Powerheater. Parafin/dieseldrevne byggvarmere Powerheater 22 Powerheater 37 Powerheater 50

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Powerheater. Parafin/dieseldrevne byggvarmere Powerheater 22 Powerheater 37 Powerheater 50"

Transkript

1 Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk utstyr eller batterier i restavfallet. Elektrisk avfall og batterier kan enten leveres tilbake til leverandøren, dersom denne tilbyr en slik tjeneste, eller på en miljøstasjon. Slik blir råmaterialer gjenvunnet, og du bidrar til å beskytte miljøet. Powerheater Parafin/dieseldrevne byggvarmere Powerheater 22 Powerheater 37 Powerheater 50 KONTAKT LEVERANDØREN FOR HJELP OG RÅD VEDRØRENDE PRODUKTET

2 Sett deg grundig inn i instruksjonene i håndboken før du bruker produktet. Ta vare på håndboken, for du kan få bruk for den senere.

3 SAMSVARSERKLÆRING SAMSVARSERKLÆRING VI, IPC Foma Regnbueveien Langhus som importør til Norge, erklærer at Powerheater 22 art.nr Powerheater 37 art.nr Powerheater 50 art.nr samsvarer med følgende EF-direktiver og gjeldende standarder: 2006/42/EC 2002/95/EF 2004/108/EF Maskindirektivet RoHS-direktivet (begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr) EMC-direktivet (elektromagnetisk kompatibilitet) Underskrift: Direktør Stein Askautrud Foma Norge As Dato:

4 2 27

5 DELELISTE INNHOLD Ref.nr. Beskrivelse Ref.nr. Beskrivelse 1 Brennstofftank 31 Filter 3 Brennstoffmåler 32 Uttaksfilter 4 Brennstoffilter 33 Filterdeksel 5 Tanklokk 34 Plugg/pumpereguleringssett 6 Strømledning 35 Kule 7 Av/på-bryter 36 Fjær 8 Display 37 Justeringsskrue 9 Termostatbryter 38 Nippel 10 Bunndeksel 39 Kondensator 11 Luftslange 40 Vifte 12 Termostatkontroll 41 Tenningsmodul 13 Forbrenningskammer 42 Høyre deksel 14 Fotocellebrakett 43 Venstre deksel 15 Brennstoffslange 44 Viftedeksel 16 Fotocelle 45 Hovedkretskort 17 Brennerhodeenhet 46 Sikring for kretskort 18 Dyse 47 Klipsmutter 19 Dysepakning 48 Toppdeksel Side Beskrivelse 3 Innhold 4 Sikkerhetsinstruksjoner 7 Elektrisk tilkobling 8 Garanti 9 Tekniske spesifikasjoner 10 Gjør deg kjent med varmeren 12 Monteringsinstruksjoner 14 Varmerens konstruksjon 15 Bruksanvisning 16 Koblingsskjema 17 Vedlikehold 23 Feilsøking 24 Splittegning 26 Deleliste 27 Samsvarserklæring 20 Fjær til dysepakning 50 Malje 21 Dysehylse 53 Bøssing for strømledning 22 Brennerhode 55 Håndtak 23 Elektrode/tennplugg 56 Fremre håndtak 24 Motor/pumpeenhet 57 Bakre håndtak 25 Motor 58 Hjulramme 26 Pumpehus 59 Hjulaksel 27 Rotor 60 Hjul Rotorblad 63 Justerbar støtte 29 Pumpedeksel 64 Støttebrakett 30 Filter 65 Støttebrakett til hjul

6 SIKKERHETSINSTRUKSJONER 4 VIKTIG: Les følgende instruksjoner nøye for å unngå alvorlig skade på personer og/eller varmeren. Ta alltid grunnleggende sikkerhetsforanstaltninger når du bruker varmeren, for å redusere risikoen for brann, elektrisk støt og skade på personer og/eller varmeren. Les alle disse instruksjonene før du begynner å bruke varmeren, og ta vare på håndboken for senere bruk. IPC anbefaler at varmeren ikke endres eller brukes til andre formål enn den er konstruert for. Ikke nøl med å kontakte oss hvis du er usikker på bruksområdene, for vi hjelper deg mer enn gjerne. GJØR DEG KJENT MED VARMEREN: Les og sett deg inn i brukerhåndboken og etikettene som er festet på varmeren. Lær deg bruksområdene og begrensningene, samt eventuelle faremomenter. IKKE BRUK VARMEREN I FARLIGE MILJØER: Varmeren skal ikke brukes i fuktige eller våte omgivelser eller utsettes for regn. Sørg alltid for at det er tilstrekkelig plass rundt varmeren. IKKE BRUK VARMEREN I EKSPLOSIV ATMOSFÆRE: Ikke bruk varmeren i nærheten av brennbar væske eller gass, brennbart støv eller andre brennbare kilder. HOLD BARN OG PERSONER SOM IKKE HAR FÅTT OPPLÆRING, UNNA ARBEIDSOMRÅDET: Alle besøkende skal holdes på trygg avstand fra arbeidsområdet. OPPBEVAR VARMEREN PÅ ET TRYGT STED NÅR DEN IKKE ER I BRUK: Når varmeren ikke er i bruk, og såfremt det er mulig, skal varmeren oppbevares i et tørt, låst skap eller lignende og utenfor rekkevidde for barn. VÆR OPPMERKSOM: Følg alltid med på det du gjør, og bruk sunn fornuft. Ikke bruk varmeren når du er trøtt, eller dersom du er påvirket av alkohol, narkotika eller legemidler. KOBLE FRA STRØMLEDNINGEN: Trekk ut støpselet fra kontakten når varmeren ikke er i bruk, før vedlikehold, før påfylling av brennstoff og så videre. UNNGÅ UTILSIKTET START: Kontroller at bryteren er slått av før du setter støpselet i kontakten. BEHANDLE STRØMLEDNINGEN FORSIKTIG: Løft aldri varmeren etter strømledningen, og trekk aldri i strømledningen når du skal koble støpselet fra kontakten. Strømledningen skal holdes på trygg avstand fra varme, olje og skarpe kanter. Hvis strømledningen blir skadet, skal den av sikkerhetshensyn skiftes ut av produsenten eller dennes serviceverksted eller en person med tilsvarende kvalifikasjon. LEVER VARMEREN TIL EN KVALIFISERT PERSON DERSOM DEN MÅ REPARERES: Varmeren samsvarer med relevante sikkerhetsforskrifter. Reparasjoner skal kun utføres av kvalifiserte personer som bruker originale reservedeler, for å unngå alvorlige personskader. FARE! Risiko for karbonmonoksidforgiftning: For dårlig ventilasjon kan medføre fare for alvorlig sykdom og død. Kontroller at varmeren er i god stand og fungerer som den skal. Skadede deler skal repareres eller skiftes ut umiddelbart. Bruk bare anbefalte deler bruk av deler som ikke er godkjent, kan medføre fare og

7 SPLITTEGNING... forts. 25

8 SPLITTEGNING SIKKERHETSINSTRUKSJONER... forts. gjøre garantien ugyldig. Bruk kun parafin eller diesel som brennstoff, og følg instruksjonene i denne håndboken. ADVARSEL! Varmeren skal kun brukes på steder med god ventilasjon. Sørg for kontinuerlig ventilasjon fra utsiden av bygningen til varmeren og arbeidsområdet. Det skal være en avstand på minst 2,4 meter mellom forsiden av varmeren og brennbart materiale (tre, klær, plast, papir og så videre). Varmeren skal alltid stå på et jevnt og stabilt underlag. ADVARSEL! Ikke bruk varmeren i nærheten av brennbare materialer, væsker, tørrstoffer, gasser eller beholdere med komprimert gass. Ikke bruk varmeren i lukkede rom, boarealer, kjellere eller under bakkenivå. Personer som ikke har fått opplæring, skal ikke betjene varmeren, og varmeren skal ikke brukes uten at alle deksler og så videre er satt riktig på plass. Ikke flytt eller håndter varmeren mens den går eller fortsatt er varm, men slå den alltid av først, og vent til den er kald. Ikke la varmeren stå og gå uten tilsyn. Skru av varmeren og koble fra støpselet før du forlater arbeidsområdet. Ikke fyll på brennstoff mens varmeren går eller fortsatt er varm, men slå den alltid av først, og vent til den er kald. Ikke overfyll tanken. Søl av brennstoff skal alltid tørkes vekk umiddelbart. Luftinntaket (bak) og luftuttaket (foran) må aldri blokkeres. Bruk aldri noen form for kanalsystem verken foran eller bak varmeren. Ikke la barn eller dyr komme i nærheten av varmeren, spesielt ikke når den er i bruk eller fortsatt er varm. ADVARSEL! FARE FOR ELEKTRISK SJOKK. Ikke utsett varmeren for vannsprut, regn, dryppende vann eller noen annen form for fukt. Ikke bruk varmeren når du er trøtt, eller dersom du er påvirket av alkohol, narkotika eller berusende legemidler. Ikke berør uttaket eller kuppelen på varmeren rett etter at den er slått av, for disse delene blir svært varme, og det tar tid før de avkjøles. Kontroller at varmeren er slått helt av når den ikke er i bruk, og oppbevar den på et trygt, tørt sted utenfor rekkevidde for barn. Ikke slå av varmeren ved å trekke ut støpselet, men bruk alltid av/på-bryteren. Varmeren skal kun benyttes på godt ventilerte steder! Det skal være en åpning på minst cm 2 for uteluft for hver Btu/t (30 kwh). Personer med luftveisproblemer bør konsultere lege før de bruker varmeren. Karbonmonoksidforgiftning: Tidlige tegn på karbonmonoksidforgiftning er influensalignende symptomer som hodepine, svimmelhet og/eller kvalme. Får du slike symptomer, kan det skyldes at varmeren ikke fungerer som den skal, eller at rommet er for dårlig ventilert. Gå straks ut i frisk luft! Sørg for at varmeren blir grundig kontrollert og/eller at rommet er tilstrekkelig

9 24 5

10 6 23 SIKKERHETSINSTRUKSJON ER... forts. ventilert. Enkelte reagerer mer på karbonmonoksid enn andre. Dette gjelder blant annet gravide kvinner, personer med hjerteproblemer, lungeproblemer eller anemi, personer som er påvirket av alkohol, samt personer som befinner seg høyt over havet. Varmeren skal aldri brukes på steder der noen bor eller sover. Bruk ALDRI brennstoff som bensin, bensen, tynnere eller andre oljeholdige blandinger i varmeren DET MEDFØRER RISIKO FOR BRANN ELLER EKSPLOSJON. Bruk ALDRI varmeren i nærheten av brennbar damp. Fyll ALDRI på brennstoff når varmeren er i bruk eller fortsatt er varm. Varmeren blir EKSTREMT VARM når den er i bruk. Hold alt brennbart materiale godt unna varmeren. Minsteavstand: Uttak (foran): 250 cm Sider, topp og bak: 125 cm Blokker ALDRI luftinntaket (bak) eller luftuttaket (foran) til varmeren. Flytt eller håndter ALDRI varmeren mens den fortsatt er varm. Transporter ALDRI varmeren mens det er brennstoff på tanken. Vær oppmerksom på at varmeren har termostat og plutselig kan starte. Plasser ALLTID varmeren på et stabilt og jevnt underlag. La ALDRI barn eller dyr komme i nærheten av varmeren. Bruk kun diesel eller parafin som brennstoff. ADVARSEL: Fare for elektrisk sjokk! Følg typeskiltets anvisning for elektrisitet (spenning og frekvens). Bruk kun støpsler med tre pinner, jordet kontakt og om nødvendig skjøteledning. Trekk ALLTID ut støpselet når varmeren ikke er i bruk. FEILSØKING Problem Mulig årsak Løsning E1-feil E2-feil Tom tank Tilsmusset fotocellelinse Tilsmusset(de) filter(e) Tilsmusset dyse Forurenset brennstoff Defekt tenner Feil pumpetrykk Defekt fotocelle Dårlig elektrisk forbindelse mellom tenner og kretskort Tenningsledning ikke koblet til elektrode Dårlig elektrisk forbindelse mellom temperaturføler og kretskort Defekt temperaturføler For lavt innstilt termostat LO-feil Temperatur under 9 C Fyll brennstoff på tanken. Rengjør fotocellelinsen. Rengjør/bytt tilsmussede filtre. Rengjør/bytt tilsmusset dyse. Spyl brennstofftanken med ren diesel. Kontroller tenneren og skift den ut om nødvendig. Kontroller og juster pumpetrykket. Kontroller tenneren og skift den ut om nødvendig. Kontroller de elektriske forbindelsene, og rett opp eventuelle feil. Kontroller forbindelsen. Kontroller elektriske forbindelser. Kontroller og bytt føler. Still termostaten på en høyere temperatur. Normalt vent til temperaturen når driftstemperatur. HI-feil Temperatur over 50 C Strømmen er slått av vent til temperaturen når driftstemperatur. FORSIKTIG: Advarslene i denne brukerhåndboken kan ikke dekke alle mulige forhold og situasjoner som kan oppstå. Brukeren må forstå at sunn fornuft og forsiktighet er faktorer som ikke kan bygges inn i produktet og derfor må utvises av brukeren. Blinkende lampe Driftsfeil Nullstill og start på nytt.

11 VEDLIKEHOLD... forts. Modell Powerheater 22 Powerheater 37 Powerheater 50 Pumpetrykk 4,0 psi 5,0 psi 6,0 psi Stans varmeren. Fjern trykkmåleren, og sett trykkmålerpluggen på plass igjen. ELEKTRISK TILKOBLING ADVARSEL! Det er eierens og brukerens ansvar å lese, forstå og overholde følgende: Du må kontrollere alle elektriske produkter før bruk for å forsikre deg om at de er trygge. Du må kontrollere strømledninger, støpsler, kontakter og andre koblinger for slitasje og skade. Du må forsikre deg om at faren for elektrisk støt er minimal ved å montere egnede sikkerhetsenheter. Hovedtavlen bør være utstyrt med en jordfeilbryter (RCCB). Vi anbefaler også bruk av jordfeilblokk (RCD). En jordfeilblokk er spesielt viktig ved bruk av bærbare produkter som kobles til stikkontakter uten jordfeilbryter. Kontakt en godkjent elektriker hvis du er i tvil. Tilkobling til strømuttaket: Langvarig oppbevaring Skru av tanklokket. Tøm brennstofftanken ved hjelp av en hevert eller tilsvarende utstyr som kan brukes til diesel. Sving litt ren diesel rundt i tanken for å skylle den. Tøm tanken helt. Bland aldri vann med parafin da det vil gjøre at tanken ruster. La det aldri være gammelt brennstoff i tanken når varmeren står ubrukt i lengre perioder. Oppbevar varmeren på et tørt sted med god ventilasjon og utenfor rekkevidde for barn. Forsikre deg om at oppbevaringsstedet er fritt for støv og etsende damp. Plasser varmeren i originalemballasjen. Oppbevar håndboken på et lett tilgjengelig sted. IPC-varmeren er utstyrt med et standardstøpsel på 230 V ~ 13 A. Kontroller at strømledningen og støpselet ikke er skadet før du bruker varmeren. Ved synlige skader skal varmeren kontrolleres/repareres av en person med nødvendig fagkompetanse. Hvis støpselet må skiftes ut, anbefales det å bruke et kraftig og slagfast støpsel. Lederne til støpselet er farget på følgende måte: Gul/grønn Jordleder (PE) Blå Nulleder (N) Brun Faseleder (L) Siden fargene på lederne ikke nødvendigvis samsvarer med merkingen i støpselet, skal du gå frem på følgende måte: Den blå lederen skal kobles til klemmen som er merket med N eller farget svart. Den brune lederen skal kobles til klemmen som er merket med L eller farget rød. Den gule/grønne lederen skal kobles til klemmen som har samme farge eller er merket med: Vær alltid nøye med å feste lederne godt i klemmene i støpselet. Fest ledningen godt i ledningsfestet. 22 7

12 ELEKTRISK TILKOBLING... forts. Advarsel: Koble aldri fase- eller nulledere til jordklemmen i støpselet. Bruk kun et godkjent støpsel med korrekt merket sikring (5 A). Kontakt en godkjent elektriker hvis du er i tvil. Merk: Kontroller alltid at stikkontakten har riktig spenning, og at det brukes riktig sikring. Bruk alltid en 5 A sikring dersom den må skiftes ut. Merk: Hvis du må bruke en skjøteledning for å nå frem til stikkontakten, er det viktig at denne også har riktig spenning og sikring. Merk: Kontroller at diameteren på skjøteledningen er stor nok for å unngå risikoen for spenningsfall. VEDLIKEHOLD... forts. Brennstoffilter: Rengjør eller skift ut filteret minst to ganger per sesong eller oftere om nødvendig. Skru av skruene på sidedekselet, og fjern det. Koble fra lederne fra strømbryteren (kun nødvendig på enkelte modeller). Trekk brennstoffslangen av fra kanten på brennstoffilteret. Vri brennstoffilteret 90 grader mot klokka, og trekk det ut fra tanken. Vask brennstoffilteret med rent brennstoff om mulig, men skift det fortrinnsvis ut med et nytt. Sett filteret på plass i tanken igjen. Fest brennstoffslangen til kanten på brennstoffilteret. Fest lederne til strømbryteren (om nødvendig). Skru fast sidelokket igjen. GARANTI Garanti: Denne IPC-varmeren er dekket av en 12 måneders dele- og funksjonsgaranti mot produksjonsfeil. Garantien dekker ikke feil som skyldes feilaktig bruk eller bruk av produktet utover bruksområdet som er definert i denne håndboken. Ved eventuelle reklamasjoner skal leverandøren kontaktes så snart som mulig. Kvittering må fremvises for at garantien skal gjelde. Merk: Kvittering må fremvises for at garantien skal gjelde. Justering av pumpetrykk: Du trenger en trykkmåler for å utføre denne operasjonen nøyaktig. Kontakt leverandøren eller IPC for å bestille en. Fjern trykkmålerpluggen fra enden av filterdekselet. Installer trykkmåleren. Start varmeren. La motoren nå full hastighet. Juster trykket (med en flat skrutrekker). Vri trykkbegrensningsventilen med klokken for å øke trykket og mot klokken for å redusere trykket. Angi riktig pumpetrykk for den aktuelle modellen. 8 21

13 VEDLIKEHOLD... forts. Sett fotocellen på plass igjen. Sett viften og toppdekselet på plass igjen. Slik skifter du fotocelle: Følg instruksjonene over, og gjør følgende: Fjern sidedekselet ved strømbryteren. Koble fra lederne fra strømbryteren (kun nødvendig på enkelte modeller). Koble fotocelleledningene fra kretskortet, og fjern fotocellen. Sett inn den nye fotocellen, og fest lederne til kretskortet. Fest lederne til strømbryteren (om nødvendig). Sett sidedekselet på plass igjen. Sett viften og toppdekselet på plass igjen. TEKNISKE SPESIFIKASJONER Varenummer Powerheater 22 Inngangsspenning 230 V ~ 50 Hz Brennstoff Parafin/diesel Varmeeffekt Btu/t (21,975 kwh) Ca. 530 m³ oppvarmingsareal Sikring 5 A Tankvolum 20 liter Ca. brennstofforbruk 2 l/t Dimensjoner 800 x 300 x 395 mm Nettovekt 13 Varenummer Powerheater 37 Powerheater 50 Inngangsspenning 230 V ~ 50 Hz 230 V ~ 50 Hz Brennstoff Parafin/diesel Parafin/diesel Varmeeffekt Btu/t Btu/t (36,625 kw) (51,275 kw) Ca. 900 m³ 1230 m³ oppvarmingsareal Sikring 5 A 5 A Tankvolum 40 liter 50 liter Ca. brennstofforbruk 4 l/t 5 l/t Dimensjoner 980 x 540 x 615 mm 1030 x 620 x 670 mm Nettovekt 24,5 28 Minimumsklaring rundt varmeren Over 1250 mm Sider 1250 mm Bak 1250 mm Foran 2500 mm 20 9

14 GJØR DEG KJENT MED VARMEREN Powerheater 22 VEDLIKEHOLD... forts. Blås trykkluft gjennom dysehodet for å fjerne smuss. Sett dysen tilbake på plass på brennerhodet, og stram godt (9 11 Nm). Sett elektroden/tennpluggen på plass på brennerhodet. Fest brennerhodet til forbrenningskammeret. Koble tenningsledningen til elektroden/tennpluggen. Koble brennstoff- og luftslangene til brennerhodet. Sett viften og toppdekselet på plass igjen. Elektrode/tennplugg Rengjør og juster avstanden for hver 600. driftstime, eller bytt elektrode/tennplugg ved behov. Fjern toppdekselet. Fjern viften. Fjern tenningsledningen fra elektroden/tennpluggen. Fjern elektroden/tennpluggen fra brennerhodet. Rengjør elektroden/tennpluggen, og juster avstanden til 3,5 mm. Sett elektroden/tennpluggen på plass på brennerhodet. Koble tenningsledningen til elektroden/tennpluggen. Sett viften og toppdekselet på plass igjen. Fotocelle: Rengjør fotocellen hvert år eller ved behov. Slik rengjør du fotocellen: Modell Lengde Bredde Høyde Fireball 50 XD 800 mm 300 mm 395 mm Fireball 75 XD 800 mm 300 mm 395 mm Fjern toppdekselet. Fjern viften. Fjern fotocellen fra festebraketten. Rengjør fotocellelinsen med en bomullspinne

15 VEDLIKEHOLD... forts. Vifteblader: GJØR DEG KJENT MED VARMEREN... forts. Powerheater 37 og 50 Rengjør bladene på viften hver sesong eller ved behov. Fjern toppdekselet. Bruk en sekskantnøkkel for å løsne justeringsskruen som fester viftebladet til motorakselen. Skyv viften av motorakselen. Rengjør viften med en myk klut som er fuktet med parafin eller løsemiddel. Vær forsiktig så bladene ikke bøyes ut av stilling. Tørk viften grundig. Sett viften på plass igjen på motorakselen. Plasser viftenavet helt jevnt med enden av motorakselen. Plasser justeringsskruen flatt mot akselen. Stram skruen godt (4,5 5,6 Nm). Sett på plass igjen toppdekselet. Dyse: Rengjør dysen etter behov. Åpne toppdekselet. Fjern viften. Fjern brennstoff- og luftslangene fra brennerhodet. Fjern tenningsledningen fra elektroden/tennpluggen. Fjern de tre skruene, og fjern brennerhodet fra forbrenningskammeret. Fjern elektroden/tennpluggen fra brennerhodet. Fjern dysen forsiktig fra brennerhodet. 18 Modell Lengde Bredd Høyde e Powerheater mm 540 mm 615 mm Powerheater mm 620 mm 670 mm 11

16 MONTERINGSINSTRUKSJONER Powerheater Disse modellene leveres ikke med hjul som standard og monteres på følgende måte: Plasser hullene i toppdekselet jevnt med de to monteringshullene som illustrert. Fest håndtaket ved å stramme de vedlagte skruene. Powerheater 37 Disse modellene leveres med hjul og håndtak som standard. Alle hjul, håndtak og fester følger vedlagt. Skyv akselen gjennom hjulrammen. Fest hjulene på akselen, og sørg for at det forlengede hjulnavet peker mot hjulrammen. Plasser flate skiver og splint på akselendene, og fest godt ved å bøye splinten med en lang tang. Plasser varmeren på hjulrammen, slik at siden med luftinntaket (baksiden) kommer over hjulene. Juster hullene på tankflensen jevnt med hullene på rammen. Plasser håndtakene oppå tankflensen. Stikk skruene gjennom håndtakene, tankflensen og hjulrammen som vist, og fest mutterne for hånd etter at hver skrue er satt på plass. Stram alle mutterne godt etter at alle skruene er satt på plass.

17 VEDLIKEHOL D 17 ADVARSEL! Luftforurensning som kommer inn i varmeren, kan påvirke varmeeffekten, skade enheten og forårsake helseproblemer. Eksempel: Sparkelstøv og malingssprut vil skade motorlageret, tilstoppe filtrene, forurense forbrenningskammeret og forårsake blafrende flamme og helsefare. Vær oppmerksom på at deler som skades av sparkelstøv, malingssprut eller lignende ikke dekkes av garantien. Det vil også påløpe et gebyr for rengjøring av varmere som er skadet av sparkelstøv, malingssprut eller lignende. Følgende er kun veiledende: Dersom varmeren brukes i svært støvete miljøer, bør serviceintervallene endres tilsvarende for å forlenge levetiden til varmeren. ADVARSEL! Utfør aldri service på varmeren når støpselet er koblet i stikkontakten, eller den fortsatt er varm! BRUK KUN ORIGINALE RESERVEDELER Bruk av tredjepartskomponenter og lignende kan medføre at garantien annulleres og skape utrygge driftsforhold. Luftinntaksfilter: Skift filteret eller vask og tørk det, bruk mildt såpevann, hver 500. driftstime eller oftere i svært støvete miljøer. Fjern skruene langs siden av varmeren. Løft av toppdekselet. Fjern viftedekselet. Vask eller skift luftinntaksfilteret. Sett viftedekselet og toppdekselet på plass igjen. Luftuttaksfilter/lofilter: Skift filteret etter hver 500. driftstime, en gang i året, eller oftere ved bruk i svært støvete miljøer. Fjern toppdekselet og viftedekselet. Fjern skruene på filterdekselet på enden. Fjern filterdekselet på enden. Skift luftuttaks- og lofilteret. Sett på plass igjen filterdekselet på enden.

18 KOBLINGSSKJEMA MONTERINGSINSTRUKSJONER forts. Powerheater 50 Disse modellene er allerede montert med håndtak og justerbart rør. Det er kun hjulene, med aksel og braketter som må monteres se nedenfor

19 VARMERENS KONSTRUKSJON Brennstoffsystem: Varmeren er utstyrt med en elektrisk luftpumpe som tvinger luft gjennom luftslangen som er koblet til brennstoffinntaket, og deretter gjennom en dyse i brennerhodet. Når luft passerer foran brennstoffinntaket, strømmer brennstoffet fra tanken og inn i brennerdysen. Denne blandingen av brennstoff og luft sprutes deretter inn i forbrenningskammeret som en fin damp. Sikker tenning: Den elektroniske tenneren sender spenning til en spesialkonstruert elektrode/tennplugg. Elektroden/tennpluggen tenner den ovennevnte brennstoff- og luftblandingen. 14 Luftsystem: Den kraftige motoren driver en vifte som fører luft inn i og rundt i forbrenningskammeret. Her varmes luften opp og sendes ut gjennom forsiden av varmeren. Sikkerhetssyste m Termostat: Varmeren er utstyrt med en temperaturkontroll som slår av varmeren dersom temperaturen på innsiden når et farlig høyt nivå. Dersom enheten aktiveres og slår av varmeren, kan det være et tegn på at varmeren trenger service. Når temperaturen faller under det forhåndsinnstilte nivået, kan du starte varmeren igjen. Sikring av det elektriske systemet: Det elektriske systemet i varmeren er beskyttet av en sikring som er montert på kretskortenheten og beskytter den og andre elektriske komponenter mot skade. Hvis varmeren ikke fungerer, skal du først kontrollere sikringen og om nødvendig skifte den. Bytt alltid til samme type sikring. Flammesensor: Varmeren er utstyrt med en fotocelle som kontrollerer flammen i forbrenningskammeret under normal drift. Varmeren slås av dersom brennerflammen slukner.

20 BRUKSANVISNING Slik starter du varmeren. Plasser varmeren på et jevnt og stabilt underlag. Skru av tanklokket. Fyll tanken med diesel. Skru på tanklokket igjen. Merk: Fyll aldri på tanken når varmeren er slått på eller fortsatt varm. La alltid varmeren avkjøles før du fyller på brennstoff. Fyll aldri på tanken i et lukket rom. Ikke overfyll tanken, og tørk vekk eventuelt søl før du starter varmeren. Sett støpselet på strømledningen i en egnet stikkontakt. Still inn termostaten på ønsket temperatur. Still strømbryteren på "PÅ/ON", slik at strømindikatoren lyser og varmeren starter. Viktig: Varmeren bør startes utendørs første gang for å brenne av oljer og lignende fra produksjonen. Hvis varmeren ikke starter, kan termostaten være stilt for lavt. Still termostaten på en høyere temperatur for å starte varmeren. Hvis varmeren fortsatt ikke starter, stiller du strømbryteren på OFF og deretter tilbake på PÅ/ON. Merk: De viktigste elektriske komponentene i varmeren er beskyttet av en sikring som er montert på kretskortet. Hvis varmeren ikke starter, skal du først kontrollere sikringen og om nødvendig skifte den. Kontroller også strømkilden for å forsikre deg om at spenningen og frekvensen er korrekt. Slik slår du av varmeren: Still strømbryteren på "AV/OFF", og koble fra strømledningen. Slik starter du varmeren på nytt: Vent i minst ti sekunder etter at du har slått av varmeren. Gjenta trinnene under "Slik starter du varmeren". 15

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

Powerheater Propandrevne byggvarmere Powerheater 15G, 29G og 44G

Powerheater Propandrevne byggvarmere Powerheater 15G, 29G og 44G Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

Bruksanvisning. Byggvarmer. Powerheater 22S Powerheater 32S

Bruksanvisning. Byggvarmer. Powerheater 22S Powerheater 32S Bruksanvisning Byggvarmer Powerheater 22S Powerheater 32S FUNKSJONSPLAN 1 Brennkammer 2 Brenner 3 Dyse 4 Magnetventil 5 Dieselpumpe 6 Motor 7 Vifte 8 Brennstoffilter 9 Brennstoffkrets 10 Støtte/Håndtak

Detaljer

Bruksanvisning Byggvarmer. Powerheater 55S Powerheater 85S

Bruksanvisning Byggvarmer. Powerheater 55S Powerheater 85S Bruksanvisning Byggvarmer Powerheater 55S Powerheater 85S funksjonsplan 1 Brennkammer 2 Brenner 3 Dyse 4 Magnetventil 5 Dieselpumpe 6 Motor 7 Vifte 8 Brennstoffilter 9 Brennstoffkrets 10 Støtte/Håndtak

Detaljer

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT DIESELVARMER BRUKSANVISNING Modell: 30RT SPECIFIKASJONER CAUTION: Use with No. 1-K kerosene or No. 1 diesel fuel Modell Trykk (bar) 0.4 Max.kapasitet (KW) (Kcal/h) (Btu/h) 30RT 30 25800 105000 Max. forbruk

Detaljer

Manual Summer 18/GE20 byggtørker

Manual Summer 18/GE20 byggtørker Summer 18/GE20 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. HÅNDTAK (Summer 18) 5. MAGNETVENTIL 6. DRIVSTOFFPUMPE

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

BRUKSANVISNING. FOMA Powerheater Transportable byggvarmere. Diesel drevne

BRUKSANVISNING. FOMA Powerheater Transportable byggvarmere. Diesel drevne BRUKSANVISNING FOMA Powerheater Transportable byggvarmere Diesel drevne September 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE SIKKERHETSREGLER 2. APPARATBESKRIVELSE 3. TEKNISKE SPESIFIKASJONER 4. INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

Askesuger Bruksanvisning

Askesuger Bruksanvisning Askesuger Bruksanvisning Med tanke på din egen sikkerhet, les og forstå denne bruksanvisningen. Sug ikke opp varm aske, kull, giftige, brennbare eller andre farlige materialer. Askesugeren må ikke brukes

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

BRUKSANVISNING. FOMA Powerheater Transportable byggvarmere. Diesel drevne

BRUKSANVISNING. FOMA Powerheater Transportable byggvarmere. Diesel drevne BRUKSANVISNING FOMA Powerheater Transportable byggvarmere Diesel drevne September 2009 INNHOLDFORTEGNELSE: 1. Generelle sikkerhetsforeskrifter 2. Beskrivelse av byggvarmeren 3. Tekniske data 4. Monteringsanvisning

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Modell PT-70-SS-A-EU. Ta vare på denne håndboken for senere bruk.

Modell PT-70-SS-A-EU. Ta vare på denne håndboken for senere bruk. Brukerhåndbok Pro on the go Modell PT-70-SS-A-EU, Ta vare på denne håndboken for senere bruk. VIKTIGT! Les nøye gjennom anvisningene i denne brukerhåndboken før du monterer, bruker eller utfører vedlikeholdsarbeid

Detaljer

Register your product and get support at HP8116. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8116. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8116 NO Brukerhåndbok a b Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm INDUSTRY-LINE BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE INDUSTRY-LINE 5000/9000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING...

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

POLARIS ARBEIDSLYS 55W

POLARIS ARBEIDSLYS 55W POLARIS ARBEIDSLYS 55 WATT nor-tech nor-tech POLARIS ARBEIDSLYS 55W INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA...

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Modell FH843103 Gass kategori I 3B/P(30) Total effekt 14.00KW (1000 g/t), Grill og sidebrenner 3,5kW Gasstrykk 30mbar Identifikasjonsnummer 359BT848 Kun for

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703

Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703 Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703 Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

Manual Phoen 110 byggtørker

Manual Phoen 110 byggtørker Phoen 110 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. MAGNETVENTIL 5. DRIVSTOFFPUMPE 6. VIFTEMOTOR 7. VIFTE

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300. 1 www.heatwork.com

BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300. 1 www.heatwork.com BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300 1 www.heatwork.com Agent: HeatWork As Skarvenesveien 6, 8514 NARVIK Norway 2 Contents 1 CliWi air systems... 4 1.1 Bruksområder... 4 2 Teknisk data... 5 3 Deleliste...

Detaljer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 NORSK

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE Prod.nr. IT015336 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere referanse. EGENSKAPER Damppressen sørger for et rent og profesjonelt resultat hver gang! Overflaten

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 UTVENDIGE DELER Fig. 1 Pistol Tilkobling vannslange, Bruk ¾ krankobling Av/på bryter Tilkobling

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning Vinskap WC 7210 Brukerveiledning I N N H O L D Sikkerhetsanvisninger 1 Oversikt 2 Montering 2 Temperaturinnstilling 3 Virkemåte 4 Feilsøking 4 Tekniske data 5 Garanti 5 SIKKERHETSANVISNINGER Ved bruk av

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk.

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE UTVENDIGE DELER... 4 SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 5 1. Hold arbeidsområdet

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

Varmetårn 2000W. Brukermanual

Varmetårn 2000W. Brukermanual Varmetårn 2000W Brukermanual Mod. HF5 REM Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk! Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk! SIKKERHET! Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved

Detaljer

20V lader for robotgressklipper

20V lader for robotgressklipper WA3750 1 2 2 a b A B C 4 1. Strømadapter 2. Kobling Ikke alt illustrert eller beskrevet tilbehør inngår i leveransen. Vi anbefaler at du kjøper alt ekstrautstyr fra butikken der du kjøpte dette verktøyet.

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter IT016101 Advarsel! Les og forstå alle instruksjonene før bruk Denne sveisehjelmen er utviklet for å beskytte øyne og

Detaljer

Bruksanvisning. Avfuktingsapparat. Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA

Bruksanvisning. Avfuktingsapparat. Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA Bruksanvisning Avfuktingsapparat Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA Før første bruk Les og følg alle anvisningene, selv om du føler du er kjent med produktet. Oppbevar bruksanvisningen for

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame.

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Behold denne instruksjonsboken gjennom hele livet til produktet. Dette produktet kan bare selges med den tilhørende

Detaljer

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Brukerhåndbok 2015-12-01 Optimal forlengelse Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Innhold Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2 Innledning 3 Bruksanvisning 3 Rengjøring 4 Annen informasjon 5 Egne notater 7

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

DIESELDREVNE TRANSPORTABLE VARMLUFTSAGGREGAT

DIESELDREVNE TRANSPORTABLE VARMLUFTSAGGREGAT Hekksaks HT450B/HT550B DIESELDREVNE TRANSPORTABLE VARMLUFTSAGGREGAT Bruksanvisning GRYP25AP V.nr. 450073 Vnr. 530280 INNHOLDFORTEGNELSE: 1. Generelle sikkerhetsforeskrifter 2. Beskrivelse av aggregatet

Detaljer

- Installasjon og Service Guide

- Installasjon og Service Guide INSTALLASJON 1) PLASSER MASKINEN PÅ ET STABILT OG FLATT UNDERLAG 2) MÅ IKKE PLASSERES I DIREKTE SOLLYS ELLER VED VARMEKILDER 3) DET BØR VÆRE CA. 80 MM ÅPNING PÅ BAKSIDEN AV MASKINEN OG 20 MM PÅ SIDENE

Detaljer

AC-7W airconditioner BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM

AC-7W airconditioner BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM AC-7W airconditioner NO BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM SIKKERHETSINSTRUKTIONER VIKTIG! Enheten er konstruert for innendørs bruk. Beregning: Denne enheten må være koblet til en 220-240 V / 50Hz jordet stikkontakt.

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR 427070 NO Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved bruk av elektriske artikler, spesielt når

Detaljer

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten.

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Varmepumpe Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. 1 Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollens

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Register your product and get support at HP8699. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8699. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8699 Brukerhåndbok r q p o a b s t n m c d u l k e Salon j f g h i v 23 24 x 3 4 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 7~10 sec. 8 9 Norsk

Detaljer

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE ALLE DE VEDLAGTE INSTRUKSENE SELV OM DU TROR AT DU KJENNER DEN ELEKTRISKE GRILLEN OG HVORDAN DEN SKAL BRUKES. SIKKERHETSINFORMASJON

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Brukerhåndbok

Hairdryer. Register your product and get support at.  HP4935/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING Viktig: les denne brukerveiledningen nøye før utstyret settes i drift. Behold denne brukerveiledningen for fremtidig referanse. Installasjon av kjøleboks.

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at HP4823 HP4824 HP4828. NO Brukerhåndbok

Hairdryer.  Register your product and get support at HP4823 HP4824 HP4828. NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4823 HP4824 HP4828 NO Brukerhåndbok d c a b Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser. PARAFIN/DIESELDREVNE BYGGTØRKER Modell: PT-100T-IDF-EU, PT-170T-IDF-EU

Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser. PARAFIN/DIESELDREVNE BYGGTØRKER Modell: PT-100T-IDF-EU, PT-170T-IDF-EU Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser PARAFIN/DIESELDREVNE BYGGTØRKER Modell: PT-100T-IDF-EU, PT-170T-IDF-EU Sørg for at du har lest og forstått alle instruksene i denne bruksanvisningen før du monterer,

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

ELEKTRISK GASSKOMFYR BRUKSANVISNING

ELEKTRISK GASSKOMFYR BRUKSANVISNING ELEKTRISK GASSKOMFYR BRUKSANVISNING Kjære kunde! Gratulerer med valget av denne komfyren! Produktet er laget i moderne fabrikklokaler, og våre krav til høy standard og kvalitet i alle ledd vil gi deg glede

Detaljer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler

Detaljer

BRUKERMANUAL for. 305 Cycle BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for. 305 Cycle BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for 305 Cycle BUILT FOR HEALTH Sikkerhetsinstrukser: ADVARSEL: For å forhindre skader og ulykker, les gjennom instruksjonene nøye før du tar i bruk sykkelen 1. Denne sykkelen er kun beregnet

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser. Parafin/Dieseldrevne byggtørker

Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser. Parafin/Dieseldrevne byggtørker Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser Parafin/Dieseldrevne byggtørker Modell: PT-45-KFA-EU, PT-70T-KFA-EU, PT-125T-KFA-EU, PT-175T-KFA-EU, PT-215T-KFA-EU Sørg for at du har lest og forstått alle instruksene

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

Bruksanvisning for gassovn

Bruksanvisning for gassovn Bruksanvisning for gassovn 430-043 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB Les bruksanvisningen nøye før bruk! SIKKERHETSANVISNINGER Les bruksanvisningen før du tar i bruk ovnen. Installer kun ovnen

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer