Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for Venn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for Venn"

Transkript

1 Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for Venn Skaun Kommune Utarbeidet av Datert

2 1. BAKGRUNN Berørte grunneiere Kunngjøring og varsling om igangsatt planarbeid Planprosess og medvirkning Forskrift om konsekvensutredning PLANSTATUS Kommuneplanens arealdel Reguleringsplaner BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET Lokalisering Dagens arealbruk og tilgrensende arealbruk Natur- og kulturverdier Kulturminner Grøntområder og rekreasjon Barn og unges bruk av området Vurdering av naturmangfold (Naturmangfoldloven 8-12) Grunnforhold og geoteknikk Teknisk og sosial infrastruktur Trafikk, gang og sykkelveier Servicedekning offentlig tjenesteyting Miljø støy og forurensning Energiforsyning Infrastruktur - vann og avløp BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Innspill og merknader til planforslaget Plangrep Områdeplanens utbyggingspotensiale Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse, B2, B3, B6 og B Offentlig tjenesteyting, o_gu og o_tj Kombinert formål Forretning/Kontor /Tjenesteyting (FKT)

3 Byggegrenser Uteoppholdsareal Krav til detaljregulering Avfallshåndtering renovasjon Parkering og kollektivtilbud Samferdsel og teknisk infrastruktur Gatetverrsnitt Veger i områdeplanen Grønnstruktur Landbruks- natur og friluftsformål samt reindrift Hensynssoner Andre tema bestemmelser og retningslinjer Tilgjengelighet Støy Grunnforhold, geotekniske forhold kvikkleire Infrastruktur vann og avløp og brann Energiforsyning Infrastruktur og kostnader KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET Risiko- og sårbarhetsanalyse Natur- og miljømessige virkninger Naturmangfold Grønnstruktur Miljø Støy Grunnforhold, geotekniske forhold kvikkleire Infrastruktur veg, vann og avløp Landskapsvirkninger Samfunnsmessige virkninger Boligtilbud i sentrum - fortetting Trafikkforhold Infrastruktur - vann og avløp Energiforsyning

4 Barn- og unges interesser Kulturminner Tilgjengelighet - Universell utforming (uu) Økonomi Utbyggingsavtaler og infrastrukturfond Infrastrukturfond VEDLEGG

5 1. BAKGRUNN Områdeplan for Venn Skaun kommune Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en videreutvikling av sentrumsstrukturen på Venn. Venn er «sentrum» av indre Skaun og er et viktig tyngdepunkt i «innlandet». Det er viktig å styrke stedsidentiteten, legge grunnlag for skole og handel som er viktige faktorer for bosetting i «innlandet». For å oppnå dette vil boligbygging med fortetting i sentrum være et viktig element. Innenfor planområdet legges det til rette for offentlig formål med skole ny barnehage inkludert utearealer, samt til noe bolig- og næringsutvikling. Tettstedet er bygd opp rundt eksisterende veger og gode trafikk- og parkeringsløsninger vil være sentrale tema. Planforslaget er innsendt av på vegne av tiltakshaver som er Skaun kommune. Følgende materiale er innsendt: Plankart datert Reguleringsbestemmelser datert Planbeskrivelse med vedlegg datert Berørte grunneiere Navn og adresse på hjemmelshavere er innhentet i samråd med Skaun kommune. Kunngjøring og varsling om igangsatt planarbeid Den ble det i avisa Sør-Trøndelag annonsert vedtak av samfunnsplan for Skaun kommune. Samtidig ble det informert om at områdeplanarbeid for Børsa, Buvika og Venn vil bli startet. Varslingsannonse er lagt ved som vedlegg 4.1. Varsel om igangsatt planarbeid for de enkelte områdeplanene ble senere annonsert i avisa Sør-Trøndelag med merknadsfrist En rekke myndigheter, etater, institusjoner, direkte berørte og naboer har blitt varslet om oppstart av reguleringsplanleggingen ved brev, datert Planprosess og medvirkning Forslag til områdeplan for Venn er utarbeidet parallelt med arbeidet med kommuneplanen arealdel. Planforslaget er derfor i tråd med revidert arealplanforslag som legges ut til nytt offentlig ettersyn. Planarbeidet ble innledet med arbeidsmøter med administrativ ledelse og Teknisk kontor i Skaun kommune for å avklare planens rammer og premisser. Politisk forankring underveis i planarbeidet har vært sikret bl.a. gjennom en rekke møter i Plan- og miljøutvalget (PMU), som har vært en viktig arena for politiske drøftinger. Viktige tema som har vært oppe til drøftinger har vært lokalisering av utbyggingsområder, tetthet, parkeringsvedtekter og jordvern. 5

6 Det har vært holdt skriftlig samråd og temamøter med offentlige myndigheter. Det skal holdes åpent møte i løpet av høsten Forskrift om konsekvensutredning Det parallelle kommuneplanarbeidet har gjort nødvendige tematiske utredninger og overordnede avklaringer i forhold til statlige innsigelser angående jordvern, areal- og transport, boligtetthet osv. Det er derfor vurdert at områdeplanen ikke skal behandles etter forskrift om konsekvensutredning. 6

7 2. PLANSTATUS Områdeplan for Venn Skaun kommune Kommuneplanens arealdel Overordnet plan er kommuneplanen arealdel for Skaun kommune, , vedtatt Forslag til revidert arealplan, for Skaun kommune for 2013-, har vært lagt ut til offentlig ettersyn i perioden , og med ny høring høst I delplan for Venn, , vises sentrumsområde i Venn med lys brun stiplet linje. Sentrumsområdet legger til rette for offentlige formål som skole og kirke, forretning og kontor, samt noe bolig. Området er for øvrig preget av åpent kulturlandskap, LNF og fylkesveger som går gjennom sentrum. Figur 1 Utsnitt kommuneplanens arealdel , Venn sentrum 7

8 Reguleringsplaner Områdeplan for Venn Skaun kommune Figur 2 viser en samlet oversikt over gjeldende reguleringsplaner for området. Som figuren viser er store deler regulert til jordbruk. I tillegg er det regulert til offentlig formål, boliger og forretning/kontor m.v, samt vegformål. Områdeplanen vil gjelde framfor eksisterende detaljreguleringer. Figur 2 Samlet oversikt over gjeldende reguleringsplaner for Venn sentrum. 8

9 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET Lokalisering Planområdet er ca. 114,5 daa, lokalisert i Skaun kommune, og ligger i Venn sentrum. Venn ligger omtrent 10 km sør for Børsa. Figur 3: Lokalisering (Kilde: Statens kartverk). 9

10 Dagens arealbruk og tilgrensende arealbruk Området Venn består i stor grad av jordbruksarealer og stedskarakteren er utpreget rural. Bygda er idyllisk og har høy landskaps og kulturhistorisk verdi. Figur 4; Ortofoto over Venn sentrumsområde. Området merket næring er i dag eksisterende matbutikk, Coop marked. Skoleområdet omfatter Venn Oppvekstsenter som er barneskole, barnehage og SFO. Sentralt i planområdet på en høyde i landskapet ligger Skaun kirke, som er en steinkirke fra rundt Kirka utgjør et viktig landemerke i bygda. Sentrum er preget av spredt boligbebyggelse med relativt lav tetthet. Fv. 750 kommer inn i området fra nordøst, mens Fv. 754 føres gjennom området i vestlig retning, og Fv. 709 går gjennom området i sørnordlig retning. Skolen ligger sør for Fv. 754 rett ovenfor Skaun kirke. Eksisterende matbutikk ligger sør for Fv. 750 og øst for Fv Omliggende terreng har varierende helning, men tenderer til å skråne ned mot sentrum. Utover sentrum består de omliggende områdene av dyrkamark og spredtliggende gårdsbruk. 10

11 Figur 5: Skaun kirke og butikk (Kilde: Google streetview). Natur- og kulturverdier Kulturminner Skaun kirke er et automatisk fredet kulturminne (lilla trekant). Enkelte av gårdsbygningene er registrert i SEFRAK-registeret (gul trekant). Figur 6: Oversikt kulturminner (kilde: miljøstatus.no). Grøntområder og rekreasjon Planområdet med omliggende områder oppleves som åpne og grønne. Hele Venn er i stor grad preget av et duvende jordbrukslandskap, med unntak av sentrumsområdet som har noe tettere bebyggelse og grå flater for eksempel i tilknytning butikk og skole. Som ortofoto og bilde under viser ligger Venn i sentrum av et åpent og vidt, skålformet landskap. Rommet ligger i sørlige deler av dalbunnen som leder ut mot Børsa og fjorden i nord. Det renner flere bekker gjennom tettstedet og mot innsjøen Laugen som ligger nord for Venn. Bortenfor åkerlandskapet utgjør skogkledte åsrygger landskapssilhuetter rundt planområdet. 11

12 Figur 7: Landskapskarakter i planområdet og omliggende områder (Kilde: norgeibilder.no, google streetview). Planområdet med omliggende områder er således attraktive som rekreasjonsområder. Pilgrimsleden går også gjennom planområdet langs med Fv. 754 og Fv I tilknytning skole og barnehage er det lekeområder. Barn og unges bruk av området Det er en skole og barnehage innenfor planområdet. Det er naturlig å anta at det forekommer ferdsel av barn og unge i og rundt disse områdene. I tillegg er grønnstruktur nært boligområder og omliggende naturområder viktig med tanke på barn og unges interesser. Vurdering av naturmangfold (Naturmangfoldloven 8-12) Det er gjort vurdering av naturmangfold av alle foreslåtte nye utbyggingsområder i forbindelse med forslag til revidert arealplan. Utover dette er det gjort vurdering av de områdene som inngår i områdeplanen som ikke er blitt vurdert i kommuneplanens arealdel. Det finnes ifølge Naturbase.no, artsdatabankens artskart 1.6 og miljøstatus.no kun en registrert nært truet rødlisteart (storspove) registrert i 2013 innenfor området til Skaun kirke. Utover dette er det ingen registreringer om prioriterte arter, truede/nær truede naturtyper, truede eller nær truede rødlistearter, inngrepsfrie områder, verdifulle kulturlandskap innenfor planområdet. Det er heller ikke framkommet opplysninger i saken som skulle tyde på at det kan befinne seg arter eller naturtyper i området som ikke er fanget opp av ovennevnte registeringer. Dermed er det heller ikke påvist mulige effekter av tiltaket på naturmangfold. Kravet i Naturmangfoldlovens 8 om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap, er dermed oppfylt. I følge skog og landskaps database Kilden er jordkvaliteten i området rundt sentrum av Venn av svært god kvalitet, men der enkelte områder i vest er av god eller mindre god kvalitet. 12

13 Figur 8: Oversikt over jordkvalitet til venstre (Kilde: Skog og landskap, Kilden). Til høyre: Nær truet rødlisteart er registrert innenfor kirkegårdsområdet (naturbase.no). Grunnforhold og geoteknikk Området ligger under marin grense med tykk fjord- og havavsetninger. Det er ikke registrert forekomst eller risiko for kvikkleire innenfor planområdet eller i nærheten av kvikkleireforekomst, men løsmassene i området tilsier at det kan være potensiale for kvikkleire her. Området omfattes for øvrig ikke av fareområder for andre skred. Se ROS-analyse, vedlegg 3 som er vedlagt planen Teknisk og sosial infrastruktur Trafikk, gang og sykkelveier Fylkesvei 709 går gjennom planområdet og FV 754 går mellom kirken og skole/barnehageområdet. Gang- og sykkelstier er lite utbygd og trafikksikkerheten for myke trafikanter anses dermed som dårlig. Det er mindre veier og atkomster som knytter seg til fylkesveiene. Trafikkarealene er noe utflytende i enkelte områder, og det ville vært en fordel med oppstramming av området. Skolebuss nummer 511 går fra Børsa til Venn med bussholdeplass ved Fv.709 rett sørøst for barnehagens uteområder. 13

14 Figur 9: Oversikt over vegsystemet i Venn (kilde: NVDB) Servicedekning offentlig tjenesteyting To avdelingsbarnehage, barneskole og SFO er lokalisert rett sør for kirken og utgjør Venn oppvekstsenter. Skolen har 125 elver fordelt på 1-7 trinn. Skaun ungdomsskole ligger i Børsa, som er nærmeste lokalsenter. Næringsområder med butikk finnes øst for fylkesveien. Bo- og behandlingshjem ligger ca. 300 meter nord for kirken. Figur 10: Venn oppvekstsenter sett fra FV 754 (Kilde: google streetview) 14

15 Miljø støy og forurensning Områdeplan for Venn Skaun kommune Viktig støykilde er fylkesveger i sentrum. Statens Vegvesens støyvarselkart (2013) med trafikkprognoser for år 2030 viser områder hvor støy bør være et tema i planleggingen. Kartleggingen er basert på ÅDT > (Kilde Figur 11 Støyvarselkart Skaun kommune, Venn. Viser prognosesituasjon basert på ÅDT for (Kilde SVV) Fylkesveiene har beregnet støynivå på dba. Støy er i dag ikke en utfordring i området. Energiforsyning Det er ikke gjort en detaljert kartlegging av ledningsnettet. Det er imidlertid god kapasitet i distribusjonsnettet, og det ligger dermed godt til rette for nyetableringer. Det er ikke gitt fjernvarmekonsesjon i kommunen foreløpig. Lav befolkningstetthet gir et dårlig potensiale for utvikling av nær-/fjernvarmenett. Det skal redegjøres for forhold rundt vann- og avløp for den enkelte detaljplan, se Infrastruktur - vann og avløp 15

16 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Planforslaget er i tråd med revidert forslag til kommuneplanens arealdel som er lagt til høring og offentlig ettersyn før 2. gangs behandling. Det vises til kommuneplanen for fagnotater om boligområders egnethet (boligtetthet og RPR-ATP), vurdering av naturmangfold etter naturmangfoldlovens 8-12, vurdering av omdisponering av dyrkamark samt revidering av parkeringsvedtekter. Innspill og merknader til planforslaget Det er kommet merknader til planarbeidet fra grunneiere, og sektormyndigheter v/ Riksantikvaren. Riksantikvaren krever at deler av kirkeområdet tas inn som hensynssone for å bevare kirkestedets historiske landskapskontekst. Det vil si at området nord og øst for kirken skal forbli uberørt. Dette er tatt inn i planen og følges opp med bestemmelser. Det foreligger ingen innsigelser fra berørte myndigheter. Vedlegg 4.2 viser sammendrag av innspill fra myndigheter og berørte etter varsling og forslagsstillers beskrivelse av hvordan innspillene er ivaretatt i planforslaget. Plangrep Hovedintensjonen bak planen er å samle og styrke tettstedet på Venn fremfor en klattvis planlegging/utbygging av områdene rundt sentrumsområdet. Planforslaget legger opp til å danne et tettere, tryggere og mer arealeffektivt sentrumsområde med kortere avstander mellom boliger, næringsområder og offentlige funksjoner, noe som vil bygge opp under stedsidentiteten. Det legges vekt på gode forbindelser, tryggere skoleveg og et sammenhengende grøntdrag gjennom sentrumsområdet i sør langs bekken. En noe tettere boligutbygging nærmere sentrumsområdet skal sørge for mindre bilbasert transportbehov (for eksempel til skole og barnehage). Boligområdet konsentreres øst for eksisterende næringsbebyggelse. Fylkesveg og kommunale veger reguleres med fortau for å sikre trygge skoleveger mellom boligfeltene og offentlige institusjoner. Utvidelse og oppstramming av vegsystemet gir en tryggere ferdsel for myke trafikanter langs fylkesvegen og frem til skole, barnehage og kirkeområdet. Se vedlegg 5.2 for normalprofil. Vegsystemet skal også betjene eksisterende gårdsbruk og potensielt nye boliger sør for skoleområdet. Kirken ligger sentralt i området og er viktig for stedets identitet. Områdene nord og øst for kirken er landskapshistorisk viktig og blir derfor regulert med hensynssone. Det legges opp til sambruk mellom kirke og oppvekstsentre vedr. offentlig parkering. 16

17 Områdeplanens utbyggingspotensiale Valgt plangrep i områdeplanen legger prinsippet om samordnet areal- og transportplanlegging (SATP, kontinentalprinsippet) til grunn. I tråd med forslag til revidert kommuneplan og gjeldende reguleringer innebærer områdeplanen at lommer av dyrka mark i sentrum og sentrumsområdet omdisponeres til utbyggingsområder. Dette muliggjør tilsluttende utbygginger til eksisterende bebyggelse og boligområder, en mer effektiv utnytting av eksisterende infrastruktur samt korte avstander til handel og tjenesteyting og kollektivtransport for store deler av befolkningen. Korte avstander og trygge gang- og sykkelveger bidrar til at flere kan sykle og gå til skole og jobb og kollektivtransport istedenfor å bruke bilen. UTBYGGINGSPOTENSIALE - OMRÅDEPLAN FOR VENN B2 B3 B6 B7 FELT BEBYGGELSE OMRÅDE AREAL (daa) TETTHET o_tj1 Bolig, delvis bebygd Bolig Bolig, delvis bebygd Bolig Sentrumsområde Sentrumsområde Sentrumsområde Sentrumsområde Sentrumsområde Off.tjenesteyting. Figur 12: Utbyggingspotensiale vist i daa og antall nye boliger samt nytt areal til forretning/kontor/ tjenesteyting. Nye arealer til boligformål utgjør 34 daa, samlet ca. 75 boliger med den angitte krav til tetthet. Nytt utbyggingsområde for forretning/kontor/tjenesteyting er på totalt 9 daa, med et utbyggingspotensiale på 0,6 daa BYA. I matrisen er antall boliger per dekar for de rene boligformålene B2-B3 og B6-B7 satt med utgangspunkt i brutto tomteareal, det vil si inklusive veger og øvrig uteareal. I bestemmelsene er krav til utnyttelse for de enkelte områdene oppgitt med utgangspunkt i netto tomteareal. Bebyggelse og anlegg 10,5 11,8 1-4 boliger per daa brutto 4-6 boliger per daa brutto 1-4 boliger per daa brutto 4-6 boliger per daa Det legges til rette for utvidelse av boligområder, offentlige formål og næringsområder tett opp mot sentrumsområdet. Det stilles krav om detaljregulering av alle nye utbyggingsområder. 6 5,3 30,2 Maks 40 % BYA UTBYGGINGSPOTENSIAL Boliger BYA (daa) o_gu Kirkeområde Sentrumsområde 11,2 Maks 40 % BYA Forretning/Ko Sentrumsområde FKT 9 Maks 60 % BYA 0,6 ntor/tj.yting SUM ,6 17

18 Boligbebyggelse, B2, B3, B6 og B7 Eksisterende boligområde øst for fylkesveg 709 utvides sørover på bekostning av LNFområder. Området er sentralt på Venn, og en tettere utnyttelse for å samle flest mulig beboere opp mot sentrum er sentralt for å sikre stedet som sentrumsområde. Boligområdet ender opp mot grøntdraget i sør. Mot vest møter boligområdet område for kontor/forretning/tjenesteyting. Matrisen over viser et utbyggingspotensiale for Venn. Boligfelt B2 og B6 er allerede delvis utbygd og potensialet er derfor noe mer begrenset her sammenlignet med delfelt B3 og B7 som er ubebygd. Sistnevnte felt er det i dag dyrka mark, og er uregulert. Felt B3 er også eksisterende dyrka mark og delvis regulert til jordbruk. Områdene er vestvendt og har gode solforhold. Figur 13 Planlagte boligområdet B7 (5,3 daa) og B3 (11,8daa ) Utnyttelse og høyder Bestemmelsene angir at område B1 skal ha BYA på minimum 25% og maksimum 40% BYA. Innenfor område B2-B6 er krav til utnyttelse 2-4-boliger per daa, mens det innenfor område B7 er krav til utnyttelse er 4-6 boliger per daa. 18

19 I boligområdene B1-B7 tillates en byggehøyde på maks. gesimshøyde 15 m over gjennomsnittlig planert terreng. Offentlig tjenesteyting, o_gu og o_tj1 Skaun kirke reguleres med en hensynssone mot nord og øst. Det skal ikke etableres fysiske elementer innenfor hensynssonen. Dette begrunnes med at det er viktig å sikre den historiske landskapskonteksten for middelalderkirken. For skoleområdet legges det til rette for en potensiell utvidelse mot sør. Dette skal sikre nok arealer for utvidelse av bygningsmasse og tilstrekkelige friarealer. Skolearealet i sør grenser opp mot et grøntdrag, adskilt av kjøreveg inn til skolen. Kombinert formål Forretning/Kontor /Tjenesteyting (FKT) Figur 14: Formål Forretning/kontor/tjenesteyting. Areal 9 daa. Eksisterende næringsområde øst for fylkesveien opprettholdes og utvides noe mot øst for å styrke grunnlaget for eksisterende og ny forretnings- og næringsvirksomhet. Et samlet areal som kan tilrettelegge for ulike typer virksomhet, som kontor, forretning og privat tjenesteyting (bevertning, frisør o.l.) er vesentlig for å sikre et godt sentrumsområde. Utvidelsen av området må ses i sammenheng med utvidelsen av boligområdet i øst. Eksisterende adkomst opprettholdes. Utnyttelse og høyder Maksimal tillatt utnyttingsgrad innenfor området er 60% BYA. Maks tillatte gesimshøyde er 18 m over gjennomsnittlig planert terreng. Byggegrenser Byggegrense fra senterlinje veg på FV 754 og FV 709 skal være 12 meter mot nord (B1) og mot sør (B6 og B7). Byggegrense fra veg på FV 754 og FV 709 til formålsgrense forretning/-kontor/tjenesteyting skal være 6 meter. Byggegrense fra vegformål på FV 754 og FV 709 til formål offentlig tjenesteyting skal være 6 meter. Ytterligere byggegrenser skal vurderes ved detaljplanlegging. 19

20 Uteoppholdsareal Områdeplan for Venn Skaun kommune Det stilles krav til minste uteoppholdsareal tilsvarende 30 % av BRA ved utarbeidelse av detaljreguleringsplan. Krav til detaljregulering Større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn krever reguleringsplan. Innenfor følgende delområder skal det utarbeides detaljreguleringsplan: - Område for boligbebyggelse, felt B2, B3, B6 og B7 - Område for offentlig eller privat tjenesteyting, felt o_tj1 - Område for næringsbebyggelse, felt F/K/T. I eksisterende boligområder der tiltak omfatter en fortetting med 3 boenheter eller mindre unntas krav til reguleringsplan. Avfallshåndtering renovasjon Renovasjonsløsninger skal utformes i henhold til forskrift om husholdningsavfall, HAMOS. Detaljerte løsninger skal vurderes i forbindelse med utarbeidelse av detaljreguleringsplaner. Parkering og kollektivtilbud For dimensjonering av parkeringsbehov, legges kommuneplanens parkeringsvedtekter til grunn der ikke annet er nevnt. Samferdsel og teknisk infrastruktur For å sikre tryggere skoleveg utvides bredden på fylkesveg 709 slik at det blir plass til gang- og sykkelsti. Fylkesvegen som går mellom kirken og skolen etableres som miljøgate med lav fart for å sikre det store antallet myke trafikanter som ferdes i området. Gatetverrsnitt Det legges til rette for sikrere fremkommelighet for myke trafikanter. Vegene innenfor planområdet har to nivåer: Fylkesvegene gjennom sentrumsområdet reguleres med tosidig fortau. Utover dette reguleres veger med ensidig fortau. Fortauene legges på en slik måte at trygg skoleveg sikres på best mulig måte. Partiene med nedsatt hastighet har utforming som normalprofil A. 20

21 Figur 15 Vegplan og normalprofil Veger i områdeplanen Fylkesveiene er definert som o_v1 i plankartet, og skal fortsatt være offentlige. o_v2 er eksisterende veg og gir bl.a atkomst til skole og oppvekstsenter. Vegen skal fortsatt være offentlig. Vegene V1-V4 er private veger for eiendommer som naturlig grenser til vegen. Grønnstruktur Det sentrale grøntdraget (G1-G3) sør i planområdet følger en av bekkene som renner gjennom planområdet. Grøntdraget danner en buffer mellom skole/barnehage og boligområde i sør, samt buffer mellom LNF-området og det planlagte boligfeltet øst for fylkesvegen. Figur 16: Hovedgrøntdrag gjennom Venn. 21

22 Landbruks- natur og friluftsformål samt reindrift I forbindelse med etablering av et tettere sentrumsområde, vil noe LNF-områder bli nedbygd. Øst i planområdet vil deler av LNF-området omreguleres til forretning/kontor/tjenesteytingog boligformål for å sikre fremtidig behov sentralt i Venn. Sør for skolen og barnehagen blir det offentlige formålet utvidet for å kunne romme en utvidelse av skolen med mulighet for felles parkering for kirke og skole. Grøntbeltet dras gjennom planområdet der hvor det i dag er LNF- og boligområde. Jord som bygges ned er i stor grad satt til å være av god og mindre god kvalitet. Hensynssoner Det er etablert hensynssone - bevaring kulturmiljø (H570) nord og nordøst for kirken. Det tillates ikke etablering av fysiske elementer innenfor denne sonen for å sikre det kulturhistoriske landskapet rundt kirken. Vegkryss etableres med sikringssone frisikt (H140). Andre tema bestemmelser og retningslinjer Tilgjengelighet Føringene fra ny lov plan- og bygningslov ( 1-1) vedrørende prinsippet om tilgjengelighet og bestemmelser i Byggteknisk forskrift (TEK 10) er lagt til grunn og ivaretatt i planforslaget. Tilgjengelighet i utearealer og atkomstsoner skal dokumenteres i illustrasjonsplaner som skal vedlegges detaljreguleringsplaner. Støy I forbindelse med utarbeidelse av detaljreguleringsplaner skal det gjøres mer nøyaktige støyberegninger dersom det er aktuelt med utbygging av støyømfintlig bebyggelse innenfor støysonene. Aktuelle støytiltak vurderes i hvert enkelt plantilfelle på bakgrunn av Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442), eller nyere utgaver. Grunnforhold, geotekniske forhold kvikkleire Planområdet ligger under maritim grense, men det er ikke registreringer av kvikkleire i NVE sin database. Dette kan også skyldes at området er lite undersøkt, og spørsmålet om kvikkleire må derfor vurderes og undersøkes grundigere i forbindelse med senere detaljregulering. 22

23 I forbindelse med planlegging og utbygging i områder som ligger i under maritim grense, må det utvises aktsomhet i forhold til fare for kvikkleireskred. Områder avsatt til bebyggelse og anlegg kan ikke bebygges før det foreligger dokumentasjon på at den geotekniske stabiliteten for området som helhet er tilstrekkelig, herunder muligheten for at området kan inngå i et skred som utløses i naboarealene. Infrastruktur vann og avløp og brann Det må redegjøres for endringer i avrenningen fra utbyggingsområdet. Ved utarbeidelse av detaljreguleringsplaner skal kommunens VA-normer legges til grunn. Det redegjøres for prinsipielle løsninger gjennom en prinsipiell VA-plan. Tilfredsstillende brannvannskapasitet og atkomst for brannbiler og redningskjøretøy skal sikres i forbindelse med utarbeidelse av detaljreguleringsplaner. Energiforsyning Det er ikke gjort en detaljert kartlegging av ledningsnettet. Det er imidlertid god kapasitet i distribusjonsnettet, og det ligger dermed godt til rette for nyetableringer. I forbindelse med reguleringsplaner skal det redegjøres for kapasitet på distribusjonsnettet. Infrastruktur og kostnader Opparbeidelse av teknisk infrastruktur ved regulering av boligområder innebærer store tiltak og kostnader som må finansieres i felleskap. Særlig i tettsteder vil det ofte ved utarbeidelse av reguleringsplaner være nødvendig å komme fram til avtaler om opparbeidelse og finansiering av nødvendig teknisk infrastruktur mellom utbygger og kommune. I forbindelse med plan- og byggetiltak forutsettes det at det inngås utbyggingsavtaler før igangsettingstillatelse gis. Avtalen skal som minimum regulere ansvar, organisering og kostnader for utbygging av nødvendige teknisk infrastruktur. 23

24 5. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET Risiko- og sårbarhetsanalyse Det er gjennomført ROS-analyse på basis av sjekkliste (se vedlegg 3 ROS-analyse). Risiko og sårbarhetsanalysen er utført på områdeplannivå og derfor noe forenklet da karakteren av framtidige tiltak ikke er kjent i detalj. ROS er sikret ved senere detaljreguleringer. Reguleringsbestemmelser stiller krav til hvordan de ulike temaene skal hensyntas i forbindelse med detaljplanlegging og gjennomføring av tiltak. For videre detaljplanlegging forutsettes det at det tas hensyn til følgende tema: Naturgitte forhold: Rekkefølgebestemmelser stiller krav til at sikkerhet mot skred er dokumentert gjennom vurdering av områdestabilitet og evt. forslag til tiltak forbindelse med utarbeidelse av detaljreguleringsplaner og byggesaker. Infrastruktur, herunder elektrisitet, teletjenester, vannforsyning, renovasjon, brannvann og atkomstruter for brannbil: Kapasitet og løsninger må avklares i forbindelse med detaljreguleringsplaner og byggesaker. Natur- og miljømessige virkninger Naturmangfold Planforslaget vil ikke få negative virkninger på naturmangfold. Grønnstruktur Et bekkedrag som strekker seg gjennom planområdet legges inn som et grøntbelte. Tilgjengeligheten fra skole og barnehage er meget god. Miljø Planforslaget vil ikke gi negative miljømessige virkninger. Støy Det er ikke forventet at det vil bli vesentlig endrede støyforhold som konsekvens av planen. Rekkefølgebestemmelser og avbøtende tiltak må vurderes i hver enkelt detaljplan. Grunnforhold, geotekniske forhold kvikkleire Rekkefølgebestemmelser ivaretar krav til at sikkerhet mot kvikkleireskred er ivaretatt i plan- og byggesaker. 24

25 Infrastruktur veg, vann og avløp Utvidelse av vegsystemet med fortau vil gi vesentlig tryggere skolevei og generelt gjøre det mer attraktivt å ferdes langs veien gående eller syklende. Landskapsvirkninger Figur 17: Venn tettsted med Skaun kirke som sentralt landemerke. Planen vil ikke gi vesentlige negative fjernvirkninger, terrenginngrep, høyder eller visuelle virkninger. Sentrum i Venn ligger i dalbunn og er det minst dominerende sted i landskapet. Alle andre alternative lokaliseringer vil være mer synlige. Fjernvirkning vurderes til å ikke være negativ. Det mest kritiske landskapet nord for kirken sikres mot etablering av fysiske elementer på de nærliggende arealene gjennom hensynssone i plankartet og i bestemmelser. 25

26 Samfunnsmessige virkninger Boligtilbud i sentrum - fortetting Planen legger til rette for et tettere sentrumsområde med kortere veg til viktige funksjoner som skole, barnehage, butikker og andre offentlige tjenester. For sentrumsområder skal det bygges med høy tetthet, med en anbefaling opp mot 4 boliger pr daa. Tettheten må vurderes i hver enkelt detaljplan. Trafikkforhold Fortetting av sentrumsområdet vil redusere bilbruken. Etablering av fortau vil tilrettelegge for gående og syklende frem til skole, barnehage, kirke og næringsområde. Kryss etableres med hensynssoner. Infrastruktur - vann og avløp Utbyggingen forventes ikke å medføre vesentlige endringer i avrenningen fra området. Energiforsyning Ved detaljplanlegging av ny eller større bebyggelse bør kapasitetsbehov vurderes. Barn- og unges interesser En fortetting av boligområder i nærheten av skole og barnehage er positivt for barn og unge. Samtidig vil etablering av fortau sikre barn og unges ferdsel i området. En kortere og tryggere skoleveg gir barn og unge mulighet til å ta seg til skolen selv, og bilbruken reduseres fordi dem ikke lengre er avhengig av å bli kjørt. Grøntdraget gjennom sentrumsområdet gir rom for lek og opplevelser. Skolen og barnehagen ligger inntil grøntdraget og gjør det lett tilgjengelig. Kulturminner Skaun kirke blir ikke berørt av planen. Områdene nordøst og øst for kirken blir bevart og det historiske landskapet sikres gjennom plan og bestemmelser. Tilgjengelighet - Universell utforming (uu) Det er forventet økt tilgjengelighet i forbindelse med utbygging av nye boligområder, områder for offentlig tjenesteyting, nærings- og handelsområder samt friområde gjennom at det er satt krav til at ny bebyggelse skal utformes etter prinsipper for universell utforming. Økonomi Se 5.4 utbyggingsavtaler og infrastrukturfond. 26

27 Utbyggingsavtaler og infrastrukturfond Kommunen vil ved utvikling av nye boligområder i kommunen benytte infrastrukturfond for finansiering av tiltakene. I fordelingen av kostnader ved opparbeidelse av ulik felles teknisk infrastruktur benyttes infrastruktursoner som et virkemiddel for gjennomføring og en rettferdig fordeling av kostnader. Infrastruktursoner er vist som hensynssoner på plankart i arealdelen, med tilhørende bestemmelser, iht. Jordskifteloven 2 bokstav h, jfr. 5 andre ledd. Infrastrukturfond For å sikre en god utvikling og finansiering av teknisk infrastruktur i utbyggingsområder vil kommunen inngå utbyggingsavtaler. Kommunen kan pålegge utbygger innbetaling i budne fond som øremerkes konkrete infrastrukturtiltak, som avtalt i utbyggingsavtaler. I arealplanen er det lagt inn infrastruktursoner, som skal ivareta og sikre en riktig fordeling av kostnader og arealverdier tilknyttet reguleringsplanene, iht. Jordskifteloven 2 bokstav h, jfr. 5 andre ledd. 27

28 6. VEDLEGG Områdeplan for Venn Skaun kommune 1: Plankart datert : Reguleringsbestemmelser datert : ROS- analyse, datert : Annonsering i aviser og varslingsbrev 4.2: Innkomne merknader til planarbeidet 5.1: Infrastruktur vegplaner 5.2: Normalprofiler, veg 6: Oversikt gjeldende reguleringsplaner som utgår 28

Arkivsaksnr.:13/1760 SAKEN GJELDER: SAKSFRAMLEGG - OMRÅDEPLAN FOR VENN

Arkivsaksnr.:13/1760 SAKEN GJELDER: SAKSFRAMLEGG - OMRÅDEPLAN FOR VENN Arkivsaksnr.:13/1760 SAKEN GJELDER: SAKSFRAMLEGG - OMRÅDEPLAN FOR VENN RÅDMANNENS INNSTILLING: I medhold av plan- og bygningslovens 12-12 vedtar Skaun kommune områdeplan med reguleringsbestemmelser for

Detaljer

Skaun kommune. Side 1. Arkivkode: L12 Arkivsaksnr.: 13/1760 Saksbehandler: Olav Nikolai Kvarme

Skaun kommune. Side 1. Arkivkode: L12 Arkivsaksnr.: 13/1760 Saksbehandler: Olav Nikolai Kvarme Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L12 Arkivsaksnr.: 13/1760 Saksbehandler: Olav Nikolai Kvarme Saksnummer Utvalg Møtedato 40/14 Plan og miljøutvalget 26.08.2014 42/14 Kommunestyret 11.09.2014 SAKEN GJELDER:

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for Børsa

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for Børsa Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for Børsa Skaun Kommune Utarbeidet av Datert 15.08.2014 Revidert 17.11.2014 1. BAKGRUNN... 5 1.1. Berørte grunneiere... 5 1.2. Kunngjøring og varsling om igangsatt

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Detaljregulering for Rønningstrand

Detaljregulering for Rønningstrand Detaljregulering for Rønningstrand Gnr./bnr. 75/29 m.fl., Leksvik kommune Kommunens planid 2014-001 Planforslag er datert 11.04.2014 Dato for siste revisjon av plankartet 11.04.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Høvåg sentrumsområde - offentlig ettersyn

Høvåg sentrumsområde - offentlig ettersyn Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 27.06.2016 046/16 Arkivnr: K2 - L12 Saksbehandler: Ola Skei Bekken Dok.dato: 13.06.2016 Arkivsaksnr.: 14/2905-20 Tittel: Arealplanlegger Høvåg sentrumsområde

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

Skaun kommune. Side 1. Arkivkode: L12 Arkivsaksnr.: 13/1758 Saksbehandler: Olav Nikolai Kvarme

Skaun kommune. Side 1. Arkivkode: L12 Arkivsaksnr.: 13/1758 Saksbehandler: Olav Nikolai Kvarme Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L12 Arkivsaksnr.: 13/1758 Saksbehandler: Olav Nikolai Kvarme Saksnummer Utvalg Møtedato 38/14 Plan og miljøutvalget 26.08.2014 41/14 Kommunestyret 11.09.2014 SAKEN GJELDER:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN Planbeskrivelse Røros kommune Plankartet Bestemmelsene er Reguleringsplan for Idrettsparken - Røros 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Forslagsstiller...

Detaljer

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Planbeskrivelse Oppdrag Detajregulering Sauland sentrum Plan id: 082720150001 Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Rapport Oppdrag Detaljregulering av Sauland sentrum Dokument kode: 082720150001 Emne Planbeskrivelse

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM

DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Saksframlegg DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 10/4931-19 (147170/11) Saksbehandler: Ingunn Midtgård Høyvik :::

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Områdereguleringsplan for Buvika

PLANBESKRIVELSE. Områdereguleringsplan for Buvika PLANBESKRIVELSE Områdereguleringsplan for Buvika Skaun Kommune Utarbeidet av Datert 15.08.2014 Revidert 17.11.2014 PLANBESKRIVELSE... 1 Områdereguleringsplan for Buvika... 1 1. BAKGRUNN... 5 Berørte grunneiere...

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Etter adresseliste. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge NO MVA ADRESSE COWI AS. TLF WWW cowi.

Etter adresseliste. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge NO MVA ADRESSE COWI AS. TLF WWW cowi. Etter adresseliste. ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 27. august 2015 SIDE 1/7 REF jola OPPDRAGSNR A068964 Varsel om oppstart

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/6312 / 25 Ordningsverdi: 09062012-23 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Del

Detaljer

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for Audnedal kommune, utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Lunden boligfelt.

Detaljer

Skaun kommune. Side 1. Arkivkode: L12 Arkivsaksnr.: 13/1759 Saksbehandler: Olav Nikolai Kvarme

Skaun kommune. Side 1. Arkivkode: L12 Arkivsaksnr.: 13/1759 Saksbehandler: Olav Nikolai Kvarme Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L12 Arkivsaksnr.: 13/1759 Saksbehandler: Olav Nikolai Kvarme Saksnummer Utvalg Møtedato 39/14 Plan og miljøutvalget 26.08.2014 40/14 Kommunestyret 11.09.2014 SAKEN GJELDER:

Detaljer

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum Øversvea Næringspark Hamar kommune Presentasjon av prosjektet Planforum 21.08.2013 BAKGRUNN Planområdet ligger i et område som er preget av eksisterende næringsarealer, og hvor Hamar kommune gjennom kommuneplanen

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Plan nr. 0441.00 SAKEN GJELDER Gann Tre AS ønsker å regulere et område i Gamle Åslandsvegen 22 til boligformål. GJELDENDE PLANER For

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune Datert: 09.07.2010 (rev. 17.11.2010) GENERELT Avgrensning Reguleringsbestemmelsene gjelder for området som

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 07.11.2016 047/16 Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Detaljregulering Hellesjyen boligfelt II - 1. gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Vedlegg 1 REGULERINGSPLAN -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Området som skal reguleres ligger sentralt til på Rømme Øvre (Orkanger)

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai BODALSJORDET DETALJREGULERING Åpent møte 22. mai Dagsorden 1. Forslagsstiller og plankonsulent 2. Hva er en detaljreguleringsplan 3. Medvirkning 4. Overordnet plan for området 5. Innkomne merknader ved

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2-5

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2-5 2 MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2-5 2. REGULERINGSBESTEMMELSER DATERT 26.08.2011 6-9 3. REGULERINGSPLAN DATERT 26.08.2011

Detaljer

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru.

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru. REGULERINGSPLAN FOR ARNKVÆRN NEDRE OMRÅDEREGULERING PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Tilrettelegge for næringsbebyggelse. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Tor Arne

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/287-5 Saksbehandler: STL Dato: 27.02.2014 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 30/14 Plan- og Bygningsrådet 21.03.2014 1. gangsbehandling-

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

HOLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for detaljplan Tyrifjord Videregående Skole, planid

HOLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for detaljplan Tyrifjord Videregående Skole, planid Versjon 01.11.2017. HOLE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for detaljplan Tyrifjord Videregående Skole, planid 0612 201602 1.gangs behandling i planutvalget 13.11.2017, sak 038/17. Offentlig høring 15.12.2017

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR BUVIKA REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon : 15.08 2014 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense

Detaljer

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS.

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS. Elverum Kommune Planbeskrivelse Detaljplan Løvbergsmoen Næringspark, planid 201006 Vedlegg: 1. Plankart 1:1000 2. Bestemmelser 3. Innkommende merknader Bakgrunn Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS.

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM Reguleringsbestemmelser Forvaltningsstyrets planforslag til høring og offentlig ettersyn, sak../.. den PlanID R01 Høringsfrist. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN TEMPLARHEIMEN PLAN NR. 1810 Dato:... 21.09.15 Dato for siste revisjon:... 12.02.16 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... * I I medhold av

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

Bakgrunn Planforslaget er datert 08.06.2015 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver Vikantoppen AS

Bakgrunn Planforslaget er datert 08.06.2015 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver Vikantoppen AS Trondheim, 29.06.2015 KT/1451 DETALJREGULERING AV VIKAN NORD B14. PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planforslaget er datert 08.06.2015 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver Vikantoppen

Detaljer

Notat. Boligområder og egnethet. Kommentar til brev fra Fylkesmannen, datert 18.11.2013: Gitte føringer for egnethet: strukturelle rammefaktorer

Notat. Boligområder og egnethet. Kommentar til brev fra Fylkesmannen, datert 18.11.2013: Gitte føringer for egnethet: strukturelle rammefaktorer VEDLEGG 6.1 Notat Prosjektnummer / -navn 13056 Kommuneplan Skaun kommune Oppdragsgiver Skaun kommune PMU 06.05.2014 Saksbehandler Tittel Boligområder og egnethet Kommentar til brev fra Fylkesmannen, datert

Detaljer

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA NORE OG UVDAL KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Høringsfrist 15.11.2013 Innhold 1. REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA... 2 1.1. Bakgrunn og formål...

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART 2015 DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 05.06.2015 Navn på plan: Detaljregulering for Gnr 9 bnr 1 fnr 269

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/ R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/00842-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 Oppdrag 1131698 Kunde Drangedal kommune Notat nr. 5 Til Kommuneplanens arealdel Fra Kopi Rune Sølland og Ole Johan Kittilsen Innspillnummer 5 Forslagsstiller

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -17 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Tomset, B3, detaljregulering

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Andersen & Solløs Eiendom AS FORENKLET PLANBESKRIVELSE til reguleringsplan for: BRØTTET «TIL OPPSTART OG VARSLING AV PLANARBEIDET» Utarbeidet av: Tiltakshaver: Andersen og Solløs Eiendom AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING TAUMARKA B2

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING TAUMARKA B2 Dokument type Planbeskrivelse for detaljregulering PLAN ID 1130201404 Dato 10-09-2014 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING TAUMARKA B2 Dato 10.09.2014 Utført av LILD Kontrollert av EDY Godkjent av AMS Beskrivelse

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Områdereguleringsplan Folldal sentrum Planbeskrivelse

Områdereguleringsplan Folldal sentrum Planbeskrivelse Områdereguleringsplan Folldal sentrum Planbeskrivelse Sentrum sett fra sør, FV29 i forgrunnen. Bilde fra Norgei3D Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag Planarbeidet omfatter endring av reguleringsplan R01

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/916 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 439 - GBNR 34/11 M FL - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: L13 611 Saksnr.:

Detaljer

Vedlegg nr. 5. Tatt inn i forslag til planbestemmelser.

Vedlegg nr. 5. Tatt inn i forslag til planbestemmelser. SAMMENDRAG AV INNKOMNE MERKNADER Forslag til detaljregulering for Løkentunet og del av Fv. 115, g/bnr 53/353 m.fl. m.fl. Plan-ID: : 20150002 Dato: 7.2.2016. Østfold Fylkeskommune, datert 27.2.2015 Barnerepresentantens

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2013/6847-23 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR BØRSA REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon : 01.04.16 Dato for godkjenning av kommunestyret : 11.12.14 Avgjørelse av B2, B3 og byggegrense E39 i kommuneplanens arealdel,

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14).

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14). LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID 20100010. Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget 19.03.14 (sak 24/14). Reguleringsbestemmelser Bestemmelsene gjelder for regulert område vist med

Detaljer

Reguleringsplan for Storåsen ID

Reguleringsplan for Storåsen ID REGULERINGSBESTEMMELSER 2016 Reguleringsplan for Storåsen ID 201601 Oppstart av planarbeid 29.06.15 Planforslag levert: 08.03.16 1.gangs politisk behandling: 18.03.16 Offentlig høring: 29.03.16 09.05.16

Detaljer

Saksutredning Norgeshus har på vegne av tiltakshaver, Norgeshus Gauldal Bygg AS levert planforslag for Korvegbotnan. Planområdet er ca. 31 dekar.

Saksutredning Norgeshus har på vegne av tiltakshaver, Norgeshus Gauldal Bygg AS levert planforslag for Korvegbotnan. Planområdet er ca. 31 dekar. Samlet saksfremstilling Arkivsak 7274/12 144/10 og 144/23 og 144/156 og 144/160 og 144/161 m.fl - DETALJREGULERING KORSVEGBOTNAN Saksansvarlig Guro Ianssen Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Håkon Hasslan, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/7020 / 13 Ordningsverdi: 2413pua1 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Detaljreguleringsforslag

Detaljer

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ 2. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2011/658-18 Arkiv: 0314 R1102 Dato: 03.03.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Andreas Kirkemo Utv.saksnr Utvalg Møtedato Fast utvalg for

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune November 2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med planen

Detaljer