RSM NYHETSBREV 1/2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RSM NYHETSBREV 1/2017"

Transkript

1 RSM NYHETSBREV 1/2017 RSM NYHETSBREV 1/2017 NYHETSBREV 1/2017 Les mer om: Oppdatert veiledning for pensjonsforutsetninger pr Publisert av Norsk RegnskapsStiftelse. SAF-T senere ikrafttredelse. RSM Frokostseminarer. Omdannelse av ANS/DA/KS til aksjeselskap start tidlig på året. Deltakerlignede selskaper, som ANS, DA og KS, har ikke lenger særskilt gunstige skatteregler, og i en del tilfeller heller motsatt. Det vil derfor være aktuelt å omdanne slike selskaper til aksjeselskapsform. Ny revisjonsberetning for 2016-regnskapet. De største endringene kommer for børsnoterte foretak, men det vil også være endringer for andre. Ny boligforskrift fra 1. januar Nye regler for finansforetak som yter lån med pant i bolig. Formålet med de nye reglene er å dempe utviklingen i boligprisene og husholdningenes gjeld. Ny partner i RSM Norge: Anders Magnus Løvaas. THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT TAX CONSULTING

2 OPPDATERT VEILEDNING FOR PENSJONSFORUTSETNINGER PR Norsk RegnskapsStiftelse har publisert oppdaterte pensjonsforutsetning pr. 31. desember Veiledende forutsetninger Diskonteringsrente foretaksobligasjoner (OMF) 2,6 % 2,1 % 2,7 % Diskonteringsrente statsobligasjoner 2,0 % 1,4 % 1,9 % Forventet avkastning ved plassering i livselskap Ca. 3,6 % Ca. 3,0 % Ca. 3,3 % Gjennomsnittlig lønnsvekst inkl. karrieretillegg Ca. 2,5 % Ca. 2,25 % Ca. 2,5 % Regulering av pensjoner under opptjening i folketrygden Ca. 2,25 % Ca. 2,0 % Ca. 2,25 % Pensjonsregulering (min./max.) for ordninger etter foretakspensjonsloven Ca. 0,0 %/ 2,25 % Ca. 0,0 % / 2,0 % Ca. 0,0 % / 2,25 % Pensjonsregulering i offentlige ordninger Ca. 1,5 % Ca. 1,25 % Ca. 1,5 % Regulering av oppsatte rettigheter i offentlige/offentlig like ordninger Ca. 2,25 % Ca. 2,0 % Ca. 2,25 % Forventet inflasjon Ca. 1,5 % Ca. 1,5 % Ca. 1,5 % Det er verdt å merke seg endringene i satsene; det er først en reduksjon fra til Deretter endres satsene pr så å si tilbake til nivået som de lå på pr For dere som benytter forutsetninger pr bør dere vurdere om endring i de veiledende forutsetninger pr kan ha vesentlig betydning for pensjonsforpliktelsen. Vi vil samtidig minne om at veiledningen kun er et utgangspunkt for foretakets egne vurderinger i forbindelse med fastsettelse av egne forutsetninger. For å lese hele veiledningen, se her. 2

3 SAF-T SENERE IKRAFTTREDELSE I RSM Informerer 04/2016 i oktober skrev vi om standardformat for utveksling av regnskapsdata (SAF-T). Finansdepartementet foreslo i sitt høringsnotat at SAF-T skal iverksettes for bokføringsperioder som begynner 1. januar 2017 eller senere. Flere aktører uttalte i sitt høringssvar at ikrafttredelse av hensyn til næringslivet og systemleverandører bør utsettes til Den foreslåtte forskriftsendringen er fremdeles ikke vedtatt, og på Skatteetatens hjemmeside skriver de: «Vi forventer imidlertid at dette vil være en frivillig ordning fram til 1. januar 2018». RSM arrangementer Frokostseminarer DOKUMENTAVGIFTSFRI OMORGANISERING OSLO 1. FEBRUAR Les mer om temaet og seminaret i artikkel under. Invitasjon sendes separat. EIENDOMSSKATT OSLO 1. MARS Følg med på våre utsendelser for invitasjon, og/eller på Påmelding til alle seminarer kan også gjøres før invitasjon sendes ut via Merk emnefelt med hvilket seminar du ønsker å delta på, og legg inn navn og telefonnummer. 3

4 OMDANNELSE AV ANS/DA/KS TIL AKSJESELSKAP START TIDLIG PÅ ÅRET Deltakerlignede selskaper, som ANS, DA og KS, har ikke lenger særskilt gunstige skatteregler, i en del tilfeller heller motsatt. Det vil derfor være aktuelt å omdanne slike selskaper til aksjeselskapsform. Reglene om skattefri omdannelse gir også fritak for dokumentavgiften. For at omdannelsen skal få virkning i inneværende år, må den gjennomføres før 1. juli. Prosessen bør derfor startes nå, særlig dersom det er nødvendig å legge inn virksomhet i selskapet for å kunne gjennomføre omdannelsen med fritak for skatt og dokumentavgift. Inntil det ble fritak for dokumentavgift ved omdannelse av ANS mv. til aksjeselskap fra 1. januar 2016, var det mange eiendomsselskaper som «satt fast» i deltakerlignet selskapsform. De nye reglene som ble innført stiller krav til virksomhet ved omdannelse for å kunne påberope seg fritaket. Dette innebærer at rene «hjemmelsselskaper» må drive tilstrekkelig grad av virksomhet for at omdannelse skal kunne gjennomføres uten å utløse skatt og dokumentavgift. For slike selskaper finnes det gode løsninger, men det krever planlegging og litt tid. Ugunstig selskapsform Som følge av endringer i skattereglene de siste årene, har deltakerlignede selskaper nå i beste fall like skattevilkår som aksjeselskaper. Ansvarlige selskaper har imidlertid ikke samme unntak fra 3 %-inntekten ved utdelinger til eiere med over 90 % av andelene eksempelvis, og dermed er vilkårene i noen tilfeller dårligere enn for aksjeselskaper. Fleksibiliteten i underskuddssamordning er også delvis fjernet. Samlet sett er det ofte ønskelig å omorganisere eierskapet til aksjeselskap fremfor å fortsette å være organisert som et ANS o.l. Fra og med 1. januar 2016 ble det mulig å omorganisere selskap etter skatteloven (sktl.) til et aksjeselskap (AS), uten at dette utløser dokumentavgift ved hjemmelsoverføringen. Typisk vil det kunne være aktuelt å omorganisere et ansvarlig selskap (ANS) eller selskap med delt ansvar (DA) til et AS. Vilkår for skattefri omorganisering Ved en omorganisering fra ANS eller DA til AS er det avgjørende for å kunne kreve fritak for dokumentavgiften at vilkårene for skattemessig kontinuitet anses oppfylt etter sktl til 11-5, og med tilhørende forskrifter. Det er vel å merke ikke et vilkår for dokumentavgiftsfritaket at omorganiseringen rent faktisk gjennomføres med skattemessig kontinuitet så lenge vilkårene for å gjøre det i utgangspunktet er oppfylt. Følgende vilkår stilles for slik skattefri omorganisering fra ANS eller DA til AS: 1. Foretaket må anses for å drive virksomhet 2. Overføring må skje til et selskap som er lovlig stiftet 3. Det mottakende selskapet må være nystiftet (les: uten å ha drevet virksomhet) 4. Det mottakende selskapet må være hjemmehørende i Norge 5. Omorganiseringen må ikke medføre noen forskyvning av eierinteressene i selskapet 6. Aksjekapitalens pålydende i det nye selskapet må ikke settes høyere enn den laveste av skattemessig egenkapital og reell egenkapital Det kan kanskje særlig være vilkåret om virksomhet, nr. 1 over, som er til hinder for omorganisering til et AS med fritak for dokumentavgift, samt at nr. 6 om skattemessig egenkapital kan gi utfordringer. 4

5 Krav til virksomhet Det fremgår av forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (FSFIN) (1) og at kun foretak som driver virksomhet kan omorganiseres skattefritt, og dermed også være fritatt fra dokumentavgift. Virksomhetsbegrepet er ikke lovdefinert. Hvorvidt en aktivitet utgjør virksomhet må avgjøres konkret i hvert enkelt tilfelle. I rettspraksis er det lagt avgjørende vekt på om aktiviteten: 1. tar sikte på å ha en viss varighet, 2. har et visst omfang, 3. er egnet til å gi overskudd, og 4. drives for skattyters regning og risiko Basert på de ovennevnte vilkår vil eksempelvis et ANS eller et DA, som kun formelt innehar grunnbokshjemmel til fast eiendom, ikke kunne anses for å drive virksomhet. Å eie hjemmelen er ikke tilstrekkelig. Dermed vil selskapet i utgangspunktet ikke kunne omorganiseres til et AS uten å bli pliktig til å betale dokumentavgift. Vi vil i det følgende gi et eksempel på hvordan dette kan løses. Krav til skattemessig egenkapital ved omdannelsen Det fremgår av FSFIN (4) at aksjenes pålydende, dvs. minimum egenkapital, må være minst lik skattemessig egenkapital. For å få gjennomført omdannelse til AS vil det være nødvendig å legge inn egenkapital forut for omdannelsen. I mange tilfeller vil dette imidlertid kunne være en midlertidig likviditetstilførsel, der man etter omdannelsen igjen kan dele ut det vesentlige av det som må være av skattemessig egenkapital på omdannelsestidspunktet. De skattemessige verdier kan ofte være langt lavere enn de virkelige/regnskapsmessige. Dette må imidlertid vurderes nærmere i hvert enkelte tilfelle, da mer eller mindre kapital kan bli bundet opp i AS-et etter omdannelse. Virkningstidspunkt Det er en forutsetning for at grunnbokshjemmelen kan overføres uten dokumentavgift i 2017 at selskapet kan lignes som selskap i Selskapsligning kan gjennomføres med virkning fra 1. januar 2017 dersom selskapet er blitt stiftet og melding er blitt sendt Foretaksregisteret innen 1. juli samme år, jf.fsfin Et eksempel er at et AS eier 99 % av et ANS, mens de siste 1 % eies indirekte. ANS-et har her grunnbokshjemmelen til en eiendom som er eiet av AS-et. En løsning for å kunne omorganisere ANS-et uten at dokumentavgiftsplikt utløses, er at hele eller tilstrekkelige deler av forvaltningsoppgavene for eiendommen overtas av ANS-et i en periode før omdanning. ANS-et vil da anses for å drive virksomhet og kan omorganiseres til et AS med fritak for dokumentavgift. Det er ikke oppstilt et vilkår om at virksomheten må ha vært drevet i lengre tid forut for eller i etterkant av omorganiseringen, så lenge oppgavene som overtas anses tilstrekkelig til å fylle kravene til skattemessig virksomhet på omdannelsestidspunktet. Når omdannelsen er gjennomført, vil det omdannede hjemmelsselskapet ofte bli fusjonert med AS-et. Dermed vil oppgavene som ble overført til det tidligere ANS-et tilbakeføres i AS-et, som da vil være både reell og formell eier av eiendommen. FROKOSTSEMINAR: DOKUMENTAVGIFTSFRI OMORGANISERING V/RSM ADVOKATFIRMA AS I Oslo holder vi frokostseminar om temaet onsdag 1.februar. Her vi vil gå mer i dybden på vilkårene for, og fremgangsmåten ved, skatte- og dokumentavgiftsfri omdannelse fra deltakerlignet selskap til aksjeselskap. Vi vil også belyse utvalgte problemstillinger og løsninger i noen typetilfeller, bl.a. der hjemmel til fast eiendom ligger i selskap uten virksomhet og der selskapet er eiet delvis via eget aksjeselskap. Invitasjon vil sendes separat, men påmelding kan gjøres allerede nå til 5

6 NY REVISJONSBERETNING FOR 2016-REGNSKAPET For regnskapsåret 2016 blir det vesentlige endringer i revisjonsberetningen sammenlignet med tidligere år. De største endringene kommer for børsnoterte foretak, men det vil også være endringer for andre, ikke-noterte, foretak. Foretak som ikke er børsnotert vil kunne velge å få en beretning med samme innhold som et børsnotert foretak. Formålet med endringene er bedre informasjon for regnskapsbrukerne. Internasjonal tilpasning Endringene kommer etter en omfattende prosess i International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) der mange interessegrupper, herunder regnskapsbrukere, har gitt innspill. Formen på den nye revisjonsberetningen skal ta hensyn til brukernes ønske om mer informasjon om revisjonen og revisors vurderinger. Den endringen som alle vil legge merke til er at konklusjonen nå vil komme innledningsvis, rett etter identifikasjonen av hva som er revidert, etterfulgt av et avsnitt som kortfattet beskriver grunnlaget for konklusjonen. Ordlyden i konklusjonen og beskrivelsen av grunnlaget vil i det alt vesentlige være kjent fra før. Det kommer deretter et nytt avsnitt som beskriver ledelsens og revisors ansvar og oppgaver knyttet til «annen informasjon» i årsrapporten. I avsnittet om styrets og ledelsens ansvar er ansvaret for vurderingen av grunnlaget for fortsatt drift gjort tydeligere. Avsnittet om revisors oppgaver og plikter er utvidet betydelig. Deler av dette avsnittet kan gis som vedlegg eller ved en henvisning til en autoritativ hjemmeside der teksten gjengis. RSM Norge AS har foreløpig konkludert med at våre beretninger vil gjengi den fulle teksten i selve beretningen. Bedre informasjon for regnskapsbrukere Den største endringen vil som nevnt gjelde de børsnoterte foretakene. For disse foretakene vil det etter grunnlaget for konklusjonen komme et eget avsnitt om «Sentrale forhold ved revisjonen». Sentrale forhold ved revisjonen er de forhold revisor etter sitt skjønn mener var av størst betydning ved revisjonen av årsregnskapet. Avsnittet vil kortfattet beskrive hvordan disse forholdene ble håndtert ved revisjonens utførelse, men det vil ikke angis en særskilt konklusjon om det som angis som de sentrale forholdene ved revisjonen. Slike sentrale forhold ved revisjonen omtales ofte som KAM, som er forkortelsen for Key Audit Matters. Eksempler på forhold som typisk kan forventes omtalt under dette avsnittet vil være: Regnskapsposter e.l. der revisor har anslått risikoen for vesentlige feil som høy Regnskapsposter e.l. som er gjenstand for betydelige skjønnsmessige vurderinger fra ledelsen Hendelser eller transaksjoner som har betydelig virkning på regnskapet og revisjonen 6

7 NY BOLIGFORSKRIFT FRA 1. JANUAR 2017 Fra og med 1. januar 2017 trer nye regler i kraft for finansforetak som yter lån med pant i bolig. Formålet med boliglånsforskriften er å dempe utviklingen i boligprisene og husholdningers gjeld gjennom å innskjerpe kravene til finansforetakenes praksis for lån med pant i bolig. De sentrale endringene er knyttet til kundenes gjeldsgrad, betjeningsevne og belåningsgrad. Den nye regelen om belåningsgrad stiller krav om 40 % av verdien av sekundærbolig i egenkapital innenfor Oslo kommune. Videre er det noe endrede regler for den fleksibilitet finansforetakene har til å unnta fra boliglånsforskriftens krav. Boliglånsforskriften er imidlertid ikke begrenset til kun å gjelde lån som ytes til privatpersoner, og får anvendelse også for andre låntakere som f.eks. aksjeselskaper. Artikkelen vil følge forskriftens kronologi. 1. Virkeområde Den nye boliglånsforskriften gjelder for «finansforetak som yter lån med pant i bolig», jf. 1. Forskriften er ikke begrenset til å gjelde kun for privatpersoner, men får også anvendelse der finansforetak yter lån til andre kunder så langt reglene passer. Det medfører altså at de begrensningene forskriften setter også får anvendelse for et aksjeselskap som tar opp lån med pant i bolig. Forskriften gjelder kun for nye lån. Eksisterende lån kan imidlertid refinansieres uten at begrensningene i 3, 4, 5 og 7 får anvendelse, forutsatt at vilkårene i 9 første ledd er oppfylt. Det fremgår av denne bestemmelsen at det refinansierte lånet ikke vil være begrenset av reglene dersom det nye lånet: 1. «ikke overstiger det eksisterende lånets størrelse på refinansieringstidspunktet, 2. har pant i samme bolig, 3. har en løpetid som ikke er lengre enn gjenværende løpetid på det eksisterende lån og 4. har samme eller strengere krav til avdragsbetaling som eksisterende lån». 2. Betjeningsevne Det er gitt nærmere regler om betjeningsevne i 3. Det er særlig verdt å merke seg at finansforetaket skal legge inn en renteøkning på 5 prosent ved vurdering av kundens betjeningsevne. Det uttales her eksplisitt at lån ikke skal innvilges om lånekunden ikke har tilstrekkelig midler til å dekke normale utgifter til livsopphold etter en slik renteøkning. Gjeldende regler om krav til avdragsbetaling på 2,5 prosent per år, eventuelt avdrag tilsvarende et annuitetslån med 30 års løpetid dersom dette er lavere, er beholdt i 7. Men som det fremgår videre av bestemmelsen, er kravet utvidet til å gjelde lån som overstiger 60 prosent av boligens verdi, mot tidligere 70 prosent. 7

8 3. Gjeldsgrad En vesentlig endring som følger av den nye boliglånsforskriften, er at det ikke skal innvilges lån dersom «kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt», jf. 4. Vi understreker her at det ved beregningen av gjeldsgraden ikke kun skal tas hensyn til det aktuelle låneopptaket, men altså den samlede gjelden til kunden. 4. Belåningsgrad I utgangspunktet stilles det krav om at nedbetalingslån med pant i bolig ikke skal overstige 85 prosent av «forsvarlig verdigrunnlag for boligen» på tidspunktet for innvilgelse av lånet, jf. 5 første ledd. I samme bestemmelse er det presisert at det med forsvarlig verdigrunnlag menes «markedsverdi fastsatt ut fra en forsiktig vurdering». I 5 andre ledd fremgår i den nye forskriften en særlig begrensning for nedbetalingslån med pant i «sekundærbolig» innenfor Oslo kommune: Lånet kan ikke «overstige 60 prosent av boligens verdi». Boligens verdi skal fastsettes etter 5 første ledd. Det er uttalt i pressemelding fra Finansdepartementet at man med sekundærbolig mener «en annen bolig enn boligen kunden skal benytte som sin folkeregistrerte adresse». Når det gjelder rammekreditter fremgår det av 5 tredje ledd at disse ikke kan overstige 60 prosent av boligens verdi. Beregningen av boligens verdi følger også her av 5 første ledd. Belåningsgraden for rammekreditter er ikke begrenset til Oslo kommune og gjelder for hele landet. 6. Fleksibilitet Det gjelder etter den nye forskriften dels endrede og dels nye fleksibilitetsregler for finansforetakene. Innenfor kvotene som fremgår av 8, kan finansforetakene innvilge lån som ikke oppfyller ett eller flere av vilkårene i 3, 4, 5 og 7. Fleksibilitetskvotene beregnes for hvert kvartal basert på utlånsvolum. Den nye forskriften fastsetter en særskilt kvote som innsnevrer finansforetakenes fleksibilitet knyttet til lån med pant i bolig i Oslo. Her kan finansforetakene innvilge lån for inntil 8 prosent av verdien av innvilgede lån hvert kvartal. Innen Oslo kommune kan finansforetaket alternativt innvilge lån som ikke oppfyller de ovennevnte vilkårene for inntil 10 millioner kroner hvert kvartal, dersom det er et høyere beløp enn 8 prosent av samlede lån i Oslo kommune. Kvoten som gjelder utenom Oslo kommune er 10 prosent, slik som tidligere. 7. Tidsbegrensning Forskriften som trådte i kraft 1. januar 2017 er avgrenset i tid og vil i utgangspunktet gjelde frem til 30. juni Det åpnes dermed for å korrigere de begrensningene for finansforetakene som følger av forskriften når man etter noe tid har dannet seg et inntrykk av effekten, eller eventuelt som følge av et omslag i boligmarkedet. Ved beregningen av belåningsgrad inngår alle lån med pant i boligen «herunder fellesgjeld i borettslag og boligsameie», jf. 5 fjerde ledd. 5. Særlig om boliglån for selskaper I pressemeldingen fra Finansdepartementet har de i sin tolkning av «sekundærbolig» etter 5 andre ledd lagt til grunn at alle boliger som et selskap eier skal anses som sekundærboliger. Regelen vil dermed omfatte alle lån selskap tar opp med pant i bolig. Innen konsernforhold kan det være tilfelle at morselskapet tar opp lån som legges inn som egenkapital i datterselskap til finansiering av bolig. Hvis finansforetaket her får pant i datterselskapets eiendom, får forskriften anvendelse og 60-prosentgrensen etter 5 andre ledd vil gjelde direkte. Ytes derimot lån mot pantesikkerhet i aksjene i datterselskapet, er man i utgangspunktet utenfor forskriftens virkeområde, jf. 1. Det er i kommentarene til forskriften ikke sagt noe om eventuelle omgåelsessynspunkter i slike tilfeller. 8

9 VI GRATULERER ANDERS MAGNUS LØVAAS SOM NY PARTER I RSM NORGE Vi er svært stolte av å kunne ønske Anders Magnus Løvaas velkommen som partner i RSM Norge fra og med 1.januar 2017! Anders kom til RSM i 2006 og har siden vært en stor ressurs for selskapet på flere områder. Han har bred erfaring innen finansiell revisjon og tjenester knyttet opp mot revisors kompetanseområder, med spesiell vekt på skatt, regnskap og selskapsrett. Anders har i tillegg verdifull bransjeerfaring innenfor alt fra næringseiendom og bygg og anlegg via formuesforvaltning og finans, til detaljhandel. Anders har de beste skussmål både når det gjelder revisjon og tilknyttede tjenester, lederskap, teamarbeid og når det kommer til kundeservice. Vi er trygge på at Anders vil være en sterk bidragsyter for våre kunder og i videreutviklingen av RSM i tiden fremover. ANDERS MAGNUS LØVAAS M Vi gratulerer så mye! RSM Norge, avd. Oslo 9

10 Innholdet i dette nyhetsbrevet er kun en informasjonstjeneste fra RSM, og kan ikke regnes som en erstatning for individuell rådgivning. RSM tar intet ansvar for eventuell mangelfull eller uriktig informasjon i nyhetsbrevet. For å melde deg av nyhetsbrevet, trykk her RSM Norge AS Oslo Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo Pb Vika 0112 Oslo RSM Norge AS Bergen Kanalveien 105 B, 5068 Bergen Pb. 63 Kristianborg 5822 Bergen RSM Norge AS Voss Strandavegen 11, 5705 Voss Pb Voss RSM Norge AS Stord Sæ Stord T T T T RSM Norge AS is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm, each of which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity of any description in any jurisdiction. The RSM network is administered by RSM International Limited, a company registered in England and Wales (company number ) whose registered office is at 50 Cannon Street, London EC4N 6JJ. The brand and trademark RSM and other intellectual property rights used by members of the network are owned by RSM International Association, an association governed by article 60 et seq of the Civil Code of Switzerland whose seat is in Zug. RSM International Association, 2016 THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT TAX CONSULTING

RSM NYHETSBREV 9/2016

RSM NYHETSBREV 9/2016 RSM NYHETSBREV 9/2016 RSM NYHETSBREV 9/2016 NYHETSBREV 9/2016 Les mer om: Forslag til forenklinger i aksjeloven Aksjelovutvalget overleverte fredag 21. oktober sine forslag til endringer i aksjeloven til

Detaljer

RSM NYHETSBREV 7/2016

RSM NYHETSBREV 7/2016 RSM NYHETSBREV 7/2016 RSM NYHETSBREV 7/2016 NYHETSBREV 7/2016 Du kan i denne utgaven lese mer om: Ny mva-melding fra 1. januar 2017 Dokumentasjonskrav ved bruk av ekstern forvalter Virksomheters bruk av

Detaljer

RSM NYHETSBREV 2/2017

RSM NYHETSBREV 2/2017 RSM NYHETSBREV 2/2017 RSM NYHETSBREV 2/2017 NYHETSBREV 2/2017 Les mer om: Nå kommer eiendomsskatten i Oslo. Det knytter seg spenning til om den hektiske innspurten for å få utskrevet eiendomsskatt i 2017

Detaljer

RSM ÅPENHETSRAPPORT 2016 ÅPENHETSRAPPORT 2016 RSM NORGE ÅPENHETSRAPPORT THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT TAX CONSULTING

RSM ÅPENHETSRAPPORT 2016 ÅPENHETSRAPPORT 2016 RSM NORGE ÅPENHETSRAPPORT THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT TAX CONSULTING ÅPENHETSRAPPORT 2016 RSM NORGE ÅPENHETSRAPPORT 2016 THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT TAX CONSULTING INNHOLD SIDETALL 1. Forord ved daglig leder 3 2. Innledning 4 3. Organisering, eierskap og styringstruktur

Detaljer

Boliglånsundersøkelsen DATO:

Boliglånsundersøkelsen DATO: Boliglånsundersøkelsen 2016 DATO: 21.12.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 Oppsummering 4 2 Bakgrunn 5 3 Undersøkelsen 6 4 Nedbetalingslån 7 4.1 Belåningsgrad 7 4.2 Låntakers betjeningsevne 10 4.3 Gjeldsgrad

Detaljer

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA 19.12.2012 Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA Innledning Omdanning fra en selskapsform til en annen vil i utgangspunktet innebære skattemessig realisasjon

Detaljer

NYHETSBREV NR. 1-2016. I dette nummeret kan du lese mer om: RSM NYHETSBREV NR. 1-2016. MVA ved eierskifte på bygg under oppføring

NYHETSBREV NR. 1-2016. I dette nummeret kan du lese mer om: RSM NYHETSBREV NR. 1-2016. MVA ved eierskifte på bygg under oppføring RSM NYHETSBREV NR. 1-2016 NYHETSBREV NR. 1-2016 I dette nummeret kan du lese mer om: MVA ved eierskifte på bygg under oppføring Omorganiseringer med skattemessig kontinuitet Mulige endringer i reglene

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål

Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål Rundskriv Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål RUNDSKRIV: 11/2010 DATO: 03.03.2010 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Forretningsbanker Sparebanker FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Fusjon engelsk Ltd NUF og norsk AS Sktl. kap 11-1 jf. 11-2 flg. Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

Reguleringer og rammebetingelser. Sparebankforeningens medlemsmøte Bergen 1. november 2017 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen

Reguleringer og rammebetingelser. Sparebankforeningens medlemsmøte Bergen 1. november 2017 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Reguleringer og rammebetingelser Sparebankforeningens medlemsmøte Bergen 1. november 2017 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Hva skal jeg snakke om? Økonomisk bakgrunn Bankenes resultater og soliditet

Detaljer

Boliglånsundersøkelse

Boliglånsundersøkelse Veiledning til utfylling av postene DATO: 24.08.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 4 2 Veiledning til utfylling av postene i undersøkelsen for nedbetalingslån 5 3 Veiledning til utfylling av postene

Detaljer

Høringsnotat. Utfyllende forskrift om begrensning av fradrag for renter i interessefellesskap sikkerhetsstillelse fra nærstående part

Høringsnotat. Utfyllende forskrift om begrensning av fradrag for renter i interessefellesskap sikkerhetsstillelse fra nærstående part Finansdepartementet 20.12.2013 Saksnr. 13/5555 Høringsnotat Utfyllende forskrift om begrensning av fradrag for renter i interessefellesskap sikkerhetsstillelse fra nærstående part Innhold 1 Innledning

Detaljer

Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål

Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål Rundskriv Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål RUNDSKRIV: 29/2011 DATO: 01.12.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Sparebanker Forretningsbanker Filialer av utenlandske kredittinstitusjoner

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

Krav til nye utlån med pant i bolig

Krav til nye utlån med pant i bolig Rundskriv Krav til nye utlån med pant i bolig RUNDSKRIV: 23/2016 DATO: 23.12.2016 MOTTAKERE: Banker Finansieringsforetak Kredittforetak Forsikringsselskaper Filialer av utenlandske kredittinstitusjoner

Detaljer

Boliglånsundersøkelsen

Boliglånsundersøkelsen Offentlig rapport Boliglånsundersøkelsen 2015 DATO: 12.01.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 Oppsummering 4 2 Bakgrunn 5 3 Undersøkelsen 5 4 Nedbetalingslån 6 4.1 Låntakers betjeningsevne 7 4.2 Belåningsgrad

Detaljer

Boliglånsundersøkelsen

Boliglånsundersøkelsen Offentlig rapport Boliglånsundersøkelsen 2014 DATO: 12.12.2014 2 Finanstilsynet Innhold 1 Oppsummering 4 2 Bakgrunn 5 3 Undersøkelsen 5 4 Nedbetalingslån 6 4.1 Nedbetalingslån etter belåningsgrad 6 4.2

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012 Spørsmål om bytte av aksjer (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Aksjonærene eide 30,1 % av Selskapet i Norge. Øvrige aksjer var

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd.

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/14. Avgitt 14.2.2014. Omdanning av IS, med NUF som stille deltaker, til AS. Skatteloven 11-20 og 9-14. Skattedirektoratet kom til at et indre selskap

Detaljer

Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål

Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo Husholdningenes gjeldsbelastning og rentebelastning 250 12 200 10 8 150 Prosent

Detaljer

Eiendomsskatt. Hvem har risikoen og hvordan bør det håndteres? Bjørn Olav Johansen og T horvald Nyquist, 3. mars 2016. 2016 Deloitte Advokatfirma AS

Eiendomsskatt. Hvem har risikoen og hvordan bør det håndteres? Bjørn Olav Johansen og T horvald Nyquist, 3. mars 2016. 2016 Deloitte Advokatfirma AS Eiendomsskatt Hvem har risikoen og hvordan bør det håndteres? Bjørn Olav Johansen og T horvald Nyquist, 3. mars 2016 1 2016 Deloitte Advokatfirma AS Agenda 1. Eiendomsskatt kort innføring 2. Noen typetilfeller

Detaljer

Veileder til forskrift 30. november 2007 nr om unntak fra aksjeloven 8-10 og allmennaksjeloven 8-10

Veileder til forskrift 30. november 2007 nr om unntak fra aksjeloven 8-10 og allmennaksjeloven 8-10 200703878-7 17.12.2007 Veileder til forskrift 30. november 2007 nr. 1336 om unntak fra aksjeloven 8-10 og allmennaksjeloven 8-10 Dette er en veiledning for å utdype innholdet i de enkelte bestemmelsene.

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Frokostmøte HADELANDSHAGEN

Frokostmøte HADELANDSHAGEN EIERSKIFTEALLIANSEN 16. APRIL 2015 Frokostmøte HADELANDSHAGEN VERDSETTELSE OG PLANLEGGING AV EIERSKIFTE KJØP OG SALG AV SELSKAP Agenda Forskjellige former for eierskifte Hva er verdien av virksomheten?

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Statkraft Energi AS. Årsrapport

Statkraft Energi AS. Årsrapport Statkraft Energi AS 2015 Årsrapport Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 0510 Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Årsoppgjøret 2013 for pensjonskasser. Knut Aker

Årsoppgjøret 2013 for pensjonskasser. Knut Aker Årsoppgjøret 2013 for pensjonskasser Knut Aker Agenda Erfaringer fra forrige regnskapsår Foreslåtte forskriftsendringer Oppreservering og tariffskifte Noteopplysninger Skattemessige forhold Side 2 Erfaringer

Detaljer

Høringsnotat Side 1

Høringsnotat Side 1 Høringsnotat Avskjæring av fradragsrett ved tap på fordring mellom nærstående selskaper forslag til endringer i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Skattelovforskriften)

Detaljer

Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån

Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån UUUTut Rundskriv Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån RUNDSKRIV: 5/2017 DATO: 7.06.2017 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Banker Finansieringsforetak Filialer av utenlandske

Detaljer

Finansielle utviklingstrekk 2016

Finansielle utviklingstrekk 2016 Pressekonferanse 30. november 2016 Finansielle utviklingstrekk 2016 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Direktør for bank og forsikringstilsyn Emil Steffensen Økonomisk bakgrunn Global økonomi: Fortsatt

Detaljer

Som det fremgår nedenfor eier hvert av Aksjefondene aksjer. Aksjefondene er følgelig klassifisert som aksjefond for norske skatteformål.

Som det fremgår nedenfor eier hvert av Aksjefondene aksjer. Aksjefondene er følgelig klassifisert som aksjefond for norske skatteformål. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 2//12. Avgitt 14.02.2012 Fusjon av aksjefond (skatteloven 11-2) Saken gjelder fusjon av to aksjefond, som ifølge innsender har samme selskaps- og ansvarsform.

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Sundgaten 119 Postboks 528 N0-5527 Haugesund Norway Tel.: +47 52 70 25 40 www.deloitte.no Bilag 3 Til generalforsamlingen i SØK I AS UTTALELSE OM UTKAST TIL ÅPNINGSBALANSE VED FISJON

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12. Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS. (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg.

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12. Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS. (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12 Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg.) Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

Høringssvar forslag til forskrift om fakturering av kredittkortgjeld mv.

Høringssvar forslag til forskrift om fakturering av kredittkortgjeld mv. Finansdepartementet Dato: 09.01.2016 Sendes inn elektronisk Vår ref.: 16-1686 Deres ref.: 16/2341 Høringssvar forslag til forskrift om fakturering av kredittkortgjeld mv. Det vises til Finansdepartementets

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

Høringsnotat: Obligasjoner med fortrinnsrett - forslag til forskriftsendring

Høringsnotat: Obligasjoner med fortrinnsrett - forslag til forskriftsendring FINANSTILSYNET THE FINANCAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY 130.08.2012 Høringsnotat: Obligasjoner med fortrinnsrett - forslag til forskriftsendring 1. Innledning 1 brev av 29. juni 2012 har Finansdepartementet

Detaljer

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 Dagens tema Betydelige endringer av aksjelovgivningen trådte i kraft den 1. juli 2013 Innebærer

Detaljer

Spørsmål om kontinuitetskravet er oppfylt ved trekantfusjon, fisjon og aksjeklasser

Spørsmål om kontinuitetskravet er oppfylt ved trekantfusjon, fisjon og aksjeklasser Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 30 /11. Avgitt 16.12.2011 Spørsmål om kontinuitetskravet er oppfylt ved trekantfusjon, fisjon og aksjeklasser (skatteloven 11-7 og 11-8) Tre personlige

Detaljer

Behov for enkelte tilpasninger i reglene om aksjesparekonto

Behov for enkelte tilpasninger i reglene om aksjesparekonto Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 22.09.2017 Vår ref.: 17-1333 Behov for enkelte tilpasninger i reglene om aksjesparekonto Finans Norge har tidligere uttrykt tilfredshet med at Regjeringen

Detaljer

Boliglånsundersøkelsen

Boliglånsundersøkelsen Offentlig rapport Boliglånsundersøkelsen 213 DATO: 17.12.213 Boliglånsundersøkelsen 213 2 Finanstilsynet Boliglånsundersøkelsen 213 Innhold 1 Oppsummering 4 2 Bakgrunn 5 3 Nedbetalingslån 6 3.1 Porteføljens

Detaljer

Boliglånsretningslinjer - et tiltak for finansiell stabilitet og forbrukerbeskyttelse. Finans Norge - Finansnæringens dag 19.

Boliglånsretningslinjer - et tiltak for finansiell stabilitet og forbrukerbeskyttelse. Finans Norge - Finansnæringens dag 19. Boliglånsretningslinjer - et tiltak for finansiell stabilitet og forbrukerbeskyttelse Finans Norge - Finansnæringens dag v/finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Bakgrunn for retningslinjene Forsvarlig

Detaljer

Mye som har skjedd på kort sikt! NFF 14. januar 2015 Regnskapsnyheter. v/lars I. Pettersen. Kommentator: Kim Evjenth. Ny norsk regnskapsstandard

Mye som har skjedd på kort sikt! NFF 14. januar 2015 Regnskapsnyheter. v/lars I. Pettersen. Kommentator: Kim Evjenth. Ny norsk regnskapsstandard NFF 14. januar 2015 Regnskapsnyheter v/lars I. Pettersen Kommentator: Kim Evjenth Mye som har skjedd på kort sikt! 2013 Endring pensjon (IAS 19) Økt forpliktelse Estimatavvik OCI Nye regler for måling

Detaljer

Finansiering av boligmarkedet

Finansiering av boligmarkedet Finansiering av boligmarkedet Boligprodusentenes fagdager 15.-16. november 2017 Adm.dir Richard Heiberg SpareBank 1 Østlandet Norges fjerde største sparebank, med røtter tilbake til 1845. Hovedkontor på

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: THAMSGATEN P-HUS BA - ERVERV AV ANDELER OG OMDANNELSE TIL AKSJESELSKAP

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: THAMSGATEN P-HUS BA - ERVERV AV ANDELER OG OMDANNELSE TIL AKSJESELSKAP SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/3453-1 Dato: 21.02.2013 THAMSGATEN P-HUS BA - ERVERV AV ANDELER OG OMDANNELSE TIL AKSJESELSKAP INNSTILLING TIL FORMANNSKAP / BYSTYRET

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +472327 90 00 Fax: +4723 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Velkommen til NUF seminar. NUF-selskapsformen: Hva/hvordan fordeler/ulemper?

Velkommen til NUF seminar. NUF-selskapsformen: Hva/hvordan fordeler/ulemper? Velkommen til NUF seminar NUF-selskapsformen: Hva/hvordan fordeler/ulemper? NUF = Norskregistrert Utenlandsk Foretak (filial/avdeling) Hvilken struktur ønsker vi å oppnå ved et NUF Enkeltpersonsforetak

Detaljer

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning Forside / Revisjonsberetning Revisjonsberetning Oppdatert: 30.05.2017 Revisjon innebærer at årsregnskaper og visse andre opplysninger kontrolleres av en godkjent, uavhengig revisor som så gir en skriftlig

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

Fisjon, forskjellig selskaps- og ansvarsform

Fisjon, forskjellig selskaps- og ansvarsform Side 1 av 8 Rettskilder Uttalelser Fisjon, forskjellig selskaps- og ansvarsform BINDENDE FORHÅNDSUTTALELSER Publisert: 28.01.2015 Avgitt: 25.11.2014 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel. +47 23 27 90 00 Fax +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

Finansielle utviklingstrekk 2011

Finansielle utviklingstrekk 2011 Pressekonferanse 28. september 2011 Finansielle utviklingstrekk 2011 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Økonomi og markeder Uro i internasjonale finansmarkeder Risiko for kraftig økonomisk tilbakeslag

Detaljer

Høringsnotat. Høringsnotatom endringeri årsregnskapsforskriftene for forsikringsselskaperog pensionsforetak. Tiipas ing tuendn ge IFRS

Høringsnotat. Høringsnotatom endringeri årsregnskapsforskriftene for forsikringsselskaperog pensionsforetak. Tiipas ing tuendn ge IFRS FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Høringsnotat Høringsnotatom endringeri årsregnskapsforskriftene for forsikringsselskaperog pensionsforetak Tiipas ing tuendn ge IFRS 2 I Finanstilsynet

Detaljer

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Forfattere: Anne-Cathrine Bernhoft, Anfinn Fardal Publisert: 2/2007 - Høringsutkast til veiledning for fond for urealiserte gevinster Norsk

Detaljer

Finansielt utsyn, juni 2017

Finansielt utsyn, juni 2017 Pressekonferanse 7. juni 2017 Finansielt utsyn, juni 2017 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Direktør for bank og forsikringstilsyn Emil Steffensen Finansielt utsyn, juni 2017 Økonomisk bakgrunn Risikoområder

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Storebrand Optimer ASA UTTALELSE OM UTKAST

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel. +472327 90 00 Fax: +47232790 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i ROM Eiendom AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

RSM INFORMERER 2/2016

RSM INFORMERER 2/2016 RSM INFORMERER MAI 2016 RSM INFORMERER 2/2016 RSM INFORMERER Innhold: Regnskapsføring av egenutviklet forskning og utvikling (FoU): Les mer om reglene etter NGAAP og IFRS, samt hvordan regnskapsmessig

Detaljer

Fakultetsoppgave skatterett H10

Fakultetsoppgave skatterett H10 Fakultetsoppgave skatterett H10 Peder Ås eier en enebolig i Storeby som han selv bor i med sin familie. I sokkeletasjen er det en hybelleilighet som han leier ut. Han har tatt opp et banklån for å finansiere

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 279001 www.deloitte.no Til styret i Right to Play UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Holberggrafene. 27. januar 2017

Holberggrafene. 27. januar 2017 Holberggrafene 27. januar 2017 1 Bolig fenger 2 Vi har over halvparten av formuen vår i bolig Husholdningenes samlede formue Bolig 5.400 mrd. 54% Hytter 600 mrd. 6% 10.000 mrd. kroner Bankinnskudd 1.200

Detaljer

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere Saksnr. 13/2642 06.06.2013 Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere 1 1 Innledning og sammendrag Det foreslås justeringer i reglene om skattlegging av eiere

Detaljer

Uttalelse til forslag om endring og videreføring av forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig

Uttalelse til forslag om endring og videreføring av forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig FIN Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 16/00058-13 24.10.2016 Uttalelse til forslag om endring og videreføring av forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Storebrand Optimer ASA REVISORS

Detaljer

Høring forslag til fastsettelse av forskrift om beregning av flaggkrav i den norske rederiskatteordningen mv. Skattedirektoratets kommentarer

Høring forslag til fastsettelse av forskrift om beregning av flaggkrav i den norske rederiskatteordningen mv. Skattedirektoratets kommentarer Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Katrine Stabell 15.11.2006 16.02.2007 Telefon Deres referanse Vår referanse 05/3804 SL RH/rla 2006/510426 /RR-NB/ KST/ 008 Finansdepartementet Postboks

Detaljer

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE 3000 1 Innhold Punkt Innledning.....1-8 Sammenheng med revisjon av regnskapet. 9-12

Detaljer

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform. Oktober 2015

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform. Oktober 2015 Oktober 2015 STATSBUDSJETTET Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform Regjeringen Solberg la i dag frem forslag til Statsbudsjett for 2016 og Skattemeldingen Bedre skatt En skattereform for omstilling

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2013

Regnskap 1. kvartal 2013 Regnskap 1. kvartal 2013 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 84/16 25.08.2016 Dato: 10.08.2016 Arkivsaksnr: 2016/3627 Universitetets forvaltning av eierinteresser Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Informasjon og siste nytt. Fagdager 2017

Informasjon og siste nytt. Fagdager 2017 Informasjon og siste nytt Fagdager 2017 Kredittmarkedsføring Justisdepartementets vurderinger: 1 Forbud mot visse tilleggsfordeler Inngåelse av en kredittavtale eller utnyttelse av en allerede inngått

Detaljer

FUSJONSPLAN. Mellom. Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 C. Sundts gt. 17/19, 5004 Bergen (som det overtakende selskap)

FUSJONSPLAN. Mellom. Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 C. Sundts gt. 17/19, 5004 Bergen (som det overtakende selskap) FUSJONSPLAN Mellom Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 (som det overtakende selskap) og Grieg Seafood Hjaltland AS org.nr. 983 400 981 og Grieg Marine Farms AS org.nr. 984 141 165 (som de overdragende

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Olav S. Platou, Senior legal counsel Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte Endringer i skatte- og arveavgiftsregler fra 1.1.2014 Eierstruktur

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

ÅKERSHAGAN EIENDOM AS - AVHENDING AV HEDMARK FYLKESKOMMUNES EIERANDEL

ÅKERSHAGAN EIENDOM AS - AVHENDING AV HEDMARK FYLKESKOMMUNES EIERANDEL Saknr. 6902/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth ÅKERSHAGAN EIENDOM AS - AVHENDING AV HEDMARK FYLKESKOMMUNES EIERANDEL Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Årsrapport. Remora HiLoad APU AS

Årsrapport. Remora HiLoad APU AS Årsrapport Remora HiLoad APU AS 2015 Deloitte. Deloitte AS Strandsvingen l4a Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway rft.'. +47 51 81 56 00 Faks: +47 51 81 56 0'l www.deloitte.no Til generalforsarnlingen

Detaljer

Vedlegg Gassnova SF årsrapport 2016 revisjonsberetninger Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-01 03 Oslo Norway Tel.: +4723279000 Fax: +4723 279001 www.deloitte.no Til

Detaljer

Høringsnotat - Opphør av skogbruksvirksomhet i selskap med deltakerfastsetting (DLS)

Høringsnotat - Opphør av skogbruksvirksomhet i selskap med deltakerfastsetting (DLS) Saksnr. 15/2224 02.02.2017 Høringsnotat - Opphør av skogbruksvirksomhet i selskap med deltakerfastsetting (DLS) Innhold 1 Innledning og sammendrag... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Vurderinger og forslag... 4 4 Økonomiske

Detaljer

RSM NYHETSBREV 4/2016

RSM NYHETSBREV 4/2016 RSM NYHETSBREV 4/2016 RSM NYHETSBREV 4/2016 NYHETSBREV 4/2016 Revidert statsbudsjett THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT TAX CONSULTING SKATTE- OG AVGIFTSENDRINGER: REVIDERT BUDSJETT FOR 2016 OG SKATTEFORLIKET

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Harry Tunheim Advokat/Senior Legal Counsel Eierskiftealliansen Skien 20. mars 2014 Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte Endringer i

Detaljer

Forslag til ny tomtefestelov - økonomiske betraktninger

Forslag til ny tomtefestelov - økonomiske betraktninger Forslag til ny tomtefestelov - økonomiske betraktninger Denne er rapport er utarbeidet for Tomtefestealliansen. Deloitte har ikke noe ansvar overfor tredjeparter som får tilgang til rapporten. Rapporten

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway TeL. +472327 90 00 Fax: +4723279001 www.deloitte.no Til foretaksmøtet i Innovasjon Norge UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Remora HiLoad DP Technology AS REVISORS

Detaljer

Høringsnotat oppgave- og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger som har kontrollerte transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere

Høringsnotat oppgave- og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger som har kontrollerte transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere Høringsnotat oppgave- og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger som har kontrollerte transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere Høringsnotat om oppgave- og dokumentasjonsplikt for

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på Hotel Continental, Oslo Torsdag den 10. mai 2012,

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2012

Regnskap 3. kvartal 2012 Regnskap 3. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Eiendomskreditts formål er å yte mellomlange og

Detaljer

Forhold knyttet til salg av virksomhet

Forhold knyttet til salg av virksomhet Forhold knyttet til salg av virksomhet Tore M. Ludvigsen, 21.10.2015 1 Hva ønsker vi å selge Selge deler eller hele virksomheter ut av et selskap (innmatsalg) Skattemessig mindre gunstig Mindre risiko

Detaljer

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter. 2015 Deloitte Advokatfirma AS

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter. 2015 Deloitte Advokatfirma AS Stiftelser og skatt Advokat Rune Sandseter Agenda Oversikt over skattereglene Generelt om skattefritaksregelen i skatteloven 2-32 Særskilt om skatteloven 2-32 øverste ledd om økonomisk aktivitet innenfor

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Nyheter: statsbudsjettet 2016 og forslag til skattereform

Detaljer

Skattemessig innbetalt kapital Frokostseminar VPS 21.okt 2016

Skattemessig innbetalt kapital Frokostseminar VPS 21.okt 2016 Skattemessig innbetalt kapital Frokostseminar VPS 21.okt 2016 Leif Martin Sande, Skattedirektoratet Utbytteskatt fra 2006 10-11 Skatteplikt for utbytte Tanken er at verdier som dannes i selskapet skal

Detaljer

God virksomhetsstyring i norske stiftelser

God virksomhetsstyring i norske stiftelser God virksomhetsstyring i norske stiftelser Stiftelseskonferansen i 2015 i Førde 21. - 22. April 2015 Advokat Bjørn O. Øiulfstad, daglig leder i Stiftelsesforeningen 1 Stiftelsesforeningen i Norge Stiftelsesforeningen

Detaljer