Inneklima og produktivitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Inneklima og produktivitet"

Transkript

1 Inneklima og produktivitet Jan Vilhelm Bakke Phd, overlege i Arbeidstilsynet Førsteamanuensis i miljømedisin, NTNU, Institutt for Energi og prosessteknikk

2 Hans Strøm ( ) : "Kort Underviisning om De paa Landet, i Bergens Stift, meest grasserende Sygdomme, og derimod tienende Hjelpe-Midler." Bergen Hygieniske forhold i bolig for å forebygge sykdom (side 44-47): Viktighet av frisk luft Fare for redusert ventilasjon for å spare varme, spesielt ved bruk av bileggerovn som ikke krevde tilførsel av trekk gjennom oppholdsrommet Problemer med fuktkilder og opphopning av fuktighet ved manglende ventilasjon Forurensninger fra ovner, tobakksrøyk, koking, tran av torskelever og andre illeluktende kilder Betydningen av renhold, vasking og rent sengetøy Befolkningsvekst og bedre helse på 1700-tallet må i stor grad tilskrives helseopplysning i opplysningstiden. Se: Moseng OG. Ansvaret for undersåttenes helse Det offentlige helsevesen i Norge Vol 1. Universitetsforlaget, Oslo 2003.

3 Adolph Tidemand Søndagskveld i en røykstue (årestue) i Hardanger Sunday Evening in an open-hearth room in Hardanger Bergen Kunsthall

4 Edwin Chadwick ( ): Report from the Poor Law Commissioners on an Inquiry into the Sanitary Conditions of the Labouring Population of Great Britain. London Konklusjoner til Parlamentet. For det første: Det meste av sykdom og død skyldes kompostering av animalske og vegetabilske produkter, fuktighet, skitt og tette og overbefolkede boliger... når slike forhold utbedres ved drenering, skikkelig renhold, bedre ventilasjon og andre tiltak for å forbedre atmosfærisk forurensning så reduseres hyppighet og alvorlighet av slik sykdom og når slike skadelig agens er fullstendig fjernet forsvinner slik sykdom nesten fullstendig. At det årlige tap av liv er større enn alle krigene i moderne tid. For det andre om de tiltak som kan utbedre forholdene: Første, viktigste tiltak og mest effektive offentlige tiltak, er drenering, fjerning av alt søppel i boligområder, gater og veier og forbedret vannforsyning. At for å forebygge sykdom forårsaket av mangelfull ventilasjon og andre årsaker til forurensning, er det god økonomi å sette i gang hygienetiltak og håndheve loven. Parlamentet vedtok omsider verdens første folkehelselov i 1848

5 Max von Pettenkofer 1858: Ventilasjon og CO 2 Basert på observasjoner, målinger, eksperimenter, og beregninger: CO 2 bør holdes under 1 (1000 ppm) med ventilasjon, spesielt i skoler, for å få helsemessig forsvarlige forhold. Kildekontroll er nødvendig: Hvis det er en haug med møkk i lokalet, ikke prøv å fjerne lukta med ventilasjon, ta vekk møkkahaugen! Über den Luftwechsel in Wohngebäuden. Page 73.

6 Max von Pettenkofer 1858; ventilasjon og CO 2 Jeg er på det sterkeste overbevist om at helsen til våre unge ville øke betraktelig hvis luften på skolen hvor de tilbringer en femdel av dagen alltid var så god og ren at karbondioksid aldri overskred en promille (1000 ppm). Alle fedre og mødre vet at deres barns helse lider med hyppige plager når de begynner i offentlige skoler. Hvis de har kommet seg i løpet av ferien og fått et sunt utseende, visner de snart bort igjen og blir oftere syke når skolen starter igjen. Über den Luftwechsel in Wohngebäuden. Page

7 Fredrik Holst ( ), i 1824 første professor i hygiene i Norge. Bidro til Sundhetsloven av 16. mai Alle kommuner skulle etablere en Sundhedscommission under ledelse av Distriktslægen. Sundhedscommissionens (senere Helserådets) oppgaver ( 3): "Commissionen skal have sin Opmærksomhed henvendt paa Stedets Sundhedsforhold, og hvad derpaa kan have indflydelse, saasom: Reenslighed,...Boliger som ved Mangel paa Lys eller Luft, ved Fuktighed, Ureenslighed eller Overfyldning med Beboere have viist sig at være bestemt skadelige for Sundheden. Sundhedscommissionen har fremdeles at paase, at tilstrekkelig Luftvexling finder Sted i Huusrum, hvori et større Antal Mennesker stadigen eller jevnligen samles, som Kirker, Skole-, Rets- og Auctionslocaler, Theatre, Dandsehuse o.d..."

8 Grunnleggende hygieniske krav utviklet Tørr byggegrunn og tørre boliger 2. Godt renhold og riktig ventilasjon 3. Størst mulig tilgang på sollys og fullt dagslys (bakteriedrepende) 4. Minst mulig anledning til opphopning av avfallsstoffer, støv og annen forurensning ved hensiktsmessig materialvalg og utforming av interiør og inventar 5. Hurtig og sikker fjernelse av alle avfallsstoffer gjennom fagmessig utført og vedlikeholdte avløpsanlegg, rasjonelt renhold og renovasjon 6. Rikelig tilgang på godt, rent vann Sir Edwin Chadwick, KCB ( ). Department of Civil and Environmental Engineering, University College London (UCL) har fortsatt en Chadwick Professor.

9 Crude Infectious Disease Mortality Rate in the United States from 1900 Through Armstrong, G. L. et al. JAMA 1999;281: Public Health Dpt i 40 stater Influenza pandemi Siste tilfelle av menneske-tilmenneske smitte av pest MMWR Vol 48, No. 29, pp , CDC, USA, 1999 Første bruk av penicillin Første offentlige, kontinuerlige klorering av drikkevann i USA BCG-vaksinen introdusert Vaccination assistance act vedtatt i USA

10 30 år økt forventet levetid i løpet av 100 år! 25 år skyldes bedre sosialpolitikk, hygiene, samfunnsmessige tiltak, økt levestandard, bedre ernæring og valg av livsstil. Industrialiseringen på 1800-tallet ga overbefolkning i dårlige og fuktige hus med dårlig vannforsyning, avløp/kloakk og håndtering av søppel. Det ga hyppige utbrudd av farlige infeksjoner (kolera, dysenteri, TBC, tyfoidfeber, influensa, gulfeber, og malaria) år kan tilskrives medisinsk omsorg år fra medisinsk behandling 1.5 år fra klinisk forebyggende tjenester som vaksinasjon og screening Halvparten av ytterligere 7,5 års økt levealder siste år kan muligens tilskrives utvikling i medisinsk behandling 3. 1 Bunker JP, Frazier HS, Mosteller F. Improving health: Measuring effects of medical care. The Milbank Quarterly 1994; 72; Turnock BJ. What is Public Health? In: Public Health: What It Is and How It Works Bunker JP. The role of medical care in contributing to health improvements within societies. International Journal of Epidemiology 2001;30:

11 Hva er inneklimasyke? Innvirkning på helse av ikke-industrielt innemiljø ( inneklima ): Bygningsrelatert sykdom ( Building Related Illness BRI) omfatter Hyppigere luftveisinfeksjoner (forkjølelse, influenza, ørebetennelse, bihulebetennelse, bronkitt, lungebetennelse osv) Mer sykelighet av allergi og annen overfølsomhet i luftveiene (bl.a. astma, høysnue og irritasjonstilstander i luftveiene) Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) Lungekreft av passiv røyking og radon Luftfukterfeber, spesifikke allergier i inneklima Andre sykdommer er mer usikkert knyttet til inneklima Unormalt sterk trøtthet, hodepine og utslitthet ( nevrasteni ) etter langvarig eksponering for fuktskader i bygninger? Symptomer og ubehag, Sykt Bygg Syndrom (SBS). OBS: Det er de ansatte som har plagene! Nedsatt trivsel, velbefinnende og produktivitet, bl.a. nedsatt læreevne i skolen.

12 "Sykt-Bygg-Syndrom" (Sick Building Syndrome, SBS) Følelse av tørrhet fra slimhinner og hud, uimotståelig trøtthet og hodepine. Opp til fem ganger hyppigere i bygninger med dårlig inneklima sammenlignet med bygninger med godt innemiljø Både psykososiale og organisatoriske forhold, kjønn, astma og atopi (tendens til allergi i luftveiene) påvirker så vel symptomer som opplevd inneklima De vanligste symptomene er: Tørre øyne Tett nese Tørr hals Unormal trøtthet Hodepine Burge PS. Sick Building Syndrome. Occup Environ Med 2004; 61: Bilde fra DTU

13 Inneklima, produktivitet, hodepine, trøtthet og nedsatt konsentrasjonsevne For høy og for lav temperatur reduserer konsentrasjon og arbeidstakt (Wyon. Review. Indoor Air 2004; 14: , Mendell & Heath, review. Indoor Air 2005; 15: 27-52). Dårlig luftkvalitet reduserer ytelsene i kontorarbeid med 6-9%. David Wyon Feltstudier indikerer at fall i ytelse kan være enda større i praksis enn i realistiske eksperimenter med simuleringer i laboratorium. Det er lineær assosiasjon mellom andel besøkende som er misfornøyd med luftkvalitet (fra 20 til 70%) og målt reduksjon i ytelse ved arbeid i rommet. Moderat økt temperatur har negativ effekt på kontorarbeid. Støy i åpne kontorer på 55 dba reduserer ytelsen ved kompliserte oppgaver. Negative effekter på ytelse var assosiert med negative effekter på symptomer som hodepine og konsentrasjonsevne. Det kan være viktig del av mekanismen for nedsatte ytelse. Dårlig inneklima (fukt, dårlig ventilasjon, termiske forhold og luftkvalitet) reduserer læreevne, ytelse og øker fravær hos elever og studenter.

14 To-trinns utbedring av et fukt- og muggskadet bygg med svømmehall og 25 ansatte Symptom Før intervensjon n = 25 (%) Etter første intervensjon n= 21 (%) Etter andre intervensjon n= 17 (%) P 1-2 P 2-3 Tung i hodet 18 (72) 8 (38) 1 (6) 0,03 0,02 Hodepine 20 (80) 9 (43) 1 (6) 0,01 0,01 Tretthet 22 (88) 11 (52) 1 (6) 0,01 < 0,01 Konsentrasjonsproblemer 14 (56) 5 (24) 0 (0) 0,03 0,05 Irriterte øyne 22 (88) 10 (48) 2 (12) <0,01 0,02 Indeks (+/-SD) 66 +/ / /- 4 <0,01 <0,01 Ebbehøj et al 2002, utsnitt av tabell 3. P-verdier for endring etter første intervensjon (P 1-2) og etter andre intervensjon (P2-3) for fem symptomer. Indeksen er en samlet symptomindeks for ni symptomer.

15 Reduksjon av symptomer etter flytting fra et vannskadet kontorbygg med fuktskader. Symptom Før Etter P-verdi (n = 33) Intervensjon Intervensjon (%) (%) Tretthet 81,8 27,3 0,001 Hodepine 69,7 27,3 0,001 Konsentrasjonsproblemer 69,7 30,3 0,001 Infeksjonstendens 57,6 21,2 0,001 Sudakin Am J Ind Med 34; , utdrag fra tabell 6.

16 Ventilasjon, helse og sykdom SBS symptomer (inkludert hodepine og trøtthet) i kontorlokaler reduseres opp til 25 l/s per person (Sundell et al 2011). Mekanismene er ufullstendig kjent. Det er holdepunkter for redusert inflammasjon i slimhinner, mindre luftbåren smitte og infeksjoner, plager av astma, allergi og korttidsfravær ved økende ventilasjon. Det evidens for at boligventilasjon over 0,5 h/time i Nordiske land er assosiert med mindre sannsynlighet for astma og allergisymptomer fra forurensning i inneluft (jfr TEK 10 i boliger). Europastudien fra 21 skoler med 654 ti år gamle elever i 46 klasserom i Norge, Sverige, Danmark, Frankrike og Italia (Simoni et al 2010) viste overhyppighet av tørrhoste, snue og nesetetthet i klasserom med CO 2 >1000 ppm sammenlignet med klasserom med CO 2 <1000 ppm.

17 Seppänen et al Ventilation and performance in office work Review, konklusjon: Relative performance in relation to the reference values 6.5 l/s-person (upper) and 10 l/s-person (lower) vs. ventilation rate. The outlier data point is not included. Størst effekt ved økning fra 6,5 l/sperson. Norske ventilasjonskrav er 7-10 l/s-person samt tillegg for annen forurensning (ikke i boliger). Indoor Air Volume 16, Issue 1, pages 28-36, 16 DEC 2005 DOI: /j x

18 Feltstudier Fysisk innemiljø i kontorlokaler var like viktig for produktivitet som psykososiale forhold (Wiik 2011). I hundre grunnskoler fra to skoledistrikter sydvest i USA inngikk 100 klasserom, 87 med ventilasjon under anbefalte normer (Haverinen- Shaughnessy 2011) var det lineær sammenheng mellom ventilasjonsrater og prestasjoner i intervallet 0,9 til 7,1 l / s per person. For hver liter/ s per person økt ventilasjon økte andel elever som klarte standardisert tester med 2,9% (95% CI 0,9 til 4,8%) for matematikk og 2,7% (0,5 til 4,9%) for lesing. Moderat ukomfortabelt kontormiljø krever større anstrengelse for å opprettholde ytelse og motivasjon ved krevende arbeidsoppgaver (Lan et al 2010). Blind crossover design med gjentatte tiltak på to klasser med 10 - til 12-år gamle barn (Wargocki 07 a og b) Resultatene for to numeriske og to språk-baserte tester ble betydelig forbedret når temperaturen ble redusert fra 25 C til 20 C. Når tilførsel av friskluft ble økt fra 5,2 til 9,6 l /s per person, ble prestasjoner ved fire numeriske øvelser betydelig forbedret hovedsakelig i form av hastighet, med ubetydelig effekt på feilrate. Når ventilasjonsraten økte fra 3,0 til 8,5 l/s per person ble hastigheten som de gjennomførte to numeriske og to språkbaserte oppgaver vesentlig forbedret. Det var signifikant positiv effekt på arbeidskapasitet hos 70%. CO 2 sank fra 1300 til 900 ppm

19 Du blir dummere av dårlig inneklima 22 participants exposed to CO 2 at 600, 1,000, and 2,500 ppm in an office-like chamber, in six groups. Higher concentrations were achieved by injecting ultrapure CO 2. Relative to 600 ppm, at 1,000 ppm CO2, moderate and statistically significant decrements occurred in six of nine scales of decisionmaking performance. At 2,500 ppm, large and statistically significant reductions occurred in seven scales of decision-making performance (raw score ratios ), but performance on the focused activity scale increased (Satish et al. Is CO2 an Indoor Pollutant? Environ Health Perspect. 2012; 20: )

20 To tiltak for bedre produktivitet i skolen (Ito & Murakami 2010) Prestasjonen økte med 4 % ved å øke ventilasjonen fra 10 til 30 l/s per person 6,4% ved å øke ventilasjonen fra 10 til 60 l/s per person, men energiforbruket steg med 200% 26 % ved å senke temperaturen 1 grad fra 28 til 27 grader under sommerforhold. 43 % ved å senke temperaturen 2 grader fra 28 grader. Energiforbruket steg med 40 %. Prestasjonsevnen var sterkest avhengig av romluftstemperaturen. Lav temperatur på inhalert luft er spesielt viktig for opplevelse av frisk og god luft (Wyon 2002, Fang 2003, Yang et al 2010).

21 David Wyon. Effekter av termisk klima i komfort-området (før man begynner å svette - området mellom varme- og kuldestress). Grafikk fra SINTEF 2002 etter hans figur fra Forenlig med senere forskning. Også innen vanlig akseptert termisk komfortområde, kan vi risikere en nedsatt ytelse på 5-15% for gjennomsnittspersonen for lesing, logisk tenking og aritmetiske oppgaver (Wyon D 1986).

22 Tilgang på dagslys og utsyn (bilde: Luxo) Dyptliggende vinduer og begrensede vindusarealer. Dagslys påvirker døgnrytme («biologisk klokke» styrer hormoner, energibalansen og en rekke kroppsfunksjoner), våkenhet, søvnkvalitet, trivsel, sinnsstemning og yteevne. Mangel på dagslys og forstyrret døgnrytme svekker helse og øker blant annet risiko for depresjon, fedme og diabetes. Se: Edwards & Torcellini Cakir Roenneberg et al. Current Biology 2012; 22: og Marcheva et al. Nature, 466 (2010), pp

23 Dagslys reduserer utskillelse av søvnfremmende melatonin fra epifysen og styrer vår biologiske klokke og døgnrytmen Typisk dagslysspekter og typisk lysrør (http://ilight.dk/?page_id=305) I praksis har vi enda ikke tilgjengelig kunstig erstatning for dagslys

24 Akustikk i skolen Ti skoler med 283 lærere i 38 klasserom i København. Klasserommene ble delt i tre grupper av etterklangstid (tiden det tar fra en lydkilde avbrytes til lyden er falt med 60 decibel): Kort: 0,41-0,47 sekunder Middels: 0,50-0,53 sekunder Lang: 0,59-0,73 sekunder Lærere i lokaler med lang etterklangstid er mindre tilfreds med jobben, føler at de mangler energi og er mer interessert i å skifte jobb sammenlignet med kolleger som underviser med kort etterklangstid. Interessen for å skifte jobb er seks ganger høyere blant lærere som jobber i lokaler med lang etterklangstid sammenlignet med de som underviser med kort etterklangstid. Lærere som blir utsatt for støy minst en fjerdedel av arbeidstiden er mindre motivert og opplever hyppigere sterkt søvnbehov enn de som er eksponert mindre enn en fjerdedel av arbeidstiden Referanser: Kristiansen et al. Environment and Behavior 2013; 45: [Epub ahead of print 2011] Kristiansen et al. Journal of Environmental Psychology 2011;31(4): Se:

25 Oppvarming og energibruk inne Til varme, ventilasjon, matlaging, belysning, ulike kontormaskiner, el-utstyr, talglys og andre formål. Gasser fra forbrenning, svidd støv med reaktive og irriterende forbindelser, bl.a. NO 2, partikler og ultrafine partikler (UFP). UFP kan gi hjerte- og karsykdom (Weichenthal, Indoor Air 2007; 17: 81-91). Termisk klima og oppvarming er viktig for luftkvalitet! Se: Oppvarming, varmekilder og inneklima. Allergi i Praxis 4/2007, s _4_07_Bakke_JV_Oppvarming.pdf

26 Serie 8, ENØK-ovnen Gjennomstrømningsovn Ovnen anbefales brukt i boliger, skoler og kontorer Miljøovn En varmeovn i lukket utførelse og med lav overflatetemperatur - er gunstig for astmatikere og allergikere

27 Oppvarmet støv kan gi økte helseplager Forskning.no: 22.Mar :00 Av: Elin Fugelsnes, Journalist Avhandling om innemiljøstøv og kontakt med varme overflater. - Forurensninger fra oppvarmet støv kan sannsynligvis forverre luftkvaliteten og gi økte helseplager. Dr.ing.-thesis. Mette Mathiesen. Indoor dust and hot surface contact: Biological effects in vitro of heated dust and heat-generated emissions. NTNU Dr.ing.-thesis 2004:13 Mathiesen M, Pedersen EK, Bjørseth O, Syversen T. Emissions from indoor dust inhibit proliferation of A549 cells and TNF-alpha release from stimulated PBMCs. Environ Int Jul;30(5):651-7 Mette Mathiesen har forsket på de biologiske effektene av oppvarmet støv.

28 Engvall, Karin A Sociological Approach to Indoor Environment in Dwellings: Risk factors for Sick Building Syndrome (SBS) and Discomfort. Institutionen för medicinska vetenskaper, Arbets- och miljömedicin. Universitetet i Uppsala. Spørreskjema til 14,243 leiligheter i Stockholm De få som brukte direkte el-varme hadde signifikant overhyppighet av symptomer. Oppvarming med elektriske panelovner og vedfyring var forbundet med økning av de fleste typer symptomer (OR= ). Også bruk av varmepumper viste signifikant økt forekomst av øyesymptomer (OR 1,64), nesesymptomer (OR 1,75), halsirritasjon (OR 5,03), hoste (OR 1,70) irritasjon av ansiktshud (OR 2,18) og trøtthet (OR 1,30). Dessverre er installasjonene så dårlig beskrevet at vi ikke vet om det dreier seg om luftbåren varme, men funnene er i tråd med det man på forhånd kunne forvente ved oppvarming med luft.

29 Engvall K, Norrby C, Norbäck D. Ocular, nasal, dermal and respiratory symptoms in relation to heating, ventilation, energy conservation, and reconstruction of older multi-family houses. Indoor Air 2003; 13: I et utvalg av 3241 leiligheter i 231 bygninger hadde 66 % vannbåren fjernvarme, og 30 % oljebasert sentralfyring. Kun 2 % hadde oppvarming med el-ovner og 5 % med vedfyring. El-varme og vedfyring var forbundet med økning av de fleste symptomer sammenlignet med fjernvarme og sentralfyring. El-varme var assosiert med (OR; 95 % konfidensintervall) Øyesymptomer: 1.26; , Halsirritasjon: 1.71; , Hoste 1.56; , Hudirritasjon i ansiktet 1.22; , Hodepine 1.18; og Trøtthet 1.21;

30 Luften bør leveres tørr og kjølig som hvitvin. Professor Povl Ole Fanger, DTU PO Fanger ( ) Healthy Buildings 2003: Våre undersøkelser indikere at å senke lufttemperaturen 2 3 C, for eksempel fra C til 21 C vil kunne forbedre opplevd luftkvalitet med en faktor på to. Senket luftfuktighet har også gunstig effekt på opplevd luftkvalitet ned til 20% RH. Lavere enn det kan tørr luft ha negative effekter på øynene, ytelse og produktivitet (Wyon 2002, Fang 2003, Yang et al 2010). Luften blir bedre av å holde lav lufttemperatur i fyringssesongen!

31 Tilførsel av varme Varme kan ledes fra en varmekilden til brukeren ved: Direkte kontakt (eks. oppvarmet bilsete) Strålevarme fra omgivende flater, for eksempel stråleovner, store og moderat oppvarmede radiatorflater på vegg eller som gulvvarme. OBS: Strålevarme fra tak er ugunstig! Konveksjonsvarme som overfører varmen fra kilden til luft før den bringes videre til brukeren som varmluft. Eksempler vifteovner elektriske konveksjonsovner varmluftsanlegg, f. eks. kombinerte ventilasjons- og oppvarmingsanlegg ( ducted air heat ) som er ekstrem bruk av konveksjonsvarme og svært uheldig for luftkvalitet.

32 Tilførsel av varme og luftkvalitet Hvis luften leveres kjølig uten at brukerne fryser eller opplever trekk blir luftkvaliteten bedre (lav entalpi, dvs. lavt varme- eller energiinnhold, bestemmes av lufttemperatur og -fuktighet). Det reduserer behov for ventilasjon. Strålevarme kan gi termisk komfort (ikke fryse eller oppleve trekk) nesten uten å øke luftens entalpi. Konveksjonsvarme øker luftens entalpi. Det reduserer luftkvalitet og øker behov for ventilasjon. Konklusjon Varme bør ikke tilføres med luft, men på store flater som gir strålevarme. Moderat gulvvarme og store radiatorvegger er gode løsninger. Takvarme gir trøtthet og ubehag. Vannbåren varme er gunstig og forenlig med lavtemperatur varme, bærekraftig energibruk og fjernvarme.

33 Opplevd temperatur (ISO 7730) Når det ikke er trekk vil opplevd temperatur i praksis tilsvare operativ temperatur, tilnærmet lik globetemperatur som kan måles med et globetermometer Operativ temperatur er i praksis gjennomsnitt av lufttemperatur og middelstrålingstemperatur Ved luftbevegelser vil opplevd temperatur også påvirkes av luftens hastighet, temperatur og fuktighetsinnhold. Dersom dette også registreres kan vi finne en ekvivalenttemperatur som svarer til den temperaturen vi faktisk opplever. Eksempel: Sommerskitur i termisk komfort, vindstille: Operativ temperatur: 29 o C Middelstrålingstemperatur: 55 o C Lufttemperatur: 3 o C (tilnærmet som målt med vanlig termometer)

34 To eksempler på tilført varme Elektrisk gjennomstrømningsovn (konveksjonsovn): Operativ temperatur: 22 o C Middelstrålingstemperatur: 19 o C Lufttemperatur: 25 o C Luften som strømmer gjennom kommer i kontakt med overflater som svir forurensningen (pyrolyse) og danner UFP Moderne designradiator med stor overflate, med lavtemperatur varme som leverer det meste av varmen som stråling fra siden: Operativ temperatur: 22 o C Middelstrålingstemperatur: 25 o C Lufttemperatur: 19 o C

35 Gunstig eksempel

36 Mest mulig strålevarme! Design Radiator Forma by Officina Delle Idee the dividing wall Rustfritt stål: Nickel Magazine, March 2005

37 Vannbåren gulvvarme Gode løsninger, svært lite lekkasjer etter svensk erfaring Overtemperatur ikke noe problem når det fordeles over store flater Kvalitet alltid nødvendig!!

38 Hvis el-varme er valget Ideelt: Store overflater, lav temperatur, strålevarme Glassovner, mest stråling, ikke pyrolyse ( støvbrenning ). Glen Dimplex Nordic: Fusjon av Nobø og Siemens el-varme.

39 Hvis el-varme er valget Ideelt: Store overflater, lav temperatur, strålevarme 70% strålevarme, 30% conveksjon. Ikke pyrolyse ( støvbrenning )

40 Helse = mestring og kontroll Mestring av livet er grunnleggende for helse. Vi vil ha Informasjon, Innsikt og Innflytelse på egne livsforhold med individuell kontroll over nære omgivelser særlig hjemme. Det gjelder også inneklima og termiske forhold. Det har vært problemer med varmeregulering. De fleste vil bo i hus de kan forstå og mestre ved svikt som krever korrigerende tiltak. Boliger/bygninger bør utformes tilgivende slik at de ikke blir farlige når brukerne gjør påregnelige feil.

41 If a change occurs such as to produce discomfort, people react in ways which tend to restore their comfort. People are not the passive recipients of the thermal environment as is often suggested by diagrams of the heat balance, but active participants in the interaction between the building and its inhabitants. Comfort becomes a goal which the individual will seek rather than a product provided by the building services. This changes the role of buildings in the process from that of providing comfort to that of providing the means for building inhabitants to achieve their comfort goal. Fergus Nicol. Adaptive comfort. Building Research & Information 2011; 39:

42 The power to control indoor climate is the most important demand from the occupant. Professor Yi Jiang, Building Energy Research Center, Tsinghua University, Beijing, Healthy Buildings 2012 What occupants would like to control? Windows state AC state rather than indoor temperature Lighting state Ventilation state (if there is a vent.)

43 Hvorfor bruker moderene High-Tech lavenergi demonstrasjonsbygg mer energi enn vanlige bygninger med samme funksjon? Ref: Yi Jiang. Healthy Buildings 2012 Xia et al. Front. Energy Power Eng. China 2010, 4: Zhang et al. Front. Energy Power Eng. China 2010, 4: 2 21.

44 Jiang HB2012: AC Energy for Residential in Beijing AC energy during summer: kwh/m kwh/m 2.year A B C D E D: VRV (variable refrigerant volume, local control) A: split unit B:split unit E: Centralized AC C:split unit

45 Jiang HB2012: Case Study: AC Energy for Building A The measured energy consumption of AC in every unit of a residential building in Beijing, 2006, split unit Energy Consumption of Cooling System Electricity Consumption of Cooling System 空 调 能 耗 指 标 (kwh/m 2 ) (kwh/m2) Average 平 均 值 2.3kWh/m Apartment 住 户 编 号 No.

46 Why so big difference? Operation hours: huge difference in operation hours from 3000 hours to 50 hours per summer Different hours due to diff. usage mode: Only operated for occupied time Only operated for occupied space Open window for vent. when outside fair Starting temperature: turn only if feeling hot (29 26 ) Set point 28, 26, 24

47 Konklusjoner Energiforbruket i norske bygninger må reduseres. Det må satses på både passivhus og andre løsninger! Vi må velge tiltak som gagner både helse, miljø, funksjon og bærekraft, ikke tiltak som kan skade inneklima og helse. Regjeringens utredningsinstruks må etterleves. Nye regler og andre beslutninger må konsekvensvurderes med hensyn til helse (risikovurderinger). Det nasjonale potensialet for å redusere energibruken er størst, enklest og billigst i eksisterende bygg og kan i tillegg gi bedre helse. Individuell styring og kontroll av inneklima er avgjørende Dagens krav til ventilasjon må opprettholdes Termisk kontroll er viktig. Oppvarming med luft bør unngås lavtemperatur strålevarme Ikke glem betydning av dagslys og utsyn! Sørg for dagslys minst en gan i timen! Akustikk Vi trenger mer dokumentert kunnskap om betydningen av varmekilder, bruk av stråle- og konveksjonsvarme. Utvikling og formidling av kunnskap om optimal drift av bygninger og installasjoner. Økt vekt på livsløpsanalyser (LCA), fortsatt profesjonalisering av teknisk drift og økt prioritet til FDV-fasen er nødvendig Ta i bruk/implementere og videreutvikle årstidstilpassede og adaptive standarder både for ventilasjon og termisk klima Vi trenger et uavhengig tverr- og flerfaglig forskningsprogram!

48 This graph uses the comfort temperature for free-running buildings (Tcomf) calculated for each month in the city of Tehran in Iran. The comfort temperature is calculated from the mean outdoor temperature.

49 A2. Akseptable innetemperaturer for dimensjonering av bygninger uten mekaniske kjølesystemer. Veiledning til NS EN 1525 Θ rm = Kontinuerlig middelverdi av utendørs middeltemperatur o C Θ 0 = Operativ temperatur o C

50 Sterkere adaptasjon i naturlig ventilerte bygg Tilpasning med endring av komforttemperatur med utetemperatur er høyere enn i EN Området for innendørs komfort temperaturer er bredere, ca 7 o K. Individuell tilpasning er mulig innen området. Neutral temperatures for buildings in FR mode against the prevailing mean outdoor temperature. Optimal comfort temperatures calculated from EN (single thick line) are shown for comparison though the outdoor temperature here is expressed in terms of prevailing mean temperature rather than the running mean so the comparison is only indicative (J Fergus Nicol and Mike Wilson BR&I 2011;39:2; )

Kva innverknad har det fysiske skulemiljøet på elevane si læring, helse og trivsel Jan Vilhelm Bakke, Phd

Kva innverknad har det fysiske skulemiljøet på elevane si læring, helse og trivsel Jan Vilhelm Bakke, Phd Nasjonale samarbeidskonferansar Krafttak for eit betre miljø ved skulane i landet - kva skal til for å få alle skulane godkjent? 14.-15. januar 2013, Grand Hotel Terminus, Bergen) Kva innverknad har det

Detaljer

Helse og velferd i innemiljøet

Helse og velferd i innemiljøet Swegon Air Academy. Seminar: Vår streben etter å spare energi en trussel mot vår helse og velferd? Bergen og Trondheim 11.-12.10.11 Overlege, PhD Jan Vilhelm Bakke, Arbeidstilsynet, Førsteamanuensis i

Detaljer

Inneklimadagen 2014 Krafttak for et bedre skolemiljø Rehabilitere eller bygge nytt?

Inneklimadagen 2014 Krafttak for et bedre skolemiljø Rehabilitere eller bygge nytt? Inneklimadagen 2014 Krafttak for et bedre skolemiljø Rehabilitere eller bygge nytt? Auditoriet, Helsedirektoratet 30. oktober 2014 Virkninger av skolemiljøet på læring, helse og trivsel Jan Vilhelm Bakke,

Detaljer

Krafttak for et bedre miljø ved skolene i landet - Hva skal til for å få alle skolene godkjent? Kristiansand 21.-22. januar 2015, Clarion Hotel Ernst

Krafttak for et bedre miljø ved skolene i landet - Hva skal til for å få alle skolene godkjent? Kristiansand 21.-22. januar 2015, Clarion Hotel Ernst Krafttak for et bedre miljø ved skolene i landet - Hva skal til for å få alle skolene godkjent? Kristiansand 21.-22. januar 2015, Clarion Hotel Ernst Virkninger av skolemiljøet på læring, helse og trivsel

Detaljer

Inneklima på dagsorden VAKTMESTERMØTE NR 1/2014

Inneklima på dagsorden VAKTMESTERMØTE NR 1/2014 Inneklima på dagsorden VAKTMESTERMØTE NR 1/2014 KLP-BYGGET I BJØRVIKA 05.02. Drift og vedlikehold er helsearbeid Jan Vilhelm Bakke, Phd Overlege i Arbeidstilsynet og Førsteamanuensis miljømedisin, NTNU,

Detaljer

Dagens og fremtidens bygninger arkitektur, energi og inneklima 7. 8. januar 2010, Trondheim Nye krav muligheter og

Dagens og fremtidens bygninger arkitektur, energi og inneklima 7. 8. januar 2010, Trondheim Nye krav muligheter og Dagens og fremtidens bygninger arkitektur, energi og inneklima 7. 8. januar 2010, Trondheim Nye krav muligheter og fallgruver for helse Overlege, Phd Jan Vilhelm Bakke, Arbeidstilsynet og NTNU Krav muligheter

Detaljer

Feilfrie bygg - er det mulig? Fukt, BIM, rehabilitering, ombygging, kontroll, kompetanse 6.-7. januar 2009, Trondheim Fukt konsekvenser for inneklima

Feilfrie bygg - er det mulig? Fukt, BIM, rehabilitering, ombygging, kontroll, kompetanse 6.-7. januar 2009, Trondheim Fukt konsekvenser for inneklima Feilfrie bygg - er det mulig? Fukt, BIM, rehabilitering, ombygging, kontroll, kompetanse 6.-7. januar 2009, Trondheim Fukt konsekvenser for inneklima og helse? Overlege, Phd Jan Vilhelm Bakke, Arbeidstilsynet

Detaljer

Kan dårlig inneklima gi yrkessykdom? Jan Vilhelm Bakke, Arbeidstilsynet og NTNU, Energi og prosessteknikk

Kan dårlig inneklima gi yrkessykdom? Jan Vilhelm Bakke, Arbeidstilsynet og NTNU, Energi og prosessteknikk Kurs nr. Yrkesskader og yrkessykdommer 5-6 November 2009, Trondheim Norsk Trygdemedisinsk Forening Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs Kan dårlig inneklima gi yrkessykdom? Jan Vilhelm Bakke, Arbeidstilsynet

Detaljer

SPESIALNUMMER INNEKLIMA 23/13. Komplett innholdsfortegnelse. Nytt om samfunnsmedisin og folkehelsearbeid

SPESIALNUMMER INNEKLIMA 23/13. Komplett innholdsfortegnelse. Nytt om samfunnsmedisin og folkehelsearbeid 23/13 SPESIALNUMMER Bestillingsnummer i Helsedirektoratet: IS-0411 20. desember 2013, 21. årgang Nytt om samfunnsmedisin og folkehelsearbeid n Komplett innholdsfortegnelse s. 2 INNEKLIMA 2 INNHOLD NR.

Detaljer

Inneklima i skoler og

Inneklima i skoler og Inneklima i skoler og hva er problemene og hvordan SAMMENDRAG: En arbeidsmiljøundersøkelse fra 2006 fra Statistisk Sentralbyrå viser at undervisningssektoren er blant de som har mest klager på dårlig innemiljø.

Detaljer

Bygg og helse. Det påvirker oss alle

Bygg og helse. Det påvirker oss alle 2013 Bygg og helse Det påvirker oss alle Rapporten ser på de helsemessige konsekvenser som følge av manglende eller for lite vedlikehold til kommunens bygninger, sammenheng mellom vedlikeholdstrykk og

Detaljer

En skjult funksjonshemming

En skjult funksjonshemming Miljøhemming En skjult funksjonshemming SAMMENDRAG: Mange personer med astma og hyperreaktivitet, barn og voksne med uttalte allergier eller andre intoleranser for noe i miljøet, opplever seg som miljøhemmet.

Detaljer

Helse og inneklima i passivhusboliger

Helse og inneklima i passivhusboliger Sverre Bjørn Holøs Mette Maren Maltha Magnar Berge SINTEF FAG 7 Helse og inneklima i passivhusboliger FORSKNINGSBEHOV, RISIKO OG MULIGHETER SINTEF Fag Sverre Bjørn Holøs, Mette Maren Maltha og Magnar Berge

Detaljer

Gaia Lista AS. Ventilasjon av boligblokk. Notat fra Gaia Lista as. Prosjektnr.: G69 Dato: 30.05.2005 Ansvarlig : Dag Roalkvam.

Gaia Lista AS. Ventilasjon av boligblokk. Notat fra Gaia Lista as. Prosjektnr.: G69 Dato: 30.05.2005 Ansvarlig : Dag Roalkvam. Ventilasjon av boligblokk Notat fra Prosjektnr.: G69 Dato: 30.05.2005 Ansvarlig : Dag Roalkvam Oppdragsgiver: OBOS Prosjekt N-4560 Vanse T: +47 38 39 77 10 F: +47 38 39 77 11 Dag@GaiaArkitekter.no NO 960

Detaljer

Evaluering av inneklima og energibruk i nytt bankbygg med avansert og fremtidsrettede klimatekniske installasjoner

Evaluering av inneklima og energibruk i nytt bankbygg med avansert og fremtidsrettede klimatekniske installasjoner Evaluering av inneklima og energibruk i nytt bankbygg med avansert og fremtidsrettede klimatekniske installasjoner Lucy Kongevold Fjermeros Master i energi og miljø Innlevert: September 2012 Hovedveileder:

Detaljer

Anbefalte faglige normer for inneklima

Anbefalte faglige normer for inneklima Anbefalte faglige normer for inneklima Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Folkehelsa på oppdrag fra Sosial- og helsedepartementet 2 Innholdsfortegnelse Forord -..... 5 Kap. 1 - Generelt om inneklima

Detaljer

HO 1/2009. Hus og helse

HO 1/2009. Hus og helse HO 1/2009 Hus og helse Hus og helse Hus og helse Hus og helse Emneord: Helse, inneklima, fukt, ventilasjon, byggematerialer, bygningsutforming, FDVU ISSN 0802 9598 ISBN 978-82-536-1046-7 Fagredaktør: Knut

Detaljer

RAPPORTTITTEL DATO 13.11.00 UTARBEIDET AV. Ida Bryn SAMMENDRAG

RAPPORTTITTEL DATO 13.11.00 UTARBEIDET AV. Ida Bryn SAMMENDRAG OSLO: Postboks 4464 Nydalen, 0403 Oslo Telefon: 22 02 63 00 LILLEHAMMER: Elvegata 19, 2609 Lillehammer Telefon: 61 27 59 00 SKIEN: Lyngbakkveien 5, 3736 Skien Telefon: 35 58 85 00 Epost: firmapost@erichsen-horgen.no

Detaljer

NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY FACULTY OF ARCHITECTURE AND FINE ART MSc in Sustainable Architecture

NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY FACULTY OF ARCHITECTURE AND FINE ART MSc in Sustainable Architecture NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY FACULTY OF ARCHITECTURE AND FINE ART MSc in Sustainable Architecture Report Title: Miljøvennlig bolig-ventilasjon. Sammenligning av klimagass-utslipp med

Detaljer

Prosjektansvarlig signatur:

Prosjektansvarlig signatur: Erichsen & Horgen A/S, rådgivende ingeniører VVS - Klima - Kulde - Energi RAPPORT NATURLIG VENTILASJON - Keiserens nye klær som ble til økologisk vandalisme? EN VURDERING I FORHOLD TIL BALANSERT MEKANISK

Detaljer

Systematisering av erfaringer med passivhus oppfølging

Systematisering av erfaringer med passivhus oppfølging SINTEF Byggforsk MICHAEL KLINSKI, TORER FROGNER BERG, METTE MALTHA, SOFIE MELLEGÅRD, TORHILDUR KRISTJANSDOTTIR, MAGNAR BERGE, SVERRE HOLØS OG TOR HELGE DOKKA Systematisering av erfaringer med passivhus

Detaljer

Universell utforming av bygg. for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet

Universell utforming av bygg. for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet Universell utforming av bygg for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet «Godt for oss, godt for alle!» Universell utforming av bygg for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet. Godt

Detaljer

rapport 2015:1 Anbefalte faglige normer for inneklima

rapport 2015:1 Anbefalte faglige normer for inneklima rapport 2015:1 Anbefalte faglige normer for inneklima Revisjon av kunnskapsgrunnlag og normer - 2015 rapport 2015:1 Anbefalte faglige normer for inneklima Revisjon av kunnskapsgrunnlag og normer - 2015

Detaljer

RAMAZZINI. «Læreres arbeidsmiljø» Tema: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 15 2008 Nr. 2

RAMAZZINI. «Læreres arbeidsmiljø» Tema: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 15 2008 Nr. 2 RAMAZZINI Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 15 2008 Nr. 2 Tema: «Læreres arbeidsmiljø» Årsmøte og vårkonferanse på Jeløya Bente E. Moen, redaktør og referent Arbeidsmedisinernes vårkonferanse

Detaljer

Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen

Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 444 Veiledning om Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen Utgitt mars 1991 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo April 1993 Avsnittet «norsk

Detaljer

Bygningsintegrert. ventilasjon. en veileder

Bygningsintegrert. ventilasjon. en veileder Bygningsintegrert ventilasjon en veileder Bygningsintegrert ventilasjon en veileder Utgitt av ØkoByggprogrammet mars 2003 Bygningsintegrert ventilasjon en veileder Forord Veilederens funksjon Veilederen

Detaljer

INNEKLIMA. Statens helsetilsyn. En veileder for kommunehelsetjenesten IK-2489

INNEKLIMA. Statens helsetilsyn. En veileder for kommunehelsetjenesten IK-2489 INNEKLIMA En veileder for kommunehelsetjenesten IK-2489 Dette saksområdet er ikke lenger Helsetilsynets. Nyere informasjon om inneklima finnes bl.a. på Folkehelseinstituttets nettsider, www.fhi.no Statens

Detaljer

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT Oppgavens tittel: Svømmehaller og krav til energieffektivitet Indoor swimming pools and requirements for energy efficiency

Detaljer

Rapport. Inneklima i energieffektive boliger. - en litteraturstudie. Forfattere Judith Thomsen Magnar Berge (NTNU og HiB)

Rapport. Inneklima i energieffektive boliger. - en litteraturstudie. Forfattere Judith Thomsen Magnar Berge (NTNU og HiB) - Åpen Rapport Inneklima i energieffektive boliger - en litteraturstudie Forfattere Judith Thomsen Magnar Berge (NTNU og HiB) SINTEF Byggforsk Energi og arkitektur 2012-01-31 SINTEF Byggforsk Energi og

Detaljer

Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til. Godt Inneklima. gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til. Godt Inneklima. gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til Godt Inneklima gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Versjon 22. april 2010 Innhold: 1. FORORD... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer