nr 20/ NO årgang 104 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 20/14-2014.05.12 NO årgang 104 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 20/ NO årgang 104 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /14 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Rettskraftige avgjørelser fra Klagenemnda Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Avgjørelse etter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistrering Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer Opphør av fullmektigverv INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 20/14 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SMARTEYES Optik Smart Eyes AB, Östra Hamngatan 41, SE GØTEBORG, Sverige Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater; hygieniske produkter for medisinske formål; rensepreparater for kontaktlinser; oppløsninger for bruk sammen med kontaktlinser for oppbevaring, rensing, påføring, desinfisering, sterilisering og andre væsker for kontaktlinser; øyedråper og andre øyepleiepreparater for medisinsk Klasse 9 bruk. Optiske apparater, instrumenter og deler ikke inkludert i andre klasser; kontaktlinser; beholdere for kontaktlinser; briller, brilleinnfatninger; solbriller; brilleglass; brilleetuier; måleutstyr; kikkerter. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; alle de forannevnte tjenester i forbindelse med optiske apparater, instrumenter og deler, kontaktlinser, beholdere for kontaktlinser, briller, brilleinnfatninger, solbriller, brilleglass, brilleetuier, måleinstrumenter, kikkerter; engros- og detaljsalg- tjenester i forretninger og via globalt kommunikasjonsnettverk vedrørende instrumenter og deler, kontaktlinser, beholdere for kontaktlinser, briller, brilleinnfatninger, solbriller, brilleglass, brilleetuier, måleinstrumenter, kikkerter; salg, import og eksport i forbindelse med optiske apparater, instrumenter og deler, kontaktlinser, beholdere for kontaktlinser, briller, brilleinnfatninger, solbriller, brilleglass, brilleetuier, måleinstrumenter, kikkerter. Klasse 44 Optikere, optometrister og kontaktlinsespesialister og konsultasjonsvirksomhet relatert til øyne, øyepleie og synsforbedring; utførelse av øye- og synstester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Greatdays Greatdays AB, Själagårdsgatan 9, SE STOCKOLM, Sverige Brækhus Dege Advokatfirma DA, Postboks 216, 1301 SANDVIKA, Klasse 35 Annonserings- og reklamevirksomhet; oppstilling, for andre, av et utvalg av varer slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene. Klasse 36 Utstedelse av reisesjekker eller remburser gjennom meglere eller reisebyråer. Klasse 39 Transportvirksomhet; tjenester knyttet til utleie av transportkjøretøy. Klasse 41 Underholdningsvirksomhet; sports- og idrettsaktiviteter; kulturvirksomhet. Klasse 43 Bevertning og tilberedning av mat og drikke; tjenester i forbindelse med å skaffe tilveie kost og losji på hoteller, pensjonater eller andre virksomheter som tilbyr midlertidig innlosjering; bookingtjeneste for innlosjering av reisende. Klasse 44 Hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker; tjenester relatert til avslapping og rekreasjon i form av spabehandling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MASKEPOTT Erlend Badhwar Valen-Sendstad, Nordbergveien 40, 0875 OSLO, Klasse 9 Dataprogrammer (nedlastbar og inkludert programvare/dataspill til ulike digitale plattformer), elektroniske publikasjoner, lagringsmedier (optiske, digitale, magnetiske), audiovisuelle filer (nedlastbare bilde-, lyd- eller musikkfiler, ringetoner, tegnefilmer og video). Klasse 16 Papir- og papp-produkter (kalender, kort, skrive- og tegneblokk, brevark, konvolutter, servietter, dekketøy, duker, plakater, innbindingspapir, fotografier, etc), skrivesaker (penner, blyanter, pennaler, viskelær, malesaker og pensler, etc), kontorrekvisita, trykksaker (bøker, håndbøker- og undervisningsmateriell, hefter og brosjyrer, tegneserier, tidsskrifter og magasiner, trykte publikasjoner, etc). Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, sengetøy, gardiner, håndklær. 3

4 registrerte varemerker nr 20/14 Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg, maskeradekostymer. Klasse 28 Spill og leketøy (brettspill, dukker, kosedyr og tøyleker, spillapparater, etc), gymnastikk- og sportsartikler, julepynt og -dekorasjon. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter. Organisering, booking og gjennomføring av arrangementer (konkurranser, konserter, musikaler, teater og dukketeater, seminarer, opptredener, sportsog fritidsarrangementer, undervisning, etc); underholdningsproduksjon, -distribusjon og - fremvisning for film, fjernsyn, radio, teater/scene, digitale og interaktive medier. Produksjon og publisering av lydopptak, bøker og tidsskrifter offline og online. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WELLSHIELD Aker Subsea AS, Postboks 94, 1325 LYSAKER, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 6 Bygningsmaterialer av metall; uedle metaller og legeringer av disse; fleksible, sammensatte rør og rørledninger delvis tilvirket av metall for transport og overføring av fluider, herunder petroleum og naturgass, samt vann, hydraulisk væske, elektriske signaler og/eller elektrisk kraft; metallvarer til bruk ved boring og komplettering av olje- og gassbrønner og i produksjon av olje og gass fra brønner, herunder brønnhoder, ventiltrær (christmas trees), ventiler, stigerør, koplinger for stigerør, koplinger for rørledninger, seksjoner til reparasjon av rørledninger, koplinger for sammenkopling av rørledninger eller slanger, klem konnektor, høytrykkstetninger, geotermiske brønnhoder, brønnrør, brønnrammer av metall, brønnhodekoplinger, manifoldstrukturer; armeringsmaterialer av metall for rør; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); metallrør, deler til metallrør, rørsystemer, metalltetninger, undervannskoplinger. Klasse 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer; koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); kompressorer; separatorer, herunder separatorer for petroleumsprodukter; pumper, herunder trykkforsterkere; borerigger; boremaskiner; boretårn; borkroner; boreutstyr (ikke opptatt i andre klasser); verktøy; motordrevne verktøy og redskaper; anordninger for transport, fordeling, styring og kontroll av fluider; ventilinstallasjoner; ventilblokker; innretninger for installasjon av brønnboringsutstyr; anordninger, innretninger og systemer for kontroll, testing og overvåking av brønnboringsutstyr, brønnhullsfunksjoner, trykk, fluider, gass; salgsautomater. Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater og instrumenter for kontroll, testing og overvåking av brønnboringsutstyr, brønnhullsfunksjoner, trykk, fluider, gass; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, samt kommunikasjon mellom installasjoner for brønnboring; magnetiske databærere, grammofonplater; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klasse 17 Bøyelige rør; fleksible ikke-metalliske stigerør for leting og produksjon av hydrokarboner til havs; tetnings-paknings-og isolasjonsmateriale. Klasse 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør, herunder stive ikke-metalliske stigerør for leting og produksjon av hydrokarboner til havs. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; brønnboring; byggeledelse; skipsbygging; skipsverft; installasjon; vedlikehold og reparasjon av maskiner; installasjon og vedlikehold av oljeledninger; undervannsbygging og -reparasjon; vedlikehold av datamaskiner. Klasse 40 Bearbeiding av materialer; petroleumsbehandling; petroleumsseparasjonsvirksomhet; raffineringsvirksomhet. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; produktutvikling; industriell analyse og forskning; analysetjenester for utnyttelse av oljeforekomster; kontroll av oljebrønner; geologiske grunnundersøkelser; undervannsundersøkelser; konsulentbistand ved oljeleting og oljefelt; plantegning i forbindelse med bygging; tekniske prosjektstudier; ingeniørvirksomhet (teknisk ekspertise); design og utvikling, samt ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BRENDERUP GROUP Thule Trailers AB, Industrigatan 16, SE JÖNKÖPING, Sverige Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 12 Trailere, slepevogner, hengere og tilhengere; overtrekk til trailere, slepevogner, hengere og tilhengere samt rammeverk for de forannevnte overtrekk. Klasse 39 Utleie av trailere, slepevogner, hengere og tilhengere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Thule Trailers AB, Industrigatan 16, SE JÖNKÖPING, Sverige Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 12 Trailere, slepevogner, hengere og tilhengere; 4

5 registrerte varemerker nr 20/14 overtrekk til trailere, slepevogner, hengere og tilhengere samt rammeverk for de forannevnte overtrekk. Klasse 39 Utleie av trailere, slepevogner, hengere og tilhengere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SOURCECAP C. R. Bard, Inc., 730 Central Avenue, US-NJ07974 MURRAY HILL, USA Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 10 Kirurgiske instrumenter og medisinske instrumenter til brachyterapi og implantater fremstilt av kunstige materialer til behandling av kreft, deler og tilbehør dertil samt et medisinsk instrument innpodet med radioaktive brachyterapifrø anvendt til behandling av kreft. LEARN MY BLOG AS, Klokkerveien 6, 8074 BODØ, Klasse 9 Elektroniske dagbøker; elektroniske oppslagstavler; elektroniske publikasjoner. Klasse 42 Opprettelse og vedlikehold av websider for andre. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CAMPUS KJELLER Campus Kjeller AS, Postboks 102, 2027 KJELLER, ip.coop (IPR SA), c/o Leogriff AS, Bygdøy Allé 4, 0257 OSLO, Klasse 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; konsulentbistand i forretningssaker; konsulentbistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter og foretak; markedsstudier og -undersøkelser; rådgivning om organisasjons- og forretningsledere; salgsfremmende tjenester for tredjemann; statistisk informasjon. Klasse 36 Finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; rådgivning i finansielle spørsmål; utleie av kontorer og lokaler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KALGUARD Sentinel Performance Solutions Ltd, The Heath Business & Technical Park, GB-WA74QX RUNCORN, CHESHIRE, Storbritannia Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Apparater for kontroll av vannforsyning; vannmålingsanlegg; kjemiske doserings- [målings-] apparater for tilføring av kjemikalier til vann; vitenskapelige apparater for bruk i vannrensing; utstyr til overvåkning eller prøvetakninger av vannkvalitet; vannspylingsapparater; sett for testing av vannkvalitet; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer; nedlastbare tekniske diagnostikk- og/eller instruksjonsbøker og -veiledninger som relaterer til de forannevnte varer. Klasse 11 Vannforsyning og sanitære installasjoner og apparater; ventiler som en del av apparater og installasjoner til sanitære formål; vannfiltre; vannrensere og vannforsyningsapparater; vannreguleringsapparater; vannrensingsapparater i husholdnings- eller industriell vannforsynings- eller lagringssystemer; vannbehandlingsapparater i sentralvarmeanlegg; vannspylingsapparater; apparater for hindring og eller fjerning av vannbelegg ved å utnytte en elektrolytisk og eller elektronisk prosess; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. Klasse 42 Ingeniørvirksomhet, analytiske, forskning og utviklingstjenester; relatert til forsyning, måling eller behandling av vann og vannlagringssystemer, herunder sentralvarmeanlegg, kjeler og sanitære installasjoner. 5

6 registrerte varemerker nr 20/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Deloitte Touche Tohmatsu, Schützengasse 1, CH-8001 ZÜRICH, Sveits Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230 OSLO, Klasse 35 Organisasjons- og forretningsledelse; bistand for ledelse av handels- og industribedrifter; konsultasjon og bistand for bedrifts- og forretningsledelse; forretningsevaluering; konsulentbistand i forretningssaker; arbeidsformidling; forretningsundersøkelser; konsultasjoner i personalspørsmål; markedsundersøkelser; regnskapsførsel; regnskapsanalyser; regnskapskontroll; skatteberegning; bedriftsledelse for utøvende kunstnere; økonomisk planlegging; økonomiske beregninger; bokføring. Klasse 36 Bestyrelse av familiestiftelser; bestyrelse av fasteiendom og leiegårder; boligformidling; eiendomsmegler for fast eiendom; eiendomsomsetning; finansanalyser; finansiell virksomhet; finansieringsevaluering; finansrådgivning; finanstransaksjoner; fondsinvestering; fondsopprettelse; forsikringsrådgivning; forvaltning av formuer; veiledning og konsulentbistand i skattespørsmål; pensjonsutbetalingstjenester; utleie av kontorer. Klasse 42 Vitenskapelig og industriell forskning; dataprogrammering; analysering av datasystemer; faglige konsultasjoner for tjenester nevnt i denne klasse 42; konsulentbistand ved oljeleting; konsulentvirksomhet vedrørende datamaskiner; tekniske konsultasjoner; tekniske prosjektstudier. Klasse 45 Juridisk rådgivning og tjenester; juridisk forskning; overvåking og lisensiering av immateriell eiendomsrett; forvaltning av opphavsrettigheter; vergemål; konfliktløsningstjenester; granskningstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NIKE AEROLOFT Nike International Ltd, One Bowerman Drive, US- OR BEAVERTON, USA Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 25 Fottøy, støvler, hodeplagg, hatter, alpeluer, hodebånd [bekledning], svettebånd, hode- og halstørkler (skjerf), sportsklær, jakker, vester, frakker, hansker [bekledning], bukser, shortser, gensere, joggebukser, skjorter, t-skjorter, sokker, trikotklær, kompresjonstights/-strømper som en del av et sportsklesplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EAU LENTE Diptyque SAS, 34, boulevard Saint Germain, FR PARIS, Frankrike Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, skuring og stiving; ikke-medisinske toalettpreparater; preparater og midler til behandling, pleie og utseende i forbindelse med hud, kropp, ansikt, øyne, hår, hodebunn, tenner og negler; såpe, rensepreparater til personlig bruk, dusjgeléer, badegeléer og badepreparater; parfymer, eau de parfum og eau de toilette; deodorantpreparater til personlig bruk, anti-perspiranter, kosmetiske preparater, kosmetiske preparater til farging, kosmetiske preparater til øyne, kosmetiske preparater til neglene, kosmetiske preparater til leppene, preparater til fjerning av makeup, servietter impregnert med kosmetiske preparater; sjampo, hårbalsam, hårpreparater, hårvann; tannpleiemidler; solbruningspreparater og solbeskyttende preparater; barberingspreparater, lotioner og oljer til bruk før og etter barbering, hårfjerningsmidler; eteriske oljer, oljer til toalettbruk; duftkuler, potpourrier, parfymert bekledning til skuffer, duftposer til skuffer, luftfriskere, røkelse, aromatiske planteekstrakter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OLÈNE Diptyque SAS, 34, boulevard Saint Germain, FR PARIS, Frankrike Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, skuring og stiving; ikke-medisinske toalettpreparater; preparater og midler til behandling, pleie og utseende i forbindelse med hud, kropp, ansikt, øyne, hår, hodebunn, tenner og negler; såpe, rensepreparater til personlig bruk, dusjgeléer, badegeléer og badepreparater; parfymer, eau de parfum og eau de toilette; deodorantpreparater til personlig bruk, anti-perspiranter, kosmetiske preparater, kosmetiske preparater til farging, kosmetiske preparater til øyne, kosmetiske preparater til neglene, kosmetiske preparater til leppene, preparater til fjerning av makeup, servietter impregnert med kosmetiske preparater; sjampo, hårbalsam, 6

7 registrerte varemerker nr 20/14 hårpreparater, hårvann; tannpleiemidler; solbruningspreparater og solbeskyttende preparater; barberingspreparater, lotioner og oljer til bruk før og etter barbering, hårfjerningsmidler; eteriske oljer, oljer til toalettbruk; duftkuler, potpourrier, parfymert bekledning til skuffer, duftposer til skuffer, luftfriskere, røkelse, aromatiske planteekstrakter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OYÉDO Diptyque SAS, 34, boulevard Saint Germain, FR PARIS, Frankrike Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, skuring og stiving; ikke-medisinske toalettpreparater; preparater og midler til behandling, pleie og utseende i forbindelse med hud, kropp, ansikt, øyne, hår, hodebunn, tenner og negler; såpe, rensepreparater til personlig bruk, dusjgeléer, badegeléer og badepreparater; parfymer, eau de parfum og eau de toilette; deodorantpreparater til personlig bruk, anti-perspiranter, kosmetiske preparater, kosmetiske preparater til farging, kosmetiske preparater til øyne, kosmetiske preparater til neglene, kosmetiske preparater til leppene, preparater til fjerning av makeup, servietter impregnert med kosmetiske preparater; sjampo, hårbalsam, hårpreparater, hårvann; tannpleiemidler; solbruningspreparater og solbeskyttende preparater; barberingspreparater, lotioner og oljer til bruk før og etter barbering, hårfjerningsmidler; eteriske oljer, oljer til toalettbruk; duftkuler, potpourrier, parfymert bekledning til skuffer, duftposer til skuffer, luftfriskere, røkelse, aromatiske planteekstrakter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen underholdings- og spillmaskiner, -apparater og - installasjoner; videospill-maskiner og -apparater; deler og utstyr for de nevnte varer, ikke inkludert i andre klasser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Synergo AS, Postboks 255, 1601 FREDRIKSTAD, Klasse 35 Tjenesteyting innen økonomi og ledelse Klasse 45 Juridisk tjenesteyting (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WELLRISE FUGLESANGS SUBSEA AS, Nedre Skøyen vei 11, 0276 OSLO, Klasse 7 Pumper for bruk innen maritim-, offshore-, olje og gass industrien, herunder sentrifugal- og fortrengningspumper drevet av hydrauliske eller elektriske motorer; deler til alle de forannevnte varer, herunder drift- og styringssystemer og mekaniske akseltetninger. Klasse 17 Forseglingsprodukter for bruk innen maritim-, offshore-, olje- og gass industrien, herunder pakninger, skjøter og tetninger for roterende eller vekselvirkende utstyr. Klasse 37 Reparasjons- og vedlikeholdstjenester innen maritim-, offshore-, olje og gassindustrien. International Gaming Projects Ltd, Palazzo Pietro Stiges, 90 Strait Street, MT-VLT1436 VALLETTA, Malta Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 28 Automatiske spillautomater; underholdnings - og spillmaskiner; elektriske og/eller elektroniske 7

8 registrerte varemerker nr 20/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RainView WashTec Holding GmbH, Argonstrasse 7, DE AUGSBURG, Tyskland Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 1 Klasse 3 Kjemiske produkter til industrielle formål. Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjeming, samt til sliping; flytende rengjøringsmidler; såper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Bardøla BARDØLA HØYFJELLSHOTELL AS, Bardølavegen 33, 3580 GEILO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 43 Midlertidig innlosjering; hoteller; bevertning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen YELLOW CAB AG Snus A/S, Drejervænget 1, DK-5610 ASSENS, Danmark Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 34 Tobakk; artikler for røkere, fyrstikker, snusprodukter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ØKO HJERTET DA, Hovseterveien 82B, 0768 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk mat og stoffer for medisinsk bruk og veterinær bruk, næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 31 Korn og jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø; naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HAEMOASSIST Wyeth LLC, Five Giralda Farms, US-NJ07945 MADISON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Optiske og magnetiske databærere, computer hardware, spesielt håndholdte; innregistrerte og nedlastbare computer software; kodet identifikasjonsog servicekort; nedlastbare elektroniske publikasjoner. Klasse 16 Trykksaker. Klasse 35 Evaluering og dokumentasjon av statistiske resultater av medisinske undersøkelser og studier; kompilering av data til computer databaser. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; utleie av telekommunikasjonsapparater. Klasse 41 Organisering og avholdelse av seminarer, utdanningsarrangementer og forelesninger; fremskaffelse av ikke nedlastbare elektroniske publikasjoner; elektronisk publikasjonstjenester (unntatt for reklamevirksomhet). Klasse 42 Vitenskapelige-, teknologiske- og forskningstjenester og relaterte designtjenester; oppdatering, installasjon, vedlikehold og utleie av computer software; computer programmering; elektronisk datalagring; design og 8

9 registrerte varemerker nr 20/14 vedlikehold av websteder, utleie og leasing av databehandlingsutstyr. Klasse 44 Medisinske tjenester, inkludert terapeutisk og medisinsk pleie av pasienter; medisinske laboratorietjenester; medisinske og kliniske undersøkelser; fremskaffelse av informasjon på området medisin og helse; farmasøytiske rådgivningstjenester; tjenester, inkludert rådgivning på området helsepleie. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , DK, VA (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PANZER Aurora Group Danmark A/S, Lautruphøj 5, DK-2750 BALLERUP, Danmark Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 9 Datamaskiner, mobiltelefoner, smarttelefoner og annet portabelt og håndholdt elektronisk utstyr for opptak, organisering, overføring, behandling og gjennomgang av tekst, data, bilder og lydfiler; dekorativt tilbehør for mobiltelefoner, smarttelefoner, datamaskiner og annet portabelt og håndholdt elektronisk utstyr for opptak, organisering, overføring, behandling og gjennomgang av tekst, data, bilder og lydfiler; telefonanheng; ripebeskyttelser; beskyttelsesetui og deksler for mobiltelefoner, smarttelefoner, datamaskiner og annet portabelt og håndholdt elektronisk utstyr for opptak, organisering, overføring, behandling og gjennomgang av tekst, data, bilder og lydfiler; omslag og deksler for mobiltelefoner, smarttelefoner, datamaskiner og annet portabelt og håndholdt elektronisk utstyr for opptak, organisering, overføring, behandling og gjennomgang av tekst, data, bilder og lydfiler; deler, tilbehør og aksessorier til mobiltelefoner, smarttelefoner, datamaskiner og annet portabelt og håndholdt elektronisk utstyr for opptak, organisering, overføring, behandling og gjennomgang av tekst, data, bilder og lydfiler. Trade24 AS, Postboks 55, 0508 OSLO, Klasse 30 Kaffe, te, bakervarer, sjokolade, konfektyrer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NORFERSK AS, Sloraveien 60, 1878 HÆRLAND, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 29 Kjøtt og foredlede kjøttvarer. Klasse 35 Salg og markedsføring av kjøtt og foredlede kjøttvarer. 9

10 registrerte varemerker nr 20/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza, US- GA30313 ATLANTA, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; bærbare mediespillere; computersoftware for til bruk for operativsystemer; nedlastbare elektroniske publikasjoner i form av magasiner og aviser; blanke CD'er; CD'er med musikk; digital musikk nedlastbar fra Internett; telekommunikasjonsapparater i form av mobiltelefoner og smarttelefoner; computerspillutstyr i form av disketter, kassetter; hjemmevideokonsoller, styrespaker, styrematter (touch pad), og kontrollerende maskinenheter for spill; musematter; mobiltelefoner og elektronisk tilbehør i form av hodetelefoner, etuier/beholdere/hylster (cases), beskyttende tilbehør, poser/lommer, elektroniske dokkingsstasjoner; mobiltelefonsnorer, mobiltelefonbeholdere (cell phone slings), og mobiltelefonbæreremmer for å bære mobiltelefoner og smarttelefoner; digitale lesebrett; computere, nemlig borddatamaskiner, håndholdte computere og bærbare computere; computer hardware; systembrikkesett for overføring av data til og fra en sentral prosessor, computerservere, minnekort; integrerte kretser; videokoplingsbrett; lydbrett; multimedia akseleratorbrett; computerlagringsenheter, nemlig, blanke bånd for lagring a computerdata, blanke minnepinner, høyhastighets lagrings-subsystemer for lagring og back-up av elektronisk data enten lokalt eller via et telekommunikasjonsnettverk; digitale input og output skannere; elektroniske grensesnittsutstyr for computere og mobile enheter, nemlig tastatur, computermus, computerstyrespaker (joystick), minnepinner (dongles), tastatur for berøringssensitive skjermer (touchpad) og computerskrivespisser og - pinner (styluses); hodetelefoner; solbriller. Klasse 18 Håndvesker og lommebøker; paraplyer; bagger og vesker, nemlig universalbagger, reisebagger; ryggsekker, sportsbagger, torgvesker, handlevesker, klesbagger; toalettmapper for toalettsaker og kosmetikk, solgt tomme. Klasse 25 Klær, nemlig, skjorter, jakker, bukser, hansker, svettebånd, skjerf; fottøy; hodeplagg, nemlig, hatter og skyggeluer. The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza, US- GA30313 ATLANTA, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; bærbare mediespillere; computersoftware for til bruk for operativsystemer; nedlastbare elektroniske publikasjoner i form av magasiner og aviser; blanke CD'er; CD'er med musikk; digital musikk nedlastbar fra Internett; telekommunikasjonsapparater i form av mobiltelefoner og smarttelefoner; computerspillutstyr i form av disketter, kassetter; hjemmevideokonsoller, styrespaker, styrematter (touch pad), og kontrollerende maskinenheter for spill; musematter; mobiltelefoner og elektronisk tilbehør i form av hodetelefoner, etuier/beholdere/hylster (cases), beskyttende tilbehør, poser/lommer, elektroniske dokkingsstasjoner; mobiltelefonsnorer, mobiltelefonbeholdere (cell phone slings), og mobiltelefonbæreremmer for å bære mobiltelefoner og smarttelefoner; digitale lesebrett; computere, nemlig borddatamaskiner, håndholdte computere og bærbare computere; computer hardware; systembrikkesett for overføring av data til og fra en sentral prosessor, computerservere, minnekort; integrerte kretser; videokoplingsbrett; lydbrett; multimedia akseleratorbrett; computerlagringsenheter, nemlig, blanke bånd for lagring a computerdata, blanke minnepinner, høyhastighets lagrings-subsystemer for lagring og back-up av elektronisk data enten lokalt eller via et telekommunikasjonsnettverk; digitale input og output skannere; elektroniske grensesnittsutstyr for computere og mobile enheter, nemlig tastatur, computermus, computerstyrespaker (joystick), minnepinner (dongles), tastatur for berøringssensitive skjermer (touchpad) og computerskrivespisser og - pinner (styluses); hodetelefoner; solbriller. Klasse 18 Håndvesker og lommebøker; paraplyer; bagger og vesker, nemlig universalbagger, reisebagger; ryggsekker, sportsbagger, torgvesker, handlevesker, klesbagger; toalettmapper for toalettsaker og kosmetikk, solgt tomme. Klasse 25 Klær, nemlig, skjorter, jakker, bukser, hansker, svettebånd, skjerf; fottøy; hodeplagg, nemlig, hatter og skyggeluer. 10

11 registrerte varemerker nr 20/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/174,517 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ELUCIAM Amgen Inc, One Amgen Center Drive, US-CA THOUSAND OAKS, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater. ANNE LEIN KRISTIANSEN, Leinsgrendvegen 3, 7710 SPARBU, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Fotografering. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. Design, interiør, interiørdesign, motedesign, rådgivning innen design, rådgivning innen interiørdesign, rådgivning innen motedesign. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LIBERTÉ LIBERTÉ BRAND PRODUCTS CO LES PRODUITS DE MARQUE LIBERTÉ CIE, Upper Water St., CA-NSB3J3N2 HALIFAX, Canada Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 29 Ferske meieriprodukter; yoghurt; yoghurtdrikker; fruktyoghurt; spesialiteter innenfor meieriprodukter; fløte (melkeprodukter); ferske oster. Sporveien Oslo AS, Økernv 9, 0653 OSLO, Advokatfirmaet Selmer DA, v/nils Kristian Einstabland, Postboks 1324 Vika, 0112 OSLO, Klasse 35 Administrasjon av handelstjenester; administrasjon av prosjekter; annonse- og reklamevirksomhet via postordre; annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. ; bistand ved forretningsledelse; dekorasjon av butikkvinduer; markedsføring-, reklamevirksomhet; salg av digitale informasjonsprodukter; salg av gaveartikler; salg av suvenirer; utleie av annonseringstid i kommunikasjonsmedia; utleie av reklameplass; utleie av salgsautomater. Klasse 36 Bestyrelse av fast eiendom; bestyrelse av leiegårder; boligformidling [leiligheter]; eiendomsomsetning; forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; husleieinnkreving; kapitalinvesteringer. Klasse 37 Asfaltering; byggevirksomhet; byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; konsulentbistand ved byggingstjenester. Klasse 38 Informasjon om telekommunikasjon; kommunikasjon ved optisk fibernettverk; mobiltelefontjenester; overføring av beskjeder og bilder via datamaskiner; overføring av digitale filer; telefonisk kommunikasjon. Klasse 39 Befraktningsvirksomhet; busstransport; båttransport; 11

12 registrerte varemerker nr 20/14 fergetransport; frakt [varetransport]; godsbefraktning; jernbanetransport; lasthåndtering; lufttransport; organisering av reiser; passasjertransport; plassreservering [transport]; reiseledervirksomhet; reisereservering; sightseeing [turistbesøk]; sjøtransport; sjåførtjenester; sporvogndrift; trafikkinformasjon; trafikkmeldingstjenester; transport; transport av reisende; transportinformasjon; transporttjenester; transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; turoperatører; utleie av busser; utleie av garasjer; utleie av lagerplass; utleie av parkeringsplasser; utleie av passasjervogner-, verditransport. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PANTO Sporveien Oslo AS, Økernv 9, 0653 OSLO, Advokatfirmaet Selmer DA, v/nils Kristian Einstabland, Postboks 1324 Vika, 0112 OSLO, Klasse 35 Administrasjon av handelstjenester; administrasjon av prosjekter; annonse- og reklamevirksomhet via postordre; annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. ; bistand ved forretningsledelse; dekorasjon av butikkvinduer; markedsføring-, reklamevirksomhet; salg av digitale informasjonsprodukter; salg av gaveartikler; salg av suvenirer; utleie av annonseringstid i kommunikasjonsmedia; utleie av reklameplass; utleie av salgsautomater. Klasse 36 Bestyrelse av fast eiendom; bestyrelse av leiegårder; boligformidling [leiligheter]; eiendomsomsetning; forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; husleieinnkreving; kapitalinvesteringer. Klasse 37 Asfaltering; byggevirksomhet; byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; konsulentbistand ved byggingstjenester. Klasse 38 Informasjon om telekommunikasjon; kommunikasjon ved optisk fibernettverk; mobiltelefontjenester; overføring av beskjeder og bilder via datamaskiner; overføring av digitale filer; telefonisk kommunikasjon. Klasse 39 Befraktningsvirksomhet; busstransport; båttransport; fergetransport; frakt [varetransport]; godsbefraktning; jernbanetransport; lasthåndtering; lufttransport; organisering av reiser; passasjertransport; plassreservering [transport]; reiseledervirksomhet; reisereservering; sightseeing [turistbesøk]; sjøtransport; sjåførtjenester; sporvogndrift; trafikkinformasjon; trafikkmeldingstjenester; transport; transport av reisende; transportinformasjon; transporttjenester; transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; turoperatører; utleie av busser; utleie av garasjer; utleie av lagerplass; utleie av parkeringsplasser; utleie av passasjervogner-, verditransport. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Vita AS, Postboks 6013, Etterstad, 0601 OSLO, Klasse 35 Detaljvaretjenester og netthandel for parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, hårlotioner, nattkremer, dagkremer, kropps- og hårpleieprodukter, skumbad, underlagskremer, leppestifter, neglelakk, neglelakkfjernere, negleprodukter, deodoranter, såper, shampo, øyekremer, fotpleieprodukter, bomull for kosmetiske forhold, leppepomade, solkremer, after-sun kremer, farmasøytiske og hygieniske preparater for mennesker, dietetiske stoffer for medisinsk bruk for mennesker, næringsmidler for spedbarn, plaster og forbindingsstoffer for mennesker, dietetiske næringsmidler for mennesker og helsekost og kosttilskudd for mennesker, solbriller og etui til solbriller, edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser, juvelvarer, smykker, edle stener, ur og kronometriske instrumenter, bijouterier, lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder, kofferter og reisevesker, andre vesker, inklusive shoppingvesker, strandvesker, håndvesker, mapper, porteføljer, attachevesker, lommebøker, portemoneer, toalettmapper, nøkkelfutteraler av lær, paraplyer, hår accessoirer, hår accessoirer nemlig hårspenner, hårbøyler, hårpynt (dekorativ), hårbånd, hårnett, hår (kunstig), hårfletter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DK-Kont Dr rer nat Fritz Kuke, Kalmiaweg 4, DE ISERNHAGEN, Tyskland Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 1 Lakmuspapir; kjemisk papir for forsøk; reagenspapir; kjemiske substanser for analyse i laboratorier, andre enn for medisinske eller veterinære formål; kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål, og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk. Klasse 5 Desinfeksjonsmidler, særlig for desinfisering av vann; Klasse 9 bakteriedrepende midler. Doseringsutstyr, nemlig for produksjon, blanding og dosering av desinfeksjonsmidler, særlig klorindioksyd for behandling av vannholdige substanser. Klasse 11 Kloringsapparater for svømmebassenger; desinfeksjonsapparater; regulerings- og 12

13 registrerte varemerker nr 20/14 sikkerhetstilbehør for vannapparater; sanitære apparater og installasjoner; filter for drikkevann; filtreringsapparater for vann; vannrensingsinstallasjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen da Vinci PETTERSEN KJELL, Phønix gate 3, 1606 FREDRIKSTAD, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen REPATHA Amgen Inc, One Amgen Center Drive, US-CA THOUSAND OAKS, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DK-Dox Dr rer nat Fritz Kuke, Kalmiaweg 4, DE ISERNHAGEN, Tyskland Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 1 Lakmuspapir; kjemisk papir for forsøk; reagenspapir; kjemiske preparater for analyse i laboratorier, andre enn for medisinske eller veterinære formål; kjemikalier til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål, og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk. Klasse 3 Blekemidler og andre substanser for vasking; preparater for rengjøring, polering, avfetting og sliping. Klasse 5 Desinfeksjonsmidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HP THREAT CENTRAL Hewlett-Packard Development Company LP, Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Dataprogrammer og datasoftware til å automatisere formatert rapportering av sanntids sikkerhetsindikatorer for bruk ved risikovurdering og informasjonssikkerhet; datasoftware. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OILEXPRESS Vestlandske Trailer Import AS, Mosterøyveien 86, 4156 MOSTERØY, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; markedsføringstjenester; import og salg av trailere og tilhengere samt deler og tilbehør til trailere og tilhengere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ADAPTIVE GEOBODIES Foster Findlay Associates Ltd, Generator Studios, Trafalgar Street, GB-NE12LA NEWCASTLE UPON TYNE, Storbritannia Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 9 Software; software for bruk i forbindelse med olje- og gassindustrien; software for bruk i forbindelse med oljeog gassleting og -produksjon; software for utførelse av dataanalyse; software for utførelse av tredimensjonal dataanalyse, seismisk dataanalyse, seismisk fortolkning, jordmodellering, modellering av olje- og gassreservoarer og reservoarkarakterisering; software for utførelse av tredimensjonal seismisk dataanalyse og visning av tredimensjonale presentasjoner av slike data. Klasse 35 Databehandlingstjenester. 13

14 registrerte varemerker nr 20/14 Klasse 41 Opplæringsvirksomhet; tilveiebringelse av opplæring til olje- og gassindustrien; tilveiebringelse av opplæring på området olje- og gassleting og -produksjon og bruken av software på dette området; tilveiebringelse av opplæring i forbindelse med seismisk dataanalyse, seismisk fortolkning, jordmodellering, modellering av olje- og gassreservoarer og reservoarkarakterisering og bruken av software for slike formål; tilveiebringelse av opplæring i forbindelse med fortolkningen av tredimensjonale seismiske data. Klasse 42 Konsulenttjenester relatert til geologi og geofysikk; konsulenttjenester på området olje- og gassleting og - produksjon; konsulenttjenester i forbindelse med seismisk dataanalyse, seismisk fortolkning, jordmodellering, modellering av olje- og gassreservoarer og reservoarkarakterisering; konsulenttjenester i forbindelse med fortolkningen av tredimensjonale seismiske data; design og utvikling av software; design og utvikling av software for bruk i forbindelse med olje- og gassindustrien; design og utvikling av software for bruk i forbindelse med olje- og gassleting og -produksjon; design og utvikling av software for utførelse av seismisk dataanalyse, seismisk fortolkning, jordmodellering, modellering av olje- og gassreservoarer og reservoarkarakterisering; design og utvikling av software for utførelse av tredimensjonal seismisk dataanalyse og visning av tredimensjonale presentasjoner av slike data; fortolkning av seismiske data ; fortolkning av tredimensjonale data. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AIR FORCE 1 Nike International Ltd, One Bowerman Drive, US- OR BEAVERTON, USA Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 25 Fottøy; klær, nemlig bukser, shorts, skjorter, t-skjorter, gensere, jerseyklær, treningsgensere, joggebukser, jakker, frakker, vester, sportstøy, sokker, hansker; hodeplagg, nemlig hatter, alpeluer, skjermer, hode- /pannebånd, bandanas (halstørklær og lommetørklær), svettebånd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ZEROUNT Amgen Inc, One Amgen Center Drive, US-CA THOUSAND OAKS, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater. LOYALTY AS, Sandakervn. 24 D, F2, 0473 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 35 Markedsføringsvirksomhet; telemarketing; salgsfremmende tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FANALGIN Weifa AS, Østensjøveien 27, 0661 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater. 14

15 registrerte varemerker nr 20/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TRAMPALGIN Weifa AS, Østensjøveien 27, 0661 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater. kontortjenester (office functions); annonsering via elektronisk media og spesielt via internett; produksjon av tv- og radioreklamer; tilveiebringelse av forretningsinformasjon; informasjon relatert til alt det forannevnte tilveiebrakt via telefon, mobiltelefon, online fra en database eller internett; konsulentvirksomhet, rådgivnings- og informasjonstjenester relatert til det forannevnte. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ALVØPARKEN SELSKAPSSERVICE AS, Gravdalsveien 155, 5165 LAKSEVÅG, Klasse 43 Beverting og tilberedning av mat og drikke. Catering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WHERE BRANDS MEET PEOPLE CLEAR CHANNEL INTERNATIONAL Ltd, 33 Golden Square, GB-W1F9JT LONDON, Storbritannia Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 35 Annonsetjenester; tilveiebringelse av reklameplass, - tid og -medier; utendørsreklametjenester, nemlig utleie av reklameplass og utarbeidelse og plassering av reklamer for andre; utleie av reklameboards, hjelpemidler, oppslagstavler, utstyr, plakattavler og materialer; markedsførings- og promoteringstjenester; markedsundersøkelser og -analyser; spredning av reklamemateriell; annonsering på elektroniske oppslagstavler; annonsering ved postordre; samling av informasjon i databaser; publisering; PR; utgivelse av reklametekster; salgsfremmende virksomhet; distribusjon av annonse-, markedsførings- og promoteringsmateriell, herunder vareprøver; utarbeidelse og produksjon av annonsemateriale; radioannonsering; tv-annonsering; radio- og tvreklamer; bedriftsledelse; bedriftsadministrasjon; NATURE'S GYM AS, Nedre Strandgate 74, 4005 STAVANGER, Klasse 35 Salg av klær og utstyr som er relatert til utendørs personlig trening, idrettsarrangementer, eventer og kursvirksomhet. Klasse 41 Utendørs personlig trening; arrangering av idrettsarrangementer, eventer og kursvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DOLPHICAM Dolphitech AS, Bygning 1, Enggata 40, 2830 RAUFOSS, Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230 OSLO, Klasse 9 Senderapparater(telekommunikasjon); senderapparater for elektroniske signaler; ultralydbaserte kameraer, scannere og lesere; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter for veiling, måling, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, dvd-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, 15

16 registrerte varemerker nr 20/14 regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DOLPHITECH Dolphitech AS, Bygning 1, Enggata 40, 2830 RAUFOSS, Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230 OSLO, Klasse 9 Senderapparater(telekommunikasjon); senderapparater for elektroniske signaler; ultralydbaserte kameraer, scannere og lesere; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter for veiling, måling, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, dvd er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.; salg av ultralydbaserte kameraer, scannere, lesere, senderapparater, dataprogrammer, datamaskiner og utstyr for ikke-destruktiv testing. Klasse 38 Dataassistert overføring av beskjeder og bilder; kommunikasjon ved optisk fibernettverk; overføring av beskjeder og bilder via datamaskiner; overføring av digitale filer; satellittoverføring; telekommunikasjonsvirksomhet; tilveiebringelse av tilgang til databaser. Klasse 42 Design av computersystemer; elektronisk lagring av data; forsyning/fremskaffelse av dataprogramvare via et globalt nettverk; konsulenttjenester innen dataprogramvare; vedlikehold av dataprogrammer og software; vitenskapelig forskning; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og programvare. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Dolphitech AS, Bygning 1, Enggata 40, 2830 RAUFOSS, Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230 OSLO, Klasse 9 Senderapparater(telekommunikasjon); senderapparater for elektroniske signaler; ultralydbaserte kameraer, scannere og lesere; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter for veiling, måling, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, dvd er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.; salg av ultralydbaserte kameraer, scannere, lesere, senderapparater, dataprogrammer, datamaskiner og utstyr for ikke-destruktiv testing. Klasse 38 Dataassistert overføring av beskjeder og bilder; kommunikasjon ved optisk fibernettverk; overføring av beskjeder og bilder via datamaskiner; overføring av digitale filer; satellittoverføring; telekommunikasjonsvirksomhet; tilveiebringelse av tilgang til databaser. Klasse 42 Design av computersystemer; elektronisk lagring av data; forsyning/fremskaffelse av dataprogramvare via et globalt nettverk; konsulenttjenester innen dataprogramvare; vedlikehold av dataprogrammer og software; vitenskapelig forskning; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og programvare. 16

17 registrerte varemerker nr 20/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen dataprogrammer; produksjon og utvikling av animasjon, film og applikasjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Changzhou Globe Tools Co Ltd, No 65, Xing Gang Road, Zhong Lou District, CN- CHANG ZHOU CITY, JIANG SU PROVINCE, Kina Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 7 Kjedesager, motorsager, hekksakser og greinklippere; gressklippere; mekanisk, elektrisk og motorisert drevne blåsemaskiner, kompressorer og vifter; mekanisk, elektrisk og motorisert drevne kultivatorer, oppdyrkningsmaskiner og jordrotasjonsmaskiner; mekanisk, elektrisk og motorisert drevne redskaper, nemlig gressplen- og hagekantsager; mekanisk, elektrisk og motorisert drevne gress/ugress trimmere; mekanisk, elektrisk og motorisert drevne gressplen- og hagejordfresere; støvsugere for utendørs bruk. Klasse 11 LED lyspærer for innendørs og utendørs bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HALLGRIM HALLGRIM HANSEGÅRD, Postboks 54, 2910 AURDAL, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater; CD-plater; applikasjoner. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; produksjon, fremføring og undervisning av dans, musikk, bevegelse og teater. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og PHAZE TECHNOLOGIES AS, Postboks 123, 3421 LIERSKOGEN, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 9 Databehandlingsutstyr; elektrisk utstyr til bruk i oljeog gassindustrien og til bruk under vann; måleinstrumenter. Klasse 35 Markedsføringsvirksomhet; salg og markedsføring av databehandlingsutstyr, elektrisk utstyr til bruk i olje- og gassindustrien og til bruk under vann og måleinstrumenter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Nor-Dan Boats AS, Fløtlivegen 295, 2390 MOELV, Klasse 12 Båter samt deler og tilbehør for samme. Klasse 35 Salg av båter og deres deler og tilbehør. Klasse 37 Bygging, reparasjon og vedlikehold av båter og deres deler og tilbehør. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VivoMega GC Rieber Oils AS, Postboks 454, 6501 KRISTIANSUND N, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 5 Dietetiske stoffer for medisinsk bruk; tran; omega-3 oljer; kosttilskudd. 17

18 registrerte varemerker nr 20/14 Klasse 29 Spiselige oljer og fett; lakseoljer; tunfiskoljer. Klasse 31 Næringsmidler til dyr; fiskeoljer til bruk i dyrefór. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/898,497 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PURE-V United Technologies Corp, One Financial Plaza, US- CT06101 HARTFORD, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 7 Gassturbinmotorer og tilhørende komponenter. Klasse 37 Reparasjon og vedlikehold av gassturbinmotordeler for andre; ettermarkedstjenester for gassturbinmotorer, nemlig vedlikehold, reparasjon og overhaling av gassturbinmotorer, inkludert service, reparasjon og/eller erstatning av deler og komponenter til gassturbinmotorer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Skrømt ØYVIND RASMUSSEN, Nedre Torggate 4, 3015 DRAMMEN, Klasse 41 Underholdningsvirksomhet, musikkfremføring og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INDCON AS, Gaustadalléen 21, 0349 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. P4 Radio Hele ASA, Serviceboks, 2626 LILLEHAMMER, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; herunder radioreklame og annonsering, samt utleie av reklameplass; utsendelse av reklamemateriell; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; markedsstudier; markedsundersøkelser; alle forannevnte tjenester også tilbudt via et globalt datanettverk. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; pressebyråer; elektronisk postoverføring; fjernsynssendinger; informasjon om telekommunikasjon; informasjonsbyråer (nyheter); kabelfjernsynssendinger; kommunikasjon ved dataterminaler og ved optisk fibernettverk; meldetjenester; mobiltelefontjenester; SMS tjenester; overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner; radiokommunikasjon; radiokringkasting; radiosendinger; satelittoverføringer; digital lydkringkasting; web-radio; utleie av telekommunikasjonsutstyr; tilbud av tilgangstid til et globalt datanettverk; drift av Internettsteder. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utleie av fjernsyns- og radioapparater; produksjon av fjernsyns- og radioprogrammer; radioog fjernsynsunderholdning; organisering av konkurranser og kulturelle arrangement; organisering og ledelse av konferanser og seminarer; tekstforfattervirksomhet; utgivelse av elektroniske publikasjoner. 18

19 registrerte varemerker nr 20/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen COLGATE SLIM SOFT TRI-TIP Colgate-Palmolive Co, 300 Park Avenue, US-NY10022 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 3 Tannbørster. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MIDNIGHT LASH The Boots Company Plc, GB-NG23AA NOTTINGHAM, Storbritannia Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 3 Maskara. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GULVDEAL AS, Heddalsveien 28, 3674 NOTODDEN, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 19 Bygningsmateriell; gulv. Klasse 35 Markedsføringsvirksomhet; salg og markedsføring av bygningsmaterialer, gulv, gulvbelegg, gulvtepper, parkett og laminatgulv. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Empower Oy, Atomitie 2 C, FI HELSINKI, Finland Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; dataprosesseringstjenester; oppsamling, innsamling og systematisering av informasjon relatert til strømnett og kommunikasjonsnettverk; innsamling av statistikk; energiinformasjonsprosessering og -forvaltning, nemlig oppsamling, gjenomgang og overføring av energiinformasjon, energi-forbruk og produksjonsprognoser, energi-revisjonstjenester, planlegging av energikjøp, videresalg og markedsføring av energi, rapporteringsog faktureringstjenester for energiproduksjon, energitransport og energiforbruk; distribusjon og markedsføring av vindenergi. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; bygningskonstruksjon, reparasjon, vedlikehold og installasjonstjenester for elektriske strømnett; bygningskonstruksjon, reparasjon, vedlikehold og installasjonstjenester for understasjoner, overføringslinjer og andre infrastrukturnettverk, slik som telekommunikasjon-, vann- og kloakk-nettverk; bygningskonstruksjon, reparasjon, vedlikehold og installasjonstjenester for telekommunikasjonsnettverk; bygningskonstruksjon, reparasjon, vedlikehold og installasjonstjenester for gatebelysning og utendørs belysningssystemer; bygningskonstruksjon, reparasjon, vedlikehold og installasjonstjenester for overvåkningsutstyr og -systemer; bygningskonstruksjon, reparasjon, vedlikehold og installasjonstjenester for kommunikasjonsservere; bygningskonstruksjon, reparasjon, vedlikehold og installasjonstjenester av mastestrukturer og basestasjoner for master; bygningskonstruksjon, reparasjon, vedlikehold og installasjonstjenester av vindkraftanlegg; bygningskonstruksjon, reparasjon, vedlikehold og installasjonstjenester for kraftverk; vedlikeholdstjenester for energiproduksjon; vedlikeholds- og installasjons-tjenester for apparater og instrumenter. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; elektroniske dataoverføringstjenester; overføring av data fra overvåkning, kamera, tilgangskontroll, innbrudds- og kriminalitetsalarmsystemer og værstasjoner; trådløs digital communikasjon. Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og design relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; design og utvikling av strømnett; vurderingstjenester, for- og gjennomførbarhets-studier av strømnett; overvåknings- og drifts-tjenester for strømnett; design og utvikling av telekommunikasjonsnettverk; overvåknings- og drifts- 19

20 registrerte varemerker nr 20/14 tjenester for telekommunikasjonsnettverk; vurderingstjenester for telekommunikasjonsnettverk og gjennomførbarhetsstudier; design og utvikling av understasjoner, overføringslinjer og andre infrastrukturnettverk, slik som telekommunikasjons-, vann-, og kloakk-nettverk; evalueringstjenester og gjennomførlighetsstudier av understasjoner overføringslinjer og andre infrastrukturnettverk, slik som telekommunikasjons-, vann- og kloakksystemer; overvåknings- og drifts-tjenester av understasjoner, overføringslinjer og andre infrastrukturnettverk, slik som telekommunikasjons-, vann- og kloakksystem; design og utvikling av gatebelysning og utendørs belysningssystemer; overvåking og driftstjenester for gatebelysning og utendørs belysningssystemer; evalueringstjenester og gjennomførbarhetsstudier for gatebelysning og utendørs belysningssystemer; overvåkningsutstyr og systemarbeid; overvåkning og driftstjenester for overvåkningsutstyr og systemer; kommunikasjonsserverdesign; overvåkning og driftstjenester for kommunikasjonsservere; design og utviling av mastestrukturer og basestasjoner for master; overvåknings- og drifts-tjenester for mastestrukturer og basestasjoner for master; evalueringstjenester og gjennomførbarhetsstudier av mastestrukturer og basestasjoner for master; tekniske rapporter og kalkuleringer relatert til struturell styrke på master og basestasjoner for master; design og utvikling av vindkraft-anlegg; teknisk arbeid for hydroelektriske prosjekter; kontroll- og drifts-tjenester for kraftanlegg; konsultasjon, design, teknisk arbeid og ICT (Information and communication technology) tjenestesystem relatert til kraftstasjon-vedlikehold og drifts-tjenester; kontroll, overvåkning, og drifts-tjenester av energiproduksjon; utvikling av driftssikkerhet for industrielle datasystemer, sikkerhets- og informasjonsledelse vedrørende distribusjon og produksjon av energi; tekniske målings- og overvåkningstjenester; teknisk testing og kvalitetskontroll; vedlikeholdsinspeksjons-tjenester; ingeniørtjenester; rådgivning vedrørende energibevaring og energieffektivisering; dataprogrammering for energi-industrien; design og utvikling av energidistribusjonsnettverk; design og utvikling av energiforvaltnings-programvare; ingeniørtjenester for energiteknologi. Klasse 45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og personer; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov; kameraovervåkning; tilgangskontroll; innbrudds- og kriminalitets-alarmtjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AKTEOS AKTEOS SAS, 6, rue du Quatre Septembre, FR ISSY-LES-MOULINEAUX, Frankrike Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 41 Opplæring og utdannelse vedrørende interkulturell ledelse og personlig utvikling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BREE Tilbords Servicekontor AS, Sandbrekketoppen 30, 5224 NESTTUN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 4 Lys, herunder stearinlys, vokslys, parfymerte lys, stearinlys for juletrær. Klasse 8 Spisebestikk (kniver, gafler, skjeer). Klasse 11 Elektrisk julepynt, elektrisk juletrebelysning. Klasse 21 Glassvarer, glass, vinglass, drikkeglass; serviser; teserviser; kaffeserviser; porselensserviser; karafler; lysestaker; holdere for lysestaker; holdere for kubbelys; holdere for stearinlys; holdere for vokslys; holdere for parfymerte lys; holdere for stearinlys for juletrær; fat for kubbelys; fat for stearinlys; fat for parfymerte lys; brett for lys (stearin, kubbe, voks, parfymerte) i metaller (ikke edle), glass, krystall, tre, keramikk og porselen; tilbehør til lys, herunder lysspissere, klebeputer til lys, holdere til lys; lysmansjetter; serviettholdere, serviettringer; pyntegjenstander og dekorasjoner i metaller (ikke edle), glass, krystall, tre, keramikk og porselen. Klasse 24 Bordduker, ikke av papir; bordløpere; bordservietter av tekstiler. Klasse 28 Jule- og påskedekorasjoner unntatt lys og konfektyrer; juletrepynt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FIBRA smøllene AS, Postboks 293 Nesttun, 5853 BERGEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler av, korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep, eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt andre klasser; levende dyr, friske frukter og grønnsaker, frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse 32 Øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/11-2011.07.04 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 27/11-2011.07.04 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 27/11-2011.07.04 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr Valea AB Box 7086 SE10387 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2015.04.07 Deres ref.: TS18426NO01 Saksnr.: 201410987 Merke: Statoil Innehaver: Statoil ASA Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr. 281029

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 51/11-2011.12.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 51/11-2011.12.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 51/11-2011.12.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/11-2011.03.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 10/11-2011.03.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 10/11-2011.03.07 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 50/12-2012.12.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 50/12-2012.12.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 50/12-2012.12.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 10/09-2009.03.02 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 09/09-2009.02.23 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 16/10-2010.04.19 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24/11-2011.06.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 24/11-2011.06.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 24/11-2011.06.14 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 36/07-2007.09.03 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 26/09-2009.06.22 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer