Emne: Emnekode: Faglig veileder: I Eksamenstlo: 2BA. 2BB og 2BC

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Emne: Emnekode: Faglig veileder: I Eksamenstlo: 2BA. 2BB og 2BC"

Transkript

1 ~ hsgskolen i oslo Emne: Emnekode: Faglig veileder: Byggesak ~O ~-- :J_J02~ Christian N. Rolfsen Gruppe(r):. Dato: I Eksamenstlo: 2BA. 2BB og 2BC Eksamensoppgaven I Anta\l sider (inkl. A.ntall oppgaver: Antall vedlegg: besclr av: Torsiden): Tillatte hjelpemidler: I Skrive- og tegnesaker. Lover, forskrifter ml veiledninger, Veilederen "Grad av utnytting" og NS Ilkke kommuniserbar kalkulator, er tillan! Kandidaten ma selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig. Ved eventuelle I uklarheter i oppgaveteksten skat du redegjere for de forutsetninger du legger tit grunn for lesningen. Avdeling for ingenisrutdanning. Cort Adelersgate Oslo. tit faks:

2 Generelle opplysninger: Vi skal bygge et skolebygg med 5 etasjer, bygningens bredde og lengde er 20 x 60 meter, innvendig malt. Bruksarealet per etasje (ink!. trappeoppgang og heis) er 1200 m2 (dvs. til sammen 6000 m2 bruksareal for hele bygget). Netto innvendig etasjeh~yde (fra gulv til himling) er 2,7 m, og avstanden mellom etasjeskillerene (fra gulv til gulv) er 3,0 meter. Vindusarealet utgj~r 15 % av bruksarealet. Byggeforskriftens krav skat oppfylles! For skolebyggetan du regne at del samtidig oppholder seg 150 personer i hver etasje, til sammen 750 personer. Oppgave 1 - Ventilasjon (10 %) Beregn n~dvendig ventilasjon i skolebygget i 1/5 og i m3/time. Det er brukt dokumentert lavemitterende materialer i skolebygget. (NB: Ikke beregn separat luftbehov tit heissjakt og sanitrerrom/vatrom i tillegg. denne tufted gar som "omluft". dvs. 185 av tuft som ferst bar ventilert andre deter av bygningen.) Oppgave 2 - Energibruk (30 %) Beregn bygningens energibehov i kwh per m2 ar -- i henhold til qramme-fonnelen. Ventilasjonssystemet bar varmegjenvinning. (Bygget er i Osloomri,det slik at konstantene i veiledning til TEK gjelder direkte.) Oppgave 3 - Lydforhold (10 %) Finn kravene tilluftlydreduksjon me 110m klasserom uten d~rforbindelse (R'w) og trinnlydniv~ mellom to klasserom (L'w,n) og etterklangstiden (T) i klasserom. Bruk minimumskravenc, (benytt lydklasse C i NS 8175 sam kravsett.) Se vedlegg 1

3 I Oppgave 4 - Brann (30 %) Hvilken risikoklasse og brannklass er skolebygget i? Hva betyr R60/Al,sl,dO? Kan du fylle inn de riktige verdiene for skolebygget i labelled nedenfor? Parameter - -! Brannmotstand (BM) for bygningens I brerende hovedsystem I-8M - for~ endekonstrukssjo-ni;i som omslutter - heis-siakt~r. - I BM - Bzren<!e ~tas~eskillere. I BM - Skillende konstruksjonc;r mot Heismaskimom. BM - Seksjoneringsvegg mot I nabobyggene/ brannvegg, (anta Skolebygg Breresystem Skolebygg I Overflatekrav lev. 'kommentarer MJ/m2). - m Trapperom - Type (Tr I, Tr 2 eller Tr I BM - ~rene fra komdor ti1 3)1 Oppgave 5 - Generelt (20 %) a) Fyll ut vedlagt s~knad om ansvarsrett for prosjektering og utf~relse av delle skolebygget? (Se vedlegg 2) b) Hvilke andre s~knadspapirer elul de du bar fylt ut ma du levere inn nar du s~ker om byggetillatelse for dette bygget? Vi regner moo at dette er en et-triluls s~knad, da saken er vedtatt av kommunestyret. c) Hvor stor ~r et repos som skal brukes av rullestolbrukere vrere? d) Hvor h~y b~r fri h~yde i trapp i skolebygget v~re? Hvor brede ma trappene skolebygget v~re? e) Hvor langt ma to bygg ligge fra hverandre slik at man slipper brannskillende konstruksjon? Finnes det en paragraf ( ) i plan og bygningsloven som tar hensyn til dette?

4 Side 10 NS 8175:1997 1f\ 4.6 LydnlvA utenders - grenseverdier for utemilje Grenseverdier for lydniva utend0rs fra tekniske installasjoner og utenders Iydkilder ved boliger i de ulike Iydklasser er angitt i tabell 6. ~ "-.t' Tabell 6 - Lydklasser for boliger. Hoyeste grenseverdier for utendors A-veid ekvivalent lydtrykkniva, LpA,8Q,T 09 maksimalt lydtrykkniva LpA.m8x 5 Skoter og andre bygninger tit undervisning Lydklasser for skoler og andre bygninger som brukes til undervisning er angitt i tabell 7 ti113. MERKNAD I undervisningslandskap, dvs. for sterre rom tit undervisning av f1ere klasser eller gropper gjelder ikke delkravene tilluftlydisolasjon og trinnlydniva. Spesiell akustisk regulering er nsdvendig for a redusere uheldige Iydforhold i undervisningslandskap. 5.1 Luftlydisolasjon Grenseverdier for luftlydisolasjon i skoler og andre bygninger som brukes tit undervisning, i de ulike lydklasser er angitt i tabell 7 og 8. T abell 7 - Lydklasser for skoler. Laveste grenseverdier for veid feltmalt Iydreduksjonstall, R'w, MERKNAD For A oppna samlet Iydisolasjon for vegg med dsrforbindelse mellom k.lasserom og korridor i klasse A tit D, ber det brukes dsr med derk.lasse henholdsvis minst 40, 35, 30 og 25 db etter NS 3150 [7]. For A oppna Iydisolasjon i skillevegg med der etter kravene i klasse A 08 B, ber det brukes forbindelse med doble darer. J

5 1~ Side 11 NS 8175:1997 Tabell 8 - Lydklasser for spesialrom i skater og andre bygninger for undervisning. Laveste grenseverdier for veid feltmalt Iydreduksjonstall, R'w Type bnksrom Mellom musikkrom, fomringsrom, rom for kroppseving, enkle lydstudioer eller andre spesialrom med smyende aktiviteter og andre klasserom/ fell esareal er Mellom spcsialrom sam nevnt ovenfor og fellesgang/korridor med derforbindelse (se Merknad 1) Mellom musikkrom for elektrisk forsterket musikk, slagverksrom osv., 08 andre klasserom 0.1. Mellom spesialrom som nevnt ovenfor og fellesgang/korridor moo oorforbindelse (se Merknad 2) Mellom stsrre auditorier/ saler og andre undervisnings- og oppholdsrom MeUom sater 08 rom som foran og fellesgang/ korridor med dsrforoindelse (se Merknad 3) R'w KlasseA + C5O-5(KKI KJasseB R' w + Cs S KlasseC R'w 55 so KlasseD R'w (70) (SS) 60 (65) so 60 (.5.5) so MERKNAD 1 For A oppni samlet lydisolasjon for yegg med dsrforbindelse mellom spesialrom og korridor i klasse A. bet det brukes dempet sluseforbindelse med to defer med dsrklasse 30 og 35 db etter NS 3150 [7]. For A oppna lydisolasjon i skillevegg med dsr etter kravet i klasse B. bet det brukes doble dsrer moo begge dsrene i klasse 30 db. og i klasse C med dsrer i klasse 25 og 30 db etter NS 3150 [7]. MERKNAD 2 For A oppna samlet lydisolasjon for yegg med dsrforbindelse mellom musikkrom for elektrisk forsterket musikk 0.1. og korridor i klasse A. bet det brukes dempet sluseforbindelse med to dsrer med dsrklasser 30 og 35 db. og i klasse B begge dsrer i klasse 30 db etter NS 3150 [7]. For A oppna lydisolasjon i skillevegg med dsr etter kravet i klasse C. bet det brukes doble deter med begge dsrene i klasse 30 db. og i klasse D med deter i klasse 25 og 30 db. MERKNAD 3 For A oppna samlet lydisolasjon for yegg med dsrforbindelse mellom saler 0.1. og korridor i klasse A. B og C. bet det brukes dempet sluseforbindelse med to deter av dsrklasse henholdsvis midst 30 og og 30. og 25 og 30 db etter NS 3150 [7]. For A oppna lydisolasjon etter kravet i klasse D for skillevegg med dsr. bor det brukes doble deter med deter i klasse midst 25 og 30 db..

6 Side 12 NS 8175: Trinniydnlv6 Grenseverdier for trinnlydniva i skoler og andre bygninger som brokes til undervisning, i de ulike Iydklasser er angitt i tabell 9 og 10. r Tabell 9 - Lydklasser for skoler. Heyeste grenseverdier for feltrn~lt veld normallsert trinnlydniv~, L ' now Tabell10 - Lydklasser for spesialrom i skoler og andre bygninger for undervisning. Heyeste grenseverdier for feltmalt veid normalisert trinnlydniva, L ' RoW Type bn*8rom Mellom musikkrom, fonningsrom, rom for kroppseving. enkle lydstlxlioer eucr andre spesialrom moo stsyende aktiviteter, saint fra slike rom tit andre klasserom/ feuesarea1cr Tit spcsialrom sam foran fta feuesgang/korridor moo derforbindelse Mellom stene auditorierl saler og andre undervisnings- og oppholdsrom Til spesialrom som foran fra fellesgang/konidor med dorforbindelse KlasseA Kl88seB KlasseC KluseD S3 58 so S () ' MERKNAD Trinnlydnivi blir som regel ivaretatt i forbindelse med de strenge grenseverdiene for luftiydisolasjon. 5.3 Etterklangatid Grenseverdier for etterkjangstid i skoler og andre bygninger som brokes tit undervisning, i de ujike Iydklasser er angitt i tabellli. Grenseverdiene for etterklangstid gjelder for hvert oktavband i frekvensomddet fra 125 Hz ti12 khz. For idreushaller og trapperom gjelder grenseverdier tit etterklangstid henholdsvis fra 250 og 500 Hz. '"-

7 Side 13 NS 8175:1997 Tabell11 - Lydklasser for skoler. HByeste grenseverdier for etterklangstid, T Type bfuksrom I undervisningsrom, klasserom, nujterom (se Merknad 1 og 2) I undervisningsrom for syns- og herselshemmede (se Merknad 2) I feuesarealer og korridor/ trapperom I stsrre auditorierlsaler og andre undervisnings- og oppholdsrom (se Merknad 3) Gymnastikksal med volum V < 3000 m3 Svsmmehall moo volum V < 2000 m3 KJasseA (s) KlasseB (s) KlasseC (5) 0,6 0,8 KlasseD (s) 0,6 0,9 0,3 0,5 0,6 0,6 0,8 1,0 1,3 1,5 Fastlegges spesielt Fastlegges spesielt Fastlegges spesielt Fastlegges spesielt 1,0 1,2 1,5 2,0 1, ,0 2,5 MERKNAD I Etterklangskravene gjelder for vanlige middels store rom. For ~ rom vii Doe ledger etterklangstider vzre riktig. Dette gjelder ogsa i undervisningsrom for sang og musikk. Etterklangstidene ber ikke vzre vesentlig lavere enn angitte verdier i klasse A og B. MERKNAD 2 For a oppna tilfredsstillende taleforstaelighet i undervisningsrom 0.1. ber' det vzre ret1ekterende felt i himling overog foran tal.erplassen. De strenge kravene tit kortere etterklangstid kan oppnas lettere for mindre klasse- og grupperom. Sioydsaler og andre rom moo spesielt stbyende aktiviteter ber ha kortere etterklangstid. MERKNAD 3 Auditorier og stsrre sater krever spesiell akustisk reguiering for a oppna tilfredsstillende taleforstaelighet eller andre snskede egenskaper. Grenseverdier for etterklangstid vii derfor avhenge av broksform8let og etterklangstiden vii ikke alene vzre en tilstrekkelig beskrivende egenskap. For musikksaler bor etterklangstiden eke mot lavere frekvenser slik at verdien av T 125 Hz er ca. 1,4 X T 1 khz' Det ber vzre skra reflekterende flate i himling over og foran talerplassen, samt eventuelt absorbenter i bakveggen. 5.4 LydnivA innenders fra tekniske installasjoner Grenseverdier for lydniva innenders fra tekniske installasjoner i skoler og andre bygninger sam brukes til undervisning, i de ulike lydklasser er angitt i tabell12 og 13. Tabell12 - Lydklasser for skoler. HByeste grenseverdier for InnendBrs A-veid maksimalt lydtrykkniva LpA,max i brukstid MERKNAD Grenseverdiene i klasse A og B, spesielt i rom for syns- og hsrselshemmede, oor ses i sammenheng moo kriteriene tit etterklangstid. NAr etterklangstiden blir kortere og Iydisolasjonen forbedret, ber forstyrrende komponenter av bakgnmnsstey, bl.a. fra tekniske installasjoner, reduseres.

8 I Vedlegg nr Kommunen. : Seknad om ansvarsrett Kontrollplan etter plan- og bygningsloven r- TI kommune Gnr )-Snr. Festenr j Seksjonsnr I Bygning$nr Eiendom/ byggested Miesse yp-r;stiti ~ IBoMgIY Foretak Organisasjonsnr Adlesse I Postnr Poststed T8Ieton Telefaks Kontaktperson \ MobItetefon I E-pQ8t ad- I Ansvarlig seker (S0K) for tiltaket Forelak Foretakets underskrlft iht foretakets godkjenning! Foretak Calo Underskrifl I Dato - I Underskllft Gjentas med biokkbokslaver I Gjentas med blokkbokstaver Kommunens navn (stem~!) Oalo Juli.2003 Slde1av1

Innemiljø. 8-3 Innemiljø. 8-32 Luftkvalitet. 1. Uteluftens kvalitet

Innemiljø. 8-3 Innemiljø. 8-32 Luftkvalitet. 1. Uteluftens kvalitet Innemiljø 8-3 Innemiljø 8-32 Luftkvalitet 1. Uteluftens kvalitet Inneluften vil være avhengig av kvaliteten på uteluften. Forskriften stiller derfor krav om at man skal ta hensyn til kvaliteten på uteluften

Detaljer

Rapport 4761-2. Kilde Akustikk AS. Rosendal SPA-Hotell. Beregning av vegtrafikkstøy. for Rosendal SPA-Hotel AS juni 09

Rapport 4761-2. Kilde Akustikk AS. Rosendal SPA-Hotell. Beregning av vegtrafikkstøy. for Rosendal SPA-Hotel AS juni 09 Kilde Akustikk AS Rapport 4761-2 Rosendal SPA-Hotell Beregning av vegtrafikkstøy for Rosendal SPA-Hotel AS juni 09 Rapport 4761-2 11 sider Bergen Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss 2009-06-10

Detaljer

Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse Acoustic criteria for rooms and spaces for music rehearsal and performance

Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse Acoustic criteria for rooms and spaces for music rehearsal and performance Standard Norge fremlegger følgende forslag til Norsk Standard til kritikk: prns 8178 Høringsfrist: 2013-11-20 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse Acoustic criteria for rooms and spaces

Detaljer

Kapittel 13. Miljø og helse

Kapittel 13. Miljø og helse Kapittel 13. Miljø og helse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.02.2012 Kapittel 13. Miljø og helse Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser om luftkvalitet, termisk inneklima, strålingsmiljø,

Detaljer

Dps Kronstad Forprosjektrapport 15/10/2009 Helse Bergen H.F

Dps Kronstad Forprosjektrapport 15/10/2009 Helse Bergen H.F Dps Kronstad Forprosjektrapport 15/10/2009 Helse Bergen H.F Innvendig atrium Origo Arkitektgruppe as Nikolaikirkeallmenningen 2b 5003 Bergen, Norway Nettsider: www.origo.as Telefon: + 47 55 30 30 30 E-post:

Detaljer

BRANNTEKNISK VURDERING

BRANNTEKNISK VURDERING BRANNTEKNISK VURDERING RAPPORT Brannteknisk vurdering av rømningsveier, Casinetto Borettslag Oslo Gnr: 217 Bnr: 415 Mars, 2015 Baskerudberget 18 3531 KROKKLEIVA Orgnr: 997834534 MVA Epost: post@brannstrategi.no

Detaljer

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT Juli 2010 Side 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Sammendrag... 2 Forutsetninger... 3 1.1 Eiendomsinformasjon... 4 1.2 Branntekniske grunnlagsdata... 5 1.3 Bæresystem, etasjeskiller

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

Håndbok teknisk informasjon

Håndbok teknisk informasjon Håndbok teknisk informasjon Gipsplatekonstruksjoner Fagmessig utføring av gipsplatekonstruksjoner. Forord Dette heftet er en kortfattet veiledning til prosjekterende, planleggere og utførende. Det er tatt

Detaljer

Svar på anmodning om presisering av minstekrav til utsyn og romhøyde i TEK10

Svar på anmodning om presisering av minstekrav til utsyn og romhøyde i TEK10 Fylkesmannen i Rogaland att Lene Merethe Solheim Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Ref : 13/1050 Deres ref : 2013/1171 Dato : 22.02.2013 Svar på anmodning om presisering av minstekrav til utsyn og romhøyde

Detaljer

FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V PLANGODKJENNING

FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V PLANGODKJENNING FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V PLANGODKJENNING I 6 i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler stilles det krav om at virksomheten skal være godkjent. Søknad

Detaljer

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager Foto: fotolia Radonkonsentrasjonen i en bygning varierer over tid, og en radonmåling må fange opp denne naturlige variasjonen. Grenseverdiene for radon viser til årsmiddelverdien, altså gjennomsnittlig

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-8. Brannceller

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-8. Brannceller 11-8. Brannceller Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 02.10.2015 11-8. Brannceller (1) Byggverk skal deles opp i brannceller på en hensiktsmessig måte. Områder med ulik risiko for liv og helse

Detaljer

SØKNADSPAKKEN. for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett INNHOLD:

SØKNADSPAKKEN. for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett INNHOLD: SØKNADSPAKKEN for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett INNHOLD: Blanketter: -Søknadskjema for tiltak uten ansvarsrett (blankett 5153) -Søknadsskjema for ferdigattest (blankett 5167) -Nabovarsel

Detaljer

Brann- og lydisolering

Brann- og lydisolering Brann- og lydisolering 2 Denne brosjyren er ment som et enkelt oppslagsverk for alle som arbeider med branntekniske problemstillinger i forbindelse med prosjektering og utførelse av ulike konstruksjoner

Detaljer

Kapittel 13. Miljø og helse

Kapittel 13. Miljø og helse Kapittel 13. Miljø og helse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 15.10.2014 Kapittel 13. Miljø og helse Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser om luftkvalitet, termisk inneklima, strålingsmiljø,

Detaljer

Innemiljø. Oppfyllelse av kravene til innemiljø slik de er fastsatt i dette kapittel, kan dokumenteres på to måter, enten

Innemiljø. Oppfyllelse av kravene til innemiljø slik de er fastsatt i dette kapittel, kan dokumenteres på to måter, enten Innemiljø TEK 8-3 Innemiljø Bygning med installasjoner skal planlegges, prosjekteres, oppføres, vedlikeholdes og drives slik at innemiljøet oppleves tilfredsstillende. Det skal ikke oppstå helserisiko

Detaljer

1.10.2013: Endringer i veiledningstekst til TEK10

1.10.2013: Endringer i veiledningstekst til TEK10 1.10.2013: Endringer i veiledningstekst til TEK10 Endringene i veiledningsteksten vises i kursiv. Bestemmelse Ny veiledningstekst Gammel veiledningstekst 3-7. Løfteinnretning Til bestemmelsen: Henvisning

Detaljer

MAI 2006 BYGG KATALOGDEL 5 GLAVA TAR STØYEN. Praktisk lydisolering i eksisterende boliger HALVER STØY SPLITT FYLL TETT SPLITT FYLL TETT HALVER STØY

MAI 2006 BYGG KATALOGDEL 5 GLAVA TAR STØYEN. Praktisk lydisolering i eksisterende boliger HALVER STØY SPLITT FYLL TETT SPLITT FYLL TETT HALVER STØY MAI 2006 BYGG KATALOGDEL 5 GLAVA TAR STØYEN Praktisk lydisolering i eksisterende boliger MILJØVERN I PRAKSIS HALVER STØY SPLITT FYLL TETT SPLITT FYLL TETT HALVER STØY Glava tar støyen Støy er uønsket lyd

Detaljer

Mur og betong i bygningsmessig brannvern

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Publikasjon nr. 34 Mur og betong i bygningsmessig brannvern Prosjekteringsanvisning 2014 Revidert utgave 2014 brannvernsamarbeidet mur og betong FORORD Utgitt av: Brannvernsamarbeidet mur og betong (BMB)

Detaljer

HOVEDPROSJEKT: BIRI / MILJØBYGG. Mariskovegen 19 HÅVARD DYBENDAL OLE KRISTIAN EGGE TOR ANDERS SKOGSTAD. Dato: 12.05.2005

HOVEDPROSJEKT: BIRI / MILJØBYGG. Mariskovegen 19 HÅVARD DYBENDAL OLE KRISTIAN EGGE TOR ANDERS SKOGSTAD. Dato: 12.05.2005 HOVEDPROSJEKT: BIRI / MILJØBYGG Mariskovegen 19 FORFATTERE: ROAR DANIELSEN HÅVARD DYBENDAL OLE KRISTIAN EGGE TOR ANDERS SKOGSTAD Dato: 12.05.2005 SAMMENDRAG AV HOVEDPROSJEKT Tittel: Biri / Miljøbygg Nr.

Detaljer

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007 VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 4. utgave mars 2007 TEK Innhold Innhold... 4 Innledning...10 Om veiledningen... 10 Forskriftens virkeområde... 10 Dispensasjon... 11 Dispensasjon

Detaljer

Adv. Bjørn Jakobsen. Fly- og vegtrafikkstøy gnr 118, bnr 19, Tromsø

Adv. Bjørn Jakobsen. Fly- og vegtrafikkstøy gnr 118, bnr 19, Tromsø Adv. Bjørn Jakobsen Fly- og vegtrafikkstøy gnr 118, bnr 19, Tromsø RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU01 99257001 Kunde: Adv. Bjørn Jakobsen Fly- og vegtrafikkstøy gnr 118, bnr 19, Tromsø Sammendrag:

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Innhold

INNHOLDSFORTEGNELSE. Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Innhold...1 Innledning...6 Om veiledningen...7 Forskriftens virkeområde...7 Dispensasjon...9 Dispensasjon og bestående byggverk... 10 Hjemmeulykker... 10 Innemiljø... 11 Forpliktelser

Detaljer

Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til. Godt Inneklima. gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til. Godt Inneklima. gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til Godt Inneklima gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Versjon 22. april 2010 Innhold: 1. FORORD... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Arealmåling A 321.005. Bygninger generelt. Byggforskserien Planløsning. Høsten 1991. 0 Generelt. 1 Norsk Standard 3940

Arealmåling A 321.005. Bygninger generelt. Byggforskserien Planløsning. Høsten 1991. 0 Generelt. 1 Norsk Standard 3940 Bygninger generelt Arealmåling Byggforskserien Planløsning A 321.005 Høsten 1991 0 Generelt 01 Innhold, hensikt og bruk Bladet definerer begreper for arealmåling av bygninger/boliger. Det viser hva begrepene

Detaljer

Høringsnotat. Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10

Høringsnotat. Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 Høringsnotat 25. februar 2015 Saksnr. 15/1248 Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 Forslag til endringer i Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26. mars 2010 nr 488 og

Detaljer

Ren veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, utgave 2

Ren veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, utgave 2 Ren veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, utgave 2 Veiledningen ble utgitt av statens bygningstekniske etat (BE) første gang til forskriftens ikrafttreden i 1997. Dette er 2.

Detaljer

BRANNSTRATEGI Lunner kommune, Omsorgsboliger Frøystad

BRANNSTRATEGI Lunner kommune, Omsorgsboliger Frøystad Lunner kommune BRANNSTRATEGI, Omsorgsboliger Frøystad Utgave 1 Rammesøknad Prosjekt: Ansv. søker: RIBr: KPR brann: Pro.nr: Dato 19.09.14 SG Arkitektur ved Ove Mork Roar Jørgensen AS Q177-1 Brannstrategi

Detaljer

på brannseksjoner presentasjonen

på brannseksjoner presentasjonen Skriv TEK 10 inn tittel Brannceller og på brannseksjoner presentasjonen Morten Jonas Davidsson, Ameln 5. september 10.10.12 2012 Skriv inn tittel på presentasjonen FORSKRIFT Gir overordnet funksjonskrav

Detaljer