Halvårsrapport for Samisk språksenter i Ullsfjord Juli - desember 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Halvårsrapport for Samisk språksenter i Ullsfjord Juli - desember 2005"

Transkript

1 Halvårsrapport for Juli - desember 2005 Innledning Halvårsrapporten er utformet av ny daglig leder Arnstein Johnskareng som tiltrådte i august Forrige daglig leder - Emily Pope Bjørsmo - skrev halvårsrapport for perioden januar - juni 2005, slik at halvårsrapporten for andre del av 2005 bygger videre på den rapporten. Organisering av Språksenteret Samisk språksenters organisering har i andre halvdel av 2005 vært det samme som tidligere, med unntak av at rådet for språksenteret i løpet av høsten fikk noen nye folk: Ny daglig leder Arnstein Johnskareng inn for Emily Pope Bjørsmo Per Klemetsen Hætta inn for Berit Merete Nystad, Senter for samisk studier UiTØ og Berit Louise Utsi inn for Inger Anne Pulk, Samisk foreldrenettverk Se for øvrig halvårsrapport januar - juni 2005 Samisk språksenter vil få en omorganisering i 2006, som innebærer at det opprettes et styre for senteret i løpet av Tromsø kommune skal fortsatt ha det administrative ansvaret for språksenteret. Arbeidet med forslag til vedtekter og styringsmodell starter vårhalvåret Tiltak - aktiviteter 2005 Tiltakene er stort sett i forhold til virksomhetsplanen for år 2005 (se vedlegg til halvårsrapporten januar - juni 2005). En del av tiltakene ble gjennomført i 2005, noen av disse videreføres og noen ble utsatt til På bakgrunn av halvårsrapporten for januar - juni 2005 av forrige daglige leder om videreføring og oppfølging av prosjekter kommenteres disse også i en del av prosjektene nedenfor - i forhold til halvårsrapporten for januar - juni Språkkurs: Samisk språkkurs vår 2005: Samiskkurs 2 for kommuneansatte i byen Samiskkurs 2 på Nordkjosbotn Samiskkurs 1 for nybegynnere i byen Se halvårsrapport januar - juni 2005 om disse tre kursene. 1

2 Samiske språkkurs høst 2005: Samiskkurs 1 for nybegynnere i byen: Samisk språksenter engasjerte Marit Berit Eira som lærer på dette kurset. Hun har lang erfaring i å undervise i samisk, også for voksne og pleier å bli engasjert av Folkeuniversitet til å holde samiske kurs. Det var 12 deltakere på kurset, med varierende oppmøte. Noen av dem begynte først litt lenger ut i kurset og én deltaker valgte å slutte midt i kurset. Kurslærer gir tilbakemelding om at hennes erfaring er at de som vil begynne på samisk kurs må begynne innen tredje kurskveld for å kunne følge med. Kursdeltakerne var veldig fornøyde med Marit Berit som lærer og var stort sett fornøyd med kurset ellers. Kurset ble holdt på kveldstid på Tromsø Maritime skole, 2 kvelder i uka, 3 timer pr. kveld over 6 uker, til sammen 36 timer. Samisk 1 for nybegynnere i Lakselvbukt: Kurset startet seint på året og vil fortsette på nyåret (2006). 4 personer fra området her (inkl. Laksvatn) meldte sin interesse og begynte på kurset, 2 av dem har kunnet følge kurset nesten hver gang. Kurset er på språksenteret og går på dagtid, 2 ganger i uka, 3 timer pr. gang, til sammen 36 timer. Kurslærer er språksenter medarbeider Eli-Anne Guttorm. Vi tilbød også følgende kurs høst 2005, men måtte dessverre avlyses av forskjellige grunner: Samisk 4 / Davvin 4 i Ramfjord (for de som gjennomførte Samisk 3/ Davvin 3 i Ramfjord høst 2004), Samisk 3 i Nordkjosbotn (for de som gjennomførte Samisk 2 i Nordkjosbotn vår 2005), Samisk 2 i byen (for de som gjennomførte Samisk 1 i byen vår 2005) og Samisk 3 i byen (for kommunalt ansatte som gjennomførte Samisk 2 i byen vår 2005). Vi har i høst arbeidet en del med kursplanlegging, oppfølging og forsøk på gjennomføring av språkkurs. Det er også lagt en del arbeid i å utarbeide materiale til språkundervisningen, der vi lager egne undervisninghefter til de forskjellige språkkursene. Arbeidet med å lage kursmateriale til språkundervisningen vil foregå kontinuerlig og vil derfor fortsette også i Generelle kommentarer til språkkursene våre: Samiskkursene er blitt delt i fire trinn, Davvin 1-4 eller Samisk 1-4. I høst av har vi stort sett brukt vårt eget kursmateriale, og kun brukt Davvin bøkene som et tillegg i grammatikkdelen av kursene. Tanken er at vi med tida vil gå helt bort i fra Davvin bøkene i våre språkkurs. Hvert samisk kurs har 36 undervisningstimer, total 144 undervisningstimer (trinn1-4). Vi har på sikt planlagt å ha prøve etter hver avsluttet kurs for å teste kursdeltakernes ferdigheter og eventuell holde en større prøve etter at trinn 4 er gjennomført, men dette fordrer at vi samarbeider med Universitetet i Tromsø bla. om krav til bestått eksamen. Det er etterspørsel etter samisk språkkurs, og språksenteret prøver så langt det lar seg gjøre å forsette å tilby dette i Ullsfjord, Nordkjosbotn og i byen. Dette har Språksenteret tatt utgangspunkt i også i høst. Men en stor utfordring ved planlegging av samisk kurs er om det skal være på dagtid eller kveldstid, samt hvor kursene skal arrangeres. Generelt så erfarer vi at de som melder seg på samiskkurs i byen ønsker å 2

3 gå på kurs på kveldstid, da de har arbeid på dagtid, mens de ut i distriktene (som i Ullsfjord ) gjerne vil ha kurs på dagtid, dette gjelder spesielt de som har gårdsdrift å tenke på. Hvor deltakerne kommer i fra i kombinasjon med hvor mobile de kan være skaper ofte også hodebry, med tanke på hvor vi egentlig skal arrangere de enkelte kursene. Vi erfarer at det er spesielt stor pågang til nybegynnerkurs, og at det er mange som fullfører, men utfordringen ligger i det å folk til fortsette også med de neste trinnene. Det bør være kontinuitet i de språkkursene vi setter igang, slik at de som begynner på trinn 1 skal komme seg gjennom alle de 4 trinnene, og da bør de helst også gå kursene uten opphold (dvs. starter man om høsten på et trinn, så fortsetter man med neste trinn igjen til våren). Deltakerne må følges opp til de kommer til et nivå hvor de først kan ta C-språk eksamen, for deretter Videre emne i samisk (det som tidligere het samisk semesteremne) på universitetet. Språkundersøkelse: Som ledd i det å kunne gi en best mulig tilpasset kurstilbud i samisk til folk, vurderer vi å gjennomføre en større språkundersøkelse i kommunen i 2006, kanskje i første omgang kun blant utvalgte kommunale etater/avdelinger innenfor skole, barnehage, helse, og også administrasjonen på rådhuset. Tanken er å få kartlagt blant annet språkkunnskaper hos kommunalt ansatte etatsvis/avdelingsvis, og avdekke hvilket behov de enkelte etater/avdelinger har for samisk språk i sitt arbeide for deretter å kunne tilby dem tilrettelagte kurs som kan brukes i det daglige arbeidet. Språkundersøkelsen er tenkt å utføres i samarbeid med fylkeskommunens språkkonsulent og Sametinget. Samisk undervisningshefte: Forrige daglig leder sammen med engasjert kurslærer Inger Anne Gaup utarbeidet et samisk kurshefte, og ble betraktet som et prøveprosjekt. Se halvårsrapport januar - juni Utarbeiding av undervisningshefter til bruk i språkundervisningen vil foregå kontinuerlig og vil derfor fortsette også i Vi samarbeider med Samisk språksenter i Kåfjord om undervisningsmateriale. Filmprosjektet i Lakselvbukt og på Sjursnes: Filmprosjektet som ble startet våren 2005 fortsatte i høst. Først var det fremvisning av vårens resultater på kunnskapsdagen Det samiske Tromsø 2. september der Bjarne Store Jakobsen presentert filmprosjektet. Deretter ble det filmet på Sjursnes skole i oktober der Trond Brede Andersen fra Tromsø tok seg av filmingen, dette pågikk parallelt med duodji kurset på Sjursnes skole med Jon Ole Andresen som kurslærer. Filmprosjektet vil fortsette vår 2006 og Samisk språksenter vil følge opp filmprosjektet. 3

4 Målet med filmprosjektet er å lage dokumentar film fra Ullsfjord som kan distribueres til skoler i Tromsø og andre interesserte. Se forøvrig også halvårsrapport januar - juni 2005 Treff for samiskelever 17. mars: Se halvårsrapport januar - juni Det nevnes der bla. at språksenteret ønsker å gjøre dette treffet til et årlig foretak. Innhold/tema for treffet varieres og det kan tenkes å arrangere to treff et for ungdomskole- og et for barneskole elever. Duodjiverksted: Prosjektet ble foreløpig lagt på is, blant annet på grunn av uavklart finansieringsløsninger og at forrige daglig leder sluttet på språksenteret. Det er ikke arbeidet mer med dette i høst, men prosjektet vil følges opp i en eller annen form i fremtiden. Man bør se nærmere på blant annet duodjiverkstedets bruksbehov, og også verkstedets sammenheng med allerede eksisterende bygninger i området ved grendehuset der språksenteret og vevstua er lokalisert, eventuelt også vurdere å utvide og pusse opp/oppgradere grendehuset, få til et flerbrukshus. Se forøvrig halvårsrapport januar - juni Samisk stedsnavn prosjekt: Språksenter har påtatt seg ansvaret for å videreføre et samisk stedsnavn prosjekt Samiske stedsnavn på Stuoranjárga, Tromsø kommune som Stine Benedikte Sveen har gjort for Kultur og idrett, Tromsø kommune. Samisk språksenter viderefører prosjektet og tar i løpet av vårhalvåret 2006 initiativ til å videreføre arbeidet med samiske stedsnavn. Se forøvrig halvårsrapport januar - juni 2005 Samisk bibliotekmateriale: Språksenteret har en del bøker i et lite samisk bibliotek, spesielt etter at forrige daglige leder våren 2005 var i Kautokeino og kjøpte inn bøker både på samisk og på norsk om samisk språk og samfunnsliv, samt en del CD er. Mange av de bøkene kan brukes til samisk undervisning og undervisning generelt. Filmer, bla. til opplæringsformål, finnes foreløpig ikke. Det må jobbes med å få til særskilte avtaler for slikt innkjøp. Arbeidet med å registrere bøker og annet bibilotekmateriale for utlån er det ikke gjort noe med denne høsten, men språksenteret har en dialog på gang med skolen om hvordan vi i praksis kan samarbeide om det samiske bibliotekmaterialet, og komme til 4

5 en eller annen form for løsning mht. til registrering, utlånsrutiner, lokalisering av bøkene (skolen og/eller språksenteret). Folkebiblioteket, som også er lokalisert på Lakselvbukt skole, utgjør sammen med skolebiblioteket et kombinasjonsbibliotek på Lakselvbukt skole. I dette biblioteket skal det være ca bøker med samisk tema, og kun 2-3 CD er. Se også halvårsrapport januar - juni 2005 Ullsfjordskolene og organisering av samiske temaer: Husflids (duodji) prosjekt på Sjursnes og Østre Ullsfjord skolen ble gjennomført september/oktober. Kurslærer var den anerkjente samiske kunsthåndverkeren Jon Ole Andersen fra Karasjok Først hadde Jon Ole undervisning på Lakselvbukt skole av 19 elever fra Østre Ullsfjordskolen (Lakselvbukt skole og Olderbakken skole) i 3 dager. Deretter reiste han til Sjursnes skole og hadde undervising av 23 elever der i 3 dager. På sjursnes gikk for øvrig filmprosjektet (nevnt ovenfor) parallelt med duodjikurset. Samisk språksenter fulgte opp prosjektene, og tok seg spesielt av alt det praktiske i forhold til det økonomiske, engasjering og losjering av kurslærer etc. Samarbeidet mellom Samisk språksenter, Østre Ullsfjordskolen, Sjursnes skole og kurslærer var veldig bra. Duodji prosjekter: Skinnberedningskurs: Lakselvbukt Sameforening fikk på vårparten innvilget sin søknad om midler til skinnberedningskurs som da ble arrangert på Elvevoll i Lakselvdalen. Kurset ble gjennomført i juni/juli med deltakere fra Ramfjord, Olderbakken og Lakselvbukt, i alt 10 kursdeltakere. Kurset gikk som det skulle og var vellykket. Se forøvrig også halvårsrapport januar - juni 2005 Oppfølging og videreføring av kofteprosjektet: Tromsø - Ullsfjordkofta har vært lansert for offentligheten, bl.a under utstillingen Min drakt min historie på Perspektivet museum, under åpningen av Rådhuset i august der ordfører Hermann Kristoffersen fikk overrakt en kofte, og på den samiske informasjonsdagen i Rådhushallen 2. september. Et hefte, oppskrift, for Ullsfjordkoften er under utarbeiding og skal trykkes opp. Det skal også utarbeides modeller for lue, samt frynsing av kofta. Det er stor interesse for Tromsø-Ullsfjordkofta, og det vil bli avholdt sykurs i Det nevnes i halvårsrapporten januar - juni 2005 at et av tiltakene som ikke er gjennomført eller er under planlegging er lue og frynsekurs. 5

6 Skalle-/komage- og komagebåndkurs: Moskavuona NSR /Ullsfjord NSR søkte tidlig på sommeren 2005 om midler til kurs i Skalle-/komage sying og komagerbåndkurs og var planlagt å gjennomføres i september/oktober. Søknaden ble innvilget, men kurset ble utsatt til vårhalvåret Dette kurset kan sees i sammenheng med kofteprosjektet nevnt ovenfor. Vevkurs: Lakselvbukt husflidslag søkte tidlig på sommeren 2005 om midler til vevkurs og var planlagt å gjennomføres i august/september. Søknaden ble innvilget, men kurset ble utsatt til vårhalvåret Se også halvårsrapport januar - juni 2005 Innsamling av fortellinger og eventyr fra Ullsfjord: Språksenteret engasjerte Inger Anne Pulk til å jobbe med innsamling av samiske sagn og eventyr fra Ullsfjord i 3 måneder (mai-juli 2005). Pulk nevner i rapporten at prosjektet opprinnelig var innsamling av samiske eventyr og sagn, men innsamlingen omfatter ikke kun dette, men også lokale historier fra Ullsfjorden. Av prosjektet gjenstår ett par intervjuer og å få ferdigstilt arbeidet, bla. skrive ut materialet. Prosjektet vil bli gjennomgått og evaluert av prosjektleder sammen med daglig leder i 2006, med sikt på å publisere materialet. Se for øvrig også halvårsrapport januar - juni Språkkafé: Språksenteret har ikke gjort noe med språkkafé denne høsten, bortsett fra at daglig leder og medarbeider har hatt noen samtaler om dette og vil prøve å få til noe. I Tromsø by har det også vært etablert lignende tiltak av frivillige, men i følge tilbakemeldinger språksenteret har fått så har det der også vært lite aktivitet denne høsten. Språksenteret vil derfor jobbe for at språkaféen også i byen dras igang igjen. Dette er et viktig arena for samiske språkkurselever og andre som vil lære seg å kommunisere på samisk i et mer uformelt miljø. Se forøvrig halvårsrapport januar - juni Samisk informasjons dag: Samisk språksenter var delaktig for å få til denne dagen - kunnskapsdagen Det samiske Tromsø som ble arrangert 2. september i Tromsø, både ved å sitte i arbeidskomiteen ved daglig leder, bidra økonomisk, holde stand, samt delta med innlegg på Kunnskapsmaraton -delen av arrangementet (forelesningene i kommunstyresalen på rådhuset). 6

7 Dette var en fin måte å profilere og markedsføre språksenteret og dets virksomhet ovenfor det store publikum, samtidig som det er viktig at språksenteret deltar aktivt på slike arrangementer og på den måten gjør seg mer synlig. Av våre prosjekter presenterte Bjarne Store Jakobsen for tilhørerne i kommunstyresalen filmprosjektet som elevene i Ullsfjord hadde laget vår 2005, samt at filmene ble vist i Verdensteateret. Se nærmere om filmprosjektet lenger ovenfor. Margareth Guttorm og Marit Elvevoll presenterte Tromsø-Ullsfjordkofta, om rekonstrueringen av den, og de hadde også stand i rådhusets foajé. Gimle studentbarnehage, samisk avdeling, tur til Kåfjord: Gimle studentbarnehage, samisk avdeling Gearpmas søkte språksenteret om midler til tur til Kåfjord, noe språksenteret innvilget, under forutsetning at det er et samarbeide mellom barnehagen og språksenteret. Målet for turen var at de ønsket at alle barn og voksne på Gearpmas skulle bli bedre kjent med mangfoldet i samisk kultur og ønsket å fokusere på sjøsamisk kultur, og spesielt at de barna som har sjøsamisk bakgrunn skulle få mulighet til å få styrket sin sjøsamiske identitet. Språksenteret hadde en god dialog med barnehagen om opplegget både før og etter turen. Samtidig så vi også på dette som en mulighet til å gjøre språksenteret mer kjent for barnehagen, samt en form for innledning til et samarbeid mellom Gimle studentbarnehage og språksenteret om mulige prosjekter som kan være med på å fremme samisk språk og kultur i barnehagen. Lakselvbukt husflidlags årlige salgsmesse: I samarbeide med Lakselvbukt husflidslag hadde Samisk språksenter for første gang åpent i forbindelse med husflidslagets årlige salgsmesse som i år var på lørdag 26. november. Språksenteret så dette som enda en mulighet til å profilere seg selv. Språksenterets lokaler var åpne, og vi fyrte i lavvoen som står ved grendehuset, tente fakler som skulle vise vei fra grendehuset og frem til lavvoen, og ga de besøkende mulighet til å stikke innom lavvoen å få seg en kopp kaffe og slå av en prat. I forkant av dagen ble salgsmessen, samt at også språksenteret var åpnet, kunngjort i avisen, hengt opp oppslag, sendt informasjon pr. til diverse samiske lag og foreninger. Språksenteret tar sikte på å ha åpen dag også ved fremtidige salgsmesser. Andre tiltak: Av andre tiltak for høsten 2005 kan vi nevne at vi har prøvd å gjøre oss kjent med de andre språksentrene og deres virksomhet, samt gjøre oss til kjenne ovenfor dem. Blant annet hadde vi en studietur til Samisk språksenter i Manndalen/Kåfjord ganske tidlig i høst etter at vi ble ansatt her for å få informasjon om det arbeidet de har gjort og de erfaringer de har høstet opp gjennom årene, spesielt det med arrangering av språkkurs. 7

8 Samarbeidet med de andre språksentrene er nyttig, og spesielt språksenteret i Manndalen har en god del språkkursmateriale som vi kan benytte oss når vi utarbeider kursmateriale til bruk i vårt område. Etter forespørsel fra Lakselvbukt Utviklingslag skrev vi en artikkel i deres informasjonshefte Utviklings NYTT (utgis 3-4 ganger i året), der vi presenterte oss ansatte og språksenteret og dets virksomhet. Vi ser det som veldig viktig at vi får slike muligheter til å drive generell informasjonsvirksomhet ovenfor befolkningen om språksenterets arbeid. Øvrige tiltak for første halvdel av 2005 (se også halvårsrapport januar - juni 2005): Markering av Samefolkets dag Samarbeid med Prestvannet skole om skoletur for ungdomskoleelever og samarbeid om samisk elevtreff i Tromsø Samarbeid med samisk foreldrenettverk i Tromsø om Samisk skole forestilling Samarbeid med Ullsfjordskolene og barnehagen: duodjikurs på skolen i Lakselvbukt og i Sjursnes (fortsatte på høsten), reinkjøring Annonse i den lokale telefonkatalogen for Østre del av Ullsfjord. Der står det info om språksenteret og dets virksomhet. Rypesnarekurs i februar (ikke nevnt i halvårsrapporten januar - juni 2005) Oppsummering/oppnådde resultater: Med bakgrunn i halvårsrapporten januar - juni 2005 for virksomheten, der alle tiltak for 2005 er tatt med, som enten gjennomførte eller som skulle følges opp/videreføres, oppsummeres følgende: En god del av tiltakene i henhold til de planer som foreligger ble gjennomført i Frem til sommeren 2005 var det en del tiltak som ikke var gjennomført eller var under planlegging (jfr. halvårsrapporten januar - juni 2005): Språkkafé: ikke arbeidet med det i høst: Oppfølging: det vil bli arbeidet med dette i Davvin 4 kurs: ikke gjennomført i høst. Det ble sendt invitasjon til de aktuelle kursdeltakerne, men ingen av dem kunne denne høsten. Oppfølging: prøve å få til kurset i løpet av Lue- og frynsekurs: ikke arbeidet med det i høst. Kurset kan betraktes som en oppfølging og en del av kofteprosjektet. Oppfølging: vil i løpet av 2006 se nærmere på dette. Kofteprosjektet: Utarbeiding av hefte. I løpet av 2006 Lue- og frynsekurset (se ovenfor) 8

9 Kurs i sying av komager/skaller, samt veving av komage-/skallebånd: ikke gjennomført i høst, utsatt til Oppfølging: vil bli arrangert vårhalvåret Mulig at kurset må splittes opp i to deler: kurs i komage-/skallesying og kurs i veving av komage-/skallebånd. Vevkurs: ikke gjennomført i høst, utsatt til Oppfølging: vil bli arrangert vårhalvåret Lokaler og utstyr Kontor, lagring, møblement, arkiv: Samisk språksenters fysiske areal, som er lokalisert på Lakselvbukt grendehus, består av 1 kontor som daglig leder og medarbeider deler og 1 kombinert klasserom/møterom til bruk i samisk undervisning og møter. Kontorforholdene trenger utbedring og bedre plass, herunder også lagerplass og kontorplass for eventuelle prosjektarbeidere og lignende. Imidlertid har vi tilgang til grendehusets kjøkken, toaletter, og kan også benytte oss av salen dersom behov (og ikke kolliderer med andre arrangementer). Det har i hele 2005 vært planer om å kjøpe møbler i gangen på grendehuset, i samarbeid med Grendehusstyret (Tromsø kommune), da de møblene som er der nu er gamle og slitte. Språksenteret bruker gangen til å ta i mot gjester, å ha møter og pauserom, og slik det er nu er det verken representativt for språksenteret eller grendehuset generelt. Innkjøp av møbler vil skje i Det finnes ingen oppbygd og organisert arkiv og rutiner for arkivering av inn- /utgående brev, notater, personalsaker og andre dokumenter her på språksenteret. Alt er stort sett i permer, og mye av dette er ikke registrert/journalført og heller ikke sikret (for eksempel mot brann). En god del dokumenter som angår språksenteret er journalført og arkivert på rådhuset i byen, noe av dette har den nye daglige leder fått overrakt kopier av. Oppbygging av arkiv blir fulgt opp i Data, videokonferanseutstyr, nettverk: Språksenteret har 1 stasjonær PC og 1 laptop (bærbar PC) som er blitt innkjøpt i I høst ble det investert i en fargelaserskriver, som er meget nyttig i bla. utarbeidelse av språkkursmateriale. Videre ble det også innkjøpt en skanner. For 2006 planlegges det å kjøpe enda 1 stasjonær og 1 bærbar PC. Språksenteret disponerer videokonferanse utstyr (A/V) til bruk i bla. samisk undervisning. Det var planer om å allerede denne høsten ta i bruk videokonferanse utstyr til samisk undervisning for på den måten å kunne gi tilbud også ut i distriktene forøvrig, pga. lange avstander. Samisk språksenter har dessverre ikke kunne ta A/V-utstyret i bruk i høst pga. de (manglende) tekniske løsninger som finnes på språksenteret for øyeblikket: 9

10 Språksenteret var frem til seinhøsten knyttet opp mot domenet tromsoskolen, via en fysisk kabel som i sin tid ble lagt fra Lakselvbukt skole og opp til språksenteret for å få til nettbasert fjernundervisning. Imidlertid har også behovet for å bli knyttet opp kommunens intranett blitt større og større, i og med at språksenteret administrativt er underlagt kommunen. I høst ble språksenteret omsider knyttet til det kommunale intranettet, men det ble da på bekostning av linjen til tromsoskolen som var ment å serve videokonferanseutstyret i språksenterets klasserom. Denne løsningen med en enkel linje er ikke tilfredsstillende for de behov som språksenteret har. Dette vil bli tatt opp med kommunens IT-senter, så snart som mulig i 2006 for å komme frem til en tilfredsstillende løsning. Annet utstyr: I 2005 ble det også kjøpt inn videokamera utstyr og tv. Samisk språksenter har også bla. lavvo som står oppreist i området Grendehuset/Vevstua, digitalkamera, CD/radio avspiller som bl.a.brukes i språkundervisningen. Deltakelse på møter, kurs, seminarer, konferanser høsten 2005 Daglig leder: Rådet for språksenteret avholdt 1 møte i høst 6 avd. møter på Kultur og Idrett 1 studietur til Samisk språksenter, Manndalen 1 planleggingsmøte i byen angående kunnskapsdagen Det samiske Tromsø, daglig leder var med i arbeidskomiteen for denne dagen Deltatt med stand på Kunnskapsdagen Det samiske Tromsø 2. sept, rådhuset, samt holdt innlegg om samisk språksenter under forelesningene 1 møte i Nordkjosbotn med Øistein Hanssen - prosjektsøknad Deltatt på metodikk kurs Samisk språksenter Manndalen/Kåfjord 1 møte med Gimle studentbarnehage, samisk avd. - prosjekt og samarbeid 1 møte med Samisk foreldrenettverk - prosjekter og samarbeid 3 møter med husflidslaget - prosjekter og samarbeid, samt salgsmessa Besøk på Sjursnes skole i forb. med duodji kurs Jon Ole Andersen og filmprosjektet 1 møte med rektor Walborg Fossan/lærer Berit Guttormsen angående skolebiblioteket/språksenter samiske litteratursamling - samarbeid Deltatt på Språksosiologisk seminar, Samisk høgskole Kautokeino Deltatt på Troms fylkeskommunes samekonferanse nov Deltatt på seminar for språksentrene på Árran Lulesamiske senter, Tysfjord 1 fellesmøte møte på rådhuset angående språksenterets fremtidige organisering 1 åpent planleggingsmøte angående markering av Samefolkets dag 2006 i Tromsø En del møter på rådhuset, adm.rutiner, arkiv, etc. Medarbeider: Rådet for språksenteret avholdt 1 møte i høst 10

11 1 studietur til Samisk språksenter, Manndalen 1 planleggingsmøte i byen angående kunnskapsdagen Det samiske Tromsø Deltatt med stand på Kunnskapsdagen Det samiske Tromsø 2. sept, rådhuset Deltatt på metodikk kurs Samisk språksenter Manndalen/Kåfjord 1 fellesmøte møte på rådhuset angående språksenterets fremtidige organisering Noen møter med engasjert kurslærer Marit Berit Eira, planlegging og tilrettelegging av språkkursene Vurdering av språksenterets virksomhet i nåtid og fremtid - status og mål og utfordringer Forrige daglige leder evaluerte språksenterets virksomhet frem til hun sluttet sommeren 2005, så det vises til hennes evaluering i halvårsrapporten sin for januar juni Språksenteret er nå over den første fasen, der målsetningen jo var å få til et permanent språksenter. Arbeidet fremover blir å bygge opp og utvikle det videre. I praksis betyr dette språksenteret blant annet må få på plass administrative rutiner, etablere arkiv, bygge opp samisk bibliotek, knytte kontakter for fremtidig samarbeid, jobbe videre med stedsnavn og med tiden utvikle en database i forbindelse med det, jobbe videre med planlegging og tilrettelegging av samisk kurs, gjøre oss fortsatt kjent med vårt arbeide og gjøre oss fortsatt kjent med lokalbefolkningen og mye mer. Alt dette både i et kortsiktig og langsiktig perspektiv. Samtidig må planer legges fremover, alt fra handlingsplan til virksomhetsplan, årsplan, og mer langsiktige planer, og det blir en del møtevirksomhet. I høst ble det klart at Samisk språksenter vil få en omorganisering i 2006, som innebærer at det opprettes et styre for senteret i løpet av Tromsø kommune skal fortsatt ha det administrative ansvaret for språksenteret. Å få et styre på plass for språksenteret ser vi på som en naturlig del av videreutviklingen av språksenteret. Det gir klarere retningslinjer å jobbe ut ifra i henhold til de til enhver tid definerte målsettinger som språksenteret skal ha, samt at det ikke minst for de ansatte vil gi ryggrad og trygghet i deres arbeide. Språksenterets hovedmålsetning er at det skal være et kompetansesenter som arbeider med å fremme samisk språk og kultur, og vil ha Tromsø kommune og regionen forøvrig som sitt virkeområde. Revitalisering av samisk språk i regionen står sentralt i språksenterets arbeid, der også kultur- og identitets aspektet skal ivaretas - språksenteret skal være identitetsskapende. Språksenteret har også som mål, og vil tilstrebe seg at det med tiden også vil kunne fungere som et informasjonssenter der folk kan henvende seg hvis de for eksempel har spørsmål som angår samisk språk og kultur, samiske stedsnavn, finne frem til rette samiske personer og samiske instanser ved behov og ellers være behjelpelige ovenfor alle som henvender seg til oss om både små og store saker i den samiske verden. Vi vil også legge tilrette for at samisk litteratur blir tilgjengelig i samarbeid med biblioteket i Lakselvbukt og hovedbiblioteket i Tromsø. 11

12 Språksenterets virksomhet vil være å arrangere samisk språkkurs, kurs i tradisjonell samisk håndverk, utarbeide læremidler til bruk i samisk undervisning, arbeide med samiske stedsnavn, markere samefolkets dag og ellers andre tiltak som fremmer samisk språk og kultur i egen regi og i samarbeid med lag og foreninger. Vi vil spesielt ha fokus på det sjøsamiske aspektet i vårt arbeid og i den videre oppbyggingen og utviklingen av språksenteret Et av Samisk språksenterets oppgaver og utfordringer, er å bygge opp et nettverk og få til et godt samarbeide med diverse aktører både lokalt, innen hele kommunen og også regionalt utover kommunen. Vi er rett og slett avhengige av å få til et så bredt samarbeid som mulig i og med at språksenteret er et lite senter pr. i dag med få stillinger. Vi som ansatte er veldig fokusert på dette og vil selvsagt jobbe for å få dette til, men dette må gjøres i lag med både lokale og regional krefter. Vi har denne høsten allerede i en del noen sammenhenger oppfordret folk i Lakselvbukt og ellers rundt omkring i regionen til å ta kontakt med oss, ringe oss, send e-post, stikke innom senteret, dersom de har noe på hjertet og de har gode ideer til prosjekter. For oss ansatte er det også viktig å få folk til å føle tilhørighet til språksenteret, og det er de som er og vil være brukere av språksenteret, det er folk der ut som er ressurspersoner og som i lag med oss ansatte kan gjøre det mulig å videreutvikle språksenteret. Halvårsrapporten for juli-desember 2005 er sendt til: - Sametinget ved Sametingrådets nestleder Johan Mikkel Sara - Sametingets språkavdeling Anne Britt Hætta - Troms fylkeskommune, Raimo Valle - Tromsø kommune: Leder for Kulturkomiteen Britt Sofie Illguth og Kultursjef Kåre Sørensen - Språksenterets rådsmedlemmer (6) For følgende tiltak finnes det rapporter, og kan ettersendes dersom behov: Samiskkurs 1 i byen, kurslærer Marit Berit Eira Samisk kurs 1 i Lakselvbukt, foreløpig rapport, kurslærer og språksentermedarbeider Eli-Anne Guttorm Duodji prosjekt Østre Ullsfjordskolen Duodji prosjekt Sjursnes skole Skinnberedningskurs, Lakselvbukt Sameforening Innsamling av fortellinger og eventyr fra Ullsfjord, foreløpig rapport, prosjektleder Inger Anne Pulk Kunnskapsdagen Det samiske Tromsø, Tromsø sameforening Tur til Kåfjord, Gimle studentbarnehage, samisk avdeling 12

Moskavuona Sámi giellaguovddáš 2006 / Samisk språksenter i Ullsfjord 2006

Moskavuona Sámi giellaguovddáš 2006 / Samisk språksenter i Ullsfjord 2006 Virksomhetsplan 2006 Samisk språksenter i Ullsfjord, lokalisert på grendehuset i Lakselvbukt, ble startet opp som språkprosjekt i januar 2002, og ble fast etablert som språksenter i april 2004. Språksenteret

Detaljer

Virksomhetsplan 2007-2009

Virksomhetsplan 2007-2009 Virksomhetsplan 2007-2009 Moskavuona Sámi giellaguovddáš / Samisk språksenter i Ullsfjord eies og drives av Tromsø kommune, der kommunen har ansvaret for lokaler, økonomien, og for de ansatte. Sametinget,

Detaljer

Årsrapport 2006 for Samisk språksenter i Ullsfjord

Årsrapport 2006 for Samisk språksenter i Ullsfjord Årsrapport 2006 for startet opp som Samisk språkprosjekt i 2002 og ble fast etablert som språksenter i 2004. Organisatorisk er språksenteret underlagt Kultur og Idrett i Tromsø kommune. Organisering av

Detaljer

Gáisi Giellaguovddáš/ Språksenter. -Vedtekter -Virksomhetsplan (2010-2012)

Gáisi Giellaguovddáš/ Språksenter. -Vedtekter -Virksomhetsplan (2010-2012) Gáisi Giellaguovddáš/ Språksenter -Vedtekter -Virksomhetsplan (2010-2012) Vedtekter for Gaisi Språksenter 1 FORMÅL Gaisi Språksenter har som hovedmål å være et lokalt- og regionalt kompetansesenter for

Detaljer

Nyheter fra NetSam. NetSam nettverk for samiskopplæring. 1/2015 oktober

Nyheter fra NetSam. NetSam nettverk for samiskopplæring. 1/2015 oktober Nyheter fra NetSam NetSam nettverk for samiskopplæring 1/2015 oktober Bures buohkaide/ Buoris gájkajda / Buaregh gaajhkesidie NetSam er et nettverk for sør-, lule- og nordsamisk opplæring. Nettverket har

Detaljer

Kriminalomsorgsdirektoratet. Kriminalomsorgens tiltaksplan for god og likeverdig straffegjennomføring for samiske innsatte og domfelte

Kriminalomsorgsdirektoratet. Kriminalomsorgens tiltaksplan for god og likeverdig straffegjennomføring for samiske innsatte og domfelte Kriminalomsorgsdirektoratet Kriminalomsorgens tiltaksplan for god og likeverdig straffegjennomføring for samiske innsatte og domfelte 1. Innledning Staten Norge er opprinnelig etablert på territoriet til

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Rådhuset, 3. etasje Møtedato: 02.12.2005 Tid: kl 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

~~~a~!re~~ Møteinnkalling

~~~a~!re~~ Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Saken blir behandlet pr. e-post Dato: 19.09.2013 Tidspunkt: Innen torsdag kl. 15:00. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00.

Detaljer

Vi har mottatt oppfordring/påminnelse om å søke om økonomisk støtte som prosjekt gjennom Extrasiftelsen. Det som prioriteres er:

Vi har mottatt oppfordring/påminnelse om å søke om økonomisk støtte som prosjekt gjennom Extrasiftelsen. Det som prioriteres er: Mental Helse Side 1 av 5 Sted: Fjordgata 19 Dato: 21.08.2014 Møteleder: Dag Øivind Antonsen Tidsrom: 17.00-19.00 Innkalt: Dag Øivind Antonsen, Jan Tore Svartrapmo, John Jakobsen, Morten W. Petersen, Ragnar

Detaljer

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Tilleggssaksliste Kåfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kåfjorddalen grendehus Dato: 21.12.2010 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

VERDIEN AV HØYTLESING Informasjonstiltak til foreldre med barn i grunnskolen

VERDIEN AV HØYTLESING Informasjonstiltak til foreldre med barn i grunnskolen VERDIEN AV HØYTLESING Informasjonstiltak til foreldre med barn i grunnskolen Prosjektrapport 2012 Innledning Er det lov å lese på dialekt? Kan man hoppe over tekst om noe ikke føles rett å lese høyt? Er

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ARBEIDSGRUPPER FAU :

HANDLINGSPLAN FOR ARBEIDSGRUPPER FAU : HANDLINGSPLAN FOR ARBEIDSGRUPPER FAU : Arbeids/prosjekt plan for gruppe: FAU INFO - FAU ved Harestad skole 2009-2010.. MERK: Gruppeleder eller delegert medlem i gruppen er ansvarlig for å holde denne plan

Detaljer

Rådgivende utvalg samiske spørsmål Pilegrimsgården, 15. juni 2012 kl1000-13.40. Til stede:

Rådgivende utvalg samiske spørsmål Pilegrimsgården, 15. juni 2012 kl1000-13.40. Til stede: Rådgivende utvalg samiske spørsmål Pilegrimsgården, 15. juni 2012 kl1000-13.40 Til stede: Utvalget: Hanne Moe Bjørnbet, Sør-Trøndelag fylkeskommune (Stfk) Randi Reese, Sør-Trøndelag fylkeskommune (Stfk)

Detaljer

MØTEREFERAT STYREMØTE AGENDA

MØTEREFERAT STYREMØTE AGENDA MØTEREFERAT STYREMØTE Til: Susanne,, Øyvind,,, Leon, Tove, Heidi, Nina Dato: 08. april Kl.: 19:15 Sted: Inndalsveien, hos Fremmøtte: (skype), Øyvind,, og Tove Ikke møtt: Susanne, Leon, Heidi og Nina AGENDA

Detaljer

God fortsettelse i 6. skoleår?

God fortsettelse i 6. skoleår? God fortsettelse i 6. skoleår? Miljøskapende foreldrenettverk gir godt skolemiljø for både foreldre og barn Barn og foreldre som begynner i første årstrinn skal tilbringe mange år sammen først 7, kanskje

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.04.04 Tid: 12.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Mary Mikalsen

Detaljer

3~-~ffi-kC\ic~ Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Side 1. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.12.2013 Tidspunkt: 10:00

3~-~ffi-kC\ic~ Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Side 1. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Samepolitisk utvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Rapport om kartlegging av samiske leker og pedagogisk materiell i barnehager med samiske barn

Rapport om kartlegging av samiske leker og pedagogisk materiell i barnehager med samiske barn Rapport om kartlegging av samiske leker og pedagogisk materiell i barnehager med samiske barn Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok-Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no

Detaljer

Høringssvar fra UiT Norges arktiske universitet om regions- og minoritetsspråk

Høringssvar fra UiT Norges arktiske universitet om regions- og minoritetsspråk Senter for samiske studier Deres ref.: Vår ref.: 2014/1832 Dato: 31.03.2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Høringssvar fra UiT Norges arktiske universitet om regions-

Detaljer

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS Fra Storfjorduka 2008 DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune 1 3-ÅRIG PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Gjelder fra 1. november 2008-1. august 2011 Den kulturelle skolesekken i Storfjord kommune Region Nord-Troms

Detaljer

God fortsettelse i 7. skoleår?

God fortsettelse i 7. skoleår? God fortsettelse i 7. skoleår? Miljøskapende foreldrenettverk gir godt skolemiljø for både foreldre og barn Barn og foreldre som begynner i første årstrinn skal tilbringe mange år sammen først 7, kanskje

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Olmmáivákki skuvla/manndalen skole

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Olmmáivákki skuvla/manndalen skole GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Olmmáivákki skuvla/manndalen skole HOVEDUTSKRIFT AV MØTEBOK FOR SU/SMU V/MANNDALEN SKOLE 11.03.08KL 11.30 Tilstede: Ingeborg Holm, Arnt P. Nilsen, Henrik Olsen, Åge B.

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.10.2008 Tid: 13.00

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.10.2008 Tid: 13.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.10.2008 Tid: 13.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Inger

Detaljer

Diskusjonsgrunnlag til ettermøte i forbindelse med årsmøtet i Østlandske lørdag 29.03.08

Diskusjonsgrunnlag til ettermøte i forbindelse med årsmøtet i Østlandske lørdag 29.03.08 Diskusjonsgrunnlag til ettermøte i forbindelse med årsmøtet i Østlandske lørdag 29.03.08 Bakgrunn På siste barneleir hadde en del av de voksne lederne på leiren i Vegårdshei, et uformelt møte den siste

Detaljer

Strategidokument. Utformet av Abakus Hovedstyre - 2013/2014. Innholdsfortegnelse

Strategidokument. Utformet av Abakus Hovedstyre - 2013/2014. Innholdsfortegnelse Strategidokument Utformet av Abakus Hovedstyre - 2013/2014 Dette dokumentet inneholder de mål og satsningsområder Hovedstyret 2013/2014 mener er sentrale for Abakus' fremtid. Hovedstyret 2013/2014 skal

Detaljer

Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt

Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt FAKTA OM SKOLEUTVIKLINGSPROSJEKTET 2013/14 Samarbeidspartner innenfor kunst- og kulturmiljø: Bente Aasheim (Animasjon i skolen) Maria Veie Sandvik og Iselin Lindstad

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet «Kidsa koder på biblioteket»

Sluttrapport for prosjektet «Kidsa koder på biblioteket» Sluttrapport for prosjektet «Kidsa koder på» Kristiansand folkebibliotek Kristiansand v/ Adnan Agic, IKT-koordinator 27.12.2014 adnan.agic@kristiansand.kommune.no 41515140 Bakgrunn Våren 2014 fikk Kristiansand

Detaljer

TO KURS I PLANSMIER: RAKKESTAD, 30. JANUAR 4. FEBRUAR 2011

TO KURS I PLANSMIER: RAKKESTAD, 30. JANUAR 4. FEBRUAR 2011 Fra plansmia i Evje, januar 2010 TO KURS I PLANSMIER: RAKKESTAD, 30. JANUAR 4. FEBRUAR 2011 Etter vellykte plansmier i Gjerstad, Evje, Åfjord og Rissa 2009 og 2010 er det nå klart for den femte plansmia,

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Inger Charlotte Vatne Nestleder

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Inger Charlotte Vatne Nestleder Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Møterom 1.etg, Kåfjord rådhus Dato: 13.02.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Leder

Detaljer

Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720)

Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720) Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720) Søknadssum: 70 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Hå folkebibliotek

Detaljer

OVDDOS. Å levendegjøre det samiske språket i det samiske hjemmet PROSJEKT OVDDOS

OVDDOS. Å levendegjøre det samiske språket i det samiske hjemmet PROSJEKT OVDDOS OVDDOS Å levendegjøre det samiske språket i det samiske hjemmet Samarbeidspartners: Storfjord språksenter, Skibotn Kiruna kommun Gällivare kommun Girona sámesearvi Gáisi giellaguovddáš Side 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014 Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2011-2014 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2011 2014 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø De 10 største samiske bykommunene Registrert i valgmant allet 2009 Øknin g 1989-2009 (%) De 10 største samiske distriktskommner Registrert

Detaljer

God fortsettelse i 5. skoleår?

God fortsettelse i 5. skoleår? God fortsettelse i 5. skoleår? Miljøskapende foreldrenettverk gir godt skolemiljø for både foreldre og barn Barn og foreldre som begynner i første årstrinn skal tilbringe mange år sammen først 7, kanskje

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Program 2013 (oppdatert 220113)

Program 2013 (oppdatert 220113) Program 2013 (oppdatert 220113) Mandag 4. februar kl. 10.00-19.00 kl. 17.30-20.00 Kurskveld: Lynkurs i redesign med Abanti, påmelding til Nina Hermansen Tilbud om duodjiaktiviteter for barn i regi av Álttá

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2014/628-22 Saksbehandler: Trond Are Anti

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2014/628-22 Saksbehandler: Trond Are Anti Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2014/628-22 Saksbehandler: Trond Are Anti Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Oppvekst- og kulturutvalget 23/2015 02.06.2015 Ny sentrum skole - Kompenserende

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING. Vedtatt i kommunestyret 24.01.2008

Deanu gielda - Tana kommune PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING. Vedtatt i kommunestyret 24.01.2008 Deanu gielda - Tana kommune PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING 2011 Vedtatt i kommunestyret 24.01. 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMELOVENS SPRÅKREGLER... 3 3. SAMETINGETS TOSPRÅKLIGHETSMIDLER... 3 4. MÅL...

Detaljer

Dekan, Espen Gressetvold, gir sine tanker rundt TØH Alumni

Dekan, Espen Gressetvold, gir sine tanker rundt TØH Alumni Referat: Styremøte TØH Alumni 06.10.2011 Deltakere: Rune Austvik Jens Oppland Hildegunn Andersen Torstein Kjemphol Maiken Trane Espen Gressetvold Frøydis Søbstad Per Christian Ahlgren Agenda: Alumnikvelden

Detaljer

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Bakgrunn for prosjektet: Modum Bad, Samlivssenteret, satte våren 2002 etter oppdrag

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER 08.04.2014 kl. 12:15-13:26 Til stede: Øystein Parelius Sondre Omar Arneberg Ingrid Nautnes Partizan Duhoki Ikke til stede: Stian Knudsen Trine Beate Nilsen Steffen-Johan Jakobsen

Detaljer

Årsberetning for Tekna Kristiansund avdeling

Årsberetning for Tekna Kristiansund avdeling Årsberetning for Tekna Kristiansund avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Side 1 av 6 Styrets beretning... 3 Viktige begivenheter i året som gikk... 3 Medlemsutviklingen... 4 Arrangementer...

Detaljer

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Fysikklærerforening i tråd med 8 i statuttene. Årsmøtet arrangeres i forbindelse med "Det lille Fysikermøtet" på

Detaljer

Romssa Sámi Searvi jahkečoahkkin 2014 Tromsø sameforening årsmøte 2014

Romssa Sámi Searvi jahkečoahkkin 2014 Tromsø sameforening årsmøte 2014 Romssa Sámi Searvi jahkečoahkkin 2014 Tromsø sameforening årsmøte 2014 Tid: torsdag 20.3.2014, kl. 18.00 Sted: Globus kafe, Storgata Tilstede: Sauli Guttorm, Lene Antonsen, Piera Heaika Muotka, Ellen Marie

Detaljer

Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek.

Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek. Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek. Hvorfor kurs i markedsføring? Å vite hvordan en kan selge

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT (Prosjekt nr.2) Tittel på tiltak/prosjekt: 2008006594 Budsjettår: 2009 Budsjettkapittel og post: 0743.70 Frist: 31.mars 2010 Rapporten sendes til: Helsedirektoratet og Knutepunktet

Detaljer

SAMARBEID I SØR. Prosjektrapport

SAMARBEID I SØR. Prosjektrapport SAMARBEID I SØR Prosjektrapport Forord En stor takk til Vest-Agder Fylkesbibliotek for prosjektmidler. Uansett hva som blir utfallet av kommunesammenslåingen så har denne turen vært vellykket. Mange ansatte

Detaljer

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 Først vil jeg takke for invitasjonen til å fortelle litt om hvordan vi har innført selvhjelpsgrupper i Foreningen for brystkreftopererte. For å forstå hvorfor jeg

Detaljer

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462)

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Søknadssum: 100000 Kategori: Fritt forsøk Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Froland bibliotek / 946439045 Postboks 34 4855 Froland

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Opplysningar om søkjar Søkjar på organisasjonen Østfoldmuseene

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Velk mmen. til nyankomne elever og deres familie

Oslo kommune Utdanningsetaten. Velk mmen. til nyankomne elever og deres familie Oslo kommune Utdanningsetaten Velk mmen til nyankomne elever og deres familie Språksenteret for intensiv norskopplæring i Osloskolen Utdanningsetaten i Oslo opprettet i august 2014 et nytt tilbud - Språksenter

Detaljer

Samarbeidspartnere, arbeidsform og forberedelser i forbindelse med prosjektet:

Samarbeidspartnere, arbeidsform og forberedelser i forbindelse med prosjektet: Fylkesbiblioteket i Akershus Postboks 85, 2027 Kjeller Nasjonalbiblioteket Postboks 2674, Solli, 0203 Oslo SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTET INNBYDENDE BIBLIOTEKROM Navn på prosjektet: «Innbydende bibliotekrom»

Detaljer

Barnebokbad (Ref #d9ec3ca4)

Barnebokbad (Ref #d9ec3ca4) Barnebokbad (Ref #d9ec3ca4) Søknadssum: 80 000 Varighet: Ettårig Kategori: Forprosjekt Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Lillehammer kommune / 945878564 Wieses gate 2 2609 Lillehammer Institusjonens

Detaljer

ÅRSMELDING 2007. Saksframlegg til landsmøtet i Norske Samers Riksforbund 2008 Sak 3.3 SOL årsmelding

ÅRSMELDING 2007. Saksframlegg til landsmøtet i Norske Samers Riksforbund 2008 Sak 3.3 SOL årsmelding ÅRSMELDING 2007 Saksframlegg til landsmøtet i Norske Samers Riksforbund 2008 I Organisasjon 1 SAMISK STUDIEUTVALG - SOL Samisk Studieutvalg - SOL er av Stortinget godkjent studieorganisasjon med berettiget

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Møtested: Møterom i 2. etg. Seida skole Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464

Detaljer

ASK-prosjekt i en inkluderende skole

ASK-prosjekt i en inkluderende skole Prosjektplan ASK-prosjekt i en inkluderende skole Samarbeidsparter 2 Målsettinger 2 Tidsperiode 2 Bakgrunn for prosjektet 2 Delprosjekter 3 A. Kartlegge / tilpasse verktøy for behovsanalyse hos elever

Detaljer

Handlingsprogram. Regional plan for bibliotek i Nordland

Handlingsprogram. Regional plan for bibliotek i Nordland Handlingsprogram Regional plan for bibliotek i Nordland 2015-2016 Bakgrunn Plan- og bygningsloven pålegger at det til alle regionale planer skal følge med et vedtatt handlingsprogram. Handlingsprogrammet

Detaljer

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum Evaluering av skolering i Kvalitetsforum 3+3 2015-16 Skoleåret 2015-16 har Kvalitetsforum 3+3 invitert til og gjennomført skolering i å være kursholder i Ny GIV-metodikk for grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Prosjektet har i henhold til prosjektplanen vært gjennomført som en del av Agro Utviklings virksomhet, og har vært sett i sammenheng med prosjektet

Detaljer

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter.

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter. Årsrapport 2012 Styret 2012. Leder gruppe med funksjoner som leder, nestleder og sekretær. Irene Engeskaug og Anne Guri Sander Dahl Kasserer: Kari Skyttersæter Styremedlem: Gunvor Garum. Nasjonalforeningen

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets forslag til årsberetning 2011-2012... 3 Styre og tillitsvalgte 2011-2012:... 3 Aktiviteter:...

Detaljer

Norsk Brannvernforening Opinion as Januar 2009

Norsk Brannvernforening Opinion as Januar 2009 1 Evaluering av kurs Varme Arbeider Analyse av egne innsamlede data gjennomført for v/ Monica Varan Prosjektinformasjon har selv gjennomført telefonintervju med deltakere på kurset Varme arbeider. Svarene

Detaljer

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning -------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hva sier loven?-------------------------------------------------------------------

Detaljer

Internt i barnehagen har vi vært opptatt av følgende:

Internt i barnehagen har vi vært opptatt av følgende: Rapport om hvilke spor prosjektet GROMBA 2004-2007 (Gi rom for lesing i barnehagen) har etterlatt seg i Peterson barnehage. Det er sendt inn to rapporter til departementet i prosjektperioden. Denne rapporten

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d)

Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d) Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d) Søknadssum: 120 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Trysil kommune,

Detaljer

DKS ved Rørvik skole HVORDAN VI JOBBER MED DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

DKS ved Rørvik skole HVORDAN VI JOBBER MED DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN DKS ved Rørvik skole HVORDAN VI JOBBER MED DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Innhold: Rørvik skole teknisk info Kulturkontakten VRIMMEL 2011 Elevarrangør VRIMMEL 2014 Rørvik skole, Vikna kommune 1-10 skole, fordelt

Detaljer

Evaluering av samiske språksentre

Evaluering av samiske språksentre Rapport 2012:6 Evaluering av samiske språksentre Aajege Vigdis Nygaard Áila Márge Varsi Balto Marit Solstad Karl Jan Solstad Tittel : Forfatter : Evaluering av samiske språksentre Vigdis Nygaard, Áila

Detaljer

Veilederen gir en nærmere beskrivelse av NY!-sonene og aktivitetene i prosjektet Ny i Buskerud, og hvordan de kan tilpasses ulike bibliotek.

Veilederen gir en nærmere beskrivelse av NY!-sonene og aktivitetene i prosjektet Ny i Buskerud, og hvordan de kan tilpasses ulike bibliotek. Vedlegg 1 Veileder Veilederen gir en nærmere beskrivelse av NY!-sonene og aktivitetene i prosjektet Ny i Buskerud, og hvordan de kan tilpasses ulike bibliotek. Drammen bibliotek Drammen bibliotek er samlokalisert

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0016/06 04/00475 SPRÅKMOTIVERINGSSTIPEND FOR ELEVER I DEN VIDEREGÅENDE SKOLE - RETNINGSLINJER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0016/06 04/00475 SPRÅKMOTIVERINGSSTIPEND FOR ELEVER I DEN VIDEREGÅENDE SKOLE - RETNINGSLINJER Gáivuona suohkan Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.09.2006 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim

Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim Tirsdagstreff Målet var å ha treffstedet åpent hver tirsdag i hele 2014, også i sommer. Dette har vi klart med unntak av 2-3 ganger der vi dessverre måtte stenge

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.04 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Lierne 25.08.2009

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Lierne 25.08.2009 1 MØTE I REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND I LIERNE 25. AUGUST 2009 KL. 0830-1130 Tilstede: Fra styret: Ottar Befring leder Viil Søyland medlem Aslak J. Eira medlem Marianne Wollmann Magga medlem Fra Reindriftsforvaltningen:

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Kåfjord Samepolitisk utvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Bruk og vern. Kursplan. Januar Næringsutvikling i og ved verneområder. Skogbrukets Kursinstitutt

Bruk og vern. Kursplan. Januar Næringsutvikling i og ved verneområder. Skogbrukets Kursinstitutt Kursplan bruk og vern november 2012 Bruk og vern Næringsutvikling i og ved verneområder Kursplan Januar 2013 Skogbrukets Kursinstitutt 1 Dette kurset er ment som en starthjelp for personer som ønsker å

Detaljer

DISiTromsø 1/2015. Barnetog i Tromsø. Bildet tilhører Perspektivet Museum

DISiTromsø 1/2015. Barnetog i Tromsø. Bildet tilhører Perspektivet Museum DISiTromsø 1/2015 Barnetog i Tromsø. Bildet tilhører Perspektivet Museum Hansjordnes (Bildet tilhører Perspektivet museum) Medlemsmøter Kalender Neste styremøte: 16.04 Lørdagsåpent på Statsarkivet Statsarkivet

Detaljer

Taktisk brannventilasjon

Taktisk brannventilasjon Taktisk brannventilasjon Rapport studietur Uke 3, 2008 Tinglev, Danmark Odd Magnar Opgård, Varabrannsjef Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Side 1 av 7 Innledning Etter å ha fått innvilget min søknad

Detaljer

Av Toini Bergstrøm Aajege Saemien gïele jïh maahtoejarnge 15. juni 2012

Av Toini Bergstrøm Aajege Saemien gïele jïh maahtoejarnge 15. juni 2012 Av Toini Bergstrøm Aajege Saemien gïele jïh maahtoejarnge 15. juni 2012 Sørsamisk område deles inn i 3 regioner Toini Bergstrøm 231009 Sørsamisk språkopplæring Institusjoner i Rørossamisk region Barnehage:

Detaljer

Studentevaluering av undervisning

Studentevaluering av undervisning Studentevaluering av undervisning En håndbok til bruk for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Utvalg for utdanningskvalitet Norges musikkhøgskole 2004 Generelt om studentevaluering av undervisning

Detaljer

Kursplan «Trener 1 Gymnastikk og Turn» Trenerløypa

Kursplan «Trener 1 Gymnastikk og Turn» Trenerløypa Kursplan «Trener 1 Gymnastikk og Turn» Trenerløypa Revidert: 15. juni 2014 Bakgrunn Den 20. januar 2011 vedtok styret i Norges Idrettsforbund (NIF) et felles rammeverk for den nye trenerutdanningen Trenerløypa

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Informasjonsstyringssystem KanJa Nome AS

Informasjonsstyringssystem KanJa Nome AS Informasjonsstyringssystem KanJa Nome AS 1. Hensikt a. at nødvendig dokumentasjon blir utarbeidet og oppbevart på en forsvarlig måte b. at ansatte, interesseparter og publikum har relevant informasjon

Detaljer

Æ e E-Trønder (Ref #12b41826)

Æ e E-Trønder (Ref #12b41826) Æ e E-Trønder (Ref #12b41826) Søknadssum: 170 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Trondheim folkebibliotek

Detaljer

Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen?

Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen? 52 svar Vis alle svar Publiser analytics amsaetra@gmail.com Rediger dette skjemaet Sammendrag Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen? 17,6

Detaljer

Rapportering halvveis i Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013)

Rapportering halvveis i Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) Rapportering halvveis i Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) HOVEDAKTIVITET MÅL RESULTAT HA 1 - Forankring Prosjektet skal forankres i administrativ og politisk ledelse i de tre kommunene. Det er

Detaljer

Fortell meg! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 150 000 kroner

Fortell meg! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 150 000 kroner Fortell meg! Søknadssum 150 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Vestfold fylkesbibliotek Adresse Postboks 2423 3104 Tønsberg Organisasjonsnummer 944025391 Hjemmeside http://www.vestfoldfylkesbibliotek.no

Detaljer

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015 Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015 Dokumentet skal si noe om hvilke prioriteringer Midt-Norge Bandyregion ønsker å handle etter som administrerende myndighet i Midt-Norge de kommende år. Planen

Detaljer

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR)

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Årsmelding 2010 INNLEDNING Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Østfold.

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

Organisasjonsnivå: Re videregående skole. Dokumentnavn: Bibliotekplan Godkjent dato: 16.06.09 Sist endret: 23.04.12 BIBLIOTEKPLANEN 2008-2011

Organisasjonsnivå: Re videregående skole. Dokumentnavn: Bibliotekplan Godkjent dato: 16.06.09 Sist endret: 23.04.12 BIBLIOTEKPLANEN 2008-2011 KVALITETSSYSTEM Område: Kvalitet Kapittel: 05.03 Dokument nr: 03 Organisasjonsnivå: Re videregående skole Dokumentnavn: Bibliotekplan Godkjent dato: 16.06.09 Sist endret: 23.04.12 Godkjent av: Rektor BIBLIOTEKPLANEN

Detaljer

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft Handlingsprogram 2013 Masterplanen Masterplanen er et helhetlig konsept for å etablere langsiktige strategiske føringer for utvikling. Mål: Friluftsliv som verktøy for folkehelse Regionalt infrastrukturprogram

Detaljer

IKT og bibliotek. Kristiansand folkebibliotek og Vest-Agder fylkesbibliotek. Fylkeshuset 27.11.2012

IKT og bibliotek. Kristiansand folkebibliotek og Vest-Agder fylkesbibliotek. Fylkeshuset 27.11.2012 IKT og bibliotek Kristiansand folkebibliotek og Vest-Agder fylkesbibliotek Fylkeshuset 27.11.2012 Dagens plan Kl. 9.00 9.15 oppmøte og kaffe Kl. 09.15 10.15 teoretisk tilnærming til veiledning med fokus

Detaljer

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura Melding til utvalg for kultur og oppvekst 06.12.10 143/10 Til : Utvalg for kultur og oppvekst Saksbehandler: Roald Brekke Dato : 22.11.10 RAPPORT KONGESOMMER 2010 Bakgrunn Kongesommer er navnet på de tilbud

Detaljer

Overgang fra videregående skole til høyere utdanning. For studenter med nedsatt funksjonsevne

Overgang fra videregående skole til høyere utdanning. For studenter med nedsatt funksjonsevne Overgang fra videregående skole til høyere utdanning For studenter med nedsatt funksjonsevne Overgang fra videregående skole til høyere utdanning For studenter med nedsatt funksjonsevne Elinor J. Olaussen

Detaljer