Politisk plattform for Elevorganisasjonen i Oslo 2013/2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Politisk plattform for Elevorganisasjonen i Oslo 2013/2014"

Transkript

1 Politisk plattform for Elevorganisasjonen i Oslo 2013/2014 Vedtatt av årsmøtet april 2013

2 1. Innledning 1.1. Politisk plattform er Elevorganisasjonen i Oslo sitt politiske prinsipprogram. Vi ønsker gjennom vår politikk å gi elever og lærlinger i Oslo større innflytelse over deres egen skolehverdag og læringssituasjon. Elevorganisasjonen i Oslo har lik rett til opplæring som et viktig prinsipp. Dette betyr at alle elever uavhengig av bosted, økonomi eller bakgrunn skal ha mulighet til å få en like bra utdanning. Ingen skal bli holdt tilbake, verken av økonomiske problemer, rasisme, fordommer eller sosial situasjon. Vår politiske plattform er vedtatt av Årsmøte 2013 som er det høyeste organet for representasjon av våre medlemsskoler i Oslo. Grunnlaget for dette dokumentet er bred og sakelig debatt på årsmøter, elevforsamlinger, elevrådsmøter og fylkesstyremøter. 2. Elevmedbestemmelse 2.1. Medbestemmelse i undervisningen er en forutsetning for tilpasset opplæring. Elever skal i større grad ha innflytelse og medbestemmelse i sin skolehverdag, undervisningen, på lærlingeplassen og overfor byens politikere Alle elever i Osloskolen skal få rett til å ha klassens time minst en gang i uka. Dette er viktig for at elevdemokratiet skal fungere. Elever må ta klasseråd seriøst, og ta ansvar for at elevdemokratiet og klassemiljøet fungerer Samarbeidsgrupper mellom elever og administrasjon skal brukes i en større grad i Osloskolen, slik at kommunikasjonen mellom dem blir bedre 2.4. Alle elever og faglærere skal i samråd ved starten av hvert skoleår eller -semester drøfte og fastsette en arbeidsplan for klassen ut ifra lærerplanene. Det er ønskelig at de elevene som føler behov for det også skal lage individuelle arbeidsplaner i samarbeid med sine faglærere, for at de skal få jobbe på den måten som passer dem best. Enkelteleven må også kunne være med på å bestemme hvilke vurderingsmetoder som skal brukes og hvilke kriterier som skal måles etter, samt hvilken form for lokal eksamen eleven kan komme opp i Skolemiljøutvalgene skal få klare oppgaver og ansvarsområder, kvalitetsskolering i arbeidet, og myndighet på lik linje med arbeidsmiljøutvalget. 3. Finansiering 3.1. Videregående opplæring og ungdomsskoler i Oslo må prioriteres høyt i fylkeskommunens budsjett. Kutt utover dagens bevilgninger er ikke akseptabelt. Mer ressurser må til for å 2

3 styrke en allerede tynnslitt offentlig skole i Oslo. Den videregående opplæringen og ungdomskoler i Oslo har bruk for et betydelig løft på flere felt, men dette lar seg ikke gjøre uten bevilgninger En finansieringsordning som kun baserer seg på stykkpris er ikke ønskelig. Stykkprisfinansieringsmodellen tar ikke hensyn til forskjeller på skolebyggene, antallet elever per basisgruppe eller klasse, elevens bakgrunn og behov, mangfoldet av fagtilbud, antall lærere og deres ansiennitet. Konsekvensene som stykkprisordningen har bidratt til er: Flere elever per lærer, med mindre undervisningsutbytte og svekket tilpasset opplæring. Overfylling av klasserom, unødvendig støy, forverret inneklima, samt kompromittering av elevens sikkerhet i yrkesfagopplæringen. Innskrenket fagtilbud, som går hardest utover mindre tilsøkte fag. At skoler med f.eks. de overnevnte utfordringene, får mindre bevilgninger, slik at de ikke evner å håndtere problemene. Overdrevent fokus på økonomi fremfor kvalitet i opplæringen. Uforutsigbare skolebudsjetter med overskuddsbudsjettering i frykt for frafall i løpet av skoleåret Finansieringsmodellen for videregående og ungdomsskoler i Oslo må ta hensyn til følgende kriterier: Ressursbehov for tilpasset opplæring Størrelse på elevgruppene Lærernes kompetanse og ansiennitet Elever med særskilte behov Bygningsmessige forhold Behovet for kompensert elevbetaling Ressursbehov for IKT-drift, fagtilbudet, skoletilbudet, kantine, treningslokaler og annet utstyr Ressursbehov for innkjøp av nytt materiell, utstyr, samt oppussing Særegne fag 3.4. Videregående- og ungdomsfriskoler i Oslo mottar mye mer penger per elev fra Utdanningsdirektoratet enn de offentlige skolene mottar fra Utdanningsetaten. Elevorganisasjonen i Oslo observerer at til tross for at friskolene bare får 85 % av nasjonalt gjennomsnitt er det langt mer enn de offentlige Osloskolene. Finansierningen av friskoler burde ha et system for justering i forhold til de reelle kostnadene ved skoledrift avhengig av hvilken fylkesfylkeskommunen friskolen ligger i. Finansiering av friskoler bør ha et system fir justering for å tilpasse finansieringen etter de reelle kostnadene ved skoledrift En opphevelse av forbudet mot innkreving av papir- og materiallavgifter er ikke akseptabelt, dersom det skulle bli aktuelt. Elevorganisasjonen i Oslo oppfordrer elevene til å ikke godta betaling for skolebevis og lignende. 3

4 3.6. Eksistensen av elevrådene ved videregående- og ungdomsskoler er lovfestet, og utfyller en klar oppgave som elevenes høyeste demokratiske organ. Mange elevråd sliter med dårlig økonomi som et hinder for sine ambisjoner om en bedre skole. Elevorganisasjonen i Oslo ønsker derfor at elevrådene skal få tildelt rammetilskudd. Elevrådene skal ha full selvstendighet i bruken av disse pengene, såfremt det går gjennom demokratiske kanaler Elevorganisasjonen i Oslo mener at elever som sliter økonomisk, skal få muligheten til å søke stipend for å delta på ekskursjoner og skoleturer der skolen krever egenandel. Utdanningstilbudet skal være gratis. Elever skal ikke måtte betale for ekskursjoner og eller annet som er et viktig supplement i undervisningen. Skoler skal gis mer midler til benyttelse av andre undervisningsmetoder og arenaer, for eksempel til klasseturer og ekskursjoner. 4. Utdanningstilbudet i Oslo 4.1. Skolebehovsplanen er et godt grep for målrettet og langsiktig utvikling av utdanningstilbudet i Oslo. De omfattende planene må allikevel sikres økonomisk og kvalitetsmessig når de settes ut i live. EO Oslo vil være med videre i utviklingen av skolebehovsplanen Det skal være nok areal, fasiliteter og godt fysisk skolemiljø for å sikre et godt læringsmiljø på alle skoler og i yrkesfagopplæringen. Nybygging og restaurering skal ta hensyn til disse kravene, uavhengig av kostnadene som ligger i bygningskvalitet, beliggenhet og høy kvadratmeterpris Det skal være et bredt tilbud av utdanningsprogram og programfag som tilfredsstiller elevenes interesser og behov, og skal være tilgjengelige for alle uansett bosted skoler er et godt tiltak for å få mer sammenheng og akselerasjon, da det kan føre med seg flere organisatoriske utfordringer ved å kombinere grunnskole og videregående skole Elevfordelinger som skiller elever med sterke og svake karakterer er negativt Rene yrkesfagskoler og allmennfagskoler skaper en mer homogen elevmasse. Elever utvikler seg mer og får et mer reflektert syn ved å omgås elever ved andre utdanningsprogrammer. En blanding vil styrke skolemiljøet og sammenhengen i fagene Elevorganisasjonen i Oslo ønsker at Utdanningsdirektoratet ikke godkjenner religiøse skoler som formidler holdninger og ytringer som strider med menneskerettighetene Friskoler i Oslo må få et tett oppsyn fra fylkeskommunen for å sikre at skolene følger loven og at elevene får en tilfredsstillende skolegang. 4

5 4.9 Kun friskoler med et pedagogisk eller religiøst alternativ bør finansieres av staten Mange yrkesfaglige linjer får ikke nok relevant fagpensum. For å sikre kompetente fremtidige fagarbeidere ønsker Elevorganisasjonen i Oslo en satsning på mer yrkesrelatert pensum Elevorganisasjonen i Oslo skal arbeide mot nedleggelsestrenden av Osloskoler. 5. Yrkesfag og lærlinger 5.1. Ett års praksisopplæring istedenfor læreplass i bedrift tilfredsstiller ikke målene for fagopplæringen, og den stadig synkende innsøkingen til yrkesfag i Oslo kan forklares av manglende lærlingplasser. Oslo fylkeskommune må prioritere å skaffe flere nye lærlingplasser i Oslo Ansvaret for lærlinger og anskaffelse av læreplasser bør flyttes tilbake fra bydelene til fylkeskommunen. Bydelene har verken kompetanse eller ressurser til å utføre dette arbeidet godt nok. Bydelene får heller ikke kompensert nok av utgiftene ved å ha lærlinger fra fylkeskommunen. Lærlinger anses derfor som en byrde og blir nedprioritert i bydelsbudsjettene Oslo Fylkeskommune bør starte opp forsøk med en alternativ rekkefølge på teori og praksis i yrkesfagopplæringen Skolene må bli flinkere til å følge opp og holde kontakt med lærlinger som har behov for faglig oppfølging og rådgivning Yrkesretting av fellesfag er et viktig tiltak for å forbedre innhold og struktur i yrkesfagopplæringen gitt i skolen. 5.6 Utstyrsstipendet til de yrkesfaglige linjene er for lavt til å kunne dekke de nødvendige kostnadene som kreves. Derfor må utstyrsstipendet styrkes. 5.7 Oslo bør satse på en prøveordning der store lærebedrifter har én (1) lærlingsrepresentant kvotert inn i bedriftens arbeidsmiljøutvalg. Representanten må velges demokratisk av lærlingene i bedriften. 6. Skolemiljø 6.1. Mange elever i Oslo har et skolemiljø som ikke tilfredsstiller de fysiske kravene i 9a i Opplæringslova, og flere har et miljø som ikke er godt nok. Et godt skolemiljø bidrar i seg selv til mer motivasjon for læring og skole, og er derfor et viktig mål i seg selv Oslo Fylkeskommune skal fortsette å benytte rentekompensasjonsordningen for opprustning av skolebygg til det fulle, og fortsetter å prioritere vedlikehold, rehabilitering og nybygging av skolebygg i lang tid fremover. Slik vil enorme 5

6 etterslep på vedlikehold ikke la seg bygge opp ytterligere Offentlige skolebygg skal være eid av Oslo Fylkeskommune. Elevorganisasjonen i Oslo tror at det på sikt ikke vil lønne seg økonomisk å selge byggene for å leie dem tilbake Et sentralt røykeforbud på de videregående skolene i Oslo er ikke ønskelig. EO Oslo mener at røyking på skolens områder skal foregå på egne røykeområder bestemt av driftstyret på den enkelte skole i samarbeid med elevrådet. Alle skoler skal ha et reglement som sikrer elever og lærere mot passiv røyking. 6.5 Elevorganisasjonen i Oslo mener søk med narkotikahund ikke er en effektiv måte å forebygge og motvirke rus i skolen. 7. Undervisningen 7.1. Osloskolen må satse på at elever får reell mulighet til omfordeling av 25 % av timetallet i fagene, slik som kunnskapsløftet åpner for Elevorganisasjonen i Oslo mener at anonym undervisningsevaluering er et godt tiltak for å styrke undervisningen og for å gi lærere anonyme tilbakemeldinger. Likevel er ikke ordningen med dagens avkrysningsskjemaer tilfredsstillende. Ordningen må forbedres ved å gi elevene mulighet til å evaluere egen innsats i faget og gi mer utfyllende tilbakemeldinger enn det avkrysningsboksene i dag åpner for. 8. Vurdering 8.1. Elevorganisasjonen i Oslo ønsker at mappevurdering prøves ut på de videregående skolene i Oslo, både som vurderingsgrunnlag underveis i skoleåret, og som erstatning for sentralt gitt eksamen Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver og andre karakterresultater på skolenivå i Osloskolen er negativt og samsvarer ikke med resten av landet. Slike offentliggjørelser brukes til skolerangeringer i media, og dette skaper negative konsekvenser for mange skoler. Svake resultater kan føre til lav innsøking, som igjen gir mindre penger til skolen. Dette blir til en negativ spiral som verken fremmer tilpasset opplæring eller setter skoler i et godt lys Elever bør få hjelp og veiledning i fag de går opp til privatisteksamen i ved den skolen de går på Det skal være felles retningslinjer for føring av fravær og anmerkninger. Anmerkninger skal ikke brukes som en sanksjon, men som en veileder til karaktersettingen i orden og atferd. Fravær og anmerkninger skal ikke ha innvirkning på karakter i faget. 6

7 8.5. Midtveisvurdering bør brukes i en større grad i Osloskolene. I Osloskoler hvor ordningen ikke fungerer godt nok, bør den evalueres og forbedres eller strykes. 9. Inntak til videregående skole 9.1. Det bør være en lettfattelig inntaksordning som baserer seg på elevenes karakterer og fagønsker. I tillegg bør enkelte linjer der spesielle forkunnskaper kreves, ha opptaksprøver for å få inn spesielt egnede elever. Elevorganisasjonen i Oslo er for fritt skolevalg Elever i osloskolen skal ha rett til å fullføre hele utdanningsløpet ved sin opprinnelige videregående skole Elever i ungdomsskolen må få god informasjon om de ulike videregående skolenes tilbud, uten at skolene settes opp mot hverandre. 10. Integrering og likestilling Oslo fylkeskommune skal være en pådriver for å bygge ned kjønnsskillemønsteret i innsøkingen til de ulike utdanningsprogrammene Det skal finnes et tilpasset norskopplæringstilbud til elever som har behov for dette. Tilbudet må være lett tilgjengelig for alle elever som ønsker dette Dagens norskopplæringstilbud til minoritetsspråklige må evalueres og forbedres Elevorganisasjonen i Oslo anser det som uheldig at elever bruker legeerklæring for å bytte fra skoler med høy andel elever med minoritetsbakgrunn. Vi mener prosessen ved å bytte skole med legeerklæring bør innskjerpes. 11. Elev- og lærlingombud Det må bevilges mer penger til Elev- og lærlingombudet, slik at ombudet kan opprette flere stillinger på grunn av omfanget av arbeidsoppgaver som Elev- og lærlingombudet har. 12. Rådgivning 12.1 Elevorganisasjonen mener at det skal opprettes en egen utdanning for rådgivere, og at kun kvalifiserte rådgivere med utdanning ansettes Rådgivningstjenesten i Oslo må satse på et sterkere samarbeid med næringslivet for å kunne gi elever bedre informasjon om karrieremuligheter. 7

8 13. Skolehelsetjenesten 13.1 I opplæringsloven kapittel 9a står det at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Et av de viktigste tiltakene som kan settes inn for å sørge for at dette kapittelet blir fulgt så godt som mulig, er å ha en velfungerende skolehelsetjeneste Skolehelsetjenestens oppgave er å være lett tilgjengelig for elevene. Det betyr at helsesøster skal være tigjengelig daglig, i skoletiden Skolehelsetjenesten skal være et lavterskeltilbud, og det må skje ved at skolehelsetjenesten jobber med å synliggjøre seg selv, og ved å skape en god relasjon mellom seg og eleven Derfor må helsesøster passe på at elevene på skolen vet når han /hun er tilgjengelig Det er også viktig at skolehelsetjenesten når frem til alle elever, uavhengig av kjønn. Derfor er det viktig at det rekrutteres flere menn i skolehelsetjenesten ved å endre yrkestittelen til noe kjønnsnøytralt, bedre lønnsvilkårene og gå over til heltidsstillinger. Dersom vi får flere menn inn i skolehelsetjenesten vil skolehelsetjenesten kunne nå frem til alle elever og skolen bidra til å ikke stigmatisere noen yrkesveier som kvinnelige og andre som mannlige Psykiske lidelser er et økende problem, og særlig blant barn og unge. Det er viktig å stoppe problemene før de utvikler seg, som sparer samfunnet for fremtidige kostnader. Derfor må han ha rett på konsultasjon med psykolog hvis elev eller helsesøster finner dette nødvendig. 8

Elevorganisasjonen i Finnmarks POLITISKE PLATTFORM 2012/13

Elevorganisasjonen i Finnmarks POLITISKE PLATTFORM 2012/13 Elevorganisasjonen i Finnmarks POLITISKE PLATTFORM 2012/13 Politisk plattform for Elevorganisasjonen i Finnmark 2012/13 Politise prioriteringer for - Skole- og tilbudsstrukturen må være desentralisert

Detaljer

Politisk måldokument for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015

Politisk måldokument for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015 Politisk måldokument 2015/2016 Politisk måldokument for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015 Elevorganisasjonen er en paripolitisk uavhengig

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

Protokoll fra UNGDOMMENS BYSTYREMØTE 2013

Protokoll fra UNGDOMMENS BYSTYREMØTE 2013 Protokoll fra UNGDOMMENS BYSTYREMØTE 2013 15. februar 2013 Valg av ordstyrere protokollførere og protokollunderskrivere Julianne Borgen og Shahrukh Khan ble valgt til ordstyrere Sigve Indregard ble valgt

Detaljer

Fuck schoul!, sto det skrevet på en skolevegg i Surnadal tidligere i år. Vi innså at noe måtte gjøres. Takk for alle innspill i prosessen!

Fuck schoul!, sto det skrevet på en skolevegg i Surnadal tidligere i år. Vi innså at noe måtte gjøres. Takk for alle innspill i prosessen! Fuck schoul!, sto det skrevet på en skolevegg i Surnadal tidligere i år. Vi innså at noe måtte gjøres. Takk for alle innspill i prosessen! Marit Nerås Krogsæter Marit Knutsdatter Strand Hanne Marte Vatnaland

Detaljer

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor Arbeiderpartiets skolepolitikk hva, hvordan og hvorfor Innhold En god skole for alle 4 Arbeiderpartiets skolepolitikk på 1-2-3 7 1. Muligheter for alle 7 2. Trygghet og trivsel for bedre læring 7 3. Yrkesfag

Detaljer

Årsmelding. Skoleåret 2012/2013. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet

Årsmelding. Skoleåret 2012/2013. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Årsmelding Skoleåret 2012/2013 Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 2. Informasjonsarbeid... 4 2.1 Fronter...

Detaljer

Kompetansepolitisk manifest for Oppland Arbeiderparti

Kompetansepolitisk manifest for Oppland Arbeiderparti 1 Kompetansepolitisk manifest for Oppland Arbeiderparti Det er mye vi ikke vet om framtiden, men det vi vet er at vi vil trenge kunnskap. Kunnskap trumfer alt. Jens Stoltenberg, nyttårstalen, 01.01.2010

Detaljer

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet Innkomne forslag Innstilling til landsmøtet Innhold Innhold... 1 Utdanning... 2 Barn og familie... 52 Kultur... 69 Utenriks og forsvar... 80 Sosiale saker... 132 Arbeid... 144 Helse... 162 Inkludering...

Detaljer

4. Barneskolen... 10. 5. Ungdomsskolen... 11. 6. Videregående opplæring... 11. 7. Høyere utdanning og forskning... 13

4. Barneskolen... 10. 5. Ungdomsskolen... 11. 6. Videregående opplæring... 11. 7. Høyere utdanning og forskning... 13 KrFUs utdannings- og opplæringspolitikk 0 1 Innholdsfortegnelse 1. KrFUs opplæring- og utdanningspolitikk 0.... Viktige Skole- og utdanningspolitiske temaer... Den gode læreren og lærerutdanningen... Et

Detaljer

Med barn og elever mener vi alle dem som våre medlemmer arbeider med og for, inkludert voksne deltagere og studenter på fagskolen.

Med barn og elever mener vi alle dem som våre medlemmer arbeider med og for, inkludert voksne deltagere og studenter på fagskolen. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Utdanningsforbundet Oslo ønsker at barnehage, skole, voksenopplæringssentre og faglige og administrative støttesystemer skal ha tillit i Oslos befolkning. Lærerprofesjonens

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Innhold 1. Innledning 4 2. Ombudsordningen 5 2.1 Bakgrunn 5 2.2 Ombudets plassering 5 2.3 Økonomi 5 3. Informasjonsarbeid 6 3.1 Utadrettet informasjonsarbeid

Detaljer

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger.

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Innhold Innledning Innledning...3 Tusen takk!...3 Oppsummering av sentrale funn i rapporten:...4 På bakgrunn

Detaljer

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen Arrangement: Karl Evang-seminaret 2011 Arrangør: Statens Helsetilsyn Dato: 20. oktober 2011 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Utdanning og helse

Detaljer

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Grunnlagspolitikk for skole - vedtatt av landsstyret i Grønn Ungdom 10. november 2012 Utredet av Pål Thygesen. Layout av Kristian Normand 2

Detaljer

Høring - Kvalitetsutvalgets innstilling og andre aktuelle problemstillinger

Høring - Kvalitetsutvalgets innstilling og andre aktuelle problemstillinger Utdannings- og orskningsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår dato Vår referanse Deres dato Deres referanse 2003-11-15 SAY/OSØ 2003-06-17 200305514 Høring - Kvalitetsutvalgets innstilling og andre

Detaljer

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20)

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20) Løft for yrkesfagene Det trengs et løft for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Arbeiderpartiet vil forsterke politikken for fagutdanningene i Norge, og legger derfor frem flere konkrete forslag. Vi

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.03.2014 Tid 12:00 NB! Minner om fellesmøte med YON Oslo med oppstart

Detaljer

Best for barna. Venstres skole- og barnehagepolitikk

Best for barna. Venstres skole- og barnehagepolitikk Best for barna. Venstres skole- og barnehagepolitikk 1 Dette er Venstres tiltak for å forbedre barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring. Her foreslår vi tiltak for hver enkelt del av utdanningsløpet,

Detaljer

Spesiell undervisning for alle

Spesiell undervisning for alle videregående skole Bjertnes Spesiell undervisning for alle Rapport over arbeidet med Ny GIV og IKO ved Bjertnes videregående skole 2012/13 Marie Westreng Pettersen 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Ny GIV/

Detaljer

Skolevise vedlegg til tilstandsrapporten for videregående opplæring 2009/2010

Skolevise vedlegg til tilstandsrapporten for videregående opplæring 2009/2010 Skolevise vedlegg til tilstandsrapporten for videregående opplæring Innledning: Trykte vedlegg Skolevise presentasjoner av resultater og analyse er basert på skolenes årsmeldinger, utviklingsplaner samt

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Ungdom om skole Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013 Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Innhold Forord Ungdomshøringen 2013: En oversikt. Dette ønsket ungdommene: Prioriterte saker fra gruppene

Detaljer

Grunnlagspolitikk for skole

Grunnlagspolitikk for skole Til Kopi til Fra Dato Saksnr. Landsstyret Arbeidsutvalget,, Pål Thygesen, generalsekretær 25. oktober 2012 LS- 3-1213- 041 Grunnlagspolitikk for skole Bakgrunn Landsstyret har i 2012 forsøkt å behandle

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013

Videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013 Videregående skoler skolestruktur og utfordringer Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning mandat og organisering av arbeidet... 3 2 Sammendrag... 5 3 Bakgrunn... 16

Detaljer

OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, EN VEILEDER

OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, EN VEILEDER OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, INSTITUSJON og omsorgssenter EN VEILEDER DEL 1 SKOLE ER VIKTIG! 4 1 Innledning 4 2 Hva vet vi? 6 2.1 Barnevern og skole hva vet vi?

Detaljer

Utdanningspolitiske satsingsområder

Utdanningspolitiske satsingsområder 2015 Utdanningspolitiske satsingsområder Utdanningsforbundet Alta har utformet spørsmål som omhandler de viktige sidene av utdanningspolitikken i Alta kommune. Prosessen med å utforme kravene har gått

Detaljer

2013/2014. Skolehåndbok 2013/2014 1

2013/2014. Skolehåndbok 2013/2014 1 2013/2014 2013/2014 1 Innhold Velkommen s. Visjon Læringsplakaten Skolerute Timeoppsett Læremidler Skoleskyss Fraværsreglene Viktige frister Stipend Valg av matematikk Valg av programfag VG2 Valg av programfag

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer