Læringsmiljøutvalget ved Handelshøyskolen BI i Oslo Møte tirsdag Saksvedlegg 001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Læringsmiljøutvalget ved Handelshøyskolen BI i Oslo Møte tirsdag 14.03.2006 Saksvedlegg 001"

Transkript

1 Læringsmiljøutvalget ved Handelshøyskolen BI i Oslo Møte tirsdag Saksvedlegg 001 Forslag til nye retningslinjer for tilrettelagt eksamen 1. Informasjon i Studiehåndboken - Muligheten for å få utlevert studenten er dyslektiker ved eksamen spesifiseres - Muligheten til å skrive engelsk, svensk eller dansk ved norsk eksamen spesifiseres - Muligheten for alternativ eksamensform (f.eks muntlig gjennomføring av en skriftlig skoleeksamen) spesifiseres - Diabetes og allergi trekkes frem som lidelser som generelt ikke gir forlenget tid ved eksamen 2. Forslag til bekreftelse om oppbevaring av dokumentasjon ved kronisk lidelse - Nødvendig etter spesifisering i ny forskrift Forslag til søknadsskjema for tilrettelagt eksamen - Mulighet for å krysse av for Søker om at dokumentasjon oppbevares i hele studieperioden på skjemaet - Krav om at dokumentasjon skal ettersendes senest tre uker før (første) eksamensdato 4. Forslag til følgebrev for lege eller annen sakkyndig, samt skjema som skal fylles ut av lege/sakkyndig - Kan skape større bevissthet hos lege/spesialist når en kandidat ønsker dokumentasjon på behov for tilrettelagt eksamen. På denne måten kan man muligens redusere antall lite gjennomtenkte attester. - Følgebrevet og skjemaet som lege/sakkyndig skal fylle ut gir et mye bedre besluttingsgrunnlag for eksamensansvarlige i saksbehandlingen. 1 av 12

2 1. Informasjon i Studiehåndboken Tilrettelagt eksamen Det vises til Forskrift om studier og eksamen (studiereglement) ved Handelshøyskolen BI, 3-8 Spesiell tilrettelegging av eksamen. Kandidater som på grunn av sykdom, lese- og skrivevansker eller som følge av andre dokumenterte forhold har nedsatt yteevne i eksamenssituasjonen, har krav på tilrettelagt skoleeksamen etter søknad til studiestedet innen angitte frister. Generelt Tilrettelagt eksamen skal ikke gi kandidaten fortrinn i eksamenssituasjonen, men tilretteleggingen skal i størst mulig grad fungere som en kompensasjon for fysiske eller psykiske begrensninger i eksamensitasjonen. Dersom en kandidat forsøker å tilegne seg uberettiget fordel ved eksamen, f.eks. ved bruk av falsk legeerklæring og tilrettelagt eksamen som følge av dette, vil saken bli behandlet som forsøk på fusk etter Forskrift om studier og eksamen Hvilken tilrettelegging som innvilges vurderes av administrative og faglige rådgivere ved Handelshøyskolen BI. Det vil ikke alltid være samsvar mellom hva kandidaten selv mener er optimalt å kreve av tilrettelegging i forhold til hvilken tilrettelegging som kan godkjennes. Det gis normalt ikke forlenget tid eller andre former for tilrettelagt eksamen i forbindelse med hjemmeeksamen og andre innleveringsarbeider. Dersom du blir syk under skoleeksamen eller i forbindelse med hjemmeeksamen, se <Sykefravær>. Søknadsfrist Uke 40 i høstsemesteret Uke 10 i vårsemesteret Søknadsfristen er endelig. Skjemaer mottatt etter fristens utløp vil normalt ikke bli vurdert. Unntak fra søknadsfristene gis dersom det inntreffer akutte tilfeller, eller dersom årsaken har inntruffet, eller det har blitt stilt en diagnose, etter angitt søknadsfrist og dette kan dokumenteres. Ved tilfeller av akutt sykdom/plage skal eksamenskontoret kontaktes snarest mulig i forkant av eksamen/eksamensperiode og søknad samt dokumentasjon skal legges frem. Alle som innvilges tilrettelagt eksamen vil motta et eget bekreftelsesbrev som må fremvises på oppfordring i eksamenslokalet. Søknadsskjema sammen med dokumentasjon må leveres for hver eksamensperiode, selv om det er vedvarende årsaker til tilretteleggingen. 2 av 12

3 Skjema Søknadsskjema Følgebrev og skjema for lege/sakkyndig Leveres til: Aktuelt studiested Krav til dokumentasjon Dokumentert begrunnelse fra sakkyndig person (lege, psykolog eller lignende) må følge med søknaden. Viktig: Et <følgebrev> (link til følgebrev) samt <skjema for lege/sakkyndig> (link til skjema) skal presenteres og fylles ut av lege/sakkyndig. Dokumentasjonen må være datert det semesteret kandidaten skal avlegge eksamen, samt forsvarlig stemplet og signert. Uttalelse fra fysioterapeut og/eller kiropraktor godkjennes ikke uten uttalelse fra lege i tillegg. Dokumentasjonen må inneholde en spesifikasjon av behovet for tilrettelegging i eksamenssituasjonen. Ved enkeelte kroniske (varige) lidelser er det tilstrekkelig at forholdet dokumenteres ved første gangs søknad og eventuelt ved senere endringer i lidelsen, når eksamenskontoret har utstedt bekreftelse på at attesten er gyldig for hele studieperioden. I slike tilfeller er det studiestedet som avgjør hvorvidt dokumentasjonen kan ha gyldighet for flere semester, jf 3-8 c) i Forskrift om studier og eksamen ved Handelshøyskolen BI. Dokumentasjonen må i slike tilfeller ikke være eldre enn 10 år. Det må likevel alltid søkes om utvidet tid/tilrettelegging for hver eksamensperiode. Ta kontakt med eksamensansvarlig ved ditt studiested dersom du er i tvil om du har krav på tilrettelagt eksamen eller ei. Former for tilrettelagt skoleeksamen Forlenget tid til eksamen Ved tre timers eksamen gis: 30 minutter i tillegg Ved fire timers eksamen gis: 45 minutter i tillegg Ved fem og seks - 5 og 6 - timers eksamen gis: 60 minutter i tillegg Det gis ikke forlenget tid til eksamen med én og to timers varighet. Heller ikke til hjemmeeksamen, fagoppgave eller prosjektarbeid innvilges det forlenget tid. Vi gjør oppmerksom på at kandidater som har fått innvilget forlenget tid til eksamen skal sitte på anviste plasser, men også som oftest må sitte i samme eksamenslokaler som øvrige kandidater. Dette kan medføre noe støy når ordinær eksamenstid er utløpt. Bruk av PC som hjelpemiddel Det er anledning til å søke om å få benytte PC ved skriftlige skoleeksamener. Dette er særlig aktuelt for kandidater med lese- og skrivevansker og kandidater som har fysiske problemer med håndskrift (seneskjedebetennelse og annen fysisk funksjonshemming). Vi gjør oppmerksom på at det ikke egner seg å benytte PC ved alle typer eksamener, og at søknadsskjema må fylles ut nøyaktig på dette punkt. Det er f.eks. ikke mulig å benytte PC ved flervalgseksamener, og lite hensiktsmessig ved eksamensformer med hovedvekt på tallmateriale eller mange modeller. 3 av 12

4 Ved spesiell tilrettelegging med bruk av PC som hjelpemiddel er det ikke tillatt å benytte seg av Internett eller Excel-program, men kun Word (tekstbehandling) dersom ikke annet er oppgitt. Ethvert forsøk på å benytte andre program enn Word, eller benytte egne tidligere lagrede dokumenter vil bli betraktet som forsøk på fusk. Det er kandidatens ansvar å gjøre seg kjent med nødvendige funksjoner på PC som f.eks. lagring av dokumenter, stavekontroll osv. Kontakt ditt studiested for nærmere informasjon om praktisk gjennomføring. Møbler og annet ekstrautstyr Kandidater med fysiske plager har anledning til å søke om spesialbord, stol med reguleringsmuligheter eller lignende. Kandidaten må selv orientere studiestedet om krav til møbel. Studiestedet vurderer om det er anledning til å imøtekomme kandidatens behov eller om kandidaten selv, enten privat eller via hjelpemiddelsentral/trygdekontor, må fremskaffe spesialhjelpemidler (forstørret dataskjerm, innretninger til toalett o.l.) Tolk/assistent Kandidater som er svært hørselshemmet, synshemmet eller har annen sterk funksjonshemming kan ha med seg tolk eller personlig assistent ved skoleeksamener. Studiestedet må orienteres om dette, og praktisk avklaring om hvor tolk eller personlig assistent oppholder seg under selve eksamen avklares med eksamensstedet. Annet I enkelte tilfeller kan det være behov for å få et forstørret eksamenssett dersom kandidaten har nedsatt syn, føre inn besvarelsen på ark uten gjennomslag eller skrive med tusjpenn fremfor kulepenn på bakgrunn av fysiske begrensninger, få oppgaveteksten lest inn på lydfil e.l. Dersom slike eller lignende tilrettelagte tilbud er aktuelle for deg, må du legge ved et følgeskriv til søknad om tilrettelagt eksamen hvor du forklarer dine behov. Behovene må også være dokumentert fra sakkyndig person. Kandidater med lese og skrivevansker kan fritt få utlevert klistremerker som opplyser sensor om at kandidaten er dyslektiker. Slike klistremerker deles ut ved henvendelse til administrativ ansvarlig under eksamen, og det er ikke nødvendig å ha søkt om dette på forhånd. Særskilte ordninger med hensyn til eksamensgjennomføringen I enkelte tilfeller kan det gis mulighet for å gjennomføre en eksamen på en annen måte en den er planlagt ut i fra kursbeskrivelsen, på bakgrunn av funksjonsnedsettelse (f.eks dysleksi). Muligheter for slike særskilte ordninger besluttes i samråd mellom administrasjonen og kursansvarlig, etter vurdering av søknad og den dokumentasjon som fremlegges. Vanlige årsaker for tilrettelagt eksamen Kvinner som ammer Kvinner som ammer kan etter søknad få innvilget pauser og forlenget tid til dette. Praktisk håndtering må avklares med studiestedet. 4 av 12

5 Lese- og skrivevansker Kandidater med lese- og skrivevansker har krav på forlenget eksamenstid eller andre individuelt tilpassede tilretteleggingstiltak etter nærmere avtale. Normalt innvilges forlenget tid til eksamen og/eller bruk av PC med stavekontroll. Du kan også be studiestedet om å legge ved en anonymisert attest ved besvarelsen som sendes til sensur, eller be om å få utlevert klistrelapper som gjør sensor oppmerksom på dine lese- og skrivevansker. Ta kontakt med studiestedet dersom du har ytterligere behov for tilrettelegging. Seneskjedebetennelse Det kan innvilges bruk av tusj eller blyant for kandidater med senebetennelse og som ikke kan skrive hardt nok med kulepenn til å bruke vanlige gjennomslagsark. Ved kroniske og alvorlige plager kan det innvilges utvidet tid. Dette må i så fall dokumenteres. I enkelte tilfeller hvor kandidater ikke kan/eller vil ha vanskelig for å kunne gjennomføre eksamen uten at de får bruke PC kan dette også innvilges. Dette må da stå eksplisitt i attesten. Fysisk funksjonshemming Fysisk funksjonshemming kan være kronisk eller midlertidig, medfødt eller ervervet lidelse. Dersom du har en fysisk funksjonshemming som innvirker på eksamenssituasjonen har du også krav på tilrettelagt eksamen. Psykiske årsaker Psykiske problemer (eksamensangst, sorg, konsentrasjonsproblemer) må dokumenteres, men kan komme til vurdering for tilrettelagt eksamen. Kandidater med annet morsmål (1. språk) enn norsk At kandidater har annet morsmål enn norsk er ikke grunnlag for å få innvilget forlenget tid til eksamen. Kandidater med annet morsmål enn norsk har imidlertid anledning til å benytte norsk-norsk ordbok etter særskilt søknad om dette til studiestedet. Kandidater kan fritt velge å besvare eksamensoppgaver på engelsk, svensk eller dansk, uten å på forhånd ha søkt om dette. Årsaker/funksjonshemminger som normalt ikke gir tilrettelagt eksamen Allergi Allergi gir i utgangspunktet ikke grunnlag for ekstra tid til eksamen. Medisiner mot allergi gir stort sett lite bivirkninger. Det er derfor vanligvis ikke grunnlag for å si at kandidatene har en urimelig ulempe i eksamenssituasjonen. Allergi blir derfor behandlet som en akutt plage/sykdom. Kandidater som påberoper seg forlenget eksamenstid på bakgrunn av allergi må levere legeattest som er datert tidligst 5 dager før første eksamensdato sammen med søknad, senest tre dager før eksamensdagen. Legeattesten må dokumentere hva slags allergiplager det gjelder. Det kan ikke påregnes å få utvidet eksamenstid dersom sesongen for vedkommende allergi er over. Diabetes Diabetes gir i utgangspunktet ikke grunnlag for ekstra tid til eksamen. Personer som har hatt diagnosen over lengre tid og som er riktig regulert har liten risiko for å oppleve føling i en eksamenssituasjon. Diabetes blir derfor behandlet som en akutt 5 av 12

6 plage/sykdom. Kandidater som i samråd med lege/spesialist påberoper seg forlenget tid på bakgrunn av diabetes skal henvende seg snarest mulig til eksamenskontor/studiested. 6 av 12

7 2. Forslag til bekreftelse om kronisk lidelse Studentens navn Adresse Postnr. / -sted Sted, dato Bekreftelse på oppbevaring av dokumentasjon til tilrettelagt eksamen i hele studietiden Vi viser til søknad om tilrettelagt eksamen, hvor du spesifiserer at du ønsker at din dokumentasjon gjøres gyldig for hele din studietid. Dette er innvilget på bakgrunn av den dokumentasjon du har vedlagt din søknad. Ved fremtidige søknader om tilrettelagt eksamen behøver du ikke å legge ved dokumentasjon på nytt. Unntaket er hvis det forekommer endringer i lidelse/funksjonshemming i løpet av studieperioden. Merk at du allikevel alltid må søke om tilrettelegging forut for hver eksamensperiode. Frist er uke 10 i vårsemesteret og uke 40 for høstsemesteret. Dokumentasjonen bekrefter følgende tilrettelegging : Fjern det som ikke passer: Forlenget tid Bruk av PC Behov for møbler eller annet utstyr Tolk/assistent Annet: Dokumentasjonen vil bli oppbevart ved BI XXX Ta kontakt med undertegnede dersom noe er uklart. Med vennlig hilsen Handelshøyskolen BI BI XXXX Ditt navn Tittel telefonnummer / e-postadresse 7 av 12

8 3. Forslag til søknadsskjema for tilrettelagt eksamen SØKNAD OM TILRETTELAGT EKSAMEN Søknadsfrist: Uke 10 (vårsemester) Uke 40 (høstsemester) Mottatt dato: Fylles ut av studenten: Etternavn, fornavn Studentnummer Adresse E-post Postnr. Poststed Telefon Søknaden gjelder kun for EN eksamensperiode. Leveres til ditt studiested. Eksamenskode Kursnavn Forlenget tid PC Annet 1 1 Annen form for tilrettelegging/hjelpemidler må redegjøres på baksiden eller i eget vedlegg til søknaden. Søknaden må dokumenteres med legeattest/logopedattest datert i inneværende semester. Mer informasjon finner du på og i Forskrift om studier og eksamen (studiereglement) ved Handelshøyskolen BI, 3-8 Spesiell tilrettelegging av eksamen. Dokumentasjon er vedlagt Dokumentasjon ettersendes 2 2 Må ettersendes senest tre uker før (første) eksamensdato. Dokumentasjon er levert tidligere Søker om at dokumentasjon oppbevares i hele studieperioden.. 3 Gjelder kun dersom årsaken er kronisk og etter avtale om oppbevaring av attest hos eksamenskontor/studieadministrasjon. Fylles ut av BI: Ovennevnte søknad er innvilget: Ja Nei Dato: Sign. eksamensansvarlig 8 av 12

9 4. Forslag til følgebrev til lege eller annen sakkyndig, samt skjema som skal fylles ut av lege/sakkyndig Følgebrev til lege eller annen sakkyndig, samt skjema som skal fylles ut av lege/sakkyndig Følgende informasjon og søknadsskjema medbringes lege/sakkyndig: Krav til dokumentasjon ved søknad om tilrettelegging ved eksamen Kandidater som av medisinske eller andre grunner har behov for tilrettelegging ved eksamen, må søke om dette innen gjeldende frister. Søknadsfrister for tilrettelegging ved eksamen: Eksamener i vårsemesteret: uke 10 Eksamener i høstsemesteret: uke 40 Særordninger kan innvilges, men bare når særlige grunner taler for det. Det er ikke tilstrekkelig å dokumentere handikap/lidelse, eller diagnose som kan ha betydning i eksamenssituasjonen. Forutsetningen for tilrettelegging er at studenten har en vesentlig vanskeligere eksamenssituasjon enn andre kandidater. Særordninger skal ha som formål å oppveie de ulemper funksjonshemmingen medfører, samtidig som man i størst mulig grad skal sørge for at samtlige eksamenskandidater prøves likt. De tiltak som anbefales, skal derfor være tilstrekkelige, men ikke nødvendigvis optimale. Det dokumenterte handikapet skal avhjelpes, uten at kandidater gis særfordeler. Det skal gå fram av dokumentasjonen hvilke behov studenten har ved eksamen og hva slags tilrettelegging som er nødvendig. Konklusjonen skal gjøre det mulig for saksbehandler å bestemme hvilke tiltak som bør iverksettes for å lette eksamenssituasjonen for den enkelte student. Det skal også gå fram av dokumentasjonen om funksjonshemningen/lidelsen er permanent/kronisk og av den grunn gir grunnlag for permanente særordninger. Handelshøyskolen BI foretrekker at vedlagte skjema brukes, men annen utfyllende attest kan også aksepteres. Studenten må søke studiestedet om tilrettelegging forut for hver eksamensperiode til de frister som er angitt ovenfor. Søknadsskjemaet som studenten skal fylle ut er lenket opp i Handelshøyskolen Bis Studiehåndbok på nett: <LINK> Søknadsskjemaet kan også eventuelt hentes ved Bis studiesteder. Dokumentasjon må også vedlegges hver gang, med mindre studenten har godkjent en attest der det fremgår at funksjonshemmingen er kronisk, og studenten har mottatt en bekreftelse på at dokumentasjonen vil gjelde for hele studieperioden. Søknader om særordninger behandles konfidensielt av eksamenskonsulent ved hvert studiested. På bakgrunn av ovennevnte opplysninger ber vi lege/sakkyndig fylle ut vedlagte skjema. Studenten må samtykke i at opplysninger blir gitt. 9 av 12

10 For mer informasjon se Handelshøyskolen Bis Studiehåndbok på web: Eksamensinformasjon Tilrettelagt eksamen. Kort om noen vanlige tilstander Allergi Allergi gir i utgangspunktet ikke grunnlag for ekstra tid til eksamen. Medisiner mot allergi gir stort sett lite bivirkninger. Det er derfor vanligvis ikke grunnlag for å si at studentene har en urimelig ulempe i eksamenssituasjonen. Allergi blir derfor behandlet som en akutt plage/sykdom. Studenter som påberoper seg forlenget eksamenstid på bakgrunn av allergi må levere legeattest som er datert tidligst 5 dager før første eksamensdato sammen med søknad, senest tre dager før eksamensdagen. Legeattesten må dokumentere hva slags allergiplager det gjelder. Det kan ikke påregnes å få utvidet eksamenstid dersom sesongen for vedkommende allergi er over. Lese og skrivevansker Studenter med lese- og skrivevansker har krav på forlenget eksamenstid eller andre individuelt tilpassede tilretteleggingstiltak på bakgrunn av dokumentasjon. Normalt innvilges forlenget tid til eksamen og/eller bruk av PC med stavekontroll. Annen tilrettelegging må dokumenteres spesielt. Studenten kan også be studiestedet om å legge ved en anonymisert attest/bekreftelse på lese og skrivevansker, ved besvarelsen som sendes til sensur, eller be om å få utlevert klistrelapper som gjør sensor oppmerksom på lese- og skrivevansker. Seneskjedebetennelse Det kan innvilges bruk av tusj eller blyant for kandidater med senebetennelse og som ikke kan skrive hardt nok med kulepenn til å bruke vanlige gjennomslagsark. Ved kroniske og alvorlige plager kan det innvilges utvidet tid. Dette må i så fall dokumenteres. I enkelte tilfeller hvor studenter ikke kan/eller vil ha vanskelig for å kunne gjennomføre eksamen uten at de får bruke PC kan dette også innvilges. Dette må da stå eksplisitt i attesten. 10 av 12

11 Skjema fra lege/sakkyndig i forbindelse med søknad om tilrettelegging ved eksamen (Må fylles ut for at søknad om tilrettelagt eksamen skal kunne behandles) Pasientens navn: Adresse: Fødselsdato:.. Hvor lenge er attesten gyldig:. 1. Kort beskrivelse av sykdom/funksjonshemming/diagnose: 2. Er sykdommen/funksjonshemmingen permanent? Ja Nei Eventuell beskrivelse av situasjonen: 3. Er sykdommen akutt? Ja Nei Eventuell beskrivelse av situasjonen: 4. Fører sykdom/funksjonshemmingen til spesielle problemer under eksamen? - skriftlig skoleeksamen Ja Nei Eventuell beskrivelse av situasjonen: 5. Er yteevnen vesentlig nedsatt i spesielle perioder? Ja Nei Eventuelt når? 6. Er særtiltak nødvendig for at studenten skal kunne gjennomføre eksamen? Ja Nei 11 av 12

12 7. Hvilke tiltak mener du må til for at studenten skal kunne gjennomføre eksamen? Beskriv: Sted:.. Dato:.. Legens underskrift og stempel:. 12 av 12

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo ORIENTERING OM TILRETTELEGGING MED PENN OG PAPIR VED DIGITAL EKSAMEN til Programrådet for Master i rettsvitenskap Dato: 07.08.2012 Vår ref.: 2012/3072 Saksbehandler: Aleksander Lorentzen Saken gjelder

Detaljer

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen.

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. Eksamensreglement Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1 Eksamensvakt Person som er til stede i eksamenslokalet

Detaljer

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Vår referanse Saksbehandler Dato 14/06651-1 Anne-Lise Olstad 11.09.2014 Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN Gjelder for privatister og praksiskandidater Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen oktober 2015 Innhold 1. OPPMØTE...

Detaljer

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon.

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. RETTLEDNING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Det er viktig at alle som

Detaljer

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER Dok.id.: 2.1.1.2.3.10 VP- S-Rettledning for eksaminander Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.01 Gjelder fra: 12.06.2014 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5

Detaljer

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren Fagområde Eksamen Dokumenttittel Eksamensreglement Målgruppe Utdanningssektoren Utgiver Godkjent dato Godkjent av 360 referanse Eksamenskontoret 07.03.16 Utdanningsdirektøren [Referanse] Innhold Eksamensreglement

Detaljer

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI.

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1

Detaljer

Skriftlig eksamen for elever INFORMASJON OM SKRIFTLIG EKSAMEN OSLO VO SINSEN

Skriftlig eksamen for elever INFORMASJON OM SKRIFTLIG EKSAMEN OSLO VO SINSEN Skriftlig eksamen for elever INFORMASJON OM SKRIFTLIG EKSAMEN OSLO VO SINSEN Innhold Når er skriftlig eksamen?... Feil! Bokmerke er ikke definert. Ny, utsatt og særskilt eksamen... 2 Frammøte til eksamen...

Detaljer

Retningslinjer for eksamenskandidater ved tidligere HiNe - (Revidert høsten 2012)

Retningslinjer for eksamenskandidater ved tidligere HiNe - (Revidert høsten 2012) Retningslinjer for eksamenskandidater ved tidligere HiNe - (Revidert høsten 2012) Individuell skriftlig eksamen under tilsyn Eksamensbesvarelsen skrives på 3-lags gjennomslagsark, det må derfor benyttes

Detaljer

BA I KLASSISK BALLETT

BA I KLASSISK BALLETT BA I KLASSISK BALLETT SØKNAD OM OPPTAK TIL STUDIEÅRET 2012/2013 Søknadsfrist: 10. desember 2011 FEST/LIM INN BILDE HER For å søke på studiet må du gjøre følgende innen søknadsfristen: 1. Du må registrere

Detaljer

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming Foto: Eir Jørgen Bue Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming D e t s k a p e n d e u n i v e r s i

Detaljer

X - NOTAT. Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Janne B. Sørensen. Til: Alle videregående skoler og veiledningssentrene i Akershus fylkeskommune

X - NOTAT. Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Janne B. Sørensen. Til: Alle videregående skoler og veiledningssentrene i Akershus fylkeskommune X - NOTAT Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Janne B. Sørensen 23.01.2013 2012/15952-32 EMNE B65 Telefon 22055468 Deres dato Deres referanse Til: Alle videregående skoler og veiledningssentrene i

Detaljer

BACHELORSTUDIUM I DANS MED HOVEDRETNING JAZZDANS MED HOVEDRETNING MODERNE DANS OG SAMTIDSDANS Søknadsfrist 1. februar 2009

BACHELORSTUDIUM I DANS MED HOVEDRETNING JAZZDANS MED HOVEDRETNING MODERNE DANS OG SAMTIDSDANS Søknadsfrist 1. februar 2009 SØKNAD OM OPPTAK 2009 BACHELORSTUDIUM I DANS MED HOVEDRETNING JAZZDANS MED HOVEDRETNING MODERNE DANS OG SAMTIDSDANS Søknadsfrist 1. februar 2009 1. PERSONLIGE OPPLYSNINGER Fullt navn Fest passbilde her

Detaljer

Retningslinjer for avvikling av praktisk og tverrfaglig praktisk eksamen for privatister i Oslo

Retningslinjer for avvikling av praktisk og tverrfaglig praktisk eksamen for privatister i Oslo Retningslinjer for avvikling av praktisk og tverrfaglig praktisk eksamen for privatister i Oslo Sist oppdatert mars 2017 Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo Innhold Innledning... 3 1. Privatistkontoret

Detaljer

Ui0 : Studentombudet. 24g. Til: Studieavdelingen Kopi: Rektor, Studentparlamentet, Enhet for internrevisjon

Ui0 : Studentombudet. 24g. Til: Studieavdelingen Kopi: Rektor, Studentparlamentet, Enhet for internrevisjon Ui0 : Studentombudet 24g Til: Studieavdelingen Kopi: Rektor, Studentparlamentet, Enhet for internrevisjon Dato:21.5.2o13 Studentombudets vurdering av reglene for gyldig fravær på eksamen Jeg ønsker med

Detaljer

NOTAT EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER FRA VÅREN 2008

NOTAT EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER FRA VÅREN 2008 NOTAT Til: Instituttene ved Mat.nat.-fakultetet Fra: Fakultetsadministrasjonen Dato: Godkjent i studieutvalget 12.12.07, sak MNF-SU 36-07 Sak: DL 200702208-15/371.0 EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER

Detaljer

VEILEDNING VED ALVORLIG SYKDOM - LENDO

VEILEDNING VED ALVORLIG SYKDOM - LENDO Trinn 1: Viktig informasjon VEILEDNING VED Viktig informasjon: Skademeldingsskjemaet må sendes inn senest 365 dager etter diagnosedato. Forsikringen dekker ikke sykdom som begynte før startdato på forsikringen.

Detaljer

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 16/17 Retningslinjer for faglig ansvarlig ved eksamensavvikling Saksnr: 17/03036-1 Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, Utdanningsdirektør Møtedag: 23.05.2017

Detaljer

Tilrettelegging ved eksamen. Informasjon til eksamenskonsulenter

Tilrettelegging ved eksamen. Informasjon til eksamenskonsulenter Tilrettelegging ved eksamen. Informasjon til eksamenskonsulenter Informasjon til studentene Søknader om tilrettelegging ved skoleeksamen behandles sentralt av Studieadministrativ avdeling, seksjon for

Detaljer

INNHOLD. Kontakt 4. Har du behov for tilrettelegging eller veiledning? 6. Tjenester for studenter med funksjonsnedsettelse 8. Kontakt fakultetene 14

INNHOLD. Kontakt 4. Har du behov for tilrettelegging eller veiledning? 6. Tjenester for studenter med funksjonsnedsettelse 8. Kontakt fakultetene 14 INNHOLD Kontakt 4 Har du behov for tilrettelegging eller veiledning? 6 Tjenester for studenter med funksjonsnedsettelse 8 Kontakt fakultetene 14 kontakt Tjenester for studenter med funksjonsnedsettelse

Detaljer

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av rektor 17.08.09, med hjemmel i Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag av 26.06.08. Ved eksamen i Trondheim

Detaljer

Godkjent dato: 20.04.2010

Godkjent dato: 20.04.2010 KVALITETSSYSTEM Område: Reglement Kvalitet: Lokalt gitt eksamen Organisasjonsnivå: Utdanningsdirektøren Dokumentnavn: Reglement for elever og privatister som skal opp til eksamen Kapittel: 03 Dokument

Detaljer

Skriftlig eksamen for elever VÅR Oslo Voksenopplæring Sinsen

Skriftlig eksamen for elever VÅR Oslo Voksenopplæring Sinsen Skriftlig eksamen for elever VÅR 2016 Oslo Voksenopplæring Sinsen Innhold Offentliggjøring av eksamenstrekk for vårgrupper... 2 Ny, utsatt og særskilt eksamen... 2 Når er skriftlig eksamen?... 2 Frammøte

Detaljer

Muntlig eksamen for elever INFORMASJON OM MUNTLIG EKSAMEN OSLO VO SINSEN

Muntlig eksamen for elever INFORMASJON OM MUNTLIG EKSAMEN OSLO VO SINSEN Muntlig eksamen for elever INFORMASJON OM MUNTLIG EKSAMEN OSLO VO SINSEN Innhold Når er muntlig eksamen?... 2 Ny, utsatt og særskilt eksamen... 2 Offentliggjøring av eksamenstrekk... 2 Forberedelsesdel...

Detaljer

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 15/17 Retningslinjer for eksamenskandidater ved individuell skriftlig skoleeksamen Saksnr: 17/02826-1 Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, Utdanningsdirektør Møtedag:

Detaljer

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger Studiereglementet for Forkurs til ingeniørutdanning er et internt eksamensreglement for studenter på Forkurs til ingeniørutdanning ved UiS. Ordinær eksamensforskrift ved UiS omhandler ikke disse studentene,

Detaljer

Informasjon til eksamenskandidater

Informasjon til eksamenskandidater Informasjon til eksamenskandidater Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 0900. Det tar tid å starte eksamen med bruk av PC. Alle elever må derfor møte senest kl. 0830 i eksamenslokalet.

Detaljer

FINANSREGNSKAP med IKT 7,5 sp (ØABED1000) BEDRIFTSØKONOMI I med IKT 10 sp (ØABED6000)

FINANSREGNSKAP med IKT 7,5 sp (ØABED1000) BEDRIFTSØKONOMI I med IKT 10 sp (ØABED6000) FINANSREGNSKAP med IKT 7,5 sp (ØABED1000) BEDRIFTSØKONOMI I med IKT 10 sp (ØABED6000) Orientering i forbindelse med PC-eksamen 27. november 2014 Alle oppmeldte studenter skal ta eksamen 27. november fra

Detaljer

SIDE 1 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005

SIDE 1 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005 Etternavn Fornavn Mellomnavn Adresse Postnr. Poststed Telefon privat Telefon arbeid Mobiltelefon E-post Arbeidsgiver Adresse arbeidsgiver Postnr. arbeidsgiver Poststed

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

RETTLEIING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER SKRIFTLIG EKSAMEN

RETTLEIING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER SKRIFTLIG EKSAMEN RETTLEIING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER SKRIFTLIG EKSAMEN Alle eksaminander skal før eksamen ha hvert sitt eksemplar av Reglement og rettleiing for eksaminander, og de plikter å gjøre seg kjent med innholdet

Detaljer

Bardufoss videregående skole Part-147/66 Teknisk Skolehåndbok. Reglement og rettleiing for eksamenskandidat (elev / privatist)

Bardufoss videregående skole Part-147/66 Teknisk Skolehåndbok. Reglement og rettleiing for eksamenskandidat (elev / privatist) Reglement og rettleiing for eksamenskandidat (elev / privatist) Alle kandidater skal ha hvert sitt eksemplar av reglement og rettleiinger som omfattes av de prøver og eksamener som kandidaten skal avlegge.

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE 1. Forholdet mellom skolens ordensregler og eksamensreglementet Eksamen inngår som en del av opplæringen, og skolens ordinære ordensreglement og eventuelle husregler

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO

RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO 2013 RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo Innhold Innledning... 3 1. Privatistkontoret i Oslo... 4 1.1 Muntlig

Detaljer

Postnummer Poststed Telefon (privat / mobil / jobb): Ja Nei Uførepensjon/stønad Student Er du i arbeid? Yrke: Pensjonist Attføring

Postnummer Poststed Telefon (privat / mobil / jobb): Ja Nei Uførepensjon/stønad Student Er du i arbeid? Yrke: Pensjonist Attføring Pasientens søknad om behandlingsreise til utlandet for voksne med psoriasis Side 1 og 2 fylles ut av søker, side 3 og 4 fylles ut av søkers lege. For at et eventuelt behandlingsopphold for søker skal kunne

Detaljer

Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011

Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011 Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011 Kapittel 2 Eksamensreglement 2.1 Eksamen og eksamensformer: Med eksamen menes prøving av studentenes kunnskaper og ferdigheter i de tilfeller

Detaljer

Reglement for eksamener ved UNIS

Reglement for eksamener ved UNIS Reglement for eksamener ved UNIS Vedtatt i UNIS styre 14.02.13. med endringer vedtatt i UNIS styre 11.09.14. 1. Terminologi Arbeidskrav Deleksamen Undervisningsaktiviteter som f.eks. øvelser / rapporter

Detaljer

INFORMASJON TIL EKSAMENSKANDIDATER

INFORMASJON TIL EKSAMENSKANDIDATER INFORMASJON TIL EKSAMENSKANDIDATER Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 09.00. Fordi det tar mye tid å starte eksamen med bruk av PC, må alle elever møte senest kl. 08.30 i eksamenslokalet.

Detaljer

Eksamensprosedyre #01 Oppfølging av studenter som stryker til eksamen

Eksamensprosedyre #01 Oppfølging av studenter som stryker til eksamen Eksamensprosedyre #01 Oppfølging av studenter som stryker til eksamen Utarbeidet av: Tobias S. Slørdahl, tobias.s.slordahl@ntnu.no Godkjent av: Tobias S. Slørdahl, Eksamensleder Laget/oppdatert: 1. Februar

Detaljer

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole 15. mai 2011 med hjemmel i Lov 2003-06- 20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 1. Vurderingsformer

Detaljer

Er du helt frisk og arbeidsdyktig og ikke av noen grad sykemeldt eller mottager av sykepenger, uførepensjon, arbeidsavklaringspenger e.l.?

Er du helt frisk og arbeidsdyktig og ikke av noen grad sykemeldt eller mottager av sykepenger, uførepensjon, arbeidsavklaringspenger e.l.? HELSEERKLÆRING AVTALE NR.: NAVN FØDSELSNUMMER (11 SIFFER) BEDRIFTENS/FORENINGENS NAVN ADRESSE POSTNR POSTSTED TELEFON E-POST Alle spørsmål må besvares. Du trenger ikke ta hensyn til forhold som ligger

Detaljer

Gyldig fravær fra eksamen foreløpig utkast til felles praksis

Gyldig fravær fra eksamen foreløpig utkast til felles praksis Leseveiledning Det er først og fremst vilkårene for gyldig forfall til ordinær eksamen og rett til utsatt eksamen som er spørsmålet nå. Punktene om dokumentasjon er hentet fra studie- og eksamensforskriften.

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2016 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

Digital eksamensavvikling

Digital eksamensavvikling Digital eksamensavvikling Ansgar Teologiske Høgskole Instruks for eksamensinspektør og eksamensvakter Revisjon november 2015 Før eksamen settes i gang Eksamenskandidatene må møte i eksamensrommet senest

Detaljer

Bestemmelsen gjelder for arrangører av eksamen, sensorer, sekretariatet og Rådet. - Eksamen skal inneholde både teoretiske og praktiske oppgaver.

Bestemmelsen gjelder for arrangører av eksamen, sensorer, sekretariatet og Rådet. - Eksamen skal inneholde både teoretiske og praktiske oppgaver. EKSAMEN OG SENSUR 1 Omfang Bestemmelsen angir kravene som stilles for at eksamen og sensur skal kunne gjennomføres på en tilfredsstillende måte. Bestemmelsen skal sikre at Rådet har kontroll med eksamensordningene

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL TRANSPORT FOR 2012

SØKNAD OM TILSKUDD TIL TRANSPORT FOR 2012 SØKNAD OM TILSKUDD TIL TRANSPORT FOR 2012 Vi ber deg lese nøye gjennom orienteringen på de to første sidene og svare nøyaktig på de spørsmålene som stilles i søknadsskjemaet (side 3 og 4). Søknadsskjemaet

Detaljer

Høsten 2015 RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO. Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo

Høsten 2015 RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO. Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo Høsten 2015 RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo Innhold Innledning... 3 Paragrafhenvisninger: Dersom ikke

Detaljer

Muntlig eksamen for elever VÅR Utdanningsetaten i Oslo kommune Muntlig eksamen ved Oslo VO Sinsen vår 2016 for ELEVER.docx

Muntlig eksamen for elever VÅR Utdanningsetaten i Oslo kommune Muntlig eksamen ved Oslo VO Sinsen vår 2016 for ELEVER.docx Muntlig eksamen for elever VÅR 2016 Utdanningsetaten i Oslo kommune Muntlig eksamen ved Oslo VO Sinsen vår 2016 for ELEVER.docx Innhold Offentliggjøring av eksamenstrekk for vårgrupper... 2 Når er muntlig

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Eksamen 2016. Informasjonsmøte om eksamen, vitnemål og klage for ST Vg3 og Påbygg, Kuben VGS

Oslo kommune Utdanningsetaten. Eksamen 2016. Informasjonsmøte om eksamen, vitnemål og klage for ST Vg3 og Påbygg, Kuben VGS Eksamen 2016 Informasjonsmøte om eksamen, vitnemål og klage for ST Vg3 og Påbygg, Kuben VGS Generelt: Skriftlig eksamen offentliggjøres fredag 13.05.16 i Portalen og i klasserommet (utdeling av brev) Eksamensperiode:

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT revidert mai 2017, ref. endringer i vurderingsforskriften, Opplæringslova og Friskolelova m/forskrifter

EKSAMENSREGLEMENT revidert mai 2017, ref. endringer i vurderingsforskriften, Opplæringslova og Friskolelova m/forskrifter EKSAMENSREGLEMENT revidert mai 2017, ref. endringer i vurderingsforskriften, Opplæringslova og Friskolelova m/forskrifter Eksamensreglementet er tilgjengelig på ItsLearning, og på skolens hjemmeside. Alle

Detaljer

VEILEDNING VED KRITISK SYKDOM

VEILEDNING VED KRITISK SYKDOM Trinn 1: Viktig informasjon VEILEDNING VED Viktig informasjon: Skademeldingsskjemaet må sendes inn senest 365 dager etter diagnosedato. Forsikringen dekker ikke sykdom som begynte før startdato på forsikringen.

Detaljer

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2016 INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE OM EKSAMEN, STANDPUNKTKARAKTERER OG KLAGERETTEN PÅ KARAKTERER VÅREN 2016 Revidert: 06.04. 2016 1 Innhold Tidsplan for

Detaljer

Klageskjemaer med veiledning for elever og foresatte

Klageskjemaer med veiledning for elever og foresatte Klage på karakterer Klageskjemaer med veiledning for elever og foresatte Gjelder Klage på standpunktkarakter i fag/manglende standpunktkarakter Klage på standpunktkarakter i orden/atferd Klage på muntlig

Detaljer

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder for utdanningen på Krigsskolen. Eksamen i emner/fag som ikke inngår i bachelorgrader

Detaljer

HELSEERKLÆRING FOR GRUPPELIVSFORSIKRING

HELSEERKLÆRING FOR GRUPPELIVSFORSIKRING HELSEERKLÆRING FOR GRUPPELIVSFORSIKRING AVTALE NR.: NAVN FØDSELSNUMMER (11 SIFFER) BEDRIFTENS/FORENINGENS NAVN ADRESSE POSTNR POSTSTED TELEFON E-POST Alle spørsmål må besvares. Du trenger ikke ta hensyn

Detaljer

Foreldremøte 10. trinn

Foreldremøte 10. trinn Foreldremøte 10. trinn 25. mars 2014 Skriftlig eksamen Opplysning om fag: 15. mai kl. 9. Norsk, engelsk eller matematikk Elever i samme klasse kan komme opp i forskjellige fag. Resten av 15. mai: vanlig

Detaljer

Skal du ta privatisteksamen?

Skal du ta privatisteksamen? Skal du ta privatisteksamen? Nyttige tips og råd Innledning Har du behov for studiekompetanse eller fagbrev? Kanskje du ønsker å forbedre karakterer du allerede har fra videregående skole? Du tar eksamen

Detaljer

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 48 OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 Vedtatt av Kollegiet 27. april 1999, med endring av 29. mars 2000 og 28.

Detaljer

Privatisteksamen Eksamensinstruks og klagerett

Privatisteksamen Eksamensinstruks og klagerett Privatisteksamen Eksamensinstruks og klagerett Eksamensinstruks for skriftlig eksamen privatister Oppmøte Alle kandidater må vise gyldig legitimasjon ved oppmøte. Du må møte fram i eksamenslokalet senest

Detaljer

Kjære avgangselever! SKRIFTLIGE EKSAMENSDAGER VÅREN 2017

Kjære avgangselever! SKRIFTLIGE EKSAMENSDAGER VÅREN 2017 1 Kjære avgangselever! Tiden for eksamen 2017 nærmer seg, og i den anledning er det viktig at du og dine foresatte leser følgende informasjon om eksamen, om ansvar og rettigheter. Når dere har lest innholdet,

Detaljer

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15 Side 1 av 15 Innhold INNLEDNING 4 1 Rektors ansvar 5 1.1 Uttrekk 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt 5 2 Gjennomføring av eksamen 5 2.1 Oppmøte og identitet 5 2.2 Eksamen 5 2.3 Bruk av IKT 6 2.4 Kontroll

Detaljer

Eksamensavvikling ved Karasjok skole

Eksamensavvikling ved Karasjok skole Eksamensavvikling ved Karasjok skole VÅREN 2017 Informasjon til elever og foresatte om retningslinjer for eksamen i grunnskolen våren 2017 Revidert: 02.05.2017 Informasjon om eksamen På 10.trinn trekkes

Detaljer

Foreldremøte 10. trinn

Foreldremøte 10. trinn Foreldremøte 10. trinn 15. april 2014 Skriftlig eksamen Opplysning om fag: onsdag 13. mai kl. 9. Norsk, engelsk eller matematikk Elever i samme klasse kan komme opp i forskjellige fag. Resten av 13. mai:

Detaljer

Årshjul eksamen. Detaljert

Årshjul eksamen. Detaljert Årshjul eksamen Detaljert Jogita Borg Pedersen Magnus Clark SKB AHS Eksamen på AHS/ASP arrangeres gjennom hele studieåret, men hovedperiode i mai/juni og november/desember. Tid/ frister Aktivitet/ oppgave

Detaljer

Retningslinjer for kvalitetssikring av eksamen, sensur, sensurordninger og oppnevning av sensorer ved NHH

Retningslinjer for kvalitetssikring av eksamen, sensur, sensurordninger og oppnevning av sensorer ved NHH Retningslinjer for kvalitetssikring av eksamen, sensur, sensurordninger og oppnevning av sensorer ved NHH 1. BAKGRUNN Det følger av lov 1. april 2005 om universiteter og høyskoler 3-9 at NHH skal sørge

Detaljer

Betalingskurs i norsk språk

Betalingskurs i norsk språk Betalingskurs i norsk språk Søknadsfrist 15. april for høstsemesteret 1. oktober for vårsemesteret Søknaden sendes til: Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Detaljer

SØKNADSSKJEMA OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN I AKERSHUS

SØKNADSSKJEMA OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN I AKERSHUS SØKNADSSKJEMA OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN I AKERSHUS Akershus fylkeskommune har vedtatt en oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn fra Akershus som har vært utsatt for omsorgssvikt

Detaljer

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne.

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne. Eksamensforskrift for fengselsbetjentutdanningen Hjemmel: Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 23. juni 2011 med hjemmel i forskrift til lov om straffegjennomføring av 22. februar 2002 nr.

Detaljer

Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen

Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen Skriftlig eksamen Alle eksaminander plikter å gjøre seg kjent med dokumentet Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen i god

Detaljer

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 31 OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 Vedtatt av Kollegiet 27. april 1999, med endring av 29. mars 2000 og 28.

Detaljer

INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN

INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN Trondheim kommune Selsbakk skole 7004 Trondheim. INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN 10. TRINN VÅREN 2017 Skriftlig eksamen våren 2017 På 10. trinn skal alle elever opp til en sentralt gitt skriftlig

Detaljer

VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE.

VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE. www.hioa.no VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE. SØKNAD OM OPPTAK 2013 Søknadsfrist: 1. mars 2013 Vennligst fyll ut søknadsskjemaet på datamaskin.

Detaljer

OVERGANGSEKSAMEN I EIENDOMSMEGLING

OVERGANGSEKSAMEN I EIENDOMSMEGLING OVERGANGSEKSAMEN I EIENDOMSMEGLING OVERGANGSEKSAMEN Med den nye eiendomsmeglingsloven som trådte i kraft 1. januar 2008 innføres krav til formell eiendomsmeglingsfaglig eller juridisk kompetanse for personer

Detaljer

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg3 PÅB

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg3 PÅB INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg3 PÅB Alle elever skal opp til 3 eksamener: Skriftlig eksamen i norsk hovedmål - obligatorisk Skriftlig eksamen i et trekkfag Muntlig eller muntlig/praktisk eksamen

Detaljer

SØKNAD OM SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV PRIVATIST EKSAMEN

SØKNAD OM SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV PRIVATIST EKSAMEN SØKNAD OM SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV PRIVATIST EKSAMEN Privatister med behov for spesiell tilrettelegging ved eksamen kan søke om dette. Tiltakene skal ikke gi fordeler for privatisten, kun kompensere

Detaljer

IS-9/2006. Krav i forbindelse med utstedelse av attester, helseerklæringer o.l.

IS-9/2006. Krav i forbindelse med utstedelse av attester, helseerklæringer o.l. IS-9/2006 Krav i forbindelse med utstedelse av attester, helseerklæringer o.l. 7 Attester/helseerklæringer o.l. til bruk i utlendingssaker De generelle reglene og innholdsmessige kravene som er omtalt

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2017 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

Ugla Skole INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN

Ugla Skole INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN Ugla Skole INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN 10. TRINN VÅREN 2017 Skriftlig eksamen vår 2017 På 10. trinn skal alle elever opp til en sentral gitt eksamen. Dette betyr at både tidspunkt og eksamensoppgaver

Detaljer

EKSAMENSORIENTERING Bente Benjaminsen og Gry Anne Hanssen MAI 2017

EKSAMENSORIENTERING Bente Benjaminsen og Gry Anne Hanssen MAI 2017 EKSAMENSORIENTERING Bente Benjaminsen og Gry Anne Hanssen MAI 2017 FRAMMØTE Senest 30 minutter før prøven begynner, altså senest 08.30 Ha med gyldig legitimasjon Kantinebesøk før eksamen For sein til eksamen?

Detaljer

Avvikling av skriftlige skoleeksamener ved UiT status per februar 2007

Avvikling av skriftlige skoleeksamener ved UiT status per februar 2007 Avvikling av skriftlige skoleeksamener ved UiT status per februar 2007 (Notat som Ingrid har bedt om i forbindelse med kartlegging av behov/ønsker fra seksjonene i FSA ved ombygging av Administrasjonsbygget)

Detaljer

Trondheim kommune Ugla skole INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN

Trondheim kommune Ugla skole INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN Trondheim kommune Ugla skole INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN 10. TRINN VÅREN 2015 Skriftlig eksamen vår 2015. På 10. trinn skal alle elever opp til en sentralt gitt skriftlig eksamen. Dette

Detaljer

NUS-eksamen høst 2016

NUS-eksamen høst 2016 NUS-eksamen høst 2016 Informasjonsmøte om NUS-eksamen, Kuben VGS Generelt om NUS-eksamen NUS-eksamen er en rett du har hvis du var syk under eksamen eller har fått karakteren "1" i et fag. Hvis du består

Detaljer

Regler for eksamensavvikling ved Samisk høgskole

Regler for eksamensavvikling ved Samisk høgskole ved Samisk høgskole vedtatt i styret for Samisk høyskole 15.02.2011, endelig godkjent 15.06.2012 i sak S- 29/11 med hjemmel i Lov om universiteter og høyskoler (Lov 2005-04- 01 nr 15: Lov om universiteter

Detaljer

Kunngjort 5. mai 2017 kl PDF-versjon 9. mai Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy

Kunngjort 5. mai 2017 kl PDF-versjon 9. mai Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 5. mai 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 9. mai 2017 03.05.2017 nr. 528 Forskrift om opptak og

Detaljer

Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA)

Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA) Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA) Håndboken er for deg som har rollen bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR). Den skal gi deg en enkel oversikt over dine oppgaver i

Detaljer

Eksamensinfo. Vår 2017

Eksamensinfo. Vår 2017 Eksamensinfo Vår 2017 Eksamenstrekk Yrkesfag: 20 % trekkes ut til eksamen fra vg1+vg2 (skriftlig eller muntlig) Yrkesfag vg2 og vg3: har en tverrfaglig eksamen (alle elever). SSP vg1: (inkl.idrett): 20

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER Informasjon om: Del 1: Eksamen Del 2: Frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, Del 3: Mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. Del 4: mulighet

Detaljer

Informasjonsmøte om avslutning av 10. trinn tirsdag 25. april 2017

Informasjonsmøte om avslutning av 10. trinn tirsdag 25. april 2017 Informasjonsmøte om avslutning av 10. trinn tirsdag 25. april 2017 den beste starten på fremtiden! Agenda 1. Skriftlig eksamen 2. Muntlig eksamen 3. Standpunktkarakter 4. Klagefrister 5. Avslutning av

Detaljer

Del 1: Prosedyre for planlegging og gjennomføring av eksamener og sensur

Del 1: Prosedyre for planlegging og gjennomføring av eksamener og sensur Del 1: av eksamener og sensur 1. Formål Klargjøre ansvar - og oppgavefordeling og sikre en forutsigbar og god gjennomføring av alle eksamener i tråd med gjeldende bestemmelser ved Universitetet 2. Omfang

Detaljer

Informasjon til tannleger og leger om utprøvende behandling ved mistanke om bivirkninger fra amalgamfyllinger

Informasjon til tannleger og leger om utprøvende behandling ved mistanke om bivirkninger fra amalgamfyllinger besøksadresse Årstadveien 19, Bergen postadresse Postboks 7810, N-5020 Bergen telefon +47 55 58 62 71 telefaks +47 55 58 98 62 web uni.no/helse/bivirkningsgruppen epost bivirkningsgruppen@uni.no organisasjonsnummer

Detaljer

Betalingskurs i norsk språk

Betalingskurs i norsk språk Betalingskurs i norsk språk Søknadsfrist 15. april for høstsemesteret 1. oktober for vårsemesteret Søknaden sendes til: Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Detaljer

DMMH. Studiereglement. Vedtatt av rektor: Sist revidert:

DMMH. Studiereglement. Vedtatt av rektor: Sist revidert: DMMH Studiereglement Vedtatt av rektor: 21.08.17 Sist revidert: 21.08.17 Innhold DMMH... 0 1. Eksamen... 2 1.1 Skriftlig eksamen under tilsyn... 2 1.2 Eksamensmappe, oppgave og hjemmeeksamen... 3 1.3 Praktisk

Detaljer

EKSAMEN 2016 Informasjonsmøte for ST VG3 Elever og foresatte

EKSAMEN 2016 Informasjonsmøte for ST VG3 Elever og foresatte EKSAMEN 2016 Informasjonsmøte for ST VG3 Elever og foresatte Generelt: Skriftlig eksamen offentliggjøres fredag 13.05.16 i klasserommet Eksamensperiode: 20.05-21.06 Eksamenshjelp i enkelte fag, se egen

Detaljer

Sikre at studentene får gjennomgang av sin eksamensbesvarelse dersom de ber om det.

Sikre at studentene får gjennomgang av sin eksamensbesvarelse dersom de ber om det. Fakultet for naturvitenskap og teknologi Prosedyre for eksamensarbeid Godkjent av: Prodekan for utdanning Inger Johanne Lurås Revidert av: Dato: 24.8.2012 Revisjonsnr. 1.1 Begrunnelse for karakterfastsetting

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2017 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015

ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Ulsrud videregående skole ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015 I dette skrivet finner du informasjon om; Når får du melding om eksamen? Frammøte til eksamen Hjelpemidler Bruk

Detaljer