Læringsmiljøutvalget ved Handelshøyskolen BI i Oslo Møte tirsdag Saksvedlegg 001

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Læringsmiljøutvalget ved Handelshøyskolen BI i Oslo Møte tirsdag 14.03.2006 Saksvedlegg 001"

Transkript

1 Læringsmiljøutvalget ved Handelshøyskolen BI i Oslo Møte tirsdag Saksvedlegg 001 Forslag til nye retningslinjer for tilrettelagt eksamen 1. Informasjon i Studiehåndboken - Muligheten for å få utlevert studenten er dyslektiker ved eksamen spesifiseres - Muligheten til å skrive engelsk, svensk eller dansk ved norsk eksamen spesifiseres - Muligheten for alternativ eksamensform (f.eks muntlig gjennomføring av en skriftlig skoleeksamen) spesifiseres - Diabetes og allergi trekkes frem som lidelser som generelt ikke gir forlenget tid ved eksamen 2. Forslag til bekreftelse om oppbevaring av dokumentasjon ved kronisk lidelse - Nødvendig etter spesifisering i ny forskrift Forslag til søknadsskjema for tilrettelagt eksamen - Mulighet for å krysse av for Søker om at dokumentasjon oppbevares i hele studieperioden på skjemaet - Krav om at dokumentasjon skal ettersendes senest tre uker før (første) eksamensdato 4. Forslag til følgebrev for lege eller annen sakkyndig, samt skjema som skal fylles ut av lege/sakkyndig - Kan skape større bevissthet hos lege/spesialist når en kandidat ønsker dokumentasjon på behov for tilrettelagt eksamen. På denne måten kan man muligens redusere antall lite gjennomtenkte attester. - Følgebrevet og skjemaet som lege/sakkyndig skal fylle ut gir et mye bedre besluttingsgrunnlag for eksamensansvarlige i saksbehandlingen. 1 av 12

2 1. Informasjon i Studiehåndboken Tilrettelagt eksamen Det vises til Forskrift om studier og eksamen (studiereglement) ved Handelshøyskolen BI, 3-8 Spesiell tilrettelegging av eksamen. Kandidater som på grunn av sykdom, lese- og skrivevansker eller som følge av andre dokumenterte forhold har nedsatt yteevne i eksamenssituasjonen, har krav på tilrettelagt skoleeksamen etter søknad til studiestedet innen angitte frister. Generelt Tilrettelagt eksamen skal ikke gi kandidaten fortrinn i eksamenssituasjonen, men tilretteleggingen skal i størst mulig grad fungere som en kompensasjon for fysiske eller psykiske begrensninger i eksamensitasjonen. Dersom en kandidat forsøker å tilegne seg uberettiget fordel ved eksamen, f.eks. ved bruk av falsk legeerklæring og tilrettelagt eksamen som følge av dette, vil saken bli behandlet som forsøk på fusk etter Forskrift om studier og eksamen Hvilken tilrettelegging som innvilges vurderes av administrative og faglige rådgivere ved Handelshøyskolen BI. Det vil ikke alltid være samsvar mellom hva kandidaten selv mener er optimalt å kreve av tilrettelegging i forhold til hvilken tilrettelegging som kan godkjennes. Det gis normalt ikke forlenget tid eller andre former for tilrettelagt eksamen i forbindelse med hjemmeeksamen og andre innleveringsarbeider. Dersom du blir syk under skoleeksamen eller i forbindelse med hjemmeeksamen, se <Sykefravær>. Søknadsfrist Uke 40 i høstsemesteret Uke 10 i vårsemesteret Søknadsfristen er endelig. Skjemaer mottatt etter fristens utløp vil normalt ikke bli vurdert. Unntak fra søknadsfristene gis dersom det inntreffer akutte tilfeller, eller dersom årsaken har inntruffet, eller det har blitt stilt en diagnose, etter angitt søknadsfrist og dette kan dokumenteres. Ved tilfeller av akutt sykdom/plage skal eksamenskontoret kontaktes snarest mulig i forkant av eksamen/eksamensperiode og søknad samt dokumentasjon skal legges frem. Alle som innvilges tilrettelagt eksamen vil motta et eget bekreftelsesbrev som må fremvises på oppfordring i eksamenslokalet. Søknadsskjema sammen med dokumentasjon må leveres for hver eksamensperiode, selv om det er vedvarende årsaker til tilretteleggingen. 2 av 12

3 Skjema Søknadsskjema Følgebrev og skjema for lege/sakkyndig Leveres til: Aktuelt studiested Krav til dokumentasjon Dokumentert begrunnelse fra sakkyndig person (lege, psykolog eller lignende) må følge med søknaden. Viktig: Et <følgebrev> (link til følgebrev) samt <skjema for lege/sakkyndig> (link til skjema) skal presenteres og fylles ut av lege/sakkyndig. Dokumentasjonen må være datert det semesteret kandidaten skal avlegge eksamen, samt forsvarlig stemplet og signert. Uttalelse fra fysioterapeut og/eller kiropraktor godkjennes ikke uten uttalelse fra lege i tillegg. Dokumentasjonen må inneholde en spesifikasjon av behovet for tilrettelegging i eksamenssituasjonen. Ved enkeelte kroniske (varige) lidelser er det tilstrekkelig at forholdet dokumenteres ved første gangs søknad og eventuelt ved senere endringer i lidelsen, når eksamenskontoret har utstedt bekreftelse på at attesten er gyldig for hele studieperioden. I slike tilfeller er det studiestedet som avgjør hvorvidt dokumentasjonen kan ha gyldighet for flere semester, jf 3-8 c) i Forskrift om studier og eksamen ved Handelshøyskolen BI. Dokumentasjonen må i slike tilfeller ikke være eldre enn 10 år. Det må likevel alltid søkes om utvidet tid/tilrettelegging for hver eksamensperiode. Ta kontakt med eksamensansvarlig ved ditt studiested dersom du er i tvil om du har krav på tilrettelagt eksamen eller ei. Former for tilrettelagt skoleeksamen Forlenget tid til eksamen Ved tre timers eksamen gis: 30 minutter i tillegg Ved fire timers eksamen gis: 45 minutter i tillegg Ved fem og seks - 5 og 6 - timers eksamen gis: 60 minutter i tillegg Det gis ikke forlenget tid til eksamen med én og to timers varighet. Heller ikke til hjemmeeksamen, fagoppgave eller prosjektarbeid innvilges det forlenget tid. Vi gjør oppmerksom på at kandidater som har fått innvilget forlenget tid til eksamen skal sitte på anviste plasser, men også som oftest må sitte i samme eksamenslokaler som øvrige kandidater. Dette kan medføre noe støy når ordinær eksamenstid er utløpt. Bruk av PC som hjelpemiddel Det er anledning til å søke om å få benytte PC ved skriftlige skoleeksamener. Dette er særlig aktuelt for kandidater med lese- og skrivevansker og kandidater som har fysiske problemer med håndskrift (seneskjedebetennelse og annen fysisk funksjonshemming). Vi gjør oppmerksom på at det ikke egner seg å benytte PC ved alle typer eksamener, og at søknadsskjema må fylles ut nøyaktig på dette punkt. Det er f.eks. ikke mulig å benytte PC ved flervalgseksamener, og lite hensiktsmessig ved eksamensformer med hovedvekt på tallmateriale eller mange modeller. 3 av 12

4 Ved spesiell tilrettelegging med bruk av PC som hjelpemiddel er det ikke tillatt å benytte seg av Internett eller Excel-program, men kun Word (tekstbehandling) dersom ikke annet er oppgitt. Ethvert forsøk på å benytte andre program enn Word, eller benytte egne tidligere lagrede dokumenter vil bli betraktet som forsøk på fusk. Det er kandidatens ansvar å gjøre seg kjent med nødvendige funksjoner på PC som f.eks. lagring av dokumenter, stavekontroll osv. Kontakt ditt studiested for nærmere informasjon om praktisk gjennomføring. Møbler og annet ekstrautstyr Kandidater med fysiske plager har anledning til å søke om spesialbord, stol med reguleringsmuligheter eller lignende. Kandidaten må selv orientere studiestedet om krav til møbel. Studiestedet vurderer om det er anledning til å imøtekomme kandidatens behov eller om kandidaten selv, enten privat eller via hjelpemiddelsentral/trygdekontor, må fremskaffe spesialhjelpemidler (forstørret dataskjerm, innretninger til toalett o.l.) Tolk/assistent Kandidater som er svært hørselshemmet, synshemmet eller har annen sterk funksjonshemming kan ha med seg tolk eller personlig assistent ved skoleeksamener. Studiestedet må orienteres om dette, og praktisk avklaring om hvor tolk eller personlig assistent oppholder seg under selve eksamen avklares med eksamensstedet. Annet I enkelte tilfeller kan det være behov for å få et forstørret eksamenssett dersom kandidaten har nedsatt syn, føre inn besvarelsen på ark uten gjennomslag eller skrive med tusjpenn fremfor kulepenn på bakgrunn av fysiske begrensninger, få oppgaveteksten lest inn på lydfil e.l. Dersom slike eller lignende tilrettelagte tilbud er aktuelle for deg, må du legge ved et følgeskriv til søknad om tilrettelagt eksamen hvor du forklarer dine behov. Behovene må også være dokumentert fra sakkyndig person. Kandidater med lese og skrivevansker kan fritt få utlevert klistremerker som opplyser sensor om at kandidaten er dyslektiker. Slike klistremerker deles ut ved henvendelse til administrativ ansvarlig under eksamen, og det er ikke nødvendig å ha søkt om dette på forhånd. Særskilte ordninger med hensyn til eksamensgjennomføringen I enkelte tilfeller kan det gis mulighet for å gjennomføre en eksamen på en annen måte en den er planlagt ut i fra kursbeskrivelsen, på bakgrunn av funksjonsnedsettelse (f.eks dysleksi). Muligheter for slike særskilte ordninger besluttes i samråd mellom administrasjonen og kursansvarlig, etter vurdering av søknad og den dokumentasjon som fremlegges. Vanlige årsaker for tilrettelagt eksamen Kvinner som ammer Kvinner som ammer kan etter søknad få innvilget pauser og forlenget tid til dette. Praktisk håndtering må avklares med studiestedet. 4 av 12

5 Lese- og skrivevansker Kandidater med lese- og skrivevansker har krav på forlenget eksamenstid eller andre individuelt tilpassede tilretteleggingstiltak etter nærmere avtale. Normalt innvilges forlenget tid til eksamen og/eller bruk av PC med stavekontroll. Du kan også be studiestedet om å legge ved en anonymisert attest ved besvarelsen som sendes til sensur, eller be om å få utlevert klistrelapper som gjør sensor oppmerksom på dine lese- og skrivevansker. Ta kontakt med studiestedet dersom du har ytterligere behov for tilrettelegging. Seneskjedebetennelse Det kan innvilges bruk av tusj eller blyant for kandidater med senebetennelse og som ikke kan skrive hardt nok med kulepenn til å bruke vanlige gjennomslagsark. Ved kroniske og alvorlige plager kan det innvilges utvidet tid. Dette må i så fall dokumenteres. I enkelte tilfeller hvor kandidater ikke kan/eller vil ha vanskelig for å kunne gjennomføre eksamen uten at de får bruke PC kan dette også innvilges. Dette må da stå eksplisitt i attesten. Fysisk funksjonshemming Fysisk funksjonshemming kan være kronisk eller midlertidig, medfødt eller ervervet lidelse. Dersom du har en fysisk funksjonshemming som innvirker på eksamenssituasjonen har du også krav på tilrettelagt eksamen. Psykiske årsaker Psykiske problemer (eksamensangst, sorg, konsentrasjonsproblemer) må dokumenteres, men kan komme til vurdering for tilrettelagt eksamen. Kandidater med annet morsmål (1. språk) enn norsk At kandidater har annet morsmål enn norsk er ikke grunnlag for å få innvilget forlenget tid til eksamen. Kandidater med annet morsmål enn norsk har imidlertid anledning til å benytte norsk-norsk ordbok etter særskilt søknad om dette til studiestedet. Kandidater kan fritt velge å besvare eksamensoppgaver på engelsk, svensk eller dansk, uten å på forhånd ha søkt om dette. Årsaker/funksjonshemminger som normalt ikke gir tilrettelagt eksamen Allergi Allergi gir i utgangspunktet ikke grunnlag for ekstra tid til eksamen. Medisiner mot allergi gir stort sett lite bivirkninger. Det er derfor vanligvis ikke grunnlag for å si at kandidatene har en urimelig ulempe i eksamenssituasjonen. Allergi blir derfor behandlet som en akutt plage/sykdom. Kandidater som påberoper seg forlenget eksamenstid på bakgrunn av allergi må levere legeattest som er datert tidligst 5 dager før første eksamensdato sammen med søknad, senest tre dager før eksamensdagen. Legeattesten må dokumentere hva slags allergiplager det gjelder. Det kan ikke påregnes å få utvidet eksamenstid dersom sesongen for vedkommende allergi er over. Diabetes Diabetes gir i utgangspunktet ikke grunnlag for ekstra tid til eksamen. Personer som har hatt diagnosen over lengre tid og som er riktig regulert har liten risiko for å oppleve føling i en eksamenssituasjon. Diabetes blir derfor behandlet som en akutt 5 av 12

6 plage/sykdom. Kandidater som i samråd med lege/spesialist påberoper seg forlenget tid på bakgrunn av diabetes skal henvende seg snarest mulig til eksamenskontor/studiested. 6 av 12

7 2. Forslag til bekreftelse om kronisk lidelse Studentens navn Adresse Postnr. / -sted Sted, dato Bekreftelse på oppbevaring av dokumentasjon til tilrettelagt eksamen i hele studietiden Vi viser til søknad om tilrettelagt eksamen, hvor du spesifiserer at du ønsker at din dokumentasjon gjøres gyldig for hele din studietid. Dette er innvilget på bakgrunn av den dokumentasjon du har vedlagt din søknad. Ved fremtidige søknader om tilrettelagt eksamen behøver du ikke å legge ved dokumentasjon på nytt. Unntaket er hvis det forekommer endringer i lidelse/funksjonshemming i løpet av studieperioden. Merk at du allikevel alltid må søke om tilrettelegging forut for hver eksamensperiode. Frist er uke 10 i vårsemesteret og uke 40 for høstsemesteret. Dokumentasjonen bekrefter følgende tilrettelegging : Fjern det som ikke passer: Forlenget tid Bruk av PC Behov for møbler eller annet utstyr Tolk/assistent Annet: Dokumentasjonen vil bli oppbevart ved BI XXX Ta kontakt med undertegnede dersom noe er uklart. Med vennlig hilsen Handelshøyskolen BI BI XXXX Ditt navn Tittel telefonnummer / e-postadresse 7 av 12

8 3. Forslag til søknadsskjema for tilrettelagt eksamen SØKNAD OM TILRETTELAGT EKSAMEN Søknadsfrist: Uke 10 (vårsemester) Uke 40 (høstsemester) Mottatt dato: Fylles ut av studenten: Etternavn, fornavn Studentnummer Adresse E-post Postnr. Poststed Telefon Søknaden gjelder kun for EN eksamensperiode. Leveres til ditt studiested. Eksamenskode Kursnavn Forlenget tid PC Annet 1 1 Annen form for tilrettelegging/hjelpemidler må redegjøres på baksiden eller i eget vedlegg til søknaden. Søknaden må dokumenteres med legeattest/logopedattest datert i inneværende semester. Mer informasjon finner du på og i Forskrift om studier og eksamen (studiereglement) ved Handelshøyskolen BI, 3-8 Spesiell tilrettelegging av eksamen. Dokumentasjon er vedlagt Dokumentasjon ettersendes 2 2 Må ettersendes senest tre uker før (første) eksamensdato. Dokumentasjon er levert tidligere Søker om at dokumentasjon oppbevares i hele studieperioden.. 3 Gjelder kun dersom årsaken er kronisk og etter avtale om oppbevaring av attest hos eksamenskontor/studieadministrasjon. Fylles ut av BI: Ovennevnte søknad er innvilget: Ja Nei Dato: Sign. eksamensansvarlig 8 av 12

9 4. Forslag til følgebrev til lege eller annen sakkyndig, samt skjema som skal fylles ut av lege/sakkyndig Følgebrev til lege eller annen sakkyndig, samt skjema som skal fylles ut av lege/sakkyndig Følgende informasjon og søknadsskjema medbringes lege/sakkyndig: Krav til dokumentasjon ved søknad om tilrettelegging ved eksamen Kandidater som av medisinske eller andre grunner har behov for tilrettelegging ved eksamen, må søke om dette innen gjeldende frister. Søknadsfrister for tilrettelegging ved eksamen: Eksamener i vårsemesteret: uke 10 Eksamener i høstsemesteret: uke 40 Særordninger kan innvilges, men bare når særlige grunner taler for det. Det er ikke tilstrekkelig å dokumentere handikap/lidelse, eller diagnose som kan ha betydning i eksamenssituasjonen. Forutsetningen for tilrettelegging er at studenten har en vesentlig vanskeligere eksamenssituasjon enn andre kandidater. Særordninger skal ha som formål å oppveie de ulemper funksjonshemmingen medfører, samtidig som man i størst mulig grad skal sørge for at samtlige eksamenskandidater prøves likt. De tiltak som anbefales, skal derfor være tilstrekkelige, men ikke nødvendigvis optimale. Det dokumenterte handikapet skal avhjelpes, uten at kandidater gis særfordeler. Det skal gå fram av dokumentasjonen hvilke behov studenten har ved eksamen og hva slags tilrettelegging som er nødvendig. Konklusjonen skal gjøre det mulig for saksbehandler å bestemme hvilke tiltak som bør iverksettes for å lette eksamenssituasjonen for den enkelte student. Det skal også gå fram av dokumentasjonen om funksjonshemningen/lidelsen er permanent/kronisk og av den grunn gir grunnlag for permanente særordninger. Handelshøyskolen BI foretrekker at vedlagte skjema brukes, men annen utfyllende attest kan også aksepteres. Studenten må søke studiestedet om tilrettelegging forut for hver eksamensperiode til de frister som er angitt ovenfor. Søknadsskjemaet som studenten skal fylle ut er lenket opp i Handelshøyskolen Bis Studiehåndbok på nett: <LINK> Søknadsskjemaet kan også eventuelt hentes ved Bis studiesteder. Dokumentasjon må også vedlegges hver gang, med mindre studenten har godkjent en attest der det fremgår at funksjonshemmingen er kronisk, og studenten har mottatt en bekreftelse på at dokumentasjonen vil gjelde for hele studieperioden. Søknader om særordninger behandles konfidensielt av eksamenskonsulent ved hvert studiested. På bakgrunn av ovennevnte opplysninger ber vi lege/sakkyndig fylle ut vedlagte skjema. Studenten må samtykke i at opplysninger blir gitt. 9 av 12

10 For mer informasjon se Handelshøyskolen Bis Studiehåndbok på web: Eksamensinformasjon Tilrettelagt eksamen. Kort om noen vanlige tilstander Allergi Allergi gir i utgangspunktet ikke grunnlag for ekstra tid til eksamen. Medisiner mot allergi gir stort sett lite bivirkninger. Det er derfor vanligvis ikke grunnlag for å si at studentene har en urimelig ulempe i eksamenssituasjonen. Allergi blir derfor behandlet som en akutt plage/sykdom. Studenter som påberoper seg forlenget eksamenstid på bakgrunn av allergi må levere legeattest som er datert tidligst 5 dager før første eksamensdato sammen med søknad, senest tre dager før eksamensdagen. Legeattesten må dokumentere hva slags allergiplager det gjelder. Det kan ikke påregnes å få utvidet eksamenstid dersom sesongen for vedkommende allergi er over. Lese og skrivevansker Studenter med lese- og skrivevansker har krav på forlenget eksamenstid eller andre individuelt tilpassede tilretteleggingstiltak på bakgrunn av dokumentasjon. Normalt innvilges forlenget tid til eksamen og/eller bruk av PC med stavekontroll. Annen tilrettelegging må dokumenteres spesielt. Studenten kan også be studiestedet om å legge ved en anonymisert attest/bekreftelse på lese og skrivevansker, ved besvarelsen som sendes til sensur, eller be om å få utlevert klistrelapper som gjør sensor oppmerksom på lese- og skrivevansker. Seneskjedebetennelse Det kan innvilges bruk av tusj eller blyant for kandidater med senebetennelse og som ikke kan skrive hardt nok med kulepenn til å bruke vanlige gjennomslagsark. Ved kroniske og alvorlige plager kan det innvilges utvidet tid. Dette må i så fall dokumenteres. I enkelte tilfeller hvor studenter ikke kan/eller vil ha vanskelig for å kunne gjennomføre eksamen uten at de får bruke PC kan dette også innvilges. Dette må da stå eksplisitt i attesten. 10 av 12

11 Skjema fra lege/sakkyndig i forbindelse med søknad om tilrettelegging ved eksamen (Må fylles ut for at søknad om tilrettelagt eksamen skal kunne behandles) Pasientens navn: Adresse: Fødselsdato:.. Hvor lenge er attesten gyldig:. 1. Kort beskrivelse av sykdom/funksjonshemming/diagnose: 2. Er sykdommen/funksjonshemmingen permanent? Ja Nei Eventuell beskrivelse av situasjonen: 3. Er sykdommen akutt? Ja Nei Eventuell beskrivelse av situasjonen: 4. Fører sykdom/funksjonshemmingen til spesielle problemer under eksamen? - skriftlig skoleeksamen Ja Nei Eventuell beskrivelse av situasjonen: 5. Er yteevnen vesentlig nedsatt i spesielle perioder? Ja Nei Eventuelt når? 6. Er særtiltak nødvendig for at studenten skal kunne gjennomføre eksamen? Ja Nei 11 av 12

12 7. Hvilke tiltak mener du må til for at studenten skal kunne gjennomføre eksamen? Beskriv: Sted:.. Dato:.. Legens underskrift og stempel:. 12 av 12

UTFYLLENDE REGLER TIL FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED POLITIHØGSKOLEN

UTFYLLENDE REGLER TIL FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED POLITIHØGSKOLEN UTFYLLENDE REGLER TIL FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED POLITIHØGSKOLEN Politihøgskolens styre kan i henhold til 41 i Forskrift om studier og eksamen ved Politihøgskolen FOR-2011-05-31-697, 2011-08-01

Detaljer

Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011

Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011 Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011 Kapittel 2 Eksamensreglement 2.1 Eksamen og eksamensformer: Med eksamen menes prøving av studentenes kunnskaper og ferdigheter i de tilfeller

Detaljer

X - NOTAT. Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Janne B. Sørensen. Til: Alle videregående skoler og veiledningssentrene i Akershus fylkeskommune

X - NOTAT. Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Janne B. Sørensen. Til: Alle videregående skoler og veiledningssentrene i Akershus fylkeskommune X - NOTAT Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Janne B. Sørensen 23.01.2013 2012/15952-32 EMNE B65 Telefon 22055468 Deres dato Deres referanse Til: Alle videregående skoler og veiledningssentrene i

Detaljer

Sikre at studentene får gjennomgang av sin eksamensbesvarelse dersom de ber om det.

Sikre at studentene får gjennomgang av sin eksamensbesvarelse dersom de ber om det. Fakultet for naturvitenskap og teknologi Prosedyre for eksamensarbeid Godkjent av: Prodekan for utdanning Inger Johanne Lurås Revidert av: Dato: 24.8.2012 Revisjonsnr. 1.1 Begrunnelse for karakterfastsetting

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT FOR HØYSKOLESTUDIER

EKSAMENSREGLEMENT FOR HØYSKOLESTUDIER EKSAMENSREGLEMENT FOR HØYSKOLESTUDIER ved Høyskolen Campus Kristiania Fra og med studie året 2015/16 INNHOLD 1.0 LOVVERK 3 2.0 KARAKTERER 4 2.1 Karakterskala med 5 trinn 42.2 Karakterskala Bestått/Ikke

Detaljer

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen.

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. Eksamensreglement Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1 Eksamensvakt Person som er til stede i eksamenslokalet

Detaljer

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE Endelig godkjenning ved Samisk høgskolestyre vedtak 15.06.2011 S-sak 29/11 Innhold 1 Virkeområde... 2 2 Definisjoner... 2 3 Fag-/studieplaner

Detaljer

Kapittel 1 Skolens struktur og organer... 6 1.1 Skolens eierstruktur... 6. 1.2 Skolens visjon, verdier og mål... 6. 1.2.1 Skolens visjon...

Kapittel 1 Skolens struktur og organer... 6 1.1 Skolens eierstruktur... 6. 1.2 Skolens visjon, verdier og mål... 6. 1.2.1 Skolens visjon... Reglement Kapittel 1 - Skolens struktur og organer Kapittel 2 - Skolens og studentens ansvar og rettigheter Kapittel 3 - Regler knyttet til oppstart, avmelding og avbrudd Kapittel 4 - Evaluering og kvalitetssikring

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 14/13 Eksamensforskrift ved UiS - revisjon ephortesak: 2013/675 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

3.2 Opptaksgrunnlaget... 13 3.3 Utenlandsk utdanning... 13 3.4 Opptak... 13 3.5 Opptak på grunnlag av realkompetanse... 14 3.6 Individuell vurdering

3.2 Opptaksgrunnlaget... 13 3.3 Utenlandsk utdanning... 13 3.4 Opptak... 13 3.5 Opptak på grunnlag av realkompetanse... 14 3.6 Individuell vurdering Student reglement Innholdsfortegnelse 1 Generelle bestemmelser... 4 1.1 Studentenes undersøkelses- og opplysningsplikt... 4 1.2 Studieavgift... 4 1.3 Om opptak, ordensbestemmelser m.v.... 4 1.4 Endringer...

Detaljer

3.2 Opptaksgrunnlaget... 13 3.3 Utenlandsk utdanning... 13 3.4 Opptak... 13 3.5 Opptak på grunnlag av realkompetanse... 14 3.6 Individuell vurdering

3.2 Opptaksgrunnlaget... 13 3.3 Utenlandsk utdanning... 13 3.4 Opptak... 13 3.5 Opptak på grunnlag av realkompetanse... 14 3.6 Individuell vurdering Student reglement Innholdsfortegnelse 1 Generelle bestemmelser... 4 1.1 Studentenes undersøkelses- og opplysningsplikt... 4 1.2 Studieavgift... 4 1.3 Om opptak, ordensbestemmelser m.v.... 4 1.4 Endringer...

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Reglement for eksamener ved UNIS

Reglement for eksamener ved UNIS Reglement for eksamener ved UNIS Vedtatt i UNIS styre 14.02.13. med endringer vedtatt i UNIS styre 11.09.14. 1. Terminologi Arbeidskrav Deleksamen Undervisningsaktiviteter som f.eks. øvelser / rapporter

Detaljer

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon.

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. RETTLEDNING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Det er viktig at alle som

Detaljer

KVALITETSKATALOG Vedtekter, forskrifter, retningslinjer, reglement, instrukser og planer ved HLT

KVALITETSKATALOG Vedtekter, forskrifter, retningslinjer, reglement, instrukser og planer ved HLT Versjon 14.11 Ansvarshavende: Rektor KVALITETSKATALOG Vedtekter, forskrifter, retningslinjer, reglement, instrukser og planer ved HLT Innholdsfortegnelse: Vedtekter for Høyskolen for Ledelse og Teologi

Detaljer

Studiereglement for fagskoleutdanning

Studiereglement for fagskoleutdanning Studiereglement for fagskoleutdanning Innhold Opptaksreglement... 3 1. Generelle opptaksregler... 3 2. Opptakskrav fagskoleutdanning... 3 3. Realkompetansevurdering... 3 4. Vedtak om opptak... 4 5. Søknad

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO

RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO 2013 RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo Innhold Innledning... 3 1. Privatistkontoret i Oslo... 4 1.1 Muntlig

Detaljer

Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV

Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV Gitt av høyskoledirektør 16. desember 2014, med hjemmel i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud og

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi Hjemmel: Fastsatt av styret for Høyskolen for Ledelse og Teologi 09. september 2013 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om

Detaljer

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15 Side 1 av 15 Innhold INNLEDNING 4 1 Rektors ansvar 5 1.1 Uttrekk 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt 5 2 Gjennomføring av eksamen 5 2.1 Oppmøte og identitet 5 2.2 Eksamen 5 2.3 Bruk av IKT 6 2.4 Kontroll

Detaljer

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement Innhold 1 Generelle bestemmelser... 3 1.1 Studentenes ansvar... 3 1.2 Skolens ansvar... 3 1.3 Fravær fra obligatorisk undervisning... 4 1.4 Fravær fra praksis... 4 1.4.1 Fravær fra obligatoriske kurs...

Detaljer

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole 15. mai 2011 med hjemmel i Lov 2003-06- 20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 1. Vurderingsformer

Detaljer

Reglement for Lokomotivførerutdanningen ved Norsk jernbaneskole

Reglement for Lokomotivførerutdanningen ved Norsk jernbaneskole Reglement for Lokomotivførerutdanningen ved Norsk jernbaneskole Versjon 3.1 2012 Reglement for Lokomotivførerutdanningen ved Norsk jernbaneskole er utarbeidet i henhold til lov av 20. juni 2003 nr. 56

Detaljer

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS STUDIEREGLEMENT for Treider Fagskoler AS Innhold 1 Formål 4 2 Hvem reglementet gjelder for 4 3 Grunnlag 4 4 Undersøkelses- og meldeplikt 4 4.1 Plikt til å gjøre seg kjent med reglement 4 4.2 Melding om

Detaljer

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8 Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen

Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen Skriftlig eksamen Alle eksaminander plikter å gjøre seg kjent med dokumentet Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen i god

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/norskprøven for siste versjon. Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/norskprøven for siste versjon. Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere . Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning...3 2. Ansvar og roller...4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6 3. Før gjennomføring

Detaljer

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev. REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE Hjemmel for reglementet finnes i Lov 2003-06-20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Godkjent av styret for Trondheim Fagskole 21.mars 2011 med endringer 15.12.2011. A. Verdigrunnlag

Detaljer