Forsikringsvilkår for Huseier. HSH Huseier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsikringsvilkår for Huseier. HSH Huseier"

Transkript

1 Forsikringsvilkår for Huseier HSH Huseier Gjeldende fra

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 4 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER På forsikringsstedet Utenfor forsikringsstedet (borteforsikring) Spesielle gyldighetsområder 4 3 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER Bygninger Forsikringen omfatter ikke Inkluderte tilleggsytelser 4 4 HVILKE SKADER SOM DEKKES OG HVILKE BEGRENSNINGER SOM GJELDER Skader som dekkes Ansvarsbegrensning ved endring av risiko 7 5 SKADEOPPGJØR Fellesregler Forsikringssum/premieberegningsgrunnlag/underforsikring Erstatningsberegning Husleieforsikring Offentlig påbud Utbetaling av erstatning Merverdiavgift Beregning av prisstigning etter skade 10 6 EGENANDEL OG ALDERSFRADRAG Egenandel Aldersfradrag 10 7 RETTSLIG ERSTATNINGSANSVAR Hvor forsikringen gjelder og hva som dekkes Ansvarsforsikring omfatter ikke Forsikringssum og egenandel Definisjoner 12 8 BEHANDLING AV ERSTATNINGSKRAV Regress 13 9 TILLEGGSDEKNINGER SIKKERHETSFORSKRIFTER Brudd på rørledning Snømåking av tak Vannskader Vedlikehold Sikring mot tyveri og hærverk Elektriske fenomen 15 2

3 10.7 Programvare / data Eksplosjon eller implosjon Huseieransvar Sikkerhetsforskrift S Sikkerhetsforskrift S Sikkerhetsforskrift S Sikkerhetsforskrift S Sikkerhetsforskrift S Sikkerhetsforskrift S Sikkerhetsforskrift S Sikkerhetsforskrift S Sikkerhetsforskrift S Sikkerhetsforskrift S Sikkerhetsforskrift S NATURSKADEVILKÅR 25 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER 25 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 25 3 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 25 4 HVILKE SKADER SOM ERSTATTES OG HVILKE BEGRENSNINGER SOM GJELDER 26 5 SKADEOPPGJØR 26 6 EGENANDEL 30 3

4 Vilkår av 1. januar 2009 Forsikringsavtalen mellom forsikringstaker og HSH Forsikringskontor AS (Selskapet) består av: Forsikringsbeviset Forsikringsvilkårene Generelle vilkår Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 (FAL) Naturskadeforsikringsloven av 16. juni 1989 Teksten i forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkårene. Forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes. 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsbeviset (forsikringstakeren). Ved forsikring av fast eiendom gjelder forsikringen også for innehaver av tinglyst eiendomsrett, panterett, og annen tinglyst sikkerhetsrett. Forsikringen gjelder ikke for innehaver av panterett i løsøre eller varer, med mindre panthaveren har mottatt forsikringsattest fra selskapet. Forsikringen gjelder ikke for annen panthaver eller eier av ting enn dem som er omtalt ovenfor, med mindre forsikringstakeren har forsikringsplikt i henhold til lov eller skriftlig avtale. Borteforsikringen gjelder ikke for: - ting på bygg- og anleggsplass - ting under transport 2.3 Spesielle gyldighetsområder Naturskadeforsikringen gjelder i Norge, se Naturskadevilkår pkt Hva forsikringen omfatter Det fremgår av forsikringsbeviset hva som er forsikret, og hvilke tilleggsdekninger som gjelder. 3.1 Bygninger Forsikringen omfatter bygninger angitt i forsikringsbeviset med vanlig fastmontert utstyr som ikke er montert for den virksomhet som drives i bygningen. Tilbygg og annen forandring skal meldes til selskapet, se pkt Bygningsforsikringen omfatter også: - bygningens utvendig elektriske tilførselsledninger og antenneanlegg montert på bygning, og - oljetank, drenskum og septiktank, samt utvendig tilknyttet rør frem til disse og frem til brønn eller hovedledning. Unntatt er slike som betjener maskiner og løsøre. Forsikringen gjelder også for ny eier inntil ny eier har tegnet forsikring, men ikke lenger enn 14 dager etter eierskifte. Ved skadeoppgjør kan selskapet forhandle med forsikringstakeren og utbetale erstatning til ham med bindende virkning for sikrede. Dersom selskapet har fått skriftlig melding om hvem som er panthaver eller eier av tingen før oppgjør finner sted, skal erstatningen utbetales til sikrede. 2. Hvor forsikringen gjelder 133). 3.2 Forsikringen omfatter ikke Forsikringen omfatter ikke maskiner, inventar og løsøre, dersom dette ikke er nevnt i forsikringsbeviset. Med maskiner menes også tilhørende tekniske installasjoner, herunder kabler, rør og fundamenter, som er et ledd i produksjons-/næringsvirksomheten. Forsikringen omfatter ikke kunstnerisk utsmykking, dersom dette ikke er nevnt i forsikringsbeviset (se tilleggsdekning H- 2.1 På forsikringsstedet Forsikringen gjelder på det sted som er nevnt i forsikringsbeviset (forsikringsstedet). 2.2 Utenfor forsikringsstedet (borteforsikring) For ting som midlertidig befinner seg andre steder og skal tilbake til forsikringsstedet, gjelder forsikringen i Norden med inntil Kr Forsikringen omfatter ikke drens-, spredningseller infiltrasjonsledning og spredegrøft. 3.3 Inkluderte tilleggsytelser Riving, rydding og bortkjøring Utgifter til riving, rydding og bortkjøring av verdiløse rester etter erstatningsmessig skade, se pkt. 4, begrenset til kr Prisstigning etter skade Ekstrautgifter på grunn av prisstigning etter erstatningsmessig skade. 4

5 Prisstigning regnes fra skadedagen til reparasjon, gjenanskaffelse eller gjenoppføring har skjedd, eller normalt kunne ha skjedd i maksimalt 24 måneder. Erstatningen er begrenset til 20% av tingskaden Giftig og miljøfiendtlig avfall Merutgifter til nødvendig destruksjon og midlertidig lagring av giftige eller miljøfiendtlige rester av skadede og forsikrede ting etter erstatningsmessig skade når påbud er gitt med hjemmel i lov eller forskrifter. Erstatningen er begrenset til kr innenfor et tidsrom på 12 mnd. fra skadedagen Investeringer og nyanskaffelser Påbygg, ombygning og nyanskaffelser i forsikringstiden med inntil 10% av samlet forsikringssum for bygninger, begrenset til kr Verdiøkning skal meldes selskapet senest ved utløpet av forsikringstiden Offentlig påbud Merutgifter til gjenoppføring og skadeutbedring av bygning forsikret her, med inntil kr når merutgiftene skyldes endrede tekniske krav til bygningen i henhold til lov eller offentlige forskrift, og gjenoppføringen skjer på forsikringsstedet, jf pkt.5.5. Kravene må gjelde den skadede del av bygningen og være en direkte følge av skaden. Selskapet kan kreve at man søker å utnytte de dispensasjonsmuligheter som ligger i Plan og Bygningsloven. Forsikringen omfatter nødvendige merutgifter: - til utbedring av den skadede del av bygningen eller gjenoppføring av bygningen. - til grunnundersøkelser og fundamentering ved gjenoppføring av bygning. - som ikke direkte vedrører byggearbeidet, men som er en betingelse for at bygningen tillates gjenoppført på samme byggetomt. Unntatt er: - utgifter ved påbud som myndighetene hadde hjemmel til å gi selv om skaden ikke hadde inntruffet, - merutgifter til utgraving/sprenging av kjeller Huseieransvar Rettslig erstatningsansvar som eier av den forsikrede eiendom, se pkt Hageanlegg, redskaper og løst tilbehør Forsikringen omfatter: - hageanlegg (unntatt veksthus), gjerde, flaggstang og utvendig vannbasseng med tilknyttede rør. Forsikringen dekker skade ved brann og ved brudd på bygningens rørledninger med tilknyttet utstyr, se pkt For gjerde, flaggstang og utvendig vannbasseng dekkes også naturskade, se pkt , - hageredskap og løst tilbehør til bygning - unntatt motorkjøretøy, - fyringsolje og kjølemedium for bygningens jordvarmeanlegg. Erstatningen er begrenset til kr Tap av husleieinntekt Tap av husleieinntekt i inntil 24 måneder beregnet etter reglene i pkt. 5.4 på grunn av erstatningsmessig skade, jf pkt. 4, inntruffet på forsikringsstedet i forsikringstiden. Tap av husleieinntekt i inntil 24 måneder dersom adkomsten eller bruken av forsikringsstedet er fysisk hindret eller vanskeliggjort som følge av midlertidige skadeforebyggende tiltak, redningstiltak eller selve skaden. Dette gjelder hvis skaden direkte truer eller er utløst, selv om sikredes eiendom ikke direkte er berørt. Erstatning er begrenset til 20% av premiegrunnlaget for hver enkelt bygning Bygningsessig tilleggsinnredning Bygningsmessig tilleggsinnredning bekostet av leietaker unntatt i rom for ervervsvirksomhet. 4. Hvilke skader som dekkes og hvilke begrensninger som gjelder Med skade forstås også tap av ting, avbruddstap og utgifter nevnt i pkt. 3. Bestemmelsen om egenandelen og aldersfradrag, se pkt Skader som dekkes For sikkerhetsforskrifter, se pkt. 10. Selskapet dekker plutselig og uforutsett skade ved følgende skadetyper: Brann Med brann menes ild som er kommet løs. Unntatt er: -svi- og gnistskader som ikke skyldes brann. 5

6 Nedsoting Plutselig nedsoting fra permanent ildsted Direkte lynnedslag Med direkte lynnedslag menes at tingen direkte er truffet av lynet og er tydelig merket av lynnedslaget Elektrisk fenomen Med elektrisk fenomen menes kortslutning, lysbue, overslag og overspenning - også som følge av lyn og tordenvær. Unntatt er skade på: -elektrisk maskin, apparat eller ledning med driftsspenning over 1000 volt, - transformator, - datasentral eller elektronisk prosesstyringsutstyr selv om det oppstår brann i tingen Eksplosjon eller implosjon Unntatt er: - skade som skyldes sprenging foretatt for eller av forsikringstaker på forsikringsstedet, - skade på forbrenningsmotor ved eksplosjon i denne, - skade på transformator, elektrisk maskin, apparat o.l. ved eksplosjon i disse Luftfartøy Luftfartøy som faller ned eller rammer ting, eller skade forårsaket av ting som faller av/ned fra luftfartøy Utstrømming av vann eller annen væske Vann, gass, pulver eller annen væske fra bygnings rørledning ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse. Tilknyttet utstyr regnes som del av rørledning. Unntatt er: - skade ved mangelfull eller sviktende drenering, - skade ved vann fra takrenne, utvendig nedløp, drensrør, samt utett forbindelse mellom tak og taksluk/innvendig nedløp, - tap av væske, gass eller slukkemiddel - skade på våtrom når dette ikke er vanntett utført, - skade ved kondens, sopp eller råte uansett årsak Overvann Overvann som trenger inn i bygning direkte fra terrenget ved ekstraordinær nedbør eller snøsmelting når det fører til frittstående vann over laveste gulv Væske som trenger inn i bygning Væske som trenger inn i bygning utenfra, når væsken kommer fra kloakk-, avløps- eller overvannsledning eller annen ledning for vann eller fyringsolje Bruddskade på bygningens rørledninger etc. Plutselig og uforutsett bruddskade på bygningens væske- og gassledning, oljetank, drenskum, septiktank, varmtvannsbeholder og bereder og fyrkjele. Unntatt er: - skader som skyldes utvendig frostskade på bygning samt tining av rør, - bruddskade på takrenne, drensrør, utvendig nedløp, taksluk for innvendig nedløp, pumpe eller ledning tilhørende vannbasseng Tyveri og hærverk Tyveri og hærverk i bygning eller rom i bygning. Unntatt er: - skade ved tyveri og hærverk når bygningen eller rommet er åpent for kunder eller publikum, - utgifter til utskifting av låser hvis nøkler har kommet på avveie, - tyveri og hærverk begått av egne ansatte eler andre som utfører tjenester/arbeid for sikrede eller som er betrodd nøkler Naturskade Se naturskadevilkårene punkt Andre skader Selskapet svarer for annen plutselig skade på bygning enn dem nevnt i punktene til Unntatt er skade: - som består av svinn, svinnsprekker, flekker, riper, avskallinger og lignende, - ved vann, snø, sand og lignende som trenger inn utenfra med mindre dette skyldes en bygningsskade som er erstatningsmessig etter punkt som skyldes utilstrekkelig eller sviktende fundamentering, setninger i grunnen, jordtrykk, materialfeil, rust, korrosjon eller annen tæring, svak eller feilaktig konstruksjon eller uriktig montasje - som skyldes kjæledyr, gnagere, insekter, bakterier, sopp eller råte - ved kodens - som rammer mekanisk eller elektrisk innretning, maskin eller apparat. I tillegg gjelder samtlige ansvarsbegrensninger og unntak som er nevnt i punktene til 6

7 også her, med mindre annet er uttrykkelig nevnt. 4.2 Ansvarsbegrensning ved endring av risiko Er virksomheten opphørt og eiendommen fraflyttet, erstattes bare brannskade (pkt ), direkte lynnedslag (pkt ) og naturskade (pkt ). 5. Skadeoppgjør FAL 6-1 er fraveket, i stedet gjelder følgende regler: 5.1 Fellesregler Skademelding Skade skal meldes til selskapet uten ugrunnet opphold. Selskapet kan kreve at skademeldingen skal inneholde sikredes fødselsnummer (11 siffer) eller organisasjonsnummer. Følgende skader skal meldes til politiet: Brann, innbrudd, tyveri, hærverk, ran og underslag. Selskapet kan kreve at også andre skader meldes til politiet Alternative oppgjørsmåter Selskapet kan avgjøre om skaden skal erstattes ved - kontantoppgjør - reparasjon - gjenoppføring/gjenanskaffelse, eller - at selskapet fremskaffer tilsvarende eller i det vesentlige, tilsvarende ting. Ved kontantoppgjør kan erstatningen ikke overstige det selskapet hadde måttet betale for reparasjon eller gjenanskaffelse. Ved reparasjon eller gjenoppføring/gjenanskaffelse, har selskapet rett til å bestemme hvilken reparatør eller leverandør som skal benyttes Renteplikt Som angitt i Generelle vilkår pkt Eiendomsretten til skadede ting eller ting som kommer til rette Sikrede er pliktig til å beholde en skadet ting mot å få utbetalt erstatning for skaden på tingen. Selskapet har rett til å overta skadede ting når det er utbetalt erstatning som for totaltap. Kommer ting til rette etter at erstatning er betalt, har den sikrede rett til å beholde tingen mot å betale erstatningen tilbake. Vil ikke sikrede det, tilfaller tingen selskapet Forhold til panthaver, konkursbo, nye eiere o.l. Overfor panthavere, konkursbo, leasingselskap, utleiefirma o.l., er selskapets ansvar begrenset til det laveste av følgende beløp: - Nedgangen i tingens omsetningsverdi som følge av skaden og - Vedkommendes økonomiske interesse i tingen på skadetidspunktet. For panthavere betyr "tingen" i denne sammenheng panteobjektet i sin helhet. Disse bestemmelser gjelder ikke leaset fast eiendom. Ved konkurs gjelder bestemmelsene ovenfor uten hensyn til om konkursen ble åpnet før eller etter at skaden inntraff. Overfor andre nye eiere, etter at skaden inntraff, enn eierens ektefelle, samboer eller livsarving, begrenses selskapets ansvar som om gjenoppføring eller gjenanskaffelse ikke finner sted Panterett Dersom forsikringen er ute av kraft i forhold til eieren, er selskapet kun ansvarlig overfor panthaver. Selskapet trer inn i panthavers rett i samme utstrekning som selskapet har betalt erstatning til panthaver. Denne bestemmelsen kommer også til anvendelse i de tilfeller der ansvaret overfor eieren er falt bort p.g.a. manglende premiebetaling Selskapets overtakelse av panterett Er selskapet ansvarlig overfor panthaver, men ikke overfor eieren, inntrer selskapet i panthavers rett i den utstrekning selskapet betaler erstatning til panthaver Skjønn Fastsettelse av erstatningsgrunnlag for verdier og spørsmål i forbindelse med beregning av avbruddstap, avgjøres ved skjønn hvis sikrede eller selskapet krever det. Bestemmelsene om skjønn i Generelle vilkår pkt. 2 legges til grunn Forsikringssum / Premieberegningsgrunnlag/Underforsikring Bygningen Premiegrunnlaget fastsettes av selskapet ved forhåndstakst og reguleres senere etter byggekostnadsindeks eller ved ny takst. Fullverdiforsikret bygning er forsikret for hva det på skadedagen ville ha kostet å gjenoppføre tilsvarende eller i det vesentlige tilsvarende, bygning på skadestedet gjenoppføringsprisen. Merkostnader ved 7

8 byggemåte og utstyr som er urasjonelle etter dagens byggeskikk, tas ikke med. Tilbygg eller annen forandring som innvirker på bygningens gjenoppføringspris, omfattes av forsikringen og skal meldes til selskapet. Er melding ikke gitt, erstattes en så stor del av skaden som svarer til forholdet mellom gjenoppførings-prisen slik den ville vært uten, og slik den er med forandringen (underforsikring). Omfatter forsikringen bygninger uten spesifikasjon, gjelder tilsvarende bestemmelse for ikke anmeldt ny bygning. Førsterisiko kan også benyttes, se pkt Maskiner, inventar og løsøre (fast sum) Forsikringssummen fastsettes av forsikringstaker. Forsikringssummen skal minst tilsvare gjenanskaffelsesprisen (hva det på skadedagen ville ha kostet å gjenanskaffe tilsvarende eller i det vesentlige, tilsvarende ny ting). Når nyanskaffelser i avtaleperioden er forsikret gjennom vilkårenes punkt eller ved egen sum for uspesifiserte nyanskaffelser, forhøyes forsikringssummen med verdien av disse nyanskaffelsene, høyst det forsikrede beløp. For ting med samlerinteresse som antikviteter, kunstverk, ekte tepper, våpen, mynt-, seddelog frimerkesamlinger, settes forsikringssummen tilsvarende markedspris. Er forsikringssummen lavere enn gjenanskaffelses-prisen/markedspris, erstattes en så stor del av skaden som svarer til forholdet mellom forsikringssummen og gjenanskaffelses-prisen/markedspris (underforsikring). Førsterisiko forsikring kan også benyttes, se pkt Varer (fast sum) Forsikringssummen fastsettes av forsikringstaker og skal minst tilsvare verdien. Ved fastsettelse av verdien skal det tas hensyn til sparte kostnader og renter, kontantrabatt, ukurans og andre omstendigheter som innvirker på verdien. For varer som har redusert verdi på grunn av ukurans og som skal selges til redusert pris, skal verdien reduseres i samme forhold som reduksjonen i salgspris. Varer som sikrede selv ikke har produsert og varer under produksjon, verdsettes til innkjøpspris med tillegg av kostnader, begge deler etter de priser som gjaldt ved ordinær produksjon og levering umiddelbart før skaden inntraff. Ferdige varer av egen produksjon verdsettes til salgsprisen, hensyn tatt til sikredes normale salgsmønster. For solgte varer benyttes kontraktsprisen. Det som berges, skal først og fremst anses som solgt. Er forsikringssummen lavere enn verdien, erstattes en så stor del av skaden som svarer til forholdet mellom forsikringssummen og verdien (underforsikring) Førsterisiko For poster med oppgitt sum i vilkårenes pkt. 3 og for poster i forsikringsbeviset betegnet som "førsterisiko", erstattes skaden etter fradrag av egenandel inntil de oppgitte summer. Underforsikringsbestemmelsene ovenfor gjelder ikke. 5.3 Erstatningsberegning Erstatningen fastsettes etter nedenstående regler. (FAL 6-1 gjelder ikke) A ERSTATNINGSBEREGNING FOR BYGNING Bygning som gjenoppføres/repareres innen landets grenser, til samme formål, innen 5 år Dersom bygningen gjenoppføres/repareres av forsikringstaker, eier, ektefelle/samboer eller livsarving beregnes erstatningen på grunnlag av kostnadene til gjenoppføring/reparasjon til samme, eller i vesentlig grad samme stand som umiddelbart før skaden inntraff, beregnet etter prisene på skadedagen. Erstatningsgrunnlaget kan ikke settes høyere enn gjenoppføringsprisen før skaden, fratrukket verdien etter skaden. Med gjenoppføringsprisen menes hva det på skadedagen ville kostet å gjenoppføre tilsvarende, eller i den vesentlige tilsvarende bygning på skadestedet. Meromkostninger ved byggemåte eller utstyr som er urasjonelle etter dagens byggeskikk tas ikke med ved fastsettelse av gjenoppføringsprisen. Del/komponent som står foran utskifting eller riving, erstattes etter sin omsetningsverdi før skaden etter fradrag for kostnadene ved riving/demontering. Dersom omsetningsverdien av den nye/reparerte bygningen blir større enn bygningens omsetningsverdi før skaden, gjøres det fradrag for den økning som overstiger 40% av omsetningsverdien før skaden inntraff. 8

9 Ved fastsettelse av bygningens omsetningsverdi skal det tas hensyn til mulige endringer i avkastning, beliggenhet og andre forhold. Nødvendige beregninger baseres på gjenoppføringsprisen Bygning som gjenoppføres/repareres innen landets grenser, til annet formål, innen 5 år Dersom bygningen gjenoppføres/repareres av forsikringstaker, eier, ektefelle/samboer eller livsarving beregnes erstatningen på grunnlag av kostnadene til gjenoppføring/reparasjon til samme, eller i vesentlig grad samme stand som umiddelbart før skaden inntraff, beregnet etter prisene på skadedagen. Erstatningsgrunnlaget kan ikke settes høyere enn gjenoppføringsprisen før skaden, fratrukket verdien etter skaden. Med gjenoppføringsprisen menes hva det på skadedagen ville kostet å gjenoppføre tilsvarende, eller i den vesentlige tilsvarende bygning på skadestedet. Meromkostninger ved byggemåte eller utstyr som er urasjonelle etter dagens byggeskikk tas ikke med ved fastsettelse av gjenoppføringsprisen. Del/komponent som står foran utskifting eller riving, erstattes etter sin omsetningsverdi før skaden etter fradrag for kostnadene ved riving/demontering. Dersom omsetningsverdien av den nye/reparerte bygningen blir større enn bygningens omsetningsverdi før skaden, gjøres det fradrag for hele økningen. Ved fastsettelse av bygningens omsetningsverdi skal det tas hensyn til mulige endringer i avkastning, beliggenhet og andre forhold. Nødvendige beregninger baseres på gjenoppføringsprisen Bygning som ikke gjenoppføres/repareres som nevnt i pkt eller Erstatningsgrunnlaget fastsettes etter pkt , men det kan ikke settes høyere enn reduksjonen i bygningens omsetningsverdi som følge av skaden. Dersom bygningen ikke kan omsettes separat, legges i stedet bygningens bruksverdi til grunn Bygning som står foran riving Erstatningsgrunnlaget er begrenset til verdien av bygningens brukbare materialer, nedtatt og lagt ferdig for salg eller transport, etter fradrag for utgiftene ved rivingen. B ERSTATNINGSBEREGNING VED GJENANSKAFFELSE ELLER REPARASJON Erstatningen beregnes på grunnlag av kostnadene til reparasjon/gjenanskaffelse til samme - eller vesentlig samme - stand som umiddelbart før skaden inntraff, beregnet etter prisene på skadedagen. Erstatningsgrunnlaget kan ikke settes høyere enn gjenanskaffelsesprisen før skaden, jfr. pkt fratrukket verdien etter skaden, regnet etter samme regel. Det skal gjøres fradrag for verdiøkning ved forbedring av tilstanden på den skadde tingen eller del/komponent av tingen ved at brukt blir erstattet med nytt. Ved vurderingen tas hensyn til forringelse ved elde, bruk, nedsatt bruksverdi og andre omstendigheter, den tid tingen har vært i bruk og gjenstående brukstid. Fradrag gjøres for den del av verdiøkningen som overstiger 40% av verdien av tingen eller del/komponent av tingen før skaden. C ERSTATNINGSBEREGNING UTEN GJENANSKAFFELSE ELLER REPARASJON For ting som uansett årsak ikke er reparert eller gjenanskaffet innen tre år etter at skaden inntraff, beregnes erstatningsgrunnlaget som i pkt. B jf over, men begrenset til omsetningsverdien før skaden. D ERSTATNINGSBEREGNING VARER Erstatningen beregnes på grunnlag av kostnadene til reparasjon til samme - eller vesentlig samme stand som før, beregnet etter prisene på skadedagen. Erstatningsgrunnlaget kan ikke settes høyere enn verdien før skaden, beregnet i samsvar med pkt Ved totaltap settes erstatningsgrunnlaget til verdien før skaden. 5.4 Husleieforsikring Beregning av tap av husleieinntekt og renter Avbruddstap ved nedgang i husleieinntekt beregnes på grunnlag av leieinntekten for umøblerte rom, for egne rom på grunnlag av markedspris. Fradrag blir gjort for innsparte utgifter. Økning av tapet ved forlenget byggetid som følge av forbedring, utvidelse eller annen endring, blir ikke tatt med. Dersom bygningen ikke gjenoppføres, erstattes husleietapet bare i normal gjenoppføringstid. 9

10 Prisstigning regnes fra skadedagen til reparasjon, gjenanskaffelse eller gjenoppføring har skjedd eller normalt kunne ha skjedd. Prisstigning erstattes i samme forhold som skaden for øvrig og er begrenset til 20% av erstatningen for hver skadet ting etter skadedagens prisnivå. Selskapet erstatter prisstigning bare hvis skaden er utbedret innen fem år fra skadedagen. Erstatningen fastsettes og forfaller til betaling når skaden er utbedret. I den samlede erstatning for avbruddstap og pristigning blir det gjort fradrag for opptjente renter av erstatninger Offentlig påbud Merutgifter ved utbedring eller gjenoppføring settes til forskjellen mellom gjenoppføringsprisen for en bygning tilsvarende den forsikrede med samme størrelse og etasjetall, men utført i samsvar med påbudene, og gjenoppføringsprisen for den forsikrede bygning. Merutgifter ved byggemåte og utstyr som er urasjonelle etter dagens byggeskikk, tas ikke med. Merutgifter ved grunnundersøkelser og fundamentering, som skyldes påbud gitt som følge av den erstatningsmessige skaden, beregnes som for en bygning tilsvarende den forsikrede, utført i samsvar med påbudene. Ved fastsettelse av merutgifter tas ikke med: merutgifter til utgraving eller utsprenging av kjeller, -merutgifter som skyldes at bygning gjenoppføres større enn den skadede, -tap av nytteareal, som følge av påbud, i forhold til den skadde bygning. Utbedring/gjenoppføring må være avsluttet innen 5 år etter skadedagen, og erstatningen forfaller først til betaling når skaden er utbedret. 5.6 Utbetaling av erstatning Selskapet kan velge å utbetale erstatning kontant eller å dekke påløpte utgifter i forbindelse med utbedring/gjenanskaffelse, med de begrensninger som følger av punkt Merverdiavgift Merverdiavgift refunderes etter dokumenterte kostnader som er påløpt ved utbedring av skaden. 5.8 Beregning av prisstigning etter skade Økte utgifter på grunn av prisstigning innenfor et tidsrom av 24 måneder regnes fra skadedagen til reparasjon, gjenanskaffelse eller gjenoppføring har skjedd eller normalt kunne ha skjedd. Prisstigning erstattes i samme forhold som skaden forøvrig og er begrenset til 20 % av erstatningen for hver skadet ting etter skadedagens prisnivå. Hver enkelt post i forsikringsbeviset vurderes for seg. Erstatningen fastsettes og forfaller til betaling når skaden er utbedret. Forsikringen omfatter ikke økede utgifter ved prisstigning som påløper på grunn av forhold som forsikringstageren har ansvar for. 6. Egenandel og aldersfradrag 6.1 Egenandel I erstatningsoppgjøret trekkes en egenandel på kr , når annet ikke fremgår av forsikringsbeviset. Ved naturskade etter lov om naturskadeforsikring, trekkes den egenandel som til enhver tid er fastsatt av departementet. Har sikrede flere forsikringsavtaler med selskapet som er berørt ved en og samme hendelse, trekkes bare en egenandel - den høyeste. Ved vannskade på varer som skyldes at varene er lagret i kjeller mindre enn 10 cm fra gulv, trekkes en tilleggsegenandel på 20% av skaden, minimum kr Varme arbeider: Ved skade som skyldes varme arbeider, jf pkt , nr. 8, beregnes en tilleggsegenandel på 10% av skaden, minimum 1 G og maksimum 5 G (G= grunnbeløpet i folketrygden på skadetidspunktet). 6.2 Aldersfradrag Aldersfradrag gjøres gjeldende i stedet for den avtalte egenandel når aldersfradraget overstiger denne. 10

11 Den eldste delens alder legges til grunn for erstatningsberegningen ved ulik alder på skadede deler. På mekanisk eller elektrisk innretning, maskin eller apparat som skades ved kortslutning eller annet elektrisk fenomen, gjøres fradrag med 10% av de totale reparasjonskostnadene for hvert hele år siden tingen ble tatt i bruk som ny, men ikke mer enn 80%. Ved skade som rammer utvendige ledninger, tanker og kummer gjøres aldersfradrag med 5% for hvert år de er eldre enn 20 år, inntil 90%. Ved bruddskade og skade ved elektrisk fenomen som rammer varmtvannsbeholder, - bereder, fyrkjele eller innretning for oppvarming/kjøling gjøres aldersfradrag med 10% av de totale reparasjonskostnader for hvert år tingen ble tatt i bruk som ny, men ikke mer enn 80%. 7. Rettslig erstatningsansvar 7.1 Hvor forsikringen gjelder og hva som dekkes Forsikringen gjelder i Norge. Selskapet dekker det erstatningsansvar for skader som sikrede i egenskap av eier av den forsikrede eiendom etter gjeldende rett pådrar seg for skade på person eller ting. Forsikringen dekker kun skade, se definisjon pkt , som er konstatert i forsikringstiden. Skaden blir å henføre til den forsikring som gjaldt da skaden først ble konstatert. Alle skader som skyldes samme begivenhet regnes som ett skadetilfelle og henføres til det tidspunkt første skade ble konstatert. Forsikringen dekker ansvarsforsikring for arbeidsmaskiner som ikke omfattes av Bilansvarsloven, dvs. motorvogner som ikke er bygd for større fart enn 10km/t og som er vanskelig å endre til større kjørefart (jf Forskrift ). Forsikringssummen er begrenset til kr For forsikringen gjelder for øvrig selskapets ansvarsforsikringsvilkår for arbeidsmaskiner på det tidspunkt skaden måtte skje. 7.2 Ansvarsforsikring omfatter ikke: Erstatningsansvar som sikrede pådrar seg ved forurensning, jfr. pkt , med mindre årsaken til forurensningen er plutselig og uforutsett. Er årsaken til forurensningen rust, korrosjon eller andre langsomt virkende prosesser som gradvis har forringet sikredes anlegg eller utstyr, regnes ikke denne som plutselig og uforutsett Overfor medeier for skade på ting som eies i fellesskap Ansvar som alene bygger på tilsagn, avtale, kontrakt, løfte eller garanti inngått før eller etter skaden er konstatert, omfattes ikke av forsikringen, se pkt For skade på ting oppstått ved gravnings-, spuntings-, sprengnings-, pelings- og rivningsarbeid, ras, jordforskyvning og setninger i grunnen. Som sprengning regnes også bruk av ekspanderende masse Som eier, fører eller bruker av motorkjøretøy, arbeidsmaskin med eget fremdriftsmaskineri, luftfartøy, seilbåt eller motordrevet fartøy. Forsikringen dekker heller ikke erstatningsansvar for innleid bruk/tjeneste av nevnte innretninger For ærekrenkelser eller oppresning, herunder etter Lov om skadeerstatning av 13. juni 1969 nr.26, 3-5 og 3-6, eller for bøter og lignende, herunder Punitive Damages og Exemplary Damages Som byggherre, herunder også for om- og påbygging av egne anlegg dog slik at ansvar i forbindelse med vedlikehold av egne anlegg dekkes av forsikringen Ansvar for skade indirekte eller direkte voldt av asbest Personskade som rammer sikredes ansatte/tidligere ansatte når skaden er forårsaket i arbeidsforholdet. Selskapet dekker ikke ansvar som den sikrede pådrar seg: 11

12 Skader som dekkes av annen ansvarsforsikring tegnet for virksomhet utenfor Norge Ansvar for skade på ting ved sopp og råte eller på grunn av langsom inntregning av fuktighet Ansvar på skade på ting som sikrede har til leie, lån, bruk og oppbevaring Erstatningsansvar som sikrede pådrar seg for industrikjemikalier Erstatningsansvar som sikrede pådrar seg for formuesskade, d.v.s. økonomisk tap som ikke er oppstått som følge av skade på person eller ting Erstatningsansvar for skade på ting som sikrede pådrar seg som følge av bruk av sprøytemalings- og sandblåsningsutstyr i friluft Forsikringssum og egenandel Hvis ikke annet er nevnt i forsikringsbeviset er selskapets samlede erstatningsplikt inklusive redningsutgifter (jf FAL 6-4) er kr pr. skadetilfelle og pr. år. Alle skader som skyldes samme ansvarsutløsende forhold, handling eller unnlatelse, eller som har sin årsak i en sammenhengende kjede av hendelser, regnes som ett skadetilfelle. Såfremt ikke annet fremgår av forsikringsbeviset fratrekkes kr pr. skadetilfelle. 7.4 Definisjoner Skade Med skade forstås skade på person eller ting. Personskade anses inntruffet hvis død, skade eller sykdom er påført en person. Tingskade anses inntruffet hvis - løsøre (herunder dyr) er tapt eller påført fysisk skade - fast eiendom er påført fysisk skade Omkostninger til forgjeves bearbeidelse av sikredes eget produkt regnes ikke som fysisk skade. Foreligger det dekningsmessig skade etter forsikringsvilkårene, betales tilkomstomkostningene, selv om tilsvarende omkostninger er helt eller delvis nødvendig også for å få omgjort/reparert sikredes eget arbeid/produkt. Økonomisk tap påført tredjemann som følge av den fysiske skaden, regnes som en del av denne Forurensning Med forurensning forstås: - Tilførsel av fast stoff, veske eller gass i luft, vann eller i grunnen - Støy og rystelser - Lys og annen stråling i den utstrekning forurensningsmyndighetene bestemmer - Påvirkning av temperaturen Som forurensning regnes også noe som kan føre til at tidligere forurensning blir til økt skade eller ulempe, eller som sammen med miljøpåvirkning som angitt foran, er eller kan bli til skade eller ulempe for miljøet Formuesskade Med formuesskade menes økonomisk tap som ikke er oppstått som følge av skade på person eller ting Kontraktsansvar Med kontraktsansvar menes: - Ansvar som går utover hva som følger av alminnelige rettsregler, men som sikrede ved kontrakt, avtale eller garanti likevel har påtatt seg å bære. - Ansvar sikrede endelig må bære fordi sikrede har gitt avkall på sin rett til regress. - Ansvar som skyldes at sikredes ytelse i henhold til kontrakt eller avtale er mangelfull, forsinket eller uteblitt. - Ansvar sikrede etter inntruffet skade har gitt tilsagn om å dekke, til tross for at dette går utover hva sikrede kunne pålegges etter alminnelig erstatningsrett. - Ansvar for kostnader ved omlevering, etterlevering eller reparasjon. - Ansvar for kostnader ved tilkomstarbeider for å skifte ut leverte produkter, eller utførelse av arbeidsoppdraget - Ansvar for skade som i kontraktsforhold voldes på sikredes eget arbeid, ytelse eller entreprise eller på ting sikrede har solgt men ikke endelig levert. 8. Behandling av erstatningskrav Blir det reist erstatningskrav mot den sikrede, eller kan det ventes at krav vil bli reist, må selskapet underrettes uten ugrunnet opphold. Sikrede må ikke uten selskapets samtykke innrømme erstatningsplikt av noen art eller forhandle om erstatningskrav. Likestilt med 12

13 sikrede er en person som har fullmakt til å opptre på vegne av sikrede. Blir krav som overstiger egenandelen reist mot den sikrede, og ansvaret omfattes av forsikringen, behandler selskapet saken og betaler de nødvendige omkostninger for avgjørelsen av erstatningsspørsmålet, med følgende begrensninger: - Dersom det fremmes erstatningskrav mot sikrede som er høyere enn forsikringssummen, erstatter selskapet prosessutgifter forholdsmessig i forhold til forsikringssummen og det fremsatte krav. - Er selskapet villig til å ordne en sak i minnelighet, eller å betale kravet, dekker selskapet ikke videre utgifter ved tvisten. Selv om forsikringssummen overskrides, betaler selskapet så vel de omkostningene som på forhånd er godkjent av selskapet, som renter av idømt erstatningsbeløp som hører inn under forsikringen. Selskapet har rett til å betale enhver erstatning direkte til den skadelidte. Sikrede er forpliktet til vederlagsfritt å foreta de utredninger, analyser og undersøkelser som er av betydning for vurderingen av skadetilfellet (evt. av skaden og sikredes ansvar) og som kan gjennomføres i sikredes virksomhet. Sikrede plikter vederlagsfritt å stille til disposisjon vitner og sakkyndige blant de ansatte ved eventuell rettssak der den sikrede er saksøkt. 8.1 Regress Kan sikrede forlange at tredjemann erstatter tapet, inntrer selskapet ved utbetaling av erstatningen i sikredes rett mot tredjemann. 9. Tilleggsdekninger Bare de tilleggsdekninger som er angitt i forsikringsbeviset, gjelder for forsikringen. Bestemmelsene i forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene ellers gjelder også for tilleggsdekningene. Se for øvrig pkt. 10 sikkerhetsforskrifter. Tilleggsdekning H 118 Husleieforsikring Selskapet svarer for tap av husleie inntil den avtalte forsikringssum som forsikringstakeren måtte lide ved at de forsikrede lokaler ved erstatningmessig skade beskadiges så sterkt at de helt eller delvis ikke kan benyttes, at leieforholdet kan forlanges hevet, eller at eieren plikter å innrømme nedslag i leien. Tilleggsdekning H Ran av penger og verdipapirer Selskapet erstatter tap av penger, verdipapirer, løsøre og varer med det beløp som er angitt i forsikringsbeviset, ved ran og overfall, jfr. straffelovens 267, på forsikringsstedet og under transport innenlands. Sikkerhetsforskrift S106 gjøres gjeldende Se for øvrig pkt. 10 sikkerhetsforskrifter. Tilleggsdekning H Ansattes klær og effekter i garderobeskap Forsikringen gjelder bare på forsikringsstedet. Forsikringen omfatter ansattes klær og effekter oppbevart i garderobeskap. Selskapet dekker skade ved tyveri. Erstatningen er begrenset til kr Er antall forsikrede garderobeskap mindre enn det samlede antall, erstattes en så stor del av skaden som svarer til forholdet mellom det antall som er forsikret og det samlede antall. I erstatningsoppgjøret for hver sikret fratrekkes en egenandel på kr Tilleggsdekning H 125 Rekonstruksjon av arkiver Førsterisiko. Forretningsmessig vel begrunnede utgifter til rekonstruksjon av yrkestegninger, arkiver, registre, kartoteker, forretningsbøker, datafiler og program, manuskripter, kjerneprøver, modeller, mønstre, former, klisjeer og trykkplater, innen 24 mnd. fra skadedagen etter erstatningsmessig skade, se pkt. 4. Forsikringen dekker omkostninger til rekonstruksjon inntil den sum som er angitt i forsikringsbeviset. Tilleggsdekning H-131 Tankforsikring Førsterisiko. Med tillempning av de forsikringsvilkår som i øvrig gjelder for denne forsikring gjelder følgende: Definisjon: Med tank forstås foruten selve tanken, uansett størrelse, også tilknyttede rørledninger fra tanken til og med nærmeste ventil. Forsikringssummen er angitt i forsikringsbeviset. Selskapet dekker plutselig og uforutsett skade på: - selve tanken ved eksplosjon eller implosjon ved trykk av luft, gass, damp, - på selve tanken, som følge av konstruksjonseller materialfeil, forsømmelighet, skjødesløshet, ond vilje, udyktighet eller annen uforutsett hendelse, 13

14 innhold i tanken ved utstrømming, ødeleggelse eller forurensning av væske som er i eller renner ut av tanken, såfremt skaden er en følge av erstatningsberettiget skade på tanken. Selskapet dekker ikke skade som på eller utenfor forsikringsstedet rammer andre ting enn tanken med innhold ved utstrømning av væske fra tank som omfattes av denne forsikring. Selskapet dekker ikke skade: - på tanken som skyldes slitasje, korrosjon, gradvis forringelse eller normal bruk, - som følge av langsom uttrenning av væske (diffusjon), - gjennom normalt svinn, på væsken ved blanding av tilstedeværende råvarer eller produkter ved væskens behandling eller lagring, som leverandøren eller andre er ansvarlige for, iht. kontrakt eller avtale, med mindre forsikringstakeren kan godtgjøre at den ansvarlige ikke er stand til å oppfylle sine forpliktelser. Sikkerhetsforskrift S114 - Tankforsikring: 1)Tanken skal være slik utført, eller forsynt med slike anordninger, at faren for sprekkdannelse som følge av overtrykk er så vidt mulig eliminert. 2)Ved påfylling og tapping - dog minst 1 gang årlig - skal væskekvantiteten i tank som rommer mer enn 50 m 3, måles og journalføres så vel før som etter påfylling respektive tapping. Journalen skal fremlegges ved inntruffet skade og forøvrig når forsikringsgiverens representant måtte forlange det. Bestemmelsen gjelder ikke for tanker med kontinuerlig tapping. For slike tanker må kontroll av normal lekkasje eller svinn skje på annen hensiktsmessig måte. Tilleggsdekning H 132 Tyveri av brennbare væsker fra nedgravde tanker Forsikringen er utvidet til å omfatte tyveri av brennbare væsker fra nedgravde tanker når tyveriet har skjedd ved at: - lokk på rør som fører ned i tankene, påviselig er brutt opp - pumper er brutt opp og satt i virksomhet etter innbrudd i bygning Forsikringssummen er angitt i forsikringsbeviset. Sikkerhetsforskrift S115 - Sikring av brennbare væsker i nedgravde tanker: 1)Lokk på rør som fører ned i tankene, skal være låst. 2)Bygning som inneholder styringsenhet for pumper, må være låst. Beskyttelsesklasse er angitt i forsikringsbeviset. 3)Det må gjennomføres daglig peiling eller måling og bokføring av tankbeholdningene. Tilleggsdekning H 133 Kunstnerisk utsmykking Førsterisiko. Forsikringen dekker avtalt merverdi av spesiell,innvendig/utvendig utsmykning/ påkostning av bygningen. Tilleggsdekning H 134 Offentlige påbud utover kr Førsterisiko. Nødvendige bygningsmessige merutgifter etter erstatningsmessig skade, se pkt 5.5 på grunn av offentlig påbud, gitt med hjemmel i offentlige forskrifter, utover kr Tilleggsdekning H 135 Maskiner, inventar og løsøre Forsikringen dekker maskiner, inventar og løsøre inntil den sum som er angitt i forsikringsbeviset, se pkt Tilleggsdekning H 136 Varer Forsikringen dekker varer inntil den sum som er angitt i forsikringsbeviset, se pkt Sikkerhetsforskrifter I forsikringsbeviset er det inntatt sikkerhetsforskrifter. Dersom sikrede ved handling eller unnlatelse forsømmer å overholde eller å påse at en sikkerhetsforskrift overholdes, kan han helt eller delvis miste retten til erstatning, jf FAL 4-8. Identifikasjon Retten til erstatning kan også bortfalle dersom forsømmelsen er gjort av personer som utfører arbeid av ledende art og av andre som har en særlig selvstendig stilling innen virksomheten, samt arbeidsledere, herunder formenn o.l. Den enkelte sikkerhetsforskrift kan inneholde tilleggsbestemmelser som utvider eller innskrenker denne personkrets Brudd på rørledning Utvendige ledninger må være lagt etter stedlige forskrifter. Bygning skal holdes tilstrekkelig oppvarmet for å unngå frostskader Snømåking av tak Sikrede skal sørge for snømåking av tak på forsikret bygning slik at bygningen ikke blir 14

15 utsatt for større snøtyngde enn den er beregnet for Vannskader Våtrom må være vanntett, og tåle ordinær bruk av det utstyr som er montert der. Bygningen skal holdes tilstrekkelig oppvarmet for å unngå frostskader Vedlikehold Sikrede skal sørge for vedlikehold av og tilsyn med forsikret bygning, slik at bygningen kan tåle de påkjenninger den er beregnet for Sikring mot tyveri og hærverk Bygning/rom skal være sikret og avlåst i henhold til Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemnds regelverk. Beskyttelsesklasse er angitt i forsikringsbeviset. Kravene er angitt i sikkerhetsforskrift nr. S100 og S104 samt i S101 ev. S102 eller S103. Nøkler skal oppbevares utenfor forsikringsstedet eller sikres like godt som kravet for de forsikrede ting. Forsikringstakerens og medforsikredes rett til erstatning bortfaller også om overholdelse av sikkerhetsforskriften er forsømt av andre som er betrodd nøkler eller ansvaret for avlåsing. Før lokalene forlates skal det kontrolleres at uvedkommende ikke befinner seg i bygningen Elektriske fenomen Leverandørers/produsenters brukerveiledning må være fulgt, og den som betjener innretningen, må være kvalifisert til det Programvare / data For installerte operativsystemer /andre programmer skal det forefinnes original eller sikkerhetskopi. Disse skal være maskinelt lesbare. Sikkerhetskopi av spesiell programvare skal oppdateres for hver programversjon. Det skal forefinnes sikkerhetskopi av data lagret på eksternt datamedium. Nødvendig underlag for rekonstruksjon skal oppbevares. Sikkerhetskopi av data skal tas minst hver annen arbeidsdag og være maskinelt lesbar. Logg for sikkerhetskopiering av programvare og data skal forefinnes. Loggen skal bekrefte at kopi er identisk med original. Sikkerhetskopier skal oppbevares i annen bygning eller i låst dataskap. Skapet skal tilfredsstille krav til brannsikkerhet i følge NT FIRE Data. Nøkler / koder skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende Eksplosjon eller implosjon Leverandørers/produsenters brukerveiledning må være fulgt, og den som betjener innretningen, må være kvalifisert til det Huseieransvar Sikrede plikter å holde anlegg og utstyr normalt vedlikeholdt og foreta nødvendige utskiftninger og reparasjoner av nedslitt og gammelt utstyr (normal standard) SIKKERHETSFORSKRIFT S100 Generelle sikringskrav. 1)Ansvarshavende for det skade-/brannforebyggende arbeid. Bedriftens leder oppnevner en person (ansvarshavende) til å forestå det skade- /brannforebyggende arbeid og til å sørge for at bestemmelsene nedenfor blir fulgt. 2) Instrukser for de ansatte. De ansatte skal instrueres om forebyggende tiltak, herunder om bruk av slokningsredskaper og hvorledes brann varsles. 3)Brann- og eksplosjonsfarlige væsker og stoffer. Hvis det has opplag av brann- og eksplosjonsfarlige væsker og stoffer av slik størrelse at forholdet, i henhold til offentlige bestemmelser, skal meldes myndighetene, skal bedriften meddele selskapet hvor store opplag myndighetene har tillatt og på hvilke betingelser. Anmeldelse skjer til brannstyret og/eller bygningsrådet, eller hvor slikt styre/råd ikke er opprettet - til politi eller lensmann. 4)Bygningskrav. Offentlige krav og pålegg vedrørende bygget skal være oppfylt. Dette gjelder bl.a. nedenstående innretninger: Røykpiper, ildsteder, røykrør og røykkanaler, sentralvarmeanlegg, varmluftsanlegg, oljefyrte byggtørker m.v. Ventilasjonskanaler, ventilasjonsavtrekk og isolasjon av beholdere og ledninger. Rom for forbrenningsmotorer. Sprøytelakkeringsanlegg. 5)Elektriske anlegg og apparater. Feil og uregelmessigheter ved elektriske anlegg skal straks rettes i samsvar med gjeldende forskrifter. Provisoriske anlegg skal utføres og benyttes i samsvar med forskriftene. 15

16 6)Branndører og brannlemmer. Utenfor arbeidstiden skal branndører og brannlemmer være lukket. I arbeidstiden kan branndører- og lemmer holdes åpne hvis de har automatisk lukking styrt av røykdetektorer. 7)Slokningsredskaper. Det kreves minimum brannslage med diameter på 1 tomme på tomme opplegg eller minimum 6 kg brannslokningsapparater plassert med maksimum 25 meters avstand. Slokkeredskapene skal være plassert lett synlig, godt tilgjengelig og være funksjonelle. Slokkeredskapene skal kontrolleres minst en gang i året. Hvert apparat skal være forsynt med merkelapp som viser datoen for siste kontroll. Omkostninger ved vedlikehold og oppladning etter bruk av slokningsutstyret, betales av forsikringstakeren. 8)Varme arbeider. Med varme arbeider forstås: - bygge-, installasjons-, monterings-, demonterings-, reparasjons- og vedlikeholdsarbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- og slipeutstyr. Ved varme arbeider skal: rbeidsstedet og de nærmeste omgivelser være ryddet for brennbart avfall. - alt brennbart materiale på og i nærheten av arbeidsplassen skal være fjernet eller beskyttet. - brennbare bygningsdeler skal være kontrollert og beskyttet. - åpninger i gulv, vegger og tak skal være tettet. - godkjent slukningsutstyr, minimum 2 stk. 6 kilos ABC pulverapparat eller brannslange med diameter 1 tomme, og påsatt vann frem til stålrøret, være plassert lett tilgjengelig på arbeidsplassen. - brannvakt må være tilstede under arbeidet, under pauser og minst en time etter at arbeidet er avsluttet, videre foreta etterkontroll ved avslutning av arbeidet. Sveising og skjæring skal ellers utføres etter instruks godkjent av forsikringsselskapet. Ved reparasjon/tekking av tidligere tekkede tak, er det forbud mot bruk av åpen flamme. Forbudet mot åpen flamme gjelder likevel ikke: -ved legging av lag to ved tolags tekking på områder som er mer enn 1meter fra sluk, gesimser, gjennomføringer, bordkantbeslag og lignende, -ved tekking på takkonstruksjoner som består kun av ubrennbare materialer på områder som er mer enn 1meter fra sluk, gesimser, gjennomføringer, bordkantbeslag m.v. Ved tining av is før omtekking på tidligere tekkede tak, tillates bruk av åpen flamme på områder som er mer enn 1meter fra sluk, gesimser, gjennomføringer, bordkantbeslag m.v. For fordampning av restvann etter tining av is er det forbud mot bruk av åpen flamme. I forbindelse med skade ved varme arbeider regnes en tilleggsegenandel, se pkt. 6. Sertifikat: Varme arbeider hvor det benyttes åpen ild, sveise-, skjære- og /eller slipeutstyr utenom faste, spesielt tilrettelagte arbeidsplasser, skal bare utføres av personer som har gyldig sertifikat for varme arbeider, utstedt av Norsk Brannvernforening eller samarbeidende organisasjon i de øvrige nordiske land. 9)Tobakksrøyking. I produksjonsbedrifter tillates røyking bare når bedriftens leder har utarbeidet bestemmelser godkjent av brannstyret og selskapet om hvor og under hvilke betingelser røyking kan foregå. 10)Orden og renhold. Brennbart avfall og brennbare materialer som ligger fritt eller i container, søppelkasse, papirkurv eller lignende uten permanent tilsyn, skal plasseres slik at brann i disse ikke kan smitte til bygning, og uansett minst 5 meter fra brennbar yttervegg, og ikke under brennbart tak eller vindusåpning. Brennbart avfall og brennbare materialer kan likevel plasseres nærmere bygning hvis det er oppbevart i lukket og låst container/ oppbevaringsenhet konstruert slik at brann ikke kan spre seg fra containeren / oppbevaringsenheten. Arbeidsklær skal etter arbeidsslutt anbringes på bestemt angitt plass. 11)Kontroll etter arbeidstidens slutt. Etter ordinær arbeidstids slutt skal særskilt påsees at bestemmelsene i pkt.5, 6, 7 og 10 er oppfylt. Forhold som synes å true brannsikkerheten skal straks rettes. Ansvarshavende skal gi melding til bedriftens leder om feil og mangler kontrollen finner. 16

17 10.11 SIKKERHETSFORSIKRIFT S101 Beskyttelsesklasse B1. Sikkerhetsforskriften omfatter samtlige adkomst-dører, vinduer og andre åpninger til egne lokaler. For lokaler med offentlig påbudt rømningsvei gjelder følgende særbestemmelser: I den tid lokalene er bemannet, må samtlige dører i disse rømningsveierer være ulåste eller kunne åpnes innenfra i overensstemmelse med de stedlige myndigheters anvisning. I den tid lokalene er ubemannet, må disse være låst iht. selskapenes sikkerhetsforskrifter nevnt i forsikringsbeviset. FG = Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemnd. Oppgave over FG-godkjent materiell og utstyr fås ved henvendelse til forsikringsselskapet. Veiledning for gjennomføring av sikkerhetsforskriftene finnes i "Håndbok i innbruddssikring for næringslivet", FG.publ Der det under beskyttelsesklasse B1 kreves sikringsutstyr, gjelder minimumskravene i sikkerhetsforskrift S Dører, porter, luker og lignende åpninger Skal være låst med en FG-godkjent låsenhet. I lokaler som bare har vinduer beliggende minst 4 meter over bakkenivå, utbygg eller andre konstruksjoner og gjenstander som gir innklatrings-muligheter, kan låsenheten i dører til lokalene ha innvendig knappvrider hvis dør og felt som grenser til dør er uten vindu, eller glass i vindu er minst av sikkerhetsglass eller sikret med polykarbonatplate.(se sikkerhetsforskrift S104 - Sikringsutstyr) Skal ha låsenhet som holder dør og karm sammen hvis karm ikke har anlegg mot veggstender. Som er skyvbare skal være låst til karm eller annen fast bygningskonstruksjon. Må aldri ha nøkler stående i låsen. Som er to-fløyede skal sikres med stål kantskåter med hevarm, stål bolteskåter med låst bolt, låst bom eller annen tilsvarende sikring av det passive dørblad. Skal være sikret slik at de ikke kan åpnes ved demontering av hengslene fra utsiden. 2. Dører, porter, luker og lignende åpninger som ikke vender mot beferdet område Skal være godkjent etter NS 3170 eller ha samme styrke og stivhet som 35 mm kompakt tredør uten vindu. For kontorer gjelder dette kun dør i yttervegg. Hvis det er glass eller andre svake felt i dør til butikk, tilhørende lager og andre lokaler som gir tilgang til butikken, skal det være beskyttet alternativt med: - sikkerhetsglass - polykarbonatplate - gitter - rullesjalusi - lem (se sikkerhetsforskrift S104 Sikringsutstyr) 3. Vinduer, også vindu i dør Vinduer skal være lukket og haspet eller låst. Glass i vinduer og dører som er plassert lavere enn 4 meter over bakkenivå, utbygg eller andre konstruksjoner og gjenstander som gir innklatringsmulighet, skal være sikret slik at glasset ikke kan fjernes fra utsiden med lett håndverktøy. Hengslede vinduer i butikk og andre lokaler som butikken bruker skal være låst med vinduslås når vinduene er plassert lavere enn 4 meter over bakkenivå, utbygg eller andre konstruksjoner og gjenstander som gir innklatringsmulighet SIKKERHETSFORSKRIFT S102 - SIKRING MOT TYVERI OG HÆRVERK Beskyttelsesklasse B2. Sikkerhetsforskriften omfatter samtlige adkomstdører, vinduer og andre åpninger til egne lokaler. For lokaler med offentlig påbudt rømningsvei gjelder følgende særbestemmelser: I den tid lokalene er bemannet, må samtlige dører i disse rømningsveier være ulåste eller kunne åpnes innenfra i overensstemmelse med de stedlige myndigheters anvisning. I den tid lokalene er ubemannet, må disse være låst iht. selskapenes sikkerhetsforskrifter nevnt i forsikringsbeviset. FG = Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemnd. Oppgave over FG-godkjent materiell og utstyr fås ved henvendelse til forsikringsselskapet. Veiledning for gjennomføring av sikkerhetsforskriftene finnes i "Håndbok i innbruddssikring for næringslivet", FG.publ Der det under beskyttelsesklasse B2 kreves sikringsutstyr, gjelder minimumskravene i sikkerhetsforskrift S Dører, porter, luker og lignende åpninger Skal være låst med minst en FG-godkjent låsenhet. 17

18 Skal ha låsenheter som holder dør og karm sammen hvis karm ikke har anlegg mot veggstender. Som er skyvbare skal være låst til karm eller annen fast bygningskonstruksjon. Må aldri ha nøkler stående i låsen. Som er to-fløyede skal sikres med stål kantskåter med hevarm, stål bolteskåter med låst bolt, låst bom eller annen tilsvarende sikring av det passive dørblad. Som er utadslående skal være sikret med minst to bakkantbeslag, eller annen sikring med tilsvarende styrke og funksjon. Som har trekarm skal alltid være sikret med minst to bakkantbeslag. 2. Dører, porter, luker og lignende åpninger som ikke vender mot beferdet område Skal være låst med minst 2 FG-godkjente låsenheter, hvorav den ene kan ha innvendig knappvrider. Avstand mellom låser bør være minst 40 cm. Skal være godkjent etter NS 3170 eller ha samme styrke og stivhet som 35 mm kompakt tredør uten vindu. 3. Vinduer, også vindu i dør og dør av glass Vinduer skal være lukket og haspet eller låst. Nedenfor nevnte bestemmelser om sikring av vinduer gjelder bare vinduer som er plassert lavere enn 4 meter over bakkenivå, utbygg eller andre konstruksjoner og gjenstander som gir innklatringsmulighet. Glass i vinduer og i dører skal være sikret slik at glasset ikke kan fjernes fra utsiden med lett håndverktøy. Glass i vinduer, også vindu i dør og dør av glass, skal være sikret med ett av alternativene: -Gitter. Gitterets maskevidde skal være slik at varer ikke kan fjernes gjennom gitterets maskeåpning, eller varene skal tilleggssikres. -Rullesjalusi -Sikkerhetsglass -Polykarbonatplate -Lem (Se sikkerhetsforskrift S104 - Sikringsutstyr) Verdien av utstilte varer nærmere enn 1,5 m fra sikret vindu, må ikke overstige kr Dersom ikke annet er avtalt, kan utstillingsvinduer mot beferdet område være usikret hvis de har en glassflate på mer enn 1,5 m 2 som ikke er oppdelt. Er glasset montert på hengslet eller skyvbar vindusramme, skal rammen være låst med FG-godkjente låsenheter som krevd for dør. Verdien av utstilte varer nærmere enn 1,5 m fra usikret vindu må ikke overstige kr Går innbruddstyven inn i lokalet gjennom usikret utstillingsvindu og lokalet ikke er sikret med FGgodkjent innbruddsalarmanlegg, er egenandelen minst 20% av skaden Faste vinduer under 1,5 m 2, som ligger direkte over og i tilknytning til usikret utstillingsvindu, kan være usikret. 4. Sonesikring Kravene til sikring kan begrenses til å omfatte de attraktive områdene/varene dersom det fremgår av forsikringsbeviset at det er avtalt. Virksomheten forøvrig skal i så fall være sikret etter beskyttelsesklasse B1, og lokalene skal være dekket med FG-godkjent innbruddsalarmanlegg med alarmklasse - minst EA SIKKERHETSFORSKRIFT S103 - SIKRING MOT TYVERI OG HÆRVERK Beskyttelsesklasse B3. Sikkerhetsforskriften omfatter samtlige adkomstdører, vinduer og andre åpninger til egne lokaler. For lokaler med offentlig påbudt rømningsvei gjelder følgende særbestemmelser: I den tid lokalene er bemannet, må samtlige dører i disse rømningsveierer være ulåste eller kunne åpnes innenfra i overensstemmelse med de stedlige myndigheters anvisning. I den tid lokalene er ubemannet, må disse være låst iht. selskapenes sikkerhetsforskrifter nevnt i forsikringsbeviset. FG = Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemnd. Oppgave over FG-godkjent materiell og utstyr fås ved henvendelse til forsikringsselskapet. Veiledning for gjennomføring av sikkerhetsforskriftene finnes i "Håndbok i innbruddssikring for næringslivet", FG.publ.111. Der det under beskyttelsesklasse B3 kreves sikringsutstyr gjelder minimumskravene i sikkerhetsforskrift S Dører, porter, luker og lignende åpninger Skal være låst med minst to FG-godkjente låsenheter. Avstand mellom låser bør være minst 40 cm. Skal ha låsenheter som holder dør og karm sammen hvis karm ikke har anlegg mot veggstender. Som er skyvbare skal være låst til karm eller annen fast bygningskonstruksjon. Må aldri ha nøkler stående i låsen. Som er to-fløyede skal sikres med stål kantskåter med hevarm, stål bolteskåter med låst bolt, låst bom eller annen tilsvarende sikring av det passive dørblad. 18

19 Som er utadslående skal være sikret med minst to bakkantbeslag, eller annen sikring med tilsvarende styrke og funksjon. Som har trekarm skal alltid være sikret med minst to bakkantbeslag. 2. Dører, porter, luker og lignende åpninger som ikke vender mot beferdet område skal være godkjent etter NS 3170 eller ha samme styrke og stivhet som 35 mm kompakt tredør uten vindu. Vinduer, også vindu i dør og dør av glass. Vinduer skal være lukket og haspet eller låst. Nedenfor nevnte bestemmelser om sikring av vinduer gjelder bare vinduer som er plassert lavere enn 4 meter over bakkenivå, utbygg eller andre konstruksjoner og gjenstander som gir innklatringsmulighet. Glass i vinduer og i dører skal være sikret slik at glasset ikke kan fjernes fra utsiden med lett håndverktøy. Glass i vinduer, også vindu i dør og dør av glass, skal være sikret med ett av alternativene: - Gitter. Gitterets maskevidde skal være slik at varer ikke kan fjernes gjennom gitterets maskeåpning, eller varene skal tilleggssikres. - Rullesjalusi - Sikkerhetsglass - Polykarbonatplate - Lem (Se sikkerhetsforskrift S104 - Sikringsutstyr) Verdien av utstilte varer nærmere enn 1,5 m fra sikret vindu, må ikke overstige kr SIKKERHETSFORSKRIFT S104 SIKRINGSUTSTYR Der det under beskyttelsesklassene B1, B2 eller B3 (jfr. Sikkerhetsforskrift S101, S102, S103) kreves sikringsutstyr gjelder følgende minimumskrav: 1. Sikkerhetsglass Skal være typegodkjent av FG eller testet og sertifisert etter NS 3217,motstandsklasse B1(NS 3215) eller bedre. Skal være sikret spesielt mot demontering. Det vises til: "Anbefalte retningslinjer for montering av sikkerhets- brannhemmende ruter". (Glassbransjeforbundet i Norge). Montert på hengslet eller skyvbar vindusramme, skal ha rammen låst med FGgodkjente låsenheter som krevd for dør. 2. Gitter Skal være typegodkjent av FG eller være laget av: - stål med minst 8 mm diameter eller av stål med tilsvarende tverrsnitt med minst 5 mm tykkelse og kan ha maskestørrelse inntil 10 x 50 cm, eller - stål med minst 5 mm diameter eller stål med tilsvarende tverrsnitt med minst 4 mm tykkelse og kan ha maskestørrelse inntil 3 x 7 cm. Som er fastmontert skal være låst med FGgodkjente låsenheter som krevd for dør. Skal ha festeanordninger som minst tilsvarer gitterets, som f.eks. 6 mm gjennomgående bolter med ikke over 40 cm avstand. Fester skal ikke kunne demonteres fra utsiden. Rulle- /skyvegitter skal alltid festes til fast karm eller bygnings-konstruksjon. Montert på hengsel eller skyvbar vindusramme, skal ha rammen låst med FGgodkjente låsenheter som krevd for dør. 3. Rullesjalusi Skal være typegodkjent av FG eller være laget av stållameller av minst 1,2 mm tykkelse som er helt tette. Skal løpe i egne skinner eller kanaljern, slik at dette ikke kan demonteres i lukket stilling. Skal være låst med FG-godkjente låsenheter som kreves for dør. Skal ha festeanordninger som minst tilsvarer rullesjalusiets styrke, som f.eks. 6 mm gjennomgående bolter med ikke over 40 cm avstand. Fester skal ikke kunne demonteres fra utsiden. Rullesjalusi skal alltid monteres til fast karm eller bygningskonstruksjon. 4. Lem Skal være av minst 15 mm kryssfinerplate, minst 1,5 mm stålplate eller ha tilsvarende styrke. Som ikke er fastmontert skal være låst med FG-godkjente låsenheter som krevd for dør. Skal ha festeanordninger som minst tilsvarer lemmens styrke, som f.eks. 6 mm gjennomgående bolter med ikke over 40 cm avstand. Fester skal ikke kunne demonteres fra utsiden. Montert på hengsel eller skyvbar vindusramme, skal ha rammen låst med FGgodkjente låsenheter som krevd for dør. 5. Polykarbonatplate Skal være minst 6 mm tykk. Skal monteres på innsiden i tillegg til vanlig glass. Skal ha festeanordninger som minst tilsvarer polykarbonatplatens styrke, som f.eks. 6 mm gjennomgående bolter med ikke over 20 cm 19

20 avstand. Det må benyttes store stoppskiver eller langsgående flattjern. Fester skal ikke kunne demonteres fra utsiden. Montert på hengslet eller skyvbar vindusramme, skal ha rammen låst med FGgodkjentem låsenheter som krevd for dør. 6. Bom Skal være av stål og tilfredsstille: - utvendig: minst 60 x 10 mm eller tilsvarende styrke - innvendig: minst 50 x 8 mm eller tilsvarende styrke Skal være festet slik at det tilsvarer bommens styrke. Fester skal ikke kunne demonteres fra utsiden. Skal låses med FG-godkjent hengelås. Det skal benyttes minimum klasse 2 innvendig og minimum klasse 3 utvendig. Skal ha hengelåsbeslag av stål på bommen, og beslaget skal ha samme styrke og dimensjon som hengelåsbøylen. Skal være slik at beslagets og hengelåsens bøyle skal fylle hverandre. Utvendig, skal ha hengelåsbeslag som er slik konstruert at det beskytter låsen. 7. Hengelåsbeslag Skal være FG-godkjent og ha samme klasse som hengelåsen. Dette gjelder klasse 3, 4 og 5. Skal være festet til karm eller vegg i henhold til produsentens anvisninger. Fester skal ikke kunne demonteres fra utsiden. 8. Bakkantbeslag Skal være slik utformet at det sammen med hengsler m.m. gir døren samme motstandskraft mot oppbryting på hengselside (bakkant) som låssiden SIKKERHETSFORSKRIFT S106 - SIKRING MOT RAN Når selskapets erstatningsansvar omfatter kontanter, sjekker og verdipapirer, gjelder for disse verdier følgende sikkerhetsforskrifter: Generelle bestemmelser I kassafunksjoner med kundebetjening skal kontanter og sjekker utover kr oppbevares innelåst. I lokaler hvor det er montert FG-godkjent (Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd) innbruddsalarmanlegg med innbygget ransfunksjon med varsling til FG-godkjent alarmstasjon eller til alternativ mottaker (naboalarm), eller det er montert videoovervåkning med kontinuerlig opptak, heves beløpet til kr Transport innen forsikringslokalet. Verdier over kr skal i ulåst lokale transporteres med 2 bud. Transport til nattsafe. Verdiene må begrenses til kr Det skal være utarbeidet instruks for håndtering, oppbevaring og transport av verdiene. Instruksen skal omfatte: Aktsomhetsregler Opptreden ved ran/forsøk på ran Minimumsalder SIKKERHETSFORSKRIFT S109 STASJONÆRE SLOKNINGSANLEGG Forsikringen er tegnet på følgende særskilte betingelser: 1)Ansvarshavende Det daglige tilsyn med anlegget skal pålegges en kompetent og pålitelig person (brannvernleder, maskinist e.l.) som har fått den nødvendige instruksjon og kjenner anlegget inklusive gassbatteri og alarmanlegg. Han har ansvaret for at bestemmelsene nedenfor overholdes. Som stedfortreder oppnevnes en person med de samme forutsetninger som den ansvarshavende. 2)Den ansvarshavende eller hans stedfortreder skal hurtig kunne tilkalles ved inntruffet utløsning av anlegget eller når feilsignal foreligger. 3)Installasjonsfirmaets drifts- og vedlikeholdsforskrifter skal være oppslått på et lett synlig sted. Det inngår som en del av denne tilleggsdekning. Den ansvarshavende skal påse at ventiler eller tilsvarende anordninger mellom gassbeholdere og det objekt som skal beskyttes, er sikret i åpen stilling, at utløsning av anlegget ikke hindres ved mekanisk blokkering av vekter o.l., og at strømtilførsel til anlegget med elektrisk utløsning opprettholdes ved at hovedstrømbryteren sikres i påslått stilling. 4)Pass, rengjøring, reparasjon, orden Anlegget skal alltid holdes i full driftsmessig stand. Om avstegning av anlegget på grunn av reparasjonsarbeid eller lignende, se nr )Munnstykker, ventiler, releer, instrumenter og andre deler av anlegget, skal holdes rene og driftssikre. 6)Utløsningsmekanismen for manuell styring av anlegget skal være forsynt med plombering som lett kan brytes. 20

Prosjekt kontraktsarbeider Vilkårs id: NBK-116.101-002 av 01.08.2015

Prosjekt kontraktsarbeider Vilkårs id: NBK-116.101-002 av 01.08.2015 1 Prosjekt kontraktsarbeider Vilkårs id: NBK-116.101-002 av 01.08.2015 1. Hva forsikringen omfatter Utførte kontraktsarbeider som forsikringstakeren har forsikringsplikt for, herunder rehabilitering, ombygging

Detaljer

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1 Forsikringsvilkår If Utleieforsikring UTL1-1 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for...3 2 Hvor forsikringen gjelder...3 3 Hva forsikringen omfatter...3 4 Hvilke skader som erstattes...3 5 Andre personers handlinger og unnlatelser og endring av

Detaljer

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig Utleieforsikring Utleiemegleren UTU1-3 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

Forsikringen gjelder til fordel for

Forsikringen gjelder til fordel for NATURSKADEFORSIKRING NORMVILKÅR INNBO- OG LØSØREFORSIKRING Forsikringen gjelder til fordel for Hvor forsikringen gjelder Hva forsikringen omfatter Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsavtalen.

Detaljer

Eiendeler Vilkårs id: NBK-124.100-001 av 01.03.2014

Eiendeler Vilkårs id: NBK-124.100-001 av 01.03.2014 Eiendeler Vilkårs id: NBK-124.100-001 av 01.03.2014 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringstaker. Ektefelle eller samboer med felles adresse i Folkeregisteret. Innehaver av panterett i løsøre eller

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012. Vilkår Næringsbyggforsikring, side 1 av 10

Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012. Vilkår Næringsbyggforsikring, side 1 av 10 Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Vilkår Næringsbyggforsikring, side 1 av 10 Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012 2.4 Rettslig erstatningsansvar Ansvarsforsikringen,

Detaljer

Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012

Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012 2.4 Rettslig erstatningsansvar Ansvarsforsikringen, pkt. 7, gjelder ansvar for skade som inntreffer

Detaljer

Verdigjenstandsforsikring

Verdigjenstandsforsikring Forsikringsvilkår av 1.1.2015 for Verdigjenstandsforsikring Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hvilke skader som erstattes... 3

Detaljer

INNBRUDDSSIKRING for NÆRINGSLIVET

INNBRUDDSSIKRING for NÆRINGSLIVET FG-publikasjon 112:3 September 1994 INNBRUDDSSIKRING for NÆRINGSLIVET Forsikringsselskapenes sikkerhetsforskrifter mot innbruddsskade FG-publikasjon 112:3 September 1994 Side 1 av 7 SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

INNBRUDDSSIKRING for NÆRINGSLIVET

INNBRUDDSSIKRING for NÆRINGSLIVET FG-publikasjon 112:4 November 2001 INNBRUDDSSIKRING for NÆRINGSLIVET Forsikringsselskapenes sikkerhetsforskrifter mot innbruddsskade MEDLEMSSELSKAPENE I FINANSNÆRINGENS HOVEDORGANISASJON STÅR FRITT TIL

Detaljer

Vilkår for: COM-395 Naturskade. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.10.2009

Vilkår for: COM-395 Naturskade. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.10.2009 Vilkår for: COM-395 Naturskade Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.10.2009 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon: + 47 22 00 20 20 Telefax: + 47

Detaljer

Tingdekning Maskiner/varer/løsøre

Tingdekning Maskiner/varer/løsøre VILK JC101 Tingdekning Maskiner/varer/løsøre VILKÅR NR. JC101 Vilkår av 01.12.09. Avløser vilkår av 01.08.08 Disse vilkår gjelder i tillegg til vilkår JC100 1. Hva forsikringen omfatter 1.1. Forsikringen

Detaljer

Alminnelig ansvarsforsikring AN 100

Alminnelig ansvarsforsikring AN 100 Alminnelig ansvarsforsikring AN 100 Vilkårene gjelder fra 01/01-2010 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS For forsikringen gjelder også Generelle vilkår Alminnelig ansvarsforsikring 1. Hvem

Detaljer

Sikring mot tyveri FG-112:6. Beskyttelsesklassene B1, B2 og B3. Sikkerhetsforskrift for næringslivet

Sikring mot tyveri FG-112:6. Beskyttelsesklassene B1, B2 og B3. Sikkerhetsforskrift for næringslivet Sikring mot tyveri Beskyttelsesklassene B1, B2 og B3 Sikkerhetsforskrift for næringslivet FG-112:6 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD-OMFANG-UTGIVELSE... 1 BESKYTTELSESKLASSE B1... 2 1 DØRER, PORTER, LUKER OG

Detaljer

Vi viser til hyggelig samtale og sender som avtalt tilbud på forsikringene vi ble enige om.

Vi viser til hyggelig samtale og sender som avtalt tilbud på forsikringene vi ble enige om. Tilbud 15. november 2012 LONGYEARBYEN HUNDEKLUBB Pb. 196 9171 LONGYEARBYEN Tilbud på forsikring Vi viser til hyggelig samtale og sender som avtalt tilbud på forsikringene vi ble enige om. Tilbudet er basert

Detaljer

Alminnelig ansvarsforsikring

Alminnelig ansvarsforsikring VILK GA115 0 Eff:20081201 Ver:006 Rev:009 Alminnelig ansvarsforsikring VILKÅR NR. GA115 Vilkår av 01.12.08 Avløser vilkår av 01.12.07 1. Hvem forsikringen gjelder for. Forsikringen gjelder for forsikringstakeren

Detaljer

Huseierforsikring - Bolig

Huseierforsikring - Bolig VILK IQ100 0 Eff:20061201 Ver:003 Rev:009 Huseierforsikring - Bolig VILKÅR NR. IQ100 Vilkår av 01.12.06. Avløser vilkår av 01.01.06. For forsikringen gjelder også Generelle vilkår. A. Fellesbestemmelser,

Detaljer

LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING

LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5. Melding

Detaljer

LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING

LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING KASKO Vilkår av 03.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5.

Detaljer

C-310 Næringsbyggvilkår av 08.08.2008 Erstatter C-310 Næringsbyggvilkår av 01.01.2008 INNHOLDSFORTEGNELSE HVILKE SKADER SOM DEKKES

C-310 Næringsbyggvilkår av 08.08.2008 Erstatter C-310 Næringsbyggvilkår av 01.01.2008 INNHOLDSFORTEGNELSE HVILKE SKADER SOM DEKKES Side 1 av 25 INNHOLDSFORTEGNELSE A B C D E HVILKE SKADER SOM DEKKES HVA SOM ER FORSIKRET ERSTATNINGSBEREGNING ANDRE BESTEMMELSER ANSVARSFORSIKRING Side 2 av 25 I tillegg til disse vilkår gjelder: Forsikringsbeviset

Detaljer

LOFAVØR FRITIDSHUSFORSIKRING BRANN

LOFAVØR FRITIDSHUSFORSIKRING BRANN LOFAVØR FRITIDSHUSFORSIKRING BRANN Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5.

Detaljer

HUSEIERFORSIKRING BOLIG, H-B 110

HUSEIERFORSIKRING BOLIG, H-B 110 HUSEIERFORSIKRING BOLIG, H-B 110 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS VILKÅR AV 01.01.2013 For forsikringsavtalen gjelder også lov av 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler (FAL), Generelle

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer

Eiendomsforsikring Pluss for boligselskaper. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014

Eiendomsforsikring Pluss for boligselskaper. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 Eiendomsforsikring Pluss for boligselskaper Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 1 Innhold Del 1: Forsikringsvilkår Eiendomsforsikring Pluss for boligselskaper side 3 Del 2: Særvilkår side 35 Del 3: Forsikringsvilkår

Detaljer

C-330 Forsikringsvilkår for boligsammenslutninger av 08.08.2008 Erstatter C-330 Forsikringsvilkår for boligsammenslutninger av 01.01.

C-330 Forsikringsvilkår for boligsammenslutninger av 08.08.2008 Erstatter C-330 Forsikringsvilkår for boligsammenslutninger av 01.01. Side 1 av 42 1. HVILKE SKADER SOM DEKKES 2. HVA SOM ER FORSIKRET 3. ERSTATNINGSBEREGNING 4. ANDRE BESTEMMELSER 5. BORETTSINNEHAVERS HUSLEIETAP 6. ANSVARSFORSIKRING 7. STYREANSVARSFORSIKRING 8. UNDERSLAGSFORSIKRING

Detaljer

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1.

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. januar 2013) Dekning etter skade anmeldt-prinsippet (claims made) 1 FORHOLDET

Detaljer

VERDIGJENSTAND Forsikringsvilkår fra 01.01.2012

VERDIGJENSTAND Forsikringsvilkår fra 01.01.2012 FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG OG PARTNERE VERDIGJENSTAND Forsikringsvilkår fra 01.01.2012 Ved skade kontakt Skadeservice på telefon 815 73 440 Telefaks: 67 22 41 10 2012-1- Erstatter vilkår for Verdigjenstand

Detaljer

Forsikringsoversikt Forsikring for lag/klubb

Forsikringsoversikt Forsikring for lag/klubb 001201000592001008 Org.nr. NO-995 568 217 Sauda Idrettslag Boks 152 4201 Sauda 000592020000008 Endring Forsikringsnummer 62198664 Gjelder fra 23.08.2010 Hovedforfall 01.06 Betalingsterminer 01.06 Side

Detaljer

Vilkår for: COM-442 Kontorforsikring for medlemmer av Den Norske Advokatforening

Vilkår for: COM-442 Kontorforsikring for medlemmer av Den Norske Advokatforening Vilkår for: COM-442 Kontorforsikring for medlemmer av Den Norske Advokatforening Gjelder fra 01.09.2015 Erstatter vilkår av 01.12.2012 AIG Europe Limited Rosenkrantz gt 22 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo

Detaljer

Eiendomsforsikring Pluss for boligselskaper. Forsikringsvilkår av 1. januar 2009

Eiendomsforsikring Pluss for boligselskaper. Forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Eiendomsforsikring Pluss for boligselskaper Forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Innhold Del 1: Forsikringsvilkår Eiendomsforsikring Pluss for boligselskaper side 3 Del 2: Forsikringsvilkår Naturskadeforsikring

Detaljer

Tryg Forsikring. Driftsforumsmøte 07.10.2015. Foto: Stian Sætveit

Tryg Forsikring. Driftsforumsmøte 07.10.2015. Foto: Stian Sætveit Tryg Forsikring Driftsforumsmøte 07.10.2015 Foto: Stian Sætveit Risikoingeniør Industri Pål Even Hansen 8år i Tryg Forsikring 21 år i Siemens Trygs representant i FG Brann Elektroingeniør Arbeidsoppgaver

Detaljer

Borettslagsforsikring

Borettslagsforsikring VILK IT100 0 Eff:20091201 Ver:008 Rev:011 Borettslagsforsikring VILKÅR NR. IT100 Vilkår av 01.12.2009 Avløser vilkår av 01.08.2008 For forsikringen gjelder også Generelle vilkår. A. Fellesbestemmelser,

Detaljer

Forsikringsselskapene både skjerper og lemper kravene i ny sikkerhetsforskrift.

Forsikringsselskapene både skjerper og lemper kravene i ny sikkerhetsforskrift. Forsikringsselskapene både skjerper og lemper kravene i ny sikkerhetsforskrift. Hvorfor disse endringene og hva kan vi forvente i ny sikkerhetsforskrift i 2020? Brannvernkonferansen 2015 Arild Tømte Gjensidige

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV- 1930-02-21: Lov om skifte (skifteloven).

Detaljer

Vilkår for: COM-420 Næringsbygg. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.09.2011

Vilkår for: COM-420 Næringsbygg. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.09.2011 Vilkår for: COM-420 Næringsbygg Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.09.2011 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon: + 47 22 00 20 20 Telefax: + 47

Detaljer

Vilkår Hus- og fritidshusforsikring Vilkårs id: PBK-200.000-001 av 27.12.2012

Vilkår Hus- og fritidshusforsikring Vilkårs id: PBK-200.000-001 av 27.12.2012 Vilkår Hus- og fritidshusforsikring Vilkårs id: PBK-200.000-001 av 27.12.2012 Det framgår av forsikringsbeviset hvilken bygning denne forsikringen er avtalt for. 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringstaker

Detaljer

Bygge- og anleggsforsikring BA 110

Bygge- og anleggsforsikring BA 110 Bygge- og anleggsforsikring BA 110 Vilkårene gjelder fra 1.1.2014 Forsikringsgiver er Knif Trygghet Forsikring AS For forsikringen gjelder også: Generelle vilkår og følgende sikkerhetsforskrifter: - Sikkerhetsforskrift

Detaljer

Forsikringsbevis Verdisak

Forsikringsbevis Verdisak Forsikringsbevis Verdisak Leverandør: Storebrand Forsikring AS, org.nr. NO 930 553 506 Polisenummer: 1012261 Forsikringstaker: Danske Bank Kundenummer: 0002485118 Forsikringsperiode: PC-forsikring for

Detaljer

Forsikringsbevis og vilkår Huseierforsikring Bolig

Forsikringsbevis og vilkår Huseierforsikring Bolig Forsikringsbevis og vilkår Huseierforsikring Bolig Trenger du hjelp? Gå til tryg.no eller ring oss på 04040 Tryg Forsikring Folke Bernadottesvei 50 Postboks 7070 NO-5020 Bergen 04040 www.tryg.no Foretaksregisteret

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100)

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene,

Detaljer

Bygning(er) som angitt i forsikringsbeviset. Til bygning medregnes bygningens fundamenter. Bygningens kunstneriske utsmykning medregnes ikke.

Bygning(er) som angitt i forsikringsbeviset. Til bygning medregnes bygningens fundamenter. Bygningens kunstneriske utsmykning medregnes ikke. Normen gjelder for sikrede som privatperson. Normen for standard bygning-/husforsikring omfatter ikke dekning for privat person i egenskap av arbeidstaker i tjeneste for arbeidsgiver eller for privatperson

Detaljer

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter...

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter... Bygningsforsikring Gjelder for bygning med inntil 4 leiligheter og hytter INNHOLD 1 Fellesbestemmelser... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter...

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter... Bygningsforsikring Gjelder for bygning med inntil 4 leiligheter og hytter INNHOLD 1 Fellesbestemmelser... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

Takk for at dere valgte forsikringer fra SpareBank 1. Vi ønsker at dere skal være fornøyd som forsikringskunde hos oss - både før og etter skade.

Takk for at dere valgte forsikringer fra SpareBank 1. Vi ønsker at dere skal være fornøyd som forsikringskunde hos oss - både før og etter skade. Returadresse: Boks 778 Sentrum, 0106 Oslo Kundenr.: 1867188 Sidenr.: 1 av 33 Sameiet Lilleborg B 2 Brækhus Dege Eiendom AS Boks Vika 1369 0114 Oslo Forsikringsavtale Kjære kunde, Denne forsikringsavtalen

Detaljer

Eiendomsforsikring for boligselskaper

Eiendomsforsikring for boligselskaper Endringsforslag pr. 16.10.15: Ny logo/selskapsnavn = Bare ny topptekst Eiendomsforsikring for boligselskaper Forsikringsvilkår av 1. januar 2016 1 Innhold Del 1: Forsikringsvilkår Eiendomsforsikring for

Detaljer

LOFAVØR HUNDE- OG KATTEFORSIKRING

LOFAVØR HUNDE- OG KATTEFORSIKRING LOFAVØR HUNDE- OG KATTEFORSIKRING Vilkår av 18.10. 2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5.

Detaljer

LOFAVØR CAMPINGVOGNFORSIKRING

LOFAVØR CAMPINGVOGNFORSIKRING LOFAVØR CAMPINGVOGNFORSIKRING KASKO Vilkår av 03.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap

Detaljer

Forsikringsvilkår Hus og Fritidshus

Forsikringsvilkår Hus og Fritidshus 1 INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2. Hvor forsikringen gjelder... Feil! Bokmerke er ikke definert. 3. Hva som er forsikret...3 4. Hvilke skader som erstattes...

Detaljer

Prosjektforsikring Forsikringsvilkår av 21.03.2014

Prosjektforsikring Forsikringsvilkår av 21.03.2014 Prosjektforsikring Forsikringsvilkår av 21.03.2014 Prosjektforsikring Forsikringsvilkår av 21.03.2014 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962. Forsikringene administreres

Detaljer

Forsikringsbeviset med spesifikasjoner og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes.

Forsikringsbeviset med spesifikasjoner og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes. ANSVARSFORSIKRING FOR SPEDITØRER OG ANDRE INNEN TRANSPORTNÆRINGEN SPE1-6 Gjelder fra 29.05.2000 (Avløser vilkår SPE1-5 av 15.03.1999) Innhold 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER

Detaljer

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter...

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter... Bygningsforsikring Erstattes vilkår av 1. januar 2012 Gjelder for bygning med inntil fire leiligheter og hytter. INNHOLD 1 Fellesbestemmelser... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3 3 Hvor forsikringen

Detaljer

Styreansvarsforsikring for borettslag

Styreansvarsforsikring for borettslag VILK IT849 Styreansvarsforsikring for borettslag VILKÅR NR. IT849 Vilkår av 01.12.2009 Avløser vilkår av 01.12.2007 1. Hvem forsikringen gjelder for. Forsikringen gjelder for styremedlemmene og fast ansatt

Detaljer

Forsikringsbevis og vilkår Borettslagsforsikring

Forsikringsbevis og vilkår Borettslagsforsikring Forsikringsbevis og vilkår Borettslagsforsikring Trenger du hjelp? Gå til tryg.no eller ring oss på 04040 Tryg Forsikring Folke Bernadottesvei 50 Postboks 7070 NO-5020 Bergen 04040 www.tryg.no Foretaksregisteret

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1.7.2015 for. Bolig/fritidsbolig

Forsikringsvilkår av 1.7.2015 for. Bolig/fritidsbolig Forsikringsvilkår av 1.7.2015 for Bolig/fritidsbolig Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 3 3 Hva som er forsikret... 3 4 Hvilke skader som erstattes... 4 5 Andre

Detaljer

SÆRVILKÅR NR. 207. Superforsikring i tilknytning. til kollektiv innboforsikring i. If (2004/08)

SÆRVILKÅR NR. 207. Superforsikring i tilknytning. til kollektiv innboforsikring i. If (2004/08) SÆRVILKÅR NR. 207 Superforsikring i tilknytning til kollektiv innboforsikring i If (2004/08) Forsikringen gjelder for medlem av forbund/forening som har en gyldig løpende avtale om kollektiv innboforsikring

Detaljer

Forsikringsvilkår. Ansvar ANS1-9. Lukk vindu Tilbake

Forsikringsvilkår. Ansvar ANS1-9. Lukk vindu Tilbake Lukk vindu Tilbake Forsikringsvilkår Ansvar ANS1-9 Innholdsfortegnelse og innledning 1 HVEM forsikringen gjelder for 2 HVOR forsikringen gjelder 3 NÅR forsikringen gjelder 4 HVA forsikringen omfatter 5

Detaljer

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2011/2012 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring PC m/utstyr etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR PERIODEN

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Instituttforsikring

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Instituttforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Instituttforsikring Gjelder fra 1.juni 2010 I tillegg gjelder selskapets Generelle vilkår og Forsikringsavtaleloven Innhold: 1 Hvem forsikringen

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor og når forsikringen gjelder... 2 3. Forsikringsform, forsikringssum og forsikringstid...

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor og når forsikringen gjelder... 2 3. Forsikringsform, forsikringssum og forsikringstid... - årsforsikring Vilkår av 1 juni 2009 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor og når forsikringen gjelder... 2 3. Forsikringsform, forsikringssum og forsikringstid... 2 Hoveddekninger

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Vilkår av 1 desember 2008 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Hoveddekninger (Som gjelder for alle) 4. Brann, vann, innbrudd og

Detaljer

C-450 Underslag av 08.08.2008 Erstatter C-450 Underslag av 01.01.2008

C-450 Underslag av 08.08.2008 Erstatter C-450 Underslag av 01.01.2008 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 5. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER 6. SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Forsikringsvilkår. Kriminalitetsforsikring USG1-7. Lukk vindu Tilbake

Forsikringsvilkår. Kriminalitetsforsikring USG1-7. Lukk vindu Tilbake Lukk vindu Tilbake Forsikringsvilkår Kriminalitetsforsikring USG1-7 Innholdsfortegnelse og innledning 1 HVEM forsikringen gjelder for 2 HVOR forsikringen gjelder 3 NÅR forsikringen gjelder 4 HVA forsikringen

Detaljer

Hus. Gjelder fra 01.01.2015 EPH01- B01

Hus. Gjelder fra 01.01.2015 EPH01- B01 Hus Gjelder fra 01.01.2015 EPH01- B01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke dekkes 6.

Detaljer

Vilkår Hus- og fritidshusforsikring Vilkårs id: PBK-200.000-001 av 27.12.2012

Vilkår Hus- og fritidshusforsikring Vilkårs id: PBK-200.000-001 av 27.12.2012 Vilkår Hus- og fritidshusforsikring Vilkårs id: PBK-200.000-001 av 27.12.2012 Det framgår av forsikringsbeviset hvilken bygning denne forsikringen er avtalt for. 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringstaker

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Hoveddekninger (som gjelder for alle) 4. Brann, vann, innbrudd

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Vilkår av 1. januar 2012 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Hoveddekninger (som gjelder for alle) 4. Brann, vann, innbrudd

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 For forsikringen gjelder også - Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) - Særvilkår angitt i forsikringsbeviset 1 HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

Villa. Forsikringsvilkår av juli 2014. Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no

Villa. Forsikringsvilkår av juli 2014. Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no Villa Forsikringsvilkår av juli 2014 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD VILLA... 2 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Hvor forsikringen gjelder...

Detaljer

Proforsikring for boligselskaper. Forsikringsvilkår av april 2008 Erstatter vilkår av mars 2007 fra Nemi Forsikring ASA

Proforsikring for boligselskaper. Forsikringsvilkår av april 2008 Erstatter vilkår av mars 2007 fra Nemi Forsikring ASA Proforsikring for boligselskaper Forsikringsvilkår av april 2008 Erstatter vilkår av mars 2007 fra Nemi Forsikring ASA PROFORSIKRING FOR BOLIGSELSKAPER Vilkår av april 2008 EIENDOM 8 1 HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

Endring i forsikringsavtale SP397765

Endring i forsikringsavtale SP397765 Tyrikollen Boligsameie S4472 Pb. 6666 St Olavs plass 0129 OSLO Endring i forsikringsavtale SP397765 Forsikringsavtalen er en del av samarbeidsavtalen mellom Huseiernes Landsforbund og Skadeforsikring.

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor og når forsikringen gjelder... 2 3. Forsikringsform, forsikringssum og forsikringstid...

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor og når forsikringen gjelder... 2 3. Forsikringsform, forsikringssum og forsikringstid... - årsforsikring Vilkår av 1. januar 2012 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor og når forsikringen gjelder... 2 3. Forsikringsform, forsikringssum og forsikringstid... 2 Hoveddekninger

Detaljer

Takk for at dere valgte forsikringer fra SpareBank 1. Vi ønsker at dere skal være fornøyd som forsikringskunde hos oss - både før og etter skade.

Takk for at dere valgte forsikringer fra SpareBank 1. Vi ønsker at dere skal være fornøyd som forsikringskunde hos oss - både før og etter skade. Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo Kundenr.: 906169 Sidenr.: 1 av 50 LO Sentralt Att Økonomiseksjonen Youngs Gate 11 0181 Oslo Forsikringsavtale Kjære kunde, Denne forsikringsavtalen gjelder for perioden

Detaljer

Proforsikring for boligselskaper

Proforsikring for boligselskaper Proforsikring for boligselskaper Forsikringsvilkår av juni 2010 (erstatter vilkår av oktober 2009) fra Nemi Forsikring AS 612 PROFORSIKRING FOR BOLIGSELSKAPER VILKÅR AV JUNI 2010 1. EIENDOM... 6 1.1 Hvem

Detaljer

Innholdsfortegnelse sikkerhetsforskrifter og vilkår Bygning Grasholmstubben 1 og 2 Gnr 00051 Bnr 0941 Stavanger

Innholdsfortegnelse sikkerhetsforskrifter og vilkår Bygning Grasholmstubben 1 og 2 Gnr 00051 Bnr 0941 Stavanger Innholdsfortegnelse sikkerhetsforskrifter og vilkår Bygning Grasholmstubben 1 og 2 Gnr 00051 Bnr 0941 Stavanger For Bygning gjelder følgende sikkerhetsforskrifter Identifikasjon SIK4217 8 Sikring mot brann,

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV 1930-02-21:

Detaljer

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015 Vilkår av 1. januar 2015 INNHOLD Side 1. Begrensninger ved krig, terror m.v....2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Oppsigelse av forsikringen... 3 5. Følgene av svik... 3 6. Periodisering

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet

Detaljer

Forsikringsoversikt Forsikring for lag/klubb

Forsikringsoversikt Forsikring for lag/klubb Fornyelse 055201000870001031 Org.nr. NO-995 568 217 Ullensaker Skiklubb Boks 226 2051 Jessheim 000870020000104 Forsikringsnummer 76483572 Gjelder fra 01.11.2010 Hovedforfall 01.11 Betalingsterminer 01.11/01.05

Detaljer

Huseier Borettslag og Boligsameie

Huseier Borettslag og Boligsameie Nordeuropa Forsikring AS NO111:1 Huseier Borettslag og Boligsameie Forsikringsvilkår av januar 2007 Office : Nordeuropa Forsikring AS Arnstein Arnebergsvei 30 Postboks 299 NO-1326 Lysaker Tel +47 67 11

Detaljer

Bygning standard boligbygg Vilkårs id: NBK-106.101-001 av 01.03.2014

Bygning standard boligbygg Vilkårs id: NBK-106.101-001 av 01.03.2014 Bygning standard boligbygg Vilkårs id: NBK-106.101-001 av 01.03.2014 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringstaker. Innehaver av tinglyst eiendomsrett og panterett. Innehaver av panterett i løsøre

Detaljer

Forsikringsvilkår Bolig

Forsikringsvilkår Bolig Forsikringsvilkår Bolig 01.01.2016 Forsikringsvilkår Bolig Gjeldende fra 01.01.2016 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET... 4 4 HVILKE SKADER

Detaljer

Forsikringsvilkår. Innboforsikring IBO1-3

Forsikringsvilkår. Innboforsikring IBO1-3 Innboforsikring IBO1-3 Forsikringsvilkår Innhold A.1 HVILKE SKADER FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.3 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.4 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER A.5 SKADEOPPGJØRSREGLER

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG OG PARTNERE. HUS OG FRITIDSHUS Forsikringsvilkår fra 22.02.2013

FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG OG PARTNERE. HUS OG FRITIDSHUS Forsikringsvilkår fra 22.02.2013 FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG OG PARTNERE HUS OG FRITIDSHUS Forsikringsvilkår fra 22.02.2013 2013-01 Erstatter vilkår for Hus og Fritidshus fra 01.01.2012 Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår

Detaljer

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2010/2011

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2010/2011 FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2010/2011 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring PC m/utstyr etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR PERIODEN

Detaljer

Forsikringsbevis og vilkår Prosjektforsikring

Forsikringsbevis og vilkår Prosjektforsikring Forsikringsbevis og vilkår Prosjektforsikring Trenger du hjelp? Gå til tryg.no eller ring oss på 04040 Tryg Forsikring Folke Bernadottesvei 50 Postboks 7070 NO-5020 Bergen 04040 www.tryg.no Foretaksregisteret

Detaljer

Hus og Fritidshus HUS. Forsikringsvilkår for Sjøoffiserforsikringen

Hus og Fritidshus HUS. Forsikringsvilkår for Sjøoffiserforsikringen for Sjøoffiserforsikringen HUS Hus og Fritidshus Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk

Detaljer

HYTTEFORSIKRING - BYGNING HYTTE 904-02, gyldig fra 1.9.2011

HYTTEFORSIKRING - BYGNING HYTTE 904-02, gyldig fra 1.9.2011 HYTTEFORSIKRING - BYGNING HYTTE 904-02, gyldig fra 1.9.2011 INNHOLD: Hytte - bygningskasko Ansvar Rettshjelp Naturskade Skademelding / Plikter ved skade Identifikasjon og endring av risiko Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

Forsikringsvilkår Hund og rasekatt

Forsikringsvilkår Hund og rasekatt Forsikringsvilkår Hund og rasekatt 01.01.2015 Forsikringsvilkår Hund og rasekatt Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET...

Detaljer

Hva dekker forsikringen?

Hva dekker forsikringen? Hva dekker forsikringen? Hva forsikringen omfatter Behovet for forsikring og hvilke forsikringer man bør tegne, avhengig av hvilke aktører som inngår, og hvilke roller de ulike aktørene innehar: Aktører:

Detaljer

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Forsikringsgiver er: Nemi Forsikring AS, org.nr: 950421363 Sentralbord: + 47 21 52 67 00 Skadeavdeling: + 47 21 52 67 02 Besøksadresse: Dronning Maudsgate 10,

Detaljer

Avtalevilkår Bygning Basis

Avtalevilkår Bygning Basis Avtalevilkår Bygning Basis Gjelder fra 01.01.2013 TBBA113 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Endring

Detaljer

Avtalevilkår Villa Basis

Avtalevilkår Villa Basis Avtalevilkår Villa Basis Gjelder fra 01.01.2009 TVBA 109 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva som er forsikret 4. Hvilke skader som dekkes 5. Endring

Detaljer

Hus og Fritidshus HUS. Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer

Hus og Fritidshus HUS. Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer for Ledernes private skadeforsikringer HUS Hus og Fritidshus Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

LOFAVØR TOPP FRITIDSHUSFORSIKRING

LOFAVØR TOPP FRITIDSHUSFORSIKRING LOFAVØR TOPP FRITIDSHUSFORSIKRING Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5.

Detaljer

Forsikringsvilkår Bolig

Forsikringsvilkår Bolig Forsikringsvilkår Bolig 01.01.2016 Forsikringsvilkår Bolig Gjeldende fra 01.01.2016 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET... 4 4 HVILKE SKADER

Detaljer

Fakturanr. Avtalenr. Kundenr. Ant. terminer Termin nr. Betalingsfrist Utstedt dato 113910 22679.1 204581 1 1 06.02.2009 07.01.2009

Fakturanr. Avtalenr. Kundenr. Ant. terminer Termin nr. Betalingsfrist Utstedt dato 113910 22679.1 204581 1 1 06.02.2009 07.01.2009 Postboks 1934 Vika, 0125 OSLO Besøksadresse: Dronning Maudsgt. 10 Østli Boligsameie v/ Asker og Bærum Boligbyggelag AL Postboks 385 Tlf 21 52 67 00 Fax 21 52 67 01 Org. nr. 950 421 363 FORSIKRINGER 2009

Detaljer

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G Gjelder fra 01.01.2008 Handelsbanken Liv VILKÅR LIVSFORSIKRING 1G NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2008 For gruppelivsforsikringen gjelder disse forsikringsvilkår,

Detaljer