SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn /122 PRA Utvalg for samfunn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn 25.09.2012 087/122 PRA Utvalg for samfunn 19.02."

Transkript

1 FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 06/2441 Arkiv: 1/5, 39, L12 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn /122 PRA Utvalg for samfunn PRA Detaljregulering for Fritun - Læga, gnr. 1, bnr. 5 m.fl., Hidra Saksdokumenter: 1. Planbeskrivelse 2. Terrengsnitt 3. Reguleringsbestemmelser 4. Reguleringskart US-023/13 Vedtak: I medhold av plan- og bygningslovens vedtas deler av Detaljregulering for Fritun Læga, gnr. 1 bnr. 5 mfl., Hidra, datert med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse under forutsetning av at følgende endringer innarbeides i plandokumentet. Delen som må jobbes videre med: 1. Sjøbua av Kjell Gudmund Ringsbye, gnr. 1 bnr. 34. innarbeides i planen. 2. Nye båtplasser og tilhørende parkeringsplasser utgår av planen. Nåværende båtplasser opprettholdes. 3. Nærmiljøet på sørsiden av veien innarbeides i planen i henhold til situasjonskart datert fra foreldreutvalget. 4. Dagens veitrasé opprettholdes. Det nye forslaget inneholder flere svinger og det er lite gunstig i nærhet til skole. Dagens veitrasé kan utvides slik den ligger, og dermed få en sikrere skolevei. 5. Planen deles i henhold til vedlagt kart. Begrunnelse: De nye punktene gjør at planen må ut på ny høring og dermed kan forsinke oppstart av barnehage. Barnehagen er udatert og ikke godkjent i henhold til arbeidsmiljøloven og det haster med å bygge ny. Resterende plan inneholder elementer som vil forsinke prosessen med ny barnehage som er sårt tiltrengt. Saksopplysninger: 02Planarbeid i området ble første gang meldt oppstartet den Før planen kom til behandling den var planområdet utvidet til også å omfatte Fritun barnehage. Planforslaget utløste flere protester og innsigelser. På grunnlag av disse forholdene ble det besluttet å starte opp planarbeidet på nytt.

2 Nytt planarbeid ble meldt oppstartet den med avgrensing som vist i vedlagt planforslag. Planområdet omfatter eiendommene gnr. 1 bnr. 5, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 33, 34, og 39, samt gnr. 314 bnr. 1 og 2 som utgjør fylkesvegen. I planområdet inngår Hidra gamle skole som i dag rommer bibliotek og barnehage, Hidra skole, fire eksisterende boliger og tre naust og en småbåthavn. I gjeldende kystsoneplan vedtatt av bystyret den , inngår planområdet i byggeområder for bolig og offentlige bygninger. Området er tidligere ikke regulert. I sør grenser planområdet opp til reguleringsplan Fredheim vedtatt Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av ny barnehage, legge om fylkesveg og anlegge gang- og sykkelveg for å bedre trafikksikkerhet ved skolen, åpne for bygging av boliger på tidligere veggrunn, utvide skolens område på fylling i sjø, og å utvide eksisterende småbåthavn. Planforslaget er utarbeidet av Kristiansen & Selmer-Olsen AS på oppdrag av eierne av gnr. 1 bnr. 5 og 39 og Flekkefjord kommune. I planprosessen har det vært flere møter mellom de private oppdragsgiverne, Flekkfjord kommune og arkitekt. Representanter fra oppvekst og kultur har også deltatt på befaring og møter som har berørt skole og barnehage. Oppstart av planarbeidet ble annonsert den i avisen Agder og på kommunens hjemmeside. Grunneiere, offentlige høringsinstanser og interesseorganisasjoner ble varslet direkte ved brev. I meldingsfasen kom det inn 14 merknader, her kort referert og kommentert av konsulent. Agder Energi Agder Energi Nett AS (AEN) vil bemerke at det finnes bestående lavspennings luft- og jordkabelanlegg innenfor reguleringsområdet. AEN gjør oppmerksom på at bestående nett i området ikke har kapasitet til ytterligere forsyning uten at nødvendige tiltak og forsterkninger foretas. AEN har i 2008 sett på en flytting av bestående nettstasjon som står oppe i bakken vest for skolen. Det ble da forsøkt å få plassert en nettstasjon i østlige hjørne på skolens område like ved RV908. Dette ble ikke gjennomført i påvente av denne reguleringsplanen. AEN ønske er å kunne bygge denne nettstasjonen så fort som mulig etter vedtatt reguleringsplan, uavhengig av når tid veiutvidelsen blir gjennomført. Det bes derfor om at det blir satt av et område for ny nettstasjon sentralt plassert i området. Høyspent jordkabel fra bestående nettstasjon til ny nettstasjon må også markeres. I bestemmelsene er det angitt at det kan anlegges nettstasjon i byggeområdene. Det er ikke tatt endelig stilling til hvor nettstasjonen skal stå, og følgelig ikke inntegnet Hensynsone. Vi mottar gjerne innspill på dette til offentlig ettersyn. Mette Søstrand Alver Det vises til brev innsendt tidligere i forbindelse med reguleringsplan i samme område. Deres innspill til oppstart ble da ikke kommentert i behandlingen. Vi sammendrar derfor opprinnelig innspill her: Eiendommen gnr. 1 bnr. 11 ble i sin tid utskilt fra gnr. 1 bnr. 5, og bolighuset ble plassert så langt mot vest som mulig på tomta for å ivareta utsikten til boligen på gnr. 1 bnr. 5. Dette gjør at Alver's bolig ligger tett opp til nabogrensen i sydvest. Dersom naboeiendommen mot sydvest skal bebygges oppe ved hovedveien. finner de det naturlig at ny bebyggelse etableres i forskriftsmessig avstand, 8 meter fra eksisterende bolig på gnr. 1 bnr. 11. Slik avstand vil ha stor betydning for solforholdene på gnr. 1 bnr. 11. Dersom bebyggelsen legges nede ved sjøen som kombinert bolig/naust, så vil det være naturlig at det opprettholdes lovlig avstand fra nabogrensen på 4 meter.

3 Det ble senere sendt innspill til offentlig ettersyn av forrige plan. Dette brev oppsummeres ikke her, men vil bli tatt til etterretning i planleggingen. I planbeskrivelsen er det beskrevet hvordan bebyggelsen plasseres i forhold til 1/11. Plassering nede ved sjøen er utelukket ut fra hensyn til strandsone og landskapsverdier med mer. Eneste mulige plassering av bygg vil være der bygget nå er plassert i planen. Torbjørg Fredheim v/ Advokat Snerthammer Motsetter seg at bnr 1/ 33 reguleres til offentlige formål, og man anmoder om at det i reguleringsplanen innarbeides boliger på bnr. 33 iht. kommuneplan. Kommunen har kommet til enighet med grunneier og kjøpt eiendommen. Elevrådet Hidra skole Ikke flytt veien nærmere skolen. Vi vil ikke ha mindre skolegård. Den kan ikke erstattes av andre områder, og det er mye fjell rundt skolen. Elevrådet mener at veien skal være trygg, og i god avstand fra skolen. Veien er nærme nok som den er! Hvordan avgrensning mot veg endres er vist og gjort rede for i planbeskrivelsen. Nytt areal på motsatt side av fylkesveg vil gjøre skolens totale areal større. Samlet sett vil planen føre til forbedret trafikksikkerhet og et løft i form av økt areal. Fiskeridirektoratet Det er kartlagt et gyteområde for torsk, gradert til middels viktig i nasjonal sammenheng, i bassenget like øst for det aktuelle området, jf. vedlagte kartutsnitt. Det er gjort kartlegging som viser at det er flere ålegressenger i området, den ene i planområdet. Fiskerdirektoratet ønsker at småbåtplasser søkes samlet på færre, større anlegg fremfor å belaste en rekke områder. Ber om at man ved eventuell etablering av ny brygge unngår mudring/dumping/andre store inngrep i gyteperioden (februar-mai) og at det tas forhåndsregler for å hindre spredning av partikler. De mener kommunen bør sette strenge krav i forhold til miljø i båthavner, og nevner følgende konkret: Båthavn med servicebrygge/slipp og sjønære opplagsområder skal være utstyrt med innretninger for oppsamling og håndtering (rensing) av avløps- og overvann. Dette vil redusere forurensingen fra land til sjø vesentlig. Det tilrettelegges for kildesortering av avfall i småbåthavnen, og miljøfarlig avfall (batterier, olje, lakk, maling og andre kjemiske produkter) skal tas hånd om på en forsvarlig måte. Bryggeanlegg og bølgebrytere utformes og plasseres med tanke på å opprettholde tilstrekkelig vann-gjennomstrømning for å opprettholde god vannkvalitet. Det er gjort rede for hvordan planen vil innvirke på registrert ålegresslokalitet i planbeskrivelsen. Bestemmelsene forbyr forurensende aktiviteter innenfor området avsatt til småbåtanlegg i land og sjø. Vi søker å samle flere båtplasser her for å spare omkringliggende områder for tilfeldig utbygging.

4 Vest- Agder Fylkeskommune, plan og miljø Det vises til uttalelse til forrige planversjon. datert De bemerker særlig forholdet til skolens uteareal. Forrige planforslag medførte omdisponering av den lille kollen sydøst for skolen. De hadde da innsigelse knyttet til dette. Tiltak på og langs den aktuelle fylkesveistrekningen omfattes ikke av fylkeskommunens prioriteringer hva gjelder investeringer på fylkesveinettet. Bygging bør skje med respekt for natur og kulturmiljø. Strandsonen bør avsettes til grøntområde. Ut over dette har de ingen innvendinger til at barnehagetomten utvides. I forhold til kulturminner i sjø vises det til brev fra Norsk Sjøfartsmuséum datert og Norsk Maritimt muséum datert Det understrekes imidlertid at den tidligere reiste innsigelsen knyttet til riving av den eksisterende barnehagen (Fritun) ble trukket. Kollen øst for skolen bevares. Forhold til kulturmiljø, strandsone og naturmiljø er beskrevet i planbeskrivelsen. Fylkesmannen i Vest-Agder Sjøbunnen utenfor dette landarealet er registrert med et viktig ålegrassamfunn. Tiltak som kan skade denne lokaliteten, bør derfor unngås. Naturmangfoldloven har i 8 til 12 stilt opp prinsipper som kommunene må ivareta i arealplanleggingen. I henhold til 7 i loven skal vurderingene gå fram av plandokumentet. Planforslaget må beskrive virkningene av planen. Mangler i planbeskrivelsen vil kunne være saksbehandlingsfeil. Det gis råd om ikke å åpne for nye byggetiltak mellom eksisterende fylkesvei og sjøen. Det er viktig at planarbeidet tar særlig hensyn til kravene i de rikspolitiske retningslinjene for barn og unge om at arealer og anlegg som brukes av barn og unge, skal være sikret mot bl.a. forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. Eventuell omdisponering av deler av skolegården til vegformål og etablering av nytt ekstra uteareal på motsatt side av fylkesveien er slik sett ikke kurant. Dette minnes om hensynet til funksjonshemmede og at fellesarealer skal utformes universelt. De minner om bygge- og graveforskriften, forurensingsforskriften 22 (mudring i sjø og vassdrag) og forholdet til støy T Det må utarbeides ROS- analyse for området. Forholdet til ålegress er vurdert i planbeskrivelsen sammen med øvrige vurderinger av virkning for naturmiljø, knyttet opp med naturmangfoldlovens Bebyggelsens landskapsvirkning og vurderinger knyttet til plassering er også beskrevet. Planens tiltak vil totalt sett føre til forbedret trafikksituasjon samt at større areal blir tilgjengelig for skole og barnehage. Hidra Velforening / Åge Syvertsen Det er etter Hidra Velforenings mening best å beholde den nåværende trasé på fylkesveien.

5 Vi tar innspillet til etterretning, men mener etter en samlet vurdering at en vil være tjent med en flytting som gir mulighet for fortau gjennom planområdet. Norsk Maritimt Muséum De vurderer tiltaket ut fra hensynet til en eventuell konflikt med kulturminner under vann som er fredet, eller vernet. Og vil holdes oppdatert. Vi vil vurdere innspill til det konkrete planforslaget etter offentlig ettersyn. Kjell Gudmund Ringsbye Ønsker at det innreguleres sjøbu på 1/34. Ønsket plassering er vist i vedlegg. Vedlagt følger også fullmakt fra eier av 1/34, Ludvig Ringsbye. Vi har regulert inn parkering og eksisterende bygg. Ytterligere en ny sjøbu vurderes å komme i konflikt med planlagt utvidelse av småbåthavna. Statens vegvesen Utvidelse av barnehagetomta vil være i tråd med deres uttalelse av til Flekkefjord kommune, i forbindelse med prisnippsøknad for avklaring av byggegrense mot fylkesveg. Kryss mellom fylkesveg 908 og kommunal veg til Våge og Ågenes har en lite tilfredsstillende utforming. Reguleringsplan må legge til rette for utbedring av dette krysset. Det vises til uttalelse av Planen legger opp til nytt kryss mot Våge og Ågenes. Lengde og tverrprofil er lagt til grunn for avgrensning av veg med sidearealer. Krav til bredde på veg, fortau, og annen veggrunn er gjort etter diskusjon og med bakgrunn i innspill fra vegvesenet. Krav til frisikt er tilfredstilt. Adkomster er vist i detalj til boliger og småbåthavn. Byggegrenser er beskrevet i planbeskrivelsen og overholder krav i innspill. Byggegrense mot bussholdeplass er satt 4m fra denne. Det er satt rekkefølgekrav som svarer til Vegvesenets innspill. Vi takker for godt samarbeid med vegvesenet og ber om at det nå tas stilling til planforslaget konkret. Anne Grete Rasmussen på vegne av 1/5, De er positive til å avstå grunn til utvidelser av eksisterende vei og til ny veitrasé under forutsetning at de får en god totalløsning med tanke på makebytte og tomter på vår eiendom. Planforslaget er drøftet med Rasmusen i planleggingsfasen. SU Hidra skole Ny fylkesvei med tilhørende gang- og sykkelvei må legges utenom skolens areal og følge dagens trasé. Av trafikksikkerhets- og miljømessige hensyn er det viktig at fylkesveien får en avskjerming mot skolens område. Reduksjon av fartsgrense og andre trafikksikkerhetstiltak må innarbeides i planen. Krysning av fylkesvei i forbindelse med bruk av område planlagt utfylt i sjø vil skape problemer i forhold til sikkerhet.

6 Ved bygging av ny barnehage vil skolen miste sin nåværende mulighet til lagring av båt med mer. Skolen har derfor behov for plass til ny sjøbod/ sjøbu som vil kunne dekke behov for lagring av inntil 4 båter med utstyr. Det er gjort rede for endringer av avgrensning mot fylkesveien i planbeskrivelsen. Svinger og bedre kurvatur samt opphevet fotgjengerovergang vil redusere fart og forbedre oversikt. Innsnevring av avkjørsler og bussholdeplass vil også være med på å forbedre trafikksituasjonen betraktelig. Det er innregulert nytt areal som avsettes til undervisning på motsatt side av fylkesvegen. Dette arealet er beskrevet i planbeskrivelsen. Jan Espen Vik på vegne av Jostein Vik Eier av Kirkehamnveien 12 ønsker ikke en omlegging av fylkesvegen. Det bes om at dette vektlegges sterkt i planarbeidet. Eksisterende utkjørsel for Kirkehamnveien 12 har en spiss vinkel på 27 grader mot fylkesvegen. Det bes om at denne utkjørselen ikke forringes. Det opplyses om at Kirkehamnveien 12 har septiktank i nedre hage sør-vest på eiendommen. (Kan påvises ved behov). Kirkehamnveien 12 har vannledning over eiendommene 1/5 og /18. Vedrørende ny brygge i nord bes det redegjort i planbeskrivelsen for hvilke hjemmelshavere dette tiltaket berører, hvordan og i hvilken grad de involveres. Vi har lagt stor vekt på innspill fra Vik, da de er fastboende. Vi finner derimot ikke at eiendommen blir berørt i betydelig negativ grad. Viser til avsnitt vedrørende naboeiendommer i planbeskrivelsen. Avkjørsel er ikke gunstig slik den er anlagt i dag. Omlegging av vegen vil føre til at vegkant på hovedveg flyttes lenger ut enn dagens trasé. Dette vil medføre forbedret forhold både med tanke på svingradier og frisikt. Vi ber om tilbakemelding i forhold til om septiktank vil bli berørt av planforslaget. Vannledning vil kunne legges om ved behov. Brygge vil bli disponert av aktuell grunneier. Vurdering: Hovedprinsippet fra planforslaget som lå ute til offentlig ettersyn i 2009 er beholdt. Ny trase for fylkesvegen er lagt bakenfor eksisterende boliger på gnr. 1 bnr 5, 11 og 14. For å unngå å begrense inngrepet i skolens område er det imidlertid lagt inn flere kurver på vegen. Som tilleggsgevinst vil dette også kunne ha en fartsdempende effekt. Byggelinjen mot sjø som formannskapet vedtok i møtet i 2009 er også i prinsippet beholdt, men justert noe på grunn av at vegen er trukket bort fra skolen og i forhold til hva som vil være naturlig i forhold til en planert tomt. I arbeidet med kystsoneplanen er det et mål å skaffe flere plasser for småbåter på Hidra. Et forslag til utvidelse av eksisterende småbåthavn som er tatt med i forslag til ny kystsoneplan er derfor tatt inn i reguleringsforslaget. Planforslaget berører mange sterke interesser og vil derfor inneholde flere kompromisser. Det har vært en lang planprosess og det vurderes at det fremlagte planforslag vil være det mest skånsomme i forhold til de som blir berørt av de største endringene.

7 Det anbefales derfor at kommunen slutter seg til de vurderinger som kommer frem i kommentarer og planbeskrivelsen som er utarbeidet av Kristiansen & Selmer-Olsen AS og legger planforslaget ut til offentlig ettersyn. Rådmannens forslag til vedtak: I medhold av Plan- og bygningslovens legges forslag til Detaljregulering for Fritun Lega, gnr. 1 bnr. 5 mfl, Hidra, datert , ut til offentlig ettersyn Utvalg for samfunn Behandling: Befaring ble foretatt. H v/bjørn Ulland fremsatte følgende forslag: «Dagens veitrasé opprettholdes og utvides.» Det ble først votert over Hs forslag som falt med 5 mot 4 stemmer (Bjørn Ulland (H) Per E. Birkeland (Frp) Ivar L. Fidje (Frp) Aksel B. Nilsen (V)) Deretter ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. US-087/122 Vedtak: I medhold av Plan- og bygningslovens legges forslag til Detaljregulering for Fritun Lega, gnr. 1 bnr. 5 mfl, Hidra, datert , ut til offentlig ettersyn. Nye saksopplysninger: Offentlig ettersyn ble annonsert i Agder den 24. oktober med frist til å komme med eventuelle merknader innen 7. desember. Plandokumentene ble samtidig gjort tilgjengelige på kommunens hjemmeside. Grunneiere, naboer, interesseorganisasjoner og offentlige høringsinstanser ble underrettet direkte via brev og e-post. Under offentlig ettersyn innkom brev hvorav innsigelser. Brevene er i det følgende kort referert og kommentert av saksbehandler som følger: Rene Listerfjorder viser i e-post av til utvalg for samfunn sitt vedtak av vedrørende forurensing i småbåthavner. Ber i henhold til dette at det i planforslaget forutsettes et organisert opplegg for mottak av farlig avfall og at der det er mulighet for vedlikehold og puss av båtskrog skal være fast dekke med oppsamling og behandling av spylevann. Det bør også vurderes rekkefølgekrav om at nye båtplasser ikke kan tas i bruk før nevnte tiltak er opparbeidet. Tas til følge. Medeiere i Ågenes fellesmark ber i brev av om at del av gnr. bnr. som i dag benyttes av Hidra motorbåtforening til vinteropplag etter en uformell brukstillatelse, reguleres til LNF-område i henhold til gjeldende kystsoneplan eller tas ut av planforslaget. Gjør oppmerksom på at det er en tvist mellom eierne av Ågenes fellesmark og kommunen om hvor avgrensingen av skolens område går. Mener derfor det er feil å inkludere omstridt område til skolens område.

8 Tas ikke til følge. Kystsoneplanen viser den overordnede arealbruken i et område uten å gå i detalj. Gjennom en detaljregulering kan det derfor, som i dette tilfellet, være hensiktsmessig å gjøre justeringer i forhold overordnet plan. Detter reguleringsforslaget tar ikke stilling til skoleområdets eiendomsgrense, men viser hva som er akseptabel arealbruk. Nye tiltak kan ikke iverksettes uten at privatrettslige forhold er avklaret. Ser derfor ikke noen grunn til å endre planens avgrensing i påvente at en tvist skal avgjøres så lenge planen kun gir hjemmel for eksisterende arealbruk. Nye tiltak må avklares privatrettslig før de kan godkjennes. Uteområdet Hidra skole ønsker i brev av at deres planer for «Veisa» blir innarbeidet i planen i henhold til situasjonskart datert Forslaget omfatter sandvolleyballbane, sjøbu, brygge med plass til skolens tre robåter. Er skuffet over at dette ikke ble innarbeidet i det opprinnelige planforslaget og at det aktuelle arealet er redusert med en parkeringsplass. Tas ikke til følge. Planforslaget prioriterer utvidelse av småbåthavna og areal til uteundervisning for skolen. Det er stadig hevdet et stort behov for småbåtplasser på Hidra. Det er derfor gunstig å utvide en eksisterende havn fremfor å foreta nye grunninvesteringer og ta nye områder i bruk. Et areal avsondret fra skolen av en fylkesveg kan ikke nyttes som lekeområde for elevene i friminuttene. Skolen kan kun bruke dette arealet i undervisningen når lærer er til stede. Skolens båter bør kunne legges i småbåthavna eller ved en brygge utenfor fyllingen. Skal arealet fremstå som attraktivt bør det ikke legges bak et båthus. Lagerplass for skolens materiell kan eventuelt vinteropplag for robåter kan plasseres i uthus i bakkant av området. Selv om det ikke vil være plass til sandvolleyballbane vil området likevel kunne benyttes til nærmiljøtiltak i kombinasjon med skolen og småbåthavna. Utdanningsforbundet går i brev av imot omlegging av fylkesvegen forbi skolen da denne løsningen ikke er til det bedre for skolen. 1. Flere kurver vil gjøre vegen mer trafikkfarlig og uoversiktlig. Vegutbedring innebærer normalt at kurver blir rettet ut. 2. Tre inntegnede avkjørsler innebærer en økning i forhold til dagens to avkjørsler. 3. Elevene må krysse veien fra gang- og sykkelvegen for å komme til skolen. 4. Tilleggsarealet sør for skolen har blitt kraftig redusert i forhold til tidligere forslag til fordel for parkeringsplasser. Skolens behov for en sjøbod for skolens fire robåter er det ikke plass til. Spør om det er mulig at skolen kan disponere hele haugen. 5. Flaggstanga må fortsatt stå nær skolen. Det er ikke aktuelt å krysse vegen ved flaggheising. 6. Skolen må sikres utbyggingsmuligheter. Bestemmelse som begrenser bygningsmassen til dagens volum forslås strøket. 7. Er imot den nye vegtraseen på grunn av trafikksikkerhet. Blir reguleringsplanen videreført kreves følgende i forhold til elevenes sikkerhet: a. Fartsdempere gjentatte ganger på begge sider av skolen. b. Opphøyd gangfelt/bro over veien c. Skjerming mot vei fra skolens areal på begge sider av fylkesveien d. Flagstanga flyttes, men beholdes på skoleplassen e. Ferdig opparbeidet område på motsatt side av veien med brygge (kompensasjon). 1. I punktet hvor fotgjenger må krysse fylkesvegen for å komme til skolen er det 65 meter frisikt. Stopplengden for en bil i 80 km/t er 50,2 meter på tørr asfalt. Av dette utgjør bremselengden 28 meter. På en vegstrekning hvor fartsgrensen skal være 40 km/t er vegføringen i planforslaget mer enn tilstrekkelig oversiktlig.

9 2. Det er fire eksisterende boliger/fritidsboliger med tilhørende avkjørsler i dag. Planforslaget inneholder også fire avkjørsler, men der tre av avkjørslene betjener flere tomter. Dette gir et mer oversiktlig trafikkbilde enn om hver tomt skulle hatt egen avkjørsel. 3. Det går i dag gang- og sykkelveg fra barnehagen og ned til småbåthavna. Elever fra sør må i dag krysse fylkesvegen for å komme til skolen. Dette vurderes også å være akseptabelt for gående i fra nord selv om det ideelt sett hadde vært enda bedre om kryssing hadde vært unngått. Om en ikke kun tenker skoleveg vil det på den annen side være en fordel å ha et mest mulig gjennomgående gang- og sykkelvegsystem hvor de myke trafikantene slipper å krysse kjøreveg under veis. I forhold til opplevelsesverdi tenker en seg også at en gang- og sykkelveg langs sjøen vil være mer attraktiv enn på innsiden. Opparbeidelsen regnes også å bli rimeligere ettersom kravene til bæreevne i en fylling til gang- og sykkelveg vil være rimeligere enn om kjørevegen skulle flyttes ut på fylling mot sjø for å gi plass til gang- og sykkelveg på innsiden. 4. Det er uttalt et sterkt behov for båtplasser på Hidra. Samtidig setter havneforhold og topografi begrensinger på hvor det kan anlegges gode småbåtanlegg. Eksisterende anlegg og egnede steder bør derfor gis en høy utnyttelse. Dette er bakgrunnen for at en del av den tenkte utfyllingen i bukta i det opprinnelige planforslaget tiltenkt som supplement til skolens arealer, foreslås disponert til parkering til småbåthavna. Gjenværende areal kan likevel gi plass til skolens båter som oppfattes som skolens viktigste anliggende. Skal området være attraktivt som næranlegg bør lagerhus til skolens materiell og vinteropplag for båter trekkes tilbake slik at uteområdet blir mest mulig attraktivt. Haugen er et viktig landskapselement og bør derfor ikke bebygges. 5. Tas til følge. 6. Tas til følge. Skolens BYA utvides 100 m 2 til å omfatte planlagt utbygging i forbindelse med at barnehagen flyttes til skolen under anleggstiden til ny barnehage. 7a Fartshumper 7b Opphøyd gangfelt må ses i sammenheng med eventuelle fartshumper. Gangbro er et kostbart tiltak og vurderes heller ikke å kunne gi en god estetisk løsning i området. I tillegg vil det være en reell fare i at en gangbro vil kunne oppleves som så tungvindt at mange vil gå utenom. 7c Skoleplassen forutsettes skjermet mot fylkesvegen. Arealet ved småbåthavna skal kun benyttes i undervisningssammenheng og med følge av lærer. Det er derfor ikke samme behov for skjerming. I tillegg vil fortauet utgjøre en buffer mot kjørevegen. 7d Tas til følge 7e Tilleggsarealet til skolen er et selvstendig tiltak fremmet uavhengig av planforslaget. Dette inngår i planen for å kunne ses i sammenheng med de andre tiltakene i området. Arealet er et supplement i forbindelse med sjørelatert undervisning. Elever skal ikke bruke dette som lekeområde i friminuttene. Jan Espen Vik uttaler seg i brev av på vegne av eiere av gnr. 1 bnr Påpeker at grunneier ikke har blitt forespurt om deltakelse eller kontaktet etter varsling. Synes det er svært uheldig at en privat forslagstiller er oppdragsgiver for en detaljregulering som argumenterer med trafikksikkerhet for skole og barnehage, når den egentlige agendaen er realisering av private strandtomter til fritidsbruk. 2. Grunneier er uenig i planbeskrivelsen som konkluderer med at eiendommen ikke blir betydelig berørt i negativ grad. Foreslått tilleggsgrunn hvor det står en garasje er bratt og garasje er satt opp etter avtale med grunneier. Dette arealet kan derfor ikke erstatte tapt hageareal. Hele nedre del av hagen hvor det også ligger septiktank vil medgå til vegareal. Eiendommen gnr. 1 bnr. 17 strekker seg også over vegen og ned i sjø. Det er ikke beskrevet i planforslaget at utvidelse av vegen vil beslaglegge dette området. 3. Innføring av fire kurver på vegstrekningen vil kunne bli mer trafikkfarlig sammenlignet med en utvidelse av dages trase. Gjennom å flytte eksisterende naust på gnr. 1 bnr. 14 kan eksisterende kurve rettes ut til radius 50 og veg med fortau tilsvarende vegstandard i planforslaget kan etableres. Fortau langs sørsiden av vegen synes

10 heller ikke som den beste løsningen. Det er flere avkjørsler langs sørsiden samtidig som flere må krysse vegen for å komme til skolen. Det er heller ikke foreslått utbedring av bussholdeplassen ved skolen. På tross av påstanden i planforslaget konstateres det at kurven som skjærer hagearealet kommer så nær avkjørselen at denne forringes. Det er vanskelig å bedømme terrenginngrepene ettersom planforslaget mangler lengdeprofil, tverrprofil og høyder ikke er påført vegtraseen i plankartet. 4. Som følge av at planforslaget ikke inneholder noen element som kan virke positiv for grunneier av 1/17, vil en ev. avståelse av eiendom ikke være aktuelt. 5. «Det vil være svært uheldig å vedta en reguleringsplan for at private skal kunne få bygge hytter ved sjøen, på bekostning av fastboende interesser, når trafikksikre løsninger finnes i andre alternativer.» 1. Planarbeidet har fulgt lovens prosedyre med melding om oppstart og offentlig ettersyn. Dette har skjedd to ganger hvor også Vik har uttalt seg. Saken vurderes derfor å være godt opplyst. Et privat planarbeid for gnr. 1 bnr. 5 og 39 ble meldt oppstartet i Statens vegvesen forutsatte her at det ble innarbeidet gang- og sykkelveg ettersom det ble forventet at en fastlandsforbindelse ville resultere i økt aktivitet og mer trafikk. Samtidig har det pågått en diskusjon i kommunen om å bygge ny barnehage. Skolen har også planer om å tilrettelegge et område ved sjøen for sin sjørelaterte undervisning. Totalt er det mange tiltak over et begrenset område som bør vurderes helhetlig i en sammenhengende plan. Dette har utløst et samarbeid mellom kommunen og eierne av gnr. 1 bnr. 5 og 39 hvor grunneierne også har bidratt økonomisk. Det er ikke boplikt på Hidra. Mange boliger i strandsonen blir derfor benyttet som fritidsboliger. Administrasjonen har ikke anledning til å bedømme hvilke intensjoner en tiltakshaver har for sine byggerier. 2. Den største parsellen av gnr. 1 bnr. 17 som inngår i veggrunn er i underkant av 35 m 2 og ligger foran garasjen, eksponert for fylkesvegen. Dette kan neppe være eiendommens viktigste uteareal. Helt sør på tomta foreslås det å sneie hjørnet med i underkant av 5 m 2. Det tas til følge at planforslaget ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til bnr. 17. Som kompensasjon for tapt areal foreslås det tillaget en stripe på fire meter i tomtens bredde mot gnr. 1 bnr. 5. Dette vil være bortimot det dobbelte av avstått areal. Når det gjelder utnyttelsen av strandlinjen må en påregne at vegmyndighetene vil gjøre gjeldende samme krav som er et utgangspunkt for denne planen. Planforslaget illustrerer derfor hva som blir aktuelle arealforvaltning langs vegstrekningen frem til Eie. 3. Dimensjonerende fart i området er 40 km/t. Vegen med siktforhold er dimensjonert i forhold til aktuell fart. Vegmyndighetene kunne ideelt sett ønsket seg en enklere vegføring, men har ikke kommentert at en vegomlegging i henhold til planforslaget innebærer en trafikkrisiko. Skissen som illustrerer forslaget om å utbedre eksisterende vegtrase har utelatt sidearealene der den går mellom bebyggelsen. Så langt i prosessen har ikke Statens vegvesen vært villig til å fire på kravene til bredden på annen veggrunn som er nødvendig for å drenere unna overflatevann og til snøopplag. Skissen blir derfor en illustrasjon på at det ikke uten videre ligger til rette for å oppgradere dagens vegtrase. Statens vegvesen har heller ikke problematisert fortau på østsiden av fylkesvegen. En fordel er at fortauet i planforslaget korresponderer med eksisterende gang- og sykkelveg. På langt sikt kan det etableres en sammenhengende veg for myke trafikanter i strandkanten fra Eie til barnehagen. Høyder vil bli påført plankartet. 4. I uttalelsen ligger implisitt en mulighet for å vurdere grunnavståelse om planforslaget inneholder element som kan virke positiv for grunneier. Som beskrevet under punkt 2 foreslås det tilleggsgrunn langs eiendommens sørlige grense. 5. Punkt 5 er en oppsummering. Det vises til kommentarene til punkt 1 til 4.

11 Skolemiljøutvalget er i brev av i mot følgende punkter: 1. Fylkesvegen bør ligge slik som i dag, men med plass til å rette ut trafikkfarlig sving. En eventuell gang- og sykkelveg bør legges i traseen til vegen i planforslaget. Reagerer på at en vegstrekning med en sving blir til tre svinger. Planforslaget er ikke til beste for skole og skoleelevene. En større del av skolegården vil grense opp til fylkevegen. 2. Planforslaget må gi rom for at det kan foretas utvidelser ved skolen uten å komme i konflikt med reguleringsplan. 3. Ønsker at foreslått parkeringsplass på fylling utgår til fordel for strandvolleyballbane, grillhytte og båthus ved sjø slik det er foreslått i plan utarbeidet av «Uteområde Hidra skole» i Blir reguleringsplanen vedtatt settes det følgende krav: a) Området «undervisning 2» endres i henhold til forslag fra 2008 fra gruppen «uteområde Hidra skole» b) Område «Undervisning 2» må være ferdig opparbeidet c) Fartsdempere fra barnehage og forbi skolen d) Opphøyet gangfelt fra området «undervisning 2» over til skolen e) Bedre veibelysning på samme strekning f) Parkeringsplassene må være forbeholdt skolens ansatte og brukere g) Vegstrekningen mellom boligtomt og må rettes ut til en rett strekning. 1. Å rette ut eksisterende fylkesveg etter Statens vegvesen sin norm vil medføre store inngrep for flere grunneiere. Så lenge akseptabel sikt kan oppnås er det ikke mer trafikkfarlig å kjøre i kurver om en avpasser farten etter forholdene og respekterer fartsgrensene. Det er lettere å kjøre fort på en rett strekning enn i kurver. Kurver kan derfor virke fartsdempende i seg selv. Det er derfor ikke innlysende at det er mer trafikksikkert å rette ut en veg foran en skole hvor det hevdes mange allerede kjører for fort. En større del av skolegården blir grensende opp mot fylkesvegen og må forsynes med gjerde. 2. Tas til følge. Se kommentar til Utdanningsforbundets punkt Tas ikke til følge. Se kommentar knyttet til merknader fra Uteområdet Hidra skole og Utdanningsforbundets punkt a) Tas ikke til følge. b) Tas ikke til følge. c) Tas til følge. Planforslaget åpner for fartsdumper eller innsnevring av veg ved gangfelt. d) Tas ikke til følge. Elever i følge med lærer må følge gang- og sykkelveg fra skolen. e) Tas ikke til følge. Vegbelysning har ikke vært tema for reguleringen og må avklares ved utbygging. f) Tas ikke til følge. Planforslaget legger opp til en sambruk mellom småbåthavna, skolen og barnehagen slik som i dag. g) Tas ikke til følge. Vil innebære rivning av ytterligere et hus og innebære at attraktive tomter legges under asfalt. Statens vegvesen ekspedisjon av Påpeker at planforslaget inneholder flere og krappere kurver enn tidligere. Rettstrekkene er korte og breddeutvidelsen i svingene bør derfor også gjelde strekningen mellom kurvene. Anbefaler 6 meter vegbredde. Rettlinjen mellom de to nordre kurvene må økes til minst 20 meter. 2. Nord for krysset til Våge bør vegbredden økes fra fem til seks meter. Vegbredden i den slake kurven foran barnehagen kan reduseres til seks meter.

12 3. Har ingen vesentlige merknader til at fortau legges på østsiden av fylkesvegen. Påpeker at dette åpner for muligheten av å bruke eksisterende vegtrase til gangvei. Ny kjøreveg kan legges i henhold til planforslaget. Dette vil kunne gi en bedre linjeføring av kjørevegen. Viser også til at de tidligere påpekte muligheten for en gangveg på vestre side av 1/14 og 1/5. En løsning med frittliggende gangveg på strekningen der det er trangt bør på ny vurderes. 4. Det må reguleres for busslomme med leskur ved barnehagen. Flytting kan vurderes om dagens lokalisering ikke kan opprettholdes. 5. Veghøyder for ny veg bør påføres plankart. 6. Byggegrense på nordre del av område for skole må økes til minst 9,5 meter fra midten av fylkesveg, jfr bla. opplysning i planbeskrivelse. 7. Byggegrense på område B 5-6, som vil komme på innside av kurve på omlagt fylkesveg, bør tilpasses planlagt bygg på tomt 6, bla. med tanke på en eventuell framtidig justering av kurve. 8. Foreslått gangfelt ved skole bør plasseres cirka 10 meter lenger nord, for bedre plassering i forhold til kurve nord for gangfelt. 9. Gang- og sykkelveg fra sør bør føres helt frem til gangfelt, for blant annet å begrense kryssing før/utenom gangfelt. Eventuell innsnevring til ett kjørefelt ved gangfelt kan vurderes ved utarbeiding av byggeplan. 10. For avkjørsler som krysser gang- og sykkelveg må frisiktlinjer for siktsoner på minst 4X20 meter til midten av gang- og sykkelveg innarbeides i plan, jfr. siktkrav i punkt C i håndbok 017. For avkjørsler som krysser fortau bør tilsvarende frisiktlinjer basere seg på siktsoner på minst 3X20 meter til midten av fortau. 11. Plass for busser ved skole bør vurderes opprettholdt med samme bredde/dybde som nå. Foreslått reduksjon av lengde har vi ingen merknader til, men sidekanter/hjørneavrundinger mot fylkesveg bør utformes med sirkelkurver. 12. Fra ankomst/innkjøring til parkeringsplass o_p10 bør det reguleres for gang- og sykkelveg frem til vegkryss, med tilstrekkelig sideareal for annen veggrunn. 13. Tegnet sideareal innebærer at det må anlegges lukket drenering langs fylkesvegen. Foreslått snitt gir ikke riktig vegbredder og avstander fra veg når de er på skrå i forhold til ny veg. 14. Presiserer at det ikke vil kunne påregnes fylkesvegmidler til omlegging av vegen. Kommentarer: 1. Tas til følge. Nordlige rettstrekning økes til 20 meter og de korte rettstrekningene utvides til 6 meters bredde. 2. Tas til følge. Fylkesvegens vegbredde settes til gjennomgående 6 meter. 3. Tas til vurdering. 4. Tas til følge. Busslomme reguleres inn i tilknytning til barnehagen. 5. Tas til følge. Veghøyder påføres i plankartet. 6. Tas til følge. Byggegrense langs fylkesvegens nordre del økes til 9,5 meter. 7. Tas til følge. Byggegrense legges i vestre fasade til bygg Tas til følge. Gangfelt til skole flyttes 10 meter lenger nord. 9. Tas til følge. Gang- og sykkelveg fra sør føres frem til gangfelt ved skolen. 10. Tas til følge. For avkjørsler som krysser gang- og sykkelveg og fortau skal frisiktskravene være henholdsvis 4X20 og 3X20 meter. 11. Tas til følge. Bredde og dybde på plass for busser ved skolen opprettholdes som i dag. Hjørneavrundinger utføres med sirkler. 12. Tas til følge. Gang- og sykkelveg reguleres frem til Vågekrysset. 13. Tas til etterretning. 14. Tas til orientering. Hidra velforening går i brev av sterkt imot planforslaget. Foreslår at vegen blir liggende som i dag, men at gang- og sykkelveg blir anlagt som i planforslaget. Skolens område blir redusert, tilleggsareal til skolen ned mot sjøen kan ikke regnes som skoleplass og ensete fastboende i området blir sterkt berørt.

13 Tas ikke til følge. Vedørende valg av vegløsning vises det til vurderinger nedenfor i fire alternativer. Skolens område får tillagt areal tilsvarende det som går med til veggrunn. Tilleggsarealet ved sjøen er ikke medregnet i dette. Det foreslås tilleggsgrunn som kompensasjon for berørt grunneier. Eierne av gnr. 1 bnr. 5 opplyser i brev av at de ønsker en bedre utnyttelse av deres eiendom og er villig til å avstå grunn for å kunne bidra til gode og fremtidsrettede løsninger som kan ivareta offentlige, trafikale og private interesser i området. Til planforslaget bemerkes: 1. Mener at området fortettes med seks boliger, ikke sju, ettersom et tilleggsbygg på gnr. 1 bnr. 5 har vært benyttet til anneks i en mannsalder. 2. Brygge med betegnelsen 1/14 tilhører gnr. 1 bnr Anneks regnes ikke som bolig. Tas ikke til følge. 2. Tas til følge. Arealene nummereres fortløpende fremfor å referere til gårds og bruksnummer. Fylkesmannen i Vest-Agder har i ekspedisjon av innsigelser i forhold til barn og unge, biologisk mangfold, og sikkerhet og beredskap. 1. Har innsigelse til et todelt skoleområde adskilt av fylkesvegen. Gir faglig råd om at formålet friområde gjeninnføres for undervisningsområde 2. Gir faglig råd om at undervisningsområde 1 fysisk skjermes mot fylkesvegen. 2. Sørlige del av småbåthavna er lagt over registrert ålgresslokalitet uten at dette er tilfredsstillende utredet i forhold til naturmangfoldlovens Fremmer derfor innsigelse til de 34 sørligste båtplassene. 3. Har innsigelse til planforslaget inntil det foreligger geoteknisk rapport som vurderer om området er trygt med hensyn til skred/steinsprang/utglidning. Kommentarer: 1. Tas til følge. Undervisningsområde 2 er ikke tenkt som en utvidelse av skolens uteareal. Arealet er ment som base for skolens sjørelaterte undervisning. I skoletiden kan elevene kun oppholde seg her i følge med lærer. Siden det aktuelle areal vil ha funksjon i forhold til skolens undervisning, som nærområde og rasteplass i forhold til småbåthavna foreslås reguleringsformålet Uteopphold. Det innføres krav om gjerde mellom skoleplass og fylkesveg i bestemmelsene. 2. Tas til følge. 3. Tas til følge. Advokatene Eide og Rørvik på vegne av Kjell Gudmund Ringsbye brev av Bemerker at byggesøknad om naust ikke er behandlet. Mener planforslagets avvisning av nytt naust er underlig og direkte i strid med reguleringsplanens hensikt som blant annet er å åpne for bygging på attraktive tomter med sjønær beliggenhet på tidligere veggrunn. 2. Motsetter seg at landarealet til gnr. 1 bnr. 34 benyttes som adkomst til småbåthavna. Likens aksepteres ikke at arealet inkludert brygge sør for eksisterende båthus blir innlemmet i et flyteanlegg for småbåter. Videre motsetter en seg etablering av flyteanlegget for småbåter nord for eiendommen da dette vil komme i konflikt med eksisterende flytebrygge til gnr. 1 bnr. 34. Tilflottsretten til bnr. 34 sin brygge i sør, i øst og til flyebrygge i nord vil i forhold til reguleringsforslaget forhindres totalt. Tilflotten til eksisterende båthus begrenses. Tiltakene innebærer at sjøplass, båthus

14 og strandlinje tilhørende bnr. 34 blir utjenelig for eiendommen. Kommunen må regne med å ekspropriere eiendommen for å få gjennomført tiltakene. 3. Gir sin tilslutning til brev fra Medeiere i Ågenes fellesmark datert Tas ikke til følge. De planlagte boligene ligger i gjeldende kystsoneplan innenfor et byggområde til boligformål. Eiendommen gnr. 1 bnr. 34 ligger innenfor samme arealformål, men er en smal stripe hvor eventuell bebyggelse må legges ut i sjø utenfor byggeformålet. Tiltakene vurderes derfor ikke å være sammenfallende. Det som omtales som byggesøknad er to tidligere innspill til reguleringsplanen som har fått sin behandling gjennom reguleringsforslaget. 2. Adkomst til nytt småbåtanlegg kan legges utenom bnr. 34. Når det gjelder flytebrygge sør for eksisterende båthus kan denne forankres i land uten å innlemme eksisterende brygge på bnr. 34. Båthuset ble i 1983 godkjent anlagt en meter fra grensen til kommunal eiendom. I søknaden om oppføring av båthuset er ikke anleggelse av brygge mot sør omtalt. Båtplassen utenfor nevnte brygg ligger derfor i sjø til kommunal grunn. Båtplass øst for eksisterende naust kan opprettholdes selv om nytt flyteanlegg for småbåter blir etablert med forankring sør for båthuset. Flytebrygge som ligger forankret i bnr. 34 er ikke omsøkt og godkjent. Kan derfor ikke se hvordan planforslaget skal måtte ta hensyn til denne. Ved dimensjonering av småbåthavner er bredden av manøvreringsarealet mellom båtplasser beregnet ut fra 1,5 X båtlengden. Avstanden mellom nordlige fasade av båthuset og ovenforliggende utligger er i planforslaget 15 meter. Dette skulle altså være tilstrekkelig bredde for å manøvrere en 10 meter lang båt. Ettersom båthuset er 9 meter langt skulle tilflotten være vel ivaretatt i forhold til aktuell båtstørrelse. Tilflotten til bnr. 34 vurderes altså å være ivaretatt. Det vurderes videre at anleggelse av planlagt småbåthavn ikke forutsetter ekspropriasjon. 3. Viser til kommentar gitt til brev fra Medeiere i Ågenes fellesmark datert Elevrådet ved Hidra skole synes i brev av at det ser greit ut med ny vei og fortau. Er derimot ikke enige i at utfyllingen i sjøen blir brukt til parkering på bekostning av sandvolleyballbane, grillhytte og sjøbu. Parkeringsplassene tar for mye plass og det blir vanskelig å passere. Bod for lagring av utstyr og vinteropplag for robåter er trukket inn på land for at det skal bli mer attraktivt å benytte seg av området mot havna. Ettersom en stor del av fritidsaktivitetene på Hidra er knyttet til bruk av båt er parkeringsplasser til båthavna vurdert som viktigere enn sandvolleyballbane. Planen åpner for at det kan tilrettelegges for andre aktiviteter som kan kombineres med skolens behov og behov knyttet til småbåthavna. Samarbeidsutvalget ved Hidra barnehage har i brev av fire innspill: 1. Krysset til Våge/Hasvik tar for mye areal til nyinnkjøpt barnehagetomt. Dersom krysset må utformes i henhold til reguleringsforslaget bør det tapte arealet gjenvinnes som utfylling i bukta sørvest for barnehagen. 2. Rekkefølgebestemmelsen 23 må utgå. Bygging av ny barnehage kan ikke avhenge av nytt kryss til Våge/Hasvik. 3. Er uakseptabelt å regulere inn 75 nye båtplasser i området. Dette vil medføre for stort press i området og det er ikke tilstrekkelig med parkeringsplasser. Foreslår å fjerne de to midterste flytebryggene og beholde åtte båtplasser utenfor barnehagen til barnehagens og skolens disposisjon. 4. Reguleringsplanen ønskes delt så fort som overhodet mulig slik at barnehagen kan påbegynnes våren-13.

15 1. Tas ikke til følge. Krysset er dimensjonert for lastebil. Tenker en seg fremtidig utbygging i området Våge/Hasvik bør dette være normen. Det er registrert ålegress i sjøarealet utenfor barnehagen. Det anses derfor som uaktuelt å fylle ut i området. 2. Tas til følge. 3. Tas delvis til følge. De 33 sørligste båtplassene tas ut av hensyn til ålegresseng. De regulerte parkeringsplassene sammen med parkeringsplassene Hidra båtforening disponerer innenfor skolens område vurderes å ivareta tilfredstillende parkeringsdekning. 4. Tas ikke til følge. Barnehagen er den del av planen som er minst gjennomarbeidet. Spesifikasjonene til den fremtidige barnehagen foreligger enda ikke. Norsk Maritimt Museum påpeker i ekspedisjon av at det er stort potensiale for kulturminner under vann og at det må gjennomføres marinarkeologisk undersøkelse før planen kan vedtas. Marinarkeologisk undersøkelse er bestilt. Mette Søstrand Alver og Øyvind Alver ber i brev av om at det tas hensyn til følgende forhold når planen skal sluttbehandles: 1. Viser til to tidligere innspill der et innspill datert ikke er behandlet. Trekker her frem at felles avkjørsel må gå helt frem til nordlige tomtegrense av deres eiendom bnr. 11 slik at de får mulighet til å bygge garasje nord for eksisterende bolig. Eiendommsforholdet til dette arealet må avklares mellom brukerne. Oppføring av bolig nummer 4 vil ta kveldssolen fra deres hage mot sørvest. Følgelig må dagens parkeringsareal flyttes mot nordøst slik at de kan nyte kveldssolen på dagens parkeringsareal. 2. Ønsker å beholde de gode parkeringsmulighetene de har i dag samtidig som de ønsker muligheten for garasje og parkeringsplasser mot nord. 3. Ber om at møneretning for bolig nummer 4 bestemmes nordøst sørvest som deres hus da dette vil ta minst sol. Mener bygg 4 må plasseres 8 meter fra deres fasade og ha omtrent samme høyde. 4. Det bør settes krav til at takvinkel, gesims- og mønehøyde er tilnærmet lik eksisterende bebyggelse av hensyn til bygningsmiljøet. 5. Bolig 5 må være 4 meter fra deres grense. Mønehøyde 9,8 meter er for høyt. 6. For deres del har de ikke behov for omlegging av vegen. Støy er ikke noe problem og hastigheten kan holdes ned ved fartshumper. Vegstandarden på ny trase vil øke farten ytterligere og medføre økt trafikkfare. 7. Ønsker at eksisterende veg beholdes og at gang- og sykkelsti anlegges i forbindelse med denne som tidligere planlagt. 8. Beklager at planen er utarbeidet og innsendt uten at den er forelagt eller drøftet med noen av naboene. 9. Betenkelig at fastboende må avstå grunn til vei til fordel for hus/feriehus. 1. Tas til følge. Adkomst trekkes helt frem til eiendommens nordlige del slik at denne del av eiendommen blir tilgjengelig med bil. 2. Tas til etterretning. 3. Tas ikke til følge. Tomta er såpass smal at det vurderes å vil bli vanskelig å få til en vellykket bolig med møneretning nord-sør om det skal være noe avstand mellom boligene 4. De valgte angivelsene vurderes å harmonere med strøkets karakter. 5. Maksimal mønehøyde for bolig 5 er satt til 7,5 meter. Med utgangspunkt i tillatt planert høyde vil mønet komme på kote 10,3. Mønet på Alvers bolig legger på kote

16 9,1. I forhold til at det skal kunne bygges moderne boliger egnet for fast bosetting vurderes dette som et normalt bygg som må kunne tillates i området. Bolig 5 trekkes 4 meter fra grense med bnr Tas ikke til følge. Fortau vurderes å ivareta trafikksikkerheten i forhold til de myke trafikkantene. For å kunne bygge ut i området har statens vegvesen forutsatt anlagt gang- og sykkelveg eller fortau. 7. Se vurdering av alternativ 2 nedenunder. 8. Planarbeidet har vært meldt oppstartet to ganger og to planforslag har vært til offentlig ettersyn. 9. Alle boliger på Hidra kan benyttes som fritidsboliger. Administrasjonen kan ikke tillate seg subjektive vurderinger om hvordan en huseier kan tenke seg å benytte sin bolig så lenge nybugget tilfredsstiller tekniske krav til en bolig. Hidra båtforening har i brev av fire merknader: 1. Ser med undring på at nær ingen av deres ønsker er tatt inn i planforslaget. 2. Regner med videre drift av anlegget i flere år og et fortsatt godt samarbeid med skole og barnehage. 3. Legger ved forrige uttalelse poengterer at det er viktig at båtslippen og båthengerslippen tegnes inn i plankartet. Flytebrygga/gjestebrygga er viktig for at området kan brukes av folk som kommer sjøveien. 4. Parkeringsdekningen i området er i dag ikke tilfredstillende og de inntegnede parkeringsplassene vil ikke kunne dekke behovet ved en utvidelse som planforslaget innebærer. 1. Planforslaget tilsvarer ikke skissen fra båtforeningen, men inneholder likevel de samme elementene. 2. Småbåthavna er i dag ikke hjemlet i noen plan. Reguleringsplanen innebærer at småbåthavna blir sikret i en plan som et grunnlag for videre eksistens. 3. Slipp og båtrampe er ikke nevnt i planforslaget og tas inn i bestemmelsen under o_v3. Gjestebryggefunksjon kan videreføres i forkant av planlagt utfylling. Foreslår at fyllingen trekkes 3 meter tilbake slik at båter her ikke hindrer tilflotten til flyteanlegget. 4. Det er foreslått 15 nye parkeringsplasser i tilknytning til småbåthavna. Etter valgte parkeringsnormen på tre båtplasser per parkeringsplass dekker denne 45 båtplasser. Det resterende parkeringsbehovet som vil være fire parkeringsplasser kan dekkes inn gjennom sambruk med skole og barnehage som i dag. Advokat Hjort på vegne av Hartmut Balk brev av Balk er enig i omlegging av fylkesvegen for å bedre trafikksikkerhet i området. Har også forståelse for at det blir lagt til rette for økt boligbygging i området. Planforslaget undervurderer imidlertid ulempene i forhold til eiendommen gnr. 1 bnr. 14. Bakhage, skjul og biloppstillingsplass må avstås og det blir foreslått oppført ny bebyggelse i umiddelbar nærhet. Disse forhold vurderes utilstrekkelig utredet. Planforslaget bør ikke videreføres slik det foreligger og fylkesvegen bør søkes omlokalisert slik at det ikke blir så vidt inngripende konsekvenser for gnr. 1 bnr Er uenig i at tomta blir omtrent like stor som før ettersom en reduksjon fra 210 m 2 til 193 m 2 innebærer en reduksjon på cirka 10 %. 3. Funksjonen som boligtomt vil bli begrenset ved at muligheten til opphold, rekreasjon og parkering på tomta vil bli vanskeliggjort eller umuliggjort. Bakhagen anses som den viktigste delen av utearealet hvor de har kveldssol og le for vind. 4. Bemerker at planlagt bygg 6 kommer nærmere grensen til gnr. 1 bnr. 14 enn 4 meter og avstanden mellom planlagt nybygg og eksisterende bygg på bnr. 14 blir mindre enn 8 meter. Dette er i strid med loven uten at dette er redegjort nærmere for.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling ArkivsakID.: 09/3028 Arkivkode: FA-L12, PLANID-200962 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/14 Planutvalget 17.06.2014 099/14 Formannskapet 10.09.2014 105/14 Kommunestyret 17.09.2014 Rv 301, Jahrehagen

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.11.2010 Møtetid:

Detaljer

REGULERINGSPLAN 0491 - SKADBERG SKOLETOMT - BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSPLAN 0491 - SKADBERG SKOLETOMT - BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Det faste utvalg for plansaker / 15.06.2011 bygningsrådet Eldrerådet 22.08.2011 Funksjonshemmedes råd 22.08.2011 Utvalg for arealsaker 20.03.2013 Saksbehandler:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte på Moer sykehjem, 1. etg. i møterom 1-3 og forsamlingssal/kafeteria. 09.03.2011 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte på Moer sykehjem, 1. etg. i møterom 1-3 og forsamlingssal/kafeteria. 09.03.2011 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte på Moer sykehjem, 1. etg. i møterom 1-3 og forsamlingssal/kafeteria 09.03.2011 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt

Detaljer

Kristiansund kommune. Møteinnkalling

Kristiansund kommune. Møteinnkalling Kristiansund kommune Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 29.01.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 17.09.2013 Sak: 177/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Vedlegg 11.1 Innspill offentlig ettersyn Referert og kommentert

Vedlegg 11.1 Innspill offentlig ettersyn Referert og kommentert Vedlegg 11.1 Innspill offentlig ettersyn Referert og kommentert 1 Statlige, regionale og kommunale myndigheter Avinor - brev datert 20.11.2014 (Brev av 20.11.2015 er supplert med innspill i e-post av 21.11.

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Natur Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.12.2010 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.10.2014 Møtetid:

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum plan Overskrift fv. 192 Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum Reguleringsbestemmelser, Forklarende tittel eller undertittel planbeskrivelse og plankart www.vegvesen.no/vegprosjekter/fv192faervik

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal 27.04.2006 kl. 18:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø NB! Befaring kl. 17, sak 122/13. Oppmøte i Nordbyveien 72 kl. 17.00 eller utenfor rådhuset i Ås kl. 16.45. Møtetid: 12.12.2013 kl. 18:00 Møtested: Lille

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 10

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 10 Ringerike kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.10.2014 Tid: 16:00 Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117481

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 24.08.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orienteringer før behandling av sakslista Kommuneplanens arealdel om tomtemuligheter med mer v/planlegger Øyvind Sørlie SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Orienteringer før behandling av sakslista Kommuneplanens arealdel om tomtemuligheter med mer v/planlegger Øyvind Sørlie SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 03.09.2008 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan. Innhold

Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan. Innhold Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 31 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Møtet starter på Aulestad kl. 15.00

Detaljer

Ny 2. gangs behandling av 201212 - Detaljregulering for Sjølystvegen 24-32

Ny 2. gangs behandling av 201212 - Detaljregulering for Sjølystvegen 24-32 Arkiv: 201212 Arkivsaksnr: 2012/2970-42 Saksbehandler: Vegar Christoffersen Walsø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 7/14 13.02.2014 Kommunestyret 10/14 24.02.2014

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1.

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. Fet kommune PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. PLANNUMMER: 0101 R0903 Vedlegg: 1. 2. 3. 4. 5.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800..

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.. Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 28.02.2011 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN - ÅRNES NÆRINGSPARK ID 023611023

DETALJREGULERINGSPLAN - ÅRNES NÆRINGSPARK ID 023611023 DETALJREGULERINGSPLAN - ÅRNES NÆRINGSPARK ID 023611023 1. GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Planprogram datert 03.06.13 2. Plankart, M= 1:1000 3. Planbestemmelser, datert 22.06.2015 4. Illustrasjonsplan, M=

Detaljer