SAMLET SAKSFRAMSTILLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMLET SAKSFRAMSTILLING"

Transkript

1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 29 Arkivsak: 07/00328 RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL - KONSEKVENSVURDERING OG FORSLAG TIL AREALDEL MED BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER Saksbehandler: Jon Keim Arkiv: 142 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Rådet for funksjonshemmede 0016/07 Utvalg for barn, unge og kultur /07 Utvalg for helse og omsorg /07 Utvalg for plan og kommunalteknikk /07 Formannskapet /07 Bystyret FORSLAG TIL VEDTAK: 1 2 Konsekvensutredningen, datert , med tilleggsnotat datert , godkjennes som tilstrekkelig grunnlag for planlegging av arealdelen. Forslag til kommuneplanens arealdel for perioden , sist rettet , godkjennes med følgende endringer: - Boligområdene Heistadbukta, Slevolden, Kleppvegen, Liaåsen og Jerpevegen justeres, for å unngå innsigelse i forhold til biologisk mangfold, eller innarbeides ved reguleringsplanlegging av områdene. - Boligområdet på Kjørholt reduseres. - Brevikåsen reduseres mot sør og mot vest rett ovenfor eksisterende bebyggelse. - Eksisterende bolig i Friervegen 45 vises som boligområde - Småbåthavn på Assurransetomta opprettholdes. Det forutsettes innpassing av tursti og friområder ved videre detaljplanlegging - Mindre justeringer foretas i områder for fritidsbebyggelse på Seivall og Ramberg. - Næringsområdet/kombinert område på Nøklegård tas ut og vises som LNF-område. - Område for offentlig bebyggelse i Skjelsvikdalen vises som næringsområde - Alternativ kort tunnel for rv-354 på Herøya tas inn i planen. - Linna på Siktesøya vises som kombinert område for fritidsbebyggelse /allmennyttige formål. - Vurderingsområde for steinindustri vises ved Bassebo - Påviste feil og mangler i plankartet rettes opp. Nye områder og endring av formål på områder som skal behandles i egen prosess med berørte parter: - Tomt på Nystrand vises som boligområde under forutsetning av tilpasning til naturområde/biologisk mangfold og landskap - Område på Hovholt vises som boligområde under forutsetning av tilpasning til landskap og friluftsliv - Område ved Grenland folkehøgskole vises som boligområde under forutsetning av tilpasning til landskap og friluftsliv - Gravaområdet vises som boligområde under forutsetning av tilpasning til friluftsliv, landskap og biologisk mangfold - Offentlig bebyggelse i Sommervegen og Gamlevegen vises som kombinasjon

2 allmennyttige formål/boligformål. - Næringsområder på Frednesøya vises som kombinasjon næring/bolig - Porsgrunn Næringspark vises som kombinasjon næring/bolig Side 2 av Forslag til utfyllende bestemmelser og retningslinjer, sist rettet , godkjennes. Temakartene for hovednett for gang- og sykkeltrafikk, hovednett for kollektivtransport, flomsoneområder og leirskredfareområder, datert / , godkjennes som tillegg til arealdelen. Behandling/Avstemming i Utvalg for barn, unge og kultur den sak 0016/07 Saksbehandler Jon Keim informerte om saken før behandling. Tove Korsrud (FRP) fremmet følgende forslag: Området ved Sundjordet/Texaco vises som sentrumsområde. Området ved Hovholt 2 og Hovholt 1 vises som bolig. Området ved Vissevåg/Bergsbygda vises som bolig. Området ved Røra nord/bergsbygda vises som bolig. Området ved Røra vest/bergsbygda vises som bolig Området ved Røra sør/bergsbygda vises som bolig Senterområder. Antall innbyggere innenfor senterstrukturplanens soneinndeling avgjør maks tillatt bruksareal for handel innenfor lokalsenteret. Det tillates opp til 1,0 m²bruksareal for handelsvirksomheter pr. innbygger som tilhører lokalsenteret 1.3 Boligområder Min. 25 m² til felles leke- og rekreasjonsareal. Inntil 10 m² av disse kan godkjennes i offentlig friområde eller offentlig trafikkområde torg. Forslagene fra Tove Korsrud (FRP) fikk 3 stemmer (FRP) og falt Forslag til vedtak ble vedtatt med 8 mot 3 stemmer (FRP). VEDTAK: I tråd med Pbl. pgrf 20-1, 20-5 og 33-6 legges konsekvensutredning og forslag til arealdel med bestemmelser og retningslinjer, ut til offentlig ettersyn. Behandling/Avstemming i Utvalg for helse og omsorg den sak 0020/07 Enst. vedtatt. VEDTAK: I tråd med Pbl. pgrf 20-1, 20-5 og 33-6 legges konsekvensutredning og forslag til arealdel med bestemmelser og retningslinjer, ut til offentlig ettersyn.

3 Side 3 av 29 Behandling/Avstemming i Utvalg for plan og kommunalteknikk den sak 0021/07 Behandling/Avstemming: Siren Johnsen (V) fikk innvilget permisjon og fratrådte møtet før behandling av saken. Sp v/tore Buer, H og Ap fremmet følgende fellesforslag: Forslag til endring i arealplanen: Gnr. 70 bnr. 3, Friervegen 45 endres fra jordbruk (LNF-område) til bolig, jfr. sak 17/07. SV v/jan Egil Aronsen fremmet følgende forslag: 1. Trasé for ny riksveg 36 fra Vallermyrene til Hovenga tas ut av planen. 2. Nytt areal for offentlig bebyggelse på Vallermyrene (Kjølnes) i tilknytning til foreslått ny riksvegtrasé tas ut av planen. 3. Nåværende LNF-område på vestsida av Vallermyrvegen bevares. Utvidelse av industriområdet på Enger og utvidelse av boligområdet på Myrene utgår. Fellesforslaget fra Sp, H og Ap ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer. SV stemte imot forslaget. SV s forslag til pkt. 1 falt med 5 mot 4 stemmer. SV s forslag til pkt. 2 falt med 7 mot 2 stemmer. SV s forslag til pkt. 3 falt med 5 mot 4 stemmer. VEDTAK: Utvalget/rådet har følgende merknader til forslag til kommuneplanens arealdel , sist rettet : Gnr. 70 bnr. 3, Friervegen 45 endres fra jordbruk (LNF-område) til bolig, jfr. sak 17/07. Behandling/Avstemming i Formannskapet den sak 0044/07 Thorleif Vikre (FRP) fremmet følgende forslag på vegne av FRP og AP: Forslag til endring av pkt. 2 slik: Fjerde punkt; (Bolig i Friervegen vises som bolig) Endres til: Området ved Friervegen 45 vises som bolig/næring. Resterende område langs hovedvegen fra Heistad bil & Caravan til eksisterende næringsområde vises som næring. Nytt strekpunkt i pkt. 2 slik: RV36 vises i ny trase fra ny rundkjøring på Vallermyrene, forbi Kjølnes til miljøtunnel ved Borge og inn i fjelltunnel ved Borgeåsen til Skien grense. Forslag som skal behandles i egen prosess med berørte parter.

4 Tillegg: Side 4 av 29 - Område ved Teli AS på Sundjordet vises som BOLIG/Næring/Bysentrum. - Bjørkøya vises som fritidsbolig, Næringsområde, Friområde og LNF område som vist i innspill fra grunneier og utviklingsselskap. Planbestemmelsene justeres i henhold til dette. - Planbestemmelsenes 1.4 Områder for fritidsbebyggelse vedr. Brygger endres slik etter (Grenlands standarden). Moloer og flytemoloer tillates for fellesanlegg på over 20 båter. Endringer i landskapet skal unngås. Fellesanlegg skal tilstrebes. Forslag til tekst som skal beskrive den utvikling av Bjørkøya som kan tillates i kommende planperiode. Forslaget erstatter Administrasjonens innstilling, som ble vedtatt i Formannskapet i forb. med 1. gangs behandling På Bjørkøya tillates utvikling av turistanlegg og utbygging av nye fritidsboliger. Utviklingen skal ha som utgangspunkt eksisterende bebygde områder, og innebære en fortetting av disse. I tilleg kan det tillates utviklet nye fritidsboliger i tilstøtende arealer, men ikke innenfor 100meters-beltet. Det forutsettes at ny bebyggelse skal skje i form av konsentrert utbygging. Estatning av eksisterende hytter og oppføring av nye hytter tillates under forutsetning av at oppbyggingen skje på stedets premisser, og er tilpasset i størrelse og utforming. Utviklingnen må legge vekt på å øke allmennhetens tilgjgelighet og rekreasjonsmuligheter. Deler av arealet langs stranda, som i dag er en del av campingvirksomheten, legges ut til friområde/friluftsområde. Et antall hytter og leiligheter i turistanlegget skal brukes i form av utleie. Utvikling av infrastruktur må gjøres samtidig med utviklingen av anlegget. Universell utforming skal tilstrebes innenfor anlegge på øya generelt. Thorleif Vikre fremmet i tillegg følgende forslag på evgne av FRP, SP og H: Forslag Arealplan pkt. 1.4 Næring: Fjerne Ramme rundt 1. prikkpunkt. (utnyttelsgrad på 30% BYA) (endres i tilleg fra skal til bør) Helge Mæland (SV) fremmet på vegne av SP, KRF, RV; SV og uavhengige representanter slik: - Ny trase for Riksveg 36 over Vallermyrene utgår. - Arealene som utvider Campus Kjølnes (ett til Idrettsformål og ett til Offentlig formål og Næring) bevares som LNF-område. - Areal på vestsiden av Vallermyrveien, vist som Bolig, Næring; Offentlig formål og Grønn korridor, bevares som LNF-område. - Areal på vestsiden av Vallermyrveien som viser utvidelse av Næringsareal på Enger vises som LNF-område. Helge Mæland (SV) fremmet i tillegg på vegne av RV og SV slikt forslag: Som alternativ til rådmannens andre strekpunkt i punkt 2: - Boligområdet på Kjørholt vises som LNF-område.

5 Side 5 av 29 Stein Roger Bjerkely fremmet på vegne av SV, RV og uavhengig repr. Lene Nenseth slikt forslag til Byggeområder, 1.1. Generelt: Ved planlegging og utvikling av arealene langs Porsgrunnselva skal legges inn et offentlig areal på minimum 20 meter fra elvebredd. Forslag fra Øystein Beyer (AP) fremmet følgende forslag: Alternativ kort tunnel for RV354 på Herøya tas ikke inn i planen. Tor Kåsa (H) fremmet følgende forslag: Endringer på forslag, datert : 1.2 Senterområder PBL 20-4, bokstav b: Strekpunkt 1: Følgende går ut: og skal normalt ikke ha større gesimshøyde enn 9 meter og/eller større mønehøyde enn 12 meter (3-4 eatsjer) Strekpunkt 4: Følgende går ut: Nærbutikken skal ikke overlappe nærområdet, 500 m, til øvrige sentra. Strekpunkt 5: Følgende går ut: Opp til 40% av BRA skal kunne benyttes til dagligvarevirksomhet. Strekpunkt 7: Følgende går ut: Beliggenheten skal ikke føre til at bysentrene og lokalsentrene svekkes. Strekpunkt 9: Følgende går ut: Det forutsettes at storhandelen ikke bidrar til å svekke bysenteret. 1.4 Næring Strekpunkt 2: Teksten skal være: Ny næring i Porsgrunn bør etableres der det er mest hensiktsmessig med hensyn til type omkringliggende næringer, infrastruktur og geografi. Strekpunkt 3: skal skje byttes ut med bør. Strekpunkt 4: skal byttes ut med bør. 5. UTREDNINGER Punktet går ut og erstattes med: Kommunedelplan for Bergsbygda gjennomføres i 2008 med vekt på avklaring av byggeområder og friområder. Samordning og rullering av Grønnstrukturplan/Grønn plakat for hhv Skien og Porsgrunn. Tor Kåsa (H) fremmet i tillegg følgende forslag: Området i Sandøybukta endres fra boligområde til friområde, jfr. kartbilag datert

6 Side 6 av 29 Øystein Beyer fremmet på vegne av AP, FRP, H, KRF og SP følgende forslag til pkt. 2 Brevikåsen kombinert bolig/parkering Forslag: Området for boligbygging i Breviksåsen utvides til nærmeste stimarkering som vist på kart over området i forhold til administrasjonens forslag bolig/parkering. Avgrensning må sees i forhold til topografering i området. Helge Mæland (SV) fremmet følgende forslag fra til punktet Nye områder og endringer av formål på områder som skal behandles i egen prosess med berørte parter. - Nytt boligfelt Rønningen i Oklungen vises som boligområde Avstemming: Forslag til vedtak pkt. 2, 4. strekpunkt ble satt opp mot forslag fra Thorleif Vikre (FRP). Forslaget fra Thorleif Vikre (FRP) ble vedtatt med 9 mot 4 (SV, RV, KRF og 1 Uavhengig repr.)? Forslag Fra Thorleif Vikre (FRP) til nytt strekpunkt under pkt. 2 ble vedtatt med 7 (FRP, H og AP) mot 6 stemmer. Forslag fra Thorleif Vikre (FRP) som skal behandles som egen prosess ble vedtatt slik: Strekpunkt 1 ble vedtatt med 7 (FRP, H og AP) mot 6 stemmer. Strekpunkt 2 og 3 ble enst. vedtatt. Forslag fra Thorleif Vikre (FRP) på vegne av FRP, H og SP vedr. pkt. 1.4 Næring (fjerning av ramme rundt 1. prikkpunkt og endring fra skal til bør) ble vedtatt med 9 mot 2 (SV og 1 Uavhengig repr.) stemmer. Forslag til vedtak pkt. 2, 3. strekpunkt ble satt opp mot forslag fra Øystein Beyer (AP). Forslaget fra Øystein Beyer (AP) ble vedtatt med 9 mot 4 (SV, RV og Uavhengig repr.) stemmer. Forslag til vedtak pkt. 2, 9. strekpunkt ble satt opp mot forslag fra Øystein Beyer (AP), Forslag fra Øystein Beyer (AP) ble vedtatt med 10 mot 3 (FRP og H) stemmer. Forslag fra Tor Kåsa (H) vedr. Sandøybukta ble vedtatt med 9 mot 4 (AP) stemmer. Forslag fra Helge Mæland (SV) på vegne av SV og SP vedr. Rønningen i Oklungen ble enst. vedtatt. Forslag fra Stein Roger Bjerkely (RV) på vegne av RV, SV og Uavhengig repr. vedtatt med 10 mot 3 (FRP og H) stemmer. Forslag til vedtak pkt. 2, 2. strekpunkt ble satt opp mot forslag fra Helge Mæland (SV) på vegne av SV og RV. Forslag til vedtak ble vedtatt med 10 mot 3 (RV, SV og 1 Uavhengig repr.) stemmer. Forslag fra Helge Mæland (SV) på vegne av SV, RV KRF, SP og Uavhengig repr. om tilleggspunkter til pkt. 2 i forslag til vedtak falt med følgende resultat: Sterkpunkt 1 fikk 6 (SV, RV KRF, SP og Uavhengig repr.). Sterkpunkt 2 fikk 6 (SV, RV KRF, SP og Uavhengig repr.). Sterkpunkt 3 fikk 6 (SV, RV KRF, SP og Uavhengig repr.). Sterkpunkt 4 fikk 6 (SV, RV KRF, SP og Uavhengig repr.). Forslag fra Tor Kåsa (H) til endringer av 1.2 Senterområder ble vedtatt slik: Strekpunkt 1 ble vedtatt med 10 mot 3 (RV, SV og 1 Uavhengig repr.) Strekpunkt 4 ble vedtatt med 10 mot 3 (RV, SV og 1 Uavhengig repr.) Strekpunkt 5 ble vedtatt med 10 mot 3 (RV, SV og 1 Uavhengig repr.) Strekpunkt 7 ble vedtatt med 10 mot 3 (RV, SV og 1 Uavhengig repr.) Strekpunkt 9 ble vedtatt med 10 mot 4 (RV, SV, KRF og 1 Uavhengig repr.) Forslag fra Tor Kåsa (H) til endringer av 1.4 Næring ble vedtatt slik: Strekpunkt 2 ble enst. vedtatt. Strekpunkt 3 ble vedtatt med 10 mot 3 (RV, SV og 1 Uavhengig repr.) Strekpunkt 4 ble vedtatt med 10 mot 3 (RV, SV og 1 Uavhengig repr.) Forslag fra Tor Kåsa (H) til endringer av 5 UTREDNINGER ble behandlet slik: 1. setning i forslaget ble enst. vedtatt.

7 Side 7 av setning ble satt opp mot 2. kulepunkt i forslaget. 2. setning ble vedtatt med 8 mot 5 (SP, RV, SV og Uavhengig repr.) Øvrige kulepunkter i vedtaket ble enst. vedtatt, med unntak av 3. siste kulepunkt. Dette punktet ble vedtatt med 11 mot 2 (H og 1 Uavhengig repr.) stemmer Administrasjonen fikk fullmakt til å plassere endringer under pkt. 2 riktig i forhold til om egen prosess med berørte parter er nødvendig eller ikke. Deretter ble forslag til vedtak pkt. 1, 2, 3 og 4 enst. vedtatt med foran nevnte endringer. VEDTAK: Konsekvensutredningen, datert , med tilleggsnotat datert godkjennes som grunnlag for planlegging av arealdelen. Forslag til kommuneplanens arealdel for perioden , sist rettet godkjennes med følgende endringer: - Boligområdene Heistadbukta, Slevolden, Kleppvegen, Liaåsen og Jerpevegen justeres eller bestemmelse om krav ved rguleringsplanlegging utarbeides for for å unngå innsigelse i forhold til biologisk mangfold. - Boligområdet på Kjørholt reduseres. - Området for boligbygging i Brevikåsen utvides til nærmeste stimarkering, som vist på kart over området, i forhold til administrasjonens forslag. - Småbåthavn på Assurransetomta opprettholdes. Det forutsettes innpassing av tursti og friområder ved videre detaljplanlegging - Mindre justeringer foretas i områder for fritidsbebyggelse på Seivall og Ramberg. - Næringsområdet/kombinert område på Nøklegård tas ut og vises som LNF-område. - Område for offentlig bebyggelse i Skjelsvikdalen vises som næringsområde - Linna på Siktesøya vises som kombinert område for fritidsbebyggelse/allmennyttig formål. - Vurderingsområde for steinindustri vises ved Bassebo - Påviste feil og mangler i plankartet rettes opp. Nye områder og endring av formål på områder som skal behandles i egen prosess med berørte parter: - Tomt på Nystrand vises som boligområde under forutsetning av tilpasning til naturområde/biologisk mangfold og landskap - Område på Hovholt vises som boligområde under forutsetning av tilpasning til landskap og friluftsliv - Område ved Grenland folkehøgskole vises som boligområde under forutsetning av tilpasning til landskap og friluftsliv - Gravaområdet vises som boligområde under forutsetning av tilpasning til friluftsliv, landskap og biologisk mangfold - Offentlig bebyggelse i Sommervegen og Gamlevegen vises som kombinasjon allmennyttige formål/boligformål. - Næringsområder på Frednesøya vises som kombinasjon næring/bolig - Porsgrunn Næringspark vises som kombinasjon næring/bolig - Område ved Friervegen 45 vises som bolig/næring. Eksisterende område langs hovedvegen, fra Heistad bil & caravan til eksisterende næringsområde, vises som næring. - Område i Sandøybukta endres fra boligområde til friområde, jfr. Kartbilag datert

8 Side 8 av 29 - Nytt boligområde på Ragnhildrød i Oklungen vises som boligområde. - Bjørkøya vises som fritidsbolig, næringsområde, friområde og LNF-område som vist i innspill fra grunneier og utviklingsselskap. Planbestemmelser justeres i henhold til dette. 3. Forslag til utfyllende bestemmelser og retningslinjer, sist rettet , godkjennes med endring i følgende punkter: 1.1 Generelt Nytt kulepunkt innenfor rammen: Ved planlegging og utvikling av arealdelene langs Porsgrunnselva skal det legges inn offentlig areal på minimum 20 meter fra elvebredden( for ubebygde eiendommer?). 1.2 Senterområder Endret kulepunkt 1: Et senterområde skal utformes slik både når det gjelder bebyggelse og uteområder at det får et helhetlig preg. Ny bebyggelse skal tilpasses det historiske gateløp og kvartalstruktur. Dette gjelder både bygningers materialbruk, plassering, bygningenes form og volum, belegg på uteområder, vegetasjonsbruk og utebelysning. Bebyggelsen skal dimensjoneres etter byens/lokalsenterets målestokk. Områdets form og utseende skal ta utgangspunkt i byens/stedets identitet. Byggehøyden tilpasses eksisterende bebyggelse på tilstøtende eiendommer. Unntatt fra dette er transformasjonsområder i Porsgrunn sentrum hvor man gjennom planer velger ny bebyggelsesstruktur. Endret kulepunkt 4: Nærbutikker utenfor lokalsentrene skal være maks 800 m 2 BRA. Endret kulepunkt 5: Antall innbyggere innenfor senterstrukturplanens soneinndeling avgjør maks tillatt bruksareal for handel innenfor lokalsenteret. Det tillates opp til 1,0 m 2 bruksareal for handelsvirksomheter pr. innbygger som tilhører lokalsenteret. Endret kulepunkt 7: Storhandel som retter seg mot en regional kundegruppe skal fortrinnsvis ligge i bysentrene, evt. ligge i tilknytning til viktige transportårer i utkanten av bysentrene. Detaljvarehandel skal etableres i forbindelse med bysentrene og lokalsentrene for å forsterke den handelsfunksjonen som sentrene skal ha. Det må være lagt til rette for gode kollektiv forbindelser, g/s veg og parkering i tilknytning til handelsområdet. Endret kulepunkt 9: På Moheim tillates storhandel i tråd med fellesbestemmelsene etter en reguleringsmessig vurdering, i tillegg til lokalsenterfunksjonen. 1.4 Næring Endret kulepunkt 1: Sentrale næringsområder i bybåndet bør minst ha en utnyttingsgrad på 30 % BYA (ikke ramme) Endret kulepunkt 2: Ny næring i Skien og Porsgrunn bør etableres der det er mest hensiktsmessig med hensyn på type omkringliggende næringer, infrastruktur og geografi uavhengig av kommunegrensene. Endret kulepunkt 3: Etableringen av nye arealer for kunnskaps-/kontorbedrifter bør skje gjennom fortetting i eller nær sentraene, inntil stamlinjene for kollektivtrafikken Endret kulepunkt 4: Statlige og regionale virksomheter bør lokaliseres til bysentre og nær kollektive transportknutepunkt Endret kulepunkt 8: På Bjørkøya tillates turistanlegg og fritidsbebyggelse etter godkjent reguleringsplan.

9 Side 9 av 29 Utviklingen skal ha som utgangspunkt eksisterende bebygde områder, og innebære en fortetting av disse, og i tillegg utbygging i viste tilstøtene byggeområder, utenfor metersbeltet. Utviklingen må legge vekt på å øke allmennhetens tilgjengelighet og rekreasjonsmuligheter. Areal langs stranda legges ut til friområde/ friluftsområde, blant annet deler av området som i dag er campingplass. En viss andel av hyttene og leiligheten i turistanlegget skal brukes i form av utleie. Ny bebyggelse skal skje i form av konsentrert utbygging. Utvikling av infrastruktur må gjøres samtidig med utviklingen av anlegget. Universell utforming skal tilstrebes innenfor anlegget. 1.5 Områder for fritidsbebyggelse Endret kulepunkt 5: Brygger, atkomstveger og andre konstruksjoner skal ha et begrenset omfang og tilpasses omgivelsene. Det kan tillates oppføring og forlengelse av brygger slik at disse totalt får et areal på inntil 12 m 2 (konf. Grenlandsstandarden ). Moloer og flytemoloer tillates for fellesanlegg på over 20 båter. Endringer i landskapet skal unngås. Fellesanlegg skal tilstrebes. 5 Utredninger Endret kulepunkt 1: Kommunedelplan for Bergsbygda gjennomføres i 2008,med vekt på avklaring av byggeområder og friområder. Endret kulepunkt 2: Samordning og rullering av Grønnstrukturplan/ Grønn plakat for hhv Skien og Porsgrunn. 4. Temakartene for hovednett for gang- og sykkeltrafikk, hovednett for kollektivtransport, flomsoneområder og leirskredfareområder, datert , godkjennes som tillegg til arealdelen. Behandling/Avstemming i Bystyret den sak 0043/07 Under behandlingen av denne saken kom Tore Buer (SP) og Stein Roger Bjerkely (RV). I tillegg kom Knut Bjaaland (AP) som varamedlem for Frank Harald Kragh Eckell (AP) Før saken ble tatt opp til avstemming ble Jan Tore Evensen Roxman gitt permisjon p.g.a begravelse. Det var således 47 medlemmer/varamedlemmer til stede nar avstemming fant sted. Rådmannen v/jon Keim innledet med en å gi en orientering om resultatet av meklingsmøte hos fylkesmannen Ole Henrik Lia (AP) fremmet følgende forslag: Det vises til brev fra Brevik Vel av 17. juni til politikerne i Porsgrunn, der Brevik Vel i samråd med grunneier, idrettslag og arbeiderlag i Brevik går inn for en mer begrenset boligbygging i Breviksåsen enn det formannskapets vedtak i sak 0044/07 pkt. 2 legger opp til. Det vises til utviklingsbehov i Breviksområdet, og det vises til problemstillinger knyttet til rekreasjon, biologisk mangfold og naboskap til Norcem. Forslag: Det legges opp til en mer begrenset utbygging av Breviksåsen enn det formannskapets vedtak sak 0044/07 legger opp til. Administrasjonen søker en mellomløsning som skissert i brev i samråd med de berørte parter i arbeidet med reguleringsplanen for området.

10 Ole Henrik Lia (AP) fremmet i tillegg slikt forslag: Side 10 av 29 Området/tomt som huser Herøyahuset farges rødt. Helge Mæland (SV) fremmet følgende forslag: 1. Ny trase for Riksvei 36 over Vallermyrene går ut. (På vegne av SV,KRF,V og SP) 2. Arealene som utvider Campus Kjølnes (ett til idrettsformål og ett til offentlig formål/næring) bevares som LNF-område. (På vegne av SV,KRF,V og SP) 3. Areal på vestsida av Vallermyrveien, vist som bolig, næring, offentlig formål og grønn korridor, bevares som LNF-område. (På vegne av SV,KRF,V og SP) 4. Areal på vestsida av Vallermyrveien som viser utvidelse av næringsareal på Enger vises som LNF-område. (På vegne av SV,KRF,V og SP) 5. Nytt boligområde på Kjørholt vises som LNF-område. (På vegne av SV og V) 6. Boligområde i Breviksåsen (Bullåsen) begrenses som foreslått av administrasjonen. (På vegne av SV,KRF og V) 7. Boligområde Døvik i Bergsbygda tas ut av og vises som LNF-område. (På vegne av SV og V) 8. Boligområde Solbakken tas ut og vises som LNF-område. (På vegne av SV og V) 9. Nytt boligområde på Hovholt vises som LNF-område. (På vegne av SV,SP og V) 10. Nytt boligområde ved Grenland Folkehøgskole vises som LNF-område. (På vegne av SV, SP og V) 11. (Til utfyllende bestemmelser) Statlige og regionale virksomheter skal (og ikke bør) lokaliseres til bysentre og nær kollektive transportknutepunkt. (På vegne av SV og V) 12. (Tilleggsforslag) Porsgrunn kommune innleder forhandlinger med Herøya Arbeiderforening (HAF) med sikte på å kjøpe deler av foreningens eiendom på Bjørkøya. De områder kommunen eventuelt kjøper legges ut som friområde og eb del av Skjærgårdsparken. Minst en av hyttene legges inn i Kystleden. Blir kjøp aktuelt, søker kommunen staten om støtte til oppkjøpet. Øyvind Dahl (KRF) fremmet følgende forslag: Pkt. 2, strekpunkt 9: Område i Sandøybukta endres ikke fra boligområde til friområde. Tore Buer (SP) fremmet følgende forslag: Området i Sandøyabukten syd for veien legges ut som grøntområde, nord for veien opprettholdes som boligområde. Siren Johnsen (V) fremmet følgende forslag: Det gis ikke tillatelse til etterfylling/bygging i elveløpet. Øyvind Dahl (KRF) fremmet følgende forslag: Porsgrunn bystyre går inn for alternativ 2 som trase for RV 36.

11 Avstemming: Ved avstemmingen ble følgende forslag til vedtak lagt til grunn: Side 11 av Konsekvensutredningen, datert , med tilleggsnotat datert godkjennes som grunnlag for planlegging av arealdelen. Forslag til kommuneplanens arealdel for perioden , sist rettet godkjennes med følgende endringer: - Boligområdene Heistadbukta, Slevolden, Kleppvegen, Liaåsen og Jerpevegen justeres eller bestemmelse om krav ved reguleringsplanlegging utarbeides for for å unngå innsigelse i forhold til biologisk mangfold. - Boligområdet på Kjørholt reduseres. - Området for boligbygging i Brevikåsen utvides til nærmeste stimarkering, som vist på kart over området, i forhold til administrasjonens forslag. - Småbåthavn på Assurransetomta opprettholdes. Det forutsettes innpassing av tursti og friområder ved videre detaljplanlegging - Mindre justeringer foretas i områder for fritidsbebyggelse på Seivall og Ramberg. - Næringsområdet/kombinert område på Nøklegård tas ut og vises som LNF-område. - Område for offentlig bebyggelse i Skjelsvikdalen vises som næringsområde - Linna på Siktesøya vises som kombinert område for fritidsbebyggelse/allmennyttig formål. - Vurderingsområde for steinindustri vises ved Bassebo - Påviste feil og mangler i plankartet rettes opp. - Boligområdet Liaåsen avgrenses av hensyn til biologisk mangfold i samråd med fylkesmannens miljøvernavdeling. - Bekkedal i boligområdet Ørvikåsen Nord vises som LNF-område med buffersoner på 30 meter. Nye områder og endring av formål på områder som skal behandles i egen prosess med berørte parter, etter plan- og bygningslovens bestemmelser om offentlig ettersyn/høring: - Tomt på Nystrand vises som boligområde under forutsetning av tilpasning til naturområde/biologisk mangfold og landskap - Område på Hovholt vises som boligområde under forutsetning av tilpasning til landskap og friluftsliv - Område ved Grenland folkehøgskole vises som boligområde under forutsetning av tilpasning til landskap og friluftsliv - Gravaområdet vises som boligområde under forutsetning av tilpasning til friluftsliv, landskap og biologisk mangfold - Offentlig bebyggelse i Sommervegen og Gamlevegen vises som kombinasjon allmennyttige formål/boligformål. - Næringsområder på Frednesøya vises som kombinasjon næring/bolig - Porsgrunn Næringspark vises som kombinasjon næring/bolig - Område ved Friervegen 45 vises som bolig/næring. Eksisterende område langs hovedvegen, fra Heistad bil & caravan til eksisterende næringsområde, vises som næring. - Område i Sandøybukta endres fra boligområde til friområde, jfr. Kartbilag datert Nytt boligområde på Ragnhildrød i Oklungen vises som boligområde. - Bjørkøya vises som fritidsbolig, næringsområde, friområde og LNF-område som vist i innspill fra grunneier og utviklingsselskap. Planbestemmelser justeres i henhold til dette. - Næringsområde i Skippergata vises som kombinasjon næring/bolig.

12 Side 12 av 29 Områdene markeres på arealplankartet som områder uten juridisk binding. Innsigelser Områder hvor det foreligger innsigelser fra fylkeslandbruksstyret på Vallermyrene og fra fylkesmannens miljøvernavdeling på Kjørholt fastholdes som foreslått. Ny linje for Grenlandsbanen fastholdes og Jernbaneverkets innsigelse kan ikke godtas. Områdene markeres som områder uten rettsvirkning. Innsigelsene oversendes miljøverndepartementet til endelig avgjørelse. 3 Forslag til utfyllende bestemmelser og retningslinjer, sist rettet , godkjennes med følgende tillegg: Hensynet til biologisk mangfold løses i reguleringsplanleggingen for områdene Kleppvegen, Slevolden, Heistadbukta og Jerpevegen. Dette gjelder også Ørvikåsen Nord og Sør, men her kreves i tillegg en undersøkelse av områdene i forhold til biologisk mangfold, på artsnivå. Dette kan medføre endring av byggeområdene. 4 Temakartene for hovednett for gang- og sykkeltrafikk, hovedvegnett for kollektivtransport, flomsoneområder og leirskredfareområder, datert / godkjennes som tillegg til arealdelen. Forslag til vedtak pkt. 2, 1. sterkpunkt ble enst. vedtatt. Forslag til vedtak pkt. 2, 2. strekpunkt ble satt opp mot forslag 5 fra SV og V.. strekpunkt ble vedtatt med 36 mot 11(V 1.FRP, RV, SV og 1 Uavhengig repr.) stemmer. Forslag til vedtak pkt. 2, 3. sterkpunkt fikk ingen stemmer og falt. Deretter ble forslaget fra Ole Henrik Lia (AP) satt opp mot forslaget 6 fra SV, KRF og V. Forslaget fra Ole Henrik Lia (AP) ble vedtatt med 29 mot 18 (V, KRF, 3H, RV, SV 1 FRP og Uavhengig repr.) stemmer. Forslag til vedtak pkt. 2, 4. sterkpunkt ble enst. vedtatt. Forslag til vedtak pkt. 2, 5. sterkpunkt ble enst. vedtatt. Forslag til vedtak pkt. 2, 6. sterkpunkt ble enst. vedtatt. Forslag til vedtak pkt. 2, 7. sterkpunkt ble enst. vedtatt. Forslag til vedtak pkt. 2, 8. sterkpunkt ble enst. vedtatt. Forslag til vedtak pkt. 2, 9. sterkpunkt ble enst. vedtatt. Forslag til vedtak pkt. 2, 10. sterkpunkt ble enst. vedtatt. Forslag til vedtak pkt. 2, 11. sterkpunkt ble enst. vedtatt. Forslag til vedtak pkt. 2, 12. sterkpunkt ble enst. vedtatt. Forslag fra Ole Henrik Lia (AP) vedr. området/tomt som huser Herøyahuset ble enst. vedtatt. Forslag 1 fra SV, KRF, V og SP fikk 16 (V, SP, KRF, RV, SV, 1 FRP og Uavhengig repr.) stemmer og falt. Deretter ble forslag fra Thorleif Vikre (FRP) vedtatt av formannskapet i møte satt opp mot forslaget fra Øyvind Dahl (KRF). Forslaget fra Thorleif Vikre (FRP) ble vedtatt med 32 mot 16 (V, SP, KRF, RV, SV, 1 FRP og 1 Uavhengig repr.) stemmer. Forslag 2 fra SV, KRF, V og SP fikk 16 (V, SP, KRF, RV, SV, 1 FRP og Uavhengig repr.) stemmer og falt. Forslag 3 fra SV, KRF, V og SP fikk 16 (V, SP, KRF, RV, SV, 1 FRP og Uavhengig repr.) stemmer og falt. Forslag 4 fra SV, KRF, V og SP fikk 16 (V, SP, KRF, RV, SV, 1 FRP og Uavhengig repr.) stemmer og falt. Forslag 7 fra SV og V fikk 10 (V, RV, SV, og 1 Uavhengig repr.) stemmer og falt.

13 Side 13 av 29 Forslag 8 fra SV og V fikk 10 (V, RV, SV, og 1 Uavhengig repr.) stemmer og falt. Forslag 9 fra SV, SP og V fikk 11 (V, RV, SV, SP og 1 Uavhengig repr.) stemmer og falt. Forslag 10 fra SV, SP og V fikk 13 (V, RV, SV, SP 1 FRP og Uavhengig repr.) stemmer og falt. Forslag 11 fra SV og V fikk 12 (V, RV, SV, SP 1 H og 1 Uavhengig repr.) stemmer og falt. Forslag 12 fra SV fikk 8 (V og SV) stemmer og falt. Forslag fra Øyvind Dahl (KRF) vedr. Sandøybukta fikk 14 (KRF og FRP) stemmer og falt. Deretter ble forslaget fra Tore Buer (SP) satt opp mot forslag til vedtak pkt. 2, 2. avsnitt, 9. strekpunkt. Forslaget til vedtak 9. strekpunkt ble vedtatt med 33 mot 15 (KRF, FRP og SP) stemmer. Forslag fra Siren Johnsen (V) forslag fikk 12 (V, 1 KRF, SV, RV og Uavhengig repr.) stemmer og falt. Forslag til vedtak pkt. 2, 2. avsnitt, 1. strekpunkt ble enst. vedtatt. Forslag til vedtak pkt. 2, 2. avsnitt, 2. strekpunkt ble vedtatt med 38 mot 10 (V, SV og Uavhengig repr.) stemmer. Forslag til vedtak pkt. 2, 2. avsnitt, 3. strekpunkt ble vedtatt med 36 mot 11 (V, SV, SP og Uavhengig repr.) stemmer. Forslag til vedtak pkt. 2, 2. avsnitt, 4. strekpunkt ble enst. vedtatt. Forslag til vedtak pkt. 2, 2. avsnitt, 5. strekpunkt ble enst. vedtatt. Forslag til vedtak pkt. 2, 2. avsnitt, 6. strekpunkt ble enst. vedtatt. Forslag til vedtak pkt. 2, 2. avsnitt, 7. strekpunkt ble enst. vedtatt. Forslag til vedtak pkt. 2, 2. avsnitt, 8. strekpunkt ble enst. vedtatt. Forslag til vedtak pkt. 2, 2. avsnitt, 10. strekpunkt ble enst. vedtatt. Forslag til vedtak pkt. 2, 2. avsnitt, 11. strekpunkt ble enst. vedtatt. Forslag til vedtak pkt. 2, 2. avsnitt, 12. strekpunkt ble vedtatt med 37 mot 10 (V, SV, 1 KRF og 1 Uavhengig repr.) stemmer. Forslag til vedtak pkt 2, siste avsnitt ble enst. vedtatt. Deretter ble forslag til vedtak pkt. 1, 3 og 4 enst. vedtatt. VEDTAK: Konsekvensutredningen, datert , med tilleggsnotat datert godkjennes som grunnlag for planlegging av arealdelen. Forslag til kommuneplanens arealdel for perioden , sist rettet godkjennes med følgende endringer: - Boligområdene Heistadbukta, Slevolden, Kleppvegen, Liaåsen og Jerpevegen justeres eller bestemmelse om krav ved reguleringsplanlegging utarbeides for for å unngå innsigelse i forhold til biologisk mangfold. - Boligområdet på Kjørholt reduseres. - Det legges opp til en mer begrenset utbygging av Breviksåsen enn det formannskapets vedtak sak 0044/07 legger opp til. Administrasjonen søker en mellomløsning som skissert i brev i samråd med de berørte parter i arbeidet med reguleringsplanen for området. - Småbåthavn på Assurransetomta opprettholdes. Det forutsettes innpassing av tursti og friområder ved videre detaljplanlegging - Mindre justeringer foretas i områder for fritidsbebyggelse på Seivall og Ramberg. - Næringsområdet/kombinert område på Nøklegård tas ut og vises som LNF-område. - Område for offentlig bebyggelse i Skjelsvikdalen vises som næringsområde - Linna på Siktesøya vises som kombinert område for fritidsbebyggelse/allmennyttig formål. - Vurderingsområde for steinindustri vises ved Bassebo

14 Side 14 av 29 - Påviste feil og mangler i plankartet rettes opp. - Området/tomt som huser Herøyahuset farges rødt. - RV36 vises i ny trase fra ny rundkjøring på Vallermyrene, forbi Kjølnes til miljøtunnel ved Borge og inn i fjelltunnel ved Borgeåsen til Skien grense. - Boligområdet Liaåsen avgrenses av hensyn til biologisk mangfold i samråd med fylkesmannens miljøvernavdeling. - Bekkedal i boligområdet Ørvikåsen Nord vises som LNF-område med buffersoner på 30 meter. Nye områder og endring av formål på områder som skal behandles i egen prosess med berørte parter, etter plan- og bygningslovens bestemmelser om offentlig ettersyn/høring: - Tomt på Nystrand vises som boligområde under forutsetning av tilpasning til naturområde/biologisk mangfold og landskap - Område på Hovholt vises som boligområde under forutsetning av tilpasning til landskap og friluftsliv - Område ved Grenland folkehøgskole vises som boligområde under forutsetning av tilpasning til landskap og friluftsliv - Gravaområdet vises som boligområde under forutsetning av tilpasning til friluftsliv, landskap og biologisk mangfold - Offentlig bebyggelse i Sommervegen og Gamlevegen vises som kombinasjon allmennyttige formål/boligformål. - Næringsområder på Frednesøya vises som kombinasjon næring/bolig - Porsgrunn Næringspark vises som kombinasjon næring/bolig - Område ved Friervegen 45 vises som bolig/næring. Eksisterende område langs hovedvegen, fra Heistad bil & caravan til eksisterende næringsområde, vises som næring. - Område i Sandøybukta endres fra boligområde til friområde, jfr. Kartbilag datert Nytt boligområde på Ragnhildrød i Oklungen vises som boligområde. - Bjørkøya vises som fritidsbolig, næringsområde, friområde og LNF-område som vist i innspill fra grunneier og utviklingsselskap. Planbestemmelser justeres i henhold til dette. - Næringsområde i Skippergata vises som kombinasjon næring/bolig. Områdene markeres på arealplankartet som områder uten juridisk binding. Innsigelser Områder hvor det foreligger innsigelser fra fylkeslandbruksstyret på Vallermyrene og fra fylkesmannens miljøvernavdeling på Kjørholt fastholdes som foreslått. Ny linje for Grenlandsbanen fastholdes og Jernbaneverkets innsigelse kan ikke godtas. Områdene markeres som områder uten rettsvirkning. Innsigelsene oversendes miljøverndepartementet til endelig avgjørelse. 3. Forslag til utfyllende bestemmelser og retningslinjer, sist rettet , godkjennes med følgende tillegg: Hensynet til biologisk mangfold løses i reguleringsplanleggingen for områdene Kleppvegen, Slevolden, Heistadbukta og Jerpevegen. Dette gjelder også Ørvikåsen Nord og Sør, men her kreves i tillegg en undersøkelse av områdene i forhold til biologisk mangfold, på artsnivå. Dette kan medføre endring av byggeområdene. 4. Temakarten for hovednett for gang- og sykkeltrafikk, hovedvegnett for kollektivtransport, flomsoneområder og leirskredfareområder, datert / godkjennes som tillegg til arealdelene.

15 VEDLEGG UTENFOR SAKSKARTET: Side 15 av Formannskapets vedtak i sak 008/07 2. Forslag til konsekvensutredning, rettet Tilleggsnotat til konsekvensutredning, datert , ettersendes 4. Forslag til arealdel, rettet Forslag til utfyllende bestemmelser og retningslinjer, sist rettet Temakart, datert Oversikt over uttalelser/innspill til arealdelen, datert Utrykte vedlegg: Planprogram, sist rettet m/formannskapsak 015/06 Temanotat, areal og næring Skien/ Porsgrunn Temanota, rv 36 øst, Vallermyrene Menstad Skien/ Porsgrunn Temanotat, Grenlandsbanen Skien/ Porsgrunn Temanotat, boligbehov Skien/ Porsgrunn Temanotat mål og muligheter fellesprosjektet Skien/ Porsgrunn Temanotat, Offentlige utbyggingsbehov - Porsgrunn Temanotat, Kystsonen Porsgrunn Kopi av uttalelser/innspill til arealdelen Saksutredning: 0 VIKTIGE PUNKTER Konsekvensutredningen: Fylkesmannen ber om utfyllende kommentarer. Spørsmålet er om utredningen belyser konsekvensene ved de valgte løsningene godt nok. Det er utarbeidet et tilleggsnotat som oppfølging. Bystyret må kunne godkjenne konsekvensutredningen før arealdelen kan behandles. Innsigelser: Fylkesmannen/fylkeslandbruksstyret har innsigelser på noen av de framtidige byggeområdene i forhold til landbruksarealer, i strandsonen innenfor RPR-området i Oslofjordregionen og i forhold til naturområder/biologisk mangfold/friluftsliv. Områdene ligger hovedsakelig på Kjølnes/Vallermyrene, Eidangerhalvøya og i fjordområdene. Jernbaneverket har innsigelse på at tidligere linje for Grenlandbanen ikke er vist som et alternativ. Det forutsettes meklingsmøter før bystyrets behandling. Hvis innsigelser står ved lag etter behandling i bystyret, vil de omstridte områdene ikke kunne godkjennes som del av arealdelen. Disse områdene må avvente miljøverndepartementets avgjørelse. Vegvesenet krever at valg av alternativ for rv 36 og for rv 354 skal gjøres i kommunedelplaner. Det er mange innspill om endret bruk av områder i forhold til planforslaget. Noen nye områder for boliger og endring av formål anbefales. Ved vesentlige endringer må en følge en prosedyre ved at saken blir tatt opp med offentlige myndigheter og berørte parter i området. Det er da ikke nødvendig med nytt offentlig ettersyn. Dette kan ta tid, avhengig av omfanget, og kan føre til utsettelse av bystyrets behandling. Forhold som er tatt opp, men som ikke løses i arealdelen, forutsettes oversendt de rette instanser for oppfølging etter en administrativ gjennomgang når arealdelen er godkjent. 1 BAKGRUNN HENSIKT

16 Side 16 av 29 Et godkjent planprogram er lagt til grunn for konsekvensutredning, planlegging og behandling. Samarbeidet med Skien har vært et viktig for rammene til planen. Formannskapet vedtok den , i sak 008/07, at forslag til konsekvensutredning og kommuneplanens arealdel skulle legges ut til offentlig ettersyn. Planforslaget ble annonsert i avisene, lagt ut på kommunens internettsider og sendt på høring. De som hadde innspill i tidlig planleggingsfase fikk samtidig tilbakemelding fra kommunen. Høringsfristen var , men det er kommet en del uttalelser/innspill etterpå som også er vurdert i saken. Et åpent informasjonsmøte ble holdt på frisklivsenteret på Kjølnes, 06 mars 07. Hensikten med arealdelen er å vise framtidig arealbruk både til utbygging og vern og å gi rammer for utviklingen. Den er sammen med samfunnsdelen kommuneplanens langsiktige del. 2 KONSEKVENSUTREDNING KU Formålet med konsekvensutredningen er å klargjøre virkninger av tiltak som kan ha vesentlige konsekvenser for miljø, naturressurser eller samfunn, og at disse blir vurdert under planlegging av tiltaket. I tillegg til konsekvensutredningsdokumentet, er de felles temanotatene for Skien/Porsgrunn, alternative linjer for rv 36, alternative linjer for Grenlandsbanen, trender i næringsutviklingen, boligutvikling, sammen med temanotat om behov for offentlige områder og for kystsonen i Porsgrunn en del av konsekvensvurderingsgrunnlaget. Fylkesmannen ønsker en samlet vurdering av ulike hensyn, veid opp mot hverandre, for hvert område. Når det gjelder ønsket fra fylkesmannen om konklusjon og nærmere begrunnelse viser vi til senere avnitt i saksframlegget. Bystyret må ta stilling til om konsekvensutredningen kan godkjennes eller om tilleggsutredning må foretas. Godkjent KU er en forutsetning for å kunne behandle arealdelen. 3 UTTALELSER FRA OFFENTLIGE MYNDIGHETER INNSIGELSER Uttalelsene ligger på saken og blir bare delvis referert her. Kopier av uttalelsene er tidligere delt ut på formannskapsmøte De enkelte punktene er kommentert. Fylkesmannen i Telemark Uttalelsen er tredelt fra fylkesmannen/ miljøvernavdelingen og fylkeslandbruksstyret. Fylkeslandbruksstyret sak 1007/07 Styret har innsigelse til arealbruken på 4 byggeområder og et vegalternativ med bakgrunn i nasjonale jordvernhensyn. Dette gjelder følgende: Campus Kjølnes 1 innsigelse på utvidelse av byggeområde for idrett Campus Kjølnes 2 - innsigelse på byggeområde for offentlige formål og næring Vallermyrene 1 - innsigelse på byggeområde for bolig, næring, offentlig bebyggelse og friområde Vallermyrene 2 - innsigelse på utvidelse av byggeområde for næring på Enger Ny rv36, alt. 1 innsigelse på veglinje I vedtaket er det også framsatt ønsker om dokumentasjon for framtidige behov for Høgskolen i Telemark, HIT, og om et alternativ for rv 36 som tar mindre dyrka areal

17 Side 17 av 29 Dette er i stor grad en konflikt mellom ulike nasjonale mål når det gjelder jordvern og byutvikling. Utvikling av Kjølnesområdet har som mål å omfatte utdanning på universitetsnivå, forskning og tilknyttet næring. Dette er viktig for Porsgrunn og kan kan ikke ligge andre steder uten omfattende transformasjon av eksisterende bebygde områder. Kjølnesområdet er nå utbygd og nye areal er nødvendig. Vallermyrene 1 og 2 bygger opp om byutviklingsprinsippene med utvikling i og ved knutepunkter innenfor bybåndet. Område1 med boliger er mulig å erstatte, men næringsområdet er viktig for å kunne ha tilstrekkelig med areal for næringsutbygging. Porgrunn har forholdsvis lite areal til dette formålet. Miljøvernavdelingen Med bakgrunn i dokumentert biologisk mangfold har en følgende innsigelser til arealbruken: Ørvikåsen nord - innsigelse på boligområde bakgrunn er dokumenterte kartlagte, regionale verdier for biologisk mangfold Ørvikåsen sør innsigelse på av boligområde bakgrunn er manglende dokumentasjon og området ønskes vurdert av fagpersoner Heistadbukta innsigelse til avgrensing av boligområde bakgrunn er forekomst av nasjonal trua art kan løses ved dokumentasjon på at denne ikke berøres Slevolden - innsigelse til avgrensing av boligområde bakgrunn er manglende hensyn til kartlagt, regionalt viktig biologisk mangfoldområde kan løses ved at det legges til rette for at nøvendige hensyn tas Kleppvegen, Liane innsigelse til avgrensing av byggeområde for bolig og offentlig bebyggelse langs Leirkup - bakgrunn er manglende hensyn til kartlagt, regionalt viktig biologisk mangfoldområde kan løses ved at det legges til rette for at nøvendige hensyn tas Liåsen, Langangen innsigelse til avgrensing av boligområde bakgrunn er forekomst av rik edelløvskog kan løses ved at det tas nødvendige hensyn ved videre detaljplanlegging Jerpevegen, Heistad Innsigelse på område for offentlig bebyggelse bakgrunn er manglende hensyn til kartlagt, regionalt viktig biologisk mangfoldområde kan løses ved at det legges til rette for at nøvendige hensyn tas I forhold til andre naturverdier og tur- og rekreasjonsområder er følgende innsigelser fremmet: Kjørholt - innsigelse på byggeområde for bolig og allmennnyttig bebyggelse bakgrunn er nasjonale verdier i et større område med sjelden natur, biologisk mangfold, geologi og friluftsliv og at E-18 har vært vestre grense for utbygging Siktesøya øst, Siktesøya sør, Lajordet, Sandøya innsigelse på framtidige områder for fritidsbebyggelse bakgrunn i rikspolitiske retningslinjer for Oslofjordregionen og at områdene ligger innefor strandsonen For Lanner og Nøklegård næringsområder ønsker en bestemmelser om utbyggingsrekkefølge for å kunne utvikle et område av gangen. Det vises til krav om støyberegning ved detaljplanlegging i forhold til Breviksterminalen for områdene Ørvik nord, Ørvik sør og Heistadbukta. Det vises til veileder for retningslinjer for behandling av støy. Eventuelt alternativ til støysone kart kan være et temakart for støykilder. Innsigelsene reiser prinsipielle spørsmål om tilstrekkelig dokumentasjon av naturverdier, om hva som er de regionale målene for vern av områder og om grunnlaget for endring av tidligere

18 Side 18 av 29 godkjente byggeområder. Framtidige områder for fritidsbebyggelse er i stor grad regulert eller under regulering. Når det gjelder støy er vegvesenets støysonekart for riks- og fylkesveger brukt. Vi har ikke hatt mulighet til å etterkomme retningslinjene, men har satt dette opp som en oppfølging i neste omgang. Krav om støyberegninger kommer også inn ved videre detaljplanlegging. Samfunnssikkerhet og beredskap. Det er ønsker om at undersøkelser og tiltak skal kreves ved reguleringsplanleggingen for kvikkleireområdene. Det er også en del kommentarer til selve plankartet, tegnforklaring og bestemmelser/retningslinjer. Vi følger stort sett opp de faglige rådene, men vi er på noen punkter ulike syn i tolkning av loven. Forslag til endringer er markert i de justerte bestemmelsene/retningslinjene. Telemark fylkeskommune Det ønskes bestemmelse i forhold til automatisk fredete kulturminner. Det vises til at utbyggingsområdet i Døvika henger dårlig sammen med målsettingen om å styrke bybåndet og at utbygging på Kjørholt, vest for E-18, er i strid med kommunens tidligere planleggingspraksis. Det henstilles om en nærmere vurdering av disse områdene. Bestemmelsen om kulturminner foreslås innarbeidet. Utbyggingsområdene vurderes nærmere under eget punkt om byutvikling. Statens vegvesen Region sør Det stilles krav om kommunedelplaner for riksveg 36 på Hovenga/Vallermyrene med alternativ 1 og 2, og for riksveg 354 på Herøya med kort og lang tunnel. For næringområdene på Lanner og Nøklegård forutsettes atkomst fra fylkesveg 30. For nye næringsområder langs Vallermyrvegen kreves byggegrense på 50 meter. Det kan ikke regnes med tilknytting til E-18 ved Lundedalen. Det felles temanotatet angående rv 36 skulle være grunnlaget for å kunne velge mellom linjealternativ. Nå vil valg av alternativ for veg i arealdelen kunne medføre at vegvesenet har innsigelse. Krav om kommunedelplaner bør derfor godtas. Jernbaneverket Jernbaneverket viser til vedtatte fylkesdelplan for Grenlandsbanen fra 1999, hvor jernbanekorridoren er valgt, og til pågående utredning av høghastighetsbaner. Hvis tidligere alternativ ikke tas inn i planen har Jernbaneverket innsigelse til planen. Felles utredning av Grenlandsbanen ble satt i gang for å komme fram til en omforent linje. Det er enighet mellom Porsgrunn og Skien om løsningen. Tidligere linje kan neppe båndlegges videre etter plan- og bygningsloven, på grunn av tidsbegrensning i loven. Alternativet er da oppstart av regulerings- eller kommunedelplanarbeide. Kystverket Sørøst

19 Kystverket har ingen vesentlige kommentarer. Side 19 av 29 NVE Norges vassdrags- og energidirektorat Det verna Siljanvassdraget ønskes markert spesielt og ikke som nå som grense for nedslagfelt til Farris. Flomsoner og skredutsatte områder ønskes markert på kommuneplankartet som temakart eller som vedlegg. Andre ikke undersøkte/kartlagte områder langs vassdrag og på leirholdig grunn må også tas inn i bestemmelser om krav til undersøkelser og sikringstiltak ved reguleringsplanleggingen. Vi anbefaler forslagene innarbeidet. Temakart for flomsoner og kvikkleireområder foreligger. Fastlegging av utsatte områder er grovt definert til tidligere marin grense. Larvik kommune Larvik har ingen vesentlige kommentarer. De forholdene som er tatt opp er ivaretatt. Bergvesenet Bergvesenet har ingen vesentlige kommentarer. Skagerak Energi Forhold som tas opp gjelder fordelingsnettet og blir ivaretatt i reguleringsplanprosessen. Vekst i Grenland Grenland Havn Det understrekes at hvis de positive utviklingstrekkene en står over for i regionen skal innfris, må en ha tilgang på varierte boområder med ulike kvaliteter og god infrastruktur for tjenester og stamnett for transport. Boligområder Det hevdes at et variert boligtibud krever bolig- og tomtetilgang også utenfor de definerte sentra. Mulig konflikt mellom bolig og næring/havn kan oppstå med de planlagte områdene i Ørvikåsen og bør vurderes nærmere i den videre utviklingen. Nærings-/havneområder Etablering av gassrør vil kreve mer areal til industrivirksomhet som i liten grad vil få plass innenfor eksisterende områder. Det pekes på bysentrum og Porsgrunn næringspark som blandingsområder for konsultativ industriell tjenesteyting. Det vises til at økt import over Grenland havn vil medføre behov for arealer for transport og arealkrevende virksomheter. Nøklegård og Kjørholt blir pekt på egnete områder. I fellesuttalelsen understrekes at Grenland havn er definert som en av to nasjonalhavner i Oslofjorden, og at det er reservert små areal til havneformål i kommunneplanene. Offentlig utbygging Kammerherreløkka og utvidelse på Kjølnes blir holdt fram som områder for offentlig bebyggelse. Kommunikasjon En ønsker en snarlig avklaring på østre tangent (rv-36), når det gjelder trase og vegtekniske forhold gjennom reguleringsplaner. Det er Voldsfjorden som har framtidige utviklingsmuligheter som havn når ny veg og jernbane er på plass. Industriutviklingen i regional sammenheng er tenkt rundt Frierfjorden, og for Porsgrunns del gjelder dette Herøya Industripark. Utvalg for barn unge og kultur Ingen konkrete innspill

20 Side 20 av 29 Utvalg for helse og omsorg Ingen konkrete innspill Utvalg for plan og kommunalteknikk Friervegen 45, gnr. 70 bnr.3, foreslås endret fra lnf-område til boligområde. Dette gjelder i praksis tomt til eksisterende bolig og ikke hele eiendommen som også omfatter områder på begge sider av Friervegen, i Ørvikåsen/Kjørholt og ved E UTTALELSER INNSPILL TIL PLANFORSLAGET Under har vi referert kort hva innspillene går ut på med våre kommentarer. Ikke alle innspillene er med, men de vesentligste. Kopi av uttalelser/innspill ble utdelt på formannskapets møte Telemark Botaniske forening Foreningen ønsker å beholde kalkfuruskogen på Ørvikåsen som lnf-område på grunn av mulig forekomster av stor verdi. Omtaler for øvrig også mindre forekomster i eksisterende områder. Kommentar: Ørvikåsen er kommentert andre steder. De øvrige forekomstene må tas opp ved eventuell detaljplanlegging. Porsgrunn Handelstandsforening og Porsgrunn Min By De ønsker en urban by med tilgjengelighet for alle transportformer og er kritiske til bybane/buss i sentrum på grunn av endring av handelsmiljøet. Definisjonen på handel/storhandel er vanskelig og varehandelen bør legges i sentra. En ønsker mer restriktive og konkrete bestemmelser om varehandel. Dette er sentrale problemstillinger som er forsøkt løst i planen. Kollektivtransportsystemet er viktig for utviklingen av sentrum og tilstøtende områder og nytenkning/endring i tilgjengeligheten for privatbilen er nødvendig. De utfyllende retningslinjene har som intensjon at varehandelen i hovedsak skal skje i sentrum, bydels- og lokalsentre. Det er viktig at en ser nærmere på mulighetene for innpassing i bysenteret i den videre oppfølgingen. Naturvernforbundet i Grenland Naturvernforbundets uttalelse er delvis av generell karakter og man ønsker en annen samfunnsutvikling med mindre vekst, mindre vegtrafikk, vern om dyrkbar mark og grønne lunger. I tråd med dette forslås følgende endringer i arealdelen: - riksveg 36 Kjølnes ønskes tatt ut, sekundært foreslås forbindelsen Vallermyrvegen Bjørntvedtbruddet Øyekast - ingen omdisponering av landbruksarealene på Vallermyrene - næringsområdene på Lanner og Nøklegård tas ut av planen - det pekes på Heistad som et område for ny næringsvirksomhet - er sterkt imot boligbygging på Kjørholt på grunn av redusert verdi for tur- og rekreasjonsområdene

Protokoll fra møte i Formannskapet

Protokoll fra møte i Formannskapet PORSGRUNN KOMMUNE Møte nr 09/11 09/2510-2 Protokoll fra møte i Formannskapet Møtedato/tid: 01.10.2009 13.30 Møtested/lokale: Møteleder: Øvrige medlemmer: Rådhuset - bystyresalen Øystein Beyer Ole Henrik

Detaljer

Vedlegg 12, side 1. Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert. Tema/Formål/ område

Vedlegg 12, side 1. Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert. Tema/Formål/ område Vedlegg 12, side 1 Oversikt over innsigelser og faglige råd og merknader fra Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune Både Fylkesmannen og Fylkeskommunen har mye positivt å si om Rennesøy kommunes

Detaljer

Kommuneplanens arealdel, 1. gangs behandling og offentlig høring

Kommuneplanens arealdel, 1. gangs behandling og offentlig høring Arkivsak. Nr.: 2012/666-66 Saksbehandler: Kristin Volden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 66/13 21.10.2013 Formannskapet 70/13 23.10.2013 Hovedutvalg Natur 79/13 18.11.2013 Formannskapet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021.

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021. Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no Vår saksbehandler: Vegard Hagerup Malvik kommune TIf. 73 86 6446 E-post: vegard.hagerup@stfk.no Postmottak: postmottak@sttk.no Postboks

Detaljer

Kommunedelplan for Kystsonen

Kommunedelplan for Kystsonen SAKSFREMLEGG Kommunedelplan for Kystsonen Saksnummer: 15/258 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Formannskapet Møtedato: Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 2. GANGSBEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BINHOLMEN/NÅLEPUTA, PLANID

Detaljer

HEISTAD GAMLE SKOLE SENTRUMSUTVIKLING

HEISTAD GAMLE SKOLE SENTRUMSUTVIKLING HEISTAD GAMLE SKOLE SENTRUMSUTVIKLING Ca. 20 dekar utviklingsområde Ca. 16 dekar til byggeområde Ca. 4 dekar til parkområde GODE SENTRUMS- MULIGHETER 2 3 SELGER: Porsgrunn Utvikling AS ; Kjølnes ring 30,

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Marit Lillegraven Haakaas FE - 143 15/1619

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Marit Lillegraven Haakaas FE - 143 15/1619 Trøgstad kommune Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Marit Lillegraven Haakaas FE - 143 15/1619 Høring - forslag til endringer av kommuneplanens arealdel (hyttevedtekter) Saksnr Utvalg Type Dato

Detaljer

Drangedal kommune. KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Drangedal kommune. KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM Drangedal kommune KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM april 2014 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet 2 2 Planprogram 2 3 Planavgrensing 4 4 Hovedmål for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2008/1613 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Johan Martin Mathiassen Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009 Omregulering Mosvold (Europris) - 1. gangs behandling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR CAMPING 2015-2027. SLUTTBEHANDLING.

KOMMUNEDELPLAN FOR CAMPING 2015-2027. SLUTTBEHANDLING. ArkivsakID.: 10/6579 Arkivkode: FE-142, PLANID-201201, FA-L12 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 001/15 Kommuneplanutvalget 20.01.2015 010/15 Formannskapet 04.02.2015 006/15 Kommunestyret 11.02.2015 KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15 Klæbu kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 22.03.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.02.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 22.03.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.02. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 14.03.2012 kl 0900 1415 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ingen Ingen Spesialrådgiver

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommuneplanutvalget. Dato: 22.06.2009 Tid: 16:00. Navn Funksjon Representerer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommuneplanutvalget. Dato: 22.06.2009 Tid: 16:00. Navn Funksjon Representerer 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Kommuneplanutvalget Formannskapssalen, Enebakk Dato: 22.06.2009 Tid: 16:00 herredshus Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Dag Bjerke Ordfører

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11.

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11. Molde kommune Rådmannen Arkiv: 124/Q32/&30 Saksmappe: 2012/2549-42 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 20.10.2013 Saksframlegg Kommunedelplan Møreaksen - godkjenning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan-

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/122 Sakstittel: KOMMUNEPLANENS AREALDEL AREALPLANFORSLAG FOR GRATANGEN KOMMUNE

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/122 Sakstittel: KOMMUNEPLANENS AREALDEL AREALPLANFORSLAG FOR GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 09/122 Sakstittel: KOMMUNEPLANENS AREALDEL AREALPLANFORSLAG FOR GRATANGEN KOMMUNE Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& I

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Konsekvensutredning Ny høring 03.07.2015 KONSEKVENSUTREDNING - enkeltområder Hoppestad gbnr 12/5 Dagens formål: LNF (arealdel vedtatt 2007) Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse:

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR CAMPING 2015-2027. TILLEGG TIL 3-1 FRITIDS- OG TURISTFORMÅL I UTFYLLENDE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER

KOMMUNEDELPLAN FOR CAMPING 2015-2027. TILLEGG TIL 3-1 FRITIDS- OG TURISTFORMÅL I UTFYLLENDE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER ArkivsakID.: 10/6579 Arkivkode: FE-142, PLANID-201201, FA-L12 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 129/15 Formannskapet 14.10.2015 128/15 Kommunestyret 21.10.2015 KOMMUNEDELPLAN FOR CAMPING 2015-2027. TILLEGG

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - Reguleringsplan for Smedsanden, Ytre Åros - GB 20/1 m.fl.

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - Reguleringsplan for Smedsanden, Ytre Åros - GB 20/1 m.fl. Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2008/1550-18106/2011 Saksbehandler: Stig Erik Ørum Dato: 14.06.2011 Saksframlegg Førstegangsbehandling - Reguleringsplan for Smedsanden, Ytre Åros - GB 20/1 m.fl. Utv.saksnr

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Side 1 av 5 Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Skarvannet Øst, del av gnr. 23/2 og 24 bnr. 1 og 5. Vedtatt i Risør Bystyre 18.06.2009 5.1 Generelt Bestemmelsene er gitt i medhold av 26 i Plan- og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: L12 07/489-66 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: L12 07/489-66 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: L12 07/489-66 Dato: 22.01.2013 REGULERINGSPLAN FOR GNR. 45/11 - SOKN - PLANID: 2007 008 NY FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Oversiktskart

Detaljer

59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING

59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING Arkivsaksnr.: 09/2049-23 Arkivnr.: GNR 59/219 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 57/11 03.10.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 57/11 03.10.2011 Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1296-16 Saksbehandler: Pål Søndrol Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 57/11 03.10.2011 Reguleringsplan for Skjemstad hyttefelt - Gnr.

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/4609-11 Arkiv: L12 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014 Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014 A-sak. Førstegangsbehandling av reguleringsplan for "Engstua". Gnr.54 Bnr.11 og 26. Offentlig ettersyn Saksnr

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2013 9998/2013 2012/2268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/29 Bystyret 21.03.2013 Sluttbehandling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-14 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE", SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-14 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE, SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-14 Arkiv: L05 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE", SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 10/2774 Tittel: SAKSPROTOKOLL: REGIONALPLAN FOR JÆREN 2013-2040 REVISJON AV FYLKESDELPLAN FOR LANGSIKTIG BYUTVIKLING PÅ JÆREN

Saksprotokoll. Arkivsak: 10/2774 Tittel: SAKSPROTOKOLL: REGIONALPLAN FOR JÆREN 2013-2040 REVISJON AV FYLKESDELPLAN FOR LANGSIKTIG BYUTVIKLING PÅ JÆREN Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 11.06.2013 Sak: 39/13 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 10/2774 Tittel: SAKSPROTOKOLL: REGIONALPLAN FOR JÆREN 2013-2040 REVISJON AV FYLKESDELPLAN FOR

Detaljer

Gnr. 046/019 - Reguleringsplan for fritidshus på Naustvoll - 1. gangs behandling

Gnr. 046/019 - Reguleringsplan for fritidshus på Naustvoll - 1. gangs behandling Smøla kommune Arkiv: 46/19 Arkivsaksnr: 2008/1622-12 Saksbehandler: Ole Martin Hilstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Teknikk-, plan- og miljøutvalg 49/10 06.05.2010 Gnr. 046/019 - Reguleringsplan

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Hans Bjørge (Sp), utvalgsleder Kristin Madsen (GBL), Atle Liaklev (GBL), Kari Anne Jønnes (H), Allan Bjerke Andersson (Sv), Ann Kristin Hagen (Ap)

Hans Bjørge (Sp), utvalgsleder Kristin Madsen (GBL), Atle Liaklev (GBL), Kari Anne Jønnes (H), Allan Bjerke Andersson (Sv), Ann Kristin Hagen (Ap) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 11.05.2011 kl. 9.00 kl. 11.45 Sted: Møterom Granavollen Arkivsak: 11/00575 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Andre:, utvalgsleder Kristin

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina.

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina. UTKAST Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer Planbestemmelser og retningslinjer Vedtatt av Kommunestyret 00.00.00, sak 00/00, justert i henhold til vedtak. 1 Planens rettsvirkning Arealbruken

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune

Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune Statsråden Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Deres ref Vår ref Dato 2008/4257 15/4200-11 20.05.2016 Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune

Detaljer

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Byplankontoret 22.08.2012 Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Foto: Carl-Erik Eriksson wwwwww www.trondheim.kommune.no/arealdel Utfordringen: 40.000 nye innbyggere Pir II arkitekter Utbyggingsareal

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 BEHANDLING SØKNAD OM DISPENSASJON REGULERINGSPLAN BÅTHÅJEN Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/65 Saksmappe: 2012/1563-30926/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 02.10.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod

Detaljer

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Gang-

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 34/10 Utvalg for plansaker 01.07.2010 6/11 Utvalg for plansaker 23.02.2011 11/11 Kommunestyret 31.03.2011

Saksnr. Utvalg Møtedato 34/10 Utvalg for plansaker 01.07.2010 6/11 Utvalg for plansaker 23.02.2011 11/11 Kommunestyret 31.03.2011 Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 10/557 Saksnr. Utvalg Møtedato 34/10 Utvalg for plansaker 01.07.2010 6/11 Utvalg for plansaker 23.02.2011 11/11 Kommunestyret 31.03.2011 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET - SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET - SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET - SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET - SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Møtedato/sted: 13.06.2012 Gjensidige, Storgt 13 kl: 09.30 SAKLISTE:

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 07/1847 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Planutvalget 15.03.2007 042/07 steeir Kommunestyret 29.03.2007 018/07 steeir Reguleringsplan for Storstøllie

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 2. GANGSBEHANDLING - PLAN 11442013001 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

NOTAT VEDRØRENDE OVERSENDELSESFORSLAG I FYLKESUTVALGETS MØTE 21.12.10

NOTAT VEDRØRENDE OVERSENDELSESFORSLAG I FYLKESUTVALGETS MØTE 21.12.10 Fylkesutvalget 25.1.2011 NOTAT REGIONAL DELPLAN FOR SENTERSTRUKTUR OG HANDEL NOTAT VEDRØRENDE OVERSENDELSESFORSLAG I FYLKESUTVALGETS MØTE 21.12.10 Fylkesutvalgets behandling er referert under. Endringsforslagene

Detaljer

FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ. Bestemmelser og retningslinjer

FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ. Bestemmelser og retningslinjer FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ Bestemmelser og retningslinjer Feb. 99 (revidert i hht. kommunestyrets vedtak i sak 0048/99) Planutvalget/teknisk styre, februar -99 Bestemmelser

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING Samlet Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 27/15 04.03.2015 Utvalg for teknikk og miljø 85/15 05.03.2015 Formannskapet

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2015-2027 - 3. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 113/15 Formannskapet 01.09.2015 60/15 Kommunestyret 09.09.

Kommuneplanens arealdel 2015-2027 - 3. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 113/15 Formannskapet 01.09.2015 60/15 Kommunestyret 09.09. Kvinesdal kommune Kommuneplanens arealdel 2015-2027 - 3. gangs behandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372012001 2012/339 13293/2015 Nina Nissestad Saksnr: Utvalg: Dato: 113/15 Formannskapet

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/916 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 439 - GBNR 34/11 M FL - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: L13 611 Saksnr.:

Detaljer

Planbestemmelser 174 LAKSODDEN HYTTEOMRÅDE, GNR. 52/4,21

Planbestemmelser 174 LAKSODDEN HYTTEOMRÅDE, GNR. 52/4,21 Planbestemmelser 174 LAKSODDEN HYTTEOMRÅDE, GNR. 52/4,21 Arkivsak: 06/677 Arkivkode: PLANR 174 Sakstittel: PLAN NR. 174 - REGULERINGSPLAN FOR LAKSODDEN HYTTEOMRÅDE, GNR. 52, BNR. 4 OG 21 Alt. 2 Avgrensning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

Saksframlegg. Bystyret PRIVAT FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BREVIKÅSEN, DETALJREGULERING, SLUTTBEHANDLING

Saksframlegg. Bystyret PRIVAT FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BREVIKÅSEN, DETALJREGULERING, SLUTTBEHANDLING Saksframlegg Planlagt for fremleggelse i: Arkiv: L12 10/1133-33 Utvalg for plan og kommunalteknikk Bystyret Saksbehandler: Lars-Petter Ose PRIVAT FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BREVIKÅSEN, DETALJREGULERING,

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.06.2015 KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING Vedtak Det vises

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING

REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 08/2243-369 L12 Vår saksbehandler: Gunhild Haugum, tlf. 61 28 30 63 REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg

Detaljer

54/14 Kommuneplan for Sandnes 2015-2030 inkludert KDP Sentrum og Miljøplanen - høringsutkast

54/14 Kommuneplan for Sandnes 2015-2030 inkludert KDP Sentrum og Miljøplanen - høringsutkast 54/14 Kommuneplan for Sandnes 2015-2030 inkludert KDP Sentrum og Miljøplanen - høringsutkast Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommuneplankomiteen 22.04.2014 21/14 2 Bystyret 29.04.2014 54/14 Kommuneplankomiteen

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13 SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 12/01128-32 Arkivkode. 44/2 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-14 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 - DISPENSASJON Ferdigbehandles i: Dispensasjonssaken ferdigbehandles

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01. Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01.2013 Tid: 0900 Det innkalles med dette til møte i Leirfjord formannskap. Innkallingen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Rådmannens innstilling: Alternativ 1: 1. Formannskapet

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND 25.04.2012 AMTEDAL & HANSEN ARKITEKTKONTOR AS LØMSLANDS VEI 23 4614 KRISTIANSAND TLF : 38 14 01 50 post@ah-ark.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 Ferdigbehandles i: Driftsutvalget Saksdokumenter: - Søknad med kart

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR 36/113 VED GRESSHOLMAN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR 36/113 VED GRESSHOLMAN HARSTAD KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR 36/113 VED Beskrivelse, innkomne merknader og reguleringsbestemmelser 08.05.2014 hålogaland plankontor as Side 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1. Oppdragsgiver...

Detaljer

Fase I I henhold til kriteria 1.5

Fase I I henhold til kriteria 1.5 INNSPILL OG KRITERIA KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2025 Fase I I henhold til kriteria 1.5 BAMBLE KOMMUNE 1.gangsbehandlet i formannskapet 12.11.2014 - sak 63/14 INNSPILL OPPRINNELIG VURDERT ETTER KRITERIA

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

Politisk behandling av Kommunal planstrategi 2012-2015

Politisk behandling av Kommunal planstrategi 2012-2015 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 20.11.2012 072/12 HENO Kommunestyret 07.02.2013 010/13 HENO Saksansv.: Torleif Lindahl Arkiv:K1-140 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 88/14 Forvaltningsutvalget 25.09.2014

Saksnr: Utvalg: Dato: 88/14 Forvaltningsutvalget 25.09.2014 Kvinesdal kommune Reguleringsplan for Faret (PlanId 10371990005) - Reguleringsendring, 1. gangs behandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10371990005 2014/1121 14201/2014 Nina Nissestad

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 02.03.05 Tid: etter F.møte Avsluttet:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 02.03.05 Tid: etter F.møte Avsluttet: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 02.03.05 Tid: etter F.møte Avsluttet: Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Gunn R. Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne

Detaljer

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2012/9517 15/817-5 02.10.2015 Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 08/7311 Tittel: SAKSPROTOKOLL: KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2011-2022

Saksprotokoll. Arkivsak: 08/7311 Tittel: SAKSPROTOKOLL: KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2011-2022 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 28.09.2011 Sak: 114/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 08/7311 Tittel: SAKSPROTOKOLL: KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2011-2022 Behandling: Sidsel Haldorsen

Detaljer

REGULERINGSPLAN ( DETALJREGULERING ) INKLUDERT KONSEKVENSUTREDNING FOR BJØRKØYA PLANPROGRAM. FORSLAG 14.04.10 Revidert 23.08.10

REGULERINGSPLAN ( DETALJREGULERING ) INKLUDERT KONSEKVENSUTREDNING FOR BJØRKØYA PLANPROGRAM. FORSLAG 14.04.10 Revidert 23.08.10 REGULERINGSPLAN ( DETALJREGULERING ) INKLUDERT KONSEKVENSUTREDNING FOR BJØRKØYA PLANPROGRAM FORSLAG 14.04.10 Revidert 23.08.10 INNHOLD 1. FORMÅL / HENSIKT - Hensikten med planprogrammet - Bakgrunnen for

Detaljer

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 1 Arkivsak: 08/2752 SAMLET SAKSFRAMSTILLING BEBYGGELSESPLAN FOR NORSK TIPPING - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Per Johansen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 213/08 HAMAR FORMANNSKAP 04.06.2008

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER

GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER Arkivsaksnr.: 13/688 Arkiv: BYG 87/107 Saksnr.: Utvalg Møtedato 57/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.04.2013 Forslag til vedtak: Hovedkomiteen

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Saksframlegg. Mindre endring av reguleringsplanen for Kiltangen hyttetun, plan ID 19940616.

Saksframlegg. Mindre endring av reguleringsplanen for Kiltangen hyttetun, plan ID 19940616. Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2263-4414/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 05.02.2015 Saksframlegg Mindre endring av reguleringsplanen for Kiltangen hyttetun, plan ID 19940616. Utv.saksnr

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Plan og næring Vår dato Vår referanse 20.02.2014 2012/439-2027/2014 Arkivkode: L12 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Toril Ingvaldsen, tlf 77722121/46637740 Enhetsleder

Detaljer

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde.

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2014 65772/2014 2013/370 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 27.11.2014 Vedtak om offentlig ettersyn og høring

Detaljer

Forslag til områderegulering for Hunstad Sør. Utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn

Forslag til områderegulering for Hunstad Sør. Utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2013 19766/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/26 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 Forslag til områderegulering for

Detaljer

Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen

Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Anders Stenshorne Saksmappe: 2012/7790-12746/2015 Arkiv: 026 Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 371 Telegrafalleen 2-2. gangsbehandling Forslag til vedtak: 1. 0605_371 detaljregulering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Utvalg for plan og kommunalteknikks vedtak ved sluttbehandling i møte 22.11.2011 i sak 66/11

Utvalg for plan og kommunalteknikks vedtak ved sluttbehandling i møte 22.11.2011 i sak 66/11 PORSGRUNN KOMMUNE Arkivsak: 10/1133 PlanID: 829 Sakstitel: Reguleringsplan for Brevikåsen Reguleringsplan for Brevikåsen Detaljregulering PLANBESKRIVELSE- Saksframstillinger med vedtak Planbeskrivelsen

Detaljer

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 50/15 Kvænangen formannskap 01.07.2015

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 50/15 Kvænangen formannskap 01.07.2015 Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/133-23 Arkiv: 141 Saksbehandler: Åsmund Austarheim Dato: 19.06.2015 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 50/15 Kvænangen formannskap 01.07.2015 1. gangs behandling

Detaljer