- - - Emnekode: Dato: Torsdag (, I Antol! OPf90ver

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- - - Emnekode: Dato: Torsdag 20.04.200(, I Antol! OPf90ver"

Transkript

1 oslo jemne: 0konomi 00 Ledelse I Gruppe(r): I Eksamensoppgav \en best or av: I Antal! sider (inkl I forsiden): 5 I j Emnekode: lo195a + JO187~ Dato: Torsdag (, I Antol! OPf90ver I Faglig veileder: I H ~_HaruflQ, jr I Eksamenstid: Antal! vedlegg: 0 I Tillatte I hjelpemidler: I - Kalkulator - 0konomi: NO:dvendfQe formler ertagt ved oppgaveseftet - Studenter som har norsk som I andresprak kan bruke ordboker mellom sift fo:rstesprak 90 nor~ eller!3noels~ Besvarelsen for del A Ledelse og Del B 0konomi leveres separat Husk c Iskrive studentnummer pc begge deter Kandidaten mc selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig Ved eventuelle uklarheter i oppgaveteksten skal du redegjere for de IforujsetninQer du leqqer tilarunn for din besvarelse AvdeUng for Ingenlerutdonnlng Cort Adelersgate Oslo tit: toks:

2 Del A Delemne i Ledelse (SO %) Oppgave 1 (25 %) Forklar de folgende prinsippene fra delemnet i ledelse Skriv maksimum en halv side per nrinsipp og illustrer moo eksempler fra pensum: Etikk er god butikk Kontroll gjennom ideologi Betydningen av a sta samlet (koherens/ "alignment") Du kan gjeme illustrere moo eksempler fra fysikk eller ingeniorfag Visjonrere selskaper er flotte steder ajobbe, for alle (myte) Oppgave 2 (25 %) Bruk maksimum to sider til a beskrive fordeler og ulemper ved det a si opp medarbeidere i forbindelse moo omstrukturering, nedleggelse og nedbemanning Belys gjeme etiske sider ved en slik handling 2

3 Del B Delemne i 0konomi (50 %) Oppgave 1 (25 %) Regnskapet for Luftslott AS er endelig ferdig lmidlertid ska1 man sske om Ian i banked og man ensker derfor I gjere en liten regnskapsanalysetter furste driftslr Du skal derfor beregne fulgende ookkeltall Nedenfor tinner du endelig balanse og resultatregnskap i Luftslott AS og en oversikt over tilgjengelige ookkeltall a) Beregn midst tre nokkeltail som sier Doe om likviditeten i Luftslott AS b) Beregn mist tre ookkeltall som sier noe om lsnnsomheten i Luftslott AS Balanse per Endelig c) Kommenter ookkeltallene Eiendeler AnJeggsm;dJer Resultatregnskap 2005 Biler Endelig 182 Inntekter Inventar Sum an/eggsm;dler Sum Inntekter 4' 400 Omlepsmidler Varelager Kundefordringer Bankinnskudd i Norge Bankinnskudd i utenlandsk bank Kontanter Opptjente ikke fakturerte inntekter Opptjente ikke bokferte renter Forskuddsbetalte forsikringspremier Forskuddsbetalte div driftsutgifter Varekjep Lennskostnader Betalt forsikringspremie Diverse driftsutgifter Avskriving biler Avskriving inventar Sum kostnader Driftsresultat Sum omlopsmidler Renteinntekter Rentekostnader 00 Sum eiendeler Resultat Egenkapital og gjeld Egenkapital Aksjekapital (innskutt egenkapital) Annen egenkapital (opptjent egenkapital) Sum egenkapital Gjeld Langsiktig Ian Kortsiktig val uta Ian Skyldig Isnn Skyldig diverse utgifter Skyldige renter Leverandsrgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital

4 Tilgj en gelige nokkeltall: Kapitalens omimpshastighet Resultatgrad %IDriftsinntekter Likviditetsgrad 1 Likviditetsgrad 2 E genkapi talrentabili tet T otalkapi talrentabi Ii tet %/Totalkapital Bruttofortjeneste Dekningsbidrag Arbeidskapital i kroner S e 1 vfinansi eringsevn e Dekningsgrad Bruttofortjeneste i prosent Arbeidskapital i pro sent Nullpunktomsetning Kunders kredittid Leverandorers kredittid Lagringstid Finansieringsgrad 1 Finansieringsgrad 2 Gjeldsgrad Driftsinntekterff otalkapi tal (Resultat for skatt + rentekostnader) * 100 Omtopsrnidler/Kortsiktig gjeld (OmWpsmidler - varelager)/kortsiktig gjeld Resultat for skatt * 100 0/01 Egenkapital (Resultat ffjr skatt + rentekostnader) * 100 Salgsinntekter - varekostnader Salgsinntekter - variable kostnader Omlepsmidler - kortsiktig gjeld Resultat fur skatt + av- og nedskrivinger - betalte skatter Dekningsbidrag * 100 %/Salgsprisen Bruttofortjeneste * 100 %/Salgsinntekter Arbeidskapital * 100 %/Salgsinntekter Faste kostnader/dekningsgrad Kundefordringer * 365/Kredittsalg Leverandorgjeld * 365/Kredittkjep Varelager * 365N areforbruk Anleggsmidler/(Egenkapital + langsiktig gjeld) Omlepsmidler/Kortsiktig gjeld Gjeld/Egenkapital Egenkapitalandel Egenkapital/T otalkapital Brekkstangfonnelen EKR TKR + (TKR - gjsn gjeldsrente)* Gjeld/Egenkapital der EKR er egenkapitalrentabilitet og TKR er totalkapitalrentabilitet 4

5 Oppgave 2 (25 %) I Luftslott AS bar man ledge lurt pa om man skai satse pa et nytt produkt som forel9pig gar under navnet '1ngenisrbroiler" Det nye produktet er piller som skai markedsfures gjennom helsekostbutikker og kiosker Pillene var egentlig utviklet av Wrket lodderogn for A eke motstandskraften mot virus, men under uttestingen pa et Arskull moo ingeniorstudenter viste det seg at pillene ikke hadde noen virkning pa motstandskraften, men tit gjengjeld hadde de en interessant bivirkning Pillene medforte nemlig at studenten ekte arbeidsinnsatsen i studiet moo minst 100 % Det var ingen forskjell pa mannlige og kvinnelige studenter, sa man SeT for seg store inntektsmuligheter her fordi det antas at virkningen er den samrne pa aile studenter Ved en Task behandling i Patentstyret bar man att et patent pa produktet for 5 if Prisen for bver boks moo pillersettes til270 kroner, og de variable kostnadene utgjor 120 kroner De iflige faste kostnadene er beregnetil a utgjore 4 millioner kroner a) Beregn dekningsbidraget i kroner og prosent b) Hvor mange bokser ma selges for a dekke de faste kostnadene pa 4 millioner arlig? For a realisere planene om produksjon og salg av piller ma del foretas en investering i produksjonsutstyr pa 10 millioner kroner Netto innbetaling fra salget (etter aile kostnader) er antatt A utgjete 3 millioner ATlig i 5 AT Som nyansatt i selskapet bar du na iatt oppgaven moo i finne ut om det skat satses pa produktet eller ikke Fra diverse helsekostselskaper og selskaper innenfor legemiddelindustrien finner du ut av kalkulasjonsrenten (diskonteringssatsen) ma settes rimelig Myt I samarbeid moo eieme av Luftslott AS komrner du frarn til at en kalkulasjonsrente pi 15 % er passende c) Du skat ved en naverdiberegning avgjsre om det er ~somt produktet dersom kalkulasjonsrenten settes tills % a starte produksjon av d) Hva skjer moo niverdien dersom kalkulasjonsrenten reduseres? Forutsett at investeringen skjer i glutted av 2006 og innbetalingene skjer i slutten av hvert ar framover med furste innbetaling i slutten av 2007 og siste innbetaling i 2011 ~

Antall oppgaver: -4. læreboka i Bedriftsøkonomi

Antall oppgaver: -4. læreboka i Bedriftsøkonomi ~ G høgskolen i oslo Emne: Økonomi og ledelse Emnekode:lO 195A Gruppe(r): Dato: I 90404 Faglig veileder: Gunnar Engelsåstrø Eksamenstid:912 Eksamensoppgaven Antall sider (inkl I består av: forsiden): Antall

Detaljer

ORDINÆR EKSAMEN. BE 100 Finansregnskap med analyse. Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00

ORDINÆR EKSAMEN. BE 100 Finansregnskap med analyse. Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00 ORDINÆR EKSAMEN BE 100 Finansregnskap med analyse Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00 Tillatte emidler Hjelpemiddelhefte i BE 100 Norges Lover/ særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. HREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Høgskolen i Hedmark. HREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter Høgskolen i Hedmark HREV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Campus Hamar Eksamensdato: 11. desember 214 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk

Detaljer

PROSJEKTOPPGAVE. (våren 2008) Fag: STATISTIKK OG ØKONOMI (ITD20106) 2. klasse dataingeniører. Tidsfrister: Utdelt: fredag 4. april.

PROSJEKTOPPGAVE. (våren 2008) Fag: STATISTIKK OG ØKONOMI (ITD20106) 2. klasse dataingeniører. Tidsfrister: Utdelt: fredag 4. april. Avdeling for informasjonsteknologi Remmen, Halden Høgskolen i Østfold Fag: STATISTIKK OG ØKONOMI (ITD20106) 2. klasse dataingeniører PROSJEKTOPPGAVE (våren 2008) Tidsfrister: Utdelt: fredag 4. april. Innleveringsfrist:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter í) Høgskolen i Hedmark 3REV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 214 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 11.desember 214 Eksamenstid: 9. 13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk

Detaljer

Høgskolen i Hedmark 3ØR485 ÅRSOPPGJØRIGOD REG NSKAPSSKIKK

Høgskolen i Hedmark 3ØR485 ÅRSOPPGJØRIGOD REG NSKAPSSKIKK I;«- ix: f' Høgskolen i Hedmark 3ØR485 ÅRSOPPGJØRIGOD REG NSKAPSSKIKK Ordinær eksamen høsten 2014 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 3. desember 2014 Eksamenstid: 09.00 15.00 Sensurfrist: 24. desember 2014

Detaljer

Aage Sending. Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene. (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler. v 090803

Aage Sending. Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene. (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler. v 090803 Aage Sending Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler v 090803 Malene kan kopieres til overhead-foils, men kan også vises fra PC til projektor. Er filen i Word,

Detaljer

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 12,1 Kapital bundet i varelager: 2 400 000 a) ----------------------- 45 = kr 300 000 b) 6 000 000 ----------------------- 3 = kr 1 500 000 12 c) 1 800

Detaljer

3 Hva er saldoen på fortegnskontoen foran, og er det en debet- eller kreditsaldo?

3 Hva er saldoen på fortegnskontoen foran, og er det en debet- eller kreditsaldo? 3.4.1 Oppgave En T-konto viser følgende tall: Debet Kredit 200 100 50 75 120 45 30 En fortegnskonto viser disse tallene: +200 100 50 +75 120 +45 30. 1 Salder T-kontoen foran. 2 Avgjør om T-kontoen foran

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 07-05-2014 S.A. BYGGSERVICE AS Org. nr. 987788917 Brusetsvingen 57 1395 HVALSTAD Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 06-06-2014 OPTIEL VEST AS Org. nr. 994272713 Fabrikkveien 2 4033 STAVANGER Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk 10

Detaljer

Tips og råd for god økonomistyring

Tips og råd for god økonomistyring Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet PLANLEGGINGSFASEN FØR DU STARTER Kalkyler enkle beregninger Budsjettering GJENNOMFØRING, BRUK OG FORSTÅELSE Regnskapet: De faktiske tall Faresignaler

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 16-03-2015 JPS CONSULTING AS Org. nr. 989747983 Bjørnveien 15 a 0774 OSLO Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk 10

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 12-06-2013 OPTIEL VEST AS Org. nr. 994272713 Fabrikkveien 2 4033 STAVANGER Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk 10

Detaljer

Fakultet for samfunnsfag. Institutt for økonomi og administrasjon. Regnskap for revisorer. Bokmål. Dato: Mandag 12. mai 2014. Tid: 6 timer / kl.

Fakultet for samfunnsfag. Institutt for økonomi og administrasjon. Regnskap for revisorer. Bokmål. Dato: Mandag 12. mai 2014. Tid: 6 timer / kl. Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon Regnskap for revisorer Bokmål Dato: Mandag 12. mai 2014 Tid: 6 timer / kl. 9-15 Antall sider inklusive forside: 6 + ett vedlegg (3 sider),

Detaljer

Grunnleggende regnskap

Grunnleggende regnskap Grunnleggende regnskap av Aage Sending Fagbokforlaget 3. utgave Løsningsforslag til egentreningsoppgavene og Test deg selv Oppdatert/rettet siste gang: 2012-9-18 For de som lastet ned løsningsforslagene

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. HREV120 Videregående finansregnskap. Kontinuasjonseksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. HREV120 Videregående finansregnskap. Kontinuasjonseksamen høsten 2014 \/ Høgskolen i Hedmark HREV120 Videregående finansregnskap Kontinuasjonseksamen høsten 2014 Eksamenssted: Campus Hamar Eksamensdato: 7. januar 2015 Eksamenstid: 09.00-13.00 Sensurfrist: 28. januar 2015

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. LGA2002 Forvaltning og drift HØSTEN 2011. Privatister. Vg2 Landbruk og gartnernæring

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. LGA2002 Forvaltning og drift HØSTEN 2011. Privatister. Vg2 Landbruk og gartnernæring OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen LGA2002 Forvaltning

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 20-05-2014 ENERGIA AS Org. nr. 966033789 7. Etasje Storgata 112 3921 PORSGRUNN Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk

Detaljer

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode.

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode. Budsjettguiden Budsjettering er for de fleste et must : Her simulerer du hva du tror vil skje med foretaket ditt i året som kommer, og hva dette økonomisk sett vil føre til. Vil du tjene penger - eller

Detaljer

Regnskapsanalyse. Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2005

Regnskapsanalyse. Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2005 Regnskapsanalyse Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2005 Utarbeidet av LO Innspill kan gis til LOs Næringspolitiske avdeling v/ Fanny Voldnes e-post: fanny.voldnes@lo.no

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. SSS2003 Økonomi og administrasjon HØSTEN 2011. Privatister. Salg, service og sikkerhet

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. SSS2003 Økonomi og administrasjon HØSTEN 2011. Privatister. Salg, service og sikkerhet OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen SSS2003 Økonomi

Detaljer

KLED190 LEDELSE OG ØKONOMISTYRING

KLED190 LEDELSE OG ØKONOMISTYRING J ä Høgskolen i Hedmark KLED190 LEDELSE OG ØKONOMISTYRING 7 dager individuell hjemmeeksamen Ordinær eksamen høsten 2014 Eksamenssted: Kongsvinger Eksamensdato: 12. - 19. desember 2014 Eksamenstid: utleveres/innleveres

Detaljer

Verdivurdering. Eksempel AS. Utført av LISU Consult AS 01.03.2010. Innholdsfortegnelse. 1. Innledning Side 2

Verdivurdering. Eksempel AS. Utført av LISU Consult AS 01.03.2010. Innholdsfortegnelse. 1. Innledning Side 2 Verdivurdering Av Eksempel AS Utført av LISU Consult AS 01.03.2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Side 2 2. Kort regnskapsanalyse med konklusjoner og tiltak Side 3 3. Avkastningsverdi - resultatvurdering

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4 Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Produkter Kunder Finansregnskap Penger Ansatte Penger Kontanter Penger Inntekter og innbetalinger

Detaljer

Budsjett og investeringer??

Budsjett og investeringer?? Driftsresultat Resultat før skatt Likviditetsgrad I og II Soliditet Kapitalens omløpshastighet Finanskostnader Resultatgrad 2,5 Lønnsomhet Sikkerhetsmargin 20 % Budsjett og investeringer?? Totalkapitalrentabilitet

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 17-08-2015 ULLSTRØM FEPO AS Org. nr. 940794927 Østre Aker vei 99 0596 OSLO Innhold 3 Identifikasjon 4 Rating 5 Rating historikk 8 Payment Index/Limit 10 Grunnfakta 11 Styret/Juridisk

Detaljer

Individuell skriftlig eksamen. SPM 245- Økonomi. Onsdag 23. mai 2012 kl. 10.00-14.00. Hjelpemidler: kalkulator

Individuell skriftlig eksamen. SPM 245- Økonomi. Onsdag 23. mai 2012 kl. 10.00-14.00. Hjelpemidler: kalkulator BACHELOR I IDRETTSVITENSKAP MED SPESIALISERING I SPORT MANAGEMENT 2011/2013 Individuell skriftlig eksamen i SPM 245- Økonomi Onsdag 23. mai 2012 kl. 10.00-14.00 Hjelpemidler: kalkulator Eksamensoppgaven

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 15-05-2015 TRAPPEVASK SERVICE AS Org. nr. 885375162 Marcus Thranes vei 64 1472 FJELLHAMAR Innhold 3 Identifikasjon 4 Rating 5 Rating historikk 8 Payment Index/Limit 10 Grunnfakta 11

Detaljer