2. Status og videre utvikling for Sikkerhetssenteret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. Status og videre utvikling for Sikkerhetssenteret"

Transkript

1 Internt notat uten behandlingskontroll Til: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato: Alf Magne Bye 08/ Organisering av sikkerhetssenteret ved Ytre Namdal videregående skole 1. Mandat og gjennomføring Administrasjonsavdelingen er bedt om å vurdere alternative organisasjonsformer for Sikkerhetssenteret ved Ytre Namdal videregående skole (YNVS). Oppdragsgiver er Avdeling for videregående opplæring. Arbeidet er utført av Alf Magne Bye, John Tuseth og Jan-Håkon Larsen. Utredningen er gjennomført samarbeid med og etter møte med Sikkerhetssentret, ledelsen ved YNVS, Avdeling for videregående opplæring og Regional utviklingsavdeling. I utredningen er det forsøkt å ta hensyn til pågående utredning vedr. ressurssentervirksomheten i Nord-Trøndelag fylkeskommune (NTFK). 2. Status og videre utvikling for Sikkerhetssenteret Mål Ulike interessenter vil kunne å ha forskjellige noe målsettinger og derfor ulike syn på ønsket utvikling for Sikkerhetssenteret. Det er derfor viktig at utredningen avklarer ulike målsettinger og mulige målkonflikter, og at vurderingene skjer i samarbeid med de respektive interessentene. Sikkerhetssentret skal oppfylle målsettinger hos følgende interessenter: 1.Ytre Namdal videregående skole: o Levere tjenester til Ytre Namdal videregående skole: slik at de får gjennomført læreplanene elever på linjer der sikkerhetsopplæring kreves, samt å gi noe ekstra sikkerhetsopplæring til alle åringene levere tjenester til fagskolen o Bidra til at skolen fremstår som en blå skole o Bidra til å nå skolens mål som regional utviklingsaktør 2.Vikna kommune og regionalt næringsliv: o Skape aktivitet og inntekter til næringslivet i kommunen (hotell/ spisesteder, transporttjenester, andre varer og tjenester) o Bidra i kommunens satsning på blå sektor, herunder tilby relevant opplæring til stedlig ungdom og overfor lokalt næringsliv 3.Sikkerhetssenteret og dets ansatte: Sikre gode og attraktive arbeidsplasser

2 Gi medarbeiderne faglige utfordringer og gode utviklingsmuligheter Være blant de fremste i landet innen sitt område, noe som krever at senteret er i forkant av utviklingen Vokse gjennom stadig utvikling av nye tjenestekonsepter Det synes å være en nær sammenheng mellom ovennevnte målsettinger, og graden av målkonflikt mellom de nevnte interessentene synes derfor å være relativt liten. Det kan imidlertid være ulikt syn på utviklingen fremover, herunder omfanget av evt. ekspansjon. Markedsposisjon Det er i alt 19 sikkerhetssentra i Norge, som vanligvis er tilknyttet en maritim skole. Flere av disse sentraene er skilt ut som selvstendige aksjeselskaper (AS). Sikkerhetssenteret ved YNVS opererer i et marked der kundene kommer fra hele landet, og til dels fra utlandet. Sikkerhetssentret i Trondheim er nærmeste konkurrent. Et viktig konkurransefortrinn for Sikkerhetssentret ved YNVS er høy kompetanse og velutviklet kontaktnett, herunder evnne til å ligge i forkant av utviklingen. Senterets videre utvikling og markedsposisjon er avhengig av kompetent og aktiv ledelse/medarbeiderstab. Økonomi Sikkerhetssentret leverer ca. 80 % av sin omsetning til andre enn eieren (YNVS), og er dermed i sin helhet å betrakte som en kommersiell markedsaktør. Dette bringer trolig transaksjoner mellom eieren og Sikkerhetssentret inn under følgende lovverk: Lov om offentlige innkjøp: Påbud om kjøp etter konkurranse/anbudsrunde for fylkeskommunalt kjøp av varer og tjenester over definert terskelverdi. Statsstøttereglene: Forbud mot offentlig kryssubsidiering av næringsvirksomhet, gjennom investeringer av offentlige midler i virksomhet som gir lavere avkastning enn normalt. Sagt på en annen måte: Sikkerhetssenteret må ha en økonomi som er atskilt fra skolens økonomi, og det må ikke skje noen form for subsidiering av senteret fra eieren. Ovennevnte legale føringer gjelder uavhengig av om det velges intern eller ekstern organisasjonsmodell, så lenge et offentlig organ (NTFK) er eier av Sikkerhetssentret. Reelle budsjetter og regnskaper er derfor nødvendig for eierens løpende oppfølgning og vurdering av Sikkerhetssentrets økonomiske situasjon og utvikling. Dette gjelder både for drift og investeringer, herunder nye kapitalinnskudd. Følgende forutsetninger for økonomistyringen bør gjelde (for alle ressurssentra): Sikkerhetssenteret må være selvfinansierende. Dette innebærer at senteret må generere inntekter som minst dekker senterets kostnader. Også kapitalutgifter, i form av renter/avskrivninger samt driftsførte investeringer, må dekkes av driftsinntektene. Sikkerhetssenteret må belastes fullt ut med skolens utgifter til administrasjon og lignende. Både et mindreforbruk (overskudd) og et merforbruk (underskudd) ved Sikkerhetssenteret inngår i skolens og fylkeskommunens årsresultat. Dette vil dermed

3 også inngå i det beløpet (pluss eller minus) som skolen får gjenbevilget, og som skolen deretter viderefører til senteret. Senteret kan velge å avsette et mindreforbruk (overskudd) fra forrige år til fond, som kan brukes til fremtidig drift/investering. Skolen kjøper tjenester fra senteret til markedspris, og eventuelt etter anbudskonkurranse. NTFK kan bidra med lånekapital til lønnsomme (selvfinansierende) investeringer. Hensikten med denne rapporten er å se fremover, vi har derfor ikke valgt å gå nærmere inn på avregningen av økonomiske forhold mellom senteret og YNVS til og med 2007, med unntak av forpliktelsene fra tidligere år: Avskrivninger : Senteret belastes med avskrivninger av investeringer fra tidligere år. Men senteret får samtidig en budsjettramme med tilsvarene beløp. I opprinnelig budsjett 2008 er senteret derfor gitt en netto budsjettramme på kr, som tilsvarer budsjetterte avskrivninger. Inndekking av tidligere års underskudd og manglende driftsfinansiering: Opparbeidet underskudd ved sikkerhetssenteret som inngikk i skolens akkumulerte merforbruk, ble dekket inn ved tilleggsbevilgning i En vesentlig del av underskuddet skyldes driftsføring av investeringer. Det gjenstår 1,2 mill kroner i investeringer som ikke er endelig finansiert I dette beløpet inngår investeringer både på sikkerhetssenteret og på skolen. Leasing: Leasingutgifter for 2008 er knyttet til simulatoren, og er ferdig nedbetalt i løpet av Relasjoner mellom NTFK, YNVS, lokalt næringsliv, mv. Sikkerhetssentret ble opprettet for å gi lokal sikkerhetsopplæring til elever ved Ytre Namdal videregående skole. Dermed sparer skolen for betydelige beløp, ved at elevene slipper å reise til Trondheim for å få slik opplæring. Sikkerhetssenteret har etter hvert solgt stadig flere kurs i markedet, og ekstern omsetning utgjør pr. i dag ca. 80 % av omsetningen. Omsetningen til YNVS (inklusive fagskolen) utgjør kun ca 20 % av senterets omsetning. YNVS skiller mellom intern og ekstern virksomhet, der sikkerhetssenteret er definert som ekstern. Dette gir Sikkerhetssenteret mulighet til å profilere seg utad, i forståelse med skolens ledelse. YNVS har nytte av Sikkerhetssentret på følgende måter: Skolens undervisningsopplegg er mer avhengig av senteret i dag, enn da det ble etablert. Tilgangen på lokal sikkerhetsopplæring gir YNVS et konkurransefortrinn mht. undervisningstilbud og kostnader, som kan være avgjørende for skolens framtidige rekruttering, både av elever og personell. Sikkerhetssenteret er nødvendig for å opprettholdeen teknisk fagskole innen fagområdet. Sikkerhetssentret har nytte av YNVS på følgende områder:

4 Basis- og referansekunde: YNVS er en referansekunde mht. kjøp av sikkerhetstjenester Sikkerhetssenteret benytter ikke i dag kompetanse fra YNVS i undervisningen. Vikna kommune, Rørvik og namdalsregionen har nytte av både YNVS og sikkerhetssenteret ved at: At lokal ungdom gis lokal fagopplæring, som medfører mulighet for gode jobber i lokalt næringsliv Sjøfarts- og fiskerinæringen i området får utdannet sine ansatte lokalt Det genereres aktivitet og inntekter i det lokale næringslivet, ved at elever og kursdeltakere reiser til og oppholder seg i Rørvik m/omegn. 4. Begrunnelser for evt. omorganisering Sikkerhetssenterets behov Sikkerhetssentrets ledelse understreket at det ikke er noe mål eller ønske om å frigjøre seg helt fra skolen. Tvert i mot, bør en eventuell omorganisering og mulig eierskifte ikke rive ned det grunnlaget som skolen i en årrekke har bygd opp gjennom Sikkerhetssenteret. Sikkerhetssentret har i følge daglig leder likevel følgende hovedutfordringer med dagens organisering: 1. Styrings- og driftsmessig fleksibilitet og handlefrihet: Sikkerhetssentret har ikke tilstrekkelig styringsmessig fleksibilitet til å videreutvikle senteret som en kommersiell aktør i et konkurranseutsatt marked. 2. Finansieringsmuligheter: Dagens organisering (som avdeling ved YNVS) innebærer mulige hindringer mht. finansiering av investeringer, herunder i forhold til kapital/medeierskap fra andre aktører/eiere, samt tilskudd fra RUA og Innovasjon Norge. 3. Økonomistyring Daglig leder for senteret må pr i dag føre et manuelt skyggeregnskap, som i følge han selv ikke stemmer med det offisielle avdelingsregnskapet. En foreløpig gjennomgang indikerer at det er forbedringspotensialer mht. regnskapsføring og økonomisk styring, eksempelvis gjennom å tilrettelegge kontoplaner og økonomirapportering på en bedre måte. Senteret er ikke direkte avhengig av tilknytningen til skolen for å kunne rekruttere og beholde medarbeidere. Medarbeiderne ved Sikkerhetssenteret er blitt foreløpig orientert om en mulig framtidig overgang til annen organisasjonsform, og dermed også til ny arbeidsgiver. De fleste ansatte oppgis å være positive til en slik utvikling. YNVS s behov

5 YNVS og fagskolen kan neppe opprettholdes på nåværende nivå uten tilgang på lokal sikkerhetsopplæring. Uavhengig av framtidig organisering, er derfor lokal sikkerhetsopplæring i Rørvik fortsatt en overordnet målsetting. Etter opprinnelig å ha vært en intern funksjon/avdeling ved skolen, framstår Sikkerhetssenteret nå hovedsakelig som en kommersiell aktør i et konkurranseutsatt marked (nasjonalt og til dels internasjonalt). Selv om Sikkerhetssenteret på de fleste områder allerede er fristilt og selvstendig, krever arbeidet med eieroppfølging av senteret en del tid, både for rektor og andre i skolens administrasjon. Rektors primæroppgave er å drive skole for åringer, samt fagskole. Rektor stiller seg derfor spørsmål om det er riktig å bruke så vidt mye tid på en virksomhet som har 80% av sin omsetning utenom skolen. 5. Oppsummering av viktige målsettinger vedrørende sikkerhetssentret Målsettinger vil fra NTFK sin synsvinkel kunne prioriteres slik: 1. Lokal sikkerhetsopplæring: Tilgang til god og lokal opplæring i sikkerhetsrelaterte emner, gir YNVS et konkurransetrinn mht. framtidig rekruttering av elever og personell. Dette gir dessuten lokal ungdom lett tilgang til yrkesrelevant opplæring og dermed gode jobber, og gir næringslivet i området mulighet for lokal rekruttering av kompetent arbeidskraft. 2. Videreføring av regionale effekter: Det faktum at Sikkerhetssentret er lokalisert på Rørvik, medfører konkurransefortrinn også for øvriglokalt næringsliv, både innenfor og utenfor blå sektor. 3. Videreutvikling av Sikkerhetssentret: For at Sikkerhetssenteret i Rørvik skal kunne bidra til ovennevnte målsettinger, må det legges til rette for faglig og markedsmessig utvikling av sentret, dog innenfor prinsippet om egenfinansiering. Alle de ovennevnte interessentene er mer eller mindre gjensidig avhengig av hverandre, i den videre satsingen på blå sektor i Ytre Namdal. 6. Alternative organisasjonsmodeller for Sikkerhetssentret Følgende alternative organisasjonsmodeller kan teoretisk sett tenkes: A. Intern organisering innenfor NTFK (del av rettssubjektet NTFK): A1: Avdeling innenfor en virksomhet i NTFK (som i dag) A2: Egen virksomhet i NTFK A3: Fylkeskommunalt foretak i NTFK

6 B. Ekstern organisering (eget rettsubjekt) : B1: Aksjeselskap (AS) B2: Interkommunalt selskap (IKS) B3: Stiftelse I det følgende gis en kort kommentar til noen forskjeller mellom ovennevnte modeller: A. Intern organisering innenfor NTFK ( del av rettssubjektet NTFK): A1. Avdeling innenfor en virksomhet i NTFK: Sikkerhetssentret er pr. i dag organisert som en avdeling under virksomheten (skolen) YNVS. Avdelingslederen for Sikkerhetssentret inngår i rektors ledergruppe. Alternativt kunne sentret vært organisert som en avdeling under en annen fylkeskommunal virksomhet. Dersom for eksempel ressurssentervirksomhetene ved de videregående skolene i framtiden blir organisert som egen virksomhet, med avdelinger ved de vg. skolene, vil Sikkerhetssentret kunne bli en selvstendig avdeling under denne virksomheten. Finansiering: Ved behov for lånefinansiering, oppnår fylkeskommunene markedets laveste rentevilkår. (Motsatt vil NTFK IKKE kunne låne midler til kapitalinnskudd i et eksternt aksjeselskap, for eksempel ved kjøp av aksjer eller emisjoner/kapitalforhøyelser). Faglige/administrative synergier: Det er trolig potensialer for faglige og kostnadsmessige synergier mellom Sikkerhetssentret og YNVS/resten av NTFK. For at slike synergier skal kunne utnyttes optimalt, vil organisering under samme organisatoriske paraply (NTFK) ofte være en fordel. Skattefrihet: Ved eventuelt økonomisk overskudd i Sikkerhetssentret, vil trolig Sikkerhetssentret nyte godt av fylkeskommunens generelle skattefrihet Ulemper: Belastning på rektor/administrasjon ved YNVS: Virksomhetsleder (rektor) er øverste driftsmessige leder også for Sikkerhetssentret, og derfor ansvarlig for NTFK s eieroppfølgning overfor senteret. Dette kan stjele lederressurser fra skolevirksomheten. Samtidig er dette en fordel ved at det sikrer skolen, og dermed NTFK styring med virksomheten. Lang beslutningsvei: For operative beslutninger som kun angår Sikkerhetssentret, vil rektor kunne være et for høyt beslutningsnivå, og dermed en flaskehals. A2. Egen virksomhet innenfor NTFK: Jf. samme fordeler som A1 over (avdeling) Frigjøring av rektor ved YNVS: Som egen virksomhet innenfor NTFK vil lederen for Sikkerhetssentret ha utvidet ansvar og beslutningsmyndighet.

7 Egen/spesialisert administrasjon: Egen administrasjon ved Sikkerhetssentret kan innebære en mer effektiv administrasjon, som kompenserer/oppveier for eventuelt økte administrative kostnader. Ulemper: Endret eieroppfølgning: Fortsatt behov for en viss eieroppfølgning innenfor NTFK, som i så fall må flyttes oppover i styringshierarkiet (RUA, 6A, fylkesråd/fylkesrådet). Økonomisk eierrisiko: Dette er en følge av at virksomheten i Sikkerhetssentret er markedsrettet og dermed til dels uforutsigbar, kombinert med stor grad av lokal beslutningsfrihet for leder av sentret (kommersiell drift for NTFK s risiko og regning). Reduserte synergier: Mindre faglige synergier med YNVS, pga. større selvstendighet/mindre direkte kontakt mellom Sikkerhetssentret og YNVS. Økte kostnader: Økte administrative kostnader og økte transaksjonskostnader, pga. oppbygging/drift av egen administrasjon. A3. Fylkeskommunalt foretak i NTFK: Jf. samme fordeler som under pkt. A2 (virksomhet). Særlodds ressursprioritering: Et foretak kan ha eget/selvstendig (sær)budsjett/regnskap, og dermed være frikoblet fra fylkeskommunens (fylkeskassens) budsjett/regnskap, herunder mht. prioriteringer innenfor drift og investeringer/låneopptak. Ekstern styrerepresentasjon: Eget styre for foretaket gir mulighet for å trekke inn tredjemann (også utenfor NTFK) i styringen av sentret, for eksempel kunder/brukere, kommuner, faglig ekspertise, mv. Likevel ingen mulighet for eksterne medeiere innenfor foretaksmodellen (enhet innenfor NTFK). Ulemper: Jf. samme ulemper som under pkt. A2 (virksomhet) For høyt org.nivå på eierforvaltningen: Styret i et foretak rapporterer via fylkesrådet direkte til fylkestinget, hvilket trolig vil være en for høy organisatorisk eierforankring av en så vidt liten virksomhet. Av den grunn er dette alternativet å være lite aktuelt. B. Ekstern organisering (eget rettsubjekt) : B1. Aksjeselskap (AS) Privat medeierskap/finansiering: Et aksjeselskap er den eneste muligheten for (med)eierskap fra private investorer Begrenset eieransvar: NTFK s formelle økonomiske ansvar er begrenset til (aksje)kapitalinnskuddet i selskapet. Ved tap ut over egenkapitalen må selskapet avvikles, uten ytterligere juridiske forpliktelser for eieren. Et annet spørsmål vil likevel være om en politisk eier vil bli presset til å skyte inn ny kapital i en slik situasjon. Statsstøttereglene kan imidlertid gjøre slik ytterligere kapitalinnsprøyting vanskelig/ulovlig, dersom forventet avkastning på slik offentlig kapitalinnsprøyting avviker fra det normale for tilsvarende næringsvirksomhet..frigjøring av adm. kapasitet ved YNVS: Jf A2 og A3 over. Spesialisert/bedre administrasjon: Jf. pkt. A2 og A3 over. Forlodds prioritet: Jf. A3 over. Ekstern styrerepresentasjon: Jf. A3 over.

8 Ulemper: Finansiering: Ikke mulig for NTFK å lånefinansiere aksje-/kapitalinnskudd. Kjøp av aksjer og ekstraordinære innskudd må derfor finansieres fra NTFK s driftsramme eller fondsmidler, og dermed konkurrere om fylkeskommunale driftsmidler. Dermed stor risiko for at NTFK må trekke seg ut av eierskapet, og at sentret dermed må få nye (private) eiere. Rentenivå: Høyere rente på låneopptak i selskapet, enn dersom NTFK hadde tatt opp lånene (jf. A1-A3 over). Geografisk flytting av Sikkerhetssentret: Ved privat (med)eierskap utenfra, vil det være risiko for at disse ønsker å flytte Sikkerhetssentret og ikke minst dets tunge kompetanse til andre deler av landet. Dette for å bringe sentret nærmere de store markedene for sikkerhetssentrets tjenester, og/eller for å gjennomføre fusjon med andre sikkerhetssentra. Faglige/administrative synergier: Jf. pkt. A1-A3 over Skatteplikt: Ved eventuelt økonomisk overskudd. B2. Interkommunalt selskap (IKS) Sameierskap/finansiering: Et interkommunalt selskap gir mulighet for (med)eierskap/finansiering fra (kun) kommuner/fylkeskommuner. Begrenset eieransvar: Eiernes formelle økonomiske ansvar er begrenset til deres andel i selskapet (ansvarlig/proratisk eierskap). Frigjøring av adm. kapasitet ved YNVS: Jf. A2-A3 og B1 over. Spesialisert/bedre administrasjon: Jf. A2-A3 og B1over. Forlodds prioritet: Jf. A3 og B1 over. Ekstern styrerepresentasjon: Jf. A3 og B1 over. Ulemper: Tungrodd eieroppfølgning: Et IKS er et ansvarlig selskap med kommunale deltakere. Strategiske beslutninger må behandles i eierkommunenes øverste organ (fylkesting/kommunestyre). Uenighet/interessekonflikter mellom eiere: Ved interkommunalt eierskap vil det lett kunne framkomme særinteresser og dermed uenighet mellom eierne, mht. lokalisering, ekspansjonstakt, investeringer, finansieringsløsninger, og andre strategiske spørsmål. Rentenivå: Høyere rente på låneopptak i selskapet, enn dersom NTFK hadde tatt opp lånene (jf. A1-A3 samt B1 over). Faglige og administrative synergier: Jf. A1-A3 over Skatteplikt: Ved eventuelt økonomisk overskudd B3. Stiftelse: Intet eieransvar: En stiftelse er en selveiende institusjon/formuesmasse, ledet av et styre. Stifterne har i utgangspunktet intet økonomisk ansvar for virksomheten, med mindre de har forpliktet seg til dette gjennom vedtekter og/eller særavtaler. Frigjøring av adm. kapasitet i NTFK: Jf. A1-A3, samt B1-B2 over. Spesialisert/bedre administrasjon: Jf. A2-A3, samt B1-B2 over. Forlodds prioritet: Jf. A3, samt B1-B2 over. Ekstern styrerepresentasjon: Jf. A3, samt B1-B2 over.

9 Skatteplikt for næringsdrivende stiftelser? Ulemper: Tungrodd/uegnet styringsform: En stiftelse er en selveiende institusjon, som best egner seg til å forvalte en formuesmasse med tilknyttede vedtekter, for eksempel utdeling av avkastning til allmennyttige formål. Trolig helt uegnet til dynamisk forretningsdrift. Av den grunn er dette alternativet å være lite aktuelt 7. ESA ESA stilte i desember 2006 spørsmål om sikkerhetssentret på Rørvik ble kryssubsidiert. Den samme forespørsel gikk også til andre maritime skoler og sikkerhetssenter. Spørsmålene som ble stilt var ment å skulle avdekke om sikkerhetssenterets priser var satt for lavt (lavere enn konkurrents priser) og at senteret kunne gjøre dette fordi ikke alle senterets kostnader var med i kalkylene/ergnskapet. Ytre Namdal videregående skole svarte følgende på henvendelsen: Svaret fra skolen viser sikkerhetssenterets uavhengighet i forhold til skolen. Samtidig gir både spørsmål og svar klare føringer til hvilke krav som må stilles til økonomimodell og økonomistyring av senteret, uavhengig av organisasjonsform. ESA s generelle krav utelukker i prinsippet ingen organisasjonsformer, men stiller krav til armlengdes avstand og regnskapsmessig ryddighet mellom Sikkerhetssentret og eieren (NTFK/YNVS).

10 ESA er opptatt av at senteret i konkurranse i det åpne markedet opererer med markedsbaserte priser som dekker senterets kostnader. Dette må også YNVS må forholde seg til. I praksis kan det være greitt at skolen betaler en markedspris, som er fratrukket en storkunderabatt. 8. Anbefalinger Anbefalinger: Følgende alternative organisasjonsformer synes mest aktuelle: 1. Fortsette som egen avdeling under YNVS 2. Omorganisering til A/S med lokale medeiere Det anbefales en foreløpig videreføring av den nåværende organisasjonsmodellen. Det bør samtidig skje en sonderinger etter lokale interessenter som kan gå inn som (med)eiere i Sikkerhetssentret, organisert som et AS. Hvis dette lykkes anbefales det en overgang til A/S. Vedtak om en omorganisering til A/S må fattes av fylkestinget. Forutsetninger for anbefalingene 1. Lokal tilknytning og eierskap Den overordnede og omforente målsettingen er å sikre YNVS sine elever nødvendig sikkerhetsopplæring, lokalt i Rørvik-området. Private eiere har ofte en ensidig og kortsiktig målsetting om økonomisk avkastning på investert kapital. En slik målsetting kan lett komme i konflikt med de sterke utdanningsmessige og regionalpolitiske interessene og målsettingene som i dag er knyttet til Sikkerhetssenteret. Risikoen for slik målkonflikt er trolig særlig stor dersom en framtidig (med)eier har ønsker om å få flyttet virksomheten og de ansatte i Sikkerhetssentret ut fra Rørvik. Den ideelle (med)eier innenfor et aksjeselskap, vil kunne være lokale private investorer med eget behov for sikkerhetstjenester, og med interesse av at slike tjenester fortsatt kan leveres lokalt. Dette kan eksempelvis være lokale bedrifter innenfor blå sektor, herunder rederier og oppdrettsselskaper. 2. Tilpasning til fylkeskommunens eierstrategi Sikkerhetssentret har gjennom sin omfattende eksterne virksomhet på mange måter vokst seg ut av både YNVS og NTFK. På den annen side ivaretar Sikkerhetssentret fortsatt vitale målsettinger både for NTFK og YNVS. Uansett valg av organisasjonsmodell bør det utredes nærmere om det er i tråd med fylkeskommunens overordnede prisnipper å videreføre en markedsbasert virksomhet som en del av fylkeskommunens ordinære drift. Dette er et prinsipielt spørsmål som fylkesrådet og fylkestinget bør ta stilling til. 3. Utarbeide strategisk plan og kostnadsanalyse

11 For å kunne trekke korrekte beslutninger mht valg av strategi, korrekt prising osv bør det arbeides videre med strategiske planer og kostnadsanalyser. 4. Sikkerhetssenterets økonomi holdes atskilt fra resten av fylkeskommunes økonomi videreutvikling av økonomistyringen Så lenge Sikkerhetssentret fortsetter som en avdeling under YNVS, må følgende videreutvikles: Regnskapsmodellen, herunder avregningen av transaksjoner i forhold til YNVS Styringsrutiner og -prinsipper mellom eieren og Sikkerhetssentret, herunder administrative ressurser ved YNVS. Finansieringsmodellen, herunder evt. nye prinsipper for låneopptak til selvfinansierende (lønnsomme) investeringer, samt for tilskudd til næringsdrivende enheter innenfor NTFK Det foreslås at dette arbeidet gjennomføres som en forlengelse av arbeidet med denne rapporten. Modellen utformes slik at den også kan brukes på andre ressurssentra i NTFK. Bør tas i bruk fra og med Finansiering/tilskudd Organisasjonsformen er i følge RUA v/ Ystgård ikke avgjørende for om sikkerhetssenteret kan få tilskudd fra RUA. Det som er avgjørende er hva det søkes om, kvaliteten på søknaden/dokumentasjonen og at søknaden fremmes tidsnok. For Innovasjon Norge kan det i følge Skjerve være aktuelt å yte tilskudd til for eksempel utvikling av opplæringspakker. Kravet er at sikkerhetssenteret har en økonomi som er helt atskilt fra skolens. Et A/S er det beste i så måte, men Innovasjon Norge kan også gi støtte til sikkerhetssenteret organisert som en avdeling under skolen. Forutsetningen er et regnskap som har med alle kostnadene med å drive senteret og at skolen kjøper tjenester fra senteret til markedspris.

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2014/7502 Klassering: 026/&13 Saksbehandler: Trond Waldal HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAPER Trykte

Detaljer

Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med følgende forslag til vedtak:

Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med følgende forslag til vedtak: Saknr. 08/4813-7 Ark.nr. HDOK NØK HOLMEN BIOVARME AS Saksbehandler: Geir Aalgaard Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget

Detaljer

(sign) tlf: / mob: e-post:

(sign) tlf: / mob: e-post: NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 16. mai 2012 TID: kl 09.00 besøk/befaring kl 13.00 behandling av saker iht. sakliste STED: Mære landbruksskole, Steinkjer De faste medlemmene

Detaljer

HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL ENDRINGER I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP

HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL ENDRINGER I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 30.01.2015 2014/4077-3197/2015 / 026/&00 Saksbehandler: Anne Kristin Lindseth Saksnr. Utvalg Møtedato 15/18 Fylkesutvalget 10.02.2015 HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL ENDRINGER

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

3.7 Organisasjon og selskapsformer

3.7 Organisasjon og selskapsformer 3.7 Organisasjon og selskapsformer Målsetting med temaet: de mest vanlige organisasjons- og selskapsformer Hva er ditt behov? Er du alene eller flere? Hva slags risiko medfører etableringen for deg og

Detaljer

Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder)

Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder) Rådmennenes forslag til: Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder) 1 Parter og hjemmel Disse vedtekter er fastsatt i medhold av kommuneloven 27. IKT

Detaljer

Vedtak fattet i fagskolestyrets møte 24. mars 2015

Vedtak fattet i fagskolestyrets møte 24. mars 2015 Nord-Trøndelag fylkeskommune Styret for fagskolene i Nord-Trøndelag Møteprotokoll Møtedato: 24.3.2014 Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer Møteleder: May Britt Lagesen Til stede: May Britt Lagesen (leder)

Detaljer

Saknr. 9039/08. Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn PLAN FOR INNOVASJONSSTRUKTUR I HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 9039/08. Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn PLAN FOR INNOVASJONSSTRUKTUR I HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 9039/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget vedtar plan for innovasjonsstruktur

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Saksfremlegg Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA.

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA. NOTAT Advokatfirma DLA Piper Norway DA Torgallmenningen 3 B P.O.Box 1150 Sentrum N-5811 Bergen Tel: +47 5530 1000 Fax: +47 5530 1001 Web: www.dlapiper.com NO 982 216 060 MVA Til: NDLA v/ Øivind Høines

Detaljer

Levanger kommune Utførerens rammebetingelser

Levanger kommune Utførerens rammebetingelser Levanger kommune Utførerens rammebetingelser BAKGRUNN Gjennomføring av BUM-modellen fra 1.1.2004 innebærer ny oppgave- og ansvardeling internt i Levanger kommune. Bestilleren får etter modellen bl.a. ansvar

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Austevoll kommune. Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 14/ / /

Austevoll kommune. Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 14/ / / Austevoll kommune Marin IT Ikkje offentleg Forbod mot forskjellsbehandling Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 14/1789-2015002447/2701 14/1789 26.02.2015 IT2015 Viser til spørsmål frå Marin IT. Oppklaring:

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/5353-1 Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA

LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA Arkivsaksnr.: 12/1832-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder, Dæhlen Ole LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland

SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland Behandles av: Møtedato Utvalgsaksnr.06/12 Styret i Sandnes kulturhus KF 16.02.2012 Bystyret ETABLERING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen FREMTIDIG ORGANISERING INNENFOR BOLIG RÅDMANNENS FORSLAG: Dagens organisering innenfor bolig videreføres. Vedlegg: Utrykt

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013.

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4110-1 Arkiv: 033 &20 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ORGANISERING NORDLYSBADET ALTA KF Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

KOMMUNEREGNSKAP

KOMMUNEREGNSKAP KOMMUNEREGNSKAP 28.9.2017 Leka, et levende samfunn 2 Økonomistyring Kommunenes økonomistyring er alt arbeid som gjøres for å få oversikt over planlegge kontrollere ressursbruken i kommunen. Dette arbeidet

Detaljer

ORIENTERING OM EIERSTRATEGI PROSJEKT FOR DRAMMEN DRIFT

ORIENTERING OM EIERSTRATEGI PROSJEKT FOR DRAMMEN DRIFT Formannskapsmøte Drammen kommune 1.mars 201 ORIENTERING OM EIERSTRATEGI PROSJEKT FOR DRAMMEN DRIFT Espen Fossum, THEMA Consulting Group DRAMMEN DRIFT ER EN LEVERANDØR AV DRIFT OG ENTREPRENØRTJENESTER INNEN

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Høringsutkast (HU) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Høringsutkast (HU) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Høringsutkast (HU) Høringsutkast fastsatt av styret i Foreningen GKRS 18.09.2015 regnskapsmessige problemstillinger 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Foreløpig standard fastsatt av styret i Foreningen GKRS 21.04.2016. Standarden trer i kraft fra regnskapsåret 2017. regnskapsmessige problemstillinger

Detaljer

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS.

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS. AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS VEDR. NÆRINGSARBEID. 24.06.2015. Side 1 av 5 1. BAKGRUNN Hattfjelldal Vekst skal jobbe med forretningsideer i kommunen som har et lokalt, regionalt

Detaljer

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: M 10 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: KOMMUNENS EIERROLLE FOR HEL- OG DELEIDE SELSKAPER M.

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: M 10 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: KOMMUNENS EIERROLLE FOR HEL- OG DELEIDE SELSKAPER M. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: M 10 Arkivsaksnr.: 02/02774-001 Dato: 22.04. 2002 KOMMUNENS EIERROLLE FOR HEL- OG DELEIDE SELSKAPER M.V INNSTILLING TIL: Formannskapet - driftsstyret for

Detaljer

«Grunneiersamordning» Utmarksseminar 15. mars 2014

«Grunneiersamordning» Utmarksseminar 15. mars 2014 «Grunneiersamordning» Utmarksseminar 15. mars 2014 jeg; NLH 1977 Skogbrukskandidat (ikke jurist eller regnskapsfører) Fra Stjørdal Har arbeidet i 3 kommuner og FMNT Off. forvaltning i 25 år Skogsveier

Detaljer

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune 1. Motiv og mål med offentlig eierskap En eller flere av de fem kategoriene nedenfor blir lagt til grunn for utforming av mål og motiv for selskapene som

Detaljer

EVENTUELT/ORIENTERINGER:

EVENTUELT/ORIENTERINGER: RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Fredag 19. april 2013. Klokken: 09.00 til ca 12.30. Møtested: Kommunehuset, Kvitfjell (grønt) møterom SAKLISTE Saksnr. Sakstittel

Detaljer

EVENTUELT/ORIENTERINGER:

EVENTUELT/ORIENTERINGER: RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Tirsdag 29. april 2014. Klokken: 12.00 til ca 13.30 Møtested: Kommunehuset, Vaala møterom SAKLISTE Saksnr. Sakstittel Tid Type

Detaljer

PENSJONSKASSER OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

PENSJONSKASSER OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER N O T A T Til: Foreningen Pensjonskontoret v/ Anne Karin Andreassen Oslo, 8. april 2014 Ansvarlig advokat: Nordby Fra: Arntzen de Besche Advokatfirma AS v/ Thomas Nordby E-post: Thomas.Nordby@adeb.no Vår

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 976 000 439 Vedtatt av styret i Buskerud fylkekommunale pensjonskasse 30.03.09 Godkjent av Kredittilsynet 24.09.09 Sist

Detaljer

SAKSFRAMLEGG FINANSIERING AV INVESTERINGER I MIDT NETT BUSKERUD AS RÅDMANNENS FORSLAG:

SAKSFRAMLEGG FINANSIERING AV INVESTERINGER I MIDT NETT BUSKERUD AS RÅDMANNENS FORSLAG: SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/999 S10 Aud Norunn Strand FINANSIERING AV INVESTERINGER I MIDT NETT BUSKERUD AS RÅDMANNENS FORSLAG: Modum kommune går inn for at egenkapitalen

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

«Bystyret ber byrådet legge frem hvordan tjenestene som i dag tilbys av Bergen hjemmetjenester KF kan tenkes organisert»

«Bystyret ber byrådet legge frem hvordan tjenestene som i dag tilbys av Bergen hjemmetjenester KF kan tenkes organisert» Dato: 11. oktober 2013 27/13 BHKF fremtidige organisering AFOE BHJT-0299-201331205-107 Hva saken gjelder: «Bystyret ber byrådet legge frem hvordan tjenestene som i dag tilbys av Bergen hjemmetjenester

Detaljer

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Saknr. 10/5453-19 Ark.nr. 151 Saksbehandler: Steinar Holen ÅRSBUDSJETT 2011 - DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei VIDERE SAMARBEID OM INTERKOMMUNALT NÆRINGSARBEID Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

Framtidstro og utfordringer i Ytre Namdal. Rørvik 1.10.2013

Framtidstro og utfordringer i Ytre Namdal. Rørvik 1.10.2013 Framtidstro og utfordringer i Ytre Namdal Rørvik 1.10.2013 Gratulerer med opprykk for en inspirasjon! De fleste respondentene er eiere og ansatte/ledere i privat sektor 10 9 8 7 1 0,525 0,4 0,05 0,025

Detaljer

REGNSKAPSSYSTEM OFFENTLIG VIRKSOMHET PROFESSOR BJARNE JENSEN HØGSKOLEN I HEDMARK

REGNSKAPSSYSTEM OFFENTLIG VIRKSOMHET PROFESSOR BJARNE JENSEN HØGSKOLEN I HEDMARK REGNSKAPSSYSTEM OFFENTLIG VIRKSOMHET PROFESSOR BJARNE JENSEN HØGSKOLEN I HEDMARK PÅSTAND: REGNSKAPSSYSTEM UTVIKLET FOR FORRETNINGSVIRKSOMHET (LØNNSOMHETSREGNSKAP) ER BEDRE EGNET FOR OFFENTLIG VIRKSOMHET

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

Høringsuttalelse Private høyskoler og fagskoler i samfunnets tjeneste

Høringsuttalelse Private høyskoler og fagskoler i samfunnets tjeneste Høringsuttalelse Private høyskoler og fagskoler i samfunnets tjeneste Presisere vilkåret komme studentene til gode Ekspertgruppen mener at vilkåret som fastsetter at offentlige midler og egenbetaling skal

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre. 1. Namsos kommune oppretter et eget havnestyre fra

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre. 1. Namsos kommune oppretter et eget havnestyre fra Namsos kommune Namsos bydrift Saksmappe: 2012/7341-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Etablering av havnestyre Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/02314-004 Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK INNSTILLING TIL: Formannskapet/Bystyret Administrasjonens

Detaljer

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld.

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld. Trond Kristoffersen Finansregnskap en i selskaper Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen og

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Høringsutkast fastsatt av styret i Foreningen GKRS 21.06.2012 Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Kommuner

Detaljer

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Gjesdal kommune Plan for selskapskontroll 2016 2020 Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den Innholdsliste Plan for selskapskontroll 2016 2020... 1

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT 2015 FOR PRIVATE HØYSKOLER Private høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende inn dokumentet Årsrapport 2015 elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Stjørdal kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Stjørdal

Detaljer

Saksbehandler: Signy Gautefall Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 10/ Dato:

Saksbehandler: Signy Gautefall Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Signy Gautefall Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 10/4711-13 Dato: 20.08.10 ETABLERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM KRISESENTERTILBUD I DRAMMENSREGIONEN â INNSTILLING TIL: Administrasjonens

Detaljer

1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll Selskaper som omfattes av kontrollen Innholdet i selskapskontrollen...

1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll Selskaper som omfattes av kontrollen Innholdet i selskapskontrollen... PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 - NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE- Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll... 3 1.2 Selskaper som omfattes av kontrollen... 3 1.3

Detaljer

REGNSKAPSFØRING AV LÅN

REGNSKAPSFØRING AV LÅN REGNSKAPSFØRING AV LÅN - Presentasjon av revidert KRS nr. 3 Knut Erik Lie Utredningsleder GKRS Seniorrådgiver NKRF KRS nr. 3 Regnskapsføring av lån Gammel KRS nr. 3 (F) Avdrag på lån når skal avdrag føres

Detaljer

Prinsipputtalelse - Skatteloven 2-32

Prinsipputtalelse - Skatteloven 2-32 Vår dato Din dato Saksbehandler 19.05.2017 05.04.2017 Anna Lie 800 80 000 Din referanse Telefon Skatteetaten.no 46055-501-5460393 22077350 Org.nr Vår referanse Postadresse 2017/418932 Postboks 9200 Grønland

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: THAMSGATEN P-HUS BA - ERVERV AV ANDELER OG OMDANNELSE TIL AKSJESELSKAP

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: THAMSGATEN P-HUS BA - ERVERV AV ANDELER OG OMDANNELSE TIL AKSJESELSKAP SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/3453-1 Dato: 21.02.2013 THAMSGATEN P-HUS BA - ERVERV AV ANDELER OG OMDANNELSE TIL AKSJESELSKAP INNSTILLING TIL FORMANNSKAP / BYSTYRET

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi

Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/113-1 Saksbehandler Dag Ole Teigen Utvalg Møtedato Kultur-, nærings- og helsekomité 07.02.2017 Fylkestinget 14.02.2017 Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi 1. FORSLAG TIL

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer Informasjonsmøte 15.10.13 HØRING Høringen omfatter både: Utredning: Skole- og barnehagestruktur, oktober 2013 Foreløpig

Detaljer

Vann og avløpssektoren på den kommunale dagsorden. Adm direktør Olav Ulleren, KS

Vann og avløpssektoren på den kommunale dagsorden. Adm direktør Olav Ulleren, KS Vann og avløpssektoren på den kommunale dagsorden Adm direktør Olav Ulleren, KS Kommunenes roller i VAvirksomheten Myndighetsutøver/forvaltning Drift/vedlikehold Tilsyn Ikke lovpålagte oppgaver (- avløp

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014, sak 78/14. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

Notat. Arbeidsmarkedsbedrifter i Vestfold. 1 Innledning. 2 Etablering av holdingstruktur

Notat. Arbeidsmarkedsbedrifter i Vestfold. 1 Innledning. 2 Etablering av holdingstruktur Statsautoriserte revisorer Ernst & Young AS Åslyveien 21, NO-3170 Sem Postboks 2427, NO-3104 Tønsberg Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA Tlf: +47 33 35 05 00 Fax: +47 33 35 05 01 www.ey.no Medlemmer

Detaljer

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 Eierstrategi for Lindum AS Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 1 Innledning Drammen kommune eier 100 % av Lindum AS («Lindum»), et selskap med virksomhet i en rekke ulike områder innenfor avfallsbransjen.

Detaljer

Smaalenene Bedriftshelsetjeneste

Smaalenene Bedriftshelsetjeneste Smaalenene Bedriftshelsetjeneste Vedtekter Versjon 3.0 18.09.2013 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor... 2

Detaljer

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.07.2012 45294/2012 2012/5536 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/202 Formannskapet 21.11.2012 12/197 Bystyret 13.12.2012 Organisering av kommunens

Detaljer

Finansregnskapet. Høgskolen i Østfold. John-Erik Andreassen

Finansregnskapet.  Høgskolen i Østfold. John-Erik Andreassen Finansregnskapet http://www.aftenposten.no/info/rapport/2000/resultat.html Rentabilitet Eiendeler Anleggsmidler Omløpsmidler Sum Eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Gjeld Sum Egenkapital og gjeld

Detaljer

Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor

Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor Fastsatt av Bankforeningens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor høsten 1994. Senest endret november 2011 1 1. Organisasjonens navn Organisasjonens

Detaljer

LIKE KONKURRANSEVILKÅR HVORDAN UNNGÅ ULOVLIG STØTTE TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHETER

LIKE KONKURRANSEVILKÅR HVORDAN UNNGÅ ULOVLIG STØTTE TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHETER LIKE KONKURRANSEVILKÅR HVORDAN UNNGÅ ULOVLIG STØTTE TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHETER Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 28. - 29. oktober 2014 ALT advokatfirma, Bjørnar Alterskjær Hva er EØS? 4 Omfattende

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 8. desember 2009 Dato møte: 17. desember 2009 Saksbehandler: Styresekretær Vedlegg: 1. Liste med stiftelser tilknyttet helseforetaket 2. Retningslinjer vedrørende

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v15) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/843

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/843 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/843 NY ORGANISERING AV REVISJON - RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPEN NORDLAND REVISJON Rådmannens innstilling: Herøy kommune

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren LILLEHAMMER KUNNSKAPSPARK AS - GARANTI Vedlegg: 1. Referat fra eiermøte 2. Avtale om nytt selskap 3. Protokoll fra

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 17.03.2016 2012/2361-10601/2016 / N11/&41 Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 05.04.2016 Fylkestinget 26.04.2016 KJØP AV MOLAND PARK BUSSANLEGG

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3692-5 Arkiv: 064 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: INTERKOMMUNALT ARKIV FINNMARK- IKAF/IKS

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3692-5 Arkiv: 064 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: INTERKOMMUNALT ARKIV FINNMARK- IKAF/IKS Saksfremlegg Saksnr.: 09/3692-5 Arkiv: 064 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: INTERKOMMUNALT ARKIV FINNMARK- IKAF/IKS Planlagt behandling: Formannskapet Adm. utvalget Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor

Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor Dagens tema 1. Lovtekst 2. Kapitalforvaltningsstrategi og Stiftelsestilsynets forventninger 3. Hva ser vi i praksis?

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND (NORFUND)

VEDTEKTER FOR STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND (NORFUND) VEDTEKTER FOR STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND (NORFUND) Fastsatt av Norfunds generalforsamling 26. august 2013 med hjemmel i lov av 9. mai 1997 nr. 26 om statens investeringsfond

Detaljer

PROSJEKT "NORDLAND REVISJON" - HØRINGSUTTALELSE FRA VEFSN KOMMUNE. Vefsn kommune gir sin tilslutning til videre utredning av Nordland Revisjon.

PROSJEKT NORDLAND REVISJON - HØRINGSUTTALELSE FRA VEFSN KOMMUNE. Vefsn kommune gir sin tilslutning til videre utredning av Nordland Revisjon. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Stein Langmo Tlf: 75 10 11 60 Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/1986-2 PROSJEKT "NORDLAND REVISJON" - HØRINGSUTTALELSE FRA VEFSN KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: Vefsn kommune

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken

Detaljer

Fylkesdirektøren rapporterer til fylkesrådet for bruken av udisponerte midler i forkant av disponeringen.

Fylkesdirektøren rapporterer til fylkesrådet for bruken av udisponerte midler i forkant av disponeringen. Saknr. 12/60-96 Saksbehandler: Svein Risbakken Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Innenfor den nasjonale satsningen Ny GIV er det utarbeidet egne målsettinger

Detaljer

Innspill til faglig organisering ved NTNU

Innspill til faglig organisering ved NTNU Arkivsak-dok. 201515797-2 Saksbehandler Mari Grut Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 2015-2019 12.01.2016 Innspill til faglig organisering ved NTNU FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING: Fylkesutvalget vedtar følgende

Detaljer

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL GAVER, STIFTELSER OG LEGATER

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL GAVER, STIFTELSER OG LEGATER RETNINGSLINJER VEDRØRENDE HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL GAVER, STIFTELSER OG LEGATER I. GENERELL DEL 1. 1 Bakgrunn Foretaksmøtet ba 24. februar 2008 de regionale helseforetakene om å utarbeide retningslinjer

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

ÅKERSHAGAN EIENDOM AS - AVHENDING AV HEDMARK FYLKESKOMMUNES EIERANDEL

ÅKERSHAGAN EIENDOM AS - AVHENDING AV HEDMARK FYLKESKOMMUNES EIERANDEL Saknr. 6902/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth ÅKERSHAGAN EIENDOM AS - AVHENDING AV HEDMARK FYLKESKOMMUNES EIERANDEL Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 17/09 EIERMELDING - REVIDERING

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 17/09 EIERMELDING - REVIDERING STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP Tilleggssak Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.04.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. 027/16 Notat forvaltningsrevisjon Helhet i satsninger knyttet til gjennomføring i

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. 027/16 Notat forvaltningsrevisjon Helhet i satsninger knyttet til gjennomføring i MØTEINNKALLING DATO: 23. Mai 2016 TID: 17:00 STED: Radisson Blu Hotel Trondheim Airport De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene,

Detaljer

Ot.prp. nr... ( ) Om lov om endring i kommuneloven og lov om interkommunale selskaper interkommunalt samarbeid

Ot.prp. nr... ( ) Om lov om endring i kommuneloven og lov om interkommunale selskaper interkommunalt samarbeid Kommunal- og regionaldepartementet Ot.prp. nr... (2002-2003) Om lov om endring i kommuneloven og lov om interkommunale selskaper interkommunalt samarbeid Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet...

Detaljer

dhtw ~ Fjord 1'" dht UTKAST Presentasjon for Sogn og Fjordane fylkeskommune 24. september 2014 Konfidensielt _u å> o~ ~ W

dhtw ~ Fjord 1' dht UTKAST Presentasjon for Sogn og Fjordane fylkeskommune 24. september 2014 Konfidensielt _u å> o~ ~ W dhtw ~ ~ W _u å> o~ UTKAST Fjord 1'" Presentasjon for Sogn og Fjordane fylkeskommune 24. september 2014 dht Handlingsalternativer oppsummering fra 18. august Fortsatt eierskap som i dag Fortsette eierskapet

Detaljer

Indre Østfold Renovasjon IKS

Indre Østfold Renovasjon IKS Indre Østfold Renovasjon IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor...

Detaljer

Handlingsregler og økonomiske målsettinger

Handlingsregler og økonomiske målsettinger Seniorrådgiver Einar Spjøtvoll, rådmannens fagstab Handlingsregler og økonomiske målsettinger Foto: Geir Hageskal Trondheim kommune Motivasjon for handlingsregler Mål: Sikre godt og stabilt tjenestetilbud

Detaljer

Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016

Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016 Saknr. 17/6117-1 Saksbehandler: Geir Aalgaard Hilde Anette Neby Karen Hege Lonkemoen Kari Mette Hoel Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2015

FORELØPIG REGNSKAP 2015 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2015. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 14.03.2016 og vil offentliggjøres

Detaljer

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkivsaksnr.: 12/15090-1 Dato: 17.10.12 VERGEMÅLSREFORMEN OG LEGATER SOM FORVALTES AV DRAMMEN OVERFORMYNDERI

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkivsaksnr.: 12/15090-1 Dato: 17.10.12 VERGEMÅLSREFORMEN OG LEGATER SOM FORVALTES AV DRAMMEN OVERFORMYNDERI SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: Arkivsaksnr.: 12/15090-1 Dato: 17.10.12 VERGEMÅLSREFORMEN OG LEGATER SOM FORVALTES AV DRAMMEN OVERFORMYNDERI â INNSTILLING TIL KOMITÉ FOR BYUTVIKLING

Detaljer

Vedrørende godkjenning av praksis fra kommunal revisjon

Vedrørende godkjenning av praksis fra kommunal revisjon Finansdepartementet Finansavdelingen Postboks 8008 Dep. 0030 OSLO (Referanse må oppgis) Vår referanse: 200700753-4 Arkivkode: 216 Saksbehandler: Kjell-Olav Gammelsæter Deres referanse: 06/2309 FM MHe Dato:

Detaljer

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21 Arbeidsgiverpolitikk i Trysil kommune Skodd for framtida Vedtatt i kommunestyret 25.04.2017 k-sak 17/21 Innledning: Dokumentet Arbeidsgiverpolitikk skal sikre en helhetlig, felles arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Verdal Boligselskap AS - Vurdering av muligheter for bruk av selskapet til utvikling av Verdal kommunes eiendomsmasse Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no

Detaljer

Presentasjon for formannskapet 8. juni 2010: Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Thorstein Øverland

Presentasjon for formannskapet 8. juni 2010: Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Thorstein Øverland Presentasjon for formannskapet 8. juni 2010: Drammen kommunale Pensjonskasse v/ styreleder Thorstein Øverland Disposisjon Regnskapet for 2009 Resultat pr 31.5.2010 Tema: Hvordan skal pensjonskasser styres?

Detaljer

Egenregi-ordningen kontra reglene om offentlige anskaffelser

Egenregi-ordningen kontra reglene om offentlige anskaffelser Egenregi-ordningen kontra reglene om offentlige anskaffelser Halvor S. Oseid Direktør anskaffelser og juridisk bistand AS www.management-it.com 1 Hva er egenregi? Hvordan det offentlige organiserer sin

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer