Verdsettelse av obligasjoner et regnskapsperspektiv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdsettelse av obligasjoner et regnskapsperspektiv"

Transkript

1 Verdsettelse av obligasjoner et regnskapsperspektiv

2 Agenda Generelt om prinsipielle og praktiske utfordringer knyttet til verdsettelse for regnskapsformål Verdsettelse i inaktive markeder Nedskrivningsvurderinger Side 2

3 Bakgrunn IFRS krever virkelig verdiestimater på en rekke områder IAS 8 stiller generelle krav til estimater og endring av estimater Generelle krav om at den regnskapspliktige og revisor gjør en profesjonell skjønnsutøvelse Side 3

4 Den regnskapspliktige og revisors oppgaver og ansvar ved virkelig verdimåling Sannsynlighet Ukjent sannsynlighetsfordeling Verdi Regnskapspliktig IFRS Ingen entydige målprinsipper for ulike virkelig verdi begreper og ulike andre usikre estimater Rimelige estimater iht IAS 8 Bestemte krav til endring av estimater iht IAS 8 Relativt grove estimater må kunne tillates Profesjonell skjønnsutøvelse Bokføringslovens krav til dokumentasjon Revisorloven og revisjonsstandardenes krav til de regnskapspliktiges vurderinger og analyser (se krav til revisor) Revisor RS (ISA) Krav til regnskapspliktiges prosesser, forutsetninger/- verdsettelsesmetoder, verdianslag og vurdering av usikkerhet Vurdering av hensiktsmessighet, rimelighet og konsistens i forutsetninger og verdsettelsesmetoder Skille mellom objektive og subjektive forutsetninger Bruk av ekspert Akseptabelt intervall + Vesentlighetsgrensen Ikke overprøve regnskapsavleggers skjønn (forskjellig fra andre områder) men på vakt overfor uredelig regnskapsrapportering Profesjonell skjønnsutøvelse og profesjonelt skeptisk holdning Side 4

5 Regnskapsmessig behandling av finansielle instrumenter etter IAS 39 Pliktig virkelig verdi i balansen Derivater og instrumenter og porteføljer holdt for trading formål Egenkapitalinstrumenter (VV til resultat eller EK) Frivillig virkelig verdi (FVO) Portefølje som måles, styres og rapporteres til ledelsen på virkelig verdi basis Accounting mismatch (for eksempel som alternativ til sikring) Amortisert kost Hovedregel for renteinstrumenter MEN VIRKELIG VERDI SKAL UANSETT NOTEOPPLYSES! Side 5

6 Måleproblemene skaper et pålitelighetsintervall Pålitelighetsintervallet gir uttrykk for en ubestembarhet. Pålitelighetsintervall STORT MÅ IKKE MISBRUKES ØKENDE DOKUMENTASJON ØKENDE OPPLYSNINGER Sannsynlighetsfordelingen er ukjent eventuelt ikke normalfordelt. Manglende anslag på presise ytterpunkter og midtpunkt i intervallet, men begrenset av volatilitet. Side 6

7 SFAS 157 IASB sendte i november 2006 et diskusjonsnotatet som bygger på den amerikanske standarden SFAS 157 Fair value measurements på høring SFAS 157 rydder opp i virkelig verdi begrepet ved at den erstatter ulike virkelig-verdi-konsepter i alle andre standarder den redegjør med andre ord ikke for når verdimåling skal finne sted, men for hvordan fastsettelse av relevant måleattributt, for eksempel virkelig verdi, skjer fortsatt i de enkelte standardene Virkelig verdi defineres som salgspris ( exit price ) Side 7

8 Virkelig verdi hierarkiet i SFAS 157 -Distinksjonen mellom aktive og inaktive markeder Nivå 1 Observerbare markedspriser for identiske eiendeler eller forpliktelser i aktive markeder Nivå 2 Observerbare markedspriser for tilsvarende eiendeler eller forpliktelser eller observerbare priser i ikke-aktive markeder Nivå 3 Verdsettelse basert på forutsetninger selskapet forventer markedet vil legge til grunn Side 8

9 Verdsettelse i inaktive markeder obligasjoner Tydelig inaktivitet i OTC markeder for vesentlige slike klasser eksempelvis mortgage/asset backed securitites Hvordan operasjonalisere konkret skillet mellom aktive og ikke-aktive markeder? Konsekvenser av at markedene ikke lenger er aktive? Det må gjøres isolerte verdivurderinger for ulike klasser av papirer og i verste fall enkeltpapirer Rating ikke nødvendigvis tidsmessig oppdatert eller korrelert med virkelig verdi Side 9

10 Verdsettelse i inaktive markeder obligasjoner (forts ) En verdsettelsesteknikk/modell må anvendes (IAS 39 AG 74) Price quotes mindre tilgjengelige og eventuelle slike må behandles med større forsiktighet Er grunnlaget observerbare priser eller modeller Dokumentasjon ift eksterne (avtaler/rapport) Relative verdsettelser og bruk av regresjonsmodeller Opplysningskrav etter IFRS 7 Estimatusikkerhet IFRS 7.27 Spesifikasjon av resultateffekten av verdiendring knyttet til investeringer i ikke-aktive markeder IFRS 7.27 Markedsrisiko IFRS 7.40 flg Side 10

11 Verdsettelsesteknikker/-modeller Formål: Finne beste estimat på hva prisen ville vært i en transaksjon mellom uavhengige parter Teknikker må hensynta spesifikke faktorer for instrumentene Type instrument, sikkerhetsstillelse, default rater Teknikker må hensynta faktorer som investorer vektlegger i faktisk omsetning av instrumentene og være konsistente med aksepterte modeller for åprise finansielle instrumenter Likviditet Andre risikopremier Teknikker må kalibreres mot faktiske handler/markedsdata Eventuelt foretakets egne handler Rabatter i førstehåndsmarkedet må vurderes hensyntatt Forserte salg ikke relevant, men ubalanse mellom kjøper og selgersiden som gjør at markedet klarerer på lavere priser, er ikke forserte salg! Kan benytte siste omsetning mellom uavhengige parter i instrumentet som et utgangspunkt for å modellere virkelig verdi kalibrering av modell Ulike indekser kan være input i modeller eller benyttes for åkalibrere modeller mot markedsdata Enkelte indekser kan endog handles Side 11

12 Turbulente tider Kredittspread Obligasjoner (RMBS) Kredittkrisen starter månedsskiftet jul / aug 07 Spread RMBS 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 Spread RMBS 10.okt jan apr aug nov feb jun sep.08 Side 12

13 Utvikling i kredittmarginer Source: Nordea Investment Management Side 13

14 Effekt av endring i kredittmarginer Eksempel (stilisert) Bank: 100 i eiendeler, hvorav 20 i en investeringsportefølje som måles til virkelig verdi Durasjon 5 år og gjennomsnittlig marginendring 2 prosentpoeng gir en endring i verdi (tap) på: 20 * 5 * 0,02 = 2 Tilsvarer 10 pst. verdiendring på porteføljen Durasjon 10 år og gjennomsnittlig marginendring på 4 prosentpoeng gir en endring i verdi (tap) på: 20 * 10 * 0,04 = 8 Tilsvarer 40 pst. verdiendring på porteføljen Side 14

15 Hva med utstedt gjeld målt til virkelig verdi? Fall i egen kredittverdighet (økt kredittspread) medfører redusert verdi av egen gjeld Flere måter å hensynta dette i verdsettelsen Egen rentekurve eller rentekurver for sammenlignbare selskaper Prising av kredittderivater for sammenlignbare selskaper etc Sikkerhetsstillelse må hensyntas Side 15

16 Nedskrivningsvurderinger I mange tilfeller måles renteinstrumenter til amortisert kost i balansen Klassifisering som holde til forfall eller lån og fordring Prinsipielt gjelder da kravet til nedskrivningsvurderinger tilsvarende som i utlånsporteføljen (IAS 39.63)! Side 16

17 Finanskrisen Lang periode med høy vekst, lave tap, ekspansiv pengepolitikk og økende formuespriser Subprime utlån og verdipapirisering Samler mange utlån i et SPE Deler opp kontantstrømmer og selger disse som separate investeringer Kontantstrømmer med god sikkerhet Kontantstrømmer med lavere sikkerhet Rentebetalinger Credit Default Swaps (CDS s) Bytter kreditteksponering Boblen sprekker hvor kommer tapene og hvem går over ende? Tap på amerikanske boliglån resulterer i tap i: tyske banker, norske kommuner, norske og andre ikke-amerikanske investeringsfond, andre investeringsselskaper, etc., etc. Resultat: Usikkerhet (hvor kommer de neste tapene?), utlånsvegring (slanking av balanser + usikkerhet) og økende kredittmarginer Bortfall av likviditet for mange finansielle instrumenter som tidligere var aktivt handlet Side 17

18 Utgangspunkt IAS Identifikasjon objektive indikasjoner Objektive indikasjoner på at en finansiell eiendel eller en gruppe av finansielle eiendeler har falt i verdi (IAS 39.58) Én eller flere hendelser som har funnet sted etter førstegangsinnregning (IAS 39.59) tapshendelse Inkluderer observerbare opplysninger som innehaveren av eiendelen blir oppmerksom på vedrørende tapshendelser (ref. neste side IAS 39.59) Tap som forventes som følge av framtidige hendelser, uansett graden av sannsynlighet, blir ikke innregnet Skal benytte sitt erfaringsbaserte skjønn Side 18

19 Objektive indikasjoner på verdifall Individuelle nedskrivninger a) Vesentlige finansielle vanskeligheter i. Bortfall av betydelige kunder, råvareøkning som ikke lar seg overføre til kunde etc. b) Kontraktsbrudd, f.eks. mislighold/manglende betaling c) Långiver gir låntaker en innrømmelse som långiver ellers ikke ville ha vurdert i. Utsettelse av betaling eller tilleggskreditt for å betale termin etc. d) Sannsynlig at låntaker vil gå konkurs eller utsettes for en annen form for finansiell omorganisering, e) Aktivt marked for den finansielle eiendelen forsvinner som følge av finansielle vanskeligheter Identifikasjon av tapshendelse sentralt Side 19

20 Objektive indikasjoner på verdifall Gruppenedskrivninger f) Observerbare opplysninger indikerer at det har vært en målbar nedgang i de estimerte framtidige kontantstrømmene fra en gruppe av finansielle eiendeler siden førstegangsinnregning Selv om nedgangen ennå ikke kan identifiseres til de enkelte finansielle eiendelene i gruppen, herunder i. Negative endringer i betalingsstatus for låntakere i gruppen, eller ii. Nasjonale eller lokale økonomiske forhold som står i forbindelse med mislighold av eiendelene i gruppen Side 20

21 Beregning av nedskrivning Måling beregning av nedskrivning Differansen mellom eiendelens balanseførte verdi og nåverdien av de estimerte framtidige kontantstrømmene Enten et enkelt beløp eller et intervall av mulige beløp Ved intervall innregnes et tap ved verdifall lik det beste estimatet innenfor intervallet Diskontert med den finansielle eiendelens opprinnelige effektive rente (effektiv rente beregnet ved førstegangsinnregning) Variabel rente: Diskonteringsrenten er den løpende effektive renten i henhold til kontrakten Balanseført verdi skal reduseres enten direkte eller ved bruk av en avsetningskonto Nedskrivningsbeløpet skal innregnes i resultatet Først individuelt nivå, deretter gruppenivå Side 21

22 Beregning av nedskrivning Gruppe Grupperes på grunnlag av like kredittrisiko-trekk, f.eks. Prosess for kredittrisikovurdering eller -gradering som tar i betraktning Arten av eiendel Næring Geografi Sikkerhetstype Forfallsstatus Andre relevante faktorer Trekkene relevante for estimering av framtidige kontantstrømmer Indikerer debitorers evne til å betale i samsvar med de kontraktsmessige vilkårene Side 22

23 Beregning av nedskrivning Gruppe, forts. Verdifall innregnet på gruppebasis representerer et mellomliggende trinn i påvente av en identifisering av tap Når det foreligger informasjon som spesifikt identifiserer tap på enkeltstående eiendeler i en gruppe skal disse fjernes fra gruppen Side 23

24 Beregning av nedskrivning Gruppe, forts. Nedskrivningsbeløpet estimeres på grunnlag av historiske erfaringer med tap på eiendeler med kredittrisiko som samsvarer med eiendelene i gruppen Dersom ikke egne data - kan bruke erfaring fra tilsvarende foretak for sammenlignbare grupper Historisk erfaring med tap blir justert på grunnlag av løpende observerbare opplysninger Gjenspeile virkningene av gjeldende forhold som ikke har påvirket den perioden som den historiske erfaringen med tap er basert på Fjerne virkningene av forhold i den historiske perioden som ikke foreligger lenger Side 24

25 Beregning av nedskrivning Gruppe, forts. Formelbaserte eller statistiske metoder kan benyttes for å fastslå tap ved verdifall i en gruppe av finansielle eiendeler så lenge de er i overensstemmelse med kravene i IAS 39 forøvrig Side 25

IFRS - Endring av regnskapsprinsipper

IFRS - Endring av regnskapsprinsipper IFRS - Endring av regnskapsprinsipper Klepp Sparebank (Overgangsdokument) Omarbeidede 2010 (urevidert) 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. De viktigste virkningene sammendrag... 3 3. Omarbeidelse av regnskapstall

Detaljer

Årsberetning 2012. Virksomhetens art. Balanse og forvaltning. Risikoforhold. Markedsforhold. Kredittrisiko. Resultatutvikling.

Årsberetning 2012. Virksomhetens art. Balanse og forvaltning. Risikoforhold. Markedsforhold. Kredittrisiko. Resultatutvikling. Årsrapport 2 / 30 forts Årsberetning 2012 Virksomhetens art SSB Boligkreditt AS er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med for trinns rett. Selskapet har kontoradresse

Detaljer

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING. Virksomhetens art. Resultatutvikling 2014. Markedsforhold. Balanse og forvaltning

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING. Virksomhetens art. Resultatutvikling 2014. Markedsforhold. Balanse og forvaltning Årets rapport 2014 STYRETS BERETNING 2 / 39 Årsberetning 2014 Virksomhetens art SSB Boligkreditt AS er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett.

Detaljer

Årsberetning 2013. Styrets beretning

Årsberetning 2013. Styrets beretning Årsrapport 2013 Styrets beretning Årsberetning 2013 Virksomhetens art SSB Boligkreditt AS er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. 2013 er

Detaljer

Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen 2010

Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen 2010 Rundskriv Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen 2010 RUNDSKRIV: 5/2011 DATO: 31.01.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Utstedere på Oslo Børs og Oslo Axess og som har Norge som hjemstat

Detaljer

Note 2 - Regnskapsprinsipper IFRS

Note 2 - Regnskapsprinsipper IFRS Note 2 - Regnskapsprinsipper IFRS Grunnlaget for utarbeidelse av det konsoliderte årsregnskapet Konsernregnskapet 2014 for SpareBank 1 SMN er satt opp i overensstemmelse med internasjonale standarder for

Detaljer

Noter til regnskapet. Årsrapport 2012

Noter til regnskapet. Årsrapport 2012 Noter til regnskapet Note 1 3 Generell informasjon 2 4 Regnskapsprinsipper IFRS 3 11 Kritiske estimater og vurderinger vedrørende bruk av regnskapsprinsipper 4 13 Segmentinformasjon 5 16 Kapitaldekning

Detaljer

Regnskap og noter 2008. SpareBank 1 Gruppen

Regnskap og noter 2008. SpareBank 1 Gruppen 1 Regnskap og noter 2008 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Resultatregnskap for SpareBank 1 Gruppen Morselskap Konsern 2008 2007 NOK 1 000 Note 2008 2007 - - Brutto premieinntekter forsikring 7

Detaljer

Standarder som ikke er implementer og fremtidig effekt på regnskapet til Zoncolan ASA:

Standarder som ikke er implementer og fremtidig effekt på regnskapet til Zoncolan ASA: 1 NOTE 1 GENERELT Zoncolan ASA er et allmennaksjeselskap hjemmehørende i Norge med forretningslokaler i Oslo. Foretaket ble stiftet 30. januar 2007. Selskapet har adresse Nedre Vollgate 1 i Oslo. Foretaket

Detaljer

Verdsettelse av investeringseiendom

Verdsettelse av investeringseiendom Offentlig rapport Verdsettelse av investeringseiendom Finanstilsynets observasjoner og vurderinger 2 Finanstilsynet 1 Gjennomføring og avgrensning Finanstilsynet har foretatt en gjennomgang av verdsettelse

Detaljer

GOD REGNSKAPSSKIKK OBLIGATORISKE

GOD REGNSKAPSSKIKK OBLIGATORISKE GOD REGNSKAPSSKIKK OBLIGATORISKE ENDRINGER FOR 2010 OBLIGATORISK FOR 2010, TILLATT FOR 2009 Det ble i 2009 vedtatt en rekke endringer i regnskapsreglene for foretak som avlegger regnskap etter regnskapsloven

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. Nedskrivning av anleggsmidler. (Oktober 2002, revidert august 2007 og september 2009)

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. Nedskrivning av anleggsmidler. (Oktober 2002, revidert august 2007 og september 2009) Foreløpig Norsk RegnskapsStandard (Oktober 2002, revidert august 2007 og september 2009) 1. Innledning Denne standarden omhandler nedskrivning av anleggsmidler. Alle varige driftsmidler og immaterielle

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 17. Virksomhetskjøp og konsernregnskap

Norsk RegnskapsStandard 17. Virksomhetskjøp og konsernregnskap Norsk RegnskapsStandard 17 (November 1999, revidert november 2001, oktober 2002, november 2003, november 2006, august 2007, oktober 2009 og mars 2010. Endelig desember 2011) 1. Virkeområde Denne standarden

Detaljer

Årsrapport 2012. Gjensidige Bank Holding AS Gjensidige Bank Holding Konsern

Årsrapport 2012. Gjensidige Bank Holding AS Gjensidige Bank Holding Konsern Årsrapport 2012 Gjensidige Bank Holding AS Gjensidige Bank Holding Innhold Side innhold Årsberetning for Gjensidige Bank Holding AS og Gjensidige Bank Holding 3 Resultatregnskap 8 Andre resultatkomponenter

Detaljer

IFRS Eksempelregnskap 2013 - Norsk supplement Nye standarder 2013/2014 er dekket

IFRS Eksempelregnskap 2013 - Norsk supplement Nye standarder 2013/2014 er dekket www.pwc.no IFRS Eksempelregnskap 2013 - Norsk supplement Nye standarder 2013/2014 er dekket info.pwc.com Forord PwC har siden IFRS ble innført hvert år utarbeidet en komplett norsk versjon av PwCs internasjonale

Detaljer

REGNSKAPSPRINSIPPER. IFRS 13 Måling av virkelig verdi

REGNSKAPSPRINSIPPER. IFRS 13 Måling av virkelig verdi 1 NOTE 1 GENERELT Zoncolan ASA er et allmennaksjeselskap hjemmehørende i Norge med forretningslokaler i Oslo. Foretaket ble stiftet 30. januar 2007. Selskapet har adresse Nedre Vollgate 1 i Oslo. Foretaket

Detaljer

NOR/304R2237.00T OJ L 393/04, p. 1-41

NOR/304R2237.00T OJ L 393/04, p. 1-41 NOR/304R2237.00T OJ L 393/04, p. 1-41 Commission Regulation (EC) No 2237/2004 of 29 December 2004 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

Næringskreditt Årsrapport 2014

Næringskreditt Årsrapport 2014 Næringskreditt Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Styrets beretning for årsregnskapet 2014 Nøkkeltall... 4 Sentrale hendelser i fjerde kvartal og i 2014... 4 Virksomhetens art og utvikling... 4 Årets

Detaljer

KLP Banken AS årsrapport 2010

KLP Banken AS årsrapport 2010 KLP Banken AS årsrapport 2010 2 Årsrapport 2010 KLP BANKEN AS Innhold Styrets beretning 5 Regnskap KLP Banken konsern Resultatregnskap 10 Balanse 11 Kontantstrømoppstilling 12 Egenkapitaloppstilling 13

Detaljer

Styrets beretning VIRKSOMHET SOLIDITET EIERSTYRING RISIKOFORHOLD RESULTAT- OG BALANSEUTVIKLING

Styrets beretning VIRKSOMHET SOLIDITET EIERSTYRING RISIKOFORHOLD RESULTAT- OG BALANSEUTVIKLING 2014 ÅRSRAPPORT 1 Innhold 3 Styrets beretning 5 Resultatregnskap 6 Utvidet resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 9 Egenkapitaloppstilling 10 Noter 29 Erklæring fra styret og daglig leder

Detaljer

Årsregnskap. Finaref AS. Org.nr: 964 433 798

Årsregnskap. Finaref AS. Org.nr: 964 433 798 Årsregnskap Finaref AS 2013 Org.nr: 964 433 798 Finaref AS, org nr: 964 433 798 Årsberetning for regnskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styret og daglig leder for Finaref AS avgir herved følgende årsberetning.

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

årsrapport Pareto Bank

årsrapport Pareto Bank 2013 årsrapport Pareto Bank 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 Note 1

Detaljer

gjensidige.no/banken Årsrapport 2008 Gjensidige Bank asa

gjensidige.no/banken Årsrapport 2008 Gjensidige Bank asa gjensidige.no/banken Årsrapport 2008 Gjensidige Bank asa Innhold SIDE 3 Årsberetning 7 Erklæring fra styrets medlemmer og daglig leder 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

NOTE 2 VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 2 VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 2 VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER GRUNNLAGET FOR REGNSKAPSUTARBEIDELSEN Konsernregnskapet er avlagt i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkjent av EU. Konsernregnskapet

Detaljer

Innhold ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 2010 2

Innhold ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 2010 2 2. dr i f t s år År s r appor t2010 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap... 7 Totalresultat... 7 Balanse... 8 Kontantstrømanalyse... 9 Endringer i egenkapitalen... 9 Noter

Detaljer

RISIKO- OG KAPITALSTYRING. Redegjørelse i henhold til Pilar 3. EnterCard Norge AS

RISIKO- OG KAPITALSTYRING. Redegjørelse i henhold til Pilar 3. EnterCard Norge AS RISIKO- OG KAPITALSTYRING Redegjørelse i henhold til Pilar 3 2012 EnterCard Norge AS 1 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens kapittel IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2012

Detaljer

KLP Kommunekreditt årsrapport 2011 AS

KLP Kommunekreditt årsrapport 2011 AS KLP Kommunekreditt årsrapport 2011 AS KLP Kommunekreditt årsrapport 2011 AS Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Egenkapitaloppstilling 10 Kontantstrømoppstilling 11 Noter til regnskapet

Detaljer

Noter 2011 Solvang Konsern

Noter 2011 Solvang Konsern Noter 2011 Solvang Konsern NOTE 1 - SELSKAPSINFORMASJON OG VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER SELSKAPSINFORMASJON Solvang ASA er et børsnotert selskap etablert og hjemmehørende i Norge. Aksjene omsettes på

Detaljer

Eika Boligkreditt AS. Rapport for første kvartal 2013. Urevidert

Eika Boligkreditt AS. Rapport for første kvartal 2013. Urevidert Eika Boligkreditt AS Rapport for første kvartal 2013 Urevidert Hovedtall FØRSTE KVARTAL 2013 I første kvartal hadde selskapet et resultat før skattekostnad på 28,3 millioner kroner. For samme periode i

Detaljer