Innhold: Dette er faktisk en skole! Bjørnholt skole. Sidene 2 9: Persbråten videregående skole. Sidene 10 13:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold: Dette er faktisk en skole! Bjørnholt skole. Sidene 2 9: Persbråten videregående skole. Sidene 10 13:"

Transkript

1 Innhold: Bjørnholt kole. Sidene 2 9: Dette er faktik en kole! Perbråten videregående kole. Sidene 10 13: Ettertad videregående kole. Sidene 14 16: Bøler flerbrukhall. Sidene 17 19: Tortad kole. Sidene 20 26: Skolen er Bjørnholt kole i Søndre Nordtrand bydel i Olo. har agt det tidligere og ier det enda en gang: det bygge utrolig flotte koleanlegg i Norge. Denne utgaven av er i in helhet viet projektomtaler av nye kole, fire i Olo og ett i Aker kommune. Den nye pedagogikken tiller krav til underviningen om i in tur krever nye måter å organiere en kole på. Klaerom og kateter er avlegg. Viktig i dag er god pla til fellefunkjoner, kantine, bibliotek og inngangparti med vrimlearealer og mange uformelle møteplaer, for å nevne noen tikkord. Arkitektur på vei. Sidene Divere preemeldinger.

2 2 - BYGGENYTT NR. 7/ Bjørnholt kole landet tørte Av Jørn Narud, Tormod Slevikmoen og Mirjana Grahovac, Narud Stokke Wiig AS ivilarkitekter MNAL Bakgrunn: ny pedagogikk Ny videregående kole i Søndre Nordtrand bydel i Olo - Bjørnholt kole - er projektert og gjennomført parallelt med gjennomgående juteringer og videreutvikling av (foreldet) program for tradijonelle videregående koler, i tråd med nye pedagogike idéer, introduert gjennom forprojektet i Det nye kolebygget er tilpaet en ny tid og kal være nykapende og utviklingorientert i tillegg til ogå å kunne oppta fremtidige endringer i den pedagogike modellen. Moderne pedagogikk og flekible fyike rammer har vært tyrende i utformingen av bygningen. Underviningen er baert på aktiv læring om betår av projekt- og teamarbeid, amt individuell tilrettelagt undervining. Den pedagogike modellen om kolen legger opp til, krever andre typer og annerlede dimenjonerte rom og «ettinger» enn de man var vant til i den tradijonelle videregående kole. Den pedagogike modellen baerer eg på tanker knyttet til «formidlingarealer» og «læring- og tudiearealer», der elevene kan tilpae itt arbeidted til det arbeidet de utfører, mer i tråd med program for høykoler og univeritet. Den pedagogike idéen bak kolen, legger opp til at elever kal kunne arbeide, lee og tudere på in egen måte under veiledning av ine lærere. Det betyr i praki at de flete læringarealene er lagt til tørre, åpne områder for felle og tverrfaglig bruk, med omkringliggende grupperom, - varierende i tørrele, laboratorier og arbeidrom. Dette gir arealeffektivitet gjennom mindre areal til kommunikajon, vegger og avgrenninger, dørlag etc. Samtidig er dette en mer komplek, krevende og gjennomtrengende projekteringproe, med tore, åpne og gjennomiktige volumer med blant annet peielle krav til brann og rømning, lyd og akutikk og ikke mint ventilajon, oppvarming og kjøling og variert belyning. Med det tore antall elever om kal bruke og benytte deler av kolen, 1100 videregående elever og 400 fra Bjørnholt ungdomkole, kreve det ektra pla der elever og lærere ogå kan møte for oiale aktiviteter. Behovet for vrimlearealer, ittegrupper og kommunikajonareal for å ta imot tørre elevgrupper i forbindele med adkomt, tilgang til auditorier og andre tørre underviningrom, kaper oiale møteteder og aktivitetrom der elevene fra forkjellige faglinjer kan treffe, danne fellekap og identifiere eg med kolen varierte miljøer. Samtidig kal die arealene være fordelingareal av elevmae og formidling av aktiviteter til andre arealer og bygningvolumer. Skolen grunnidé forutetter at det er ambruk av funk- Nye Bjørnholt kole i Søndre Nordtrand bydel, lengt øt i Olo, er med ine 1500 elever landet tørte kole. I forgrunnen nybygget, den videregående kolen med 1100 elever og i bakgrunnen ekiterende Bjørnholt ungdomkole med et elevtall på 400. joner mellom de forkjellige fagretningene. For ekempel forutette det at flere avdelinger har tilgang til muikkog dramaaler med tilhørende uttyr, og at elever ved den amme linjen kal ha mulighet for å bruke byggverktedene for produkjon av egne cenedekorajoner. Utadvendt kommunikajon Olo kommune ved Planog bygningetaten ga tidlig uttrykk for et høyt ambijonnivå for utbygging av ny kole i ekiterende reter av tidligere teinbrudd, og et ampill med landkap og utearealer for ekiterende Bjørnholt ungdomkole (GASA arkitekter) ble preiert. Skolebygget og idretthallen kulle fremtå om ett anlegg om ogå kulle kunne markedføre et fremtidig kulturelt entrum. Ambijonnivået kulle ha direkte ammenheng med politike mål knyttet til godt miljø og god læretid i en bydel med tor fremmedkulturell befolkning. Den overordnede idéen for plaering av den videregående kolen og idretthallen mellom de to kolene, er et ønke om at bygningkompleket med itt utendøranlegg, kal være en formidler mellom tomta nedre og øvre nivå, - og grøntonen med aktivitetarealer, og ligge om en tiltalende «buffer» mellom koleanleggene og bygge opp under die med ine aktiviteter i tillegg til å være en katalyator til at området aktiviere, og derigjennom bidrar til trygghet og tøtter opp under den påtenkte entrumfunkjonen til anlegget. Bjørnholt ungdomkole til ventre og det nye koleanlegget tore idretthall til høyre. I mellom ligger en grøntone og et tort og mangfoldig aktivitetareal. «Aktivitetgaten» kaper en fyik og viuell forbindele mellom de to kolene, binder tomtene ammen og danner utepla for lek, port og andre oiale aktiviteter. Det er gjennomført en felle adkomt/kommunikajonknutepunkt med Bjørnholt ungdomkole med rundkjøring og holdepla for bu (og kombibane, derom den blir gjennomført) Parkeringarealer er forelått på nordiden av adkomtplaen og det nye koleanlegget. Utendør adkomtrampe leder elever og publikum fra rundkjøringen på nederte nivå, til et tørre «repo» på adkomtnivå til idretthall, bibliotekfunkjoner og tannheletjeneten, og videre opp til hovedinngangen til kolen og til aktivitetgaten mellom kolene. Fra dette nivået vandrer en videre opp en innendør rampe fra adkomttorget til kantine. Læringarealet fra kantine til nete etaje fortetter denne bevegelen rundt det fritttående auditoriet i kantinevolumet. Videre føre en til øverte plan ved å følge trappen opp forbi auditoriet, fortet-

3 BYGGENYTT NR. 7/ ter gjennom huet, der en til lutt kommer ut på opparbeidet uteareal. Arkitektonik tema Skolen og idretthallen kal arkitektonik fremtå om et «indutrielt» preget, fritttående bygningkomplek med en klar og enkel form, der taket er det amlende elementet. Det kal betrakte og er utformet om en femte faade. Åpninger og «hull» tae der det er nødvendig og dagly lippe ned i kolen forkjellige og ammenatte volumer via høye, luftige og gjennomiktige lygårder og «prekker». To røde auditorieboker kyter opp gjennom takflaten og ynliggjør kolen fra avtand. Gjennom å projektere ny videregående kole med torhall etter de retninglinjer Olo kommune ved Plan-og bygningetaten atte, ammen med Utdanningetaten vijoner om ny pedagogikk og Underviningbygg gjennomføringtrategi, ønket projekteringgruppen å bidra til et poitivt og attraktivt miljø, om vil kunne fungere om amlingted og oialt enter for bydelen, i tillegg til et godt læremiljø for elevene ved kolene på Bjørnholt. Vi ønker at arkitekturen kal gi poitive og pennende aoiajoner til både lærere og elever, ved å tilby nye kvaliteter til de golde, ekiterende omgiveler, påvirke området unike karakter og innhold. Den videregående kolen kal danne bai for kunnkap og (videre-)formidling, gjennom gruppearbeid og eminarer i tillegg til tverrfaglig og oialt amvær med entralierte og integrerte aktiviteter. Arkitekturen er gitt høy prioritet, lik at elevene omgiveler legger opp til et kreativt og pennende læreted, om fremmer lyt til identifikajon med kolen, formidling knyttet til forkjellige fag med utradijonelle og moderne undervininglokaler, auditorier, bibliotek og kantine amt miljøfremmende og uformelle møteplaer hvor det er rom for alle. Program og innhold Selve kolebygningen er delt i to bygningdeler med en halvt glaoverdekket lygård i mellom (biblioteket). I forlengelen av lygården mot yd, og til iden for den røde auditorieboken, er det etablert et utendør trappearrangement med grøntelementer fra gulvnivå i forlengelen av biblioteket til utendør brukareal på toppetajenivå. De forkjellige fagavdelinger er plaert rundt fellearealer/ lygårder og kantine. Hver avdeling har egne gruppeog arbeidrom, verkteder og amtalerom, lærerkontorer nær elevene amt egen tudieretningadminitrajon. Auditorier og felle, tørre grupperom amt læring-/elvtudiumarealer er plaert entralt i bygget. Den øtre bygningdelen rommer teknike fag med verkteder tilknyttet utearealer med biladomt, forkjellige byggfag over to etajer (tørre dobbeltvolum), med adminitrajon og grupperom på tilbaketrukket meanin. De to øverte etajene inneholder elektroavdeling med uttyrrike verkteder og laboratorier, i tillegg til IT-avdeling og APO-avdeling. Den vetre bygningdelen er noe mer komplek og ammenatt i itt avtrappende volum, der avdelingene er plaert mot kantinen. Avdeling for muikk, dan & drama (MDD) er plaert fortettele nete ide Luftfotoet fra juni 2007, men utohuarbeidene pågikk for fullt, vier det nye koleanlegget plaering i et tidligere teinbrudd. kolen Skolen og idretthallen kal arkitektonik fremtå om et «indutrielt indutrielt preget, fritttående bygningkom bygningkom plek med en klar og enkel form, der taket er det amlende elementet. Peab Arkitekt Jørn Narud på innendør rampe om leder fra adkomttorget opp til kantinen. Den tilvarende uten dør rampe om leder fra rundkjøringen og parkering på nederte nivå, ee på luftfotoet over. Vi har vært HOVEDENTREPRENØR på Bjørnholt kole Dagly flommer ned i kolen forkjellige og ammen atte volumer via høye, luftige og gjennomiktige lygår der og «prekker.. Henrik Iben gate 100 Potbok 2909 Solli, 0230 Olo Telefon; Telefax:

4 4 - BYGGENYTT NR. 7/ Fra biblioteket. Narud Stokke Wiig Fra ett av auditoriene om er utrutet med det met moderne AV-uttyr. Skolen ire fire auditorier er plaert lik at de kan benytte av alle fagretninger på en flekibel og effektiv måte. fortettele fra forrige ide over de to nederte etajene, med intimal(er) («black box») over begge etajer, om kan ammenlåe med kyvedørelementer. Avdelingen har nærhet til flerbrukhallen og garderobeanlegg. Avdeling for allmennfag ligger på amme nivå om kantine og i etajen over og rundt lygården. Skolen hovedadminitrajon er plaert i 1. etaje, nær reepjonområdet. Avdeling for tilrettelagt undervining for IV.gruppe og autiter ligger på øverte nivå, med egen adkomt og kjermet utepla i yd. Tannheletjenetebygget er trukket ut av kolebygget om en eparat enhet i terrenget, med egen adkomt rett fra parkeringanlegget. Dette bygget er på tenkt om bae for et eventuelt påbygg/ utvidele av koleanlegget, for ekempel med et offentlig bibliote. Flerbrukhallen betår av tre håndballbaner amt klatrevegg, med ek ett garderober til gutter/jenter. Idrettgulvet ligger på nivå med repo i utendør adkomtrampe, og er ålede direkte tilgjengelig via egen foajé. Fra utendør aktivitetgate og kantine kan en e inn i alen Skolen hovedadkomt ligger i et lyt og åpent vrimleareal om kal fungere om en hovedgate i koleanlegget. Et åpent volum over fire etajer med en tor glafaade om fyik henger ammen med glafaaden i idretthallen, gjør at dette er ynlig og overiktlig fra omgivelene. Adkomttorget er et treffpunkt for kolen elever og fordelingareal av elevmae i tillegg til formidling av aktiviteter til andre arealer og bygningvolumer. Arealet inkluderer ekpedijon, i tillegg til adkomt byggfag, MDD, kolebibliotek, rampe opp til kantineareal med videreformidling av elever til kolen øvrige avdelinger, - og direkte adkomt til idretthall/flerbrukhall. Adkomttorget fungerer om vrimleareal for flerbrukarealer, idretthall, auditorier og dramaaler ved kveldbruk. I tillegg inkluderer arealet internettkafé, uttillingmuligheter, opplag- og opplyningtavler for elever og avdelinger og mulige utleiearealer for butikk(er). Læringarealer, vrimlearealer og grupperom er i hovedak trukket ut av den enkelte avdeling og utformet lik at de kan være til allmen bruk for alle fagretningene. De er lagt om del av kommunikajonårene og i tilknytning til auditorier, lik at rommene amlet blir et identifiérbart flerbrukareal, med tverrfaglige treff- og underviningpunkter. Åpne læring- og leeoner er fordelt på åpne repoer mot entralvolumet, kantinen, og fungerer i tillegg om formidlende nivåer og kommunikajonarealer mellom etajene. Enkelte grupperom er ogå trukket bort fra avdelingene, og plaert lik at de er til felle bruk i tiknytning til åpent læringareal med direkte forbindele til kantine. Die vil ogå kunne egne eg for utleie over kortere tidrom, eller utenfor koletid. Kantinen prege av den gjennomgående ambruktanken i kolen. Den kal ikke bare fungere om et møteted, paue- og pieareal for elever og lærere, men ogå om lee- og læringareal. Den vil i tillegg kunne benytte i forbindele med arrangementer på kolen, foretillinger, uttillinger og andre aktiviteter om foregår utenfor vanlig koletid. Deler av kolen er planlagt med Roing Portytemer a Indutriveien 20 - Potbok Skytta tlf: e-pot: Avdeling for muikk, dan og drama er plaert over de to nederte etajene med intimaler («black box») over begge etajer, om kan ammenlåe med kyvedørelementer. kyved relementer. På åpningdagen 22. augut fikk gjeter og pree oppleve elevene ferdigheter. Her en gruppe om underholder med ang og dan. flerbrukarealer lik at bygningkompleket byr på varierte amlingmuligheter og i tillegg fungerer om bae for kulturaktiviteter for den lokale befolkningen og bydelen for øvrig. Biblioteket er plaert én etaje ned i forlengelen av adkomt og adkomttorg, og betår av et 5-etajer volum, delvi under glatak, og en énetaje, adminitrative fløy inn under utvendig adkomttorg om inkluderer ad-hoc-løninger for bibliotek og læring/undervining. Auditorier og dramaal er plaert i tilknytning til adkomtone og øvrige fellerom om «fritttående» bygningelementer/boker, lik at ogå die kan leie ut og benytte ut over vanlig koletid. Skolen fire auditorier er plaert lik at de kan benytte av alle fagretninger uten at en peiell avdeling blir belatet av ektra kommunikajon i form av elever og lærere, eller har peiell rett til bruken av rommet. To auditorier, om hver har pla til ca. 70 elever, har adkomt fra biblioteket eller fra gangbroer i bibliotekvolumet, ett auditorium «flyter» over kantinekjøkkenet, og har adkomt fra gangbroer mot kantinevolumet og ett auditorium har adkomter fra oner med felle læringarealer. Idretthallen, med ine ek «individuelle» gymaler, betår av tre håndballbaner, og er prioritert til å kunne benytte både for port og andre fritidaktiviteter for både ungdomkole og videregående kole og bydelen for øvrig. Med itt tore volum og vel 14 meter netto høyde i tillegg til in høye tandard, gode lyforhold, publikumtribune, mobile cene og akutike overflater egner den eg om flerbrukhall, - trening og ballpill, allmøter, konerter, markeder, koletiltelninger og teateroppetninger. Hallen er i tillegg uttyrt med egen, pektakulær klatrevegg med tor høyde i bakkant av banene, om vil kunne trekke lokalbefolkning og klatremiljøer fra hele Olo-ditriktet. Materialer En uttrakt bruk av gla - i innvendige faader mot glagårder, mellom kole og flerbrukhall, i kommunikajonarealer amt i faader og tak - gir bygningen en åpenhet og gjennomiktighet på tver av avdelingene både horiontalt og vertikalt. Aktivitet kal ynliggjøre og avdelingene kal ikke iolere fra hverandre. Via iktlinjer til de ulike fellearealer og til omgivelene omkring er det lett å orientere eg på de ulike plan. Det er benyttet gla i aluminium profilytem, valede glapaneler med U-formet profil og ytemvegger med gla mot korridor. Profilgla i yttervegger er levert med tranlucent iolajon. Solavkjerming er løt gjennom valg av gla med lav olfaktor i kombinajon med innvendig avkjerming og utvendig trekkmetallkjerm. Som utvendig kledning er det montert plater av inukorrugert aluminium. I den øtre bygningdelen mot biblioteket er det benyttet tående paneler av ort antrazink. Auditoriene er kledt med røde plater av høytrykklaminat, innvendig perforert av akutike henyn. For øvrig er det benyttet metallkaetter i rutfritt tål i bibliotek, kantine, grupperom, danerom og muikkrom. På veg

5 ger i flerbrukhall og lille lygård er det montert vertikale trepiler av ak med duk og iolajon bak. På gulv i vrimlearealer i 1. etaje og 1. underetaje amt i trapper er det valgt lipt betong om ammen med bruk av platøpt betong i øyler, bærevegger, trapper og heikjerner gir preie og «barke» overflater. I verktedarealer for de ulike byggfag er gulvene tålglattet. Interne korridoroner amt underviningrom, verkteder, garderober, kontorer m.m. har banebelegg av linoleum. I laboratorier er det vinyl, i kantine er det lagt gummibelegg m/ knotter. I flerbrukhallen er det benyttet yntetik portgulv på gummibai, beregnet på flerbruk. Drama- og intimaler har maive tregulv, daneal parkett med vikt. Keramike flier er lagt i toaletter og dujrom. Som himling er det generelt valgt aborbenter av treullementplater montert direkte mot underkant dekke, med åpne teknike føringer under, lagt i et ryddig ytem. For korridorer, garderober og toaletter/dujrom er det benyttet nedfôrede demontérbare himlinger av henholdvi metall, treullement og gip. I biblioteket høye del er det montert perforert metallplatehimling, under hovedtaket i kantine/adkomttorg og i flerbrukhall er det montert akutike bafler. Inventar/uttyr møblering: forutetninger Bygget er utformet med tanke på å kape lye og åpne lokaler avkilt av glavegger og med en viuell forbindele mellom de forkjellige rom og avdelinger. Ivaretagele av denne karakteren var den dominerende føring for utarbeidele av møbleringløninger. Projektet tiltreber et moderne, indutrielt preg og en røff «verktedkarakter» amtidig om det kal være en velfungerende utdanneleintitujon. En måletning var å lage rom om kan dekke flere funkjoner for å øke brukfrekvenen. Det er lagt peielt vekt på balanen mellom tandardiering, variajon og flekibilitet, amt på bruk av data og kommunikajonverktøy i de forkjellige underviningituajoner. Det ble valgt: Multifunkjonelle robute møbler om kan tilpae forkjellige foramling- og eminararrangementer. Flyttbart inventar for å lett kunne gjøre endringer. Mobil innredning for å kape flerfunkjonelle rom. Miljøvennlige, reirkulerbare materialer med et viuelt lett uttrykk. Bruk av materialer og overflater Bygget har et gjennomgående modernitik utrykk med delvi ynlige føringopplegg og mye bruk av ekponert betong, gla, U-gla / Profilitt (tranlucente glapaneler), metall, laminatkledninger, amt åpne gangbroer. Die materialene benytte i in «opprinnelige tiltand», uten påførte farger, i forkjellige ammenetninger av nøytrale, naturlige fargetoner. Dette angir en nøytral og rolig bakgrunn. Mot denne bakgrunnen er bevit valgte karpe fargeetninger av utvalgte bygningelementer for å kape kontrat. Innredningen gjenpeiler dette inntrykket med åpne og enkle løninger uten unødvendig taffaje. Utformingen av innredningen er enkel og tidlø. Produktene er funkjonelle og har en utførele av høy kvalitet og med en enhetlig til, med tramme linjer, glatte overflater og rette kanter. Materialene fremtår med en indutriell finih. Farger Kromatike - terke, primærfarger er bevit benyttet for å bryte opp mellom betong, gla og tål. De definerer i tillegg geografik tilhørighet: amme type møbler er gjentatt i kolen i forkjellige farger. Flekibilitet Møbler og uttyr i underviningrom/arealer er tilrettelagt for pedagogik flekibilitet. En viktig del av pedagogikken er baert på projektbaert undervining og teamarbeid. Møbler og teknik infratruktur om kan benytte i forkjellige konfigurajoner er prioriterte løninger på projektet. Arkitektteam Narud - Stokke Wiig AS ivilarkitekter MNAL Projektanvarlig: Jørn Narud Daglig drift: Tormod Slevikmoen Pieter Paul Furnèe Medarbeidere: Kjell Dybedal Håvard Fagerne Tai Grung Live Hjelde Randi Holmen Aylin Jørgenen-Dahl Stefan Krauel Emil Kritianen Haukur Morthen Ellen Sjong Jan-Ellef Søyland Kaja Tiltne Erlend Torkilden Sjur Tveit Interiør/inventar og uttyr: Mirjana Grahovac Teknik drift/tegninger: Geir Kleftad John Philip Clark Roe Berge Modeller: Torbjørn Lien Projekteringgruppeleder Hjellne Conult AS v/odd Kritianen og Bjørn Olen Rådgivende ingeniører: Rib/Riv/Rie/RiBr: Hjellne Conult AS RiAku: Brekke & Strand Akutikk AS Lark: Multiconult AS/ 13.3 Landkaparkitekter MNLA Entreprenør: PEAB AS v/svein Rennan, kontraktanvarlig. Ole Kritoffer Herlofen, projektleder og Ola Rækken, produkjonleder. VI LEVERER SKOLEMILJØER SOM STIMULERER TIL energi - lærelyt - inpirajon BYGGENYTT NR. 7/ Selve kolebygningen er delt i to bygningdeler med en halvt glaoverdekket lygård imellom (biblioteket). I forlengelen av lygården mot yd, og til iden for den røde auditorieboken, er det etablert et utendør trappearrangement med grøntelementer fra gulvnivå i forlengelen av biblioteket til utendør brukareal på toppetajenivå. Fra kantinen om ligger ved en av de to auditoriebokene. Denne boken har ett auditorium om «flyter» over kantinekjøkkenet og har adkomt fra gangbroer mot kantinevolumet. Boken øverte auditorium har adkomter fra oner med felle læringarealer.

6 6 - BYGGENYTT NR. 7/ Projektering av teknike fag Hjellne Conult AS ble valgt om tverrfaglig rådgivende firma for å foretå projektering av teknike fag amt projekteringgruppeledele. Arbeidet tartet i mai 2002 og var baert på et program om var under luttføring. Alle teknike fag, byggeteknikk, elektroteknikk, VVSog klimateknikk, brannteknikk og miljørådgiving har vært amlet del av vår leverane. Det er ogå tidlig i projektet utarbeidet en trafikkvurdering fra vår amferdelavdeling baert på krav i reguleringbetemmelene. Oppdraggiver har hatt vijoner og forventninger om et markant bygg. I proeen ble gitt føringer for at løninger kulle baere på ny pedagogik ide. Spennende arkitektonike løninger har gitt en variert og krevende proe med høye krav til detaljløninger. For å utvikle gode teknike løninger har det i proeen vært behov for uttrakt amarbeid med de forkjellige bukergrupper. Totalt er projektet på nærmere m 2. Byggeteknikk Tomten, om er et nedlagt teinbrudd, måtte gjennomgå omfattende forandringer for å tilpae projektet utforming. I bakkant er bygget prengt ned i dybder på opptil 15 m. Overkuddmaene fra denne utprengningen er anbrakt i fyllinger, hovedaklig i forkant av tomten for blant annet parkeringanlegg, aktivitetgate og heving av Lunhvilveien. Totalt er det blitt flyttet på over m 3 maer i forbindele med grunnarbeidene. Ogå på bakiden av kolen er terrenget hevet, lik at makimal høydeforkjell mellom terrenget på for- og bakide av kolen er ca. 15 m. Mot bakveggene er det brukt lø Leca for å begrene jordtrykket. Veggene er forankret horiontalt inn i fjellveggen med betongribber og forankringbolter. Av projekteringleder Bjørn F. Olen, Hjellne Conult AS Den ca. 140 m lange hovedbygningen er teknik oppdelt i tre adkilte bygningkropper med elvtendige avtivningytemer. Flerbrukhallen betår av et øylefritt areal på ca. 71 x 51 m, med takhøyde på ca. 18,5 m. Taket bære av fagverkdragere i tål med pennvidde 51,0 m. Fagverkene er lagt opp på platøpte irkulære betongøyler. Den tive takkiven er i bakkant forankret inn på overiden av fjellkjæringen gjennom to betongkiver. Glafaaden i forkant av bygningen er lagt opp på en forholdvi enkel tålkontrukjon av hulprofiler om i in tur er tivet av mot de kraftige betongøylene på utiden av faaden. Den allmennfaglige midtbygningen har et tilnærmet rendyrket bæreytem av platøpt betong. Generelt er det benyttet irkulære betongøyler med diameter 450 mm i alle plan. Søylene er plaert i en modul på 5,4 x 6,0 m. Dekkekontrukjonene betår av flatdekker. Denne bygningen betår av flere auditorier, dane- og teateraler med krav om tore øylefrie arealer. Plaeringen av die rommene i forkjellige oner og nivåer har medført at det her er innført mange utveklingkontrukjoner. I den yrkefaglige bygningen mot øt betår bæreytemet av en kombinajon av platøpte og prefabrikkerte betongkontrukjoner. Innføringen av hulldekker tvang eg her fram p.g.a. av de tore byggfaghallene, om er plaert på bakkeplan. I alle takflater er det benyttet lette takelementer. Ogå utvendig betår projektet av tore og tunge betongkontrukjoner i form av adkomtbro og tøttemurer. Brannteknikk Brannteknik rådgiver har utarbeidet tategidokumenter om har gitt føringer for valg av planløninger, rømningforhold, røkventilajon og materialvalg amt krav til teknike løninger og oppbygging av detaljer. Elektroteknikk Under projekteringen av de elektroteknike anleggene har det vært lagt tor vekt på å oppnå gode fremtidrettede teknike løninger med lave driftutgifter. I tillegg til komplette elektroteknike anlegg er bygget utrutet med to tk. peron- og vareheier. Integrert i bygningmaen er det plaert egen netttajon. Total elektrik effektbehov er beregnet til ca kw med ytempenning 400 V TN-S. Utforming og valg av belyningløninger har vært omfattende og krevet detaljrikt amarbeid med arkitekten. For lytyring er det benyttet EIB tyreytem. Et likt tyreytem kan i ettertid enkelt endre lik at andre cener og arealer kan tyre på annen måte. For de VVSteknike anlegg er det montert komplette SD/automatikkanlegg. I kolen 5 auditorier er det montert omfattende audioviuelle anlegg for moderne preentajon av informajon. I de flete underviningrommene er der intallert interaktive tavler. For ditribujon av tele/data har kolen et fat nettverk for adminitrajon og lærere amt fate uttak i alle underviningrom. Det er ogå lagt opp til komplett trådløt nettverk, noe om gir tor flekibilitet for hele koleanlegget. I tillegg finne det vrimleareal med Internettcafè hvor 24 tajonære PC-tajoner er intallert. Skolen har 3 dramaaler og 1 teateral om alle er utrutet med ceneteknike anlegg betående av lyrigger og lydanlegg. Belyninganlegget i flerbrukhallen er baert på lykatere. Det er intallert reultattavler og lydanlegg for fortettele ide 8 «Back of Houe». Bygningen er hele 140 meter lang. Og Og p p akiden bakiden av kolen er ter ter renget hevet, lik at makimal høydeforkjell mellom terrenget p for- og bakide av kolen er ca. 15 meter. Fra avdeling for dan, muikk og drama med in imponerende «black box». Membran og taktekking er utført av: Protan Tak AS Lørenfaret 1 B, Potbok 513 Økern, 0512 Olo Telefon: Telefax: Vi har utført betong- og forkalingarbeider, amt krankjøring ved projekt Bjørnholt kole. Bjørn Hanen Contruction AS Veterøyveien 371, 3224 Sandefjord Telefon: Telefax: Bjørn Hanen: Telefon: Kari Thorbjørnen: Telefon: Knut H. Rønningen: Telefon: Detalj av broforbindeler mellom øtlig og vetlig (bildet) bygningvolumer. En titt ned p kolen In ternettcafé om er plaert i det tore vrimlearealet mellom atkomttorget og flerbrukhallen. Skolen har et komplett tr dløt nettverk. Blikkenlagerarbeider er utført av: Icopal Metall AS Fjellhamarveien 52, 1472 Fjellhamar Telefon: Telefax:

7 BYGGENYTT NR. 7/ Hovedentreprie i ærklae Det er to kjekke karer fra Peab om møter på Olo nye og torlåtte koleanlegg på Søndre Nordtrand, avdelingleder Svein Rennan og projektleder for byggeoppdraget, Ole Kritoffer Herlofen. Herrene er i vært godt lune og det har de grunn til å være. Den nye videregående kolen er et imponerende byggeprojekt lik det fremtår nå like før koletart, det kan utendte underkrive etter flere fotorunder på anlegget. Peab har om hovedentreprenør hatt alle bygningmeige kontrakter og vært anvarlig for rigg og HMS, amt koordinert de teknike fagene med fremdriftrapportering til byggherren. Peab forteller at byggearbeidene har trukket eg over ca. to og et halvt år, med opptart i februar 2005, og med overlevering av bygget en dag før avtalt tid 28. juni Det var ingen merknader i overleveringprotokollen. Et vært kompliert byggeprojekt var bragt i mål innen tidfriten og i henholdt til byggherren budjettramme med god margin. Allerede i februar var bygget teknik ferdigtilt lik at man har kunne gjennomføre en prøvedrift fram til overleveringdagen, noe om har gitt både byggherre og entreprenør en ektra kvalitetikring. Både Rennan og Herlofen poengterer at denne entreprenøroppgaven er et referaneprojekt med tor R. Det har gitt en jelden mulighet til å ette ut i livet Peab nullfeilvijon, det vil i null feil ved overtakele. Dette er en ambiiø måletting om hele tiden har «hengt over» Ved iden av betong preger tore glaflater bygget. entreprenøren undervei. Det har innebåret en nitidig kontroll i alle ledd og til de minte detaljer. I følge Rennan og Herlofen har det vært et uendelig antall kontroller og dokumentajonarbeid for å ikre den bet mulige gjennomføringen av de 14 dagmultbelagte milepæler med ine tidfriter, det være eg tett bygg, teknik ferdigtillele og overlevering for å nevne de tre hovedmilepælene. Rennan og Herlofen berømmer byggherren for in profejonalitet. Projektledelen rutine og erfaring paret med en entuiatik opplutning om nullfeilvijonen har imponert fra førte dag. Byggherren har faktik vært en poitiv pådriver med henyn til nulltolerane og har ålede bidratt betydelig til byggeaken fine gjennomføring. I denne ammenheng nevne om ærlig viktig det å kape en amarbeidånd med felle forventninger om luttreultatet, og at dette ble etablert fra tarten av. Peab trekker videre fram byggherren fornuftige kontrakthåndtering hvor evnen til å få fram de riktige belutningene har pilt en viktig rolle. Det blir ogå pekt på det vært gode tegninggrunnlaget, i å måte har projekteringen vært forbilledlig. Bjørnholt kole ligger i et tidligere teinbrudd. Peab kom inn i byggeprojektet etter at meteparten av grunnarbeidet allerede var avluttet. Grunnarbeidene var en egen entreprie (utført av Skanka Norge AS), og Peab overtok å og i en ferdig utprengt tomt. Rennan og Herlofen bekriver projektet om et betongbygg i hovedak, elv om tål og gla i fullt monn er benyttet. Både utvendig og innvendig prege kolen av tore flater av ubehandlet ekponert betong. Dette har tilt tore krav til betongen overflate og dermed til tøpejobben om er utført. Flikking av betongen i etterkant har i vært liten grad blitt tillatt. Totalt har det gått Svein Rennan (til ventre) og Ole Kritoffer Herlofen, begge PEAB AS, har ammen med ine kollegaer gjennomført et komplekt og kompliert byggeprojekt med tore krav til preijon. med ca m 3 betong og 1500 tonn armeringjern. Som konklujon karakterierer Rennan og Herlofen Bjørnholt kole om et komplekt og kompliert byggeprojekt med tore krav til preijon. Alt har måttet pae å og i perfekt. Her har det ikke vært mulig å fuge og lite eg unna problemene. Selv med henyn til tålkontrukjonene hvor det vanligvi tillate noe avvik, har monteringen kjedd med nulltolerane. Banekiller er levert av: Den tore flerbrukhallen med ine 6 «individuelle» gymaler, betår av 3 håndballbaner, og er prioritert til å kunne benytte både for port og andre fritidaktiviteter både for kolen elever og for bydelen for øvrig. Hallen høyde er hele 14 meter og tålfagbjelkene om bærer taket er 70 meter lange. Vi har projektert og levert komplett PULASTC 2000 TP portgulv og oppmerking i Bjørnholt kole, inkluive de fate gulvintallajonene. Gulv og Takteknikk AS Øterdalgaten 1 B, 0658 Olo Telefon: Telefax: E-pot: Lygården (over 5 etajer) og biblioteket ett mot det tore trappeamfiet om leder opp til høyete nivå i bygget bakkant. Se ogå øverte bilde. Vi gratulerer!...bjørnholt kole med nybygget. Og takker for tilliten med leveranen av innredning, verktøy og makiner. Avd. Olo: Johan H. Andreen vei 1, 0655 Olo Telefon: Telefax: Hovedkontor: Trondheim. Avdelinger: Kirkene, Alta, Hartad, Bodø, Mojøen, Steinkjer, Orkanger, Kritianund, Bergen, Stord, Olo. Leverandør av: Brannvern, peronlig verneuttyr, kruer og fetemidler, kjærende verktøy, elektroverktøy, verktøymakiner, håndverktøy, rekviita, lager- og verktedinnredninger, løfteuttyr, langer og kuplinger, lager og tranmijoner, veieuttyr og tilett.

8 8 - BYGGENYTT NR. 7/ fortettele fra ide 6 idrettarrangementer. Lydanleggene i hallen kan utvide ved å tilkoble ekternt uttyr i forbindele med ulike arrangementer. VVS- og klimaanlegg Bygget forynt med vannbårent varmeanlegg og er tilknyttet fjernvarme med amlet effekt kw. Det er en entralt plaert energientral. Luftbehandlinganleggene har en total luftmengde på m 3 /h. Deler av luftbehandlinganleggene har kjøling om foryne fra en ivannmakin med kapaitet ca. 250 kw. Bygget er fullprinklet. Det er lagt vekt på energieffektive løninger med varmegjenvinning på amtlige ventilajonaggregater, bruk av VAV i rom med tor varierende belatning amt muligheter for reduerte luftmengder tilpaet belatning amt valg av drifttid etter brukmønter. Det er i hovedak benyttet roterende varmegjenvinnere, unntatt for peielle oner. På varmeanlegget er det muligheter for uttrakt bruk av nattenkning om kan tyre entralt. For rom med tor takhøyde er det valgt gulvvarme og/eller takvarme. Dette er energieffektive løninger om medfører at romtemperaturen kan holde noe lavere enn bruk av konvenjonelle radiatorer. Bygget inneholder flere rom og haller med tor takhøyde. Ventilajon er her løt med diffu tilluft ved gulv. Utforming og plaering av tilluftventiler her har vært viet omtanke med henyn til integrering i bygget kontrukjon amt at tilluftriter og fargevalg er tilpaet det arkitektonike uttrykk. Bygget innholder mange ulike avdelinger med tilhørende brukeruttyr, peielle teknike anlegg etc. Bygget planløning, inndeling og den teknike infratruktur har krevet en omfattende tilpaning og detaljering. Klare miljøkrav til projektet Underviningbygg Olo KF er en byggherre om tar miljø på alvor, og tilte ved opptart av projektet klare miljøkrav til projekteringgruppen. Blant annet ble følgende miljømåletninger definert for projektet: Arealeffektivitet kal vektlegge ved at det projektere løninger om optimalierer bruken av rom lik at de kan dekke flere funkjoner utover undervining. Det kal være flekibilitet i løningene og utførelemåten om gjør det mulig å endre forutetninger i bruk og planløninger uten at det medfører tørre teknike inngrep eller høye kotnader. Man kal finne energieffektive og reuroptimale løninger. Måletningen med henyn på energibruk er 125 kwh/m 2 for kolen ekkluive Storhall og 150 kwh/m 2 for Storhallen. Et godt innemiljø kal oppnå ved bl. a. miljømeige vurderinger av overflatematerialer, belyning og innvendig beplantning. Det kal velge «unne» byggematerialer og høyverdige miljøteknike løninger. Projekteringgruppen implementering av miljøkrav På bakrunn av die miljømåletningene, ble det utarbeidet en HMS-plan for projekteringgruppen hvor miljøkravene ble utdypet og krav til de projekterende ble tilt. Det ble ogå laget miljø-jekkliter for hver enkel fagdiiplin hvor alle relevante miljøkrav ble litet opp. Die jekklitene ble benyttet gjennom hele projekteringfaen, og ble oppdatert hver måned. P rojek ter ingg r uppen løninger på de enkelte miljøk ravene ble dokumentert i jekklitene etterhvert om die ble oppfylt. Die jekklitene er dermed projekteringgruppen dokumentajon på at miljøkravene er implementert i projekteringen. RIM in oppgave var å påe at alle kravene i jekkliten ble vurdert og oppfylt. miljømerker velge (Svanemerket, EU-blomten, Inneklimamerket, ov.). I tillegg ble det lagt vekt på bygningteknike løninger om bidro til avfallminimering (prefabrikkerte elementer/materialer om kan ombruke). For materialer av betydning for inneklimaet (innvendige overflatematerialer), kulle det fremlegge dokumentajon på at die ikke gir negative konekvener for det fremtidige inneklimaet i bygget. Det ble derfor tilt krav til makimale emijonrater (avgaing) for alle innvendige overflatematerialer. For å forenkle dokumentajonen, ble det definert at byggematerialer anbefalt i Folkam «Byggmiljøguide 2004» ogå tilfredtilte byggherren miljøkrav. Ved bruk av produkter ammen, var det viktig å e på dere felle inneklimaegenkaper fremfor å vurdere hvert produkt for eg. Ved vurdering av f. ek. gulvbelegg, var det derfor like viktig å vurdere vedlikeholdbehandling (hvilke midler produent anbefaler) om lukt og avgaing. På amme måte ble limtype til ulike gulvbelegg vurdert peielt mot det valgte belegget og type underlag. Riiko- og årbarhetanalye ROS Det ble gjennomført to ROSanalyer i løpet av projekteringperioden. Den førte tok for eg arbeidoperajonene prenging, grunnarbeider, råbygg, faader, tekking og innvendige teknike arbeider. Den andre inkluderte reten av byggeproeen. Deltakere var faganvarlige amt RIM om tyrte proeen. Gjennom die ROS-analyene ble peielle riikomomenter i byggefaen belyt. ROS vite eg om meget nyttige, og det kom fram vært mange viktige innpill om ble videre behandlet i projekteringen. Det ble forelått en rekke tiltak for å unngå at uheldige hendeler og ulykker kulle kje på byggeplaen. Reultatene fra ROS-analyene (det vil i tiltakene om må iverkette for å unngå uønkede hendeler) ble videreført til entreprenøren underlag og HMS-planen. Vurdering av radon Det ble gjort tore prengningarbeider på tomten. For å vurdere eventuell riiko for radonavgivele fra byggegrunnen, ble det tatt 8 prøver av prengtein på byggeplaen. Prøveinnamlingen ble foretatt av Radonlab ammen med RIM og RIB. Prøvene ble amlet fra dypere lag og fortrinnvi ved fjell om teinene ble prengt ut fra. Målereultatene vite at 6 av 8 målinger lå i kategorien lav annynlighet for radonproblemer i fremtidig bebyggele, men 2 av målingene lå i kategorien middel annynlighet. Die 2 målingene ble begge tatt av prengtein der flerbrukhallen nå ligger. I flerbrukhallen ble det derfor lagt portgulv av typen Pulatic 2000 om har dokumenterte egenkaper om tilfredtiller kravene til en radonperre. Dermed kal det ikke opptå fremtidige problemer med radon i bygningmaen. Automatikk og EIB-anlegg Normatic har levert 20 au tomatikktavler ved Bjørnholt kole for tyring, regulering og overvåking av 30 varmeytemer, 22 ventilajonaggregater, flere eparate avtrekkvifter, 3 kjøleytemer, 2 varmtvannberederytemer, 4 nettanalyatorer i elektrike hovedfordelinger, utelyytemer, ly i fellearealer og røkluker. Brannvarlinganlegget og innbruddalarmanlegget overvåke ogå via automajonanlegget levert av Normatic. Underentraler i automatikktavlene er av fabrikat Regin Exomatic. El-entreprenør Leithe & Chritianen har levert et omfattende bu-ytem for tyring av ly, varme, VAV og overvåking av elektrike anlegg løt med et EiB anlegg. Hele dette anlegget er komplett integrert i driftkontrollanlegget levert av Normatic. Ventilajonpiper for inn- og utluft i «tram giv akt». Die kler bygget og bidrar på in måte til koleanlegget «barke» uttrykk. Miljøkrav ved valg av materialer For å ikre at materialvalg ogå inkluderte miljøkrav, ble det utarbeidet en kravpeifikajon om underlag for entreprenøren materialvalg. Det ble blant annet tilt krav om at materialer om er miljøkadelige eller inneholder toffer om finne på SFT prioriteringlite ikke kulle benytte. Entreprenøren kulle legge fram miljødokumentajon for alle byggevarer for byggherren. Hvi mulig kulle byggevarer med Fra adkomttorget vrimleareal ved rampe om leder opp til kantinen. I bakgrunnen inngang til flerbrukhallen tribune. Potbok 132, 6771 Nordfjordeid Tlf.: Fax: Normatic har levert grafik toppytem for alle teknike anlegg og automatikk for VVS-anleggene ved Bjørnholt kole. - Toppytemet er en WEB-erver med OPC-klienter: WEB-erveren er det grafike brukergrenenittet mot de teknike intallajonene om driftoperatørene benytter om verktøy til å drifte anlegget. WEB-erveren kommunierer mot EIB-anlegg for tyring av ly og varme, og overvåker varme, kjøling og ventilajon og VVS-anlegg ved hjelp av OPC. - Automatikk for VVS anlegg: Vi har levert og montert Epero foldevegger Kirkeveien 54, 1395 Hvaltad Telefon: Telefax: E.mail: www. oa.no Vi har utført iolering og branntetting Kaefer Iolering AS Bjørnåveien 5, 1696 Mo Telefon: Telefax:

9 BYGGENYTT NR. 7/ Sorgreakjon ved «reien» lutt Den gladfete mann traff på den tore åpningdagen: rektor Petter Yttereng. Det var en feiende flott fet på den offiielle åpningdagen for Bjørnholt kole med blant annet god mat og gratulajontaler fra flere av de met entrale peronene om har gjort det torlåtte koleanlegget til en realitet. En av die var byggherren, Underviningbygg Olo KF, in projektleder, Roar Grøtting, om innledet in hilningtale med å fortelle at han nå hadde en orgreakjon. 5 år intent og pennende lagarbeid var over. Tilbakeblikket var imidlertid fylt med glede, og han kunne fortelle om en entuiame og begeitring ho alle implierte i byggeprojektet om har gjennomyret projektet hele veien og båret det fram til det fabelaktige koleanlegget alle i dag kan glede eg over. Grøtting trakk fram 5 grupperinger om helt avgjørende for utfallet. Ført rote han politikerne, Olo adminitrative ledele, byrådet, om har lagt på bordet 850 millioner kroner (om byrådleder Erling Lae i åpningtalen mente ikke var en krone for mye reultatet tatt i betraktning). Heder fikk ogå Utdanningetaten i Olo kommune for itt viktige bidrag i å utvikle projektet med henyn til moderne pedagogike prinipper om har hatt å tor betydning for utformingen av kolen. Grøtting kunne elvagt ikke utelate in egen organiajon, Underviningbygg, i denne ammenheng, og undertreket det gode ampillet med den fjerde gruppering, arkitekten og rådgiverne. Og it, men ikke mint ønket Grøtting å gi anerkjennele til de om har bygget kolen, entreprenørelkapet Peab. Her nevnte han peielt at Underviningbygg i dette projektet hadde importert entreprenøren nullfeilvijon, altå det å overlevere bygget til brukerne uten feil. Avlutningvi pekte Grøtting på to målettinger om bærer fram en byggeak om denne, projektmålene og effektmålene. Projektmålene var han anvar. Med henyn til effektmålene pilte han ballen over til rektor, lærere og elever. Nå gjelder å utnytte det moderne og inpirerende koleanlegget på bete måte. Byggherren projektleder Roar Grøtting i barke betongomgiveler noen dager før «reien» lutt. Vrimleareal ett mot hovedinngan og reepjonen i bakrunnen. Grunnteinen ved hovedinngangen gulv ier: Et kolebygg å være tolt av! Det var kjempetemning i flerbrukhallen blant elever og lærere, og blant gjeter og preefolk på tribunen. Alle gledet eg over den fine kolen på åpningfeten 22. augut. Bildet er tatt like før rektor inntar podiet og ønker velkommen og byrådleder Erling Lae offiielt åpner Bjørnholt kole og klipper noren om var bundet rundt en elev fra alle klaetrinn: 8, 9, 10, 11, 12 og 13. Utvendige tålkontrukjoner og divere tålarbeider er utført av: Tak og Faade AS Roger Wik Amtmann Meinich gate 3, 0482 Olo Telefon: Telefax: Mobiltlf.: Reepjonen om kan minne om en container, er både original og karakterfull. God idé. Luftbehandlinganlegg er utført av: Skiveien 200, Potbok 84, 1416 Oppegård Telefon: Telefax:

10 10 - BYGGENYTT NR. 7/ Nye Perbråten videregående kole Av projektanvarlig arkitekt Stein Arnfinn Carlen, Link Signatur AS I vårt forlag til nye Perbråten videregående kole, har vi tatt utgangpunkt i die utfordringene: Skape de bete forutetninger for å utvikle ett amlet og fremtidrettet læringmiljø på tver av tradijonelle fagdelinger. Synliggjøre kolen aktiviteter ved å fokuere på mennekelig aktivitet og amhandling. Legge til rette for en flekibilitet om gjør det mulig å videreutvikle pedagogike ideer og å endre fagtilbud i takt med kiftende behov. Med utgangpunkt i tedet, organiere kolen nye bygninger på en måte om øker tedet kvaliteter, ogå de ekiterende bygninger, og gir de bete forutetninger for å nå måletninger om miljø, drifteffektivitet, tilgjengelighet og økonomi. Å forme gode miljøer for ungdom er kankje noe av det viktigte vi gjør i amfunnet. Programmet for utvidelen av nye Perbråten videregående kole, legger til rette for nye måter å tenke kole, baert på tilpaet opplæring med vekt på individet egenart og en tro på den enkelte unike muligheter. Vår hovedmåletning er å kape en moderne og fremtidrettet kole, med utviklingmuligheter om ogå tar høyde for morgendagen utfordringer. Samtidig har vi lagt vekt på å kape en funkjonell og vakker kole, en god pla å være for elever og lærere. Projektet øker å gi var på innbyder krav til høy kvalitet innenfor områdene miljø, brukerbehov, flekibilitet, arkitektur og økonomi. Videre har det vært viktig å gi bygningene en funkjonell generalitet om kolen kiftende behov kan utvikle eg rundt. Vårt forlag er utformet enkelt og rajonelt, med en klar organiajon om gir tort rom for videreutvikling, uten å vekke det helhetlige koneptet. Vårt forlag er utformet enkelt og rajonelt, med en klar organiajon om gir tort rom for videreutvikling, uten å vekke det helhetlige koneptet. Koneptuell idé Vi valgte å beholde den ekiterende multihandicapavdelingen og Perhallen. Den nye kolen betår, i tillegg, av to hovedelementer, hovedbygningen og idrettanlegget. Idrettanlegget er knyttet opp mot ekiterende Perhallen. ARKITEKT Nye Perbråten videregående kole. Det nye hovedbygget til ventre, midt på bildet nytt idrettanlegg, flerbrukhall, om er knyttet opp mot ekiterende Perhallen. Denne kombinajonen gir tort potenial for ambruk mellom de to anleggene, der kultur og idrett melter ammen. Samtidig ikrer en at de to aktivitetene får hver in arena å operere på, lik at en unngår konflikter med tanke på leie og bruk av arealene. Hovedbygningen funkjoner er organiert rundt et entralt torg og lang en gate. Til torget ligger alle fellefunkjoner om kantine, bibliotek, auditorium og adminitrajon. Et fargerikt amlingpunkt for ungdom med ulike forutetninger og intereer. Til gaten, om ligger i to plan, ligger alle læringarealer og peialrom. På torget ligger kantinen om et naturlig møtepunkt, hvor en kal e og bli ett.. Til dette har vi koplet opp auditoriet om ligger i overgangen mellom inne og ute. Dette draget fra torget og ut på den preit formede plaen om forlengele av torget, vil fungere i en terk helhet. Aulaen kan ogå åpne eg ut mot torget Link Signatur AS Elveien 81, Potbok 302, 1326 Lyaker Telefon: Telefax: Standmeig adkomt fra vet til kolen fra Stajonveien (Hoveter). Grunnarbeidene er utført av: Mellom nybyggene hovedbygningen og flerbrukhallen ee en lukket forbidelebro i plan 2. Lillevannveien 68 A, 0788 Olo Telefon: Telefax:

11 og gir pennende muligheter for aktiviteter om omfatter hele reurenteret. Et gjennomgående tema er et mangfold av muligheter for aktivitet og opphold. Her finne mange teder og kroker, egnet til å tilfredtille ulike behov, fra det åpne og oiale, til det nære og intime. Torget er ogå tedet hvor kolen vier fram ine aktiviteter, ved uttillinger og arrangementer knyttet opp mot et faglig innhold. Den bærende idéen i projektet er å forme flekible arealer om kan endre funkjon etter om behovene kifter og i takt med fremtidige idéer om hvordan kolen kal være. Dette har reultert i et nybygg med tore ammenhengende arealer, og en klar grunntruktur i forhold til trafikkoner, kjerner, teknikk og lyinnfall. Bygget kan endre karakter om arena for læring. Anlegget er kompakt med alle funkjoner plaert lett tilgjengelig på en måte om reduerer paive trafikkarealer. Alle arealer er aktivt utnyttet, og kaper en intim ituajon bygget over idéen om et terkt fellekap. Samtidig er det etablert en funkjondeling hvor hver enhet har ine definerte oner. Funkjoner Hovedadkomt kjer mellom hovedbygning og idrettbygg og er primært forbeholdt gående og yklende. Fra adkomten åpner landkapet eg med et mangfold av aktiviteter, helt inn imot friområdet i øt. Øvrig kjørende trafikk tyre til egne parkeringplaer i umiddelbar nærhet til bygningene. Videre er det lagt til rette for ykkelparkering hovedaklig ved kolen inngangpartier. Varelevering er plaert på nedre plan med enkel adkomt inn til lager, kantinekjøkken og teknike rom. Arkitektonik uttrykk. Forlaget har i in oppbygging en kombinajon av frodighet, og tram enkelhet, om ogå går igjen i en rajonell innvendig organiajon. Samtidig har det vært viktig å gi en klar identitet for hele anlegget. I materialbruken er temaet olide, naturlige materialer om tre, betong, gla og zink. Interiørene er lye og lette, og med effekter og farger om gir den nødvendige frodighet. BYGGENYTT NR. 7/ Hovedbygningen funkjoner er organiert rundt et entralt torg og lang en gate. Til torget ligger alle fellefunkjoner om kantine, bibliotek, auditorium og adminitrajon. Planløning Vi har lagt vekt på å utforme et koleanlegg om er inkluderende for alle, og om legger opp til at ungdommer på ulike tudieretninger involvere i hverandre hverdag. Derfor er trafikkarealer lagt lik at en paerer andre tudieretninger på vei til ine baearealer. Viktig i denne ammenheng er amlingen av fellefunkjoner lang kolen hovedtrøk hvor det alltid er liv og aktivitet. Et gjennomgående tema for felleområdene, er et mangfold av muligheter for aktivitet og opphold. Her finne mange teder og kroker, for ulike behov, fra det åpne og oiale, til det nære og intime. I fellearealene kan kolen ogå vie fram ine aktiviteter, ved uttillinger og arrangementer alle lag. Skolen om kole og om flerbrukanlegg Skolen er primærbehovet, men det er ogå gjort tanker om fremtidig integrering av andre grupper og aktiviteter. Dette kan gå mot næringaktivitet, kultur og frivillig arbeide. fortettele nete ide Skoleanlegget ett fra øt. Utomhuanlegget tilbyr et mangfold av muligheter for aktivitet og opphold, blant annet et tort utendøramfi. Det innvendige koletorget med kantine, auditorium og andre entrale funkjoner, former eg om en direkte fortettele av torgplaen utenfor. Utomhuarbeidene er utført av: Totalentreprenør og OPS-anvarlig ANLEGGSGARTNERMESTERE NAML MASKINENTREPRENØR Ringerikveien 162 B, Potbok 83, 1314 Vøyenenga Telefon: Telefax: Skanka Norge AS Drammenveien 60, Potbok 1175 Sentrum, 0107 Olo Telefon: Telefak:

12 12 - BYGGENYTT NR. 7/ fortettele fra forrige ide Derfor er bygningen planlagt om en åpen inviterende truktur om legger til rette for aktiviteter fra tidlig morgen til en kveld. De ulike deler av kolen kal kunne være åpne/lukkede etter veklende behov. Underviningarealene Skolen primærfunkjoner, læringbaene er plaert lang gaten. Die inneholder auditorier, åpne tudie/ læringarealer og grupperom av ulike tørreler. Samt garderober og toaletter. Lærerne har ogå in bae her. Med arbeidrom, og egne garderober og toaletter. Bibliotek/mediatek ligger over to plan med god kontakt inn mot torget via det tore amfiet om ligger i tilknytning til auditoriet. I 2. etaje ligger åpne leealer og PC-plaer, i 1. etaje bibliotekfunkjoner med direkte vertikalforbindele.. Innredning Planløninger, møblering og fat innredning, henger nøye ammen, og er i um med på å kape et vel fungerende koleanlegg. Planene legger opp til ulike arbeidmåter, fra de rake treff, til langvarig konentrajon. Møbleringen er derfor kombinajonløninger, planlagt for å kunne dekke ulike behov. Speialrommene. Speialrommene ligger med direkte tilgang fra torg og gate, og likner i in grunntruktur læringarealene for øvrig. Tanken er flekibilitet; at forkjellige funkjoner over tid kan kifte karakter og innhold. Biblioteket/reurenter Bibliotek/mediatek ligger over to plan med god kontakt inn mot torget via det tore amfiet om ligger i tilknytning til auditoriet. I 2. etaje ligger åpne leealer og PCplaer, i 1. etaje bibliotekfunkjoner med direkte vertikalforbindele. Samtidig er biblioteket orientert mot parkering og adkomt, og vil med ine tore åpne flater hile velkommen og vie aktivitet og liv fra morgen til kveld. Biblioteket er orientert mot parkering og adkomt, og vil med ine tore åpne flater hile velkommen og vie aktivitet og liv fra morgen til kveld. Bildene under vier fra de fine idrettfailitetene om nye Perbråten videregående kole nå er i beittele av. Med blant annet fotballbane med kuntgre og «Perbratta» klatrevegg. Vi har levert og montert: Naturlig Ventilajon og Røykventilajon av glafaader og glatak i Hovedbygget og Flerbrukhallen. Bramo overlykupler med åpningautomatikk for dagligventilajon og røykventilajon i Perhallen. Alarmytemet og adgangkontroll er levert av: Gratulerer med ny kole og takk for tilliten! Aktiv og paiv brannikring. Sekjoneringytemer. Brann- og røykventilajon. Brann- og røykgardiner. Åpningytemer/dagligventilajon. Overlykupler. Maridalveien 300, Servicebok 4900, 0423 Olo Telefon: Telefax: Potbok 222, 3421 Lierkogen Tlf.: Fax: SALG - MONTASJE - SERVICE - VEDLIKEHOLD

13 Byggeteknikk Av Sigmund Sørhu, Multiconult AS Perbråten kole betår av to nybygg, en kolebygning og en flerbrukhall. Flerbrukhallen er knyttet til den ekiterende Perhallen. Skolebygningen har forbindele i plan 2 med en lukket overgang. Fundamentering Nybyggene er fundamentert til fjell. Det var vært varierende fjelldybder, noe om medførte at utgraving med pilarer til fjell og bruk av betongpeler med pelehode ble brukt avhengig av dybden til fjell. Gulv på grunn er tøpt med 100 mm tykkele. Det er i enkelte oner brukt vannbåren gulvvarme, om er tøpt inn i gulvet. Bæreytem for kolebygning Bæreytemet betår av tåløyler i yttervegg og betongøyler innvendig. Det er brukt både prefabrikkerte betongdragere og tål hatteprofiler. Dekke over kjeller, over plan 1 og gulv i teknik rom på taket betår av prefabrikkert betonghulldekker. Yttertak er utført med Letttakelementer. Avtivning av bygget er gjort med prefabrikkerte betongkiver og ynlige tålkry. Platøpte kontrukjoner Kjellervegger er tøpt med 250 mm tykkele, om er Underviningbygg minimumkrav for like vegger. Amfi i aula og ut i vrimlearealet er ogå utført i platøpt betong. Yttertak Arkitekten ønket tore utkraginger på taket. Det gjorde at en tidlig måtte e på type takkontrukjon om kunne være aktuell. Valget falt på Lett-takelementer fordi det medførte at utkragingen lang langidene kunne utføre uten underliggende bjelker om takk ut av bygget. Bæreytem for flerbrukhallen Hovedbæringen betår av tål hulprofiler i øylene og med tålfagverk i taket. Dekke over garderobe betår av prefabrikkerte betonghulldekker, delvi lagt om amfi (tribune). Yttertak utført med Lett-takelementer. Avtivning utført med tålkry innebygd i yttervegg. Nye Perbråten videregående kole ett fra Hoveter T-banetajon. Byggherren, Underviningbygg Olo KF, har olgt koleanlegget til SG-Finan AS om igjen leier ut kolen til Underviningbygg i 25 år. Skoleanlegget tilfaller Underviningbygg etter at leieperioden er over. Totalentreprenøren Skanka Norge AS kal vedlikeholde kolen. Skolen ytemanvarlig for det topp moderne IKT-anlegget, Bernt Rygg, demontrerer Smartboard-teknologi i et klaerom. Skolen har trådlø nettverkdekning både inne og i peielle utearealer på anlegget. BYGGENYTT NR. 7/ Fra det lye og luftige innetorget. På varme dager kan glaveggen åpne for utendør ervering. og forkjellen mellom inne og ute vike ut. Skolen totale areal (nybygg og ekiterende bygg) er ca m 2. Skolen har kotet ca. 270 millioner kroner. Ved koletart 2007 utgjør elevtallet ca AV-intallajon på Perbråten videregående kole FotoPhono AS har hatt gleden av å utføre AVintallajonen på Perbråten videregående kole. Nye Perbråten videregående kole har om mål å bli et av landet met moderne koler. Alle klaerom har fått interaktive tavler med projektor hvor en kan tyre alle typer programvare direkte på tavlen, vie bilder og internettider eller pille av filmog lydfiler via et fingertrykk. Totalt er det intallert audioviuelt uttyr i 3 auditorier, et tudio, 2 kantiner, 22 klaerom, møterom, amt tørre lydanlegg til gymal og treningrom. AV intallajonen er flekibel, driftikker og har muligheter for enere utvidele. FotoPhono AS er et veletablert firma - peialiert innen fagområdet preentajonteknikk. Med alle våre forretningområder fremtår vi i dag om en totalleverandør av komplette løninger: audioviuelt uttyr og løninger, profejonell lyd, utleie av lyd- og bildeuttyr, fotobutikk, deign og digital bildebehandling, digital printing, Uttilling- og preentajonmateriell og ditribujon av muikkintrumenter. Vi har kontorer i Olo, Bergen, Gjøvik, Drammen, Horten og Trondheim. FotoPhono AS Vogtgt. 66, Torhov Bok 4311 Nydalen

14 14 - BYGGENYTT NR. 7/ Ettertad videregående kole nybygg og ombygging Av Roar Smelhu, rådgivende ingeniør MRIH ekjon VVS-energi, Hjellne Conult AS Projekteringgruppen betående av Heggelund & Koxvold AS Arkitekter MNAL, Hjellne Conult a og Sundt & Thomaen AS ble engajert av Underviningbygg Olo KF for å foretå en komplett utbygging og rehabilitering ved Ettertad VG kole. Projekteringgruppen har betått av følgende deltagere, og med følgende fagfordeling; PGL: Hjellne Conult AS ARK: Heggelund & Koxvold AS Arkitekter MNAL LARK: Sundt & Thomaen AS RIB: Hjellne Conult AS RIV: Hjellne Conult AS RIE: Hjellne Conult AS RIA: Hjellne Conult AS RIM: Hjellne Conult AS RIG: NOTEBY Oppdraget er delt i programmering, kieprojekt, forprojekt og detaljprojekt med oppfølging. Ettertad videregående kole betår i dag av tidligere Olo Kokk- og Stuertkole (OKSS), om har vært planlagt utvidet iden 1996, og tidligere Olo teknike maritime kole (OTMS). Førte fae av det komplette byggeprojekt er nå ferdigtilt, og det er å vidt igangatt forberedende arbeider med byggetrinn 2. Utvidelen med påbygg i førte byggetrinn har forutatt arealeffektiviering og flerbruk av fellearealer og omfatter nybygg amt ombygging av ekiterende anlegg for kolen nye tilbudtruktur. Tidligere OKSS ble etablert i 1954 og hovedbygget i 3 etajer ble oppført i I 1965 ble kolen utvidet med en ny fløy i 2 etajer plu loft (i vinkel mot den tidligere bygningen). Bruttoareal er på ca m 2, og kolen deler bakgård med OBOS Forretningbygg, og hovedinngangen ligger i bakgården. I denne bakgården foregår ogå varelevering til både OBOS og OKSS. Ekiterende bygning med teknike intallajoner var nedlitt, og den hadde uheniktmeige løninger for undervining i HN-fag. Tidligere OTMS er fra årene og betår av 3 ammenhengende bygg forbundet rundt en åpen kolegård. Den ene bygningen betår av en tilnærmet kvadratik bygning på 5 etajer plu kjeller og en inntrukket toppetaje (åkalt «høybygget») på bruttoareal ca m 2 og et lavere tilbygg på 2 etajer plu kjeller og loft om inneholdt teknik/maritim undervining. «Lavbygget» er beliggende i vinkel mot «høybygget», med et bruttoareal på m 2. Bygningene er bundet ammen med en lavere bygningdel Ettertad videregående kole Vi har tått for planlegging og projektering: Projekteringgruppeledele Byggeteknikk Elektroteknikk VVS- og energiteknikk Brannteknikk Miljø VA-teknikk Ettertad videregående kole ett fra Ettertadparken i yd. Til ventre ee nybygg/tilbygg om huer tidligere Olo kokk- og tuertkole. Høybygget og bygget til høyre er ekiterende bygninger og er tidligere Olo teknike maritime kole. Begge enheter utgjør i dag den nye videregående kolen. («mellombygget») betående av vetibyle, kantine, auditorium og kroppøving. I alt betår denne bygningen av et bruttoareal på ca m 2. I førte byggetrinn ble ekiterende bygning B revet og ertattet med et tørre bygg og en mindre bygning C om knytter denne til ekiterende bygning D. Bygning C ble bygget delvi oppå et ekiterende enetaje parkeringhu om eie av OBOS. Når bygning B og C og forbindelen til bygning D igjen er operativ, ble ekiterende bygg A totalrehabilitert. Begge kolene (OKSS og OTMS) oppfatte i dag om deler av et amlet anlegg ammen med OBOS Forretningbygg, der OTMS helt klart har den bete inngangituajonen. OKSS har derimot en poitiv ituajon mot kryet Ettertadletta/Bikop Jen Niløn gate med butikken for alg av egenproduerte varer og retauranten om vender ut mot hjørnet. Mellom bygningene for tidligere OKSS og OTMS, har OBOS Forretningbygg bygget en nedenket garaje, med opparbeidet grøntareal på taket (arealet på taket er i plan med inngangen til tidligere Olo teknik-maritime kole.) OKSS ligger på nivå en etaje lavere enn OTMS, og innkjøringen til OBOS-garajen er beliggende i en krånende nedkjøring mellom de to kolegårdene. Skolegårdene for begge kolene bruke i dag om parkeringpla og om varemottak i bakgården ved OKKS. Rett yd for kolen ligger Ettertadparken, om ogå benytte avkolen til kroppøvingaktiviteter. I andre byggetrinn kal projekteringgruppen i gang med divere ombygninger i bygning D og E. Målet med projekteringen Det nye mellombygget (bygg C) om binder ammen bygg D (til ventre) og nybygg et B. OBOS-bygget peiler eg i glafaaden. ARKITEKT var å tilfredtille en helhetløning om innebærer at kolen oppfatte om et amlet koleanlegg og gir tilfredtillende arealmeige- og teknike løninger for elever og anatte tilpaet de forkjellige fagretningene. Nybygg, ombygging og rehabilitering kulle tilfredtille Skoleetaten intenjoner for den videregående kole og gi tiltrekkelig pla for en utvidele av elevmaen fra 660 elever fordelt på 41 klaer til 909 elever fordelt på 57 klaer. Skolen kal tilby tudieretninger innen Hotellog næringmiddelfag, Salgog Servicefag, Allmennfaglig påbygning, Elektrofag, Teknik Fagkole og Mekanike fag. Byggeteknikk Det er forholdvi grunt til fjell i området, hovedakelig varierende fra 0,5 til 5 m. For bygg A er dybdene til fjell tørt, - enkelte te- Utnitt av kolen ett fra Bikop Jen Niløn gate. Til ventre bygg A (ekiterende bygg), til høyre nybygg B med inngang til retauranten og idrettanlegget. Heggelund & Koxvold AS ARKITEKTER MNAL Inkognitogaten 36, 0256 Olo Telefon: Telefak: E-pot:

15 BYGGENYTT NR. 7/ VVS- og klimateknikk Kjøkkenarealene er uttyrt med en rekke avløpbrønner. Alle die går i avløpytemet i bygget via fettutkiller før avløpvannet lippe på offentlig nett. Det er levert totalt 4 tk. fettutkillere for byggene. Deler av pillvander opp til 10 m. Lømaer betår hovedakelig av leire, leire med and/grukorn og humuholdig korpe med okidajoner. Det er flere borepunkter i området og det er foretatt underøkeler av både fjelldybde og jordkorpen. Borepunkter er regitrert på VAV v/geoteknik avdeling itt undergrunnkartverk. Fjellet er betående av leirkifer og eventuelt noe kalktein. Det er ingen forhold om tyder på alunkifer i grunnen. Grunnvannnivå ligger med god avtand til lavete kjellernivå i bygg B på bakrunn av drenerende effekt av fjellkjæring for Gjøvikbanen rett nedenfor bygg A. Det er gravet i lømaer for frilegging av fjell og til planum byggegrop ifm. fundamenteringarbeider for bygg B og C, og for VA- grøft. I tillegg er det gravet for utjakting av bærekontrukjoner ifm. riving av ekit. bygning. Deler av byggegrop er prengt for nederte nivåer i bygg B og C. Områder med prengning har ligget inntil OBOS-garajen lik at det har vært behov for ømboring og bolteikring av fjellet i dette området. I områder i hjørne bygg A/ B er det rammet lokal punt, mot deler av OBOS-garaje, mot vei utenfor bygg B og ved grøft for VA-ledninger. Bygg A er fundamentert med ålefundamenter av be- «Grønn» utikt fra retaurantterraen. tong på lømaer. Nybygget er fundamentert til fjell med tålkjernepeler og pelehoder, jaktede platøpte pilarer og betongfundamenter direkte på fjell. Bygning A har bærende vegger og dekker i hovedbæreytemet. I forbindele med kontruktive inngrep ved hulltaking for utparinger, riving av vegger, nye etajekillere, takkontrukjoner er det benyttet tåløyler av HUPprofiler, UPE-, HE-profiler og boltede L-oppleggvinkler. OBOS-garajen har øyler av platøpt betong og bjelker av prefab. betong. Bæreytemet i nybygget betår av tåløyler av Himling er utført av: HUP-profiler, betongøyler, tålbjelker av hatteprofiler, HE- og IPE-profiler. Over OBOS-garajen er det etablert nytt bæreytem for bygg C med nye øyler gjennom taket i garajen. Alle yttervegger mot terreng er bygget i platøpt betong, med utvendig iolajon/ drenplate. Enkelte yttervegger av betong over terreng inngår i bygningene avtivningytem. Yttervegg over terreng i ake 30, bygg B fungerer om en frittbærende veggkive. Dekkene er utført om en kombinajon av platøpt betong, prefab. hulldekker og prefab. DT-elementer med påtøp. I nederte plan bygg B og C er det pla- tøpt betonggulv på grunn, med underliggende drenlag, trykkterk iolajon og fuktperre. Nytt gulv i bygg C, på tak OBOS-garaje, er bygget opp med trykkterk iolajon, fuktiolering og betonggulv på grunn. Takkontrukjonene er utført av hulldekke elementer med opplegg på tålkontrukjoner. Det er lagt vekt på valg av bæreytemer om gir met mulig prefabrikajon, kort byggetid/rakt «tett bygg» og flekibilitet mht. innredninger, killevegger og teknike føringveier. Flerbrukhallen er et tort volum med ca. 5 m takhøyde. Uttrekning på hallen er ca. 17 x 29,5 meter. Det er tore glapartier i faadene mot aktivitetrom og innvendig mot kolen (gla og Profilit). I hallen er det benyttet dekke om type DT-elementer. Elektroteknikk Lyanlegg Det er valgt flere ulike tyringanlegg avhengig av areal og behov. Det er flere tadier av intelligente tyringytemer avhengig av bruk, men det er ogå benyttet tradijonell lokal tyring i brukrom og mindre rom. I fellearealer om korridorer, trapperom mv. tyre ly av kolen SD (entral driftkontroll) anlegg. Dette innebærer at det er automatik tenning og lukking av ly, om kolen elv regulerer etter dere brukbehov. Parametrene etter kolen elv og vil med dette hindre at ly er tent utenom arbeidtid, noe om elvfølgelig reduerer energibruken og forlenger levetiden på uttyret. I mellombygget hvor det er glavegger på faadeveggen er det intallert et intelligent tyringytem (DALI) om regulerer belyningen etter dagly og værforhold. Dette gjøre med enorer om regitrerer mengden ly utenfra og dimmer ned/opp belyning inne lik at ønket belyningmengde inne er optimal. Det er ogå lagt inn egne oner i de åpne arealene hvor lymengden endre etter brukeren behov. Dette kan være oner om ittegrupper, veggbelyning, ferdelåre etc. AV anlegg auditorium og romerke buer Skolen auditorium er et helautomatiert anlegg hvor de ulike faggrenenittene kommunierer med hverandre. Det er montert et AV-anlegg om har en felle plattform for regulering av lyd, bilde og ulike lyettinger. Hele anlegget tyre av et «touch pad» montert på underviningbordet foran i auditoriet og brukeren kan enkelt velge ulike cenario for itt bruk. Hvert cenario er forhåndprogrammert med lynivå, lydnivå og eventuelt bilde. Belyningen er ogå inndelt i oner og brukeren kan velge om regulere lynivået for hver one (foran, på idene, bak etc.) tilpaet in undervining eller bruk. I kjøkkenarealene omtalt om romerke buer i rehabilitert bygning er det levert et tyringytem om er peielt tilpaet underviningbehovet for må rom. Kjøkkenøya er uttyrt med kamera om formidler bildet til en flatkjerm om gir et godt viuelt bilde til elevene. Ogå her er lyd og bilde tyrt via «touch pad» om enkelt kan ette cenario for undervining, filmvining etc. Datanettverk I kolen generelt er det trukket opp kablet trukturert nettverk til alle anatte og til arbeidplaer i kjøkkenlokaler. Nettverket er delt i et adminitrajonnett og et elevnett. I nybygget er det hovedakelig benyttet kablet trukturert nett, men i det ekiterende bygget er elevnettet utført med trådløt nettverk i arbeidrom og fellearealer. Plaering av baetajoner er dimenjonert for god dekninggrad uten overlapping av ignaler. fortettele nete ide Møllerveien 4, 0182 Olo Telefon: Alt i tyngre byggevarer Skolen kjøkkenavdeling har ogå to taelige underviningkjøkken. Flerbrukhallen er et tort volum med ca. 5 m. takhøyde. Hallen er ca. 17 x 29,5 meter. Skur 92 Søndre Bekkelaget, Potbok 1 Bekkelaget, 0137 Olo Telefon: Telefax: Stålarbeider er utført av: Mur-, pu- og teglarbeider er utført av: Vi gratulerer med nytt kjøkken! Skrubbmoen 11, 3619 Skollenborg Telefon: Telefax: E-pot: Muremeterne Pederen og Gran AS Øtenjøveien 15 C, 0661 Olo Telefon: Telefax: S T O R K J Ø K K E N Potbok 2704 Kjørbekk, 3702 Skien Telefon: Telefax:

16 16 - BYGGENYTT NR. 7/ Faadedetalj av bygg B om vender mot Ettertadparken. Det tore glapartiet (e ogå mottående bilde) lipper daglyet generøt inn i biblioteket, Projekteringgruppen implementering av miljøkrav Det ble innledningvi i projektet utarbeidet en HMSplan for projekteringfortettele nete ide net på nederte etajenivå pumpe. I byggene er det intallert vannbåren varme baert på fjernevarme levert av Viken. Vekler er dimenjonert for å betjene alle anlegg ved kolen, elv om byggetrinn 1A/1B kun er omtrent halvparten av kolen totale areal. Det er imidlertid klargjort i førte byggetrinn med utvendig trae til underentral i nete byggetrinn for betjening av reterende koleanlegg. Det nye VVS-teknike anlegget betår av flere teknike entraler, i alt 4 tk. Henholdvi 2 tk. i hvert bygg. (nybygg/rehabilitert bygg) Luftbehandlingaggregatene er uttyrt med vannbårent varme batteri, og kjølebatteri i de aggregater om betjener kjøkkenarealer. Inntak og avkat for ventilajonaggregatene er lokaliert på byggene tak. Aggregater om betjener kjøkkenareal er uttyrt Luftbe andlingaggrega tene er uttyrt med vann bårent varmebatteri, og kjølebatteri i de aggrega ter om betjener kjøkken arealer. med plategjenvinner. Øvrige anlegg har rotorende gjenvinner. Kjøkkenaggregatene er dimenjonert ut i fra levert kjøkkenuttyr, noe om innebærer tildel ektreme luftmengder. Naturlig nok er det ogå intallert omfattende anlegg for VAV (variable air volume). De tore kjøkkenhettene er uttyrt med både Hjellne Conult AS tyreluft, tilluft og avtrekk med lokal filtrering. Lærer tyrer forert ventilajon lokalt med bryterpanel i hvert enkelt kjøkken. Hetter om dekker frityr er levert med lokalt brannlokkeanlegg. Aggregatene er oppdelt etter de betjeningområder om naturlig hører ammen. Det er bl.a. et eget aggregat for auditorium, kjøkken, duj/ garderobe og gymaler. Dette for på en enkel måte ha kontroll over betjeningtid, «ren» driftone m.v. I deler av nybygget er det intallert prinkelanlegg. Kjøkkenuttyret er i all hovedak levert for propanga. Det er levert et omfattende entral driftkontroll anlegg om betjener alle teknike anlegg. Fra biblioteket med mezzanin. gruppen, hvor identifierte miljøkrav ble utdypet og krav til de projekterende ble tilt. Det ble pr. fag utarbeidet miljø-jekkliter for hver enkel fagdiiplin hvor alle relevante miljøkrav ble litet opp. Sjekklitene ble benyttet gjennom hele projekteringfaen, og ble oppdatert hver måned. Projekteringgruppen løninger på de enkelte miljøkravene ble dokumentert i jeklitene etterhvert om die ble oppfylt. Som en følge av dette arbeidet, er jekklitene projekteringgruppen dokumentajon på at miljøkravene er implementert i projekteringen. RIM in oppgave var å påe at alle kravene i jekkliten ble vurdert og oppfylt. Riiko- og årbar etanalye ROS Det ble gjennomført to ROSanalyer i løpet av projekteringperioden. Den førte tok for eg arbeidoperajonene prenging, grunnarbeider, råbygg, faader, tekking og innvendige teknike arbeider. Den andre inkluderte reten av byggeproeen. Deltakere i die møtene var faganvarlige, amt RIM om tyrte proeen. Gjennom ROS-analyene ble peielle riikomomenter i byggefaen belyt. Gjennom analyene ble det forelått en rekke tiltak for å unngå at uheldige hendeler og ulykker kulle kje på byggeplaen. Hjellne Conult AS Interiørutnitt fra mellombygget ankomt ved inn gangdøren, ett mot vetibyle, kantine og auditorium Reultatene fra ROS-analyene (det vil i tiltakene om må iverkette for å unngå uønkede hendeler) ble videreført til entreprenøren underlag og HMS- planen. Fra kolen auditorium. Hele anlegget tyre av et «tou tou pad pad montert på under under viningbordet foran i auditoriet og brukeren kan enkelt velge ulike cenario for itt bruk. Ettertad videregående kole Bygg erre: Underviningbygg Olo KF Entreprenør: BundeBygg AS Faadedetalj av inngangparti til retaurant og gymal.

17 Bøler flerbrukhall BYGGENYTT NR. 7/ Av byggeleder Svein Ulheim, Kåre Hagen AS Generelt Bauer & Bech AS inngikk totalentreprieavtale med Underviningbygg OSLO KF om byggherre om oppføring av Bøler flerbrukhall. Kåre Hagen AS har hatt byggeledele. Bygget inneholder en hall forberedt for flerbruk amt undervininglokaler tilhørende Bøler kole. Brukere av bygget vil være Bøler- og Ulrud kole amt Olo kommune ved Kulturog Idrettetaten hvor kolene diponerer bygget på dagtid og idretten kveldene og helger. Nybygget er plaert mellom ekiterende kole og Ytre Ringvei med direkte tilknytning til kolen idrettpla. Hallen er uttyrt for ulike typer ballpill amt turn i tillegg til kolen behov i forbindele med kroppøving. Hallen har to enkbare killevegger om muliggjør plitting i tre eparate deler. Til halldrift er det 6 garderober med egne dommer/lærergarderober. I underetajen er det i tillegg tyrkerom amt eparate toaletter om kan benytte i forbindele med arrangementer på grubanen. I førte etaje ligger hovedinngang med foajé, kiok, vaktrom, klubbrom og adkomt til tribune i hall. Der ligger ogå kolen lokaler om kan kille fra øvrig drift av hallen. Her finne to kjøkken, ett pierom og eget kjølerom for Mat- og Helefag, amt tilhørende garderober. I andre etaje ligger rene underviningrom, grupperom og auditorium tilpaet den nye pedagogike plattformen. Byggeteknikk og materialbruk Bygget er fundamentert med betongpæler til fjell. Underetajen er att opp med platøpte betongvegger. Videre er det benyttet bærende tålkontrukjoner med prefabrikerte hulldekkeelementer. Hallen betår av tåløyler med takkontrukjon av fagverk i tål. I kille mellom hall og koledel er det en ammenhengende platøpt betongvegg i 3 etajer. Av utvendig kledning er det benyttet tegl på hallen og STOpu ytem for koledelen. fortettele nete ide Hallen er uttyrt for ulike typer ballpill amt turn i tillegg til kolen behov i forbindele med kroppøving. Hallen har to enkbare killevegger om muliggjør plitting i tre eparate deler. Til halldrift er det 6 garderober med egne dommer/lærergarderober. I underetajen er det i tillegg tyrkerom amt eparate toaletter om kan benytte i forbindele med arrangementer på grubanen. ARKITEKT JOSTEIN RØNSEN ARKITEKTER AS Grubbegt. 14, Potbok 7106 St. Olav pla, 0130Olo Telefon: Telefax: BYGGELEDER Bøler flerbrukhall ble offiielt åpnet 20. augut med beøk av elvete tatminiteren. Mellom nybygg og Bøler kole (til høyre) kimte i bakgrunnen Ulrud videregående kole. Vi takker for oppdraget og et hyggelig amarbeid. TOTALENTREPRISE Kåre Hagen AS Vollveien 13 C, 1366 Lyaker Telefon: Telefak: Ramtadletta 15, 1363 Høvik Telefon: Telefax: E-pot:

18 18 - BYGGENYTT NR. 7/ fortettele fra forrige ide Taket på hallen betår av iolering over korrugerte tålplater om er dekket med to lag tekking. For øvrig er det benyttet Lett-tak elementer. Innvendige overflater på vegg er utført i lye frike farger men gulvfli og belegg er holdt i grå til mørk grå farger. I hallen er tre av veggene utført med laerte trepiler fra gulv til tak og gir et godt inntrykk ammen med den ite veggen i ubehandlet betong. Teknikk Fyrrom i kjeller dekker vannbåren varme i gulv i garderobedel, radiatorer i koledel amt oppvarming av tappevann og er uttyrt for både el og oljefyring, hvor oljekjel er dimenjonert til å dekke 100% av varmebehov. Driftperonell kan velge mellom el- eller oljefyring avhengig av energipri i markedet. Ventilajonrom i andre etaje rommer fire aggregater med balanert ventilajon, hvorav alle er utført med varmegjenvinning. Aggregatene dekker henholdvi hall, garderober, kjøkkendel og undervininglokaler. Luftmengdene i hallen regulere av CO 2 -nivå målt i hall. Dujer i garderobeanlegget er uttyrt med bevegeleenorer for automatik tyring av vannmengde ved dujing. I tillegg er dujanlegget uttyrt med automatik legionellaikring. SD-anlegg er utført om web-baert løning og åpner for fjerndrift av anlegget. Miljø I projektet har det vært foku på ikkerhet, hele, arbeidmiljø og ytre miljø. I hele byggeperioden har totalentreprenøren fulgt opp dette på en utmerket måte. Supermann pryder veggen i flerbrukhallen vetibyle. Kuntneren er Eivind Blaker. Han debuterte på høtuttillingen i 2005 om yngte uttiller med et gigantik relieff i umalt tre. Etter høtuttillingen har han raffinert metoden med utkårne figurer i MDF-plater med lag på lag. De enere er bemalt og terkt inpirert av tegneeriene upermenn. Dette er ogå motivet og metoden her. I flerbrukhallen 2. etaje ligger rene underviningrom, grupperom og auditorium tilpaet den nye pedagogike plattformen. Her finne to kjøkken, ett pierom og eget kjølerom for Mat- og Helefag. Rørentreprenør: VVS-uttyr er levert av: Vi har levert Rada Pule elektronik dujanlegg med automatik legionella deinfiering: Flerbrukhallen teglkledde, olide faade vender ut mot Ytre Ringvei. Vi har projektert og levert bærekontrukjoner i tål Vi har levert elkraft- og teleteknik anlegg til Bøler flerbrukhall Sanitærintallajoner, innbygningiterner til vegghengt toalettløning: Servantbatterier og kjøkkenbatterier er levert av: Kroneveien 6, 1621 Grevik Telefon: Telefax: Bekkelagkaia 2, 0193 Olo Telefon: Telefax: Servanter og kloettkåler er levert av:

19 BYGGENYTT NR. 7/ I vetibylen er det to TV-kjermer om via kameraer dekker idretthallen fra to ider. Bildene over vier fra idretthallen og tribunen. Til høyre ee utnitt av hovedinngangfaaden med Øyvind Nygård oranje aluminiumkulptur på veggen om vier en hvilende mannfigur men fire baller faller til ro på ryggen han. Flerbrukhallen tår for fyik aktivitet om etterpå gir ro i jelen.. Tlf Banekiller er levert av: Skoleplaen er påmalt alfabetet boktaver i tilfeldig orden noe om kan gi inpirajon til fantaifulle former for lek.

20 20 - BYGGENYTT NR. 7/ Tortad kole Av Jon Fletebø, ivilarkitekt MNAL, L2 Arkitekter AS AS Bakgrunn Aker kommune v/utbyggingavdelingen vedtok i 2005 å totalt bygge om og rehabilitere Tortad ungdomkole for 500 elever. Planløningene kulle legge til rette for gjennomføring av moderne pedagogike prinipper med baearealer i tedet for tradijonelle klaerom. Bygningen kulle opprute til å ivareta Aker kommune krav til miljø, energibruk, vedlikehold og flekibilitet. Utomhuarealet kulle oppgradere/bearbeide og øke integrert i underviningen. Det kulle legge til rette for full tilgjengelighet for funkjonhemmede for innvendige arealer og optimaliering av utomhuarealene. Avtaleform Aker kommune inviterte til en konkurrane baert på en partneringalliane om ble vunnet av en gruppe betående av L2 arkitekter AS, rådgivere og Bundebygg AS om hovedentreprenør. Gruppen hadde ammen med bruker anvar for gjennomføring, koneptavklaring, projektering, produkjon og prøvedrift. Allianen har ivaretatt alle projektadminitrative oppgaver i projektet. Situajon Tortad kole ligger på et høydedrag, olrikt og relativt fritt, i et boligområde og jordbrukområde. Fra deler at tomten og anlegget er det Tortad kole på Hvaltad i Aker kommune lik den fremtår i dag etter omfattende ombyggingarbeider og nybygging fantatik utikt til Olofjorden, men ogå et utrolig fint nærområde med artrik og frodig vegetajon. Skolen er bygget i 1963 og tilfredtilte ikke dagen krav til heniktmeige kolelokaler. Det var forutatt at hovedtyngden av ekiterende bygningmae kulle bli tående, amt at deler av anlegget ble revet/ertattet av nybygg og tilbygg. Jfr. for øvrig egen bekrivele fra rådgivende ingeniør i byggeteknikk ved AL-Høyer. Skolen hovedatkomt er fra Tortadbakken i yd-vet, Bilde av kolen før arbeidene tok til med total oppruting og moderniering av koleanlegget L2 Arkitekter AS Å komme til kolen i dag, gir nok elever og lærere en helt annen glede enn tidligere år Den vakre beliggenheten er den amme, men kolebygningen og utomhuanlegget fremtår i en helt annen forfatning Rådgivende ingeniør i byggeteknikk Norconult har vært rådgivende ingeniører i: VVS-teknikk Rådgivende ingeniør Elekroteknikk A. L. Høyer a Hammerborg torg 3, 0179 Olo Telefon: Telefax: Vetfjordgata 4, 1338 Sandvika Telefon: Telefax:

MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE - gir bedre pleie- og omsorgstjenester

MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE - gir bedre pleie- og omsorgstjenester MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE - gir bedre pleie- og omorgtjeneter Februar 2005 FoU MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE - gir bedre pleie- og omorgtjeneter Denne kortverjonen gir en innføring i hva om ligger i begrepet

Detaljer

BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MAN 8898 / 8998

BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MAN 8898 / 8998 BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MAN 8898 / 8998 Lineær programmering og bedriftøkonomike problemer Tor Tangene BI - Sandvika V-00 Dipoijon Bruk av LP i økonomike problemer Et LP-problem Begreper og noen grunnleggende

Detaljer

Saksbeh: Bjørn Wikan TILLATELSE TIL TILTAK - GRØNLANDSLEIRET 25

Saksbeh: Bjørn Wikan TILLATELSE TIL TILTAK - GRØNLANDSLEIRET 25 Olo kommune Plan og bygningetaten Allround Entreprenør AS Adalveien 113 3157 BARKAKER _5132 Dere ref: Vår ref (aknr): 20141220611 Oppgi alltid ved henvendele Sakbeh: Bjørn Wikan Dato: 17.12.2014.Arkivkode:531

Detaljer

Etterklangsmåling ved Kristiansund videregående skole

Etterklangsmåling ved Kristiansund videregående skole Bedriftnavn: Hjelp24 a Kritianund videregående kole v/ Marit Bjerketrand Sankthanhaugen 2 6514 KRISIANSUND N Kopi er endt: Gunhild Bergem, Johan Leite Hjelp24 a HMS Bruhagen Sentrumbygg 6530 AVERØY lf:

Detaljer

Kap. 10: Inferens om to populasjoner. Inferens om forskjell i forventning ved å bruke to avhengige utvalg (10.3) ST0202 Statistikk for samfunnsvitere

Kap. 10: Inferens om to populasjoner. Inferens om forskjell i forventning ved å bruke to avhengige utvalg (10.3) ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Kap. 0: Inferen om to populajoner Situajon: Det er to populajoner om vi ønker å ammenligne. Vi trekker da et utvalg fra hver populajon. Vi kan ha avhengige eller uavhengige utvalg. ST00 Statitikk for amfunnvitere

Detaljer

Årsplan spansk 10. klasse

Årsplan spansk 10. klasse Årplan pank 10. klae 2015/ 2016 Faglærer: Timetall: David Romero t. pr. uke. Læreverk: Amigo tre texto Gyldendal Forlag Amigo tre Ejercicio Gyldendal Forlag Kopier Nettiden: www.gyldendal.no/amigo Lytte-cd-er

Detaljer

Forord. Lykke til! Ta lærevilligheten og selvtilliten på alvor, det er nå den er høyest. Terje Krogsrud Fjeld

Forord. Lykke til! Ta lærevilligheten og selvtilliten på alvor, det er nå den er høyest. Terje Krogsrud Fjeld Forord Du har ikkert merket det allerede. Iveren, lærevilligheten og nygjerrigheten til barnet ditt. «Se på meg a!» De vil ykle. De vil tegne. De vil lære boktavene. De vil regne. Og de vil gjøre det nå.

Detaljer

Prosjektplan hovedprosjekt. Samlokalisering av Monicas Interiør as og Numedal Blomster AS

Prosjektplan hovedprosjekt. Samlokalisering av Monicas Interiør as og Numedal Blomster AS hovedprojekt Samlokaliering av Monica Interiør a og Numedal Blomter AS Side 1 av 7 Innhold 1.1 Mål og rammer... 3 2.1.1 Bakgrunn... 3 3.1.2 Projektmål... 3 4.1.3 Rammer... 3 5.2. Omfang... 3 6.2.1 Oppgaver

Detaljer

Lindesnes og Lyngdal kommune. Kommunedelplan for E 39 Vigeland - Lyngdal vest. Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram

Lindesnes og Lyngdal kommune. Kommunedelplan for E 39 Vigeland - Lyngdal vest. Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram VET-AGDER FYLKEKOMMUNE cg,~ fr c. AKPROTOKOLL ONDE1 KOM LlIVE Arkivak-dok. 14/28938 akbehandler Diderik Cappelen akgang Møtedato aknr Lindene og Lyngdal kommune. Kommunedelplan for E 39 Vigeland - Lyngdal

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning FASETT JANUAR 2008 Internett og pc Brukerveiledning Altibox fra Lye er en fiberoptik løning tilpaet morgendagen muligheter. I en og amme fiberoptike kabel får du rake internettlinjer, et variert tv- og

Detaljer

Perforerte plater til de fleste formål. RM Perforering AS

Perforerte plater til de fleste formål. RM Perforering AS NORWEGIAN BUILDING NEWS Maridalveien 73 P.bok 5023 Majortuen 0301 Olo NR. 6 JUNI 2007 52. ÅRG. Anlegg Bygg Offhore Tranport og lagring Reur/Miljø Fylkerapporter Indutri www.byggenytt.no Perforerte plater

Detaljer

Lean Videregående. Hvordan lykkes med å utvikle en organisasjonskultur der kontinuerlig forbedring blir en naturlig del av hverdagen?

Lean Videregående. Hvordan lykkes med å utvikle en organisasjonskultur der kontinuerlig forbedring blir en naturlig del av hverdagen? - Vi gjør virkomheten elvgående innen Lean Lean Videregående Hvordan lykke med å utvikle en organiajonkultur der kontinuerlig forbedring blir en naturlig del av hverdagen? Henikten med kuret Henikten med

Detaljer

AVDELING FOR TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAG HOVEDOPPGAVE. Forfatter: Bjørnar Heide Knudsen. Faglig ansvarlig og veileder: Jan Erik Vinnem

AVDELING FOR TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAG HOVEDOPPGAVE. Forfatter: Bjørnar Heide Knudsen. Faglig ansvarlig og veileder: Jan Erik Vinnem AVDELING FOR TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAG HOVEDOPPGAVE Intitutt for petroleumteknologi: Sivilingeniørtudium i Samfunnikkerhet Våremeteret 2003 Åpen Forfatter: Bjørnar Heide Knuden Faglig anvarlig og

Detaljer

Signalfiltrering. Finn Haugen TechTeach. 21. september 2003. Sammendrag

Signalfiltrering. Finn Haugen TechTeach. 21. september 2003. Sammendrag Signalfiltrering Finn Haugen TechTeach. eptember 3 Sammendrag Dette dokumentet gir en kort bekrivele av ignalfiltrering med tidkontinuerlige, ogå kalt analoge, filtere og med tiddikrete, ogå kalt digitale,

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG

HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG PRESENTASJON HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG Avd. for lærerutdanning i Hamar ARKITEKT: ARKITEKTGRUPPEN LILLE FRØEN AS Tekst og foto: Sivilarkitekt MNAL Pål Andresen Adresse: Holsetgaten 31, 2318 Hamar Byggherre:

Detaljer

Vidar Lund Kjørelengdedatabasen Dokumentasjon

Vidar Lund Kjørelengdedatabasen Dokumentasjon Notater 27/2011 Vidar Lund Kjørelengdedatabaen Dokumentajon Statitik entralbyrå Statitic Norway Olo Kongvinger Notater I denne erien publiere dokumentajon, metodebekriveler, modellbekriveler og tandarder.

Detaljer

Vedlegg 6.1 KAPASITETSBEREGNING FOR INNSTØPTE STÅLPLATER MED FORANKRING TYPE KL

Vedlegg 6.1 KAPASITETSBEREGNING FOR INNSTØPTE STÅLPLATER MED FORANKRING TYPE KL edlegg 6. KAPASITETSBEREGIG FOR ISTØPTE STÅLPLATER ED FORAKRIG TYPE KL Etter Betongelementboken bind B kapittel 9. Kapaitetkontrollen utøre i bruddgrenetiltanden. De ytre latene dele i latvirkninger på

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning FASETT JUNI 2008 Internett og pc Brukerveiledning Altibox er en fiberløning tilpaet morgendagen muligheter. I en og amme fiberkabel får du rake internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud plu ikker og

Detaljer

DEDIP2 Brukerprofil. APERAK (Kvittering faktura) til bruk for dagligvarehandelen. 7. april 2006 2. utgave

DEDIP2 Brukerprofil. APERAK (Kvittering faktura) til bruk for dagligvarehandelen. 7. april 2006 2. utgave DEDIP2 Brukerprofil APERAK (Kvittering faktura) til bruk for dagligvarehandelen 7. april 2006 2. utgave INNHOLDFORTEGNELE: Introdukjon ide 2 Meldingtabell ide 4 Ekempel ide 6 Verjon- /endringlogg ide 8

Detaljer

Symbolisering av logisk form: setningslogiske tegn.

Symbolisering av logisk form: setningslogiske tegn. Logike ltninger NB! Dette er for peielt intereerte: Siden det ikke tår å mye om dette i lærebøkene er omfanget av dette foreleningmanet alt for tort i forhold til hva vi kan betrakte om penm. Videre kan

Detaljer

Outsourcing. BPO: Lønnsom utsetting av forretningsprosesser. M a g a s i n e t. 1/07 nr. 2. l ø n n o g ø k o n o m i p r o s e s s e r

Outsourcing. BPO: Lønnsom utsetting av forretningsprosesser. M a g a s i n e t. 1/07 nr. 2. l ø n n o g ø k o n o m i p r o s e s s e r l ø n n o g ø k o n o m i p r o e e r Outourcing M a g a i n e t 1/07 nr. 2 BPO: Lønnom utetting av forretningproeer O U T S O U R C I N G G I R F O K U S PÅ E G E N K J E R N E V I R K S O M H E T Annonebilag

Detaljer

Håndtering av forurenset grunn: Spunting som et alternativt tiltak

Håndtering av forurenset grunn: Spunting som et alternativt tiltak SWECO a N 0 TAT OPPORAG OPPDRAGSLEDER DATO Terminalbygg for BoNett i Berge BoNett AS 17.06.2013 entrum OPPORAGSNUMMER OPPRETTET AV 986030001 Krihna Aryal Håndtering av forurenet grunn: Spunting om et alternativt

Detaljer

Statens vegvesen. 14.637 Kapillær sugehastighet og porøsitet, PF. Omfang. Referanser. Utstyr. Fremgangsmåte. Full prosedyre

Statens vegvesen. 14.637 Kapillær sugehastighet og porøsitet, PF. Omfang. Referanser. Utstyr. Fremgangsmåte. Full prosedyre Staten vegveen 14.6 Betong og materialer til betong 14.63 Underøkele av herdet betong 14.637 - ide 1 av 5 14.637 Kapillær ugehatighet og porøitet, PF Gjeldende proe (nov. 1996): NY Omfang Metodebekrivelen

Detaljer

Utviklingsfondet. Våre verdier: Utviklingsfondet arbeider for en verden uten sult.

Utviklingsfondet. Våre verdier: Utviklingsfondet arbeider for en verden uten sult. Utviklingfondet Utviklingfondet arbeider for en verden uten ult. Derom verdenamfunnet ønker, kan ult utrydde. Og derom den fattige bonden på landbygda får mulighet, kan hun dyrke mer mat enn hun og familien

Detaljer

VÅGEN EIENDOM. Alle skal inn i eiendom! Vi setter fokus på eiendomshandel og syndikering. Les mer side 2 og 3 NYTT FRA. Nr 1-2005 - 3.

VÅGEN EIENDOM. Alle skal inn i eiendom! Vi setter fokus på eiendomshandel og syndikering. Les mer side 2 og 3 NYTT FRA. Nr 1-2005 - 3. NYTT FRA VÅGEN EIENDOM Nr 1-2005 - 3. årgang Samtlige 250 andeler á 100.000 ble revet bort på én dag da FIRST Securitie og SR-Bank kulle yndikere denne eiendommen i Petroleumveien 6 i deember 2004. Alle

Detaljer

Internett og PC Brukerveiledning

Internett og PC Brukerveiledning Internett og PC Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning Støtter Window XP 1 Klar for internett fra Altibox? 2 Oppett av trådlø router og brannmur i hjemmeentralen 3 Oppkobling av pc til internett

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning FASETT JUNI 2008 Internett og pc Brukerveiledning Altibox er en fiberløning tilpaet morgendagen muligheter. I en og amme fiberkabel får du rake internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud plu ikker og

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Kontoransatte i BUP, del II. 15 studiepoeng

Studieplan for videreutdanning i Kontoransatte i BUP, del II. 15 studiepoeng Studieplan for videreutdanning i Kontoranatte i BUP, del II 15 tudiepoeng Høgkolen i Sør-Trøndelag Avdeling for hele-og oialfag 2004 Godkjent avdelingtyret AHS 09.12.04 Etableringtillatele gitt av Avdelingtyret

Detaljer

Sluttrapport Analysefase. Medikasjonstjenesteprosjektet

Sluttrapport Analysefase. Medikasjonstjenesteprosjektet Sluttrapport Analyefae FOR Medikajontjeneteprojektet Ditribujonlite NIKT Projekteierforum NIKT Styringgruppe Regionale forankringfora Hdir / Kjernejournalprojektet Projektet tyringgruppe Endringlogg Verjon

Detaljer

Deres ref Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato ESARK april 2014 RIBE

Deres ref Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato ESARK april 2014 RIBE BERGEN KOMMUNE BYRADSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG Bergen Rådhu Potbok 7700. 5020 Bergen Sentralbord 05556 Telefak 55 56 74 99 potmottak.hele.oialbergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Barne Liketilling

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

HELE DETTE BILAGET ER EN ANNONSE FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS. Hvilken teknologi og ekspertise gjør Europas mest moderne sykehus mulig?

HELE DETTE BILAGET ER EN ANNONSE FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS. Hvilken teknologi og ekspertise gjør Europas mest moderne sykehus mulig? Hele og ny teknologi På inniden av nye AHUS Alt er planlagt og deignet med paienten bete for øye. HELE DETTE BILAGET ER EN ANNONSE FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Erik Kreyberg Normann Hvilken teknologi

Detaljer

NARF Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening. Styret i NARF

NARF Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening. Styret i NARF Nete ide Innhold NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening a Forrige ide a a a Nete ide a a a Innhold a a 2 Styret i NARF NARF er profejon- og branjeforeningen for autorierte regnkapførere og regnkapbedrifter.

Detaljer

RIMELIGE KVALITETSUTSKRIFTER FOR DITT KONTOR

RIMELIGE KVALITETSUTSKRIFTER FOR DITT KONTOR RIMELIGE KVALITETSUTSKRIFTER FOR DITT KONTOR www.brother.no VI PRESENTERER DEN NYE KOMPAKTE MONOLASERSERIEN KVALITETSUTSKRIFTER FOR KONTORET Brother er klar over at bedrifter er helt avhengige av informajon.

Detaljer

EKSAMEN I FAG SIF 4014 FYSIKK 3 Onsdag 2. desember 1998 kl

EKSAMEN I FAG SIF 4014 FYSIKK 3 Onsdag 2. desember 1998 kl Side av 7 NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR FYSIKK Faglig kontakt under ekamen: Førteamanueni Knut Arne Strand Telefon: 73 59 34 6 EKSAMEN I FAG SIF 44 FYSIKK 3 Ondag. deember

Detaljer

Kostnadsminimering og porteføljeforvaltning for en markedsaggregator i spotmarkedet

Kostnadsminimering og porteføljeforvaltning for en markedsaggregator i spotmarkedet Kotnadminimering og porteføljeforvaltning for en markedaggregator i potmarkedet Chritian L. Svendby Indutriell økonomi og teknologiledele Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Ageir Tomagard, IØT Norge teknik-naturvitenkapelige

Detaljer

...Optimal behandling av tregulv

...Optimal behandling av tregulv Katalog no. 1...Optimal behandling av tregulv Omo Hardvokoljer Produkter for profejonelle Renhold og periodik vedlikehold ... P r o d u k t e g e n k a p e r Omoprodukter Ivaretar treet naturlige uteende

Detaljer

Årsmelding 2010. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Årsmelding 2010. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Årmelding 2010 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere 2 NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere. Våre oppgaver er å bygge kompetane, videreutvikle branjen, legge til rette for

Detaljer

KAPASITETSBEREGNING FOR INNSTØPTE STÅLPLATER MED FORANKRING TYPE PBKL

KAPASITETSBEREGNING FOR INNSTØPTE STÅLPLATER MED FORANKRING TYPE PBKL KAPASITETSBEREGIG FOR ISTPTE STÅLPLATER MED FORAKRIG TYPE PBKL Etter Betongelementboken bind B kaittel 9. Kaaitetkontrollen utøre i bruddgrenetiltanden. De ytre latene dele i latvirkninger å tållaten.

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning Internett og pc Brukerveiledning 1 2 Oppett Klar for internett fra Altibox? av trådlø router og brannmur i hjemmeentralen 3 Oppkobling av pc til internett med Window Vita 4 Koble opp mot e-pot/oppett Window

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning FASETT JUNI 2009 Internett og pc Brukerveiledning Altibox fra XXX er en fiberløning tilpaet morgendagen muligheter. I en og amme fiberkabel får du rake internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud plu

Detaljer

Dato: sss BSF - BEREGNING AV ARMERING, Siste rev.: sss PARVISE ENHETER. ps DIMENSJONERING. Dok. nr.: BSF - BEREGNING AV ARMERING, PARVISE ENHETER

Dato: sss BSF - BEREGNING AV ARMERING, Siste rev.: sss PARVISE ENHETER. ps DIMENSJONERING. Dok. nr.: BSF - BEREGNING AV ARMERING, PARVISE ENHETER MEMO 54 Dato: 1.10.013 Sign.: BSF - BEREGNING V RMERING, Site rev.: 11.05.16 Sign.: PRVISE ENHETER Dok. nr.: K4-10/54 Kontr.: p DIMENSJONERING BSF - BEREGNING V RMERING, PRVISE ENHETER INNHOLD DEL 1 GUNNLEGGENDE

Detaljer

aaaaaa Årsmelding 2012 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

aaaaaa Årsmelding 2012 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Nete ide Innhold Årmelding 2012 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere Forrige ide Nete ide Innhold NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere.

Detaljer

Dette gir følgende likning for nedbør som funksjon av høyde over havet: p = z/2

Dette gir følgende likning for nedbør som funksjon av høyde over havet: p = z/2 Fait ekamen HYD200 2005-05-8 Oppgave Svar oppgave nedbør a) i. Punktnedbør: Den nedbørmengden om faller i et punkt på landoverflaten. De flete metoder av nedbørmåling gir punktverdier. Man ønker likevel

Detaljer

Presentasjon av Ny Flerbrukshall 2014. Ny type tretak.

Presentasjon av Ny Flerbrukshall 2014. Ny type tretak. Presentasjon av Ny Flerbrukshall 2014 Ny type tretak. I samarbeid med Front Næringsbygg har IPAS-Sport utviklet en hall til forskjellige typer idretter. Vi vil her presentere en type hall for flerbruk.

Detaljer

for internett fra Altibox?

for internett fra Altibox? 1 Klar for internett fra Altibox? 1 Klar for internett fra Altibox? 2 Oppett 3 Oppkobling 4 Koble 5 Opprette 6 Sikkerhet av trådlø router og brannmur i hjemmeentralen av pc til internett med Window Vita

Detaljer

ØVING 12. Vinkelfunksjonar, radialfunksjonar og orbitalar for hydrogenliknande. Y lm ; l =0, 1, ; m = l,,l.

ØVING 12. Vinkelfunksjonar, radialfunksjonar og orbitalar for hydrogenliknande. Y lm ; l =0, 1, ; m = l,,l. FY1006/TFY4215 - Øving 12 1 Frit for innlevering: Tirdag 22. april kl.1700 Oppgåve 1 ytem ØVING 12 Vinkelfunkjonar, radialfunkjonar og orbitalar for hydrogenliknande For ein partikkel om bevegar eg i eit

Detaljer

Acusto er en ledende leverandør. av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg

Acusto er en ledende leverandør. av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg Acusto er en ledende leverandør av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg Miljø Vi planlegger fremtidens bygg Resultatet er miljøvennlige og effektive bygginnredninger i alle typer bygg.

Detaljer

SLUTTPRØVE. Løsningsforslag. Antall oppgaver: 4 KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG

SLUTTPRØVE. Løsningsforslag. Antall oppgaver: 4 KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG Høgkolen i elemark Avdeling for teknologike fag SLUPRØVE Løningforlag EMNE: EE49 Modellbaert regulering LÆRERE jell-erik Wolden og Han-Petter Halvoren LASSE(R): IA DAO: 9.5. PRØVEID, fra-til (kl.): 9..

Detaljer

Perspektiv. Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget. Forståelse av landskapet

Perspektiv. Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget. Forståelse av landskapet Perspektiv Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget Møter i Landskapet Forståelse av landskapet LADSKAPETS ROM. Tungevågen er et vidt, åpent landskap. Et bygg i dette landskapet blir en markør, som en

Detaljer

LINSEKIKKERTER. Jeg har nå endelig fått laget noen slike skisser, og du finner dem på de neste sidene.

LINSEKIKKERTER. Jeg har nå endelig fått laget noen slike skisser, og du finner dem på de neste sidene. LINSEKIKKERTER Maiken purte meg for en tid tilbake om jeg kunne lage en tegning av trålegangen i en linekikkert, iden un adde fått pørmål om dette på gruppetimene ine og det er jo alltid litt tyr å få

Detaljer

Eigarstyring og rutinar for dialog mellom kommunane og interkommunale verksemder i Setesdal

Eigarstyring og rutinar for dialog mellom kommunane og interkommunale verksemder i Setesdal Eigartyring og rutinar for dialog mellom kommunane og interkommunale verkemder i Setedal Setedal brannveen IKS Setedal miljø og gjenvinning IKS Setedal revijonditrikt IKS Setedalmueet IKS Setedalmueet

Detaljer

Servicebygg i Frognerparken

Servicebygg i Frognerparken Servicebygg i Frognerparken Oslo 4 div.a arkitekter as Tekst: Henriette Salvesen Foto: nispe@datho.no og Kirstin Bartels (s. 4 og 5) Den gamle bygningen med toaletter og kiosk ved Hundejordet i Frognerparken

Detaljer

Årsmelding 2013. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Årsmelding 2013. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Nete ide Innhold Årmelding 2013 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Forrige ide Nete ide Innhold 2 NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere

Detaljer

ENEBOLIG NESODDEN ARKITEKT: MAGNE MELAND, ALT.ARKITEKTUR & HENRIK LUNDBERG, KAP. Tekst: Magne Meland. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner

ENEBOLIG NESODDEN ARKITEKT: MAGNE MELAND, ALT.ARKITEKTUR & HENRIK LUNDBERG, KAP. Tekst: Magne Meland. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner ENEBOLIG NESODDEN ARKITEKT: MAGNE MELAND, ALT.ARKITEKTUR & HENRIK LUNDBERG, KAP Tekst: Magne Meland Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner Adresse: Birkeveien 42 Nesodden Byggherre: Unni Bergman / John

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren Grunnbegrep. Grunnbegrep, sannsynligheten for et utfall

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren Grunnbegrep. Grunnbegrep, sannsynligheten for et utfall ÅM110 Sannynlighetregning med tatitikk, våren 2010 Kp. 2 Sannynlighetregning (annynlighetteori) 1 Grunnbegrep Stokatik forøk: forøk med uforutigbart utfall Enkeltutfall: et av de mulige utfallene av et

Detaljer

Fysikkolympiaden Norsk finale 2013

Fysikkolympiaden Norsk finale 2013 Nork fyikklærerforening Fyikkolympiaen Nork finale. uttakingrune Freag. mar kl. 9. til. Hjelpemiler: Tabell/formelamling, lommeregner og utelt formelark Oppgaveettet betår av 6 oppgaver på ier Lykke til!

Detaljer

Barnehagen sett fra sydvest. Fasadeteglen er i stor grad til stede i interiøret

Barnehagen sett fra sydvest. Fasadeteglen er i stor grad til stede i interiøret Barnehagen sett fra sydvest Fasadeteglen er i stor grad til stede i interiøret 24 MUR+BETONG 4 2009 Sluseparken barnehage Nome, Telemark LPO arkitekter as Tekst: Jan Knoop, LPO Foto: Terje Skåre Adresse:

Detaljer

Sunndal ungdomsskole og kulturskole

Sunndal ungdomsskole og kulturskole Sunndal ungdomsskole og kulturskole HUS arkitekter as Tekst: Guri Fiskum, sivilarkitekt MNAL Foto: Arve Osen AS og Trond Opstad, Informasjonspartner HUS arkitekter AS ble etablert i 1993 og er nå et av

Detaljer

BERGENOGOMLANDHAVNEVESEN PORTOFBERGEN

BERGENOGOMLANDHAVNEVESEN PORTOFBERGEN BERGENOGOMLANDHAVNEVESEN PORTOFBERGEN Vår dato: 12. mar 2015 Emnekode.: EHAV8340 Vår ref: 2015033075 Sakbeh.: Inge Tangerå Telefon: Epot: Inge.Tangerabergen.kommune.no Dere ref.: Hordaland Fylkekommune,

Detaljer

Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i Notodden kommune i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program.

Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i Notodden kommune i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. V E D T E K T E R F O R N O TO D D E N V E N S T R E 1. FORMÅL Ventre har til formål å arbeide aktivt for Ventre ak i Notodden kommune i amvar med Ventre hovedvedtekter og Ventre program. 2. MEDLEMSKAP

Detaljer

Løsningsforslag oppgaver FYS3220 uke43 H2009 HBalk

Løsningsforslag oppgaver FYS3220 uke43 H2009 HBalk Løningforlag oppgaver FYS3 uke43 H9 HBalk Oppgave Nyquit diagrammer... Oppgave Tilbakekobling... Oppgave 3 Polplaering, Bodeplot, Nyquit... 4 Oppgave Nyquit diagrammer a) Forklar hva et Nyquit diagram

Detaljer

Årsmelding 2013. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Årsmelding 2013. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Nete ide Innhold Årmelding 2013 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Forrige ide Nete ide Innhold 2 NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere

Detaljer

"firklover" plansje 1. oversiktsperspektiv SANDNES RÅDHUS. perspektiv, oyehoyde. fasade m. sor 1:500 (A3 1:1000) situasjonsplan 1:500 (A3 1:1000)

firklover plansje 1. oversiktsperspektiv SANDNES RÅDHUS. perspektiv, oyehoyde. fasade m. sor 1:500 (A3 1:1000) situasjonsplan 1:500 (A3 1:1000) planje 1 N i overitperpet SNDNES RÅDHUS GENERELT Rådhut er plart ntralt i tadvyen Derfor är løningen bart på maimal øppenhet för tadinbyggerne Utiden av bygningen, de dobble glafaader, om vender ut mot

Detaljer

Årsmelding 2011. Kompetanseorganisasjonen for autoriser te regnskapsførere

Årsmelding 2011. Kompetanseorganisasjonen for autoriser te regnskapsførere Årmelding 2011 Kompetaneorganiajonen for autorier te regnkapførere 2 NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere. Våre oppgaver er å bygge kompetane, videreutvikle branjen, legge til rette for

Detaljer

BROTHERS NYE PROFESJONELLE FARGELASERSERIE INTEGRERTE UTSKRIFTSLØSNINGER FOR DIN BEDRIFT

BROTHERS NYE PROFESJONELLE FARGELASERSERIE INTEGRERTE UTSKRIFTSLØSNINGER FOR DIN BEDRIFT BROTHERS NYE PROFESJONELLE FARGELASERSERIE INTEGRERTE UTSKRIFTSLØSNINGER FOR DIN BEDRIFT Brother er klar over at bedrifter er helt avhengige av informajon. Den nye profejonelle fargelaererien er forynt

Detaljer

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON TVERLANDET SKOLE + PROSJEKTET MÅL OG FOKUSOMRÅDER KONTEKST Intensjonen med oppgaven har vært å studere muligheten for utvidelse av Tverlandet skole, Løding i Bodø kommune fra 5.-10. klasseskole til 1.-10.

Detaljer

Oppgave 1. (x i x)(y i Y ) (Y i A Bx i ) 2 er estimator for σ 2 (A er minstek-

Oppgave 1. (x i x)(y i Y ) (Y i A Bx i ) 2 er estimator for σ 2 (A er minstek- MOT310 Statitike metoder 1 Løningforlag til ekamen vår 010,. 1 Oppgave 1 a) Modell: Y i α + βx i + ε i der ε 1,..., ε n u.i.f. N 0, σ ). b) Vil tete: Tettørrele H 0 : β 0 mot H 1 : β 0 B β T t n under

Detaljer

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no Villa Aagaard Hamar KIMA arkitektur as Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no 4 KIMA arkitektur as ble etablert i 2008 av Martin Dietrichson, Inge Hareide og Kristoffer Moe Bøksle. Etter flere

Detaljer

1. CUMULUS Individuell kritikk

1. CUMULUS Individuell kritikk 1 1. CUMULUS Individuell kritikk 1. Organisering av bebyggelsen, utearealer og trafikk Cumulus foreslår 2 alternative måter å videreutvikle eksisterende fylkeshus, uten å disponere parkareal eller eksisterende

Detaljer

Podium. FoU-magasin fra Høgskolen i Tromsø, Avdeling for kunstfag - #02/2008. Kunstfagdidaktikk

Podium. FoU-magasin fra Høgskolen i Tromsø, Avdeling for kunstfag - #02/2008. Kunstfagdidaktikk Podium FoU-magain fra Høgkolen i Tromø, Avdeling for kuntfag - #02/2008 Kuntfagdidaktikk Kuntfagdidaktikken utfordringer Kraftfull reflekjon i bevegele Barn kaper muikk Vellyd og realime Fiolinen i entrum

Detaljer

GOD INNSIKT OG KLART UTSYN

GOD INNSIKT OG KLART UTSYN GOD INNSIKT OG KLART UTSYN - krystallklare løsninger fra DEKO 2 Krystallklare løsninger Hvordan skape et inspirerende arbeidsmiljø? DEKO har en enkel filosofi å sette mennesker i sentrum. Når kontorarealer

Detaljer

SPINN ARKITEKTUR 6 / 2012 SIMPLEXITY Gruppenummer B10 Cathrine Rønningen, Elisabeth Krogh og Stine Glennås Arkitekt Christies gate

SPINN ARKITEKTUR 6 / 2012 SIMPLEXITY Gruppenummer B10 Cathrine Rønningen, Elisabeth Krogh og Stine Glennås Arkitekt Christies gate SPINN RKITEKTUR 6 / 2012 SIMPLEXITY Gruppenummer B10 Cathrine Rønningen, Elisabeth Krogh og Stine Glennås rkitekt Christies gate PROSJEKTBESKRIVELSE / when simplicity meets complexity - sykkel i Trondheim

Detaljer

Økonomiplan 2012 2015 budsjett 2012

Økonomiplan 2012 2015 budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 budjett 2012 Marnardal kommune Rådmannen forlag Marnardal kommune Innhold Rådmannen forord...... Generelle kommentarer til dokumentet...... Sammendrag budjett 2012 Del I Hovedoverikter

Detaljer

Askim. Tekst: Hans Bjørn Holther. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner, Per Christian Anfinnsen og arkitekten MUR+BETONG 4 2009 39

Askim. Tekst: Hans Bjørn Holther. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner, Per Christian Anfinnsen og arkitekten MUR+BETONG 4 2009 39 Bølgen Askim Østre linje arkitekter as Tekst: Hans Bjørn Holther Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner, Per Christian Anfinnsen og arkitekten MUR+BETONG 4 2009 39 www. olarkitekter.no Østre Linje Arkitekter

Detaljer

Foto-dokumentasjon innvendig Huseby Skole

Foto-dokumentasjon innvendig Huseby Skole Foto-dokumentasjon innvendig Huseby Skole 02.07.15 I forbindelse med at Huseby Skole skal rives for å gjøre plass til nye Heimdal Videregående Skole har Trondheim Kommune gitt Reinertsen AS i oppdrag å

Detaljer

BOLIG KORSGATA. Trondheim PRESENTASJON ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS

BOLIG KORSGATA. Trondheim PRESENTASJON ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS PRESENTASJON BOLIG KORSGATA Trondheim Fasade mot sør ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS Tekst: Maryann Tvenning. Eksteriørfoto: Ogmund Sørli. Interiørfoto: Eline Hellebust MUR 3/05 11 Tomten er på 380

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

Kompetanseheving gjennom prosjekt - Aktivt ungdomsråd i Kongsvinger Karen-Anne Noer, Kongsvinger kommune

Kompetanseheving gjennom prosjekt - Aktivt ungdomsråd i Kongsvinger Karen-Anne Noer, Kongsvinger kommune Kompetanseheving gjennom prosjekt - Aktivt ungdomsråd i Kongsvinger 2.12.2015 Karen-Anne Noer, Kongsvinger kommune Kongsvinger kommune har god erfaring med å lære om universell utforming gjennom et prosjekt

Detaljer

ENEBOLIG KLEVEN/STYRMOE

ENEBOLIG KLEVEN/STYRMOE PRESENTASJON ENEBOLIG KLEVEN/STYRMOE Bærum ARKITEKT: KNUT HJELTNES AS SIVILARKITEKTER MNAL Tekst og foto: Knut Hjeltnes Enebolig Kleven/Styrmoe er vårt foreløpig siste forsøk på å tegne et enkelt lite

Detaljer

OCCI/ ULLERN VGS. FOR VISIONARY DEVELOPERS. Undervisning. www.darkarkitekter.no. Hufton+Crow

OCCI/ ULLERN VGS. FOR VISIONARY DEVELOPERS. Undervisning. www.darkarkitekter.no. Hufton+Crow OCCI/ ULLERN VGS. DARK FOR VISIONARY DEVELOPERS www.darkarkitekter.no D A R K ÅR ADRESSE Ullernchauseèn 64-66, 0379 Oslo OPPDRAGSGIVER Skanske Norge ENTREPRENØR Skanska Norge PROGRAM Innovasjonspark 35.300m

Detaljer

ambassade Rehabilitering og tilbygg

ambassade Rehabilitering og tilbygg Spanias ambassade i Oslo Rehabilitering og tilbygg Hille Melbye arkitekter Tekst: Tore Wiig Foto: Magnus Aspelin 22 Spanias ambassade skulle etableres i en bevaringsverdig villa fra 1920 på Frogner i Oslo.

Detaljer

Se, her kan du bo! Et prosjekt fra Kruse Smith

Se, her kan du bo! Et prosjekt fra Kruse Smith Se, her kan du bo! Et prosjekt fra Kruse Smith Kunne du tenkt deg å bo sentralt, men ikke midt i byen, luftig, men ikke ute på landet, nær sjøen, masse lys, høy standard og kort vei til både storby og

Detaljer

NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD. Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur. Bjørg Tørresdal Rektor

NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD. Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur. Bjørg Tørresdal Rektor NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur Bjørg Tørresdal Rektor LEVANGER UNGDOMSSKOLE 1 MÅL for skolen: Levangers nye ungdomsskole skal være en skole for framtida. Det skal

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter Situasjonen før og etter ombygging/nybygg Arkitekt kontor Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo div.a Arkitekter Tekst: Henriette Salvesen, div. A arkitekter Foto: Jiri Hav ran og div. A arkitekter 22 div.a

Detaljer

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner Tinghuset i Haugesund Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland Foto: Informasjonspartner Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS har i dag 12 ansatte med

Detaljer

Podium. FoU-Magasin fra Høgskolen i Tromsø, Avdeling for kunstfag - nr 01/2007. Kunstnerisk utviklingsarbeid

Podium. FoU-Magasin fra Høgskolen i Tromsø, Avdeling for kunstfag - nr 01/2007. Kunstnerisk utviklingsarbeid Podium FoU-Magain fra Høgkolen i Tromø, Avdeling for kuntfag - nr 01/2007 Kuntnerik utviklingarbeid P Kuntnerik utviklingarbeid Ferk profeor i klavér Larven Geir Myteriet matercla På jakt etter broneklangen

Detaljer

ESERO AKTIVITET BYGGING AV TRYKKLUFTRAKETT. Elevaktivitet. 6 år og oppover. Utviklet av

ESERO AKTIVITET BYGGING AV TRYKKLUFTRAKETT. Elevaktivitet. 6 år og oppover. Utviklet av ESERO AKTIVITET 6 år og oppover Utviklet av Elevaktivitet Overikt Tid Læremål Nødvendige materialer timer Gi deltagerne mulighet til å bruke teori fra et foredrag i raketteknikk og ette det i praki. Teip

Detaljer

3284 Sambrukshall Bryne stadion. Bakgrunn

3284 Sambrukshall Bryne stadion. Bakgrunn 3284 Sambrukshall Bryne stadion Bakgrunn Bryne FK og Time VGS har behov for økt kapasitet i deres idrettstilbud, og planlegger et bygg for dette på delfelt I5. Bygget tiltenkes idrettshaller, fotballhall,

Detaljer

Diesel- og propantrucker 1,5-1,8t

Diesel- og propantrucker 1,5-1,8t Dieel- og propantruker 1,5-1,8t α β h6 h7 l l1 l2 0 FD15K FG15K FD18K FG18K 1.1 1.2 1.3 1.4 1.6 1.8 1.9 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.5 3.6 3.7 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.7 4.8 4.12 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24

Detaljer

STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15

STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15 STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15 Ny Gondol på Voss Gjennom arbeidet med å designe og utvikle gondolbygget på Voss, har det vært viktig å se dette signalbygget fra to vinkler: - Gondolbygget

Detaljer

Voss Kulturhus. Tekst: Per Knudsen Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende (s. 13 15) og pka Arkitekter

Voss Kulturhus. Tekst: Per Knudsen Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende (s. 13 15) og pka Arkitekter Voss kulturhus pka arkitekter Tekst: Per Knudsen Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende (s. 13 15) og pka Arkitekter 10 Etter prekvalifisering ble vårt kontor, sammen med en lokal konsulentgruppe, engasjert

Detaljer

BISLETT STADION. Oslo ARKITEKTFIRMAET C. F. MØLLER. Tekst: Mads Møller/Arkitektfirmaet C. F. Møller

BISLETT STADION. Oslo ARKITEKTFIRMAET C. F. MØLLER. Tekst: Mads Møller/Arkitektfirmaet C. F. Møller BISLETT STADION Oslo ARKITEKTFIRMAET C. F. MØLLER Tekst: Mads Møller/Arkitektfirmaet C. F. Møller Foto: Torben Eskerod. Flyfoto side 9: Scanpix Partnerfoto side 7: MEW Fasadekoblingen mellom stadions krumme

Detaljer

INTEGRERTE UTSKRIFTSLØSNINGER FOR DIN ARBEIDSGRUPPE

INTEGRERTE UTSKRIFTSLØSNINGER FOR DIN ARBEIDSGRUPPE INTEGRERTE UTSKRIFTSLØSNINGER FOR DIN ARBEIDSGRUPPE www.brother.no l l BROTHERS NYE SERIE PROFESJONELLE MULTIFUNKSJON FARGELASERSKRIVERE INTEGRERTE UTSKRIFTSLØSNINGER FOR DIN BEDRIFT Brother er klar over

Detaljer

192 KVM BRA 5 SOVEROM 2 BAD STORE UTEROM SKAARA 1 PRESENTASJON. www.iconhouse.no

192 KVM BRA 5 SOVEROM 2 BAD STORE UTEROM SKAARA 1 PRESENTASJON. www.iconhouse.no 192 KVM BRA 5 SOVEROM 2 BAD STORE UTEROM SKAARA 1 PRESENTASJON 1 www.iconhouse.no 115 KVM UTEROM HAGE OG TAKTERRASSE BINDES SAMMEN AREALOVERSIKT PLAN 1 PLAN 2 BOLIG 1.ETG. (BRA) 88 KVM BOLIG 2.ETG (BRA

Detaljer

Prosjektark SKOLER FOR FRAMTIDA. Ferdigstilte prosjekter NTFK 2006 2012 GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG

Prosjektark SKOLER FOR FRAMTIDA. Ferdigstilte prosjekter NTFK 2006 2012 GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG SKOLER FOR FRAMTIDA Ferdigstilte prosjekter NTFK 2006 2012 GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG Renovering kantine og klasserom i underetasje Totalt areal: 350 m 2 Prosjektkostnad:

Detaljer

Tekst: Thomas Knudsen, Erik Møller Arkitekter. Foto: Erik Møller Arkitekter og Eivind Lauritzen

Tekst: Thomas Knudsen, Erik Møller Arkitekter. Foto: Erik Møller Arkitekter og Eivind Lauritzen Olavs hall sett fra parken mellom Kirkegata og Vollgata OLAVS HALL Borgarsyssel Museum, Sarpsborg ERIK MØLLER ARKITEKTER / KPF ARKITEKTER Tekst: Thomas Knudsen, Erik Møller Arkitekter. Foto: Erik Møller

Detaljer

Årsmelding 2010. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Årsmelding 2010. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Årmelding 2010 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere 2 NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere. Våre oppgaver er å bygge kompetane, videreutvikle branjen, legge til rette for

Detaljer