2009 RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2009 RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE"

Transkript

1 Årsrapport 2009 RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE

2 Årsrapport 2009 for Kommunalt råd for funksjonshemmede (KRFF) (vedtatt , sak 41-10) 1

3 Innledning "Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m" ble iverksatt med tilhørende rundskriv A-28/2007. Råd for funksjonshemmede ble i Bergen opprettet som frivillig ordning ved bystyrevedtak (B.sak 086/94). Reviderte retningslinjer for rådet ble vedtatt av bystyret (B.sak ). I inneværende valgperiode ble rådet oppnevnt av bystyret (B.sak ) og (B.sak 17-08). Mandat Rådet er et rådgivende organ for Bergen kommune, statlige etater på kommunalt nivå og andre offentlige instanser og institusjoner. Rådet arbeider etter en politisk målsetting om full deltakelse og likestilling for mennesker med nedsatt funksjonsevne i samfunnet. FN's standardregler for like vilkår for mennesker med funksjonshemming er et sentralt redskap i dette arbeidet sammen med den nye Diskriminering og tilgjengelighetsloven, iverksatt Rådet skal uttale seg om og ta initiativ til saker som gjelder funksjonshemmedes interesser. Rådets uttalelse skal følge saken helt frem til endelig vedtak. "Rådet skal medverke til at samfunnsskapte barrierar blir fjerna, at direkte og indirekte diskriminering blir motarbeidd innanfor heile det kommunal saksområdet,.." Rundskriv A-28/07. Hensikt En bedre hverdag for funksjonshemmede og deres pårørende. 2

4 Sammensetning av Kommunalt råd for funksjonshemmede Rådet skal ha 8 representanter med varamenn, hvorav 2 politikere og 6 representanter fra brukerorganisasjonene, som representerer følgende hovedgrupper : - bevegelseshemmede - hørselshemmede - synshemmede - utviklingshemmede - skjult funksjonshemming Bergen bystyre har på grunnlag av organisasjonenes forslag til kandidater, valgt følgende medlemmer og varamedlemmer til Kommunalt råd for funksjonshemmede (KRFF) for inneværende bystyreperiode (sak 311/07 og 17/08). Medlemmer: 1. Svein Nord Kristiansen Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) 2. Paul Magne Mariussen, Norsk forbund for svaksynte (NfS) 3. Bente Heggøy Olsen, Celebral Pareceforeningen (CPF) 4. Unni J. Stenberg, Bergen Hørselslag (BHL/HLF) 5. Kari Johannessen, Norges Handikapforbund Bergen (NHF) 6. Sussane Weis, Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) 7. Pia Kalland (SV) 8. Anne Synnøve Ropstad (KrF), erstattes av Harald Berge Breistein (KrF) - fra oktober Varamedlemmer: 1. Lars Christian Larsen, Astma og Allergiforeningen 2. Ove Ronny Leganger, Norsk forbund for svaksynte (NfS) 3. Arne Harry Humlevåg, Bergen Revmatikerforening (BeRF) 4. Hilde J.Hellestvedt, Bergen Hørselslag (BHL/HLF) (erstatter Thorbjørn Thorsen) 5. Gyda Helene Hansen, Norges Handikapforbund Bergen (NHF) 6. Tom Skauge, Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) 7. Giske Clausen (V) 8. Ella Ystebø (KrF) Harald Berge Breistein erstattet Anne Synnøve Ropstad (KrF) som leder av KRFF for resten av perioden etter at Ropstad meldte flytting til annen landsdel. Pia Kalland (SV) fortsatte som nestleder. 3

5 Oppnevnt av byrådsavdelingene : Byrådsavdelingene oppnevner administrative representanter med (aktiv) observatørstatus. For inneværende periode er disse oppnevnt : Byrådsavdeling for barnehage og skole : Laila Aarbakke (representant) Asgeir Kilhus (vararepr.) Byrådsavdeling for helse og omsorg : Ingrid Sampson (representant) Helga Kaale (vararepresentant) Etat for byggesak og bydeler, BBNK : Guro Svenningson Sandnæs (representant) ny fra 09 Vivian Skaflestad (vararepr.) Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling : Hild-Kristin Morvik (representant) Trygve Skagestad (representant/samferdselsetaten) Byrådsavdeling for finans, konkurranse og omstilling : Solveig Lill Wie (representant/arbeidsmiljøavd) Camilla Tonning (vararepr /arbeidsmiljøavd) Byrådsavdeling for kultur, idrett og næring : Geir Berntsen (representant/idrett) Wenche Grytnes (vararepr./kultur) repr. oppnevnt først i 09. Sekretariat: Budsjett: Rådssekretariatet er administrativt tilknyttet byrådsavdeling for helse og omsorg og omfatter også sekretariatsfunksjonen for eldrerådet. Sekretariatsleder er Tollak Hjelmervik, som også fungerer som rådenes sekretær. KRFF hadde for 2009 til disposisjon et budsjett på kr Budsjettet brukes til rådets drift, konferanser og reiser m.v. 4

6 Arbeidsutvalg: Arbeidsmåter: Møter og saker: KRFF hadde i 2009 følgende medlemmer til rådets AU : Harald Berge Breistein, Pia Kristin Kalland og Susanne Weiss. Medlemmer og delvis varamedlemmer organiseres i arbeidsgrupper som sammen med arbeidsutvalg og sekretariat utarbeider høringsuttalelser til større saker. Det har vært god kontakt med byråd for helse og omsorg. KRFF hadde 6 ordinære rådsmøter i 2009 og behandlet 59 saker. De fleste rådsmøtene har vært holdt i Bergen rådhus, møterom 225 hvor der er teleslynge, samt ett møte i FFOs lokaler i Vestre Strømkai 7. I 2009 har Rådhuset gått til innkjøp av en mobil teleslynge til mindre møterom etter gjentagne oppfordringer fra rådet. Kurs og seminar: Kommunal kompetanses Kurs i rådsarbeid i Bergen. Norges Handikapforbund: Helseseminar på Voss Representasjon : KRFF er representert i : Sentral kvalitetsgruppe, tjenesteområde utviklingshemmede v/bente Heggø Olsen og Susanne Weiss /vara. Nettside : Rådet arbeidet med å få etablert en nettside i samarbeid med adm i BHO. I første kvartal 09 var nettsiden klar til publisering. Den har følgende adresse: https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/k ommunalt-rad-for-funksjonshemmede 5

7 Utarbeiding av handlingsplan: Vedtatt for , sak 25-08, videreført i vedlagt. Uttalelser : KRFF har gitt følgende uttalelser til saker i 2009 : - Melding om kvalitetskrav og kvalitetsoppfølging på tjenesteområdet for utviklingshemmede (Byrådssak 497/08). Sak Kommunalt råd for funksjonshemmede behandlet meldingen i sitt møte og ønsker å gi følgende kommentarer: Det er gledelig å få konstatert at det utføres et generelt godt arbeid med kvalitetssystem fra BHO. Det er tydelig at rett fokus og metode gir gode resultater. Vi ønsker også å rose BHOs gjennomførte utdanningstiltak som har ført til økt bruk av faglært arbeidskraft. Økt fokus på utdanning bør etter vår mening også føre til at kommunen tar kontakt med HiB/andre aktuelle fagutdanningsinstitusjoner, slik at utdanningen/fagplanene får med seg endringen med mer psykiatri blant målgruppen. KRFF er godt fornøyd med at kvalitetssamtaler og brukerundersøkelser gjennomføres i de enkelte bofellesskapene mv. Slike tiltak bør etter vår mening imidlertid tilrettelegges og gjennomføres av nøytrale fagpersoner, for eksempel eksterne rådgivere, slik at man får et mest mulig objektivt resultat. Kvalitetsindikatorer bør være objektive, konkrete og kvantitativt målbare. Videre etterlyser vi resultater fra kvalitetssamtalene og hvilke tiltak disse har resultert i. Vi mener at flest mulig av tjenestemottakerne i bofellesskapene skal få vurdert behovet for en individuell plan, kanskje særlig de som ikke bor i bofelleskap, og at de som ikke får det istedenfor får en skriftlig redegjørelse på hvorfor det ikke er nødvendig/ ønskelig/ aktuelt med en slik individuell plan (kfr sosialtj loven). Det er nevnt i meldingen at kommunen opplever store utfordringer i det å sikre utviklingshemmede med psykiske problemer/lidelser rettmessig utredning, behandling og oppfølging fra spesialisthelsetjenestens psykiatridivisjon. Dette er bekymringsfullt og Byråden ser behov for at Helse Bergen kontaktes for å sikre tilbudet. Vi savner her en mer konkret redegjørelse på hva denne kontakten skal inneholde, hva den skal omfatte og hva den er tenkt å resultere i. Vi foreslår helt konkret at man prioriterer utviklingshemmede med psykiske lidelser i behandlingskø og at en henviser flere beboere med åpenbare behov til ikke bare utredning, men også behandling. Et av virkemidlene som har vist seg å være effektiv, er å tilby et ambulerende ekspertteam, som kan veilede personalet i de aktuelle bofellesskap og dagsentre, utarbeide tiltakspakker og skolere både pårørende/hjelpeverger og omsorgspersonalet. 6

8 Vi ønsker BHO lykke til med den første fullstendige brukerundersøkelsen våren 2009 og ser frem til å høre om resultatene fra denne. - Tilskudd til lag og organisasjoner for barn og ungdom - tilrettelegging for medlemmer med nedsatt funksjonsevne. Kommunalt råd for funksjonshemmede behandlet saken i møtet sak 5-09 og Følgende spørsmål oversendes Byrådet: 1. Hvordan kan Byrådet medvirke til at ordningen med ekstra tilskudd til kultur- og fritidsforeninger med funksjonshemmete barn og unge, blir bedre kjent og tatt i bruk? 2. Som et minimum foreslås evt et eget brev til organisasjonene om dette. 3. Byrådes bes vurdere om det er andre områder eller tilskuddsordninger som bør få tilsvarende støtte/stimulans til å åpne bedre opp for deltakelse fra barn og unge med nedsatt funksjonsevne. En viser her også til den nye Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven som ble iverksatt Nygårdstangen - melding om oppstart og endring av planområdet og fremdriftsplan. Kommunalt råd for funksjonshemmede behandlet saken i møtet sak og 1. KRFF tar melding om oppstart endring av planområdet Nygårdstangen, samt muntlig redegjørelse, til orientering. 2. I utredningsprogrammet må det tas høyde for at universell utforming av området blir spesielt krevende, som innebærer at en legger opp til et tilsvarende utredningsgrep. - Orientering om arbeidet med Universell utforming i Bergen rådhus og andre kommunale bygg. Eventuelt befaring i Rådhuset. Kommunalt råd for funksjonshemmede behandlet saken i møtet sak og 1. KRFF tar til orientering redegjørelsen om kommunens påbegynte arbeid med planer og kartlegging av behovet for universell utforming og tilgjengelighet til Bergen rådhus og andre kommunale bygg. 2. KRFF vil oppfordre Byrådet til å gi oppfølging av Tilgjengelighetsmelding for Bergen høy prioritet, slik at Bergen kommune kan fremstå som et godt eksempel for andre med å tilrettelegge samfunnet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 3. KRFF ber om å bli holdt orientert om fremdriften og kartleggingsmetodikken som legges til grunn i planarbeidet. - Om UU og brukermedvirkning i større areal- og byggeplaner Kommunalt råd for funksjonshemmede behandlet saken i møtet sak og 7

9 Byrådet har nå fått flere slike planer til behandling i det siste. Nå står Helleren for tur kombinert videregående skole og svømmeanlegg. Rådet sluttet seg til utvelgelsen av superbrukere til det som nå kommunen og fylkeskommunen legger opp til en uavhengig kontroll av planene, hvor representantene for ulike funksjonshemminger skal levere skriftlige vurderinger av bygget. De får godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste en sak rådet for øvrig senere kan behandle mer prinsipielt, bl.a finansiering av utgifter til transport til møter som i dag er en stor mangel for mange potensielle superbrukere. - Levekår og helse i Bergen innspill. Kommunalt råd for funksjonshemmede behandlet saken i møtet sak og KRFF slutter seg til foreliggende forslag til uttalelse til saksutredning og rapporten Levekår og helse i Bergen 2008 : "Kommunalt Råd for funksjonshemmede har tatt til orientering den nylig fremlagte Levekårsundersøkelsen. Den deler inn befolkningen i ulike grupper og ser på fordelingen av gruppene på detaljerte geografiske områder. Personer som er i den målgruppen vi som råd er spesielt opptatt av, dvs personer med nedsatt funksjonsevne (både funksjonshemmede og utviklingshemmede), er representert i flere av de befolkningsgruppene som er gjenstand for undersøkelsen. Når resultatet av undersøkelsen skal brukes til utforming av konkrete tiltak og planlegging av den lokale utviklingen, ønsker vi at det taes spesielt hensyn til denne gruppesammensetningen. Vi ønsker at kommunen i det videre arbeid husker på at personer i de befolkningsgruppene som er nevnt i rapporten, også kan være personer med nedsatt funksjonsevne. Vi vet fra andre undersøkelser at funksjonshemmede, samlet sett, ofte har dårlige eller vanskelige levekår (jfr.eks Samfunnsspeilet 2/98 og Nordlandsforskning 5/03). Dette henger for en stor del sammen med hvordan samfunnet rundt dem fungerer - eks. tilgjengelighet og holdninger som skaper barrierer mot tilgang på goder og personlig utvikling. Og slike samfunnsskapte barrierer er det også andre grupper som berøres av. Tiltak for funksjonshemmede vil derfor kunne ha nedslagsfelt til andre grupper som har nedsatt funksjonsevne - eks mange eldre, mennesker som sliter med dårlig helse, en del enslige, fremmedspråklige, mennesker som har problem på arbeidsmarkedet osv Et viktig eksempel på tiltak med vidt nedslagsfelt er den universelle utforming av samfunnet som Stortinget de senere år har bestemt skal skje i årene fremover (jfr bl.a Diskrimineringsog tilgjengelighetsloven, eks. 9-12). Det påligger særlig off virksomhet å fremme universell utforming av samfunnet og avgrensete bydeler eller levekårssoner er et godt utgangspunkt for slik innsats. En spesiell innsats for underprivilerte grupper i en bydel eller levekårssoner, vil også kunne omfatte tiltak for mer inkluderende holdninger, eks i skole og barnehage, som vil komme både funksjonshemmede og mange andre til gode. Kfr. Barne- og likestillingsdepartementet : Norge universelt utformet Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet Under pkt 3.2 Planlegging og uteområder står det at i områdeutviklingsprosjekter skal Husbanken ha fokus på UU allerede fra Samme gjelder Helse- og omsorgsdepartementet i forhold til folkehelseformål - Helse i plan -satsingen. 8

10 I saksutredningen pekes på at det også er viktig å sette inn tiltak mot risikogrupper på tvers av bydelene (s 4) og det pekes på gode levekårstiltak i eksisterende planer og prosjekter (s 5). Gruppen funksjonshemmede inneholder slike risikogrupper og det foreligger flere eksisterende gode tiltak og planer for funksjonshemmede eksempelvis den nylig vedtatte planen Plan for mennesker med nedsatt fysisk funksjonsevne" (bystyret høsten 08) som hittil mangler budsjettmessig behandling. Plan for habilitering og rehabilitering og planer for kvalitetsoppfølging på tjenesteområdet utviklingshemmende, er andre viktige planer og tiltak. Andre tiltak som nevnes i saksutredningen eks kommunale boligtilbud og kvalifiseringsprogram er også høyst relevant for funksjonshemmede /mennesker med nedsatt funksjonsevne. I forhold til de statlige føringer på levekårsutjevning som refereres (s 6),vil vi bl.a peke på - like muligheter for utvikling for barn i risikogrupper - inkluderende arbeidsliv - styrke helsetilbudet til utsatte gupper - målrettet innsats for sosial inkludering i forhold til arbeidsmarked, bolig og fritidsaktivitet En forutsetter at tiltak som kommer ut av Levekårsundersøkelsen legges opp slik at de kan innarbeides i forestående rullering av kommuneplanen og økonomiplan. " - Ny plan- og bygningslov (plandelen) Byrådssak 186/09 Kommunalt råd for funksjonshemmede behandlet saken i møtet sak og Gruppen eldre og gruppen funksjonshemmede må stilles på lik linje med gruppen barn og unge mht representasjon i KMBY når viktige saker for de respektive gruppene behandles. Den nye loven stiller ikke lenger krav om at en bestemt gruppe skal være representert og barn og unge har fått sitt eget Ungdommens bystyre som kan gi uttalelser om saker på lik linje med Bergen eldreråd og Kommunalt råd for funksjonshemmede. - Idrettsplan for Bergen kommune Sak til orientering og uttalelse. Kommunalt råd for funksjonshemmede behandlet saken i møtet sak og Kommunalt Råd for funksjonshemmede har tatt til orientering den nylig fremlagte idrettsplanen. Vi ønsker å berømme etaten for sin innsats på flere nivå: Det er bra at kommunen har egne dedikerte fritids- og idrettskonsulenter som jobber mot utviklingshemmede. Også informasjonskanalen ut til publikum (for eksempel bladet infoposten ) er bra. Videre kan vi konstatere at både de faste ukentlige aktivitetene og arrangementene er meget populære og viktige. Det vi savner i foreliggende idrettsmelding er inkluderingsaspektet i tilbudet for utviklingshemmede. Dette er i større grad tatt med i planene for fysisk funksjonshemmede. For å øke andelen av inkluderende/normaliserte tilbud mener vi følgende tiltak kan brukes: 9

11 - øke brukermedvirkning gjennom samarbeid/samråd med de frivillige interesseorganisasjonene (NFU, CP-foreningen, osv.) - prøve å øke tilbudet som er organisert av ordinære idrettslag. Organisatorene i idrettslagene vet ofte ikke at de kan få støtte ved å opprette egne eller blandede lag/tilbud. Kanskje bør også støtten økes? - målrettet trenerrekruttering og kompetanseheving. Det slås fast i meldingen at det bare er 24% av de utviklingshemmede som benytter de ukentlige tilbudene, hvilket det iflg. meldingen finnes 14 stykker av i kommunal regi ved Fysakenheten. - vi vet at det finnes varierte og gode tilbud for barn/ungdom men lite for voksne. De fleste voksne som bor i eget hjem/bofellesskap er avhengig av å ha omsorgspersonale som er interessert i idrett og som vet hvor viktig det er med fysisk aktivitet. Her hadde det etter vår mening vært et godt tiltak med oppsøkende virksomhet i bofellesskapene, informasjon til personalet og oppretting av idrettsaktiviteter for voksne i nærområdet. - vi vet at tilbudene som eksisterer i dag er veldig gode. For å få med flere deltakere tror vi det hjelper å legge flere aktiviteter ut i bydelene, slik at transporten til aktivitetene blir overkommelig. Med andre ord: heller flere små aktiviteter på ulike steder fremfor store og sentraliserte. - Kvalitetsmeldinger for grunnskolen og for barnehagene i Bergen Kommunalt råd for funksjonshemmede behandlet saken i møtet sak og 1. Kvalitetsmeldingene tas til orientering. 2. Elever med nedsatt funksjonsevne ser ut til å være lite fokusert i meldingene, f.eks hvordan en skal videreutvikle spesialundervisningen. Når det særlig gjelder de fysiske omgivelser savnes begrepet Universell utforming og hva det impliserer av tiltak i skolebygg og uteområder. Jfr. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet "Norge universelt utformet 2025". En ber om at et avsnitt om dette tas inn i meldingene. - Norge universelt utformet Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet Kommunalt råd for funksjonshemmede behandlet saken i møtet sak og 1. KRFF tar Regjeringens handlingsplan Norge universelt utformet 2025, til foreløpig orientering. 2. Rådet imøteser snarlige opplæringstiltak. - Budsjettinnspill til Bergen kommunes budsjett for Kommunalt råd for funksjonshemmede behandlet saken i møtet sak og 10

12 På bakgrunn av innspill fremkommet i møtet, utarbeider sekretariatet et forslag til budsjettinnspill som sendes rådet pr mail : KRFF anmoder Byrådet og Bergen bystyre om å legge inn følgende tiltak i budsjett for 2010, samt økonomiplan for : I. For utviklingshemmede : 1) Fortsatt boligbygging for mennesker med utviklingshemming, med en utbyggingstakt på 50 boliger hvert år i fire år. 2) Budsjettdekning for støttekontakt for beboere i bofellesskap. 3) Støtte til prosjekt for tilrettelegging av tilrettelagte arbeidsplasser etter mønster av Broen til arbeid v/nordnes verksteder. 4) Pilotprosjekt for økt samhandling og kvalitetsutvikling av tilpasset undervisning i grunnskolen. 5) Sikre midler til opptrappingsplan for fritids og kulturtiltak. Kfr vår uttalelse til den nylig vedtatte Idrettsplan for Bergen kommune. 6) En samhandlingskonferanse mellom fagfolk, brukere, pårørende og interesseorganisasjoner hvert annet år med tema knyttet til tjenestenes omfang, innhold og forventninger om kompetanse og utvikling II. For fysisk funksjonshemmede : 1) Midler til å fremskaffe alternative botilbud til unge fysisk funksjonshemmede som i dag er feilplassert på sykehjem 2) Budsjettmessig gjennomgang av vedtatt Plan for personer med fysisk funksjonsnedsettelse (Bsak ). Viser også til KRFF's uttalelse til planen og kommentar til 2009-budsjettet. III. For alle grupper mennesker med nedsatt funksjonsevne 1. Oppfølging av Tilgjengelighetsmelding for Bergen (2006) - etter at Lov om diskriminering og tilgjengelighet ble rettskraftig fra 2009 og nye Plan- og bygningslov i sin helhet blir rettskraftig 1.januar Tre strakstiltak er nødvendig (budsjett 2010): * Opplæring i Universell utforming i alle sektorer, ikke minst for utførerleddet * Teleslynge innstallert i alle kommunale lokaler med publikumsbetjening 11

13 * Få etablert en ordning med gunstige lån til småbedrifter som kan få forholdsvis store utgifter ved omlegging til universell utforming av lokaler og evt produkter/tjenester og arbeidsplasser - Forvaltning av tjenestemottakers midler - Rutinehåndbok. Høring. Kommunalt råd for funksjonshemmede behandlet saken i møtet sak og 1. KRFF slutter seg til foreliggende forslag til uttalelse (nedenfor) og som er redegjort for i møtet. 2. Rådet vil påpeke at det ønsker å delta tidligere i prosessen i liknende viktige saker. UTTALELSE : Kommunalt Råd for funksjonshemmede har behandlet den nylig fremlagte ovennevnte rutinehåndboken. Vi ønsker å berømme byrådsavdelingen for utmerket arbeid, dette kommer til å bli veldig nyttig for alle parter. Våre kommentarer gjelder følgende punkter: 1. I punkt 3.2 omtales bruk av forvaltningskonto som alternativ til oppnevning av hjelpeverge. Dette høres urovekkende ut og kan til og med være i strid med vergemålsloven. Er dette diskutert med Overformynderiet? Hjelpeverges viktigste oppgave er å overvåke økonomien. Valg av forvaltningskonto istedenfor hjelpeverge vil kunne svekke den utviklingshemmedes rettssikkerhet og mulighet til revisjon utført av en objektiv instans. Et slikt valg bør begrunnes overfor tilsynsmyndigheter, tidsbegrenses til maksimalt et år om gangen og underlegges en jevnlig evaluering der overformynderi, tilsynsmyndigheter, pårørende og andre samarbeidspartnere er med. 2. I puntk 5.2 gis retningslinjer for fordeling av inventarutgifter. Her sies det at kommunens andel av disse skal gies over budsjettet innenfor budsjettrammene. Dette kan i praksis medføre at kommunen i trange tider ikke finner rom for dette. Vi ønsker en mer forpliktende formulering enn dette og en formulering der denne andelen fastsettes konkret per bofellesskap og ikke generelt for hele kommunen. 3. I samme punkt 5.2 fastsettes det en månedlig egenandel som innbetales av tjenestemottakerne til kommunens felles inventarkonto. Størrelsen på dette beløpet er beregnet ut fra en nøkkel som legger et gjennomsnittlig antall beboere på 5-6 til grunn. De siste årene har minimumsantallet for nye bofellesskap i Bergen vært 8 beboere. Kommunens egne måltall for kommende prosjekter er 10-12, dvs dobbelt så mange som antatt i regnestykket. Beløpet bør derfor tilpasses det reelle antall boenheter, dvs halveres. 4. I samme punkt 5.2 bestemmes det at midler på fellesinventarkontoen som ikke er brukt ved slutten av året overføres til neste år. Her bør det ligge en begrensning av hvor store beløp som kan overføres, for eksempel kr pr bofellesskap. Overskytende beløp skal tilbakebetales til tjenestemottakerne, for eksempel gjennom et oppgjør ved årsslutt. 5. Vi ønsker også å påpeke at beboerne, evt hjelpevergene bør ha innsyn i regnskapet som føres over felles inventarkonto. Hjelpeverge skal uoppfordret informeres om hva innbetalingene er brukt til og planlegges brukt til. Det skal også informeres om evnt. 12

14 overskudd og hvordan dette er forvaltet (bankkonto). Revisors årlige rapport skal være tilgjengelig for hjelpeverge. 6. Beboere i et bofellesskap skal ha tilgang til fellesrom etter egne behov, bortsett fra ved personalmøter og andre møter som gjelder drift eller den enkelte beboer. 7. Vi har dessverre ikke kjennskap til regnskapsprogrammene som er nevnt i håndboken, så det er mulig at denne kommentaren bortfaller automatisk, men vi ønsker å presisere at vi forutsetter følgende: Fellesinventarkontoen føres pr bofellesskap, slik at beboerne innbetaler kun til vedlikehold og fornying av egne fellesarealer og at det enkelte bofellesskap får dekket sine fellesinventarutgifter kun av egen felleskonto. Hvis dette er administrativt vanskelig å få til, foreslår vi alternativt at kommunen, evt gjennom bofellesskapenes budsjetter dekker vedlikehold av fellesarelaer. 8. Felles fryser og annet utstyr er å betrakte som en del av det inventaret boligen leveres med og dekkes av kommunen. Vedlikehold/fornying av dette dekkes over fellesinventarkontoen. 9. Rutiner for innbetaling til felleskonti som er nevnt i håndboken, for eksempel til felles husholdning, dvs fellesmåltider etc.: Slik vi forstår det dreier det seg her om en felles kommunal bankkonto som ikke disponeres av bofellesskapene, men som er knyttet til et bokførings-/administrasjonsverktøy. Denne kontoen mates med månedlige faste overføringer fra beboerne, men de vil aldri kunne få tilbakeført for mye innbetalte midler, fordi alle midler automatisk overføres til neste år ved årsslutt. Rutinene i håndboken må sikre at en ikke kan komme i en slik eksempelvis situasjon: 10 beboere i et bofelesskap har innbetalt kr hver månedlig i et år, dvs til sammen kr. Men så har felleshusholdningen i dette bofellesskapet ikke kostet mer enn la oss si kr. Beboerne har da med andre ord betalt inn kr for mye til kommunen. Dette må de kunne få tilbakebetalt. Det sies riktignok at det månedlige innbetalingsbeløpet til kommunens felles bankkonto fastsettes i samarbeidsavtalen, men det sies ikke noe om hvordan ubrukte beløp skal tilbakeføres. En mulig løsning på dette er at konti for felleshusholdning disponeres av dem som eier midlene, dvs beboerne, alternativt bofellesskapet. En annen mulig løsning er at beboerne får tilbakeført ubrukte midler ved årsslutt etter at regnskapet for fellesaktivitetene er avsluttet. 10. Vi anser det som vesentlig at det eksisterer et eget regnskap for utgifter til felleshusholdning, slik som fellesmåltider etc. Regnskapet må kunne vise hvor mye som er brukt, slik at det kan fordeles på den enkelte beboer, beregnet per capita og fremlagt minst en gang i året. For mye innbetalte akonto-beløp må refunderes til den enkelte beboer. 11. I samarbeidsavtalen skal partene underskrive følgende: Banken gis som fast oppdrag å overføre kr.. pr. måned til forbrukskonto i tjenestemottakers navn som kun disponeres av bofellesskapet. Forbrukskonto skal dekke løpende utgifter til klær, lommeog aktivitetspenger til den enkelte beboer. Her bør det fastsettes et maksimum for innestående beløp, slik at evt overskytende beløp kan tilbakeføres til tjenestemottakers konto. Alternativt bør konto også disponeres av hjelpeverge slik at denne kan regulere saldostørrelsen. Formuleringen tjenestemottakerens forbrukskonto disponeres kun av bofellesskapet kan tolkes dithen at det er meningen at alle involverterte, fra styrer og til tilfeldige timevikarer har full tilgang til kontoen. Slik bør det ikke være. Vi anmoder om at det bare er bestemte, navngitte 13

15 personer (for eksempel leder og noen få andre) som har tilgang til forbrukskonto og at formuleringen i håndboken endres tilsvarende. 12. Puntk 8.1, avsnitt Aktiviteter punkt 4, 1-3 oppfatter vi slik at kommunen/bofellesskapet/tjenesteyteren står som økonomisk ansvarlig for skader forårsaket av tjenesteyter, enten ved uaktsomhet, forsømmelse eller ved uhell. Slike skader har kommunen ikke dekket tidligere. Formuleringen kan tolkes dithen at det enkelte bofellesskapet eller den enkelte ansatte står som økonomisk ansvarlig. Vi ønsker en umisforståelig formulering som forplikter kommunen til å ha en ansvarsforsikring for sine ansatte. Alternativt at kommunen forplikter seg til å dekke tap/skade på vegne av sine ansatte og budsjettere og regnskapsføre dette utenfor det enkelte bofellesskap. Poenget er at disse skadeerstatningene må trekkes ut av resultatenheten/boligene, for ellers kan dette medføre at de ansatte vegrer seg for å kjøre bil. De kan også bli nektet av enhetsleder/styrer i bolig da driftsmidlene er få små til å dekke slike kostnader. Dette vil i siste hånd gå utover beboerne som er helt avhengig av bil for å delta på aktiviteter. 13. Vi har registrert at CP-foreningen ikke står på listen over høringsinstanser. Dette ber vi rettet opp til neste gang. Kommunalt råd for funksjonshemmede håper at kommunen tar hensyn til våre forbedringsforslag og tilpasser formuleringene i håndboken, slik at denne blir et enda bedre redskap og til nytte for alle parter." - Høringsnotat til kommunene om endringer i kommunehelsetjenesteloven - et verdig tjenestetilbud. Kommunalt råd for funksjonshemmede behandlet saken i møtet sak og 1. KRFF ser positivt på tillegget i Kommunehelsetjenestelovens 2-1 om rett til et verdig tjenestetilbud. 2. KRFF må forutsette at lovendringen om et verdig tjenestetilbud vil gjelde like mye for mennesker med funksjonshemming som for de eldre, selv om det bare er eldreomsorgen det er utarbeidet en forskrift /verdighetsgaranti for. - Trafikksikkerhetsplan for Bergen Offentlig høring. Kommunalt råd for funksjonshemmede behandlet saken i møtet sak og KRFF slutter seg til de forslag og innspill fremkommet i møtet. Representanten S.N.Kristiansen og sekretariatet sammenfatter innspillene, som sendes rådet til godkjenning. "TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BERGEN UTTALELSE : Trafikksikkerhetsplanen for Bergen synes god og gjennomarbeidet. Den gir informasjon om dagens situasjon og hvilke tiltak som bør vurderes og iverksettes for å oppnå "nullvisjon" for trafikkulykker.' Imidlertid vil KRFF komme med noen kommentarer og innspill: 14

16 1. Ved utarbeidelse av den neste Trafikksikkerhetsplan må også innspill fra funksjonhemmedes organisasjoner og KRFF innhentes i tidlig fase. 2. Ved registrering av ulykker må også ulykker hvor funksjonshemmede er involvert registreres. Ikke bare aldersregistrering. 3. Like naturlig som for tiltak der eldre er spesielt nevnt, må funksjonshemmede også nevnes, alternativt : eldre og andre mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det er ikke gjort i den foreliggende plan. 4. Stolper til trafikkskilt og trafikklys må merkes for at svaksynte skal se dem bedre. F.eks med reflekterende gule bånd eller fluoriserende kontrastfarge. Det er god erfaring fra steder der det er gjort, eksempelvis i Stockholm. 5. Delt nedkomst fra fortau til gate, slik at den ene siden er trinnfri for rullestol, rullatorer, barnevogner o.l., og den andre siden er med markert nedkomst, slik som i dag, for vanlig gående og blinde. 6. God og riktig veibelysning, slik at alle kan ta seg sikkert frem. 7. Trafikksikkerhetsplanen Kapitel 4.1 siste setning i 2. avsnitt: Tilføyes: "og andre med nedsatt funksjonsevne". 8. Trafikksikkerhetsplanen Kapitel 7.3. H: Forslag :Trafikk og trafikksikkerhet må bli obligatorisk undervist om på alle trinn i skoleverket. Spesielt må trafikkreglene for syklende få større fokus. Begrunnelse: "Express-syklister" er til stor fare for andre trafikkanter. Kanskje det er på sin plass med "maxfart-skilt" eller andre fartsdempende tiltak for syklende? 9. Trafikksikkerhetsplanen Kapitel 7.3. K: Ved bygging av nye gang- og sykkelveger må fotgjengere og syklister ha atskilte baner. Eksisternde gang- og sykkelveger ombygges der dette er mulig. Ellers slutter KRFF seg til de tiltak som er beskrevet i planen og håper at disse kan være med å bidra til en "nullvisjon" for trafikkulykker." - Sykkelstrategi for Bergen Høring. Kommunalt råd for funksjonshemmede behandlet saken i møtet sak og 1. KRFF slutter seg til planens målsettinger og for øvrig hovedtrekkene i planen, blant annet målet at alle skal kunne sykle trygt og målet om å separere syklende fra kjørende og gående trafikanter. 2. I planen må innarbeides universelle løsninger som gjør det mulig for mennesker med nedsatt funksjonsevne (som hørsel, syn og fysisk kapasiset) til å sykle trygt. 15

17 3. I det videre arbeidet med å utvikle et attraktivt og trygt sykkelveinett må spørsmålene knyttet til universell utforming og trygge gang- og sykkelveier for alle brukergrupper vies oppmerksomhet. Kommunalt råd for funksjonshemmede ønsker å bidra med brukerkompetanse i dette arbeidet. - Høringsuttalelse - NOU 2009 : 18 Rett til læring. Kommunalt råd for funksjonshemmede behandlet saken i møtet sak og 1. Kommunalt råd for funksjonshemmede slutter seg til hovedtrekkene i NOU 2009:18 Rett til læring og Byrådets høringsuttalelse. 2. KRFF vil understreke viktigheten av at PP-tjenesten i større grad bidrar i tilretteleggingen av det pedagogiske miljøet ved den enkelte skole og barnehage. 3. Det er ønskelig at Bergen kommunes uttalelse tar opp i seg begrepet universell utforming knyttet til begrepet "ekstra tilrettelegging i opplæringen". 4. KRFF støtter kommunens syn om at det ikke er hensiktsmessig å bygge ned nåværende kompetansemiljøer før noe annet av bedre kvalitet er på plass. - Høring : Løypemelding - Plan for habilitering og rehabilitering "Mot felles mål". Kommunalt råd for funksjonshemmede behandlet saken i møtet sak og 1. KRFF slutter seg til hovedtrekkene i Løypemelding - Plan for habilitering og rehabilitering "Mot felles mål", særlig prioritering av arbeidet med å videreutvikle (re)habilteringstilbudet til barn og unge med psykisk sykdom og barn og unge med fysisk funksjonsnedsettelse. 2. KRFF ber spesielt om at det må bli fortgang i arbeidet med boliger for unge med fysisk funksjonshemming. Saker rådet har sluttet seg til eller tatt til orientering og gitt muntlige innspill til : - Vegdirektoratet :Veileder/håndbok i universell utforming av vegsystemet. Innspill til høring.(sak 6-09) - Universell utforming av rullende materiell til jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane høring på forslag til ny forskrift. (sak 7-09) - Åsane Idretts- og fritidspark - høring. Varsel om oppstart av privat planarbeid og utlegging av planprogram til offentlig høring. (sak 8-09) - Forlengel se av Håkonsgaten til Nøstet og opprusting av Komediebakken og Teatergaten. Orientering v/r.g.eidsnes Statens vegvesen. (sak 24-09) - Sosiale formål - fordeling av tilskuddsmidler for ( sak 35-09) 16

18 - Bergen kommunale byggs kartlegging av kommunens off bygg mht tilgjengelighet /universell utforming. Muntlig orientering. (sak 43-09) - Informasjonsskilt for Krohnegården badeplass. (sak 52-09) - Ekstern evaluering av tjenesteområde 3 Eldre og særlig omsorgstrengende - rapport og plan for oppfølging. Høring. (sak 55-09) Uttalelser til mindre arealplan- og byggesaker : De løpende, mindre arealplan- og byggesaker er delegert til sekretariatet i samarbeid med representanten Svein Nord Kristiansen. Det er mest saker om varsel oppstart planarbeid og forslag til reguleringsplaner. Rådets uttalelser vektlegger prinsippet om universell utforming av ulike deler Noen saker hvor rådet inviteres til befaring eller prinsipielt viktige saker, behandles gjerne mer formelt i rådet. Eksempelvis : Arealplan for Mannsverk nærmiljøanlegg. Kommunalt råd for funksjonshemmede behandlet saken i møtet sak og KRFF slutter seg til planen med de merknader og innspill som fremkom i møtet. Særlig påpekes muligheten for en alternativ tilkomst fra sør, idet stigningsforholdet vil hindre rullestolsbrukere tilkomst til nærmiljøanlegget. Det vises også til momenter i referat fra befaring , vedlagt saken i møtet. Saker forøvrig belyst og tatt opp av KRFF : Følgende tema/spørsmål er tatt opp eller belyst i rådet, ofte med påfølgende brev til rette instans (saker med vedtatte uttalelser - se ovenfor): - spørsmålet om brukermedvirkning ved detaljutforming av den enkelte bolig for utviklingshemmede og fysisk funksjonshemmede (sak 2) - samarbeidsavtale med NAV vedr inkluderende rekrutteringsprosesser for mennesker med nedsatt funksjonsevne som søker stilling i kommunen (sak 2) - ønske om presisering av hvilke ytelser som knytter seg til bruk av ledsagerbevis ved arrangement el.l i en del off institusjoner (sak 3). - ønske om autoritativ vurdering av forholdet mellom antikvariske verdier og universell utforming i byggesaker - eks saken om inngangspartiet i "Godt brød" (sak 11) 17

19 - savner å få tilsendt viktige høringssaker, som lovendring mht å kombinere arbeid med omsorgsoppgaver - oppgave for sekretariatet (sak 12) - spm om navneendring av rådet til i henhold til dep's rundskriv om råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - endres ikke (sak 17) - ønske om å ta initiativ til forlengelse av prosjektstilling for universell utforming (sak 17) - spm om antallet parkeringsplasser for funksjonshemmede er endret etter diverse forandringer i bygatene (sak 19) - ønske om å møte andre råd i kommunene rundt Bergen og andre større byer (sak 19) - spm om hvor langt en er kommet med heis /rullestolsrampe på Nordnes sjøbad og tilsvarende på andre idrettsarenaer (sak 20) - spm om 4H-gårdenpå Garnes skal legges ned og ønske om svar på saken om rehabilitering av friluftsområde på Nordås (sak 21) - spm om kommunen skal fortsette med evt ulovlig bruk av sykehjem til fysisk funksjonshemmede (sak 27) - høy dørterskel inn i Hotel Grand Terminus, videreformidles av sekretariatet (sak 27) - spm om hvor mye opplæring det er i UU i kommunen, påse at UU tas hensyn til i rehabilitering av Mariakirken (sak 27) - likestillings- og diskrimineringsombudet har i mailkorrespondanse med sekretariatet lovet regionale konferanser om UU (sak 27) - dilemmaet om tidsbruk på arealplaner - spesifikk vurdering av detaljer krever mye tid, generelle kommentarer gis i oppstartsmeldingene + at større bevissthet om UU nå er innarbeidet hos saksbehandlerne (sak 27) - det formuleres et støtteskriv til Hordaland poliolags brev til fylkeskommunen vedr transporttjenesten for funksjonshemmede (sak 36) - orientering om SFO-liknende tilbud, STO, i Bergen for f.h. elever som trenger det fra klasse - det legges opp til statlige retningslinjer for slik ordning (sak 50) Harald Berge Breistein leder KRFF Tollak Hjelmervik rådssekretær 18

20 Vedlegg : Handlingsplan for Kommunalt råd for funksjonshemmede (Vedtatt , sak 25-08) Målsetting: Rådet er et lovpålagt, rådgivende organ for Bergen kommune, statlige etater på kommunalt nivå og andre offentlige instanser og institusjoner. Rådet arbeider etter en politisk målsetting om full deltakelse og likestilling for funksjonshemmede i samfunnet. FN s standardregler for like vilkår for mennesker med funksjonshemming er et sentralt redskap i dette arbeidet. Hensikt: En bedre hverdag for de funksjonshemmede og deres pårørende. Rådet skal i perioden arbeide med følgende saker: 1. Kommunens budsjett og økonomiplan 2. Saker som legges frem til politisk behandling i komiteer og bystyre 3. Saker som brukerorganisasjonene ber rådet ta opp 4. Saker som rådet selv tar initiativ til 5. Informasjonsarbeid 6. Rådet skal orienteres fast om aktuelle saker som er under arbeid i kommunen. Saker med interesse for funksjonshemmede skal legges frem på et tidlig tidspunkt i saksgangen. 7. Rådet skal se til at brukernes erfaring blir tatt med i saks- og planprosessen. For å følge opp mandatet som er nedfelt i retningslinjene for rådet vil rådet i perioden sette fokus på følgende saksområder i handlingsplanen: 1. Saker til politisk behandling 2. Boligsituasjonen for funksjonshemmede 3. Transportordningen 4. Tilgjengelighet 5. Barn og unge 6. Samarbeid med brukerorganisasjonene 1. Saker til politisk behandling. Her har rådet en spesiell oppgave i forhold til det å holde seg orientert om saker som er under behandling i komiteer og bystyret og generelt i det kommunale systemet. Rådet forventer at saker som omhandler de funksjonshemmede blir lagt fram for rådet, men i mange sammenhenger vil det være slik at rådsmedlemmene selv må følge med i det som foregår i det kommunale apparatet. Derfor vil et viktig virkemiddel være å opprette ansvarlige rådsmedlemmer for å følge opp arbeidet i komiteene. 19

21 Tiltak. Det velges 5 områdeansvarlige innen rådet som har et spesielt ansvar for å følge opp arbeidet i de respektive komiteene. Kfr. vedtak om fordeling av oppgaver De ansvarlige skal komme med forslag til uttalelser/innstillinger i forhold til de saker som behandles. Når viktige saker skal behandles i komitemøtene, kan rådet be om å få legge frem sitt syn i vedk. komite (deputasjoner). 2. Boligsituasjonen for funksjonshemmede Utviklingshemmede Allerede høsten 1994 vedtok Bergen bystyre at kommunen forpliktet seg til å bygge boliger til hjemmeboende psykisk utviklingshemmede. 14 år etter er behovet minst like stort. Antall registrerte utviklingshemmete i Bergen har de siste 10 årene økt med 278 personer til 1189, mens antallet boliger har økt med kun 139 til 471 (tabell vedlagt). Det er nødvendig å bygge/etablere minst 25 nye boenheter for psykisk utviklingshemmede årlig i inneværende periode. Dette arbeidet må prioriteres. Fysisk funksjonshemmede. Dagens situasjon må kartlegges og danne grunnlag for kommunenes fremtidige planer for utbygging av tilrettelagte boliger. Tiltak. Jobbe aktivt for å øke utbyggingstakten, slik at det tilrettelegges 25 boliger årlig for psykisk utviklingshemmede. Følge opp plan om boliger i bofelleskap innen 2011 for funksjonshemmete med omfattende pleiebehov. Be om boligplan for andre funksjonshemmete som ikke kan benytte seg av husbanktilskudd til utbedring av egen bolig. 3. Transportordningen Transportordningen administreres og bekostes i dag av Fylkeskommunen. Tilskuddet dekker bare noen få fritidsreiser i året ( kr. året). Kommunen bør som tidligere og som andre større byer (kfr. eks. Oslo s ordning), ha et supplerende ansvar. En stor prosent av de som er brukere av denne ordningen er hjemmehørende i Bergen. Kommunalt råd for funksjonshemmede skal være pådriver for en bedre ordning. Tiltak. Synliggjøre hvordan dagens ordning fungerer og fremme forslag til endringer og forbedringer. Arbeide for at kommunen engasjerer seg overfor fylkeskommunen i forhold til transportordningen og vurderer å gjeninnføre tidligere kommunal ordning. Samarbeide med Fylkeskommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne om ei uttale om kritiske punkt i anbudstekst for transporttjenester. 4. Tilgjengelighet Byrådet har lagt fram en melding om tilgjengelighet - universell utforming funksjonshemmede : Tilgjengelighetsmelding for Bergen. Intensjonen med meldingen er å sette fokus på problemstillingen overfor både planleggere og politikere, og samtidig få en bedre dialog med brukerorganiasjonene for de funksjonshemmede gjennom Kommunalt råd for funksjonshemmede. Tilgjengelighet omhandler også bruk av internett. Kommunen har et særskilt ansvar for å tilrettelegge sine internett sider for alle typer brukere, også for de funksjonshemmede. Ifølge meldingen skal kommunens publikumssider innen 2008 innfri kravene til universell utforming. 20

22 Tiltak. Rådet skal delta aktivt i prosjektgruppen for tilgjengelighet og universell utforming ifm utbygging av Damsgårssundet. Rådet skal bidra til oppfølging av den foreliggende tilgjengelighetsmeldingen. Bidra til å gjøre kommunens internettsider tilgjengelig for alle brukere. Følge opp kontakten med kommunens it-avdeling/info-avdeling. Utvikle hjemmeside for KRFF på internett. 5. Barn og unge Kommunalt råd for funksjonshemmede skal jobbe for å opprettholde muligheten for et 4. og 5. skoleår for utviklingshemmede i den videregående skolen. Tiltak. Være pådriver for at Bergen Kommune legger press på fylkeskommunen, be om at byrådsavdelingen gjennomfører samarbeidsmøter el.l. med fylkeskommunen 6. Samarbeid med brukerorganisasjonene Medlemmene av rådet representere ikke primært sine brukerorganisasjoner i rådet, men alle med nedsatt funksjonsevne. For at brukerorganisasjonene skal bli hørt er det viktig å opprettholde en løpende dialog med disse. Tiltak. Møter med brukerorganisasjoner/paraplyorganisasjoner for utveksling av synspunkter og erfaringsutveksling, samt innspill til aktuelle problemstillinger. Dette kan også gjøres i samarbeid med det fylkeskommunale rådet Vedlegg : Tabell for antall boliger for utviklingshemmete i 1997 og 2007 i forhold til antallet registrerte utviklingshemmete hjemmehørende i Bergen. Tidspunkt Leiligh. i bofellesskap mv. Ant. utv.hemmete i Bg Differanse

23 G R A F I S K S E N T E R B E R G E N K O M M U N E

Den 19. januar 2010 holdt Kommunalt råd for funksjonshemmede møte i 225 Rådhuset.

Den 19. januar 2010 holdt Kommunalt råd for funksjonshemmede møte i 225 Rådhuset. BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering Protokoll Kommunalt råd for funksjonshemmede Den 19. januar 2010 holdt Kommunalt råd for funksjonshemmede møte i 225 Rådhuset. Til stede: Forfall: Harald Berge Breistein

Detaljer

Den 19. mai 2011 holdt Kommunalt råd for funksjonshemmede møte i Bergen rådhus, møterom 225.

Den 19. mai 2011 holdt Kommunalt råd for funksjonshemmede møte i Bergen rådhus, møterom 225. BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering Protokoll Kommunalt råd for funksjonshemmede Den 19. mai 2011 holdt Kommunalt råd for funksjonshemmede møte i Bergen rådhus, møterom 225. Til stede: Svein Nord Kristiansen,

Detaljer

Den 07. april 2014 holdt Kommunalt råd for funksjonshemmede møte i Rådhuset, Teatersalen.

Den 07. april 2014 holdt Kommunalt råd for funksjonshemmede møte i Rådhuset, Teatersalen. BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg Protokoll Kommunalt råd for funksjonshemmede Den 07. april 2014 holdt Kommunalt råd for funksjonshemmede møte i Rådhuset, Teatersalen. Til stede: Egil Hope, Norsk Handikapforbund

Detaljer

Utkast til Håndbok 278 Universell utforming, Statens vegvesen. Høringsuttalelse.

Utkast til Håndbok 278 Universell utforming, Statens vegvesen. Høringsuttalelse. Dato: 2. februar 2009 Byrådssak 1047/09 Byrådet Utkast til Håndbok 278 Universell utforming, Statens vegvesen. Høringsuttalelse. HKMO BBY-4550-200601843-70 Hva saken gjelder: Bergen kommune er fra Statens

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/190 Sakstittel: RETNINGSLINJER FOR RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE I GRATANGEN KOMMUNE

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/190 Sakstittel: RETNINGSLINJER FOR RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/190 Sakstittel: RETNINGSLINJER FOR RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE I GRATANGEN KOMMUNE Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOVPÅLAGTE RÅD. Særskilte retningslinjer, basert på vedtatt reglement i Kommunestyresak 084/14

RETNINGSLINJER FOR LOVPÅLAGTE RÅD. Særskilte retningslinjer, basert på vedtatt reglement i Kommunestyresak 084/14 RETNINGSLINJER FOR LOVPÅLAGTE RÅD Særskilte retningslinjer, basert på vedtatt reglement i Kommunestyresak 084/14 Websak: 11/4853 27.10.2014 RETNINGSLINJER FOR LOVPÅLAGTE RÅD Særskilte retningslinjer, basert

Detaljer

Den 12. mars 2013 holdt Kommunalt råd for funksjonshemmede møte på møterom 227 i Rådhuset.

Den 12. mars 2013 holdt Kommunalt råd for funksjonshemmede møte på møterom 227 i Rådhuset. BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg Protokoll Kommunalt råd for funksjonshemmede Den 12. mars 2013 holdt Kommunalt råd for funksjonshemmede møte på møterom 227 i Rådhuset. Til stede: Forfall: Svein Nord Kristiansen,

Detaljer

Protokoll. BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg. Kommunalt råd for funksjonshemmede

Protokoll. BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg. Kommunalt råd for funksjonshemmede BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg Protokoll Kommunalt råd for funksjonshemmede Den 22. januar 2013 holdt Kommunalt råd for funksjonshemmede møte i Teatersalen. Til stede: Svein Nord Kristiansen, Landsforeningen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.03.08 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.08 Tid: Kl. 17.45 Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Protokoll. BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg. Kommunalt råd for funksjonshemmede

Protokoll. BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg. Kommunalt råd for funksjonshemmede BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg Protokoll Kommunalt råd for funksjonshemmede Den 10. september 2014 holdt Kommunalt råd for funksjonshemmede møte i Rådhuset, Teatersalen. Til stede: Forfall: Matthias Viktorson

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 09:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 09:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 25.03.2014 kl. 09:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Etablering av kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/8744 - /G10 Saksordfører:

Detaljer

Verdal kommune Samlet saksframstilling

Verdal kommune Samlet saksframstilling Verdal kommune Samlet saksframstilling Etablering av kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/8744

Detaljer

Helsenettverket ber om at det utarbeides en sak som kan behandles i alle kommunestyrene i forbindelse med budsjettforslaget 2012.

Helsenettverket ber om at det utarbeides en sak som kan behandles i alle kommunestyrene i forbindelse med budsjettforslaget 2012. Helsenettverk Lister Møtedato: 24.8.2011 Sak 6.11 Implementering Lister brukerutvalg Tidligere behandlet: Helsenettverk Lister 18.5.2011 Lister brukerutvalg 9.5.2011 Forslag fra Lister brukerutvalg vedtatt

Detaljer

Vedtekter for råd for funksjonshemmede fra 2012

Vedtekter for råd for funksjonshemmede fra 2012 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.12.2011 71983/2011 2010/1165 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/10 Råd for funksjonshemmede 06.12.2011 12/4 Komitè for levekår 26.01.2012

Detaljer

Den 16. februar 2016 holdt Kommunalt råd for funksjonshemmede møte i Teatersalen, Rådhuset.

Den 16. februar 2016 holdt Kommunalt råd for funksjonshemmede møte i Teatersalen, Rådhuset. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og omsorg Protokoll Kommunalt råd for funksjonshemmede Den 16. februar 2016 holdt Kommunalt råd for funksjonshemmede møte i Teatersalen, Rådhuset. Til stede: Forfall:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato:

Detaljer

HØRING OM TJENESTER OG TILTAK FOR UTVIKLINGSHEMMEDE

HØRING OM TJENESTER OG TILTAK FOR UTVIKLINGSHEMMEDE HØRING OM TJENESTER OG TILTAK FOR UTVIKLINGSHEMMEDE MANDAG 1. NOVEMBER 2010 BERGEN RÅDHUS Rådet for funksjonshemmede i Oslo v/ Aashild Korsgaard EN BYSTYRESAK OM EN SETNING BAKGRUNN 21. oktober 2009: Sak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Rådet for funksjonshemmede. Thea Bøsch Mikkelsen ( kunne ikke møtte) Roger Markussen Trine Mo Sandnes ( Sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Rådet for funksjonshemmede. Thea Bøsch Mikkelsen ( kunne ikke møtte) Roger Markussen Trine Mo Sandnes ( Sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Rådet for funksjonshemmede Møtested: Gratangen Rådhus - Studierommet Møtedato: 05.09.2016 Tid: 13:00-14:05 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Liv

Detaljer

Revisjonshistorie. Dato Versjon Beskrivelse Forfatter 6 juni Forslag til Strategiplan Jæger/Birkely

Revisjonshistorie. Dato Versjon Beskrivelse Forfatter 6 juni Forslag til Strategiplan Jæger/Birkely Strategiplan For arbeidsmetoder i Rådet Versjon Revisjonshistorie Dato Versjon Beskrivelse Forfatter 6 juni 2016 0.1 Forslag til Strategiplan Jæger/Birkely 5. September 2016 0.2 Revidert forslag

Detaljer

Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 14/ /

Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 14/ / Tjenesten for funksjonshemmede Møtereferat Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 14/300-8 1003/15 033 16.02.2015 Møtedato: 15.10.2014 Sted: Tynset Rådhus Tid: 13.00 15.30 Til stede: Referatet sendes til: Deltakerne

Detaljer

Rådet for funksjonshemmede

Rådet for funksjonshemmede Rådet for funksjonshemmede Årsmelding 2013 Sammensetning. Rådet for funksjonshemmede har inneværende periode slik sammensetning: Medlemmer - 2 politikere + 4 representanter fra ulike interesseorganisasjoner

Detaljer

Den 25. august 2015 holdt Kommunalt råd for funksjonshemmede møte i Rådhuset, Teatersalen.

Den 25. august 2015 holdt Kommunalt råd for funksjonshemmede møte i Rådhuset, Teatersalen. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og omsorg Protokoll Kommunalt råd for funksjonshemmede Den 25. august 2015 holdt Kommunalt råd for funksjonshemmede møte i Rådhuset, Teatersalen. Til stede: Forfall:

Detaljer

Høringssvar, endringer i barnehageloven- barn med særlige behov

Høringssvar, endringer i barnehageloven- barn med særlige behov ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Inger Mari Sørvig, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget Formannskapet Referanse: 2013/1371 / 5 Ordningsverdi: A21/&13

Detaljer

NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming

NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming NOU 2016:17 På lik linje Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming Bakgrunn Utviklingshemmede har vært utsatt for omfattende diskriminering og overgrep. Sentralinstitusjoner

Detaljer

Den 08. mars 2016 holdt Kommunalt råd for funksjonshemmede møte i Teatersalen.

Den 08. mars 2016 holdt Kommunalt råd for funksjonshemmede møte i Teatersalen. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og omsorg Protokoll Kommunalt råd for funksjonshemmede Den 08. mars 2016 holdt Kommunalt råd for funksjonshemmede møte i Teatersalen. Til stede: Forfall: Fra administrasjonen:

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Årsmelding 2016

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Årsmelding 2016 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Årsmelding 2016 Sammensetning Rådet for funksjonshemmede har inneværende periode slik sammensetning: Medlemmer 2 politikere + 4 representanter fra ulike Vararepresentanter

Detaljer

FOR REPRESENTASJON OG OPPNEVNING

FOR REPRESENTASJON OG OPPNEVNING Saksbehandler: Ingvild Røe, tlf. 75 51 29 09 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.6.2006 200300249-217 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 45-2006 REGIONALT

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Årsmelding 2016

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Årsmelding 2016 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Årsmelding 2016 Sammensetning Rådet for funksjonshemmede har inneværende periode slik sammensetning: Medlemmer 2 politikere + 4 representanter fra ulike Vararepresentanter

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. N-0032 Oslo Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 200502195-166 SARK-2000 10. desember 2007 LIGA Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven

Detaljer

Bilde:Regjeringen.no

Bilde:Regjeringen.no Bilde:Regjeringen.no Medlemmer For valgperioden 2011-2015 består Rådet av følgende medlemmer: Folkevalgte medlemmer: 1. Geir Jarle Sirås (SV), leder 2. Gunn Iversen Stokke (SP), nestleder 3. Brit Aune

Detaljer

Temaplan for universell utforming i Asker kommune Presentasjon TKF den 28. september 2017

Temaplan for universell utforming i Asker kommune Presentasjon TKF den 28. september 2017 i Asker kommune 2018-2021 Presentasjon TKF den 28. september 2017 GAP samfunnets krav F u n k s j o n s h e m m i n g individets forutsetninger Gap modellen Hva er universell utforming Det dreier seg om

Detaljer

Oslo kommune for eldre, helse og sosiale tjenester

Oslo kommune for eldre, helse og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester Byrådssak 1056/16 HØRINGSSVAR FRA OSLO KOMMUNE - RÅD I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER FOR UNGDOM, ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE

Detaljer

SAKS.FØMLEGG HØRING - UTKAST TIL LOV OM RÅD ELLER ANNEN REPRESENTASJON FOR MENNESKER MED FUNKSJONS- NEDSETTELSER MV

SAKS.FØMLEGG HØRING - UTKAST TIL LOV OM RÅD ELLER ANNEN REPRESENTASJON FOR MENNESKER MED FUNKSJONS- NEDSETTELSER MV SAKS.FØMLEGG \kcl l - l,re.7r>;ds og so.si,?ldzpartementet Vedlegg S'nr.o2.ooq a (5 5-lgr - V Arkivsaksnr.: 05/01367/002-033 &13 Behandles i: Fylkesutvalg Sak 10.03.2005 Rådet for funksjonshemmede Sak

Detaljer

Innspill til retningslinjer for feriereiser for mennesker med utviklingshemming i Bergen

Innspill til retningslinjer for feriereiser for mennesker med utviklingshemming i Bergen Hordaland Sogn og Fjordane NFU Bergen lokallag Handikappede Barns Foreldreforening Hordaland Norges Handikapforbund Bergen Bergen 08.09.2016 Byråd for helse og omsorg Rebekka Ljosland Bergen kommune Byrådsavdeling

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eldrerådet

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eldrerådet 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Eldrerådet Møtested: Dato: 04.10.2007 Tid: 19:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER tlf. 64 99 20

Detaljer

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 1 Denne handlingsplanen er en videreføring av Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2010 2013. DEL 1 KAPITTEL 1. INNLEDNING

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato:

Detaljer

Verdal kommune Rådmannen

Verdal kommune Rådmannen Verdal kommune Rådmannen Medlemmer Deres ref: Vår ref: LIER 2007/8744 Dato: 11.02.2008 Referat fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 7. februar 2008 Til stede: Trine Hallem, Lars Morten

Detaljer

Frivillighetsmelding

Frivillighetsmelding KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komitè næring, kultur og miljø 12.06.2012 012/12 SFO Komitè næring, kultur og miljø 18.09.2012 016/12 SFO Kommunestyret 04.10.2012

Detaljer

Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015.

Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015. Hedmark fylkes eldreråd Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015. Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale

Detaljer

Forslag til nye retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune

Forslag til nye retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune /13 Forslag til nye retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune SISS ESARK-0717-201303311-16 Hva saken gjelder: I forbindelse med rullering av HR-strategien for Bergen kommune,

Detaljer

Strategiplan for kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede. Vegard Johan Jæger, 2. november 2016

Strategiplan for kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede. Vegard Johan Jæger, 2. november 2016 Strategiplan for kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede Vegard Johan Jæger, 2. november 2016 Disposisjon - Hvorfor strategiplan? - Rammer - Hvordan jobbet vi frem planen - Strategiplan for

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING KOMMUNEDELPLAN OVERHALLA KOMMUNE

UNIVERSELL UTFORMING KOMMUNEDELPLAN OVERHALLA KOMMUNE Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling UNIVERSELL UTFORMING KOMMUNEDELPLAN OVERHALLA KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Vedtatt av kommunestyret i sak XX/13, den FORORD Diskriminerings-

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende fra administrasjonen møtte:

Møteprotokoll. Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Blåsalen på rådhuset Dato: 24.08.2009 Tidspunkt: 13:00 15.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Diana Johnsen Leder Alan Hutchinson Medlem Liv

Detaljer

/17. Godkjenning av protokoll ESARK Hva saken gjelder: Godkjenning av protokoll. Forslag til vedtak: Protokoll godkjennes

/17. Godkjenning av protokoll ESARK Hva saken gjelder: Godkjenning av protokoll. Forslag til vedtak: Protokoll godkjennes /17 Godkjenning av protokoll SMRI ESARK-0258-201700057-30 Hva saken gjelder: Godkjenning av protokoll Forslag til vedtak: Protokoll godkjennes Dato: 22. mars 2017 Sølvi Marie Risøy - saksbehandler Dette

Detaljer

/17. Godkjenning av årsmelding ESARK Hva saken gjelder: Godkjenning av årsmelding for Forslag til vedtak:

/17. Godkjenning av årsmelding ESARK Hva saken gjelder: Godkjenning av årsmelding for Forslag til vedtak: /17 Godkjenning av årsmelding SMRI ESARK-0258-201700057-43 Hva saken gjelder: Godkjenning av årsmelding for 2016 Forslag til vedtak: Årsmelding for 2016 godkjennes og oversendes videre politisk behandling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/15 15/511 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 09.04.15

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/15 15/511 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 09.04.15 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : 09.04.2015 Tid: 09:00 13:00 (NB! Fellesmøte med Eldrerådet

Detaljer

Årsrapport 2014 Kommunalt råd for funksjonshemmede (KRFF)

Årsrapport 2014 Kommunalt råd for funksjonshemmede (KRFF) Årsrapport 2014 Kommunalt råd for funksjonshemmede (KRFF) (vedtatt 03-06-15) Vedlegg 1: Kommunalt råd for funksjonshemmedes prioriterte oppgaver i 2014-2015 Årsrapport 2014 Kommunalt råd for funksjonshemmede

Detaljer

Melding til bystyret /09 ÅRSMELDING FUNKSJONSHEMMEDES RÅD

Melding til bystyret /09 ÅRSMELDING FUNKSJONSHEMMEDES RÅD Melding til bystyret 16.06.09-31/09 ÅRSMELDING 2008 FUNKSJONSHEMMEDES RÅD Funksjonshemmedes råd 2007 2011: Medlemmer og varamedlemmer i Funksjonshemmedes råd for perioden 2007 2011 er følgende: Medlemmer:

Detaljer

Høring - råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Høring - råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse Journalpost:16/39160 Saksnummer Utvalg/komite Dato 053/2016 Fylkestinget 25.04.2016 Komite for samferdsel 25.04.2016 Høring - råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Detaljer

Plan for psykisk helse Gode liv i et inkluderende samfunn

Plan for psykisk helse Gode liv i et inkluderende samfunn Plan for psykisk helse 2016-2020 Gode liv i et inkluderende samfunn Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet 051016 sak 97-16 og avga følgende innstilling: 1. Bystyret vedtar Plan for psykisk

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/07

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/07 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/07 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1 Møtetid: tirsdag 04. desember 2007 kl. 17.30 Sekretariat: Mary Ann Gursli, tlf.

Detaljer

Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser

Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser 2015-2016 Bydel Alna Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser 2015-2016 Lokal

Detaljer

Universell utforming

Universell utforming Universell utforming Bra for alle Nødvendig for noen fylkesstrategi for arbeidet med Universell Utforming i vest-agder 2012-2015 Fylkesmannen i Vest-Agder Vest-Agder fylkeskommune fylkesstrategi for arbeidet

Detaljer

Nord-Norge og Helse Nord RHF

Nord-Norge og Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Helse

Detaljer

Håndbok for Eidsberg kommune Del C

Håndbok for Eidsberg kommune Del C Håndbok for Eidsberg kommune Del C Interkommunalt samarbeid, andre rådsorganer Vedtatt i kommunestyret 20. juni 2013 K.sak 64/13 Innholdsfortegnelse: Innhold 1 REGLEMENT FOR EIDSBERG KOMMUNES REPRESENTANTER

Detaljer

Årsrapport 2012 for Kommunalt råd for funksjonshemmede (KRFF) (vedtatt.)

Årsrapport 2012 for Kommunalt råd for funksjonshemmede (KRFF) (vedtatt.) Årsrapport 2012 for Kommunalt råd for funksjonshemmede (KRFF) (vedtatt.) Årsrapport 2012 Kommunalt råd for funksjonshemmede (KRFF) Beretning/sammendrag 2012 har vært et spennende og utfordrende år for

Detaljer

Fylkesrådet i Nord -Trøndelag

Fylkesrådet i Nord -Trøndelag Arbeids- og =sosialdepartementet Vedlegg Fylkesrådet i Nord -Trøndelag Nord -Trøndelag fylkeskommune SAKSPROTOKOLL S.nr. aoyod.s/ /OS^ Sak nr. 39/2005 Arbeids - og sosialdepartementet - Utkast til lov

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/ G73 DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/ G73 DRAMMEN Notat Til : Bystyrekomite for helse, sosial og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/10209-7 G73 DRAMMEN 21.11.2007 SAMORDNET HELSE OG OMSORGSPLANLEGGING Innledning Alt planarbeid

Detaljer

/17. Godkjenning av protokoll ESARK Hva saken gjelder: Godkjenning av protokoll. Forslag til vedtak: Protokoll godkjennes

/17. Godkjenning av protokoll ESARK Hva saken gjelder: Godkjenning av protokoll. Forslag til vedtak: Protokoll godkjennes /17 Godkjenning av protokoll SMRI ESARK-0258-201700057-6 Hva saken gjelder: Godkjenning av protokoll Forslag til vedtak: Protokoll godkjennes Dato: 21. januar 2017 Sølvi Marie Risøy - saksbehandler Dette

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Birkebeinersalen Møtedato: Tid: 09:00 11:30 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Birkebeinersalen Møtedato: Tid: 09:00 11:30 SAKLISTE Lillehammer kommune Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Birkebeinersalen Møtedato: 11.09.2017 Tid: 09:00 11:30 Eventuelt

Detaljer

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Høring trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Vi takker for tilsendt forslag til trafikksikkerhetsplan for Hattfjelldal kommune.

Detaljer

Plan for psykisk helse Gode liv i et inkluderende samfunn

Plan for psykisk helse Gode liv i et inkluderende samfunn Plan for psykisk helse 2016-2020 Gode liv i et inkluderende samfunn Bergen bystyre behandlet saken i møtet 191016 sak 267-16 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret vedtar Plan for psykisk helse 2016 2020

Detaljer

Årsregnskap og måloppnåelse

Årsregnskap og måloppnåelse Årsregnskap og måloppnåelse Byrådsavdeling for helse og omsorg Komite for helse og sosial 25. april 2012 Disposisjon Innledning Regnskap 2011 Status / statistikk Måloppnåelse spesifikke mål Årsregnskap

Detaljer

MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf ,

MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf , Trysil kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Eldrerådet Dato: 28.04.2016 Møtested: Sønsthagen, Hagen Tidspunkt: 13:00 Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf 62 45

Detaljer

Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Møterom 2, Storgata 7, (Wielgården) Dato: Tidspunkt: 13:00

Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Møterom 2, Storgata 7, (Wielgården) Dato: Tidspunkt: 13:00 Halden kommune Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Møterom 2, Storgata 7, (Wielgården) Dato: 14.11.2016 Tidspunkt: 13:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA

LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA Postboks 8049 Dep 0031 Oslo tlf. 95 19 68 00/01 mail: post@diskrimineringsnemnda.no hjemmeside: www.diskrimineringsnemnda.no Sak nr. 17/2010 Sakens parter: A. Norsk

Detaljer

Sakspapir LOVFESTING AV MEDVIRKNINGSORDNING FOR UNGDOM

Sakspapir LOVFESTING AV MEDVIRKNINGSORDNING FOR UNGDOM Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Østre Toten ungdomsråd 22.10.2013 021/13 Barn, oppvekst og opplæring 28.10.2013 053/13 Kommunestyret 14.11.2013 080/13

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1996-2-RLI 08/471- SHO 19.03.2009

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1996-2-RLI 08/471- SHO 19.03.2009 Samferdselsdepartementet Signe Hovbrender Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1996-2-RLI 08/471- SHO 19.03.2009 FORSKRIFT OM UNIVERSELL UTFORMING AV RULLENDE MATERIELL TIL JERNBANE

Detaljer

STEINSPRANGET BARNEHAGE,

STEINSPRANGET BARNEHAGE, Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/10 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: STEINSPRANGET BARNEHAGE, Steinspranget 6 (NB: endret møtested for dette møtet) Møtetid:

Detaljer

Universell utforming. Diskriminerings-og Tilgjengelighetsloven. av Kristian Lian organisasjonskonsulent NHF Trøndelag

Universell utforming. Diskriminerings-og Tilgjengelighetsloven. av Kristian Lian organisasjonskonsulent NHF Trøndelag Universell utforming Diskriminerings-og Tilgjengelighetsloven av Kristian Lian organisasjonskonsulent NHF Trøndelag Parkeringsplasser 5-10% av p-plassene, minimum 1 plass ved alle bygg NHF mener det alltid

Detaljer

Gjesdal kommunes høringssvar NOU 2016:2017 På lik linje

Gjesdal kommunes høringssvar NOU 2016:2017 På lik linje Gjesdal kommunes høringssvar NOU 2016:2017 På lik linje Gjesdal kommune synes det er bra med denne gjennomgangen for å sette fokus på de utfordringer som noen av våre innbyggere og tjenestemottakere har.

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen 2017-2020 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 25.02.2016 h Nord-Aurdal kommune Foto: Helge Halvorsen I Innhold Kommunedelplan for trafikksikkerhet - planprogram INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

REGLEMENT FOR BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE I NES KOMMUNE (Revidert av BUK 05/ og vedtatt i kommunestyret 26/ )

REGLEMENT FOR BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE I NES KOMMUNE (Revidert av BUK 05/ og vedtatt i kommunestyret 26/ ) REGLEMENT FOR BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE I NES KOMMUNE (Revidert av BUK 05/09 2017 og vedtatt i kommunestyret 26/09 2017) 1. Formål Gjennom barn og unges kommunestyre (BUK) skal barn og ungdom i Nes: 1.

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Årsmelding 2012 Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale og kommunale eldreråd. I henhold til vedtaket har fylkeskommunale eldreråd vært lovpålagt fra

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 24.05.2016 16/7554 16/36903 Saksbehandler: Thomas Soløst Saksansvarlig: Anne Margrethe Lindseth Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadminstrsjonen. Møteinnkalling 6/04

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadminstrsjonen. Møteinnkalling 6/04 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadminstrsjonen Møteinnkalling 6/04 Møte: Eldrerådet Vararepresentanter oppfordres til å møte Møtested: Ryensvingen 1, plenumsalen Møtetid: Mandag 08. november 2004 kl.

Detaljer

Universell Utforming

Universell Utforming Universell Utforming bra for alle nødvendig for noen Fylkesstrategi for arbeidet med universell utforming i Vest-Agder 2008-2011 Foto: Arve Lindvig Vest-Agder Fylkeskommune Fylkesmannen i Vest-Agder Foto:

Detaljer

Målet med denne undersøkelsen er å kartlegge hvordan eldreråd er organisert og hvordan de fungerer.

Målet med denne undersøkelsen er å kartlegge hvordan eldreråd er organisert og hvordan de fungerer. Målet med denne undersøkelsen er å kartlegge hvordan eldreråd er organisert og hvordan de fungerer. 1. Hva slags eldreråd har kommunen etablert? ETT KRYSS MULIG 1: Kommunalt eldreråd 2: Interkommunalt

Detaljer

REGLEMENT FOR UNGDOMMENS BYSTYRE BERGEN KOMMUNE

REGLEMENT FOR UNGDOMMENS BYSTYRE BERGEN KOMMUNE Saksnr.: 022-200803939-1 REGLEMENT FOR UNGDOMMENS BYSTYRE BERGEN KOMMUNE 1 - Formålet med Ungdommens bystyre Ungdommens bystyre bygger på en erkjennelse av at det er barn og unge som vet best hvordan det

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nesodden kommune - Nesodden kommune en kommune for alle!

ÅRSRAPPORT FOR Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nesodden kommune - Nesodden kommune en kommune for alle! ÅRSRAPPORT FOR 2010 Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nesodden kommune - Nesodden kommune en kommune for alle! FORMÅL Rådet for funksjonshemmede i Nesodden kommune har som formål å bidra til

Detaljer

Berg kommune Oppvekst

Berg kommune Oppvekst Berg kommune Oppvekst Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen 9291 TROMSØ Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Vår dato: 09/894 233 ADM/OPV/SA Skaland, 28.10.2009 SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/73-8 Arkiv: 143 Saksbehandler: Per Prebensen FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM - KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE OG SOSIAL

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/73-8 Arkiv: 143 Saksbehandler: Per Prebensen FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM - KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE OG SOSIAL SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/73-8 Arkiv: 143 Saksbehandler: Per Prebensen Sakstittel: FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM - KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE OG SOSIAL 2018-2025 Planlagt behandling: Kommunestyret Planutvalget

Detaljer

Brukermedvirkning på systemnivå i Arbeids- og velferdsetaten.

Brukermedvirkning på systemnivå i Arbeids- og velferdsetaten. Brukermedvirkning på systemnivå i Arbeids- og velferdsetaten. 1. INNLEDNING: Arbeids- og velferdsetaten skal legge til rette for kontakt med representanter for etatens brukergrupper. Brukermedvirkning

Detaljer

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om BRUKERMEDVIRKNING LEDELSENS TILRETTELEGGING NSH 22.05.03 Sentrale føringer Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/10

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/10 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 8/10 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 08. november 2010 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Protokoll. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og omsorg. Kommunalt råd for funksjonshemmede

Protokoll. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og omsorg. Kommunalt råd for funksjonshemmede BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og omsorg Protokoll Kommunalt råd for funksjonshemmede Den 26. august 2016 holdt Kommunalt råd for funksjonshemmede møte i Teatersalen. Til stede: Anne-Lise Aanes,

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Råd for funksjonshemmede

Alta kommune. Møteprotokoll. Råd for funksjonshemmede Alta kommune Møteprotokoll Råd for funksjonshemmede Møtested: Komagfjord Rådhuset Møtedato: 10.12.2013 Tid: 09:00 12:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Bjørnar Sparboe Simonsen KYST Nestleder

Detaljer

Den 14. juni 2011 holdt Kommunalt råd for funksjonshemmede møte i Bergen rådhus møterom 225.

Den 14. juni 2011 holdt Kommunalt råd for funksjonshemmede møte i Bergen rådhus møterom 225. BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering Protokoll Kommunalt råd for funksjonshemmede Den 14. juni 2011 holdt Kommunalt råd for funksjonshemmede møte i Bergen rådhus møterom 225. Til stede: Svein Nord Kristiansen,

Detaljer

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Rådet for funksjonshemmede. Dato: Tidspunkt: 13:00. Underskrifter: Følgende medlemmer møtte:

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Rådet for funksjonshemmede. Dato: Tidspunkt: 13:00. Underskrifter: Følgende medlemmer møtte: ØVRE EIKER KOMMUNE Utvalg: Møtested: Rådet for funksjonshemmede Rådhuset, Hokksund Dato: 09.03.2017 Tidspunkt: 13:00 Følgende medlemmer møtte: Møteprotokoll Liv Nedberg Fredriksen Solveig Totland Jenny

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/14 Eldrerådet 20.01.2014 4/14 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 20.01.2014 4/14 Hovedutvalg for helsevern

Detaljer

Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag:

Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag: Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg - 11.08.2009 Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag: Som medlemmer i utvalget oppnevnes: Steinar Gundersen, V, Lill Jorunn B. Larsen, KrF, Liv

Detaljer

Nye retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere

Nye retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere Byrådssak 1575 /13 Nye retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere SISS ESARK-0717-201303311-17 Hva saken gjelder: I forbindelse med rullering av HR-strategien for Bergen kommune, behandlet

Detaljer

Den 07. desember 2009 holdt Eldrerådet møte i Møterom 224.

Den 07. desember 2009 holdt Eldrerådet møte i Møterom 224. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og inkludering Protokoll Eldrerådet Den 07. desember 2009 holdt Eldrerådet møte i Møterom 224. Til stede: Berit Strandborg (NPF) Kjell Nesse (LOP) Harald Mjelde

Detaljer

Dato: 23. februar Høringsuttalelse: Høring om lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Dato: 23. februar Høringsuttalelse: Høring om lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Dato: 23. februar 2009 Byrådssak 82/09 Byrådet Høringsuttalelse: Høring om lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen KJMD SARK-03-200900912-21 Hva saken gjelder: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Den 03. juni 2015 holdt Kommunalt råd for funksjonshemmede møte i Rådhuset, Teatersalen. Møtet startet kl

Den 03. juni 2015 holdt Kommunalt råd for funksjonshemmede møte i Rådhuset, Teatersalen. Møtet startet kl BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og omsorg Protokoll Kommunalt råd for funksjonshemmede Den 03. juni 2015 holdt Kommunalt råd for funksjonshemmede møte i Rådhuset, Teatersalen. Til stede: Forfall:

Detaljer

Lillehammer Seniorråd Årsmelding 2016

Lillehammer Seniorråd Årsmelding 2016 Lillehammer Seniorråd Årsmelding 2016 1 Sammensetning Seniorrådet har inneværende periode slik sammensetning: Medlemmer 1 politiker og 4 representanter fra ulike Vararepresentanter interesseorganisasjoner

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00

Detaljer