Håndbok for kontraktører på Nikkelverket

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndbok for kontraktører på Nikkelverket"

Transkript

1 Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Merk: Dette er ikke nødvendigvis den nyeste versjonen av dokumentet se for nyeste versjon

2 REVISJONSHISTORIKK Revisjon Dato Avsnitt Side(r) Hensikt med endringen Nr. 3 Mars 2011 Alle Alle Originaldokument 4 Mai Alle Alle Oppdatert stillasinstruks 5 13/5-11 Alle Alle Nytt avsnitt om vinkelsliper, Revisjonshistorikk, Generell korrektur Nye regler for arbeid i høyden Om arbeidstøy Livreddende regler Kontroll med ut- og innpassering Regler om refleksvest , , Regler om trange, ledende omgivelser Endret forside med nytt navn og logo Endret tekst om SJA og TSF for samsvar mellom kontraktørhåndbok og HMS-håndbok Utenlandske sertifikater Nytt punkt om timeregistrering mai Livreddende regel nr. 7 Redigering av tekst uten innholdsendring Vedlegg 2 Vedlegg 3 Vedlegg Presisering om prekvalifisering av underkontraktører Oppdatert referanse til forskrift Mindre endringer. Ny tekst om bruk av biler på området Oppdatert referanse til forskrift. 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE REVISJONSHISTORIKK INNLEDNING... 4 Fremmedspråklige personer... 6 Orientering om stedlige forhold GENERELLE VERNEBESTEMMELSER OG PÅBUDT VERNEUTSTYR LIVREDDENDE REGLER Adgangskontroll og timeregistrering Regulering av interntrafikk ved Nikkelverket Påbudt verneutstyr SERTIFIKATER OG INTERNE REGLER BRANNFARLIG ARBEID Generelt Sertifikat Utsteder av arbeidstillatelse Mottaker av arbeidstillatelse Avslutning og etterkontroll Forlenget arbeidstillatelse Sveise- og brenneutstyr BRANNFARLIG ARBEID I OMRÅDER MED BRANN / EKSPLOSJONSFARE Arbeidstillatelse Vakt Gassmålinger/sertifikat ARBEIDSTILLATELSES SYSTEM FOR KALDT ARBEID SKADER OG NESTENULYKKER VEDLEGG Vedlegg 1. Skjematisk oversikt varmt arbeid Vedlegg 2 Adgangskontroll Vedlegg 3 Interntrafikk ved Nikkelverket Vedlegg 4 Stiger og stillas ved Nikkelverket Vedlegg 5 Oversikt trange rom Nikkelverket Vedlegg 6 Tabell over sertifikatutstedere

4 1. Innledning På Nikkelverket er vi forpliktet til å utføre HMS-arbeidet etter de høyeste standarder, i et nært samarbeid med lokale aktører og ved å følge prinsippene for bærekraftig utvikling. Gjennom vårt HMS-ledelsessystem sikrer vi at vi: Oppfyller, og om mulig, overgår gjeldende lover, forskrifter, standarder og regler. Arbeider konstruktivt med lokalsamfunnet, statlige myndigheter og andre interessenter. Identifiserer, vurderer og håndterer risiko for arbeidstaker, miljøet og samfunnet rundt oss. Etablerer mål for vårt HMS-arbeid og analyserer måloppnåelse gjennom kontinuerlig og presis rapportering. Kommuniserer og konsulterer arbeidstakere og leverandører for å utvikle vårt HMSsystem. Sørger for at ansatte er kompetente til å ivareta og ta ansvar for ordnede HMSforhold i sitt ansvarsområde. Begrenser miljømessige skader ved vår produksjon ved å ha en effektiv utnyttelse av naturresurser, og å redusere materialforbruk og avfallsmengde. Bidrar til å bevare biologisk mangfold. Planlegger, designer, opererer og avslutter anleggene på en måte som ivaretar prinsippene for bærekraftig utvikling. Opprettholder grunnleggende menneskelige rettigheter. Fastsetter den direkte og bakenforliggende årsaken til uønskede hendelser og farlige forhold, samt iverksetter tiltak som forhindrer gjentakelse. Formål Denne kontraktørhåndboka skal gi våre kontraktører en god oversikt over våre HMS rutiner, og gi operative retningslinjer til den enkelte som skal arbeide hos oss. Reglene i kontraktørhåndboka gjelder for kontraktører og kontraktørers underleverandører. HMS hos våre kontraktører Som kontraktør på Nikkelverket forventer vi at dere som firma har fokus på HMS forbedringer. Å kunne vise til gode sikkerhetstall (H-verdi eller lignende) er et viktig kriterium for oss når vi evaluerer forespørsler. Det er en målsetning at alle som arbeider hos oss, ansatte og innleide, skal ha HMS aspektet i seg som en bevisst del i alt arbeid som gjøres. Nikkelverket har derfor som strategi at alle kontraktører skal prekvalifiseres og godkjennes for arbeid på nikkelverket Bruk av underkontraktører Kontraktørene har ansvar for oppfølging av egne underkontraktører. Enhver bruk av underkontraktører som skal arbeide inne på Nikkelverkets område skal på forhånd prekvalifiseres og godkjennes av Nikkelverket. 4

5 Oppfordring om å rapportere uønskede hendelser Når deres ansatte jobber hos oss ønsker vi at de skal rapportere uønskede hendelser, nesten-ulykker og lignende. Dette gjøres ved å melde fra om hendelsen til deres kontaktperson. Det å rapportere uønskede hendelser er en viktig del i vårt forebyggende arbeid, og må ikke sees på som negativ sladring. Det kan i neste omgang være årsak til at alvorlige ulykker unngås. Kontakt og oppfølging For alle oppdrag våre kontraktører utfører, er det definert en ansvarlig kontaktperson. Vi følger kontinuerlig opp våre kontraktører, og vil innkalle til møter for å diskutere HMS utvikling og -hendelser, leveringskvalitet og lignende etter behov. Generell del Alle kontraktører med rammeavtale skal gjennomføre daglige sikkerhetsmøter. Alle ansatte fra kontraktører som skal utføre arbeid på bedriften skal på forhånd ha gjennomført et sikkerhetskurs. Denne tas som nettopplæring og påmelding skjer ved henvendelse til resepsjonen på telefon Ved enkeltoppdrag av kortere varighet kan unntak sikkerhetskurs avtales. Ved ankomst bedriften første dag må resepsjonen kontaktes. Her utdeles Vernehåndbok og hjelmmerke som dokumenterer godkjent sikkerhetskurs. Dette er gyldig i to år. Resepsjonen henviser videre til kontaktperson på bedriften. For å arbeide i de forskjellige avdelinger er det nødvendig med videre stedlig sikkerhetsopplæring. Det er formannen i området som gir deg denne opplæringen. Du må ha dokumentasjon på gjennomgått stedlig opplæring i Vernehåndboka. Skal du arbeide i områder med strømfare må det gjennomføres eget sikkerhetskurs for strømfaren i området. Kontakt elektroavdeling. Arbeid i høyden krever også egen opplæring. Personalavdelingen ved opplæringsleder har oversikt over kurs. Ved arbeid nær elektriske høyspentkabler eller strømskinner skal tilleggsopplæring gis av kvalifisert elektriker. Ved arbeid på Svovelsyrefabrikken skal det også være tilleggsopplæring som gis av arbeidsleder Rost/Svovelsyrefabrikk. Det er krav til forskjellige arbeidstillatelser på bedriften. Skriftlig arbeidstillatelse har tre valører. Rød brukes på varmt arbeid i brann og eksplosjonsfarlig område,. Gul brukes ved varmt arbeid generelt. Hvit brukes ved A: Arbeid i tanker eller trange rom B: Arbeid på rørledninger som fører farlig kjemikalier. C: Graving i grunn- Arbeid på vanskelig tilgjengelige steder. D: Kaldt arbeid i sikkerhetssoner. E: Arbeid i el-rom, nær strømskinner, nær høyspent F: Vinylester eller polyesterarbeid 5

6 Se prosedyre bak i heftet, vedlegg 1 for rød og gul arbeidstillatelse Fremmedspråklige personer Ansatte fra kontraktører som ikke forstår norsk skal underlegges egne regler som blir tilpasset i hvert enkelt tilfelle. Reglene utarbeides i samarbeid HMS avdeling ved verneleder. Fremmed- språklige personer kan etter gjennomført nettbasert sikkerhetskurs arbeide på området, men skal ha tilleggsinformasjon om evakueringsprosedyrer ved bedriftsalarm. Orientering om stedlige forhold Oppnevnt kontaktperson skal sørge for at kontraktør blir henvist til ansvarlig arbeidsleder for den aktuelle avdeling for å få nødvendig informasjon om stedlige regler og faremomenter. Han skal også undersøke om det er forhold av betydning for oppdraget som er endret siden bestillingen gikk ut og sørge for koordinering med ev. andre arbeider i området. Orienteringen om stedlige forhold skal minst inneholde: Hvem som kan kontaktes i avdelingen Farlige forhold, (gasser, etsende væsker, brann/eksplosjonsfare etc.) Eventuelle påbud om bruk av verneutstyr Krav til skriftlig arbeidstillatelse Informasjon om bruk av nødmaske Orientering om hvor nødutganger befinner seg. Evakueringsprosedyrer ved bedriftsalarm Før en kontraktør starter på et nytt oppdrag ved Nikkelverket SKAL vedkommendes arbeidsleder uten unntak oppsøke Nikkelverkets kontaktperson. Kartlegging av arbeidsoperasjoner Før iverksettelse av en arbeidsoppgave skal det gjennomføres en systematisk og trinnvis gjennomgang av alle risikoelementer, i forkant av en konkret arbeidsoppgave eller operasjon, slik at tiltak kan iverksettes for å fjerne eller kontrollere de identifiserte risikoelementene. Dette gjøres enten ved å gjennomføre en sikker jobb analyse SJA eller utfylling av TSF skjema. TSF sjekkliste Hensikten med utfylling av TFS sjekkliste er at operatør/ utførende skal kartlegge og - ved iverksetting av tiltak - ha kontroll over risikoen. TSF sjekkliste skal brukes på alt vedlikeholds- eller montasjearbeid som ikke er definert gjennom egen arbeids- og betjeningsforskrift. Sjekklisten skal gjennomgås og fylles ut før arbeidet starter. Alle deltakerne i arbeidsoperasjonen skal undertegne sjekklisten. Utførende fagarbeider har ansvar for at TSF skjema fylles ut og oppbevares på arbeidsstedet så lenge arbeidet pågår. Når arbeidet er avsluttet skal skjemaet oppbevares i to måneder. SJA Sikker Jobb Analyse (SJA) er en systematisk og trinnvis gjennomgang av alle risikoelementer i forkant av en konkret arbeidsoppgave eller operasjon, slik at tiltak kan 6

7 iverksettes for å fjerne eller kontrollere de identifiserte risikoelementene under forberedelse til og under gjennomføring av arbeidsoppgaven eller operasjonen En sjekkliste over arbeid som skal få SJA er listet opp i tabellen nedenfor. Dersom alle spørsmål besvares med ja skal arbeidet ha SJA. Sjekkpunkt om arbeidet skal ha SJA JA NEI Medfører arbeidet aktiviteter med forhøyet risiko? F.eks.: - brann/eksplosjonsfare eller - involverer helsefarlige stoffer eller - arbeid i høyden (> 2 m) eller - ukjent arbeidsoperasjon eller - kritisk utstyr Er arbeidet omfattende og komplekst (involverer flere personer og/eller faggrupper)? Mangler arbeidet arbeidsinstruks eller prosedyre? Dersom arbeidet involverer tunge løft med midlertidige løfteanordninger (mobilkran etc), skal bedriftens prosedyre for løfteoperasjoner benyttes. 7

8 2 Generelle vernebestemmelser og påbudt verneutstyr 2.1 Livreddende regler Formål De livreddende reglene skal hindre at våre ansatte, kontraktører og andre gjester utsettes for situasjoner som har potensialet til å ta liv dersom noe skulle gå galt. Reglene skal bidra til å gjøre Nikkelverket tryggere og hjelpe oss videre mot målet om null skader. De livreddende reglene utgjør den siste barrieren som skal hindre en dødsulykke. Reglene Nr Regel Symbol 1 Gå aldri under hengende last 2 Sørg alltid for påkrevd tillatelse før du entrer trange rom 3 Vær alltid sikret ved arbeid i høyden 4 Bruk alltid påkrevd verneutstyr ved håndtering av kjemikalier 5 Frigjør og sikre energi og krefter ved arbeid på utstyr 6 Sett aldri en sikkerhetsbarriere ut av funksjon uten godkjenning 7 Bryt ikke sikkerhetssonen mellom kjøretøy og gående uten klarsignal Rapportering av brudd på livreddende regler Ta kontakt med den du ser bryte en regel, og få vedkommende ut av den farlige situasjonen. Forklar hvorfor du oppfattet situasjonen som farlig, og nevn gjerne regelen. Ta hendelsen videre til din kontaktperson som legger inn saken i bedriftens system for rapportering av uønskede hendelser. Sørg for at HMS-sjef og/eller avdelingsleder får beskjed om hvem som har brutt regelen, slik at hendelsen kan bli gransket. 8

9 Oppfølging Brudd på livreddende regler vil bli gransket og vil få konsekvenser. Graden av konsekvens kan variere fra sak til sak. 2.2 Adgangskontroll og timeregistrering Formål For å sikre at bedriften til enhver tid har oversikt over hvem som befinner seg på bedriftsområdet, er det etablert et system med adgangskontroll. En beskrivelse av systemet og den praksisen som skal følges er gitt i vedlegg 2. Ansvar Innpasseringssystemet er underlagt Sikkerhetssjefen, mens Resepsjon er ansvarlig for den daglige oppfølgingen og kontrollen. Kontroll med ut-/innpassering I tillegg til elektronisk registrering og ITV overvåking blir det gjennomført uanmeldte kontroller av ut- og innpasseringer til bedriften. Dette gjelder både personell og kjøretøy. Kontrollen blir sporadisk foretatt av eksternt vaktselskap og dekker også kravet i ISPS bestemmelsene. Kontrollen omfatter ID bekreftelse og visuell kontroll av bilens kupe og bagasjerom/lasteplan. Personell skal kunne vise bedriftens elektroniske adgangskort med bilde eller godkjent ID dokumentasjon i form av bilsertifikat eller bankkort med bilde. Dersom det ikke kan vises godkjent ID ved innpassering til bedriften kan formann, avdelingsleder eller den som venter besøk kontaktes. Disse kan verifisere ID og se til at vedkommende registreres i besøkssystemet. Terminalens Sikkerhetssjef eller dennes stedfortredere skal gjennomføre stikkprøvekontroll av kjøretøyer og personell inne i ISPS-området. Ved inn- /utpassering skal det gjennomføres lett visuell sjekk eller kameraovervåking av at kun autorisert personell er i kjøretøyet. Ved bompassering er det kun sjåføren som skal være i bilen. Passasjerer skal gå ut og passere gjennom rotasjonsgrindene. Timeregistrering Alle kontraktører skal benytte seg av bedriftens timeregistreringssystem for kontraktører. 9

10 2.3 Regulering av interntrafikk ved Nikkelverket Bedriften har egne regler for trafikk internt på bedriftsområdet. Disse reglene finnes i vedlegg Påbudt verneutstyr Generelt Det forekommer en rekke forhold på bedriften som kan føre til skader på liv eller helse, dersom det ikke tas nødvendige forholdsregler. Det er derfor innført både generelle og stedlige påbud om bruk av ulike typer personlig verneutstyr. Alle områder med stedlige påbud skal være beskrevet i gjeldende arbeids- /betjeningsforskrift og i tillegg være merket med skilt. Følgende påbud gjelder: Hjelm, øyevern, arbeidsklær og vernesko Det er generelt påbud om bruk av hjelm, øyevern og vernesko på hele bedriftsområdet og i produksjons- og vedlikeholdsavdelinger. Unntaket er når man går til og fra arbeidsplassen sin før og etter arbeidstidens slutt. Arbeidsklær skal være godkjent etter standard EN 471. Dette innebærer at tøyet må ha en tilnærmet selvlysende overflate på minimum 0,5 m 2 og et refleksfelt på minst 0,13 m 2, samt være merket med firmalogo. Samme påbud gjelder for besøkende til bedriften. Unntak fra denne regel gjelder for området kantina, teknisk administrasjon, HMS-bygget, Hovedlaboratoriet og Administrasjonsbygget hvor refleksvest er tilstrekkelig. Med øyevern menes vernebriller, hjelmvisir, sveisemasker, helmasker. Private briller ansees ikke som øyevern. Unntatt er: Kontorbygg og kontorarbeidsplasser Hovedlageret Laboratoriebygget Kontroll-, spise- og pauserom Systua Tresko med vernetå er ikke tillatt brukt i produksjons- og vedlikeholdsavdelinger. Unntatt er kontorbygg og kontorarbeidsplasser samt hovedlager. *) Det er fritak fra parkeringsplass til garderobe for dem som har arbeidstøy her. De som skifter på kontor har fritak til kontor. Det samme gjelder når disse skal hjem etter endt arbeidsdag. Bestemmelsen skal ikke tolkes dithen at de som på sin vei til eller fra arbeid, er 10

11 forhindret fra å gå via skiftsjefens kontor for å lese skiftsjefjournalen eller gi en siste instruks før de forlater bedriften. En slik praksis er altså akseptert. På grunn av økt fare for møteulykker mellom myke og harde trafikanter i mørketiden er det påbudt å bruke refleksvest med synlighetsgrad 2 ved all ferdsel til fots på bedriftsområdet i perioden fra og med 1. september til og med 30. april. Unntaket er for besøkende som kan gå fra porten over til resepsjonsbygget (eller skiftsjefkontoret utenom resepsjonens åpningstid) hvor de kan låne vest. Denne strekningen er også tillatt å gå uten vest for ansatte som har glemt vest, og som derfor må låne vest i resepsjonen. Arbeidstøy benyttet hos Nikkelverket kan ikke tas med hjem. Dette følger av forskrift om utførelse av arbeid, Åndedrettsvern Andre områder kan ha stedlig påbud om åndedrettsvern. Disse områdene skal være merket med skilt. Gassmaske Gassmaske skal alltid brukes ved inngrep på gassførende ledninger eller utstyr. Hørselvern Hørselvern skal benyttes i områder eller ved arbeidsoperasjoner skiltet som støysone, (der ekvivalent støynivå overstiger 85 dba). For å bedre trafikksikkerheten er det ikke tillatt å bruke hørselvern med radio ved ferdsel både ute og inne på bedriften. 11

12 3 Sertifikater og interne regler Truckkjøring Det kreves truckførersertifikat for all kjøring med truck. Det er ikke lov å gå fra en truck med tenninga på. Den skal deaktiveres. Det er ikke lov å sitte på en truck uten trucksertifikat. Det er ikke tillatt med flere personer på en truck annet enn i opplæringsøyemed. Løfteutstyr/redskap Det skal bare benyttes løfteutstyr/redskap som er godkjent for bruk og merket med årets farge. Det er ikke tillatt å gå under hengende last. Alle feil ved løfteutstyr skal rapporteres til kontaktperson. Krankjøring Kransertifikat kreves for: betjening av alt løfteutstyr med løfteevne over 2 tonn alle andre kraner der løfteoperasjonen kan medføre fare for liv eller helse Utenlandske sertifikater Det er ingen automatikk i at utenlandske kompetansebevis som sertifikat eller opplæringsbevis for truck, kran og masseforflyttingsmaskiner kan brukes i Norge. For å bruke et utenlandsk kompetansebevis, må du søke Arbeidstilsynet om tillatelse. Norge stiller av sikkerhetsmessige hensyn strenge krav til opplæring før man kan bruke slikt arbeidsutstyr. Tillatelse gis når opplæringen som ligger til grunn for det utenlandske kompetansebeviset ikke er vesentlig annerledes enn det som kreves for tilsvarende kompetansebevis i Norge. Søkeren må derfor dokumentere antall timer med teoretisk og praktisk opplæring som ligger til grunn for kompetansebeviset. Søknaden må sendes arbeidstilsynet i hvert enkelt tilfelle. Stillinger og stiger Bare kvalifisert personell har tillatelse til å sette opp stillinger. (kfr. Vedlikeholdshåndbok Bind I kap. 1.4) Aluminiumstiger er ikke tillatt brukt på bedriften. Dette gjelder også gardintrapper. Det skal undersøkes om stillinger og stiger er i skikkelig stand før de tas i bruk og at stiger er sikret mot å gli på underlaget. Se vedlegg 4 Instruks for stillas ved Nikkelverket bak i heftet Trykkluft Trykkluft må aldri brukes til å blåse rene egne klær og strålen må aldri rettes mot andre. Elektriske anlegg Det må ikke settes i gang arbeid på eller i nærheten av høy- eller lavspente anlegg uten godkjennelse av elektrosjef. 12

13 Arbeid eller ferdsel i elektrolyseavdelingene, (nikkel-, kobber og Co-avdelingen) er ikke tillatt uten forutgående informasjon om faremomenter og nødvendige forholdsregler knyttet til de elektriske likestrømsanleggene. (kfr. Vedlikeholdshåndbok kap ) Sperringer Områder der det er fare for at personer kan falle ned, rammes av fallende gjenstander eller der det av andre grunner er forbundet med fare å oppholde seg, skal sperres av med midlertidig fast montert gjerde eller løse rørstøtter som det er trukket varseltape gjennom. Sperrebånd: Sperrebånd er et utmerket verktøy for å sikre et område slik at personer ikke kommer inn i farlig sone. Det er veldig viktig at sperrebånd ikke misbrukes, og at de respekteres der de er brukt. Sperrebånd skal kun brukes til midlertidig avsperring av et område inntil mer permanente tiltak er gjennomført. Oppsetting av sperrebånd: Rød-hvite sperrebånd settes opp rundt HELE området som er farlig (alle atkomstveier). Dersom det er nødvendig å sperre en gang- eller kjørevei, må alternativ rute tilrettelegges og merkes. Dersom avsperret område må forlates, skal det merkes med følgende info: Årsak til avsperring Ansvarlig person og telefonnr. Forventet varighet Det er anskaffet enkle plastskilt til dette formål, som kan festes direkte på sperrebåndet. Disse kan fås på lageret Respekter sperrebåndene! Sperrebånd betyr adgang forbudt! Hvis du likevel må krysse båndet, skal dette skje etter at risiko er vurdert, og i samråd med personen som er oppgitt på sperrebåndet eller formann i området. Bruk av ekstra verneutstyr skal selvsagt vurderes. Fjern sperrebåndene så snart faren er over! Unødvendig langvarig avsperring undergraver systemet. Standard farger for merking: Standard skilt for sperrebånd Nikkelverket. Tilleggskrav til vinkelslipere som brukes ved 13

14 1. Små vinkelslipere inntil 5 skal ha: Beskyttelsesskjerm (Obligatorisk for gamle og nye maskiner) Vinkelhåndtak (Obligatorisk for gamle og nye maskiner) Automatisk sikkerhetskobling / Kick back stop Beskyttelse mot gjenstart etter utkobling/strømbrudd 2. Små vinkelslipere inntil 5 bør i tillegg ha: Sikkerhetsbryter Vibrasjonsbalansering (Autobalanse) Vibrasjonsdempende håndtak Brems 3. Store vinkelslipere over 5 skal ha: Beskyttelsesskjerm (Obligatorisk for gamle og nye maskiner) Vinkelhåndtak (Obligatorisk for gamle og nye maskiner) Automatisk sikkerhetskobling / Kick back stop Beskyttelse mot gjenstart etter utkobling/strømbrudd Mykstart Sikkerhetsbryter 4. Store vinkelslipere over 5 bør i tillegg ha: Vibrasjonsbalansering (Autobalanse) Vibrasjonsdempede håndtak. Nye maskiner skal oppfylle ovennevnte krav fra: Maskiner i omløp som ikke tilfredsstiller nye krav, skal innen , være erstattet med godkjente. 14

15 3.1 Brannfarlig arbeid Generelt På bedriftens område, med unntak av verkstedene, skal det innhentes skriftlig arbeidstillatelse for alt arbeid som kan medføre fare for at det oppstår branner som følge av virksomheten. Industrivernet kan gi midlertidig tillatelse til opprettelse av verkstedplasser i driftsavdelingene. Normalt skal det ikke utføres brannfarlig arbeid i områder klassifisert som brann- eller eksplosjonsfarlige. Når dette likevel unntaksvis må gjøres, skal det alltid fylles ut arbeidstillatelse på rød standardblankett. Dersom det ikke foreligger en skriftlig arbeidsinstruks som klart beskriver hvordan arbeidet skal utføres, skal avdelingsleder og sikkerhetssjef eller deres stedfortredere gjennomgå og signere arbeidstillatelsen før arbeidet kan settes i gang. Dersom det foreligger en skriftlig prosedyre, godkjent av avdelingsleder og Sikkerhetskomiteen, er det tilstrekkelig at bemyndiget utsteder signerer på arbeidstillatelsen. Sikkerhetssjef eller stedfortreder skal vurdere om det er påkrevet å ha kyndig beredskapsvakt til stede mens hele eller deler av arbeidet pågår. Det henvises også til egne forskrifter for reparasjon og vedlikeholdsarbeid beskrevet i ABF for hvert enkelt anlegg Sertifikat Sveising, brenning, lodding eller annet varmt arbeid kan bare utføres ansatte og kontraktører som har nødvendige faglige kvalifikasjoner gyldig sertifikat gitt etter sikkerhetsopplæring v/miljø- og Sikkerhetsavd. For egne ansatte gjelder sertifikatet for 3 år og for kontraktører i 1 år. Resepsjonen har oversikt over sertifikatinnehavere Utsteder av arbeidstillatelse Skriftlig tillatelse til utførelse av brannfarlig arbeid skal gis på gul standardblankett av arbeidsleder eller andre som er gitt adgang til dette i vedkommende område. Den som utsteder arbeidstillatelse er personlig ansvarlig for at prosedyre angitt på baksiden av blanketten følges og for at arbeidsstedet er betryggende sikret før arbeidet igangsettes og så lenge dette pågår. Dersom det foreligger spesielle situasjoner på arbeidsstedet som forsterker stedlige faremomenter, skal utsteder kontakte avdelingsleder for nærmere retningslinjer Mottaker av arbeidstillatelse Arbeidstillatelse gis til bestemte personer, "Faglig leder" og "Utførende fagarbeider og gjelder alltid for et begrenset tidsrom. 15

16 Faglig leder har et generelt arbeidslederansvar og skal sørge for at det også fra utførende avdelings side blir iverksatt alle nødvendige tiltak for å sikre arbeidet, både før, under og etter utførelse. For utførende fagarbeider gjelder det normale fagarbeideransvar samt eventuelt ansvar som gruppeleder. Utførende fagarbeider skal sørge for at arbeidet utføres på en slik måte at det ikke oppstår risiko for brann. Han skal signere arbeidstillatelsen før arbeidet påbegynnes Avslutning og etterkontroll Før utførende fagarbeider forlater arbeidsstedet, skal han: forvisse seg om at det ikke foreligger fare for senere antennelser og brann på grunn av gnister, ulming etc. påse at arbeidsstedet er ryddet påføre arbeidstillatelse signatur, dato og klokkeslett og levere denne til utsteder eller kontrollrom for vedkommende anlegg. Utsteder av arbeidstillatelsen eller den han bemyndiger skal tidligst 30 minutter etter at arbeidet er avsluttet: inspisere arbeidsstedet for å kontrollere at det ikke lenger er forhold som kan medføre brannfare. Signere arbeidstillatelse med dato og klokkeslett og senest ved arbeidstidens slutt levere denne til beredskapsinspektør, (kontor ved skiftsjef) Forlenget arbeidstillatelse Arbeidstillatelsen for varmt arbeid kan forlenges av utsteder dersom arbeidet ikke blir ferdig innen planlagt tid. Dette gjelder kun arbeidstillatelsen for varmt arbeid (gul). Forlengelsen kan kun gis innen det tidsrom utsteder er tilstede på bedriften og kan ta etterkontrollen. Forlengelser ut over dette krever ny tillatelse. Denne kan gis av innsatsleder og skiftsjefen for hele bedriften. Arbeidstillatelser for varmt arbeid i områder med brannfarlig vare kan ikke forlenges. Her må det skrives ut ny arbeidstillatelse og arbeidssertifikat Sveise- og brenneutstyr Alle sveise- og brenneapparater skal være plassert på forskriftsmessig vogn og være utstyrt med varmehanske og avstengningsnøkkel. Brannslukningsapparat skal alltid være for hånden. Når et arbeid er avsluttet, eller ved arbeidstidens slutt, skal apparatene plasseres på faste parkeringssteder. Disse er forsynt med gule opplysningsskilt merket P samt trekantet varselskilt. Dersom apparatene nødvendigvis må parkeres andre steder, må ansvarlig for arbeidet innhente tillatelse av beredskapsinspektør eller sikkerhetssjef. Både fulle og tomme gassbeholdere skal lagres i stående stilling og atskilt for hver gasstype. Under lagring skal ventilen være påsatt sikringstopp. Beholderne skal stå i godkjente traller eller fastlenket til vegg. 16

17 3.2 Brannfarlig arbeid i områder med brann / eksplosjonsfare Arbeidstillatelse Normalt skal det ikke utføres brannfarlig arbeid i områder klassifisert som brann- eller eksplosjonsfarlige. Når dette likevel unntaksvis må gjøres, skal det alltid fylles ut arbeidstillatelse på rød standardblankett. Dersom det ikke foreligger en skriftlig arbeidsinstruks som klart beskriver hvordan arbeidet skal utføres, skal avdelingsleder og sikkerhetssjef eller deres stedfortredere gjennomgå og signere arbeidstillatelsen før arbeidet kan settes i gang. Dersom det foreligger en slik skriftlig prosedyre, godkjent av avdelingsleder og Sikkerhetskomiteen, er det tilstrekkelig at bemyndiget utsteder signerer på arbeidstillatelsen. For å hindre unødvendig dødtid for fagarbeiderne, samt gi de som skal signere på arbeidstillatelsen mulighet til å kunne planlegge arbeidsdagen sin, skal bestilling av rød arbeidstillatelse gjøres som følger: Vakt 1. Rød arbeidstillatelse skal bestilles senest innen kl. 12:00 dagen i forveien. 2. Bestilling gjøres ved hjelp av kalenderen på sikkerhetssiden på IntraFNIS (trykk på lenken Bestilling av rød arbeidstillatelse ). Bestillingen gjøres ved å trykke på knappen Ny øverst til venstre og fylle ut skjema. NB: Det skal ikke krysses av for Hele dagen. 3. Sertifikatutsteder kvitterer på mottatt bestilling. 4. Nødvendige risikoreduserende tiltak (slokkemidler osv.) skal være på plass når sertifikatutsteder og øvrige utstedere av arbeidstillatelsen (som beskrevet ovenfor) møter opp på avtalt tidspunkt og gjennomgår arbeidet sammen med utførende fagarbeider. Sertifikatutsteder utfører deretter gassmålinger før arbeidstillatelsen utstedes. 5. Gi beskjed om endringer! Endringer i behov for rød arbeidstillatelse (væravhengig arbeid, sykdom, osv.) skal kommuniseres fortløpende ved å endre bestillingen direkte i kalenderen, evt. per telefon ved kort varsel. 6. Rettidig bestilte arbeidstillatelser vil bli prioritert, så sant ikke en utsettelse av uanmeldte tillatelser medfører fare for helse, miljø og sikkerhet eller produksjonsnedslag. 7. De som er involvert i å utstede røde arbeidstillatelser kan abonnere på e-postvarsel (trykk Handlinger / Varsle meg ) og evt. koble kalenderen direkte til Outlook ( Handlinger / Koble til Outlook ). Sikkerhetssjef skal vurdere om det er påkrevet å ha kyndig beredskapsvakt til stede mens hele eller deler av arbeidet pågår Gassmålinger/sertifikat Før brannfarlig arbeid påbegynnes i eksplosjonsfarlige områder, skal det foretas gassmålinger i området og utstedes et arbeidssertifikat av godkjent person. Bedriften har fått dispensasjon fra Forskrift om arbeid i tanker, best.nr , siste ledd, jf. best.nr , til å føre eget register over sertifikatutstedere. Martin Storm Larsen er registrert som bedriftens seniorsertifikatutsteder fram til , og er ansvarlig for at det internt i bedriften blir benyttet kvalifiserte sertifikatutstedere, og at det blir ført register over 17

18 sertifikatutstedere som blir benyttet (dvs. innholdet i kap ovenfor). Dette registeret skal være tilgjengelig for Arbeidstilsynet. 3.3 Arbeidstillatelses system for kaldt arbeid Formål Denne prosedyren gjelder for gjennomføring av montasje, vedlikehold, reparasjoner og inspeksjoner i områder uten brann eller eksplosjonsfare (kaldt arbeid). For brannfarlig arbeid henvises det til håndbokas kap.3.1 og 3.2. For brannfarlig arbeid i områder som også dekkes av hvit arbeidstillatelse (arbeid i tanker osv.) skal gul arbeidstillatelse benyttes, men krav til sikkerhetstiltak nevnt nedenfor må uansett overholdes Hensikt Målet med denne prosedyren er at alt arbeid som medfører en viss risiko skal gjennomgås på forhånd slik at skader på personell unngås. Nikkelverket ønsker å holde en høy standard på det forebyggende sikkerhetsarbeidet og krever derfor at TSF-skjema eller arbeidstillatelse brukes på alt vedlikeholds- eller montasjearbeid som ikke er definert gjennom egen arbeids- og betjeningsforskrift. Prosedyren gjelder for egne ansatte og kontraktører som arbeider på Nikkelverket Definisjoner Tanker Tanker, rom og rørledninger hvor det kan ha samlet seg brannfarlig vare eller helsefarlig stoff. Arbeid i tanker er underlagt bestemmelsene i forskrift om arbeid i tanker, og krever arbeidssertifikat (gassmåling som dokumenteres på arbeidstillatelsesskjemaet). Unntak fra krav om arbeidssertifikat kan imidlertid gis av sikkerhetskomiteen for rutineoppdrag som er godt beskrevet i en prosedyre Trange rom Et trangt rom skal ha alle tre karakteristikker: 1. Er ikke laget for kontinuerlig menneskeopphold. Det betyr at det kan mangle riktig ventilering, belysning eller temperaturkontroll. 2. Stort nok til at et menneske kan komme inn i området. 3. Begrensede muligheter for rømning (ut- og inngang). Noen eksempler på trange rom kan være, men er ikke begrenset til: Kummer, pumpeslukter, fyrkjeler, kulverter, trykkfiltre, tromler og tanker. Trange rom hvor det regelmessig foregår arbeid eller inspeksjoner er listet opp i vedlegg 5. Endringer og tillegg til lista skal meldes verneleder for oppdatering. Disse områdene skal merkes med Trangt rom krav om arbeidstillatelse ved entring. Det bør lages en 1- punktsleksjon for arbeid i rommet, og denne bør finnes lett tilgjengelig. I mange tilfeller vil begge definisjonene ovenfor (trangt rom og tank) passe. Alt arbeid i trange rom og/eller tanker krever arbeidstillatelse (rød/gul/hvit) Utsteder Den som har kompetanse til å skrive ut Hvit arbeidstillatelse og har gjennomgått utstederkurs. 18

19 Utførende fagarbeider Den som har ansvaret for arbeidsoperasjonen som skal gjennomføres. Vedkommende kan, sammen med de andre deltakerne i arbeidsoperasjonen, selv gjennomgå TSF sjekkliste og signere på denne. Om arbeidet kommer inn under krav til skriftlig arbeidstillatelse skal utsteder kontaktes og gjennomgå arbeidstillatelsen på arbeidsstedet sammen med utførende fagarbeider Hvit arbeidstillatelse Hvit arbeidstillatelse skal brukes på (kaldt) arbeid som utføres på følgende steder: A. Arbeid i tanker og i trange rom B. Arbeid på rørledninger/utstyr som fører farlige kjemikalier som H2, SO2, Cl2, HCl, NaOH, H2S, H2SO4, H2O2 C. Graving i grunn - Arbeid på vanskelig tilgjengelige terreng som bratte skråninger med fare for løst fjell D. Arbeid i sikkerhetssoner Hvit arbeidstillatelse skal underskrives når arbeidet er avsluttet og returneres til utsteder, som sender en kopi til HMS avdeling ved verneleder. Kopien kan gjerne være skannet og sendt elektronisk. Arbeidstillatelsen gis av ansvarlige for utstyret/området og i sikkerhetssoner av den avdeling som har anlegget/forholdet som skal beskyttes av sikkerhetssonen TSF sjekkliste TSF sjekkliste skal brukes på alt vedlikeholds- eller montasjearbeid som ikke er definert gjennom egen arbeids- og betjeningsforskrift. Dette inkluderer også arbeid i høyden samt arbeid i kummer og kulverter under bakkenivå. Skifting eller montering av driftsutstyr samt arbeid på elektriske anlegg omfattes også av TSF sjekkliste. Sjekklisten skal gjennomgås og fylles ut før arbeidet starter. Alle deltakerne i arbeidsoperasjonen skal undertegne sjekklisten. Når arbeidet er avsluttet skal sjekklisten oppbevares i 2 mnd på verksted, kontor eller annet egnet sted Arbeid i tanker Følgende sikkerhetsregler skal alltid iverksettes: Tanken skal være tømt, rengjort og forsvarlig utluftet. Tilstrekkelig ventilasjon må besørges (stor nok åpning i topp og bunn, alternativt aktiv lufttilførsel med trykkluftslange eller mekanisk vifte). Arbeid i tanker krever normalt arbeidssertifikat og gassmåling (se kap. 3.1 ovenfor). Dersom det ikke er mulig å bringe gasskonsentrasjonen under gjeldende administrativ norm (ADN), eller ved fare for oksygenmangel, skal friskluftsutstyr benyttes. Ved kortvarige inspeksjoner av tanker hvor det ikke er fare for oksygenmangel kan vanlig gassmaske erstatte friskluftsutstyr. Gassmaske skal uansett være for hånden i områder der det kan oppstå gassfare. Oksygenmåler skal bæres utenpå arbeidstøyet (tilveiebringes av sertifikatutsteder og festes for eksempel i brystlomme). Alle rørtilførsler til tanken (gass eller væske) skal være blendet eller på annen måte frakoblet. Alt bevegelig elektrisk utstyr skal sikres mot igangsettelse med låst sikkerhetsbryter eller ved uttak av sikringer. (Jfr. Vedlikeholdshåndbok kap ) Batteridrevet håndlampe skal være for hånden i tilfelle strømbrudd. 19

20 I trange ledende omgivelser skal håndlamper ha tilførsel fra SELV krets. (SELV er en forkortelse for "Safety Extra Low Voltage") Spenning via isolertrafo, <50VAC, <120VDC Håndverktøy og bærbart utstyr kan ha tilførsel via SELV,eller elektrisk adskillelse, under forutsetning at bare et utstyr eller ett verktøy kan tilkobles sekundærviklingen på isolasjonstransformatoren. Batteridrevet verktøy, håndlamper etc er et godt alternativ, forutsetning er at spenningen er under 50 VAC, 120 VDC. Ved tvil skal elektroavdelingen kontaktes når arbeidet planlegges Forsvarlig fluktmulighet skal etableres, og det skal til enhver tid være en vakt på utsiden som kan skaffe hjelp i tilfelle problemer oppstår. Dersom personen som er inne i tanken mister bevisstheten må vakten ikke entre tanken før industrivernet har ankommet. Fallsikringsutstyr benyttes når dette er påkrevd (>2m høyde). Kontrollrommet skal informeres om at arbeidet påbegynnes Arbeid i trange rom Arbeid i trange rom medfører forhøyet risiko, og krever derfor en risikovurdering og evt. tiltak før arbeidet igangsettes (hvit arb.tillatelse). De samme forhåndsreglene nevnt ovenfor i kapittelet om arbeid i tanker skal vurderes, men er ikke nødvendigvis alltid relevante. Viktigst er å sikre forsvarlig fluktmulighet. Ved fare for at slike områder kan ha manglende oksygeninnhold i luften skal dette sjekkes, for eksempel før nedstigning i kummer. Arbeid i trange rom krever hvit arbeidstillatelse Arbeid på rørledninger/utstyr som fører farlige kjemikalier som H2, SO2, Cl2, HCl, NaOH, H2S, H2SO4, H2O2 Rørledninger skal på forhånd være drenert og utluftet. Ved arbeid på ledninger som fører giftige gasser som klor (Cl2), svoveldioksid (SO2) eller hydrogensulfid (H2S) skal gassmaske til enhver tid være for hånden. Maske skal benyttes ved åpning av flenser, frakobling av ventiler etc. Øyevern (ansiktsskjerm og/eller kjemikaliebriller) skal benyttes ved alle inngrep på rørledninger, ventiler eller pumper for etsende væsker. Ved inngripen på rørledninger, ventiler og pumper som fører svovelsyre eller lut skal full beskyttelse brukes (regntøy, hjelm med visir og nakkebeskyttelse, hansker og støvler). Dette gjelder også ved lossing og lasting av svovelsyre, lut og hydrogenperoksid. Ved inngripen på rørledninger, ventiler og pumper som fører hydrogen, hydrogensulfid eller oksygen (eksplosjonsfare) skal arbeidssertifikat utstedes (gassmåling) Graving i grunn Når det skal graves i grunn krever dette skriftlig arbeidstillatelse. På forhånd må det sjekkes om det går viktige kabler eller rør i graveområdet. Når det arbeides i grøft må området være sikret på en slik måte at vegger ikke kan rase sammen. Adkomst til grøft må også være sikret Arbeid i høyden (to meter eller høyere over bakken) Alt arbeid i høyden skal gjøres på en sikker og grundig gjennomtenkt måte, slik at skader unngås. Stiger over 6 meter skal ikke brukes. Skal man opp på et tak skal stigen stikke minst 1 meter over takkanten. Stiger skal sikres fortrinnsvis i toppen. Ved høyde over 5 meter er det krav til sikring. Lifter: For å bruke lift er det krav til dokumentert opplæring. Bruksanvisning vedlagt liften skal 20

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking kan være et inngrep i personvernet. Overvåkingen er derfor lovregulert, og den ansvarlige har plikt til å sette seg godt inn i regelverket

Detaljer

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Veileder 07/02b (del 2 av 2) Publisert 15.02.2007 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: postboks 8177, dep 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Arbeid på og ved veg Krav og retningslinjer til varsling og sikring normal Håndbok N301 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL Gjeldende fra dato: 01.06.2014 Revisjon nr: 2 Rev. dato:01.03.2014 Side: 2 INNHOLD: 1 Hierarki over retningslinjer for fartøyoperasjoner... 3

Detaljer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer TEMA 10 Veileder for sikkerhet ved store arrangementer Veileder for sikkerhet ved store arrangementer 4 innhold Innledning... 9 Arbeidsgruppen...9 Definisjoner...9 Oppbygging...10 Erfaringstilbakeføring...10

Detaljer

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS- arbeidet... 5 2.1

Detaljer

Dykking ved UNIS. Håndbok

Dykking ved UNIS. Håndbok Dykking ved UNIS Håndbok 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 2 ANSVAR OG PLIKTER...5 2.1 Innledning...5 2.2 Direktiv givende myndighet...5 2.3 Krav til helsemessige forhold...5 2.4 Faglig rådgiver,

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER Slik vil vi ha det i Sandnes kommune Forord Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer skal gjelde for all virksomhet i Sandnes kommune. Kommunens etiske retningslinjer

Detaljer

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 1 Vi er glade og stolte av å få

Detaljer

Veiledning om fareidentifisering for togframføring

Veiledning om fareidentifisering for togframføring Veiledning om fareidentifisering for togframføring Utgitt 08.12.14 Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Hensikt... 2 3. Omfang... 2 4. Sentrale regelverkskrav... 2 5. Identifisering av farer... 3 6. Vanlige tilsynsspørsmål

Detaljer

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften)

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Innledning Alle som eier, driver, leier eller på annen måte påvirker miljørisiko for tanker som inneholder farlige kjemikalier

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

Sikkerhetsbestemmelser for Sivilforsvaret

Sikkerhetsbestemmelser for Sivilforsvaret Sikkerhetsbestemmelser for Sivilforsvaret Bestemmelser for Sivilforsvarets radiacmåletjeneste Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2008 ISBN: 978-82-92723-06-7 Foto: Paal-André

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

Retningslinjer - Infrastruktur. Introduksjon Sist oppdatert 02.05.2013

Retningslinjer - Infrastruktur. Introduksjon Sist oppdatert 02.05.2013 Retningslinjer - Infrastruktur Introduksjon Sist oppdatert 02.05.2013 I Norge har vi hatt en god utvikling når det gjelder toppfotballarenaer de siste 10 årene. Dette skyldes at klubbene har sett nytten

Detaljer

Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg

Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Energi Norge AS EnergiAkademiet EBL Kompetanse AS Besøksadresse: Besøksadresse:

Detaljer

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER LØFTING Direktiveier pr. 01.01.2015 Svein Harald Hetland Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Rutiner for trygg mat. En innføring i internkontroll og HACCP

Rutiner for trygg mat. En innføring i internkontroll og HACCP Rutiner for trygg mat En innføring i internkontroll og HACCP Når du lager mat til andre, er det viktig at ingen blir syke av maten. Derfor må du ha gode rutiner og kontroll med hvordan maten lages. Internkontroll

Detaljer

Veiledning om biogassanlegg

Veiledning om biogassanlegg Veiledning om biogassanlegg Utarbeidet av Direktoratet for brann- og eksposjonsvern (DBE) i august 1998. Veiledningen foreligger pr 01.01.00 kun i elektronisk form. Veiledning om biogassanlegg 1 Innhold

Detaljer

Veiledning om lakkblanderom

Veiledning om lakkblanderom Veiledning om lakkblanderom Veiledningen gir en oversikt over de reglene som gjelder for et lakkblanderom og i noen utstrekning hvordan reglene skal tolkes Norges Bilbransjeforbund Januar 2000 Noen av

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer