SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn /122 PRA Utvalg for samfunn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn 25.09.2012 087/122 PRA Utvalg for samfunn 19.02."

Transkript

1 FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 06/2441 Arkiv: 1/5, 39, L12 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn /122 PRA Utvalg for samfunn PRA Detaljregulering for Fritun - Læga, gnr. 1, bnr. 5 m.fl., Hidra Saksdokumenter: 1. Planbeskrivelse 2. Terrengsnitt 3. Reguleringsbestemmelser 4. Reguleringskart US-023/13 Vedtak: I medhold av plan- og bygningslovens vedtas deler av Detaljregulering for Fritun Læga, gnr. 1 bnr. 5 mfl., Hidra, datert med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse under forutsetning av at følgende endringer innarbeides i plandokumentet. Delen som må jobbes videre med: 1. Sjøbua av Kjell Gudmund Ringsbye, gnr. 1 bnr. 34. innarbeides i planen. 2. Nye båtplasser og tilhørende parkeringsplasser utgår av planen. Nåværende båtplasser opprettholdes. 3. Nærmiljøet på sørsiden av veien innarbeides i planen i henhold til situasjonskart datert fra foreldreutvalget. 4. Dagens veitrasé opprettholdes. Det nye forslaget inneholder flere svinger og det er lite gunstig i nærhet til skole. Dagens veitrasé kan utvides slik den ligger, og dermed få en sikrere skolevei. 5. Planen deles i henhold til vedlagt kart. Begrunnelse: De nye punktene gjør at planen må ut på ny høring og dermed kan forsinke oppstart av barnehage. Barnehagen er udatert og ikke godkjent i henhold til arbeidsmiljøloven og det haster med å bygge ny. Resterende plan inneholder elementer som vil forsinke prosessen med ny barnehage som er sårt tiltrengt. Saksopplysninger: 02Planarbeid i området ble første gang meldt oppstartet den Før planen kom til behandling den var planområdet utvidet til også å omfatte Fritun barnehage. Planforslaget utløste flere protester og innsigelser. På grunnlag av disse forholdene ble det besluttet å starte opp planarbeidet på nytt.

2 Nytt planarbeid ble meldt oppstartet den med avgrensing som vist i vedlagt planforslag. Planområdet omfatter eiendommene gnr. 1 bnr. 5, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 33, 34, og 39, samt gnr. 314 bnr. 1 og 2 som utgjør fylkesvegen. I planområdet inngår Hidra gamle skole som i dag rommer bibliotek og barnehage, Hidra skole, fire eksisterende boliger og tre naust og en småbåthavn. I gjeldende kystsoneplan vedtatt av bystyret den , inngår planområdet i byggeområder for bolig og offentlige bygninger. Området er tidligere ikke regulert. I sør grenser planområdet opp til reguleringsplan Fredheim vedtatt Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av ny barnehage, legge om fylkesveg og anlegge gang- og sykkelveg for å bedre trafikksikkerhet ved skolen, åpne for bygging av boliger på tidligere veggrunn, utvide skolens område på fylling i sjø, og å utvide eksisterende småbåthavn. Planforslaget er utarbeidet av Kristiansen & Selmer-Olsen AS på oppdrag av eierne av gnr. 1 bnr. 5 og 39 og Flekkefjord kommune. I planprosessen har det vært flere møter mellom de private oppdragsgiverne, Flekkfjord kommune og arkitekt. Representanter fra oppvekst og kultur har også deltatt på befaring og møter som har berørt skole og barnehage. Oppstart av planarbeidet ble annonsert den i avisen Agder og på kommunens hjemmeside. Grunneiere, offentlige høringsinstanser og interesseorganisasjoner ble varslet direkte ved brev. I meldingsfasen kom det inn 14 merknader, her kort referert og kommentert av konsulent. Agder Energi Agder Energi Nett AS (AEN) vil bemerke at det finnes bestående lavspennings luft- og jordkabelanlegg innenfor reguleringsområdet. AEN gjør oppmerksom på at bestående nett i området ikke har kapasitet til ytterligere forsyning uten at nødvendige tiltak og forsterkninger foretas. AEN har i 2008 sett på en flytting av bestående nettstasjon som står oppe i bakken vest for skolen. Det ble da forsøkt å få plassert en nettstasjon i østlige hjørne på skolens område like ved RV908. Dette ble ikke gjennomført i påvente av denne reguleringsplanen. AEN ønske er å kunne bygge denne nettstasjonen så fort som mulig etter vedtatt reguleringsplan, uavhengig av når tid veiutvidelsen blir gjennomført. Det bes derfor om at det blir satt av et område for ny nettstasjon sentralt plassert i området. Høyspent jordkabel fra bestående nettstasjon til ny nettstasjon må også markeres. I bestemmelsene er det angitt at det kan anlegges nettstasjon i byggeområdene. Det er ikke tatt endelig stilling til hvor nettstasjonen skal stå, og følgelig ikke inntegnet Hensynsone. Vi mottar gjerne innspill på dette til offentlig ettersyn. Mette Søstrand Alver Det vises til brev innsendt tidligere i forbindelse med reguleringsplan i samme område. Deres innspill til oppstart ble da ikke kommentert i behandlingen. Vi sammendrar derfor opprinnelig innspill her: Eiendommen gnr. 1 bnr. 11 ble i sin tid utskilt fra gnr. 1 bnr. 5, og bolighuset ble plassert så langt mot vest som mulig på tomta for å ivareta utsikten til boligen på gnr. 1 bnr. 5. Dette gjør at Alver's bolig ligger tett opp til nabogrensen i sydvest. Dersom naboeiendommen mot sydvest skal bebygges oppe ved hovedveien. finner de det naturlig at ny bebyggelse etableres i forskriftsmessig avstand, 8 meter fra eksisterende bolig på gnr. 1 bnr. 11. Slik avstand vil ha stor betydning for solforholdene på gnr. 1 bnr. 11. Dersom bebyggelsen legges nede ved sjøen som kombinert bolig/naust, så vil det være naturlig at det opprettholdes lovlig avstand fra nabogrensen på 4 meter.

3 Det ble senere sendt innspill til offentlig ettersyn av forrige plan. Dette brev oppsummeres ikke her, men vil bli tatt til etterretning i planleggingen. I planbeskrivelsen er det beskrevet hvordan bebyggelsen plasseres i forhold til 1/11. Plassering nede ved sjøen er utelukket ut fra hensyn til strandsone og landskapsverdier med mer. Eneste mulige plassering av bygg vil være der bygget nå er plassert i planen. Torbjørg Fredheim v/ Advokat Snerthammer Motsetter seg at bnr 1/ 33 reguleres til offentlige formål, og man anmoder om at det i reguleringsplanen innarbeides boliger på bnr. 33 iht. kommuneplan. Kommunen har kommet til enighet med grunneier og kjøpt eiendommen. Elevrådet Hidra skole Ikke flytt veien nærmere skolen. Vi vil ikke ha mindre skolegård. Den kan ikke erstattes av andre områder, og det er mye fjell rundt skolen. Elevrådet mener at veien skal være trygg, og i god avstand fra skolen. Veien er nærme nok som den er! Hvordan avgrensning mot veg endres er vist og gjort rede for i planbeskrivelsen. Nytt areal på motsatt side av fylkesveg vil gjøre skolens totale areal større. Samlet sett vil planen føre til forbedret trafikksikkerhet og et løft i form av økt areal. Fiskeridirektoratet Det er kartlagt et gyteområde for torsk, gradert til middels viktig i nasjonal sammenheng, i bassenget like øst for det aktuelle området, jf. vedlagte kartutsnitt. Det er gjort kartlegging som viser at det er flere ålegressenger i området, den ene i planområdet. Fiskerdirektoratet ønsker at småbåtplasser søkes samlet på færre, større anlegg fremfor å belaste en rekke områder. Ber om at man ved eventuell etablering av ny brygge unngår mudring/dumping/andre store inngrep i gyteperioden (februar-mai) og at det tas forhåndsregler for å hindre spredning av partikler. De mener kommunen bør sette strenge krav i forhold til miljø i båthavner, og nevner følgende konkret: Båthavn med servicebrygge/slipp og sjønære opplagsområder skal være utstyrt med innretninger for oppsamling og håndtering (rensing) av avløps- og overvann. Dette vil redusere forurensingen fra land til sjø vesentlig. Det tilrettelegges for kildesortering av avfall i småbåthavnen, og miljøfarlig avfall (batterier, olje, lakk, maling og andre kjemiske produkter) skal tas hånd om på en forsvarlig måte. Bryggeanlegg og bølgebrytere utformes og plasseres med tanke på å opprettholde tilstrekkelig vann-gjennomstrømning for å opprettholde god vannkvalitet. Det er gjort rede for hvordan planen vil innvirke på registrert ålegresslokalitet i planbeskrivelsen. Bestemmelsene forbyr forurensende aktiviteter innenfor området avsatt til småbåtanlegg i land og sjø. Vi søker å samle flere båtplasser her for å spare omkringliggende områder for tilfeldig utbygging.

4 Vest- Agder Fylkeskommune, plan og miljø Det vises til uttalelse til forrige planversjon. datert De bemerker særlig forholdet til skolens uteareal. Forrige planforslag medførte omdisponering av den lille kollen sydøst for skolen. De hadde da innsigelse knyttet til dette. Tiltak på og langs den aktuelle fylkesveistrekningen omfattes ikke av fylkeskommunens prioriteringer hva gjelder investeringer på fylkesveinettet. Bygging bør skje med respekt for natur og kulturmiljø. Strandsonen bør avsettes til grøntområde. Ut over dette har de ingen innvendinger til at barnehagetomten utvides. I forhold til kulturminner i sjø vises det til brev fra Norsk Sjøfartsmuséum datert og Norsk Maritimt muséum datert Det understrekes imidlertid at den tidligere reiste innsigelsen knyttet til riving av den eksisterende barnehagen (Fritun) ble trukket. Kollen øst for skolen bevares. Forhold til kulturmiljø, strandsone og naturmiljø er beskrevet i planbeskrivelsen. Fylkesmannen i Vest-Agder Sjøbunnen utenfor dette landarealet er registrert med et viktig ålegrassamfunn. Tiltak som kan skade denne lokaliteten, bør derfor unngås. Naturmangfoldloven har i 8 til 12 stilt opp prinsipper som kommunene må ivareta i arealplanleggingen. I henhold til 7 i loven skal vurderingene gå fram av plandokumentet. Planforslaget må beskrive virkningene av planen. Mangler i planbeskrivelsen vil kunne være saksbehandlingsfeil. Det gis råd om ikke å åpne for nye byggetiltak mellom eksisterende fylkesvei og sjøen. Det er viktig at planarbeidet tar særlig hensyn til kravene i de rikspolitiske retningslinjene for barn og unge om at arealer og anlegg som brukes av barn og unge, skal være sikret mot bl.a. forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. Eventuell omdisponering av deler av skolegården til vegformål og etablering av nytt ekstra uteareal på motsatt side av fylkesveien er slik sett ikke kurant. Dette minnes om hensynet til funksjonshemmede og at fellesarealer skal utformes universelt. De minner om bygge- og graveforskriften, forurensingsforskriften 22 (mudring i sjø og vassdrag) og forholdet til støy T Det må utarbeides ROS- analyse for området. Forholdet til ålegress er vurdert i planbeskrivelsen sammen med øvrige vurderinger av virkning for naturmiljø, knyttet opp med naturmangfoldlovens Bebyggelsens landskapsvirkning og vurderinger knyttet til plassering er også beskrevet. Planens tiltak vil totalt sett føre til forbedret trafikksituasjon samt at større areal blir tilgjengelig for skole og barnehage. Hidra Velforening / Åge Syvertsen Det er etter Hidra Velforenings mening best å beholde den nåværende trasé på fylkesveien.

5 Vi tar innspillet til etterretning, men mener etter en samlet vurdering at en vil være tjent med en flytting som gir mulighet for fortau gjennom planområdet. Norsk Maritimt Muséum De vurderer tiltaket ut fra hensynet til en eventuell konflikt med kulturminner under vann som er fredet, eller vernet. Og vil holdes oppdatert. Vi vil vurdere innspill til det konkrete planforslaget etter offentlig ettersyn. Kjell Gudmund Ringsbye Ønsker at det innreguleres sjøbu på 1/34. Ønsket plassering er vist i vedlegg. Vedlagt følger også fullmakt fra eier av 1/34, Ludvig Ringsbye. Vi har regulert inn parkering og eksisterende bygg. Ytterligere en ny sjøbu vurderes å komme i konflikt med planlagt utvidelse av småbåthavna. Statens vegvesen Utvidelse av barnehagetomta vil være i tråd med deres uttalelse av til Flekkefjord kommune, i forbindelse med prisnippsøknad for avklaring av byggegrense mot fylkesveg. Kryss mellom fylkesveg 908 og kommunal veg til Våge og Ågenes har en lite tilfredsstillende utforming. Reguleringsplan må legge til rette for utbedring av dette krysset. Det vises til uttalelse av Planen legger opp til nytt kryss mot Våge og Ågenes. Lengde og tverrprofil er lagt til grunn for avgrensning av veg med sidearealer. Krav til bredde på veg, fortau, og annen veggrunn er gjort etter diskusjon og med bakgrunn i innspill fra vegvesenet. Krav til frisikt er tilfredstilt. Adkomster er vist i detalj til boliger og småbåthavn. Byggegrenser er beskrevet i planbeskrivelsen og overholder krav i innspill. Byggegrense mot bussholdeplass er satt 4m fra denne. Det er satt rekkefølgekrav som svarer til Vegvesenets innspill. Vi takker for godt samarbeid med vegvesenet og ber om at det nå tas stilling til planforslaget konkret. Anne Grete Rasmussen på vegne av 1/5, De er positive til å avstå grunn til utvidelser av eksisterende vei og til ny veitrasé under forutsetning at de får en god totalløsning med tanke på makebytte og tomter på vår eiendom. Planforslaget er drøftet med Rasmusen i planleggingsfasen. SU Hidra skole Ny fylkesvei med tilhørende gang- og sykkelvei må legges utenom skolens areal og følge dagens trasé. Av trafikksikkerhets- og miljømessige hensyn er det viktig at fylkesveien får en avskjerming mot skolens område. Reduksjon av fartsgrense og andre trafikksikkerhetstiltak må innarbeides i planen. Krysning av fylkesvei i forbindelse med bruk av område planlagt utfylt i sjø vil skape problemer i forhold til sikkerhet.

6 Ved bygging av ny barnehage vil skolen miste sin nåværende mulighet til lagring av båt med mer. Skolen har derfor behov for plass til ny sjøbod/ sjøbu som vil kunne dekke behov for lagring av inntil 4 båter med utstyr. Det er gjort rede for endringer av avgrensning mot fylkesveien i planbeskrivelsen. Svinger og bedre kurvatur samt opphevet fotgjengerovergang vil redusere fart og forbedre oversikt. Innsnevring av avkjørsler og bussholdeplass vil også være med på å forbedre trafikksituasjonen betraktelig. Det er innregulert nytt areal som avsettes til undervisning på motsatt side av fylkesvegen. Dette arealet er beskrevet i planbeskrivelsen. Jan Espen Vik på vegne av Jostein Vik Eier av Kirkehamnveien 12 ønsker ikke en omlegging av fylkesvegen. Det bes om at dette vektlegges sterkt i planarbeidet. Eksisterende utkjørsel for Kirkehamnveien 12 har en spiss vinkel på 27 grader mot fylkesvegen. Det bes om at denne utkjørselen ikke forringes. Det opplyses om at Kirkehamnveien 12 har septiktank i nedre hage sør-vest på eiendommen. (Kan påvises ved behov). Kirkehamnveien 12 har vannledning over eiendommene 1/5 og /18. Vedrørende ny brygge i nord bes det redegjort i planbeskrivelsen for hvilke hjemmelshavere dette tiltaket berører, hvordan og i hvilken grad de involveres. Vi har lagt stor vekt på innspill fra Vik, da de er fastboende. Vi finner derimot ikke at eiendommen blir berørt i betydelig negativ grad. Viser til avsnitt vedrørende naboeiendommer i planbeskrivelsen. Avkjørsel er ikke gunstig slik den er anlagt i dag. Omlegging av vegen vil føre til at vegkant på hovedveg flyttes lenger ut enn dagens trasé. Dette vil medføre forbedret forhold både med tanke på svingradier og frisikt. Vi ber om tilbakemelding i forhold til om septiktank vil bli berørt av planforslaget. Vannledning vil kunne legges om ved behov. Brygge vil bli disponert av aktuell grunneier. Vurdering: Hovedprinsippet fra planforslaget som lå ute til offentlig ettersyn i 2009 er beholdt. Ny trase for fylkesvegen er lagt bakenfor eksisterende boliger på gnr. 1 bnr 5, 11 og 14. For å unngå å begrense inngrepet i skolens område er det imidlertid lagt inn flere kurver på vegen. Som tilleggsgevinst vil dette også kunne ha en fartsdempende effekt. Byggelinjen mot sjø som formannskapet vedtok i møtet i 2009 er også i prinsippet beholdt, men justert noe på grunn av at vegen er trukket bort fra skolen og i forhold til hva som vil være naturlig i forhold til en planert tomt. I arbeidet med kystsoneplanen er det et mål å skaffe flere plasser for småbåter på Hidra. Et forslag til utvidelse av eksisterende småbåthavn som er tatt med i forslag til ny kystsoneplan er derfor tatt inn i reguleringsforslaget. Planforslaget berører mange sterke interesser og vil derfor inneholde flere kompromisser. Det har vært en lang planprosess og det vurderes at det fremlagte planforslag vil være det mest skånsomme i forhold til de som blir berørt av de største endringene.

7 Det anbefales derfor at kommunen slutter seg til de vurderinger som kommer frem i kommentarer og planbeskrivelsen som er utarbeidet av Kristiansen & Selmer-Olsen AS og legger planforslaget ut til offentlig ettersyn. Rådmannens forslag til vedtak: I medhold av Plan- og bygningslovens legges forslag til Detaljregulering for Fritun Lega, gnr. 1 bnr. 5 mfl, Hidra, datert , ut til offentlig ettersyn Utvalg for samfunn Behandling: Befaring ble foretatt. H v/bjørn Ulland fremsatte følgende forslag: «Dagens veitrasé opprettholdes og utvides.» Det ble først votert over Hs forslag som falt med 5 mot 4 stemmer (Bjørn Ulland (H) Per E. Birkeland (Frp) Ivar L. Fidje (Frp) Aksel B. Nilsen (V)) Deretter ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. US-087/122 Vedtak: I medhold av Plan- og bygningslovens legges forslag til Detaljregulering for Fritun Lega, gnr. 1 bnr. 5 mfl, Hidra, datert , ut til offentlig ettersyn. Nye saksopplysninger: Offentlig ettersyn ble annonsert i Agder den 24. oktober med frist til å komme med eventuelle merknader innen 7. desember. Plandokumentene ble samtidig gjort tilgjengelige på kommunens hjemmeside. Grunneiere, naboer, interesseorganisasjoner og offentlige høringsinstanser ble underrettet direkte via brev og e-post. Under offentlig ettersyn innkom brev hvorav innsigelser. Brevene er i det følgende kort referert og kommentert av saksbehandler som følger: Rene Listerfjorder viser i e-post av til utvalg for samfunn sitt vedtak av vedrørende forurensing i småbåthavner. Ber i henhold til dette at det i planforslaget forutsettes et organisert opplegg for mottak av farlig avfall og at der det er mulighet for vedlikehold og puss av båtskrog skal være fast dekke med oppsamling og behandling av spylevann. Det bør også vurderes rekkefølgekrav om at nye båtplasser ikke kan tas i bruk før nevnte tiltak er opparbeidet. Tas til følge. Medeiere i Ågenes fellesmark ber i brev av om at del av gnr. bnr. som i dag benyttes av Hidra motorbåtforening til vinteropplag etter en uformell brukstillatelse, reguleres til LNF-område i henhold til gjeldende kystsoneplan eller tas ut av planforslaget. Gjør oppmerksom på at det er en tvist mellom eierne av Ågenes fellesmark og kommunen om hvor avgrensingen av skolens område går. Mener derfor det er feil å inkludere omstridt område til skolens område.

8 Tas ikke til følge. Kystsoneplanen viser den overordnede arealbruken i et område uten å gå i detalj. Gjennom en detaljregulering kan det derfor, som i dette tilfellet, være hensiktsmessig å gjøre justeringer i forhold overordnet plan. Detter reguleringsforslaget tar ikke stilling til skoleområdets eiendomsgrense, men viser hva som er akseptabel arealbruk. Nye tiltak kan ikke iverksettes uten at privatrettslige forhold er avklaret. Ser derfor ikke noen grunn til å endre planens avgrensing i påvente at en tvist skal avgjøres så lenge planen kun gir hjemmel for eksisterende arealbruk. Nye tiltak må avklares privatrettslig før de kan godkjennes. Uteområdet Hidra skole ønsker i brev av at deres planer for «Veisa» blir innarbeidet i planen i henhold til situasjonskart datert Forslaget omfatter sandvolleyballbane, sjøbu, brygge med plass til skolens tre robåter. Er skuffet over at dette ikke ble innarbeidet i det opprinnelige planforslaget og at det aktuelle arealet er redusert med en parkeringsplass. Tas ikke til følge. Planforslaget prioriterer utvidelse av småbåthavna og areal til uteundervisning for skolen. Det er stadig hevdet et stort behov for småbåtplasser på Hidra. Det er derfor gunstig å utvide en eksisterende havn fremfor å foreta nye grunninvesteringer og ta nye områder i bruk. Et areal avsondret fra skolen av en fylkesveg kan ikke nyttes som lekeområde for elevene i friminuttene. Skolen kan kun bruke dette arealet i undervisningen når lærer er til stede. Skolens båter bør kunne legges i småbåthavna eller ved en brygge utenfor fyllingen. Skal arealet fremstå som attraktivt bør det ikke legges bak et båthus. Lagerplass for skolens materiell kan eventuelt vinteropplag for robåter kan plasseres i uthus i bakkant av området. Selv om det ikke vil være plass til sandvolleyballbane vil området likevel kunne benyttes til nærmiljøtiltak i kombinasjon med skolen og småbåthavna. Utdanningsforbundet går i brev av imot omlegging av fylkesvegen forbi skolen da denne løsningen ikke er til det bedre for skolen. 1. Flere kurver vil gjøre vegen mer trafikkfarlig og uoversiktlig. Vegutbedring innebærer normalt at kurver blir rettet ut. 2. Tre inntegnede avkjørsler innebærer en økning i forhold til dagens to avkjørsler. 3. Elevene må krysse veien fra gang- og sykkelvegen for å komme til skolen. 4. Tilleggsarealet sør for skolen har blitt kraftig redusert i forhold til tidligere forslag til fordel for parkeringsplasser. Skolens behov for en sjøbod for skolens fire robåter er det ikke plass til. Spør om det er mulig at skolen kan disponere hele haugen. 5. Flaggstanga må fortsatt stå nær skolen. Det er ikke aktuelt å krysse vegen ved flaggheising. 6. Skolen må sikres utbyggingsmuligheter. Bestemmelse som begrenser bygningsmassen til dagens volum forslås strøket. 7. Er imot den nye vegtraseen på grunn av trafikksikkerhet. Blir reguleringsplanen videreført kreves følgende i forhold til elevenes sikkerhet: a. Fartsdempere gjentatte ganger på begge sider av skolen. b. Opphøyd gangfelt/bro over veien c. Skjerming mot vei fra skolens areal på begge sider av fylkesveien d. Flagstanga flyttes, men beholdes på skoleplassen e. Ferdig opparbeidet område på motsatt side av veien med brygge (kompensasjon). 1. I punktet hvor fotgjenger må krysse fylkesvegen for å komme til skolen er det 65 meter frisikt. Stopplengden for en bil i 80 km/t er 50,2 meter på tørr asfalt. Av dette utgjør bremselengden 28 meter. På en vegstrekning hvor fartsgrensen skal være 40 km/t er vegføringen i planforslaget mer enn tilstrekkelig oversiktlig.

9 2. Det er fire eksisterende boliger/fritidsboliger med tilhørende avkjørsler i dag. Planforslaget inneholder også fire avkjørsler, men der tre av avkjørslene betjener flere tomter. Dette gir et mer oversiktlig trafikkbilde enn om hver tomt skulle hatt egen avkjørsel. 3. Det går i dag gang- og sykkelveg fra barnehagen og ned til småbåthavna. Elever fra sør må i dag krysse fylkesvegen for å komme til skolen. Dette vurderes også å være akseptabelt for gående i fra nord selv om det ideelt sett hadde vært enda bedre om kryssing hadde vært unngått. Om en ikke kun tenker skoleveg vil det på den annen side være en fordel å ha et mest mulig gjennomgående gang- og sykkelvegsystem hvor de myke trafikantene slipper å krysse kjøreveg under veis. I forhold til opplevelsesverdi tenker en seg også at en gang- og sykkelveg langs sjøen vil være mer attraktiv enn på innsiden. Opparbeidelsen regnes også å bli rimeligere ettersom kravene til bæreevne i en fylling til gang- og sykkelveg vil være rimeligere enn om kjørevegen skulle flyttes ut på fylling mot sjø for å gi plass til gang- og sykkelveg på innsiden. 4. Det er uttalt et sterkt behov for båtplasser på Hidra. Samtidig setter havneforhold og topografi begrensinger på hvor det kan anlegges gode småbåtanlegg. Eksisterende anlegg og egnede steder bør derfor gis en høy utnyttelse. Dette er bakgrunnen for at en del av den tenkte utfyllingen i bukta i det opprinnelige planforslaget tiltenkt som supplement til skolens arealer, foreslås disponert til parkering til småbåthavna. Gjenværende areal kan likevel gi plass til skolens båter som oppfattes som skolens viktigste anliggende. Skal området være attraktivt som næranlegg bør lagerhus til skolens materiell og vinteropplag for båter trekkes tilbake slik at uteområdet blir mest mulig attraktivt. Haugen er et viktig landskapselement og bør derfor ikke bebygges. 5. Tas til følge. 6. Tas til følge. Skolens BYA utvides 100 m 2 til å omfatte planlagt utbygging i forbindelse med at barnehagen flyttes til skolen under anleggstiden til ny barnehage. 7a Fartshumper 7b Opphøyd gangfelt må ses i sammenheng med eventuelle fartshumper. Gangbro er et kostbart tiltak og vurderes heller ikke å kunne gi en god estetisk løsning i området. I tillegg vil det være en reell fare i at en gangbro vil kunne oppleves som så tungvindt at mange vil gå utenom. 7c Skoleplassen forutsettes skjermet mot fylkesvegen. Arealet ved småbåthavna skal kun benyttes i undervisningssammenheng og med følge av lærer. Det er derfor ikke samme behov for skjerming. I tillegg vil fortauet utgjøre en buffer mot kjørevegen. 7d Tas til følge 7e Tilleggsarealet til skolen er et selvstendig tiltak fremmet uavhengig av planforslaget. Dette inngår i planen for å kunne ses i sammenheng med de andre tiltakene i området. Arealet er et supplement i forbindelse med sjørelatert undervisning. Elever skal ikke bruke dette som lekeområde i friminuttene. Jan Espen Vik uttaler seg i brev av på vegne av eiere av gnr. 1 bnr Påpeker at grunneier ikke har blitt forespurt om deltakelse eller kontaktet etter varsling. Synes det er svært uheldig at en privat forslagstiller er oppdragsgiver for en detaljregulering som argumenterer med trafikksikkerhet for skole og barnehage, når den egentlige agendaen er realisering av private strandtomter til fritidsbruk. 2. Grunneier er uenig i planbeskrivelsen som konkluderer med at eiendommen ikke blir betydelig berørt i negativ grad. Foreslått tilleggsgrunn hvor det står en garasje er bratt og garasje er satt opp etter avtale med grunneier. Dette arealet kan derfor ikke erstatte tapt hageareal. Hele nedre del av hagen hvor det også ligger septiktank vil medgå til vegareal. Eiendommen gnr. 1 bnr. 17 strekker seg også over vegen og ned i sjø. Det er ikke beskrevet i planforslaget at utvidelse av vegen vil beslaglegge dette området. 3. Innføring av fire kurver på vegstrekningen vil kunne bli mer trafikkfarlig sammenlignet med en utvidelse av dages trase. Gjennom å flytte eksisterende naust på gnr. 1 bnr. 14 kan eksisterende kurve rettes ut til radius 50 og veg med fortau tilsvarende vegstandard i planforslaget kan etableres. Fortau langs sørsiden av vegen synes

10 heller ikke som den beste løsningen. Det er flere avkjørsler langs sørsiden samtidig som flere må krysse vegen for å komme til skolen. Det er heller ikke foreslått utbedring av bussholdeplassen ved skolen. På tross av påstanden i planforslaget konstateres det at kurven som skjærer hagearealet kommer så nær avkjørselen at denne forringes. Det er vanskelig å bedømme terrenginngrepene ettersom planforslaget mangler lengdeprofil, tverrprofil og høyder ikke er påført vegtraseen i plankartet. 4. Som følge av at planforslaget ikke inneholder noen element som kan virke positiv for grunneier av 1/17, vil en ev. avståelse av eiendom ikke være aktuelt. 5. «Det vil være svært uheldig å vedta en reguleringsplan for at private skal kunne få bygge hytter ved sjøen, på bekostning av fastboende interesser, når trafikksikre løsninger finnes i andre alternativer.» 1. Planarbeidet har fulgt lovens prosedyre med melding om oppstart og offentlig ettersyn. Dette har skjedd to ganger hvor også Vik har uttalt seg. Saken vurderes derfor å være godt opplyst. Et privat planarbeid for gnr. 1 bnr. 5 og 39 ble meldt oppstartet i Statens vegvesen forutsatte her at det ble innarbeidet gang- og sykkelveg ettersom det ble forventet at en fastlandsforbindelse ville resultere i økt aktivitet og mer trafikk. Samtidig har det pågått en diskusjon i kommunen om å bygge ny barnehage. Skolen har også planer om å tilrettelegge et område ved sjøen for sin sjørelaterte undervisning. Totalt er det mange tiltak over et begrenset område som bør vurderes helhetlig i en sammenhengende plan. Dette har utløst et samarbeid mellom kommunen og eierne av gnr. 1 bnr. 5 og 39 hvor grunneierne også har bidratt økonomisk. Det er ikke boplikt på Hidra. Mange boliger i strandsonen blir derfor benyttet som fritidsboliger. Administrasjonen har ikke anledning til å bedømme hvilke intensjoner en tiltakshaver har for sine byggerier. 2. Den største parsellen av gnr. 1 bnr. 17 som inngår i veggrunn er i underkant av 35 m 2 og ligger foran garasjen, eksponert for fylkesvegen. Dette kan neppe være eiendommens viktigste uteareal. Helt sør på tomta foreslås det å sneie hjørnet med i underkant av 5 m 2. Det tas til følge at planforslaget ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til bnr. 17. Som kompensasjon for tapt areal foreslås det tillaget en stripe på fire meter i tomtens bredde mot gnr. 1 bnr. 5. Dette vil være bortimot det dobbelte av avstått areal. Når det gjelder utnyttelsen av strandlinjen må en påregne at vegmyndighetene vil gjøre gjeldende samme krav som er et utgangspunkt for denne planen. Planforslaget illustrerer derfor hva som blir aktuelle arealforvaltning langs vegstrekningen frem til Eie. 3. Dimensjonerende fart i området er 40 km/t. Vegen med siktforhold er dimensjonert i forhold til aktuell fart. Vegmyndighetene kunne ideelt sett ønsket seg en enklere vegføring, men har ikke kommentert at en vegomlegging i henhold til planforslaget innebærer en trafikkrisiko. Skissen som illustrerer forslaget om å utbedre eksisterende vegtrase har utelatt sidearealene der den går mellom bebyggelsen. Så langt i prosessen har ikke Statens vegvesen vært villig til å fire på kravene til bredden på annen veggrunn som er nødvendig for å drenere unna overflatevann og til snøopplag. Skissen blir derfor en illustrasjon på at det ikke uten videre ligger til rette for å oppgradere dagens vegtrase. Statens vegvesen har heller ikke problematisert fortau på østsiden av fylkesvegen. En fordel er at fortauet i planforslaget korresponderer med eksisterende gang- og sykkelveg. På langt sikt kan det etableres en sammenhengende veg for myke trafikanter i strandkanten fra Eie til barnehagen. Høyder vil bli påført plankartet. 4. I uttalelsen ligger implisitt en mulighet for å vurdere grunnavståelse om planforslaget inneholder element som kan virke positiv for grunneier. Som beskrevet under punkt 2 foreslås det tilleggsgrunn langs eiendommens sørlige grense. 5. Punkt 5 er en oppsummering. Det vises til kommentarene til punkt 1 til 4.

11 Skolemiljøutvalget er i brev av i mot følgende punkter: 1. Fylkesvegen bør ligge slik som i dag, men med plass til å rette ut trafikkfarlig sving. En eventuell gang- og sykkelveg bør legges i traseen til vegen i planforslaget. Reagerer på at en vegstrekning med en sving blir til tre svinger. Planforslaget er ikke til beste for skole og skoleelevene. En større del av skolegården vil grense opp til fylkevegen. 2. Planforslaget må gi rom for at det kan foretas utvidelser ved skolen uten å komme i konflikt med reguleringsplan. 3. Ønsker at foreslått parkeringsplass på fylling utgår til fordel for strandvolleyballbane, grillhytte og båthus ved sjø slik det er foreslått i plan utarbeidet av «Uteområde Hidra skole» i Blir reguleringsplanen vedtatt settes det følgende krav: a) Området «undervisning 2» endres i henhold til forslag fra 2008 fra gruppen «uteområde Hidra skole» b) Område «Undervisning 2» må være ferdig opparbeidet c) Fartsdempere fra barnehage og forbi skolen d) Opphøyet gangfelt fra området «undervisning 2» over til skolen e) Bedre veibelysning på samme strekning f) Parkeringsplassene må være forbeholdt skolens ansatte og brukere g) Vegstrekningen mellom boligtomt og må rettes ut til en rett strekning. 1. Å rette ut eksisterende fylkesveg etter Statens vegvesen sin norm vil medføre store inngrep for flere grunneiere. Så lenge akseptabel sikt kan oppnås er det ikke mer trafikkfarlig å kjøre i kurver om en avpasser farten etter forholdene og respekterer fartsgrensene. Det er lettere å kjøre fort på en rett strekning enn i kurver. Kurver kan derfor virke fartsdempende i seg selv. Det er derfor ikke innlysende at det er mer trafikksikkert å rette ut en veg foran en skole hvor det hevdes mange allerede kjører for fort. En større del av skolegården blir grensende opp mot fylkesvegen og må forsynes med gjerde. 2. Tas til følge. Se kommentar til Utdanningsforbundets punkt Tas ikke til følge. Se kommentar knyttet til merknader fra Uteområdet Hidra skole og Utdanningsforbundets punkt a) Tas ikke til følge. b) Tas ikke til følge. c) Tas til følge. Planforslaget åpner for fartsdumper eller innsnevring av veg ved gangfelt. d) Tas ikke til følge. Elever i følge med lærer må følge gang- og sykkelveg fra skolen. e) Tas ikke til følge. Vegbelysning har ikke vært tema for reguleringen og må avklares ved utbygging. f) Tas ikke til følge. Planforslaget legger opp til en sambruk mellom småbåthavna, skolen og barnehagen slik som i dag. g) Tas ikke til følge. Vil innebære rivning av ytterligere et hus og innebære at attraktive tomter legges under asfalt. Statens vegvesen ekspedisjon av Påpeker at planforslaget inneholder flere og krappere kurver enn tidligere. Rettstrekkene er korte og breddeutvidelsen i svingene bør derfor også gjelde strekningen mellom kurvene. Anbefaler 6 meter vegbredde. Rettlinjen mellom de to nordre kurvene må økes til minst 20 meter. 2. Nord for krysset til Våge bør vegbredden økes fra fem til seks meter. Vegbredden i den slake kurven foran barnehagen kan reduseres til seks meter.

12 3. Har ingen vesentlige merknader til at fortau legges på østsiden av fylkesvegen. Påpeker at dette åpner for muligheten av å bruke eksisterende vegtrase til gangvei. Ny kjøreveg kan legges i henhold til planforslaget. Dette vil kunne gi en bedre linjeføring av kjørevegen. Viser også til at de tidligere påpekte muligheten for en gangveg på vestre side av 1/14 og 1/5. En løsning med frittliggende gangveg på strekningen der det er trangt bør på ny vurderes. 4. Det må reguleres for busslomme med leskur ved barnehagen. Flytting kan vurderes om dagens lokalisering ikke kan opprettholdes. 5. Veghøyder for ny veg bør påføres plankart. 6. Byggegrense på nordre del av område for skole må økes til minst 9,5 meter fra midten av fylkesveg, jfr bla. opplysning i planbeskrivelse. 7. Byggegrense på område B 5-6, som vil komme på innside av kurve på omlagt fylkesveg, bør tilpasses planlagt bygg på tomt 6, bla. med tanke på en eventuell framtidig justering av kurve. 8. Foreslått gangfelt ved skole bør plasseres cirka 10 meter lenger nord, for bedre plassering i forhold til kurve nord for gangfelt. 9. Gang- og sykkelveg fra sør bør føres helt frem til gangfelt, for blant annet å begrense kryssing før/utenom gangfelt. Eventuell innsnevring til ett kjørefelt ved gangfelt kan vurderes ved utarbeiding av byggeplan. 10. For avkjørsler som krysser gang- og sykkelveg må frisiktlinjer for siktsoner på minst 4X20 meter til midten av gang- og sykkelveg innarbeides i plan, jfr. siktkrav i punkt C i håndbok 017. For avkjørsler som krysser fortau bør tilsvarende frisiktlinjer basere seg på siktsoner på minst 3X20 meter til midten av fortau. 11. Plass for busser ved skole bør vurderes opprettholdt med samme bredde/dybde som nå. Foreslått reduksjon av lengde har vi ingen merknader til, men sidekanter/hjørneavrundinger mot fylkesveg bør utformes med sirkelkurver. 12. Fra ankomst/innkjøring til parkeringsplass o_p10 bør det reguleres for gang- og sykkelveg frem til vegkryss, med tilstrekkelig sideareal for annen veggrunn. 13. Tegnet sideareal innebærer at det må anlegges lukket drenering langs fylkesvegen. Foreslått snitt gir ikke riktig vegbredder og avstander fra veg når de er på skrå i forhold til ny veg. 14. Presiserer at det ikke vil kunne påregnes fylkesvegmidler til omlegging av vegen. Kommentarer: 1. Tas til følge. Nordlige rettstrekning økes til 20 meter og de korte rettstrekningene utvides til 6 meters bredde. 2. Tas til følge. Fylkesvegens vegbredde settes til gjennomgående 6 meter. 3. Tas til vurdering. 4. Tas til følge. Busslomme reguleres inn i tilknytning til barnehagen. 5. Tas til følge. Veghøyder påføres i plankartet. 6. Tas til følge. Byggegrense langs fylkesvegens nordre del økes til 9,5 meter. 7. Tas til følge. Byggegrense legges i vestre fasade til bygg Tas til følge. Gangfelt til skole flyttes 10 meter lenger nord. 9. Tas til følge. Gang- og sykkelveg fra sør føres frem til gangfelt ved skolen. 10. Tas til følge. For avkjørsler som krysser gang- og sykkelveg og fortau skal frisiktskravene være henholdsvis 4X20 og 3X20 meter. 11. Tas til følge. Bredde og dybde på plass for busser ved skolen opprettholdes som i dag. Hjørneavrundinger utføres med sirkler. 12. Tas til følge. Gang- og sykkelveg reguleres frem til Vågekrysset. 13. Tas til etterretning. 14. Tas til orientering. Hidra velforening går i brev av sterkt imot planforslaget. Foreslår at vegen blir liggende som i dag, men at gang- og sykkelveg blir anlagt som i planforslaget. Skolens område blir redusert, tilleggsareal til skolen ned mot sjøen kan ikke regnes som skoleplass og ensete fastboende i området blir sterkt berørt.

13 Tas ikke til følge. Vedørende valg av vegløsning vises det til vurderinger nedenfor i fire alternativer. Skolens område får tillagt areal tilsvarende det som går med til veggrunn. Tilleggsarealet ved sjøen er ikke medregnet i dette. Det foreslås tilleggsgrunn som kompensasjon for berørt grunneier. Eierne av gnr. 1 bnr. 5 opplyser i brev av at de ønsker en bedre utnyttelse av deres eiendom og er villig til å avstå grunn for å kunne bidra til gode og fremtidsrettede løsninger som kan ivareta offentlige, trafikale og private interesser i området. Til planforslaget bemerkes: 1. Mener at området fortettes med seks boliger, ikke sju, ettersom et tilleggsbygg på gnr. 1 bnr. 5 har vært benyttet til anneks i en mannsalder. 2. Brygge med betegnelsen 1/14 tilhører gnr. 1 bnr Anneks regnes ikke som bolig. Tas ikke til følge. 2. Tas til følge. Arealene nummereres fortløpende fremfor å referere til gårds og bruksnummer. Fylkesmannen i Vest-Agder har i ekspedisjon av innsigelser i forhold til barn og unge, biologisk mangfold, og sikkerhet og beredskap. 1. Har innsigelse til et todelt skoleområde adskilt av fylkesvegen. Gir faglig råd om at formålet friområde gjeninnføres for undervisningsområde 2. Gir faglig råd om at undervisningsområde 1 fysisk skjermes mot fylkesvegen. 2. Sørlige del av småbåthavna er lagt over registrert ålgresslokalitet uten at dette er tilfredsstillende utredet i forhold til naturmangfoldlovens Fremmer derfor innsigelse til de 34 sørligste båtplassene. 3. Har innsigelse til planforslaget inntil det foreligger geoteknisk rapport som vurderer om området er trygt med hensyn til skred/steinsprang/utglidning. Kommentarer: 1. Tas til følge. Undervisningsområde 2 er ikke tenkt som en utvidelse av skolens uteareal. Arealet er ment som base for skolens sjørelaterte undervisning. I skoletiden kan elevene kun oppholde seg her i følge med lærer. Siden det aktuelle areal vil ha funksjon i forhold til skolens undervisning, som nærområde og rasteplass i forhold til småbåthavna foreslås reguleringsformålet Uteopphold. Det innføres krav om gjerde mellom skoleplass og fylkesveg i bestemmelsene. 2. Tas til følge. 3. Tas til følge. Advokatene Eide og Rørvik på vegne av Kjell Gudmund Ringsbye brev av Bemerker at byggesøknad om naust ikke er behandlet. Mener planforslagets avvisning av nytt naust er underlig og direkte i strid med reguleringsplanens hensikt som blant annet er å åpne for bygging på attraktive tomter med sjønær beliggenhet på tidligere veggrunn. 2. Motsetter seg at landarealet til gnr. 1 bnr. 34 benyttes som adkomst til småbåthavna. Likens aksepteres ikke at arealet inkludert brygge sør for eksisterende båthus blir innlemmet i et flyteanlegg for småbåter. Videre motsetter en seg etablering av flyteanlegget for småbåter nord for eiendommen da dette vil komme i konflikt med eksisterende flytebrygge til gnr. 1 bnr. 34. Tilflottsretten til bnr. 34 sin brygge i sør, i øst og til flyebrygge i nord vil i forhold til reguleringsforslaget forhindres totalt. Tilflotten til eksisterende båthus begrenses. Tiltakene innebærer at sjøplass, båthus

14 og strandlinje tilhørende bnr. 34 blir utjenelig for eiendommen. Kommunen må regne med å ekspropriere eiendommen for å få gjennomført tiltakene. 3. Gir sin tilslutning til brev fra Medeiere i Ågenes fellesmark datert Tas ikke til følge. De planlagte boligene ligger i gjeldende kystsoneplan innenfor et byggområde til boligformål. Eiendommen gnr. 1 bnr. 34 ligger innenfor samme arealformål, men er en smal stripe hvor eventuell bebyggelse må legges ut i sjø utenfor byggeformålet. Tiltakene vurderes derfor ikke å være sammenfallende. Det som omtales som byggesøknad er to tidligere innspill til reguleringsplanen som har fått sin behandling gjennom reguleringsforslaget. 2. Adkomst til nytt småbåtanlegg kan legges utenom bnr. 34. Når det gjelder flytebrygge sør for eksisterende båthus kan denne forankres i land uten å innlemme eksisterende brygge på bnr. 34. Båthuset ble i 1983 godkjent anlagt en meter fra grensen til kommunal eiendom. I søknaden om oppføring av båthuset er ikke anleggelse av brygge mot sør omtalt. Båtplassen utenfor nevnte brygg ligger derfor i sjø til kommunal grunn. Båtplass øst for eksisterende naust kan opprettholdes selv om nytt flyteanlegg for småbåter blir etablert med forankring sør for båthuset. Flytebrygge som ligger forankret i bnr. 34 er ikke omsøkt og godkjent. Kan derfor ikke se hvordan planforslaget skal måtte ta hensyn til denne. Ved dimensjonering av småbåthavner er bredden av manøvreringsarealet mellom båtplasser beregnet ut fra 1,5 X båtlengden. Avstanden mellom nordlige fasade av båthuset og ovenforliggende utligger er i planforslaget 15 meter. Dette skulle altså være tilstrekkelig bredde for å manøvrere en 10 meter lang båt. Ettersom båthuset er 9 meter langt skulle tilflotten være vel ivaretatt i forhold til aktuell båtstørrelse. Tilflotten til bnr. 34 vurderes altså å være ivaretatt. Det vurderes videre at anleggelse av planlagt småbåthavn ikke forutsetter ekspropriasjon. 3. Viser til kommentar gitt til brev fra Medeiere i Ågenes fellesmark datert Elevrådet ved Hidra skole synes i brev av at det ser greit ut med ny vei og fortau. Er derimot ikke enige i at utfyllingen i sjøen blir brukt til parkering på bekostning av sandvolleyballbane, grillhytte og sjøbu. Parkeringsplassene tar for mye plass og det blir vanskelig å passere. Bod for lagring av utstyr og vinteropplag for robåter er trukket inn på land for at det skal bli mer attraktivt å benytte seg av området mot havna. Ettersom en stor del av fritidsaktivitetene på Hidra er knyttet til bruk av båt er parkeringsplasser til båthavna vurdert som viktigere enn sandvolleyballbane. Planen åpner for at det kan tilrettelegges for andre aktiviteter som kan kombineres med skolens behov og behov knyttet til småbåthavna. Samarbeidsutvalget ved Hidra barnehage har i brev av fire innspill: 1. Krysset til Våge/Hasvik tar for mye areal til nyinnkjøpt barnehagetomt. Dersom krysset må utformes i henhold til reguleringsforslaget bør det tapte arealet gjenvinnes som utfylling i bukta sørvest for barnehagen. 2. Rekkefølgebestemmelsen 23 må utgå. Bygging av ny barnehage kan ikke avhenge av nytt kryss til Våge/Hasvik. 3. Er uakseptabelt å regulere inn 75 nye båtplasser i området. Dette vil medføre for stort press i området og det er ikke tilstrekkelig med parkeringsplasser. Foreslår å fjerne de to midterste flytebryggene og beholde åtte båtplasser utenfor barnehagen til barnehagens og skolens disposisjon. 4. Reguleringsplanen ønskes delt så fort som overhodet mulig slik at barnehagen kan påbegynnes våren-13.

15 1. Tas ikke til følge. Krysset er dimensjonert for lastebil. Tenker en seg fremtidig utbygging i området Våge/Hasvik bør dette være normen. Det er registrert ålegress i sjøarealet utenfor barnehagen. Det anses derfor som uaktuelt å fylle ut i området. 2. Tas til følge. 3. Tas delvis til følge. De 33 sørligste båtplassene tas ut av hensyn til ålegresseng. De regulerte parkeringsplassene sammen med parkeringsplassene Hidra båtforening disponerer innenfor skolens område vurderes å ivareta tilfredstillende parkeringsdekning. 4. Tas ikke til følge. Barnehagen er den del av planen som er minst gjennomarbeidet. Spesifikasjonene til den fremtidige barnehagen foreligger enda ikke. Norsk Maritimt Museum påpeker i ekspedisjon av at det er stort potensiale for kulturminner under vann og at det må gjennomføres marinarkeologisk undersøkelse før planen kan vedtas. Marinarkeologisk undersøkelse er bestilt. Mette Søstrand Alver og Øyvind Alver ber i brev av om at det tas hensyn til følgende forhold når planen skal sluttbehandles: 1. Viser til to tidligere innspill der et innspill datert ikke er behandlet. Trekker her frem at felles avkjørsel må gå helt frem til nordlige tomtegrense av deres eiendom bnr. 11 slik at de får mulighet til å bygge garasje nord for eksisterende bolig. Eiendommsforholdet til dette arealet må avklares mellom brukerne. Oppføring av bolig nummer 4 vil ta kveldssolen fra deres hage mot sørvest. Følgelig må dagens parkeringsareal flyttes mot nordøst slik at de kan nyte kveldssolen på dagens parkeringsareal. 2. Ønsker å beholde de gode parkeringsmulighetene de har i dag samtidig som de ønsker muligheten for garasje og parkeringsplasser mot nord. 3. Ber om at møneretning for bolig nummer 4 bestemmes nordøst sørvest som deres hus da dette vil ta minst sol. Mener bygg 4 må plasseres 8 meter fra deres fasade og ha omtrent samme høyde. 4. Det bør settes krav til at takvinkel, gesims- og mønehøyde er tilnærmet lik eksisterende bebyggelse av hensyn til bygningsmiljøet. 5. Bolig 5 må være 4 meter fra deres grense. Mønehøyde 9,8 meter er for høyt. 6. For deres del har de ikke behov for omlegging av vegen. Støy er ikke noe problem og hastigheten kan holdes ned ved fartshumper. Vegstandarden på ny trase vil øke farten ytterligere og medføre økt trafikkfare. 7. Ønsker at eksisterende veg beholdes og at gang- og sykkelsti anlegges i forbindelse med denne som tidligere planlagt. 8. Beklager at planen er utarbeidet og innsendt uten at den er forelagt eller drøftet med noen av naboene. 9. Betenkelig at fastboende må avstå grunn til vei til fordel for hus/feriehus. 1. Tas til følge. Adkomst trekkes helt frem til eiendommens nordlige del slik at denne del av eiendommen blir tilgjengelig med bil. 2. Tas til etterretning. 3. Tas ikke til følge. Tomta er såpass smal at det vurderes å vil bli vanskelig å få til en vellykket bolig med møneretning nord-sør om det skal være noe avstand mellom boligene 4. De valgte angivelsene vurderes å harmonere med strøkets karakter. 5. Maksimal mønehøyde for bolig 5 er satt til 7,5 meter. Med utgangspunkt i tillatt planert høyde vil mønet komme på kote 10,3. Mønet på Alvers bolig legger på kote

16 9,1. I forhold til at det skal kunne bygges moderne boliger egnet for fast bosetting vurderes dette som et normalt bygg som må kunne tillates i området. Bolig 5 trekkes 4 meter fra grense med bnr Tas ikke til følge. Fortau vurderes å ivareta trafikksikkerheten i forhold til de myke trafikkantene. For å kunne bygge ut i området har statens vegvesen forutsatt anlagt gang- og sykkelveg eller fortau. 7. Se vurdering av alternativ 2 nedenunder. 8. Planarbeidet har vært meldt oppstartet to ganger og to planforslag har vært til offentlig ettersyn. 9. Alle boliger på Hidra kan benyttes som fritidsboliger. Administrasjonen kan ikke tillate seg subjektive vurderinger om hvordan en huseier kan tenke seg å benytte sin bolig så lenge nybugget tilfredsstiller tekniske krav til en bolig. Hidra båtforening har i brev av fire merknader: 1. Ser med undring på at nær ingen av deres ønsker er tatt inn i planforslaget. 2. Regner med videre drift av anlegget i flere år og et fortsatt godt samarbeid med skole og barnehage. 3. Legger ved forrige uttalelse poengterer at det er viktig at båtslippen og båthengerslippen tegnes inn i plankartet. Flytebrygga/gjestebrygga er viktig for at området kan brukes av folk som kommer sjøveien. 4. Parkeringsdekningen i området er i dag ikke tilfredstillende og de inntegnede parkeringsplassene vil ikke kunne dekke behovet ved en utvidelse som planforslaget innebærer. 1. Planforslaget tilsvarer ikke skissen fra båtforeningen, men inneholder likevel de samme elementene. 2. Småbåthavna er i dag ikke hjemlet i noen plan. Reguleringsplanen innebærer at småbåthavna blir sikret i en plan som et grunnlag for videre eksistens. 3. Slipp og båtrampe er ikke nevnt i planforslaget og tas inn i bestemmelsen under o_v3. Gjestebryggefunksjon kan videreføres i forkant av planlagt utfylling. Foreslår at fyllingen trekkes 3 meter tilbake slik at båter her ikke hindrer tilflotten til flyteanlegget. 4. Det er foreslått 15 nye parkeringsplasser i tilknytning til småbåthavna. Etter valgte parkeringsnormen på tre båtplasser per parkeringsplass dekker denne 45 båtplasser. Det resterende parkeringsbehovet som vil være fire parkeringsplasser kan dekkes inn gjennom sambruk med skole og barnehage som i dag. Advokat Hjort på vegne av Hartmut Balk brev av Balk er enig i omlegging av fylkesvegen for å bedre trafikksikkerhet i området. Har også forståelse for at det blir lagt til rette for økt boligbygging i området. Planforslaget undervurderer imidlertid ulempene i forhold til eiendommen gnr. 1 bnr. 14. Bakhage, skjul og biloppstillingsplass må avstås og det blir foreslått oppført ny bebyggelse i umiddelbar nærhet. Disse forhold vurderes utilstrekkelig utredet. Planforslaget bør ikke videreføres slik det foreligger og fylkesvegen bør søkes omlokalisert slik at det ikke blir så vidt inngripende konsekvenser for gnr. 1 bnr Er uenig i at tomta blir omtrent like stor som før ettersom en reduksjon fra 210 m 2 til 193 m 2 innebærer en reduksjon på cirka 10 %. 3. Funksjonen som boligtomt vil bli begrenset ved at muligheten til opphold, rekreasjon og parkering på tomta vil bli vanskeliggjort eller umuliggjort. Bakhagen anses som den viktigste delen av utearealet hvor de har kveldssol og le for vind. 4. Bemerker at planlagt bygg 6 kommer nærmere grensen til gnr. 1 bnr. 14 enn 4 meter og avstanden mellom planlagt nybygg og eksisterende bygg på bnr. 14 blir mindre enn 8 meter. Dette er i strid med loven uten at dette er redegjort nærmere for.

17 Tas til følge. Som kompensasjon for tapt areal foreslås det tillagt grunn mot vest. Parkeringsforholdene slik de er i dag er begrenset. Felles parkering innebærer en bedre arealutnyttelse ettersom kravet til antall parkeringsplasser blir redusert. Plassering av bolig 6 justeres slik at den kommer fire meter fra grense. Bygges det nærmere nabohus enn åtte meter må brannsikkerhet ivaretas i konstruksjonen. Krav til brannsikring er beskrevet i Teknisk forskrift. Hidra barnehage opplyser i brev av at det er politisk enighet om total entreprise på bygging av den nye barnehagen. Ønsker derfor ikke føringer på om antall etasjer eller takform. Eksisterende bygning er i hele tre etasjer og takform vil ikke være til sjenanse for noen i området. En sjøbu må ha plass til båt innomhus og kan ikke ligge på land som i planforslaget. Tas ikke til følge. Et nytt signalbygg på Hidra bør hjemles i plan. En detaljregulering hvor tiltakenes begrensinger ikke er beskrevet kan kommunen ikke regne med å få godkjent. Bygging av sjøbu utover strandlinjen vurderes ikke å være forenelig med påvist ålegresseng i området. Hidra skole brev av I forbindelse med bygging av by barnehage vil entrepenører bli invitert til å komme med forslag til totalentrepriser innenfor gitte forutsetninger. De aktuelle bestemmelsene vil derfor kunne komme i konflikt med kommende barnehage. Påpeker at det ikke er samsvar mellom planbeskrivelsen vedrørende barnehagen som beskriver et bygg i en etasje samtidig som bestemmelsene tillater underetasje i deler av bygget. 2. Planen må åpne for at det på barnehagens eiendom kan bygges sjøbu med båtstø som er naturlig i området. 3. Sørlige flytebrygge i småbåthavna kommer i konflikt med barnehagens bruk av steinbrygga og vil hindre en eventuell bygging av sjøbu. Småbåtanlegget bør derfor justeres. 4. Planforslaget må sikre at skolen har muligheten for å kunne endre bygningsmassen uten å måtte komme i konflikt med reguleringsplanen. 5. Planen må legge til rette for bygging av sjøbu med båtstø og brygge til bruk i undervisningen ved skolen. Den må være 80 til 100 kvm stor for lagring av båter og utstyr. 6. Mener det er uheldig og lite trafikksikkert med gangfelt mellom to kurver som ligger så nær hverandre som ved skolen inngangsparti. Denne lokaliseringen vil være en omvei for gående fra sør som heller vil krysse vegen ved småbåthavna. Flyttes gangfeltet hit vil det bli liggende på en rettstrekning. Fartsgrensen må senkes til 30 km/t og andre fartsdempende tiltak må innarbeides da uoffisielle målinger har registrert stor fart i området. 7. Etablering av småbåthavn med tilhørende parkeringsanlegg har medført en reduksjon av areal tiltenkt nærmiljøanlegg for bruk av skolen og lokalmiljø. Antall parkeringsplasser til småbåthavna må derfor reduseres, eventuelt kan fyllingen i sjø økes. 1. Tas ikke til følge. Se kommentar knyttet til uttalelse fra Hidra barnehage. 2. Tas ikke til følge. Se kommentar knyttet til uttalelse fra Hidra barnehage. 3. Tas til følge. Småbåtanleggets 34 sørligste plasser utgår. 4. Tas til følge. Skolens utbyttelsesgrad økes med BYA 100 m Tas ikke til følge. Se kommentar knyttet til uttalelse fra Elevrådet. 6. Tas ikke til følge. Etter ønske fra Statens vegvesen flyttes gangfeltet ti meter mot nord. Kommunen har ikke anledning til å fastsette fartsgrenser i en reguleringsplan.

18 7. Tas ikke til følge. Se kommentar knyttet til uttalelse fra Elevrådet. Vest-Agder fylkeskommune frafaller i ekspedisjon av tidligere innsigelse som følge av at vegen er trukket lenger mot øst ed skolen. 1. Understreker at det aktuelle vegstrekket ikke omfattes av fylkeskommunens prioriteringer. Kostnader forbundet med vegomlegging må dekkes av tiltakshaver. 2. Påpeker at det ikke er samsvar mellom viste parkeringsplasser i småbåthavna og antall båtplasser. 3. Er i tvil om flatt tak eller pulttak vil passe inn i det aktuelle bygningsmiljøet. Dette bør spesielt vurderes ettersom barnehagen vil bli godt synlig i omgivelsene. 4. Det bør innreguleres en sandlekeplass for boligene på østsiden av fylkesvegen. 5. Det påpekes at det er store muligheter for fornminner under vann i området. Marinarkeologisk undersøkelse er ikke blitt gjennomført. Planen kan ikke vedtas før slik undersøkelse er utført. Kommentarer: 1. Tas til orientering. 2. Det meste av trafikken med fritidsbåter antas å skje utenfor normal arbeidstid. Det er derfor tenkt at parkering til småbåthavna også kan foregå på parkeringsplasser tilknyttet skolen utenfor skoletid. Ettersom det innstilles på at 34 båtplasser trekkes ut av hensyn til biologisk mangfold vil det gjenstå 58 båtplasser i anlegget. Dette vil utløse et parkeringbehov på 20 plasser.!5 av disse blir dekket gjennom parkeringsplass og de resterende vil bli dekket gjennom sambruk av parkeringsplasser til skole og barnehage utenfor arbeidstid som i dag. 3. Ettersom det er vurdert at bygget vil ha en stor grunnflate er det vurdert at flatt tak eller pulttak vil gi et bygg som ikke vil dominere for mye i landskapet. Det estetiske bør ivaretas gjennom god fasadeutforming og materialvalg. Foreslår å øke maksimal gesimshøyde til kote 13 for å hjemle for et bygg i to etasjer og for å gi mer frihet i forhold til takkonstruksjon. 4. Tas til følge. 5. Tas til følge. Agder Energi Nett ønsker i e-post av at det innarbeides en nettstasjon i planen. Ettersom skolen er den største forbrukeren i området er det ønskelig at denne plasseres nærmest mulig skolen, men ikke innenfor lekeområdet til skolen. Foreslår en plassering nord på skolens område. Nettstasjonen må avsperres med gjerde mot skoleplass. Tas delvis til følge. Ny nettstasjon foreslås lokalisert sør for skolen der den ikke vil komme i berøring med skolens lekeområde. Norges vassdrags- og energidirektorat har i ekspedisjon av innsigelse til planforslaget grunnet mangelfull vurdering av skredfare. Viser til at planbeskrivelsen konkluderer med at området ikke er rasutsatt uten at det fremkommer hvordan disse vurderingene er gjort. Aktsomhetskart for området viser fare for snøskred og steinsprang. Det må derfor gjøres nærmere utredninger av den reelle skredfaren og dokumenteres at kravene til tilstrekkelig sikkerhet mot naturfare vil bli oppnådd før reguleringsplanen kan vedtas. Geologiske undersøkelser er bestilt.

19 Vurderinger: I 2009 ble det lagt ut til offentlig ettersyn et forslag til regulering av området Fritun-Lega som utløste flere innsigelser. Etter dialog med innsigelsesmyndighetene ble det vurdert at det ville være mulig å få til en gjennomførbar løsning. På dette grunnlaget fant en å kunne gå videre med planleggingen av området. Det ble inngått avtale om å dele kostnader med grunneier av gnr. 1 bnr. 5 og 39 til inndekning av detaljregulering av bygeområde til bolig. Siden planområdet hadde blitt utvidet etter den opprinnelige meldingen om oppstart, ble planarbeidet meldt oppstartet på nytt for å oppnå samsvar mellom melding og planarbeidet. Innkomne merknader under offentlig ettersyn til det forrige planforslaget er derfor ikke blitt behandlet. Omlegging av fylkesveg Vegføring alt 1, Planforslaget: Gjennom denne vegføringen kan det bli 8 nye tomter tilgjengelige hvorav 6 ligger i strandsonen. Selv om skolens område blir beskåret opprettholdes arealet ved at det blir tillagt grunn. Flagghaugen må justeres eller flyttes. Ulempen for skolen er at en større del av skolegården vil grense til fylkesvegen. For bnr. 14 og 17 blir deler av eiendommene beskåret. Som kompensasjon foreslås det at begge eiendommene får tillagt erstatningsareal mot sydvest. Offentlig ettersyn viser at denne vegføringen ivaretar de trafikale forhold på en tilfredsstillende måte. Vegvesenets krav om å forlenge nordlige rettstrekning med fem meter og breddeutvidelse av de tre korte rettstrekkene til seks meter vurderes å kunne gjennomføres uten vesentlige konsekvenser. Det vil for eksempel ikke bli tatt mer grunn av bnr. 17. Vegføring alt 2, Eksisterende vegføring: Bnr. 17 vil kunne skånes for inngrep gjennom denne løsningen. Planlegger Vik har illustrert en slik løsning, men uten å ta med sideral som er nødvendige for å kunne lede bort overvann og til snøopplag. Forslaget er derfor ikke gjennomførbart slik det er illustrert. Respekteres for eksempel eiendomsgrensen til bnr. 11 slik det er forventet ovenfor bnr. 17, vil fasaden til boligen på bnr. 14 ligge inne på annen veggrunn og boligen på bnr. 5 må rives. Båthus til bnr. 14 må også flyttes. Det blir også en utfordring å få adkomst til tomtene i strandsonen om ikke deler av tomt 4 benyttes til felles adkomst og parkering til boligene på denne siden av vegen. Dette vil innebære at bolig på tomt 4 må trekkes ned i strandkanten eller utgå. Med et slikt utgangspunkt i bnr. 11 må en regne med at noe mer av skolens område vil kunne bli berørt om en ønsker en god linjeføring på fylkesvegen. Vegføring alt 3, Gang- og sykkelveg på eksisterende veggrunn: Gang- og sykkelvegen vil i dette tilfellet også fungere som adkomst til tomtene 1 til 6, bnr. 11 og bnr. 14. Fordelene med denne løsningen er at avkjørsler til fylkesvegen kan begrenses til tre. Gang- og sykkelvegen kan bli mer attraktiv med mer nærhet til sjø. Ulempen er at det blir en blanding av myke og harde trafikkanter på den delen som også må fungere som en boliggate. Ettersom gaten er mer enn 4,5 meter bred, den vil ikke kunne være åpen for gjennomgangstrafikk og kun betjene åtte boliger, vurderes dette å være forsvarlig. Ny kjøreveg må anlegges som i planforslaget. Ettersom fortauet utgår vil det kunne oppnås en smidigere vegføring og ulempene for tilgrensende eiendommer kan bli redusert i forhold til planforslaget som lå ute til offentlig ettersyn. Vegføring alt 4, Gang- og sykkelveg vest for eksisterende bebyggelse Eksisterende fylkesveg vil bli liggende med dagens standard. Adkomst til nye tomter i strandsonen må bli som i alternativ 2. Gang- og sykkelveg blir anlagt etter prinsippet som veg i planforslaget som sist lå til offentlig ettersyn. Tomtene 7 og 8 må få adkomst via gangog sykkelvegen, eventuelt også tomt 5 og 6 sammen med bnr. 14. I hvor stor grad skolens areal vil bli berørt vil avhenge av hvor langt gang- og sykkelvegen må føres før den krysser vegen for å korrespondere med eksisterende gang- og sykkelveg. Gang- og sykkelvegen vil

20 på det aktuelle vegstykket være godt skjermet for biltrafikk. En ulempe er at gang- og sykkelvegen vil bytte side slik at det ikke ligger til rette for en sammenhengende gang- og sykkelveg langs sjøsiden fra Friltun til Eie. Nullalternativ Fylkesvegen blir videreført i henhold til dagens situasjon. Så lenge det ikke foregår noen utbygging i området aksepterer vegmyndighetene dagens situasjon. Skal Lega kunne bygges ut i henhold til gjeldende kystsoneplan forutsettes det at det også reguleres for gangog sykkelveg. Nullalternativet innebærer i realiteten at området ikke kan bygges ut. Hidra skole Forslag til omlegging av fylkesvegen innebærer at sørøstlige del av skolen blir beskåret. Til gjengjeld legges det til et tilsvarende areal i øst. Fylkesvegen trekkes lenger bort fra skolens inngangsparti, men en større del av skolegården vil grense opp mot fylkesvegen. Det må derfor settes opp gjerde mellom skolegården og fylkesvegen. For å optimalisere sikten rundt gangfeltet til skolen foreslår vegvesenet å flytte gangfeltet ti meter lenger nord. Dette innebærer at ny gangadkomst til skolen må legges gjennom haugen hvor flaggstanga står. Ny haug kan reetableres annet sted i området ovenfor skolens inngangsparti slik at haugens funksjon kan bli opprettholdt. Utfylling Utfyllingen er tatt inn i planen etter innspill fra skole og lokalmiljø. Skolen har behov for arealer i tilknytning til den del av undervisningen som er knyttet til sjøen. Arealet kan ikke benyttes som tillegge til skolens uteareal i friminuttene da kryssing av fylkesvegen i skoletiden forutsetter følge av lærer. Behovet for et nærmiljøanlegg bør derfor vurderes opp mot behovet for flere plasser til småbåter på Hidra. Ettersom tilrettelegging for bruk av fritidsbåter har hatt stort fokus er det administrasjonens vurdering at småbåthavn og tilrettelegging for undervisning bør prioriteres foran strandvolleyballbane og grillhytte i et område hvor det bor forholds lite folk. Ettersom Lega allerede er tatt i bruk som småbåtanlegg er det naturlig å utnytte denne lokaliteten optimalt. Dette gjelder både i forhold til å få flest mulig båtplasser i forhold til de investeringene som må til i henhold til vedtatt krav til småbåthavner og for å redusere utbyggingspresset på andre i andre områder. Skolen har fire robåter som de ønsker et 80 til 100 m båthus med underliggende båtstøer til. Sett i forhold til ønsket om et næranlegg i tilknytning til småbåthavna virker det ikke forenelig å legge dette bak et stort sjøhus som skjermer noe av kontakten med sjø for bakenforliggende areal. Etableres det et lagerbygg i bakkant av området vil byggearealet bli åpnere og mer attraktivt for uteopphold. Det vil ikke være mulig å få plass til en strandvolleyballbane sammen med parkering tilo småbåthavna, men en vil kunne etablere en god brygge og et areal godt egnet for uteundervisning. Rasteplassen som i dag står på dagens fylling kan flyttes ut i dette området og det bør åpnes for etablering av grillplass og annen tilrettelegging av området. Bryggekanten bør trekkes 2,5 meter tilbake for ikke å begrense tilflotten til småbåthavna og for å få en bedre avslutning av bryggekanten inn mot naturlig terreng. Småbåthavn Hidra båtforening har i dag en utligger med plass til 17 båter, slipp og avtale med skole og barnehage om å bruke deres parkeringsplasser utenfor arbeidstid. Det er i dag altså ikke parkeringsplasser knyttet direkte til småbåthavna. Reduseres småbåthavna i planforslaget i henhold til Fylkesmannens innsigelse vedrørende påvist ålegresseng vil en kunne anlegge en småbåthavn med 58 båtplasser. Dette innebærer en økning på mer en tre ganger dagens kapasitet. Planforslaget viser også en parkeringsplass med 15 plasser tilknyttet småbåthavna. Legger en til grunn en parkeringsdekning på tre båtplasser per parkeringsplass vil dette gi en tilfredsstillende parkeringsdekning om en fortsatt kan regne med at skolens og barnehagens plasser vil være tilgjengelige utenfor arbeidstid. Ettersom Lega allerede er tatt i bruk som småbåtanlegg er det naturlig å utnytte denne lokaliteten optimalt. Dette gjelder både i forhold til å få flest mulig båtplasser i forhold til de investeringene som må til i henhold til vedtatt krav til småbåthavner, og for å redusere

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn 25.09.2012 087/122 PRA

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn 25.09.2012 087/122 PRA FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 06/2441 Arkiv: 1/5, 39, L12 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn 25.09.2012 087/122

Detaljer

Saksframlegg. Nytt offentlig ettersyn - detaljregulering for Nordre Kalsnes - Plan ID

Saksframlegg. Nytt offentlig ettersyn - detaljregulering for Nordre Kalsnes - Plan ID Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2011/172-16611/2017 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 04.04.2017 Saksframlegg Nytt offentlig ettersyn - detaljregulering for Nordre Kalsnes - Plan ID 201108 Utv.saksnr

Detaljer

FYLKESMANNENS INNSIGELSE TIL PLAN JUVIK BÅTHAVN

FYLKESMANNENS INNSIGELSE TIL PLAN JUVIK BÅTHAVN FYLKESMANNENS INNSIGELSE TIL PLAN 302 - JUVIK BÅTHAVN Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Saksbehandler: Henrik Natvig Arkivsaknr.: 2013/2154-13 Behandles av: Utvalg for

Detaljer

Detaljregulering Abelnes småbåthavn gnr.32 bnr 166

Detaljregulering Abelnes småbåthavn gnr.32 bnr 166 FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 10/1627 Arkiv: L12, 32/166 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 23.06.2011 117/11 PRA

Detaljer

Kirkekilen småbåthavn - detaljregulering - vedtaksbehandling

Kirkekilen småbåthavn - detaljregulering - vedtaksbehandling Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 07.11.2016 076/16 Bystyret 16.11.2016 138/16 Arkivnr: K2 - L12, GBR - 96/2, PlanID - 2015000367 Arkivsaksnr.: 15/367-34 Saksbehandler: Esben Gundersen

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

STRAND KOMMUNE Møtebok

STRAND KOMMUNE Møtebok STRAND KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnr. Utvalg Dato 063/10 Forvaltningsutvalget 02.09.2010 Arkivkode Saksbehandler Arkivsak/j.post Tungland Hans Erik Schultz 10/310 10/13913 PRIVAT REGULERINGSFORSLAG FOR

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet /11 PRA

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet /11 PRA FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 10/1627 Arkiv: L12 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 23.06.2011 117/11 PRA Detaljregulering

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 07.11.2016 047/16 Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Detaljregulering Hellesjyen boligfelt II - 1. gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 23.06.2011 118/11 PRA

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 23.06.2011 118/11 PRA FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 10/1524 Arkiv: L12, 202/1, 202/7, 202/9 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 23.06.2011

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2015/2657-15302/2017 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 29.03.2017 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID 201515 Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: :2006/510-67 Saksbehandler: :JHO Dato: 02.03.2012 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/12 Plan- og Bygningsrådet 16.03.2012 29/12

Detaljer

Detaljregulering for Øyebergan - endring 1-1.gangsbehandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 15/16 Forvaltningsutvalget

Detaljregulering for Øyebergan - endring 1-1.gangsbehandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 15/16 Forvaltningsutvalget Kvinesdal kommune Detaljregulering for Øyebergan - endring 1-1.gangsbehandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372015005 2015/1037 1424/2016 Karianne Torvestad Saksnr: Utvalg: Dato:

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker

Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker PLANNAVN - Solnes - Arkiv: detaljregulering, GBNR - 427/1/2, FA - L13 Arkivsak: 17/187-1 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Dato: 06.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø-

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret PLANNAVN - Kiserødveiene 69, Arkiv: gbnr 132/428-435 mf., GBNR - 132/428, FA - L13 Arkivsak: 17/72-4 Saksbehandler: Dag Yttri Dato: 17.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap 24.01.2017

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset formannskap 7/ Nesset kommunestyre 6/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset formannskap 7/ Nesset kommunestyre 6/ Nesset kommune Arkiv: L12 Arkivsaksnr: 2008/105-12 Saksbehandler: Hogne Frydenlund Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset formannskap 7/09 29.01.2009 Nesset kommunestyre 6/09 12.02.2009 Sluttbehandling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn /13 PRA

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn /13 PRA FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 05/3002 Arkiv: L12, 90/1 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn 03.09.2013 092/13

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad.

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Saksprotokoll - Kommuneplanutvalget 13.04.2016 Behandling: Befaring foretatt. Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Kommuneplanutvalget

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/ Averøy kommunestyre 117/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/ Averøy kommunestyre 117/ Averøy kommune Arkiv: L12 Arkivsaksnr: 2008/1547-42 Saksbehandler: Rune Kvannli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/2012 17.12.2012 Averøy kommunestyre 117/2012 17.12.2012 Egengodkjenning,

Detaljer

DETALJREGULERING FOR FRITUN-LEGA, GNR. 1 BNR. 5 MFL, HIDRA PLANBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE. Plankart datert 14.09.12 Plan ID 10040010005A

DETALJREGULERING FOR FRITUN-LEGA, GNR. 1 BNR. 5 MFL, HIDRA PLANBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE. Plankart datert 14.09.12 Plan ID 10040010005A DETALJREGULERING FOR FRITUN-LEGA, GNR. 1 BNR. 5 MFL, HIDRA PLANBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE Plankart datert 14.09.12 Plan ID 10040010005A GENERELT 1 Det planlagte området er vist på planen med angitt

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

A-sak. Endring av reguleringsplan for Sætre sentrum, Sjødalsveien / 2. gangs behandling med sluttbehandling

A-sak. Endring av reguleringsplan for Sætre sentrum, Sjødalsveien / 2. gangs behandling med sluttbehandling Hurum kommune Arkiv: Saksmappe: Saksbehandler: Dato: L12 2014/1201 Thomas Andersen 20.12.2016 A-sak. Endring av reguleringsplan for Sætre sentrum, Sjødalsveien / 2. gangs behandling med sluttbehandling

Detaljer

MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLANEN FOR HOPPENSPRETT BARNEHAGE, NORDKISA

MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLANEN FOR HOPPENSPRETT BARNEHAGE, NORDKISA ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 78/16 Hovedutvalg for overordnet planlegging 26.04.2016 MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLANEN FOR HOPPENSPRETT BARNEHAGE, NORDKISA Vedtak

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Andreas Stensland, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/5128 / 31 Ordningsverdi: 2017pua3 Pol. saksn r. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 Utvalg: Teknisk utvalg (1.gangsbeh. 25.6.2013) DETALJREGULERING - BRATTREIN 1.gangsbehandling

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/ Saksframlegg Ark.: L12 201305 Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/1027-17 Saksbehandler: Lars Kristian Hatterud DETALJREGULERING FV. 255 GS STATOIL FORSET - FORSET SENTRUM - 2. GANGS BEHANDLING. Vedlegg: 1.

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret Saksdokument Saksmappenr: 2013/5979 Saksbehandler: Hans Martin Nygaard Arkivkode: L12/47/295 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.03.2016 Kommunestyret 21.04.2016 DETALJERT REGULERINGSPLAN

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR FRITUN LEGA FLEKKEFJORD KOMMUNE PLANKART PLAN ID

OMRÅDEREGULERING FOR FRITUN LEGA FLEKKEFJORD KOMMUNE PLANKART PLAN ID OMRÅDEREGULERING FOR FRITUN LEGA FLEKKEFJORD KOMMUNE PLANKART 9.6.2016 PLAN ID 1004201501 Revidert 9.6.2016 Ajourført 10.10.2016 i henhold til bystyrets vedtak, sak 065/16 1 PLANBESKRIVELSE 1.1 Forslagsstiller

Detaljer

Detaljreguleringsplan - Gamleveien 4 - Ny 1. gangs behandling

Detaljreguleringsplan - Gamleveien 4 - Ny 1. gangs behandling Sokndal kommune Saksbehandlar -Plan- og miljørådgiver- Greta Benediktsdottir ArkivsakID: 12/1081 Arkivkode: FA - L12 Saksnummer Utvalg Dato 036/15 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 17.06.2015 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5): Reguleringsbestemmelser for Gismerøya 16.05.14 1 Generelle bestemmelser Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/ Teknisk utvalg 15/

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/ Teknisk utvalg 15/ FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2014/4280 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Jan Hornung Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/41 26.03.2015 Teknisk utvalg 15/53 30.04.2015 Søknad om mindre reguleringsendring

Detaljer

Saksframlegg. Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av bolig på GB 23/191 - Hølleheiveien 6

Saksframlegg. Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av bolig på GB 23/191 - Hølleheiveien 6 Søgne kommune Arkiv: 23/191 Saksmappe: 2012/2501-13386/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 31.03.2015 Saksframlegg Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av bolig

Detaljer

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NESBYEN SENTRUM - 1. GANGS BEHANDLING

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NESBYEN SENTRUM - 1. GANGS BEHANDLING Arkivsak-dok. 16/00221-1 Saksbehandler Jan Erik Tilghman Saksgang Teknisk utvalg 01200904 - ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NESBYEN SENTRUM - 1. GANGS BEHANDLING Saken avgjøres av: Teknisk utvalg

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2013 9998/2013 2012/2268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/29 Bystyret 21.03.2013 Sluttbehandling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/ Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/201-37 14.11.2013 2.GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE B2 PÅ GRØNINGEN GNR/BNR 20/106

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for fortau og kurveutbedring langs riksveg 356 i Flakvarp Reguleringsplanen sist datert : 15. april 2005 Reguleringsbestemmelser datert: 15. april 2005 1. Generelt

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

STRAND KOMMUNE Møtebok

STRAND KOMMUNE Møtebok STRAND KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnr. Utvalg Dato 110/10 Forvaltningsutvalget 02.12.2010 051/10 Kommunestyret 15.12.2010 Arkivkode Saksbehandler Arkivsak/j.post FISKÅ Hans Erik Schultz 07/578 10/19552

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode 12/161-30 PLID 2012002 DETALJREGULERING FOR SOKN KAI, PLANID: 2012002 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Innstilling til 1. gangs behandling:

Detaljer

Detaljregulering for Kleivebakken boligområde (PlanId 10372009006) - 2. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 127/13 Forvaltningsutvalget 12.12.

Detaljregulering for Kleivebakken boligområde (PlanId 10372009006) - 2. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 127/13 Forvaltningsutvalget 12.12. Kvinesdal kommune Detaljregulering for Kleivebakken boligområde (PlanId 10372009006) - 2. gangs behandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 2007/018 2007/1509 17479/2013 Nina Nissestad

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/2121-12 Dato: 21.09.2017 DETALJREGULERING - LANGBAKKEN 54-60 MED ADKOMST NY HØRING/OFFENTLIG ETTERSYN Vedlegg: 1. Plankart

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2008/1613 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Johan Martin Mathiassen Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009 Omregulering Mosvold (Europris) - 1. gangs behandling

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2013/ Per Gunnar Løset

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2013/ Per Gunnar Løset Tingvoll kommune Plan- og byggesaker Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Regionale myndigheter Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2013/1467-26 Per Gunnar Løset 07.12.2015

Detaljer

TRAFO a r k i t e k t u r

TRAFO a r k i t e k t u r NOTAT 22. august 2017 Prosjekt: Til 15500 Forslag til reguleringsplan for Sommerfrydveien 3, Arendal kommune Arendal kommune Forslagsstillers vurdering av innkomne merknader etter offentlig ettersyn for

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 09.06.2011 091/11 PRA

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 09.06.2011 091/11 PRA FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 10/865 Arkiv: L12, 11/76 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 09.06.2011 091/11 PRA

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

Kommentar: Dette er forsøkt imøtekommet ved å samle seg mest mulig om et felles flytebryggeanlegg i den sørlige delen av bukta.

Kommentar: Dette er forsøkt imøtekommet ved å samle seg mest mulig om et felles flytebryggeanlegg i den sørlige delen av bukta. 6311 (C LYNGDALKOMMUNE v/ plansjef Stein Erik Watne Postboks 353 4577 LYNGDAL Flekkefjord, 19.04.2014 Reguleringsplan for Svennevikbukta innkomne merknader Viser til e-post fra deg med innkomne merknader.

Detaljer

Reguleringsplan for Friisvegen turistsenter Måsåplassen - tredje gangs behandling

Reguleringsplan for Friisvegen turistsenter Måsåplassen - tredje gangs behandling RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 11/1410-16/7615 FA - L12 Vår saksbehandler: Gunhild Haugum tlf. 61283063 Reguleringsplan for Friisvegen turistsenter Måsåplassen - tredje gangs behandling Utvalg Utv.saksnr.

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 276 Arkivsaksnr.: 11/4675-33 Saken skal sluttbehandles av: Kommunestyret REGULERINGSPLAN

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet DETALJREGULERING FOR RV 70 SAGHØGDA MEISINGSET

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet DETALJREGULERING FOR RV 70 SAGHØGDA MEISINGSET Tingvoll kommune Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Arkiv: 20120005 Arkivsaksnr: 2012/1247-33 Saksbehandler: Roar Moen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 12.05.2014 DETALJREGULERING

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 13/123 24.10.2013 Kommunestyret 13/87 12.11.2013

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 13/123 24.10.2013 Kommunestyret 13/87 12.11.2013 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2008/1613 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Kjersti Skiple Verdal Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 13/123 24.10.2013 Kommunestyret 13/87 12.11.2013 Reguleringsplan for Mosvold

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER For detaljreguleringsplan for Njervekollen I LINDESNES KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER For detaljreguleringsplan for Njervekollen I LINDESNES KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER For detaljreguleringsplan for Njervekollen I LINDESNES KOMMUNE 01.02.2017 1; GENERELT Formålet med planen er å tilrettelegge for nye boligtomter med tilhørende anlegg, innk. båtplasser

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 20.01.2011 005/11 SVS. Arkiv: Objekt: Mindre reguleringsendring Hortemo, Gnr. 104 Bnr. 84 Hortemo Ringv 23

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 20.01.2011 005/11 SVS. Arkiv: Objekt: Mindre reguleringsendring Hortemo, Gnr. 104 Bnr. 84 Hortemo Ringv 23 SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Planutvalget 20.01.2011 005/11 SVS Saksansv.: Svein Sunde Arkiv: Objekt: K2-L12 Arkivsaknr.: 10/1186-3 Mindre Hortemo,

Detaljer

Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya, plannr. 201335

Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya, plannr. 201335 Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201335 Saksmappe: 2013/4528-22 Saksbehandler: Björn Gregull Dato: 15.07.2015 Saksframlegg Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya, plannr. 201335 Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

2. GANGS BEHANDLING - ENDRING AV REG.PLAN FOR NORD- LEKSA GNR

2. GANGS BEHANDLING - ENDRING AV REG.PLAN FOR NORD- LEKSA GNR Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.01.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3787 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ATKOMST TIL SØRBY GNR.127, BNR 121, SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Ivar Holt Arkiv: 611 L13

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 Privat detaljregulering Bilsentret Finnsnes - merknadsbehandling - gnr. 46 bnr. 107, 33 mfl.... Sett inn saksutredningen

Detaljer

Detaljregulering for Bolshøyden, B1, på Bolsøya. Plan nr

Detaljregulering for Bolshøyden, B1, på Bolsøya. Plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201318 Saksmappe: 2008/487-0 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 22.10.2015 Saksframlegg Detaljregulering for Bolshøyden, B1, på Bolsøya. Plan nr. 201318 Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

1. gangsbehandling av reguleringsplan for fritidsboliger på Haugen, Gitlevåg gnr. 280 bnr. 50, plan ID

1. gangsbehandling av reguleringsplan for fritidsboliger på Haugen, Gitlevåg gnr. 280 bnr. 50, plan ID Arkiv: L12/280/7/280/7/1/280/26/280/32/28 0/48/280/49/280/50 Saksmappe: 2016/1302-19576/2016 Saksbehandler: Britt Alice Oseassen Dato: 11.11.2016 1. gangsbehandling av reguleringsplan for fritidsboliger

Detaljer

Kommentarer til innspill og merknader i forbindelse med varsel om oppstart

Kommentarer til innspill og merknader i forbindelse med varsel om oppstart Vedlegg 15 Kommentarer til innspill og merknader i forbindelse med varsel om oppstart Høringsperioden var 10.10.2015-20.11.2015. Det var ved høringsfristens utløp kommet inn til sammen 14 kommentarer og

Detaljer

Regulering gnr. 60 bnr. 76 til fritidsbebyggelse 1. gangsbehandling

Regulering gnr. 60 bnr. 76 til fritidsbebyggelse 1. gangsbehandling Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 27.01.2010 Arkiv: :PL-, FA-L12, GBR-60/76 Arkivsaksnr.: 07/3394 Journalpostløpenr.: 08/18672 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for Rødberg barnehage, gnr/bnr, 55/275-2.gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for Rødberg barnehage, gnr/bnr, 55/275-2.gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2014/1659 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 3716/2015 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 21.04.2015 26/15 Kommunestyret 23.04.2015 23/15

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/ Kommunestyret 2013/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/ Kommunestyret 2013/ Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/1651-37 15.04.2013 Inger Helene Kjerkreit Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Detaljer

PLAN SJØSTRAND, FLORVÅGØEN - GBNR 6/75 MFL- NY OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING

PLAN SJØSTRAND, FLORVÅGØEN - GBNR 6/75 MFL- NY OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING PLAN 207 - SJØSTRAND, FLORVÅGØEN - GBNR 6/75 MFL- NY OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING Sakstittel: Plan 207 - Reg. plan Sjøstrand, Florvågøen - Gbnr 6/75 m.fl. Forslagsstiller: Befaring: Nei Saksfremlegg

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

PLAN FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING.

PLAN FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING. PLAN 273 - FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING. Sakstittel: Plan 273 - Fv. 562 Fromreide - Kjerrgarden - Gang- og sykkelveg, vegutbedring

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /16 Kommunestyret /16

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /16 Kommunestyret /16 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 07.06.2016 154/16 Kommunestyret 20.06.2016 83/16 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Christine

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER SÆTREVIKI HYTTEFELT

REGULERINGSBESTEMMELSER SÆTREVIKI HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER SÆTREVIKI HYTTEFELT GNR. 9 BNR. 14 Oppdragsgiver: Sprengsneset Feriepark AS v/ Kjell Åge Solas og Svein Lars Monsen Utarbeidet av BESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR SÆTREVIKI

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset 201

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset 201 Søgne kommune Arkiv: 38/169 Saksmappe: 2016/2499-41885/2016 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 18.10.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 79/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 79/ Averøy kommune Arkiv: L12 Arkivsaksnr: 2009/1946-39 Saksbehandler: Maxim Galashevskiy Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 79/2015 25.08.2015 Reguleringsplan Uran Boligfelt. Ny behandling

Detaljer

Ytrebygda, Gnr. 35, Bnr. 3 m.fl. Ormhaugen, Reguleringsplan Areal-ID Tilleggsinnstilling etter meklingsmøte basert på KMBY-sak

Ytrebygda, Gnr. 35, Bnr. 3 m.fl. Ormhaugen, Reguleringsplan Areal-ID Tilleggsinnstilling etter meklingsmøte basert på KMBY-sak Byrådssak 199/17 Ytrebygda, Gnr. 35, Bnr. 3 m.fl. Ormhaugen, Reguleringsplan Areal-ID 62320000. Tilleggsinnstilling etter meklingsmøte basert på KMBY-sak 354-15 MASR ESARK-5120-201101881-190 Hva saken

Detaljer

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID023729500 Planbeskrivelse Dato: 15.02.2017. Revidert 20.04.17 Arkitektkontoret GASA AS Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Planbeskrivelse Gnr

Detaljer

SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BUVIKA BRYGGE, BYGGETRINN 1

SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BUVIKA BRYGGE, BYGGETRINN 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 &21 Arkivsaksnr.: 15/1623 Saksbehandler: Olav Kvarme Saksnummer Utvalg Møtedato 63/15 Plan og miljøutvalget 18.08.2015 SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 16.03.2016 Saksnr.: 201417985/49 Emnekode: ESARK

Detaljer

Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLANID 353 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLANID 353 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLANID 353 Arkivsaksnr.: 14/5552-47 Dato: 06.04.2016 GNR/BNR 111/307 M.FL. BRANDENGEN SKOLE OG FLERBRUKSHALL - DETALJREGULERING, SLUTTBEHANDLING

Detaljer

Detaljreguleringsplan for fv. 564 Østby - Skjærholvegdelet - 2. gangs behandling

Detaljreguleringsplan for fv. 564 Østby - Skjærholvegdelet - 2. gangs behandling Trysil kommune Saksframlegg Dato: 29.05.2014 Referanse: 12838/2014 Arkiv: L12 Vår saksbehandler: Erik Johan Hildrum Detaljreguleringsplan for fv. 564 Østby - Skjærholvegdelet - 2. gangs behandling Saksnr

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 09/4460 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR NORDRE HOLME - GARASJEANLEGG VED HANS AANRUDS VEG Saksbehandler: Jakob Norstad Arkiv: HRENR 26 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer