Halvårsrapport for Samisk språksenter i Ullsfjord Juli - desember 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Halvårsrapport for Samisk språksenter i Ullsfjord Juli - desember 2005"

Transkript

1 Halvårsrapport for Juli - desember 2005 Innledning Halvårsrapporten er utformet av ny daglig leder Arnstein Johnskareng som tiltrådte i august Forrige daglig leder - Emily Pope Bjørsmo - skrev halvårsrapport for perioden januar - juni 2005, slik at halvårsrapporten for andre del av 2005 bygger videre på den rapporten. Organisering av Språksenteret Samisk språksenters organisering har i andre halvdel av 2005 vært det samme som tidligere, med unntak av at rådet for språksenteret i løpet av høsten fikk noen nye folk: Ny daglig leder Arnstein Johnskareng inn for Emily Pope Bjørsmo Per Klemetsen Hætta inn for Berit Merete Nystad, Senter for samisk studier UiTØ og Berit Louise Utsi inn for Inger Anne Pulk, Samisk foreldrenettverk Se for øvrig halvårsrapport januar - juni 2005 Samisk språksenter vil få en omorganisering i 2006, som innebærer at det opprettes et styre for senteret i løpet av Tromsø kommune skal fortsatt ha det administrative ansvaret for språksenteret. Arbeidet med forslag til vedtekter og styringsmodell starter vårhalvåret Tiltak - aktiviteter 2005 Tiltakene er stort sett i forhold til virksomhetsplanen for år 2005 (se vedlegg til halvårsrapporten januar - juni 2005). En del av tiltakene ble gjennomført i 2005, noen av disse videreføres og noen ble utsatt til På bakgrunn av halvårsrapporten for januar - juni 2005 av forrige daglige leder om videreføring og oppfølging av prosjekter kommenteres disse også i en del av prosjektene nedenfor - i forhold til halvårsrapporten for januar - juni Språkkurs: Samisk språkkurs vår 2005: Samiskkurs 2 for kommuneansatte i byen Samiskkurs 2 på Nordkjosbotn Samiskkurs 1 for nybegynnere i byen Se halvårsrapport januar - juni 2005 om disse tre kursene. 1

2 Samiske språkkurs høst 2005: Samiskkurs 1 for nybegynnere i byen: Samisk språksenter engasjerte Marit Berit Eira som lærer på dette kurset. Hun har lang erfaring i å undervise i samisk, også for voksne og pleier å bli engasjert av Folkeuniversitet til å holde samiske kurs. Det var 12 deltakere på kurset, med varierende oppmøte. Noen av dem begynte først litt lenger ut i kurset og én deltaker valgte å slutte midt i kurset. Kurslærer gir tilbakemelding om at hennes erfaring er at de som vil begynne på samisk kurs må begynne innen tredje kurskveld for å kunne følge med. Kursdeltakerne var veldig fornøyde med Marit Berit som lærer og var stort sett fornøyd med kurset ellers. Kurset ble holdt på kveldstid på Tromsø Maritime skole, 2 kvelder i uka, 3 timer pr. kveld over 6 uker, til sammen 36 timer. Samisk 1 for nybegynnere i Lakselvbukt: Kurset startet seint på året og vil fortsette på nyåret (2006). 4 personer fra området her (inkl. Laksvatn) meldte sin interesse og begynte på kurset, 2 av dem har kunnet følge kurset nesten hver gang. Kurset er på språksenteret og går på dagtid, 2 ganger i uka, 3 timer pr. gang, til sammen 36 timer. Kurslærer er språksenter medarbeider Eli-Anne Guttorm. Vi tilbød også følgende kurs høst 2005, men måtte dessverre avlyses av forskjellige grunner: Samisk 4 / Davvin 4 i Ramfjord (for de som gjennomførte Samisk 3/ Davvin 3 i Ramfjord høst 2004), Samisk 3 i Nordkjosbotn (for de som gjennomførte Samisk 2 i Nordkjosbotn vår 2005), Samisk 2 i byen (for de som gjennomførte Samisk 1 i byen vår 2005) og Samisk 3 i byen (for kommunalt ansatte som gjennomførte Samisk 2 i byen vår 2005). Vi har i høst arbeidet en del med kursplanlegging, oppfølging og forsøk på gjennomføring av språkkurs. Det er også lagt en del arbeid i å utarbeide materiale til språkundervisningen, der vi lager egne undervisninghefter til de forskjellige språkkursene. Arbeidet med å lage kursmateriale til språkundervisningen vil foregå kontinuerlig og vil derfor fortsette også i Generelle kommentarer til språkkursene våre: Samiskkursene er blitt delt i fire trinn, Davvin 1-4 eller Samisk 1-4. I høst av har vi stort sett brukt vårt eget kursmateriale, og kun brukt Davvin bøkene som et tillegg i grammatikkdelen av kursene. Tanken er at vi med tida vil gå helt bort i fra Davvin bøkene i våre språkkurs. Hvert samisk kurs har 36 undervisningstimer, total 144 undervisningstimer (trinn1-4). Vi har på sikt planlagt å ha prøve etter hver avsluttet kurs for å teste kursdeltakernes ferdigheter og eventuell holde en større prøve etter at trinn 4 er gjennomført, men dette fordrer at vi samarbeider med Universitetet i Tromsø bla. om krav til bestått eksamen. Det er etterspørsel etter samisk språkkurs, og språksenteret prøver så langt det lar seg gjøre å forsette å tilby dette i Ullsfjord, Nordkjosbotn og i byen. Dette har Språksenteret tatt utgangspunkt i også i høst. Men en stor utfordring ved planlegging av samisk kurs er om det skal være på dagtid eller kveldstid, samt hvor kursene skal arrangeres. Generelt så erfarer vi at de som melder seg på samiskkurs i byen ønsker å 2

3 gå på kurs på kveldstid, da de har arbeid på dagtid, mens de ut i distriktene (som i Ullsfjord ) gjerne vil ha kurs på dagtid, dette gjelder spesielt de som har gårdsdrift å tenke på. Hvor deltakerne kommer i fra i kombinasjon med hvor mobile de kan være skaper ofte også hodebry, med tanke på hvor vi egentlig skal arrangere de enkelte kursene. Vi erfarer at det er spesielt stor pågang til nybegynnerkurs, og at det er mange som fullfører, men utfordringen ligger i det å folk til fortsette også med de neste trinnene. Det bør være kontinuitet i de språkkursene vi setter igang, slik at de som begynner på trinn 1 skal komme seg gjennom alle de 4 trinnene, og da bør de helst også gå kursene uten opphold (dvs. starter man om høsten på et trinn, så fortsetter man med neste trinn igjen til våren). Deltakerne må følges opp til de kommer til et nivå hvor de først kan ta C-språk eksamen, for deretter Videre emne i samisk (det som tidligere het samisk semesteremne) på universitetet. Språkundersøkelse: Som ledd i det å kunne gi en best mulig tilpasset kurstilbud i samisk til folk, vurderer vi å gjennomføre en større språkundersøkelse i kommunen i 2006, kanskje i første omgang kun blant utvalgte kommunale etater/avdelinger innenfor skole, barnehage, helse, og også administrasjonen på rådhuset. Tanken er å få kartlagt blant annet språkkunnskaper hos kommunalt ansatte etatsvis/avdelingsvis, og avdekke hvilket behov de enkelte etater/avdelinger har for samisk språk i sitt arbeide for deretter å kunne tilby dem tilrettelagte kurs som kan brukes i det daglige arbeidet. Språkundersøkelsen er tenkt å utføres i samarbeid med fylkeskommunens språkkonsulent og Sametinget. Samisk undervisningshefte: Forrige daglig leder sammen med engasjert kurslærer Inger Anne Gaup utarbeidet et samisk kurshefte, og ble betraktet som et prøveprosjekt. Se halvårsrapport januar - juni Utarbeiding av undervisningshefter til bruk i språkundervisningen vil foregå kontinuerlig og vil derfor fortsette også i Vi samarbeider med Samisk språksenter i Kåfjord om undervisningsmateriale. Filmprosjektet i Lakselvbukt og på Sjursnes: Filmprosjektet som ble startet våren 2005 fortsatte i høst. Først var det fremvisning av vårens resultater på kunnskapsdagen Det samiske Tromsø 2. september der Bjarne Store Jakobsen presentert filmprosjektet. Deretter ble det filmet på Sjursnes skole i oktober der Trond Brede Andersen fra Tromsø tok seg av filmingen, dette pågikk parallelt med duodji kurset på Sjursnes skole med Jon Ole Andresen som kurslærer. Filmprosjektet vil fortsette vår 2006 og Samisk språksenter vil følge opp filmprosjektet. 3

4 Målet med filmprosjektet er å lage dokumentar film fra Ullsfjord som kan distribueres til skoler i Tromsø og andre interesserte. Se forøvrig også halvårsrapport januar - juni 2005 Treff for samiskelever 17. mars: Se halvårsrapport januar - juni Det nevnes der bla. at språksenteret ønsker å gjøre dette treffet til et årlig foretak. Innhold/tema for treffet varieres og det kan tenkes å arrangere to treff et for ungdomskole- og et for barneskole elever. Duodjiverksted: Prosjektet ble foreløpig lagt på is, blant annet på grunn av uavklart finansieringsløsninger og at forrige daglig leder sluttet på språksenteret. Det er ikke arbeidet mer med dette i høst, men prosjektet vil følges opp i en eller annen form i fremtiden. Man bør se nærmere på blant annet duodjiverkstedets bruksbehov, og også verkstedets sammenheng med allerede eksisterende bygninger i området ved grendehuset der språksenteret og vevstua er lokalisert, eventuelt også vurdere å utvide og pusse opp/oppgradere grendehuset, få til et flerbrukshus. Se forøvrig halvårsrapport januar - juni Samisk stedsnavn prosjekt: Språksenter har påtatt seg ansvaret for å videreføre et samisk stedsnavn prosjekt Samiske stedsnavn på Stuoranjárga, Tromsø kommune som Stine Benedikte Sveen har gjort for Kultur og idrett, Tromsø kommune. Samisk språksenter viderefører prosjektet og tar i løpet av vårhalvåret 2006 initiativ til å videreføre arbeidet med samiske stedsnavn. Se forøvrig halvårsrapport januar - juni 2005 Samisk bibliotekmateriale: Språksenteret har en del bøker i et lite samisk bibliotek, spesielt etter at forrige daglige leder våren 2005 var i Kautokeino og kjøpte inn bøker både på samisk og på norsk om samisk språk og samfunnsliv, samt en del CD er. Mange av de bøkene kan brukes til samisk undervisning og undervisning generelt. Filmer, bla. til opplæringsformål, finnes foreløpig ikke. Det må jobbes med å få til særskilte avtaler for slikt innkjøp. Arbeidet med å registrere bøker og annet bibilotekmateriale for utlån er det ikke gjort noe med denne høsten, men språksenteret har en dialog på gang med skolen om hvordan vi i praksis kan samarbeide om det samiske bibliotekmaterialet, og komme til 4

5 en eller annen form for løsning mht. til registrering, utlånsrutiner, lokalisering av bøkene (skolen og/eller språksenteret). Folkebiblioteket, som også er lokalisert på Lakselvbukt skole, utgjør sammen med skolebiblioteket et kombinasjonsbibliotek på Lakselvbukt skole. I dette biblioteket skal det være ca bøker med samisk tema, og kun 2-3 CD er. Se også halvårsrapport januar - juni 2005 Ullsfjordskolene og organisering av samiske temaer: Husflids (duodji) prosjekt på Sjursnes og Østre Ullsfjord skolen ble gjennomført september/oktober. Kurslærer var den anerkjente samiske kunsthåndverkeren Jon Ole Andersen fra Karasjok Først hadde Jon Ole undervisning på Lakselvbukt skole av 19 elever fra Østre Ullsfjordskolen (Lakselvbukt skole og Olderbakken skole) i 3 dager. Deretter reiste han til Sjursnes skole og hadde undervising av 23 elever der i 3 dager. På sjursnes gikk for øvrig filmprosjektet (nevnt ovenfor) parallelt med duodjikurset. Samisk språksenter fulgte opp prosjektene, og tok seg spesielt av alt det praktiske i forhold til det økonomiske, engasjering og losjering av kurslærer etc. Samarbeidet mellom Samisk språksenter, Østre Ullsfjordskolen, Sjursnes skole og kurslærer var veldig bra. Duodji prosjekter: Skinnberedningskurs: Lakselvbukt Sameforening fikk på vårparten innvilget sin søknad om midler til skinnberedningskurs som da ble arrangert på Elvevoll i Lakselvdalen. Kurset ble gjennomført i juni/juli med deltakere fra Ramfjord, Olderbakken og Lakselvbukt, i alt 10 kursdeltakere. Kurset gikk som det skulle og var vellykket. Se forøvrig også halvårsrapport januar - juni 2005 Oppfølging og videreføring av kofteprosjektet: Tromsø - Ullsfjordkofta har vært lansert for offentligheten, bl.a under utstillingen Min drakt min historie på Perspektivet museum, under åpningen av Rådhuset i august der ordfører Hermann Kristoffersen fikk overrakt en kofte, og på den samiske informasjonsdagen i Rådhushallen 2. september. Et hefte, oppskrift, for Ullsfjordkoften er under utarbeiding og skal trykkes opp. Det skal også utarbeides modeller for lue, samt frynsing av kofta. Det er stor interesse for Tromsø-Ullsfjordkofta, og det vil bli avholdt sykurs i Det nevnes i halvårsrapporten januar - juni 2005 at et av tiltakene som ikke er gjennomført eller er under planlegging er lue og frynsekurs. 5

6 Skalle-/komage- og komagebåndkurs: Moskavuona NSR /Ullsfjord NSR søkte tidlig på sommeren 2005 om midler til kurs i Skalle-/komage sying og komagerbåndkurs og var planlagt å gjennomføres i september/oktober. Søknaden ble innvilget, men kurset ble utsatt til vårhalvåret Dette kurset kan sees i sammenheng med kofteprosjektet nevnt ovenfor. Vevkurs: Lakselvbukt husflidslag søkte tidlig på sommeren 2005 om midler til vevkurs og var planlagt å gjennomføres i august/september. Søknaden ble innvilget, men kurset ble utsatt til vårhalvåret Se også halvårsrapport januar - juni 2005 Innsamling av fortellinger og eventyr fra Ullsfjord: Språksenteret engasjerte Inger Anne Pulk til å jobbe med innsamling av samiske sagn og eventyr fra Ullsfjord i 3 måneder (mai-juli 2005). Pulk nevner i rapporten at prosjektet opprinnelig var innsamling av samiske eventyr og sagn, men innsamlingen omfatter ikke kun dette, men også lokale historier fra Ullsfjorden. Av prosjektet gjenstår ett par intervjuer og å få ferdigstilt arbeidet, bla. skrive ut materialet. Prosjektet vil bli gjennomgått og evaluert av prosjektleder sammen med daglig leder i 2006, med sikt på å publisere materialet. Se for øvrig også halvårsrapport januar - juni Språkkafé: Språksenteret har ikke gjort noe med språkkafé denne høsten, bortsett fra at daglig leder og medarbeider har hatt noen samtaler om dette og vil prøve å få til noe. I Tromsø by har det også vært etablert lignende tiltak av frivillige, men i følge tilbakemeldinger språksenteret har fått så har det der også vært lite aktivitet denne høsten. Språksenteret vil derfor jobbe for at språkaféen også i byen dras igang igjen. Dette er et viktig arena for samiske språkkurselever og andre som vil lære seg å kommunisere på samisk i et mer uformelt miljø. Se forøvrig halvårsrapport januar - juni Samisk informasjons dag: Samisk språksenter var delaktig for å få til denne dagen - kunnskapsdagen Det samiske Tromsø som ble arrangert 2. september i Tromsø, både ved å sitte i arbeidskomiteen ved daglig leder, bidra økonomisk, holde stand, samt delta med innlegg på Kunnskapsmaraton -delen av arrangementet (forelesningene i kommunstyresalen på rådhuset). 6

7 Dette var en fin måte å profilere og markedsføre språksenteret og dets virksomhet ovenfor det store publikum, samtidig som det er viktig at språksenteret deltar aktivt på slike arrangementer og på den måten gjør seg mer synlig. Av våre prosjekter presenterte Bjarne Store Jakobsen for tilhørerne i kommunstyresalen filmprosjektet som elevene i Ullsfjord hadde laget vår 2005, samt at filmene ble vist i Verdensteateret. Se nærmere om filmprosjektet lenger ovenfor. Margareth Guttorm og Marit Elvevoll presenterte Tromsø-Ullsfjordkofta, om rekonstrueringen av den, og de hadde også stand i rådhusets foajé. Gimle studentbarnehage, samisk avdeling, tur til Kåfjord: Gimle studentbarnehage, samisk avdeling Gearpmas søkte språksenteret om midler til tur til Kåfjord, noe språksenteret innvilget, under forutsetning at det er et samarbeide mellom barnehagen og språksenteret. Målet for turen var at de ønsket at alle barn og voksne på Gearpmas skulle bli bedre kjent med mangfoldet i samisk kultur og ønsket å fokusere på sjøsamisk kultur, og spesielt at de barna som har sjøsamisk bakgrunn skulle få mulighet til å få styrket sin sjøsamiske identitet. Språksenteret hadde en god dialog med barnehagen om opplegget både før og etter turen. Samtidig så vi også på dette som en mulighet til å gjøre språksenteret mer kjent for barnehagen, samt en form for innledning til et samarbeid mellom Gimle studentbarnehage og språksenteret om mulige prosjekter som kan være med på å fremme samisk språk og kultur i barnehagen. Lakselvbukt husflidlags årlige salgsmesse: I samarbeide med Lakselvbukt husflidslag hadde Samisk språksenter for første gang åpent i forbindelse med husflidslagets årlige salgsmesse som i år var på lørdag 26. november. Språksenteret så dette som enda en mulighet til å profilere seg selv. Språksenterets lokaler var åpne, og vi fyrte i lavvoen som står ved grendehuset, tente fakler som skulle vise vei fra grendehuset og frem til lavvoen, og ga de besøkende mulighet til å stikke innom lavvoen å få seg en kopp kaffe og slå av en prat. I forkant av dagen ble salgsmessen, samt at også språksenteret var åpnet, kunngjort i avisen, hengt opp oppslag, sendt informasjon pr. til diverse samiske lag og foreninger. Språksenteret tar sikte på å ha åpen dag også ved fremtidige salgsmesser. Andre tiltak: Av andre tiltak for høsten 2005 kan vi nevne at vi har prøvd å gjøre oss kjent med de andre språksentrene og deres virksomhet, samt gjøre oss til kjenne ovenfor dem. Blant annet hadde vi en studietur til Samisk språksenter i Manndalen/Kåfjord ganske tidlig i høst etter at vi ble ansatt her for å få informasjon om det arbeidet de har gjort og de erfaringer de har høstet opp gjennom årene, spesielt det med arrangering av språkkurs. 7

8 Samarbeidet med de andre språksentrene er nyttig, og spesielt språksenteret i Manndalen har en god del språkkursmateriale som vi kan benytte oss når vi utarbeider kursmateriale til bruk i vårt område. Etter forespørsel fra Lakselvbukt Utviklingslag skrev vi en artikkel i deres informasjonshefte Utviklings NYTT (utgis 3-4 ganger i året), der vi presenterte oss ansatte og språksenteret og dets virksomhet. Vi ser det som veldig viktig at vi får slike muligheter til å drive generell informasjonsvirksomhet ovenfor befolkningen om språksenterets arbeid. Øvrige tiltak for første halvdel av 2005 (se også halvårsrapport januar - juni 2005): Markering av Samefolkets dag Samarbeid med Prestvannet skole om skoletur for ungdomskoleelever og samarbeid om samisk elevtreff i Tromsø Samarbeid med samisk foreldrenettverk i Tromsø om Samisk skole forestilling Samarbeid med Ullsfjordskolene og barnehagen: duodjikurs på skolen i Lakselvbukt og i Sjursnes (fortsatte på høsten), reinkjøring Annonse i den lokale telefonkatalogen for Østre del av Ullsfjord. Der står det info om språksenteret og dets virksomhet. Rypesnarekurs i februar (ikke nevnt i halvårsrapporten januar - juni 2005) Oppsummering/oppnådde resultater: Med bakgrunn i halvårsrapporten januar - juni 2005 for virksomheten, der alle tiltak for 2005 er tatt med, som enten gjennomførte eller som skulle følges opp/videreføres, oppsummeres følgende: En god del av tiltakene i henhold til de planer som foreligger ble gjennomført i Frem til sommeren 2005 var det en del tiltak som ikke var gjennomført eller var under planlegging (jfr. halvårsrapporten januar - juni 2005): Språkkafé: ikke arbeidet med det i høst: Oppfølging: det vil bli arbeidet med dette i Davvin 4 kurs: ikke gjennomført i høst. Det ble sendt invitasjon til de aktuelle kursdeltakerne, men ingen av dem kunne denne høsten. Oppfølging: prøve å få til kurset i løpet av Lue- og frynsekurs: ikke arbeidet med det i høst. Kurset kan betraktes som en oppfølging og en del av kofteprosjektet. Oppfølging: vil i løpet av 2006 se nærmere på dette. Kofteprosjektet: Utarbeiding av hefte. I løpet av 2006 Lue- og frynsekurset (se ovenfor) 8

9 Kurs i sying av komager/skaller, samt veving av komage-/skallebånd: ikke gjennomført i høst, utsatt til Oppfølging: vil bli arrangert vårhalvåret Mulig at kurset må splittes opp i to deler: kurs i komage-/skallesying og kurs i veving av komage-/skallebånd. Vevkurs: ikke gjennomført i høst, utsatt til Oppfølging: vil bli arrangert vårhalvåret Lokaler og utstyr Kontor, lagring, møblement, arkiv: Samisk språksenters fysiske areal, som er lokalisert på Lakselvbukt grendehus, består av 1 kontor som daglig leder og medarbeider deler og 1 kombinert klasserom/møterom til bruk i samisk undervisning og møter. Kontorforholdene trenger utbedring og bedre plass, herunder også lagerplass og kontorplass for eventuelle prosjektarbeidere og lignende. Imidlertid har vi tilgang til grendehusets kjøkken, toaletter, og kan også benytte oss av salen dersom behov (og ikke kolliderer med andre arrangementer). Det har i hele 2005 vært planer om å kjøpe møbler i gangen på grendehuset, i samarbeid med Grendehusstyret (Tromsø kommune), da de møblene som er der nu er gamle og slitte. Språksenteret bruker gangen til å ta i mot gjester, å ha møter og pauserom, og slik det er nu er det verken representativt for språksenteret eller grendehuset generelt. Innkjøp av møbler vil skje i Det finnes ingen oppbygd og organisert arkiv og rutiner for arkivering av inn- /utgående brev, notater, personalsaker og andre dokumenter her på språksenteret. Alt er stort sett i permer, og mye av dette er ikke registrert/journalført og heller ikke sikret (for eksempel mot brann). En god del dokumenter som angår språksenteret er journalført og arkivert på rådhuset i byen, noe av dette har den nye daglige leder fått overrakt kopier av. Oppbygging av arkiv blir fulgt opp i Data, videokonferanseutstyr, nettverk: Språksenteret har 1 stasjonær PC og 1 laptop (bærbar PC) som er blitt innkjøpt i I høst ble det investert i en fargelaserskriver, som er meget nyttig i bla. utarbeidelse av språkkursmateriale. Videre ble det også innkjøpt en skanner. For 2006 planlegges det å kjøpe enda 1 stasjonær og 1 bærbar PC. Språksenteret disponerer videokonferanse utstyr (A/V) til bruk i bla. samisk undervisning. Det var planer om å allerede denne høsten ta i bruk videokonferanse utstyr til samisk undervisning for på den måten å kunne gi tilbud også ut i distriktene forøvrig, pga. lange avstander. Samisk språksenter har dessverre ikke kunne ta A/V-utstyret i bruk i høst pga. de (manglende) tekniske løsninger som finnes på språksenteret for øyeblikket: 9

10 Språksenteret var frem til seinhøsten knyttet opp mot domenet tromsoskolen, via en fysisk kabel som i sin tid ble lagt fra Lakselvbukt skole og opp til språksenteret for å få til nettbasert fjernundervisning. Imidlertid har også behovet for å bli knyttet opp kommunens intranett blitt større og større, i og med at språksenteret administrativt er underlagt kommunen. I høst ble språksenteret omsider knyttet til det kommunale intranettet, men det ble da på bekostning av linjen til tromsoskolen som var ment å serve videokonferanseutstyret i språksenterets klasserom. Denne løsningen med en enkel linje er ikke tilfredsstillende for de behov som språksenteret har. Dette vil bli tatt opp med kommunens IT-senter, så snart som mulig i 2006 for å komme frem til en tilfredsstillende løsning. Annet utstyr: I 2005 ble det også kjøpt inn videokamera utstyr og tv. Samisk språksenter har også bla. lavvo som står oppreist i området Grendehuset/Vevstua, digitalkamera, CD/radio avspiller som bl.a.brukes i språkundervisningen. Deltakelse på møter, kurs, seminarer, konferanser høsten 2005 Daglig leder: Rådet for språksenteret avholdt 1 møte i høst 6 avd. møter på Kultur og Idrett 1 studietur til Samisk språksenter, Manndalen 1 planleggingsmøte i byen angående kunnskapsdagen Det samiske Tromsø, daglig leder var med i arbeidskomiteen for denne dagen Deltatt med stand på Kunnskapsdagen Det samiske Tromsø 2. sept, rådhuset, samt holdt innlegg om samisk språksenter under forelesningene 1 møte i Nordkjosbotn med Øistein Hanssen - prosjektsøknad Deltatt på metodikk kurs Samisk språksenter Manndalen/Kåfjord 1 møte med Gimle studentbarnehage, samisk avd. - prosjekt og samarbeid 1 møte med Samisk foreldrenettverk - prosjekter og samarbeid 3 møter med husflidslaget - prosjekter og samarbeid, samt salgsmessa Besøk på Sjursnes skole i forb. med duodji kurs Jon Ole Andersen og filmprosjektet 1 møte med rektor Walborg Fossan/lærer Berit Guttormsen angående skolebiblioteket/språksenter samiske litteratursamling - samarbeid Deltatt på Språksosiologisk seminar, Samisk høgskole Kautokeino Deltatt på Troms fylkeskommunes samekonferanse nov Deltatt på seminar for språksentrene på Árran Lulesamiske senter, Tysfjord 1 fellesmøte møte på rådhuset angående språksenterets fremtidige organisering 1 åpent planleggingsmøte angående markering av Samefolkets dag 2006 i Tromsø En del møter på rådhuset, adm.rutiner, arkiv, etc. Medarbeider: Rådet for språksenteret avholdt 1 møte i høst 10

11 1 studietur til Samisk språksenter, Manndalen 1 planleggingsmøte i byen angående kunnskapsdagen Det samiske Tromsø Deltatt med stand på Kunnskapsdagen Det samiske Tromsø 2. sept, rådhuset Deltatt på metodikk kurs Samisk språksenter Manndalen/Kåfjord 1 fellesmøte møte på rådhuset angående språksenterets fremtidige organisering Noen møter med engasjert kurslærer Marit Berit Eira, planlegging og tilrettelegging av språkkursene Vurdering av språksenterets virksomhet i nåtid og fremtid - status og mål og utfordringer Forrige daglige leder evaluerte språksenterets virksomhet frem til hun sluttet sommeren 2005, så det vises til hennes evaluering i halvårsrapporten sin for januar juni Språksenteret er nå over den første fasen, der målsetningen jo var å få til et permanent språksenter. Arbeidet fremover blir å bygge opp og utvikle det videre. I praksis betyr dette språksenteret blant annet må få på plass administrative rutiner, etablere arkiv, bygge opp samisk bibliotek, knytte kontakter for fremtidig samarbeid, jobbe videre med stedsnavn og med tiden utvikle en database i forbindelse med det, jobbe videre med planlegging og tilrettelegging av samisk kurs, gjøre oss fortsatt kjent med vårt arbeide og gjøre oss fortsatt kjent med lokalbefolkningen og mye mer. Alt dette både i et kortsiktig og langsiktig perspektiv. Samtidig må planer legges fremover, alt fra handlingsplan til virksomhetsplan, årsplan, og mer langsiktige planer, og det blir en del møtevirksomhet. I høst ble det klart at Samisk språksenter vil få en omorganisering i 2006, som innebærer at det opprettes et styre for senteret i løpet av Tromsø kommune skal fortsatt ha det administrative ansvaret for språksenteret. Å få et styre på plass for språksenteret ser vi på som en naturlig del av videreutviklingen av språksenteret. Det gir klarere retningslinjer å jobbe ut ifra i henhold til de til enhver tid definerte målsettinger som språksenteret skal ha, samt at det ikke minst for de ansatte vil gi ryggrad og trygghet i deres arbeide. Språksenterets hovedmålsetning er at det skal være et kompetansesenter som arbeider med å fremme samisk språk og kultur, og vil ha Tromsø kommune og regionen forøvrig som sitt virkeområde. Revitalisering av samisk språk i regionen står sentralt i språksenterets arbeid, der også kultur- og identitets aspektet skal ivaretas - språksenteret skal være identitetsskapende. Språksenteret har også som mål, og vil tilstrebe seg at det med tiden også vil kunne fungere som et informasjonssenter der folk kan henvende seg hvis de for eksempel har spørsmål som angår samisk språk og kultur, samiske stedsnavn, finne frem til rette samiske personer og samiske instanser ved behov og ellers være behjelpelige ovenfor alle som henvender seg til oss om både små og store saker i den samiske verden. Vi vil også legge tilrette for at samisk litteratur blir tilgjengelig i samarbeid med biblioteket i Lakselvbukt og hovedbiblioteket i Tromsø. 11

12 Språksenterets virksomhet vil være å arrangere samisk språkkurs, kurs i tradisjonell samisk håndverk, utarbeide læremidler til bruk i samisk undervisning, arbeide med samiske stedsnavn, markere samefolkets dag og ellers andre tiltak som fremmer samisk språk og kultur i egen regi og i samarbeid med lag og foreninger. Vi vil spesielt ha fokus på det sjøsamiske aspektet i vårt arbeid og i den videre oppbyggingen og utviklingen av språksenteret Et av Samisk språksenterets oppgaver og utfordringer, er å bygge opp et nettverk og få til et godt samarbeide med diverse aktører både lokalt, innen hele kommunen og også regionalt utover kommunen. Vi er rett og slett avhengige av å få til et så bredt samarbeid som mulig i og med at språksenteret er et lite senter pr. i dag med få stillinger. Vi som ansatte er veldig fokusert på dette og vil selvsagt jobbe for å få dette til, men dette må gjøres i lag med både lokale og regional krefter. Vi har denne høsten allerede i en del noen sammenhenger oppfordret folk i Lakselvbukt og ellers rundt omkring i regionen til å ta kontakt med oss, ringe oss, send e-post, stikke innom senteret, dersom de har noe på hjertet og de har gode ideer til prosjekter. For oss ansatte er det også viktig å få folk til å føle tilhørighet til språksenteret, og det er de som er og vil være brukere av språksenteret, det er folk der ut som er ressurspersoner og som i lag med oss ansatte kan gjøre det mulig å videreutvikle språksenteret. Halvårsrapporten for juli-desember 2005 er sendt til: - Sametinget ved Sametingrådets nestleder Johan Mikkel Sara - Sametingets språkavdeling Anne Britt Hætta - Troms fylkeskommune, Raimo Valle - Tromsø kommune: Leder for Kulturkomiteen Britt Sofie Illguth og Kultursjef Kåre Sørensen - Språksenterets rådsmedlemmer (6) For følgende tiltak finnes det rapporter, og kan ettersendes dersom behov: Samiskkurs 1 i byen, kurslærer Marit Berit Eira Samisk kurs 1 i Lakselvbukt, foreløpig rapport, kurslærer og språksentermedarbeider Eli-Anne Guttorm Duodji prosjekt Østre Ullsfjordskolen Duodji prosjekt Sjursnes skole Skinnberedningskurs, Lakselvbukt Sameforening Innsamling av fortellinger og eventyr fra Ullsfjord, foreløpig rapport, prosjektleder Inger Anne Pulk Kunnskapsdagen Det samiske Tromsø, Tromsø sameforening Tur til Kåfjord, Gimle studentbarnehage, samisk avdeling 12

Moskavuona Sámi giellaguovddáš 2006 / Samisk språksenter i Ullsfjord 2006

Moskavuona Sámi giellaguovddáš 2006 / Samisk språksenter i Ullsfjord 2006 Virksomhetsplan 2006 Samisk språksenter i Ullsfjord, lokalisert på grendehuset i Lakselvbukt, ble startet opp som språkprosjekt i januar 2002, og ble fast etablert som språksenter i april 2004. Språksenteret

Detaljer

Virksomhetsplan 2007-2009

Virksomhetsplan 2007-2009 Virksomhetsplan 2007-2009 Moskavuona Sámi giellaguovddáš / Samisk språksenter i Ullsfjord eies og drives av Tromsø kommune, der kommunen har ansvaret for lokaler, økonomien, og for de ansatte. Sametinget,

Detaljer

Samisk Språksenter i Ullsfjord. Årsplan 2008

Samisk Språksenter i Ullsfjord. Årsplan 2008 Samisk Språksenter i Ullsfjord. Årsplan 2008 I Samiskkurs 1)Tilbud i byen Språksenteret forandrer sine samisk språkkurs i forhold til tidligere år. Dette betyr at det ikke vil bli arrangert samisk kurs

Detaljer

Årsrapport 2006 for Samisk språksenter i Ullsfjord

Årsrapport 2006 for Samisk språksenter i Ullsfjord Årsrapport 2006 for startet opp som Samisk språkprosjekt i 2002 og ble fast etablert som språksenter i 2004. Organisatorisk er språksenteret underlagt Kultur og Idrett i Tromsø kommune. Organisering av

Detaljer

Gáisi Giellaguovddáš/ Språksenter. -Vedtekter -Virksomhetsplan (2010-2012)

Gáisi Giellaguovddáš/ Språksenter. -Vedtekter -Virksomhetsplan (2010-2012) Gáisi Giellaguovddáš/ Språksenter -Vedtekter -Virksomhetsplan (2010-2012) Vedtekter for Gaisi Språksenter 1 FORMÅL Gaisi Språksenter har som hovedmål å være et lokalt- og regionalt kompetansesenter for

Detaljer

God fortsettelse i 6. skoleår?

God fortsettelse i 6. skoleår? God fortsettelse i 6. skoleår? Miljøskapende foreldrenettverk gir godt skolemiljø for både foreldre og barn Barn og foreldre som begynner i første årstrinn skal tilbringe mange år sammen først 7, kanskje

Detaljer

~~~a~!re~~ Møteinnkalling

~~~a~!re~~ Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Saken blir behandlet pr. e-post Dato: 19.09.2013 Tidspunkt: Innen torsdag kl. 15:00. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00.

Detaljer

Publikum. Kommunens innbyggere

Publikum. Kommunens innbyggere Aktivitetsplan 2016 for Tana kommune 4. artikkel: Basis og betjeningsdelen Strategier i samarbeidsavtalen Tiltak Målgruppe Mål Ansvarlig/hvem gjennomfører Pkt. 1: Kommunikasjon og informasjon. I følge

Detaljer

Nyheter fra NetSam. NetSam nettverk for samiskopplæring. 1/2015 oktober

Nyheter fra NetSam. NetSam nettverk for samiskopplæring. 1/2015 oktober Nyheter fra NetSam NetSam nettverk for samiskopplæring 1/2015 oktober Bures buohkaide/ Buoris gájkajda / Buaregh gaajhkesidie NetSam er et nettverk for sør-, lule- og nordsamisk opplæring. Nettverket har

Detaljer

Kriminalomsorgsdirektoratet. Kriminalomsorgens tiltaksplan for god og likeverdig straffegjennomføring for samiske innsatte og domfelte

Kriminalomsorgsdirektoratet. Kriminalomsorgens tiltaksplan for god og likeverdig straffegjennomføring for samiske innsatte og domfelte Kriminalomsorgsdirektoratet Kriminalomsorgens tiltaksplan for god og likeverdig straffegjennomføring for samiske innsatte og domfelte 1. Innledning Staten Norge er opprinnelig etablert på territoriet til

Detaljer

God fortsettelse i 7. skoleår?

God fortsettelse i 7. skoleår? God fortsettelse i 7. skoleår? Miljøskapende foreldrenettverk gir godt skolemiljø for både foreldre og barn Barn og foreldre som begynner i første årstrinn skal tilbringe mange år sammen først 7, kanskje

Detaljer

.C\'&~ok ~cwje/l. Møteinnkalling. SnJe~enate Pedersen e.f. Sekretær. Kåfjord Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset

.C\'&~ok ~cwje/l. Møteinnkalling. SnJe~enate Pedersen e.f. Sekretær. Kåfjord Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Kåfjord Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset 13.02.2013 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Nyheter fra NetSam. NetSam nettverk for samiskopplæring. 3/2015 Desember

Nyheter fra NetSam. NetSam nettverk for samiskopplæring. 3/2015 Desember Nyheter fra NetSam NetSam nettverk for samiskopplæring 3/2015 Desember Årsmøte og kurs 2015 Den 27.11.2015 hadde nettverket årsmøte og kurs. På agendaen hadde vi blant annet gjennomgang av årets aktiviteter

Detaljer

Vi har mottatt oppfordring/påminnelse om å søke om økonomisk støtte som prosjekt gjennom Extrasiftelsen. Det som prioriteres er:

Vi har mottatt oppfordring/påminnelse om å søke om økonomisk støtte som prosjekt gjennom Extrasiftelsen. Det som prioriteres er: Mental Helse Side 1 av 5 Sted: Fjordgata 19 Dato: 21.08.2014 Møteleder: Dag Øivind Antonsen Tidsrom: 17.00-19.00 Innkalt: Dag Øivind Antonsen, Jan Tore Svartrapmo, John Jakobsen, Morten W. Petersen, Ragnar

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet «Lokale nettverksmøter om sorgstøtte» var et 2-årig

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Rådhuset, 3. etasje Møtedato: 02.12.2005 Tid: kl 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS Fra Storfjorduka 2008 DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune 1 3-ÅRIG PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Gjelder fra 1. november 2008-1. august 2011 Den kulturelle skolesekken i Storfjord kommune Region Nord-Troms

Detaljer

God fortsettelse i 5. skoleår?

God fortsettelse i 5. skoleår? God fortsettelse i 5. skoleår? Miljøskapende foreldrenettverk gir godt skolemiljø for både foreldre og barn Barn og foreldre som begynner i første årstrinn skal tilbringe mange år sammen først 7, kanskje

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ARBEIDSGRUPPER FAU :

HANDLINGSPLAN FOR ARBEIDSGRUPPER FAU : HANDLINGSPLAN FOR ARBEIDSGRUPPER FAU : Arbeids/prosjekt plan for gruppe: FAU INFO - FAU ved Harestad skole 2009-2010.. MERK: Gruppeleder eller delegert medlem i gruppen er ansvarlig for å holde denne plan

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet «Kidsa koder på biblioteket»

Sluttrapport for prosjektet «Kidsa koder på biblioteket» Sluttrapport for prosjektet «Kidsa koder på» Kristiansand folkebibliotek Kristiansand v/ Adnan Agic, IKT-koordinator 27.12.2014 adnan.agic@kristiansand.kommune.no 41515140 Bakgrunn Våren 2014 fikk Kristiansand

Detaljer

MØTEREFERAT STYREMØTE AGENDA

MØTEREFERAT STYREMØTE AGENDA MØTEREFERAT STYREMØTE Til: Susanne,, Øyvind,,, Leon, Tove, Heidi, Nina Dato: 08. april Kl.: 19:15 Sted: Inndalsveien, hos Fremmøtte: (skype), Øyvind,, og Tove Ikke møtt: Susanne, Leon, Heidi og Nina AGENDA

Detaljer

3~-~ffi-kC\ic~ Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Side 1. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.12.2013 Tidspunkt: 10:00

3~-~ffi-kC\ic~ Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Side 1. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Samepolitisk utvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Sex og samliv. Utvikling av kursopplegg rettet mot unge synshemmede

Sex og samliv. Utvikling av kursopplegg rettet mot unge synshemmede Sex og samliv Utvikling av kursopplegg rettet mot unge synshemmede Forord Prosjektnavn: Sex og samliv. Referansenummer: HHAUAS Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU) gjennomførte høsten 2012 kurs med temaet

Detaljer

Rådgivende utvalg samiske spørsmål Pilegrimsgården, 15. juni 2012 kl1000-13.40. Til stede:

Rådgivende utvalg samiske spørsmål Pilegrimsgården, 15. juni 2012 kl1000-13.40. Til stede: Rådgivende utvalg samiske spørsmål Pilegrimsgården, 15. juni 2012 kl1000-13.40 Til stede: Utvalget: Hanne Moe Bjørnbet, Sør-Trøndelag fylkeskommune (Stfk) Randi Reese, Sør-Trøndelag fylkeskommune (Stfk)

Detaljer

Aktivitetsplan

Aktivitetsplan Aktivitetsplan 201 7 2 01 9 Direktetilskudd samiske språksentre Skjemaet sendes Sametinget innen 31.08.16 1 Opplysning om tilskuddsmottaker Språksenter: K ontaktperson: Adresse: Álttá Sámi Giellaguovddáš

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Olmmáivákki skuvla/manndalen skole

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Olmmáivákki skuvla/manndalen skole GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Olmmáivákki skuvla/manndalen skole HOVEDUTSKRIFT AV MØTEBOK FOR SU/SMU V/MANNDALEN SKOLE 11.03.08KL 11.30 Tilstede: Ingeborg Holm, Arnt P. Nilsen, Henrik Olsen, Åge B.

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles historie, kultur, språk og

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Konfidensielt AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles

Detaljer

Prosjektnavn: Likhosduvva buohkháide Mestringslykke

Prosjektnavn: Likhosduvva buohkháide Mestringslykke Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnummer 2012/3/0266 Prosjektnavn: Likhosduvva buohkháide Mestringslykke Søkerorganisasjon: Norges Blindeforbund Forord: Lihkosduvva buohkháide Mestringslykke for

Detaljer

Årsberetning for Tekna Kristiansund avdeling

Årsberetning for Tekna Kristiansund avdeling Årsberetning for Tekna Kristiansund avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Side 1 av 6 Styrets beretning... 3 Viktige begivenheter i året som gikk... 3 Medlemsutviklingen... 4 Arrangementer...

Detaljer

Diskusjonsgrunnlag til ettermøte i forbindelse med årsmøtet i Østlandske lørdag 29.03.08

Diskusjonsgrunnlag til ettermøte i forbindelse med årsmøtet i Østlandske lørdag 29.03.08 Diskusjonsgrunnlag til ettermøte i forbindelse med årsmøtet i Østlandske lørdag 29.03.08 Bakgrunn På siste barneleir hadde en del av de voksne lederne på leiren i Vegårdshei, et uformelt møte den siste

Detaljer

Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720)

Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720) Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720) Søknadssum: 70 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Hå folkebibliotek

Detaljer

Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim

Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim Tirsdagstreff Målet var å ha treffstedet åpent hver tirsdag i hele 2014, også i sommer. Dette har vi klart med unntak av 2-3 ganger der vi dessverre måtte stenge

Detaljer

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Tilleggssaksliste Kåfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kåfjorddalen grendehus Dato: 21.12.2010 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Rapport om kartlegging av samiske leker og pedagogisk materiell i barnehager med samiske barn

Rapport om kartlegging av samiske leker og pedagogisk materiell i barnehager med samiske barn Rapport om kartlegging av samiske leker og pedagogisk materiell i barnehager med samiske barn Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok-Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.04.04 Tid: 12.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Mary Mikalsen

Detaljer

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø De 10 største samiske bykommunene Registrert i valgmant allet 2009 Øknin g 1989-2009 (%) De 10 største samiske distriktskommner Registrert

Detaljer

Samisk opplæring. Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET:

Samisk opplæring. Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET: Samisk opplæring Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. ARTIKKEL SIST ENDRET: 13.06.2013 Innhold 1. Retten til opplæring i og på samisk - Samisk opplæring i grunnskolen - Samisk videregående

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING. Vedtatt i kommunestyret 24.01.2008

Deanu gielda - Tana kommune PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING. Vedtatt i kommunestyret 24.01.2008 Deanu gielda - Tana kommune PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING 2011 Vedtatt i kommunestyret 24.01. 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMELOVENS SPRÅKREGLER... 3 3. SAMETINGETS TOSPRÅKLIGHETSMIDLER... 3 4. MÅL...

Detaljer

Strategidokument. Utformet av Abakus Hovedstyre - 2013/2014. Innholdsfortegnelse

Strategidokument. Utformet av Abakus Hovedstyre - 2013/2014. Innholdsfortegnelse Strategidokument Utformet av Abakus Hovedstyre - 2013/2014 Dette dokumentet inneholder de mål og satsningsområder Hovedstyret 2013/2014 mener er sentrale for Abakus' fremtid. Hovedstyret 2013/2014 skal

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt

Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt FAKTA OM SKOLEUTVIKLINGSPROSJEKTET 2013/14 Samarbeidspartner innenfor kunst- og kulturmiljø: Bente Aasheim (Animasjon i skolen) Maria Veie Sandvik og Iselin Lindstad

Detaljer

Forord. Cathrine Lie Wathne prosjektleder Stavanger 11. november 2015

Forord. Cathrine Lie Wathne prosjektleder Stavanger 11. november 2015 Forord Hensikten med denne rapporten er å formidle den kunnskapen og erfaringen som vi har fått gjennom driften av prosjektet ut i naturen, som ble innvilget av Extra Stiftelsen i 2014. Ut i naturen var

Detaljer

SØKNAD OM MIDLER TIL TETTSTEDSFORMING MÅLØY SENTRUM. Måløy - utvikling av bysentrum

SØKNAD OM MIDLER TIL TETTSTEDSFORMING MÅLØY SENTRUM. Måløy - utvikling av bysentrum SØKNAD OM MIDLER TIL TETTSTEDSFORMING MÅLØY SENTRUM Måløy - utvikling av bysentrum PROSJEKT: Videreutvikling og konkretisering av arbeid med områdeplan for Måløy Sentrum. Prosjektleder: Arne Åsebø, Vågsøy

Detaljer

Oppmuntringen. Oppfordringen. - Intern markering - Ekstern markering. Tips. Ressurser

Oppmuntringen. Oppfordringen. - Intern markering - Ekstern markering. Tips. Ressurser Oppmuntringen Oppfordringen - Intern markering - Ekstern markering Tips Ressurser Kjære venner, I år er det 125 år siden Frelsesarmeen startet opp sitt arbeid i Norge og dette skal feires. La oss bruke

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.10.2008 Tid: 13.00

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.10.2008 Tid: 13.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.10.2008 Tid: 13.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Inger

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Møteinnkalling. 61\i~~-k.?~ d..t>e A. Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Behandles pr. e-post Dato: Tidspunkt: Innen kl.

Møteinnkalling. 61\i~~-k.?~ d..t>e A. Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Behandles pr. e-post Dato: Tidspunkt: Innen kl. Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Behandles pr. e-post Dato: 28.01.2014 Tidspunkt: Innen kl. 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

Høringssvar fra UiT Norges arktiske universitet om regions- og minoritetsspråk

Høringssvar fra UiT Norges arktiske universitet om regions- og minoritetsspråk Senter for samiske studier Deres ref.: Vår ref.: 2014/1832 Dato: 31.03.2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Høringssvar fra UiT Norges arktiske universitet om regions-

Detaljer

VERDIEN AV HØYTLESING Informasjonstiltak til foreldre med barn i grunnskolen

VERDIEN AV HØYTLESING Informasjonstiltak til foreldre med barn i grunnskolen VERDIEN AV HØYTLESING Informasjonstiltak til foreldre med barn i grunnskolen Prosjektrapport 2012 Innledning Er det lov å lese på dialekt? Kan man hoppe over tekst om noe ikke føles rett å lese høyt? Er

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Politikere på skolebenken. Sluttrapport

Politikere på skolebenken. Sluttrapport Politikere på skolebenken Sluttrapport Forord Dette er sluttrapporten for prosjektet «Politikere på skolebenken». Målet med prosjektet var å arrangere et seminar for å bevisstgjøre og skolere ungdomspartiene

Detaljer

ÅRSRAPPORT 1999 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 1999 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE Kirsten Hognestad Haugen -Levekår Olav Elvemo - Bistand og omsorg Bærum kommune Dette er en foreløpig årsrapport. RGB vil på førstkommende møte forhåpentligvis godkjenne lettlest-utgaven og da vil denne

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

TO KURS I PLANSMIER: RAKKESTAD, 30. JANUAR 4. FEBRUAR 2011

TO KURS I PLANSMIER: RAKKESTAD, 30. JANUAR 4. FEBRUAR 2011 Fra plansmia i Evje, januar 2010 TO KURS I PLANSMIER: RAKKESTAD, 30. JANUAR 4. FEBRUAR 2011 Etter vellykte plansmier i Gjerstad, Evje, Åfjord og Rissa 2009 og 2010 er det nå klart for den femte plansmia,

Detaljer

Program 2013 (oppdatert 220113)

Program 2013 (oppdatert 220113) Program 2013 (oppdatert 220113) Mandag 4. februar kl. 10.00-19.00 kl. 17.30-20.00 Kurskveld: Lynkurs i redesign med Abanti, påmelding til Nina Hermansen Tilbud om duodjiaktiviteter for barn i regi av Álttá

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Inger Charlotte Vatne Nestleder

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Inger Charlotte Vatne Nestleder Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Møterom 1.etg, Kåfjord rådhus Dato: 13.02.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Leder

Detaljer

Romssa Sámi Searvi jahkečoahkkin 2014 Tromsø sameforening årsmøte 2014

Romssa Sámi Searvi jahkečoahkkin 2014 Tromsø sameforening årsmøte 2014 Romssa Sámi Searvi jahkečoahkkin 2014 Tromsø sameforening årsmøte 2014 Tid: torsdag 20.3.2014, kl. 18.00 Sted: Globus kafe, Storgata Tilstede: Sauli Guttorm, Lene Antonsen, Piera Heaika Muotka, Ellen Marie

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Velk mmen. til nyankomne elever og deres familie

Oslo kommune Utdanningsetaten. Velk mmen. til nyankomne elever og deres familie Oslo kommune Utdanningsetaten Velk mmen til nyankomne elever og deres familie Språksenteret for intensiv norskopplæring i Osloskolen Utdanningsetaten i Oslo opprettet i august 2014 et nytt tilbud - Språksenter

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ?

SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ? SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ? 2015/RB12879 Virksomhetsområde: REHABILITERING Søkerorganisasjon: Brystkreftforeningen Prosjektleder: Linda Persen 1 FORORD Prosjektet Ingen hår, en pupp

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

Sluttrapport. "En arm å holde i. Forebyggingsprosjekt 2007/1/0058 Prosjektleder Helen Aareskjold Norges Blindeforbund

Sluttrapport. En arm å holde i. Forebyggingsprosjekt 2007/1/0058 Prosjektleder Helen Aareskjold Norges Blindeforbund Sluttrapport "En arm å holde i Forebyggingsprosjekt 2007/1/0058 Prosjektleder Helen Aareskjold Norges Blindeforbund Forord Denne rapporten har til hensikt å fungere som et grunnlagsdokument i det videre

Detaljer

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjekt nr: 2009/3/0228 Prosjektnavn: Søkerorganisasjon: Til hverdags og fest gøy for alle! Norges Astma og Allergiforbund

Detaljer

Taktisk brannventilasjon

Taktisk brannventilasjon Taktisk brannventilasjon Rapport studietur Uke 3, 2008 Tinglev, Danmark Odd Magnar Opgård, Varabrannsjef Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Side 1 av 7 Innledning Etter å ha fått innvilget min søknad

Detaljer

OVDDOS. Å levendegjøre det samiske språket i det samiske hjemmet PROSJEKT OVDDOS

OVDDOS. Å levendegjøre det samiske språket i det samiske hjemmet PROSJEKT OVDDOS OVDDOS Å levendegjøre det samiske språket i det samiske hjemmet Samarbeidspartners: Storfjord språksenter, Skibotn Kiruna kommun Gällivare kommun Girona sámesearvi Gáisi giellaguovddáš Side 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek.

Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek. Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek. Hvorfor kurs i markedsføring? Å vite hvordan en kan selge

Detaljer

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Fysikklærerforening i tråd med 8 i statuttene. Årsmøtet arrangeres i forbindelse med "Det lille Fysikermøtet" på

Detaljer

Handlingsprogram. Regional plan for bibliotek i Nordland

Handlingsprogram. Regional plan for bibliotek i Nordland Handlingsprogram Regional plan for bibliotek i Nordland 2015-2016 Bakgrunn Plan- og bygningsloven pålegger at det til alle regionale planer skal følge med et vedtatt handlingsprogram. Handlingsprogrammet

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Sluttrapport for «Ungdommen tar styring»

Sluttrapport for «Ungdommen tar styring» Sluttrapport for «Ungdommen tar styring» Prosjektnummer: 2016/FB78735 Den 19. til 21. februar 2016 gjennomførte NHFU en tur til Kiel. 20 deltakere deltok, og tre personer stod på venteliste (disse fikk

Detaljer

Internt i barnehagen har vi vært opptatt av følgende:

Internt i barnehagen har vi vært opptatt av følgende: Rapport om hvilke spor prosjektet GROMBA 2004-2007 (Gi rom for lesing i barnehagen) har etterlatt seg i Peterson barnehage. Det er sendt inn to rapporter til departementet i prosjektperioden. Denne rapporten

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2010/1/0275. Prosjektnavn: Aktiviteter på Møtestedet. i Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2010/1/0275. Prosjektnavn: Aktiviteter på Møtestedet. i Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2010/1/0275 Prosjektnavn: Aktiviteter på Møtestedet i Søkerorganisasjon: Forord Denne sluttrapporten beskriver prosjektet Aktiviteter på Møtestedet

Detaljer

Aurskog-Høland Afasiforening

Aurskog-Høland Afasiforening SLUTTRAPPORT PROSJKETLEDER: Logoped Sissel Tønneberg, Nesveien 132, 1960 Løken Prosjekttittel: Prosjekttema: Slagferdig kunst Kunstopplevelser og egen produksjon for eldre slagrammede er viktig kommunikasjonshjelpemiddel

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Til foreldre som vil arrangere

Til foreldre som vil arrangere Til foreldre som vil arrangere Å forske vekker begeistring Barn stiller de beste spørsmålene. Når de får undersøke egne spørsmål, bruker de nysgjerrigheten sin, er kreative og løser problemer de interesserer

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2016-2019 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2016 2019 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2014/628-22 Saksbehandler: Trond Are Anti

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2014/628-22 Saksbehandler: Trond Are Anti Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2014/628-22 Saksbehandler: Trond Are Anti Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Oppvekst- og kulturutvalget 23/2015 02.06.2015 Ny sentrum skole - Kompenserende

Detaljer

Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport

Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport 1 Forord I 2011 søkte Unge funksjonshemmede prosjektet Krev din rett hos Extrastiftelsen og fikk innvilget prosjektmidler. Prosjektet gikk ut på å skolere ansatte

Detaljer

Sak Beskrivelse 1 Generelt om FAU - De nye medlemmene i FAU ble kort orientert om FAU sine oppgaver, bl.a. gjennom hva som fremkommer av vedtektene.

Sak Beskrivelse 1 Generelt om FAU - De nye medlemmene i FAU ble kort orientert om FAU sine oppgaver, bl.a. gjennom hva som fremkommer av vedtektene. Dato 3.9.2015 Til stede Hans Kristian Aasland Morten S. Kyllingstad Gunn Anita Breivik Bente Thingbø-Støldal Ludvig Lima Liv Skretting Aas Frode Bjerga Bjørg Nese Møteleder Referent Rektor Knut Norddal

Detaljer

Sluttrapport: Ut i det blå

Sluttrapport: Ut i det blå Prosjektidentifikasjon Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2010/1/0287 Prosjektnavn: Søkerorganisasjon: Prosjektleder: Ut i det blå MS-Forbundet Kjell Karlsen, Fredrikstad MS-forening Sluttrapport:

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014 Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2011-2014 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2011 2014 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Leksehjelp Vi har stadig behov for frivillige leksehjelpere, i mange fag, på alle nivåer. Vi har også en mann fra Sri Lanka som vil ha noen å prate norsk med. Han snakker allerede godt norsk, men vil praktisere

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Æ e E-Trønder (Ref #12b41826)

Æ e E-Trønder (Ref #12b41826) Æ e E-Trønder (Ref #12b41826) Søknadssum: 170 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Trondheim folkebibliotek

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0016/06 04/00475 SPRÅKMOTIVERINGSSTIPEND FOR ELEVER I DEN VIDEREGÅENDE SKOLE - RETNINGSLINJER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0016/06 04/00475 SPRÅKMOTIVERINGSSTIPEND FOR ELEVER I DEN VIDEREGÅENDE SKOLE - RETNINGSLINJER Gáivuona suohkan Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.09.2006 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Den doble sorgen; besteforeldre i sorg

Den doble sorgen; besteforeldre i sorg Den doble sorgen; besteforeldre i sorg Prosjektnummer: 2011/1/0561 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Foreningen for hjertesyke barn Prosjekttema: Besteforeldre opplever en dobbel sorg:

Detaljer

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter.

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter. Årsrapport 2012 Styret 2012. Leder gruppe med funksjoner som leder, nestleder og sekretær. Irene Engeskaug og Anne Guri Sander Dahl Kasserer: Kari Skyttersæter Styremedlem: Gunvor Garum. Nasjonalforeningen

Detaljer

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning -------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hva sier loven?-------------------------------------------------------------------

Detaljer

Sluttrapport Extrastiftelsen, rehabilitering

Sluttrapport Extrastiftelsen, rehabilitering Sluttrapport Extrastiftelsen, rehabilitering Søkerorganisasjon: Lymfekreftforeningen Søknadsnummer: 2014/RBM9710 Prosjektnavn: «Lymfomdagen 2014» Prosjektnummer: 2013-3-281 Kapittelinndeling Forord Sammendrag

Detaljer

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Bakgrunn for prosjektet: Modum Bad, Samlivssenteret, satte våren 2002 etter oppdrag

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2017-2019 LEVEs strategi og handlingsplan skal bygge opp om LEVEs formål og verdier. Planen er i tråd med LEVEs vedtekter og bygger på dokumentet Et mer åpent og tydelig LEVE. LEVEs formål

Detaljer

Periodisk emnerapport for IBER1501 Høsten 2014 Tor Opsvik

Periodisk emnerapport for IBER1501 Høsten 2014 Tor Opsvik Periodisk emnerapport for IBER1501 Høsten 2014 Tor Opsvik Innledning og oppsummering Kurset IBER1501 er et introduksjonskurs til iberiske verdens historie. Kurset er på 10 studiepoeng og undervises fra

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Møtested: Møterom i 2. etg. Seida skole Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

INNLANDET UTVIKLINGSLAG. Innkaller herved til årsmøte. Tirsdag 21/ Klokken 19:30 Bygdehuset

INNLANDET UTVIKLINGSLAG. Innkaller herved til årsmøte. Tirsdag 21/ Klokken 19:30 Bygdehuset INNLANDET UTVIKLINGSLAG Innkaller herved til årsmøte Tirsdag 21/2 2017 Klokken 19:30 Bygdehuset Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen: 10.02.2017 Velkommen! Side 1 av 7 Årsmøte

Detaljer

Av Toini Bergstrøm Aajege Saemien gïele jïh maahtoejarnge 15. juni 2012

Av Toini Bergstrøm Aajege Saemien gïele jïh maahtoejarnge 15. juni 2012 Av Toini Bergstrøm Aajege Saemien gïele jïh maahtoejarnge 15. juni 2012 Sørsamisk område deles inn i 3 regioner Toini Bergstrøm 231009 Sørsamisk språkopplæring Institusjoner i Rørossamisk region Barnehage:

Detaljer