Håndbok for kontraktører på Nikkelverket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndbok for kontraktører på Nikkelverket"

Transkript

1 Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Merk: Dette er ikke nødvendigvis den nyeste versjonen av dokumentet se for nyeste versjon

2 REVISJONSHISTORIKK Revisjon Dato Avsnitt Side(r) Hensikt med endringen Nr. 3 Mars 2011 Alle Alle Originaldokument 4 Mai Alle Alle Oppdatert stillasinstruks 5 13/5-11 Alle Alle Nytt avsnitt om vinkelsliper, Revisjonshistorikk, Generell korrektur Nye regler for arbeid i høyden Om arbeidstøy Livreddende regler Kontroll med ut- og innpassering Regler om refleksvest , , Regler om trange, ledende omgivelser Endret forside med nytt navn og logo Endret tekst om SJA og TSF for samsvar mellom kontraktørhåndbok og HMS-håndbok Utenlandske sertifikater Nytt punkt om timeregistrering mai Livreddende regel nr. 7 Redigering av tekst uten innholdsendring Vedlegg 2 Vedlegg 3 Vedlegg Presisering om prekvalifisering av underkontraktører Oppdatert referanse til forskrift Mindre endringer. Ny tekst om bruk av biler på området Oppdatert referanse til forskrift. 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE REVISJONSHISTORIKK INNLEDNING... 4 Fremmedspråklige personer... 6 Orientering om stedlige forhold GENERELLE VERNEBESTEMMELSER OG PÅBUDT VERNEUTSTYR LIVREDDENDE REGLER Adgangskontroll og timeregistrering Regulering av interntrafikk ved Nikkelverket Påbudt verneutstyr SERTIFIKATER OG INTERNE REGLER BRANNFARLIG ARBEID Generelt Sertifikat Utsteder av arbeidstillatelse Mottaker av arbeidstillatelse Avslutning og etterkontroll Forlenget arbeidstillatelse Sveise- og brenneutstyr BRANNFARLIG ARBEID I OMRÅDER MED BRANN / EKSPLOSJONSFARE Arbeidstillatelse Vakt Gassmålinger/sertifikat ARBEIDSTILLATELSES SYSTEM FOR KALDT ARBEID SKADER OG NESTENULYKKER VEDLEGG Vedlegg 1. Skjematisk oversikt varmt arbeid Vedlegg 2 Adgangskontroll Vedlegg 3 Interntrafikk ved Nikkelverket Vedlegg 4 Stiger og stillas ved Nikkelverket Vedlegg 5 Oversikt trange rom Nikkelverket Vedlegg 6 Tabell over sertifikatutstedere

4 1. Innledning På Nikkelverket er vi forpliktet til å utføre HMS-arbeidet etter de høyeste standarder, i et nært samarbeid med lokale aktører og ved å følge prinsippene for bærekraftig utvikling. Gjennom vårt HMS-ledelsessystem sikrer vi at vi: Oppfyller, og om mulig, overgår gjeldende lover, forskrifter, standarder og regler. Arbeider konstruktivt med lokalsamfunnet, statlige myndigheter og andre interessenter. Identifiserer, vurderer og håndterer risiko for arbeidstaker, miljøet og samfunnet rundt oss. Etablerer mål for vårt HMS-arbeid og analyserer måloppnåelse gjennom kontinuerlig og presis rapportering. Kommuniserer og konsulterer arbeidstakere og leverandører for å utvikle vårt HMSsystem. Sørger for at ansatte er kompetente til å ivareta og ta ansvar for ordnede HMSforhold i sitt ansvarsområde. Begrenser miljømessige skader ved vår produksjon ved å ha en effektiv utnyttelse av naturresurser, og å redusere materialforbruk og avfallsmengde. Bidrar til å bevare biologisk mangfold. Planlegger, designer, opererer og avslutter anleggene på en måte som ivaretar prinsippene for bærekraftig utvikling. Opprettholder grunnleggende menneskelige rettigheter. Fastsetter den direkte og bakenforliggende årsaken til uønskede hendelser og farlige forhold, samt iverksetter tiltak som forhindrer gjentakelse. Formål Denne kontraktørhåndboka skal gi våre kontraktører en god oversikt over våre HMS rutiner, og gi operative retningslinjer til den enkelte som skal arbeide hos oss. Reglene i kontraktørhåndboka gjelder for kontraktører og kontraktørers underleverandører. HMS hos våre kontraktører Som kontraktør på Nikkelverket forventer vi at dere som firma har fokus på HMS forbedringer. Å kunne vise til gode sikkerhetstall (H-verdi eller lignende) er et viktig kriterium for oss når vi evaluerer forespørsler. Det er en målsetning at alle som arbeider hos oss, ansatte og innleide, skal ha HMS aspektet i seg som en bevisst del i alt arbeid som gjøres. Nikkelverket har derfor som strategi at alle kontraktører skal prekvalifiseres og godkjennes for arbeid på nikkelverket Bruk av underkontraktører Kontraktørene har ansvar for oppfølging av egne underkontraktører. Enhver bruk av underkontraktører som skal arbeide inne på Nikkelverkets område skal på forhånd prekvalifiseres og godkjennes av Nikkelverket. 4

5 Oppfordring om å rapportere uønskede hendelser Når deres ansatte jobber hos oss ønsker vi at de skal rapportere uønskede hendelser, nesten-ulykker og lignende. Dette gjøres ved å melde fra om hendelsen til deres kontaktperson. Det å rapportere uønskede hendelser er en viktig del i vårt forebyggende arbeid, og må ikke sees på som negativ sladring. Det kan i neste omgang være årsak til at alvorlige ulykker unngås. Kontakt og oppfølging For alle oppdrag våre kontraktører utfører, er det definert en ansvarlig kontaktperson. Vi følger kontinuerlig opp våre kontraktører, og vil innkalle til møter for å diskutere HMS utvikling og -hendelser, leveringskvalitet og lignende etter behov. Generell del Alle kontraktører med rammeavtale skal gjennomføre daglige sikkerhetsmøter. Alle ansatte fra kontraktører som skal utføre arbeid på bedriften skal på forhånd ha gjennomført et sikkerhetskurs. Denne tas som nettopplæring og påmelding skjer ved henvendelse til resepsjonen på telefon Ved enkeltoppdrag av kortere varighet kan unntak sikkerhetskurs avtales. Ved ankomst bedriften første dag må resepsjonen kontaktes. Her utdeles Vernehåndbok og hjelmmerke som dokumenterer godkjent sikkerhetskurs. Dette er gyldig i to år. Resepsjonen henviser videre til kontaktperson på bedriften. For å arbeide i de forskjellige avdelinger er det nødvendig med videre stedlig sikkerhetsopplæring. Det er formannen i området som gir deg denne opplæringen. Du må ha dokumentasjon på gjennomgått stedlig opplæring i Vernehåndboka. Skal du arbeide i områder med strømfare må det gjennomføres eget sikkerhetskurs for strømfaren i området. Kontakt elektroavdeling. Arbeid i høyden krever også egen opplæring. Personalavdelingen ved opplæringsleder har oversikt over kurs. Ved arbeid nær elektriske høyspentkabler eller strømskinner skal tilleggsopplæring gis av kvalifisert elektriker. Ved arbeid på Svovelsyrefabrikken skal det også være tilleggsopplæring som gis av arbeidsleder Rost/Svovelsyrefabrikk. Det er krav til forskjellige arbeidstillatelser på bedriften. Skriftlig arbeidstillatelse har tre valører. Rød brukes på varmt arbeid i brann og eksplosjonsfarlig område,. Gul brukes ved varmt arbeid generelt. Hvit brukes ved A: Arbeid i tanker eller trange rom B: Arbeid på rørledninger som fører farlig kjemikalier. C: Graving i grunn- Arbeid på vanskelig tilgjengelige steder. D: Kaldt arbeid i sikkerhetssoner. E: Arbeid i el-rom, nær strømskinner, nær høyspent F: Vinylester eller polyesterarbeid 5

6 Se prosedyre bak i heftet, vedlegg 1 for rød og gul arbeidstillatelse Fremmedspråklige personer Ansatte fra kontraktører som ikke forstår norsk skal underlegges egne regler som blir tilpasset i hvert enkelt tilfelle. Reglene utarbeides i samarbeid HMS avdeling ved verneleder. Fremmed- språklige personer kan etter gjennomført nettbasert sikkerhetskurs arbeide på området, men skal ha tilleggsinformasjon om evakueringsprosedyrer ved bedriftsalarm. Orientering om stedlige forhold Oppnevnt kontaktperson skal sørge for at kontraktør blir henvist til ansvarlig arbeidsleder for den aktuelle avdeling for å få nødvendig informasjon om stedlige regler og faremomenter. Han skal også undersøke om det er forhold av betydning for oppdraget som er endret siden bestillingen gikk ut og sørge for koordinering med ev. andre arbeider i området. Orienteringen om stedlige forhold skal minst inneholde: Hvem som kan kontaktes i avdelingen Farlige forhold, (gasser, etsende væsker, brann/eksplosjonsfare etc.) Eventuelle påbud om bruk av verneutstyr Krav til skriftlig arbeidstillatelse Informasjon om bruk av nødmaske Orientering om hvor nødutganger befinner seg. Evakueringsprosedyrer ved bedriftsalarm Før en kontraktør starter på et nytt oppdrag ved Nikkelverket SKAL vedkommendes arbeidsleder uten unntak oppsøke Nikkelverkets kontaktperson. Kartlegging av arbeidsoperasjoner Før iverksettelse av en arbeidsoppgave skal det gjennomføres en systematisk og trinnvis gjennomgang av alle risikoelementer, i forkant av en konkret arbeidsoppgave eller operasjon, slik at tiltak kan iverksettes for å fjerne eller kontrollere de identifiserte risikoelementene. Dette gjøres enten ved å gjennomføre en sikker jobb analyse SJA eller utfylling av TSF skjema. TSF sjekkliste Hensikten med utfylling av TFS sjekkliste er at operatør/ utførende skal kartlegge og - ved iverksetting av tiltak - ha kontroll over risikoen. TSF sjekkliste skal brukes på alt vedlikeholds- eller montasjearbeid som ikke er definert gjennom egen arbeids- og betjeningsforskrift. Sjekklisten skal gjennomgås og fylles ut før arbeidet starter. Alle deltakerne i arbeidsoperasjonen skal undertegne sjekklisten. Utførende fagarbeider har ansvar for at TSF skjema fylles ut og oppbevares på arbeidsstedet så lenge arbeidet pågår. Når arbeidet er avsluttet skal skjemaet oppbevares i to måneder. SJA Sikker Jobb Analyse (SJA) er en systematisk og trinnvis gjennomgang av alle risikoelementer i forkant av en konkret arbeidsoppgave eller operasjon, slik at tiltak kan 6

7 iverksettes for å fjerne eller kontrollere de identifiserte risikoelementene under forberedelse til og under gjennomføring av arbeidsoppgaven eller operasjonen En sjekkliste over arbeid som skal få SJA er listet opp i tabellen nedenfor. Dersom alle spørsmål besvares med ja skal arbeidet ha SJA. Sjekkpunkt om arbeidet skal ha SJA JA NEI Medfører arbeidet aktiviteter med forhøyet risiko? F.eks.: - brann/eksplosjonsfare eller - involverer helsefarlige stoffer eller - arbeid i høyden (> 2 m) eller - ukjent arbeidsoperasjon eller - kritisk utstyr Er arbeidet omfattende og komplekst (involverer flere personer og/eller faggrupper)? Mangler arbeidet arbeidsinstruks eller prosedyre? Dersom arbeidet involverer tunge løft med midlertidige løfteanordninger (mobilkran etc), skal bedriftens prosedyre for løfteoperasjoner benyttes. 7

8 2 Generelle vernebestemmelser og påbudt verneutstyr 2.1 Livreddende regler Formål De livreddende reglene skal hindre at våre ansatte, kontraktører og andre gjester utsettes for situasjoner som har potensialet til å ta liv dersom noe skulle gå galt. Reglene skal bidra til å gjøre Nikkelverket tryggere og hjelpe oss videre mot målet om null skader. De livreddende reglene utgjør den siste barrieren som skal hindre en dødsulykke. Reglene Nr Regel Symbol 1 Gå aldri under hengende last 2 Sørg alltid for påkrevd tillatelse før du entrer trange rom 3 Vær alltid sikret ved arbeid i høyden 4 Bruk alltid påkrevd verneutstyr ved håndtering av kjemikalier 5 Frigjør og sikre energi og krefter ved arbeid på utstyr 6 Sett aldri en sikkerhetsbarriere ut av funksjon uten godkjenning 7 Bryt ikke sikkerhetssonen mellom kjøretøy og gående uten klarsignal Rapportering av brudd på livreddende regler Ta kontakt med den du ser bryte en regel, og få vedkommende ut av den farlige situasjonen. Forklar hvorfor du oppfattet situasjonen som farlig, og nevn gjerne regelen. Ta hendelsen videre til din kontaktperson som legger inn saken i bedriftens system for rapportering av uønskede hendelser. Sørg for at HMS-sjef og/eller avdelingsleder får beskjed om hvem som har brutt regelen, slik at hendelsen kan bli gransket. 8

9 Oppfølging Brudd på livreddende regler vil bli gransket og vil få konsekvenser. Graden av konsekvens kan variere fra sak til sak. 2.2 Adgangskontroll og timeregistrering Formål For å sikre at bedriften til enhver tid har oversikt over hvem som befinner seg på bedriftsområdet, er det etablert et system med adgangskontroll. En beskrivelse av systemet og den praksisen som skal følges er gitt i vedlegg 2. Ansvar Innpasseringssystemet er underlagt Sikkerhetssjefen, mens Resepsjon er ansvarlig for den daglige oppfølgingen og kontrollen. Kontroll med ut-/innpassering I tillegg til elektronisk registrering og ITV overvåking blir det gjennomført uanmeldte kontroller av ut- og innpasseringer til bedriften. Dette gjelder både personell og kjøretøy. Kontrollen blir sporadisk foretatt av eksternt vaktselskap og dekker også kravet i ISPS bestemmelsene. Kontrollen omfatter ID bekreftelse og visuell kontroll av bilens kupe og bagasjerom/lasteplan. Personell skal kunne vise bedriftens elektroniske adgangskort med bilde eller godkjent ID dokumentasjon i form av bilsertifikat eller bankkort med bilde. Dersom det ikke kan vises godkjent ID ved innpassering til bedriften kan formann, avdelingsleder eller den som venter besøk kontaktes. Disse kan verifisere ID og se til at vedkommende registreres i besøkssystemet. Terminalens Sikkerhetssjef eller dennes stedfortredere skal gjennomføre stikkprøvekontroll av kjøretøyer og personell inne i ISPS-området. Ved inn- /utpassering skal det gjennomføres lett visuell sjekk eller kameraovervåking av at kun autorisert personell er i kjøretøyet. Ved bompassering er det kun sjåføren som skal være i bilen. Passasjerer skal gå ut og passere gjennom rotasjonsgrindene. Timeregistrering Alle kontraktører skal benytte seg av bedriftens timeregistreringssystem for kontraktører. 9

10 2.3 Regulering av interntrafikk ved Nikkelverket Bedriften har egne regler for trafikk internt på bedriftsområdet. Disse reglene finnes i vedlegg Påbudt verneutstyr Generelt Det forekommer en rekke forhold på bedriften som kan føre til skader på liv eller helse, dersom det ikke tas nødvendige forholdsregler. Det er derfor innført både generelle og stedlige påbud om bruk av ulike typer personlig verneutstyr. Alle områder med stedlige påbud skal være beskrevet i gjeldende arbeids- /betjeningsforskrift og i tillegg være merket med skilt. Følgende påbud gjelder: Hjelm, øyevern, arbeidsklær og vernesko Det er generelt påbud om bruk av hjelm, øyevern og vernesko på hele bedriftsområdet og i produksjons- og vedlikeholdsavdelinger. Unntaket er når man går til og fra arbeidsplassen sin før og etter arbeidstidens slutt. Arbeidsklær skal være godkjent etter standard EN 471. Dette innebærer at tøyet må ha en tilnærmet selvlysende overflate på minimum 0,5 m 2 og et refleksfelt på minst 0,13 m 2, samt være merket med firmalogo. Samme påbud gjelder for besøkende til bedriften. Unntak fra denne regel gjelder for området kantina, teknisk administrasjon, HMS-bygget, Hovedlaboratoriet og Administrasjonsbygget hvor refleksvest er tilstrekkelig. Med øyevern menes vernebriller, hjelmvisir, sveisemasker, helmasker. Private briller ansees ikke som øyevern. Unntatt er: Kontorbygg og kontorarbeidsplasser Hovedlageret Laboratoriebygget Kontroll-, spise- og pauserom Systua Tresko med vernetå er ikke tillatt brukt i produksjons- og vedlikeholdsavdelinger. Unntatt er kontorbygg og kontorarbeidsplasser samt hovedlager. *) Det er fritak fra parkeringsplass til garderobe for dem som har arbeidstøy her. De som skifter på kontor har fritak til kontor. Det samme gjelder når disse skal hjem etter endt arbeidsdag. Bestemmelsen skal ikke tolkes dithen at de som på sin vei til eller fra arbeid, er 10

11 forhindret fra å gå via skiftsjefens kontor for å lese skiftsjefjournalen eller gi en siste instruks før de forlater bedriften. En slik praksis er altså akseptert. På grunn av økt fare for møteulykker mellom myke og harde trafikanter i mørketiden er det påbudt å bruke refleksvest med synlighetsgrad 2 ved all ferdsel til fots på bedriftsområdet i perioden fra og med 1. september til og med 30. april. Unntaket er for besøkende som kan gå fra porten over til resepsjonsbygget (eller skiftsjefkontoret utenom resepsjonens åpningstid) hvor de kan låne vest. Denne strekningen er også tillatt å gå uten vest for ansatte som har glemt vest, og som derfor må låne vest i resepsjonen. Arbeidstøy benyttet hos Nikkelverket kan ikke tas med hjem. Dette følger av forskrift om utførelse av arbeid, Åndedrettsvern Andre områder kan ha stedlig påbud om åndedrettsvern. Disse områdene skal være merket med skilt. Gassmaske Gassmaske skal alltid brukes ved inngrep på gassførende ledninger eller utstyr. Hørselvern Hørselvern skal benyttes i områder eller ved arbeidsoperasjoner skiltet som støysone, (der ekvivalent støynivå overstiger 85 dba). For å bedre trafikksikkerheten er det ikke tillatt å bruke hørselvern med radio ved ferdsel både ute og inne på bedriften. 11

12 3 Sertifikater og interne regler Truckkjøring Det kreves truckførersertifikat for all kjøring med truck. Det er ikke lov å gå fra en truck med tenninga på. Den skal deaktiveres. Det er ikke lov å sitte på en truck uten trucksertifikat. Det er ikke tillatt med flere personer på en truck annet enn i opplæringsøyemed. Løfteutstyr/redskap Det skal bare benyttes løfteutstyr/redskap som er godkjent for bruk og merket med årets farge. Det er ikke tillatt å gå under hengende last. Alle feil ved løfteutstyr skal rapporteres til kontaktperson. Krankjøring Kransertifikat kreves for: betjening av alt løfteutstyr med løfteevne over 2 tonn alle andre kraner der løfteoperasjonen kan medføre fare for liv eller helse Utenlandske sertifikater Det er ingen automatikk i at utenlandske kompetansebevis som sertifikat eller opplæringsbevis for truck, kran og masseforflyttingsmaskiner kan brukes i Norge. For å bruke et utenlandsk kompetansebevis, må du søke Arbeidstilsynet om tillatelse. Norge stiller av sikkerhetsmessige hensyn strenge krav til opplæring før man kan bruke slikt arbeidsutstyr. Tillatelse gis når opplæringen som ligger til grunn for det utenlandske kompetansebeviset ikke er vesentlig annerledes enn det som kreves for tilsvarende kompetansebevis i Norge. Søkeren må derfor dokumentere antall timer med teoretisk og praktisk opplæring som ligger til grunn for kompetansebeviset. Søknaden må sendes arbeidstilsynet i hvert enkelt tilfelle. Stillinger og stiger Bare kvalifisert personell har tillatelse til å sette opp stillinger. (kfr. Vedlikeholdshåndbok Bind I kap. 1.4) Aluminiumstiger er ikke tillatt brukt på bedriften. Dette gjelder også gardintrapper. Det skal undersøkes om stillinger og stiger er i skikkelig stand før de tas i bruk og at stiger er sikret mot å gli på underlaget. Se vedlegg 4 Instruks for stillas ved Nikkelverket bak i heftet Trykkluft Trykkluft må aldri brukes til å blåse rene egne klær og strålen må aldri rettes mot andre. Elektriske anlegg Det må ikke settes i gang arbeid på eller i nærheten av høy- eller lavspente anlegg uten godkjennelse av elektrosjef. 12

13 Arbeid eller ferdsel i elektrolyseavdelingene, (nikkel-, kobber og Co-avdelingen) er ikke tillatt uten forutgående informasjon om faremomenter og nødvendige forholdsregler knyttet til de elektriske likestrømsanleggene. (kfr. Vedlikeholdshåndbok kap ) Sperringer Områder der det er fare for at personer kan falle ned, rammes av fallende gjenstander eller der det av andre grunner er forbundet med fare å oppholde seg, skal sperres av med midlertidig fast montert gjerde eller løse rørstøtter som det er trukket varseltape gjennom. Sperrebånd: Sperrebånd er et utmerket verktøy for å sikre et område slik at personer ikke kommer inn i farlig sone. Det er veldig viktig at sperrebånd ikke misbrukes, og at de respekteres der de er brukt. Sperrebånd skal kun brukes til midlertidig avsperring av et område inntil mer permanente tiltak er gjennomført. Oppsetting av sperrebånd: Rød-hvite sperrebånd settes opp rundt HELE området som er farlig (alle atkomstveier). Dersom det er nødvendig å sperre en gang- eller kjørevei, må alternativ rute tilrettelegges og merkes. Dersom avsperret område må forlates, skal det merkes med følgende info: Årsak til avsperring Ansvarlig person og telefonnr. Forventet varighet Det er anskaffet enkle plastskilt til dette formål, som kan festes direkte på sperrebåndet. Disse kan fås på lageret Respekter sperrebåndene! Sperrebånd betyr adgang forbudt! Hvis du likevel må krysse båndet, skal dette skje etter at risiko er vurdert, og i samråd med personen som er oppgitt på sperrebåndet eller formann i området. Bruk av ekstra verneutstyr skal selvsagt vurderes. Fjern sperrebåndene så snart faren er over! Unødvendig langvarig avsperring undergraver systemet. Standard farger for merking: Standard skilt for sperrebånd Nikkelverket. Tilleggskrav til vinkelslipere som brukes ved 13

14 1. Små vinkelslipere inntil 5 skal ha: Beskyttelsesskjerm (Obligatorisk for gamle og nye maskiner) Vinkelhåndtak (Obligatorisk for gamle og nye maskiner) Automatisk sikkerhetskobling / Kick back stop Beskyttelse mot gjenstart etter utkobling/strømbrudd 2. Små vinkelslipere inntil 5 bør i tillegg ha: Sikkerhetsbryter Vibrasjonsbalansering (Autobalanse) Vibrasjonsdempende håndtak Brems 3. Store vinkelslipere over 5 skal ha: Beskyttelsesskjerm (Obligatorisk for gamle og nye maskiner) Vinkelhåndtak (Obligatorisk for gamle og nye maskiner) Automatisk sikkerhetskobling / Kick back stop Beskyttelse mot gjenstart etter utkobling/strømbrudd Mykstart Sikkerhetsbryter 4. Store vinkelslipere over 5 bør i tillegg ha: Vibrasjonsbalansering (Autobalanse) Vibrasjonsdempede håndtak. Nye maskiner skal oppfylle ovennevnte krav fra: Maskiner i omløp som ikke tilfredsstiller nye krav, skal innen , være erstattet med godkjente. 14

15 3.1 Brannfarlig arbeid Generelt På bedriftens område, med unntak av verkstedene, skal det innhentes skriftlig arbeidstillatelse for alt arbeid som kan medføre fare for at det oppstår branner som følge av virksomheten. Industrivernet kan gi midlertidig tillatelse til opprettelse av verkstedplasser i driftsavdelingene. Normalt skal det ikke utføres brannfarlig arbeid i områder klassifisert som brann- eller eksplosjonsfarlige. Når dette likevel unntaksvis må gjøres, skal det alltid fylles ut arbeidstillatelse på rød standardblankett. Dersom det ikke foreligger en skriftlig arbeidsinstruks som klart beskriver hvordan arbeidet skal utføres, skal avdelingsleder og sikkerhetssjef eller deres stedfortredere gjennomgå og signere arbeidstillatelsen før arbeidet kan settes i gang. Dersom det foreligger en skriftlig prosedyre, godkjent av avdelingsleder og Sikkerhetskomiteen, er det tilstrekkelig at bemyndiget utsteder signerer på arbeidstillatelsen. Sikkerhetssjef eller stedfortreder skal vurdere om det er påkrevet å ha kyndig beredskapsvakt til stede mens hele eller deler av arbeidet pågår. Det henvises også til egne forskrifter for reparasjon og vedlikeholdsarbeid beskrevet i ABF for hvert enkelt anlegg Sertifikat Sveising, brenning, lodding eller annet varmt arbeid kan bare utføres ansatte og kontraktører som har nødvendige faglige kvalifikasjoner gyldig sertifikat gitt etter sikkerhetsopplæring v/miljø- og Sikkerhetsavd. For egne ansatte gjelder sertifikatet for 3 år og for kontraktører i 1 år. Resepsjonen har oversikt over sertifikatinnehavere Utsteder av arbeidstillatelse Skriftlig tillatelse til utførelse av brannfarlig arbeid skal gis på gul standardblankett av arbeidsleder eller andre som er gitt adgang til dette i vedkommende område. Den som utsteder arbeidstillatelse er personlig ansvarlig for at prosedyre angitt på baksiden av blanketten følges og for at arbeidsstedet er betryggende sikret før arbeidet igangsettes og så lenge dette pågår. Dersom det foreligger spesielle situasjoner på arbeidsstedet som forsterker stedlige faremomenter, skal utsteder kontakte avdelingsleder for nærmere retningslinjer Mottaker av arbeidstillatelse Arbeidstillatelse gis til bestemte personer, "Faglig leder" og "Utførende fagarbeider og gjelder alltid for et begrenset tidsrom. 15

16 Faglig leder har et generelt arbeidslederansvar og skal sørge for at det også fra utførende avdelings side blir iverksatt alle nødvendige tiltak for å sikre arbeidet, både før, under og etter utførelse. For utførende fagarbeider gjelder det normale fagarbeideransvar samt eventuelt ansvar som gruppeleder. Utførende fagarbeider skal sørge for at arbeidet utføres på en slik måte at det ikke oppstår risiko for brann. Han skal signere arbeidstillatelsen før arbeidet påbegynnes Avslutning og etterkontroll Før utførende fagarbeider forlater arbeidsstedet, skal han: forvisse seg om at det ikke foreligger fare for senere antennelser og brann på grunn av gnister, ulming etc. påse at arbeidsstedet er ryddet påføre arbeidstillatelse signatur, dato og klokkeslett og levere denne til utsteder eller kontrollrom for vedkommende anlegg. Utsteder av arbeidstillatelsen eller den han bemyndiger skal tidligst 30 minutter etter at arbeidet er avsluttet: inspisere arbeidsstedet for å kontrollere at det ikke lenger er forhold som kan medføre brannfare. Signere arbeidstillatelse med dato og klokkeslett og senest ved arbeidstidens slutt levere denne til beredskapsinspektør, (kontor ved skiftsjef) Forlenget arbeidstillatelse Arbeidstillatelsen for varmt arbeid kan forlenges av utsteder dersom arbeidet ikke blir ferdig innen planlagt tid. Dette gjelder kun arbeidstillatelsen for varmt arbeid (gul). Forlengelsen kan kun gis innen det tidsrom utsteder er tilstede på bedriften og kan ta etterkontrollen. Forlengelser ut over dette krever ny tillatelse. Denne kan gis av innsatsleder og skiftsjefen for hele bedriften. Arbeidstillatelser for varmt arbeid i områder med brannfarlig vare kan ikke forlenges. Her må det skrives ut ny arbeidstillatelse og arbeidssertifikat Sveise- og brenneutstyr Alle sveise- og brenneapparater skal være plassert på forskriftsmessig vogn og være utstyrt med varmehanske og avstengningsnøkkel. Brannslukningsapparat skal alltid være for hånden. Når et arbeid er avsluttet, eller ved arbeidstidens slutt, skal apparatene plasseres på faste parkeringssteder. Disse er forsynt med gule opplysningsskilt merket P samt trekantet varselskilt. Dersom apparatene nødvendigvis må parkeres andre steder, må ansvarlig for arbeidet innhente tillatelse av beredskapsinspektør eller sikkerhetssjef. Både fulle og tomme gassbeholdere skal lagres i stående stilling og atskilt for hver gasstype. Under lagring skal ventilen være påsatt sikringstopp. Beholderne skal stå i godkjente traller eller fastlenket til vegg. 16

17 3.2 Brannfarlig arbeid i områder med brann / eksplosjonsfare Arbeidstillatelse Normalt skal det ikke utføres brannfarlig arbeid i områder klassifisert som brann- eller eksplosjonsfarlige. Når dette likevel unntaksvis må gjøres, skal det alltid fylles ut arbeidstillatelse på rød standardblankett. Dersom det ikke foreligger en skriftlig arbeidsinstruks som klart beskriver hvordan arbeidet skal utføres, skal avdelingsleder og sikkerhetssjef eller deres stedfortredere gjennomgå og signere arbeidstillatelsen før arbeidet kan settes i gang. Dersom det foreligger en slik skriftlig prosedyre, godkjent av avdelingsleder og Sikkerhetskomiteen, er det tilstrekkelig at bemyndiget utsteder signerer på arbeidstillatelsen. For å hindre unødvendig dødtid for fagarbeiderne, samt gi de som skal signere på arbeidstillatelsen mulighet til å kunne planlegge arbeidsdagen sin, skal bestilling av rød arbeidstillatelse gjøres som følger: Vakt 1. Rød arbeidstillatelse skal bestilles senest innen kl. 12:00 dagen i forveien. 2. Bestilling gjøres ved hjelp av kalenderen på sikkerhetssiden på IntraFNIS (trykk på lenken Bestilling av rød arbeidstillatelse ). Bestillingen gjøres ved å trykke på knappen Ny øverst til venstre og fylle ut skjema. NB: Det skal ikke krysses av for Hele dagen. 3. Sertifikatutsteder kvitterer på mottatt bestilling. 4. Nødvendige risikoreduserende tiltak (slokkemidler osv.) skal være på plass når sertifikatutsteder og øvrige utstedere av arbeidstillatelsen (som beskrevet ovenfor) møter opp på avtalt tidspunkt og gjennomgår arbeidet sammen med utførende fagarbeider. Sertifikatutsteder utfører deretter gassmålinger før arbeidstillatelsen utstedes. 5. Gi beskjed om endringer! Endringer i behov for rød arbeidstillatelse (væravhengig arbeid, sykdom, osv.) skal kommuniseres fortløpende ved å endre bestillingen direkte i kalenderen, evt. per telefon ved kort varsel. 6. Rettidig bestilte arbeidstillatelser vil bli prioritert, så sant ikke en utsettelse av uanmeldte tillatelser medfører fare for helse, miljø og sikkerhet eller produksjonsnedslag. 7. De som er involvert i å utstede røde arbeidstillatelser kan abonnere på e-postvarsel (trykk Handlinger / Varsle meg ) og evt. koble kalenderen direkte til Outlook ( Handlinger / Koble til Outlook ). Sikkerhetssjef skal vurdere om det er påkrevet å ha kyndig beredskapsvakt til stede mens hele eller deler av arbeidet pågår Gassmålinger/sertifikat Før brannfarlig arbeid påbegynnes i eksplosjonsfarlige områder, skal det foretas gassmålinger i området og utstedes et arbeidssertifikat av godkjent person. Bedriften har fått dispensasjon fra Forskrift om arbeid i tanker, best.nr , siste ledd, jf. best.nr , til å føre eget register over sertifikatutstedere. Martin Storm Larsen er registrert som bedriftens seniorsertifikatutsteder fram til , og er ansvarlig for at det internt i bedriften blir benyttet kvalifiserte sertifikatutstedere, og at det blir ført register over 17

18 sertifikatutstedere som blir benyttet (dvs. innholdet i kap ovenfor). Dette registeret skal være tilgjengelig for Arbeidstilsynet. 3.3 Arbeidstillatelses system for kaldt arbeid Formål Denne prosedyren gjelder for gjennomføring av montasje, vedlikehold, reparasjoner og inspeksjoner i områder uten brann eller eksplosjonsfare (kaldt arbeid). For brannfarlig arbeid henvises det til håndbokas kap.3.1 og 3.2. For brannfarlig arbeid i områder som også dekkes av hvit arbeidstillatelse (arbeid i tanker osv.) skal gul arbeidstillatelse benyttes, men krav til sikkerhetstiltak nevnt nedenfor må uansett overholdes Hensikt Målet med denne prosedyren er at alt arbeid som medfører en viss risiko skal gjennomgås på forhånd slik at skader på personell unngås. Nikkelverket ønsker å holde en høy standard på det forebyggende sikkerhetsarbeidet og krever derfor at TSF-skjema eller arbeidstillatelse brukes på alt vedlikeholds- eller montasjearbeid som ikke er definert gjennom egen arbeids- og betjeningsforskrift. Prosedyren gjelder for egne ansatte og kontraktører som arbeider på Nikkelverket Definisjoner Tanker Tanker, rom og rørledninger hvor det kan ha samlet seg brannfarlig vare eller helsefarlig stoff. Arbeid i tanker er underlagt bestemmelsene i forskrift om arbeid i tanker, og krever arbeidssertifikat (gassmåling som dokumenteres på arbeidstillatelsesskjemaet). Unntak fra krav om arbeidssertifikat kan imidlertid gis av sikkerhetskomiteen for rutineoppdrag som er godt beskrevet i en prosedyre Trange rom Et trangt rom skal ha alle tre karakteristikker: 1. Er ikke laget for kontinuerlig menneskeopphold. Det betyr at det kan mangle riktig ventilering, belysning eller temperaturkontroll. 2. Stort nok til at et menneske kan komme inn i området. 3. Begrensede muligheter for rømning (ut- og inngang). Noen eksempler på trange rom kan være, men er ikke begrenset til: Kummer, pumpeslukter, fyrkjeler, kulverter, trykkfiltre, tromler og tanker. Trange rom hvor det regelmessig foregår arbeid eller inspeksjoner er listet opp i vedlegg 5. Endringer og tillegg til lista skal meldes verneleder for oppdatering. Disse områdene skal merkes med Trangt rom krav om arbeidstillatelse ved entring. Det bør lages en 1- punktsleksjon for arbeid i rommet, og denne bør finnes lett tilgjengelig. I mange tilfeller vil begge definisjonene ovenfor (trangt rom og tank) passe. Alt arbeid i trange rom og/eller tanker krever arbeidstillatelse (rød/gul/hvit) Utsteder Den som har kompetanse til å skrive ut Hvit arbeidstillatelse og har gjennomgått utstederkurs. 18

19 Utførende fagarbeider Den som har ansvaret for arbeidsoperasjonen som skal gjennomføres. Vedkommende kan, sammen med de andre deltakerne i arbeidsoperasjonen, selv gjennomgå TSF sjekkliste og signere på denne. Om arbeidet kommer inn under krav til skriftlig arbeidstillatelse skal utsteder kontaktes og gjennomgå arbeidstillatelsen på arbeidsstedet sammen med utførende fagarbeider Hvit arbeidstillatelse Hvit arbeidstillatelse skal brukes på (kaldt) arbeid som utføres på følgende steder: A. Arbeid i tanker og i trange rom B. Arbeid på rørledninger/utstyr som fører farlige kjemikalier som H2, SO2, Cl2, HCl, NaOH, H2S, H2SO4, H2O2 C. Graving i grunn - Arbeid på vanskelig tilgjengelige terreng som bratte skråninger med fare for løst fjell D. Arbeid i sikkerhetssoner Hvit arbeidstillatelse skal underskrives når arbeidet er avsluttet og returneres til utsteder, som sender en kopi til HMS avdeling ved verneleder. Kopien kan gjerne være skannet og sendt elektronisk. Arbeidstillatelsen gis av ansvarlige for utstyret/området og i sikkerhetssoner av den avdeling som har anlegget/forholdet som skal beskyttes av sikkerhetssonen TSF sjekkliste TSF sjekkliste skal brukes på alt vedlikeholds- eller montasjearbeid som ikke er definert gjennom egen arbeids- og betjeningsforskrift. Dette inkluderer også arbeid i høyden samt arbeid i kummer og kulverter under bakkenivå. Skifting eller montering av driftsutstyr samt arbeid på elektriske anlegg omfattes også av TSF sjekkliste. Sjekklisten skal gjennomgås og fylles ut før arbeidet starter. Alle deltakerne i arbeidsoperasjonen skal undertegne sjekklisten. Når arbeidet er avsluttet skal sjekklisten oppbevares i 2 mnd på verksted, kontor eller annet egnet sted Arbeid i tanker Følgende sikkerhetsregler skal alltid iverksettes: Tanken skal være tømt, rengjort og forsvarlig utluftet. Tilstrekkelig ventilasjon må besørges (stor nok åpning i topp og bunn, alternativt aktiv lufttilførsel med trykkluftslange eller mekanisk vifte). Arbeid i tanker krever normalt arbeidssertifikat og gassmåling (se kap. 3.1 ovenfor). Dersom det ikke er mulig å bringe gasskonsentrasjonen under gjeldende administrativ norm (ADN), eller ved fare for oksygenmangel, skal friskluftsutstyr benyttes. Ved kortvarige inspeksjoner av tanker hvor det ikke er fare for oksygenmangel kan vanlig gassmaske erstatte friskluftsutstyr. Gassmaske skal uansett være for hånden i områder der det kan oppstå gassfare. Oksygenmåler skal bæres utenpå arbeidstøyet (tilveiebringes av sertifikatutsteder og festes for eksempel i brystlomme). Alle rørtilførsler til tanken (gass eller væske) skal være blendet eller på annen måte frakoblet. Alt bevegelig elektrisk utstyr skal sikres mot igangsettelse med låst sikkerhetsbryter eller ved uttak av sikringer. (Jfr. Vedlikeholdshåndbok kap ) Batteridrevet håndlampe skal være for hånden i tilfelle strømbrudd. 19

20 I trange ledende omgivelser skal håndlamper ha tilførsel fra SELV krets. (SELV er en forkortelse for "Safety Extra Low Voltage") Spenning via isolertrafo, <50VAC, <120VDC Håndverktøy og bærbart utstyr kan ha tilførsel via SELV,eller elektrisk adskillelse, under forutsetning at bare et utstyr eller ett verktøy kan tilkobles sekundærviklingen på isolasjonstransformatoren. Batteridrevet verktøy, håndlamper etc er et godt alternativ, forutsetning er at spenningen er under 50 VAC, 120 VDC. Ved tvil skal elektroavdelingen kontaktes når arbeidet planlegges Forsvarlig fluktmulighet skal etableres, og det skal til enhver tid være en vakt på utsiden som kan skaffe hjelp i tilfelle problemer oppstår. Dersom personen som er inne i tanken mister bevisstheten må vakten ikke entre tanken før industrivernet har ankommet. Fallsikringsutstyr benyttes når dette er påkrevd (>2m høyde). Kontrollrommet skal informeres om at arbeidet påbegynnes Arbeid i trange rom Arbeid i trange rom medfører forhøyet risiko, og krever derfor en risikovurdering og evt. tiltak før arbeidet igangsettes (hvit arb.tillatelse). De samme forhåndsreglene nevnt ovenfor i kapittelet om arbeid i tanker skal vurderes, men er ikke nødvendigvis alltid relevante. Viktigst er å sikre forsvarlig fluktmulighet. Ved fare for at slike områder kan ha manglende oksygeninnhold i luften skal dette sjekkes, for eksempel før nedstigning i kummer. Arbeid i trange rom krever hvit arbeidstillatelse Arbeid på rørledninger/utstyr som fører farlige kjemikalier som H2, SO2, Cl2, HCl, NaOH, H2S, H2SO4, H2O2 Rørledninger skal på forhånd være drenert og utluftet. Ved arbeid på ledninger som fører giftige gasser som klor (Cl2), svoveldioksid (SO2) eller hydrogensulfid (H2S) skal gassmaske til enhver tid være for hånden. Maske skal benyttes ved åpning av flenser, frakobling av ventiler etc. Øyevern (ansiktsskjerm og/eller kjemikaliebriller) skal benyttes ved alle inngrep på rørledninger, ventiler eller pumper for etsende væsker. Ved inngripen på rørledninger, ventiler og pumper som fører svovelsyre eller lut skal full beskyttelse brukes (regntøy, hjelm med visir og nakkebeskyttelse, hansker og støvler). Dette gjelder også ved lossing og lasting av svovelsyre, lut og hydrogenperoksid. Ved inngripen på rørledninger, ventiler og pumper som fører hydrogen, hydrogensulfid eller oksygen (eksplosjonsfare) skal arbeidssertifikat utstedes (gassmåling) Graving i grunn Når det skal graves i grunn krever dette skriftlig arbeidstillatelse. På forhånd må det sjekkes om det går viktige kabler eller rør i graveområdet. Når det arbeides i grøft må området være sikret på en slik måte at vegger ikke kan rase sammen. Adkomst til grøft må også være sikret Arbeid i høyden (to meter eller høyere over bakken) Alt arbeid i høyden skal gjøres på en sikker og grundig gjennomtenkt måte, slik at skader unngås. Stiger over 6 meter skal ikke brukes. Skal man opp på et tak skal stigen stikke minst 1 meter over takkanten. Stiger skal sikres fortrinnsvis i toppen. Ved høyde over 5 meter er det krav til sikring. Lifter: For å bruke lift er det krav til dokumentert opplæring. Bruksanvisning vedlagt liften skal 20

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Denne håndboken er utarbeidet av HMS-avdelingen ved Nikkelverket. Den siste versjonen vil være tilgjengelig på nikkelverk.no NIKD-1335196540-789 NK-HMS-000-00-0-HB-789

Detaljer

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Merk: Dette er ikke nødvendigvis den nyeste versjonen av dokumentet se www.nikkelverk.no for nyeste versjon REVISJONSHISTORIKK Revisjon Dato Avsnitt Side(r) Hensikt

Detaljer

Dokumenttype: Skjema/sjekklister. Gyldig fra: 24.06.2014 09:08:47. Utgave nr: 2.0. 803 Dokumentnavn: SIKKERHETSINFORMASJON

Dokumenttype: Skjema/sjekklister. Gyldig fra: 24.06.2014 09:08:47. Utgave nr: 2.0. 803 Dokumentnavn: SIKKERHETSINFORMASJON GENERELL INFORMASJON Anlegget på Langøya er et mottaks-, behandlings- og sluttdisponeringsanlegg for uorganisk spesialavfall. Anlegget har definerte Ex-soner som er godt skiltet. Langøya havn har to ISPS

Detaljer

Entrevakt ved Yara Porsgrunn Opplæring, oppgaver og ansvar

Entrevakt ved Yara Porsgrunn Opplæring, oppgaver og ansvar Entrevakt ved Yara Porsgrunn Opplæring, oppgaver og ansvar Entrevakt Dette kurset dekker kravene i prosedyre L-210 «Praktisering av arbeidsog entretillatelser ved Yara Porsgrunn» ang opplæring av entrevakt

Detaljer

Velkommen til Risavika Havn

Velkommen til Risavika Havn HMS informasjon Innhold Velkommen til Risavika Havn...4 Hvis ulykken er ute...5 Brann...5 HMS-stasjoner...6 Redningsutstyr...6 ISPS adgang...7 HMS-kart...8 Verneutstyr...10 Trafikale forhold...11 Sikker

Detaljer

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Helse Miljø og Sikkerhet i bygging av fjernvarmenettet og drift av varmesentralen HMS-/og Kvalitetsleder Silja Strømme Eidsiva Bioenergi AS En god og generell

Detaljer

Dette er en ny prosedyre. Innholdet stammer fra L-230, men er skrevet helt om

Dette er en ny prosedyre. Innholdet stammer fra L-230, men er skrevet helt om Class.: INTERNT PROSEDYRE Yara Porsgrunn L-238 Adgangstillatelse og sikkerhetsklarering Styringshåndbok Godkjent av : Knut Rutlin Utarbeidet av : Vidar Jarle Ersnes Document ID : L-238 Revision date: 2015-06-22

Detaljer

Shell Depot og Terminaler UK&Norden Helse, Miljø, Sikkerhet HUSREGLER

Shell Depot og Terminaler UK&Norden Helse, Miljø, Sikkerhet HUSREGLER Shell Depot og Terminaler UK&Norden Helse, Miljø, Sikkerhet HUSREGLER Vi tar sikte på å være verdensledende på HMS-området, og tror at hver eneste hendelse er mulig å unngå (Goal Zero). Derfor legger vi

Detaljer

BRUK AV PERSONLIG VERNEUTSTYR

BRUK AV PERSONLIG VERNEUTSTYR HMS BRUK AV PERSONLIG VERNEUTSTYR Dok. ansvarlig: Einar Magnus Dahl Dok. godkjenner: Arild Myrvang Gyldig fra: 2014-09-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 SIKKERHETSINSTRUKS - PERSONSIKKERHET - PERSONLIG

Detaljer

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune Byggherrens Overordnede vurdering Sarpsborg Kommune Prosjekt: Tilbygg lærerarbeidsplasser Hafslundsøy barneskole Prosjektnummer: 895056 Dato for utarbeidelse: 19.05.17 Deltagere i analysen ved utarbeidelse:

Detaljer

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT Oppdateres årlig innen.... (tidsfrist) AVDELING DATO DELTAKERE NAVN SIGNATUR Avdelingsleder Verneombud Representant (er) ansatte

Detaljer

Prosedyren gir regler for påbudt bruk av personlig verneutstyr (PVU) i Yara Porsgrunn (POR), og har til hensikt å eliminere alle personskader.

Prosedyren gir regler for påbudt bruk av personlig verneutstyr (PVU) i Yara Porsgrunn (POR), og har til hensikt å eliminere alle personskader. Class.: INTERNT PROSEDYRE Yara Porsgrunn L-208 Bruk av personlig verneutstyr (PVU) i POR Styringshåndbok Godkjent av : Knut Rutlin Utarbeidet av : Hildegard Torset, Vidar Jarle Ersnes Document ID : L-208

Detaljer

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune Byggherrens Overordnede vurdering Sarpsborg Kommune Prosjekt: Tilbygg med heis ved Sarpsborg scene Prosjektnummer: 892051 Dato for utarbeidelse: 30.03.17 Deltagere i analysen ved utarbeidelse: Ole Kristian

Detaljer

Monteringsanvisning. Lettstillas.

Monteringsanvisning. Lettstillas. Monteringsanvisning. Lettstillas. Start med å legge ut rekkverk i stillasets lengde. Sett bunnskruene som vist. Bruk gjerne et bord under bunnskruene for å jevne ut vekten/ punktlasten. Helst 2 bunnskruer

Detaljer

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B HMS- System Side 1 INSTRUKS FOR VERNERUNDER B Vernerunde gjennomføres hver 14. dag etter oppsatt plan. Alle firma som har arbeider gående i angjeldende tidsrom skal delta på vernerundene. Verneprotokoll

Detaljer

STRANDVEG NORHEIMSUND BYGGETRINN 2 Risikovurdering

STRANDVEG NORHEIMSUND BYGGETRINN 2 Risikovurdering COWI AS Sandvenvegen 40 5600 Norheimsund Telefon 02694 wwwcowino Kvam herad STRANDVEG NORHEIMSUND BYGGETRINN 2 Risikovurdering Onr A018443 Dato: 01112012 Risikovurdering Strandveg Norheimsund byggetrinn

Detaljer

VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ

VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ Innhold: Arbeid i høyden... 4 Kjemisk helsefare... 8 Personlig verneutstyr... 9 Sertifikater/krav til opplæring...

Detaljer

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Veiledningen skal hjelpe bedriften og de ansatte til å beskrive og fylle ut avsnittene i HMShåndboken. Innledning Omhandler informasjon som uttrykker bedriftens

Detaljer

Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling:

Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling: Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling: 1 HMS Policy og Målsetning 2 Linjeorganisasjonen 3 Overordnede krav 4 Opplæring 5 Generelle vernebestemmelser og påbudt verneutstyr 6 Kjemikaliehåndtering

Detaljer

Endringer i ny utgave av HB051

Endringer i ny utgave av HB051 Endringer i ny utgave av HB051 Krav til utførende virksomhet - Den virksomhet som ifølge godkjent arbeidsvarslingsplan har fått og påtatt seg ansvaret for at varsling og sikring til enhver tid er i samsvar

Detaljer

3 VERNEUTSTYR OG FAREMERKING

3 VERNEUTSTYR OG FAREMERKING 3 VERNEUTSTYR OG FAREMERKING 23 24 3.1 Generelle bestemmelser verneutstyr og faremerking Ansatte, studenter, innleid personell og besøkende skal alltid bruke påbudt verneutstyr, i tråd med Arbeidsmiljøloven

Detaljer

SIKKERHETSHÅNDBOK FOR stillasbruk

SIKKERHETSHÅNDBOK FOR stillasbruk SIKKERHETSHÅNDBOK FOR stillasbruk hilsen kompisen din Utgave 1-2004 Innhold: Viktige telefonnummer s 3 Formål s 4 Årsaker til de fleste ulykker s 4 Brukere av stillas s 5 Sjekkliste for at stillaset skal

Detaljer

BESØKSINFORMASJON FJORD BASE

BESØKSINFORMASJON FJORD BASE BESØKSINFORMASJON FJORD BASE Fjord Base har som mål å være den mest effektive og rasjonelle forsyningsbasen i Norge. Dette innebærer stor fokus på helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. For at vi skal kunne

Detaljer

SIKKERHETSHÅNDBOK FOR stillasbruk

SIKKERHETSHÅNDBOK FOR stillasbruk Sikkerhetshåndbok Stillasbruk 30.03.04 14:19 Side 1 SIKKERHETSHÅNDBOK FOR stillasbruk hilsen kompisen din Utgave 1-2004 Sikkerhetshåndbok Stillasbruk 30.03.04 14:19 Side 2 Innhold: Viktige telefonnummer

Detaljer

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR 1-4. Definisjoner I denne forskriften menes med: 2) arbeidsutstyr: tekniske innretninger o.l. som maskiner, løfteredskap, sikkerhetskomponenter, beholdere, transportinnretninger,

Detaljer

HMS VEILEDER TIL BYGGEPLASSEN

HMS VEILEDER TIL BYGGEPLASSEN HMS VEILEDER TIL BYGGEPLASSEN Dette er en miniutgave/ veileder på hva du finner i HMS boka på byggeplassen HMS planen gir oversikt over rutiner, prosedyrer, og skjemaer som skal brukes under planlegging

Detaljer

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4 Innholdsfortegnelse 1 RIGGPLAN...3 2 ORGANISASJONSKART...3 3 FREMDRIFTSPLAN...4 4 FORHÅNDSMELDING...4 5 SAMORDNINGSSKJEMA...4 6 RISIKOMOMENTER OG SPESIFIKKE TILTAK...4 7 RUTINER FOR AVVIKSBEHANDLING...5

Detaljer

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune Byggherrens Overordnede vurdering Sarpsborg Kommune Prosjekt: Ombygging Haugvoll sykehjem Prosjektnummer: 893022 Dato for utarbeidelse: 15.09.16 Deltagere i analysen ved utarbeidelse: Lars Erik Lysø Rev

Detaljer

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent - hvordan komme i gang - tips om bruk - suksessfaktorer - fallgruber - spørsmål/diskusjon HMS- Helse, Miljø og

Detaljer

Truckfører skal være over 18 år og må ha de fysiske og psykiske forutsetninger som er nødvendig for arbeidet. (Ref. veitrafikkloven, bl.

Truckfører skal være over 18 år og må ha de fysiske og psykiske forutsetninger som er nødvendig for arbeidet. (Ref. veitrafikkloven, bl. HVEM KAN KJØRE TRUCK? Truckfører skal være over 18 år og må ha de fysiske og psykiske forutsetninger som er nødvendig for arbeidet. (Ref. veitrafikkloven, bl.a 24) Når truck brukes til kjøring langs offentlig

Detaljer

1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark

1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark 1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark 1.1. Mulige farer og tiltak Byggherren har foretatt innledende risikovurdering for prosjekt Rassikring Fylkesveger

Detaljer

Lyskastere bør plasseres så lavt sompraktisk mulig og være så lette som mulig

Lyskastere bør plasseres så lavt sompraktisk mulig og være så lette som mulig Fase: Design Lyskasteren ble ansett som en potensiell fallende gjenstand ved montering, men den ble ikke dimensjonert i forhold til de kreftene som kunne oppstå. Gjennomgå alle fastmonterte gjenstander

Detaljer

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Innhold Prosjekt: Formål... 2 1 Mål... 2 2 Prosjektorganisasjon... 2 2.1 Tiltakshaver... 2 3 Fremdriftsplan... 3 4 Risikoforhold og spesifikke tiltak... 3 5 Rutiner

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2 mrd. kroner i omsetning 750 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

AVLØPSOVERFØRING NORHEIMSUND SENTRUM ARBEIDER PÅ LAND

AVLØPSOVERFØRING NORHEIMSUND SENTRUM ARBEIDER PÅ LAND COWI AS Sandvenvegen 40 5600 Norheimsund Telefon 02694 wwwcowino Kvam herad AVLØPSOVERFØRING NORHEIMSUND SENTRUM ARBEIDER PÅ LAND Risikovurdering Onr A031316 Dato: 14102012 Risikovurdering Avløpsoverføring

Detaljer

Språk og kommunikasjon på bygge- og anleggplasser

Språk og kommunikasjon på bygge- og anleggplasser Språk og kommunikasjon på bygge- og anleggplasser Mangel på kommunikasjon i bygge- og anleggsbransjen kan utgjøre en betydelig sikkerhetsrisiko. Spesielt når det er mange utenlandske arbeidstakere og virksomheter.

Detaljer

Prosedyre for ferdsel med kjøretøy innenfor regulært område på forplass

Prosedyre for ferdsel med kjøretøy innenfor regulært område på forplass Prosedyre for ferdsel med kjøretøy innenfor regulært område på forplass E02 17.10.12 For implementering GMBSH GMRPD GMJRB REVISJON DATO TEKST LAGET KONTROLLERT GODKJENT DOKUMENTASJONS EIER / ORGANISASJONSENHET

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 3 Organisering, ledelse og medvirkning, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Bestilling 701 Fastsatt av

Detaljer

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 2 Gjennomføringsfasen PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass! Sykehuset i full drift! Side

Detaljer

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av rektor 17.08.09, med hjemmel i Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag av 26.06.08. Ved eksamen i Trondheim

Detaljer

Svartjenesten til Arbeidstilsynet - 815 48 222

Svartjenesten til Arbeidstilsynet - 815 48 222 Prosjekthåndbokens innhold Hvilke oppslag? Hvilke skjema skal være tilgjengelig på byggeplassen? Praktisk vernearbeid, definisjoner. Opplæring Vernerunder Uønskede hendelser. Avviksmeldinger HMS. Varme

Detaljer

ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord

ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord Agenda! Trafkkulykker tilknyttet vegarbeid og analyse av 33 dødsulykker med sykelister! Vegtrafikkloven krav til

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Dato: Nr:

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Dato: Nr: Godkjenner: Godkjent: Side: 1 av 11 Formål/hensikt en med denne rutinen er å sikre at alle utføres uten at bruker løper noen risiko. Målgruppe Alle ansatte. Definisjoner N/A Ansvar Ansvaret for at denne

Detaljer

PROSEDYRE FOR BRUK AV VERNEUTSTYR I SIRA- KVINA KRAFTSELSKAP. Av Bjørn Egenes, Hovedverneombud og Gunhild Fundal, rådgiver HMS og kvalitet

PROSEDYRE FOR BRUK AV VERNEUTSTYR I SIRA- KVINA KRAFTSELSKAP. Av Bjørn Egenes, Hovedverneombud og Gunhild Fundal, rådgiver HMS og kvalitet PROSEDYRE FOR BRUK AV VERNEUTSTYR I SIRA- KVINA KRAFTSELSKAP Av Bjørn Egenes, Hovedverneombud og Gunhild Fundal, rådgiver HMS og kvalitet BRUK AV PERSONLIG VERNEUTSTYR (PVU) I SIRA-KVINA KRAFTSELSKAP Litt

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

Ombygging Vardheim Dagsenter. SHA - plan. Plan for sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø

Ombygging Vardheim Dagsenter. SHA - plan. Plan for sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø Ombygging Vardheim Dagsenter SHA - plan Plan for sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø Prosjekts navn: Byggherre: Ombygging Vardheim Dagsenter Randaberg Kommune Hovedentreprenør, HMS - hovedbedrift: SHA-plan

Detaljer

Arbeidsutstyr Regelverk, ulykker og Sikkerhetskompetanse

Arbeidsutstyr Regelverk, ulykker og Sikkerhetskompetanse Arbeidsutstyr Regelverk, ulykker og Sikkerhetskompetanse Side 1 Hans Chr. Elmholdt 25 år ved VGS / statlig opplæringssenter for kran/transport leder i forlaget Lifting & Safety International fagdommer

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

Sikkerhetsbestemmelser ved opphold og arbeid ved avløpsanlegg og i kummer.

Sikkerhetsbestemmelser ved opphold og arbeid ved avløpsanlegg og i kummer. Sikkerhetsbestemmelser ved opphold og arbeid ved avløpsanlegg og i kummer. E04 15.05,2006 Implementering PEJA JOSK BJVI A03 14.7.2005 For kommentarer JOSK BEWE BJVI OSLO LUFTHAVN AS ER ET HELEIET DATTERSELSKAP

Detaljer

3. DEFINISJONER... 2

3. DEFINISJONER... 2 RETNINGSLINJE FOR ETABLERING, ORGANISERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD AV STOFFKARTOTEK, VERNEOMRÅDE REMMEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL... 2 2. ANVENDBARHET... 2 3. DEFINISJONER... 2 4. REFERANSER... 3 4.1

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - anleggsplass (-område)

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - anleggsplass (-område) Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - anleggsplass (-område) Del 2 - Innledende spørsmål 6929: Opplysninger om virksomheten hvor det gjennomføres tilsyn - navn, daglig leder, adresse, telefon,

Detaljer

ADR-SEMINAR 2013 22. 23. MAI 2013. Inge Børli Avd.ingeniør/kvalitetsleder (EOQ-sertifisert)

ADR-SEMINAR 2013 22. 23. MAI 2013. Inge Børli Avd.ingeniør/kvalitetsleder (EOQ-sertifisert) Inge Børli Avd.ingeniør/kvalitetsleder (EOQ-sertifisert) Problemstilling (Frydenlund Gasstransport AS): Propan hentes med vogntog i Sverige. Gassen skal distribueres til mottakere i byer. Kan ikke kjøre

Detaljer

Universitetet i Oslo Teknisk avdeling

Universitetet i Oslo Teknisk avdeling Universitetet i Oslo Teknisk avdeling Generelle krav til brannmessige rutiner i byggeperioden August 2009 Side 1 av 5 RUTINER VED OMBYGGING OG REHABILITERING Ved rehabilitering av bygninger ved UiO skal

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest BJUGN KOMMUNE

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest BJUGN KOMMUNE BJUGN KOMMUNE Bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 11, oktober 2015 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 2 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Navn: Dato for utført egenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: Spørsmålene i denne sjekklisten

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - tunnel

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - tunnel Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - tunnel Del 2 - Arbeidsavtale, arbeidstid, BHT 5782: Er det inngått skriftlig arbeidsavtale med de ansatte? arbeidsmiljøloven 14-5 første ledd (Ikke

Detaljer

ROS-analyse for: Overføringsledning for spillvann fra Øya Pst til Elvika RA. ROS analyse Generelt

ROS-analyse for: Overføringsledning for spillvann fra Øya Pst til Elvika RA. ROS analyse Generelt Side 1 av 5 ROS analyse Generelt Byggherreforskriften stiller krav om at det for bygge- og anleggsprosjekter gjøres en risikovurdering av mulige hendelser som kan oppstå i forbindelse med gjennomføring

Detaljer

SHA-PLAN for Bygge- og anleggsplassen Slottsberget 75 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten

SHA-PLAN for Bygge- og anleggsplassen Slottsberget 75 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten SHA-PLAN for Bygge- og anleggsplassen Slottsberget 75 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av 05.05.15 00 Rev 0, første utkast. NB BH/BHR

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord Skjema Kartlegging / vernerunde Skjema Versjon: 1.01 Opprettet: 06.06.2012 Skrevet av: KRR Godkjent av: PWN Gjelder fra: 30.10.2012 Sidenr: 1 av 5 Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells

Detaljer

Rammeavtale for rørinspeksjon av private avløpsledninger og tetthetsprøving av avløpsledninger

Rammeavtale for rørinspeksjon av private avløpsledninger og tetthetsprøving av avløpsledninger BERGEN KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN Rammeavtale for rørinspeksjon av private avløpsledninger og tetthetsprøving av avløpsledninger Anskaffelsesnr. EØS 023-2016 1 Tilleggsbestemmelser til standardkontrkat

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN

OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN Tittel: Mal for SHA Plan Side: 1 av 7 OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) Prosjekt 5154076 POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN Byggherre: Vann

Detaljer

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring.

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Arbeidsmiljøloven En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Sikkerhetsopplæring og sakkyndig kontroll iht. AT 703 Forankret i

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 6, oktober 2014 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 2 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Navn: Dato for utført egenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: 2.1 VERNERUNDE, RISIKOVURDERING,

Detaljer

Moss Lufthavn Rygge. Elektro-, bygg- og utomhus arbeider MLR - Moss Lufthavn Rygge. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

Moss Lufthavn Rygge. Elektro-, bygg- og utomhus arbeider MLR - Moss Lufthavn Rygge. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Moss Lufthavn Rygge Elektro-, bygg- og utomhus arbeider MLR - Moss Lufthavn Rygge Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) INNHOLD: Del A VURDERINGER I PLANFASEN Del B RISIKOANALYSE Del C AVKLARING

Detaljer

Funksjonærinstruks sperrevakt ss 6 /9

Funksjonærinstruks sperrevakt ss 6 /9 Funksjonærinstruks sperrevakt ss 6 /9 MÅL. Koordinater WGS 84:N 59 30.409', E 9 17.387' SS 6 / 9 Simones Lengde på etappen er: 6,15 km Veien er sperret fra: kl 10:57 Start første deltager bil SS 6 kl 12:57

Detaljer

SIKKERHETSINFORMASJON Bergen Havn

SIKKERHETSINFORMASJON Bergen Havn SIKKERHETSINFORMASJON Bergen Havn ( International Ship and Port Facility Security Code ) Vårt mål er at Bergen Havn skal være Norges sikreste havn Det betinger: Security tiltak (forebyggende) Security

Detaljer

Sikring ved arbeid på tak

Sikring ved arbeid på tak c18,5 m0 Sikring ved arbeid på tak minimumskrav Dette dokumentet beskriver god praksis for arbeid på tak. Informasjonen vil hjelpe deg til å utføre arbeidet på en sikker og trygg måte og slik at du oppfyller

Detaljer

Sikre at arbeid eller annen aktivitet i og ved trafikkert spor utføres på en slik måte at trafikksikkerheten er ivaretatt.

Sikre at arbeid eller annen aktivitet i og ved trafikkert spor utføres på en slik måte at trafikksikkerheten er ivaretatt. Instruks Godkjent av: Vestgren, Håvard Side: 1 av 6 1. Hensikt og omfang Sikre at arbeid eller annen aktivitet i og ved trafikkert spor utføres på en slik måte at trafikksikkerheten er ivaretatt. Instruksen

Detaljer

C:\Users\lisaun\Documents\Risikovurderingsmal 2014 Risikovurderingsmal 2014 kartlegging og risikovurdering side 1 av

C:\Users\lisaun\Documents\Risikovurderingsmal 2014 Risikovurderingsmal 2014 kartlegging og risikovurdering side 1 av C:\Users\lisaun\Documents\Risikovurderingsmal 2014 Risikovurderingsmal 2014 kartlegging og risikovurdering side 1 av 2 17.10.2014 NTNU Kartlegging av risikofylt aktivitet Risikovurderin g Nummer Dato HMS-avd.

Detaljer

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften, 2 Innhold ARBEIDSTILSYNET... 3 LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)... 3 4-5. Særlig

Detaljer

22 G2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

22 G2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 22 G2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (2) Hovedbedriften skal ha ansvaret for samordningen av de enkelte virksomheters helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Dersom det samtidig sysselsettes mer enn 10 arbeidstakere,

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.4.1.2.3 Sjekkliste varmt arbeid Utgave: 0.01 Skrevet av: Kathrine Kristoffersen, BHT Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Dok.type: [] Sidenr: 1 av 11 Dato: Rom/rom nr.: Leder:

Detaljer

Veiledning til risikovurdering

Veiledning til risikovurdering Veiledning til risikovurdering 1. Innledning På bakgrunn av henvendelse fra NLT, har NHO Mat og Landbruk utarbeidet en veiledning for gjennomføring av risikovurdering. Veiledningen tar utgangspunkt i Arbeidstilsynets

Detaljer

Prosedyre Risikohåndtering

Prosedyre Risikohåndtering Ref.id.: KS&SMS-3-2.6-09 Prosedyre Side 1 av 5 1. Hensikt Identifisere fare, vurdere risiko og sikre at tiltak iverksettes for å redusere risiko, slik at arbeider og operasjoner kan utføres på en trygg

Detaljer

Ulykkestyper og barrieresvikt i bygg og anlegg

Ulykkestyper og barrieresvikt i bygg og anlegg Ulykkestyper og barrieresvikt i bygg og anlegg Stig Winge Arbeidstilsynet og NTNU Datamateriale Alle ulykker i bygg og anlegg hvor Arbeidstilsynet var på tilsyn i 2015 176 ulykker, 184 skadde personer

Detaljer

Nye forskrifter. Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning

Nye forskrifter. Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Nye forskrifter Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning En oversikt over relevante paragrafer i den nye forskriften relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Forskriften

Detaljer

Risikovurdering Utvidelse av Aspøy RA

Risikovurdering Utvidelse av Aspøy RA COWI AS Kobberslagerstredet 2, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Ålesund kommune Risikovurdering Utvidelse av Aspøy RA Onr 133542/A015284 Oppdragsnummer: 133542/A015284 Prosjektansvarlig

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA Myran BJUGN KOMMUNE. VA Myran SHA - PLAN. Bjugn kommune Anlegg og drift

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA Myran BJUGN KOMMUNE. VA Myran SHA - PLAN. Bjugn kommune Anlegg og drift BJUGN KOMMUNE VA Myran SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen bli planlagt, organisert

Detaljer

SHA-PLAN for Tveita skole - Ventilasjon Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av:

SHA-PLAN for Tveita skole - Ventilasjon Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av: SHA-PLAN for Tveita skole - Ventilasjon Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av: 1 25.04.12 Linn Rosengren INNHOLD 1 FORMÅL... 3 2 MÅL... 3 3 ORGANISASJONSKART... 3 4 FREMDRIFTSPLAN...

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. Øvre Bakklandet Sykkelanlegg

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. Øvre Bakklandet Sykkelanlegg Øvre Bakklandet Sykkelanlegg INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 HMS-PLANENS FORMÅL... 3 1.2 DEFINISJONER OG ANSVARSFORHOLD... 3 1.3 LOVER OG FORSKRIFTER... 4 2. HMS MÅLSETTING... 4 3. HMS - AKTIVITETER...

Detaljer

Arbeidstilsynets time. Overingeniør Arne Valaker, Arbeidstilsynet Midt-Norge Seniorrådgiver Magnus M. Overå, Direktoratet for arbeidstilsynet

Arbeidstilsynets time. Overingeniør Arne Valaker, Arbeidstilsynet Midt-Norge Seniorrådgiver Magnus M. Overå, Direktoratet for arbeidstilsynet s time Overingeniør Arne Valaker, Midt-Norge Seniorrådgiver Magnus M. Overå, Direktoratet for arbeidstilsynet Kort om Regional organisering Direktoratet Kommunikasjon Dokumentasjon og analyse Organisasjon

Detaljer

Forventninger til HMS-system og etterlevelse

Forventninger til HMS-system og etterlevelse Forventninger til HMS-system og etterlevelse Punktene som er listet i det følgende beskriver Statnetts forventninger til leverandørers HMS-system og etterlevelse av dette, i tilknytning til Statnetts prosjekter.

Detaljer

Kurs for medlemsbedrifter i Kigok 2017 Kigok tilbyr kurs på arbeidsplassen om ønskelig, slik at det blir mest mulig effektivt for bedriften.

Kurs for medlemsbedrifter i Kigok 2017 Kigok tilbyr kurs på arbeidsplassen om ønskelig, slik at det blir mest mulig effektivt for bedriften. Kurs for medlemsbedrifter i Kigok 2017 Kigok tilbyr kurs på arbeidsplassen om ønskelig, slik at det blir mest mulig effektivt for bedriften. HMS-kurs for ledere Arbeidsmiljølovens 3-5 krever at øverste

Detaljer

Generelle krav til rammeavtalepartnere i håndtverkerfag.

Generelle krav til rammeavtalepartnere i håndtverkerfag. Generelle krav til rammeavtalepartnere i håndtverkerfag. 1.1 Krav til arbeidere: Arbeid innenfor avtalen skal utføres av arbeidere med fagbrev eller lærlinger tilknyttet godkjent lærlingordning. Lærlinger

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II KIRKELIG FELLESRÅD I TRONDHEIMS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II KIRKELIG FELLESRÅD I TRONDHEIMS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER Kirkelig fellesråd i Trondheim KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II KIRKELIG FELLESRÅD I TRONDHEIMS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER Basert på NS 8406 Kirkelig fellesråd i Trondheim Kontraktsbestemmelser

Detaljer

SHA-PLAN. Hanøytangen

SHA-PLAN. Hanøytangen SHA-PLAN I henhold til Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften) og Arbeidsmiljøvernloven (AML). PROSJEKT: Renseanlegg Hanøytangen BYGGEPLASSENS ADRESSE:

Detaljer

Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller fordelt etter ansettelse

Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller fordelt etter ansettelse Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller fordelt etter ansettelse Frekvenstabellene viser hvordan utvalget fordeler seg på hvert enkelt

Detaljer

Sikkerhetsbestemmelser ved opphold og arbeid ved avløpsanlegg og i kummer

Sikkerhetsbestemmelser ved opphold og arbeid ved avløpsanlegg og i kummer Sikkerhetsbestemmelser ved opphold og arbeid ved avløpsanlegg og i kummer E06 03.10.14 For implementering GMGSA GMPEJ GMMHR A05 25.09.14 For høring GMGSA GMPEJ GMMHR E04 15.05.06 For implementering GMPEJ

Detaljer

Skal du bygge, grave eller gjøre annet arbeid nær Lyses anlegg? Husk å melde fra først!

Skal du bygge, grave eller gjøre annet arbeid nær Lyses anlegg? Husk å melde fra først! Skal du bygge, grave eller gjøre annet arbeid nær Lyses anlegg? Husk å melde fra først! 64 0 14 0 27 0 43 0 64 0 Meld fra først, grav etterpå. S12542 64 0 N3270 S15309 S13206 191 0 VRAKET 40 0 ELE GASS,TRASE

Detaljer

Sanering Gangvegen Asgautvegen, Strand

Sanering Gangvegen Asgautvegen, Strand Strand kommune (IVAR IKS) Sanering Gangvegen Asgautvegen, Strand Risikovurdering av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Side 1 av 11. Innholdsfortegnelse Innledning 3 Beskrivelse av arbeidene 3 Risikoanalyse

Detaljer

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 1 Formål, roller og ansvar Planlegging og prosjektering PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass!

Detaljer

SHA-PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Bergen kommune Vann- og avløpsetaten SHA-PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt Sælenveien avløpssanering 20.04.2015 09:22:24 Side 1 av 9 Revisjonsoversikt: Revisjon nr Dato Endring Innhold

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO 9001

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO 9001 Godkjenner: Ernst Kalseth Godkjent: 14.09.2010 Side: 1-6 Formål/hensikt Vernerunder gjennomføres for å sikre jevnlig og rutinemessig gjennomføring av særlig de fysiske sidene ved arbeidsmiljøsituasjonen

Detaljer

SHA-PLAN. for. Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise. Kongsberg kommunale eiendom KF

SHA-PLAN. for. Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise. Kongsberg kommunale eiendom KF SHA-PLAN for Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise Kongsberg kommunale eiendom KF Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av: 1 05.02.14 SHA Plan opprettet

Detaljer

LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 OVERORDNET SHA-PLAN Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Forside

LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 OVERORDNET SHA-PLAN Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Forside LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Dato. 07.04.2015 Forside Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) jfr. Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - byggeplass

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - byggeplass Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - byggeplass Del 2 - Innledende spørsmål 6929: Opplysninger om virksomheten hvor det gjennomføres tilsyn - navn, daglig leder, adresse, telefon, org.nr.

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Utskifting av Heis

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Utskifting av Heis SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Domus Medica Utskifting 2 heiser og modernisering 2 heiser Domus Medica Utskifting av Heis Byggherre: UiO Teknisk avdeling Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent

Detaljer

Tabell 2: Sannsynlighetsskala Det må iverksettes ulike tiltak for å minimalisere risiko under gjennomføringen av arbeidet, ref. tabell 3 nedenfor.

Tabell 2: Sannsynlighetsskala Det må iverksettes ulike tiltak for å minimalisere risiko under gjennomføringen av arbeidet, ref. tabell 3 nedenfor. Side 1 av 5 ROS analyse Generelt Byggherreforskriften stiller krav om at det for bygge- og anleggsprosjekter gjøres en risikovurdering av mulige hendelser som kan oppstå i forbindelse med gjennomføring

Detaljer