HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD"

Transkript

1 HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Utstedelsesdato Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn Care Top 35 Produktkode DH Anvendelsesområde Industrielle anvendelser. Brukt ved sprøyting Ja. Produsent Becker Acroma KB Bellö SE Hjältevad Sweden +46 (0) Camilla Wiberg, Leverandør A/S Becker Acroma Marenlundveien 2 Pb 70 N-2021 SKEDSMOKORSET Tel Nødtelefonnummer Becker Acroma, +46 (0) Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering Stoffer som er helse- eller miljøfarlige i henhold til rådsdirektiv 67/548/EØF om Farlige stoffer Kjemisk navn* CAS-nr. EC-nummer % R-setninger Butylacetat R10 R66, R67 Titandioxid/C.I. Pigment White Ikke klassifisert. Etanol ,5 F; R11 Nafta (petroleum) hydrogenbehandlet tung ,5 R10 Xn; R65 R66 Administrativ/Administrative norm/normer er, hvis tilgjengelig, oppført i punkt Viktigste faremomenter Fysiske/kjemiske skadevirkninger Skadevirkninger for mennesker Brannfarlig. Inneholder tørkende olje. Risiko for selvantennelse. Sprøytestøv, tøy og annet organisk materiale skal bløtes og plasseres i en tett metallbeholder. Oppbevares på en brannsikker plass. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. DH Care Top 35 Utskriftsdato Side 1/6

2 4. Førstehjelpstiltak Generelt I alle tvilstilfeller og ved vedvarende symptomer skal lege kontaktes. Bevisstløse personer plasseres i stabilt sideleie mens lege kontaktes. Ikke gi en bevisstløs person noe gjennom munnen. Innånding Øyekontakt Flytt til frisk luft. Hold personen varm og i ro. Ved pustevansker gis kunstig åndedrett. Gi oksygen ved pustevansker. Kontakt lege. Skyll straks med mye vann i 5-10 minutter mens øyelokket løftes. Kontakt lege. Hudkontakt Svelging Fjern forurensede klær og sko. Vask huden grundig med såpe og vann eller bruk et passende hudrensemiddel. Løsemidler eller fortynnere skal ikke brukes. Kontakt lege øyeblikkelig. Hold personen varm og i ro. Ikke fremkall brekninger. Hvis brekning inntreffer, holdes hodet så lavt at maveinnholdet ikke kommer ned i lungene. Brannskader Skyll med vann til smertene opphører. Under skyllingen, fjern tøy, som ikke har brent fast, fra det skadede området. I alvorlige tilfelle, skyll med lunkent vann i minutter eller til medisinsk personale har ankommet. Hvis mulig, beskytt det brente området med ett bandasje, ett rent håndkle eller lignende. Forebygg sjokk. 5. Tiltak ved brannslukning Slokkemidler Egnet I tilfelle brann brukes vanndusj (tåke), skum, pulver eller CO2. Tette beholdere kan kjøles med vann. Uegnet Unngå vann i konsentrert stråle direkte mot brannpunktet, vann fra spann eller lignende ettersom dette kan spre ilden. Farlige termiske Se punkt 10. nedbrytingsprodukter 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp Personlige vernetiltak Utslipp/søl Unngå kontakt med huden og øynene. Unngå innånding av damp og sprøytetåke. Se vernetiltakene som er oppført i kapittel 7 og 8. Hold unødvendig personale unna. Røyking forbudt. Forhindre materialets adgang til kloakkavløp, kjellere eller innelukkede områder. Dem opp ved behov. Absorber med TØRR jord, sand eller et annet materiale som ikke er brannfarlig. Ved større lekkasje kontakt brannvesenet. Holdes atskilt fra antennelseskilder og ventiler området. Inneholder luftoxiderende alkydharpiks/olje. Observer de spesielle instruksjonene for avfallshåndtering under punkt Håndtering og oppbevaring Håndtering Damp er tyngre enn luft og kan spres på gulvnivå. Damp kan danne eksplosive forbindelser med luft. Unngå at det dannes brannfarlige eller eksplosjonsfarlige konsentrasjoner av damp i luften, og unngå dampkonsentrasjoner som overstiger grenseverdier for yrkeseksponering. Unngå kontakt med huden og øynene. Røyking, spising og drikking er ikke tillatt i arbeidslokalene. Personlig verneutstyr, se punkt 8. Holdes adskilt fra stoffer og forhold angitt i punkt 10. DH Care Top 35 Utskriftsdato Side 2/6

3 Produktet må ikke brukes i nærheten av åpen ild eller andre tennkilder. Bruk EX-godkjent utstyr. Produktet kan lades elektrostatisk. Ved overføring til annen beholder, jorde alltid til jord og mellom de to beholderne. Bruk gnistfritt verktøy. Oppbevaring Emballasjematerialer Emballasjen skal holdes tett lukket.oppbevares på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Oppbevaringstemperatur se Teknisk Datablad. Holdes adskilt fra stoffer og forhold angitt i punkt 10. Lagres etter gjeldende bestemmelser for brannfarlige varer. Holdes adskilt fra kilder til varme, gnister, åpen ild og andre tennkilder. Tøm aldri ved bruk av trykk. Dette er ikke en trykkbeholder. Skal bare oppbevares i beholdere av samme materiale som den originale. 8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr Tekniske tiltak Hygieniske tiltak Navn på bestanddeler Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk punktavsug og god generell ventilasjon for å holde konsentrasjonen av luftforurensninger under Administrativ Norm. Forsikre deg om at det finnes øyedusjer og sikkerhetsdusjer tilgjengelig på arbeidsplassen. Vask hender, underarmer og ansikt grundig etter å ha håndtert forbindelsene og før spising, røyking, toalettbesøk og på slutten av arbeidsdagen. Vask straks hud som er blitt tilsølt. Smør inn med hudkrem. Administrative normer Butylacetat Arbeidstilsynet (Norge, 10/2003). AN 355 mg/m 3 8 time/timer. Form Alle former AN 75 ppm 8 time/timer. Form Alle former Titandioxid/C.I. Pigment White 6 Arbeidstilsynet (Norge, 10/2003). AN 5 mg/m 3 8 time/timer. Form Alle former Etanol Arbeidstilsynet (Norge, 10/2003). AN 950 mg/m 3 8 time/timer. Form Alle former AN 500 ppm 8 time/timer. Form Alle former Personlig verneutstyr Luftveiene Øyne Hud og kropp Hender Bruk egnet åndedrettsvern når ventilasjonen er utilstrekkelig. Hvis ikke eksponering for støv kan unngås med punktavsug, bruk støvfiltermaske. Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm. Bruk egnede verneklær. En overall i bomull eller syntetisk/bomull er vanligvis tilstrekkelig. Bruk IKKE klær som kan opplades elektrostatisk. Bruk egnede vernehansker. 9. Fysiske og kjemiske egenskaper Fysisk form Farge Væske. Off-White Tetthet 1.25 g/cm 3 Flammepunkt Lukket beholder 24 C (75.2 F). (ASTM 6450) Selvantennelsestemperatur Eksplosjonsgrenser Den laveste kjente verdien er 370 til 420 C (698 til 788 F) (n-butylacetat). Laveste undre 0.6 volum-%, Høyeste øvre 19 volum-%. DH Care Top 35 Utskriftsdato Side 3/6

4 10. Stabilitet og reaktivitet Stabilitet Reaktivitet Farlige termiske nedbrytingsprodukter Produktet er stabilt. Svært reaktivt, eller uforenlig med følgende stoffer oksiderende materialer. Reaktivt, eller uforenlig med følgende stoffer syrer og baser (alkalier). Noe reaktivt, eller uforenlig med følgende stoffer reduserende materialer. Disse produktene er karbonoksyder (CO, CO2), nitrogenoksider (NO, NO2 etc.). Enkelte metalloksyder. 11. Opplysninger om helsefare Innånding Øyekontakt Hudkontakt Svelging Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet Eksponering for konsentrasjoner av løsemiddeldamp som overstiger administrativ norm, kan gi helseplager som irriterte slimhinner og luftveier samt skade på nyrer, lever og sentralnervesystem. Symptomer og tegn er hodepine, svimmelhet, tretthet, muskelsvekkelse, døsighet, og i ekstreme tilfeller bevisstløshet. Ved herding avspaltes formaldehyd. Formaldehyd kan gi astmaliknende reaksjoner. Sprut i øynene kan gi irritasjon og forbigående skade. Gjentatt eller langvarig kontakt med preparatet kan skade hudens naturlige fettlag, som igjen kan føre til ikke-allergisk kontakteksem og absorpsjon via huden. Frigjort formaldehyd kan føre til sensibilisering og allergisk kontakteksem. Svelging kan gi magesmerter, kvalme, oppkast og forøvrig symptom lignende de ved innånding av organiske løsemidler. Ved herding avspaltes formaldehyd. Formaldehyd er klassifisert som mulig kreftfremkallende. 12. Miljøopplysninger Økotoksisitet Det finnes ingen data for selve preparatet. 13. Fjerning av kjemikalieavfall Den europeiske avfallslisten (EAL) Farlig avfall Ja. Avhendingsingsmetoder Forholdsregler Må ikke tømmes i avløp eller vassdrag. Overlat for behandling/destruksjon ifølge lokale bestemmelser. Søl, ikke utherdet sprøytestøv, tilsølte filler, mm kan selvantenne og må bløtes og forvares på brannsikker adskilt plass i en beholder med lokk. 14. Opplysninger om transport FN - nummer 1263 ADR/RID-klasse 3 Varenavn ved transport Paint (proper shipping name) Emballasjegruppe III DH Care Top 35 Utskriftsdato Side 4/6

5 ADR/RID etikett 3 IMDG-klasse 3 Emballasjegruppe IMDG-etikett III 3 Medisinsk førstehjelpinstruks ("MFAG") Krisetiltak (EmS) Marine pollutant (havforurensende) 310 F-E,S-E Ikke forurensende. IATA-DGR-klasse 3 IATA etikett Opplysninger om lover og forskrifter Klassifisering Risikosetninger R10- Brannfarlig. R66- Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. R67- Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. Sikkerhetssetninger S23- Unngå innånding av sprøytetåke eller damp. S24- Unngå hudkontakt. S51- Må bare anvendes på godt ventilerte steder. Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet Ytterligere varselsetninger Ikke anvendelig. Begrensning i forhold til Ikke anvendelig. Marketing and Use Directive Andre spesielle hensyn Inneholder tørkende olje. Risiko for selvantennelse. Sprøytestøv, tøy og annet organisk materiale skal bløtes og plasseres i en tett metallbeholder. Oppbevares på en brannsikker plass. 16. Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet Fullstendig tekst for R-setninger som det refereres til i del 2 og 3 Norge Fullstendig tekst for klassifikasjoner som det refereres til i del 2 og 3 Norge R11- Meget brannfarlig. R10- Brannfarlig. R65- Farlig Kan forårsake lungeskade ved svelging. R66- Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. R67- Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. F - Meget brannfarlig Xn - Helseskadelig DH Care Top 35 Utskriftsdato Side 5/6

6 YL-gruppe YL-gruppe 3 Utskriftsdato Versjon Utstedelsesdato Dato for forrige utgave Ingen tidligere validering. Merknad til leseren Informasjonen i dette HMS-databladet er basert på vår nåværende viten og på norske lover og forskrifter. Det inneholder informasjon og råd i sikkerhet-, helse- og miljøspørsmål, men kan ikke ses på som noen garanti for teknisk kvalitet eller tilpasset bruksegenskaper eller bruksområder. Produktet skal ikke brukes for andre områder enn de som framgår under punkt 1 uten at leverandøren først har blitt kontaktet om levering av skriftlige håndteringsinstruksjoner. Ettersom de spesifikke forholdene som råder ved produktets bruk ligger utenfor leverandørens kontroll, er det alltid brukerens ansvar å oppfylle kravene fastlagt i nasjonal lovgivning. DH Care Top 35 Utskriftsdato Side 6/6

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge Penguin Ravilakk 1. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Penguin Racing - Blå, Grønn, Rød, Sort 1.

Detaljer

Anbefales: alkoholbestandig skum, CO2, pulver, vannspray. : Ikke bruk vannstråle.

Anbefales: alkoholbestandig skum, CO2, pulver, vannspray. : Ikke bruk vannstråle. I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge Becker Acroma HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/ Revisjonsdato 2011-08-25. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I henhold til regulering (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller -kode Selskapsopplysninger

Detaljer

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET)

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET) I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge. SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. 1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891 FC, PART B

SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891 FC, PART B SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891 FC, PART B 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Varenr. Bruksområde Leverandør Kontaktperson CARBOGUARD 891 FC, PART B 8146-N-901 To komponent

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode 6420 Produktbeskrivelse Belegg Vanntynnet maling. Type produkt

Detaljer

OPUS EKSTERIØR X-TRA DEKKENDE 40

OPUS EKSTERIØR X-TRA DEKKENDE 40 SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 25.06.2009 Handelsnavn: OPUS EKSTERIØR X-TRA DEKKENDE 40 Produkttype: MALING Anvendelsesområde: Alkydemulsjonsmaling

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Oppfyller EU-forordning EC 1907/2006 med tillegg Oasis Pro 61D Premium Kode 112799E Versjon 1 Revisjonsdato 23 mai 2008 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891/ 891 FC, PART A

SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891/ 891 FC, PART A SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891/ 891 FC, PART A 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Varenr. Bruksområde Leverandør Kontaktperson CARBOGUARD 891/ 891 FC, PART A 8146-N-000

Detaljer

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma.

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Produktnavn Produktkode P.R. Nr. 28834 Bruksområde Se teknisk datablad. Påføringsmetode Se teknisk datablad. Firmanavn Fløisbonnvn. 6 P.B. 565 1411

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL TRADITIONAL METAL PRIMER (RØD) AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode 22120 Produktbeskrivelse Belegg Løsemiddelbasert. Type produkt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD HAMMERITE SPECIAL METAL PRIMER 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HAMMERITE SPECIAL METAL PRIMER

SIKKERHETSDATABLAD HAMMERITE SPECIAL METAL PRIMER 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HAMMERITE SPECIAL METAL PRIMER I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge SIKKERHETSDATABLAD HAMMERITE SPECIAL METAL PRIMER 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktnavn Produktkode Produktbeskrivelse Type produkt Andre identifiseringsmåter

Detaljer

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma.

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Produk tnavn Produk tkode P.R. Nr. 66092 Bruksområde Se teknisk datablad. Påføringsmetode Se teknisk datablad. Firmanavn International Maling AS Fl

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktnavn Produktkode Produktbeskrivelse Type produkt Andre identifiseringsmåter

Detaljer

HMS-DATABLAD n-alkanstandard C20+C40

HMS-DATABLAD n-alkanstandard C20+C40 HMS-DATABLAD n-alkanstandard C20+C40 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Bruksområde Leverandør Kontaktperson n-alkanstandard C20+C40 Laboratoriekjemikalie. Samsi AS Nustadveien

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/revisjonsdato 19 Februar 2014 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode D8018/E3 Andre identifiseringsmåter

Detaljer

HMS-DATA BLAD. Offset Printing Inks Mineral Oil Based OH-500, OG-600, OSM-700, OM-800, OEF-900

HMS-DATA BLAD. Offset Printing Inks Mineral Oil Based OH-500, OG-600, OSM-700, OM-800, OEF-900 Pearltec GmbH Dieselstrasse 16 86368 Gersthofen Tel: +49 (0)821 478 66 790 Fax: +49 (0)821 271 90 35 HMS-DATA BLAD Revisjonsdato 04.2013 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG ANSVARLIG FIRMA Anbefalt bruksområde:

Detaljer

335014 (14kg) / 335170 (170kg)

335014 (14kg) / 335170 (170kg) 1.Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Handelsnavn: Duraspray 335 Artikkelnummer: 335014 (14kg) / 335170 (170kg) Bruk av stoffet/tilberedning: Kontaktlim / klebestoff for industriell liming

Detaljer

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD Internkode: 22630 / 22642 Revisjonsdato: 01.12.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 01.12.2006 Produsent, importør Internkode 22630 / 22642 Deklarasjons-nr

Detaljer

Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet

Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Produktbeskrivelse: Type produkt: Andre identifiseringsmåter: 01-2119458049-33 Produktregisternummer:

Detaljer

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma.

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Produktnavn Produktkode P.R. Nr. Bruksområde Se teknisk datablad. Påføringsmetode Se teknisk datablad. Firmanavn International Maling AS Fløisbonnvn.

Detaljer

HMS-DATABLAD STIHL Motomix 2T

HMS-DATABLAD STIHL Motomix 2T HMS-DATABLAD STIHL Motomix 2T 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Bruksområde Leverandør Kontaktperson STIHL Motomix 2T Small engine gasoline Andreas Stihl Norden AB Box 3062

Detaljer

HMS-DATABLAD MTBE kit

HMS-DATABLAD MTBE kit HMS-DATABLAD MTBE kit 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Bruksområde Leverandør Kontaktperson MTBE kit Kjemisk analyse / Kromatografi. Samsi AS Nustadveien 75 3970 LANGESUND

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode 901 Produktbeskrivelse Belegg Vanntynnet maling. Type produkt

Detaljer

IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Sika Norge AS Industriveien 22, Postboks 76 1483 Skytta Norge. HMS@no.sika.

IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Sika Norge AS Industriveien 22, Postboks 76 1483 Skytta Norge. HMS@no.sika. Sikkerhetsdatablad I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I overenstemmelse med Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD DS40 System Cleaner 1.9Kg 1. Identifikasjon

Detaljer