ÅRSMELDING 2014 HAMAR MENIGHET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2014 HAMAR MENIGHET"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2014 HAMAR MENIGHET Innhold Utvalgenes rapporter... 6 Trosopplæringsutvalget... 6 Diakoniutvalget... 9 Domkirkeutvalget Storhamar kirkeutvalg Informasjonsutvalget Sokneprestens rapport Nøkkeltall statistikk Hamar menighets regnskap for Hamar menighets budsjett for Vedlegg Søndagsskolen Levende Lys Hamar KFUM / KFUK Februar 2015 Hamar menighetsråd 1

2 HAMAR MENIGHETSRÅDS RAPPORT FOR 2014 Møter og sammensetning Menighetsrådet har hatt 8 møter og behandlet ca. 70 saker i Arbeidsutvalget har i hovedsak hatt møter i forkant av menighetsrådsmøtene. Menighetens årsmøte ble holdt 16. mars i Storhamar kirke. Det ble avholdt 2 fellesmøter med Vang menighetsråd, henholdsvis 17. juni og 2. desember. Det er avholdt fellesmøte mellom menighetsrådet og staben ved kirkekontoret. Og det er avholdt to planmøter med aktive i ulike råd, utvalg, kor mm. Hamar menighetsråd har hatt følgende sammensetning: Solveig Seem (leder) Jan Otto Langmoen (nestleder), Hans Christian Johnson, Arild Sørum Stana, Erik Brøntveit, Knut Børre Fangberget, Terje Olav Gloppen, Jon Harald Bjørklund Pettersen, Martha Sofie Brorstad Mengshoel, Tove Nysted Konterud og sokneprest Per Erik Stave Engdal Varamedlemmer er Inger Kristin Sletten og Ove Geir Grimstad. Arbeidsutvalget består av leder, nestleder og sogneprest. Menighetsrådets representanter i Hamar kirkelige fellesråd : Arild Stana og Terje Gloppen. Vara: Harald Pettersen og Hans Christian Johnson. Underutvalg Se utvalgenes egne rapporter Storhamar kirkeutvalg. Domkirkeutvalget Trosopplæringsutvalget Diakoniutvalget Informasjonsutvalget Samarbeidsprosjekter Tidsbroen Trosopplæringsprosjekt i Hamar Domprosti. I Hamar omfatter dette prosjektet spillet Djevelens finger som ble spilt i Hamardomen under Middelalderfestivalen. Prosjektet ble avsluttet høsten 2014 som følge av at Domprostiet fikk fullfinansiering av trosopplæring. Prosjektleder er overført til arbeidet med trosopplæring. Størst av alt trosopplæring i Hamar Domprosti Trosopplæringssamarbeid i Hamar Domprosti. Felles trosopplæringsutvalg med Vang. Se egen rapport fra Trosopplæringsutvalget. Domprostiet har nå fått fullfinansiering av trosopplæringen. Etter en prosess i hele prostiet ble resultatet at Hamar og Vang menighetsråd skal samarbeide om trosopplæring for aldersgruppen 0-18 år. Det er ansatt en trosopplæringsmedarbeider, og prosjektleder for Tidsbroen inngår nå i teamet som arbeider med trosopplæring. 2

3 Olsok 2014 planlegging av arrangementer på Domkirkeodden. Olsokarbeidet er organisert som en egen forening. Olsokkomiteen Domkirkeodden er en frittstående komité hvis sammensetning har utviklet seg over tid ved frivillig tilslutning av representanter for Stiftelsen Domkirkeodden, Kirkeakademiet i Hamar, Hamar menighet, St. Torfinn menighet og Pilegrimssenter Hamar. Formålet er å holde i hevd Olsoktradisjonen i en historisk ramme og gi innbyggerne i distriktet et godt, interessant og aktuelt tilbud. Kirkeblad for Vang og Hamar Det er inngått en samarbeidsavtale med Vang menighetsråd om felles kirkeblad. Bladet fulldistribueres i hele Hamar kommune. Det er oppnevnt et felles redaksjonsråd for bladet. To nummer kom ut i 2014, og det er planlagt 4 i Det betyr at Hamar menighet igjen har menighetsblad, og menighetsrådet tror det er av stor betydning. Vi har derfor satset midler på dette samarbeidsprosjektet. Tiltak i regi av fellesrådet. Se også årsrapport fra kirkeutvalgene. Storhamar: Vinduene i trappegangen i kirken er byttet ut med godkjent sikkerhetsglass Ny skyvedør lagerrom Nye puter på galleri Domkirken: Asfaltering foran kirken Krematoriet: Innkjøp av fryse/kjølecelle Ved garasje- og lageranlegget er det innlagt strøm og garasjen er malt utvendig. Innkjøp maskiner og utstyr: Gressklipper Varmtvannsvasker Snøfreser til traktor Steinklype til gravemaskin Samarbeidsavtaler NMS rundt barnehagearbeid i Thailand Samarbeidsavtalen fortsetter, og det er diakoniutvalget som er ansvarlig for arbeidet Kirkens Sosialtjeneste, Hamartiltakene Kirkens SOS Hamar frivilligsentral Hamar KFUM/K Menighetsrådet vedtok å forlenge samarbeidsavtalen om ungdomsarbeiderstillingen for perioden I forbindelse med tilsetting av ny ungdomsarbeider, har menighetsrådet vedtatt å forlenge avtalen ytterligere. Fratreden/opphør Kirketjener Elin Gullhav og diakon Ole Lars Schjerpen fratrådte sine stillinger. Eli og Geir Bjørnar Smebye avsluttet sitt mangeårige engasjement som ledere i Levende Lys. 3

4 Ansettelser/engasjementer Det er i løpet av 2014 ansatt ny diakon og nye kirketjener. Det er opprettet nye stillinger som trosopplærer og korleder som ble ansatt i Og det ble i 2014 ansatt ny kapellan. Pr var alle prestestillingene besatt, dvs 3,4 stillinger. Høringer Menighetsrådet har gitt uttalelser i følgende saker: Kirkebygg Retningslinjer for bruk av kirkene Kirkevalg Staten og Den Norske kirke et tydelig skille. Noen enkeltsaker behandlet i menighetsrådet Korarbeid, Storhamar kirke. Kirkemusikalsk plan Orgelkomite for Domkirken Ny messehagel til Domkirken Tilsettingssaker Notat fra kirkevergen angående stillinger i Hamar fellesråd og mål og strategier Kirkevalget 2015 Økonomisk støtte til studietur Etter at Levende Lys ble lagt ned, jobbet menighetsrådet med å få på plass nytt kortilbud i Storhamar kirke. Tone Østli ble engasjert for å gjennomføre et prosjekt med syngespillet «Hotell de tusen stjerner». Småbarnssangen fortsetter som før. Det er nedsatt et utvalg under ledelse av domkantor som skal utarbeide kirkemusikalsk plan Orgelet i Domkirken skal fornyes, og det er satt i gang at arbeid for praktisk og økonomisk planlegging Menighetsrådet bevilget midler og inngikk avtale med tekstilkunster Åse Frøyshov om kirketekstiler til Domkirken En viktig del av menighetsrådets arbeid er å uttale seg om tilsettinger. Vi har i år behandlet tilsetting av kapellan, diakon, kirketjener, organist, kormedarbeider, trosopplærer. Kirkevergen utfordret til å komme med innspill på behovet for nye stillinger og strategiske valg for fellesrådsområdet. Menighetsrådet er valgstyre for menighetsrådsvalget. Det er nedsatt valgkomite. Menighetsrådet bevilget midler til deltakelse i studietur til Thailand i regi av NMS og bispedømmekontoret. Vi ser fram til å få informasjon og inntrykk fra turen. Økonomi Menighetens økonomiske situasjon går frem av regnskap og budsjett. 4

5 Avslutning Hamar menighet er en stor menighet med mye god aktivitet. Når det er stillinger vakante over lang tid, merkes det godt. Det gjelder både for presteskapet og for menighetens arbeid. Det påvirker igjen muligheten til å drive målrettet menighetsarbeid. Menighetens satsing på gudstjenestearbeidet for eksempel, har ikke latt seg gjennomføre slik vi hadde ønsket. Menigheten har ikke tilstrekkelig administrative ressurser som kan følge opp menighetsrådets vedtak og arbeid, og arbeidet er derfor avhengig av at alle stillinger er besatt. Menighetsrådet er glad for det initiativet Fellesrådet tok i 2014 til en gjennomgang av stillingsressursene i Hamar og Vang. Det har resultert i en, etter menighetsrådets mening, nødvendig styrking av staben. Men ikke minst så er den den frivillige innsatsen som bærer menighetsarbeidet. Det frivillige medarbeiderskapet har lange tradisjoner i kirke og menighet. Det er avgjørende faktor for kirkens arbeid på de fleste områder. Menighetsrådet retter derfor en stor takk til alle som bidrar. I 2015 er det nytt kirkevalg. Det skal velges nye medlemmer i menighetsråd og bispedømmeråd. Hamar menighetsråd håper på stort engasjement og valgdeltakelse, og ønsker alle godt valg. Hamar 28. februar Solveig Seem Leder i Hamar menighetsråd 5

6 Utvalgenes rapporter Trosopplæringsutvalget Faste aktiviteter Dag Hvor Hva Utvalg Vurdering Mandag Storhamar Levende Lys/ Barnekoret i Storhamar øvelse (for barn 5-12 år) Trosopplæring Etter at Levende Lys ble avsluttet på våren, var det intens jobbing med å få på plass et mytt kortilbud. Dette kom i gang høsten 2014, og ble ledet av Tone Østli. Koret har satt opp musikalen Hotell de tusen stjerner med oppsetting januar God oppslutning, flott med vaffelkafé for de som er med i kirka. Mandag Storhamar Småbarnssang (barn 1-5 år) Trosopplæring Samler foreldre og barn som tidligere har gått på babysang. En del av de som er med, er søsken til barn som synger i Levende Lys/ Barnekoret i Storhamar, som øver samtidig. Har blitt drevet av frivillige og Guro Ødegård Lundby. Mandag Ynglingen Praising øver Trosopplæring Har hatt et generasjonsskifte, stabil oppslutning. Egen konfirmantgruppe fungerer godt. Onsdag Ynglingen KFUK/KFUM-speiderne Trosopplæring Speideren har økende oppslutning. Drives av frivillige foreldre, som gjør en stor innsats. Vi ønsker å knytte dem litt nærmere til menighetens trosopplæring. Onsdag Storhamar Babysang hver onsdag Trosopplæring God oppslutning, og viktig tilbud. Ble drevet av Eli Kristine Smebye på frivillig basis fram til våren. Hun har også hatt med seg andre frivillige som bistår med praktisk hjelp. Guro Ø. Lundby 6

7 Dag Hvor Hva Utvalg Vurdering Søndag Storhamar Søndagsskole Trosopplæring Søndagsskolen har holdet det gående fra februar Har hatt noen rekrutteringsutfordringer i fht ledere. Målet for 2015 er søndagsskole hver søndag i Storhamar kirke. Mandag/Tirsdag/Torsdag Ynglingen/ Hamar domkirke/ Storhamar Konfirmantundervisning Trosopplæring Kullet har oppstart med leir på Merket i Valdres. To foreldremøter i løpet av året. Ministranttjenesten fungerer godt. God form på temaer og undervisningsmetoder. Fortsetter med Kristuskransen. Samtalegudstjenesten fungerer veldig godt. Til sammen 7 konfirmasjonsgudstjenester i begge kirker. Godt fornøyd med samarbeidet med BARMsenteret og Kirkens Nødhjelp og Changemaker. Konfirmantene samlet inn i underkant av 90 til årets fasteaksjon. God oppslutning med 128 konfirmanter i 14/15-kullet. Enkelbegivenheter/-arrangement i 2014 Hva? Hvor/hvor ofte? Utvalg Vurdering Juletrefest Storhamar én gang i året Trosopplæring Et tradisjonsrikt arrangement som er godt besøkt og verdsatt. Ca 100 ivrige barn og voksne. Karnevalsgudstjeneste Storhamar én gang i året Trosopplæring Fin tradisjon med mange barn og mye liv på Fastelavnssøndag. Bønnevandringsstasjoner, barnekor, ballonger og fargerike vimpler setter farge på gudstjenesten. fastelavnsboller er veldig viktig på kirkekaffen. 7

8 Hva? Hvor/hvor ofte? Utvalg Vurdering 4-årsbok Storhamar én gang i året Trosopplæring Fin tradisjon. Påmeldingene kommer i siste liten. Ikke så god oppslutning som håpet på fredagen før, men samlingen fungerer godt for de som kommer. Ca. 50 % oppslutning av de døpte kommer på gudstjenesten. Første skoledagsgudstjeneste Tårnagentene for menighetens 8- åringer. Ung Messe i samarbeid med Praising LysVåken! for menighetens 11- åringer. Hamar domkirke én gang i året Hamar domkirke og Ynglingen én gang i året. Gudstjeneste i Storhamar kirke Storhamar/Vang kirke én gang pr. semester Storhamar én gang i året Trosopplæring Trosopplæring Trosopplæring Trosopplæring Ble forsøkt for første gang i år årringer kom til høytidelig markering av første skoledag, søndag etter skolestart, i Hamar domkirke, og de fremmøtte fikk utdelt 6- årsbok. Invitert pr post. Ca 17 8-åringer deltok på undervisningsopplegg lørdag ettermiddag/kveld i Hamar domkirke og gudstjeneste på søndag i Storhamar. Fin messe i Hamar på våren og i Vang på høsten. Alle konfirmantene skal delta. Praising deltar med egne musikkinnslag, samt ved liturgisk musikk. Godt fornøyd med samarbeidet med Praising. Arbeidskrevende, men veldig bra arrangement. I år var Hamar og Vang menigheter sammen om arrangementet, men 11- åringene deltok i gudstjenesten i hver sin kirke. Felles overnatting i Storhamar. 4 fra Vang og 18 fra Hamar deltok. 8

9 Diakoniutvalget HAMAR MENIGHETS DIAKONIUTVALG har i 2014 hatt følgende sammensetning: Leder: Sekretær: Styremedl: Harald B. Pettersen Ole-Lars Schjerpen fram t.o.m. juni Kristin Tepstad Eide Ida Kristin Lie Thor Gunnar Haug Arbeidsåret 2014: Diakoniutvalget har avholdt 4 utvalgsmøter og behandlet 21 saker. I tillegg er det avholdt ett fellesmøte med diakoniutvalget i Vang. Her ble det diskutert framtiden til diakoniutvalgene ved overgangen til at diakonen også skal betjene Vang sokn. Det var enighet i begge utvalgene at det bør være ett felles diakoniutvalg for Hamar og Vang. Likeså var det enighet om at diakonen fortsatt skulle ha sin faste kontorplass i Storhamar kirke, ikke minst viktigheten av å følge opp det gode arbeidet som har vært der i mange år. Det er utarbeidet lokal plan for diakoni som gjelder for perioden Denne planen er retningsgivende for det arbeidet som gjøres av diakonalt arbeid i Hamar. Diakoniutvalget er ansvarlig part for Hamar menighet med hensyn til oppfølging av avtalene med Hamartiltakene og Misjonsavtalen med NMS. Det har vært stor aktivitet i menigheten også i år på det diakonale feltet. De samlinger som arrangeres i regi av diakoniutvalget har også i år vært godt besøkt. Dette gleder vi oss over. Arbeidsgruppen tilknyttet Diakoniutvalget har mange praktiske arbeidsoppgaver og gjør en flott innsats for å levendegjøre Hamar menighet. Flere frivillige medarbeidere har tatt del i det praktiske arbeidet på det diakonale området. Det er totalt 28 frivillige personer tilknyttet det diakonale arbeid i Hamar menighet. Etter at diakon Ole Lars Schjerpen sluttet i juni ble det et vakuum for Diakoniutvalget, ikke minst fordi det ble bestemt at den nye diakonen skulle ha kontorsted ved Klokkergården i Vang. Dette stikk i strid med ønsket fra både diakoniutvalget i Vang og Hamar. 9

10 TILTAK MÅL/ MÅLGRUPPE TID OG STED FOR GJENNOMFØRING ANSVARLIG Samarbeidspartnere Hyggetreff Sosialt samvær for eldre. Siste onsdag i måneden Diakonen, Tilrettelagt for døve. i Menighetssalen i Arbeidsgruppa, Storhamar kirke Døvekirken i Oslo og Døveforeningen i Hamar. Tur for eldre Sosialt samvær for eldre Dagstur Diakonen og Arbeidsgruppen Trim for eldre Kaffe- og vaffelservering i Storhamar kirke Musikk-kafé Eldre mennesker som ønsker å styrke balanse og bevegelse Åpen kirke. Et tilbud til alle. Sosialt samvær for psykisk utviklingshemmede Hver torsdag i kirkerommet Hver mandag og torsdag i Storhamar kirke En lørdag i måneden i Menighetssalen i Storhamar kirke Et samarbeid med Friskvern eldre. Frivillig medarbeider leder trimmen sammen med kirketjener. Ansatte og frivillige medarbeidere har ansvar for steking av vafler og å tilrettelegge. 7 frivillige i turnus til denne aktiviteten. Arbeidsgruppen, organist, prest og diakon GJENNOMFØRING Et populært samlingssted på formiddagen for de eldre. Ekstern underholdning benyttes. Gjennomsnitt 50 personer til stede. Dette året ble det ikke arrangert tur. Høsttur var i utg.pkt planlagt, men ble ikke gjennomført da diakonen sluttet i jobben i juni. Et svært positivt tiltak hvor terskelen er lav for å komme. Et nivå som alle kan delta på. Deltakerne gir svært gode tilbakemeldinger. Ca. 20 deltakere hver uke. Mandag er det Myldrekveld i menighetssalen hvor Marianne kirketjener ordner til servering til ventende foreldre og søsken. Svært positivt tiltak. Torsdag er det mellom 20 og 35 personer møtes til sosialt samvær rundt kaffebordet. Flere gir uttrykk for at dette tiltaket er svært viktig for dem. Et positivt tiltak som gir alle en god opplevelse. Mellom 25 og 45 personer til stede. Anne G. Holter og diakonen representerte Hamar bispedømme ved markering av «kirke for alle» på Eidsvoll 10. april 10

11 TILTAK Sorgseminar/ Sorggruppe Besøkstjeneste/ samtaler Døvegudstjenester MÅL/ MÅLGRUPPE Etterlatte i Hamar og Vang menigheter Ensomme personer i menigheten Døve i Hamar og omegn menigheter Messe for verdighet Mål: Sette fokus på et svært tabubelagt tema. Målgruppe: De som på ulike måter er blitt misbrukt fysisk og psykisk. TID OG STED FOR GJENNOMFØRING ANSVARLIG Samarbeidspartnere GJENNOMFØRING Tilbud hvert kvartal til Diakonen I løpet av 2014 har det ikke vært sorggrupper. etterlatte om en kvelds For få deltakere ønsker å være med i en sorgseminar og mulighet gruppe. for deltakelse i sorggruppe Diakonen og prestene Ingen frivillige til besøkstjeneste i Diakon og prester går på jevnlige besøk. 2. pinsedag 2014 Diakonen, frivillige og Tradisjon tro er døvemenigheten invitert til 18. desember 2014 døvekirken i Oslo prostigudstj 2. pinsedag. Førjulsgudstjenesten 28. september 2014 i Storhamar kirke Privat initiativtaker, sokneprest, diakon og frivillige 18. des. var også svært godt besøkt. 6 år på rad ble det arrangert Messe for verdighet. Positiv erfaring. Antall deltaker var 29. Samling i menighetssalen etter messen. Menighetens nyttårsmiddag Sosialt samvær 2. nyttårsdag 2014 Stab og frivillige 51 personer koste seg med mat, drikke og underholdning. Gjennomføring av tiltaket evalueres og vurderes fra år til år. Ungdomsdiakoni Tilbud til ungdom i byen Hele året Café Uno Diakoniutvalget bevilget kr. 5,- til drift av Andakter på institusjonene Samarbeidsavtale med Hamartiltakene Gamle og syke på institusjonene Tilbud til de som sliter med rus og rusavhengighet Hver 14. dag hele året Prestene, kateket, frivillig pianist og diakonen i turnus Café Uno. Et positivt tiltak hvor vi møter de i vår menighet som ikke kommer seg til kirka. Kirken ut til folket. Variert oppmøte. Hele året Diakoniutvalget Ivaretar samarbeidsavtalen med Hamartiltakene. Hamar menighet støtter med kr. 25.,- årlig og har i tillegg to kirkeofringer i året til tiltaket. Representant i styret for Hamartiltakene. 11

12 TILTAK MÅL/ MÅLGRUPPE TID OG STED FOR GJENNOMFØRING ANSVARLIG Samarbeidspartnere Stallen Kirka ut til folket Et samarbeid mellom Hamartiltakene og Hamar menighet. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon Hele menigheten er målgruppen. Formålet er å samle inn penger til KN og drive informasjonsarbeid om organisasjonen. Tirsdag før palmesøndag Samarbeid mellom Hamar menighet, Kirkens Nødhjelp og årets konfirmanter og deres foreldre. Misjonsengasjement Hamar menighet Hele året Hamar menighet og Det Norske Misjonsselskap Internasjonal uke Hamar menighet Uke 41 Hamar kommune, Hamar menighet og andre grupper/foreninger GJENNOMFØRING Ikke gjennomført i 2014 Utdeling av fastebøsser på karnevalsgudstjeneste. Dør til dør aksjon 8. april Fasteaksjonen ga kr ved bøsseinnsamlingen, og kr i ofringer. Totalt kr ,-. Samarbeidsavtale: Hamar menighet v/diakoniutvalget utbetaler kr. 12,- til Det Norske Misjonsselskap i forbindelse med samarbeidsavtalen med NMS om misjonsprosjektet i Thailand. Misjonsgudstjeneste i Storhamar kirke. Stor misjonsjulemesse i Storhamar kirke hvor det ble sendt vel kr.52. til misjonsprosjektet. Morgenbønn for FNs tusenårsmål i Domkirken tirsdag 21.oktober Gudstjeneste med internasjonalt preg i Domkirken søndag 26.oktober. Kirkekaffe i Bispegården med innslag av lærer, musiker og tidligere misjonær Anders Rønningen 12

13 Domkirkeutvalget Utvalgets sammensetning: Fra staben: Domprost Leif Jørn Hvidsten, sokneprest Per Erik Engdal, domkantor Trond Våge og kirketjener Elin Gullhav. Oppnevnt av menighetsrådet: Erik Brøntveit, Knut Fangberget, Arne Bakken, Kari Nes, Margit Husevåg og Ida Kristin Lie (leder) Møter: Det er avholdt 3 - tre møter i løpet av året, i Domkirken og på bispedømmekontoret, og behandlet følgende saker: Gudstjenestegrupper: Med bakgrunn i prof. Fredrik Modéus modell for involvering av lekfolk i gudstjenesten kom arbeidet med etablering av gudstjenestegrupper i gang mot slutten av Et møte 8. januar 2013 resulterte i etablering av 2 eller 3 grupper i Domkirken. På grunn av vakanse i stillinger ble ikke tiltaket fulgt opp i Det er heller ikke skjedd noe mer med dette i 2014, og menighetsrådet skal vurdere om det fortsatt er aktuelt med gudstjenestegrupper. Onsdagsmesser Utvalget har drøftet mulighetene for å utvikle tiltak i Domkirken på onsdagskvelder i tillegg til studentmesser og ungdomsmesser. Dette har foreløpig ikke resultert i konkrete arrangement. Barnekrok Utvalget har over tid sett på mulighetene for å etablere en barnekrok. Barnebøker, tegneplater og tegneutstyr er plassert på bakre kirkebenk og det legges ut puter på gulvet under gudstjenestene. En mer permanent ordning vurderes fortsatt. Nye kirketekstiler Det har lenge vært behov for ny messehagel i grønn og i rød serie, og tekstilkunstner Åse Frøyshov har sydd grønn messehagel med stola som ble levert i gudstjenesten 19. oktober. Rød og enkel grønn er under arbeid, med planlagt levering i Ad hoc-utvalget (Ole Elias Holck, Arne Bakken, Ragnar Pedersen og Ida Kristin Lie) arbeider med finansieringen. Benken ved sideinngangen Kirkebenken rett foran sideinngangen ble godkjent tatt ut for flere år siden. Tiltaket ble aldri gjennomført fordi det ikke var egnet lagringsplass for benken. Den ble i høst plassert i det såkalte bomberommet i Storhamar kirke, og det er nå blitt bedre plass for rullestolbrukere og barnevogner i Domkirken. Nytt orgel Utskifting av orgelet er godkjent av biskopen. Det er foreløpig ikke sendt ut på anbud da det arbeides med finansieringen. Orgelfasaden skal ikke endres og det medfører ikke nevneverdige bygningsmessige arbeider i kirkerommet eller på galleriet. Orgelkomiteen består av Hans Jacob Børresen (leder), kantor Trond Våge, Rune Holme, Leif Jørn Hvidsten og Knut Fangberget. Domkirken som kulturarena Domkirkeutvalget ser mulighetene for samarbeid med Kunstforeningen, Kulturhuset og kommunens kulturetat. Ledelsen ved Hamar kulturhus ble i 2013 orientert om et ønsket 13

14 samarbeid, og ser kirken som en naturlig samarbeidspartner. For akustiske konserter er Domkirken aktuell som alternativ til lokaler i Kulturhuset. Det er i løpet av 2014 ikke skjedd noe mer konkret med dette. På den bakre veggen i kirkerommet har det gjennom året hengt oljemalerier av kunstneren Åse Linea Lundby. De månedlige lørdagskonsertene, og spesielt konsertene med «Bach på Hedemarken» har hatt godt besøk. Utvalget samarbeidet med Kirkeakademiet om et møte i Domkirken 13. november, der Stortingspresident Olemic Thommesen holdt foredrag med tema «Hva er det å være norsk i 2014 hva har 1814-jubileet lært oss? Utvalget har vurdert mulighetene for å utvide lørdagskonsertene med temamøter foredrag eller samtaler, og dette som et samarbeid med biskopen. Det har også vært vurdert å flytte studentgudstjenestene på onsdag kveld til søndag, og utvalget har bifalt domkantors forslag om en enkel orgelandakt på onsdager kl Disse tiltakene er foreløpig ikke iverksatt. Domkirken 150 år i 2016 Menighetsrådet har vedtatt at tidligere utgivelser om kirkebygget skal suppleres og utgis på nytt, og det er nedsatt følgende hovedkomite for arbeid med jubileumsmarkeringen: Erik Brøntveit Hamar menighetsråd Leif Jørn Hvidsten Biskopens representant Morten Aspeli Hamar kommune Conrad Krohn Hamar historielag Trond Våge ansatte Arne Bakken og Ida Kristin Lie Domkirkeutvalget Domkirkeutvalget ønsker å utfordre menigheten på en tenkning rundt hva jubileet kan være. Domkirken ligger i en av byens viktigste akser «hukommelsesaksen» ( mellom statsarkivet og folkehøgskolen). Jubileet bør løfte frem kirkens plass i bybildet, som en del av bystrukturen, samtidig som fokus på arkitekturen og hva man var opptatt av gjennom byggesaken i 1866 er interessante tema. Religionens plass i menneskelivet og Domkirken i utvikling gjennom 150 år bør også ha fokus i Jubileet må brukes til å åpne kirken mot byen og definere den som en del av byen. Denne markeringen kan skje gjennom utstillinger og foredrag, skoleopplegg, åpen kirke og samtaler i kirkerommet. Utskifting av orgelet er planlagt ferdigstilt, og både sang og musikk vil bli en naturlig del av feiringen gjennom konserter. Feiringen av jubileet må også signalisere at dette er en sentralkirke og biskopskirke, slik at aktører og arrangement fra hele bispedømmet inviteres til Domkirken i løpet av Hamar Ida Kristin Lie leder 14

15 Storhamar kirkeutvalg Storhamar kirkeutvalg har i perioden bestått av: Martha Sofie Brorstad Mengshoel og Tove Nysted Konterud fra menighetsrådet, sokneprest Per Erik Engdal og kantor Gudbrand Aasen fra de ansatte, Geir Bjørnar Smebye og Tordis Strand Hansen oppnevnt av menighetsrådet som representanter fra menigheten. Kirketjener Marianne Dahl Dimitrova har også møterett. Geir Bjørnar Smebye har vært utvalgets leder, soknepresten har vært sekretær. Utvalget hadde to møter i løpet av 2014, og behandlet følgende saker: Gjennomgang av utviklingen av kirkerommet og uteareal på kirkens bakside Kirkerommet: Lysplan, galleri, lysglobe/plassering av Ikon ferdigstilt. Uteareal: ferdigstilt. Nye skap i menighetssalen Utvalget har utarbeidet forslag, som er oversendt MR. Utvalget har ikke fått tilbakemelding på forslaget, arbeid er ikke iverksatt. Plassering av Nattverdutstyr fra Grini Anbefalt løsning oversendt MR til vurdering. Det er ikke gitt noen tilbakemelding for forslaget. Løsning med medieskap/pult i kirkerommet: Dette er behandlet av utvalget i mange omganger, både før og etter byggingen av podiet. Forslag til løsning oversendt MR. Det er ikke gitt noen tilbakemelding for forslaget. Evaluering av lokal grunnordning for gudstjenesten Forslag om åpne møter ifm gudstjenester med mulighet for tilbakemelding. Frekvens på gudstjenester i Storhamar kirke Utvalget er positive til markering av Høytidsdagene i begge sognets kirker. Fortsettelse av arbeidet med Myldremandager Kirkeutvalget har engasjement for at arbeidet med myldremandager skal fortsette, med tilbud til de ulike aldersgruppene. fra omlag 2 til 12 år. Dette arbeidet vil således fortsatt være en rekrutteringsarena for tensing-arbeidet på Ynglingen, et arbeid menigheten definerer som sitt ungdomsarbeid. Allsangkvelder Utvalget hadde forslag om å arrangereallsangkvelder, dette er ikke fulgt opp. Utvalget har et ønske at Menighetsrådet bruker dem mer aktivt, og vil gjerne gi råd i alle saker som angår Storhamar kirke. Per Erik Engdal sekretær 15

16 Informasjonsutvalget Menighetens informasjonsutvalg har følgende medlemmer: Geir Bjørnar Smebye, Ida Kristin Lie, Per Erik Stave Engdahl, Aasta Austlid og Terje Gloppen (leder). I 2014 ble det avviklet 4 møter i informasjonsutvalget. Utvalget har også i 2014 konsentrert mye av sitt arbeid med å legge til rette for en størst mulig bredde i valg av informasjonskanaler ut til menigheten, og et bredest mulig utvalg av aktuelt stoff som oppleves som aktuelt for leserne. Utvalget konstaterer at informasjonsarbeid er et komplekst virksomhetsområde, og at det er en krevende oppgave å få engasjert menighetens medlemmer i arbeidet med å skape medvirkning til produksjon av tekst til de ulike kanalene. Informasjonsutvalget ser dette som en bekreftelse på at arbeidet med mobilisering av frivillige må intensiveres. Gjennom året har utvalget hatt oppmerksomheten sin hovedsakelig knyttet til oppstart av det nye kirkebladet for Vang og Hamar menigheter. Hamar menighet har to representanter i redaksjonsutvalget: Geir Bjørnar Smebye og Terje Gloppen. Kåre Skagestad har tatt ansvaret med å være redaktør for bladet. Høsten 2014 ble kirkebladet utgitt med to numre, et på høsten og et nummer til første søndag i advent. Kirkebladet er etablert først og fremst med tanke på menighetenes eldre medlemmer som ikke har tilgang til internett, eller menighetsmedlemmer som ganske enkelt foretrekker å få tilgang til informasjon gjennom et trykt medium. Kirkebladet fulldistribueres til alle 13 husstandene i Vang og Hamar. I 2014 er utgivelsene finansiert gjennom tilskudd fra Vang menighetsråd med kr. 30, Hamar menighetsråd med kr. 60, gaver med ca. kr. 60. Informasjonsutvalget har også etablert en ny digital kanal menighetens Facebookside. Facebooksiden skal være en hurtigkanal for informasjon som skal kjapt ut til leserne og de som følger Hamar menighet på det som kalles sosiale medier. Informasjonsutvalget håper at denne kanalen skal ha en spesiell appell til menighetens yngre medlemmer. Facebook gir mulighet for å danne lukkede grupper for f.eks. konfirmantene og for medlemmer i menighetens aktiviteter innenfor sang- og musikk. Informasjonsutvalget og funksjonene ved kirkekontoret som har ansvar for informasjonsformidling, arbeider etter følgende oppgave- og ansvarsfordeling: Aktivitet Mediekanal Hyppighet Ansvarlig Gudstjenesteliste Hamar Arbeiderblad Ukentlig Kirkekontoret annonse Ukeprogram HA-tavla, HDs Ukentlig Kirkekontoret arrangementsoversikt Månedsprogram Huskelappen Hver 14.dag Kirkekontoret Menighetens hjemmeside på internett Menighetens hovedkanal til medlemmer som har tilgang til internett Ved behov for formidling av nyheter fra Kirkekontoret Journalistiske leveranser Kirkebladet for Vang og Hamar menigheter kirkekontoret Målsetting: 5 utgaver pr. år Redaksjonsutvalget og menighetens frivillige mannskaper Kjappstoff med Menighetens Facebookside Daglig og/eller ved Kirkekontoret 16

17 hurtignyheter fra menigheten behov for hurtig kommunikasjon Julebrosjyre Informasjonsutvalget bestemte høsten 2014 å avslutte arbeidet med utgivelse av menighetens julebrosjyre. Begrunnelsen er at brosjyren ikke fikk den distribusjonen som var en del av målsettingen med utgivelsen. Utvalget regner med at Kirkebladet vil være en god erstatning ettersom alle husstander får bladet i posten som en julehilsen fra menigheten. Utfordringer for utvalget Utvalget arbeider kontinuerlig med utfordringene knyttet til samordningen mellom utvalgets oppgaver og hvem som konkret utfører oppgavene. Dette gjelder både samvirket mellom utvalget og kirkekontoret, og rekruttering og samarbeid med frivillige ressurser knyttet til menighetens informasjonsarbeid. Utvalget har også utfordringer i valg av medier og informasjonskanaler. Det er foretatt grundige analyser av balansepunktet mellom hva som økonomisk lar seg gjennomføre og hvordan ulike målgrupper best kan tas vare på. Utvalget ser at utgivelsen av Kirkebladet og finansieringen av dette vil være en betydelig utfordring både i 2015 og i årene framover. Redaksjonsutvalget har satt i gang aktiviteter som skal være med å styrke bladets finansielle fundament, både gjennom søknader om tilskudd, salg av annonser og en aktiv bønn om rikelige gaver fra alle de som mottar bladet, og som liker det de får mellom hendene. Utvalget er opptatt av å nå alle målgrupper med aktuell informasjon. Dette arbeidet er hovedsakelig konsentrert om menighetens eldre medlemmer og på hvordan ungdomsgruppa best kan informeres og integreres i menighetens framtidige virksomhet. Det vurderes fortløpende hvordan man best kan løse oppgavene innenfor menighetens økonomiske rammer. Hamar Terje Gloppen Informasjonsutvalgets leder 17

18 Sokneprestens rapport Innledning I vår vedtok kirkemøtet nytt visjonsdokument for Den norske Kirke. Mer himmel på jord lyder den nye visjonsformuleringen. Fortsatt er bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende verdiord som beskriver kirken. Jeg vil oppfordre til å lese dokumentet du finner det på kirkens hjemmeside Målene for perioden sier blant annet om gudstjenestelivet: Gudstjenesten gir et møte med det hellige, med Gud. Gudstjenesten er et åpent, deltakende og inkluderende fellesskap. Gudstjenesten knytter oss til hele den verdensvide kirken. Kirken har vigsler som feirer kjærligheten og ber om Guds velsignelse over samlivet. Kirken lar etterlatte møte omsorg og få oppleve en verdig gravferd der de far legge den døde i Guds hender. Kirken ivaretar og fornyer kirkemusikken og gir rom for ulike kunst- og kulturuttrykk. Dette kan både stå som et uttrykk for det som er kjernen i vår virksomhet, og som vi alltid ønsker utvikle. Sammen med målene om dåp og trosopplæring, kirkens engasjement i samfunnet og rekruttering og kall til kirkelig tjeneste, definerer de vår virksomhet. I 2014 fikk Hamar menighet endelig fullskala trosopplæringsmidler. Vi startet på en spennende vei med utvikling av trosopplæringen sammen med Vang, som er vår samarbeidsmenighet. Vi møter mennesker i sorg og glede. Vi skaper møteplasser med rom for det vakre og det skjønne. Vi åpner dørene for et møte med det hellige, med Gud. Gudstjenestearbeidet i Hamar bæres av en aktiv og deltagende menighet, en trofast og god klokkertjeneste, en godt utviklet ministrantetjeneste (konfirmanter) og dedikerte kirkelige ansatte. Gjenkjennelsens glede skal være et bærende element, slik lokal grunnordning for gudstjenesten legger opp til. Vi ønsker god kvalitet, gode forberedelser og involvering som fremstår på en integrert måte. Det betyr at de som deltar i gudstjenesten med en aktiv rolle, ikke står frem med tilfeldige innslag, men som en integrert del av helheten. Dette stiller krav til planleggingen av gudstjenestene. Arbeidet med å øke involvering i gudstjenestene har ikke fått den nødvendige oppmerksomheten dette året. Den primære tjenesten med gudstjenester, kirkelige handlinger og kirkelig undervisning legger beslag på så store deler av ansatteressursen, at vi har liten mulighet til å følge opp andre satsingsområder når vi har vakanser. Menighetsrådet har vedtatt å arbeide for etablering av gudstjenestegrupper. Dette er en modell som gir rom for flere til å delta, og på flere måter enn det vi i dag ser med klokker- og ministrantjenesten. I løpet av året hadde vi samtaler med Vang menighetsråd om et samarbeid om dette arbeidet. Vi håper på nye muligheter for å fortsette dette arbeidet. Få gjør ikke alt, men mange gjør noe en åpen og god modell for vekst og økt deltagelse. Arbeidet med å evaluere lokal grunnordning for gudstjenesten ble påbegynt, og sluttføres i løpet av våre Ordningen ser ut til å ha blitt godt innarbeidet. Det er ikke tatt noen skritt for å innføre ny liturgisk musikk dette året. Med tanke på sentralkirkelige evalueringer og justeringer vil det være fornuftig å vente litt med nye forsøk. I Hamar menighet legges det ned et stort frivillig arbeid. Villige mennesker sørger for at vi kan åpne dørene til diakonale arrangementer, gudstjenester og andre samlinger. Vi vil rette en takk til alle dere som gir av egen tid og egne ressurser til fellesskapet. Dette året har innsatsen 18

19 vært spesielt viktig. Perioder med vakanser i kirkelige stillinger er ofte sårbare for kontinuiteten. Misjonsforeningene skal nevnes spesielt i år vi har markert jubileum for to av foreningene tilknyttet NMS (Hamar misjonsring og Hamar misjonsforening). En av misjonsforeningene har lagt ned sin virksomhet etter lang og tro tjeneste (Hamar misjonsgruppe). Sjømannskirken har markert 150-årsjubileum med flott lokalt engasjement. Eli og Geir Bjørnar Smebye takket i vår av etter 34 fire år som ledere for menighetens barnekor Levende Lys. En fantastisk innsats som har gitt mange barn et verdifullt innpass i kirkens rom på så mange vis. Vi takker for vel utført tjeneste for både korsangen og dåpsopplæringen! Kort kommentar til nøkkeltall fra statistikken Gudstjenestestatistikken viser en liten oppgang både når det gjelder gudstjenestedeltagelse og nattverddeltagelse. Bevegelsene er så små at det er vanskelig å lese noen tendens. Dåpstallet viser en nedgang. Vi har sett svingninger i denne størrelsesorden fra år til år tidligere, men tallet har allikevel totalt sett ikke vært så lavt. Biskopen har bedt oss om å ha fokus på dåpstallene, og å lete etter strategier for å møte en synkende tendens. Personale Også i år har vi hatt bevegelser blant de ansatte. I løpet av året har vi takket av diakon Ole- Lars Schjerpen og kirketjener Elin Gullhav. Vi har hatt gleden av å ta imot ny kapellan Sara Moss ble ordinert i Domkirken 24. august. I løpet av høsten var mange rekrutteringsprosesser i gang: Siv Engevik ble ansatt som ny diakon, Hege Torvik Nilsen som kordirigent for barnekor, Janna Brenden som kirketjener i domkirken og Guro Lundby som trosopplærer. De fire sistnevnte tiltrer sine stillinger i Fellesrådsansatte knyttet til Hamar menighet: Kantor Gudbrand Aasen, kirketjener i Storhamar Marianne Dahl Sørensen Dimitrova, kirketjener i Domkirken Elin Gullhav (t.o.m.primo desember), domkantor Trond Våge, kateket Iver Mosvold, diakon Ole-Lars Schjerpen (t.o.m. juni), trosopplærer Oddvar Karvainen Øieren (Tidsbroen/trosopplæring), daglig leder menighetsavdelingen Eli Brekne, sekretær Anne Mette de Flon, administrasjonssekretær Åsta Austlid og saksbehandler for prosten Inger Lise Jarmund. Driftsleder Roy Bakke har ansvaret for driftsavdelingen under fellesrådet og dermed også ansvar for våre kirkebygg. Roy har vært sykmeldt dette året. Kirkegårdsarbeidere er Tommy Johansen (arbeidsleder, nå fungerende driftsleder), Edgar Furulund, Olav Kjellingtveit, Egil Søberg, Bjørn Inge Karlsen og Tor Ola Olsen (krematoriebetjent). Daniel Flugstad er kirkeverge. Bispedømmerådsansatte: Domprost Leif Jørn Hvidsten, sokneprest Per Erik Stave Engdal, kapellan Mari Stende Zani og kapellan Sara Moss (f.o.m. august desember 50%, deretter full stilling). I tillegg til faste ansatte bæres arbeidet av gode frivillige medarbeidere og vikarer. Ansattes medvirkning i komiteer og utvalg Her viser vi til utvalgenes årsmeldinger. I tillegg er domprost Leif Jørn Hvidsten biskopens representant i Hamar kirkelige fellesråd. Soknepresten sammen med menighetsrådets leder er Den norske kirkes representanter i Olsok-komiteen. Domprosten sitter også i styret for Pilegrimssenteret på Hamar. Kapellan Mari Stende Zani er sokneprestens representant i styret 19

20 for Ynglingen. Kapellan Sara Moss er menighetens kontaktperson hos Hamartiltakene/BARM, og sitter i diakoniutvalget der. Utblikk Mer himmel på jord et ønske, en drøm eller virkelighet? Målene for Hamar menighet kan oppsummeres med målene fra kirkens visjonsdokument: Gudstjenestelivet blomstrer med fokus på økt involvering og på møtet med det hellige Flere søker dåp og trosopplæring med fokus på ny plan for trosopplæring for alle døpte i alderen 0-18 år Folkekirken engasjerer seg i samfunnet hvordan er vi kirke i Hamar og for folk i Hamar? Nærvær og engasjement Flere får lyst til å arbeide i kirken gi unge ledertrening, inspirere ved å involvere Mer himmel på jord fordi vi trenger det, fordi vi tror på det! Hamar, februar 2015 Per Erik Stave Engdal, sokneprest 20

21 Nøkkeltall statistikk Tabellen under viser nøkkeltall fra statistikken for Hamar menighet og er hentet fra kirkebøker og dagsregister. Tallene for gudstjenester og nattverd leses antall/deltakere. For sammenligningens skyld har vi tatt med tallene fra 2013, 2012, 2009 og Innmeldt i Den norske kirke Utmeldt av Den norske kirke Antall døpte, innført med nr Antall døpte, bosatt i soknet Ekteskapsinngåelse med forbønn Forbønn for borgerlig inngått ekteskap Gravferder Unge som har deltatt i konfirmasjonsgudstjenesten (forbønnshandlingen) Hovedgudstjenester på søn- og helligdager 124/ / / / /15581 Alle andre gudstjenester/møter med 110/ / / / /7150 gudstjenestelig karakter i alt Gudstjenester med nattverd 158/ / / / /

22 Hamar menighets regnskap for 2014 Regnskap Budsjett Regnskap DRIFTSREGNSKAP Noter INNTEKTER 1, 2 Salgs- og leieinntekter Arrangementsinntekter , ,00 Leirkontingent og matpenger konfirmanter , ,00 Andre inntekter ,00 Sum salgs- og leieinntekter , ,00 Overføringsinntekter Kompensasjon merverdiavgift , ,00 Overført fra Hamar kommune , ,00 Overført fra Kirkelig fellesråd , ,00 Tilskudd fra andre , ,00 Kirkeoffer til menighetens arbeid , ,17 Kirkeoffer til eksterne mottakere , ,50 Innsamling ved konfirmantene , ,00 Gaver, givertjeneste og innsamlinger , ,87 Sum overføringsinntekter , ,54 Sum inntekter , ,54 UTGIFTER Driftsutgifter Kontorrekvisita, trykksaker 810, ,00 Konfirmantbibler, annen litteratur , ,20 Annet materiell , ,00 Møteutgifter inkl. konfirmantsamlinger , ,95 Bevertningsutgifter v/arrangementer , ,77 Lokalleie og andre arrangementsutgifter ,00 Konfirmantleir , ,61 Gaver og oppmerksomheter 9 271, ,00 Bankgebyrer og porto 5 508, ,50 Informasjon og annonser , ,50 Kurs mv. for frivillige og ansatte 3 800, ,00 Transportutgifter og bilgodtgjørelse , ,90 Kontingenter og andre utgifter 1 831, ,00 Kjøp og vedl.hold av inventar og utstyr , ,50 Andel lønn ungdomsarbeider Ynglingen , ,00 Andre innleide tjenester 12 19, ,00 Kompensasjonsberettiget merverdiavgift , ,00 Sum andre driftsutgifter , ,93 Overføringsutgifter Overført til Kirkelig fellesråd 10 60, ,00 Viderebetalt kirkeoffer og innsamlede midler , ,50 Andre tilskudd og overføringer , ,00 Sum overføringsutgifter , ,50 Sum utgifter , ,43 RESULTAT før finansinntekter , ,89 Finansinntekter Renteinntekter , ,73 Regnskap Budsjett Regnskap 22

23 Noter Resultat før interne finanstransaksjoner , ,16 Interne finanstransaksjoner Overføres til bundne midler/framtidig bruk , ,87 Utgifter dekket av bundne midler ,00 180,00 Netto anvendte bundne midler , ,13 Underskudd 2014 / overskudd , ,97 BALANSE pr Eiendeler Kassebeholdning 3 402, ,00 Innskudd bank , ,82 Kortsiktige fordringer , ,19 Krav på MVA-kompensasjon , ,00 Sum eiendeler , ,01 Gjeld Kirkeoffer til viderebetaling , ,00 Annen kortsiktig gjeld , ,93 Mottatt, ikke opptjent inntekt konf.undervisning 6 44,00 45,00 Sum gjeld , ,93 Egenkapital Bundne midler Gave til kirkene , ,00 Innsamlet til liturgiske klær i Domkirken 5 979, ,40 Midler fra kirkeringene , ,87 Sum bundne midler , ,27 Frie midler Frie mider pr , ,84 Årets resultat , ,97 Sum frie midler , ,81 Sum egenkapital , ,08 Sum gjeld og egenkapital , ,01 NOTER til årsregnskap 2014 Note 1 Regnskapsprinsipp mv. Regnskapet viser samlede tall for Hamar menighetsråds virksomhet, inklusive aktiviteter i menighetsavdelingen i Storhamar kirke samt inntekter og utgifter vedr. materiell og leir for konfirmantene. Regnskapsprinsippet (ikke kontantprinsippet) er lagt til grunn for tidsavgrensning av inntekter og utgifter pr Om behandling av kompensasjonsberettiget merverdiavgift: se note 4. Note 2 Budsjett for 2014 Budsjettkolonnen viser opprinnelig vedtatt budsjett for Budsjettet er ikke endret i løpet av året. Note 3 Leirkontingent og matpenger konfirmanter Leirkontingent inngår med kr Utgifter til leiroppholdet vises i egen linje blant driftsutgiftene, mens transport til og fra leiren inngår med ca. kr.30. i utgiftsposten transportutgifter/bilgodtgjørelse. Note 4 Kompensasjon merverdiavgift 23

24 Beregnet kompensasjon for merverdiavgift på visse utgifter vises både som inntekts- og utgiftspost i driftsregnskapet. Utgifter hvor det kreves MVA-kompensasjon inngår i driftsregnskapet med nettobeløp, det vil si med betalte beløp minus merverdiavgift som kreves kompensert. Note 5 Tilskudd fra Hamar kommune Tilskudd til diakonalt arbeid Tilskudd til internasjonal uke Tilskudd til misjonsjubileum 2 Sum Note 6 Overført fra Kirkelig fellesråd Midler til konfirmantundervisning Refusjon av andel leieinntekter kirkene Sum Halvparten av mottatte midler og betalte matpenger for konfirmantkullet 2014/2015 er periodisert som ikke opptjent inntekt pr med kr.44., til dekning av konfirmantutgifter første halvår Note 7 Andre tilskudd Frifond - søndagsskolen Kirkerådet - til prosjektet "Videre" 5 Kirkerådet - støtte til trosopplæringskurs Diakoniprisen 10 Sum Note 8 Kirkeoffer til menighetens misjonsprosjekt Offer til menighetens misjonsprosjekt er bokført som offer til menighetens arbeid, men midlene er videre betalt til prosjektet via NMS, jfr. note 13. Andre offer til NMS inngår i kirkeoffer til eksterne mottakere. Note 9 Andre innsamlinger og gaver Overskudd kurs (gave fra Helge Hognestad) 18 Midler overført fra kirkeringene Andre gaver og bidrag Sum Kirkeringenes forutsetning er at de overførte midlene skal disponeres til inventar/utstyr til Storhamar kirke, etter beslutning av diakon/kirketjener. Midlene anses derfor som bundne midler, jfr. note 14. Note 10 Informasjon Budsjetterte driftsutgifter til informasjon og annonser må sees i sammenheng med regnskapslinjen Overført til Kirkelig fellesråd, kr.60.. Beløpet dekker Hamar menighets utgiftsandel for to utgaver av felles kirkeblad høsten Beløpet utbetales i 2015 og inngår derfor i kortsiktig gjeld i balansen. Note 11 Inventar og utstyr Betalte delbeløp for nye messehagler til Domkirken inngår med kr Utgiften er dekket av tidligere mottatte gaver til kirkene, se posten bundne midler i balansen. Note 12 Andre innleide tjenester Honorar for ledelse av Levende Lys Andre honorarer Sum Kostnader til ledelse av barnekor høsten 2014 er ikke belastet menighetsrådets regnskap. Note 13 Andre tilskudd og overføringer

25 Hamar domkor 5 5 Det norske misjonsselskap (avtalebeløp 12.) Hamartiltakene, samarbeidsavtale Olsok-komiteen 8 3 Sum Note 14 Overføres til bundne midler/framtidig bruk Matpenger og andel tilskudd til konfirmantundervisning 29 Midler overført fra kirkeringene Sum avsetninger Hamar, Karl Mangrud regnskapsfører Solveig Seem menighetsrådsleder 25

26 Hamar menighets budsjett for 2015 Hamar menighetsråd Budsjett for 2015 Budsjett 2015 fordelt på områder SUM Regnskap Budsjett Menigh- Trosopp- Søndags- Barne- KFUK/ Konfir- Diakoni Dom- Storh. BUDSJETT Nohele og råd/felles læring skolen kor KFUM mantarb. intern. kirken kirke 2015 tat INNTEKTER 1 Salgs- og leieinntekter Arrangementsinntekter Matpenger konfirmantunderv Andre inntekter Sum salgs- og leieinntekter Overføringsinntekter Overf. fra Hamar kommune Ovf. fra Kirkelig fellesråd Tilskudd fra andre Offer til menigheten Offer til andre formål Givertjeneste Innsamling v/konfirmantene Andre innsamlinger/gaver Renteinntekter

27 Sum overføringsinntekter Anvendte avsetninger Sum inntekter/overføringer UTGIFTER Driftsutgifter Kontorrekvisita, kopiering Blader, bøker, noter mv. Annet materiell Møteutgifter Bevertningsutgifter ved arr Andre arr.utg., leie lokaler 472 Oppholdsutg. konfirmantleir Gaver/oppmerksomheter Distribusjon og porto Bankgebyrer Annonser/informasjon Andre utgifter Kurs, lederopplæring mv. Reiseutgifter og transport Sum overføres til s Hamar menighetsråd

28 Budsjett for Budsjett 2015 fordelt på områder SUM Regnskap Budsjett Menigh- Trosopp- Søndags- Barne- KFUK/ Konfir- Diakoni Dom- Storh. BUDSJETT No Sum utg. ovf fra side Kontingenter mv Kjøp av inventar og utstyr Vedlikehold inv. og utstyr Innleide tjenester/honorarer Sum andre driftsutgifter Overføringsutgifter hele 2014 rådet/felles læring skolen kor KFUM mantarb og intern. kirken kirke 2015 tat Overført til Fellesrådet Viderebetalt offer/innsaml Tilskudd til andre Sum overføringsutgifter Avsatt til senere bruk Sum utgifter og avsetninger Netto budsjettresultat Budsjett for hele

29 NOTER 1 Budsjetteringen er usikker på mange områder. Eventuell kompensasjon for merverdiavgift er usikker og ikke spesifikt hensyntatt. Det mangler avklaring om organisering og behandling av offentlig finansiert trosopplæring. Eventuelle inntekter og utgifter for Hamar menighet i 2015 mangler derfor i budsjettskissen Kirkeoffer til egne og eksterne formål er oppført med samme beløp som i budsjett Planer for konfirmantopplæringen høsten 2015 er ikke kjent, men i budsjettskissen er det forutsatt leir på samme måte som høsten Det ser ut til at denne leiren har gitt et betydelig underskudd. Egenbetalingen er derfor forutsatt økt med ca kr 200 pr deltaker. 3 Overføring fra Kirkelig fellesråd er oppført med 25. som andel utleieinntekter for kirkene (budsjettpost for 2014 på 50. var for høy) og tilskudd til konfirmantundervisning med På grunn av redusert rentenivå og reduserte bankinnskudd reduseres forventet renteinntekt til Til annonser/informasjon er foreløpig oppført en utgift på 100. som MRs netto andel av utgifter til felles menighetsblad (60. i budsjettet for 2014). 6 Innleide tjenester gjelder barnekor (med samme beløp som for ledergodgjørelse for Levende Lys) med 34. og uendret overføring til KFUK/KFUM for andel av ungdomsarbeiderstilling med Tilskudd til andre: Under diakoni/internasjonalt er videreført de tidligere avtalebeløp til NMS (Thailand) med 12. og Hamartiltakene (25.). Videre er tilskudd til Domkoret ført opp med uendret er oppført til MRs disposisjon. 7 De foreløpige tall gir et underskudd (merforbruk) i budsjettet for 2015 på Selv om menighetsrådet her en ikke ubetydelig egenkapital å trekke på, må rådet vurdere om det er riktig å budsjettere med underskudd - og hvor stort. 29

ÅRSMELDING 2013 HAMAR MENIGHET

ÅRSMELDING 2013 HAMAR MENIGHET ÅRSMELDING 2013 HAMAR MENIGHET Innhold Menighetsrådets rapport... 2 Sokneprestens rapport... 5 Nøkkeltall fra statistikken... 7 Utvalgenes rapporter... 8 Trosopplæringsutvalget... 8 Diakoniutvalget...

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Fellesrådets styringsdokument 2015

Fellesrådets styringsdokument 2015 Fellesrådets styringsdokument 2015 A. Lovpålagte oppgaver Fellesrådet skal legge forholdene til rette for : betjening av mennesker ved dåp, konfirmasjon, vielse og dødsfall. bemanning i kirkene i henhold

Detaljer

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet.

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. DEN NORSKE KIRKE Hedalen menighetsråd Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. Dato : 26.03.15 Arkiv : Deres ref. : Vår ref. : LISTE OVER SAKER BEHANDLET I MENIGHETSRÅDET I 2014: 16.01.2014:

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 20 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 2 Fellesrådets navn SOLA KIRKELIGE FELLES Soknets navn.2 TANANGER SOKN Soknets adresse.3 Postboks 20 Navn skjemaansvarlig.

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Skjemaet fokuserer på kirkelig tjenesteproduksjon og aktivitet i soknet. Opplysninger om årsstatistikken fylles ut av menighetsrådets

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 27. mars 2012 kl. 19.00 22.15 Sted: Skårer kirke, Sal D (underetasjen) Til stede: Tor Einar Ljønes Reidun Kværnum Rune Wennevold Kjersti Nordberg Berit Helland

Detaljer

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll Hinna menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Møtested: Møterom i underetasje i

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Molde domkirke

Molde domkirke Molde domkirke 2014-2016 VISJONS FOR MOLDE DOMKIRKE Sammen i tro, håp og kjærlighet Vedtatt av Molde menighetsråd 18. juni 2014 PLAN FOR DIAKONI I MOLDE DOMKIRKE Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Det

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet ÅRSMELDING - VEDLEGG I MENIGHETPROFIL / PLAN 2017 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette

Detaljer

Overordnede utfordringer i perioden

Overordnede utfordringer i perioden Heggedal menighets Strategiplan 2014-2017 1. Innledning Heggedal menighet er en av fem menigheter i Asker prosti, med drøyt 4000 medlemmer i soknet. Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 1 DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 INNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale

Detaljer

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet DEN NORSKE KIRKE Erdal menighet Diakoniutvalget Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende

Detaljer

Visjonsdokument 2014 Menighetsprofil Mål Tiltak

Visjonsdokument 2014 Menighetsprofil Mål Tiltak Siljan - Min kirke - Min menighet Full av Gud gjennom forkynnelse og med mennesker som viser omsorg og varme Åpen for alle mennesker i alle livets faser I min kirke er det godt å være. Her kjenner jeg

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2012

Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 1 Opplysninger om soknet 1.1 Kommunenummer Fellesrådets navn 1.2 Soknets navn Organisasjonsnummer 1.3 Soknets adresse Postnummer Poststed 1.4 Navn skjemaansvarlig

Detaljer

Menighetsrådets adresse Postnr Poststed

Menighetsrådets adresse Postnr Poststed Kirkelig årsstatistikk for 2006 Skjemanummer 28 Skjemanavn Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2006. Skjemaet sendes direkte til SSB. Kopi skal sendes

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

MÅL FOR PERIODEN Overordnet mål: Mål for arbeidet

MÅL FOR PERIODEN Overordnet mål: Mål for arbeidet IINNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale arbeidet i årene fremover og skal gjenspeiles

Detaljer

Kirkelig årsstatistikk for 2005

Kirkelig årsstatistikk for 2005 Page 1 of 7 Kirkelig årsstatistikk for 2005 Skjemanummer Skjema navn Veiledning... 28 Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2005 Hjemmel og funksjon: Fra

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet DEN NORSKE KIRKE Sola menighet INNKALLING SOLA MENIGHETSRÅD TID: Tirsdag 13.12.2016 kl. 19.00 22.00 STED: Sola kirke TIL: Faste medlemmer: Tone Meling Lauvvik leder Laila Bergo Jardar Lindøe Linn Gjørøy

Detaljer

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016 Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014 2016 Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. Diakoni

Detaljer

PROTOKOLL MØTE I FROGNER MENIGHETSRÅD Sted: Menighetskontoret Dato: kl

PROTOKOLL MØTE I FROGNER MENIGHETSRÅD Sted: Menighetskontoret Dato: kl PROTOKOLL MØTE I FROGNER MENIGHETSRÅD Sted: Menighetskontoret Dato: 04.04.17 kl. 18.00-20.00 Til stede: Trond Arild Lidalen (leder) Sissel Nilsen (nestleder) Kaare Framstad Erik Grøttum Harald Kringlebotn

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet.

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. DEN NORSKE KIRKE Hedalen menighetsråd Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. Dato : 02.04.14 Arkiv : Deres ref. : Vår ref. : LISTE OVER SAKER BEHANDLET I MENIGHETSRÅDET I 2013: 15.01.2013:

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Forklaring til budsjett 2017, pr

Forklaring til budsjett 2017, pr DEN NORSKE KIRKE Kirken i Sandefjord Forklaring til budsjett 2017, pr 17.1.2017 Vedlegg til fellesrådets sak 2017/04 Budsjett 2017. Budsjettet for 2017 er lagt opp i tråd med Forskrift om økonomiforvaltningen

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET Planen legger følgende definisjon til grunn: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og utttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 04/2016

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 04/2016 DEN NORSKE KIRKE ÅSANE MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 04/2016 Vår ref. Deres ref. Dato: 16/272-2/ÅSANMOEI 13.05.2016 Møtedato: Onsdag 11.05.16 Møtetid: Kl. 19:00-21:00 Møtested: Åsane kirke, Torgstuen

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Vår Frelsers menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Vår Frelsers menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Vår Frelsers menighetsråd MØTEPROTOKOLL Vår Frelsers menighetsråd Dato: 09.05.2017 kl. 19:00 Sted: Vår Frelsers menighetshus Arkivsak: 17/00028 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall:

Detaljer

Åpning: Marianne Kaldestad; med fokus på det 3. bud og det å holde hviledagen hellig.

Åpning: Marianne Kaldestad; med fokus på det 3. bud og det å holde hviledagen hellig. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 21.01.14 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 21.01.14 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, kirkerommet Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2009

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 8. Årsstatistikk for Den norske kirke 009 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 00 Fellesrådets navn ASKER KIRKELIGE FELLES. Soknets navn ØSTENSTAD SOKN Organisasjonsnummer 976986458.3 Soknets adresse

Detaljer

Hverdagskirken. Innhold Frivillighet... 2 Diakoni... 4 Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring... 7 Kor... 9 Konserter og kulturarrangementer...

Hverdagskirken. Innhold Frivillighet... 2 Diakoni... 4 Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring... 7 Kor... 9 Konserter og kulturarrangementer... Hverdagskirken Kirken er mer enn søndagens gudstjenester og kirkelige handlinger ved livets store overganger. I menigheter over hele landet er tusenvis av mennesker engasjert både frivillig og i ulike

Detaljer

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret DEN NORSKE KIRKE Flakstad og Moskenes menigheter Anne-Britt Hagen Lunde Kirkeverge POST TLF. MOBIL E-POST 8387 Fredvang 76093 145 980 17 630 90197 340 kirkeverge@fmkirken.no Anne-Britt Hagen Lunde (kirkeverge)

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 11. desember 2014, kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Innkalles: Alle rådets medlemmer, varamedlemmene Korsrud og Hagavik. Forfall meldes

Detaljer

Strategi Østre Aker og Haugerud sokn. Handlingsplan 2016

Strategi Østre Aker og Haugerud sokn. Handlingsplan 2016 Strategi 2015 2018 Østre Aker og Haugerud sokn Handlingsplan 2016 Med Jesus Kristus i sentrum vil kirka spre håp, kjempe for rettferdighet og fremme respekt i den flerkulturelle og mangfoldige Groruddalen.

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Diakoniplan Erdal Menighet. Diakoniplan, Erdal menighet,

Diakoniplan Erdal Menighet. Diakoniplan, Erdal menighet, Diakoniplan, Erdal menighet, 2016 2019 1 DEN NORSKE KIRKE Erdal menighet Diakoniutvalget Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 19. januar 2017, kl. 19.00-22.00 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Innkalles: Alle faste medlemmer, varamedlem Bjørn Solheim, og varamedlem Reidar

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 5. februar 2013, kl. 19.00 20.40 Sted: LØRENSKOG HUS, 7. etasje (kirkekontorene) Fremmøtt: Tor Einar Ljønes Oda Noven Kjersti Nordberg Berit Strand Odd Gunnar

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: SAKSNUMMER... SIDE

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: SAKSNUMMER... SIDE NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Nanset kirke, Vikingveien 9 Møtedato: 16.10.14 Tid: Kl. 19-23 SAKSLISTE NR: 8-2014 SAKSNUMMER...

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Forfall: Stine Buxrud, Berger Hareide, Lena Grøtterud, Sigve Gjermundbo, Torill Korsvik, og Marianne Kaldestad

Forfall: Stine Buxrud, Berger Hareide, Lena Grøtterud, Sigve Gjermundbo, Torill Korsvik, og Marianne Kaldestad MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 20.03.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: onsdag 20.03.13 kl. 19.00-21.15. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder,

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

MØTEINNKALLING Dato: Sted: Arkivsak: Arkivkode: kl. 19:00 17/ Mulige forfall meldes snarest til Inger-Mette Brommeland SAKSKART Go

MØTEINNKALLING Dato: Sted: Arkivsak: Arkivkode: kl. 19:00 17/ Mulige forfall meldes snarest til Inger-Mette Brommeland SAKSKART Go Møteinnkalling Møtedato: 18.04.2017 MØTEINNKALLING Dato: Sted: Arkivsak: Arkivkode: 18.04.2017 kl. 19:00 17/00028 411 Mulige forfall meldes snarest til Inger-Mette Brommeland SAKSKART Godkjenning av innkalling

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019

Økonomiplan 2016-2019 Økonomiplan 2016-2019 Byen, domkirken og orgel - i det kulturelle sentrum Domkirken feirer 150 år i 2016. Hamar bispedømme ble skilt ut fra Oslo og Vår Frelsers kirke og gitt selvstendighet i 1864. Halvor

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes,

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, DEN NORSKE KIRKE Ørnes, 24.01.2014 J.nr.: / Arkiv: Gudveig Haugland leder Lars Gjøviken nestleder Marit Swensen sekretær Gunnlaug Selstad Kopi: Tor Einar Andersen tillitsvalgt Guttorm Strand Gustav Andersen

Detaljer

Årsmelding 2012. Styret:

Årsmelding 2012. Styret: Årsmelding 2012 Styret: Arne Landmark Haslum Heidi Holstad Oslo Thor Even Tomter Brøttum Olav Thorstad Rolf Messenlien Lillehammer Reidun Holten Oslo Toril Johnsen Hans Tjernæs Gaupen Bergljot Urdahl Lillehammer

Detaljer

RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag kl.19.30

RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag kl.19.30 Styre, råd, utvalg: Randaberg menighetsråd RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag 07.03 kl.19.30 Arkiv MR Møte nr. 03/2017 Tilstede: (1.vara) (2.vara) Sokneprest Daglig leder :Thor Ove

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Hverdagskirken. Innhold

Hverdagskirken. Innhold Hverdagskirken Kirken er mer enn søndagens gudstjenester og kirkelige handlinger ved livets store overganger. I menigheter over hele landet er tusenvis av mennesker engasjert både frivillig og i ulike

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet!

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet! Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni 2016 Kjære menighet! Takk for en flott og inspirerende visitas! Jeg gleder meg over alt jeg har sett av godt arbeid for Guds rike i Nygård! Det har vært

Detaljer

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken gudstjenester desember 2009 Tirsdag 1. desember Vandregudstjeneste Søndag 6. desember 17.00 Markering av verdens HIV/AIDS dag. Fakkeltog fra Rådhuset til Domkirken.

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kvinesdal menighet

DEN NORSKE KIRKE Kvinesdal menighet Møtereferat for sråd Møtedato 12.03.2014 Møtetid kl. 19:00 21.10 Møtested Menighetssenteret Innkalte: Odd Terje Breimoen, Sigfrid Nordhelle, Espen Isaksen Berg, Preben Grøtteland Jakobsen, Steinar Ness,

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014 Den norske kirke Måsøy Sokn Årsmelding 2014 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke

Årsstatistikk for Den norske kirke 1. Kirkelig årsstatistikk for 2008 Skjemanummer 28 Skjemanavn Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2008. Skjemaet sendes direkte til SSB. Kopi skal sendes

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Urdaveien 1 Møtedato: 16.09.14 Tid: Kl 18.30-22 SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE SAK

Detaljer

Tilstede: Mona Kolberg, Torbjørn Olsen, Ivar Østby, Jorunn Selnes, Merete Wilskog, Trine Nickoline Rogne Møller, Ingvar Jostein Svegården.

Tilstede: Mona Kolberg, Torbjørn Olsen, Ivar Østby, Jorunn Selnes, Merete Wilskog, Trine Nickoline Rogne Møller, Ingvar Jostein Svegården. Møtebok for Hakadal menighetsråd Møtedato: 13.04.2015 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue Tilstede: Mona Kolberg, Torbjørn Olsen, Ivar Østby, Jorunn Selnes, Merete Wilskog, Trine Nickoline Rogne

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 213 1 Opplysninger om soknet Soknets kommunenummer 1.1 723 1.2 Fellesrådets navn TJØME KIRKELIGE FELLESRÅD Fellesrådets organisasjonsnummer 9798431 1.3 Soknets navn

Detaljer

Tananger kirke 04.11.2014

Tananger kirke 04.11.2014 Møtebok Blad 71 Fra kl 18.30 Til kl. 22:30 Tilstede på møtet Medlemmer ( angi ev. hvem som er fraværende) Siv Elin Mæland Nelly Margrethe Hveding Jorunn Elin Haga Sigve Martin Mæland Knut Erik Hollund

Detaljer

Saker. Møtebok for Hakadal menighetsråd. Møtedato: 12.11.2012 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue

Saker. Møtebok for Hakadal menighetsråd. Møtedato: 12.11.2012 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue Møtebok for Hakadal menighetsråd Møtedato: 12.11.2012 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue Tilstede: Anne Hammer, Ingvar Jostein Svegården, Trine Nickoline Rogne Møller, Gunvor Støle Melsom,

Detaljer

Møtereferat fra Kvinesdal menighetsråd

Møtereferat fra Kvinesdal menighetsråd Møtedato : 20.03.13 Møtested: Menighetssenteret Saksbehandler: tn Side: 1 DEN NORSKE KIRKE Kvinesdal menighetsråd Møtereferat fra Kvinesdal menighetsråd Vesterdalsvn. 5 4480 Kvinesdal Tlf: 38 35 41 90

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET Fjellhamar kirke, foto Kristian Ralger DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2016-2019 Basis «For jeg var sulten og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Nøtterøy Menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Nøtterøy Menighetsråd PROTOKOLL FRA MØTE I NØTTERØY MENIGHETSRÅD Onsdag 22.januar 2014 STED: Borgheim Menighetssenter Tilstede: Knut Paulin-Poulsen, Ellen Wisløff, Egil Mundal Martinsen, Torill F Tandberg Sokneprest: Inger

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET Med fokus på: inkludende fellesskap, nestekjærlighet, kamp for rettfdighet og vn om skapvket Godkjent august 2009 Revidt vår 2013 1 Inkludende fellesskap Tiltak Målsetting

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Grefsen menighet

DEN NORSKE KIRKE Grefsen menighet DEN NORSKE KIRKE Grefsen menighet MØTEPROTOKOLL Grefsen menighetsråd Dato: 22.06.2017 kl. 19:00 Sted: Møterommet i Grefsen kirke Arkivsak: 17/00002 Tilstede: Forfall: Andre: Protokollfører: Marit Østang,

Detaljer

Styret. Styret har i 2013 bestått av følgende personer: Arne Landmark, Haslum Vararepresentant: Heidi Langmoen Holstad, Oslo

Styret. Styret har i 2013 bestått av følgende personer: Arne Landmark, Haslum Vararepresentant: Heidi Langmoen Holstad, Oslo Årsmelding 2013 Styret Styret har i 2013 bestått av følgende personer: Arne Landmark, Haslum Heidi Langmoen Holstad, Oslo Thor Even Tomter, Brøttum Olav Thorstad, Brøttum Rolf Messenlien, Lillehammer Reidun

Detaljer

Vardåsen menighetsråd

Vardåsen menighetsråd PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE NR. 03/2008 Møtetid: onsdag 5.03.07 kl 19.00 Tilstede: Heming Olsen Bergem (leder), Anfin Skaaheim (nestleder), Dag Håland (sokneprest), Johanna Ferstad Økland, Brit Næss-Andresen,

Detaljer

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold 1. Hovedmål for trosopplæringen 2. Grunnlag og særpreg 3. Organisering, rammer og ansvar 4. Sentrale dimensjoner i en helhetlig trosopplæring Samarbeid med hjem

Detaljer

Årsmelding Orkanger menighetsråd 2009.

Årsmelding Orkanger menighetsråd 2009. Årsmelding Orkanger menighetsråd 2009. Virksomheten i en menighet er sammensatt av en rekke faste arrangementer og tiltak. Gudstjenester og kirkelige handlinger er bundet i formen gjennom fastsatte liturgier.

Detaljer

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 17. november 2011 kl. 19.00 22.15 Sted: Fjellhamar kirke, Sal F (underetasjen) Fremmøtt: Håkon Rem Marte Anundsen Vilming Espen Robsahm Kjørven Unni Skarholm

Detaljer

Saksliste soknera d 23.04.2014

Saksliste soknera d 23.04.2014 Saksliste soknera d 23.04.2014 Sak Emne 24/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: Godkjennes 25/2014 Referater Sokneråd 26.3.2014 Forslag til vedtak: Godkjennes 26/2014 Orienteringer

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

RISSA MENIGHETSRÅD. Referat Desember 2014. Møtedato: 09.12.14 Møtetidspunkt: Kl 19.30 Hos Finn Yngvar Benestad. Finn Yngvar Frammøtte:

RISSA MENIGHETSRÅD. Referat Desember 2014. Møtedato: 09.12.14 Møtetidspunkt: Kl 19.30 Hos Finn Yngvar Benestad. Finn Yngvar Frammøtte: RISSA MENIGHETSRÅD Referat Desember 2014 Møtedato: 09.12.14 Møtetidspunkt: Kl 19.30 Møtested: Hos Finn Yngvar Benestad Åpning: Finn Yngvar Mat: Finn Yngvar Frammøtte: Solveig Brørs, Finn Yngvar Benestad,

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer