Halvårsrapport for Samisk språksenter i Ullsfjord Juli - desember 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Halvårsrapport for Samisk språksenter i Ullsfjord Juli - desember 2005"

Transkript

1 Halvårsrapport for Juli - desember 2005 Innledning Halvårsrapporten er utformet av ny daglig leder Arnstein Johnskareng som tiltrådte i august Forrige daglig leder - Emily Pope Bjørsmo - skrev halvårsrapport for perioden januar - juni 2005, slik at halvårsrapporten for andre del av 2005 bygger videre på den rapporten. Organisering av Språksenteret Samisk språksenters organisering har i andre halvdel av 2005 vært det samme som tidligere, med unntak av at rådet for språksenteret i løpet av høsten fikk noen nye folk: Ny daglig leder Arnstein Johnskareng inn for Emily Pope Bjørsmo Per Klemetsen Hætta inn for Berit Merete Nystad, Senter for samisk studier UiTØ og Berit Louise Utsi inn for Inger Anne Pulk, Samisk foreldrenettverk Se for øvrig halvårsrapport januar - juni 2005 Samisk språksenter vil få en omorganisering i 2006, som innebærer at det opprettes et styre for senteret i løpet av Tromsø kommune skal fortsatt ha det administrative ansvaret for språksenteret. Arbeidet med forslag til vedtekter og styringsmodell starter vårhalvåret Tiltak - aktiviteter 2005 Tiltakene er stort sett i forhold til virksomhetsplanen for år 2005 (se vedlegg til halvårsrapporten januar - juni 2005). En del av tiltakene ble gjennomført i 2005, noen av disse videreføres og noen ble utsatt til På bakgrunn av halvårsrapporten for januar - juni 2005 av forrige daglige leder om videreføring og oppfølging av prosjekter kommenteres disse også i en del av prosjektene nedenfor - i forhold til halvårsrapporten for januar - juni Språkkurs: Samisk språkkurs vår 2005: Samiskkurs 2 for kommuneansatte i byen Samiskkurs 2 på Nordkjosbotn Samiskkurs 1 for nybegynnere i byen Se halvårsrapport januar - juni 2005 om disse tre kursene. 1

2 Samiske språkkurs høst 2005: Samiskkurs 1 for nybegynnere i byen: Samisk språksenter engasjerte Marit Berit Eira som lærer på dette kurset. Hun har lang erfaring i å undervise i samisk, også for voksne og pleier å bli engasjert av Folkeuniversitet til å holde samiske kurs. Det var 12 deltakere på kurset, med varierende oppmøte. Noen av dem begynte først litt lenger ut i kurset og én deltaker valgte å slutte midt i kurset. Kurslærer gir tilbakemelding om at hennes erfaring er at de som vil begynne på samisk kurs må begynne innen tredje kurskveld for å kunne følge med. Kursdeltakerne var veldig fornøyde med Marit Berit som lærer og var stort sett fornøyd med kurset ellers. Kurset ble holdt på kveldstid på Tromsø Maritime skole, 2 kvelder i uka, 3 timer pr. kveld over 6 uker, til sammen 36 timer. Samisk 1 for nybegynnere i Lakselvbukt: Kurset startet seint på året og vil fortsette på nyåret (2006). 4 personer fra området her (inkl. Laksvatn) meldte sin interesse og begynte på kurset, 2 av dem har kunnet følge kurset nesten hver gang. Kurset er på språksenteret og går på dagtid, 2 ganger i uka, 3 timer pr. gang, til sammen 36 timer. Kurslærer er språksenter medarbeider Eli-Anne Guttorm. Vi tilbød også følgende kurs høst 2005, men måtte dessverre avlyses av forskjellige grunner: Samisk 4 / Davvin 4 i Ramfjord (for de som gjennomførte Samisk 3/ Davvin 3 i Ramfjord høst 2004), Samisk 3 i Nordkjosbotn (for de som gjennomførte Samisk 2 i Nordkjosbotn vår 2005), Samisk 2 i byen (for de som gjennomførte Samisk 1 i byen vår 2005) og Samisk 3 i byen (for kommunalt ansatte som gjennomførte Samisk 2 i byen vår 2005). Vi har i høst arbeidet en del med kursplanlegging, oppfølging og forsøk på gjennomføring av språkkurs. Det er også lagt en del arbeid i å utarbeide materiale til språkundervisningen, der vi lager egne undervisninghefter til de forskjellige språkkursene. Arbeidet med å lage kursmateriale til språkundervisningen vil foregå kontinuerlig og vil derfor fortsette også i Generelle kommentarer til språkkursene våre: Samiskkursene er blitt delt i fire trinn, Davvin 1-4 eller Samisk 1-4. I høst av har vi stort sett brukt vårt eget kursmateriale, og kun brukt Davvin bøkene som et tillegg i grammatikkdelen av kursene. Tanken er at vi med tida vil gå helt bort i fra Davvin bøkene i våre språkkurs. Hvert samisk kurs har 36 undervisningstimer, total 144 undervisningstimer (trinn1-4). Vi har på sikt planlagt å ha prøve etter hver avsluttet kurs for å teste kursdeltakernes ferdigheter og eventuell holde en større prøve etter at trinn 4 er gjennomført, men dette fordrer at vi samarbeider med Universitetet i Tromsø bla. om krav til bestått eksamen. Det er etterspørsel etter samisk språkkurs, og språksenteret prøver så langt det lar seg gjøre å forsette å tilby dette i Ullsfjord, Nordkjosbotn og i byen. Dette har Språksenteret tatt utgangspunkt i også i høst. Men en stor utfordring ved planlegging av samisk kurs er om det skal være på dagtid eller kveldstid, samt hvor kursene skal arrangeres. Generelt så erfarer vi at de som melder seg på samiskkurs i byen ønsker å 2

3 gå på kurs på kveldstid, da de har arbeid på dagtid, mens de ut i distriktene (som i Ullsfjord ) gjerne vil ha kurs på dagtid, dette gjelder spesielt de som har gårdsdrift å tenke på. Hvor deltakerne kommer i fra i kombinasjon med hvor mobile de kan være skaper ofte også hodebry, med tanke på hvor vi egentlig skal arrangere de enkelte kursene. Vi erfarer at det er spesielt stor pågang til nybegynnerkurs, og at det er mange som fullfører, men utfordringen ligger i det å folk til fortsette også med de neste trinnene. Det bør være kontinuitet i de språkkursene vi setter igang, slik at de som begynner på trinn 1 skal komme seg gjennom alle de 4 trinnene, og da bør de helst også gå kursene uten opphold (dvs. starter man om høsten på et trinn, så fortsetter man med neste trinn igjen til våren). Deltakerne må følges opp til de kommer til et nivå hvor de først kan ta C-språk eksamen, for deretter Videre emne i samisk (det som tidligere het samisk semesteremne) på universitetet. Språkundersøkelse: Som ledd i det å kunne gi en best mulig tilpasset kurstilbud i samisk til folk, vurderer vi å gjennomføre en større språkundersøkelse i kommunen i 2006, kanskje i første omgang kun blant utvalgte kommunale etater/avdelinger innenfor skole, barnehage, helse, og også administrasjonen på rådhuset. Tanken er å få kartlagt blant annet språkkunnskaper hos kommunalt ansatte etatsvis/avdelingsvis, og avdekke hvilket behov de enkelte etater/avdelinger har for samisk språk i sitt arbeide for deretter å kunne tilby dem tilrettelagte kurs som kan brukes i det daglige arbeidet. Språkundersøkelsen er tenkt å utføres i samarbeid med fylkeskommunens språkkonsulent og Sametinget. Samisk undervisningshefte: Forrige daglig leder sammen med engasjert kurslærer Inger Anne Gaup utarbeidet et samisk kurshefte, og ble betraktet som et prøveprosjekt. Se halvårsrapport januar - juni Utarbeiding av undervisningshefter til bruk i språkundervisningen vil foregå kontinuerlig og vil derfor fortsette også i Vi samarbeider med Samisk språksenter i Kåfjord om undervisningsmateriale. Filmprosjektet i Lakselvbukt og på Sjursnes: Filmprosjektet som ble startet våren 2005 fortsatte i høst. Først var det fremvisning av vårens resultater på kunnskapsdagen Det samiske Tromsø 2. september der Bjarne Store Jakobsen presentert filmprosjektet. Deretter ble det filmet på Sjursnes skole i oktober der Trond Brede Andersen fra Tromsø tok seg av filmingen, dette pågikk parallelt med duodji kurset på Sjursnes skole med Jon Ole Andresen som kurslærer. Filmprosjektet vil fortsette vår 2006 og Samisk språksenter vil følge opp filmprosjektet. 3

4 Målet med filmprosjektet er å lage dokumentar film fra Ullsfjord som kan distribueres til skoler i Tromsø og andre interesserte. Se forøvrig også halvårsrapport januar - juni 2005 Treff for samiskelever 17. mars: Se halvårsrapport januar - juni Det nevnes der bla. at språksenteret ønsker å gjøre dette treffet til et årlig foretak. Innhold/tema for treffet varieres og det kan tenkes å arrangere to treff et for ungdomskole- og et for barneskole elever. Duodjiverksted: Prosjektet ble foreløpig lagt på is, blant annet på grunn av uavklart finansieringsløsninger og at forrige daglig leder sluttet på språksenteret. Det er ikke arbeidet mer med dette i høst, men prosjektet vil følges opp i en eller annen form i fremtiden. Man bør se nærmere på blant annet duodjiverkstedets bruksbehov, og også verkstedets sammenheng med allerede eksisterende bygninger i området ved grendehuset der språksenteret og vevstua er lokalisert, eventuelt også vurdere å utvide og pusse opp/oppgradere grendehuset, få til et flerbrukshus. Se forøvrig halvårsrapport januar - juni Samisk stedsnavn prosjekt: Språksenter har påtatt seg ansvaret for å videreføre et samisk stedsnavn prosjekt Samiske stedsnavn på Stuoranjárga, Tromsø kommune som Stine Benedikte Sveen har gjort for Kultur og idrett, Tromsø kommune. Samisk språksenter viderefører prosjektet og tar i løpet av vårhalvåret 2006 initiativ til å videreføre arbeidet med samiske stedsnavn. Se forøvrig halvårsrapport januar - juni 2005 Samisk bibliotekmateriale: Språksenteret har en del bøker i et lite samisk bibliotek, spesielt etter at forrige daglige leder våren 2005 var i Kautokeino og kjøpte inn bøker både på samisk og på norsk om samisk språk og samfunnsliv, samt en del CD er. Mange av de bøkene kan brukes til samisk undervisning og undervisning generelt. Filmer, bla. til opplæringsformål, finnes foreløpig ikke. Det må jobbes med å få til særskilte avtaler for slikt innkjøp. Arbeidet med å registrere bøker og annet bibilotekmateriale for utlån er det ikke gjort noe med denne høsten, men språksenteret har en dialog på gang med skolen om hvordan vi i praksis kan samarbeide om det samiske bibliotekmaterialet, og komme til 4

5 en eller annen form for løsning mht. til registrering, utlånsrutiner, lokalisering av bøkene (skolen og/eller språksenteret). Folkebiblioteket, som også er lokalisert på Lakselvbukt skole, utgjør sammen med skolebiblioteket et kombinasjonsbibliotek på Lakselvbukt skole. I dette biblioteket skal det være ca bøker med samisk tema, og kun 2-3 CD er. Se også halvårsrapport januar - juni 2005 Ullsfjordskolene og organisering av samiske temaer: Husflids (duodji) prosjekt på Sjursnes og Østre Ullsfjord skolen ble gjennomført september/oktober. Kurslærer var den anerkjente samiske kunsthåndverkeren Jon Ole Andersen fra Karasjok Først hadde Jon Ole undervisning på Lakselvbukt skole av 19 elever fra Østre Ullsfjordskolen (Lakselvbukt skole og Olderbakken skole) i 3 dager. Deretter reiste han til Sjursnes skole og hadde undervising av 23 elever der i 3 dager. På sjursnes gikk for øvrig filmprosjektet (nevnt ovenfor) parallelt med duodjikurset. Samisk språksenter fulgte opp prosjektene, og tok seg spesielt av alt det praktiske i forhold til det økonomiske, engasjering og losjering av kurslærer etc. Samarbeidet mellom Samisk språksenter, Østre Ullsfjordskolen, Sjursnes skole og kurslærer var veldig bra. Duodji prosjekter: Skinnberedningskurs: Lakselvbukt Sameforening fikk på vårparten innvilget sin søknad om midler til skinnberedningskurs som da ble arrangert på Elvevoll i Lakselvdalen. Kurset ble gjennomført i juni/juli med deltakere fra Ramfjord, Olderbakken og Lakselvbukt, i alt 10 kursdeltakere. Kurset gikk som det skulle og var vellykket. Se forøvrig også halvårsrapport januar - juni 2005 Oppfølging og videreføring av kofteprosjektet: Tromsø - Ullsfjordkofta har vært lansert for offentligheten, bl.a under utstillingen Min drakt min historie på Perspektivet museum, under åpningen av Rådhuset i august der ordfører Hermann Kristoffersen fikk overrakt en kofte, og på den samiske informasjonsdagen i Rådhushallen 2. september. Et hefte, oppskrift, for Ullsfjordkoften er under utarbeiding og skal trykkes opp. Det skal også utarbeides modeller for lue, samt frynsing av kofta. Det er stor interesse for Tromsø-Ullsfjordkofta, og det vil bli avholdt sykurs i Det nevnes i halvårsrapporten januar - juni 2005 at et av tiltakene som ikke er gjennomført eller er under planlegging er lue og frynsekurs. 5

6 Skalle-/komage- og komagebåndkurs: Moskavuona NSR /Ullsfjord NSR søkte tidlig på sommeren 2005 om midler til kurs i Skalle-/komage sying og komagerbåndkurs og var planlagt å gjennomføres i september/oktober. Søknaden ble innvilget, men kurset ble utsatt til vårhalvåret Dette kurset kan sees i sammenheng med kofteprosjektet nevnt ovenfor. Vevkurs: Lakselvbukt husflidslag søkte tidlig på sommeren 2005 om midler til vevkurs og var planlagt å gjennomføres i august/september. Søknaden ble innvilget, men kurset ble utsatt til vårhalvåret Se også halvårsrapport januar - juni 2005 Innsamling av fortellinger og eventyr fra Ullsfjord: Språksenteret engasjerte Inger Anne Pulk til å jobbe med innsamling av samiske sagn og eventyr fra Ullsfjord i 3 måneder (mai-juli 2005). Pulk nevner i rapporten at prosjektet opprinnelig var innsamling av samiske eventyr og sagn, men innsamlingen omfatter ikke kun dette, men også lokale historier fra Ullsfjorden. Av prosjektet gjenstår ett par intervjuer og å få ferdigstilt arbeidet, bla. skrive ut materialet. Prosjektet vil bli gjennomgått og evaluert av prosjektleder sammen med daglig leder i 2006, med sikt på å publisere materialet. Se for øvrig også halvårsrapport januar - juni Språkkafé: Språksenteret har ikke gjort noe med språkkafé denne høsten, bortsett fra at daglig leder og medarbeider har hatt noen samtaler om dette og vil prøve å få til noe. I Tromsø by har det også vært etablert lignende tiltak av frivillige, men i følge tilbakemeldinger språksenteret har fått så har det der også vært lite aktivitet denne høsten. Språksenteret vil derfor jobbe for at språkaféen også i byen dras igang igjen. Dette er et viktig arena for samiske språkkurselever og andre som vil lære seg å kommunisere på samisk i et mer uformelt miljø. Se forøvrig halvårsrapport januar - juni Samisk informasjons dag: Samisk språksenter var delaktig for å få til denne dagen - kunnskapsdagen Det samiske Tromsø som ble arrangert 2. september i Tromsø, både ved å sitte i arbeidskomiteen ved daglig leder, bidra økonomisk, holde stand, samt delta med innlegg på Kunnskapsmaraton -delen av arrangementet (forelesningene i kommunstyresalen på rådhuset). 6

7 Dette var en fin måte å profilere og markedsføre språksenteret og dets virksomhet ovenfor det store publikum, samtidig som det er viktig at språksenteret deltar aktivt på slike arrangementer og på den måten gjør seg mer synlig. Av våre prosjekter presenterte Bjarne Store Jakobsen for tilhørerne i kommunstyresalen filmprosjektet som elevene i Ullsfjord hadde laget vår 2005, samt at filmene ble vist i Verdensteateret. Se nærmere om filmprosjektet lenger ovenfor. Margareth Guttorm og Marit Elvevoll presenterte Tromsø-Ullsfjordkofta, om rekonstrueringen av den, og de hadde også stand i rådhusets foajé. Gimle studentbarnehage, samisk avdeling, tur til Kåfjord: Gimle studentbarnehage, samisk avdeling Gearpmas søkte språksenteret om midler til tur til Kåfjord, noe språksenteret innvilget, under forutsetning at det er et samarbeide mellom barnehagen og språksenteret. Målet for turen var at de ønsket at alle barn og voksne på Gearpmas skulle bli bedre kjent med mangfoldet i samisk kultur og ønsket å fokusere på sjøsamisk kultur, og spesielt at de barna som har sjøsamisk bakgrunn skulle få mulighet til å få styrket sin sjøsamiske identitet. Språksenteret hadde en god dialog med barnehagen om opplegget både før og etter turen. Samtidig så vi også på dette som en mulighet til å gjøre språksenteret mer kjent for barnehagen, samt en form for innledning til et samarbeid mellom Gimle studentbarnehage og språksenteret om mulige prosjekter som kan være med på å fremme samisk språk og kultur i barnehagen. Lakselvbukt husflidlags årlige salgsmesse: I samarbeide med Lakselvbukt husflidslag hadde Samisk språksenter for første gang åpent i forbindelse med husflidslagets årlige salgsmesse som i år var på lørdag 26. november. Språksenteret så dette som enda en mulighet til å profilere seg selv. Språksenterets lokaler var åpne, og vi fyrte i lavvoen som står ved grendehuset, tente fakler som skulle vise vei fra grendehuset og frem til lavvoen, og ga de besøkende mulighet til å stikke innom lavvoen å få seg en kopp kaffe og slå av en prat. I forkant av dagen ble salgsmessen, samt at også språksenteret var åpnet, kunngjort i avisen, hengt opp oppslag, sendt informasjon pr. til diverse samiske lag og foreninger. Språksenteret tar sikte på å ha åpen dag også ved fremtidige salgsmesser. Andre tiltak: Av andre tiltak for høsten 2005 kan vi nevne at vi har prøvd å gjøre oss kjent med de andre språksentrene og deres virksomhet, samt gjøre oss til kjenne ovenfor dem. Blant annet hadde vi en studietur til Samisk språksenter i Manndalen/Kåfjord ganske tidlig i høst etter at vi ble ansatt her for å få informasjon om det arbeidet de har gjort og de erfaringer de har høstet opp gjennom årene, spesielt det med arrangering av språkkurs. 7

8 Samarbeidet med de andre språksentrene er nyttig, og spesielt språksenteret i Manndalen har en god del språkkursmateriale som vi kan benytte oss når vi utarbeider kursmateriale til bruk i vårt område. Etter forespørsel fra Lakselvbukt Utviklingslag skrev vi en artikkel i deres informasjonshefte Utviklings NYTT (utgis 3-4 ganger i året), der vi presenterte oss ansatte og språksenteret og dets virksomhet. Vi ser det som veldig viktig at vi får slike muligheter til å drive generell informasjonsvirksomhet ovenfor befolkningen om språksenterets arbeid. Øvrige tiltak for første halvdel av 2005 (se også halvårsrapport januar - juni 2005): Markering av Samefolkets dag Samarbeid med Prestvannet skole om skoletur for ungdomskoleelever og samarbeid om samisk elevtreff i Tromsø Samarbeid med samisk foreldrenettverk i Tromsø om Samisk skole forestilling Samarbeid med Ullsfjordskolene og barnehagen: duodjikurs på skolen i Lakselvbukt og i Sjursnes (fortsatte på høsten), reinkjøring Annonse i den lokale telefonkatalogen for Østre del av Ullsfjord. Der står det info om språksenteret og dets virksomhet. Rypesnarekurs i februar (ikke nevnt i halvårsrapporten januar - juni 2005) Oppsummering/oppnådde resultater: Med bakgrunn i halvårsrapporten januar - juni 2005 for virksomheten, der alle tiltak for 2005 er tatt med, som enten gjennomførte eller som skulle følges opp/videreføres, oppsummeres følgende: En god del av tiltakene i henhold til de planer som foreligger ble gjennomført i Frem til sommeren 2005 var det en del tiltak som ikke var gjennomført eller var under planlegging (jfr. halvårsrapporten januar - juni 2005): Språkkafé: ikke arbeidet med det i høst: Oppfølging: det vil bli arbeidet med dette i Davvin 4 kurs: ikke gjennomført i høst. Det ble sendt invitasjon til de aktuelle kursdeltakerne, men ingen av dem kunne denne høsten. Oppfølging: prøve å få til kurset i løpet av Lue- og frynsekurs: ikke arbeidet med det i høst. Kurset kan betraktes som en oppfølging og en del av kofteprosjektet. Oppfølging: vil i løpet av 2006 se nærmere på dette. Kofteprosjektet: Utarbeiding av hefte. I løpet av 2006 Lue- og frynsekurset (se ovenfor) 8

9 Kurs i sying av komager/skaller, samt veving av komage-/skallebånd: ikke gjennomført i høst, utsatt til Oppfølging: vil bli arrangert vårhalvåret Mulig at kurset må splittes opp i to deler: kurs i komage-/skallesying og kurs i veving av komage-/skallebånd. Vevkurs: ikke gjennomført i høst, utsatt til Oppfølging: vil bli arrangert vårhalvåret Lokaler og utstyr Kontor, lagring, møblement, arkiv: Samisk språksenters fysiske areal, som er lokalisert på Lakselvbukt grendehus, består av 1 kontor som daglig leder og medarbeider deler og 1 kombinert klasserom/møterom til bruk i samisk undervisning og møter. Kontorforholdene trenger utbedring og bedre plass, herunder også lagerplass og kontorplass for eventuelle prosjektarbeidere og lignende. Imidlertid har vi tilgang til grendehusets kjøkken, toaletter, og kan også benytte oss av salen dersom behov (og ikke kolliderer med andre arrangementer). Det har i hele 2005 vært planer om å kjøpe møbler i gangen på grendehuset, i samarbeid med Grendehusstyret (Tromsø kommune), da de møblene som er der nu er gamle og slitte. Språksenteret bruker gangen til å ta i mot gjester, å ha møter og pauserom, og slik det er nu er det verken representativt for språksenteret eller grendehuset generelt. Innkjøp av møbler vil skje i Det finnes ingen oppbygd og organisert arkiv og rutiner for arkivering av inn- /utgående brev, notater, personalsaker og andre dokumenter her på språksenteret. Alt er stort sett i permer, og mye av dette er ikke registrert/journalført og heller ikke sikret (for eksempel mot brann). En god del dokumenter som angår språksenteret er journalført og arkivert på rådhuset i byen, noe av dette har den nye daglige leder fått overrakt kopier av. Oppbygging av arkiv blir fulgt opp i Data, videokonferanseutstyr, nettverk: Språksenteret har 1 stasjonær PC og 1 laptop (bærbar PC) som er blitt innkjøpt i I høst ble det investert i en fargelaserskriver, som er meget nyttig i bla. utarbeidelse av språkkursmateriale. Videre ble det også innkjøpt en skanner. For 2006 planlegges det å kjøpe enda 1 stasjonær og 1 bærbar PC. Språksenteret disponerer videokonferanse utstyr (A/V) til bruk i bla. samisk undervisning. Det var planer om å allerede denne høsten ta i bruk videokonferanse utstyr til samisk undervisning for på den måten å kunne gi tilbud også ut i distriktene forøvrig, pga. lange avstander. Samisk språksenter har dessverre ikke kunne ta A/V-utstyret i bruk i høst pga. de (manglende) tekniske løsninger som finnes på språksenteret for øyeblikket: 9

10 Språksenteret var frem til seinhøsten knyttet opp mot domenet tromsoskolen, via en fysisk kabel som i sin tid ble lagt fra Lakselvbukt skole og opp til språksenteret for å få til nettbasert fjernundervisning. Imidlertid har også behovet for å bli knyttet opp kommunens intranett blitt større og større, i og med at språksenteret administrativt er underlagt kommunen. I høst ble språksenteret omsider knyttet til det kommunale intranettet, men det ble da på bekostning av linjen til tromsoskolen som var ment å serve videokonferanseutstyret i språksenterets klasserom. Denne løsningen med en enkel linje er ikke tilfredsstillende for de behov som språksenteret har. Dette vil bli tatt opp med kommunens IT-senter, så snart som mulig i 2006 for å komme frem til en tilfredsstillende løsning. Annet utstyr: I 2005 ble det også kjøpt inn videokamera utstyr og tv. Samisk språksenter har også bla. lavvo som står oppreist i området Grendehuset/Vevstua, digitalkamera, CD/radio avspiller som bl.a.brukes i språkundervisningen. Deltakelse på møter, kurs, seminarer, konferanser høsten 2005 Daglig leder: Rådet for språksenteret avholdt 1 møte i høst 6 avd. møter på Kultur og Idrett 1 studietur til Samisk språksenter, Manndalen 1 planleggingsmøte i byen angående kunnskapsdagen Det samiske Tromsø, daglig leder var med i arbeidskomiteen for denne dagen Deltatt med stand på Kunnskapsdagen Det samiske Tromsø 2. sept, rådhuset, samt holdt innlegg om samisk språksenter under forelesningene 1 møte i Nordkjosbotn med Øistein Hanssen - prosjektsøknad Deltatt på metodikk kurs Samisk språksenter Manndalen/Kåfjord 1 møte med Gimle studentbarnehage, samisk avd. - prosjekt og samarbeid 1 møte med Samisk foreldrenettverk - prosjekter og samarbeid 3 møter med husflidslaget - prosjekter og samarbeid, samt salgsmessa Besøk på Sjursnes skole i forb. med duodji kurs Jon Ole Andersen og filmprosjektet 1 møte med rektor Walborg Fossan/lærer Berit Guttormsen angående skolebiblioteket/språksenter samiske litteratursamling - samarbeid Deltatt på Språksosiologisk seminar, Samisk høgskole Kautokeino Deltatt på Troms fylkeskommunes samekonferanse nov Deltatt på seminar for språksentrene på Árran Lulesamiske senter, Tysfjord 1 fellesmøte møte på rådhuset angående språksenterets fremtidige organisering 1 åpent planleggingsmøte angående markering av Samefolkets dag 2006 i Tromsø En del møter på rådhuset, adm.rutiner, arkiv, etc. Medarbeider: Rådet for språksenteret avholdt 1 møte i høst 10

11 1 studietur til Samisk språksenter, Manndalen 1 planleggingsmøte i byen angående kunnskapsdagen Det samiske Tromsø Deltatt med stand på Kunnskapsdagen Det samiske Tromsø 2. sept, rådhuset Deltatt på metodikk kurs Samisk språksenter Manndalen/Kåfjord 1 fellesmøte møte på rådhuset angående språksenterets fremtidige organisering Noen møter med engasjert kurslærer Marit Berit Eira, planlegging og tilrettelegging av språkkursene Vurdering av språksenterets virksomhet i nåtid og fremtid - status og mål og utfordringer Forrige daglige leder evaluerte språksenterets virksomhet frem til hun sluttet sommeren 2005, så det vises til hennes evaluering i halvårsrapporten sin for januar juni Språksenteret er nå over den første fasen, der målsetningen jo var å få til et permanent språksenter. Arbeidet fremover blir å bygge opp og utvikle det videre. I praksis betyr dette språksenteret blant annet må få på plass administrative rutiner, etablere arkiv, bygge opp samisk bibliotek, knytte kontakter for fremtidig samarbeid, jobbe videre med stedsnavn og med tiden utvikle en database i forbindelse med det, jobbe videre med planlegging og tilrettelegging av samisk kurs, gjøre oss fortsatt kjent med vårt arbeide og gjøre oss fortsatt kjent med lokalbefolkningen og mye mer. Alt dette både i et kortsiktig og langsiktig perspektiv. Samtidig må planer legges fremover, alt fra handlingsplan til virksomhetsplan, årsplan, og mer langsiktige planer, og det blir en del møtevirksomhet. I høst ble det klart at Samisk språksenter vil få en omorganisering i 2006, som innebærer at det opprettes et styre for senteret i løpet av Tromsø kommune skal fortsatt ha det administrative ansvaret for språksenteret. Å få et styre på plass for språksenteret ser vi på som en naturlig del av videreutviklingen av språksenteret. Det gir klarere retningslinjer å jobbe ut ifra i henhold til de til enhver tid definerte målsettinger som språksenteret skal ha, samt at det ikke minst for de ansatte vil gi ryggrad og trygghet i deres arbeide. Språksenterets hovedmålsetning er at det skal være et kompetansesenter som arbeider med å fremme samisk språk og kultur, og vil ha Tromsø kommune og regionen forøvrig som sitt virkeområde. Revitalisering av samisk språk i regionen står sentralt i språksenterets arbeid, der også kultur- og identitets aspektet skal ivaretas - språksenteret skal være identitetsskapende. Språksenteret har også som mål, og vil tilstrebe seg at det med tiden også vil kunne fungere som et informasjonssenter der folk kan henvende seg hvis de for eksempel har spørsmål som angår samisk språk og kultur, samiske stedsnavn, finne frem til rette samiske personer og samiske instanser ved behov og ellers være behjelpelige ovenfor alle som henvender seg til oss om både små og store saker i den samiske verden. Vi vil også legge tilrette for at samisk litteratur blir tilgjengelig i samarbeid med biblioteket i Lakselvbukt og hovedbiblioteket i Tromsø. 11

12 Språksenterets virksomhet vil være å arrangere samisk språkkurs, kurs i tradisjonell samisk håndverk, utarbeide læremidler til bruk i samisk undervisning, arbeide med samiske stedsnavn, markere samefolkets dag og ellers andre tiltak som fremmer samisk språk og kultur i egen regi og i samarbeid med lag og foreninger. Vi vil spesielt ha fokus på det sjøsamiske aspektet i vårt arbeid og i den videre oppbyggingen og utviklingen av språksenteret Et av Samisk språksenterets oppgaver og utfordringer, er å bygge opp et nettverk og få til et godt samarbeide med diverse aktører både lokalt, innen hele kommunen og også regionalt utover kommunen. Vi er rett og slett avhengige av å få til et så bredt samarbeid som mulig i og med at språksenteret er et lite senter pr. i dag med få stillinger. Vi som ansatte er veldig fokusert på dette og vil selvsagt jobbe for å få dette til, men dette må gjøres i lag med både lokale og regional krefter. Vi har denne høsten allerede i en del noen sammenhenger oppfordret folk i Lakselvbukt og ellers rundt omkring i regionen til å ta kontakt med oss, ringe oss, send e-post, stikke innom senteret, dersom de har noe på hjertet og de har gode ideer til prosjekter. For oss ansatte er det også viktig å få folk til å føle tilhørighet til språksenteret, og det er de som er og vil være brukere av språksenteret, det er folk der ut som er ressurspersoner og som i lag med oss ansatte kan gjøre det mulig å videreutvikle språksenteret. Halvårsrapporten for juli-desember 2005 er sendt til: - Sametinget ved Sametingrådets nestleder Johan Mikkel Sara - Sametingets språkavdeling Anne Britt Hætta - Troms fylkeskommune, Raimo Valle - Tromsø kommune: Leder for Kulturkomiteen Britt Sofie Illguth og Kultursjef Kåre Sørensen - Språksenterets rådsmedlemmer (6) For følgende tiltak finnes det rapporter, og kan ettersendes dersom behov: Samiskkurs 1 i byen, kurslærer Marit Berit Eira Samisk kurs 1 i Lakselvbukt, foreløpig rapport, kurslærer og språksentermedarbeider Eli-Anne Guttorm Duodji prosjekt Østre Ullsfjordskolen Duodji prosjekt Sjursnes skole Skinnberedningskurs, Lakselvbukt Sameforening Innsamling av fortellinger og eventyr fra Ullsfjord, foreløpig rapport, prosjektleder Inger Anne Pulk Kunnskapsdagen Det samiske Tromsø, Tromsø sameforening Tur til Kåfjord, Gimle studentbarnehage, samisk avdeling 12

Virksomhetsplan 2007-2009

Virksomhetsplan 2007-2009 Virksomhetsplan 2007-2009 Moskavuona Sámi giellaguovddáš / Samisk språksenter i Ullsfjord eies og drives av Tromsø kommune, der kommunen har ansvaret for lokaler, økonomien, og for de ansatte. Sametinget,

Detaljer

SFF-NettOPP Nu nr. 4-2006 1. årg.

SFF-NettOPP Nu nr. 4-2006 1. årg. SFF-NettOPP Nu nr. 4-2006 1. årg. En internett avis fra SFF Samenes Folkeforbund Landsmøte 2006 Lakselvbukt sameforening SFF arrangeret 16. - 18. juni et vellykket Landsmøte i storslått natur! Málak SFF,

Detaljer

Evaluering av samiske språksentre

Evaluering av samiske språksentre Rapport 2012:6 Evaluering av samiske språksentre Aajege Vigdis Nygaard Áila Márge Varsi Balto Marit Solstad Karl Jan Solstad Tittel : Forfatter : Evaluering av samiske språksentre Vigdis Nygaard, Áila

Detaljer

Gáisi Giellaguovddáš/ Språksenter. -Vedtekter -Virksomhetsplan (2010-2012)

Gáisi Giellaguovddáš/ Språksenter. -Vedtekter -Virksomhetsplan (2010-2012) Gáisi Giellaguovddáš/ Språksenter -Vedtekter -Virksomhetsplan (2010-2012) Vedtekter for Gaisi Språksenter 1 FORMÅL Gaisi Språksenter har som hovedmål å være et lokalt- og regionalt kompetansesenter for

Detaljer

Àja sàmi musea 2010-2015

Àja sàmi musea 2010-2015 Plan for samisk museumsvirksomhet i nordlige Midt- Troms og Nord- Troms Àja sàmi musea 2010-2015 Godkjent av styret, Senter for Nordlige folk AS / Davvi álbmogiid guovddáš OS, 5. juni 2009 1. Innledning

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Prosjektrapport nr. 20/2004. Det lille ekstra

Prosjektrapport nr. 20/2004. Det lille ekstra Prosjektrapport nr. 20/2004 Det lille ekstra Brukererfaringer fra Kristiansand kommunes prosjekt Fritid med Bistand en alternativ metode til bruk av tradisjonelle støttekontakter Trond Stalsberg Mydland

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

Blir verktøyet brukt? Evaluering av UTSYN Oppfølging Siste kartlegging: Bruk og vurdering av Verktøykassen

Blir verktøyet brukt? Evaluering av UTSYN Oppfølging Siste kartlegging: Bruk og vurdering av Verktøykassen Prosjektrapport nr. 9/2001 Blir verktøyet brukt? Evaluering av UTSYN Oppfølging Siste kartlegging: Bruk og vurdering av Verktøykassen Anne Halvorsen Tittel Forfattere Blir verktøyet brukt? Evaluering av

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer FS06I.fri(07) ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Overordnet hovedmålsetning for Frivillighetssentralen... 1 2. Hovedmål for året 2006... 1 3. Virksomheten

Detaljer

Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4

Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4 1 Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4 Kartlegging av flerspråklige barn Spredning av erfaringer fra de tre første årene Årsrapport 2009 Innledning... 4 Det

Detaljer

Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord

Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Rapport 2010:7 Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Vigdis Nygaard Monica Bjerklund Tittel : Forfattere : Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Vigdis Nygaard

Detaljer

Prosjektet Liv i fjøsan. Sluttrapport. ("Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner") 2009-2013

Prosjektet Liv i fjøsan. Sluttrapport. (Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner) 2009-2013 Prosjektet Liv i fjøsan ("Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner") 2009-2013 Sluttrapport 2 1 Bakgrunn og formål med prosjektet Endringer i bosetting, bruksstruktur og driftsforhold i landbruket

Detaljer

Sluttrapport fra prosjekt STØFRI

Sluttrapport fra prosjekt STØFRI VHSS Rapport nr. 03/ 2010 Sluttrapport fra prosjekt STØFRI Støtte, kontakt og fritidsaktivitet - støttekontaktens rolle Line Merethe Bergli Tittel: Undertittel: Forfatter: Sluttrapport fra prosjekt STØFRI

Detaljer

AUDIOGRAF I INTERKOMMUNAL REHABILITERING

AUDIOGRAF I INTERKOMMUNAL REHABILITERING AUDIOGRAF I INTERKOMMUNAL REHABILITERING En evaluering av prosjekt FORORD Rapporten oppsummerer prosjektet «Audiograf i interkommunal rehabilitering» som ble gjennomført i perioden fra september 2011 til

Detaljer

Prosjektrapport NK LMS 1/2010. På lag med familien for bedre mestring av hverdagen

Prosjektrapport NK LMS 1/2010. På lag med familien for bedre mestring av hverdagen Prosjektrapport NK LMS 1/2010 På lag med familien for bedre mestring av hverdagen Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring Oslo universitetssykehus HF, Aker - april 2010 Michelle Chinnappen og

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli Krafttak for norskopplæring et første inntrykk Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt

Detaljer

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor VHSS Rapport nr. 6/ 2010 Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor Sluttrapport fra utviklingsprosjekt Svein Bergem & Lina Godal Tittel: Tilpasning og opplæring i bruk

Detaljer

17.01.2011 19.01.2011 24.01.2011 02.02.2011 22.02.2011 01.03.2011

17.01.2011 19.01.2011 24.01.2011 02.02.2011 22.02.2011 01.03.2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802699 : E: G10 : Liv Kjersti Sandve Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Utvalg for byutvikling

Detaljer

Spesiell undervisning for alle

Spesiell undervisning for alle videregående skole Bjertnes Spesiell undervisning for alle Rapport over arbeidet med Ny GIV og IKO ved Bjertnes videregående skole 2012/13 Marie Westreng Pettersen 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Ny GIV/

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 Innhold 1. Selvhjelp Norges organisering/struktur... 2 2. Samlet vurdering av distriktskontorenes

Detaljer

En oppsummering av erfaringer fra prosjektet Flerkulturell forståelse i høgere utdanning

En oppsummering av erfaringer fra prosjektet Flerkulturell forståelse i høgere utdanning En oppsummering av erfaringer fra prosjektet Flerkulturell forståelse i høgere utdanning Trine Berg og Karen Bøhle Aarhus 1 INNHOLD: SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING... 4 MANDAT... 4 BEGREPSAVKLARING... 5 RAPPORTENS

Detaljer

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen Prosjektrapport nr. 36/2004 Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Tittel Forfatter Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Rapport Prosjektrapport

Detaljer

ÅRSMELDING 2004 FRIVILLIGHETSSENTRALEN I LILLEHAMMER

ÅRSMELDING 2004 FRIVILLIGHETSSENTRALEN I LILLEHAMMER ÅRSMELDING 2004 FRIVILLIGHETSSENTRALEN I LILLEHAMMER Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2004 for Frivillighetssentralen i Lillehammer INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Overordnet hovedmålsetning

Detaljer

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Statusrapport 2006 Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Finansiert av: Sosial og helsedirektoratet og Lyngen kommune Administrert av: Stiftelsen Angstringen Norge

Detaljer

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR...

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... ÅRSMELDING 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... 4 1.1 Organisering og drift... 4 1.2 Styret 2011-2012... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2012... 5 1.4 Ansatte gjennom 2012... 5 1.5 Lokaler...

Detaljer