Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: Kl. 13:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 19.02.2003 Kl. 13:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008"

Transkript

1 LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet TID: Kl. 13:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf , eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKLISTE: Sak nr. Sakstittel 014/03 REFERATSAKER 015/03 GODKJENNING AV MØTEBOK 016/03 SØKNAD OM STARTLÅN FOR VIDERE TILDELING 017/03 SKOGN HELSETUN - OMBYGGING TIL LEILIGHETER I SOKKELETASJEN. 018/03 INNHERRED SAMKOMMUNE - ORGANISERING FRAM TIL /03 HØRINGSSUTTALELSE OM ENDRING I KOMMUNELOVEN ANG KOMMUNAL REVISJON Orienteringer: Rådmannen vil orientere om regnskap Nils Torske vil vise lysbilder fra Renbjørs fotolab. Levanger, Odd-E. Thraning Ordfører

2 LEVANGER KOMMUNE REFERATSAKER REFERATSAKER Saksansvarlig: Reidun Johansen Arkiv: Objekt: Arkivsaknr: Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet RJR 014/03 Rådmannens forslag til vedtak: Referatsakene tas til orientering. DOKUMENTER TIL REFERERING: Nr Dok.ID Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel I I U I DET KGL. FINANSDEPARTEM ENT LEVANGER KOMMUNE NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ADV. NILSEN- SOLEM- SØRHOLT SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM EIGEDOMSSKATT TIL KOMMUNANE KOMMUNENS ANDELER AV SKATTEINNTEKTER REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FORVALTNING AV EIENDOMMEN "SOLHEIM" GNR.19/36.

3 LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR GODKJENNING AV MØTEBOK Saksansvarlig: Reidun Johansen Arkiv: Objekt: Arkivsaknr: Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet RJR 015/03 Forslag til vedtak: Protokoll fra formannskapets møte den 5. februar 2003 godkjennes.

4 LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR SØKNAD OM STARTLÅN FOR VIDERE TILDELING. Saksansvarlig: Knut Langdal Arkiv: 251 Objekt: Arkivsaknr: Saken avgjøres av: KOM Saksordfører: (Ingen) Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet KLA 016/03 RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 1. Levanger kommune tar opp Startlån for videre tildeling med et beløp stort kr ,- 2. Lånet tas opp som et annuitetslån med en avdragsfri periode på 5 år og en total løpetid på 25 år, med en flytende nominell rente pt. 7,5% Vedlegg: Bevilgningsbrev med vedlegg fra Husbanken datert Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: Levanger kommune har fått tildelt kr ,-i startlån for videre tildeling, fra Husbanken. Den nye ordningen med Startlån er en forenkling av tidligere to låneordninger, og skal erstatte kjøpslån fra Husbanken og etableringslån fra kommunene. Det vises videre til formannskapets sak nr 006/03 i møte den for orientering om Startlån. Vurdering: Jeg vil tilrå at bevilget lån opptas, da det fortsatt er stor etterspørsel til disse lånene.

5 LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR SKOGN HELSETUN - OMBYGGING TIL LEILIGHETER I SOKKELETASJEN. Saksansvarlig: Håkon Lorås Arkiv: Objekt: Arkivsaknr: Saken avgjøres av: KOM Saksordfører: (Ingen) Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet HLO 017/03 RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 1. Rådmannen tilrår at ledig areal på til sammen 435 m2 i sokkeletasjen på Skogn Helsetun ominnredes til 6 leiligheter med livsløpstandard. 2. Det godkjennes ei kostnadsramme på kr ,- 3. Prosjektet finansieres over lånemidler på 4,5 mill kroner til boliger/omsorgsboliger i investeringsbudsjettet for Vedlegg: Kopi av forprosjektmaterialet. Kopi av notat fra møte i brukergruppa for mennesker med psykiske lidelser. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: Etter at legene som leide lokaler sa opp avtalen og flyttet inn i NTE bygget og helsestasjonen flyttet til sokkelen i nybygget for et år siden har lokalene stått tomme. Det var i en periode planer om at enheten helse/rehab skulle ta i bruk lokalen, men det ble skrinlagt. Etter dette prøvde Meglerhuset Nylander å leie ut lokalene uten at det meldte seg noen interessent. For bygg og eiendom koster det å ha tomme lokaler som er både oppvarmet og ventilert, og det ble startet en prosess med å gjøre om lokalene til leiligheter. Kommunestyret har vedtatt

6 en handlingsplan for personer med psykiske lidelser, og her inngår bl. a bygging av bofellesskap for personer. Kommunen har søkt om å komme i posisjon for å få statlige midler, oppstartingstilskudd og kompensasjonstilskudd. Levanger kommune har så langt ( 2002 og 2003) ikke kommet med på fylkeslegens liste over prioriterte kommuner og prosjekt. Disse boenhetene er slik brukergruppa tilrår tenkt å tilbys personer med de minste psykiske problem. Prosjektet gir 6 leiligheter med livsløpsstandard med varierende størrelse fra 41 m2 til 51 m2. To av leilighetene har soverom som gir plass for dobbelseng. Sentralt i bogruppen er det et fellesareal på 54 m2. Vurdering: Prosjektet gir leiligheter med en bruttokostnad på ca. kr ,-/ enhet. Dette blir leiligheter med god standard ( bl. a ballansert ventilasjon) til en meget lav pris. Ut i fra den lave prisen foreslås dette prosjektet kjørt utenom fylkeslegens prioritering/husbankens rammer. Det arbeides videre med andre prosjekt som vil få langt høyere kostnader slik at kommunens kvote fra Husbanken foreslås benyttet i disse for å få ned husleia.

7 LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR INNHERRED SAMKOMMUNE - ORGANISERING FRAM TIL Saksansvarlig: Ola Stene Arkiv: 033 Objekt: Arkivsaknr: Saken avgjøres av: KOM Saksordfører: (Ingen) Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet OST 018/03 RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: Levanger kommunestyre slutter seg til styringsgruppens forslag til organisering av samkommune-prosjektet fram til konstitueringen av nye kommunestyrer etter valget. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Kommunestyresak 53/2001 Referat fra styringsgruppemøtet Saksopplysninger: Kommunestyret behandlet forstudierapporten "muligheter i utvikling av et tettere samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner" som sak 53 den I denne lå følgende organisering av prosjektet: Oppdragsgivere: FLV-kommunestyrene Styringsgruppe: Ordførerne Rådmennene Prosjektansvarlig: FROSTA Felles formannskapsmøter Ansvarlig: LEVANGER IKT-strategi Ansvarlig: LEVANGER Referansegruppe Regionalt utviklingsprogram Ansvarlig:VERDAL Barnevern Ansvarlig:FROSTA Referansegruppe

8 I vedtaket ble Styringsgruppen utvidet med 3 representanter for de ansattes organisasjoner. Etter som arbeidet har gått videre har det dukket opp behov for å endre organiseringen. Styringsgruppen hadde møte 10. februar og foreslår slik organisering fram til konstitueringen av de nyvalgte kommunestyrene: Vurdering: Forslaget til ny organisering innebærer en bredere politisk deltakelse i styringsgruppen. Samtidig etableres en ressursgruppe som blir det organet prosjektleder har å forholde seg til i det daglige. En viktig endring er også at Prosjektansvarlig-rollen (PA) gjøres tydeligere. Nå blir en av de 3 rådmennene til en hver tid PA og ansvarlig for prosjektet opp mot styringsgruppen, mens de øvrige 2 sitter i ressursgruppen sammen med andre representanter fra ledelsen og fagforeningene. Den nye organiseringen er veldig lik den Levanger kommune hadde i Forny 2001-prosjketet og er i henhold til SND sin Prosjektlederprosess (PLP-metoden). Etter rådmannens vurdering er den foreslåtte organisering en naturlig tilpasning til de erfaringene en har gjort seg i prosjektarbeidet så langt. Det er viktig med en bredere både administrativ og politisk deltakelse, samtidig som det er nødvendig med en avklaring av prosjektleders rolle i forhold til rådmennene og styringsorganene i prosjektet.

9 LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR HØRINGSSUTTALELSE OM ENDRING I KOMMUNELOVEN ANG KOMMUNAL REVISJON Saksansvarlig: Ola Stene Arkiv: 216 Objekt: Arkivsaknr: Saken avgjøres av: for Saksordfører: (Ingen) Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet OST 019/03 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Levanger kommune slutter seg til Kontrollutvalgets uttalelse i sak 002/03. Vedlegg: Brev av fra Kommunal- og regionaldepartementet Brev av fra Søndre Innherred revisjon vedlagt utskrift av protokoll av sak 002/03 i Levanger kontrollutvalgs møte Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Departementets høringsskriv (fikk ikke opp siden) Saksopplysninger: Etter dagens kommunelov skal revisjon av kommuner skje ved egne kommunerevisorer, enten ansatt i den enkelte kommune, eller i et interkommunalt samarbeid i form av en såkalt distriktsrevisjon. Det er begrenset i hvilken grad kommuner kan overlate til private revisjonsfirma å utføre de oppgavene loven pålegger kommunerevisjonen. I St. prp. nr. 64 ( ) (kommuneproposisjonen) varslet departementet at det ville komme tilbake med et lovforslag om kontroll og tilsynssystemet i kommunene og fylkeskommunene basert på at det åpnes for konkurranseutsetting av den kommunale revisjonen. Kommunal- og regionaldepartementet sendte like før jul ut et høringsdokument om endringer i kommuneloven ang kontroll og tilsyn av kommunene. I dette høringsnotatet sendes departementets utkast til vurderinger og lovforslag på alminnelig høring. Kjerneinnholdet i lovforslaget dreier seg om å legge til rette for konkurranseutsetting av kommunal revisjon. Det fremmes også forslag om enkelte andre

10 lovendringer som ikke har noen nødvendig sammenheng med at det åpnes for konkurranseutsetting, se særlig kapittel 5 om kontroll og tilsyn med selskaper og andre fristilte organisasjonsmodeller. Siktemålet med disse endringene er i følge departementet at en ønsker å styrke den kommunale egenkontrollen. Det er ikke foretatt gjennomgripende endringer i det system for kommunal egenkontroll som ble innført i kommuneloven av Bortsett fra at det forelås å åpne for at kommunene kan beslutte å konkurranseutsette revisjonstjenestene, ligger hovedtrekkene i regelverket fast. Høringsnotatet er på 130 sider, fordelt på 13 kapitler, og er tilgjengelig via internett på følgende adresse: I kapittel 1 foretas en begrepsdiskusjon av begrepene kontroll og tilsyn. Noen prinsipielle forhold om kontroll og tilsyn i og med kommuner drøftes. Kapitlet er delt i en omtale av kommunal egenkontroll og en omtale av statlig kontroll med kommuner. Deretter drøftes kort forholdet mellom kommunal egenkontroll og statlig kontroll. Dette kapitlet leder ikke opp til noe lovforslag. I kapittel 2 drøftes prinsippet om å åpne for konkurranseutsetting av revisjonen. Kapitlet er i stor grad en gjengivelse av de vurderinger som ble gjort i kommuneproposisjonen våren 2002, nærmere knyttet opp til lovforslaget. Hovedvekten er lagt på en prinsipiell vurdering og vektlegging av at spørsmålet om konkurranseutsetting må være opp til kommunene selv å avgjøre. Dette kapitlet danner således bakgrunnen for kjernen i lovforslaget. Det er her også redegjort for de valgmuligheter kommunene får mht. ulike måter å sørge for revisjon av kommunen. Spørsmålet om oppløsning av dagens distriktsrevisjoner er også drøftet her. Når det gjelder revisjon og kontroll på skatteinnfordringsområdet, er det ikke foreslått å åpne for å konkurranseutsette dette området. Bestemmelsene om kontroll og revisjon på dette området hører under Finansdepartementet og Skattedirektoratet, og kontroll og revisjonsansvaret er her delt mellom Riksrevisjonen og dagens kommunerevisjonsenheter. For å kunne åpne for å konkurranseutsette dette området ville det vært nødvendig å etablere spesialregler om uavhengighet/objektivitet/konfidensialitet. Disse reglene ville måtte være så strenge at de i praksis ville utelukke private revisorer/firma fra å revidere dette området. Det er departementets vurdering at det bør sperres for det når dette likevel er realiteten. Kapittel 3 inneholder beskrivelsen av gjeldende rett om kommunal egenkontroll, kommunestyrets tilsynsansvar, kontrollutvalget, revisjon m.m. I kapittel 4 drøftes behovet for endringer i kommunelovens bestemmelser om egenkontroll, herunder revisjon. Kommunestyrets og kontrollutvalgets tilsynsansvar drøftes. Kontrollutvalget foreslås videreført som obligatorisk organ, og dets funksjon fremheves og styrkes. Det foreslås bl.a. at kontrollutvalget skal sikres tilfredstillende sekretærbistand. Denne funksjonen vil være viktig i forbindelse med utøvelse av bestillerfunksjonen vedr. revisjonsoppdrag. Videre drøftes administrasjonssjefens ansvar for å utøve tilsyn og kontroll. Det foreslås å fremheve dette ansvaret gjennom en egen lovbestemmelse.

11 Videre drøftes innholdet av forvaltningsrevisjon, regnskapsrevisjon og revisjon av internkontrollen kort. Det legges opp til å definere nærmere innholdet i de revisjonstjenester kommunen skal bestille i forskrifter. Dette vil etter departementets mening være hensiktsmessig for å unngå at konkurranse om kommunal revisjon skal dreie seg om en konkurranse om pris på bekostning av kvalitet og omfang. Lovforslaget inneholder derfor hjemler til å gi forskrifter både om kontrollutvalgets virksomhet og om revisjon. I høringsutkastet er det varslet at innholdet i både forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon vil ta utgangspunkt i riksrevisjonenes standarder. For den delen av kontroll og tilsyn som går utover de rene revisjonsoppgaver vil det bli overlatt til kommunen selv å definere innhold og omfang. Når det gjelder spørsmålet om eventuelle kompetansekrav til den som skal ta revisjonsoppdrag for en kommune, foreslås det å komme tilbake til dette i forskriftsform. Spørsmålet om egen autorisasjonsordning for kommunal revisjon drøftes. Det foreslås ikke å etablere en slik ordning nå, men gis uttrykk for at det kan være aktuelt å komme tilbake til dette senere om det skulle vise seg å være behov for det. Spørsmålet om tilsynsordninger for kommunal revisjon drøftes kort, men det foreslås ikke å etablere egne statlige tilsynsordninger her foreløpig. I kapittel 5 drøftes kontroll og tilsyn med fristilte organisasjonsmodeller selskaper og liknende. Det foreslås ikke å lovfeste at forvaltningsrevisjon skal være obligatorisk i kommunalt eide selskaper, men at dette skal være opp til eieren selv (kommunen) å vurdere. Det foreslås imidlertid å legge til rette for kontroll og innsyn i kommunens selskaper for kommunens egne kontrollorganer kontrollutvalget og den revisor som reviderer kommunen. Lovforslaget er en parallell til Riksrevisjonens adgang til å føre kontroll med statens selskaper. Kapittel 6 tar opp spørsmål om revisors uavhengighet/objektivitet. Av drøftelsen i dette kapitlet fremgår at verken forvaltningslovens regler om inhabilitet eller revisorlovens regler om uavhengighet for privat revisor passer helt i forhold til en situasjon der det skal være mulig for kommuner å velge å ha egne ansatte revisorer, delta i et interkommunalt samarbeid om revisjon eller konkurranseutsette revisjonen. Det foreslås å ta inn en bestemmelse om uavhengighet i kommuneloven som svarer til bestemmelsen om uavhengighet i forslag til ny lov om riksrevisjonen. Denne bestemmelsen vil gjelde alle som tar revisjonsoppdrag for en kommune, enten det er en ansatt revisor i den enkelte kommune, i en interkommunal sammenslutning eller en privat revisor/firma. Det er lagt vekt på at samme bestemmelse om uavhengighet bør gjelde for alle som tar revisjons- og kontrolloppdrag for en kommune bl.a. av hensyn til like konkurransevilkår. I kapittel 7 drøftes revisors rett til innsyn overfor kommunen, taushetsplikt for revisor og allmennhetens rett til dokumentinnsyn i forbindelse med kontroll og revisjon i kommunen. Kort oppsummert forslås det å gi den som reviderer en kommune rett til innsyn i alt som er nødvendig for å utføre arbeidet, og følgelig også en helt generell taushetsplikt om alt det revisor måtte få kjennskap til. Taushetsplikten er naturligvis ikke til hinder for at revisor kan kommunisere med kommunens kontrollutvalg og andre instanser i den grad det er nødvendig for å utføre oppdraget. Den taushetsplikten verner kan også samtykke til at den ikke skal gjelde.

12 Når det gjelder allmennhetens innsyn vil offentlighetsloven gjelde på vanlig måte. Det foreslås ikke spesialregler om offentlig innsyn i forbindelse med kontroll og revisjon i kommuner. Det pekes på at departementet vil kunne vurdere dette nærmere etter at offentlighetsutvalget har vurdert offentlighetslovens regler om innsyn i forhold til kommunale selskaper og andre private rettssubjekter. I kapittel 8 drøftes kort forholdet til bestemmelser om revisjon og kontroll i Longyearbyen lokalstyre. Kommuneloven gjelder ikke for Svalbard. Svalbardloven har imidlertid enkelte regler som er parallelle med kommunelovens. Det foreslås ikke endringer, men oppfordres til at de aktuelle høringsinstanser, dvs. Justisdepartementet og Longyearbyen lokalstyre, selv vurderer behovet for endringer på basis av forslaget til endringer i kommuneloven. I kapittel 9 gis en nærmere beskrivelse av en del generelle regler som er sentrale i forbindelse med konkurranseutsetting. Kapitlet er i hovedsak tenkt som veiledning til kommunene, og det foreslås ingen lovendringer her. Videre er det redegjort kort for enkelte arbeidsrettslige spørsmål, derunder reglene om virksomhetsoverdragelse og de ansattes rettigheter i den forbindelse. I kapittel 10 er det redegjort for hvilken betydning dagens regler om merverdiavgift har for revisjon av kommuner. Her foreslås det ingen endringer, men vises til merverdiavgiftsutvalgets arbeid. Kapittel 11 omhandler økonomiske og administrative konsekvenser. I Kapittel 12 er det tatt inn merknader til de enkelte bestemmelser i lovforslaget. I kapittel 13 er selve lovforslaget tatt inn. Det foreslås imidlertid også andre betydelige endringer. Levanger kontrollutvalg behandlet saken i sitt møte 3. februar, og fattet følgende vedtak: 1. Kontrollutvalgets høringsuttalelse oversendes ordføreren. Sammen med høringsuttalelsen vedlegges oversikt over revisjonens oppgaver knyttet til oppdraget Levanger kommune og utviklingen i revisjonskostnadene. 2. Kontrollutvalget ber om at kontrollutvalgets høringsuttalelse blir hensyntatt i kommunens videre behandling av departementets høringsnotat. Vurdering: Kontrollutvalget har en omfattende uttalelse til forslagene. Utvalget er i hovedsak nokså kritisk til de foreslåtte endringene. Uttalelsen gjengis nedenfor: Kontrollutvalget i Levanger har i møte 3 februar 2003 behandlet høringsnotat fra Kommunal- og regionaldepartementet, og har følgende kommentarer: Innledningsvis vil vi peke på at den kort høringsfristen vanskeliggjør en forsvarlig saksbehandling. Dette er en viktig sak for kommunal sektor, og den korte fristen kan medføre at mange kommuner ikke har kapasitet til å avgi høringsuttalelse. Videre mener vi

13 at høringsnotatet er noe ufullstendig og inneholder enkelte selvmotsigelser. Dette vil vi komme nærmere tilbake til i etterfølgende. Kap. 2 Om konkurranseutsetting av kommunal revisjon GENERELLE KOMMENTARER: Vi tar til etterretning at departementet foreslår konkurranseutsetting av kommunal revisjon ut fra prinsippet om kommunalt selvstyre. Vi finner det likevel riktig å trekke fram en del konsekvenser av konkurranseutsettingen. En av flere forutsetninger for at konkurranseutsetting skal bli vellykket, dvs gi rimeligere og/eller bedre revisjonstjeneste, er at det faktisk er et marked som fungerer. En kommune driver en mangesidig og kompleks virksomhet, og som også departementet har påpekt krever kommunal revisjon tilleggskompetanse i forhold til privat revisjon samt et bredt fagmiljø. Dette vil begrense antall aktører på området. Strenge habilitetsbestemmelser, som er påkrevet når det gjelder revisjon av en kommune, vil også virke begrensende for antall leverandører av revisjonstjenester. I utkantområder kan kommunene komme i en situasjon hvor de ikke har noe annet valg enn å ansette egne revisorer, eventuelt inngå i et interkommunalt samarbeid. Å få et tilstrekkelig bredt fagmiljø kan for disse kreve betydelig større ressurser enn dagens ordning.vi ser at departementet åpner for muligheten for Kommunerevisor i deltidsstillling. Dette rimer dårlig med den faglige bredde som det forutsettes at kommunerevisor skal dekke. En kommune vil selv for de 4 store revisjonsselskapene være et stort oppdrag. Vi stiller spørsmål ved om en utrygg revisor en revisor som er redd for å miste oppdraget er en tilstrekkelig kritisk revisor. Diverse skandaler det siste året, også her i landet, gjør ikke dette spørsmålet mindre aktuelt. I en konkurransesituasjon vil det være en risiko for at private aktører dumper prisene for å komme inn på markedet. Dette er en mulighet som dagens kommunale revisjonsenheter ikke har. Dersom kommunal revisjon taper i første anbudsrunde, kan grunnlaget for en framtidig kommunal revisjon være borte. Vi viser til den bekymring som Kredittilsynet nylig har gitt uttrykk for når det gjelder praksisen med prisdumping av revisjonstjenesten for i neste omgang å ta igjen tapte inntekter på rådgivningstjenester. OM REVISJONENS OPPGAVER Departementet foreslår at kommunene kan velge å konkurranseutsette revisjonen helt eller delvis. Unntatt fra dette er revisjon av skatteregnskapet og skatteinnfordringen, som ut fra hensynet til revisors uavhengighet/objektivitet/konfidensialitet foreløpig ikke kan konkurranseutsettes. Departementet skal komme tilbake til hvordan revisjonen av skatteregnskapet/skatteinnfordringen skal innrettes i lovproposisjonen. Vi mener at dette burde vært klarlagt før kommunene skal uttale seg om den framtidige revisjonsordningen. Prinsipielt av ressursmessige og faglige hensyn mener vi det er viktig at helheten i kommuneoppdragene ikke splittes opp. Dersom kommunen for eksempel velger en revisor til å foreta regnskapsrevisjonen og en eller flere andre til å gjennomføre forvaltningsrevisjon, kan viktige synergieffekter gå tapt. I tillegg vil det etter vår vurdering være uklart hvem som egentlig er ansvarlig revisor for kommunen, dersom oppdraget blir splittet.

14 Vi ser imidlertid at det er i forhold til forvaltningsrevisjon at det er størst problem knyttet til revisors habilitet. En mulig løsning på dette kan være at det kun er regnskapsrevisjonen som kan konkurranseutsettes. Vi mener likevel at hensynet til helheten skal veie tyngst. Vi vil for øvrig peke på at departementets forslag ikke sier noe om revisjon av pasientregnskap/beboerregnskap/spillemiddelregnskap, som også er lovpålagte oppgaver for kommunal revisjon. Dette burde også vært klarlagt i høringsnotatet. FORHOLDET TIL DAGENS KOMMUNALE REVISJONSENHETER Vi registrerer at departementet ikke finner grunn til å gjennomføre tiltak for å hindre en ukontrollert oppløsning av dagens kommunale revisjonsenheter. Departementet har tidligere uttalt at det antar at mange kommuner vil benytte muligheten til å konkurranseutsette revisjonen. Vi vil her peke på at dersom dagens kommunale revisjonsenheter blir sterkt svekket enten det skjer ved at ansatte slutter, blir kjøpt opp av privat revisjon eller oppdrag forsvinner kan en risikere å gå fra et offentlig monopol til et privat monopol. Det vil neppe være verken i statens eller kommunenes interesse. Kap 4 pkt 4.2 Kommunestyrets ansvar for kontroll og tilsyn Vi støtter departementets forslag på dette punktet. Kap 4 pkt 4.3 Særlig om administrasjonssjefens ansvar for kontroll og tilsyn Det er etter vår vurdering riktig at administrasjonssjefens ansvar på dette området blir lovfestet. Kap 4 pkt 4.4 Kontrollutvalget Vi finner det positivt at departementet foreslår å videreføre og styrke et obligatorisk kontrollutvalg. Vi støtter departementets forslag om at minst ett av medlemmene i kontrollutvalget skal være medlem av kommunestyret. Det vil være viktig for kontakten med oppdragsgiveren nemlig kommunestyret. Etter vår vurdering vil det være riktig at det er lederen av kontrollutvalget som skal velges blant kommunestyremedlemmene. Dette knytter kontrollutvalget nærmere oppdragsgiveren. I tillegg mener vi at det vil være et riktig prinsipp at lederen skal velges fra opposisjonen. Etter det nye loverforslaget vil kontrollutvalget bli tillagt en ny oppgave nemlig bestillerfunksjonen, dersom kommunen ønsker å konkurranseutsette revisjonen. Dermed må kontrollutvalget ha eller knytte til seg nødvendig kompetanse, som juridisk kompetanse og anbudskompetanse. I tillegg må kontrollutvalget ha kompetanse i den tjenesten som skal kjøpes inn revisjon. Dette vil sette store krav til kontrollutvalget og sekretariattjenesten. Det er kommunestyret som skal sørge for at kontrollutvalget har tilstrekkelig sekretærbistand. Vi tolker høringsnotatet slik at verken kommunens administrasjon eller kommunens revisor, kan inneha sekretærfunksjonen. Kommunen har valget mellom egen fast ansatt sekretær, å delta i et interkommunal samarbeid om sekretærbistand eller kjøpe slik bistand i det private marked. Dette vil for mange kommuner kunne bli en kostbar løsning, som i tillegg kan by på praktiske problemer. Sekretariattjenesten må inneha spesialkompetanse på flere felt, jfr avsnittet ovenfor, og det er tvilsomt om dette kan ivaretas av en person på hel eller deltid. Kommunene kan komme i en situasjon hvor den må bruke langt større ressurser til sekretariatfunksjonen for kontrollutvalget enn etter dagens ordning.

15 I dag er det den kommunale revisjonen som innehar sekretariatfunksjonen for kontrollutvalget. Vi mener at denne ordningen må kunne videreføres, dvs være et av de alternativene som kommunene kan velge mellom når det gjelder sekretærbistand. Dersom kommunen velger å konkurranseutsette revisjonstjenesten, må dette kunne løses ved at kommunen kjøper bistand til denne oppgaven fra annet hold. Det vil uansett være slik at den som er kommunens revisor vil kunne påstås å ha en fordel i en konkurransesituasjon og det vil gjelde selv om revisor ikke er sekretær for kontrollutvalget. Av lovforslaget framgår det at kontrollutvalget skal sørge for at kommunens regnskaper blir betryggende revidert, og har ansvaret for at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning skjer i samsvar med bestemmelser og vedtak. Vi er usikker på om dette medfører at kontrollutvalget er tillagt det faglige ansvaret for forvaltningsrevisjonen. Det er etter vår vurdering behov for en klargjøring av grensene mellom revisors ansvar og kontrollutvalgets ansvar for forvaltningsrevisjonen. Vi stiller på nytt spørsmålet om hvem som er ansvarlig revisor for kommunen. Etter dagens ordning har kontrollutvalgene full innsynsrett i revisjonens arbeidspapirer, og den kommunale revisjon er underlagt forvaltningslov og offentlighetslov. Etter lovforslaget vil forvaltningslov og offentlighetslov ikke gjelde for privat revisjon som har kommunale oppdrag. Manglende innsynsrett vil gjøre det vanskelig for kontrollutvalgene å følge opp kvaliteten på revisjonstjenesten. Forslaget gir kontrollutvalgene et økt ansvar for revisjonen av kommunene, og dette henger dårlig sammen med begrenset informasjonstilgang. På den andre siden foreslås det mulighet for åpne møter i kontrollutvalget, dvs økt meroffentlighet. Kap 4 pkt 4.5 Forvaltningsrevisjon Vi finner det positivt at departementet ønsker å styrke forvaltningsrevisjonen, og forutsetter at dette blir ytterligere presisert i forskrift. For øvrig vises til vår uttalelse om forvaltningsrevisjon under punktet om kontrollutvalg. Kap 4 pkt 4.6 Regnskapsrevisjon Vi er enige i at det kommunale regnskap er spesielt, og at det bør revideres i henhold til god kommunal revisjonsskikk. Kap 4 pkt 4.7 Revisjon av internkontrollen Blir internkontrollen en integrert del av alle typer revisjon, og ikke en særskilt oppgave som i dag, vil det, dersom revisjonsoppdraget blir fordelt på flere revisorer, være nødvendig for kontrollutvalget å følge opp at denne oppgaven blir tilstrekkelig ivaretatt. Kap 4 pkt 4.9 Kompetansekrav for kommunerevisor Departementet uttaler i høringsnotatet at det er viktig at den som utfører revisjonen av en kommune har de nødvendige kvalifikasjoner, og at det ikke er treffende å stille krav om at vedkommende må være registrert eller statsautorisert revisor. Ut fra den mangesidige virksomhet som en kommune driver, og at dette skjer innenfor et regelverk og en målstruktur som er vesentlig forskjellig fra privat virksomhet, sier vi oss enig med departementet her. Vi mener likevel at departementet må skissere hvilken kompetanse en revisor som opererer i det kommunale marked skal inneha. Dette vil være en fordel for kommunene og kontrollutvalgene i en anbudssituasjon. Også for de revisorer som ønsker å konkurrere om et kommuneoppdrag, vil dette være klargjørende. Kap 4 pkt 4.10 Spørsmålet om tilsyn med kommunal revisjon

16 Vi finner det naturlig at det blir innført en statlig tilsynsordning med den kommunale revisjonen når det nå åpnes for konkurranseutsetting. Dette må være både i kommunenes og statens interesse. Hensikten med en slik tilsynsordning må være å sikre en uavhengig og faglig tilfredsstillende revisjon av alle kommuner uansett hvilken ordning kommunen har valgt for revisjonstjenesten. Kap 5 Kontroll og tilsyn med fristilte organisasjonsmodeller Vi støtter departementets forslag på dette punktet. Kap 6 Nærmere om uavhengighetskravene i kommuneloven og revisorloven I dag reguleres kommunerevisors uavhengighet av forvaltningsloven og forskrift om revisjon. Disse reglene fokuserer på saksbehandlers/revisors relasjon til kommunens eksterne parter (tredjemannsaspektet) herunder eksempelvis parter i kommunale enkeltsaker (for eksempel løyvesaker), kommunens leverandører og øvrige forretningsforbindelser, samt kommunens skatteytere. Kommunerevisor tillates i dag i utgangspunktet ikke å revidere andre enn kommuner. Bakgrunnen for dette er å hindre habilitetsproblemer. Dagens habilitetsbestemmelser for kommunal revisjon er basert på at revisor både overfor kommunene og kommunenes innbyggere skal framstå og faktisk opptre som objektiv og uavhengig. Dette er en forutsetning for den tillit som kommunen og kommunal revisjon bør ha i omgivelsene. Nye habilitetsbestemmelser framgår av forslag til ny 78 nr 5. Her fastslås at revisor ikke kan ivareta revisjons- eller kontrolloppdrag for kommunen dersom vedkommende har en tilknytning til den reviderte virksomhet som svekker vedkommendes uavhengighet eller objektivitet. Det samme gjelder hvis det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til revisors uavhengighet og objektivitet. Mens dagens regelverk er forholdsvis enkelt å praktisere og i liten grad er overlatt til revisors eget skjønn, vil departementets forslag i stor grad overlate til revisor selv å vurdere sin habilitet. Det vil også være en utfordring for kontrollutvalget, som skal ivareta bestillerfunksjonen, å følge opp revisors habilitet, da dette vil forutsette at kontrollutvalget har oversikt over andre oppdrag som revisor måtte ha, og som kan være egnet til å svekke tilliten til revisors uavhengighet. Etter vår vurdering medfører de nye habilitetsbestemmelsene et behov for etablering av et statlig tilsyn med kommunal revisjon, jfr det vi har uttalt under punkt Kap 11 Økonomiske og administrative konsekvenser. Vi registrerer at departementet uttaler at de økonomiske effektene av konkurranseutsettingen er usikre. Etter vår vurdering må hensikten med en konkurranseutsetting nettopp være en rimeligere og/eller kvalitativt bedre revisjonstjeneste. Vi stiller oss tvilende til at dette kan oppnås gjennom de forslag som nå er til høring. Kontrollutvalget er tillagt utvidet ansvar og flere oppgaver enn etter dagens ordning. I tillegg vil det at sekretærfunksjonen ikke kan innehas av den som har revisjonsoppgaver virke fordyrende. Vi viser til vår uttalelse under punktet om kontrollutvalg. Avsluttende kommentarer Kontrollkomiteen etterlyser en løsning for hvordan skatteregnskap/skatteinnfordring og pasientmidler skal revideres. Dette burde vært avklart før kommunen skal uttale seg om endringene i reglene for tilsyn og kontroll.

17 Kontrollkomiteen frykter for at de nye bestemmelsene kan medføre at forvaltningsrevisjon ikke blir prioritert i tilstrekkelig grad, når kommunestyret i en vanskelig budsjettsituasjon skal prioritere mellom dette og andre viktige tjenester. I tillegg vil kontrollkomiteen peke på den usikkerhet det ligger i det økonomiske aspektet av de forslåtte endringene. I dag forholder kommunen seg til en revisor og et fast beløp for den samlede revisjonstjenesten. Spesielt vil det knytte seg usikkerhet til kostnader knyttet til rådgivning. Vi vil presisere at dagens ordning gir et godt miljø for samhandling mellom revisjonen og kontrollkomiteen. Revisjonen er en viktig rådgiver og samarbeidspart for kontrollkomiteen i tillegg til at revisjonen utfører sekretariattjenesten for komiteen. Dette skjer i dag uten ekstra kostnader for kommunen, men ligger i det beløpet som kommunen betaler for revisjonstjenesten. Den nye sekretariattjenesten som er foreslått, kan innebære et fordyrende ledd, som vil komme i tillegg til det kommunen må betale for revisjonstjeneste til en eller flere revisorer, alt etter hvilken ordning kommunen velger. For kommunene er pris og kvalitet viktige elementer i en vurdering av revisjonsordningen. Men like viktig er nærhet og lokalkunnskap. Det er avgjørende at de to siste momentene ikke blir oversett i prosessen med valg av revisjonsordning. Levanger kontrollutvalg, 3. februar 2003 Birger Meinhardt leder Brit E. Ringstad Sissel Ramfjord Guttorm Forr Ettersom kontrollutvalget har gått så grundig inn i saken, og anmoder om at deres uttalelse blir vektlagt, tilråd jeg at formannskapet slutter seg til deres uttalelse.

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. 11.03.2004 Kl. 13:00 TID:

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. 11.03.2004 Kl. 13:00 TID: MØTEINNKALLING Formannskapet TID: 11.03.2004 Kl. 13:00 Før formannskapets møte blir det befaring til Leva Fro og Renseanlegget. Start kl. 11.00 fra Rådhusets hovedinngang. Formannskapets møte settes til

Detaljer

Levanger kontrollutvalg

Levanger kontrollutvalg MØTEINNKALLING Levanger kontrollutvalg TID: 22.09.2003 Kl. 13:00 STED: Revisjonens kontor, Gjensidigegården Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen

Saksfremlegg. HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Arkivsak: 10/2692-4 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Sørum kommune

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner», fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.06.2004 med hjemmel i lov av 25.9.92 nr. 107

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 1 KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 2 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

Spørsmålet om regionalt næringsfond ble behandlet i styringsgruppa for samkommuneforsøket 10. februar, hvor følgende vedtak ble fattet:

Spørsmålet om regionalt næringsfond ble behandlet i styringsgruppa for samkommuneforsøket 10. februar, hvor følgende vedtak ble fattet: NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESRÅDMANNEN FYLKETS HUS 7735 STEINKJER Deres ref.: Vår ref.: OST 2003000802-4 Arkiv: 242 &13 Dato: 11.02.2003 REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 2003. Jeg viser til fylkeskommunens

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 02.01.2012 12/003 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 10. januar 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Støtt, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann. Møteinnkalling TID: 21.11.2006 KL. 0900 STED: MØTEROM GLASSBURET 3. ETG, FYLKETS HUS, NORDSILEIRET NB! MERK STED!! Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 11. februar 2014 TID: 16.00 STED: Stiklestad Nasjonale kultursenter, Verdal De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 13. august 2008 kl 18:00 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører! Publikum bes ta kontakt på tlf. 92 01 64

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

Møteinnkalling. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 20.09.06 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus

Møteinnkalling. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 20.09.06 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: 20.09.06 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Mandag 10.november 2008 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. TID: Kl. 10:00 STED: Møterom Funnsjøen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. TID: Kl. 10:00 STED: Møterom Funnsjøen MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: 08.02.2006 Kl. 10:00 STED: Møterom Funnsjøen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE Kristiansund, 16.01.2014 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 1/14 TID: 24.01.2014, kl. 1000 STED: Formannskapssalen, Kristiansund rådhus SAKSLISTE:

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12. mars 2009 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Reglement Eidsvoll kontrollutvalg

Reglement Eidsvoll kontrollutvalg EIDSVOLL KOMMUNE Reglement Eidsvoll kontrollutvalg Opprettet 17.6.13 Dette reglementet inneholder Eidsvoll kommunes særskilte bestemmelser for kontrollutvalget. Innhold 1. INNLEDNING... 2 2. VALG OG SAMMENSETNING

Detaljer

Paul Stenstuen Kontrollsekretær (sign) Tel:

Paul Stenstuen Kontrollsekretær (sign) Tel: NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18. mai 2009 Møtetid: Kl. 10:00 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9.mars 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, Akvariet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 16.januar 2012 Tid: Kl 11.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 12.02.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bård Eilertsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen,

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10. september 2009 Møtetid: Kl. 0900 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet TID: Torsdag 10.02.2005 Kl. 13:00 STED: Rådhuset, formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 12.03.2003 Kl. 13:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 12.03.2003 Kl. 13:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008 MØTEINNKALLING Formannskapet TID: 12.03.2003 Kl. 13:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 1 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2012

Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Leka kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 29. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus møterom 3035. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer, revisor, ordfører

Detaljer

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3 ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Folkevalgt Vedtatt av fylkestinget i møte 7.12.2004 (sak 66/04) og i møte 12.10.11 sak 62 og 66) Ansvarlig for oppdatering Økonomi- og administrasjonsstaben

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 21.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN Saksfremlegg Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune Til Møte 01/ 2016 Sak 11/ 2015 (forts) Sak 01/2016-02/2016 MØTEBOK FOR KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Heggenes Møtedato: Mandag 25. januar 2016 Møtetidspunkt: Kl. 10.00-14.30 Følgende deltok

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008

KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008 1 KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008 2 Kommuneloven 77 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Tirsdag 16.10.2012 NB! Merk møtestedet! Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom

Detaljer

INDRE HELGELAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT et interkommunalt samarbeid mellom Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Rana - Vefsn

INDRE HELGELAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT et interkommunalt samarbeid mellom Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Rana - Vefsn NOTAT Til: Kommunestyret i Hattfjelldal Fra: Kontrollutvalget i Hattfjelldal Dato: 10.02.2014 Vedrørende: Fremdriftsplan - revisjonsordning for Hattfjelldal kommune. Innledning: Kommunene Grane, Hattfjelldal,

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 29. mars 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, Formannskapssalen

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 29. mars 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, Formannskapssalen INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 29. mars 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, Formannskapssalen NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2015

Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Nærøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Formannskapet

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Formannskapet LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rom 3008 Møtedato: 11.03.2004 Møtetid: Kl. 13:00 15:30 Fra saksnr. 031/04-037/04 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av

Detaljer

TID: 27.10.2004 Kl. 10:00 MERK TIDSPUNKT STED: Trønderbilene AS, Lerkendalv 2 OG OPPMØTESTED!!

TID: 27.10.2004 Kl. 10:00 MERK TIDSPUNKT STED: Trønderbilene AS, Lerkendalv 2 OG OPPMØTESTED!! MØTEINNKALLING Formannskapet TID: 27.10.2004 Kl. 10:00 MERK TIDSPUNKT STED: Trønderbilene AS, Lerkendalv 2 OG OPPMØTESTED!! Program: kl. 10.00 1200 Befaring hos TrønderBilene AS og Midt-Norge Slakteri

Detaljer

UTSIRA KOMMUNE KONTROLLUTVALGET UTSIRA KOMMUNE

UTSIRA KOMMUNE KONTROLLUTVALGET UTSIRA KOMMUNE UTSIRA KOMMUNE KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2010 KONTROLLUTVALGET UTSIRA KOMMUNE 1. INNLEDNING Kontrollutvalget er et lovpålagt organ, som på vegne av kommunestyret skal føre det løpende tilsynet med den

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

Kontrollutvalget vil gjennomføre eget besøk ved teknisk enhet som en del av møtet. Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Kontrollutvalget vil gjennomføre eget besøk ved teknisk enhet som en del av møtet. Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 19.03.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

SAK 007/14 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL INNHERRED SAMKOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2013

SAK 007/14 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL INNHERRED SAMKOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2013 INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 007/14 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL INNHERRED SAMKOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2013 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12.09.2013 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall, Namsos De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEDATO: Tirsdag 12.05.2015 KL.: 15:00 STED: 1. etg., Rådhuset SAKSLISTE SAK

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 17.10.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger kommune Dato: Tid: 10:00

Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger kommune Dato: Tid: 10:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger kommune Dato: 09.04.2008 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite SAKSPROTOKOLL SAK 040/15 OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OPPSTART

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite SAKSPROTOKOLL SAK 040/15 OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OPPSTART STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite SAKSPROTOKOLL SAK 040/15 OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OPPSTART Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollkomiteen 10.11.15 Paul Stenstuen

Detaljer

Inderøy kommune Kontrollutvalget

Inderøy kommune Kontrollutvalget Inderøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen MERK STED

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen MERK STED MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen NB! MERK STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget Paul Stenstuen 021/ Kommunestyret

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget Paul Stenstuen 021/ Kommunestyret LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 021/15 KONTROLL OG TILSYN - FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT 2016 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 08.09.15 Paul Stenstuen 021/15

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 25.09.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

kontrollsekretær E-post: per.helge.genberg@komsek.no Dir.tlf. 74 11 14 73 Mobil 41 68 99 12

kontrollsekretær E-post: per.helge.genberg@komsek.no Dir.tlf. 74 11 14 73 Mobil 41 68 99 12 NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 9. september 2008 TID: Kl 13.00 STED: Møterom Kolvereidvågen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE

STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE 1. INNLEDNING Kontrollutvalget er hjemlet i kommunelovens 77 med tilhørende forskrift om kontrollutvalg av 15.juni 2004. Kommunestyret har det overordnede

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Driftskomité LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: Kl. 15:00 STED: Kantina, Rådhuset

Driftskomité LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: Kl. 15:00 STED: Kantina, Rådhuset MØTEINNKALLING Driftskomité TID: 21.01.2004 Kl. 15:00 STED: Kantina, Rådhuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/14 Dato: 21.10.14 kl. 13.00 15.00 Sted: Rådhuset, Den Grønne Salong MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

Siljan kommune Kontrollutvalget

Siljan kommune Kontrollutvalget Siljan kommune Kontrollutvalget Vår ref. 12/175-4 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 07.03.2012 Siljan kommune - kontrollutvalget - TILLEGGSKART Kontrollutvalget innkalles til møte, mandag 19.03.2012.

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås Tidspunkt: 19.05.2014 kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Onsdag 10. september 2008 Tid: Kl Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Onsdag 10. september 2008 Tid: Kl Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Onsdag 10. september 2008 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

VERDALKOMUNE Kontrolutvalget. Møteinkaling Kl. 12:00 NB: Endret møtetidspunkt Møterom Porselensstrand

VERDALKOMUNE Kontrolutvalget. Møteinkaling Kl. 12:00 NB: Endret møtetidspunkt Møterom Porselensstrand Møteinkaling TID: STED: 17.02.2006 Kl. 12:00 NB: Endret møtetidspunkt Møterom Porselensstrand Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene,

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 11. mars 2014 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus - møterom 2. etg. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET Opprinnelig vedtatt av fylkestinget 27.04 2006. Faginstans med ansvar for fortolkninger: Kontrollutvalget. Sist revidert: 30.04 2015. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Reglementets

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008 1 KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008 2 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Fredag 17.09.2010 NB! Merk dato og klokkeslett! Tid: Kl. 10.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 19.09.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTET 20.05.2014 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

PROTOKOLL FRA MØTET 20.05.2014 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE Side 1 av 5 Tid: 20.05.2014 KL 0800 1200. Sted: Nesna rådhus, møterom «Tomma» Tilstede: Einar Gullesen (leder) Gunnhild Forsland (nestleder) Gretha Bye (medlem) Pål Vinje (medlem mens Visnes har permisjon)

Detaljer

Etter formannskapets møte vil det bli avviklet klageorgan.

Etter formannskapets møte vil det bli avviklet klageorgan. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 06.03.2014 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon

Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon Folkevalgtopplæring Selbu 25. november 2011 Terje Wist Ass. revisjonsdirektør Disposisjon Styring og kontroll i kommunal sektor Rammeverk for tilsyn og kontroll

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Frosta kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 28. februar 2013, Sak 6/13 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. november 2009 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 29. januar 2015 kl 13.00. Møtested:

Detaljer

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 28. august 2012 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna (1.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 014/09 VERDAL KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2008 - fornyet behandling samt oppfølging av sak nr. 012 Orientering om brudd på kommunens finansstrategi

Detaljer

Det vil under sak 5/11 bli gitt følgende orienteringer: - Mekling arealplan. - Orientering/oppfølging av tidligere vedtak i samkommunestyret.

Det vil under sak 5/11 bli gitt følgende orienteringer: - Mekling arealplan. - Orientering/oppfølging av tidligere vedtak i samkommunestyret. Innherred samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Stiklestad Nasjonale Kultursenter (etter dialogseminar) Dato: 10.02.2011 Tid: 15:00 Faste medlemmer er med dette innkalt til møtet.

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Kommunelovens forskrift om revisjon

Kommunelovens forskrift om revisjon Kommunelovens forskrift om revisjon Kap. 1. Virkeområde 1.Virkeområde Denne forskrift gjelder ved a) revisjon av kommuners og fylkeskommuners årsregnskap. b) revisjon av kommunale og fylkeskommunale foretaks

Detaljer