SAMLET SAKSFRAMSTILLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMLET SAKSFRAMSTILLING"

Transkript

1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 29 Arkivsak: 07/00328 RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL - KONSEKVENSVURDERING OG FORSLAG TIL AREALDEL MED BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER Saksbehandler: Jon Keim Arkiv: 142 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Rådet for funksjonshemmede 0016/07 Utvalg for barn, unge og kultur /07 Utvalg for helse og omsorg /07 Utvalg for plan og kommunalteknikk /07 Formannskapet /07 Bystyret FORSLAG TIL VEDTAK: 1 2 Konsekvensutredningen, datert , med tilleggsnotat datert , godkjennes som tilstrekkelig grunnlag for planlegging av arealdelen. Forslag til kommuneplanens arealdel for perioden , sist rettet , godkjennes med følgende endringer: - Boligområdene Heistadbukta, Slevolden, Kleppvegen, Liaåsen og Jerpevegen justeres, for å unngå innsigelse i forhold til biologisk mangfold, eller innarbeides ved reguleringsplanlegging av områdene. - Boligområdet på Kjørholt reduseres. - Brevikåsen reduseres mot sør og mot vest rett ovenfor eksisterende bebyggelse. - Eksisterende bolig i Friervegen 45 vises som boligområde - Småbåthavn på Assurransetomta opprettholdes. Det forutsettes innpassing av tursti og friområder ved videre detaljplanlegging - Mindre justeringer foretas i områder for fritidsbebyggelse på Seivall og Ramberg. - Næringsområdet/kombinert område på Nøklegård tas ut og vises som LNF-område. - Område for offentlig bebyggelse i Skjelsvikdalen vises som næringsområde - Alternativ kort tunnel for rv-354 på Herøya tas inn i planen. - Linna på Siktesøya vises som kombinert område for fritidsbebyggelse /allmennyttige formål. - Vurderingsområde for steinindustri vises ved Bassebo - Påviste feil og mangler i plankartet rettes opp. Nye områder og endring av formål på områder som skal behandles i egen prosess med berørte parter: - Tomt på Nystrand vises som boligområde under forutsetning av tilpasning til naturområde/biologisk mangfold og landskap - Område på Hovholt vises som boligområde under forutsetning av tilpasning til landskap og friluftsliv - Område ved Grenland folkehøgskole vises som boligområde under forutsetning av tilpasning til landskap og friluftsliv - Gravaområdet vises som boligområde under forutsetning av tilpasning til friluftsliv, landskap og biologisk mangfold - Offentlig bebyggelse i Sommervegen og Gamlevegen vises som kombinasjon

2 allmennyttige formål/boligformål. - Næringsområder på Frednesøya vises som kombinasjon næring/bolig - Porsgrunn Næringspark vises som kombinasjon næring/bolig Side 2 av Forslag til utfyllende bestemmelser og retningslinjer, sist rettet , godkjennes. Temakartene for hovednett for gang- og sykkeltrafikk, hovednett for kollektivtransport, flomsoneområder og leirskredfareområder, datert / , godkjennes som tillegg til arealdelen. Behandling/Avstemming i Utvalg for barn, unge og kultur den sak 0016/07 Saksbehandler Jon Keim informerte om saken før behandling. Tove Korsrud (FRP) fremmet følgende forslag: Området ved Sundjordet/Texaco vises som sentrumsområde. Området ved Hovholt 2 og Hovholt 1 vises som bolig. Området ved Vissevåg/Bergsbygda vises som bolig. Området ved Røra nord/bergsbygda vises som bolig. Området ved Røra vest/bergsbygda vises som bolig Området ved Røra sør/bergsbygda vises som bolig Senterområder. Antall innbyggere innenfor senterstrukturplanens soneinndeling avgjør maks tillatt bruksareal for handel innenfor lokalsenteret. Det tillates opp til 1,0 m²bruksareal for handelsvirksomheter pr. innbygger som tilhører lokalsenteret 1.3 Boligområder Min. 25 m² til felles leke- og rekreasjonsareal. Inntil 10 m² av disse kan godkjennes i offentlig friområde eller offentlig trafikkområde torg. Forslagene fra Tove Korsrud (FRP) fikk 3 stemmer (FRP) og falt Forslag til vedtak ble vedtatt med 8 mot 3 stemmer (FRP). VEDTAK: I tråd med Pbl. pgrf 20-1, 20-5 og 33-6 legges konsekvensutredning og forslag til arealdel med bestemmelser og retningslinjer, ut til offentlig ettersyn. Behandling/Avstemming i Utvalg for helse og omsorg den sak 0020/07 Enst. vedtatt. VEDTAK: I tråd med Pbl. pgrf 20-1, 20-5 og 33-6 legges konsekvensutredning og forslag til arealdel med bestemmelser og retningslinjer, ut til offentlig ettersyn.

3 Side 3 av 29 Behandling/Avstemming i Utvalg for plan og kommunalteknikk den sak 0021/07 Behandling/Avstemming: Siren Johnsen (V) fikk innvilget permisjon og fratrådte møtet før behandling av saken. Sp v/tore Buer, H og Ap fremmet følgende fellesforslag: Forslag til endring i arealplanen: Gnr. 70 bnr. 3, Friervegen 45 endres fra jordbruk (LNF-område) til bolig, jfr. sak 17/07. SV v/jan Egil Aronsen fremmet følgende forslag: 1. Trasé for ny riksveg 36 fra Vallermyrene til Hovenga tas ut av planen. 2. Nytt areal for offentlig bebyggelse på Vallermyrene (Kjølnes) i tilknytning til foreslått ny riksvegtrasé tas ut av planen. 3. Nåværende LNF-område på vestsida av Vallermyrvegen bevares. Utvidelse av industriområdet på Enger og utvidelse av boligområdet på Myrene utgår. Fellesforslaget fra Sp, H og Ap ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer. SV stemte imot forslaget. SV s forslag til pkt. 1 falt med 5 mot 4 stemmer. SV s forslag til pkt. 2 falt med 7 mot 2 stemmer. SV s forslag til pkt. 3 falt med 5 mot 4 stemmer. VEDTAK: Utvalget/rådet har følgende merknader til forslag til kommuneplanens arealdel , sist rettet : Gnr. 70 bnr. 3, Friervegen 45 endres fra jordbruk (LNF-område) til bolig, jfr. sak 17/07. Behandling/Avstemming i Formannskapet den sak 0044/07 Thorleif Vikre (FRP) fremmet følgende forslag på vegne av FRP og AP: Forslag til endring av pkt. 2 slik: Fjerde punkt; (Bolig i Friervegen vises som bolig) Endres til: Området ved Friervegen 45 vises som bolig/næring. Resterende område langs hovedvegen fra Heistad bil & Caravan til eksisterende næringsområde vises som næring. Nytt strekpunkt i pkt. 2 slik: RV36 vises i ny trase fra ny rundkjøring på Vallermyrene, forbi Kjølnes til miljøtunnel ved Borge og inn i fjelltunnel ved Borgeåsen til Skien grense. Forslag som skal behandles i egen prosess med berørte parter.

4 Tillegg: Side 4 av 29 - Område ved Teli AS på Sundjordet vises som BOLIG/Næring/Bysentrum. - Bjørkøya vises som fritidsbolig, Næringsområde, Friområde og LNF område som vist i innspill fra grunneier og utviklingsselskap. Planbestemmelsene justeres i henhold til dette. - Planbestemmelsenes 1.4 Områder for fritidsbebyggelse vedr. Brygger endres slik etter (Grenlands standarden). Moloer og flytemoloer tillates for fellesanlegg på over 20 båter. Endringer i landskapet skal unngås. Fellesanlegg skal tilstrebes. Forslag til tekst som skal beskrive den utvikling av Bjørkøya som kan tillates i kommende planperiode. Forslaget erstatter Administrasjonens innstilling, som ble vedtatt i Formannskapet i forb. med 1. gangs behandling På Bjørkøya tillates utvikling av turistanlegg og utbygging av nye fritidsboliger. Utviklingen skal ha som utgangspunkt eksisterende bebygde områder, og innebære en fortetting av disse. I tilleg kan det tillates utviklet nye fritidsboliger i tilstøtende arealer, men ikke innenfor 100meters-beltet. Det forutsettes at ny bebyggelse skal skje i form av konsentrert utbygging. Estatning av eksisterende hytter og oppføring av nye hytter tillates under forutsetning av at oppbyggingen skje på stedets premisser, og er tilpasset i størrelse og utforming. Utviklingnen må legge vekt på å øke allmennhetens tilgjgelighet og rekreasjonsmuligheter. Deler av arealet langs stranda, som i dag er en del av campingvirksomheten, legges ut til friområde/friluftsområde. Et antall hytter og leiligheter i turistanlegget skal brukes i form av utleie. Utvikling av infrastruktur må gjøres samtidig med utviklingen av anlegget. Universell utforming skal tilstrebes innenfor anlegge på øya generelt. Thorleif Vikre fremmet i tillegg følgende forslag på evgne av FRP, SP og H: Forslag Arealplan pkt. 1.4 Næring: Fjerne Ramme rundt 1. prikkpunkt. (utnyttelsgrad på 30% BYA) (endres i tilleg fra skal til bør) Helge Mæland (SV) fremmet på vegne av SP, KRF, RV; SV og uavhengige representanter slik: - Ny trase for Riksveg 36 over Vallermyrene utgår. - Arealene som utvider Campus Kjølnes (ett til Idrettsformål og ett til Offentlig formål og Næring) bevares som LNF-område. - Areal på vestsiden av Vallermyrveien, vist som Bolig, Næring; Offentlig formål og Grønn korridor, bevares som LNF-område. - Areal på vestsiden av Vallermyrveien som viser utvidelse av Næringsareal på Enger vises som LNF-område. Helge Mæland (SV) fremmet i tillegg på vegne av RV og SV slikt forslag: Som alternativ til rådmannens andre strekpunkt i punkt 2: - Boligområdet på Kjørholt vises som LNF-område.

5 Side 5 av 29 Stein Roger Bjerkely fremmet på vegne av SV, RV og uavhengig repr. Lene Nenseth slikt forslag til Byggeområder, 1.1. Generelt: Ved planlegging og utvikling av arealene langs Porsgrunnselva skal legges inn et offentlig areal på minimum 20 meter fra elvebredd. Forslag fra Øystein Beyer (AP) fremmet følgende forslag: Alternativ kort tunnel for RV354 på Herøya tas ikke inn i planen. Tor Kåsa (H) fremmet følgende forslag: Endringer på forslag, datert : 1.2 Senterområder PBL 20-4, bokstav b: Strekpunkt 1: Følgende går ut: og skal normalt ikke ha større gesimshøyde enn 9 meter og/eller større mønehøyde enn 12 meter (3-4 eatsjer) Strekpunkt 4: Følgende går ut: Nærbutikken skal ikke overlappe nærområdet, 500 m, til øvrige sentra. Strekpunkt 5: Følgende går ut: Opp til 40% av BRA skal kunne benyttes til dagligvarevirksomhet. Strekpunkt 7: Følgende går ut: Beliggenheten skal ikke føre til at bysentrene og lokalsentrene svekkes. Strekpunkt 9: Følgende går ut: Det forutsettes at storhandelen ikke bidrar til å svekke bysenteret. 1.4 Næring Strekpunkt 2: Teksten skal være: Ny næring i Porsgrunn bør etableres der det er mest hensiktsmessig med hensyn til type omkringliggende næringer, infrastruktur og geografi. Strekpunkt 3: skal skje byttes ut med bør. Strekpunkt 4: skal byttes ut med bør. 5. UTREDNINGER Punktet går ut og erstattes med: Kommunedelplan for Bergsbygda gjennomføres i 2008 med vekt på avklaring av byggeområder og friområder. Samordning og rullering av Grønnstrukturplan/Grønn plakat for hhv Skien og Porsgrunn. Tor Kåsa (H) fremmet i tillegg følgende forslag: Området i Sandøybukta endres fra boligområde til friområde, jfr. kartbilag datert

6 Side 6 av 29 Øystein Beyer fremmet på vegne av AP, FRP, H, KRF og SP følgende forslag til pkt. 2 Brevikåsen kombinert bolig/parkering Forslag: Området for boligbygging i Breviksåsen utvides til nærmeste stimarkering som vist på kart over området i forhold til administrasjonens forslag bolig/parkering. Avgrensning må sees i forhold til topografering i området. Helge Mæland (SV) fremmet følgende forslag fra til punktet Nye områder og endringer av formål på områder som skal behandles i egen prosess med berørte parter. - Nytt boligfelt Rønningen i Oklungen vises som boligområde Avstemming: Forslag til vedtak pkt. 2, 4. strekpunkt ble satt opp mot forslag fra Thorleif Vikre (FRP). Forslaget fra Thorleif Vikre (FRP) ble vedtatt med 9 mot 4 (SV, RV, KRF og 1 Uavhengig repr.)? Forslag Fra Thorleif Vikre (FRP) til nytt strekpunkt under pkt. 2 ble vedtatt med 7 (FRP, H og AP) mot 6 stemmer. Forslag fra Thorleif Vikre (FRP) som skal behandles som egen prosess ble vedtatt slik: Strekpunkt 1 ble vedtatt med 7 (FRP, H og AP) mot 6 stemmer. Strekpunkt 2 og 3 ble enst. vedtatt. Forslag fra Thorleif Vikre (FRP) på vegne av FRP, H og SP vedr. pkt. 1.4 Næring (fjerning av ramme rundt 1. prikkpunkt og endring fra skal til bør) ble vedtatt med 9 mot 2 (SV og 1 Uavhengig repr.) stemmer. Forslag til vedtak pkt. 2, 3. strekpunkt ble satt opp mot forslag fra Øystein Beyer (AP). Forslaget fra Øystein Beyer (AP) ble vedtatt med 9 mot 4 (SV, RV og Uavhengig repr.) stemmer. Forslag til vedtak pkt. 2, 9. strekpunkt ble satt opp mot forslag fra Øystein Beyer (AP), Forslag fra Øystein Beyer (AP) ble vedtatt med 10 mot 3 (FRP og H) stemmer. Forslag fra Tor Kåsa (H) vedr. Sandøybukta ble vedtatt med 9 mot 4 (AP) stemmer. Forslag fra Helge Mæland (SV) på vegne av SV og SP vedr. Rønningen i Oklungen ble enst. vedtatt. Forslag fra Stein Roger Bjerkely (RV) på vegne av RV, SV og Uavhengig repr. vedtatt med 10 mot 3 (FRP og H) stemmer. Forslag til vedtak pkt. 2, 2. strekpunkt ble satt opp mot forslag fra Helge Mæland (SV) på vegne av SV og RV. Forslag til vedtak ble vedtatt med 10 mot 3 (RV, SV og 1 Uavhengig repr.) stemmer. Forslag fra Helge Mæland (SV) på vegne av SV, RV KRF, SP og Uavhengig repr. om tilleggspunkter til pkt. 2 i forslag til vedtak falt med følgende resultat: Sterkpunkt 1 fikk 6 (SV, RV KRF, SP og Uavhengig repr.). Sterkpunkt 2 fikk 6 (SV, RV KRF, SP og Uavhengig repr.). Sterkpunkt 3 fikk 6 (SV, RV KRF, SP og Uavhengig repr.). Sterkpunkt 4 fikk 6 (SV, RV KRF, SP og Uavhengig repr.). Forslag fra Tor Kåsa (H) til endringer av 1.2 Senterområder ble vedtatt slik: Strekpunkt 1 ble vedtatt med 10 mot 3 (RV, SV og 1 Uavhengig repr.) Strekpunkt 4 ble vedtatt med 10 mot 3 (RV, SV og 1 Uavhengig repr.) Strekpunkt 5 ble vedtatt med 10 mot 3 (RV, SV og 1 Uavhengig repr.) Strekpunkt 7 ble vedtatt med 10 mot 3 (RV, SV og 1 Uavhengig repr.) Strekpunkt 9 ble vedtatt med 10 mot 4 (RV, SV, KRF og 1 Uavhengig repr.) Forslag fra Tor Kåsa (H) til endringer av 1.4 Næring ble vedtatt slik: Strekpunkt 2 ble enst. vedtatt. Strekpunkt 3 ble vedtatt med 10 mot 3 (RV, SV og 1 Uavhengig repr.) Strekpunkt 4 ble vedtatt med 10 mot 3 (RV, SV og 1 Uavhengig repr.) Forslag fra Tor Kåsa (H) til endringer av 5 UTREDNINGER ble behandlet slik: 1. setning i forslaget ble enst. vedtatt.

7 Side 7 av setning ble satt opp mot 2. kulepunkt i forslaget. 2. setning ble vedtatt med 8 mot 5 (SP, RV, SV og Uavhengig repr.) Øvrige kulepunkter i vedtaket ble enst. vedtatt, med unntak av 3. siste kulepunkt. Dette punktet ble vedtatt med 11 mot 2 (H og 1 Uavhengig repr.) stemmer Administrasjonen fikk fullmakt til å plassere endringer under pkt. 2 riktig i forhold til om egen prosess med berørte parter er nødvendig eller ikke. Deretter ble forslag til vedtak pkt. 1, 2, 3 og 4 enst. vedtatt med foran nevnte endringer. VEDTAK: Konsekvensutredningen, datert , med tilleggsnotat datert godkjennes som grunnlag for planlegging av arealdelen. Forslag til kommuneplanens arealdel for perioden , sist rettet godkjennes med følgende endringer: - Boligområdene Heistadbukta, Slevolden, Kleppvegen, Liaåsen og Jerpevegen justeres eller bestemmelse om krav ved rguleringsplanlegging utarbeides for for å unngå innsigelse i forhold til biologisk mangfold. - Boligområdet på Kjørholt reduseres. - Området for boligbygging i Brevikåsen utvides til nærmeste stimarkering, som vist på kart over området, i forhold til administrasjonens forslag. - Småbåthavn på Assurransetomta opprettholdes. Det forutsettes innpassing av tursti og friområder ved videre detaljplanlegging - Mindre justeringer foretas i områder for fritidsbebyggelse på Seivall og Ramberg. - Næringsområdet/kombinert område på Nøklegård tas ut og vises som LNF-område. - Område for offentlig bebyggelse i Skjelsvikdalen vises som næringsområde - Linna på Siktesøya vises som kombinert område for fritidsbebyggelse/allmennyttig formål. - Vurderingsområde for steinindustri vises ved Bassebo - Påviste feil og mangler i plankartet rettes opp. Nye områder og endring av formål på områder som skal behandles i egen prosess med berørte parter: - Tomt på Nystrand vises som boligområde under forutsetning av tilpasning til naturområde/biologisk mangfold og landskap - Område på Hovholt vises som boligområde under forutsetning av tilpasning til landskap og friluftsliv - Område ved Grenland folkehøgskole vises som boligområde under forutsetning av tilpasning til landskap og friluftsliv - Gravaområdet vises som boligområde under forutsetning av tilpasning til friluftsliv, landskap og biologisk mangfold - Offentlig bebyggelse i Sommervegen og Gamlevegen vises som kombinasjon allmennyttige formål/boligformål. - Næringsområder på Frednesøya vises som kombinasjon næring/bolig - Porsgrunn Næringspark vises som kombinasjon næring/bolig - Område ved Friervegen 45 vises som bolig/næring. Eksisterende område langs hovedvegen, fra Heistad bil & caravan til eksisterende næringsområde, vises som næring. - Område i Sandøybukta endres fra boligområde til friområde, jfr. Kartbilag datert

8 Side 8 av 29 - Nytt boligområde på Ragnhildrød i Oklungen vises som boligområde. - Bjørkøya vises som fritidsbolig, næringsområde, friområde og LNF-område som vist i innspill fra grunneier og utviklingsselskap. Planbestemmelser justeres i henhold til dette. 3. Forslag til utfyllende bestemmelser og retningslinjer, sist rettet , godkjennes med endring i følgende punkter: 1.1 Generelt Nytt kulepunkt innenfor rammen: Ved planlegging og utvikling av arealdelene langs Porsgrunnselva skal det legges inn offentlig areal på minimum 20 meter fra elvebredden( for ubebygde eiendommer?). 1.2 Senterområder Endret kulepunkt 1: Et senterområde skal utformes slik både når det gjelder bebyggelse og uteområder at det får et helhetlig preg. Ny bebyggelse skal tilpasses det historiske gateløp og kvartalstruktur. Dette gjelder både bygningers materialbruk, plassering, bygningenes form og volum, belegg på uteområder, vegetasjonsbruk og utebelysning. Bebyggelsen skal dimensjoneres etter byens/lokalsenterets målestokk. Områdets form og utseende skal ta utgangspunkt i byens/stedets identitet. Byggehøyden tilpasses eksisterende bebyggelse på tilstøtende eiendommer. Unntatt fra dette er transformasjonsområder i Porsgrunn sentrum hvor man gjennom planer velger ny bebyggelsesstruktur. Endret kulepunkt 4: Nærbutikker utenfor lokalsentrene skal være maks 800 m 2 BRA. Endret kulepunkt 5: Antall innbyggere innenfor senterstrukturplanens soneinndeling avgjør maks tillatt bruksareal for handel innenfor lokalsenteret. Det tillates opp til 1,0 m 2 bruksareal for handelsvirksomheter pr. innbygger som tilhører lokalsenteret. Endret kulepunkt 7: Storhandel som retter seg mot en regional kundegruppe skal fortrinnsvis ligge i bysentrene, evt. ligge i tilknytning til viktige transportårer i utkanten av bysentrene. Detaljvarehandel skal etableres i forbindelse med bysentrene og lokalsentrene for å forsterke den handelsfunksjonen som sentrene skal ha. Det må være lagt til rette for gode kollektiv forbindelser, g/s veg og parkering i tilknytning til handelsområdet. Endret kulepunkt 9: På Moheim tillates storhandel i tråd med fellesbestemmelsene etter en reguleringsmessig vurdering, i tillegg til lokalsenterfunksjonen. 1.4 Næring Endret kulepunkt 1: Sentrale næringsområder i bybåndet bør minst ha en utnyttingsgrad på 30 % BYA (ikke ramme) Endret kulepunkt 2: Ny næring i Skien og Porsgrunn bør etableres der det er mest hensiktsmessig med hensyn på type omkringliggende næringer, infrastruktur og geografi uavhengig av kommunegrensene. Endret kulepunkt 3: Etableringen av nye arealer for kunnskaps-/kontorbedrifter bør skje gjennom fortetting i eller nær sentraene, inntil stamlinjene for kollektivtrafikken Endret kulepunkt 4: Statlige og regionale virksomheter bør lokaliseres til bysentre og nær kollektive transportknutepunkt Endret kulepunkt 8: På Bjørkøya tillates turistanlegg og fritidsbebyggelse etter godkjent reguleringsplan.

9 Side 9 av 29 Utviklingen skal ha som utgangspunkt eksisterende bebygde områder, og innebære en fortetting av disse, og i tillegg utbygging i viste tilstøtene byggeområder, utenfor metersbeltet. Utviklingen må legge vekt på å øke allmennhetens tilgjengelighet og rekreasjonsmuligheter. Areal langs stranda legges ut til friområde/ friluftsområde, blant annet deler av området som i dag er campingplass. En viss andel av hyttene og leiligheten i turistanlegget skal brukes i form av utleie. Ny bebyggelse skal skje i form av konsentrert utbygging. Utvikling av infrastruktur må gjøres samtidig med utviklingen av anlegget. Universell utforming skal tilstrebes innenfor anlegget. 1.5 Områder for fritidsbebyggelse Endret kulepunkt 5: Brygger, atkomstveger og andre konstruksjoner skal ha et begrenset omfang og tilpasses omgivelsene. Det kan tillates oppføring og forlengelse av brygger slik at disse totalt får et areal på inntil 12 m 2 (konf. Grenlandsstandarden ). Moloer og flytemoloer tillates for fellesanlegg på over 20 båter. Endringer i landskapet skal unngås. Fellesanlegg skal tilstrebes. 5 Utredninger Endret kulepunkt 1: Kommunedelplan for Bergsbygda gjennomføres i 2008,med vekt på avklaring av byggeområder og friområder. Endret kulepunkt 2: Samordning og rullering av Grønnstrukturplan/ Grønn plakat for hhv Skien og Porsgrunn. 4. Temakartene for hovednett for gang- og sykkeltrafikk, hovednett for kollektivtransport, flomsoneområder og leirskredfareområder, datert , godkjennes som tillegg til arealdelen. Behandling/Avstemming i Bystyret den sak 0043/07 Under behandlingen av denne saken kom Tore Buer (SP) og Stein Roger Bjerkely (RV). I tillegg kom Knut Bjaaland (AP) som varamedlem for Frank Harald Kragh Eckell (AP) Før saken ble tatt opp til avstemming ble Jan Tore Evensen Roxman gitt permisjon p.g.a begravelse. Det var således 47 medlemmer/varamedlemmer til stede nar avstemming fant sted. Rådmannen v/jon Keim innledet med en å gi en orientering om resultatet av meklingsmøte hos fylkesmannen Ole Henrik Lia (AP) fremmet følgende forslag: Det vises til brev fra Brevik Vel av 17. juni til politikerne i Porsgrunn, der Brevik Vel i samråd med grunneier, idrettslag og arbeiderlag i Brevik går inn for en mer begrenset boligbygging i Breviksåsen enn det formannskapets vedtak i sak 0044/07 pkt. 2 legger opp til. Det vises til utviklingsbehov i Breviksområdet, og det vises til problemstillinger knyttet til rekreasjon, biologisk mangfold og naboskap til Norcem. Forslag: Det legges opp til en mer begrenset utbygging av Breviksåsen enn det formannskapets vedtak sak 0044/07 legger opp til. Administrasjonen søker en mellomløsning som skissert i brev i samråd med de berørte parter i arbeidet med reguleringsplanen for området.

10 Ole Henrik Lia (AP) fremmet i tillegg slikt forslag: Side 10 av 29 Området/tomt som huser Herøyahuset farges rødt. Helge Mæland (SV) fremmet følgende forslag: 1. Ny trase for Riksvei 36 over Vallermyrene går ut. (På vegne av SV,KRF,V og SP) 2. Arealene som utvider Campus Kjølnes (ett til idrettsformål og ett til offentlig formål/næring) bevares som LNF-område. (På vegne av SV,KRF,V og SP) 3. Areal på vestsida av Vallermyrveien, vist som bolig, næring, offentlig formål og grønn korridor, bevares som LNF-område. (På vegne av SV,KRF,V og SP) 4. Areal på vestsida av Vallermyrveien som viser utvidelse av næringsareal på Enger vises som LNF-område. (På vegne av SV,KRF,V og SP) 5. Nytt boligområde på Kjørholt vises som LNF-område. (På vegne av SV og V) 6. Boligområde i Breviksåsen (Bullåsen) begrenses som foreslått av administrasjonen. (På vegne av SV,KRF og V) 7. Boligområde Døvik i Bergsbygda tas ut av og vises som LNF-område. (På vegne av SV og V) 8. Boligområde Solbakken tas ut og vises som LNF-område. (På vegne av SV og V) 9. Nytt boligområde på Hovholt vises som LNF-område. (På vegne av SV,SP og V) 10. Nytt boligområde ved Grenland Folkehøgskole vises som LNF-område. (På vegne av SV, SP og V) 11. (Til utfyllende bestemmelser) Statlige og regionale virksomheter skal (og ikke bør) lokaliseres til bysentre og nær kollektive transportknutepunkt. (På vegne av SV og V) 12. (Tilleggsforslag) Porsgrunn kommune innleder forhandlinger med Herøya Arbeiderforening (HAF) med sikte på å kjøpe deler av foreningens eiendom på Bjørkøya. De områder kommunen eventuelt kjøper legges ut som friområde og eb del av Skjærgårdsparken. Minst en av hyttene legges inn i Kystleden. Blir kjøp aktuelt, søker kommunen staten om støtte til oppkjøpet. Øyvind Dahl (KRF) fremmet følgende forslag: Pkt. 2, strekpunkt 9: Område i Sandøybukta endres ikke fra boligområde til friområde. Tore Buer (SP) fremmet følgende forslag: Området i Sandøyabukten syd for veien legges ut som grøntområde, nord for veien opprettholdes som boligområde. Siren Johnsen (V) fremmet følgende forslag: Det gis ikke tillatelse til etterfylling/bygging i elveløpet. Øyvind Dahl (KRF) fremmet følgende forslag: Porsgrunn bystyre går inn for alternativ 2 som trase for RV 36.

11 Avstemming: Ved avstemmingen ble følgende forslag til vedtak lagt til grunn: Side 11 av Konsekvensutredningen, datert , med tilleggsnotat datert godkjennes som grunnlag for planlegging av arealdelen. Forslag til kommuneplanens arealdel for perioden , sist rettet godkjennes med følgende endringer: - Boligområdene Heistadbukta, Slevolden, Kleppvegen, Liaåsen og Jerpevegen justeres eller bestemmelse om krav ved reguleringsplanlegging utarbeides for for å unngå innsigelse i forhold til biologisk mangfold. - Boligområdet på Kjørholt reduseres. - Området for boligbygging i Brevikåsen utvides til nærmeste stimarkering, som vist på kart over området, i forhold til administrasjonens forslag. - Småbåthavn på Assurransetomta opprettholdes. Det forutsettes innpassing av tursti og friområder ved videre detaljplanlegging - Mindre justeringer foretas i områder for fritidsbebyggelse på Seivall og Ramberg. - Næringsområdet/kombinert område på Nøklegård tas ut og vises som LNF-område. - Område for offentlig bebyggelse i Skjelsvikdalen vises som næringsområde - Linna på Siktesøya vises som kombinert område for fritidsbebyggelse/allmennyttig formål. - Vurderingsområde for steinindustri vises ved Bassebo - Påviste feil og mangler i plankartet rettes opp. - Boligområdet Liaåsen avgrenses av hensyn til biologisk mangfold i samråd med fylkesmannens miljøvernavdeling. - Bekkedal i boligområdet Ørvikåsen Nord vises som LNF-område med buffersoner på 30 meter. Nye områder og endring av formål på områder som skal behandles i egen prosess med berørte parter, etter plan- og bygningslovens bestemmelser om offentlig ettersyn/høring: - Tomt på Nystrand vises som boligområde under forutsetning av tilpasning til naturområde/biologisk mangfold og landskap - Område på Hovholt vises som boligområde under forutsetning av tilpasning til landskap og friluftsliv - Område ved Grenland folkehøgskole vises som boligområde under forutsetning av tilpasning til landskap og friluftsliv - Gravaområdet vises som boligområde under forutsetning av tilpasning til friluftsliv, landskap og biologisk mangfold - Offentlig bebyggelse i Sommervegen og Gamlevegen vises som kombinasjon allmennyttige formål/boligformål. - Næringsområder på Frednesøya vises som kombinasjon næring/bolig - Porsgrunn Næringspark vises som kombinasjon næring/bolig - Område ved Friervegen 45 vises som bolig/næring. Eksisterende område langs hovedvegen, fra Heistad bil & caravan til eksisterende næringsområde, vises som næring. - Område i Sandøybukta endres fra boligområde til friområde, jfr. Kartbilag datert Nytt boligområde på Ragnhildrød i Oklungen vises som boligområde. - Bjørkøya vises som fritidsbolig, næringsområde, friområde og LNF-område som vist i innspill fra grunneier og utviklingsselskap. Planbestemmelser justeres i henhold til dette. - Næringsområde i Skippergata vises som kombinasjon næring/bolig.

12 Side 12 av 29 Områdene markeres på arealplankartet som områder uten juridisk binding. Innsigelser Områder hvor det foreligger innsigelser fra fylkeslandbruksstyret på Vallermyrene og fra fylkesmannens miljøvernavdeling på Kjørholt fastholdes som foreslått. Ny linje for Grenlandsbanen fastholdes og Jernbaneverkets innsigelse kan ikke godtas. Områdene markeres som områder uten rettsvirkning. Innsigelsene oversendes miljøverndepartementet til endelig avgjørelse. 3 Forslag til utfyllende bestemmelser og retningslinjer, sist rettet , godkjennes med følgende tillegg: Hensynet til biologisk mangfold løses i reguleringsplanleggingen for områdene Kleppvegen, Slevolden, Heistadbukta og Jerpevegen. Dette gjelder også Ørvikåsen Nord og Sør, men her kreves i tillegg en undersøkelse av områdene i forhold til biologisk mangfold, på artsnivå. Dette kan medføre endring av byggeområdene. 4 Temakartene for hovednett for gang- og sykkeltrafikk, hovedvegnett for kollektivtransport, flomsoneområder og leirskredfareområder, datert / godkjennes som tillegg til arealdelen. Forslag til vedtak pkt. 2, 1. sterkpunkt ble enst. vedtatt. Forslag til vedtak pkt. 2, 2. strekpunkt ble satt opp mot forslag 5 fra SV og V.. strekpunkt ble vedtatt med 36 mot 11(V 1.FRP, RV, SV og 1 Uavhengig repr.) stemmer. Forslag til vedtak pkt. 2, 3. sterkpunkt fikk ingen stemmer og falt. Deretter ble forslaget fra Ole Henrik Lia (AP) satt opp mot forslaget 6 fra SV, KRF og V. Forslaget fra Ole Henrik Lia (AP) ble vedtatt med 29 mot 18 (V, KRF, 3H, RV, SV 1 FRP og Uavhengig repr.) stemmer. Forslag til vedtak pkt. 2, 4. sterkpunkt ble enst. vedtatt. Forslag til vedtak pkt. 2, 5. sterkpunkt ble enst. vedtatt. Forslag til vedtak pkt. 2, 6. sterkpunkt ble enst. vedtatt. Forslag til vedtak pkt. 2, 7. sterkpunkt ble enst. vedtatt. Forslag til vedtak pkt. 2, 8. sterkpunkt ble enst. vedtatt. Forslag til vedtak pkt. 2, 9. sterkpunkt ble enst. vedtatt. Forslag til vedtak pkt. 2, 10. sterkpunkt ble enst. vedtatt. Forslag til vedtak pkt. 2, 11. sterkpunkt ble enst. vedtatt. Forslag til vedtak pkt. 2, 12. sterkpunkt ble enst. vedtatt. Forslag fra Ole Henrik Lia (AP) vedr. området/tomt som huser Herøyahuset ble enst. vedtatt. Forslag 1 fra SV, KRF, V og SP fikk 16 (V, SP, KRF, RV, SV, 1 FRP og Uavhengig repr.) stemmer og falt. Deretter ble forslag fra Thorleif Vikre (FRP) vedtatt av formannskapet i møte satt opp mot forslaget fra Øyvind Dahl (KRF). Forslaget fra Thorleif Vikre (FRP) ble vedtatt med 32 mot 16 (V, SP, KRF, RV, SV, 1 FRP og 1 Uavhengig repr.) stemmer. Forslag 2 fra SV, KRF, V og SP fikk 16 (V, SP, KRF, RV, SV, 1 FRP og Uavhengig repr.) stemmer og falt. Forslag 3 fra SV, KRF, V og SP fikk 16 (V, SP, KRF, RV, SV, 1 FRP og Uavhengig repr.) stemmer og falt. Forslag 4 fra SV, KRF, V og SP fikk 16 (V, SP, KRF, RV, SV, 1 FRP og Uavhengig repr.) stemmer og falt. Forslag 7 fra SV og V fikk 10 (V, RV, SV, og 1 Uavhengig repr.) stemmer og falt.

13 Side 13 av 29 Forslag 8 fra SV og V fikk 10 (V, RV, SV, og 1 Uavhengig repr.) stemmer og falt. Forslag 9 fra SV, SP og V fikk 11 (V, RV, SV, SP og 1 Uavhengig repr.) stemmer og falt. Forslag 10 fra SV, SP og V fikk 13 (V, RV, SV, SP 1 FRP og Uavhengig repr.) stemmer og falt. Forslag 11 fra SV og V fikk 12 (V, RV, SV, SP 1 H og 1 Uavhengig repr.) stemmer og falt. Forslag 12 fra SV fikk 8 (V og SV) stemmer og falt. Forslag fra Øyvind Dahl (KRF) vedr. Sandøybukta fikk 14 (KRF og FRP) stemmer og falt. Deretter ble forslaget fra Tore Buer (SP) satt opp mot forslag til vedtak pkt. 2, 2. avsnitt, 9. strekpunkt. Forslaget til vedtak 9. strekpunkt ble vedtatt med 33 mot 15 (KRF, FRP og SP) stemmer. Forslag fra Siren Johnsen (V) forslag fikk 12 (V, 1 KRF, SV, RV og Uavhengig repr.) stemmer og falt. Forslag til vedtak pkt. 2, 2. avsnitt, 1. strekpunkt ble enst. vedtatt. Forslag til vedtak pkt. 2, 2. avsnitt, 2. strekpunkt ble vedtatt med 38 mot 10 (V, SV og Uavhengig repr.) stemmer. Forslag til vedtak pkt. 2, 2. avsnitt, 3. strekpunkt ble vedtatt med 36 mot 11 (V, SV, SP og Uavhengig repr.) stemmer. Forslag til vedtak pkt. 2, 2. avsnitt, 4. strekpunkt ble enst. vedtatt. Forslag til vedtak pkt. 2, 2. avsnitt, 5. strekpunkt ble enst. vedtatt. Forslag til vedtak pkt. 2, 2. avsnitt, 6. strekpunkt ble enst. vedtatt. Forslag til vedtak pkt. 2, 2. avsnitt, 7. strekpunkt ble enst. vedtatt. Forslag til vedtak pkt. 2, 2. avsnitt, 8. strekpunkt ble enst. vedtatt. Forslag til vedtak pkt. 2, 2. avsnitt, 10. strekpunkt ble enst. vedtatt. Forslag til vedtak pkt. 2, 2. avsnitt, 11. strekpunkt ble enst. vedtatt. Forslag til vedtak pkt. 2, 2. avsnitt, 12. strekpunkt ble vedtatt med 37 mot 10 (V, SV, 1 KRF og 1 Uavhengig repr.) stemmer. Forslag til vedtak pkt 2, siste avsnitt ble enst. vedtatt. Deretter ble forslag til vedtak pkt. 1, 3 og 4 enst. vedtatt. VEDTAK: Konsekvensutredningen, datert , med tilleggsnotat datert godkjennes som grunnlag for planlegging av arealdelen. Forslag til kommuneplanens arealdel for perioden , sist rettet godkjennes med følgende endringer: - Boligområdene Heistadbukta, Slevolden, Kleppvegen, Liaåsen og Jerpevegen justeres eller bestemmelse om krav ved reguleringsplanlegging utarbeides for for å unngå innsigelse i forhold til biologisk mangfold. - Boligområdet på Kjørholt reduseres. - Det legges opp til en mer begrenset utbygging av Breviksåsen enn det formannskapets vedtak sak 0044/07 legger opp til. Administrasjonen søker en mellomløsning som skissert i brev i samråd med de berørte parter i arbeidet med reguleringsplanen for området. - Småbåthavn på Assurransetomta opprettholdes. Det forutsettes innpassing av tursti og friområder ved videre detaljplanlegging - Mindre justeringer foretas i områder for fritidsbebyggelse på Seivall og Ramberg. - Næringsområdet/kombinert område på Nøklegård tas ut og vises som LNF-område. - Område for offentlig bebyggelse i Skjelsvikdalen vises som næringsområde - Linna på Siktesøya vises som kombinert område for fritidsbebyggelse/allmennyttig formål. - Vurderingsområde for steinindustri vises ved Bassebo

14 Side 14 av 29 - Påviste feil og mangler i plankartet rettes opp. - Området/tomt som huser Herøyahuset farges rødt. - RV36 vises i ny trase fra ny rundkjøring på Vallermyrene, forbi Kjølnes til miljøtunnel ved Borge og inn i fjelltunnel ved Borgeåsen til Skien grense. - Boligområdet Liaåsen avgrenses av hensyn til biologisk mangfold i samråd med fylkesmannens miljøvernavdeling. - Bekkedal i boligområdet Ørvikåsen Nord vises som LNF-område med buffersoner på 30 meter. Nye områder og endring av formål på områder som skal behandles i egen prosess med berørte parter, etter plan- og bygningslovens bestemmelser om offentlig ettersyn/høring: - Tomt på Nystrand vises som boligområde under forutsetning av tilpasning til naturområde/biologisk mangfold og landskap - Område på Hovholt vises som boligområde under forutsetning av tilpasning til landskap og friluftsliv - Område ved Grenland folkehøgskole vises som boligområde under forutsetning av tilpasning til landskap og friluftsliv - Gravaområdet vises som boligområde under forutsetning av tilpasning til friluftsliv, landskap og biologisk mangfold - Offentlig bebyggelse i Sommervegen og Gamlevegen vises som kombinasjon allmennyttige formål/boligformål. - Næringsområder på Frednesøya vises som kombinasjon næring/bolig - Porsgrunn Næringspark vises som kombinasjon næring/bolig - Område ved Friervegen 45 vises som bolig/næring. Eksisterende område langs hovedvegen, fra Heistad bil & caravan til eksisterende næringsområde, vises som næring. - Område i Sandøybukta endres fra boligområde til friområde, jfr. Kartbilag datert Nytt boligområde på Ragnhildrød i Oklungen vises som boligområde. - Bjørkøya vises som fritidsbolig, næringsområde, friområde og LNF-område som vist i innspill fra grunneier og utviklingsselskap. Planbestemmelser justeres i henhold til dette. - Næringsområde i Skippergata vises som kombinasjon næring/bolig. Områdene markeres på arealplankartet som områder uten juridisk binding. Innsigelser Områder hvor det foreligger innsigelser fra fylkeslandbruksstyret på Vallermyrene og fra fylkesmannens miljøvernavdeling på Kjørholt fastholdes som foreslått. Ny linje for Grenlandsbanen fastholdes og Jernbaneverkets innsigelse kan ikke godtas. Områdene markeres som områder uten rettsvirkning. Innsigelsene oversendes miljøverndepartementet til endelig avgjørelse. 3. Forslag til utfyllende bestemmelser og retningslinjer, sist rettet , godkjennes med følgende tillegg: Hensynet til biologisk mangfold løses i reguleringsplanleggingen for områdene Kleppvegen, Slevolden, Heistadbukta og Jerpevegen. Dette gjelder også Ørvikåsen Nord og Sør, men her kreves i tillegg en undersøkelse av områdene i forhold til biologisk mangfold, på artsnivå. Dette kan medføre endring av byggeområdene. 4. Temakarten for hovednett for gang- og sykkeltrafikk, hovedvegnett for kollektivtransport, flomsoneområder og leirskredfareområder, datert / godkjennes som tillegg til arealdelene.

15 VEDLEGG UTENFOR SAKSKARTET: Side 15 av Formannskapets vedtak i sak 008/07 2. Forslag til konsekvensutredning, rettet Tilleggsnotat til konsekvensutredning, datert , ettersendes 4. Forslag til arealdel, rettet Forslag til utfyllende bestemmelser og retningslinjer, sist rettet Temakart, datert Oversikt over uttalelser/innspill til arealdelen, datert Utrykte vedlegg: Planprogram, sist rettet m/formannskapsak 015/06 Temanotat, areal og næring Skien/ Porsgrunn Temanota, rv 36 øst, Vallermyrene Menstad Skien/ Porsgrunn Temanotat, Grenlandsbanen Skien/ Porsgrunn Temanotat, boligbehov Skien/ Porsgrunn Temanotat mål og muligheter fellesprosjektet Skien/ Porsgrunn Temanotat, Offentlige utbyggingsbehov - Porsgrunn Temanotat, Kystsonen Porsgrunn Kopi av uttalelser/innspill til arealdelen Saksutredning: 0 VIKTIGE PUNKTER Konsekvensutredningen: Fylkesmannen ber om utfyllende kommentarer. Spørsmålet er om utredningen belyser konsekvensene ved de valgte løsningene godt nok. Det er utarbeidet et tilleggsnotat som oppfølging. Bystyret må kunne godkjenne konsekvensutredningen før arealdelen kan behandles. Innsigelser: Fylkesmannen/fylkeslandbruksstyret har innsigelser på noen av de framtidige byggeområdene i forhold til landbruksarealer, i strandsonen innenfor RPR-området i Oslofjordregionen og i forhold til naturområder/biologisk mangfold/friluftsliv. Områdene ligger hovedsakelig på Kjølnes/Vallermyrene, Eidangerhalvøya og i fjordområdene. Jernbaneverket har innsigelse på at tidligere linje for Grenlandbanen ikke er vist som et alternativ. Det forutsettes meklingsmøter før bystyrets behandling. Hvis innsigelser står ved lag etter behandling i bystyret, vil de omstridte områdene ikke kunne godkjennes som del av arealdelen. Disse områdene må avvente miljøverndepartementets avgjørelse. Vegvesenet krever at valg av alternativ for rv 36 og for rv 354 skal gjøres i kommunedelplaner. Det er mange innspill om endret bruk av områder i forhold til planforslaget. Noen nye områder for boliger og endring av formål anbefales. Ved vesentlige endringer må en følge en prosedyre ved at saken blir tatt opp med offentlige myndigheter og berørte parter i området. Det er da ikke nødvendig med nytt offentlig ettersyn. Dette kan ta tid, avhengig av omfanget, og kan føre til utsettelse av bystyrets behandling. Forhold som er tatt opp, men som ikke løses i arealdelen, forutsettes oversendt de rette instanser for oppfølging etter en administrativ gjennomgang når arealdelen er godkjent. 1 BAKGRUNN HENSIKT

16 Side 16 av 29 Et godkjent planprogram er lagt til grunn for konsekvensutredning, planlegging og behandling. Samarbeidet med Skien har vært et viktig for rammene til planen. Formannskapet vedtok den , i sak 008/07, at forslag til konsekvensutredning og kommuneplanens arealdel skulle legges ut til offentlig ettersyn. Planforslaget ble annonsert i avisene, lagt ut på kommunens internettsider og sendt på høring. De som hadde innspill i tidlig planleggingsfase fikk samtidig tilbakemelding fra kommunen. Høringsfristen var , men det er kommet en del uttalelser/innspill etterpå som også er vurdert i saken. Et åpent informasjonsmøte ble holdt på frisklivsenteret på Kjølnes, 06 mars 07. Hensikten med arealdelen er å vise framtidig arealbruk både til utbygging og vern og å gi rammer for utviklingen. Den er sammen med samfunnsdelen kommuneplanens langsiktige del. 2 KONSEKVENSUTREDNING KU Formålet med konsekvensutredningen er å klargjøre virkninger av tiltak som kan ha vesentlige konsekvenser for miljø, naturressurser eller samfunn, og at disse blir vurdert under planlegging av tiltaket. I tillegg til konsekvensutredningsdokumentet, er de felles temanotatene for Skien/Porsgrunn, alternative linjer for rv 36, alternative linjer for Grenlandsbanen, trender i næringsutviklingen, boligutvikling, sammen med temanotat om behov for offentlige områder og for kystsonen i Porsgrunn en del av konsekvensvurderingsgrunnlaget. Fylkesmannen ønsker en samlet vurdering av ulike hensyn, veid opp mot hverandre, for hvert område. Når det gjelder ønsket fra fylkesmannen om konklusjon og nærmere begrunnelse viser vi til senere avnitt i saksframlegget. Bystyret må ta stilling til om konsekvensutredningen kan godkjennes eller om tilleggsutredning må foretas. Godkjent KU er en forutsetning for å kunne behandle arealdelen. 3 UTTALELSER FRA OFFENTLIGE MYNDIGHETER INNSIGELSER Uttalelsene ligger på saken og blir bare delvis referert her. Kopier av uttalelsene er tidligere delt ut på formannskapsmøte De enkelte punktene er kommentert. Fylkesmannen i Telemark Uttalelsen er tredelt fra fylkesmannen/ miljøvernavdelingen og fylkeslandbruksstyret. Fylkeslandbruksstyret sak 1007/07 Styret har innsigelse til arealbruken på 4 byggeområder og et vegalternativ med bakgrunn i nasjonale jordvernhensyn. Dette gjelder følgende: Campus Kjølnes 1 innsigelse på utvidelse av byggeområde for idrett Campus Kjølnes 2 - innsigelse på byggeområde for offentlige formål og næring Vallermyrene 1 - innsigelse på byggeområde for bolig, næring, offentlig bebyggelse og friområde Vallermyrene 2 - innsigelse på utvidelse av byggeområde for næring på Enger Ny rv36, alt. 1 innsigelse på veglinje I vedtaket er det også framsatt ønsker om dokumentasjon for framtidige behov for Høgskolen i Telemark, HIT, og om et alternativ for rv 36 som tar mindre dyrka areal

17 Side 17 av 29 Dette er i stor grad en konflikt mellom ulike nasjonale mål når det gjelder jordvern og byutvikling. Utvikling av Kjølnesområdet har som mål å omfatte utdanning på universitetsnivå, forskning og tilknyttet næring. Dette er viktig for Porsgrunn og kan kan ikke ligge andre steder uten omfattende transformasjon av eksisterende bebygde områder. Kjølnesområdet er nå utbygd og nye areal er nødvendig. Vallermyrene 1 og 2 bygger opp om byutviklingsprinsippene med utvikling i og ved knutepunkter innenfor bybåndet. Område1 med boliger er mulig å erstatte, men næringsområdet er viktig for å kunne ha tilstrekkelig med areal for næringsutbygging. Porgrunn har forholdsvis lite areal til dette formålet. Miljøvernavdelingen Med bakgrunn i dokumentert biologisk mangfold har en følgende innsigelser til arealbruken: Ørvikåsen nord - innsigelse på boligområde bakgrunn er dokumenterte kartlagte, regionale verdier for biologisk mangfold Ørvikåsen sør innsigelse på av boligområde bakgrunn er manglende dokumentasjon og området ønskes vurdert av fagpersoner Heistadbukta innsigelse til avgrensing av boligområde bakgrunn er forekomst av nasjonal trua art kan løses ved dokumentasjon på at denne ikke berøres Slevolden - innsigelse til avgrensing av boligområde bakgrunn er manglende hensyn til kartlagt, regionalt viktig biologisk mangfoldområde kan løses ved at det legges til rette for at nøvendige hensyn tas Kleppvegen, Liane innsigelse til avgrensing av byggeområde for bolig og offentlig bebyggelse langs Leirkup - bakgrunn er manglende hensyn til kartlagt, regionalt viktig biologisk mangfoldområde kan løses ved at det legges til rette for at nøvendige hensyn tas Liåsen, Langangen innsigelse til avgrensing av boligområde bakgrunn er forekomst av rik edelløvskog kan løses ved at det tas nødvendige hensyn ved videre detaljplanlegging Jerpevegen, Heistad Innsigelse på område for offentlig bebyggelse bakgrunn er manglende hensyn til kartlagt, regionalt viktig biologisk mangfoldområde kan løses ved at det legges til rette for at nøvendige hensyn tas I forhold til andre naturverdier og tur- og rekreasjonsområder er følgende innsigelser fremmet: Kjørholt - innsigelse på byggeområde for bolig og allmennnyttig bebyggelse bakgrunn er nasjonale verdier i et større område med sjelden natur, biologisk mangfold, geologi og friluftsliv og at E-18 har vært vestre grense for utbygging Siktesøya øst, Siktesøya sør, Lajordet, Sandøya innsigelse på framtidige områder for fritidsbebyggelse bakgrunn i rikspolitiske retningslinjer for Oslofjordregionen og at områdene ligger innefor strandsonen For Lanner og Nøklegård næringsområder ønsker en bestemmelser om utbyggingsrekkefølge for å kunne utvikle et område av gangen. Det vises til krav om støyberegning ved detaljplanlegging i forhold til Breviksterminalen for områdene Ørvik nord, Ørvik sør og Heistadbukta. Det vises til veileder for retningslinjer for behandling av støy. Eventuelt alternativ til støysone kart kan være et temakart for støykilder. Innsigelsene reiser prinsipielle spørsmål om tilstrekkelig dokumentasjon av naturverdier, om hva som er de regionale målene for vern av områder og om grunnlaget for endring av tidligere

18 Side 18 av 29 godkjente byggeområder. Framtidige områder for fritidsbebyggelse er i stor grad regulert eller under regulering. Når det gjelder støy er vegvesenets støysonekart for riks- og fylkesveger brukt. Vi har ikke hatt mulighet til å etterkomme retningslinjene, men har satt dette opp som en oppfølging i neste omgang. Krav om støyberegninger kommer også inn ved videre detaljplanlegging. Samfunnssikkerhet og beredskap. Det er ønsker om at undersøkelser og tiltak skal kreves ved reguleringsplanleggingen for kvikkleireområdene. Det er også en del kommentarer til selve plankartet, tegnforklaring og bestemmelser/retningslinjer. Vi følger stort sett opp de faglige rådene, men vi er på noen punkter ulike syn i tolkning av loven. Forslag til endringer er markert i de justerte bestemmelsene/retningslinjene. Telemark fylkeskommune Det ønskes bestemmelse i forhold til automatisk fredete kulturminner. Det vises til at utbyggingsområdet i Døvika henger dårlig sammen med målsettingen om å styrke bybåndet og at utbygging på Kjørholt, vest for E-18, er i strid med kommunens tidligere planleggingspraksis. Det henstilles om en nærmere vurdering av disse områdene. Bestemmelsen om kulturminner foreslås innarbeidet. Utbyggingsområdene vurderes nærmere under eget punkt om byutvikling. Statens vegvesen Region sør Det stilles krav om kommunedelplaner for riksveg 36 på Hovenga/Vallermyrene med alternativ 1 og 2, og for riksveg 354 på Herøya med kort og lang tunnel. For næringområdene på Lanner og Nøklegård forutsettes atkomst fra fylkesveg 30. For nye næringsområder langs Vallermyrvegen kreves byggegrense på 50 meter. Det kan ikke regnes med tilknytting til E-18 ved Lundedalen. Det felles temanotatet angående rv 36 skulle være grunnlaget for å kunne velge mellom linjealternativ. Nå vil valg av alternativ for veg i arealdelen kunne medføre at vegvesenet har innsigelse. Krav om kommunedelplaner bør derfor godtas. Jernbaneverket Jernbaneverket viser til vedtatte fylkesdelplan for Grenlandsbanen fra 1999, hvor jernbanekorridoren er valgt, og til pågående utredning av høghastighetsbaner. Hvis tidligere alternativ ikke tas inn i planen har Jernbaneverket innsigelse til planen. Felles utredning av Grenlandsbanen ble satt i gang for å komme fram til en omforent linje. Det er enighet mellom Porsgrunn og Skien om løsningen. Tidligere linje kan neppe båndlegges videre etter plan- og bygningsloven, på grunn av tidsbegrensning i loven. Alternativet er da oppstart av regulerings- eller kommunedelplanarbeide. Kystverket Sørøst

19 Kystverket har ingen vesentlige kommentarer. Side 19 av 29 NVE Norges vassdrags- og energidirektorat Det verna Siljanvassdraget ønskes markert spesielt og ikke som nå som grense for nedslagfelt til Farris. Flomsoner og skredutsatte områder ønskes markert på kommuneplankartet som temakart eller som vedlegg. Andre ikke undersøkte/kartlagte områder langs vassdrag og på leirholdig grunn må også tas inn i bestemmelser om krav til undersøkelser og sikringstiltak ved reguleringsplanleggingen. Vi anbefaler forslagene innarbeidet. Temakart for flomsoner og kvikkleireområder foreligger. Fastlegging av utsatte områder er grovt definert til tidligere marin grense. Larvik kommune Larvik har ingen vesentlige kommentarer. De forholdene som er tatt opp er ivaretatt. Bergvesenet Bergvesenet har ingen vesentlige kommentarer. Skagerak Energi Forhold som tas opp gjelder fordelingsnettet og blir ivaretatt i reguleringsplanprosessen. Vekst i Grenland Grenland Havn Det understrekes at hvis de positive utviklingstrekkene en står over for i regionen skal innfris, må en ha tilgang på varierte boområder med ulike kvaliteter og god infrastruktur for tjenester og stamnett for transport. Boligområder Det hevdes at et variert boligtibud krever bolig- og tomtetilgang også utenfor de definerte sentra. Mulig konflikt mellom bolig og næring/havn kan oppstå med de planlagte områdene i Ørvikåsen og bør vurderes nærmere i den videre utviklingen. Nærings-/havneområder Etablering av gassrør vil kreve mer areal til industrivirksomhet som i liten grad vil få plass innenfor eksisterende områder. Det pekes på bysentrum og Porsgrunn næringspark som blandingsområder for konsultativ industriell tjenesteyting. Det vises til at økt import over Grenland havn vil medføre behov for arealer for transport og arealkrevende virksomheter. Nøklegård og Kjørholt blir pekt på egnete områder. I fellesuttalelsen understrekes at Grenland havn er definert som en av to nasjonalhavner i Oslofjorden, og at det er reservert små areal til havneformål i kommunneplanene. Offentlig utbygging Kammerherreløkka og utvidelse på Kjølnes blir holdt fram som områder for offentlig bebyggelse. Kommunikasjon En ønsker en snarlig avklaring på østre tangent (rv-36), når det gjelder trase og vegtekniske forhold gjennom reguleringsplaner. Det er Voldsfjorden som har framtidige utviklingsmuligheter som havn når ny veg og jernbane er på plass. Industriutviklingen i regional sammenheng er tenkt rundt Frierfjorden, og for Porsgrunns del gjelder dette Herøya Industripark. Utvalg for barn unge og kultur Ingen konkrete innspill

20 Side 20 av 29 Utvalg for helse og omsorg Ingen konkrete innspill Utvalg for plan og kommunalteknikk Friervegen 45, gnr. 70 bnr.3, foreslås endret fra lnf-område til boligområde. Dette gjelder i praksis tomt til eksisterende bolig og ikke hele eiendommen som også omfatter områder på begge sider av Friervegen, i Ørvikåsen/Kjørholt og ved E UTTALELSER INNSPILL TIL PLANFORSLAGET Under har vi referert kort hva innspillene går ut på med våre kommentarer. Ikke alle innspillene er med, men de vesentligste. Kopi av uttalelser/innspill ble utdelt på formannskapets møte Telemark Botaniske forening Foreningen ønsker å beholde kalkfuruskogen på Ørvikåsen som lnf-område på grunn av mulig forekomster av stor verdi. Omtaler for øvrig også mindre forekomster i eksisterende områder. Kommentar: Ørvikåsen er kommentert andre steder. De øvrige forekomstene må tas opp ved eventuell detaljplanlegging. Porsgrunn Handelstandsforening og Porsgrunn Min By De ønsker en urban by med tilgjengelighet for alle transportformer og er kritiske til bybane/buss i sentrum på grunn av endring av handelsmiljøet. Definisjonen på handel/storhandel er vanskelig og varehandelen bør legges i sentra. En ønsker mer restriktive og konkrete bestemmelser om varehandel. Dette er sentrale problemstillinger som er forsøkt løst i planen. Kollektivtransportsystemet er viktig for utviklingen av sentrum og tilstøtende områder og nytenkning/endring i tilgjengeligheten for privatbilen er nødvendig. De utfyllende retningslinjene har som intensjon at varehandelen i hovedsak skal skje i sentrum, bydels- og lokalsentre. Det er viktig at en ser nærmere på mulighetene for innpassing i bysenteret i den videre oppfølgingen. Naturvernforbundet i Grenland Naturvernforbundets uttalelse er delvis av generell karakter og man ønsker en annen samfunnsutvikling med mindre vekst, mindre vegtrafikk, vern om dyrkbar mark og grønne lunger. I tråd med dette forslås følgende endringer i arealdelen: - riksveg 36 Kjølnes ønskes tatt ut, sekundært foreslås forbindelsen Vallermyrvegen Bjørntvedtbruddet Øyekast - ingen omdisponering av landbruksarealene på Vallermyrene - næringsområdene på Lanner og Nøklegård tas ut av planen - det pekes på Heistad som et område for ny næringsvirksomhet - er sterkt imot boligbygging på Kjørholt på grunn av redusert verdi for tur- og rekreasjonsområdene

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Horten kommune Vår ref. 10/6602 09/5285-31 / FE-142, REGP- 99002 Saksbehandler: Tore Rolf Lund Kommuneplanens arealdel 2011-2022 Vedtak av planprogram Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.03.2010

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 19.01.2017 Arkiv : 143 Saksmappe : 2011/664 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Grete Blørstad Sluttbehandling. Kommunedelplan ID 2012004 Dagalifjell

Detaljer

Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig ettersyn

Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig ettersyn Arkivsak-dok. 16/00090-50 Saksbehandler Øyvind Andreas Sørlie Saksgang Møtedato Planutvalget 06.09.2017 Kommunestyret 20.09.2017 Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/ Side 1 av 5 sider Meråker kommune Arkiv: 2016001 Arkivsaksnr: 2016/98-7 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/16 02.06.2016 Planid 2016001 Reguleringsplan

Detaljer

ELVERUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL REVIDERT FORSLAG TIL 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN

ELVERUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL REVIDERT FORSLAG TIL 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN Saknr. 09/1506-14 Ark.nr. 142 Saksbehandler: Elisabeth Enger Kjetil Skare Jorunn Elise Gunnestad ELVERUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2009-2020 REVIDERT FORSLAG TIL 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN Fylkesrådets

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/184 REGULERINGSPLAN FOR TERNINGEN - GNR. 32, BNR. 1 OG 2 Saksbehandler: Jørgen Sætre Arkiv: PLAN 32/2 Saksnr.: Utvalg Møtedato 10/14 Formannskapet 11.02.2014

Detaljer

Vedtak om oppstart av kommuneplanens arealdel og høring og offentlig ettersyn av planprogram. - kommuneplanens arealdel

Vedtak om oppstart av kommuneplanens arealdel og høring og offentlig ettersyn av planprogram. - kommuneplanens arealdel Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.12.2015 90475/2015 2015/5827 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/3 Komite for plan, næring og miljø 27.01.2016 16/4 Bystyret 11.02.2016 Vedtak

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset formannskap 15/ Nesset kommunestyre 30/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset formannskap 15/ Nesset kommunestyre 30/ Nesset kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2008/136-80 Saksbehandler: Hogne Frydenlund Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset formannskap 15/12 01.03.2012 Nesset kommunestyre 30/12 29.03.2012 Kommuneplan

Detaljer

Nesodden kommune. Høringsforslag. Rullering kommuneplanens arealdel Arealbruksendringer 2.gangs høring

Nesodden kommune. Høringsforslag. Rullering kommuneplanens arealdel Arealbruksendringer 2.gangs høring Høringsforslag Nesodden kommune Rullering kommuneplanens arealdel 2011-2023 Arealbruksendringer 2.gangs høring 30.06.2015 Innhold Innledning... 3 A4-01 Justering av tidligere vedtak... 4 A4-03 Boligbebyggelse

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEPLAN SAMFUNNSDEL OG AREALDEL - 2.GANGSBEHANDLING

SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEPLAN SAMFUNNSDEL OG AREALDEL - 2.GANGSBEHANDLING SANDE KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksnr: 12/4-61 SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEPLAN 2011-2023 - SAMFUNNSDEL OG AREALDEL - 2.GANGSBEHANDLING Behandlinger: UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR. KOMMUNESTYRET

Detaljer

Endring av kommuneplanens arealdel "Størrelse og lokalisering for fritidsboliger"

Endring av kommuneplanens arealdel Størrelse og lokalisering for fritidsboliger Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.04.2012 23071/2012 2010/3959 142 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/29 Komite for plan, næring og miljø 03.05.2012 12/79 Bystyret 24.05.2012 Endring

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Protokoll fra møte i Formannskapet

Protokoll fra møte i Formannskapet PORSGRUNN KOMMUNE Møte nr 09/11 09/2510-2 Protokoll fra møte i Formannskapet Møtedato/tid: 01.10.2009 13.30 Møtested/lokale: Møteleder: Øvrige medlemmer: Rådhuset - bystyresalen Øystein Beyer Ole Henrik

Detaljer

Kommuneplanens arealdel, 1. gangs behandling og offentlig høring

Kommuneplanens arealdel, 1. gangs behandling og offentlig høring Arkivsak. Nr.: 2012/666-66 Saksbehandler: Kristin Volden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 66/13 21.10.2013 Formannskapet 70/13 23.10.2013 Hovedutvalg Natur 79/13 18.11.2013 Formannskapet

Detaljer

Reguleringsplan Fossingtrøa, Åsen

Reguleringsplan Fossingtrøa, Åsen Reguleringsplan Fossingtrøa, Åsen - Endring av områdene B6 og B10 - Planforslag datert 09/09 2012 Levanger Kommune Enhet kommunalteknikk Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf:

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

HEISTAD GAMLE SKOLE SENTRUMSUTVIKLING

HEISTAD GAMLE SKOLE SENTRUMSUTVIKLING HEISTAD GAMLE SKOLE SENTRUMSUTVIKLING Ca. 20 dekar utviklingsområde Ca. 16 dekar til byggeområde Ca. 4 dekar til parkområde GODE SENTRUMS- MULIGHETER 2 3 SELGER: Porsgrunn Utvikling AS ; Kjølnes ring 30,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: 192/001 Arkivsaksnr: 2012/381-36 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 21/13 24.04.2013 Utvalg for areal, miljø og teknikk

Detaljer

KOMMUNEDELPLANENE FOR LARVIK BY OG STAVERN BY. 1. GANGS BEHANDLING

KOMMUNEDELPLANENE FOR LARVIK BY OG STAVERN BY. 1. GANGS BEHANDLING ArkivsakID.: 16/5342 Arkivkode: FE - 149, PlanID - 201310-201311-201312 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 181/16 Formannskapet 23.11.2016 221/16 Kommunestyret 07.12.2016 REVISJON AV BESTEMMELSENE TIL KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 18/1 Saksmappe: :2009/278-20 Saksbehandler: :STL Dato: 04.04.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/11 Plan- og Bygningsrådet 12.05.2011

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /863

Ørland kommune Arkiv: /863 Ørland kommune Arkiv: 142-2014/863 Dato: 06.10.2014 Saksbehandler: Oddgeir Myklebust SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 14/36 Planutvalget - Ørland kommune 23.10.2014 Kommunestyret - Ørland kommune Kommuneplanens

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/250 OMREGULERING HEGG II - GNR 9/5 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 9/5 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/16 Formannskapet 01.06.2016 42/16 Formannskapet

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021.

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021. Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no Vår saksbehandler: Vegard Hagerup Malvik kommune TIf. 73 86 6446 E-post: vegard.hagerup@stfk.no Postmottak: postmottak@sttk.no Postboks

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Marit Lillegraven Haakaas FE - 143 15/1619

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Marit Lillegraven Haakaas FE - 143 15/1619 Trøgstad kommune Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Marit Lillegraven Haakaas FE - 143 15/1619 Høring - forslag til endringer av kommuneplanens arealdel (hyttevedtekter) Saksnr Utvalg Type Dato

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL

UTFYLLENDE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL UTFYLLENDE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2007 2020 Godkjent av bystyret 21.06.07 og 06.11.08 Mål for byutviklingen i GRENLAND (Infrastrukturplanen) Framtidig bystruktur skal

Detaljer

Vedlegg 12, side 1. Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert. Tema/Formål/ område

Vedlegg 12, side 1. Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert. Tema/Formål/ område Vedlegg 12, side 1 Oversikt over innsigelser og faglige råd og merknader fra Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune Både Fylkesmannen og Fylkeskommunen har mye positivt å si om Rennesøy kommunes

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 29.06.2015 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 5.ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Vedtak Kommunestyret fastsetter planprogrammet for ny kommuneplan, datert , jf. pbl. 4-1 og

Vedtak Kommunestyret fastsetter planprogrammet for ny kommuneplan, datert , jf. pbl. 4-1 og ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 39/17 Eldrerådet 22.08.2017 41/17 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.08.2017 58/17 Hovedutvalg for skole og barnehage 23.08.2017

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3 JOHN BORSTAD - SØKNAD OM FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA GNR 31, BNR 15 TIL GNR 31, BNR 23... Sett inn saksutredningen

Detaljer

Kommunedelplan for Kystsonen

Kommunedelplan for Kystsonen SAKSFREMLEGG Kommunedelplan for Kystsonen Saksnummer: 15/258 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Formannskapet Møtedato: Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 15/3150 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR HAVREVEIEN - GNR 150/155 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Maria Sundby Haugen Arkiv: 611

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 2. GANGSBEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BINHOLMEN/NÅLEPUTA, PLANID

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/1534 Tittel: SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEPLANENS AREALDEL TIL ENDELIG VEDTAK

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/1534 Tittel: SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEPLANENS AREALDEL TIL ENDELIG VEDTAK Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 29.03.2017 Sak: 57/17 Resultat: Innstilling m tillegg vedtatt Arkivsak: 15/1534 Tittel: SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2026 - TIL ENDELIG VEDTAK

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2015/2657-15302/2017 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 29.03.2017 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID 201515 Utv.saksnr

Detaljer

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/2800-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 16.02.2015 Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig -

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN 16122017001 Arkivsaksnr.: 17/177-2 FORESPØRSEL OM REGULERING AV OMRÅDE MÅLBAKKEN SAMT TILSTØTENDE OMRÅDE NORD/NORDVEST FOR MÅLBAKKEN Ferdigbehandles i:

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommuneplanutvalget. Dato: 22.06.2009 Tid: 16:00. Navn Funksjon Representerer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommuneplanutvalget. Dato: 22.06.2009 Tid: 16:00. Navn Funksjon Representerer 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Kommuneplanutvalget Formannskapssalen, Enebakk Dato: 22.06.2009 Tid: 16:00 herredshus Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Dag Bjerke Ordfører

Detaljer

Drangedal kommune. KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Drangedal kommune. KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM Drangedal kommune KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM april 2014 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet 2 2 Planprogram 2 3 Planavgrensing 4 4 Hovedmål for

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/16 Plan- og miljøutvalget /16 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/16 Plan- og miljøutvalget /16 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2015/962-16430/2016 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 10.05.2016 Saksframlegg Sluttbehandling - opphevelse av planer Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/16 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak 2. gangs behandling - Detaljreguleringsplan for Eplehagen - plan ID 0419201501 Vedtatt av Møtedato Saksnr Planutvalget 26.04.2016 007/16 Kommunestyret 31.05.2016 023/16 Saksanv.:

Detaljer

PLANUTVALG LEKA KOMMUNE, den. Reidun Helmersen Ass.rådmann

PLANUTVALG LEKA KOMMUNE, den. Reidun Helmersen Ass.rådmann LEKA KOMMUNE Dato: 27.03.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette T. Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato PLANUTVALG 16.04.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

Vedlegg: 1. Forslag til planprogram, behandlet av formannskapet Uttalelser

Vedlegg: 1. Forslag til planprogram, behandlet av formannskapet Uttalelser KOMMUNEPLAN 2010-2021 - PLANPROGRAM Formannskapet Møtedato: 18.02.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 9/10 Formannskapet 18.02.2010 117/09 Formannskapet 26.11.2009 Rådmannens

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3787 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ATKOMST TIL SØRBY GNR.127, BNR 121, SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Ivar Holt Arkiv: 611 L13

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /17. Kommunestyret har behandlet saken i møte

Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /17. Kommunestyret har behandlet saken i møte Flå kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 12/00014-37 Saksbehandler Jon Andreas Ask Kommunedelplan for Gulsvik - Sluttbehandling Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret 2015-2019 28.03.2017 30/17 Kommunestyret

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre. 1.gangsbehandling - utlegging av forslag til offentlig ettersyn

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre. 1.gangsbehandling - utlegging av forslag til offentlig ettersyn Aure kommune Arkiv: 2013/0014 Arkivsaksnr: 2013/1426-158 Saksbehandler: Dag-Bjørn Aundal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre Kommuneplanens arealdel 2014-2026

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Kommunedelplan for Nyhavna, sluttbehandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Kommunedelplan for Nyhavna, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 28.04.2016 Sak: 53/16 Tittel: Saksprotokoll: Kommunedelplan for Nyhavna, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 12/14816 Vedtak: 1. Bystyret vedtar forslag til kommunedelplan

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL, GODKJENNING ETTER BEGRENSET HØRING

KOMMUNEPLANENS AREALDEL, GODKJENNING ETTER BEGRENSET HØRING LUND KOMMUNE Arkiv FE-142 Sak 09/1044 Saksbehandler Øystein Brennsæter Dato 24.11.2015 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 071/15 Kommunestyret 03.12.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL, GODKJENNING ETTER BEGRENSET

Detaljer

OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN FOR BRATTVOLL HYTTEOMRÅDE (F07) PLAN-ID 10/1437

OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN FOR BRATTVOLL HYTTEOMRÅDE (F07) PLAN-ID 10/1437 Arkivsaksnr.: 10/1437-13 Arkivnr.: PLAN 10/1437 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN FOR BRATTVOLL HYTTEOMRÅDE (F07) PLAN-ID 10/1437 Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Arealplansjef : 200803344 : O: : 101-79 : Randi Sunde : Espen Ekeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 23.09.09

Detaljer

Ytrebygda, Gnr. 35, Bnr. 3 m.fl. Ormhaugen, Reguleringsplan Areal-ID Tilleggsinnstilling etter meklingsmøte basert på KMBY-sak

Ytrebygda, Gnr. 35, Bnr. 3 m.fl. Ormhaugen, Reguleringsplan Areal-ID Tilleggsinnstilling etter meklingsmøte basert på KMBY-sak Byrådssak 199/17 Ytrebygda, Gnr. 35, Bnr. 3 m.fl. Ormhaugen, Reguleringsplan Areal-ID 62320000. Tilleggsinnstilling etter meklingsmøte basert på KMBY-sak 354-15 MASR ESARK-5120-201101881-190 Hva saken

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15 Klæbu kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2008/1613 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Johan Martin Mathiassen Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009 Omregulering Mosvold (Europris) - 1. gangs behandling

Detaljer

Vedtak 1. Forslag til planprogram for kommuneplanen legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan og bygningsloven

Vedtak 1. Forslag til planprogram for kommuneplanen legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan og bygningsloven ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/17 Eldrerådet 25.04.2017 24/17 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 25.04.2017 28/17 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Detaljer

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken.

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken. Saksprotokoll - Bystyret 23.02.2012 Behandling: Representanten Robert Cornels Nordli, Ap, stilte spørsmål om han er inhabil siden han har bolig under oppføring som grenser opp mot planen. Bystyret vedtok

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KVITFJELL, 4. GANGS BEHANDLING. Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg for plan og teknisk 011/

KOMMUNEDELPLAN FOR KVITFJELL, 4. GANGS BEHANDLING. Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg for plan og teknisk 011/ RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 08/188-416 143 Vår saksbehandler: Svein Jetlund, tlf. 61 28 30 70 KOMMUNEDELPLAN FOR KVITFJELL, 4. GANGS BEHANDLING Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg for plan og teknisk

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR CAMPING 2015-2027. SLUTTBEHANDLING.

KOMMUNEDELPLAN FOR CAMPING 2015-2027. SLUTTBEHANDLING. ArkivsakID.: 10/6579 Arkivkode: FE-142, PLANID-201201, FA-L12 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 001/15 Kommuneplanutvalget 20.01.2015 010/15 Formannskapet 04.02.2015 006/15 Kommunestyret 11.02.2015 KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/ Kommunestyret 57/ Sametinget eiendommen gnr/bnr 49/87-Løvfall

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/ Kommunestyret 57/ Sametinget eiendommen gnr/bnr 49/87-Løvfall 1 Meråker kommune Arkiv: 2009001 Arkivsaksnr: 2009/50-36 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/13 15.08.2013 Kommunestyret 57/13 26.08.2013 Reguleringsplan

Detaljer

Planprogrammet til kommuneplanens arealdel

Planprogrammet til kommuneplanens arealdel Vedlegg 9_ Merknader til planprogram med rådmannens kommentar, datert 15.1.2013 Planprogrammet til kommuneplanens arealdel 2013 2025 Bakgrunn Forslag til planprogram ble av formannskapet vedtatt lagt ut

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - Reguleringsplan for Smedsanden, Ytre Åros - GB 20/1 m.fl.

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - Reguleringsplan for Smedsanden, Ytre Åros - GB 20/1 m.fl. Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2008/1550-18106/2011 Saksbehandler: Stig Erik Ørum Dato: 14.06.2011 Saksframlegg Førstegangsbehandling - Reguleringsplan for Smedsanden, Ytre Åros - GB 20/1 m.fl. Utv.saksnr

Detaljer

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 41/16 Formannskapet /16 Kommunestyret Kommuneplanens arealdel

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 41/16 Formannskapet /16 Kommunestyret Kommuneplanens arealdel ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2013/905 Arkivkode: 141 Saksbehandler: Jens Langkaas Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 41/16 Formannskapet 06.06.2016 49/16 Kommunestyret 20.06.2016 Kommuneplanens

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 22.03.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.02.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 22.03.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.02. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 14.03.2012 kl 0900 1415 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ingen Ingen Spesialrådgiver

Detaljer

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad.

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Saksprotokoll - Kommuneplanutvalget 13.04.2016 Behandling: Befaring foretatt. Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Kommuneplanutvalget

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.03.2009 Saksnr.: 200608220/25

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/ Kommunestyret 69/

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/ Kommunestyret 69/ STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 4-049 Arkivsaksnr: 2013/4530-19 Saksbehandler: Anne Kari Kristensen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/17 30.08.2017 Kommunestyret 69/17 07.09.2017 4-049 Brattbekktjønna

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/ Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/201-37 14.11.2013 2.GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE B2 PÅ GRØNINGEN GNR/BNR 20/106

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Detaljregulering for Bolshøyden, B1, på Bolsøya. Plan nr

Detaljregulering for Bolshøyden, B1, på Bolsøya. Plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201318 Saksmappe: 2008/487-0 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 22.10.2015 Saksframlegg Detaljregulering for Bolshøyden, B1, på Bolsøya. Plan nr. 201318 Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 13/2316-34+33+32+31+29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEI ENGA - HEM, GBNR 132/6,7, 12 M.FL - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Side 1 av 5 Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Skarvannet Øst, del av gnr. 23/2 og 24 bnr. 1 og 5. Vedtatt i Risør Bystyre 18.06.2009 5.1 Generelt Bestemmelsene er gitt i medhold av 26 i Plan- og

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 23.05.2013 Sak: 74/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 11/53632 VEDTAK: Bystyret

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 10/2774 Tittel: SAKSPROTOKOLL: REGIONALPLAN FOR JÆREN 2013-2040 REVISJON AV FYLKESDELPLAN FOR LANGSIKTIG BYUTVIKLING PÅ JÆREN

Saksprotokoll. Arkivsak: 10/2774 Tittel: SAKSPROTOKOLL: REGIONALPLAN FOR JÆREN 2013-2040 REVISJON AV FYLKESDELPLAN FOR LANGSIKTIG BYUTVIKLING PÅ JÆREN Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 11.06.2013 Sak: 39/13 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 10/2774 Tittel: SAKSPROTOKOLL: REGIONALPLAN FOR JÆREN 2013-2040 REVISJON AV FYLKESDELPLAN FOR

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

Småbåtanlegget ved Vollebukta: Havnene SH28 (nåværende havn), 29 (tillegg til SH28) og SH30 (Vollebukta syd)

Småbåtanlegget ved Vollebukta: Havnene SH28 (nåværende havn), 29 (tillegg til SH28) og SH30 (Vollebukta syd) Småbåtanlegget ved Vollebukta: Havnene SH28 (nåværende havn), 29 (tillegg til SH28) og SH30 (Vollebukta syd) Arealet som er avsatt til småbåthavn i høringsforslaget ligger ved Bogenstranda, i kommunedelen

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Konsekvensutredning Ny høring 03.07.2015 KONSEKVENSUTREDNING - enkeltområder Hoppestad gbnr 12/5 Dagens formål: LNF (arealdel vedtatt 2007) Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 17/4767 Arkiv sakid.: 16/11084 Saksbehandler: Jan-Erik Johansen

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 17/4767 Arkiv sakid.: 16/11084 Saksbehandler: Jan-Erik Johansen SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 17/4767 Arkiv sakid.: 16/11084 Saksbehandler: Jan-Erik Johansen Sak nr. Dato 033/17 Plan- og utviklingsutvalg 18.04.2017 031/17 Kommunestyre 11.05.2017 Detaljregulering

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN revisjon Forn y et varsling

KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN revisjon Forn y et varsling Drangedal kommune KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN revisjon Forn y et varsling FORSLAG TIL PLANPROGRAM juni 2017 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet 3 2 Planprogram 3 3 Varslingsgrense

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

Planmessig vurdering av søknader om kjøp av tilleggsareal

Planmessig vurdering av søknader om kjøp av tilleggsareal Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.03.2013 20081/2013 2012/6690 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/56 Formannskapet 10.04.2013 13/5 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: L12 07/489-66 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: L12 07/489-66 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: L12 07/489-66 Dato: 22.01.2013 REGULERINGSPLAN FOR GNR. 45/11 - SOKN - PLANID: 2007 008 NY FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Oversiktskart

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for samfunnsplanlegging

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for samfunnsplanlegging MØTEPROTOKOLL Utvalg for samfunnsplanlegging Møtested: Rom 309 Møtedato: 15.05.2014 Tid : Kl. 17.00 -ca. 19.00 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Alsaker Roald KRF Forfall Medlem Hystad Margaret Elin H

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-14 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE", SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-14 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE, SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-14 Arkiv: L05 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE", SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 02.07.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling 116/ Kommunestyre 1/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling 116/ Kommunestyre 1/ Aure kommune Arkiv: 2013/0014 Arkivsaksnr: 2013/1426-158 Saksbehandler: Dag-Bjørn Aundal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling 116/15 11.12.2015 Kommunestyre 1/16 14.01.2016

Detaljer

Hvilke muligheter har kommunen for å styre utviklingen for eksisterende fritidsboliger og boliger i LNF-områdene uten dispensasjonsbehandling?

Hvilke muligheter har kommunen for å styre utviklingen for eksisterende fritidsboliger og boliger i LNF-områdene uten dispensasjonsbehandling? Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune ser at det kan være ønskelig å legge klare rammer for spredte boliger og fritidsboliger som i kommuneplanens arealdel ligger i LNFområdene. Hensyn som klarhet,

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

Førstegangsbehandling - detaljreguleringsplan for småbåtanlegg og naust på Øvre Kvalnes

Førstegangsbehandling - detaljreguleringsplan for småbåtanlegg og naust på Øvre Kvalnes Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.03.2013 20829/2013 2013/1972 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/22 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 Førstegangsbehandling - detaljreguleringsplan

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

ANDØY KOMMUNE KOMMUNEPLANENS AREALDEL - MERKNADSBEHANDLING. Sissel Johansen 10/131

ANDØY KOMMUNE KOMMUNEPLANENS AREALDEL - MERKNADSBEHANDLING. Sissel Johansen 10/131 ANDØY KOMMUNE KOMMUNEPLANENS AREALDEL - MERKNADSBEHANDLING SAKSGANG Utvalg Møtedato Sbh. Saknr Formannskapet 25.11.2013 JOSJ 081/13 Formannskapet 27.01.2014 JOSJ 001/14 Kommunestyret 17.02.2014 JOSJ 003/14

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 15/2423-4 17.12.2015 Kommuneplanens arealdel for Ørland 2014-2026. Avgjørelse i innsigelsessak Vi viser til fylkesmannens

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING

59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING Arkivsaksnr.: 09/2049-23 Arkivnr.: GNR 59/219 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 13.06.2017 Arkiv : 143 Saksmappe : 2011/664 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Grete Blørstad Ny sluttbehandling. Kommunedelplan for Dagalifjell med

Detaljer