2. Status og videre utvikling for Sikkerhetssenteret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. Status og videre utvikling for Sikkerhetssenteret"

Transkript

1 Internt notat uten behandlingskontroll Til: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato: Alf Magne Bye 08/ Organisering av sikkerhetssenteret ved Ytre Namdal videregående skole 1. Mandat og gjennomføring Administrasjonsavdelingen er bedt om å vurdere alternative organisasjonsformer for Sikkerhetssenteret ved Ytre Namdal videregående skole (YNVS). Oppdragsgiver er Avdeling for videregående opplæring. Arbeidet er utført av Alf Magne Bye, John Tuseth og Jan-Håkon Larsen. Utredningen er gjennomført samarbeid med og etter møte med Sikkerhetssentret, ledelsen ved YNVS, Avdeling for videregående opplæring og Regional utviklingsavdeling. I utredningen er det forsøkt å ta hensyn til pågående utredning vedr. ressurssentervirksomheten i Nord-Trøndelag fylkeskommune (NTFK). 2. Status og videre utvikling for Sikkerhetssenteret Mål Ulike interessenter vil kunne å ha forskjellige noe målsettinger og derfor ulike syn på ønsket utvikling for Sikkerhetssenteret. Det er derfor viktig at utredningen avklarer ulike målsettinger og mulige målkonflikter, og at vurderingene skjer i samarbeid med de respektive interessentene. Sikkerhetssentret skal oppfylle målsettinger hos følgende interessenter: 1.Ytre Namdal videregående skole: o Levere tjenester til Ytre Namdal videregående skole: slik at de får gjennomført læreplanene elever på linjer der sikkerhetsopplæring kreves, samt å gi noe ekstra sikkerhetsopplæring til alle åringene levere tjenester til fagskolen o Bidra til at skolen fremstår som en blå skole o Bidra til å nå skolens mål som regional utviklingsaktør 2.Vikna kommune og regionalt næringsliv: o Skape aktivitet og inntekter til næringslivet i kommunen (hotell/ spisesteder, transporttjenester, andre varer og tjenester) o Bidra i kommunens satsning på blå sektor, herunder tilby relevant opplæring til stedlig ungdom og overfor lokalt næringsliv 3.Sikkerhetssenteret og dets ansatte: Sikre gode og attraktive arbeidsplasser

2 Gi medarbeiderne faglige utfordringer og gode utviklingsmuligheter Være blant de fremste i landet innen sitt område, noe som krever at senteret er i forkant av utviklingen Vokse gjennom stadig utvikling av nye tjenestekonsepter Det synes å være en nær sammenheng mellom ovennevnte målsettinger, og graden av målkonflikt mellom de nevnte interessentene synes derfor å være relativt liten. Det kan imidlertid være ulikt syn på utviklingen fremover, herunder omfanget av evt. ekspansjon. Markedsposisjon Det er i alt 19 sikkerhetssentra i Norge, som vanligvis er tilknyttet en maritim skole. Flere av disse sentraene er skilt ut som selvstendige aksjeselskaper (AS). Sikkerhetssenteret ved YNVS opererer i et marked der kundene kommer fra hele landet, og til dels fra utlandet. Sikkerhetssentret i Trondheim er nærmeste konkurrent. Et viktig konkurransefortrinn for Sikkerhetssentret ved YNVS er høy kompetanse og velutviklet kontaktnett, herunder evnne til å ligge i forkant av utviklingen. Senterets videre utvikling og markedsposisjon er avhengig av kompetent og aktiv ledelse/medarbeiderstab. Økonomi Sikkerhetssentret leverer ca. 80 % av sin omsetning til andre enn eieren (YNVS), og er dermed i sin helhet å betrakte som en kommersiell markedsaktør. Dette bringer trolig transaksjoner mellom eieren og Sikkerhetssentret inn under følgende lovverk: Lov om offentlige innkjøp: Påbud om kjøp etter konkurranse/anbudsrunde for fylkeskommunalt kjøp av varer og tjenester over definert terskelverdi. Statsstøttereglene: Forbud mot offentlig kryssubsidiering av næringsvirksomhet, gjennom investeringer av offentlige midler i virksomhet som gir lavere avkastning enn normalt. Sagt på en annen måte: Sikkerhetssenteret må ha en økonomi som er atskilt fra skolens økonomi, og det må ikke skje noen form for subsidiering av senteret fra eieren. Ovennevnte legale føringer gjelder uavhengig av om det velges intern eller ekstern organisasjonsmodell, så lenge et offentlig organ (NTFK) er eier av Sikkerhetssentret. Reelle budsjetter og regnskaper er derfor nødvendig for eierens løpende oppfølgning og vurdering av Sikkerhetssentrets økonomiske situasjon og utvikling. Dette gjelder både for drift og investeringer, herunder nye kapitalinnskudd. Følgende forutsetninger for økonomistyringen bør gjelde (for alle ressurssentra): Sikkerhetssenteret må være selvfinansierende. Dette innebærer at senteret må generere inntekter som minst dekker senterets kostnader. Også kapitalutgifter, i form av renter/avskrivninger samt driftsførte investeringer, må dekkes av driftsinntektene. Sikkerhetssenteret må belastes fullt ut med skolens utgifter til administrasjon og lignende. Både et mindreforbruk (overskudd) og et merforbruk (underskudd) ved Sikkerhetssenteret inngår i skolens og fylkeskommunens årsresultat. Dette vil dermed

3 også inngå i det beløpet (pluss eller minus) som skolen får gjenbevilget, og som skolen deretter viderefører til senteret. Senteret kan velge å avsette et mindreforbruk (overskudd) fra forrige år til fond, som kan brukes til fremtidig drift/investering. Skolen kjøper tjenester fra senteret til markedspris, og eventuelt etter anbudskonkurranse. NTFK kan bidra med lånekapital til lønnsomme (selvfinansierende) investeringer. Hensikten med denne rapporten er å se fremover, vi har derfor ikke valgt å gå nærmere inn på avregningen av økonomiske forhold mellom senteret og YNVS til og med 2007, med unntak av forpliktelsene fra tidligere år: Avskrivninger : Senteret belastes med avskrivninger av investeringer fra tidligere år. Men senteret får samtidig en budsjettramme med tilsvarene beløp. I opprinnelig budsjett 2008 er senteret derfor gitt en netto budsjettramme på kr, som tilsvarer budsjetterte avskrivninger. Inndekking av tidligere års underskudd og manglende driftsfinansiering: Opparbeidet underskudd ved sikkerhetssenteret som inngikk i skolens akkumulerte merforbruk, ble dekket inn ved tilleggsbevilgning i En vesentlig del av underskuddet skyldes driftsføring av investeringer. Det gjenstår 1,2 mill kroner i investeringer som ikke er endelig finansiert I dette beløpet inngår investeringer både på sikkerhetssenteret og på skolen. Leasing: Leasingutgifter for 2008 er knyttet til simulatoren, og er ferdig nedbetalt i løpet av Relasjoner mellom NTFK, YNVS, lokalt næringsliv, mv. Sikkerhetssentret ble opprettet for å gi lokal sikkerhetsopplæring til elever ved Ytre Namdal videregående skole. Dermed sparer skolen for betydelige beløp, ved at elevene slipper å reise til Trondheim for å få slik opplæring. Sikkerhetssenteret har etter hvert solgt stadig flere kurs i markedet, og ekstern omsetning utgjør pr. i dag ca. 80 % av omsetningen. Omsetningen til YNVS (inklusive fagskolen) utgjør kun ca 20 % av senterets omsetning. YNVS skiller mellom intern og ekstern virksomhet, der sikkerhetssenteret er definert som ekstern. Dette gir Sikkerhetssenteret mulighet til å profilere seg utad, i forståelse med skolens ledelse. YNVS har nytte av Sikkerhetssentret på følgende måter: Skolens undervisningsopplegg er mer avhengig av senteret i dag, enn da det ble etablert. Tilgangen på lokal sikkerhetsopplæring gir YNVS et konkurransefortrinn mht. undervisningstilbud og kostnader, som kan være avgjørende for skolens framtidige rekruttering, både av elever og personell. Sikkerhetssenteret er nødvendig for å opprettholdeen teknisk fagskole innen fagområdet. Sikkerhetssentret har nytte av YNVS på følgende områder:

4 Basis- og referansekunde: YNVS er en referansekunde mht. kjøp av sikkerhetstjenester Sikkerhetssenteret benytter ikke i dag kompetanse fra YNVS i undervisningen. Vikna kommune, Rørvik og namdalsregionen har nytte av både YNVS og sikkerhetssenteret ved at: At lokal ungdom gis lokal fagopplæring, som medfører mulighet for gode jobber i lokalt næringsliv Sjøfarts- og fiskerinæringen i området får utdannet sine ansatte lokalt Det genereres aktivitet og inntekter i det lokale næringslivet, ved at elever og kursdeltakere reiser til og oppholder seg i Rørvik m/omegn. 4. Begrunnelser for evt. omorganisering Sikkerhetssenterets behov Sikkerhetssentrets ledelse understreket at det ikke er noe mål eller ønske om å frigjøre seg helt fra skolen. Tvert i mot, bør en eventuell omorganisering og mulig eierskifte ikke rive ned det grunnlaget som skolen i en årrekke har bygd opp gjennom Sikkerhetssenteret. Sikkerhetssentret har i følge daglig leder likevel følgende hovedutfordringer med dagens organisering: 1. Styrings- og driftsmessig fleksibilitet og handlefrihet: Sikkerhetssentret har ikke tilstrekkelig styringsmessig fleksibilitet til å videreutvikle senteret som en kommersiell aktør i et konkurranseutsatt marked. 2. Finansieringsmuligheter: Dagens organisering (som avdeling ved YNVS) innebærer mulige hindringer mht. finansiering av investeringer, herunder i forhold til kapital/medeierskap fra andre aktører/eiere, samt tilskudd fra RUA og Innovasjon Norge. 3. Økonomistyring Daglig leder for senteret må pr i dag føre et manuelt skyggeregnskap, som i følge han selv ikke stemmer med det offisielle avdelingsregnskapet. En foreløpig gjennomgang indikerer at det er forbedringspotensialer mht. regnskapsføring og økonomisk styring, eksempelvis gjennom å tilrettelegge kontoplaner og økonomirapportering på en bedre måte. Senteret er ikke direkte avhengig av tilknytningen til skolen for å kunne rekruttere og beholde medarbeidere. Medarbeiderne ved Sikkerhetssenteret er blitt foreløpig orientert om en mulig framtidig overgang til annen organisasjonsform, og dermed også til ny arbeidsgiver. De fleste ansatte oppgis å være positive til en slik utvikling. YNVS s behov

5 YNVS og fagskolen kan neppe opprettholdes på nåværende nivå uten tilgang på lokal sikkerhetsopplæring. Uavhengig av framtidig organisering, er derfor lokal sikkerhetsopplæring i Rørvik fortsatt en overordnet målsetting. Etter opprinnelig å ha vært en intern funksjon/avdeling ved skolen, framstår Sikkerhetssenteret nå hovedsakelig som en kommersiell aktør i et konkurranseutsatt marked (nasjonalt og til dels internasjonalt). Selv om Sikkerhetssenteret på de fleste områder allerede er fristilt og selvstendig, krever arbeidet med eieroppfølging av senteret en del tid, både for rektor og andre i skolens administrasjon. Rektors primæroppgave er å drive skole for åringer, samt fagskole. Rektor stiller seg derfor spørsmål om det er riktig å bruke så vidt mye tid på en virksomhet som har 80% av sin omsetning utenom skolen. 5. Oppsummering av viktige målsettinger vedrørende sikkerhetssentret Målsettinger vil fra NTFK sin synsvinkel kunne prioriteres slik: 1. Lokal sikkerhetsopplæring: Tilgang til god og lokal opplæring i sikkerhetsrelaterte emner, gir YNVS et konkurransetrinn mht. framtidig rekruttering av elever og personell. Dette gir dessuten lokal ungdom lett tilgang til yrkesrelevant opplæring og dermed gode jobber, og gir næringslivet i området mulighet for lokal rekruttering av kompetent arbeidskraft. 2. Videreføring av regionale effekter: Det faktum at Sikkerhetssentret er lokalisert på Rørvik, medfører konkurransefortrinn også for øvriglokalt næringsliv, både innenfor og utenfor blå sektor. 3. Videreutvikling av Sikkerhetssentret: For at Sikkerhetssenteret i Rørvik skal kunne bidra til ovennevnte målsettinger, må det legges til rette for faglig og markedsmessig utvikling av sentret, dog innenfor prinsippet om egenfinansiering. Alle de ovennevnte interessentene er mer eller mindre gjensidig avhengig av hverandre, i den videre satsingen på blå sektor i Ytre Namdal. 6. Alternative organisasjonsmodeller for Sikkerhetssentret Følgende alternative organisasjonsmodeller kan teoretisk sett tenkes: A. Intern organisering innenfor NTFK (del av rettssubjektet NTFK): A1: Avdeling innenfor en virksomhet i NTFK (som i dag) A2: Egen virksomhet i NTFK A3: Fylkeskommunalt foretak i NTFK

6 B. Ekstern organisering (eget rettsubjekt) : B1: Aksjeselskap (AS) B2: Interkommunalt selskap (IKS) B3: Stiftelse I det følgende gis en kort kommentar til noen forskjeller mellom ovennevnte modeller: A. Intern organisering innenfor NTFK ( del av rettssubjektet NTFK): A1. Avdeling innenfor en virksomhet i NTFK: Sikkerhetssentret er pr. i dag organisert som en avdeling under virksomheten (skolen) YNVS. Avdelingslederen for Sikkerhetssentret inngår i rektors ledergruppe. Alternativt kunne sentret vært organisert som en avdeling under en annen fylkeskommunal virksomhet. Dersom for eksempel ressurssentervirksomhetene ved de videregående skolene i framtiden blir organisert som egen virksomhet, med avdelinger ved de vg. skolene, vil Sikkerhetssentret kunne bli en selvstendig avdeling under denne virksomheten. Finansiering: Ved behov for lånefinansiering, oppnår fylkeskommunene markedets laveste rentevilkår. (Motsatt vil NTFK IKKE kunne låne midler til kapitalinnskudd i et eksternt aksjeselskap, for eksempel ved kjøp av aksjer eller emisjoner/kapitalforhøyelser). Faglige/administrative synergier: Det er trolig potensialer for faglige og kostnadsmessige synergier mellom Sikkerhetssentret og YNVS/resten av NTFK. For at slike synergier skal kunne utnyttes optimalt, vil organisering under samme organisatoriske paraply (NTFK) ofte være en fordel. Skattefrihet: Ved eventuelt økonomisk overskudd i Sikkerhetssentret, vil trolig Sikkerhetssentret nyte godt av fylkeskommunens generelle skattefrihet Ulemper: Belastning på rektor/administrasjon ved YNVS: Virksomhetsleder (rektor) er øverste driftsmessige leder også for Sikkerhetssentret, og derfor ansvarlig for NTFK s eieroppfølgning overfor senteret. Dette kan stjele lederressurser fra skolevirksomheten. Samtidig er dette en fordel ved at det sikrer skolen, og dermed NTFK styring med virksomheten. Lang beslutningsvei: For operative beslutninger som kun angår Sikkerhetssentret, vil rektor kunne være et for høyt beslutningsnivå, og dermed en flaskehals. A2. Egen virksomhet innenfor NTFK: Jf. samme fordeler som A1 over (avdeling) Frigjøring av rektor ved YNVS: Som egen virksomhet innenfor NTFK vil lederen for Sikkerhetssentret ha utvidet ansvar og beslutningsmyndighet.

7 Egen/spesialisert administrasjon: Egen administrasjon ved Sikkerhetssentret kan innebære en mer effektiv administrasjon, som kompenserer/oppveier for eventuelt økte administrative kostnader. Ulemper: Endret eieroppfølgning: Fortsatt behov for en viss eieroppfølgning innenfor NTFK, som i så fall må flyttes oppover i styringshierarkiet (RUA, 6A, fylkesråd/fylkesrådet). Økonomisk eierrisiko: Dette er en følge av at virksomheten i Sikkerhetssentret er markedsrettet og dermed til dels uforutsigbar, kombinert med stor grad av lokal beslutningsfrihet for leder av sentret (kommersiell drift for NTFK s risiko og regning). Reduserte synergier: Mindre faglige synergier med YNVS, pga. større selvstendighet/mindre direkte kontakt mellom Sikkerhetssentret og YNVS. Økte kostnader: Økte administrative kostnader og økte transaksjonskostnader, pga. oppbygging/drift av egen administrasjon. A3. Fylkeskommunalt foretak i NTFK: Jf. samme fordeler som under pkt. A2 (virksomhet). Særlodds ressursprioritering: Et foretak kan ha eget/selvstendig (sær)budsjett/regnskap, og dermed være frikoblet fra fylkeskommunens (fylkeskassens) budsjett/regnskap, herunder mht. prioriteringer innenfor drift og investeringer/låneopptak. Ekstern styrerepresentasjon: Eget styre for foretaket gir mulighet for å trekke inn tredjemann (også utenfor NTFK) i styringen av sentret, for eksempel kunder/brukere, kommuner, faglig ekspertise, mv. Likevel ingen mulighet for eksterne medeiere innenfor foretaksmodellen (enhet innenfor NTFK). Ulemper: Jf. samme ulemper som under pkt. A2 (virksomhet) For høyt org.nivå på eierforvaltningen: Styret i et foretak rapporterer via fylkesrådet direkte til fylkestinget, hvilket trolig vil være en for høy organisatorisk eierforankring av en så vidt liten virksomhet. Av den grunn er dette alternativet å være lite aktuelt. B. Ekstern organisering (eget rettsubjekt) : B1. Aksjeselskap (AS) Privat medeierskap/finansiering: Et aksjeselskap er den eneste muligheten for (med)eierskap fra private investorer Begrenset eieransvar: NTFK s formelle økonomiske ansvar er begrenset til (aksje)kapitalinnskuddet i selskapet. Ved tap ut over egenkapitalen må selskapet avvikles, uten ytterligere juridiske forpliktelser for eieren. Et annet spørsmål vil likevel være om en politisk eier vil bli presset til å skyte inn ny kapital i en slik situasjon. Statsstøttereglene kan imidlertid gjøre slik ytterligere kapitalinnsprøyting vanskelig/ulovlig, dersom forventet avkastning på slik offentlig kapitalinnsprøyting avviker fra det normale for tilsvarende næringsvirksomhet..frigjøring av adm. kapasitet ved YNVS: Jf A2 og A3 over. Spesialisert/bedre administrasjon: Jf. pkt. A2 og A3 over. Forlodds prioritet: Jf. A3 over. Ekstern styrerepresentasjon: Jf. A3 over.

8 Ulemper: Finansiering: Ikke mulig for NTFK å lånefinansiere aksje-/kapitalinnskudd. Kjøp av aksjer og ekstraordinære innskudd må derfor finansieres fra NTFK s driftsramme eller fondsmidler, og dermed konkurrere om fylkeskommunale driftsmidler. Dermed stor risiko for at NTFK må trekke seg ut av eierskapet, og at sentret dermed må få nye (private) eiere. Rentenivå: Høyere rente på låneopptak i selskapet, enn dersom NTFK hadde tatt opp lånene (jf. A1-A3 over). Geografisk flytting av Sikkerhetssentret: Ved privat (med)eierskap utenfra, vil det være risiko for at disse ønsker å flytte Sikkerhetssentret og ikke minst dets tunge kompetanse til andre deler av landet. Dette for å bringe sentret nærmere de store markedene for sikkerhetssentrets tjenester, og/eller for å gjennomføre fusjon med andre sikkerhetssentra. Faglige/administrative synergier: Jf. pkt. A1-A3 over Skatteplikt: Ved eventuelt økonomisk overskudd. B2. Interkommunalt selskap (IKS) Sameierskap/finansiering: Et interkommunalt selskap gir mulighet for (med)eierskap/finansiering fra (kun) kommuner/fylkeskommuner. Begrenset eieransvar: Eiernes formelle økonomiske ansvar er begrenset til deres andel i selskapet (ansvarlig/proratisk eierskap). Frigjøring av adm. kapasitet ved YNVS: Jf. A2-A3 og B1 over. Spesialisert/bedre administrasjon: Jf. A2-A3 og B1over. Forlodds prioritet: Jf. A3 og B1 over. Ekstern styrerepresentasjon: Jf. A3 og B1 over. Ulemper: Tungrodd eieroppfølgning: Et IKS er et ansvarlig selskap med kommunale deltakere. Strategiske beslutninger må behandles i eierkommunenes øverste organ (fylkesting/kommunestyre). Uenighet/interessekonflikter mellom eiere: Ved interkommunalt eierskap vil det lett kunne framkomme særinteresser og dermed uenighet mellom eierne, mht. lokalisering, ekspansjonstakt, investeringer, finansieringsløsninger, og andre strategiske spørsmål. Rentenivå: Høyere rente på låneopptak i selskapet, enn dersom NTFK hadde tatt opp lånene (jf. A1-A3 samt B1 over). Faglige og administrative synergier: Jf. A1-A3 over Skatteplikt: Ved eventuelt økonomisk overskudd B3. Stiftelse: Intet eieransvar: En stiftelse er en selveiende institusjon/formuesmasse, ledet av et styre. Stifterne har i utgangspunktet intet økonomisk ansvar for virksomheten, med mindre de har forpliktet seg til dette gjennom vedtekter og/eller særavtaler. Frigjøring av adm. kapasitet i NTFK: Jf. A1-A3, samt B1-B2 over. Spesialisert/bedre administrasjon: Jf. A2-A3, samt B1-B2 over. Forlodds prioritet: Jf. A3, samt B1-B2 over. Ekstern styrerepresentasjon: Jf. A3, samt B1-B2 over.

9 Skatteplikt for næringsdrivende stiftelser? Ulemper: Tungrodd/uegnet styringsform: En stiftelse er en selveiende institusjon, som best egner seg til å forvalte en formuesmasse med tilknyttede vedtekter, for eksempel utdeling av avkastning til allmennyttige formål. Trolig helt uegnet til dynamisk forretningsdrift. Av den grunn er dette alternativet å være lite aktuelt 7. ESA ESA stilte i desember 2006 spørsmål om sikkerhetssentret på Rørvik ble kryssubsidiert. Den samme forespørsel gikk også til andre maritime skoler og sikkerhetssenter. Spørsmålene som ble stilt var ment å skulle avdekke om sikkerhetssenterets priser var satt for lavt (lavere enn konkurrents priser) og at senteret kunne gjøre dette fordi ikke alle senterets kostnader var med i kalkylene/ergnskapet. Ytre Namdal videregående skole svarte følgende på henvendelsen: Svaret fra skolen viser sikkerhetssenterets uavhengighet i forhold til skolen. Samtidig gir både spørsmål og svar klare føringer til hvilke krav som må stilles til økonomimodell og økonomistyring av senteret, uavhengig av organisasjonsform. ESA s generelle krav utelukker i prinsippet ingen organisasjonsformer, men stiller krav til armlengdes avstand og regnskapsmessig ryddighet mellom Sikkerhetssentret og eieren (NTFK/YNVS).

10 ESA er opptatt av at senteret i konkurranse i det åpne markedet opererer med markedsbaserte priser som dekker senterets kostnader. Dette må også YNVS må forholde seg til. I praksis kan det være greitt at skolen betaler en markedspris, som er fratrukket en storkunderabatt. 8. Anbefalinger Anbefalinger: Følgende alternative organisasjonsformer synes mest aktuelle: 1. Fortsette som egen avdeling under YNVS 2. Omorganisering til A/S med lokale medeiere Det anbefales en foreløpig videreføring av den nåværende organisasjonsmodellen. Det bør samtidig skje en sonderinger etter lokale interessenter som kan gå inn som (med)eiere i Sikkerhetssentret, organisert som et AS. Hvis dette lykkes anbefales det en overgang til A/S. Vedtak om en omorganisering til A/S må fattes av fylkestinget. Forutsetninger for anbefalingene 1. Lokal tilknytning og eierskap Den overordnede og omforente målsettingen er å sikre YNVS sine elever nødvendig sikkerhetsopplæring, lokalt i Rørvik-området. Private eiere har ofte en ensidig og kortsiktig målsetting om økonomisk avkastning på investert kapital. En slik målsetting kan lett komme i konflikt med de sterke utdanningsmessige og regionalpolitiske interessene og målsettingene som i dag er knyttet til Sikkerhetssenteret. Risikoen for slik målkonflikt er trolig særlig stor dersom en framtidig (med)eier har ønsker om å få flyttet virksomheten og de ansatte i Sikkerhetssentret ut fra Rørvik. Den ideelle (med)eier innenfor et aksjeselskap, vil kunne være lokale private investorer med eget behov for sikkerhetstjenester, og med interesse av at slike tjenester fortsatt kan leveres lokalt. Dette kan eksempelvis være lokale bedrifter innenfor blå sektor, herunder rederier og oppdrettsselskaper. 2. Tilpasning til fylkeskommunens eierstrategi Sikkerhetssentret har gjennom sin omfattende eksterne virksomhet på mange måter vokst seg ut av både YNVS og NTFK. På den annen side ivaretar Sikkerhetssentret fortsatt vitale målsettinger både for NTFK og YNVS. Uansett valg av organisasjonsmodell bør det utredes nærmere om det er i tråd med fylkeskommunens overordnede prisnipper å videreføre en markedsbasert virksomhet som en del av fylkeskommunens ordinære drift. Dette er et prinsipielt spørsmål som fylkesrådet og fylkestinget bør ta stilling til. 3. Utarbeide strategisk plan og kostnadsanalyse

11 For å kunne trekke korrekte beslutninger mht valg av strategi, korrekt prising osv bør det arbeides videre med strategiske planer og kostnadsanalyser. 4. Sikkerhetssenterets økonomi holdes atskilt fra resten av fylkeskommunes økonomi videreutvikling av økonomistyringen Så lenge Sikkerhetssentret fortsetter som en avdeling under YNVS, må følgende videreutvikles: Regnskapsmodellen, herunder avregningen av transaksjoner i forhold til YNVS Styringsrutiner og -prinsipper mellom eieren og Sikkerhetssentret, herunder administrative ressurser ved YNVS. Finansieringsmodellen, herunder evt. nye prinsipper for låneopptak til selvfinansierende (lønnsomme) investeringer, samt for tilskudd til næringsdrivende enheter innenfor NTFK Det foreslås at dette arbeidet gjennomføres som en forlengelse av arbeidet med denne rapporten. Modellen utformes slik at den også kan brukes på andre ressurssentra i NTFK. Bør tas i bruk fra og med Finansiering/tilskudd Organisasjonsformen er i følge RUA v/ Ystgård ikke avgjørende for om sikkerhetssenteret kan få tilskudd fra RUA. Det som er avgjørende er hva det søkes om, kvaliteten på søknaden/dokumentasjonen og at søknaden fremmes tidsnok. For Innovasjon Norge kan det i følge Skjerve være aktuelt å yte tilskudd til for eksempel utvikling av opplæringspakker. Kravet er at sikkerhetssenteret har en økonomi som er helt atskilt fra skolens. Et A/S er det beste i så måte, men Innovasjon Norge kan også gi støtte til sikkerhetssenteret organisert som en avdeling under skolen. Forutsetningen er et regnskap som har med alle kostnadene med å drive senteret og at skolen kjøper tjenester fra senteret til markedspris.

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA.

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA. NOTAT Advokatfirma DLA Piper Norway DA Torgallmenningen 3 B P.O.Box 1150 Sentrum N-5811 Bergen Tel: +47 5530 1000 Fax: +47 5530 1001 Web: www.dlapiper.com NO 982 216 060 MVA Til: NDLA v/ Øivind Høines

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA

LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA Arkivsaksnr.: 12/1832-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder, Dæhlen Ole LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

3.7 Organisasjon og selskapsformer

3.7 Organisasjon og selskapsformer 3.7 Organisasjon og selskapsformer Målsetting med temaet: de mest vanlige organisasjons- og selskapsformer Hva er ditt behov? Er du alene eller flere? Hva slags risiko medfører etableringen for deg og

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

Vedtak fattet i fagskolestyrets møte 24. mars 2015

Vedtak fattet i fagskolestyrets møte 24. mars 2015 Nord-Trøndelag fylkeskommune Styret for fagskolene i Nord-Trøndelag Møteprotokoll Møtedato: 24.3.2014 Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer Møteleder: May Britt Lagesen Til stede: May Britt Lagesen (leder)

Detaljer

Levanger kommune Utførerens rammebetingelser

Levanger kommune Utførerens rammebetingelser Levanger kommune Utførerens rammebetingelser BAKGRUNN Gjennomføring av BUM-modellen fra 1.1.2004 innebærer ny oppgave- og ansvardeling internt i Levanger kommune. Bestilleren får etter modellen bl.a. ansvar

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Saksfremlegg Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland

SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland Behandles av: Møtedato Utvalgsaksnr.06/12 Styret i Sandnes kulturhus KF 16.02.2012 Bystyret ETABLERING

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Høringsuttalelse Private høyskoler og fagskoler i samfunnets tjeneste

Høringsuttalelse Private høyskoler og fagskoler i samfunnets tjeneste Høringsuttalelse Private høyskoler og fagskoler i samfunnets tjeneste Presisere vilkåret komme studentene til gode Ekspertgruppen mener at vilkåret som fastsetter at offentlige midler og egenbetaling skal

Detaljer

REGNSKAPSSYSTEM OFFENTLIG VIRKSOMHET PROFESSOR BJARNE JENSEN HØGSKOLEN I HEDMARK

REGNSKAPSSYSTEM OFFENTLIG VIRKSOMHET PROFESSOR BJARNE JENSEN HØGSKOLEN I HEDMARK REGNSKAPSSYSTEM OFFENTLIG VIRKSOMHET PROFESSOR BJARNE JENSEN HØGSKOLEN I HEDMARK PÅSTAND: REGNSKAPSSYSTEM UTVIKLET FOR FORRETNINGSVIRKSOMHET (LØNNSOMHETSREGNSKAP) ER BEDRE EGNET FOR OFFENTLIG VIRKSOMHET

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013.

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4110-1 Arkiv: 033 &20 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ORGANISERING NORDLYSBADET ALTA KF Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

ORIENTERING OM EIERSTRATEGI PROSJEKT FOR DRAMMEN DRIFT

ORIENTERING OM EIERSTRATEGI PROSJEKT FOR DRAMMEN DRIFT Formannskapsmøte Drammen kommune 1.mars 201 ORIENTERING OM EIERSTRATEGI PROSJEKT FOR DRAMMEN DRIFT Espen Fossum, THEMA Consulting Group DRAMMEN DRIFT ER EN LEVERANDØR AV DRIFT OG ENTREPRENØRTJENESTER INNEN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen FREMTIDIG ORGANISERING INNENFOR BOLIG RÅDMANNENS FORSLAG: Dagens organisering innenfor bolig videreføres. Vedlegg: Utrykt

Detaljer

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS.

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS. AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS VEDR. NÆRINGSARBEID. 24.06.2015. Side 1 av 5 1. BAKGRUNN Hattfjelldal Vekst skal jobbe med forretningsideer i kommunen som har et lokalt, regionalt

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Stjørdal kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Stjørdal

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Høringsutkast fastsatt av styret i Foreningen GKRS 21.06.2012 Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Kommuner

Detaljer

Framtidstro og utfordringer i Ytre Namdal. Rørvik 1.10.2013

Framtidstro og utfordringer i Ytre Namdal. Rørvik 1.10.2013 Framtidstro og utfordringer i Ytre Namdal Rørvik 1.10.2013 Gratulerer med opprykk for en inspirasjon! De fleste respondentene er eiere og ansatte/ledere i privat sektor 10 9 8 7 1 0,525 0,4 0,05 0,025

Detaljer

Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor

Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor Fastsatt av Bankforeningens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor høsten 1994. Senest endret november 2011 1 1. Organisasjonens navn Organisasjonens

Detaljer

«Grunneiersamordning» Utmarksseminar 15. mars 2014

«Grunneiersamordning» Utmarksseminar 15. mars 2014 «Grunneiersamordning» Utmarksseminar 15. mars 2014 jeg; NLH 1977 Skogbrukskandidat (ikke jurist eller regnskapsfører) Fra Stjørdal Har arbeidet i 3 kommuner og FMNT Off. forvaltning i 25 år Skogsveier

Detaljer

REGNSKAPSFØRING AV LÅN

REGNSKAPSFØRING AV LÅN REGNSKAPSFØRING AV LÅN - Presentasjon av revidert KRS nr. 3 Knut Erik Lie Utredningsleder GKRS Seniorrådgiver NKRF KRS nr. 3 Regnskapsføring av lån Gammel KRS nr. 3 (F) Avdrag på lån når skal avdrag føres

Detaljer

PENSJONSKASSER OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

PENSJONSKASSER OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER N O T A T Til: Foreningen Pensjonskontoret v/ Anne Karin Andreassen Oslo, 8. april 2014 Ansvarlig advokat: Nordby Fra: Arntzen de Besche Advokatfirma AS v/ Thomas Nordby E-post: Thomas.Nordby@adeb.no Vår

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 976 000 439 Vedtatt av styret i Buskerud fylkekommunale pensjonskasse 30.03.09 Godkjent av Kredittilsynet 24.09.09 Sist

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei VIDERE SAMARBEID OM INTERKOMMUNALT NÆRINGSARBEID Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL GAVER, STIFTELSER OG LEGATER

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL GAVER, STIFTELSER OG LEGATER RETNINGSLINJER VEDRØRENDE HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL GAVER, STIFTELSER OG LEGATER I. GENERELL DEL 1. 1 Bakgrunn Foretaksmøtet ba 24. februar 2008 de regionale helseforetakene om å utarbeide retningslinjer

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer Informasjonsmøte 15.10.13 HØRING Høringen omfatter både: Utredning: Skole- og barnehagestruktur, oktober 2013 Foreløpig

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3692-5 Arkiv: 064 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: INTERKOMMUNALT ARKIV FINNMARK- IKAF/IKS

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3692-5 Arkiv: 064 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: INTERKOMMUNALT ARKIV FINNMARK- IKAF/IKS Saksfremlegg Saksnr.: 09/3692-5 Arkiv: 064 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: INTERKOMMUNALT ARKIV FINNMARK- IKAF/IKS Planlagt behandling: Formannskapet Adm. utvalget Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 28.04.2014 Tid: 13:00 14:00

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 28.04.2014 Tid: 13:00 14:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 28.04.2014 Tid: 13:00 14:00 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Smaalenene Bedriftshelsetjeneste

Smaalenene Bedriftshelsetjeneste Smaalenene Bedriftshelsetjeneste Vedtekter Versjon 3.0 18.09.2013 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor... 2

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 8. desember 2009 Dato møte: 17. desember 2009 Saksbehandler: Styresekretær Vedlegg: 1. Liste med stiftelser tilknyttet helseforetaket 2. Retningslinjer vedrørende

Detaljer

PROSJEKT "NORDLAND REVISJON" - HØRINGSUTTALELSE FRA VEFSN KOMMUNE. Vefsn kommune gir sin tilslutning til videre utredning av Nordland Revisjon.

PROSJEKT NORDLAND REVISJON - HØRINGSUTTALELSE FRA VEFSN KOMMUNE. Vefsn kommune gir sin tilslutning til videre utredning av Nordland Revisjon. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Stein Langmo Tlf: 75 10 11 60 Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/1986-2 PROSJEKT "NORDLAND REVISJON" - HØRINGSUTTALELSE FRA VEFSN KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: Vefsn kommune

Detaljer

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld.

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld. Trond Kristoffersen Finansregnskap en i selskaper Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen og

Detaljer

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.07.2012 45294/2012 2012/5536 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/202 Formannskapet 21.11.2012 12/197 Bystyret 13.12.2012 Organisering av kommunens

Detaljer

Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor

Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor Dagens tema 1. Lovtekst 2. Kapitalforvaltningsstrategi og Stiftelsestilsynets forventninger 3. Hva ser vi i praksis?

Detaljer

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF)

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) I. INNLEDNING - PROBLEMSTILLINGER Hvordan organisere

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

Notat. Arbeidsmarkedsbedrifter i Vestfold. 1 Innledning. 2 Etablering av holdingstruktur

Notat. Arbeidsmarkedsbedrifter i Vestfold. 1 Innledning. 2 Etablering av holdingstruktur Statsautoriserte revisorer Ernst & Young AS Åslyveien 21, NO-3170 Sem Postboks 2427, NO-3104 Tønsberg Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA Tlf: +47 33 35 05 00 Fax: +47 33 35 05 01 www.ey.no Medlemmer

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT 2015 FOR PRIVATE HØYSKOLER Private høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende inn dokumentet Årsrapport 2015 elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v15) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

* Ingveig Holand Wahl deltok som vara for NHO Trøndelag, med talerett. Formell oppnevning vil bli foretatt av fylkesrådet med det første.

* Ingveig Holand Wahl deltok som vara for NHO Trøndelag, med talerett. Formell oppnevning vil bli foretatt av fylkesrådet med det første. Nord-Trøndelag fylkeskommune Styret for fagskolen i Nord-Trøndelag Møteprotokoll Møtedato: 09.12.14 Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer Møteleder: May Britt Lagesen Til stede: May Britt Lagesen Terje Sørvik

Detaljer

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 Eierstrategi for Lindum AS Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 1 Innledning Drammen kommune eier 100 % av Lindum AS («Lindum»), et selskap med virksomhet i en rekke ulike områder innenfor avfallsbransjen.

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 19.11.2008

Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 19.11.2008 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.10.2008 60304/2008 2008/2884 145 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 19.11.2008 08/165 Bystyret 11.12.2008 Team Bodø KF. Budsjett 2009 Sammendrag

Detaljer

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren UTARBEIDELSE AV EIERSKAPSMELDING FOR KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Hovedpunkt i en eiermelding

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkivsaksnr.: 12/15090-1 Dato: 17.10.12 VERGEMÅLSREFORMEN OG LEGATER SOM FORVALTES AV DRAMMEN OVERFORMYNDERI

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkivsaksnr.: 12/15090-1 Dato: 17.10.12 VERGEMÅLSREFORMEN OG LEGATER SOM FORVALTES AV DRAMMEN OVERFORMYNDERI SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: Arkivsaksnr.: 12/15090-1 Dato: 17.10.12 VERGEMÅLSREFORMEN OG LEGATER SOM FORVALTES AV DRAMMEN OVERFORMYNDERI â INNSTILLING TIL KOMITÉ FOR BYUTVIKLING

Detaljer

Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015

Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015 Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015 Holdes av EY (Ernst & Young) Joachim Charlsen Pande, advokat Tlf. 95 81 12 23 joachim.pande@no.ey.com Hva skal jeg snakke

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: THAMSGATEN P-HUS BA - ERVERV AV ANDELER OG OMDANNELSE TIL AKSJESELSKAP

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: THAMSGATEN P-HUS BA - ERVERV AV ANDELER OG OMDANNELSE TIL AKSJESELSKAP SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/3453-1 Dato: 21.02.2013 THAMSGATEN P-HUS BA - ERVERV AV ANDELER OG OMDANNELSE TIL AKSJESELSKAP INNSTILLING TIL FORMANNSKAP / BYSTYRET

Detaljer

Vann og avløpssektoren på den kommunale dagsorden. Adm direktør Olav Ulleren, KS

Vann og avløpssektoren på den kommunale dagsorden. Adm direktør Olav Ulleren, KS Vann og avløpssektoren på den kommunale dagsorden Adm direktør Olav Ulleren, KS Kommunenes roller i VAvirksomheten Myndighetsutøver/forvaltning Drift/vedlikehold Tilsyn Ikke lovpålagte oppgaver (- avløp

Detaljer

Hvilken organisasjonsform skal vi velge?

Hvilken organisasjonsform skal vi velge? Hvilken organisasjonsform skal vi velge? 7. januar 2010 Kjetil Gill Østvold, Manager E-post: kjetil.gill.ostvold@no.pwc.com Tlf: 95 26 05 52 PwC Agenda 1. PwCs erfaring og kompetanse 2. Lovverk og rammebetingelser

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Verdal Boligselskap AS - Vurdering av muligheter for bruk av selskapet til utvikling av Verdal kommunes eiendomsmasse Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no

Detaljer

LIKE KONKURRANSEVILKÅR HVORDAN UNNGÅ ULOVLIG STØTTE TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHETER

LIKE KONKURRANSEVILKÅR HVORDAN UNNGÅ ULOVLIG STØTTE TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHETER LIKE KONKURRANSEVILKÅR HVORDAN UNNGÅ ULOVLIG STØTTE TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHETER Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 28. - 29. oktober 2014 ALT advokatfirma, Bjørnar Alterskjær Hva er EØS? 4 Omfattende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 NY REVISJONSORDNING FOR DØNNA KOMMUNE. Kontrollutvalgets innstilling: 1. Dønna kommune ønsker å inngå i en ny revisjonsordning slik

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 Side 2 Sak 24/12 Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 BEHANDLING: Enhetsleder Elisabeth Høyem og h.adv. John Olav Engelsen orienterte om de ulike sakene som angår Saltnessand. Nye meldinger:

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren LILLEHAMMER KUNNSKAPSPARK AS - GARANTI Vedlegg: 1. Referat fra eiermøte 2. Avtale om nytt selskap 3. Protokoll fra

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET.

VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET. Arkivsaksnr.: 11/268-2 Arkivnr.: 026 H43 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET. Hjemmel: Kommuneloven Lov om kommunale

Detaljer

Saksliste. Utvalgs- Arkiv- saksnr. offentlighet

Saksliste. Utvalgs- Arkiv- saksnr. offentlighet Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr Saker til behandling PS 08/24 PS 08/25 Braatthallen AS - Søknad om tillatelse til låneopptak kr. 3.000.000,- Ny samarbeidsavtale om

Detaljer

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff Drammen kommune, ulike roller Drammen kommune skal være en profesjonell forvalter og bestiller Drammen kommune skal være en profesjonell utfører

Detaljer

Om Opplysningsvesenets fonds avkastning og utgiftsforpliktelser

Om Opplysningsvesenets fonds avkastning og utgiftsforpliktelser Om Opplysningsvesenets fonds avkastning og utgiftsforpliktelser Regnskapsresultat for Opplysningsvesenets fond Opplysningsvesenets fond er et selvstendig rettssubjekt som eier de eiendommer og den finanskapital

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 17/09 EIERMELDING - REVIDERING

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 17/09 EIERMELDING - REVIDERING STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP Tilleggssak Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.04.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Handlingsregler og økonomiske målsettinger

Handlingsregler og økonomiske målsettinger Seniorrådgiver Einar Spjøtvoll, rådmannens fagstab Handlingsregler og økonomiske målsettinger Foto: Geir Hageskal Trondheim kommune Motivasjon for handlingsregler Mål: Sikre godt og stabilt tjenestetilbud

Detaljer

Eierskapsstrategi kan derfor konsentreres om aksjeselskaper.

Eierskapsstrategi kan derfor konsentreres om aksjeselskaper. EIERSKAPSMELDING - RAKKESTAD FLYPLASS AS Grunnlag: Rakkestad kommunestyre vedtok for fem år siden en «Eierskapsstrategi» - for i hovedtrekk aksjeselskaper som kommunen har eierinteresser i. Om grunnlaget

Detaljer

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST GENERELT OM LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER Alle leieforhold i Helse Sør-Øst RHF reguleres av finansstrategien i Helse Sør-Øst

Detaljer

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Disse retningslinjene er lagd med bakgrunn i brev fra utviklingssjefen i Finnmark Fylkeskommune, datert 05.04.2006, Retningslinjer

Detaljer

Styrets beretning 2013. GE Hydro Norway Fond ved NTNU

Styrets beretning 2013. GE Hydro Norway Fond ved NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å støtte studier og undervisning, forskning og utvikling vedrørende vannturbiner/hydrauliske strømningsmaskiner, og

Detaljer

Utredning. Baptistsenteret på Stabekk EIENDOMSUTVALGET. April 2010 Eiendomsutvalget

Utredning. Baptistsenteret på Stabekk EIENDOMSUTVALGET. April 2010 Eiendomsutvalget Utredning Baptistsenteret på Stabekk EIENDOMSUTVALGET April 2010 Eiendomsutvalget Utredning Baptistsenteret på Stabekk Innledning med Mandat, medlemmer i utvalget mv På landsmøtet i Bergen i 2007 ble det

Detaljer

AKTUELL KOMMENTAR. Petroleumsfondsmekanismen og Norges Banks tilhørende valutatransaksjoner NR. 02 2014 FORFATTER: ELLEN AAMODT

AKTUELL KOMMENTAR. Petroleumsfondsmekanismen og Norges Banks tilhørende valutatransaksjoner NR. 02 2014 FORFATTER: ELLEN AAMODT AKTUELL KOMMENTAR Petroleumsfondsmekanismen og Norges Banks tilhørende valutatransaksjoner NR. 02 2014 FORFATTER: ELLEN AAMODT Synspunktene i denne kommentaren representerer forfatternes syn og kan ikke

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Presentasjon for formannskapet 8. juni 2010: Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Thorstein Øverland

Presentasjon for formannskapet 8. juni 2010: Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Thorstein Øverland Presentasjon for formannskapet 8. juni 2010: Drammen kommunale Pensjonskasse v/ styreleder Thorstein Øverland Disposisjon Regnskapet for 2009 Resultat pr 31.5.2010 Tema: Hvordan skal pensjonskasser styres?

Detaljer

Vedlegg sak 16/13 Administrerende direktørs orienteringer Endringer i helseforetaksloven med virkning fra 1.1.13

Vedlegg sak 16/13 Administrerende direktørs orienteringer Endringer i helseforetaksloven med virkning fra 1.1.13 1 Vedlegg sak 16/13 Administrerende direktørs orienteringer Endringer i helseforetaksloven med virkning fra 1.1.13 1. Alminnelige bestemmelser 2. Partsstilling og ansvar Kapittel 3. Stiftelse og vedtekter

Detaljer

FOLLO DISTRIKTSREVISJON

FOLLO DISTRIKTSREVISJON FOLLO DISTRIKTSREVISJON DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN - NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS Org. nr. 874 644 412 Mva Til kommunestyret i Ski kommune Oppegård kommune Nesodden kommune Frogn kommune Ås kommune

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012 038/12

Hattfjelldal kommune. Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012 038/12 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FE-252 12/537 12/2857 Bent Øverby 02.05.2012 Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2015

FORELØPIG REGNSKAP 2015 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2015. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 14.03.2016 og vil offentliggjøres

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF Arkivsak Dato 20.01.2014 Saksbehandler Per Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.01.2014 Sak nr 008-2014 Sakstype Beslutning Sakstittel Investeringsbudsjett 2014 1TIngress Sørlandet

Detaljer

EierpostID Orgnr Selskapsnavn Selskapsty Eierand. 246 981556607 Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS 3,45% 329 911772191 Fosen ASA AS 0,03%

EierpostID Orgnr Selskapsnavn Selskapsty Eierand. 246 981556607 Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS 3,45% 329 911772191 Fosen ASA AS 0,03% Vedlegg 1 Oversikt over kommunalt eierskap - KonSek-kunder Agdenes kommune EierpostID Orgnr Selskapsnavn Selskapsty Eierand 246 981556607 Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS 3,45% 329 911772191 Fosen

Detaljer

Erfaringer fra IKT-samarbeid i Indre Namdal. Tore Tødås, Daglig leder IKT Indre Namdal IKS

Erfaringer fra IKT-samarbeid i Indre Namdal. Tore Tødås, Daglig leder IKT Indre Namdal IKS Erfaringer fra IKT-samarbeid i Indre Namdal. Tore Tødås, Daglig leder IKT Indre Namdal IKS Indre Namdal Indre Namdal (IN) omfatter 6 kommuner. Har formalisert IKTsamarbeidet i eget selskap. Region med

Detaljer

Indre Østfold Utvikling IKS

Indre Østfold Utvikling IKS Indre Østfold Utvikling IKS Revidert selskapsavtale til behandling i representantskapet 28.04.2015 Bjørn Winther Johansen 20.04.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 7707/15 Arkivsaksnr.: 15/1675-1 GAUSDAL KOMMUNE OG EMISJON I LILLEHAMMER OG GUDBRANDSDAL KUNNSKAPSPARK AS

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 7707/15 Arkivsaksnr.: 15/1675-1 GAUSDAL KOMMUNE OG EMISJON I LILLEHAMMER OG GUDBRANDSDAL KUNNSKAPSPARK AS Saksframlegg Ark.: Lnr.: 7707/15 Arkivsaksnr.: 15/1675-1 Saksbehandler: Dag Høiholt-Vågsnes GAUSDAL KOMMUNE OG EMISJON I LILLEHAMMER OG GUDBRANDSDAL KUNNSKAPSPARK AS Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger!

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Struktur på planprosessen Arbeidet med planen har vært delt inn i følgende fem faser/delprosjekter: 1. Statusbeskrivelse som grunnlag for

Detaljer

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4 Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsføring av skatt Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd

Detaljer

Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap.

Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap. Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap. 1. Hjemmel Disse bestemmelsene er gitt med hjemmel i NFFs Lov 8-4, jf. 8-2 og NIFs Lov

Detaljer

Byåsen videregående skole. - Innstilling fra prosjektstyret

Byåsen videregående skole. - Innstilling fra prosjektstyret Byåsen videregående skole - Innstilling fra prosjektstyret 29.03.2001 1 Innledning Prosjektstyret for Byåsen videregående skole ble oppnevnt av fylkesrådmannen, og fikk følgende mandat: 1. å gi konkret

Detaljer

Kompetanse og rekruttering til landbruket i Nord-Norge

Kompetanse og rekruttering til landbruket i Nord-Norge Kompetanse og rekruttering til landbruket i Nord-Norge - Et bidrag fra Regionstyret i TINE, Nord-Norge - - Landbruksutdanningen i landsdelen er satt under lupen ut fra fylkenes behov for å spare kostnader.

Detaljer