Lars Hilles gate 30. FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lars Hilles gate 30. FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 09.04.14"

Transkript

1 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: Lars Hilles gate 30 BERGEN KOMMUNE Bergenhus, gnr 164. bnr. 949 mfl. LARS HILLES GATE 30. Arealplan-ID Side 1 av 134

2 Side 2 av 134

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG NØKKELOPPLYSNINGER BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET PLANPROSESSEN Fremdrift for plan- og utredningsarbeidet Oppstartsmøte Offentlig høring av planprogram Offentlig høring av planforslag Informasjon til berørte parter Fremdriftsplan GJELDENDE PLANSTATUS OVERORDNEDE RETNINGSLINJER Fylkes(del)plan Fylkesplan for Hordaland Kommuneplan/kommunedelplan Kommuneplan Reguleringsplaner Reguleringsplaner under utarbeidelse Temaplaner Rikspolitiske retningslinjer Samordnet areal og transportplanlegging Barn og planlegging BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON) Beliggenhet Tilstøtende arealers bruk/status Eksisterende bebyggelse Topografi/landskapstrekk Solforhold Vegetasjon, dyreliv, naturforhold og grønne interesser Kulturminneverdier Vei og trafikkforhold Støy Offentlig kommunikasjon/kollektivdekning Vann og avløp Energi Privat og offentlig servicetilbud Risiko og sårbarhet Privatrettslige bindinger UTREDNINGER IHT. FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER Innledning Beskrivelse av tiltaket Beskrivelse av alternativene Byform kulturminner og kulturmiljø trafikk og parkering Konklusjon og avbøtende tiltak Næringsliv, sysselsetting og kommunens inntektsgrunnlag Oppfølging Konklusjon med sammenstilling av konsekvenser BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Innledning Side 3 av 134

4 8.2. Reguleringsformål Byggeformål Kombinert forretning/kontor/tjenesteyting Lek/uteoppholdsareal Parkering/garasje(r) Trafikkareal Støytiltak Avfallshåndtering/miljøstasjon Risiko og sårbarhet Annet Energi KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET OVERORDNEDE PLANER OG VEDTAK Fylkes(del)plan Kommune(del)plan Rikspolitiske retningslinjer EKSISTERENDE REGULERINGSPLANER ESTETIKK KONSEKVENSER FOR NABOER TRAFIKK- OG PARKERINGSFORHOLD KULTURMINNER FRILUFTSAKTIVITET, NATUROMRÅDER, BARN OG UNGES INTERESSER I NÆRMILJØET PRIVAT OG OFFENTLIG SERVICETILBUD RISIKO og SÅRBARHET INFRASTRUKTUR KONSEKVENSER FOR NÆRINGSINTERESSER JURIDISKE/ ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR KOMMUNEN UTTALELSER OG MERKNADER Fra stat, fylkeskommune og interkommunale instanser kommunen Fra Private FORSLAGSSTILLERS AVSLUTTENDE KOMMENTAR Side 4 av 134

5 1. SAMMENDRAG Reguleringsplanen er utarbeidet av Opus Bergen AS i samarbeid med MAD Arkitekter AS på oppdrag av Lars Hilles gate 30 AS. Planområdet utgjør 7266 m 2 og ligger i Lars Hilles gate i Bergen sentrum. Området er avsatt til sentrumsområde i overordnet plan og er tidligere regulert til kontor/forretning/offentlig virksomhet/ lager. Planen regulerer for Forretning/kontor/tjenesteyting med hensikt å etablere Media City Bergen, en samlokalisering av byens mediebedrifter. Planen innebærer at fasadene trekkes ut mot Lars Hilles gate og Vestre Strømkaien, med etablering av nye fasader og medieskjerm. Det nordligste tårnet bygges på, slik at det blir like høyt som tårnet i sør. Målet med samlokaliseringen av mediebedriftene og universitetet er å utnytte klyngefunksjon slik at bedriftene styrker hverandre og gir drakraft for etablering av relaterte bedrifter. Side 5 av 134

6 2. NØKKELOPPLYSNINGER Bydel Bergenhus Gårdsnavn (adresse i sentrum) Lars Hilles gate 30 Gårdsnr./bruksnr. Gnr 164 bnr 949 m. fl. Gjeldende planstatus (regulerings- Gjeldende kommuneplan /kommune(del)pl.) Forslagstiller Grunneiere (sentrale) Plankonsulent Lars Hilles gate 30 AS Lars Hilles gate 30 AS Opus Bergen AS i samarbeid med MAD arkitekter Ny plans hovedformål Forretning/kontor/tjenesteyting - Medieklynge Planområdets areal i daa ca 7,3daa Ant. nye boenheter/ nytt næringsareal (BRA) Ca m 2 Aktuelle problemstillinger Utvidelse av eksisterende bygg, (støy, byggehøyder, o. l.) hensyn til kulturminneverdier Foreligger det varsel om innsigelse (j/n) Ja Konsekvensutredningsplikt (j/n) Ja Kunngjøring oppstart, dato Fullstendig planforslag mottatt, dato Informasjonsmøte avholdt.(j/n) Side 6 av 134

7 3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET Planområdet er Lars Hilles gate 30, gnr 164 bnr 949. Tiltakshaver er Lars Hilles gate 30 AS. Eiendommen eies av Entra OPF Utvikling, som er et datterselskap av Entra Eiendom AS og Oslo Pensjonsforsikring. Dagens bruk i planområdet er kontorbygg og legevakt. Eierne ønsker å utvikle eiendommen til moderne kontorlokaler. Lars Hilles gate 30 har vært en av deltakerne i konkurranse om lokalisering av ny medieklynge (Media City Bergen) i Bergen. Etter konkurransen er Lars Hilles gate 30 valgt som lokalisering for Media City Bergen. TV2, NRK, BT, BA, Universitetet i Bergen, Vizrt er deltakerne i Media City Bergen. Planen er tilpasset behovene ved lokalisering av Media City Bergen i planområdet. I konkurransen har ulike bygg/eiendommer vært vurdert ut fra mediebedriftenes behov. Lars Hilles gate 30 ble valgt fordi det er en sentral lokalisering med kort avstand til politiske organer og annet som skjer i Bergen sentrum. Det har vært vektlagt at klyngen bør være synlig i byen, at det er et godt konsept og at det er tilstrekkelig areal i Lars Hilles gate 30. Side 7 av 134

8 4.. PLANPROSESSEN 4.1. FREMDRIFT FOR PLAN- OG UTREDNINGSARBEIDET Oppstartsmøte Oppstartsmøte med fagetaten ble avholdt Det ble i etterkant av oppstartsmøte avholdt møte med Byantikvaren og Hordaland fylkeskommune for å avklare behovet for konsekvensutredning. Etter denne prosessen ble det konkludert med at planen må konsekvensutredes Offentlig høring av planprogram Planprogrammet ble lagt ut til offentlig høring , med merknadsfrist Det kom inn 12 merknader til planstart og offentlig høring av planprogrammet. Planprogrammet ble vedtatt i byrådet Her gjengis kort de endringene som er gjort i forslag til planprogram på bakgrunn av merknadene: Det er tatt inn opplysninger om hvem som eier veiene. På bakgrunn av merknader fra vegmyndighetene. Opplysninger om trafikksikkerhetsplan er tatt inn. På bakgrunn av merknad fra Samferdselsetaten. Mulig virkning for byform er endret i tabellen på bakgrunn av merknad fra Bjørn- Kåre Vågenes. Kulturminner og kulturmiljø, punktene i tabellen er endret på bakgrunn av innspill fra Hordaland fylkeskommune og byantikvaren. Sykkelakser er tatt med sammen med gangakser i tabellen etter innspill fra Syklistenes landsforbund Offentlig høring av planforslag Planforslaget var utlagt på offentlig høring i perioden Det kom inn 13 merknader til offentlig ettersyn. 11 merknader fra offentlige instanser og 2 merknader fra private. Merknadene er kommentert i vedlagt merknadsskjema INFORMASJON TIL BERØRTE PARTER Forslagstiller har avholdt direkte møter med flere av naboene tidlig i planprosessen. Det ble avholdt informasjonsmøte for naboer og berørte parter den Side 8 av 134

9 4.3. FREMDRIFTSPLAN Fremdriftsplanen viser den lovpålagte prosessen videre for plan og utredningsarbeidet. Faser i planarbeidet Utarbeiding av forslag til planprogram Høring av forslag til planprogram Vedtak av planprogram Utarbeiding av forslag til reguleringsplan med konsekvens- -utredning KU Første gangs behandling av reguleringsplanforslag Offentlig ettersyn av planforslaget 2. gangs behandling og evt. tillegg KU Vedtak av reguleringsplan Informasjon Kunngjøring til allmennheten. Innspill fra offentlige etater og berørte parter - innsamling av kjent kunnskap om planområdet - befaring og registrering - drøfting med fagetater og berørte parter Utredning -åpent møte -offentlige etater -allmennheten -gjennomgang av merknader - prosess med involverte parter før endring av planen Kommunal behandling Bergen kommune Bergen kommune Opus / Bergen kommune Bystyre -behandling av regulerings -planen Framdrift Frist Minimum 6 uker Høringsfrist uker 28. Februar 2013 Levering juni ukers frist September/ oktober 2013 Minimum 6 uker November 2013 Våren 2014 Side 9 av 134

10 5. GJELDENDE PLANSTATUS OVERORDNEDE RETNINGSLINJER 5.1. FYLKES(DEL)PLAN Fylkesplan for Hordaland Fylkesplan for Hordaland har følgende målsetting under areal og miljømål: Under kapittel 5 om næringsutvikling i Fylkesplan for Hordaland står følgende: Næringsutvikling Hordaland og Bergen skal fremstå attraktivt for lokalisering av hovedkontorfunksjoner. ( )Talet på nyetableringar i regionen skal aukast. Transport, areal og miljø Under kapittel 8.3 Arealpolitiske virkemiddel står det: Det skal leggjast til rette for høvelege næringsareal i kommeplanlegginga. Lokalisering av bustader, næringsverksemd og tenesteyting skal skje med omsyn til effektiv arealutnytting og energibruk og lågast mogeleg transportbehov, særleg i Bergensregionen KOMMUNEPLAN/KOMMUNEDELPLAN Kommuneplan Lars Hilles gate 30 er i kommuneplanens arealdel vist som senterområde, S1 sentrum, avsatt til sentrumsformål (1130). Sentrumsformål er i bestemmelsene til arealkategorier bebyggelse og anlegg ( 11-7, nr 1) i KPA, definert som: samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, grønnstruktur og alle former for bebyggelse og anlegg med unntak av industri, lager, fritidsbebyggelse og råstoffutvinning. Tilgrensende areal er også vist som senterområde. Side 10 av 134

11 Utsnitt fra KPA Planområdet omtrentlig markert med rødt. Fra bestemmelsene i kommuneplanens arealdel , senterområder, som er aktuelle for planforslaget: Nye bygg skal underordnes estetiske krav i pkt.6. Bystyret avgjør om høyden på utbygging skal varieres innenfor hvert prosjekt. Basert på prinsippsak Byggehøyder i det sentrale byrommet, saksnr , bystyresak , kan det åpnes for bygging av høyhus utover rammene i kommunedelplan sentrum innenfor avgrensede og kartfestede deler av Bergen sentrum: Side 11 av 134

12 Side 12 av 134

13 Bystyret vedtok at kartet med bestemmelser datert skal inntas i kommuneplanens arealdel, og jf pkt 3, at bestemmelsene forutsettes videreført ved rullering av kommuneplanens arealdel. Fra forslag til "Bestemmelser om byggehøyder i det sentrale byområdet" datert , saksnr /55: Innenfor det sentrale byområdet med grense som vist på plankartet gjelder: Som forsterkning av eksisterende landskapstrekk kan det vurderes høyere bebyggelse innenfor områder vist på kommuneplankartet med maksimalhøyder henholdvis 27 meter (gule) og 50 meter (røde). I tråd med Bergens historiske høyhustradisjon kan det innen hele planområdet vurderes større høyde for bygg med ekstraordinær symbolverdi eller med spesielt betydningsfulle og samlende fellesfunksjoner for allmennheten. Vurderingene skal dokumentere at byggets høyde vil bidra til høy kvalitet mht. fjernvirkning, kollektivtilgjengelighet, lokalklima, sol- og utsiktsforhold, og bør gjennomføres som arkitektkonkurranse. Utbyggingsforslag skal behandles som reguleringsplan. Videre fra kommuneplanens bestemmelser: Følgende forutsetninger skal legges til grunn for arealplanlegging og søknad om tiltak i senterområdene (praktiseres som retningslinjer for lokalsenter type 1 og 2): I nye senterområder og ved omfattende fornyelse skal det tilrettelegges for et sentralt møtested med høy fysisk og sosial kvalitet. Reguleringsplaner skal omfatte alle tilstøtende byrom (plasser, allmenninger, gater og parker). Bebyggelsen skal gis en urban utforming med klart definerte byrom og ha sammenhengende fasadeliv. Ved alle byggeprosjekter skal det beskrives hvilke nye bruksmessige og visuelle kvaliteter som tilføres omgivelsene og tilstøtende byrom. Byrommene skal ha god sammenheng med eksisterende og planlagt bystruktur, kollektivholdeplasser, historiske strukturer og kulturminner, oppholdsareal langs sjø og vassdrag og ta utgangspunkt i viktige utsyn eller siktlinjer til omgivelsene. Gangakser skal lede til og gjennom sentrale byrom. Byromsnettet skal være finmasket og områdetilpasset, kvartalslengdene kan maksimalt være 70 m. Byrom skal reguleres til offentlig trafikkområde eller friområde eller på annen måte sikres fullverdig og varig allmenn tilgjengelighet. Gesimshøyde skal være maksimalt 110% av byrommenes bredde. Handel, service og arbeidsplasser skal lokaliseres inn til byrommene. Minimum 10% av fasadelengden tilrettelegges for publikumsrettet virksomhet med stor etasjehøyde, maksimalt vindusareal og adkomst direkte fra gateplan. Parkeringsplasser skal legges i underjordiske anlegg, kjellere eller bygg som ikke har fasade mot byrom. All parkering i henhold til kravene i gjeldene Side 13 av 134

14 parkeringsnorm, også sykkelparkering, skal etableres i bebyggelsen, overflateparkering tillates ikke med unntak av HC-parkering. Det skal legges vekt på god sykkelparkering. Utforming og plassering må ikke begrense fremkommeligheten i offentlige rom (jf. Prinsipper om universell utforming). Viktige gangforbindelser til bybanestopp og kollektivholdeplass skal identifiseres og om mulig gis formell status. Fra parkeringsbestemmelser pkt 15, parkeringstabell, gjelder følgende for parkeringssone 1: Formål kontor: Bil: 2 plasser pr 1000 m 2 BRA inntil 4000 m 2, 1 plass pr 1000 m 2 for areal m 2, deretter 0 plasser. Sykkel: 10 plasser pr 1000 m 2 BRA. Formål forretning/handel/kjøpesenter: Bil: 0 plasser pr 1000 m 2 BRA. Sykkel: 9 plasser pr 1000 m 2 BRA. Parkeringsplasskrav: Krav til parkering for bolig og sykkelparkering er minimumskrav. Der krav er oppgitt som et intervall mellom to tall er laveste tall minimumskrav og høyeste tall maksimum for antall plasser. Andre tall er faste krav til antall p- plasser. Ved beregning av antall plasser skal det alltid rundes oppover til nærmeste hele plass. Krav om sykkelparkering kommer i tillegg til krav om bilparkering i alle soner. Parkering for andre motorkjøretøy regnes å være dekket innenfor areal avsatt til bilparkering. Av antall beregnede plasser skal min 5% (avrundet til nærmeste hele plass) være utformet og reservert for bevegelseshemmede. Disse plassene skal ha kortest mulig gangavstand til hovedadkomst og en gunstig trasé. Dersom det føres opp bygg som ikke kan inngå i noen av kategoriene, skal parkeringsdekningen vurderes konkret fra sak til sak. Sammenlignbare virksomheter brukes som utgangspunkt der det er naturlig. Fra Supplerende retningslinjer DEL II: Parkeringstabell vil være veiledende for å fastsette parkeringsdekning, men stedegne forhold må ligge til grunn ved vurdering. Kommunedelplan Sentrum Fra kommuneplanens ( ) bestemmelsespunkt 2 heter det at kommunedelplan for Sentrum (2001) (plannr 1578) er rettskraftig og som hovedregel gjeldende foran kommuneplanens sentrum. Kommunedelplanen skal suppleres av kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer der tilsvarende tema ikke er Side 14 av 134

15 behandlet i kommunedelplanen. Det følger imidlertid noen unntak der kommuneplanens bestemmelser alltid er gjeldende foran eldre kommunedelplaner. I bestemmelsenes pkt 2, nr 9, heter det at: Kommunedelplanene Sentrum og Puddefjorden overstyres bare av kommuneplanens formål bane (2020) og bestemmelser om plankrav (pkt 1) og om parkering (pkt 15). I kommunedelplan for sentrum (vedtatt ) er planområdet vist som blandet sentrumsformål. Tilgrensende areal er vist som blandet sentrumsformål, viktige busstraseer og gangarealer med byromsbruk. Utsnitt fra Kommunedelplan Sentrum Arealdelen, Planområdet omtrentlig markert med gult. Fra bestemmelsene i kommunedelplan for sentrum Blandet sentrumsformål: I området som på plankart 4 er vist med blandet sentrumsformål skal det både innen enkelte bygninger, i kvartaler og i området som helhet legges til rette for en blanding av funksjoner; handel, service, kontorer, boliger etc. Hovedprinsippet for funksjonsblandingen er publikumsrettede virksomheter på gateplan, kontorarbeidsplasser i mellometasjene og boliger i de øverste etasjene. Blandet sentrumsformål (utenfor skravert bykjerne): Første etasje bør ha publikumsrettede funksjoner. Side 15 av 134

16 Forretninger og varehus over 3000 kvm tillates ikke. Ved nybygg eller ved større ombygging bør boligandelen være på minimum 25% av bygningens bruksareal. Kulturminnegrunnlaget for kommunedelplan for sentrum I henhold til kulturminnegrunnlaget i kommunedelplan for sentrum vist over, er ikke selve planområdet registrert. Det grenser imidlertid til et område langs Lars Hilles gate i vest og nord der det er registrert reguleringer og fornyelser i tidsrommet Andre bestemmelser i kommuneplanen som har særlig interesse her: - 7 Universell utforming - 8 Risiko og sårbarhet - 12 Kulturminner og kulturmiljø - 13 Støy - 14 Energi - 18 Vann, avløp og overvannshåndtering Side 16 av 134

17 Det vil bli henvist til de aktuelle bestemmelsene der det er relevant i planbeskrivelse og konsekvensutredning REGULERINGSPLANER Planområdet er regulert i reguleringsplan Sentrum Lars Hilles gate 28-32, vedtatt Lars Hilles gate 30 er regulert til byggeområde for kontor, undervisningsformål, offentlig virksomhet, forretninger, lettere industri og lager. Gjeldende plan regulerer også trafikkområde og fellesareal. Atkomst til underetasjer og for ambulansekjøring er vist på plankartet. Gjeldende reguleringsplan for Lars Hilles gate 28 32, vedtatt i Fra planens bestemmelser: Det regulerte område kan bebygges med max m2 gulvareal. I tillegg til dette areal kan det bygges en tilbaketrukket toppetasje for tekniske anlegg og 2 underetasjer for lager og parkering etter bygningsrådets nærmere bestemmelser. Åpent areal på plan 2, jfr. 6, og areal for ambulansekjøring er trukket fra. Største tillatte byggehøyde er 14 etasjer, samt tilbaketrukket toppetasje for tekniske anlegg. Tilgrensende planer Bergenhus. Nedre Nygård nord. Ikraft Årstad, Bybane i Bergen. Delstrekning 2 Nygårdstangen Edvard Griegs vei. Ikraft Bergenhus, bybane i Bergen, strekning Bystasjonen Nedre Nygård Bjørnsons gate. I kraft Side 17 av 134

18 5.4. REGULERINGSPLANER UNDER UTARBEIDELSE Rullering av gjeldende kommuneplans arealdel Bergenhus gnr 164 bnr 941. Agnes Mowinckels gate Sentrum, gnr 164 bnr 860 og 861 m.fl., Nygårdsgaten 91 og 93. Johannes Bruns gate Bergenhus, gnr 164 bnr 859, Nygårdsgaten Bergenhus Smålungeren Områderegulering for Nygårdstangen Det er startet opp arbeid med en områdereguleringsplan for tilgrensende områder vest for planområdet. Forslag til områdereguleringsplanen - Bergenhus, Nygårdstangen, gnr 164, 166 m.fl., planid , ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Byrådet 28. juni 2012 (Byrådssak 1319/12). Planen gjelder endring av en stor del av gjeldende reguleringsplan for Nygårdstangen med oppdatering i forhold til utbygging og samordning av ulike byutviklingsprosjekt mellom Smålungeren og Store Lungegårdsvann. Planområdet er på 120,6 daa omfatter området mellom hovedveikrysset og godsterminalområdet på Nygårdstangen, samt Bygarasjen og Fjøsangerveien/Vestre Strømkai. Planforslaget åpner for ca m 2 ny bebyggelse til sentrumsformål som forretninger, kontorer, servicefunksjoner og boliger, kollektivterminal og ambulansehelikopterbase (Totalt bruksareal ca m2 inkl. brannstasjon, svømmeanlegg, vgs). Målsettingen er å utvikle det store areal- og ressurspotensialet i byens mest tilgjengelige punkt preget av trafikk- og knutepunktfunksjoner. En ønsker å skape levende byrom gjennom arealøkonomisering, integrerte løsninger med funksjonell spennvidde, universell utforming, varierte opplevelsesverdier og stor aktivitet. Planforslaget åpner for videre tilrettelegging av arealene i sjøfronten til park- og friluftsformål, og legger vekt på å skape gode byromsforløp der vann og kanal blir sentrale element. Kanalen mellom Store og lille lungegårdsvann reetableres og gir løsninger for håndtering av overvann. Det er planlagt et badeanlegg i området ved helikopterbasen. Foreslåtte bygghøyder er i hovedsak på 27 m basert på kommunedelplan for sentrum sin vektlegging av byggehøyder i bylandskapet og høyhusmeldingen i kommuneplanen. Grunnplanet skal være på kt. + 2,5 m av hensyn til risiko for havnivåstigning, derfor er maks byggehøyde foreslått til kt. + 29,5 m. Foreslått utnyttelsesgrad er i hovedsak til BYA = 100% med krav om at bebyggelse føres frem til fortau eller plass. Det kan maksimalt bli 7 etasjer innenfor forslag til byggehøyde. Utsnittene nedenfor viser illustrasjonsplan og et utvalg av planforslagets 3d skisser. Side 18 av 134

19 Fjøsangerveien til venstre, bybanen og grøntdrag i mellom og vestre strømkai til høyre. Oversiktsskisse av planforslaget. Side 19 av 134

20 Illustrasjonsplan Bergenhus, Nygårdstangen, gnr 164, 166 m.fl. planid Side 20 av 134

21 5.5. TEMAPLANER Trafikksikkerhetsplan for Bergen Trafikksikkerhetsplan for Bergen gir en oversikt over situasjonen i kommunen og over planlagte tiltak. Trafikksikkerhetsplanen viser ingen tiltak i eller nær planområdet. Utsnitt fra kart utrygghetspunkt. Svarte punkter viser ulykker med lettere personskade Trafikkplan for Sentrum sør Byrådet behandlet forslag til trafikkplan for sentrum sør, etablering av toveis sykkeltrasé som fase 1, og fattet følgende vedtak: Langs Lars Hilles gate etableres toveis sykkeltrase- med tilhørende trafikkreguleringer Mellom Agnes Mowinckels gate og Rasmus Meyers Allé, i tråd med beskrivelse i vedlagte fagnotat datert Fagnotatet oppsummerer de viktigste grepene i trafikkplanen: - etablere en toveis sykkelvei i Lars Hilles gate mellom Agnes Mowinckels gate og Rasmus Meyers Allé. - stenging av Lyder Sagens gate. - flere fotgjengerkryssinger i plan: Over Fjøsangerveien og Strømgaten. Det foreslås endringer i kryssområdene ved Fjøsangerveien, Strømgaten, Lars Hilles gate og Nygårdsgaten. - Jonas Reins gate mellom Lars Hilles gate og Daniel Hansens gate enveisreguleres mot vest (gaten er i dag toveisregulert). Dette gjøres for å redusere konfliktene mellom sykkel og biltrafikk i krysset Lars Hilles gate/ Jonas Reins gate. Biltrafikk til Daniel Hansen gate og deler av Lyder Sagens gate må komme sørfra via Lars Hilles gate. Side 21 av 134

22 Utsnitt fra trafikkplan for sentrum sør, revidert planforslag. Utsnittet viser mulige løsninger p å lang sikt (Bergen kommune, 2012). Side 22 av 134

23 Sykkelstrategi for Bergen Sykkelstrategi for Bergen har som mål at: I Bergen skal det være attraktivt og trygt å sykle for alle, Innen 2019 skal sykkelandelen i Bergen øke til minst 10% av alle reiser Hovedvegnettet for sykkel skal være ferdig utbygd inne Sentrum er pekt på som et spesielt viktig område å satse på. Fanaruten er vist gjennom Lars Hilles gate i sykkelstrategien, men rutene gjennom sentrum er opplyst å ikke være avklart i sykkelstrategien. Sykkelstrategi for Bergen. Lars Hilles gate vist som hovedrute. 23 av 134

24 5.6. RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER Samordnet areal og transportplanlegging De Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging har følgende målsetting og må tas hensyn til i den videre planleggingen: Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessige gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen. Det skal legges vekt på å oppnå gode regionale helhetsløsninger på tvers av kommunegrensene Barn og planlegging Viktige nasjonale mål er: Sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og som har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med eksisterende kunnskap om barn og unges behov. Ivareta det offentliges ansvar for å sikre barn og unge de tilbud og muligheter som samlet kan gi den enkelte utfordringer og en meningsfylt oppvekst uansett bosted, sosial og kulturell bakgrunn. Følgende krav til fysisk utforming skal vies spesiell oppmerksomhet: a. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensing, støy, trafikkfare og annen helsefare. b. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Dette forutsetter blant annet at arealene: - er store nok og egner seg for lek og opphold - gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider - kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling mellom barn, unge og voksne. Side 24 av 134

25 6. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON) 6.1. BELIGGENHET Planområdet ligger i Lars Hilles gate 30 på Nedre Nygård i Bergen sentrum. Planområdet omfatter gårdsnummer 164 bruksnummer 949. Planområdet omfatter fortausareal i Lars Hilles gate og vegareal i Vestre Strømkaien. Detaljkart. Plangrense vist med svart linje. Side 25 av 134

26 Flyfoto. Plangrense vist med blå linje. (Bergen kommune, 2012) TILSTØTENDE AREALERS BRUK/STATUS Planområdet grenser mot Fjøsangervegen som er riksveg og del av hovedvegsystemet i Bergen Sentrum. Nord for planområdet ligger Ingeniørhøyskolen. I dag er det høyskole i lokalene, men Statens Vegvesen kommer til å flytte inn. Øst for planområdet ligger Fjøsangervegen, Bergen Maritime videregående skole og bygg med høyskoleformål. Vest for planområdet ligger Lars Hillesgate, Auto 23 bygget og en vernet bensinstasjon. Langs Lars Hillesgate ligger sentrumsbebyggelse med ulike formål, næring og bolig EKSISTERENDE BEBYGGELSE Eksisterende bygg i planområdet er fra 1982 og tegnet av Aall- Løkeland - Ragde. I dag er det kontorformål og serviceformål (legevakt) i bygget. Side 26 av 134

27 Eksisterende bygg i Lars Hilles gate 30, sett fra kryss Nygårdsgaten/ Lars Hilles gate. (foto: Side 27 av 134

28 Bebyggelsen i planområdet sett fra Vestre Strømkaien. Side 28 av 134

29 Bebyggelsen i planområdet sett fra Lars Hilles gate Bebyggelsen i planområdet sett fra krysset Nygårdsgaten Lars Hilles gate. Side 29 av 134

30 Planområdet til høyre i bildet. Bildet er tatt fra sør langs Nygårdsgaten Oversiktsbilde tatt fra parken ved Geofysisk institutt. Planområdet sentralt i bildet. Side 30 av 134

31 Bildet viser byggets avslutning mot Lars Hilles gate. Bildet er tatt mot sør i Lars Hilles gate. Side 31 av 134

32 Mot sør langs Lars Hilles gate. Planområdet til venstre i bildet. Side 32 av 134

33 Bildet er tatt fra St. Jakobs plass mot sør. Planområdet sentralt i bildet TOPOGRAFI/LANDSKAPSTREKK Selve planområdet er fullt utbygd med en planert, skrånende grunnflate. De tilgrensende arealene er også planert og bebygd. Terrenget skråner nedover i en gradient fra Nygårdshøyden i vest til store, planerte flater ved Store Lungegårdsvann i øst. Planområdet ligger i høyhusaksen langs Lars Hilles gate SOLFORHOLD Planområdet har gode solforhold. Side 33 av 134

34 Solforhold Ill. MAD Arkitekter 6.6. VEGETASJON, DYRELIV, NATURFORHOLD OG GRØNNE INTERESSER Planområdet er bebygd eller asfaltert i dag. Det er dermed ikke vegetasjon, dyreliv eller andre naturforhold av betydning i planområdet. Det er beplantning i plantekasser på deler av fasaden mot Lars Hilles gate og det er et lite oppholdsområde med beplantning på taket av underetasjen mot Vestre Strømkaien KULTURMINNEVERDIER Planområdet er ikke vurdert til å ha potensiale for funn fra førhistorsk tid. Lars Hilles gate 30 ligger på moderne utfylte masser. Side 34 av 134

35 Bygningen i Lars Hilles gate 30 er tegnet av arkitektkontoret Aall-Løkeland-Ragde AS. Bygningen ble oppført i 1982, og ble opprinnelig bygget for at Bergen skulle ha kontorlokaler å tilby oljeselskaper som ville etablere seg i byen (Nyberg og Røyrane 2008). Norsk Hydro holdt opprinnelig til i bygningen. Bygget består av en terrassert sokkel i fem etasjer og tre tårn, det høyeste på 15 etasjer. De tre tårnene er oktagonale, i utpreget city-arkitektur (figur). Lars Hilles gate 30, mot nord. Inngangspartiet på dagens bygg, fra Lars Hilles gate. Side 35 av 134

36 Terrasseringen av bygget, mot Vestre Strømkai til venstre og mot Lars Hilles gate til høyre. For nærmere beskrivelse av bygget og flere foto og figurer vises til egen kulturminnerapport. Det ligger en rekke bygg i nærområdet med kulturminneverdi, og området på motsatt side av Lars Hilles gate er med i Riksantikvarens NB! Register. Dette er nærmere beskrevet i kulturminnerapporten VEI OG TRAFIKKFORHOLD Planområdet ligger ved Nygårdstangen, som er byens viktigste knutepunkt for bilog kollektivtrafikk, og vil være det i lang tid fremover. Planområdet har atkomst via Vestre Strømkaien. Her er det ikke registrert årsdøgntrafikk (ÅDT). Lars Hilles gate, som grenser mot planområdet i vest, har en registrert ÅDT på (Statens Vegvesen, 2012). Bybanetraséen går i Lars Hilles gate forbi planområdet, og nærmeste bybanestopp er lokalisert ved vegkrysset Nygårdsgaten/Lars Hilles gate. Døgnmetertrafikken for Bybanen er oppgitt av Bybanekontoret til å være meter tog per døgn (Kilde 2009). I Lars Hilles gate er det i dag etablert sykkelvei. Side 36 av 134

37 ÅDT 2009, Kilde: Statens Vegvesen For nærmere gjennomgang av trafikksituasjonen vises til trafikkanalysen i kapittel 7 konsekvensutredning. Trafikksikkerhet Det har skjedd flere ulykker med lettere personskade i nærheten av planområdet. De nærmeste ulykkene har funnet sted i Lars Hillesgate og i Agnes Mowinckels Gate. Side 37 av 134

38 Utsnitt fra kart utrygghetspunkt. Svarte punkter viser ulykker med lettere personskade. Gang og sykkelveger Det er etablert sykkelvei på begge sider av Lars Hilles gate på vestsiden av planområdet. Sykkelvegen er ca 1,5 meter bred. Fanaruten, som går forbi planområdet i Lars Hilles gate og videre sørover langs E39 i retning Nesttun og Fana, er den mest benyttede sykkelruten i Bergen (Statens vegvesen, SLF, 2013). Det er også fortau på begge sider av Lars Hilles gate. Fortauet på østsiden av Lars Hilles gate er i dag stort sett 4 meter hele strekningen, unntak er et stykke i nord, ved ambulanseinngangen til legevaktetn der fortauet er 2,4-2,6 meter bredt et pga en lysgrop, og i den sørligste delen der det er 3 meter på det smaleste. I Vestre Strømkaien er det i dag fortau på vestsiden av vegen. Fortauet er ca 3 meter bredt. På østsiden av Vestre Strømkaien er det parkering langs fasaden og ikke fortau i dag. Det er i dag gangforbindelse mellom Vestre Strømkaien og Lars Hilles gate gjennom planområdet via trapp ved jernbanetunellen sør i Lars Hilles gate 30. Det er også ambulanseinngang helt nord i eksisterende bygg ved Bergen legevakt. Denne kan brukes som gjennomgang for gående. Parkering Det er et toetasjers parkeringsanlegg i underetasjen i den nordligste delen av dagens bygg. Her er det 200 parkeringsplasser. Det er også en liten parkeringsplass som grenser til Bergen Maritime skole på østsiden i planområdet. Denne plassen disponeres ikke av Lars Hilles gate 30. Sykkelparkering er i dag løst i parkeringskjeller og ved inngangspartiet. Side 38 av 134

39 6.9. STØY Hovedkilder til støy i planområdet er fra vegtrafikk og bybane. Støykart fra Statens vegvesen over Bergen vest viser at deler av planområdet ligger innenfor rød støysone. Hele siden i vest som grenser til Lars Hillesgate ligger i rød støysone. Deler av planområdet på nordøst-siden er også påvirket av støy fra fjøsangerveien. Støykart over Bergen vest viser at deler av planområdet ligger innenfor rød støysone (Statens vegvesen, 2013). I støykart for kommuneplanens arealplan ( ) er planområdet også merket som støyutsatt. Kartet viser at hele planområdet ligger i gul støysone, samt at deler av vestsiden, østsiden og sørsiden av planområdet ligger i rød støysone. Side 39 av 134

40 Temakart støy KPA ( ). Planområdet markert med blå pil OFFENTLIG KOMMUNIKASJON/KOLLEKTIVDEKNING Kollektivtrafikk Det er kort avstand fra planområdet til godt kollektivtilbud. Planområdet ligger ca 500m fra jernbanestasjonen og ca 300 fra Bergen Busstasjon. Fra busstasjonen går det busser til de fleste steder i Bergen. Nærmeste bybanestopp er lokalisert ved vegkrysset Nygårdsgaten/Lars Hilles gate. Bybanen har hyppige avganger og god dekning store deler av døgnet. Døgnmetertrafikken for Bybanen er oppgitt av Bybanekontoret til å være meter tog per døgn (Kilde 2009) VANN OG AVLØP Eksisterende bygning i planområdet er tilknyttet offentlig vann og avløp. Side 40 av 134

41 6.12. ENERGI Planområdet er innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. I kommuneplanen er det vedtatt tilknytingsplikt for hele konsesjonsområdet, ref. kap. 27.2, med hjemmel i pbl. Bygget varmes i dag opp med oljefyring og fjernvarme PRIVAT OG OFFENTLIG SERVICETILBUD Planområdet har kort avstand til handel og servicetilbud i Bergen sentrum. Nærmeste kjøpesenter er Bergen Storsenter nordøst for planområdet. Planområdet ligger nær universitetet (blant annet Realfagbygget og Bjerknessenteret), BI Bergen, Høgskolen i Bergen og Kunsthøgskolen i Bergen. I tillegg grenser planområdet til Bergen maritime videregående. Planområdet er også i nærheten av en rekke kulturtilbud, blant annet Grieghallen, Kunstmuséet i Bergen og Bergen offentlige bibliotek. Planområdet ligger i umiddelbar nærhet til både busstasjon og jernbanestasjon, og det er bybanestopp i Lars Hilles gate. Side 41 av 134

42 KUNSTHØYSKOLEN I BERGEN BIBLIOTEK JERNBANE- STASJONEN KUNSTMUSÉET GRIEGHALLEN BERGEN STORSENTER BI BERGEN BUSSTASJONEN UNIVERSITETET I BERGEN, REALFAGSBYGGET BERGEN MARITIME SKOLE BJERKNESSENTERET HØGSKOLEN I BERGEN Nærhet til offentlige og private servicetilbud. Planområdet markert med blå pil. Det er flere barnehager i Bergen sentrum, samt skoler for alle trinn. Barnehager i nærheten er blant annet Rosetårnet barnehage og Nygårdsparken barnehage. Barneskoler i sentrum er Møhlenpris skole, St. Paul skole og Christi Krybbe skole. Ungdomsskoler er St. Paul skole, Danielsen ungdomsskole og Rothaugen ungdomsskole. Videregående skoler i sentrum er Bergen Maritime skole, Bergen Handelsgymnasium, Bergen katedralskole, Danielsen videregående skole, Tanks videregående skole, Akademiet og Bergen private gymnas, påbegynt bygging av videregående skole på Nygårdstangen samt fremtidig videregående skole på Florida. Ettersom det ikke skal bygges boliger i planområdet er ikke barnehage og skolekapasiteten for bydelen omtalt eller vurdert i planen. Side 42 av 134

43 6.14. RISIKO OG SÅRBARHET I dette kapitlet er det gjennomført en risiko og sårbarhetsvurdering (ROS-vurdering) i tilknytning til forslag til reguleringsplan for Lars Hilles gate 30. Det er foretatt en ROS-analyse av tiltaket ved hjelp av ROS-metodikk (Risikoanalyse teori og metoder: Rausand & Utne, 2009 og Norsk standard NS5814, 2008). Vurderingen er gjennomført av Opus Bergen AS som en del av planarbeidet og er basert på Opus Bergen AS og tiltakshavers kunnskap om planområdet. Deler av vurderingen som går på nærhet til terminalfunksjon og terrormål er en vurdering som er felles for store deler av Bergen sentrum knyttet til en omkrets rundt jernbanen, busstasjonen og rundt byens sentrale havn. Treffene og kategoriseringene i ROS-analysen er i liten grad unik for denne tomten men relativt generelle for store deler av sentrumsbebyggelsen i Bergen. Forhold som gjelder luftforurensing er felles for store deler av Bergensdalen fra Fjøsanger og gjennom sentrum til områdene ved Vågen. I dette området er det en felles inversjonssone. Ved all utbygging i sentrale deler av Bergen er spørsmål om støy og luftforurensing aktuelle. Sentrale deler av Bergen er tett befolket og har stor innpendling til arbeidsplasser, med den trafikken det fører med seg. Luftforurensingen kan være et problem for hele sentrum og store deler av Bergensdalen. Luftforurensingen i Bergen sentrum kan bli stor på kalde vinterdager med stille vær. Kartet under viser NO2- forurensning i Bergen, og viser at spørsmål om forurensing er aktuelle for hele sentrumsområdet. Side 43 av 134

44 NO2 forurensing i Bergen Kilde Bergen kommune I følge rapporten Luftkvalitet i Bergen 2008 ser en at Bergen sentrum overskrider forskriftens grenseverdier, ved at nitrogendioksidmiddel for 2008 er over kravet i grenseverdiforskriften. For svevestøv (PM10) var det ingen overskridelser av forskriftskrav for målestasjonene ved Rådhuset og på Danmarksplass. Av kartet over ser en at planområdet for årsmiddel sesongen hadde NO2 verdier på µg/m 3, og med det holder seg innenfor forskriftskravene til luftkvalitet. Side 44 av 134

45 Tall fra Gule linjer viser tall for 2012 for Danmarksplass og Rådhuset. Kilde: Bergen kommune I følge data for 2012 publisert av Bergen kommune i 2013 overskrider målestasjonen på Danmarksplass grenseverdier (tiltak) for NO2. Målestasjonen ved Rådhuset (bakgrunnsverdi for sentrum) overskrider ikke grenseverdien. Tall fra 2011 viser at stasjonen ved Danmarksplass var svært nær å overskride grenseverdier for NO2 også dette året. Det var ikke overskridelse av verdi for svevestøv i Planområdets nærhet til hovedveisystemet innebærer også støy fra trafikken. Deler av plenområdet ligger i rød sone. Dette stiller krav til tekniske løsninger for å få gode kvaliteter innendørs for virksomheter i planområdet. I rapporten Luftkvalitet i Bergen står det at det er anslått at eksponeringen i Bergen totalt medfører 5-10 for tidlige dødsfall/år (tapte leveår). Denne økte risikoen for dødsfall er høyest for folk med eksisterende hjerte- /karsykdom og luftveissykdommer. Tapte leveår betyr ikke nødvendigvis at 5 til 10 mer mennesker dør hvert år. Det kan like gjerne bety at en person dør 5-10 år tidligere, eller at hundrevis mennesker taper noen uker eller måneder fra sine liv (som til sammen gir 5-10 leveår). Arealformål kontor, som det er i planområdet i dag er ikke et sårbart arealformål når det gjelder luftforurensning. (Sårbare arealformål er bolig, sykehus, aldershjem, skoler, barnehager, idrettsanlegg, osv). Derfor er sannsynlighet for et betydelig antall Side 45 av 134

46 av tapte leveår innenfor vårt planområde lav. På denne bakgrunn er Mindre alvorlig/ en viss fare vurdert som det riktigste valg ved konsekvenssetting. I tillegg inneholder Luftkvalitet i Bergen 2012 en analyse av pasientstatistikk hos fastleger og Helse Bergen, i forbindelse med en periode med dårlig luftkvalitet i januar-mars En fant ikke en økning i antall konsultasjoner/sykemelding knyttet til forurensningssituasjonen i 2010, sammenlignet med de to foregående år. I 2012 var det en tydelig økning i antall konsultasjoner/sykemelding, selv om luftforurensingsnivåene var lavere enn i Denne analysen er for grovmasket til å si noe sikkert om reduksjon på 2-5 leveår, men den støtter en vurdering om mindre alvorlig/ en viss fare satt opp mot betydelig/ kritisk. Luftkvalitet i Bergen 2012 inneholder årsmiddel konsentrasjoner av NO2 og svevestøv over de siste 10 år. Kun i 2011 ble det gjeldende forskriftskravet om årsmiddel NO2 (40 µg.m -3 ) ikke overskredet på Danmarksplass målestasjonen. Med i vurderingen kan en også ta definisjonen av de nasjonale varslingsklassenehelsevarsler for luftforurensning. Den verste klassen svært forurenset er beskrevet som: Allergikere og personer med alvorlige hjerte- eller luftveislidelser bør ikke oppholde seg i svært forurenset områder. Forbigående slimhinneirritasjoner og ubehag kan forekomme hos friske personer. ROS-analysen Analysen er basert på sjekkliste i Bergen kommunes mal for planfremstilling. Bergen kommune har i bystyret vedtatt akseptkriterier for risiko og sårbarhet. Akseptkriteriene skal legges til grunn for kommuneplanens arealdel og for reguleringsplaner. Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: Sannsynlighetsklasse S1: En hendelse oftere enn hvert 20. år Sannsynlighetsklasse S2: En hendelse per år. Sannsynlighetsklasse S3: En hendelse pr år. Sannsynlighetsklasse S4: En hendelse pr år. Sannsynlighetsklasse S5: En hendelse sjeldnere enn 5000 år. For hendelser som ikke egner seg for sannsynlighetsgradering på oversiktsnivå vil det være tilstrekkelig å avdekke om hendelsene vil kunne inntreffe eller ikke. Dette gjelder for eksempel radon og strålefare. Etter at årsaker og sannsynlighet er vurdert, vurderes hvilke konsekvenser en hendelse kan få for: Liv og helse Økonomiske/ materielle verdier Miljø (jord, vann og luft) Side 46 av 134

47 Hver av disse konsekvensområdene deles inn etter alvorlighetsgrad i fem konsekvensklasser: Konsekvensklasse K1: Ubetydelig/ufarlig Konsekvensklasse K2: Mindre alvorlig/en viss fare Konsekvensklasse K3: Betydelig/ kritisk Konsekvensklasse K4: Alvorlig/ farlig Konsekvensklasse K5: Svært alvorlig/ katastrofalt Risikomatrise: a. Rødt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere denne til gul eller grønn. b. Gult indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduser risikoen. c. Grønt indikerer akseptabel risiko. Side 47 av 134

48 KONSEKVENSER SANNSYNLIGHET Liv og helse Økonomisk e/ og materielle verdier Miljø (jord, vann og luft) En hendelse oftere enn hvert 20 år En hendelse pr år En hendelse pr år En hendelse per år En hendelse sjeldnere enn 5000år KONSEKVENSER Ubetydelig/ ufarlig Mindre alvorlig/ en viss fare -ubetydelige -Mindre personskad personskade er - Sykemelding i - Ingen noen dager fravær -Ubetydelig skade -< kr. -Teknisk infrastruktur påvirkes i liten grad -Ubetydelige miljøskader -Mindre utslipp -ikke registrerbar i resipient -Mindre skader mill. kr. -Teknisk infrastruktur settes ut av drift i noen timer -Mindre alvorlig, men registrerbar skade -Noe uønsket utslipp - Restaureringstid<1 år Betydelig/ kritisk -Betydelige personskader personer alvorlig skadd. Personer med sykefravær i flere uker -Betydelige skader mill. kr. -Teknisk infrastruktursette s ut av drift i flere døgn -Betydelig miljøskade -Betydelig utslipp - Restaureringstid 1-3år Alvorlig/ farlig -Alvorlig personskade personer alvorlig skadde personer døde -Alvorlige skader mill.kr. -Teknisk infrastruktur settes ut av drift i flere måneder -Andre avh. Systemer rammes midlertidig -Alvorlig miljøskade -Stort utslipp med behov for tiltak - Restaureringsti d 3-10år Svært alvorlig/ katastrofalt -Svært alvorlig personskade ->20 personer alvorlig skadde ->10 personer døde -Svært alvorlige skader ->500 mill.kr. -Teknisk infrastruktur og avhengige systemer settes permanent ut av drift. -Svært alvorlig miljøskade -Stort ukontrollert utslipp med svært stort behov for tiltak - Restaureringsti d >10år K1 K2 K3 K4 K Hendelser i røde felt: Medfører uakseptabel risiko. Kommunen forplikter seg til å gjøre risikoreduserende tiltak av forebyggende eller konsekvensreduserende karakter av alle hendelser slik at risikoen kommer ned på et akseptabelt nivå. I noen tilfeller kan det også være aktuelt å gjennomføre nye og mer detaljerte risikoanalyser for å få et sikrere estimat av risikoen. Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes. Kommunen forplikter seg til å gjennomføre tiltak for å redusere risikoen så mye som mulig. Det vil ofte være naturlig å legge en kost/nytte analyse til grunn for enda flere risikoreduserende tiltak. Side 48 av 134

49 Hendelser i grønne felt: Akseptabel risiko, men risikoreduserende tiltak av vesentlig karakter skal gjennomføres når det er mulig ut fra økonomiske og praktiske vurderinger. Temaene som er risikovurdert i tabellen under er basert på Bergen kommunes mal for planarbeid. I tillegg har en vurdert om andre ROS temaer kunne være aktuelle. Tabellen under viser en oppstilling av risiko og sannsynlighet for planområdet. Hendelse/ situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risik o Kommentar/ Tiltak Risiko for Liv og Ja En hendelse Ubetydelig/ Planområdet er lokalisert på ras helse sjeldnere ufarlig K1 1 fyllmasser i Bergen sentrum. Det er Miljø enn 5000 Ubetydelig/ 1 ikke skråning i planområdet. Materiel år. ufarlig K1 Mindre alvorlig/ 2 Planområdet ligger ca meter fra fyllingskanten mot Store le verdier en viss fare K2 Lungegårdsvann. Ettersom fyllingen og planområdet er i et relativt flatt område og planområdet er langt inne på denne historiske fyllingen kan det ansees som svært usannsynlig med en utrasing i planområdet. Det vil være mulig med setningskader i planområdet ved et ras i fyllingen. På denne bakgrunn er risikoen satt til mindre alvorlig/en viss fare for materielle verdier Flom Nei Planområdet ligger ikke nær vassdrag med flomfare. Området er 2-8 meter over havnivå. Luft eller grunnforurensing Luftforurens -ing Liv og helse Miljø Materiel le verdier Ja En hendelse oftere enn hvert 20 år Mindre alvorlig en viss fare K2 Ubetydelig/ ufarlig K1 Ubetydelig/ ufarlig K1 10 Planområdet er utsatt for luftforurensing. Planområdet er del av forurenset område i Bergen sentrum. 5 Det høye forurensingsnivået i Bergen sentrum fører til 5 konsekvenser for liv og helse for personer i risikogrupper. Det kan gjøres tiltak ved luftrensing i ventilasjonssystemet ved utbygging. Tiltak som løser eller avbøter problemet med luftforurensning i Bergen sentrum må i stor grad settes inn for hele Bergen sentrum, og ikke spesielt for planområdet. Tiltakene som kan gjennomføres vil være politiske tiltak på et annet politisk nivå enn det enkeltprosjektet det reguleres for. Det er kjent helseskade for personer i risikogruppen. Forverring av underliggende sykdommer kan føre til tidligere dødsfall. På denne bakgrunn er risikoen satt til Mindre alvorlig/ en viss fare. Etter som det i Bergen sentrum i liten grad er sårbare økosystemer eller naturområder er konsekvens for miljø satt til ubetydelig/ufarlig. Grunnforur- Nei Det er ikke registrert Side 49 av 134

50 ensing grunnforurensning i planområdet. Nærmeste registrering av forurenset grunn er i Nygrårdsgaten, Gnr/bnr 164/851 mfl. og 164/1406 (Miljøstatus.no 2013, NGU.Arealis.no 2013). Ettersom hele planområdet er bebygget i dag regnes dette som lite relevant. Radon Kraftledninger Nær lager av farlige stoff Liv og helse Miljø Materiel le verdier Liv og helse Miljø Materiel le verdier Ja Nei Ja Ikke egnet for sannsynlighetsgradering på oversiktsni vå En hendelse pr år Ubetydelig/ ufarlig K1 Ubetydelig/ ufarlig K1 Ubetydelig/ ufarlig K1 Svært alvorlig/ katastrofalt K5 Mindre alvorlig en viss fare K2 Svært alvorlig/ katastorfalt K5 1 Bergen sentrum er ikke kjent som et spesielt radonutsatt område. Det er ikke registrert radonverdier i planområdet (NGU.Arealis.no) 1. Bergen kommune har gått ut med anbefalinger om radonmålinger i alle boliger under 3. etasje i hele kommunen. Det er ikke i planområdet. Risikoen ved radon blir dermed mindre alvorlig. Ved tiltak vil konsekvensen være ubetydelig 1 1 Det er ingen høyspentledninger i umiddelbar nærhet til planområdet. 15 I terminalområdet ved Bergen jernbanestasjon kan det være transport av og oppbevaring av 6 farlige stoffer. Terminalområdet ved jernbanestasjonen er ikke et permanent lager for farlig stoff, men 15 kan ha midlertidig lagring av farlige stoffer knyttet til transport. I luftlinje ligger planområdet ca 350m fra terminalområdet. Det har vært en hendelse der deler av Bergen sentrum ble bedt om å holde seg innendørs pga utslipp av gass i terminalområdet. Den kjente situasjonen førte ikke til personskader, og vurderes som ubetydelig/ ufarlig. En ulykke ved transport av farlig stoff kan få alvorlige konsekvenser. Det gjøres tiltak innenfor terminalområdet for å hindre alvorlige hendelser. Slike mulige ulykker i Bergen sentrum med farlig jernbarnegods eller annet gods som transporteres gjennom byen er situasjoner som fanges opp av politiets, brannvesens og kommunens alminnelige beredskap for store deler av sentrum. Avstanden til jernbanestasjonen og busstasjonen tilsier at risikoen er 1 nedlastet Side 50 av 134

51 redusert for planområdet i forhold til områdene som ligger nærmere. Sannsynligheten er derfor satt til en hendelse hver år, og skiller seg ikke fra andre deler av sentrum. Bombemål Støy Liv og helse Miljø Materiel le verdier Liv og helse Miljø Materiel le verdier Ja Ja En hendelse hvert år En hendelse oftere enn hvert 20 år Svært alvorlig/katastr ofalt K5 Ubetydelig/ufar lig K1 Svært alvorlig/katastr ofalt K5 Ubetydelig/ufar lig K1 Ubetydelig/ufar lig K1 Ubetydelig/ufar lig K1 15 Planområdet ligger sentralt i Bergen sentrum nær kollektiv- og trafikknutepunkter. Det kan tenkes at den sentrale plasseringen utgjør 3 noe risiko for bomber. Planområdet ligger et stykke unna de mest sentrale punktene og risikoen vurderes derfor å være noe 15 redusert for planområdet. 5 Planområdet ligger nær hovedveisystemet. Dette innebærer støy fra trafikken. Dette stiller krav til tekniske 5 løsninger for å få gode kvaliteter innendørs for virksomheter i planområdet. Ettersom planområdet i dag er bebygd med et kontorbygg 5 vurderes risikoen som ubetydelig/ ufarlig Brann Liv og helse Miljø Materiel le verdier Ja En hendelse pr år Betydelig/ kristisk K3 Ubetydelig/ ufarlig K1 Betydelig/ kritisk K3 12 Planområdet er tettbebygd med høye bygg. En brann vil være svært alvorlig. Området ligger nær 4 brannstasjon og en brann vil fanges opp av brannvesenets beredskap. Bygg i planområdet inneholder ikke boliger. På den bakgrunn vurderes 12 risikoen noe lavere enn for et boligbygg. Side 51 av 134

Risiko og sårbarhetsvurdering

Risiko og sårbarhetsvurdering 1 Risiko og sårbarhetsvurdering Bergenhus, gnr. 164, bnr. 175, Ørnenkvartalet, Reguleringsendring 15.1.009 Risiko og sårbarhets vurdering for reguleringendring for Ørnenkvartalet ROS vurderingen er gjennomført

Detaljer

Planprogram for Gnr. 164 bnr. 865 m. fl. Nygårdsgaten 114, Bergen kommune

Planprogram for Gnr. 164 bnr. 865 m. fl. Nygårdsgaten 114, Bergen kommune Planprogram for Gnr. 164 bnr. 865 m. fl. Nygårdsgaten 114, Bergen kommune 18.02.2014 Saksnr. 201320744/4 PlanID DEL I... 3 PLANENS FORMÅL, INNHOLD OG RAMMEVERK... 3 1 BAKGRUNN OG FORMÅL... 4 1.1 BAKGRUNN...

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 Gjeldende regleringsplan: PlanID 4240007 Ytrebygda, Kokstadflaten del av gnr 111, bnr 96 Kontorbygg Forslag til endring BERGEN KOMMUNE Ytrebygda, gnr.

Detaljer

Planprogram for Lars Hilles gate 30, Bergen kommune

Planprogram for Lars Hilles gate 30, Bergen kommune Planprogram for Lars Hilles gate 30, Bergen kommune 13.12.2012 Saksnr. 201211146 PlanID DEL I... 3 PLANENS FORMÅL, INNHOLD OG RAMMEVERK... 3 1 BAKGRUNN OG FORMÅL... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 1.2 FORMÅL... 4

Detaljer

ROS-vurdering I dette kapitlet er det gjennomført en risiko og sårbarhetsvurdering (ROS-vurdering) i tilknytning til forslag til detaljregulering.

ROS-vurdering I dette kapitlet er det gjennomført en risiko og sårbarhetsvurdering (ROS-vurdering) i tilknytning til forslag til detaljregulering. RISIKO OG SÅRBARHET ROS-vurdering I dette kapitlet er det gjennomført en risiko og sårbarhetsvurdering (ROS-vurdering) i tilknytning til forslag til detaljregulering. Det er foretatt en ROS-analyse av

Detaljer

Planprogram for Gnr. 164 bnr. 865 m. fl. Nygårdsgaten 114, Bergen kommune

Planprogram for Gnr. 164 bnr. 865 m. fl. Nygårdsgaten 114, Bergen kommune Planprogram for Gnr. 164 bnr. 865 m. fl. Nygårdsgaten 114, Bergen kommune 8.11.2013 Saksnr. 201320744/4 PlanID DEL I... 3 PLANENS FORMÅL, INNHOLD OG RAMMEVERK... 3 1 BAKGRUNN OG FORMÅL... 4 1.1 BAKGRUNN...

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

ROS-analyse for planområde Ormhaugen, planid

ROS-analyse for planområde Ormhaugen, planid ROS-analyse for planområde Ormhaugen, planid 630000 0.11.013 Under arbeidet med tilstøtende reguleringsplan er det gjennomført geologisk undersøkelse som også omfatter dette planområdet. Undersøkelsen

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 17.9.2012 Harstad kommune Adresse, gnr. 59/ 275, 59/276 Detaljreguleringsplan for Trillingen 10 og 12, Plannr. 1901-587 Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHET Analyse av risiko- og sårbarhet for detaljregulering for: Åsane, gnr. 209 bnr. 14, 696 mfl. Nedre Åstveit Park. Bolig.

RISIKO OG SÅRBARHET Analyse av risiko- og sårbarhet for detaljregulering for: Åsane, gnr. 209 bnr. 14, 696 mfl. Nedre Åstveit Park. Bolig. RISIKO OG SÅRBARHET Analyse av risiko- og sårbarhet for detaljregulering for: Åsane, gnr. 209 bnr. 14, 696 mfl. Nedre Åstveit Park. Bolig. Nasjonal arealplan-id 1201_63300000 Utarbeidet av: Plottaplan

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.03.2009 Saksnr.: 200608220/25

Detaljer

Gnr. 164 bnr. 865 m. fl. Nygårdsgaten 114, Bergen kommune

Gnr. 164 bnr. 865 m. fl. Nygårdsgaten 114, Bergen kommune Planprogram for Gnr. 164 bnr. 865 m. fl. Nygårdsgaten 114, Bergen kommune Datert 18.02.2014, revidert 21.08.2014 Saksnr. 201320744/4 PlanID 63700000 Vedtatt i Byrådet, 27.06.2014, sak 1263-14. DEL I...

Detaljer

Risiko og sårbarhetsvurdering

Risiko og sårbarhetsvurdering Risiko og sårbarhetsvurdering 05.0.00 BERGEN KOMMUNE Årstad, gnr 7 og 5 bnr 5 og 57 m.fl Mindeporten Plannr 6040 0000. . Risiko og sårbarhetsvurdering ROS vurderingen er gjennomført i tilknytning til utarbeiding

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

Fyllingsdalen, Gnr.25, bnr.198 m.fl. Øvre Fyllingsveien

Fyllingsdalen, Gnr.25, bnr.198 m.fl. Øvre Fyllingsveien RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Datert: 15.01.16 Fyllingsdalen, Gnr.25, bnr.198 m.fl. Øvre Fyllingsveien BERGEN KOMMUNE Fyllingsdalen, gnr. 25 bnr. 198 mfl. Øvre Fyllingsveien. Arealplan-ID 6610000. 1 Innhold

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200914439/30

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200914439/30 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.06.2010 Saksnr.:

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.12.2015 Saksnr.: 201316458/30 Emnekode: ESARK

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201214729/13 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: HILK Dato: 05.11.2013 FANA, GNR. 12, BNR. 316 M.FL., FANTOFTVEGEN/ÅSBAKKEN. ArealplanID 62780000 FORSLAG TIL

Detaljer

UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET

UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET REGULERINGSPLAN MED TILHØRENDE KONSEKVENSUTREDNING - Status i reguleringsplanarbeidet - Forslag til planprogram - Videre prosess Åpent møte 14.11.07 Gulskogen skole Varsel

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19 Detaljert reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr/bnr 107/19. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE - utkast 29.02.2016 1. Bakgrunn Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

Notat om endringer i planmateriell for plannr. 61080000

Notat om endringer i planmateriell for plannr. 61080000 Notat om endringer i planmateriell for plannr. 61080000 Laksevåg, Hilleren, gnr 128 bnr 2 og gnr 129 bnr 16 m.fl. Hilleren maritime næringspark Jf plan- og bygningslovens (pbl) 12-7 Saksnr 200810817 Datert

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 16.03.2016 Saksnr.: 201417985/49 Emnekode: ESARK

Detaljer

Detaljregulering av Trondheim Stasjonssenter notat til Ungdommens Bystyre

Detaljregulering av Trondheim Stasjonssenter notat til Ungdommens Bystyre NOTAT Til: Ungdommens Bystyre -43 () Detaljregulering av Trondheim Stasjonssenter notat til Ungdommens Bystyre 18.10.17 Innledning Rådmannen legger frem sak om Trondheim stasjonssenter til Ungdommens bystyre

Detaljer

Stedsanalyse Granveien

Stedsanalyse Granveien Stedsanalyse Granveien Innhold 1. Bakgrunn... 3 1.1. Innledning... 3 1.2. Lokalisering og planstatus... 3 1.3. Områdets historikk... 4 2. Fortetting... 6 2.1. Fortetting og forhold til overordnet plan...

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE

Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE ! Vedlegg 1 Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE 1. Bakgrunn Tiltakshaver er Fides Eiendom Levanger AS. Forslagsstiller

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten. REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: /18 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5122

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten. REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: /18 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5122 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201535322/18 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5122 Saksbeh.: HAFO Dato: 06.04.2017 BERGENHUS, GNR. 164 BNR.

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE -

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERING FOR Vangslia i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - Dato:5.3.2014 Revisjonsdato(er): 1 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse...2 1 Planens bakgrunn og formål...3 1.1 Hvorfor fremmes

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 200708989/12 Emnekode: BBY 5120 Saksbeh.: EMRA Dato: 05.03.2009 ARNA, GNR. 292, BNR. 19, UNNELANDSVEGEN, REGULERINGSPLAN. PLANNUMMER 19560000 FORSLAG

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

BERGEN KOMMUNE. Plannr.: 1201_ Saksnr.: Sist oppdatert: Ard arealplan as Nygårdsgaten Bergen

BERGEN KOMMUNE. Plannr.: 1201_ Saksnr.: Sist oppdatert: Ard arealplan as Nygårdsgaten Bergen Ard arealplan as Nygårdsgaten 114 5008 Bergen VEDLEGG ROS-ANALYSE YTREBYGDA. GNR 34 BNR 353 M.FL., KOKSTADVEGEN 54 BERGEN KOMMUNE Plannr.: 1201_6316 0000 Saksnr.: 201220140 Sist oppdatert: 19.02.2015 RISIKO

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/ Ås kommune HTM-sak 3/15 R-296 Detaljreguleringsplan for Moerveien 10 Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/01780-8 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 04.11.2015 Rådmannens

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

LUFTKVALITETS- VURDERING. Bergenhus Gnr 166 bnr 520 m.fl., Kong Oscars gate Arealplan-ID 1201_ Bergen kommune Opus Bergen AS

LUFTKVALITETS- VURDERING. Bergenhus Gnr 166 bnr 520 m.fl., Kong Oscars gate Arealplan-ID 1201_ Bergen kommune Opus Bergen AS LUFTKVALITETS- VURDERING Bergenhus Gnr 166 bnr 520 m.fl., Kong Oscars gate Arealplan-ID 1201_65170000 Bergen kommune Opus Bergen AS 31.08.2016 1 Bakgrunn og problemstillinger Forskrift om begrensning av

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

Byrådssak 1110 /14. Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. ESARK-7112-201333992-20

Byrådssak 1110 /14. Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. ESARK-7112-201333992-20 Byrådssak 1110 /14 Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. NIHO ESARK-7112-201333992-20 Hva saken gjelder: Høsten 2014 vil den nye høyskolen på Kronstad stå

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING FOR ULVANGSØYA HYTTEFELT LEIRFJORD KOMMUNE, PLANID: 201502 November 2015 Navn på plan/tiltak: Forslag til navn: Detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt Kommune:

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RINGGATAS FORLENGELSE BEHOVET FOR KONSEKVENSUTREDNING (ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING)

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RINGGATAS FORLENGELSE BEHOVET FOR KONSEKVENSUTREDNING (ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING) OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RINGGATAS FORLENGELSE BEHOVET FOR KONSEKVENSUTREDNING (ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING) Bakgrunn I møte 19.februar 2014 vedtok formannskapet å legge område for Ringgatas

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.09.2015 68455/2015 2013/3061 L13 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens

Detaljer

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 1 PROGRAM 2 Plansystemet og formål Planinitiativ og prosesser Plankartet - formål og innhold Planbestemmelser Konsekvensutredning Planbehandling

Detaljer

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-20 L12 Randaberg 11.07.2011 OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM Vedtatt i Kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xx/xx REGULERINGSBESTEMMELSER Utarbeidet i

Detaljer

Byrådssak 185/14. Årstad, gnr. 13, bnr. 858 m.fl., Storetveitvegen, Reguleringsplan, arealplan-id gangs behandling ESARK

Byrådssak 185/14. Årstad, gnr. 13, bnr. 858 m.fl., Storetveitvegen, Reguleringsplan, arealplan-id gangs behandling ESARK Byrådssak 185/14 Årstad, gnr. 13, bnr. 858 m.fl., Storetveitvegen, Reguleringsplan, arealplan-id 61770000. 2.gangs behandling FIWE ESARK-5120-201015746-80 Hva saken gjelder: Sameiet Storetveitvegen 96-98

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 200714881/7 Emnekode: BBY 5121 Saksbeh.: EMRA Dato: 24. 04.2009 Åsane, gnr. 207, bnr. 210, Liakroken 26 E, Reguleringsendring. Plannummer 3690300 Forslag

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 816 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Planbeskrivelse 71/8 Øra, 816 Reipå Side 1 av 7 7. oktober 2010 Reguleringsplan for

Detaljer

Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Planens intensjon. 1 FELLESBESTEMMELSER (pbl 12-7 )

Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Planens intensjon. 1 FELLESBESTEMMELSER (pbl 12-7 ) Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Åsane, Gnr. 202, bnr 6 m.fl. Åsane nærings- og motorsportområde Hovedformål: Næring og idrett (pbl 12.5 nr. 1) Saksnr 200609491 Datert/revidert:

Detaljer

Detaljregulering av Nils Uhlin Hansens veg 14 m. fl., Trondheim kommune.

Detaljregulering av Nils Uhlin Hansens veg 14 m. fl., Trondheim kommune. Planbeskrivelse Detaljregulering av Nils Uhlin Hansens veg 14 m. fl., Trondheim kommune. Bakgrunn På oppdrag fra JM Norge AS er Norconsult AS, avd. Plan og Arkitektur engasjert til å utarbeide reguleringsplan

Detaljer

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE Steinkjer 27. april 2012 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold...

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 - Planforslag datert 5/1 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 Stiklestad eiendom AS Per Anders Røstad Skoleparken 3 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune.

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune. Til høringsinstanser, grunneiere og naboer vår dato vår referanse 21.09.12 2012.428/RAS deres dato deres referanse Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Tiltakshavers Risiko- og sårbarhetsanalyse Forslag til detaljert reguleringsplan for Kniveåsen Nord Øst Bb2 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Utarbeidet av : Tiltakshaver: Kniveåsen AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

BESTEMMELSER (pbl 12-7)

BESTEMMELSER (pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune, Ytrebygda, gnr. 107 bnr. 141 m.fl. Espehaugen næringspark Nasjonal arealplan-id 1201_63190000 Saksnummer

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/5837-24 Dato: 10.06.2015 REGULERINGSPLAN FOR KANTVEGEN 15 - SKÅRSETSAGA 16 - BEHANDLING AV KLAGE Vedlegg: 1. Klage fra

Detaljer

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM UTARBEIDET AV: Ingeniør S.Hagen DATO: 25.11.2010 REVIDERT: 22.6.2012 Sak: 09.018\a\pr\div. PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

TILLEGGSNOTAT TIL PLANBESKRIVELSE JUSTERT PLAN ETTER OFFENTLIG ETTERSYN, DATERT

TILLEGGSNOTAT TIL PLANBESKRIVELSE JUSTERT PLAN ETTER OFFENTLIG ETTERSYN, DATERT REGULERINGSPLAN FOR SLETTEBAKKEN SØR, PLANNR. 10520600 TILLEGGSNOTAT TIL PLANBESKRIVELSE JUSTERT PLAN ETTER OFFENTLIG ETTERSYN, DATERT 23.12.2009 Forslag til reguleringsplan for Slettebakken Sør, datert

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG Dato: 28.01.2016 DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG 63 PLANBESKRIVELSE Plan-ID: Arkivsak-ID: Oversiktskart som viser planområdet 1 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 2 2 Planprosess og medvirkning...

Detaljer

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene.

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. 10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. Diverse Saksbehandler Møtedato Arbeidstittel Adresse/ stedsnavn Plan-ID Plantype Områderegulering

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, ETAT FOR UTBYGGING ÅSANE SYKEHJEM VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING

BERGEN KOMMUNE, ETAT FOR UTBYGGING ÅSANE SYKEHJEM VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING Til berørte parter Adresse Po Sted Att: Navn Bergen, 2017-05-30 Vår ref: 606936-01, 10042-904855482-7-1 BERGEN KOMMUNE, ETAT FOR UTBYGGING ÅSANE SYKEHJEM VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING

Detaljer

Åsane, Gnr 188 og bnr 492 mfl., Myrdal idrettspark. Plan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram.

Åsane, Gnr 188 og bnr 492 mfl., Myrdal idrettspark. Plan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.12.2015 Saksnr.: 201511171/24 Emnekode: ESARK

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2015/3340-15 Arkiv: 96/616 Saksbehandler: Silje Lillevik Eriksen Dato: 30.05.2016 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Hovedutvalg for næring, plan og miljø Møtedato

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/ R-296 Detaljreguleringsplan for Moerveien 10 Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/01780-29 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 18.08.2016 Kommunestyret Rådmannens innstilling:

Detaljer

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn:

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Etter offentlig ettersyn har det på bakgrunn av innkomne merknader, og på bakgrunn av at det er blitt oppdaget feil og mangler, gjort en del endringer

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 21.03.2014 Saksnr.:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /44

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /44 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 29.06.2011 Saksnr.:

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret PLANNAVN - Kiserødveiene 69, Arkiv: gbnr 132/428-435 mf., GBNR - 132/428, FA - L13 Arkivsak: 17/72-4 Saksbehandler: Dag Yttri Dato: 17.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap 24.01.2017

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/2171 /30249/16-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/2171 /30249/16-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon: Byråd Politisk sak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/2171 /30249/16-PLNID Gry Eva Michelsen 26.05.2016 0000 Telefon: 77 79 05 26 Saken skal behandles i følgende utvalg: BYRÅDSKO BYRÅDET LOGISTIKKTERMINAL

Detaljer

Vedlegg Bakgrunn. Tiltakshaver er Trym Bolig AS. Forslagsstiller er pka ARKITEKTER.

Vedlegg Bakgrunn. Tiltakshaver er Trym Bolig AS. Forslagsstiller er pka ARKITEKTER. Vedlegg 1 Detaljert reguleringsplan for Heimdal senterområde vest, gnr/bnr 198/106, 198/5, 198/37, 198/38, 198/74, 198/203, 198/186, 197/542, 197/142, 197/129 og 198/210. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE 1. Bakgrunn

Detaljer

Birkenes kommune. Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato:

Birkenes kommune. Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse Utgave: 1 Dato: 2012-05-23 Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse

Detaljer

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART 2015 DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 05.06.2015 Navn på plan: Detaljregulering for Gnr 9 bnr 1 fnr 269

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer