20-30 G 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NPK 21-3-10 (4S) 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Standard 600 kg's sekker

SIKKERHETSDATABLAD NPK 21-3-10 (4S) 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Standard 600 kg's sekker 1. IDENTIFASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Utgave nummer 1.0 Pakningstype 1.2 Identifiserte bruksområder for stoffet eller

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube Coating 10-15 G 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Expandet ESI+ part A

SIKKERHETSDATABLAD Expandet ESI+ part A SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer