PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 5. NOVEMBER 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 5. NOVEMBER 2013"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 5. NOVEMBER 2013 Sted: Folkets hus, Moelv Tid: Innkalte Fra styret: Kåre Haugli, Helge Tryggeseth, Erik Aune, Elin Bjørnsmoen og Tone Vold Forfall: Monica Korsli Solberg Fra administrasjonen: Solveig Rønningen og Trond Eklund Johansen Saksliste 19/13 ÅRSMØTE FORBEREDELSER /13 MUSIKK I HEDMARK EVALUERING /13 HØRINGSUTTALELSE PRNS /13 DISPONERING MIDLER TIL MEDARBEIDEROPPLÆRING /13 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER... 5 Hamar, Kåre Haugli (s.) styreleder Trond Eklund Johansen daglig leder Protokoll sendes til: Styremedlemmene Varamedlemmene Medlemsorganisasjonene Lokale musikkråd NMR sentralt og regionalt Musikkens studieforbund VOFO Hedmark VOFO Oppland NMF Hedmark og Oppland NKs distriktsledd i Hedmark og Oppland Lokalrevisjon AS Kultur, bibliotek og kompetanse - Hedm fylkeskommune Kulturenheten Oppland fylkeskommune Utskrift av enkeltsaker sendes til: Side 1 av 5

2 19/13 Årsmøte forberedelser Valgkomiteen er varslet om at arbeidet bør starte opp, og inviteres til et møte før nyttår. Årsmøtet blir lørdag sted (Hamar kulturhus Multisalen). Vurdering Styret inviteres til å legge rammene for møtet evt innledere og aktiviteter i tillegg til årsmøtesakene. De siste årene har vi sørget for å ha et tema med faglig påfyll for årsmøtedeltakerne, og det har fått gode tilbakemeldinger. Norsk musikkråd/musikkens studieforbunds felles strategi- og handlingsprogram, slik det ble vedtatt på forrige Musikkting/Representantskapsmøte bør ligge i bunnen når vi skal revidere vårt eget handlingsprogram. Drøfting i møtet Rammen for møtet ble drøftet, og reisevei for de med lengst avstand vurdert. En ytre ramme for lørdagen blir kl slik at Fagkonferanse blir , lunsj , omvisning og årsmøtesaker (inkl presentasjon av evt nye medlemmer innmelding fra NMF Hedmark og Oppland ventes). Som tema for fagkonferansen var møtet innom flere muligheter, og besluttet å jobbe videre med disse alternativene (aktuelle innledere i parentes): Statsbudsjett og Kulturløftet III (Magnar Bergo) Ny akustikkstandard (NS8178) Hvordan gå videre? (Jon G. Olsen, Bjørn Boge, Aksel Roksti) Musikkregion Gjøvik kartlegging av øvings og konsertlokaler (Helge Øye) Hvordan drive lobby lokalt? (??) Best practise-eksempel fra et lokalt musikkråd (hvor som helst i landet) (??) Målet er at vi får til to-tre tema som kan være interessante både for de lokale musikkrådene og for medlemsorganisasjonene. Erik Aune foreslo at vi oppretter en pris for å påskjønne en organisasjon, et lokalt musikkråd eller en person som har gjort en spesiell innsats for musikklivet. Deles ut på årsmøtet, og kan generere interesse fra media. Det kan også være en spore til at de lokale musikkrådene gjør noe tilsvarende. Ideen fikk bred tilslutning. Invitasjoner går til: KS Innlandet ved styreleder bør inviteres spesielt til årsmøtet, i tillegg til de vanlige (som er lik listen med protokollmottakere, se s.1) husk både NMR og MSF 1. Årsmøtet arrangeres på Hamar kl Erik A og Trond utarbeider forslag til retningslinjer for musikkrådets hederspris til neste styremøte C:\WSync\Datafiler HMR\Styret\2013\Møteprotokoll docx Side 2 av 5

3 20/13 Musikk i Hedmark evaluering Sakspapir 1. Gjeldende vedtekter for stiftelsen MiH (fra Personalhåndboka) Drøfting i møtet Adm refererte orientering fra vår styrerepresentant i stiftelsesstyret, og informerte om en pågående evaluering av stiftelsen (Østlandsforskning). Orienteringen tas til etterretning, adm og Erik A. lager innspill til evalueringen 21/13 Høringsuttalelse prns 8178 Dokumenter 1. Høringsforslag fra Standard Norge, til nedlasting 2. Kommentarforslag fra administrasjonen, vedlagt Standard Norge har nå lagt ut forslag til ny standard for Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse, med høringsfrist den 20. november. Forslagene i standarden er jobbet fram i samarbeid mellom akustikk-, bygge- og musikkbransjen, og Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler har hele tiden vært med i arbeidet, og lagt premissene for mye av bakgrunnsmaterialet. Dette er første gang (også internasjonalt) at en slik detaljert standard etableres, og det vil gi utbyggere og brukere et godt verktøy for å kunne stille krav i bygge- og rehabiliteringsprosesser. Standarden er i hovedsak lik Norsk musikkråds normer og anbefalinger for akustikk i musikklokaler, bortsett fra at den har flere inndelinger ift øverom for ulike ensemblestørrelser. Her er en skjematisk oppstilling: lydsvake grupper lydsterke grupper forsterket musikk Hver kategori har egne krav til romvolum og -geometri, etterklangstider, lydspredning, bakgrunnsstøy og lydisolasjon mot tilstøtende rom. Romvolum pr person (publikum + utøvere) er dimensjonerende kriterium for størrelsen på konsertlokaler. C:\WSync\Datafiler HMR\Styret\2013\Møteprotokoll docx Side 3 av 5

4 Vurdering Forslagene i er gode, men på noen punkter foreslår administrasjonen (også etter innspill fra styremedlemmer som har gått gjennom forslaget) presiseringer og justeringer. Kommentarene er samlet i eget dokument (se vedlegg) etter en mal som Standard Norge har satt. Vi har også tatt med essensen i innspill som kom i høringskonferansen den på Hamar. Vedlagte forslag til kommentarer til prns8178 oversendes Standard Norge 22/13 Disponering midler til medarbeideropplæring Hedmark fylkeskommune yter tilskudd til medarbeiderkurs i regi av studieforbund. Det er Hedmark VOFO som fordeler tilskuddet til sine medlemmer. Medarbeiderkurs er skolering i organisasjonen av tillitsvalgte, kursledere og lignende. Kurset/ene må oppfylle kravene i Voksenopplæringsloven. Kun kurs som arrangeres av studieforbundet regionalt eller lokalt (av medlemslag) i Hedmark. kan inngå i støttegrunnlaget. Tilskudd pr. kurs er satt til kr. 4000, med en begrensning på maks 8 kurs pr studieforbund pr år. Musikkens studieforbund har i år innrapportert 5 kurs i denne ordningen. 4 * opplæring unge ensembleledere i regi av Korpsnett Norge (Sommerkurs avholdt på Bjerkely fhs i Åsnes) 1 * opplæring korrepertoar voksenkor i regi av FONOKO (Foreningen norske kordirigenter), (Helgekurs avholdt på Scandic hotel i Hamar) Til sammen utgjør dette et tilskudd på kr ,-. Korpsnett Norge har til sammen fått kr i VO-midler for sitt sommerkurs. FONOKO har til sammen fått kr i VO-midler for sin dirigentkongress. Tildelingen består av ordinære midler, midler fra vår ramme til prioriterte kurs, samt midler fra Landsomfattende ramme. Hedmark og Oppland musikkråd beholder selv de fylkeskommunale midlene til medarbeideropplæring, og øremerker midlene til oppsøkende virksomhet ovenfor medlemsorganisasjoner og lokale musikkråd C:\WSync\Datafiler HMR\Styret\2013\Møteprotokoll docx Side 4 av 5

5 23/13 Referat- og orienteringssaker Innkomne saker fra: 1. Østre Toten musikkråd Referat styremøte, vikua uke Hamar musikkråd Høringsuttalelse forskrift om tildeling av tilskudd, Ringsaker kommune Kommunale VO-midler v 13, ,423,50 4. Øyer kommune Kommunale VO-midler v 13, ,- Saker sendt til: 5. VOFO Hedmark/HFK Tilskudd medarbeideropplæring 2013, ,- Se egen sak 6. Ringsaker kommune Innspill sal i nytt Prøysenhus, Kritiske innspill ift dimensjoneringen av salen, antall publikummere og akustikk. Fra administrasjonen: 7. Fylkesrådet Saksprotokoll 208/13, Om lokaler på Disen kulturveksttun 8. AU Sakene 17 og 18/13 legges fram til orientering i styret 9. Akustikkmålinger Målinger i Østre Toten, Gjøvik og Vestre Toten, okt 13 Målinger i Rendalen, Østnorsk jazzsenter Prosjektregnskap storbandsommerkurs, ,- Et overskudd på kr kan bokføres før adm.kostnader (arbeidstid) er beregnet. ØNJ foreslår å overføre overskuddet til neste års sommerkurs, august. Invitasjoner/innkallinger Hvem? 11. Norsk musikkråd Landskonferanse, lokale musikkråd, Trond Elverum musikkråd og Ringsaker musikkråd deltok også 12. NMR/MSF Styreledersamling, Kåre 10 av 19 fylkesmusikkråd var representert. Helhetlig organisering av strategiog handlingsplanarbeidet skal sikre at sammenhengen mellom nasjonal regional og lokal. NMR/MSF ønsker en sterkere samordning av vedtektene i de ulike leddene. Andre stikkord fra samlingen: Kompetanse, organisasjonsbygging og info om at Musikk i fengsel og frihet ikke er sikret videre drift ift det framlagte statsbudsjettet fra avgått regjering. 13. Ringsaker kulturråd Møte, Prøysenhuset, Trond Orienteringsmøte og kulturdialog om nytt Prøysenhus 14. Rendalen musikkråd Medlemsmøte, , kommunehuset Trond Tre akustikkmålinger på dagtid, medlemsmøte på kvelden om lokalt musikkrådsarbeid, støtteordninger og lokaler. Fire nye lokaler ønskes målt. 15. SV Lobbyskole, , Oslo (Stortinget) Trond 16. SU-NKI Styremøte, , Rudshøgda Trond Forankring av samarbeidsavtalen i Norges korforbunds distriktsledd i Innlandet. SU-NKI står for samarbeidsutvalget for NKs distriktsledd i Innlandet. En fra hver av de fem styrene møter. 17. Lillehammer musikkråd Medlemsmøte, Trond Nytt styre vil reetablere rådet, og rydde etter det forrige. 18. NTL Hedmark og Oppland Årsmøte 18.1., Savalen Fjellhotell & Spa Kåre Sakene tas til orientering C:\WSync\Datafiler HMR\Styret\2013\Møteprotokoll docx Side 5 av 5

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 12. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 12. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 12. FEBRUAR 2013 Sted: Folkets hus, Hamar Tid: 1000-1400 Til stede Fra styret: Kåre Haugli, Helge Tryggeseth, Monica Korsli Solberg, Erik Aune og Tone Vold Forfall: Elin

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 10. DESEMBER 2013

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 10. DESEMBER 2013 PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 10. DESEMBER 2013 Sted: Nedre Stokke gård, Gjøvik Tid: 1000-1400 Innkalte Fra styret: Kåre Haugli, Helge Tryggeseth, Erik Aune, Elin Bjørnsmoen og Tone Vold Fra administrasjonen:

Detaljer

STYREMØTE TIRSDAG 26. OKTOBER

STYREMØTE TIRSDAG 26. OKTOBER STYREMØTE TIRSDAG 26. OKTOBER Sted: Strand hotell, Gjøvik (Kulturhus) Tid: 1100-1500 Til stede: Fra styret: Anne Koht Walmsnæss, Helge Tryggeseth, Tor Stallvik, Kåre Haugli, Arne Johan Austrheim og Monica

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 18. JUNI 2013

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 18. JUNI 2013 PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 18. JUNI 2013 Sted: Folkets hus, Hamar Tid: 1000-1400 Innkalte Fra styret: Kåre Haugli, Helge Tryggeseth, Elin Bjørnsmoen, Erik Aune og Jan Morten Rønning (vara) Forfall:

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 2.12.2014

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 2.12.2014 PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 2.12.2014 Sted: Kapp næringshage Tid: 1000-1400 Til stede Fra styret: Kåre Haugli, Helge Tryggeseth, Elin Bjørnsmoen, Erik Aune og Erik Wang. Forfall: Tone Vold, Jan Morten

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 12. JUNI 2012

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 12. JUNI 2012 PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 12. JUNI 2012 Sted: Folkets hus, Hamar Tid: 1000-1500 Til stedet Fra styret: Kåre Haugli, Erik Aune, Elin Bjørnsmoen og Tone Vold Fra administrasjonen: Trond Eklund Johansen

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 10. DESEMBER

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 10. DESEMBER PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 10. DESEMBER Sted: Lier gård, Veldre Tid: 1000-1400 Innkalte Til stede: Anne Koht Walmsnæss, Helge Tryggeseth, Kåre Haugli, Arne Johan Austrheim og Monica Korsli Solberg

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 11. FEBRUAR

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 11. FEBRUAR PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 11. FEBRUAR Sted: Kulturskulen, Vestre Slidre Tid: 1100-1400 Til stede Fra styret: Anne Koht Walmsnæss, Helge Tryggeseth, Kåre Haugli, Arne Johan Austrheim og Monica Korsli

Detaljer

Styremøte 2 2013-2014: Sakliste

Styremøte 2 2013-2014: Sakliste Styremøte 2 2013-2014: Sakliste Sted: Trondheim kommune og Rica Bakklandet hotell, Trondheim Tid: Onsdag 6. november kl. 1500 torsdag 7. november kl. 1500 Sak 34/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Innledning 4. 1 Hilsen fra styreleder 4 2 Status handlingsprogram 5 3 Medlemsservice 6. Organisasjon 7

Innledning 4. 1 Hilsen fra styreleder 4 2 Status handlingsprogram 5 3 Medlemsservice 6. Organisasjon 7 2011-2013 INNHOLD Innledning 4 1 Hilsen fra styreleder 4 2 Status handlingsprogram 5 3 Medlemsservice 6 Organisasjon 7 4 Medlemsorganisasjoner 7 5 Fylkesledd 8 6 Styret 9 7 Administrasjonen 10 8 Musikktinget

Detaljer

ÅRSMØTET 2014 H A M A R K U L T U R H U S R A G N A R R Ø G E B E R G S S A L L Ø R D A G 26. A P R I L KL 1 0 00-1 6 00

ÅRSMØTET 2014 H A M A R K U L T U R H U S R A G N A R R Ø G E B E R G S S A L L Ø R D A G 26. A P R I L KL 1 0 00-1 6 00 ÅRSMØTET 2014 H A M A R K U L T U R H U S R A G N A R R Ø G E B E R G S S A L L Ø R D A G 26. A P R I L KL 1 0 00-1 6 00 Program for årsmøtet 26. april 2014 0930 Registrering og litt fingermat + drikke

Detaljer

PROTOKOLL AU-MØTE MANDAG 9. MAI

PROTOKOLL AU-MØTE MANDAG 9. MAI PROTOKOLL AU-MØTE MANDAG 9. MAI Sted: Telefon Tid: 1400-1500 Til stede: Anne Koht Walmsnæss, Kåre Haugli og Trond Eklund Johansen Saksliste 08/11 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER... 2 09/11 STIPENDTILDELING...

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TORSDAG 15. MAI 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TORSDAG 15. MAI 2008 PROTOKOLL FRA STYREMØTE TORSDAG 15. MAI 2008 Sted: Fylkeshuset, Hamar Tid: 0900-1145 Til stede Fra styret: Anne Koht Walmsnæss, Ingrid Sløgedal, Kåre Haugli, Arne Johan Austrheim og Bente Kvile Buflod

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

STYREMØTE MANDAG 22. JUNI

STYREMØTE MANDAG 22. JUNI STYREMØTE MANDAG 22. JUNI Sted: Fylkeshuset, Hamar Tid: 1100-1430 Til stede Fra styret: Kåre Haugli, Ingrid Sløgedal, Arne Johan Austrheim og Bente Kvile Buflod Fra administrasjonen: Trond Eklund Johansen

Detaljer

- kilde til rikere musikkliv. Melding om virksomheten 2012 til 2014 Regnskap for 2012 og 2013

- kilde til rikere musikkliv. Melding om virksomheten 2012 til 2014 Regnskap for 2012 og 2013 - kilde til rikere musikkliv Melding om virksomheten 2012 til 2014 Regnskap for 2012 og 2013 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 INNHOLD 1. Styre, komiteer og utvalg s. 1 2. Medlemsorganisasjoner, lokale

Detaljer

NORSK SANGERFORUM TOÅRSMELDING FOR 01.01. 2012-31.12. 2013. Side 1 av 8

NORSK SANGERFORUM TOÅRSMELDING FOR 01.01. 2012-31.12. 2013. Side 1 av 8 TOÅRSMELDING FOR 01.01. 2012-31.12. 2013 Side 1 av 8 TOÅRSMELDING FOR 01.01.2012 31.12.2013 Norsk sangerforum ble stiftet 4. november 2001 og er i dag en av landets største nasjonale organisasjoner for

Detaljer

VELKOMMEN TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

VELKOMMEN TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE VELKOMMEN TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE Kulturhuset, Hamar 29. 30. mai 2015 Musikkens studieforbund - studieforbundet for det frivillige musikklivet i Norge! Postboks 4651 Sofienberg, 0506 Oslo Tlf 22 00 56

Detaljer

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 29. april 2015, 1030-1730 Sak 10/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 11/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

STRATEGI- PLAN HANDLINGS- PLAN

STRATEGI- PLAN HANDLINGS- PLAN Musikkrådet på Kjeller STRATEGI- PLAN 2015-2020 HANDLINGS- PLAN 2015-2017 2015-2020 OG STRATEGIPLAN HANDLINGSPLAN 2015-2017 Innledning Akershus musikkråd jobber innen følgende hovedområder: Opplæring og

Detaljer

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 Fra NSFs jubileumskonsert i Lørenskog Hus lør. 5. november 2011. Koret Fermate Vokal og en blåsergruppe fra Skedsmo Janitsjar fremfører innsamlet lokal folkemusikk

Detaljer

Melding om virksomheten 2011-2012

Melding om virksomheten 2011-2012 Melding om virksomheten 2011-2012 Musikkens studieforbund 2011-2012 Side 1 Musikkens studieforbund Postboks 4651 Sofienberg 0506 Oslo Tlf. 22 00 56 00 E-post: msf@musikk.no Nettsider: www.musikkensstudieforbund.no

Detaljer

Hordaland musikkråd ÅRSMELDING. Hordaland musikkråd. Hordaland musikkråd

Hordaland musikkråd ÅRSMELDING. Hordaland musikkråd. Hordaland musikkråd Hordaland musikkråd Hordala Hordaland musikkråd Hordaland musikkråd ÅRSMELDING 2013 AKTIVITETSRAPPORT 2013 - INNHOLD Styreleder har ordet 4 Hvem er Hordaland musikkråd 5 Styret 6 Styremøter og representasjon

Detaljer

TOÅRS-BERETNING 2006-2007

TOÅRS-BERETNING 2006-2007 TOÅRS-BERETNING 2006-2007 TOÅRS-BERETNING FOR PERIODEN 2006 OG 2007 Sammendrag Norsk sangerforum ble stiftet 4. november 2001. I løpet av årene 2006 og 2007 har organisasjonen befestet seg som en velfungerende

Detaljer

MØTEREFERAT (godkjent)

MØTEREFERAT (godkjent) MØTEREFERAT (godkjent) Møte: Møte i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF Møtedato: Sykehuset Innlandet Brumunddal, onsdag 31.august 2011 kl. 0930-1530 Til stede: Fra Brukerutvalget: Trond A. Hilmersen

Detaljer

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene.

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene. Til: Medlemsorganisasjoner Fylkesteaterråd Kontrollkomité Valgkomité Styrets medlemmer Oslo, den 9. april 2014 SAKSPAPIRER TIL REPRESENTANTSKAPET 2014 Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet

Detaljer

Telefon. 2/2012 Godkjenning av protokoller av 01.11.2011. Vedtak: Godkjent

Telefon. 2/2012 Godkjenning av protokoller av 01.11.2011. Vedtak: Godkjent 1 av 13 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Buskerud Møtedato 24.01.2012-25.01.2012 Vår dato: 01.02.2012 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Buskerud Bondelag Møtested Rica Park Hotel, Drammen Telefon Sak 11/01677

Detaljer

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet Handle lokalt VOFO over hele landet Rapport fra VOFOs Regionutvalg Oslo i september 2009 Voksenopplæringsforbundet 1 Rapport fra VOFOs Regionutvalg 2006-2009 Innhold Regionutvalget..4 Bakgrunn og mandat

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/13 STRØMMEN TIRSDAG 22. OKTOBER

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/13 STRØMMEN TIRSDAG 22. OKTOBER PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06/13 STRØMMEN TIRSDAG 22. OKTOBER Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often Vidar Bøe, Jon Syversen, Bent Ringvold, Gro-Helen Randem Svendsen, Rune Engeseth

Detaljer