som skal byggje bustad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "som skal byggje bustad"

Transkript

1 Rettleiing for deg som skal byggje bustad nær støybelasta veg

2 Når lyd blir støy Pressluftsbor (udempet) i 40 m avstand Høyeste innendørs trafikkstøynivå i utsatt byleilighet Oppstigende DC9 jetfly i 200 m avstand På fortau i sterkt trafikkert gate (gjennomsnittsnivå) Normal stemme på 1 m avstand I heimen, på arbeidsplassen og i nærmiljøet er det mange ulike lydkjelder som påverkar oss. Når lyden blir plagsam og uroar oss, blir den definert som støy. Ulike lover og retningsliner regulerer støyproblematikken. Bur du langs eksisterande veg, er det forskrift om grenseverdiar for støy med heimel i Forureiningslova som gjeld. Skal du byggje nytt i eit støybelasta område, er det Plan- og bygningslova som legg nødvendige føringar. Statens vegvesen arbeider aktivt med støyproblema. Denne brosjyren tek utgangspunkt i Planog bygningslova og er meint som rettleiing for dei som ønskjer å byggje ny bustad langs støybelasta veg. Det er utarbeidd ein eigen brosjyre for dei som bur langs sterkt støybelasta veg. Daglege situasjonar Lyd blir målt i ein desibelskala der 0 db(a) er den svakaste lyden eit menneske kan høyre, medan smertegrensa går ved 120 db(a). Figuren til venstre viser lydnivået i ein del daglege situasjonar. Støynivå og sjenanse Vegtrafikkstøy og fleire andre typar støy som varierer over tid, blir omtala som døgnekvivalent støynivå - db(a). Det er gjennomsnittleg støynivå over 24 timar, db(a), som utgjer grunnlaget for vurdering av vegtrafikkstøy, ikkje lydnivået frå rushtrafikk og andre utsette tidsrom isolert sett. Høg støy kan føre til sjenanse: Ei ubehagelig kjensle av å bli uroa eller plaga. Støyplagene blir graderte på ein skala frå «sterkt plaga» til «ikkje plaga/litt plaga». Kor mange som opplever å vere «sterkt plaga» og «plaga», varierer med lydnivået: 1 million nordmenn bur i bustader med utandørs døgnekvivalent støynivå over 55 db(a). Av desse er om lag «sterkt plaga» av støy. Utandørs støy Sterkt plaga Plaga Støynivå 55 db(a) 10% 25% Støynivå 65 db(a) 20% 40% Støynivå 75 db(a) 40% 55% Figuren gjeld utandørs støy. Støy fra kjøleskap i lite kjøkken Blader som rasler i stille vær Trafikkstøy skaper ofte søvnforstyrring. Redusert helse- og livskvalitet Støy kan føre til redusert helse- og livskvalitet. Forstyrring av samtale og vanskar med å lytte er vanlege følgjer av trafikkstøy. Det er òg søvnforstyrring, endra åtferd samt problem med konsentrasjon og motivasjon. Sterke støyplager er eit varsel om stressbelasting og fare for sjukdom. Det er dokumentert at personar som bur i bustader ved sterkt trafikkerte gater, er meir nedstemte og mindre avslappa enn personar som bur i rolege omgjevnader. Larmskadar som permanent øydelagde sanseceller er derimot ikkje eit sannsynleg resultat av vegtrafikkstøy. I eit moderne samfunn er vi konstant omgitt av lydkjelder med ulikt støynivå (Illustr. Norsk forening mot Støy).

3 Det er strenge reglar for bustadplanlegging og bygging i støyutsette område. All erfaring viser at det er lønnsamt å ta støyproblema på alvor i planleggings- og prosjekteringsfasen. Utbetringar i ettertid er kostbare og let seg ofte ikkje gjennomføre. Eigne behov Sjølv om minstekrava er strenge, opplever mange at støyforholda ikkje tilfredsstiller eigne krav til livskvalitet etter at bustaden er tatt i bruk. Blir du lett plaga av støy eller stiller spesielle krav, kan det vere lurt å planleggje etter strengare grenser enn minstekrava. Kva påverkar støynivået? Trafikkstøyen i aktuelle utbyggingsområde blir rekna ut på grunnlag av opplysningar om gjennomsnittleg trafikkmengde (ÅDT), fart, topografi og avstand mellom veg og bustad. Støynivået legg føringar for arealutnytting og vidare dimensjonering av tiltak på tomt og bustad. Stor støybelasting avgrensar mogleg plassering og utforming av bustaden, og kan gjere det nødvendig med spesielt god lydisolering. Figuren til høgre viser dei viktigaste faktorane i støyutrekningane. Støygrense innandørs Forskrift til Plan- og bygningslova set krav om eit døgnekvivalent støynivå innandørs på høgst 0 db(a). Er det mykje trafikk om natta, skal maksimalt nattleg støynivå i soveromma ikkje vere høgare enn 45 db(a). Reglar for støy på privat og felles uteplass finst i Miljøverndepartementets retningsliner T-8/79 og T-1/86. Øvre grense er db(a). I enkelte regulerte område er det sett særskilte, juridiske krav til høgste tillate støynivå i reguleringsplanen. 50 Trafikkmengde Trafikksamansetjing Fart Stigning STØYNIVÅ Køyreunderlag Refleksjon Avstand Marktype Planlegging og tilpassing Strenge støykrav treng ikkje vere til hinder for bustadbygging, men støyreduserande tiltak blir ekstra viktige i støyutsette område. Det kan vere mogleg å byggje gode bustader sjølv om utandørs støynivå nærmar seg 70 db(a). Då må ein ta støyproblematikken, både utandørs og innandørs, på alvor i regulerings- og prosjekteringsfasen. No ser vi nærare på kva for støyførebyggjande tiltak som er relevante når du skal tilfredsstille støykrava. Akustiske rådgjevarar hjelper deg med vitskaplege utrekningar som gir eit godt grunnlag for å planleggje tiltak. Start støyplanlegging tidleg Støykrav til uteplass God planlegging lenge før byggjestart er ein føresetnad for å utnytte tomteareal nær støybelasta veg.

4 Utforming er viktigast Planløysing og utforming av bustaden er dei to viktigaste verkemidla i arbeidet med å redusere støynivået. I tillegg kan skjerming, fasadeisolering og balansert ventilasjon vere viktige støyførebyggjande tiltak. Planløysing av tomta Nye bustader skal ha privat uteplass og tilgang til leikeplass med akseptable støyforhold. Det kan vere nødvendig å prosjektere lange, tynne bygningskroppar, og å binde dei i hop til ei samanhengande kjede ved hjelp av lokale støyskjermar. Bygningen kan på denne måten få ei stille side samtidig som utearealet blir skjerma. Sjølv på stader med mykje trafikkstøy kan god planløysing gje fine og relativt stille plassar. I enkelte tilfelle kan ei samla vurdering av støy og andre trafikkale forhold likevel ende opp i ein konklusjon der arealet blir vurdert som ueigna for bustadbygging. Planløysing av bustaden God utforming av bustaden kan gjere det lettare å løyse støykonfliktar. Soverom og stue bør plasserast på ei «stille» side, vendt vekk frå støyen. Vinterhagar, glasverandaer og liknande kan fungere som barriere mot støykjelda. Skjerma uteareal Bygningskroppen skjermar utearealet. Ei planløysing med opphaldsrom som vender vekk frå støyen. Bruk av skjerming Ein støyskjerm er ein konstruksjon som blir plassert mellom støykjelda og utbyggingsområdet for å reduserte støynivået på tomta. Dersom bustaden er låg eller lokalisert i ei skråning som er lågare enn vegen, kan ein oppnå god effekt med ulike former for skjerming. Skjermen skal tilpassast bustad og terreng, og plasseringa i terrenget vil vere avgjerande for støydempingseffekten. Skjerminga vil berre ha effekt dersom skjermen er tett og det ikkje er sikt frå bustad til støykjelde. Tette hagegjerde og jord- og steinvollar kan vere andre alternativ, medan ein liten lokalskjerm ved bustaden kan vere nødvendig for å tilfredsstille støykrava. Det er ei fagleg krevjande oppgåve å dimensjonere støyskjermar. Kontakt vegvesenet eller rådgjevande ingeniørar for meir informasjon. Er skjerming mogleg langs vegen eller ved uteplassen? Isolering og ventilasjon Spesiell isolering av bustaden kan vere nødvendig for å få tilfredsstillande støynivå innandørs. Det er vindauge og ventilar som påverkar dempingsgraden mest. Vanlege vindauge er sjeldan tilstrekkeleg der det er støy. Balansert ventilasjon er ofte nødvendig for å unngå støy gjennom ytterveggsventilar. Slik ventilasjon gir òg betre inneklima. Både rett utnytting av tomta og god planløysing er viktige støyførebyggjande tiltak.

5 Krav til dokumentasjon Ved bustadbygging langs støybelasta veg må du dokumentere akseptabelt støynivå med hjelp frå fagfolk. Du må også dokumentere støydempande tiltak ved rehabilitering av bustad i støyutsett område. Klare ansvarsliner Byggherre og innleidde fagfolk er saman ansvarlege for at bustaden oppfyller krava til støynivå. I større prosjekt må fagkyndige vere godkjente for slike prosjekterings-, utføringsog kontrolloppgåver. Kommunen skal sjå til at dei fagkyndige er godkjente, at kontrollopplegget fungerer og at krav, særlege forhold på staden og aktuell planløysing blir diskutert med byggherren. Statens vegvesen skal godkjenne byggjeavstand frå veg dersom ein riksveg er nærare enn 50 meter eller ein fylkesveg nærare enn 15 meter. Vegvesenet vil òg ha uttalerett ved etablering av støyskjerm langs vegnettet, mellom anna på grunn av sikten i kryss og avkøyringar. Statens vegvesen får ofte klager frå folk som blir utsett for trafikkstøy i eksisterande bustadområde. Det er viktig å understreke at vegvesenet berre er ansvarlig for utbetringar når støynivået innandørs er på 42 db(a) eller meir (sjå vår brosjyre «Støyutbetring for deg som bur langs eksisterande veg»). Grunnlag og prognosar Det må reknast ut utandørs støy (støyfasade, stille sider, uteplass), og innandørs støy (opphaldsrom, soverom). Utrekningane skal ta høgde for ein realistisk, framtidig trafikksituasjon innanfor ei prognosetid på 10 år eller meir. Er utrekningane baserte på skjerming langs veg eller uteplass, må skjerminga visast i byggjeplanen. Tilsvarande gjeld også for berekning av innandørs støy. Ventil Vindu Vegg Luftekanal/pipe Tak Lydoverføring utanfrå og inn kan skje på forskjellige måtar. Støyen kan dempast ved planløysing og utforming av bustaden, samt ved ei rekkje andre tiltak. Alle desse må dokumenterast av fagfolk. Forseinking og prosedyre Manglar reguleringsplanen/byggjeplanen vurdering av støytilhøva eller tiltaka, vil Fylkesmannen si miljøvernavdeling og Statens vegvesen stille krav om at dette blir utarbeidd. Slike manglar fører til forseinking av planprosessen. Uakseptable støyløysingar kan føre til erstatningsansvar overfor kjøparar. Du må søkje hjelp frå fagfolk for å planlagt og dokumentert støydempande tiltak.

6 HVPU-bustadene ved Glasskartunnelen på nordre utfartsåre i Bergen viser at god prosjektering kan gje tilfredsstillande støyforhold langs støybelasta veg. Høgt støynivå Bustadene blei prosjekterte og oppførte etter bygginga av nordre utfartsåre, der rushtrafikken frå ein tofelts motorveg er spesielt belastande. Då planarbeidet starta, låg døgnekvivalent støynivå utandørs på over 70 db(a). God planlegging og prosjektering har gitt uteplass med døgnekvivalent støynivå godt under 55 db(a). Effektiv skjerming HVPU-bustadene dannar ein lang samanhengande bygningskropp som er ein effektiv skjerm mot støyen. Fellesarealet og den stille sida får låg støybelasting. Bustadene har i tillegg godt lydisolert yttervegg, lydvindauge og balansert ventilasjon. Utearealet er vendt vekk frå støyen og har låg støybelasting. Støytilpassing nyttar God planløysing Bustadene er planlagte slik at dei romma der støyen vil vere minst plagsam, vender mot den støyutsette sida. Soverom og stue får dermed ein ekstra buffer mot trafikken. Den sterkt trafikkerte motorvegen like ved er ikkje til hinder for det gode bustadmiljøet som er omtalt på denne sida. Bustadene danner ein lang samanhengande bygningskropp som er ein effektiv skjerm mot støyen.

7 Her får du meir informasjon Kontakt gjerne Statens vegvesen for ytterlegare informasjon om støyproblematikken i denne foldaren: Statens vegvesen Region Vest Telefon: Heimeside: Informasjon om støy, førebygging, regelverk og liknande, finn du i Støyhåndboka, TA-1827/2001. Denne kan du kjøpe eller skaffe hos Statens forureiningstilsyn, telefon Sjå også SFT sine heimesider: For bistand til støyberekning, råd om planløysing, dimensjonering av støyreduserande tiltak og liknande, kan du slå opp i Telefonkatalogen Gule sider, under Rådgivende Ingeniører Akustikk. Du kan òg få informasjon hos Norsk forening mot Støy Storgt OSLO Telefon: Utarbeidd i samarbeid med Kilde Akustikk ved Sigurd Solberg. Produksjon: Reklamebyrået AG2 Andre viktige kontaktorgan er fagavdelingane i dei enkelte kommunar og fylkeskommunar, og fagavdelingane hos Fylkesmannen. Fylkesmannen er forureiningsstyresmakt og klageinstans i støysaker. Statens Bygningstekniske etat er sentral myndigheit for byggeteknisk regelverk, og Kommunal- og regionaldepartementet er øvste forvaltningsorgan for byggjesaker.

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saka gjeld: PRIVAT OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RENE 1. DELEGERT VEDTAK: I medhald av delegeringsreglement vedteke

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009. "Der alle skulle tru at nokon kunne bu

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt  Modell for bustadbygging Stord oktober 2009. Der alle skulle tru at nokon kunne bu STORD KOMMUNE Rapport Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009 "Der alle skulle tru at nokon kunne bu I 7 Bakgrunn Stord kommune søkte 10.10.08 om kompetansemidlar frå Husbanken Region Vest

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 07 24 «Arbeidstilsynet arbeider for eit godt arbeidsliv.

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013 Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Forprosjekt Skredsikring rv. 13 Vik-Vangsnes, løysing i sør side 0 Forord På oppdrag frå Vegavdeling

Detaljer

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014 Ny næring i gamle bygg i strandsona Rettleiarhefte 2014 Ny det næring vind og dei i gamle fekk bør bygg i seglet. i strandsona Rettleiarhefte Steinsland. Foto: Inger Elise Økland Børnes. Ordet er frå den

Detaljer

Stråling frå elektronisk kommunikasjon

Stråling frå elektronisk kommunikasjon Stråling frå elektronisk kommunikasjon Ei orientering frå Statens strålevern og Post- og teletilsynet Kva er stråling? I kvardagen omgjev vi oss med ulike typar stråling, frå både naturlege og menneskeskapte

Detaljer

INNHALD 1. INNLEIING 1.1. VEDTAK I K-SAK 86/08 1.2. MÅL FOR ARBEIDET MANDAT 1.3. DELTAKARAR 1.4. RAPPORT FRÅ PROSESEN 1.5. HØYRING 1.6. POLITISK BEHANDLING 1.7. SAMANDRAG 2. BAKGRUNN 2.1. TEKNISK RAPPORT

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd Eksempelsamling med kommentarar Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd SSØ 01/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord God statleg styring føreset

Detaljer

Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer

Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer ARTIKKEL 3 Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer I denne artikkelen presenterer vi ulike metodar som fylkesmennene har prøvd ut under satsinga på tilsyn med tenester til eldre i 2009 2012.

Detaljer

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader 3 2010 R E T T L E I A R Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding

Detaljer

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 ARTIKKEL 2 Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 Tilsyn er risikoinformerte. Tilsynsorganet leitar der det er mest sannsynleg at det finst svikt som får alvorlege

Detaljer

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald Kunden og BIR Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald 1 Innhald Om BIR... 3 Formålet med rettleiaren... 4 Korleis rettleiaren er bygd opp... 4 Kapittel 1: Innleiande informasjon...

Detaljer

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010 Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte Juni 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelin ga Dei vidaregåande skolane i Hordaland Vår ref.: (nyttasl ved korre.spondanse) Dykkar

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Verneombodsarbeid slik kan det gjerast. Verneombodsarbeid. ein sjølvsagd del av arbeidsdagen.

Verneombodsarbeid slik kan det gjerast. Verneombodsarbeid. ein sjølvsagd del av arbeidsdagen. Verneombodsarbeid slik kan det gjerast Verneombodsarbeid H M S slik kan det gjerast ein sjølvsagd del av arbeidsdagen. 1 Forord Denne boka er eit resultat av samarbeid i vernetenesta i Helse Vest. Mykje

Detaljer

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Halstein gård - Støyutredning Utgave/dato: 3/ 7. apr. 2015 Arkivreferanse:

Detaljer

Høyri JP 14/2157. forslag 11.2.2014. Høyring. Høyringsutkast 25.4.2014

Høyri JP 14/2157. forslag 11.2.2014. Høyring. Høyringsutkast 25.4.2014 Høyri ringsutkast kommunedelplan for Trafikktrygging 2013-2025 (revisjon av handlingsplann følgjar separat) JP 14/2157 Sak 11/ /604 Gulen kommune Forslag PLT / FVR, Høyringsutkast Vedtak 1. gongs høyring,

Detaljer

Skredsikring E16 Nærøydalen

Skredsikring E16 Nærøydalen FORPROSJEKT Skredsikring E16 Nærøydalen Vurdering av alternativ ved Sleen/Fyre Voss kommune Illustrasjon v/david Fürstenberg, SVV Region vest Leikanger, R.vegktr Dato: November 2013 Forprosjekt E16 Nærøydalen.

Detaljer

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL DEL I GRØNTSTRUKTUR OG TURVEGAR DEL II HOVUDNETT FOR GANG- OG SYKKELVEGAR PROSJEKTRAPPORT - 30.08.2010 1

Detaljer

Nasjonalt utviklingsprogram. Landbruksbygg og kulturlandskap Sluttrapport

Nasjonalt utviklingsprogram. Landbruksbygg og kulturlandskap Sluttrapport Nasjonalt utviklingsprogram Landbruksbygg og kulturlandskap Sluttrapport Februar 2013 1 Samandrag Denne sluttrapporten tek sikte på å samanfatte informasjon og lærdom frå utviklingsprogrammet Landbruksbygg

Detaljer

Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule

Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule Miljødirektoratet v/fylkesmannen i Rogaland fmropost@fylkesmannen.no 19. desember 2014 Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule Vi viser til vedtak gjort av Fylkesmannen i Rogaland 17.11.2014,

Detaljer

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning?

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? Gro Marit Grimsrud Finn Ove Båtevik Marte Fanneløb Giskeødegård Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? 2 Møreforsking

Detaljer