SAK NR TILTAKSARBEID ETTER REVISJONER UTFØRT AV KONSERNREVISJONEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAK NR TILTAKSARBEID ETTER REVISJONER UTFØRT AV KONSERNREVISJONEN"

Transkript

1 Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR TILTAKSARBEID ETTER REVISJONER UTFØRT AV KONSERNREVISJONEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om revisjonsrapport 2/2016 «Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av Konsernrevisjonen» i Sykehus Innlandet til etterretning. 2. Styret forutsetter at oppfølging av revisjonsrapporten innenfor reviderte områder gjennomføres som beskrevet i saken, og at revisjonsrapporten følges opp gjennom tertialrapportering i 2016 og handlingsplan for virksomhetsstyring. Brumunddal, 19. mai 2016 Morten Lang-Ree administrerende direktør

2 SAKSFREMSTILLING SAK NR Bakgrunn Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst har i perioden oktober - november 2015 gjennomført revisjonen Tiltaksarbeid etter revisjoner i Sykehus Innlandet. Revisjonen har kartlagt om tiltaksarbeidet etter revisjoner utført av konsernrevisjonen er en integrert del av helseforetakets etablerte system for styring og kontroll. Revisjonen har også undersøkt om helseforetaket har lagt til rette for at revisjonene bidrar til læring og varig forbedring i forhold til de anbefalinger som er gitt fra konsernrevisjonen. Revisjonen har tatt utgangspunkt i følgende revisjoner: - Nasjonal revisjon av medisinsk kodepraksis fra Revisjon av det pasientadministrative arbeidet fra 2011 og Revisjon av områdene virksomhetsstyring, ressursstyring og utskrivning av pasienter til kommunehelsetjenesten fra Revisjonen er gjennomført i de divisjonene som ble revidert i 2014, det vil si divisjon Lillehammer og divisjon Psykisk helsevern. I tillegg til linjen har sentral stab vært inkludert i revisjonen, og det har vært informasjonsmøter med administrasjonsleder, leder og nestleder av helseforetakets brukerutvalg og foretakstillitsvalgte. I dokumentgjennomgangen er det benyttet styresaker, helseforetakets styrende dokumenter, strategier og planer, dokumentasjon på rapportering og oppfølging, agenda og referater fra ledermøter nivå 1 og 2, og helseforetakets kvalitet og pasientsikkerhetsutvalg. Sykehus Innlandet mottok revisjonsrapporten 23. februar 2016, og denne følger som vedlegg 1 til saken. Revisjonen er vurdert ut fra 2 problemstillinger: Problemstilling 1: Inngår oppfølging av revisjoner og tilsyn i helseforetakets etablerte system for intern styring og kontroll, og følges tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen opp av styret og helseforetaket? Problemstilling 2: Har helseforetaket lagt til rette for at revisjoner utført av konsernrevisjonen bidrar til læring og forbedring, og vet helseforetaket om det har skjedd en varig forbedring i forhold til de anbefalinger som er gitt? Til hver av problemstillingene er det tilknyttet 10 ulike revisjonskriterier hvor det er gitt en vurdering og anbefaling for oppfølging. Revisjonskriterie 1 til 6 er knyttet til problemstilling 1, og revisjonskriterie 7 til 10 til problemstilling 2. Revisjonskriteriene gir en beskrivelse av hva som kjennetegner god praksis knyttet til tiltaksarbeid. I saksframstillingen under presenteres anbefalingene fra konsernrevisjonen til oppfølging av revisjonskriteriene, og med en status til hvordan anbefalingene vil bli/er fulgt opp i Sykehus Innlandet. Side 2 av 11

3 Saksframstilling Revisjonsrapporten har følgende hovedkonklusjon: «Konsernrevisjonen ser at helseforetakets tiltaksarbeid etter 2014-revisjonen, og da særlig tiltak som har blitt gjennomført i forhold til virksomhetsstyring, har bidratt til at det er lagt til rette for et godt system for oppfølging av revisjoner og tilsyn. Helseforetaket har på overordnet nivå etablert strukturer og en fast praksis for å ha intern styring og kontroll for oppfølging av revisjoner og tilsyn. Det er imidlertid utfordrende å gjenfinne systematikken i tiltaksarbeidet på samme måte på divisjons- og avdelingsnivå. Ut fra analyser fra helseforetaket, måneds- og tertialrapporter er det vanskelig å vurdere om tiltaksarbeidet har medført en varig forbedring. Dersom helseforetaket i større grad tydeliggjør hva som forventes oppnådd av tiltaksarbeidet, vil det være enklere å gjøre en slik vurdering. Tiltaksarbeidet kan styrkes dersom erfaringsoverføring fra nettverksarbeidet systematiseres i helseforetakets formelle arenaer, som kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalg og i lederlinjen, slik at læringseffekten øker.» Hovedkonklusjonen er basert på en samlet vurdering knyttet til hvert av revisjonskriteriene. Revisjonskriteriene gjennomgås enkeltvis under med beskrivelse av tiltak knyttet til anbefalingene. Problemstilling 1: Inngår oppfølging av revisjoner og tilsyn i helseforetakets etablerte system for intern styring og kontroll, og følges tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen opp av styret og helseforetaket? Revisjonskriterie 1: Forholdet mellom styret og administrerende direktør er regulert i instruks. Forholdet mellom styret og administrerende direktør er regulert i instruks. Konsernrevisjonen har ingen anbefalinger. Revisjonskriterie 2: Styret følger opp revisjoner og tilsyn i tråd med krav i Oppdrag og bestillerdokumentet. Styret holdes orientert om oppfølging av revisjoner og tilsyn, og dokumentasjonen skal være utformet og tilpasset styrets behov for beslutningsgrunnlag i den enkelte sak. Styrets årsplan og utestående saker skal vise når revisjoner utført av konsernrevisjonen skal følges opp. Styrebehandling av helseforetakets handlingsplaner forventes å være i henhold til vedtak og planer. I henhold til veileder for styrearbeid skal styret holdes orientert om status for oppfølging av revisjoner og tilsyn. Styresaker skal beskrive status på oppfølging, og om tiltaksarbeidet skjer i henhold til plan. Helseforetaket har styrende dokumenter som gir føringer for hvordan revisjoner og tilsyn skal følges opp, og ansvar for oppfølgingen er bestemt og kommunisert. Konsernrevisjonen har ingen anbefalinger. Revisjonskriterie 3: Helseforetaket har styrende dokumenter som gir føringer for hvordan revisjoner og tilsyn skal følges opp, og ansvar for oppfølgingen er bestemt og kommunisert. Side 3 av 11

4 Helseforetaket har styrende dokumenter som gir føringer for hvordan revisjoner og tilsyn skal følges opp, og ansvar for oppfølgingen er bestemt og kommunisert. Konsernrevisjonen har ingen anbefalinger. Revisjonskriterie 4: Resultater fra revisjoner utført av konsernrevisjonen vurderes for prioritering av tiltaksarbeidet, og områder med høy risiko inkluderes i helseforetakets ordinære risikohåndtering. Resultater fra revisjoner utført av konsernrevisjonen vurderes for prioritering av tiltaksarbeidet, og områder med høy risiko inkluderes i helseforetakets ordinære risikohåndtering. Konsernrevisjonen har ingen anbefalinger. Revisjonskriterie 5: Helseforetakets handlingsplaner for tiltaksarbeid er oversiktlige og systematisk fremstilt. Tiltaksarbeid etter 2014-revisjonen er startet opp, og er i rute i henhold til plan. I henhold til revisjonsgrunnlaget skal helseforetaket ha styrende dokumenter som beskriver at planer for tiltaksarbeid skal inneholde resultatmål og effektmål, ansvarsatte og tidsatte tiltak, vurdering av resultatoppnåelse og plan for statusrapportering. Det forventes videre at helseforetaket gjør en vurdering av hva som kan hemme gjennomføring av tiltakene i handlingsplanene, og at dette skal danne grunnlag for utarbeidelse av planer. - Helseforetakets føringer er ikke dekkende for hva handlingsplanen skal inneholde. Konsernrevisjonen anbefaler at helseforetaket gir føringer for hva som søkes oppnådd med tiltaksarbeidet, oversikt over status for arbeidet og grad av måloppnåelse. - Manglende dokumentasjon på gjennomføringsevne synliggjør ikke hvilke vurderinger helseforetaket har gjort seg av hva som kan hemme tiltaksarbeidet. Det anbefales at helseforetaket dokumenterer sine vurderinger av hva som kan hemme gjennomføring av tiltak, og at denne vurderingen legges til grunn i utarbeidelse av tiltaksplaner. Oppfølging av revisjonskriterie 5 i Sykehus Innlandet: Prosedyre SI/ "Eksterne tilsyn-gjennomføring" gir føringer for at handlingsplaner skal inneholde tiltak, frister og ansvar for lukking. Prosedyren inneholder ikke krav til at handlingsplanene skal omfatte resultatmål, effektmål og plan for statusrapportering. Prosedyren er revidert i forhold til anbefaling fra revisjonen med endret krav til handlingsplan slik: «Tilsynsrapport og oppfølging av tilsynet Dersom tilsynsrapporten inneholder avvik og/eller merknader utarbeider aktuell divisjon(er)/stabsdirektør handlingsplan som beskriver definerte resultatmål, tiltak, frister og ansvar for lukking. Utarbeidet handlingsplan sendes forskriftsansvarlig direktør til orientering. Handlingsplanen følges opp, som del av arbeidet med ledelsens gjennomgåelse (LGG), med statusrapportering og vurdering av hva som kan hemme gjennomføring av tiltak.» Revidert prosedyre vil bli gjennomgått i kvalitetsnettverket i Sykehus Innlandet og distribueres til divisjonene gjennom kvalitetssystemet på ordinær måte. Anbefalingen fra Konsernrevisjonen til revisjonskriterie 5 vurderes fulgt opp. Side 4 av 11

5 Revisjonskriterie 6: Tiltaksarbeidet etter revisjoner og tilsyn er inkludert i helseforetakets gjennomgående system for rapportering og oppfølging. I henhold til revisjonsgrunnlaget skal helseforetaket ha styrende dokumenter for rapportering og oppfølging, der revisjoner og tilsyn inngår. Status for tiltaksarbeidet inkluderes i helseforetakets gjennomgående system for rapportering, for eksempel gjennom LGG, månedsrapporter, tertialrapporter og eventuelt andre rapporter. Det forventes å finne føringer på at ledere på alle nivåer skal følge opp revisjoner utført av konsernrevisjonen, og at tiltaksarbeidet blir gjennomført. Når ledere på divisjon- og avdelingsnivå ikke kan dokumentere hvordan målene skal operasjonaliseres, er det utfordrende å gjenfinne tiltaksarbeidet. Konsernrevisjonen vurderer at manglende oppfølging og forankring av tiltaksarbeidet kan svekke mulighet til å gjennomføre arbeidet på de ulike nivåene. Det anbefales at helseforetaket tydeliggjør forventninger til oppfølgingen, og at tiltak som skal gjennomføres for å nå mål inkluderes i planer, og at dette tas opp i oppfølgingsmøter. Oppfølging av revisjonskriterie 6 i SI: Ledelsens gjennomgåelse: Prosedyren for gjennomføring av ledelsens gjennomgåelse (LGG) ved 1 og 3 tertial har en forutsetning om at den enkelte divisjon gjennomgår status i arbeidet med oppfølging av revisjoner og tilsyn. Dette inngår i malen som skal benyttes i divisjonenes LGG slik; Utdrag fra malen: «Oversikt over de alvorligste avvikene siste periode på alle relevante lovområder, om avvikene meldes og behandles, risikobilde, alvorlighetsgrad på avvikene (alvorlige pasientskader prioriteres)» Tydeliggjøring av forventning til at tiltaksarbeid skal følges opp gjennom planer og måles vil bli fulgt opp som del av løpende oppfølgingsarbeid. Lederavtaler 2016: I lederavtalene for 2016 på nivå 2, 3 og 4 er det tatt inn forventninger om hvilke områder som skal følges opp i Relevante utdrag fra lederavtalen i forhold til oppfølging av revisjonsrapporten er: a. følge opp ny pasient- og brukerrettighetslov fra 1. nov 2015, pasientsikkerhetsprogrammet, og oppfølging pakkeforløp for kreft. Kvalitetsindikatorer overvåkes og nødvendige forbedringstiltak iverksettes. b. utarbeide årlig virksomhetsplan på divisjons/ stabsnivå med fokus på mål- og resultatstyring. c. iverksette nødvendige tiltak etter anbefalinger/forbedringsområder fra oppfølgingsrevisjon «Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen HSØ.» d. gjennomføre Ledelsens gjennomgåelse (LGG) i forbindelse med 1. og 3. tertial for å avdekke risikoområder. Korrigerende og risikoreduserende tiltak iverksettes etter behov og ved omstillinger. LGG vil bli fulgt opp i oppfølgingsmøter med adm.dir. Side 5 av 11

6 Konsernrevisjonen viser til at ledere på divisjon- og avdelingsnivå ikke kan vise til hvordan målene i lederavtalene knyttet til tiltaksarbeidet etter revisjonene er operasjonaliserte i for eksempel den enkelte leders plan for sin enhet. I lederavtalene for 2016 er det tatt inn forventing om at revisjoner gjennomført av Konsernrevisjonen skal følges opp og at det skal utarbeides virksomhetsplan, jf bokstav b og c over. Som et tiltak er det nedsatt en arbeidsgruppe i foretaket som arbeider med å systematisere strategi- og handlingsplaner på foretaksnivå. Arbeidsgruppen har følgende mandat: - Del I: strategi og handlingsplaner, områdeplaner, delplaner og utviklingsplaner på foretaksnivå i SI vurderes i forhold til mulighet for samordning og sammenslåing, navnsetting, struktur og hierarki - Del II: Felles mal for Virksomhetsplan i SI med fokus på mål og resultatstyring. Del II i mandatet har som oppgave å se på felles mal for Virksomhetsplan. Dette jobbes det med i 2016, og det vil bli tydeliggjort ytterligere en forventning om at det skal utarbeides virksomhetsplaner med mål i hver divisjon i SI fom Problemstilling 2: Har helseforetaket lagt til rette for at revisjoner utført av konsernrevisjonen bidrar til læring og forbedring, og vet helseforetaket om det har skjedd en varig forbedring i forhold til de anbefalinger som er gitt? Revisjonskritere 7: Helseforetaket har føringer for at tilsyn og revisjoner skal bidra til læring og forbedring, og at erfaringer deles og spres. I henhold til revisjonsgrunnlaget bør kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet være satt i system ved at det finnes styrende dokumenter som gir føringer for at resultater av tiltaksarbeid etter revisjoner og tilsyn bidrar til læring og forbedring. For å fremme læring og forbedring forventes det at helseforetakets kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalg setter temaer knyttet til revisjoner utført av konsernrevisjonen på dagsorden. Det forventes også at erfaringer fra nettverk eller lignende som arbeider med forbedringsarbeid formaliseres i helseforetakets lederlinje, slik at erfaringer deles og spres. Helseforetaket mangler føringer for at divisjonsvise kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalg (DKPU) skal ta opp temaer knyttet til læring og forbedring etter revisjoner og tilsyn. Kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalgene på nivå 1 og 2 benyttes i liten grad som arena for læring etter revisjoner utført av konsernrevisjonen, og erfaringer fra nettverkene settes ikke på dagsorden i divisjonenes ledermøter. Konsernrevisjonen anbefaler at arbeidet systematiseres og styrkes, slik at læringseffekten øker. Oppfølging av revisjonskriterie 7 i SI: I revisjonen vises det til at i prosedyre SI/ Mandat - Kvalitet - og pasientsikkerhetsutvalg er det ikke gitt føringer for at divisjonsvise kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalg (DKPU) skal sikre læringseffekt etter revisjoner og tilsyn. Temaet settes heller ikke i følge intervjuer på dagsorden i DKPU. Side 6 av 11

7 Anbefaling fra Konsernrevisjonen er satt på agendaen og tatt opp i Sykehus Innlandet kvalitet og pasientsikkerhetsutvalg (SIKPU) i møte tirsdag 10. mai. Mandat til SIKPU og DKPU er revidert i etterkant av møtet slik at anbefalingen er ivaretatt. Revidert mandat for kvalitets og pasientsikkerhetsutvalg følger som vedlegg 4 til saken. Sluttrapporten viser til at temaer knyttet til revisjoner fra Konsernrevisjonen ikke har vært på dagsorden i SIKPU i 2014 eller Dette har sin begrunnelse i at revisjoner gjennomført fra Konsernrevisjonen har vært presentert og gjennomgått i ledergruppen i SI, og i tillegg behandlet som egne saker i ledermøte. I SIKPU sitter flere av ledergruppens medlemmer og det har blitt vurdert tilstrekkelig med gjennomgang av revisjonen i ledermøte i SI. I tillegg er revisjonen gjennomgått i kvalitetsnettverket i SI, og behandlet som egne styresaker. Når det gjelder revisjonen vedrørende virksomhetsstyring, utskrivning av pasienter og ressursstyring gjennomført i 2014 er denne gjennomgått i ledermøte, i eget møte med styreleder, stabsdirektører og administrerende direktør. Det ble og nedsatt arbeidsgrupper til å jobbe med oppfølging av tiltak. Tilsvarende er revisjonen vedørende det pasientadministrative arbeidet fulgt opp i en rekke ledermøtesaker og inngår i den løpende tertialrapporteringen. SI har i dag mange nettverk hvor revisjoner og tilsyn tas opp som kvalitetsnettverk, medisinsk kodenettverk og «Glemt av sykehuset» (oppfølging av det pasientadministrative arbeidet). Revisjonen viser til at det fra intervjuene fremgår at erfaringene fra nettverkene i liten grad tas opp i helseforetakets formelle arenaer, som ledermøter på divisjons- og avdelingsnivå, med den hensikt å bidra til læring på områder nettverkene arbeider. Nettverksmodellen er viktig i SI for å spre læring og forbedring etter revisjoner og det er en forutsetning for disse nettverkene at relevante saker behandles videre i divisjonene. Anbefalingen til revisjonskriterie 7 anses ivaretatt. Revisjonskriterie 8: Helseforetaket har gjennomført tiltak etter nasjonal revisjon av medisinsk kodepraksis. I henhold til revisjonsgrunnlaget er helseforetaket anbefalt å ha felles rutiner for organisering av medisinsk koding som gir føringer for at helseforetaket gjennomfører regelmessige risikovurderinger av prosessene med medisinsk koding. Det skal gis opplæring slik at alle avdelinger har tilstrekkelig kompetanse. Det er anbefalt at det iverksettes tiltak for å etablere læringssløyfer, ved at det gis regelmessige tilbakemeldinger på egen kodepraksis til alle som koder. Det er også anbefalt at helseforetaket har føringer som gir tilstrekkelig vern av den som melder om feilkoding. Videre forventes det at styret og ledergruppen følger opp status for medisinsk kodepraksis, og at helseforetaket kan fremvise oversikt over hvilke tiltak som er gjennomført og hva som eventuelt gjenstår. Helseforetaket mangler status over gjennomførte tiltak knyttet til medisinsk kodepraksis for perioden Konsernrevisjonen anbefaler at helseforetaket gjør en overordnet risikovurdering av medisinsk kodepraksis og at det ut fra denne utarbeides en plan for hvordan dette arbeidet skal følges opp. Oppfølging av revisjonskriterie 8 i SI: Som en del av oppfølging av Nasjonal revisjon av medisinsk kodepraksis ble hovedrapporten behandlet i styresak , og det ble fattet vedtak om tiltak som skulle gjennomføres for å sikre korrekt koding. I ledermøtesak utarbeidet fagdirektør en oversikt med forslag til tiltak for forbedringer innen medisinsk koding. Side 7 av 11

8 Konsernrevisjonen viser til at det mangler status over gjennomførte tiltak knyttet til medisinsk koding for perioden Dette er riktig og i tabellen under gis en status i de foreslåtte tiltak i ledermøtesak : Tiltaksplan: Status Frist Benytte overgang til Nye NIMES til å ta i bruk enhetlig utnyttelse av de mulighetene som ligger i dette programmet. Dette innebærer bl.a. utarbeidelse og oppfølging av felles nøkkeltall for viktige oppfølgingsområder samt kontinuerlig gjennomgang av rapportene i NimesReports Nye NIMES er tatt i bruk og det er gjennomført opplæring av kodeansvarlige i SI. Felles nøkkeltall benyttes og er under utvikling. NimesReport er tatt i bruk som oppfølgingsverktøy i deler av foretaket, og målet er nødvendig opplæring av alle brukere Våren Skape arena for nettverksmøter til erfaringsutveksling i form av et kodenettverk som består av en representant fra hver avdeling. Dette nettverket skal ikke bestå av de som har det medisinskfaglige ansvaret men av de som har ansvar for kvalitetskontroll og registrering i det pasientadministrative systemet. Etablere kanaler for kontinuerlig oppdatering vedr nyheter/endringer i eksisterende regelverk og veiledere. (intranettside) - Undervisning - Kodenettverk: Årlig oppdatering av gjeldende regelverk. - Kodeansvarlige leger: En gjennomgang av regelverk med spesiell vekt på de endringer som kommer i Signaler så langt i år tyder på at det viktigste området gjelder koding av medikamentell kreftbehandling Kodenettverk er etablert i SI våren 2015 og ledes av fagansvarlig for medisinsk koding i SI. Kodeansvarlige fra aktuelle divisjoner deltar. Nettverket har møter minimum hvert tertial. Det er utarbeidet mandat for nettverket som er til høring med frist 19 mai Det er i tillegg etablert divisjonsvise kodenettverk på divisjon Lillehammer og Gjøvik for læring og forbedring Aktuell arena for oppdatering av nyheter/endringer er kodenettverket i SI i tillegg til lederlinjen. Neste Nimes-kurs er 31. mai 2016: Tema: Lage og utvikle egne nøkkeltall i NimesVisXml. Kursholder er Roar Brenden fra Nirvaco. Kurset er forbeholdt kodeansvarlige/ kodere av pasientdata Systemforvalter av NIMES deltar årlig på kurs i regi av Nirvaco A/S. Det arrangeres årlige DRG forum. E-læringskurs for leger som skal kode Se eget avsnitt under om planlagt opplæring i regi av Direktoratet for e-helse 2015 Løpende Løpende Side 8 av 11

9 Evt. etablere Kodehjelp SI : åpne telefonlinje til faste tider for spørsmål om koding Ikke vurdert etablert og tiltaket vurderes ikke lenger som aktuelt. Utgår Planlagt opplæring i regi av Direktoratet for e-helse: Direktoratet for e-helse har i brev datert 10. mars 2016 sendt ut kartlegging av hvordan opplæring i medisinsk koding kan utføres lokalt, og hvilke opplæringstiltak foretakene kan tenke seg at Helsedirektoratet bidrar med tilrettelegging av. Direktoratet har skissert en opplæringspakke bestående av: E-læringskurs beregnet på personell med lite erfaring i koding (nyutdannet personell) Modulbaserte kurs uten lyd (tale) i moduler på ca 15 min med selvtest i hver modul 2 moduler lages først: Om koding. «Basismodul» og «Bruk av regelverk og Finnkode» I tillegg til disse to basismodulene, forslås moduler med disse temaene: (Re)habilitering, Bløtdelskirurgi, Bruk av prosedyrekodeverkene (basis), BUP-akser, Infeksjoner, Koding ved komplikasjoner, Koding ved kreftsykdommer, Koding ved sår og hudlidelser, Ortopedi/traumer, Psykiatri og tverrfaglig spesialisert rusbehandling og Svangerskap og fødsel (inkl. barnet i perinatalperiode) I tillegg til e-læringskurs foreslår: Utarbeiding av Powerpoint-presentasjoner ved årlige eller større endringer i kodeverkene, og som lages slik at de kan benyttes til lokal internundervisning Forelesninger på undervisningsinstitusjonene SI har avgitt høringsuttalelse og støtter ovennevnte opplæringspakke. I tillegg har SI gitt tilbakemelding på at det er et ønske og behov for at det gjennomføres heldagskurs i Direktoratets regi. Heldagsundervisning er nødvendig innenfor et så omfattende og komplekst område som koding. Det bør og gis særskilt opplæring til enkelte grupper slik at det kan legges bedre til rette for lokal internundervisning i det enkelte foretak. Opplæringsmateriellet fra Direktoratet for e-helse skal utarbeides og deretter distribueres gratis til disposisjon for foretakene. Opplæringspakken vil bli innlemmet i SI s læringsportal og informasjon om gjennomføring av programmet distribuert når det er ferdig. SI forventer at tilbudet samlet sett for opplæring vil bli dekkende for foretaket når dette tilbudet iverksettes. Overordnet risikovurdering av medisinsk kodepraksis: Konsernrevisjonen anbefaler at helseforetaket gjør en overordnet risikovurdering av medisinsk kodepraksis og at det ut fra denne utarbeides en plan for hvordan dette arbeidet skal følges opp. Denne anbefalingen støttes og oppgaven vil bli tildelt kodenettverket slik at det utarbeides en risikoanalyse, og en plan for videre oppfølging. Planen vil bli presentert for foretakets ledergruppe for videre beslutning. Revisjonskriterie 9: Helseforetaket har gjennomført tiltak etter revisjon av pasientadministrativt arbeid. I henhold til revisjonsgrunnlaget forventes det at helseforetaket har prosedyrer som regulerer det pasientadministrative arbeidet, og at føringene tydeliggjør roller, ansvar og oppgaver, krav og forventninger til opplæring og kompetansebygging samt beskrivelse av hvordan registrering og rapportering skal gjøres. Det forventes videre at helseforetaket har iverksatt tiltak som sikrer at ansatte får tilstrekkelig opplæring i DIPS, og at helseforetaket kan fremvise oversikt over hvilke tiltak som er gjennomført og hva som eventuelt gjenstår. Tiltakene skal være dekkende i forhold til de anbefalinger som ble gitt av konsernrevisjonen. Side 9 av 11

10 Status for tiltaksarbeidet har vært hyppig behandlet i styremøter og ledermøter, men helseforetaket har imidlertid ikke oversikt over hvilke tiltak som er gjennomført og hva som eventuelt gjenstår. Det anbefales at helseforetakets planlagte interne revisjon av det pasientadministrative arbeidet gir helseforetaket en slik oversikt, og at denne benyttes for å sikre oppfølging på områder der det fortsatt er risiko. Oppfølging av revisjonskriterie 9 i SI: Den planlagte interne revisjonen ble gjennomført i mars 2016, med spesielt fokus på de områdene som Konsernrevisjonen fra oppfølgingsrevisjonen i 2013 hadde angitt som risikoområder. Vedlagt til saken følger som Vedlegg 3: Samlerapport internrevisjon av det Pasientadministrative arbeidet PAS. Når det gjelder PAS-revisjonenes del som omhandler intern styring og kontroll, oppfyller Sykehuset Innlandet pr. mai 2016 forventningene til prosedyrer og avklaring av roller, ansvar og oppgaver for å ivareta det pasientadministrative arbeidet. Det er etablert krav til obligatorisk opplæring i DIPS, men det er ikke dokumentert at det gjennomføres som forutsatt i hele foretaket. Det gjennomføres registrering og rapportering for de ulike indikatorene som er definert for pasientforløpet. Den opprinnelige handlingsplanen er oppdatert og avsluttes som separat handlingsplan med denne styresaken, jf vedlegg 2. Videre oppfølging av spesifikke områder som fortsatt er forbundet med risiko for pasientsikkerheten blir overført til tertialrapporteringen i foretaket. Revisjonskriterie 9 anses fulgt opp. Revisjonskriterie 10: Helseforetaket monitorerer utviklingen av det pasientadministrative arbeidet, og kan vise til forventet forbedring. Helseforetaket monitorerer og rapporterer utviklingen av det pasientadministrative arbeidet knyttet til faste indikatorer definert av Helse Sør-Øst RHF, men helseforetaket har ikke definert ønsket mål og toleranse for variasjon for tre av indikatorene helseforetaket monitorerer på. Det gjør det vanskelig å vurdere om det har skjedd en forventet forbedring. Det anbefales at det gjennom helseforetakets monitorering, og i informasjon som gis til styret, tydelig fremgår hvor vidt det har skjedd en forbedring i henhold til definerte mål for det pasientadministrative arbeidet Oppfølging av revisjonskriterie 10 i SI: Sykehuset Innlandet monitorerer månedlig elleve indikatorer for arbeidsprosesser i pasientforløpet. For noen av disse er det definert nasjonale måltall (fristbrudd, gjennomsnittlig ventetid, ventende over ett år, epikrisetid, korridorpasienter), for andre er det anslått et nivå for å ha intern kontroll (ventende uten kontakt, usignerte lab- og røntgensvar), og noen er ikke målsatt (direkte time, åpne dokumenter, andel ikke møtt til time). Selv når de pasientadministrative prosessene er stabile vil indikatorene svinge innenfor en generell variasjon fra måned til måned, uten at det behøver å gå ut over pasientsikkerheten. Trender over flere måneder blir fanget opp, med tilbakemelding til aktuelle avdelinger. Den interne revisjonen i SI har i likhet med konsernrevisjonens vurdering, funnet at det er behov for å følge opp forbedringsarbeidet med å definere overordnede måltall og toleransegrenser for flere av indikatorene. Dette vil bli fulgt opp fremover med presiseringer i malene til tertialrapportene til styret, og i månedsoppfølgingene overfor divisjonene. Side 10 av 11

11 Revisjonskriterie 10 vil bli fulgt opp gjennom endret mal for rapportering 2 tertialrapport Administrerende direktørs vurdering Administrerende direktør vurderer de anbefalinger som er gitt etter revisjonen som viktige å gjennomføre for å sikre at styret og ledelsen har nødvendig fokus på kvalitet, pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring. Videre sikre at revisjoner utført av konsernrevisjonen bidrar til læring og forbedring. Administrerende direktør er fornøyd med at Konsernrevisjonen i sin hovedkonklusjon vurderer at tiltakene som har blitt gjennomført, har bidratt til at det er lagt til rette for et godt system for oppfølging av revisjoner og tilsyn. Med dette som utgangspunkt vil det settes ytterligere fokus på at systematikken som er innarbeidet på foretaksnivå skal gjenfinnes i den enkelte divisjon. Resultat fra tilsyn og revisjoner er viktig å følge opp for å nå mål i tråd med sentrale føringer fra eier. Oppfølging vil samtidig forebygge og redusere risikoen for at det skal oppstå feil eller mangler i pasientbehandlingen, eller andre tjenester som foretaket produserer. Resultatene i denne revisjonsrapporten er presentert for ledergruppen og distribuert i foretaket. Administrerende direktør forutsetter at anbefalingen blir fulgt opp i lederlinjen i foretaket, og at funnene skal brukes i løpende forbedringsarbeid. Helseforetaket vil ha et særlig fokus på oppfølging av medisinsk koding, og sørge for at det gjennomføres en risikovurdering med nødvendige tiltak for området. Oppfølging av denne revisjonsrapporten og revisjonene knyttet til virksomhetsstyring, utskrivning av pasienter, ressursstyring og medisinsk koding vil fremover inngå som del av den løpende tertialrapportering. Vedlegg: Vedlegg 1: Revisjonsrapport Sykehuset Innlandet HF 2/2016 Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen Vedlegg 2: Handlingsplan med status i det Pasientadministrative arbeidet PAS Vedlegg 3: Samlerapport internrevisjon i det Pasientadministrative arbeidet PAS Vedlegg 4: Revidert mandat kvalitet og pasientsikkerhetsutvalg Side 11 av 11

Revisjonsrapport Sykehuset Innlandet HF 2/2016. Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen

Revisjonsrapport Sykehuset Innlandet HF 2/2016. Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen Revisjonsrapport Sykehuset Innlandet HF 2/2016 Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 02.03.2016 Rapport nr. 2/2016 Revisjonsperiode Oktober - november

Detaljer

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak Oppfølging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Etablere målsettinger og risikovurdere Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle

Detaljer

Revisjonsrapport Sykehuset i Vestfold HF 9/2017. Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen

Revisjonsrapport Sykehuset i Vestfold HF 9/2017. Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen Revisjonsrapport Sykehuset i Vestfold HF 9/2017 Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Dato: 30.6.2017 Rapport nr. 9/2017 Revisjonsperiode Mars juni

Detaljer

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 048 2014 STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET 2014-2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar justert strategi for kvalitet

Detaljer

Revisjonsrapport Sykehuset Telemark HF 8/2015. Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen

Revisjonsrapport Sykehuset Telemark HF 8/2015. Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen Revisjonsrapport Sykehuset Telemark HF 8/2015 Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 25.1.2015 Rapport nr. 8/2015 Revisjonsperiode September november

Detaljer

Revisjonsrapport Sørlandet sykehus HF 5/2016. Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen

Revisjonsrapport Sørlandet sykehus HF 5/2016. Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen Revisjonsrapport Sørlandet sykehus HF 5/2016 Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Dato: 2.6.2016 erstatter 30.5.2016 Rapport nr. 6/2016 Revisjonsperiode

Detaljer

Revisjonsrapport Akershus universitetssykehus HF 4/2017. Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen

Revisjonsrapport Akershus universitetssykehus HF 4/2017. Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen Revisjonsrapport Akershus universitetssykehus HF 4/2017 Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Dato: 5.4.2017 Rapport nr. 4/2017 Revisjonsperiode Januar

Detaljer

Vår ref.: 16/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG. Sak 37/17 Oppfølging av konsernrevisjonens revisjon av tiltaksarbeid

Vår ref.: 16/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG. Sak 37/17 Oppfølging av konsernrevisjonens revisjon av tiltaksarbeid Styresak Dato dok.: 18.05.2017 Administrerende direktør Møtedato: 24.05.2017 Vår ref.: 16/12239-9 Postadresse: 1478 LØRENSKOG Vedlegg: 1 Revisjonsrapport 4/2017 2 Handlingsplan Telefon: +47 02900 Sak 37/17

Detaljer

Revisjonsrapport Oslo universitetssykehus HF 11/2016. Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen

Revisjonsrapport Oslo universitetssykehus HF 11/2016. Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen Revisjonsrapport Oslo universitetssykehus HF 11/2016 Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Dato: 13.1.2017 Rapport nr. 11/2016 Revisjonsperiode August

Detaljer

Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016 Status 2 tertial

Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016 Status 2 tertial Handlingsplan for virksomhetsstyring Status 2 tertial Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 2 tertial 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport etter revisjonen

Detaljer

Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016

Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016 Handlingsplan for virksomhetsstyring Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport etter revisjonen Tiltaksarbeid etter revisjon

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR PLAN FOR INTERNE REVISJONER Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR PLAN FOR INTERNE REVISJONER Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 11.02.16 SAK NR 003-2016 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2016 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2016 til etterretning. 2. Revisjoner på foretaksnivå

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

Status Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015

Status Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Status Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport 6/2014 av 3.11.14 fra Konsernrevisjonen

Detaljer

Vedlegg 3 til Styresak 27.02.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015

Vedlegg 3 til Styresak 27.02.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Vedlegg 3 til Styresak 27.02.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport

Detaljer

Vedlegg 3 HANDLINGSPLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2017

Vedlegg 3 HANDLINGSPLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2017 Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Internt styrings og kontrollmiljø: Planlegge 1.1 Følge opp ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten fom 1.1.. Forskriften

Detaljer

Styringssystem og internkontroll i SSHF

Styringssystem og internkontroll i SSHF Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2011 til etterretning.

VEDTAK: 1. Styret tar Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2011 til etterretning. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 017 2011 OPPDRAG OG BESTILLING 2011 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2011 til etterretning. 2. Styret ber administrerende

Detaljer

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak STYREMØTE 27. februar 2012 Side 1 av 7 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 03/618 Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak Forslag til vedtak: Styret tar årsplan for styret 2012

Detaljer

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 31.10.2011 Sted: Sykehuset Østfold Sarpsborg Tilstede: Peder Olsen Olav Mugaas Petter Brelin Ambjørn Bjørnson Siv H Jacobsen Hans Jakobsen Gretha

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering.

VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 030 2015 STATUSRAPPORT FOR HANDLINGSPLAN FOR Å STYRKE DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF Arkivsak Dato 11.11.2016 Saksbehandler Nina Føreland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 18.11.2016 Sak nr 087-2016 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Konsernrevisjonen 2015 og 2016 Forslag

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 057-2014 STATUS REVISJONSPLAN 2014-2015 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: Styret tar statusrapportering

Detaljer

Status til Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 pr august 2015

Status til Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 pr august 2015 Status til Handlingsplan for virksomhetsstyring pr august Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport 6/2014 av 3.11.14

Detaljer

SAK NR 002 2015 OPPFØLGING AV REVISJON AV INTERN STYRING OG KONTROLL SOM DEL AV VIRKSOMHETSSTYRINGEN I SI HF

SAK NR 002 2015 OPPFØLGING AV REVISJON AV INTERN STYRING OG KONTROLL SOM DEL AV VIRKSOMHETSSTYRINGEN I SI HF Sykehuset Innlandet HF Styremøte 22.01.15 SAK NR 002 2015 OPPFØLGING AV REVISJON AV INTERN STYRING OG KONTROLL SOM DEL AV VIRKSOMHETSSTYRINGEN I SI HF Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen etter

Detaljer

Vedlegg 2 til Styresak 22.01.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015

Vedlegg 2 til Styresak 22.01.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Vedlegg 2 til Styresak 22.01. Handlingsplan for virksomhetsstyring Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport 6/2014 av

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

SAK NR ORIENTERING OM ARBEIDET MED PASIENTSKADER OG UØNSKEDE HENDELSER

SAK NR ORIENTERING OM ARBEIDET MED PASIENTSKADER OG UØNSKEDE HENDELSER Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.02.17 SAK NR 017 2017 ORIENTERING OM ARBEIDET MED PASIENTSKADER OG UØNSKEDE HENDELSER Forslag til VEDTAK: Styret tar informasjonen om status for arbeidet med uønskede

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.2012 Sak nr: 055/2012 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler : Sven-Erik Andersen og Torgeir Grøtting Prosjektet Glemt av Orientering om status i SiV Trykte vedlegg

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. april 2013 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: 1. Sluttrapport Gjennomføringsprosjektet uten vedlegg

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) VEDTAK:

SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.10.15 SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2015 fra august

Detaljer

Virksomhetsstyring i Sykehuset Telemark Status v/revisjon Effektmål Forbedringsområde Tiltak (Resultatmål)

Virksomhetsstyring i Sykehuset Telemark Status v/revisjon Effektmål Forbedringsområde Tiltak (Resultatmål) OVERORDENDE PROSEDYRER Det utarbeides overordnede prosedyrer knyttet til virksomhetsstyring som gjøres tilgjengelig i kvalitetssystemet. Foretaket har styrende dokumenter (overordnede prosedyrer/ rutiner/

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. september 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Stabsdirektør pasientsikkerhet og kvalitet 1. Prosjektmandat

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 04.09.14 SAK NR 072 2014 ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET 2015. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 04.09.14 SAK NR 072 2014 ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET 2015. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF 04.09.14 SAK NR 072 2014 ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET 2015 Forslag til VEDTAK: Styret vedtar årsplan for styremøter i 2015. Brumunddal, 28. august 2014 Morten Lang-Ree

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene DRG forum Høstkonferansen, 11. november 2011 Karl-Helge Storhaug konsernrevisjonen Innhold Bakgrunn og formål Prosess og metode Konklusjoner

Detaljer

Årsplan for styret inkl. status og oppfølging av styrevedtak i Sykehuset Østfold

Årsplan for styret inkl. status og oppfølging av styrevedtak i Sykehuset Østfold STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 8 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 03/618 Årsplan for styret 2012-2013 inkl. status og oppfølging av styrevedtak i Sykehuset Østfold Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 17.juni 2016 kl. 0830-1000 Sted: Sykehuset Innlandet, Kongsvinger Fra styret: Styreleder Anne Enger, nestleder Tor E. Berge, Kaija Eide Drønen, Kjell-Petter

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 19. november 2015 kl. 0945-1600 Sted: SI, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Holm Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Nils Røhne, Hans Seierstad,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2014 til etterretning. 2. Styret ber om at det rapporteres

Detaljer

Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken. Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10:

Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken. Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10: Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10: Styret for Vestre Viken HF tar den fremlagte endelige rapporten fra Konsernrevisjonen i Helse Sør-

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 3. oktober 2012 kl. 1000-1500 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Hedi Anne Birkeland,

Detaljer

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA STYREMØTET 17. JUNI OG FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 18. JULI 2016 I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA STYREMØTET 17. JUNI OG FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 18. JULI 2016 I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 01.09.16 SAK NR 052 2016 GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA STYREMØTET 17. JUNI OG FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 18. JULI 2016 I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: Styret

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 3.februar 2011 22/11

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17. mars 2010 Dato møte: 24. mars 2010 Saksbehandler: Direktør for kvalitet, pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring SAK 34/2010 INTERNREVISJONSPLAN

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar evalueringen av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering.

VEDTAK: 1. Styret tar evalueringen av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 04.09.14 SAK NR 070 2014 EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR Å STYRKE DET IENTADMINISTRATIVE ARBEIDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar evalueringen av tiltakene i Handlingsplan

Detaljer

Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid

Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid Forankring av kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeide ble beskrevet innført ved SunHF i forbindelse med endring i lov om spesialisthelsetjenesten

Detaljer

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 18. DESEMBER 2014 VEDTAK:

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 18. DESEMBER 2014 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 22.01.15 SAK NR 001 2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 18. DESEMBER 2014 Forslag til VEDTAK: Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner

Detaljer

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2015-2016 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av Styret i Helse Sør-Øst RHF 5.2.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Revisjonsområder for planperioden 2015-2016... 2 3. Ressurser...

Detaljer

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016 Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016 RAPPORT Oppfølging av revisjoner som ble gjennomført i 2013-14 Revisjonsrapport 1/2016 Internrevisjon Side 1 av 13 Tidsrom for revisjonen Mai-juni 2016

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 014-2015 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2015. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 014-2015 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2015. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 014-2015 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2015 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2015 til etterretning. 2. Revisjoner på foretaksnivå

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Statens helsetilsyn Pb 8128 Dep. 0032 OSLO Vår referanse: Deres referanse:

Detaljer

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG Risikostyring i Helse Sør-Øst Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen 12.09.08 og i LG 16.09.08 Prosess Risikovurderingen er basert på Helseforetakenes vurdering og innspill Vurdering i enhetene i det

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 19. juni 2017 Sted: Sykehuset Østfold Kalnes Tilstede: Peder Olsen styreleder Petter Brelin nestleder (til kl. 12.45) Anita Talåsen Granli Nina

Detaljer

ÅRSHJUL SYKEHUSET INNLANDET 2013

ÅRSHJUL SYKEHUSET INNLANDET 2013 ÅRSHJUL SYKEHUSET INNLANDET 2013 Desember Fullmakter, anvisnings- og attestasjonsfullmakter 2014 Virksomhetsrapportering per 30.11.13 Utarbeidelse av Årlig melding 2012 for November Virksomhetsrapportering

Detaljer

Lederavtale for 2013

Lederavtale for 2013 Lederavtale for 2013 mellom avd. sjef og divisjonsdirektør Ledersamtaler gjennomføres for alle ledernivå i SI: Administrerende direktør stiller krav om at divisjonsdirektør har tilsvarende lederavtaler

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 15.06.2017 Sak nr: 037/2017 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2017 Trykte vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Møteprotokoll. Side 1 av 5. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: SiV HF, KPR Avd. for rusbehandling, Skjerve Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: kl 14.00-17.

Møteprotokoll. Side 1 av 5. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: SiV HF, KPR Avd. for rusbehandling, Skjerve Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: kl 14.00-17. Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: SiV HF, KPR Avd. for rusbehandling, Skjerve Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: kl 14.00-17.20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Bjørn Walle nestleder

Detaljer

- oppfølging av revisjonsrapport 5/2013

- oppfølging av revisjonsrapport 5/2013 Vedlegg styresak 099-2013 Handlingsplan - styring og kontroll av pasientadministrative rutiner ved SSHF - oppfølging av revisjonsrapport 5/2013 Sørlandet sykehus HF Versjon 1.0 oppdatert pr. 23.10.13 INNHOLD

Detaljer

Revisjon av system for rapportering og oppfølging av styringskrav fra eier som sikrer forankring og gjennomføring

Revisjon av system for rapportering og oppfølging av styringskrav fra eier som sikrer forankring og gjennomføring Revisjon av system for rapportering og oppfølging av styringskrav fra eier som sikrer forankring og gjennomføring Verifisering Sykehuset Vestfold HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Oversikt innhold Veiledning

Detaljer

Halvårsrapport Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst RHF

Halvårsrapport Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst RHF Halvårsrapport 2017 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst RHF Orienteringssak til styret i Helse Sør-Øst RHF 14.september 2017 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Utførte revisjoner - Helsetjenester...

Detaljer

Årsplan for styret 2017 og oppfølging av vedtak 2. halvår 2016

Årsplan for styret 2017 og oppfølging av vedtak 2. halvår 2016 STYREMØTE 27. februar 2017 Side 1 av 7 Styresak nr.: 1317 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/07071 Årsplan for styret 2017 og oppfølging av vedtak 2. halvår 2016 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Risikonivå Akseptabel. Akseptabel Trenger justering Kritisk

Risikonivå Akseptabel. Akseptabel Trenger justering Kritisk Handlingsplan for lukking av avvik og forbedringsområder etter en intern revisjon av intern styring og kontroll av det arbeidet i Sykehuset Østfold HF 1 gjennomført av konsernrevisjonen HSØ i perioden

Detaljer

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsstrukturen i Vestre Viken HF Helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

SAK NR STATUS PÅ TILSYN OG INTERNE REVISJONER 2016 OG PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2017

SAK NR STATUS PÅ TILSYN OG INTERNE REVISJONER 2016 OG PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2017 Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.03.17 SAK NR 029 2017 STATUS PÅ TILSYN OG INTERNE REVISJONER 2016 OG PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar status tilsyn og interne revisjoner

Detaljer

Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med august 2015

Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med august 2015 Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med august 2015 Saksnr. Sakstittel Vedtak Status/oppfølging Ansvar 102/14 Budsjett 2015 1. Styret fastsetter foretakets driftsbudsjett for 2015 med et

Detaljer

Styresak 50/2017: Overordnet risikostyring oppdragsdokument 2017 Helgelandssykehuset HF

Styresak 50/2017: Overordnet risikostyring oppdragsdokument 2017 Helgelandssykehuset HF Styresak 50/2017: Overordnet risikostyring oppdragsdokument 2017 Helgelandssykehuset HF Møtedato: 23.05.2017 Møtested: Mosjøen Formål: I oppdragsdokumentet for 2017 har Helse Nord satt opp overordnede

Detaljer

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2012 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Revisjon av virksomhetsstyring, intern styring og kontroll del 1... 4 2.2 Revisjon av virksomhetsstyring,

Detaljer

Handlingsplan for oppfølging av anbefalinger etter revisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sunnaas sykehus HF.

Handlingsplan for oppfølging av anbefalinger etter revisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sunnaas sykehus HF. Handlingsplan for oppfølging av anbefalinger etter revisjon av intern styring kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sunnaas sykehus HF. Revisjonen er gjennomført av konsernrevisjonen i HSØ i

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 18. mars 2016 kl. 0830-1400 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Anne Enger, nestleder Tor E. Berge, Kaija Eide Drønen, Kjell-Petter

Detaljer

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Kultur og ledelse Kvalitetssystem Kompetanse Kapasitet og organisering KVALITET, TRYGGHET, RESPEKT Sykehuset Innlandet har vektlagt å fokusere på kvalitet og virksomhetsstyring

Detaljer

Konsernrevisjonens rapport av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeid i SSHF

Konsernrevisjonens rapport av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeid i SSHF Saksframstilling Arkivsak Dato 24.08.2011 Saksbehandler Per Engstrand Konsernrevisjonens rapport av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeid i SSHF Sak nr. Styret Møtedato 080-2011

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 GOD VIRKSOMHETSSTYRING Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 Hovedoppgavene som Sykehuset Innlandet HF skal legge til rette for, er å planlegge, organisere og fremme: Kjerneprosesser Pasientbehandling

Detaljer

Revisjon Sørlandet sykehus HF

Revisjon Sørlandet sykehus HF Opp-følging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Risikostyring Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

SAK NR REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 10. JANUAR 2018 VEDTAK:

SAK NR REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 10. JANUAR 2018 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 30.01.18 SAK NR 002 2018 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 10. JANUAR 2018 Forslag til VEDTAK: Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 015/

Styret ved Vestre Viken HF 015/ Saksfremlegg Risikovurdering 3. tertial 2011 Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 22.02.12 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 503 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 015/2012

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. april 2013 Saksbehandler: Direktør pasientsikkerhet og kvalitet Vedlegg: SAK 28/2013 REVISJONSPLAN 2013 Forslag til vedtak: Styret tar forslag til revisjonsplan

Detaljer

Styresak 102-2014 Intern styring og kontroll, inkl. risikostyring - status i arbeidet

Styresak 102-2014 Intern styring og kontroll, inkl. risikostyring - status i arbeidet Møtedato: 2. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: H Rolandsen/E. Bang, 75 51 29 00 Bodø, 19.9.2014 Styresak 102-2014 Intern styring og kontroll, inkl. risikostyring - status i arbeidet Formål

Detaljer

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2014 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Miljøsertifisering etter standarden ISO 14001 om nødvendige dokumenter og prosesser er implementert

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 048/ Trykte vedlegg: 1. Risikovurdering i matrise (2) 2. Tiltaksplan

Styret ved Vestre Viken HF 048/ Trykte vedlegg: 1. Risikovurdering i matrise (2) 2. Tiltaksplan Saksfremlegg Risikovurdering Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 19.05.11 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 503 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 048/2011 26.05.11 Trykte

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 17.01.2017 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Risikovurdering av overordnede styringsmål 2016 - evaluering av måloppnåelse ved

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Direktør stab pasientsikkerhet og kvalitet Vedlegg: SAK 43/2015 OPPFØLGING AV KONSERNREVISJONENS ANBEFALINGER I HJERTE-, LUNGE-

Detaljer

Tabell 1 oppfølging av styresaker i 2011

Tabell 1 oppfølging av styresaker i 2011 Tabell 1 oppfølging av styresaker i Styremøte Sak Oppfølging Sak avsluttet Merknad 27. januar 001/ Orienteringer Ikke påkrevet 002/ Overføring av oppgaver 003/ Medarbeiderundersøkelse 2010 004/ Oppfølging

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 25.11.11

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 25.11.11 Sykehuset Innlandet HF Styremøte 25.11.11 SAK NR 085 2011 ARBEIDSTILSYNETS TILSYNSRAPPORT VEDRØRENDE OVERHOLDELSE AV REGLENE OM ARBEIDSTID I ARBEIDSMILJØLOVENS KAPITTEL 10 REVIDERING AV HANDLINGSPLAN FOR

Detaljer

Årsrapport 2016 Internrevisjon Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Årsrapport 2016 Internrevisjon Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Årsrapport 2016 Internrevisjon Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Innhold 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1. Oppfølging av revisjoner som ble gjennomført i 2013-14... 4 Formål

Detaljer

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2016-2017 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Behandles av styret i Helse Sør-Øst RHF 21.4.2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Revisjonsområder 2016-2017... 3 3. Utdypning av revisjonsområdene

Detaljer

Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst VEDLEGG 4 REVISJONER Oppfølging av anbefalinger og svar

Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst VEDLEGG 4 REVISJONER Oppfølging av anbefalinger og svar REVISJONER 2008-2009 - Oppfølging av anbefalinger og svar Tema: Revisjon Dokumentfly i pasientarbeidet/henvisningsrutiner Dato: 17.10.09 For: Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet Anbefalinger Styrebehandlede

Detaljer

SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER VEDTAK:

SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER Forslag til VEDTAK: Styret tar status om organisering, ledelse, kompetanse og ressurser i

Detaljer

Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær (referent)

Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær (referent) i. SYKEHUSET østfolo Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF E: Mandag 14. september 2015 S_t(fi: Sykehuset Østfold Kalnes Tilstede: Peder Olsen styreleder Petter Brelin nestleder Nina Tangnæs Grønvold

Detaljer

Kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet i Helse Stavanger. Styresak 20. september 2017

Kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet i Helse Stavanger. Styresak 20. september 2017 Kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet i Helse Stavanger Styresak 20. september 2017 Samkjøre og synliggjøre styringsmålene Lukke avvik Sørge for korrigerende tiltak Forbedre rutiner og prosedyrer 9 Korrigere

Detaljer

Lederavtale for 2012

Lederavtale for 2012 Lederavtale for 2012 mellom divisjonsdirektør/stabsdirektør XX og administrerende direktør Morten Lang-Ree 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige

Detaljer

Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2013, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier

Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2013, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier Vedlegg til styresak 016-2013 Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2013, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET

Detaljer

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2016-2017 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 17.12.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Revisjonsområder 2015-2016... 2 3. Revisjonsområder for

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING Forslag til VEDTAK: Styret tar informasjonen til orientering. Brumunddal, 25. april 2012 Morten Lang-Ree

Detaljer

Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Ullevål universitetssykehus HF

Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Ullevål universitetssykehus HF Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Ullevål universitetssykehus HF Internrevisjonen Helse Øst 2.3.2007 Rapport nr. 28-2006 Revisjonsperiode November desember 2006 (utsatt til 25.1.2007)

Detaljer

Revisjon av system for rapportering og oppfølging av styringskrav fra eier som sikrer forankring og gjennomføring

Revisjon av system for rapportering og oppfølging av styringskrav fra eier som sikrer forankring og gjennomføring Revisjon av system for rapportering og oppfølging av styringskrav fra eier som sikrer forankring og gjennomføring Verifisering Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Oversikt innhold Veiledning

Detaljer

Risikonivå Akseptabel. Akseptabel Trenger justering Kritisk

Risikonivå Akseptabel. Akseptabel Trenger justering Kritisk Handlingsplan for lukking av avvik og forbedringsområder etter en intern revisjon av intern styring og kontroll av det arbeidet i Sykehuset Østfold HF 1 gjennomført av konsernrevisjonen HSØ i perioden

Detaljer