SAMLET SAKSFRAMSTILLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMLET SAKSFRAMSTILLING"

Transkript

1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 29 Arkivsak: 07/00328 RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL - KONSEKVENSVURDERING OG FORSLAG TIL AREALDEL MED BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER Saksbehandler: Jon Keim Arkiv: 142 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Rådet for funksjonshemmede 0016/07 Utvalg for barn, unge og kultur /07 Utvalg for helse og omsorg /07 Utvalg for plan og kommunalteknikk /07 Formannskapet /07 Bystyret FORSLAG TIL VEDTAK: 1 2 Konsekvensutredningen, datert , med tilleggsnotat datert , godkjennes som tilstrekkelig grunnlag for planlegging av arealdelen. Forslag til kommuneplanens arealdel for perioden , sist rettet , godkjennes med følgende endringer: - Boligområdene Heistadbukta, Slevolden, Kleppvegen, Liaåsen og Jerpevegen justeres, for å unngå innsigelse i forhold til biologisk mangfold, eller innarbeides ved reguleringsplanlegging av områdene. - Boligområdet på Kjørholt reduseres. - Brevikåsen reduseres mot sør og mot vest rett ovenfor eksisterende bebyggelse. - Eksisterende bolig i Friervegen 45 vises som boligområde - Småbåthavn på Assurransetomta opprettholdes. Det forutsettes innpassing av tursti og friområder ved videre detaljplanlegging - Mindre justeringer foretas i områder for fritidsbebyggelse på Seivall og Ramberg. - Næringsområdet/kombinert område på Nøklegård tas ut og vises som LNF-område. - Område for offentlig bebyggelse i Skjelsvikdalen vises som næringsområde - Alternativ kort tunnel for rv-354 på Herøya tas inn i planen. - Linna på Siktesøya vises som kombinert område for fritidsbebyggelse /allmennyttige formål. - Vurderingsområde for steinindustri vises ved Bassebo - Påviste feil og mangler i plankartet rettes opp. Nye områder og endring av formål på områder som skal behandles i egen prosess med berørte parter: - Tomt på Nystrand vises som boligområde under forutsetning av tilpasning til naturområde/biologisk mangfold og landskap - Område på Hovholt vises som boligområde under forutsetning av tilpasning til landskap og friluftsliv - Område ved Grenland folkehøgskole vises som boligområde under forutsetning av tilpasning til landskap og friluftsliv - Gravaområdet vises som boligområde under forutsetning av tilpasning til friluftsliv, landskap og biologisk mangfold - Offentlig bebyggelse i Sommervegen og Gamlevegen vises som kombinasjon

2 allmennyttige formål/boligformål. - Næringsområder på Frednesøya vises som kombinasjon næring/bolig - Porsgrunn Næringspark vises som kombinasjon næring/bolig Side 2 av Forslag til utfyllende bestemmelser og retningslinjer, sist rettet , godkjennes. Temakartene for hovednett for gang- og sykkeltrafikk, hovednett for kollektivtransport, flomsoneområder og leirskredfareområder, datert / , godkjennes som tillegg til arealdelen. Behandling/Avstemming i Utvalg for barn, unge og kultur den sak 0016/07 Saksbehandler Jon Keim informerte om saken før behandling. Tove Korsrud (FRP) fremmet følgende forslag: Området ved Sundjordet/Texaco vises som sentrumsområde. Området ved Hovholt 2 og Hovholt 1 vises som bolig. Området ved Vissevåg/Bergsbygda vises som bolig. Området ved Røra nord/bergsbygda vises som bolig. Området ved Røra vest/bergsbygda vises som bolig Området ved Røra sør/bergsbygda vises som bolig Senterområder. Antall innbyggere innenfor senterstrukturplanens soneinndeling avgjør maks tillatt bruksareal for handel innenfor lokalsenteret. Det tillates opp til 1,0 m²bruksareal for handelsvirksomheter pr. innbygger som tilhører lokalsenteret 1.3 Boligområder Min. 25 m² til felles leke- og rekreasjonsareal. Inntil 10 m² av disse kan godkjennes i offentlig friområde eller offentlig trafikkområde torg. Forslagene fra Tove Korsrud (FRP) fikk 3 stemmer (FRP) og falt Forslag til vedtak ble vedtatt med 8 mot 3 stemmer (FRP). VEDTAK: I tråd med Pbl. pgrf 20-1, 20-5 og 33-6 legges konsekvensutredning og forslag til arealdel med bestemmelser og retningslinjer, ut til offentlig ettersyn. Behandling/Avstemming i Utvalg for helse og omsorg den sak 0020/07 Enst. vedtatt. VEDTAK: I tråd med Pbl. pgrf 20-1, 20-5 og 33-6 legges konsekvensutredning og forslag til arealdel med bestemmelser og retningslinjer, ut til offentlig ettersyn.

3 Side 3 av 29 Behandling/Avstemming i Utvalg for plan og kommunalteknikk den sak 0021/07 Behandling/Avstemming: Siren Johnsen (V) fikk innvilget permisjon og fratrådte møtet før behandling av saken. Sp v/tore Buer, H og Ap fremmet følgende fellesforslag: Forslag til endring i arealplanen: Gnr. 70 bnr. 3, Friervegen 45 endres fra jordbruk (LNF-område) til bolig, jfr. sak 17/07. SV v/jan Egil Aronsen fremmet følgende forslag: 1. Trasé for ny riksveg 36 fra Vallermyrene til Hovenga tas ut av planen. 2. Nytt areal for offentlig bebyggelse på Vallermyrene (Kjølnes) i tilknytning til foreslått ny riksvegtrasé tas ut av planen. 3. Nåværende LNF-område på vestsida av Vallermyrvegen bevares. Utvidelse av industriområdet på Enger og utvidelse av boligområdet på Myrene utgår. Fellesforslaget fra Sp, H og Ap ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer. SV stemte imot forslaget. SV s forslag til pkt. 1 falt med 5 mot 4 stemmer. SV s forslag til pkt. 2 falt med 7 mot 2 stemmer. SV s forslag til pkt. 3 falt med 5 mot 4 stemmer. VEDTAK: Utvalget/rådet har følgende merknader til forslag til kommuneplanens arealdel , sist rettet : Gnr. 70 bnr. 3, Friervegen 45 endres fra jordbruk (LNF-område) til bolig, jfr. sak 17/07. Behandling/Avstemming i Formannskapet den sak 0044/07 Thorleif Vikre (FRP) fremmet følgende forslag på vegne av FRP og AP: Forslag til endring av pkt. 2 slik: Fjerde punkt; (Bolig i Friervegen vises som bolig) Endres til: Området ved Friervegen 45 vises som bolig/næring. Resterende område langs hovedvegen fra Heistad bil & Caravan til eksisterende næringsområde vises som næring. Nytt strekpunkt i pkt. 2 slik: RV36 vises i ny trase fra ny rundkjøring på Vallermyrene, forbi Kjølnes til miljøtunnel ved Borge og inn i fjelltunnel ved Borgeåsen til Skien grense. Forslag som skal behandles i egen prosess med berørte parter.

4 Tillegg: Side 4 av 29 - Område ved Teli AS på Sundjordet vises som BOLIG/Næring/Bysentrum. - Bjørkøya vises som fritidsbolig, Næringsområde, Friområde og LNF område som vist i innspill fra grunneier og utviklingsselskap. Planbestemmelsene justeres i henhold til dette. - Planbestemmelsenes 1.4 Områder for fritidsbebyggelse vedr. Brygger endres slik etter (Grenlands standarden). Moloer og flytemoloer tillates for fellesanlegg på over 20 båter. Endringer i landskapet skal unngås. Fellesanlegg skal tilstrebes. Forslag til tekst som skal beskrive den utvikling av Bjørkøya som kan tillates i kommende planperiode. Forslaget erstatter Administrasjonens innstilling, som ble vedtatt i Formannskapet i forb. med 1. gangs behandling På Bjørkøya tillates utvikling av turistanlegg og utbygging av nye fritidsboliger. Utviklingen skal ha som utgangspunkt eksisterende bebygde områder, og innebære en fortetting av disse. I tilleg kan det tillates utviklet nye fritidsboliger i tilstøtende arealer, men ikke innenfor 100meters-beltet. Det forutsettes at ny bebyggelse skal skje i form av konsentrert utbygging. Estatning av eksisterende hytter og oppføring av nye hytter tillates under forutsetning av at oppbyggingen skje på stedets premisser, og er tilpasset i størrelse og utforming. Utviklingnen må legge vekt på å øke allmennhetens tilgjgelighet og rekreasjonsmuligheter. Deler av arealet langs stranda, som i dag er en del av campingvirksomheten, legges ut til friområde/friluftsområde. Et antall hytter og leiligheter i turistanlegget skal brukes i form av utleie. Utvikling av infrastruktur må gjøres samtidig med utviklingen av anlegget. Universell utforming skal tilstrebes innenfor anlegge på øya generelt. Thorleif Vikre fremmet i tillegg følgende forslag på evgne av FRP, SP og H: Forslag Arealplan pkt. 1.4 Næring: Fjerne Ramme rundt 1. prikkpunkt. (utnyttelsgrad på 30% BYA) (endres i tilleg fra skal til bør) Helge Mæland (SV) fremmet på vegne av SP, KRF, RV; SV og uavhengige representanter slik: - Ny trase for Riksveg 36 over Vallermyrene utgår. - Arealene som utvider Campus Kjølnes (ett til Idrettsformål og ett til Offentlig formål og Næring) bevares som LNF-område. - Areal på vestsiden av Vallermyrveien, vist som Bolig, Næring; Offentlig formål og Grønn korridor, bevares som LNF-område. - Areal på vestsiden av Vallermyrveien som viser utvidelse av Næringsareal på Enger vises som LNF-område. Helge Mæland (SV) fremmet i tillegg på vegne av RV og SV slikt forslag: Som alternativ til rådmannens andre strekpunkt i punkt 2: - Boligområdet på Kjørholt vises som LNF-område.

5 Side 5 av 29 Stein Roger Bjerkely fremmet på vegne av SV, RV og uavhengig repr. Lene Nenseth slikt forslag til Byggeområder, 1.1. Generelt: Ved planlegging og utvikling av arealene langs Porsgrunnselva skal legges inn et offentlig areal på minimum 20 meter fra elvebredd. Forslag fra Øystein Beyer (AP) fremmet følgende forslag: Alternativ kort tunnel for RV354 på Herøya tas ikke inn i planen. Tor Kåsa (H) fremmet følgende forslag: Endringer på forslag, datert : 1.2 Senterområder PBL 20-4, bokstav b: Strekpunkt 1: Følgende går ut: og skal normalt ikke ha større gesimshøyde enn 9 meter og/eller større mønehøyde enn 12 meter (3-4 eatsjer) Strekpunkt 4: Følgende går ut: Nærbutikken skal ikke overlappe nærområdet, 500 m, til øvrige sentra. Strekpunkt 5: Følgende går ut: Opp til 40% av BRA skal kunne benyttes til dagligvarevirksomhet. Strekpunkt 7: Følgende går ut: Beliggenheten skal ikke føre til at bysentrene og lokalsentrene svekkes. Strekpunkt 9: Følgende går ut: Det forutsettes at storhandelen ikke bidrar til å svekke bysenteret. 1.4 Næring Strekpunkt 2: Teksten skal være: Ny næring i Porsgrunn bør etableres der det er mest hensiktsmessig med hensyn til type omkringliggende næringer, infrastruktur og geografi. Strekpunkt 3: skal skje byttes ut med bør. Strekpunkt 4: skal byttes ut med bør. 5. UTREDNINGER Punktet går ut og erstattes med: Kommunedelplan for Bergsbygda gjennomføres i 2008 med vekt på avklaring av byggeområder og friområder. Samordning og rullering av Grønnstrukturplan/Grønn plakat for hhv Skien og Porsgrunn. Tor Kåsa (H) fremmet i tillegg følgende forslag: Området i Sandøybukta endres fra boligområde til friområde, jfr. kartbilag datert

6 Side 6 av 29 Øystein Beyer fremmet på vegne av AP, FRP, H, KRF og SP følgende forslag til pkt. 2 Brevikåsen kombinert bolig/parkering Forslag: Området for boligbygging i Breviksåsen utvides til nærmeste stimarkering som vist på kart over området i forhold til administrasjonens forslag bolig/parkering. Avgrensning må sees i forhold til topografering i området. Helge Mæland (SV) fremmet følgende forslag fra til punktet Nye områder og endringer av formål på områder som skal behandles i egen prosess med berørte parter. - Nytt boligfelt Rønningen i Oklungen vises som boligområde Avstemming: Forslag til vedtak pkt. 2, 4. strekpunkt ble satt opp mot forslag fra Thorleif Vikre (FRP). Forslaget fra Thorleif Vikre (FRP) ble vedtatt med 9 mot 4 (SV, RV, KRF og 1 Uavhengig repr.)? Forslag Fra Thorleif Vikre (FRP) til nytt strekpunkt under pkt. 2 ble vedtatt med 7 (FRP, H og AP) mot 6 stemmer. Forslag fra Thorleif Vikre (FRP) som skal behandles som egen prosess ble vedtatt slik: Strekpunkt 1 ble vedtatt med 7 (FRP, H og AP) mot 6 stemmer. Strekpunkt 2 og 3 ble enst. vedtatt. Forslag fra Thorleif Vikre (FRP) på vegne av FRP, H og SP vedr. pkt. 1.4 Næring (fjerning av ramme rundt 1. prikkpunkt og endring fra skal til bør) ble vedtatt med 9 mot 2 (SV og 1 Uavhengig repr.) stemmer. Forslag til vedtak pkt. 2, 3. strekpunkt ble satt opp mot forslag fra Øystein Beyer (AP). Forslaget fra Øystein Beyer (AP) ble vedtatt med 9 mot 4 (SV, RV og Uavhengig repr.) stemmer. Forslag til vedtak pkt. 2, 9. strekpunkt ble satt opp mot forslag fra Øystein Beyer (AP), Forslag fra Øystein Beyer (AP) ble vedtatt med 10 mot 3 (FRP og H) stemmer. Forslag fra Tor Kåsa (H) vedr. Sandøybukta ble vedtatt med 9 mot 4 (AP) stemmer. Forslag fra Helge Mæland (SV) på vegne av SV og SP vedr. Rønningen i Oklungen ble enst. vedtatt. Forslag fra Stein Roger Bjerkely (RV) på vegne av RV, SV og Uavhengig repr. vedtatt med 10 mot 3 (FRP og H) stemmer. Forslag til vedtak pkt. 2, 2. strekpunkt ble satt opp mot forslag fra Helge Mæland (SV) på vegne av SV og RV. Forslag til vedtak ble vedtatt med 10 mot 3 (RV, SV og 1 Uavhengig repr.) stemmer. Forslag fra Helge Mæland (SV) på vegne av SV, RV KRF, SP og Uavhengig repr. om tilleggspunkter til pkt. 2 i forslag til vedtak falt med følgende resultat: Sterkpunkt 1 fikk 6 (SV, RV KRF, SP og Uavhengig repr.). Sterkpunkt 2 fikk 6 (SV, RV KRF, SP og Uavhengig repr.). Sterkpunkt 3 fikk 6 (SV, RV KRF, SP og Uavhengig repr.). Sterkpunkt 4 fikk 6 (SV, RV KRF, SP og Uavhengig repr.). Forslag fra Tor Kåsa (H) til endringer av 1.2 Senterområder ble vedtatt slik: Strekpunkt 1 ble vedtatt med 10 mot 3 (RV, SV og 1 Uavhengig repr.) Strekpunkt 4 ble vedtatt med 10 mot 3 (RV, SV og 1 Uavhengig repr.) Strekpunkt 5 ble vedtatt med 10 mot 3 (RV, SV og 1 Uavhengig repr.) Strekpunkt 7 ble vedtatt med 10 mot 3 (RV, SV og 1 Uavhengig repr.) Strekpunkt 9 ble vedtatt med 10 mot 4 (RV, SV, KRF og 1 Uavhengig repr.) Forslag fra Tor Kåsa (H) til endringer av 1.4 Næring ble vedtatt slik: Strekpunkt 2 ble enst. vedtatt. Strekpunkt 3 ble vedtatt med 10 mot 3 (RV, SV og 1 Uavhengig repr.) Strekpunkt 4 ble vedtatt med 10 mot 3 (RV, SV og 1 Uavhengig repr.) Forslag fra Tor Kåsa (H) til endringer av 5 UTREDNINGER ble behandlet slik: 1. setning i forslaget ble enst. vedtatt.

7 Side 7 av setning ble satt opp mot 2. kulepunkt i forslaget. 2. setning ble vedtatt med 8 mot 5 (SP, RV, SV og Uavhengig repr.) Øvrige kulepunkter i vedtaket ble enst. vedtatt, med unntak av 3. siste kulepunkt. Dette punktet ble vedtatt med 11 mot 2 (H og 1 Uavhengig repr.) stemmer Administrasjonen fikk fullmakt til å plassere endringer under pkt. 2 riktig i forhold til om egen prosess med berørte parter er nødvendig eller ikke. Deretter ble forslag til vedtak pkt. 1, 2, 3 og 4 enst. vedtatt med foran nevnte endringer. VEDTAK: Konsekvensutredningen, datert , med tilleggsnotat datert godkjennes som grunnlag for planlegging av arealdelen. Forslag til kommuneplanens arealdel for perioden , sist rettet godkjennes med følgende endringer: - Boligområdene Heistadbukta, Slevolden, Kleppvegen, Liaåsen og Jerpevegen justeres eller bestemmelse om krav ved rguleringsplanlegging utarbeides for for å unngå innsigelse i forhold til biologisk mangfold. - Boligområdet på Kjørholt reduseres. - Området for boligbygging i Brevikåsen utvides til nærmeste stimarkering, som vist på kart over området, i forhold til administrasjonens forslag. - Småbåthavn på Assurransetomta opprettholdes. Det forutsettes innpassing av tursti og friområder ved videre detaljplanlegging - Mindre justeringer foretas i områder for fritidsbebyggelse på Seivall og Ramberg. - Næringsområdet/kombinert område på Nøklegård tas ut og vises som LNF-område. - Område for offentlig bebyggelse i Skjelsvikdalen vises som næringsområde - Linna på Siktesøya vises som kombinert område for fritidsbebyggelse/allmennyttig formål. - Vurderingsområde for steinindustri vises ved Bassebo - Påviste feil og mangler i plankartet rettes opp. Nye områder og endring av formål på områder som skal behandles i egen prosess med berørte parter: - Tomt på Nystrand vises som boligområde under forutsetning av tilpasning til naturområde/biologisk mangfold og landskap - Område på Hovholt vises som boligområde under forutsetning av tilpasning til landskap og friluftsliv - Område ved Grenland folkehøgskole vises som boligområde under forutsetning av tilpasning til landskap og friluftsliv - Gravaområdet vises som boligområde under forutsetning av tilpasning til friluftsliv, landskap og biologisk mangfold - Offentlig bebyggelse i Sommervegen og Gamlevegen vises som kombinasjon allmennyttige formål/boligformål. - Næringsområder på Frednesøya vises som kombinasjon næring/bolig - Porsgrunn Næringspark vises som kombinasjon næring/bolig - Område ved Friervegen 45 vises som bolig/næring. Eksisterende område langs hovedvegen, fra Heistad bil & caravan til eksisterende næringsområde, vises som næring. - Område i Sandøybukta endres fra boligområde til friområde, jfr. Kartbilag datert

8 Side 8 av 29 - Nytt boligområde på Ragnhildrød i Oklungen vises som boligområde. - Bjørkøya vises som fritidsbolig, næringsområde, friområde og LNF-område som vist i innspill fra grunneier og utviklingsselskap. Planbestemmelser justeres i henhold til dette. 3. Forslag til utfyllende bestemmelser og retningslinjer, sist rettet , godkjennes med endring i følgende punkter: 1.1 Generelt Nytt kulepunkt innenfor rammen: Ved planlegging og utvikling av arealdelene langs Porsgrunnselva skal det legges inn offentlig areal på minimum 20 meter fra elvebredden( for ubebygde eiendommer?). 1.2 Senterområder Endret kulepunkt 1: Et senterområde skal utformes slik både når det gjelder bebyggelse og uteområder at det får et helhetlig preg. Ny bebyggelse skal tilpasses det historiske gateløp og kvartalstruktur. Dette gjelder både bygningers materialbruk, plassering, bygningenes form og volum, belegg på uteområder, vegetasjonsbruk og utebelysning. Bebyggelsen skal dimensjoneres etter byens/lokalsenterets målestokk. Områdets form og utseende skal ta utgangspunkt i byens/stedets identitet. Byggehøyden tilpasses eksisterende bebyggelse på tilstøtende eiendommer. Unntatt fra dette er transformasjonsområder i Porsgrunn sentrum hvor man gjennom planer velger ny bebyggelsesstruktur. Endret kulepunkt 4: Nærbutikker utenfor lokalsentrene skal være maks 800 m 2 BRA. Endret kulepunkt 5: Antall innbyggere innenfor senterstrukturplanens soneinndeling avgjør maks tillatt bruksareal for handel innenfor lokalsenteret. Det tillates opp til 1,0 m 2 bruksareal for handelsvirksomheter pr. innbygger som tilhører lokalsenteret. Endret kulepunkt 7: Storhandel som retter seg mot en regional kundegruppe skal fortrinnsvis ligge i bysentrene, evt. ligge i tilknytning til viktige transportårer i utkanten av bysentrene. Detaljvarehandel skal etableres i forbindelse med bysentrene og lokalsentrene for å forsterke den handelsfunksjonen som sentrene skal ha. Det må være lagt til rette for gode kollektiv forbindelser, g/s veg og parkering i tilknytning til handelsområdet. Endret kulepunkt 9: På Moheim tillates storhandel i tråd med fellesbestemmelsene etter en reguleringsmessig vurdering, i tillegg til lokalsenterfunksjonen. 1.4 Næring Endret kulepunkt 1: Sentrale næringsområder i bybåndet bør minst ha en utnyttingsgrad på 30 % BYA (ikke ramme) Endret kulepunkt 2: Ny næring i Skien og Porsgrunn bør etableres der det er mest hensiktsmessig med hensyn på type omkringliggende næringer, infrastruktur og geografi uavhengig av kommunegrensene. Endret kulepunkt 3: Etableringen av nye arealer for kunnskaps-/kontorbedrifter bør skje gjennom fortetting i eller nær sentraene, inntil stamlinjene for kollektivtrafikken Endret kulepunkt 4: Statlige og regionale virksomheter bør lokaliseres til bysentre og nær kollektive transportknutepunkt Endret kulepunkt 8: På Bjørkøya tillates turistanlegg og fritidsbebyggelse etter godkjent reguleringsplan.

9 Side 9 av 29 Utviklingen skal ha som utgangspunkt eksisterende bebygde områder, og innebære en fortetting av disse, og i tillegg utbygging i viste tilstøtene byggeområder, utenfor metersbeltet. Utviklingen må legge vekt på å øke allmennhetens tilgjengelighet og rekreasjonsmuligheter. Areal langs stranda legges ut til friområde/ friluftsområde, blant annet deler av området som i dag er campingplass. En viss andel av hyttene og leiligheten i turistanlegget skal brukes i form av utleie. Ny bebyggelse skal skje i form av konsentrert utbygging. Utvikling av infrastruktur må gjøres samtidig med utviklingen av anlegget. Universell utforming skal tilstrebes innenfor anlegget. 1.5 Områder for fritidsbebyggelse Endret kulepunkt 5: Brygger, atkomstveger og andre konstruksjoner skal ha et begrenset omfang og tilpasses omgivelsene. Det kan tillates oppføring og forlengelse av brygger slik at disse totalt får et areal på inntil 12 m 2 (konf. Grenlandsstandarden ). Moloer og flytemoloer tillates for fellesanlegg på over 20 båter. Endringer i landskapet skal unngås. Fellesanlegg skal tilstrebes. 5 Utredninger Endret kulepunkt 1: Kommunedelplan for Bergsbygda gjennomføres i 2008,med vekt på avklaring av byggeområder og friområder. Endret kulepunkt 2: Samordning og rullering av Grønnstrukturplan/ Grønn plakat for hhv Skien og Porsgrunn. 4. Temakartene for hovednett for gang- og sykkeltrafikk, hovednett for kollektivtransport, flomsoneområder og leirskredfareområder, datert , godkjennes som tillegg til arealdelen. Behandling/Avstemming i Bystyret den sak 0043/07 Under behandlingen av denne saken kom Tore Buer (SP) og Stein Roger Bjerkely (RV). I tillegg kom Knut Bjaaland (AP) som varamedlem for Frank Harald Kragh Eckell (AP) Før saken ble tatt opp til avstemming ble Jan Tore Evensen Roxman gitt permisjon p.g.a begravelse. Det var således 47 medlemmer/varamedlemmer til stede nar avstemming fant sted. Rådmannen v/jon Keim innledet med en å gi en orientering om resultatet av meklingsmøte hos fylkesmannen Ole Henrik Lia (AP) fremmet følgende forslag: Det vises til brev fra Brevik Vel av 17. juni til politikerne i Porsgrunn, der Brevik Vel i samråd med grunneier, idrettslag og arbeiderlag i Brevik går inn for en mer begrenset boligbygging i Breviksåsen enn det formannskapets vedtak i sak 0044/07 pkt. 2 legger opp til. Det vises til utviklingsbehov i Breviksområdet, og det vises til problemstillinger knyttet til rekreasjon, biologisk mangfold og naboskap til Norcem. Forslag: Det legges opp til en mer begrenset utbygging av Breviksåsen enn det formannskapets vedtak sak 0044/07 legger opp til. Administrasjonen søker en mellomløsning som skissert i brev i samråd med de berørte parter i arbeidet med reguleringsplanen for området.

10 Ole Henrik Lia (AP) fremmet i tillegg slikt forslag: Side 10 av 29 Området/tomt som huser Herøyahuset farges rødt. Helge Mæland (SV) fremmet følgende forslag: 1. Ny trase for Riksvei 36 over Vallermyrene går ut. (På vegne av SV,KRF,V og SP) 2. Arealene som utvider Campus Kjølnes (ett til idrettsformål og ett til offentlig formål/næring) bevares som LNF-område. (På vegne av SV,KRF,V og SP) 3. Areal på vestsida av Vallermyrveien, vist som bolig, næring, offentlig formål og grønn korridor, bevares som LNF-område. (På vegne av SV,KRF,V og SP) 4. Areal på vestsida av Vallermyrveien som viser utvidelse av næringsareal på Enger vises som LNF-område. (På vegne av SV,KRF,V og SP) 5. Nytt boligområde på Kjørholt vises som LNF-område. (På vegne av SV og V) 6. Boligområde i Breviksåsen (Bullåsen) begrenses som foreslått av administrasjonen. (På vegne av SV,KRF og V) 7. Boligområde Døvik i Bergsbygda tas ut av og vises som LNF-område. (På vegne av SV og V) 8. Boligområde Solbakken tas ut og vises som LNF-område. (På vegne av SV og V) 9. Nytt boligområde på Hovholt vises som LNF-område. (På vegne av SV,SP og V) 10. Nytt boligområde ved Grenland Folkehøgskole vises som LNF-område. (På vegne av SV, SP og V) 11. (Til utfyllende bestemmelser) Statlige og regionale virksomheter skal (og ikke bør) lokaliseres til bysentre og nær kollektive transportknutepunkt. (På vegne av SV og V) 12. (Tilleggsforslag) Porsgrunn kommune innleder forhandlinger med Herøya Arbeiderforening (HAF) med sikte på å kjøpe deler av foreningens eiendom på Bjørkøya. De områder kommunen eventuelt kjøper legges ut som friområde og eb del av Skjærgårdsparken. Minst en av hyttene legges inn i Kystleden. Blir kjøp aktuelt, søker kommunen staten om støtte til oppkjøpet. Øyvind Dahl (KRF) fremmet følgende forslag: Pkt. 2, strekpunkt 9: Område i Sandøybukta endres ikke fra boligområde til friområde. Tore Buer (SP) fremmet følgende forslag: Området i Sandøyabukten syd for veien legges ut som grøntområde, nord for veien opprettholdes som boligområde. Siren Johnsen (V) fremmet følgende forslag: Det gis ikke tillatelse til etterfylling/bygging i elveløpet. Øyvind Dahl (KRF) fremmet følgende forslag: Porsgrunn bystyre går inn for alternativ 2 som trase for RV 36.

11 Avstemming: Ved avstemmingen ble følgende forslag til vedtak lagt til grunn: Side 11 av Konsekvensutredningen, datert , med tilleggsnotat datert godkjennes som grunnlag for planlegging av arealdelen. Forslag til kommuneplanens arealdel for perioden , sist rettet godkjennes med følgende endringer: - Boligområdene Heistadbukta, Slevolden, Kleppvegen, Liaåsen og Jerpevegen justeres eller bestemmelse om krav ved reguleringsplanlegging utarbeides for for å unngå innsigelse i forhold til biologisk mangfold. - Boligområdet på Kjørholt reduseres. - Området for boligbygging i Brevikåsen utvides til nærmeste stimarkering, som vist på kart over området, i forhold til administrasjonens forslag. - Småbåthavn på Assurransetomta opprettholdes. Det forutsettes innpassing av tursti og friområder ved videre detaljplanlegging - Mindre justeringer foretas i områder for fritidsbebyggelse på Seivall og Ramberg. - Næringsområdet/kombinert område på Nøklegård tas ut og vises som LNF-område. - Område for offentlig bebyggelse i Skjelsvikdalen vises som næringsområde - Linna på Siktesøya vises som kombinert område for fritidsbebyggelse/allmennyttig formål. - Vurderingsområde for steinindustri vises ved Bassebo - Påviste feil og mangler i plankartet rettes opp. - Boligområdet Liaåsen avgrenses av hensyn til biologisk mangfold i samråd med fylkesmannens miljøvernavdeling. - Bekkedal i boligområdet Ørvikåsen Nord vises som LNF-område med buffersoner på 30 meter. Nye områder og endring av formål på områder som skal behandles i egen prosess med berørte parter, etter plan- og bygningslovens bestemmelser om offentlig ettersyn/høring: - Tomt på Nystrand vises som boligområde under forutsetning av tilpasning til naturområde/biologisk mangfold og landskap - Område på Hovholt vises som boligområde under forutsetning av tilpasning til landskap og friluftsliv - Område ved Grenland folkehøgskole vises som boligområde under forutsetning av tilpasning til landskap og friluftsliv - Gravaområdet vises som boligområde under forutsetning av tilpasning til friluftsliv, landskap og biologisk mangfold - Offentlig bebyggelse i Sommervegen og Gamlevegen vises som kombinasjon allmennyttige formål/boligformål. - Næringsområder på Frednesøya vises som kombinasjon næring/bolig - Porsgrunn Næringspark vises som kombinasjon næring/bolig - Område ved Friervegen 45 vises som bolig/næring. Eksisterende område langs hovedvegen, fra Heistad bil & caravan til eksisterende næringsområde, vises som næring. - Område i Sandøybukta endres fra boligområde til friområde, jfr. Kartbilag datert Nytt boligområde på Ragnhildrød i Oklungen vises som boligområde. - Bjørkøya vises som fritidsbolig, næringsområde, friområde og LNF-område som vist i innspill fra grunneier og utviklingsselskap. Planbestemmelser justeres i henhold til dette. - Næringsområde i Skippergata vises som kombinasjon næring/bolig.

12 Side 12 av 29 Områdene markeres på arealplankartet som områder uten juridisk binding. Innsigelser Områder hvor det foreligger innsigelser fra fylkeslandbruksstyret på Vallermyrene og fra fylkesmannens miljøvernavdeling på Kjørholt fastholdes som foreslått. Ny linje for Grenlandsbanen fastholdes og Jernbaneverkets innsigelse kan ikke godtas. Områdene markeres som områder uten rettsvirkning. Innsigelsene oversendes miljøverndepartementet til endelig avgjørelse. 3 Forslag til utfyllende bestemmelser og retningslinjer, sist rettet , godkjennes med følgende tillegg: Hensynet til biologisk mangfold løses i reguleringsplanleggingen for områdene Kleppvegen, Slevolden, Heistadbukta og Jerpevegen. Dette gjelder også Ørvikåsen Nord og Sør, men her kreves i tillegg en undersøkelse av områdene i forhold til biologisk mangfold, på artsnivå. Dette kan medføre endring av byggeområdene. 4 Temakartene for hovednett for gang- og sykkeltrafikk, hovedvegnett for kollektivtransport, flomsoneområder og leirskredfareområder, datert / godkjennes som tillegg til arealdelen. Forslag til vedtak pkt. 2, 1. sterkpunkt ble enst. vedtatt. Forslag til vedtak pkt. 2, 2. strekpunkt ble satt opp mot forslag 5 fra SV og V.. strekpunkt ble vedtatt med 36 mot 11(V 1.FRP, RV, SV og 1 Uavhengig repr.) stemmer. Forslag til vedtak pkt. 2, 3. sterkpunkt fikk ingen stemmer og falt. Deretter ble forslaget fra Ole Henrik Lia (AP) satt opp mot forslaget 6 fra SV, KRF og V. Forslaget fra Ole Henrik Lia (AP) ble vedtatt med 29 mot 18 (V, KRF, 3H, RV, SV 1 FRP og Uavhengig repr.) stemmer. Forslag til vedtak pkt. 2, 4. sterkpunkt ble enst. vedtatt. Forslag til vedtak pkt. 2, 5. sterkpunkt ble enst. vedtatt. Forslag til vedtak pkt. 2, 6. sterkpunkt ble enst. vedtatt. Forslag til vedtak pkt. 2, 7. sterkpunkt ble enst. vedtatt. Forslag til vedtak pkt. 2, 8. sterkpunkt ble enst. vedtatt. Forslag til vedtak pkt. 2, 9. sterkpunkt ble enst. vedtatt. Forslag til vedtak pkt. 2, 10. sterkpunkt ble enst. vedtatt. Forslag til vedtak pkt. 2, 11. sterkpunkt ble enst. vedtatt. Forslag til vedtak pkt. 2, 12. sterkpunkt ble enst. vedtatt. Forslag fra Ole Henrik Lia (AP) vedr. området/tomt som huser Herøyahuset ble enst. vedtatt. Forslag 1 fra SV, KRF, V og SP fikk 16 (V, SP, KRF, RV, SV, 1 FRP og Uavhengig repr.) stemmer og falt. Deretter ble forslag fra Thorleif Vikre (FRP) vedtatt av formannskapet i møte satt opp mot forslaget fra Øyvind Dahl (KRF). Forslaget fra Thorleif Vikre (FRP) ble vedtatt med 32 mot 16 (V, SP, KRF, RV, SV, 1 FRP og 1 Uavhengig repr.) stemmer. Forslag 2 fra SV, KRF, V og SP fikk 16 (V, SP, KRF, RV, SV, 1 FRP og Uavhengig repr.) stemmer og falt. Forslag 3 fra SV, KRF, V og SP fikk 16 (V, SP, KRF, RV, SV, 1 FRP og Uavhengig repr.) stemmer og falt. Forslag 4 fra SV, KRF, V og SP fikk 16 (V, SP, KRF, RV, SV, 1 FRP og Uavhengig repr.) stemmer og falt. Forslag 7 fra SV og V fikk 10 (V, RV, SV, og 1 Uavhengig repr.) stemmer og falt.

13 Side 13 av 29 Forslag 8 fra SV og V fikk 10 (V, RV, SV, og 1 Uavhengig repr.) stemmer og falt. Forslag 9 fra SV, SP og V fikk 11 (V, RV, SV, SP og 1 Uavhengig repr.) stemmer og falt. Forslag 10 fra SV, SP og V fikk 13 (V, RV, SV, SP 1 FRP og Uavhengig repr.) stemmer og falt. Forslag 11 fra SV og V fikk 12 (V, RV, SV, SP 1 H og 1 Uavhengig repr.) stemmer og falt. Forslag 12 fra SV fikk 8 (V og SV) stemmer og falt. Forslag fra Øyvind Dahl (KRF) vedr. Sandøybukta fikk 14 (KRF og FRP) stemmer og falt. Deretter ble forslaget fra Tore Buer (SP) satt opp mot forslag til vedtak pkt. 2, 2. avsnitt, 9. strekpunkt. Forslaget til vedtak 9. strekpunkt ble vedtatt med 33 mot 15 (KRF, FRP og SP) stemmer. Forslag fra Siren Johnsen (V) forslag fikk 12 (V, 1 KRF, SV, RV og Uavhengig repr.) stemmer og falt. Forslag til vedtak pkt. 2, 2. avsnitt, 1. strekpunkt ble enst. vedtatt. Forslag til vedtak pkt. 2, 2. avsnitt, 2. strekpunkt ble vedtatt med 38 mot 10 (V, SV og Uavhengig repr.) stemmer. Forslag til vedtak pkt. 2, 2. avsnitt, 3. strekpunkt ble vedtatt med 36 mot 11 (V, SV, SP og Uavhengig repr.) stemmer. Forslag til vedtak pkt. 2, 2. avsnitt, 4. strekpunkt ble enst. vedtatt. Forslag til vedtak pkt. 2, 2. avsnitt, 5. strekpunkt ble enst. vedtatt. Forslag til vedtak pkt. 2, 2. avsnitt, 6. strekpunkt ble enst. vedtatt. Forslag til vedtak pkt. 2, 2. avsnitt, 7. strekpunkt ble enst. vedtatt. Forslag til vedtak pkt. 2, 2. avsnitt, 8. strekpunkt ble enst. vedtatt. Forslag til vedtak pkt. 2, 2. avsnitt, 10. strekpunkt ble enst. vedtatt. Forslag til vedtak pkt. 2, 2. avsnitt, 11. strekpunkt ble enst. vedtatt. Forslag til vedtak pkt. 2, 2. avsnitt, 12. strekpunkt ble vedtatt med 37 mot 10 (V, SV, 1 KRF og 1 Uavhengig repr.) stemmer. Forslag til vedtak pkt 2, siste avsnitt ble enst. vedtatt. Deretter ble forslag til vedtak pkt. 1, 3 og 4 enst. vedtatt. VEDTAK: Konsekvensutredningen, datert , med tilleggsnotat datert godkjennes som grunnlag for planlegging av arealdelen. Forslag til kommuneplanens arealdel for perioden , sist rettet godkjennes med følgende endringer: - Boligområdene Heistadbukta, Slevolden, Kleppvegen, Liaåsen og Jerpevegen justeres eller bestemmelse om krav ved reguleringsplanlegging utarbeides for for å unngå innsigelse i forhold til biologisk mangfold. - Boligområdet på Kjørholt reduseres. - Det legges opp til en mer begrenset utbygging av Breviksåsen enn det formannskapets vedtak sak 0044/07 legger opp til. Administrasjonen søker en mellomløsning som skissert i brev i samråd med de berørte parter i arbeidet med reguleringsplanen for området. - Småbåthavn på Assurransetomta opprettholdes. Det forutsettes innpassing av tursti og friområder ved videre detaljplanlegging - Mindre justeringer foretas i områder for fritidsbebyggelse på Seivall og Ramberg. - Næringsområdet/kombinert område på Nøklegård tas ut og vises som LNF-område. - Område for offentlig bebyggelse i Skjelsvikdalen vises som næringsområde - Linna på Siktesøya vises som kombinert område for fritidsbebyggelse/allmennyttig formål. - Vurderingsområde for steinindustri vises ved Bassebo

14 Side 14 av 29 - Påviste feil og mangler i plankartet rettes opp. - Området/tomt som huser Herøyahuset farges rødt. - RV36 vises i ny trase fra ny rundkjøring på Vallermyrene, forbi Kjølnes til miljøtunnel ved Borge og inn i fjelltunnel ved Borgeåsen til Skien grense. - Boligområdet Liaåsen avgrenses av hensyn til biologisk mangfold i samråd med fylkesmannens miljøvernavdeling. - Bekkedal i boligområdet Ørvikåsen Nord vises som LNF-område med buffersoner på 30 meter. Nye områder og endring av formål på områder som skal behandles i egen prosess med berørte parter, etter plan- og bygningslovens bestemmelser om offentlig ettersyn/høring: - Tomt på Nystrand vises som boligområde under forutsetning av tilpasning til naturområde/biologisk mangfold og landskap - Område på Hovholt vises som boligområde under forutsetning av tilpasning til landskap og friluftsliv - Område ved Grenland folkehøgskole vises som boligområde under forutsetning av tilpasning til landskap og friluftsliv - Gravaområdet vises som boligområde under forutsetning av tilpasning til friluftsliv, landskap og biologisk mangfold - Offentlig bebyggelse i Sommervegen og Gamlevegen vises som kombinasjon allmennyttige formål/boligformål. - Næringsområder på Frednesøya vises som kombinasjon næring/bolig - Porsgrunn Næringspark vises som kombinasjon næring/bolig - Område ved Friervegen 45 vises som bolig/næring. Eksisterende område langs hovedvegen, fra Heistad bil & caravan til eksisterende næringsområde, vises som næring. - Område i Sandøybukta endres fra boligområde til friområde, jfr. Kartbilag datert Nytt boligområde på Ragnhildrød i Oklungen vises som boligområde. - Bjørkøya vises som fritidsbolig, næringsområde, friområde og LNF-område som vist i innspill fra grunneier og utviklingsselskap. Planbestemmelser justeres i henhold til dette. - Næringsområde i Skippergata vises som kombinasjon næring/bolig. Områdene markeres på arealplankartet som områder uten juridisk binding. Innsigelser Områder hvor det foreligger innsigelser fra fylkeslandbruksstyret på Vallermyrene og fra fylkesmannens miljøvernavdeling på Kjørholt fastholdes som foreslått. Ny linje for Grenlandsbanen fastholdes og Jernbaneverkets innsigelse kan ikke godtas. Områdene markeres som områder uten rettsvirkning. Innsigelsene oversendes miljøverndepartementet til endelig avgjørelse. 3. Forslag til utfyllende bestemmelser og retningslinjer, sist rettet , godkjennes med følgende tillegg: Hensynet til biologisk mangfold løses i reguleringsplanleggingen for områdene Kleppvegen, Slevolden, Heistadbukta og Jerpevegen. Dette gjelder også Ørvikåsen Nord og Sør, men her kreves i tillegg en undersøkelse av områdene i forhold til biologisk mangfold, på artsnivå. Dette kan medføre endring av byggeområdene. 4. Temakarten for hovednett for gang- og sykkeltrafikk, hovedvegnett for kollektivtransport, flomsoneområder og leirskredfareområder, datert / godkjennes som tillegg til arealdelene.

15 VEDLEGG UTENFOR SAKSKARTET: Side 15 av Formannskapets vedtak i sak 008/07 2. Forslag til konsekvensutredning, rettet Tilleggsnotat til konsekvensutredning, datert , ettersendes 4. Forslag til arealdel, rettet Forslag til utfyllende bestemmelser og retningslinjer, sist rettet Temakart, datert Oversikt over uttalelser/innspill til arealdelen, datert Utrykte vedlegg: Planprogram, sist rettet m/formannskapsak 015/06 Temanotat, areal og næring Skien/ Porsgrunn Temanota, rv 36 øst, Vallermyrene Menstad Skien/ Porsgrunn Temanotat, Grenlandsbanen Skien/ Porsgrunn Temanotat, boligbehov Skien/ Porsgrunn Temanotat mål og muligheter fellesprosjektet Skien/ Porsgrunn Temanotat, Offentlige utbyggingsbehov - Porsgrunn Temanotat, Kystsonen Porsgrunn Kopi av uttalelser/innspill til arealdelen Saksutredning: 0 VIKTIGE PUNKTER Konsekvensutredningen: Fylkesmannen ber om utfyllende kommentarer. Spørsmålet er om utredningen belyser konsekvensene ved de valgte løsningene godt nok. Det er utarbeidet et tilleggsnotat som oppfølging. Bystyret må kunne godkjenne konsekvensutredningen før arealdelen kan behandles. Innsigelser: Fylkesmannen/fylkeslandbruksstyret har innsigelser på noen av de framtidige byggeområdene i forhold til landbruksarealer, i strandsonen innenfor RPR-området i Oslofjordregionen og i forhold til naturområder/biologisk mangfold/friluftsliv. Områdene ligger hovedsakelig på Kjølnes/Vallermyrene, Eidangerhalvøya og i fjordområdene. Jernbaneverket har innsigelse på at tidligere linje for Grenlandbanen ikke er vist som et alternativ. Det forutsettes meklingsmøter før bystyrets behandling. Hvis innsigelser står ved lag etter behandling i bystyret, vil de omstridte områdene ikke kunne godkjennes som del av arealdelen. Disse områdene må avvente miljøverndepartementets avgjørelse. Vegvesenet krever at valg av alternativ for rv 36 og for rv 354 skal gjøres i kommunedelplaner. Det er mange innspill om endret bruk av områder i forhold til planforslaget. Noen nye områder for boliger og endring av formål anbefales. Ved vesentlige endringer må en følge en prosedyre ved at saken blir tatt opp med offentlige myndigheter og berørte parter i området. Det er da ikke nødvendig med nytt offentlig ettersyn. Dette kan ta tid, avhengig av omfanget, og kan føre til utsettelse av bystyrets behandling. Forhold som er tatt opp, men som ikke løses i arealdelen, forutsettes oversendt de rette instanser for oppfølging etter en administrativ gjennomgang når arealdelen er godkjent. 1 BAKGRUNN HENSIKT

16 Side 16 av 29 Et godkjent planprogram er lagt til grunn for konsekvensutredning, planlegging og behandling. Samarbeidet med Skien har vært et viktig for rammene til planen. Formannskapet vedtok den , i sak 008/07, at forslag til konsekvensutredning og kommuneplanens arealdel skulle legges ut til offentlig ettersyn. Planforslaget ble annonsert i avisene, lagt ut på kommunens internettsider og sendt på høring. De som hadde innspill i tidlig planleggingsfase fikk samtidig tilbakemelding fra kommunen. Høringsfristen var , men det er kommet en del uttalelser/innspill etterpå som også er vurdert i saken. Et åpent informasjonsmøte ble holdt på frisklivsenteret på Kjølnes, 06 mars 07. Hensikten med arealdelen er å vise framtidig arealbruk både til utbygging og vern og å gi rammer for utviklingen. Den er sammen med samfunnsdelen kommuneplanens langsiktige del. 2 KONSEKVENSUTREDNING KU Formålet med konsekvensutredningen er å klargjøre virkninger av tiltak som kan ha vesentlige konsekvenser for miljø, naturressurser eller samfunn, og at disse blir vurdert under planlegging av tiltaket. I tillegg til konsekvensutredningsdokumentet, er de felles temanotatene for Skien/Porsgrunn, alternative linjer for rv 36, alternative linjer for Grenlandsbanen, trender i næringsutviklingen, boligutvikling, sammen med temanotat om behov for offentlige områder og for kystsonen i Porsgrunn en del av konsekvensvurderingsgrunnlaget. Fylkesmannen ønsker en samlet vurdering av ulike hensyn, veid opp mot hverandre, for hvert område. Når det gjelder ønsket fra fylkesmannen om konklusjon og nærmere begrunnelse viser vi til senere avnitt i saksframlegget. Bystyret må ta stilling til om konsekvensutredningen kan godkjennes eller om tilleggsutredning må foretas. Godkjent KU er en forutsetning for å kunne behandle arealdelen. 3 UTTALELSER FRA OFFENTLIGE MYNDIGHETER INNSIGELSER Uttalelsene ligger på saken og blir bare delvis referert her. Kopier av uttalelsene er tidligere delt ut på formannskapsmøte De enkelte punktene er kommentert. Fylkesmannen i Telemark Uttalelsen er tredelt fra fylkesmannen/ miljøvernavdelingen og fylkeslandbruksstyret. Fylkeslandbruksstyret sak 1007/07 Styret har innsigelse til arealbruken på 4 byggeområder og et vegalternativ med bakgrunn i nasjonale jordvernhensyn. Dette gjelder følgende: Campus Kjølnes 1 innsigelse på utvidelse av byggeområde for idrett Campus Kjølnes 2 - innsigelse på byggeområde for offentlige formål og næring Vallermyrene 1 - innsigelse på byggeområde for bolig, næring, offentlig bebyggelse og friområde Vallermyrene 2 - innsigelse på utvidelse av byggeområde for næring på Enger Ny rv36, alt. 1 innsigelse på veglinje I vedtaket er det også framsatt ønsker om dokumentasjon for framtidige behov for Høgskolen i Telemark, HIT, og om et alternativ for rv 36 som tar mindre dyrka areal

17 Side 17 av 29 Dette er i stor grad en konflikt mellom ulike nasjonale mål når det gjelder jordvern og byutvikling. Utvikling av Kjølnesområdet har som mål å omfatte utdanning på universitetsnivå, forskning og tilknyttet næring. Dette er viktig for Porsgrunn og kan kan ikke ligge andre steder uten omfattende transformasjon av eksisterende bebygde områder. Kjølnesområdet er nå utbygd og nye areal er nødvendig. Vallermyrene 1 og 2 bygger opp om byutviklingsprinsippene med utvikling i og ved knutepunkter innenfor bybåndet. Område1 med boliger er mulig å erstatte, men næringsområdet er viktig for å kunne ha tilstrekkelig med areal for næringsutbygging. Porgrunn har forholdsvis lite areal til dette formålet. Miljøvernavdelingen Med bakgrunn i dokumentert biologisk mangfold har en følgende innsigelser til arealbruken: Ørvikåsen nord - innsigelse på boligområde bakgrunn er dokumenterte kartlagte, regionale verdier for biologisk mangfold Ørvikåsen sør innsigelse på av boligområde bakgrunn er manglende dokumentasjon og området ønskes vurdert av fagpersoner Heistadbukta innsigelse til avgrensing av boligområde bakgrunn er forekomst av nasjonal trua art kan løses ved dokumentasjon på at denne ikke berøres Slevolden - innsigelse til avgrensing av boligområde bakgrunn er manglende hensyn til kartlagt, regionalt viktig biologisk mangfoldområde kan løses ved at det legges til rette for at nøvendige hensyn tas Kleppvegen, Liane innsigelse til avgrensing av byggeområde for bolig og offentlig bebyggelse langs Leirkup - bakgrunn er manglende hensyn til kartlagt, regionalt viktig biologisk mangfoldområde kan løses ved at det legges til rette for at nøvendige hensyn tas Liåsen, Langangen innsigelse til avgrensing av boligområde bakgrunn er forekomst av rik edelløvskog kan løses ved at det tas nødvendige hensyn ved videre detaljplanlegging Jerpevegen, Heistad Innsigelse på område for offentlig bebyggelse bakgrunn er manglende hensyn til kartlagt, regionalt viktig biologisk mangfoldområde kan løses ved at det legges til rette for at nøvendige hensyn tas I forhold til andre naturverdier og tur- og rekreasjonsområder er følgende innsigelser fremmet: Kjørholt - innsigelse på byggeområde for bolig og allmennnyttig bebyggelse bakgrunn er nasjonale verdier i et større område med sjelden natur, biologisk mangfold, geologi og friluftsliv og at E-18 har vært vestre grense for utbygging Siktesøya øst, Siktesøya sør, Lajordet, Sandøya innsigelse på framtidige områder for fritidsbebyggelse bakgrunn i rikspolitiske retningslinjer for Oslofjordregionen og at områdene ligger innefor strandsonen For Lanner og Nøklegård næringsområder ønsker en bestemmelser om utbyggingsrekkefølge for å kunne utvikle et område av gangen. Det vises til krav om støyberegning ved detaljplanlegging i forhold til Breviksterminalen for områdene Ørvik nord, Ørvik sør og Heistadbukta. Det vises til veileder for retningslinjer for behandling av støy. Eventuelt alternativ til støysone kart kan være et temakart for støykilder. Innsigelsene reiser prinsipielle spørsmål om tilstrekkelig dokumentasjon av naturverdier, om hva som er de regionale målene for vern av områder og om grunnlaget for endring av tidligere

18 Side 18 av 29 godkjente byggeområder. Framtidige områder for fritidsbebyggelse er i stor grad regulert eller under regulering. Når det gjelder støy er vegvesenets støysonekart for riks- og fylkesveger brukt. Vi har ikke hatt mulighet til å etterkomme retningslinjene, men har satt dette opp som en oppfølging i neste omgang. Krav om støyberegninger kommer også inn ved videre detaljplanlegging. Samfunnssikkerhet og beredskap. Det er ønsker om at undersøkelser og tiltak skal kreves ved reguleringsplanleggingen for kvikkleireområdene. Det er også en del kommentarer til selve plankartet, tegnforklaring og bestemmelser/retningslinjer. Vi følger stort sett opp de faglige rådene, men vi er på noen punkter ulike syn i tolkning av loven. Forslag til endringer er markert i de justerte bestemmelsene/retningslinjene. Telemark fylkeskommune Det ønskes bestemmelse i forhold til automatisk fredete kulturminner. Det vises til at utbyggingsområdet i Døvika henger dårlig sammen med målsettingen om å styrke bybåndet og at utbygging på Kjørholt, vest for E-18, er i strid med kommunens tidligere planleggingspraksis. Det henstilles om en nærmere vurdering av disse områdene. Bestemmelsen om kulturminner foreslås innarbeidet. Utbyggingsområdene vurderes nærmere under eget punkt om byutvikling. Statens vegvesen Region sør Det stilles krav om kommunedelplaner for riksveg 36 på Hovenga/Vallermyrene med alternativ 1 og 2, og for riksveg 354 på Herøya med kort og lang tunnel. For næringområdene på Lanner og Nøklegård forutsettes atkomst fra fylkesveg 30. For nye næringsområder langs Vallermyrvegen kreves byggegrense på 50 meter. Det kan ikke regnes med tilknytting til E-18 ved Lundedalen. Det felles temanotatet angående rv 36 skulle være grunnlaget for å kunne velge mellom linjealternativ. Nå vil valg av alternativ for veg i arealdelen kunne medføre at vegvesenet har innsigelse. Krav om kommunedelplaner bør derfor godtas. Jernbaneverket Jernbaneverket viser til vedtatte fylkesdelplan for Grenlandsbanen fra 1999, hvor jernbanekorridoren er valgt, og til pågående utredning av høghastighetsbaner. Hvis tidligere alternativ ikke tas inn i planen har Jernbaneverket innsigelse til planen. Felles utredning av Grenlandsbanen ble satt i gang for å komme fram til en omforent linje. Det er enighet mellom Porsgrunn og Skien om løsningen. Tidligere linje kan neppe båndlegges videre etter plan- og bygningsloven, på grunn av tidsbegrensning i loven. Alternativet er da oppstart av regulerings- eller kommunedelplanarbeide. Kystverket Sørøst

19 Kystverket har ingen vesentlige kommentarer. Side 19 av 29 NVE Norges vassdrags- og energidirektorat Det verna Siljanvassdraget ønskes markert spesielt og ikke som nå som grense for nedslagfelt til Farris. Flomsoner og skredutsatte områder ønskes markert på kommuneplankartet som temakart eller som vedlegg. Andre ikke undersøkte/kartlagte områder langs vassdrag og på leirholdig grunn må også tas inn i bestemmelser om krav til undersøkelser og sikringstiltak ved reguleringsplanleggingen. Vi anbefaler forslagene innarbeidet. Temakart for flomsoner og kvikkleireområder foreligger. Fastlegging av utsatte områder er grovt definert til tidligere marin grense. Larvik kommune Larvik har ingen vesentlige kommentarer. De forholdene som er tatt opp er ivaretatt. Bergvesenet Bergvesenet har ingen vesentlige kommentarer. Skagerak Energi Forhold som tas opp gjelder fordelingsnettet og blir ivaretatt i reguleringsplanprosessen. Vekst i Grenland Grenland Havn Det understrekes at hvis de positive utviklingstrekkene en står over for i regionen skal innfris, må en ha tilgang på varierte boområder med ulike kvaliteter og god infrastruktur for tjenester og stamnett for transport. Boligområder Det hevdes at et variert boligtibud krever bolig- og tomtetilgang også utenfor de definerte sentra. Mulig konflikt mellom bolig og næring/havn kan oppstå med de planlagte områdene i Ørvikåsen og bør vurderes nærmere i den videre utviklingen. Nærings-/havneområder Etablering av gassrør vil kreve mer areal til industrivirksomhet som i liten grad vil få plass innenfor eksisterende områder. Det pekes på bysentrum og Porsgrunn næringspark som blandingsområder for konsultativ industriell tjenesteyting. Det vises til at økt import over Grenland havn vil medføre behov for arealer for transport og arealkrevende virksomheter. Nøklegård og Kjørholt blir pekt på egnete områder. I fellesuttalelsen understrekes at Grenland havn er definert som en av to nasjonalhavner i Oslofjorden, og at det er reservert små areal til havneformål i kommunneplanene. Offentlig utbygging Kammerherreløkka og utvidelse på Kjølnes blir holdt fram som områder for offentlig bebyggelse. Kommunikasjon En ønsker en snarlig avklaring på østre tangent (rv-36), når det gjelder trase og vegtekniske forhold gjennom reguleringsplaner. Det er Voldsfjorden som har framtidige utviklingsmuligheter som havn når ny veg og jernbane er på plass. Industriutviklingen i regional sammenheng er tenkt rundt Frierfjorden, og for Porsgrunns del gjelder dette Herøya Industripark. Utvalg for barn unge og kultur Ingen konkrete innspill

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Vedtatt av bystyret 26.03.2015 Planbeskrivelse Sammen om Porsgrunn 2 Porsgrunn Foto: Helena Eide Innhold 3 1. Planforutsetninger 1.1 Bakgrunn 1.2 Hensikten med planen

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, kommunestyresalen 18.12.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 88/08 Sak 47/08 Sak 90/08 Sak 91/08 Sak 92/08 Sak 93/08

Detaljer

INNHOLD 4. VEDLEGG... 36. Rambøll Byfogd Paus gate 10

INNHOLD 4. VEDLEGG... 36. Rambøll Byfogd Paus gate 10 HØRINGSFORSLAG Rambøll Byfogd Paus gate 10 INNHOLD 1. PLANFORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Hensikten med planen... 4 1.3 Forankring i plan- og bygningsloven... 4 1.4 Overordnede føringer og sammenheng

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

Notat til orientering Til: Formannskapet

Notat til orientering Til: Formannskapet Notat til orientering Til: Formannskapet Svarfrist: * Medlemmer av kommunestyret og øvrige mottakere av saksdokumenter til Planutvalgs-, Formannskaps- og Kommunestyremøter Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 11.01.2013

Detaljer

HØRINGSFORSLAG Side 1

HØRINGSFORSLAG Side 1 Side 1 Innhold Sist revidert: 03.07.2014 Veiledning... 4 Generelle bestemmelser... 5 Forholdet til andre planer, plankrav og rekkefølgekrav... 5 1. Forholdet til kommunedelplaner (med arealdel)... 5 2.

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

MEBOND TØMRA 2008-2019

MEBOND TØMRA 2008-2019 Selbu kommune KOMMUNEDELPLAN FOR MEBOND TØMRA 2008-2019 Planutvalgets reviderte planforslag 20.01.09 (etter merknadsbehandling) Innledning Kommunene er igjennom plan- og bygningslovens 20-4 pliktige til

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Mal-dato: 06.04.14 Kommuneplanens arealdel Planbeskrivelse Høringsforslag datert 07.05.2015 Kommuneplanens arealdel Dato: Revidert: Saks-nr.: - Planutvalget: 10.04.2015 PLU 16/15 - Vedtak i Gran kommunestyre:

Detaljer

Drangedal kommune. KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Drangedal kommune. KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM Drangedal kommune KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM april 2014 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet 2 2 Planprogram 2 3 Planavgrensing 4 4 Hovedmål for

Detaljer

4. MERKNADSBEHANDLING

4. MERKNADSBEHANDLING Revisjon av kommuneplanens arealdel 2014-2026 4. MERKNADSBEHANDLING Dette dokumentet er ett av 4 dokumenter som omhandler revisjon av kommuneplanens arealdel. Formannskapet, 30.01.2014 De øvrige dokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 11.12.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 11.12.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 12.02.2009 Tid: 17.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Sektor for samfunnsutvikling / Plan, byggesak og geodata. Saksframlegg. Kommuneplan 2030 - Sluttbehandling av planprogram for arealdelen

Sektor for samfunnsutvikling / Plan, byggesak og geodata. Saksframlegg. Kommuneplan 2030 - Sluttbehandling av planprogram for arealdelen Sektor for samfunnsutvikling / Plan, byggesak og geodata Vår ref.: 2014/1389-3018/2015 Saksbehandler: Mari Solbrekken Arkiv: 141 Dato: 23.03.2015 Saksframlegg Kommuneplan 2030 - Sluttbehandling av planprogram

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund Arkiv: 143 Arkivsaksnr-dok.nr: 12/84-10

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund Arkiv: 143 Arkivsaksnr-dok.nr: 12/84-10 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund Arkiv: 143 Arkivsaksnr-dok.nr: 12/84-10 Arealdelen til kommuneplan for Melhus kommune - høring Rådmannens innstilling 1. Klæbu kommune vil understreke betydningen

Detaljer

Planprogram til stadfesting

Planprogram til stadfesting Planprogram til stadfesting Kommuneplanens arealdel 2016 2028 Hvaler kommune Innhold 1. Bakgrunn... 1 1.1 Revisjon av kommuneplanens arealdel... 1 1.2 Krav om planprogram og konsekvensutredning... 1 1.3

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Kommuneplanens arealdel. Planbeskrivelse. Vedtatt av kommunestyret 18.06.2015 sak 41/15

Kommuneplanens arealdel. Planbeskrivelse. Vedtatt av kommunestyret 18.06.2015 sak 41/15 Kommuneplanens arealdel Planbeskrivelse Vedtatt av kommunestyret 18.06.2015 sak 41/15 Planbeskrivelse Kommuneplanens arealdel 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planbeskrivelse Kommuneplanens

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2025

Kommuneplanens arealdel 2013-2025 ed Kommuneplanens arealdel 2013-2025 Planbeskrivelse med planbestemmelser Vedtatt av Melhus kommunestyre 16.12.14 2 1.0 Forord Melhus er en randkommune til den tredje største by i Norge, og dette medfører

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Natur Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet

Møteinnkalling. Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 2.11.213 Tidspunkt: 9: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124228. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orienteringer før behandling av sakslista Kommuneplanens arealdel om tomtemuligheter med mer v/planlegger Øyvind Sørlie SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Orienteringer før behandling av sakslista Kommuneplanens arealdel om tomtemuligheter med mer v/planlegger Øyvind Sørlie SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 03.09.2008 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.08.2007 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Kystsoneplan for Fredrikstad kommune 2011-2023

Kystsoneplan for Fredrikstad kommune 2011-2023 Kystsoneplan for Fredrikstad kommune 2011-2023 Egengodkjent i bystyret 16.06.2011og egengodkjent tilleggsvedtak 08.12.2011 Saksnr.: 2010/17882 Dokumentnr.: 165 Løpenr.: 127122/2011 Klassering: 143 Saksbehandler:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL.

SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL. SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 12.03.2015, saksnr. 35/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Svelvik kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eirin Bråten Nygård Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/2047 Utvalg: Dato: / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING

Detaljer

KROKSTAD SENTEROMRÅDE Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning Forslagsstillers beskrivelse

KROKSTAD SENTEROMRÅDE Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning Forslagsstillers beskrivelse KROKSTAD SENTEROMRÅDE Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning Forslagsstillers beskrivelse Forslagsstiller: SK Buskerud AS og SK Krokstad AS v/ Steen& Strøm Norge AS Konsulenter: NCM Donaldsons

Detaljer

3. PLANSYSTEMET PLANSYSTEMET

3. PLANSYSTEMET PLANSYSTEMET 24 3. 3.1 Arealplanlegging Arealer og naturressurser er innsatsfaktorer for matproduksjon og gir råstoff for industrien. Arealtilgang bestemmer fysisk utvikling og byers vekst. Vern av arealer skal sikre

Detaljer

RULLERING AV KOMMUNEPLAN FOR NANNESTAD 2013-2029

RULLERING AV KOMMUNEPLAN FOR NANNESTAD 2013-2029 RULLERING AV KOMMUNEPLAN FOR NANNESTAD 2013-2029 OPPSUMMERING AV INNSPILL TIL AREALDELEN Innhold Oppsummering av innspill til arealdelen... 1 Del 1: Innspill fra overordnede myndigheter... 3 Fylkesmannen

Detaljer