Svømmebasseng og evt flerbrukshall på Jøa - videreføring av prosjektering. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Svømmebasseng og evt flerbrukshall på Jøa - videreføring av prosjektering. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre"

Transkript

1 Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe:2012/ Saksbehandler: Knut Skreddernes Saksframlegg Svømmebasseng og evt flerbrukshall på Jøa - videreføring av prosjektering. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling Fosnes kommunestyre vedtar å videreføre forprosjektet med mål om å bygge ny svømmehall med opplæringsbasseng på 8,5m x 12,5m og flerbrukshall med aktivitetsflate på 20m x 30m. Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning er en forutsetning for å få spillemidler til prosjektet. Denne sendes departementet for godkjenning i desember 2012, med bakgrunn i vedtatt økonomiplan. Målet er å få inn spillemiddelsøknad innen fristen , og politisk realitetsbehandling av prosjektet tidlig i Ut fra tall fra prosjektgruppa settes ei øvre ramme for investeringen på kr 63 millioner ink. mva. Prosjektet innarbeides i budsjett og økonomiplan for

2 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat N Fortsettelse av arbeidet - fra sak Knut Skreddernes 09/810 I Uttalelse til ny idrettshall på Jøa, Ola Kvaale Fosnes kommune U SV: Uttalelse til ny idrettshall på 'Ola Kvaale' Jøa, Fosnes kommune I Flerbrukshall på Jøa - planer Paul Elvebø U Møtereferat - prosjektgruppe ny Bjørg Tingstad svømmehall / idrettshall U Planer om ny flerbrukshall på Jøa - Jøa skytterlag m.fl. eventuelle arealer til innendørs skytterbane S Svømmebasseng og evt flerbrukshall på Jøa - videreføring av prosjektering. X Avjørsel til Svømmebasseng og evt flerbrukshall på Jøa Vedlegg 1 Kostnadskalkyle Saksopplysninger Økonomiplan I kommunestyresak 74/ ble det gjort følgende vedtak: Flerbrukshall Skisseprosjekt av flerbrukshall på Jøa er utarbeidet som planlagt i Dette er en vesentlig del av beslutningsgrunnlaget for avgjørelse om hallbygging / bygging av nytt svømmebasseng. Forhåndsgodkjenning av prosjekt flerbrukshall er en forutsetning for å få spillemidler til prosjektet, og denne sendes departementet for godkjenning i desember 2010, med bakgrunn i vedtatt økonomiplan. Målet er å få inn spillemiddelsøknad innen fristen , og forprosjekt og realitetsbehandling politisk av prosjektet tidlig i Svømmebassenget på Jøa ble stengt høsten 2010 på grunn av teknisk tilstand, og vil ikke tas i bruk før det er tatt stilling til bygging av flerbrukshall / bygging av ny svømmehall / restaurering av eksisterende anlegg. Med bakgrunn i foreløpige tall fra skisseprosjektet, foreslås en bevilgning til utbygging med kr 52 mill som finansieres med lån, rentefrie lån og spillemidler totalt for 2011 med kr (forprosjekt / prosjektering), for 2012 kr ,- og for 2013 kr ,-. Denne finansieringen forutsetter en kommunal egenandel på kr Finansieringsbehov 2011 kr ,- Refusjon mva kr ,- Bruk av lån kr ,- Finansieringsbehov 2012 kr Refusjon mva kr

3 Tippemidler/andre tilskudd kr Bruk av lån kr Finansieringsbehov 2013 kr Refusjon mva kr Tippemidler/andre tilskudd kr Bruk av lån kr Gruppens mandat (vedtatt i KST 52/11, 30/6-2011) Prosjektet skal, med utgangspunkt i prosjektgruppas anbefaling som hovedalternativ, avklare og begrunne: - Funksjoner og romfordeling i svømmehallen og flerbrukshallen. - Samlet kostnad, spesifisert på funksjonsnivå, herunder vurdere supplerende grunnundersøkelse for sikrerer vurdering av tiltak i grunnen. - Mulige kostnadesbesparende/innteksøkende tiltak. - Konklusjon vedrørende plassering av flerbrukshallen. Gruppen har bestått av: Torgeir Strøm (Jøa idrettslag), Ola Ugseth (Elvalandet idrettslag), Anlaug Skjærvik (Jøa skole), Bjørg Tingstad (ordfører), Brynjar Geving (barn og unges interesser), Ingrid Mausner (råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne), Mary Sandvik (eldrerådet), Birger Bakke (vaktmester /drift) og Jan Arne Løvås (plan- og utviklingsavdelingen i kommunen). Gruppa stiller seg bak utarbeidet forslag til flerbrukshall, som grunnlag for søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning og spillemidler. Forslaget sendes uten innarbeidet skytterbane på grunn av stramme tidsfrister, og dette tas inn som tillegg i ettertid hvis aktuelt.

4 FUNKSJONER OG ROMFORDELING Basert på skisseprosjektets anbefaling om å gå for en løsning med opplæringsbasseng på 8,5 x 12,5 meter og en hallflate på 20 x 25 meter har forprosjektgruppa kommet frem til følgende løsning:

5

6 Begrunnelser for valg av løsninger: Valg av svømmebassengets størrelse og størrelse på hallflate er i hovedsak basert på brukerundersøkelsen gjennomført i forbindelse med skisseprosjektet. Under følger en oppsummering av undersøkelsen: 3 Involvering av befolkningen Brukerundersøkelse I juni 2009 ble det foretatt en brukerundersøkelse blant alle lag og foreninger som Fosnes kommune har oversikt over, samt skole og kulturskole, for å kartlegge behov og ønsker i forbindelse med en eventuell utbygging av flerbrukshall. Det kom inn 8 svar på undersøkelsen som kan oppsummeres slik: Idrett: Spilleflate på 20 x 40m for å kunne arrangere offisielle håndballkamper, basket og 5-er fotball. Til friidrettsformål ønskes en løpebane på 3-5 meter ved siden av spilleflaten hvor det kan brukes piggsko. Hallen bør kunne deles slik at flere aktiviteter kan kjøres parallelt. Funksjonell gymsal for skolen med tilstrekkelig lagerrom for materiell. Kultur: Sal og scene bedre tilrettelagt og tilpasset konsertformål med større kapasitet enn dagens samfunnshus. Permanent, men fleksibelt lyd- og lysutstyr og tilstrekkelig lagerrom for dette. Gode lydforhold, god sceneløsning og tribuneforhold. Trekkspilltribuner og scene på gulv lik Norveg er ønskelig, da dette gjør bruken av salen meget fleksibel. Salen må kunne brukes til offentlige og private festarrangement / dansearrangement med mulighet for salg, servering og bespisning. Dette medfører at man må ha et kjøkken dimensjonert for slike arrangementer. Gode garderobeforhold for publikum og aktører. Øvingsrom og materiallager / arkivrom for korps og kor. Dagens sceneløsning er for liten slik at større oppsetninger ofte går utover publikumsplassen. Scene- og garderobeforhold som tilfredsstiller Riksteaterets krav. Skytebane: 20m lang med plass til 6 til 8 baner (8-10m bredde) I tillegg kommer omkledningsrom og oppholdsrom samt arrangørkontor. Generelt: Generelt positive tilbakemeldinger på planer for en flerbrukshall. Universell utforming er viktig! En vurdering av disse ønskene, satt opp mot de tilskuddsordninger som er aktuelle for hvert enkelt område av hallen, ble også gjort i skisseprosjektet. Det ble samtidig gjort en vurdering av kostnader opp mot kommunens samlede behov. Disse gjennomgås ikke her men er å finne i rapporten fra skisseprosjektet.

7 1 Svømmehall: Et opplæringsbasseng på 8,5 ganger 12,5 meter med rampe for adkomst for bevegelseshemmede vurderes å være behovet for Fosnes kommune. Dimensjoner for basseng og trafikkareal følger som minstekrav av en skisse fra kirke og kulturdepartmentet. Trafikkareal samt krav om ett sett garderober er i henhold til bestemmelsene for tildeling av tippemidler. 2 Hall: En hallflate på 20 ganger 30 meter vurderes å være tilstrekkelig for de aller fleste behov kartlagt i brukerundersøkelsen. Takhøyde i en slik hall må være minimum 7 meter fri høyde. Økningen fra 20*25 i forprosjektets anbefaling til 20*30 skyldes bygningstekniske årsaker som gjør at det vil være gunstig sett fra kost/nytteverdi å gjøre denne utvidelsen. Detter er også en forutsetning for at den kostnadskrevende fasttribunen kan sløyfes til fordel for mobilt amfi. Utvidelsen gjør også at proporsjonene til hallen, etter idrettslagets vurdering,gjør den betydelig bedre egnet til mange lagspill uavhengig av departementets offisielle mål for idrettsgrenene. En oppdeling av hallen i forbindelse med kulturaktiviteter vurderes også å fungere bedre ved en slik forlengelse da deler av hallen også vil måtte brukes som sceneareal. Hallarealet gir grunnlag for å søke departementet om en utvidelse av tilskuddet da det ligger mellom de to forhåndsgodkjente hallstørrelsene. Det to offisielle forhåndsgodkjente hallstørrelsene er: 16*24 som gir et tak på 4 millioner og 23*44 som gir et tak på 7 millioner (+Namdalstilleget 20%) I tillegg er det gruppas vurdering at hallen ikke trenger to sett garderober i tillegg til det ene settet garderober svømmehallen må ha. Det er gitt beskjed fra departementet om at dette kan godkjennes men at man da vil få et fratrekk på kr ,- på tilskuddet. 3 Lager / Styrkerom Lagerarealer til hall og svømmehall lokaliseres slik at arealet kan nyttes fleksibelt til begge formål. Det foreslåtte lagerarealet er 150m². Minstekravet til hallen er 70m². Arealet rommer også et minstekravtil styrkerom som er 50m². Det er et krav til hallen at den skal ha arealer til styrkerom på minimum 50m². Det skal i denne løsningen være tilstrekkelig lagerrom til den tekniske driften av svømmehall og hall i kjelleren sammen med teknisk rom for ventilasjon og svømmehallens renseanlegg. 4 Kulturhus: Scene inngår i hallflaten i østre ende av hallen. Avgrensning og forblending (sceneteppe) gjennomføres ved hjelp av heisbare bommer som føres opp mellom takbjelkene når salen brukes til idrettsformål.kommunikasjonspunkter og føringer for PA- og lysanlegg etableres i trekkkanaler og koblingsbokser i bygningskonstruksjonen slik at dette kan være permanent og minst mulig i veien for annet bruk av hallen. Det anbefales at man går til anskaffelse av en plattformscene på ca.6*10-8*12m i cm høyde for å oppnå gode akustiske forhold for publikum på parkett og i amfi. God akustisk tilpasning av hallen er en forutsetning for gode konsertopplevelser. Det anbefales at prosjekteringen tar høyde for dette og at akustiker rådføres. Salen bør være egnet både til akustiske konserter og konserter der PA brukes.

8 Som garderober for konsertbruk vil begge garderobesettene være tilgjengelig gjennom inngangen til lageret bak scenen og gjennom det nærmeste garderobesettet til hallen. Til publikumsplasser anbefales et mobilt amfi (teleskoptribuner) samt tradisjonelle stoler til parkett. Et mobilt amfi som går ut i sal-arealet vil være en gunstig og fleksibel løsning også til idrettsformål da man kan dimensjonere arealet avsatt til publikum etter aktiviteten i hallen. Illustrasjonsfoto (Teleskoptribuner kan også ha separate seter) 5 Bibliotek: Bibliotek med kontor for betjeningen. Foaje kan benyttes til utsetting av stativer ol i åpningstiden. Kafe/vrimleareal kan også nyttes av bibliotekets besøkende. Det ønskes en større skyvedør/vegg i glassvegg mellom foaje og biblioteket for å skape større åpenhet og følelse av rom. 6 Kjøkken: Kjøkken med grovkjøkken/lager kjølerom og toalett. Et velfungerende kjøkken er viktig for god flerbruk ev hallen både til idrettsformål, kulturformål og arrangementer som brylluper og andre festarrangementer. Beliggenheten gjør at kjøkkenet kan betjene både hallen og kafearealet i foajeen. 7 Vrimleareal / kafe / møterom / publikumsgarderobe Det er behov for trafikkarealer mellom de ulike funksjonene i bygget. Dette området inneholder publikumsgarderobe for uteklær ved hovedinngangen til hallen, vindfang, heis og trapp. Det befinner seg også et mindre areal disponibelt for kafe, møterom eller publikumsarealer ved større arrangementer/stevner mellom kjøkkenet og hovedinngangen. Skytebane: I kjelleren er det skissert en mulighet for innendørs skytebane. Dette er kommet med som et resultat av at det er behov for forsterkninger i dekket i hallen grunnet ventilasjonskanaler som gjør at disse arealene blir en del rimeligere en tidligere antatt. Hvis disse arealene ikke medfører en kostnad vesentlig større en den økte tilskuddsrammen tiltaket medfører anbefaler prosjektgruppa at en innendørs skytebane innlemmes i prosjektet. Økt ramme vil være kr ,- pluss namdalstillegget (20%). Grunnet sykdom har det ikke latt seg gjøre å kostnadsberegne denne løsningen med skytebane så denne er foreløpig ikke tatt med hverken på utgifts- eller inntektssiden. Skytterlaget er interessert i at dette blir gjort og har sakt seg villige til å stille til dugnad. Generelt: Foaje og bibliotekområdet (5 og 7) ønskes utformet med størst mulig gjennomsyn for å skape en lys og åpen atmosfære. Åpen himling samt bruk av glass i fasade og romdelere gjør at det

9 beskjedne gangarealet virker større og åpnere og gir en mer gradvis opplevelse av det å komme inn i bygget. Tre i søyler og bærebjelker sammen med glass som fasademateriale vil kunne gi en varm og harmonisk følelse av rommet. Vindfangets utforming tar igjen byggets eksterne form invertert. Denne løsningen gir muligheter for å ta sideveggene i vindfanget i bruk som utstillingsmonter. Det kan være man vil fremheve ting fra museet, biblioteket eller andre interesser. Hallen (2) ønskes bygget uten vinduer. Vinduer i en idrettshall/konsertsal er ugunstig da disse ville trengt kostbare blendingsløsninger og er ugunstig for akustikken. Man vil trenge god kunstig kontrollerbar belysning både til idretts- og konsertformål. Vinduer er oss også blitt oss frarådet av bla. driver for Hegra-hallen av de samme grunner. God akustikk er en viktig faktor for hallens egenskaper som konsertsal. Et viktig tiltak i så måte vil være å bruke gitterdragere i limtre som bærende konstruksjon i stedet for STT-dekker i betong som i dag er mest vanlig. Det er i forprosjektet tatt høyde for bruk av flere materialer i hallens vegger. En egen inngang i retning idrettsplassen og skolen er ønskelig slik at man til gymnastikkbruk ikke vil trenge å ta i bruk resten av gangarealene for å komme til garderobene. Dette vil minske renholdsbehovet betraktelig. Denne inngangen kan også brukes for svømmehallen og evt. skytebanen. Svømmehallen blir liggende en etasje over nivået til idrettsbanen. Dette gjør at man også her kan ha store vindusflater, for å få inn lys og gi utsikt, uten at dette gir sjenerende mengder innsyn. Svømmehallen er også ønsket utført med åpen himling for å gi den en større opplevd rom-følelse. Illustrasjonsfoto fra Høylandet Prosjektgruppa mener å ha kommet frem til en meget kompakt, gjennomarbeidet og praktisk god løsning som vil kunne gi Fosnes kommunes innbyggere en ny storstue å være stolte av. I denne løsningen forekommer så godt som intet areal som ikke er til nytte til en eller flere aktiviteter. Trafikkarealer er godt utnyttet og holdt til et minimum. Det er liten avstand til rømningsvei ut i det fri uansett hvor du måtte befinne deg i bygget. Denne løsningen tar godt vare på prinsippene om universell utforming da alle aktiviteter (så nær som skytebanen) er samlet på en flate.

10 Prosjektgruppa mener å ha kommet frem til en meget kompakt, gjennomarbeidet og praktisk god løsning som vil kunne gi Fosnes kommunes innbyggere en ny storstue å være stolte av. I denne løsningen forekommer så godt som intet areal som ikke er til nytte til en eller flere aktiviteter. Trafikkarealer er godt utnyttet og holdt til et minimum. Det er liten avstand til rømningsvei ut i det fri uansett hvor du måtte befinne deg i bygget. Denne løsningen tar godt vare på prinsippene om universell utforming da alle aktiviteter (så nær som skytebanen) er samlet på en flate. Plassering Geoteknisk vurdering Rambøll Norge AS, avdgeo og Miljø utførte grunnundersøkelser for lokalisering av framtidig flerbrukshall/svømmehall. Det vises til datarapport (sak 11/5749-7) der resultatene er presentert for tomtealternativ 1, 2 og 3. Sonderingene tyder på et topplag av fastere masser med en mektighet på omtrent 2,5 meter, over leire ned til fastere lag/fjell. Det er påvist kvikk/sensitiv leire for tomtealternativ 1 og 2, og mulig kvikkleire på alternativ 3. For tomtealternativ 4 ( Trånga ), er det fastere lag/fjell i overflaten eller like under. Dette medfører sprenging med et masseuttak på m3 og flerbrukshallen kan bygges på fjell. Mye av massen vil bli brukt under bygginga (vei/flerbrukshall) og noe kan selges (krever mellomlagring). Tomtealternativ 3 Forholdsvis flatt område Stor andel dyrket mark Tomtealternativ 4 Noe mer kupert en alt 3 Dyrket mark dog mindre enn alt 3

11 Kostnader Utleie. Forutsetter at dagens praksis med symbolsk leie for lokale lag og foreninger videreføres for leie av hall og svømmebasseng. Det synes ikke aktuelt å ta billetter til lokale kamper i hallen. Det kan påregnes noe etterspørsel fra utenbygds lag. Kan være aktuelt å ta inn større konserter, dansegalla og messer i hallen. Da er det naturlig å beregne leie. Sponsorinntekter Erfaring fra andre haller viser at det er et visst marked for sponsorinntekter. I Fosnes kommune er det få næringslivaktører er denne muligheten begrenset. Noe bør en kunne oppnå. Det bør åpnes for at aktuelle sponsorer får anledning til å profilere seg i hallen, fast reklame og reklame ved arrangement. Kostnadsbesparende/ inntektsøkende tiltak Inntektsøkende tiltak vil i hovedsak være salg av reklame, da inntektsgivende utleie av svømmehal/hall begrenses av mulighetene for å få mva-kompensasjon. Erfaringstall fra Lierne tilsier at det kan være mulig å få reklameinntekter opp mot kr ,- årlig. Ved å sløyfe fasttribune og rasjonalisere bygningskonstruksjonen har gruppa kommet til en besparelse på ca kr ,- Ved å velge tomtealternativ 4, vil en spare betydelig summer på stabiliserende tiltak som ville vært påkrevd ved alle andre tomtealternativene. Prosjektgruppa har kommet frem til en kompakt og gjennomarbeidet løsning som vil gi Fosnes kommunes en meget kostnadseffektiv løsning for flerbrukshall/ svømmehall. Finansering Anslått kapitalkostnad baseres på lånestørrelse og nåværende rentenivå for kommunen i markedet. Det er videre lagt til grunn finansiering over 40 år. Med bakgrunn i foreløpige tall fra forprosjektet, foreslås en ramme for utbygging på kr 63 millioner som finansieres med lån, rentefrie lån og spillemidler. Finansieringen forutsetter en kommunal egenandel på kr 40 millioner, nedbetaling over 40 år. Se vedlagt kostnadskalkyle. Vedlegg 1. Finansieringsbehov 2013 kr Refusjon mva kr andre tilskudd kr Bruk av lån kr Finansieringsbehov 2014 kr Refusjon mva kr Bruk av lån kr Finansieringsbehov 2015 kr Refusjon mva kr Tippemidler/andre tilskudd kr Bruk av lån kr

12 prosjektkostnad momskomp tippemidler andre tilskudd dugnad lånebehov årlig kostnad: lån avdrag Renter (2,5%) årlig kostnad rentekompensasjon total årlig kostnad % rente vil gi en total årlig kostnad på 2,2 mill. Forutsetninger for kalkylen: - en risikomargin / reserve på 7,6% - vei fra hovedvei til hall er ikke medregnet - tatt høyde for ca 40 parkeringsplasser ved hallen, forutsatter bruk aveksisterende parkeringsplasser ved skole / samfunnshus ved større arrangement - utsmykning er ikke medregnet - byggelånsrente er ikke medregnet - byggemateriale - betong Vurdering Svømmebassenget på Jøa ble stengt høsten 2010 på grunn av teknisk tilstand. Det vil ikke bli gjort utbedringer/forbedringer før det er tatt stilling til om det skal bygges en flerbrukshall/ svømmehall eller restaurering av eksisterende anlegg. Investeringer i dagens samfunnshus og svømmehall er allerede utsatt i forhold til opprinnelig plan i påventa av avgjørelse for bygging av flerbrukshall/svømmehall. Dette gjør at vi ikke anbefaler å strekke avgjørelsen om investeringene ytterligere ut i tid. Bygging av flerbrukshall i forbindelse med bygging av nytt svømmebasseng vil gi samfunnet et løft og nye muligheter for aktiviteter i kommunen. Flerbrukshallen kan ses som et direkte tiltak for å oppnå visjonen om å være en attraktiv kommune for bosetting og næringsutvikling. Dette kan ha positiv effekt ved vurdering av Fosnes som bostedskommune, og vil og kunne gi nye muligheter i næringsperspektiv. Etter gruppas vurdering er alternativ 4, det beste med hensyn på beliggenhet i forhold til skole og idrettsanlegg, grunnforhold og kostnader. Dagens skisse til flerbrukshall er gjennomarbeidet, funksjonell og romfordelingen er ivaretatt ut fra de gitte rammene.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre. Rådmannens innstilling Rapport fra prosjektgruppa datert tas til etterretning.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre. Rådmannens innstilling Rapport fra prosjektgruppa datert tas til etterretning. Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2009/810-16 Saksbehandler: Sonja Høkholm Saksframlegg Ny svømmehall / flerbrukshall på Jøa Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

Fosnes kommune. Møteinnkalling. Fosnes formannskap. Fellesfunksjoner. Utvalg:

Fosnes kommune. Møteinnkalling. Fosnes formannskap. Fellesfunksjoner. Utvalg: Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteinnkalling Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: kommunestyresalen, - budsjettarbeidsmøte Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: Oppmøte kl 09:15 ved Jøa skole. De faste medlemmene

Detaljer

Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteinnkalling Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 19:15 De faste medlemmene innkalles med dette

Detaljer

Foto: Anne Lill-Newermann og Jan A Løvås. Rapport fra skisseprosjekt Ny svømmehall og evt. flerbrukshall

Foto: Anne Lill-Newermann og Jan A Løvås. Rapport fra skisseprosjekt Ny svømmehall og evt. flerbrukshall Foto: Anne Lill-Newermann og Jan A Løvås Rapport fra skisseprosjekt Ny svømmehall og evt. flerbrukshall 20.06.2011 1 Innholdsfortegnelse Rapport vedrørende skisseprosjekt ny svømmehall og evt. idrettshall

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

Kulturbadet Sandnessjøen. Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no

Kulturbadet Sandnessjøen. Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kulturbadet Sandnessjøen Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Fra Til Politisk prosess 1957: Nordlands første svømmebasseng 1978: Idrettshall

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Sak til orientering - utredning ny Selbu ungdomsskole

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Sak til orientering - utredning ny Selbu ungdomsskole Selbu kommune Arkivkode: 61 Arkivsaksnr: 215/6-1 Saksbehandler: Geir Håvard Mebust Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Sak til orientering - utredning ny Selbu ungdomsskole Vedlegg: Kostnader

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 15/19

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 15/19 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 15/19 UT I ØYAN "PROSJEKT LANGÅSEN" Rådmannens innstilling: 1. Høydebasseng Langåsen bygges ut som tidligere vedtatt og tilrettelegges

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8112/17 Arkivsaksnr.: 17/ JUSTERING AV LEIEPRISER KULTURHUSET OG KOMMUNESTYRESALEN

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8112/17 Arkivsaksnr.: 17/ JUSTERING AV LEIEPRISER KULTURHUSET OG KOMMUNESTYRESALEN Saksframlegg Ark.: 231 Lnr.: 8112/17 Arkivsaksnr.: 17/1336-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb JUSTERING AV LEIEPRISER KULTURHUSET OG KOMMUNESTYRESALEN Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak. Formannskap

MØTEINNKALLING - tilleggssak. Formannskap Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Dato: 24.08.2016 kl. 18.30 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Formannskap Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet

Detaljer

Kommunestyret 7. juni Idrettshall Svømmeanlegg

Kommunestyret 7. juni Idrettshall Svømmeanlegg Kommunestyret 7. juni 2017 Idrettshall Svømmeanlegg Idrettshall Møte med Akershus fylkeskommune 23.05.2017: AFK anbefaler at kommunen påtar seg eier- og byggherreansvaret Dersom kommunen påtar seg dette

Detaljer

Investeringsbudsjett 2014, justering og nye bevilgninger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Investeringsbudsjett 2014, justering og nye bevilgninger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2013/9199-29 Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Investeringsbudsjett 2014, justering og nye bevilgninger Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid

Detaljer

Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2010/7995-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser 2011 - Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet Klikk her Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet 15.000 m² med aktivitet og opplevelse Arkitektene Tegnestuen Vandkunsten

Detaljer

FOSSVANGOMRÅDET KOMMUNESTYREMØTE

FOSSVANGOMRÅDET KOMMUNESTYREMØTE FOSSVANGOMRÅDET KOMMUNESTYREMØTE 14.02.2013 FRAMDRIFTSPLAN FOR SELVE PLANPROSESSEN Forslaget er sammenholdt med møteplan for 2013. Januar 2013. Kontakt med idrettsråd og musikkråd. Åpent folkemøte. Bearbeiding

Detaljer

Trygg/Lade idrettshall på Ladeanlegget

Trygg/Lade idrettshall på Ladeanlegget Saksfremlegg Årsmøtet SK Trygg/Lade 22. mars 2017 Trygg/Lade idrettshall på Ladeanlegget Gruppa har i år som i fjor bestått av følgende: Sveinung Jørum Georg Søyseth Jan Frode Saasen Monica Gulbrandsen

Detaljer

Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2011/8298-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser 2012 - Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Rådmannens innstilling Det vedtas følgende prioritering av søknader om spillemidler for 2008

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Rådmannens innstilling Det vedtas følgende prioritering av søknader om spillemidler for 2008 Namsos kommune Kultur Saksmappe: 2007/10405-1 Saksbehandler: Stein Landsem Saksframlegg Prioritering av søknader om spillemidler 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådmannens innstilling Det vedtas følgende

Detaljer

Orientering økonomi Sør-Aurdalshallen formannskapet 8. febr 2018

Orientering økonomi Sør-Aurdalshallen formannskapet 8. febr 2018 Orientering økonomi Sør-Aurdalshallen formannskapet 8. febr 2018 Historikk 1 Prosjektet starta med sak om å rehabilitere C-blokka på SAUS, som er bygget i 1977. Norconsult laget en tilstandsrapport på

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Bygging av svømmehall/flerbrukshall på Jøa

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Bygging av svømmehall/flerbrukshall på Jøa Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/9923-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Bygging av svømmehall/flerbrukshall på Jøa Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 07.11.2013 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 13/127 13/9515 144 Gunvor Elene Thorsrud Kommunedelplan for idrett og

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre Namsos kommune Kultur og idrett Namsos Saksmappe: 2009/8112-5 Saksbehandler: Tore Godager Saksframlegg Tildeling av spillemidler 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift 11.11.2009 Namsos Service 12.11.2009

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2014 020/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2014 020/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-C03 10/244 14/975 Steinar Lund 12.02.2014 Oppussing samfunnshus trinn 2 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2014

Detaljer

Rapporter - Tverlandet idrettspark med idretts- og svømmehall

Rapporter - Tverlandet idrettspark med idretts- og svømmehall Kulturkontoret Referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.09.2018 77300/2018 2018/1000 0 D11 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for oppvekst og kultur 10.10.2018 Bystyret 25.10.2018 Rapporter - Tverlandet

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Oddleiv Juvkam

Sør-Aurdal kommune Oddleiv Juvkam Sør-Aurdalhallen Sør-Aurdal kommune Oddleiv Juvkam Prosess Sør-Aurdalhallen Utgangspunkt: Utslitt gymsal og svømmebasseng i C- blokka på SAUS, delvis pga. skader ved flommer. C- blokka bygget 1977. Vurdering:

Detaljer

Saksbehandler: Arve Hauklien Røren Arkivsaksnr.: 15/249-1 Dato: NYTT REGIME FOR IDRETTSFUNKSJONELL FORHÅNDSGODKJENNING

Saksbehandler: Arve Hauklien Røren Arkivsaksnr.: 15/249-1 Dato: NYTT REGIME FOR IDRETTSFUNKSJONELL FORHÅNDSGODKJENNING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arve Hauklien Røren Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/249-1 Dato: 09.01.2015 NYTT REGIME FOR IDRETTSFUNKSJONELL FORHÅNDSGODKJENNING â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ FOR KULTUR, IDRETT

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 24.10.2012 093/12

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 24.10.2012 093/12 Hattfjelldal kommune Oppussing samfunnshus trinn 1. Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-C03 10/244 12/7062 Karl-Olav Bostad 15.10.2012 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 24.10.2012

Detaljer

Kommunalteknikk og eiendom

Kommunalteknikk og eiendom Namsos kommune Kommunalteknikk og eiendom Saksmappe: 2016/8820-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Kleppen Idrettspark - Leiepriser 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Bygging av svømmehall/flerbrukshall på Jøa

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Bygging av svømmehall/flerbrukshall på Jøa Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/9923-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Bygging av svømmehall/flerbrukshall på Jøa Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 12/15 04.02.2015

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Kristian Sjøli Arkiv: EIN Stange u-skole Arkivsaksnr.: 06/167 Saken skal sluttbehandles av: Kommunestyret

Detaljer

Levanger kommune Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer

Levanger kommune Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer Levanger kommune Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer Bestemmelser om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning er angitt nederst på dokumentet. Sjekkliste/Besktrivelse av krav til vedleggene

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre. Rådmannens innstilling 1. Fosnes kommune øker sin egenandel fra kr ,- til kr ,-.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre. Rådmannens innstilling 1. Fosnes kommune øker sin egenandel fra kr ,- til kr ,-. Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2013/8111-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Saksframlegg Mellomfinansiering av Salsnes Gjestehavn Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2011/2371-1 Saksbehandler: Tone Østvang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 4/11 22.08.2011 Formannskapet 34/11 23.08.2011 Kommunestyret 41/11 29.08.2011

Detaljer

Aktivitetslåven på Huseby gård

Aktivitetslåven på Huseby gård Aktivitetslåven på Huseby gård Låven på Huseby gård er tenkt som et aktivitetshus og møteplass for innbyggerne på Skedsmokorset og kan bli en unik arena som ivaretar både stedets historie og behovet for

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2015.

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2015. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/6738-6 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering

Detaljer

Presentasjon av Ny Flerbrukshall 2014. Ny type tretak.

Presentasjon av Ny Flerbrukshall 2014. Ny type tretak. Presentasjon av Ny Flerbrukshall 2014 Ny type tretak. I samarbeid med Front Næringsbygg har IPAS-Sport utviklet en hall til forskjellige typer idretter. Vi vil her presentere en type hall for flerbruk.

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2014 020/14 Kommunestyret 09.04.2014 015/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2014 020/14 Kommunestyret 09.04.2014 015/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FA-C03 10/244 14/975 Steinar Lund 12.02.2014 Oppussing samfunnshus trinn 2 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Ny Gjerdrum barneskole 450 elever. Formannskapet

Ny Gjerdrum barneskole 450 elever. Formannskapet Ny Gjerdrum barneskole 450 elever Formannskapet 17.04.2018 1 Ny skole - forutsetninger Bruttoareal 5 547 m2 Prosjektkostnad 35 000 kr/m2 Forvaltning, drift og vedlikehold 750 kr/år Formannskapet 17.04.2018

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Møtedato Kulturutvalget Prioritering av spillemiddelsøknader i Indre Fosen for søknadsåret 2019

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Møtedato Kulturutvalget Prioritering av spillemiddelsøknader i Indre Fosen for søknadsåret 2019 Saksframlegg Saksnr Utvalg Møtedato Kulturutvalget 13.11.2018 Saksbehandler: Elizabeth Brødreskift Arkivsak: 2018/10628 Dato: 05.11.2018 Prioritering av spillemiddelsøknader i Indre Fosen for søknadsåret

Detaljer

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8656-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes plan og utvikling. Salsnes Gjestehavn - revidert budsjett

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes plan og utvikling. Salsnes Gjestehavn - revidert budsjett Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2007/1390-82 Saksbehandler: Kjell Ivar Tranås Saksframlegg Salsnes Gjestehavn - revidert budsjett Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 17.03.2010

Detaljer

Horten kommune. Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi

Horten kommune. Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi Horten kommune Vår ref. 15/9460 13/3128-16 / FA-D11 Saksbehandler: Geir Kjellsen Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi Utvalg Møtedato Saksnummer Barnerådet 07.04.2015 002/15 Ungdomsrådet

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2017.

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2017. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2016/8422-5 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Plan- og byggekomiteen

MØTEINNKALLING. Plan- og byggekomiteen Ås kommune MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Dato: 05.10.2016 kl. 19.00 Sted: Rådhuset, møterom 2. etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 11.11.2015 022/15 Kommunestyret 18.11.2015 105/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 11.11.2015 022/15 Kommunestyret 18.11.2015 105/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FA-C03 10/244 15/7868 Hogne Hjerpås 02.11.2015 Oppgradering Hattfjelldal samfunnshus - trinn 3 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026»

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026» SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1868 Saksnr.: Utvalg Møtedato Ungdomsrådet Rådet for funksjonshemmede Eldrerådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur-

Detaljer

Romprogrammet er basert på «Flerbrukshaller, planlegging, bygging, drift og vedlikehold» utgitt av Kultur- og kirkedepartementet i 2005.

Romprogrammet er basert på «Flerbrukshaller, planlegging, bygging, drift og vedlikehold» utgitt av Kultur- og kirkedepartementet i 2005. Arkivsak-dok. 23-15 Saksbehandler: Ingunn O. Bjerkelo Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 2. mars 2015 Kostnadsoverslag 1 K1 for Giskehallen 2 Bakgrunn for saken: I sak 137/14 ble det i

Detaljer

Fotballhall med flerbruksmuligheter på Tyristrand

Fotballhall med flerbruksmuligheter på Tyristrand Fotballhall med flerbruksmuligheter på Tyristrand Hensikt Sørge for at ungdommen fortsetter med idrett lengre enn i dag. Dvs legge til rette for gode treningsmuligheter hele året. Bygge en hall som sikrer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskap ekstraordinært møte

MØTEINNKALLING. Formannskap ekstraordinært møte Ås kommune MØTEINNKALLING Formannskap ekstraordinært møte Under drøftingssaken inviteres også gruppelederne fra SV, KrF og Rødt til å delta. Møtetid: 12.10.2016 kl. 16.30 NB! Møtested: Ås kulturhus, Lille

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. ÅSHEIMVEGEN 7 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 10/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Saksframlegg. Trondheim kommune. ÅSHEIMVEGEN 7 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 10/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saksframlegg ÅSHEIMVEGEN 7 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 10/19527 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Bystyret godkjenner prosjektkostander til nybygg i Åsheimvegen

Detaljer

KU VEDLEGG 20, UTREDNING AV NY IDRETTSHALL I LYSTLUNDEN SAK TIL KOMMUNESTYRET

KU VEDLEGG 20, UTREDNING AV NY IDRETTSHALL I LYSTLUNDEN SAK TIL KOMMUNESTYRET NY VIDEREGÅENDE SKOLE OG NY IDRETTSHALL I LYSTLUNDEN NORD GNR/BNR 125/335 OG DEL AV GNR/BNR 125/307 MED FLERE I HORTEN KOMMUNE DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING KU VEDLEGG 20, UTREDNING AV NY IDRETTSHALL

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 15.01.2008 10.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0006/08 KUNSTGRASBANE PÅ IDRETTSPLASSEN VED SEGALSTAD BRU -

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/8450-6 Saksbehandler: Brit Randi Sæther Saksframlegg Søknader fra Namdalseid idrettslag vedrørende årlig vedlikeholdstilskudd, engangstilskudd til kunstgressbane og byggelån

Detaljer

Mulighetsstudie 23.05.2014

Mulighetsstudie 23.05.2014 D e a n u g i e l d a Basseng T a n a k o m m u n e Tana bru Mulighetsstudie 23.05.2014 Basseng Tana bru Mulighetsstudie 23.05.14/Innholdsfortegnelse - Beskrivelse - Basseng 12.5 m: Situasjonsplan, Planer,

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.03.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Trysil kommune Saksframlegg Dato: 15.05.2017 Referanse: 15079/2017 Arkiv: 614 Vår saksbehandler: Anne Norderhaug Sætre Forprosjekt modernisering av kulturhuset Hagelund framlegging av skisser, foreløpig

Detaljer

Saksfremlegg. Henvisning til lovverk: Med hjemmel i kommunelovens 6 kan det vedtas regler for utlån og utleie av kommunale bygg.

Saksfremlegg. Henvisning til lovverk: Med hjemmel i kommunelovens 6 kan det vedtas regler for utlån og utleie av kommunale bygg. Lyngen kommune Arkivsaknr: 2012/1616-1 Arkiv: 614 Saksbehandler: Anette Holst Dato: 29.03.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 9/12 Lyngen levekårsutvalg 10.04.2012 21/12 Lyngen formannskap

Detaljer

I økonomiplan 2015-2018, ble det avsatt midler til ny skole i Skaarlia. Det skal gi rom for 392 elever.

I økonomiplan 2015-2018, ble det avsatt midler til ny skole i Skaarlia. Det skal gi rom for 392 elever. Arkivsak-dok. 21-15 Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 2. mars 2015 BYGGEPROGRAM FOR NY B14 SKOLE I SKAARLIA Bakgrunn for saken: I økonomiplan 2015-2018, ble

Detaljer

Fastsettelse av gebyr og betalingssatser Oppvekst og kulturavdelingen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Fastsettelse av gebyr og betalingssatser Oppvekst og kulturavdelingen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2014/7413-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Fastsettelse av gebyr og betalingssatser 2015 - Oppvekst og kulturavdelingen Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Prosjek Pr t osjek Flerbrukshall Flerbruk Vigra g 26. nov. nov 2011

Prosjek Pr t osjek Flerbrukshall Flerbruk Vigra g 26. nov. nov 2011 Prosjekt Flerbrukshall Vigra 26. nov. 2011 1. Fremdrift 2. Valg av løsning 3. Kostnader/inntekter Vigra IL 1. Fremdrift Giske kommune besluttet ifm budsjettet for 2011 å realisere prosjektet iht fremlagt

Detaljer

Retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger

Retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger Arkivsak. Nr.: 2017/1409-1 Saksbehandler: Kåre Bjerkan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk Formannskapet Kommunestyret Retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger

Detaljer

Hamar kulturhus - en romodyssè.. fra 1998 til 2014

Hamar kulturhus - en romodyssè.. fra 1998 til 2014 Hamar kulturhus - en romodyssè.. fra 1998 til 2014 Tidslinje for prosjektet 1998 første møter: Restaurere gammelt rådhus, eller bygge nytt? 1999 nytt kulturhus på Stortorget - samarbeid mellom Hamar kommune,

Detaljer

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT 2140 - LØSNING/KOSTNADER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove

Detaljer

Vanvikanhallen. Våre erfaringer og status i dag. www.vanvikanhallen.no / www.vanvikil.no. Håvard Fjeldvær prosjektleder.

Vanvikanhallen. Våre erfaringer og status i dag. www.vanvikanhallen.no / www.vanvikil.no. Håvard Fjeldvær prosjektleder. Våre erfaringer og status i dag Håvard Fjeldvær prosjektleder www.vanvikanhallen.no / www.vanvikil.no Utførelse og størrelse Totalentreprise: Petter Bakøy AS, Rissa Hovedmål: Lengde 100 meter, Bredde

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/1478-17 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Tildeling av kommunale kulturmidler 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 13.06.2012

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Namsos bydrift Saksmappe: 2012/8590-1 Saksbehandler: Ståle Busch Saksframlegg Endring av billettpriser og leiesatser for Oasen og Kleppen Idrettspark 2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Kulturbadet ble vedtatt gjennomført i Kommunestyrevedtak 87/

SAKSFRAMLEGG. Kulturbadet ble vedtatt gjennomført i Kommunestyrevedtak 87/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arve Berg Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja

Detaljer

Klubbhus Harestua IL

Klubbhus Harestua IL Klubbhus Harestua IL Oppsummering Harestua er det største tettstedet i Lunner og hadde 2658 innbyggere ved inngangen til 2017. Harestua Idrettslag er den største frivillige organisasjonen med 1040 medlemmer.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/1835 Saksnr.: Utvalg Ungdomsrådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur- og oppvekstutvalget Helse- og omsorgsutvalget Formannskapet

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 17:00

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 17:00 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunehuset, Lampeland Møtedato: 12.10.2017 kl. 17:00 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad SYSLE SKOLE - BYGGETRINN II RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Det utarbeides konkurransegrunnlag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SKEDSMO KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG SKEDSMO KOMMUNE SAKSFRAMLEGG SKEDSMO KOMMUNE Saksmappe Løpenr. Saksbehandler 2011/1229 35338/2014 Jan Ove Teksum Forprosjektrapport pr mai 2014 Låven på Huseby gård Saksgang Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for

Detaljer

Svømmehallen utstyres med tribune på en langside. 120 sitteplasser Under tribune WC damer og herrer, samt HC WC. Lagerrom og BK/Rengjøring

Svømmehallen utstyres med tribune på en langside. 120 sitteplasser Under tribune WC damer og herrer, samt HC WC. Lagerrom og BK/Rengjøring PROSJEKT : NY SVØMME- OG IDRETTSHALL PÅ IGLEMYR KUNDE : SANDNES KOMMUNE GJELDER : VEDLEGG TIL NOTAT NR. 01/2014 DATO : 03.12.2014 Generelt Vedlegg til Notat «Ny svømme- og Idrettshall på Iglemyrområdet.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - LIVSSYNSNØYTRALT SEREMONIROM

SAKSPROTOKOLL - LIVSSYNSNØYTRALT SEREMONIROM SAKSPROTOKOLL - LIVSSYNSNØYTRALT SEREMONIROM Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 07.06.2017, saksnr. 23/17 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre er positiv

Detaljer

Sandnes Eiendomsselskap KF 24.09.2014

Sandnes Eiendomsselskap KF 24.09.2014 Arkivsak-dok. 74-14 Saksbehandler: Oddgeir Tørset Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 24.09.2014 Byggeprogram Sandnes idrettspark, Giskehallen II Saken gjelder: I økonomiplanen for 2014

Detaljer

Sakliste. Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING:

Sakliste. Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING: Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 16.06.2011 18.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 39/11 OPSJONER KNYTTET TIL NYTT FLERBRUKSHUS Sakene er utlagt

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/60

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/60 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/60 UTBYGGING AV FLERBRUKSHALL GODKJENNING AV KOSTNADSOVERSLAG OG FINANSIERINGSPLAN M.M. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2010/91-2 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Finansieringsplan for restaurering av kommunal bolig Nordtun I på Skage. Utvalg Utvalgssak

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR.

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet 16.09.08 125/08 kommunestyret 29.09.08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.09.2008 223 08/01071 2 Birger Hellan OVERSKRIFT

Detaljer

Saksfremlegg FORUS BEDRIFTSIDRETTSARENA STAVANGER KOMMUNE. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Forslag til vedtak:

Saksfremlegg FORUS BEDRIFTSIDRETTSARENA STAVANGER KOMMUNE. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Forslag til vedtak: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ANLE-13/4502-2 35409/13 14.05.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for kultur og idrett / 05.06.2013

Detaljer

Raumnes & Årnes IL Hovedlaget Vedlegg til sak 8

Raumnes & Årnes IL Hovedlaget Vedlegg til sak 8 Raumnes & Årnes IL Hovedlaget Vedlegg til sak 8 Konklusjon Campus Flytting av idrettsanlegget til Kjuushagen R&Å IL ser det som urealistisk å flytte idrettsanlegget til Kjuushagen. R&Å Idrettslag har ikke

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 18.11.2015 088/15 Politirådet 30.11.2015 012/15 Avgjøres av: Formannskapet Journal-ID: 15/20321 Saksbehandler:

Detaljer

Dette er et utkast til en alternativ løsning i Olavskvartalet som forsøker bedre å ivareta disse hovedelementene:

Dette er et utkast til en alternativ løsning i Olavskvartalet som forsøker bedre å ivareta disse hovedelementene: Alternativ B4 Dette er et utkast til en alternativ løsning i Olavskvartalet som forsøker bedre å ivareta disse hovedelementene: Optimal gjenbruk av eksisterende kulturarealer, slik at det i størst mulig

Detaljer

Endring av billettpriser og leiesatser innenfor kulturområdet

Endring av billettpriser og leiesatser innenfor kulturområdet Namsos kommune Kultur Saksmappe: 2008/9463-1 Saksbehandler: Tore Godager Saksframlegg Endring av billettpriser og leiesatser innenfor kulturområdet Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service 13.11.2008

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap. Fordeling av kommunale kulturmidler med hovedvekt på tiltak for barn / unge : Mottaker / Navn nr

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap. Fordeling av kommunale kulturmidler med hovedvekt på tiltak for barn / unge : Mottaker / Navn nr Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2010/2007-19 Saksbehandler: Per A. Sperstad Saksframlegg Kommunale kulturmidler 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Rådmannens innstilling

Detaljer

Revidering av boligsosial handlingsplan i Overhalla kommune

Revidering av boligsosial handlingsplan i Overhalla kommune Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2008/753-23 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Revidering av boligsosial handlingsplan i Overhalla kommune 2012-2020. Utvalg Utvalgssak

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 DØNNAHALLEN - NØDVENDIGE AVKLARINGER FØR KONTRAKTS- FORHANDLINGENE SAMT OPPFØLGING AV SPONSOR-/GAVE- INNTEKTER. Rådmannens innstilling:

Detaljer

Bestemmelsene om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet nytt 2007. - og en del annet

Bestemmelsene om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet nytt 2007. - og en del annet Bestemmelsene om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet nytt 2007 - og en del annet Hordaland 13. september 2007 Seniorrådgiver Morten Roa tlf 22 24 80 68 morten.roa@kkd.dep.no 1 Endring i

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre Namsos kommune Kultur Saksmappe: 2008/10908-4 Saksbehandler: Stein Landsem Saksframlegg Spillemidler 2009 - Prioritering av søknader Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift 14.01.2009 Namsos Service 15.01.2009

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL

HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL Arkivsaksnr.: 11/2022-46 Arkivnr.: 614 A20 Saksbehandler: kommunalsjef, Idun Eid HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede!

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede! Gjøvik kommune Kultur v/ Arne Moen PB 630 2810 Gjøvik Gjøvik 7/10 2015. Vind Idrettslag, Multisporthall - Søknad om kommunal støtte til idrettsanlegg. Vind Idrettslag har besluttet å søke om spillemidler

Detaljer

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 KOPERVIK IDRETTSLAG - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN

Detaljer

Møteinnkalling for Ungdomsrådet. Saksliste

Møteinnkalling for Ungdomsrådet. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 10.02.2015 Møtested: Formannskapssalen - Heggin 1 Møtetid: 15:30 Møteinnkalling for Ungdomsrådet Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen mandag 09.02.15. Saksnr Tittel Saksliste

Detaljer

Saksbehandler: Roy Sypriansen Saksnr.: 14/

Saksbehandler: Roy Sypriansen Saksnr.: 14/ Ås kommune Solberg skole - gymsal eller flerbrukshall Saksbehandler: Roy Sypriansen Saksnr.: 14/02158-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

Sviland Skule størrelse på idrettshall. Saken gjelder: Bakgrunn for saken: Arkivsak-dok Sandnes Eiendomsselskap KF

Sviland Skule størrelse på idrettshall. Saken gjelder: Bakgrunn for saken: Arkivsak-dok Sandnes Eiendomsselskap KF Arkivsak-dok. 115-18 Saksbehandler: Rolf Åsbø/Grethe Svihus Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 22.08.2018 Sviland Skule størrelse på idrettshall Saken gjelder: I Økonomiplan 2018-2021 er

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2014/9148-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Overføring av budsjettrammer fra 2014 til 2015 i investeringsregnskapet. Revidering av budsjett

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ungdomsrådet Værnes, Rådhuset Dato: 12.01.2015 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no eller

Detaljer