Årsrapport forskning 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport forskning 2011"

Transkript

1 Årsrapport forskning 2011 Kvinne- og barneklinikken Oslo universitetssykehus HF

2

3 Innhold Oslo universitetssykehus HF... 2 Fra klinikkleder... 2 Forskning ved Kvinne- og barneklinikken, Oslo universitetssykehus (OUS) og Universitetet i Oslo (UiO)... 3 Alle forskningsgruppene (leder) ved Kvinne- og barneklinikken... 5 Forskningssenter for fødselshjelp og kvinnesykdommer... 6 Forskningsgruppe for gynekologisk kreft... 9 Internasjonal kvinne- og barn forskningsgruppe Forskningsgruppe for maternal-fetal interactions Nasjonalt kompetansesenter for kvinnehelse Reproduksjonsmedisinsk forskningsgruppe Forskningsgruppe for barnediabetes Forskningsgruppe for barnediabetes og diabetesepidemiologi Forskningsgruppe for infeksjon og immunologi Forskningsgruppe for klinisk nyfødtmedisin, infeksjon, epidemiologi og ernæring INTERPRET Integrated and Regulatory Paediatric Research Team NeoCHIBS Neonatal Circulation, Heart, Infection and Brain Study group Forskningsgruppe NervOUS I Forskningsgruppe NervOUS II ORAACLE Oslo Research group of Asthma and Allergy in Children, the Lung and Environment Nasjonale kompetansetjenester for sjeldne diagnoser og funksjonshemninger Forskningsgruppe for eksperimentell nyfødtmedisin PELIKANTRA Pediatric Liver Kidney Alimentary Nutrition and Transplantation research group Forskningsgruppe for nyfødtscreening og metabolisme KVB publikasjonsliste Forside og ikke-krediterte foto: illustrasjonsfoto, OUS HF 1

4 Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst og består av blant annet Aker sykehus, Ullevål sykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Oslo universitetssykehus leverer spesialisthelsetjenester og ivaretar både lands-, regions- og lokalfunksjoner. Sykehuset er landets største med over ansatte og har et budsjett på 17 milliarder kroner. Oslo universitetssykehus står for en betydelig andel av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge. Fra klinikkleder Kvinne- og barneklinikken ved OUS HF vil til enhver tid tilby våre pasienter den beste diagnostikk og behandling. Nærheten til pasientene og deres medisinske problemstillinger er sentrale for vår forskning. Derfor mener jeg det er viktig med et tett samarbeid mellom den kliniske behandlingen og relevant forskning ved Kvinne- og barneklinikken. Fremover må vi i større grad forske på hvordan vi kan forebygge sykdom. Mye av grunnlaget for senere helse legges i fosterlivet og barnealder. Vi må forstå sammenhengene og ikke minst hvordan disse kan påvirkes på en måte som gir ønsket resultat. Eksempler er overvekt, (tidlig) ernæring, og astma og allergi, områder hvor vi har sterke fagmiljøer og viktige oppgaver. Det vil også være et større behov for forskning på hvordan vi kan levere gode helsetjenester mest mulig effektivt og hva som gir best helse ("deltagelse i livet") for pasienter og befolkning som helhet. Ressurser vil trolig dessverre i økende grad være en begrensende faktor for medisinsk behandling. Genetikk og genteknologi vil bli viktigere både i medisinsk forskning og behandling. Dette gjelder både for de store folkesykdommene og kreft, hvor genetiske særtrekk er sentrale i utviklingen av personlig tilpasset behandling (hva virker best for denne pasienten), og for de mange sjeldne sykdommene som vår klinikk utreder og behandler. Helseregistre, biobanker, strukturert journal (hvor man enkelt og systematisk kan hente ut informasjon) og kobling av informasjon fra ulike kilder (inkl genetiske data) vil være enda viktigere i tiden fremover for å kunne forske på sykdomsutvikling og forstå betydningen av miljø og genetikk for helse og sykdom. Samtidig er forskningen i stor grad avhengig av samfunnets holdninger, spesielt når det gjelder individets rett til å være med på eller reservere seg mot forskning. Derfor må forskningen i enda større grad enn tidligere synliggjøres slik at samfunnet forstår hva vi forsker på, hvilke resultater vi finner og hvordan dette kommer pasientene til nytte. Terje Rootwelt Klinikkleder, Kvinne- og barneklinikken, OUS HF 2

5 Forskning ved Kvinne- og barneklinikken, Oslo universitetssykehus (OUS) og Universitetet i Oslo (UiO) Kvinne- og barneklinikken har stor forskningsaktivitet innen de fleste sykdommer hos kvinner og barn som vi behandler. Forskningen spenner fra undersøkelse av molekylære mekanismer og dyremodeller til store epidemiologiske og kliniske studier. Forskningsbredden og dybden bidrar til at vår undervisning til enhver tid har svært høy faglig standard. Forskningen foregår i tett samarbeid mellom OUS og UiO og er, som illustrasjonen viser, organisert i en kombinert OUS- og UiO-linje, med følgende avdelinger (liste til høyre): Universitetsdirektør, UiO Administrerende direktør, OUS HF Dekan, Det medisinske fakultet Instituttleder, Institutt for klinisk medisin Avdelingsleder Forskningsleder Avdelingsleder Klinikkleder Avdelingsleder Avdelingsleder Klinikker Klinikk for psykisk helse og avhengighet Klinikk for kirurgi og nevrofag Kvinne- og barneklinikken Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon Hjerte-, lunge- og karklinikken Medisinsk klinikk Akuttklinikken Klinikk for diagnostikk og intervensjon Avdelingsleder Avdelingsleder - Fødeavdelingen - Gynekologisk avdeling - Avdeling for gynekologisk kreft - Barnemedisinsk avdeling - Nyfødtintensiv avdeling - Barneavdeling for nevrofag - Avdeling for kvinne- og barnehelse - Nasjonale kompetansetjenester for sjeldne diagnoser og funksjonshemninger Kvinne- og barneklinikken har et forskningsutvalg ledet av forskningsleder, som er rådgivende for klinikkledelsen. I 2011 bestod forskningsutvalget av professor Karin Lødrup Carlsen (leder), professor Tore Henriksen, professor Anne Cathrine Staff, professor Claes G Tropé, professor Ola Didrik Saugstad, førsteamanuensis Tom Stiris, fysioterapeut, dr.philos. Reidun Jahnsen, overlege, dr.med. Ellen Ruud, fag- og forskningsjordmor Mirjam Lukasse og leder for Senter for sjeldne diagnoser, dr.med. Bengt Frode Kase. Forskningsutvalgets sekretær er Karly Eriksen. Totalt har Kvinne- og barneklinikken cirka 1600 ansatte fordelt på henholdsvis åtte og tre delvis overlappende avdelinger innen OUS- og UiO-linjene. Forskningen er organisert i 19 forskningsgrupper ved de ulike avdelingene. De fleste forskningsgruppeledere har kombinerte stillinger ved OUS og UiO, og i 2011 hadde klinikken 26 tilsatte i topp akademiske stillinger; tre professor I, 18 professor II og fem førsteamanuensis. I tillegg er anslagsvis 50 doktorgradskandidater, 20 post.doc., 15 forskere, fem forskerlinjestudenter og 20 teknisk/administrativt ansatte tilnyttet klinikken via OUS og/eller UiO. 3

6 Forskningen skjer i avdelingene, med avdelingsleder som ansvarlig. Våre forskningsgrupper samarbeider bredt lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Flere av våre forskningsmiljøer ble vurdert som meget gode eller fremragende i Norges Forskningsråds evaluering fra Klinikken hadde i doktorgradskandidater som ferdigstilte sine avhandlinger og 218 registrerte vitenskapelige artikler. Som eksperter på sine fagfelt er våre forskere synlige i aktuelle samfunnsdebatter om helse, sykdom og behandling av kvinner og barn. Denne rapporten gir en nærmere beskrivelse av forskningsgruppene ved Kvinne- og barneklinikken og deres arbeid og prosjekter i

7 Alle forskningsgruppene (leder) ved Kvinne- og barneklinikken Kvinne Forskningssenter for fødselshjelp og kvinnesykdommer (Anne Cathrine Staff) Gynekologisk kreft (Claes G Tropé) Internasjonal kvinne og barn (Babill Stray-Pedersen) Maternal-fetal interactions (Tore Henriksen) Nasjonalt kompetansesenter for kvinnehelse (Siri Vangen) Reproduksjonsmedisinsk forskningsgruppe (Peter Fedorcsak) Barn Barnediabetes (Knut Dahl-Jørgensen) Barnediabetes og diabetesepidemiologi (Geir Joner) Infeksjon og immunologi (Tore Abrahamsen) INTERPRET Integrated and Regulatory Paediatric Research Team (Vegard Bruun Wyller) Klinisk nyfødtmedisin, infeksjon, epidemiologi og ernæring (Arild Rønnestad) NeoCHIBS Neonatal Circulation, Heart, Infection and Brain Study group (Drude M Fugelseth) NervOUS I (Petter Strømme) NervOUS II (Trond Diseth) ORAACLE Oslo Research group of Asthma and Allergy in Children, the Lung and Environment (Karin C L Carlsen) Sjeldne diagnoser og funksjonshemninger (Yusman Kamaleri) Pediatrisk forskningsinstitutt Eksperimentell nyfødtmedisin (Ola Didrik Saugstad) PELIKANTRA Pediatric Liver Kidney Alimentary Nutrition and Transplantation research group (Runar Almaas) Nyfødtscreening og metabolisme (Terje Rootwelt) 5

8 Forskningssenter for fødselshjelp og kvinnesykdommer Forskningsgruppeleder PhD, overlege og forskningsrådgiver (OUS) og professor II (UiO) Annetine (Anne Cathrine) Staff og Foto: Øystein H Horgmo, UiO Medlemmer av forskningsgruppen Tone Haug, forskn.adm.koord., webred., Forskn.håndboken (OUS) Patji Alnæs-Katjavivi, lege og stipendiat (OUS) Lise Øhra Levy, biobankingeniør (OUS) Erik Qvigstad, PhD, overlege (OUS) og professor II (UiO) Mark Lewis Barbero, rekrut.lege/forskn.ass. (Invent2, Medinova) Nina Julie Verket, lege, lektor og stipendiat (UiO) Guro Mørk Johnsen, PhD, sivilingeniør kjemi og post.doc. (OUS) Mathias Onsrud, PhD, pensjonert overlege og professor Susanne Weedon-Fekjær, PhD, ernæringsfysiolog og post.doc. (UiO) Marit Lieng, PhD, overlege (OUS) Meryam Sugulle, overlege (OUS) Espen Berner, lege og stipendiat (OUS) Katariina Laine, lege, lektor og stipendiat (UiO) Kirsten Hald, PhD, overlege (OUS) Rune Svenningsen, lege og stipendiat (OUS) Jeanne-Mette Goderstad, lege og stipendiat (OUS) Aase Serine Pay, jordmor og stipendiat (OUS) Nina Harsem, PhD, overlege (OUS) Anne Stine Kvehaugen, ernæringsfysiolog og stipendiat (OUS) Anne Flem Jacobsen, PhD, overlege (OUS), ass. medlem Annika Bock, forskerlinje- og medisinstudent (UiO) Linda Bjørk Helgadottir, overlege og stipendiat (OUS), Kathrine Fodstad, forskerlinje- og medisinstudent (UiO) assosiert medlem Forskningsgruppens formål og strategi Forskningssenter for fødselshjelp og kvinnesykdommer ved Kvinne- og barneklinikken ved OUS har todelt formål: 1. Utvikle og gjennomføre forskningsprosjekter på høyt internasjonalt nivå innen fagområdet fødselshjelp og kvinnesykdommer (Kvinnehelseforskning), med utgangspunkt i de pasientgruppene fagområdet behandler. Fokus er todelt: kliniske translasjonsstudier innen svangerskapskomplikasjoner (preeklampsi, placentasykdommer og senere kardiovaskulær helse) og gynekologisk kreft (ovarial- og endometriecancer) kliniske studier (urogynekologi, endometriose, operasjonsteknikker og laparoskopisk opplæring) 2. Ivareta forskningstøttefunksjoner for klinikken på kvinneavdelingene (fødeavdelingen, gynekologisk avdeling) ved OUS, lokalisasjon Ullevål. Dette inkluderer veiledning til forskere internt og eksternt, forskningsrådgivning for avdelingsledelse, forskningsopplæring, kvalitetssikring av studier og interne rutiner, stabs- og støttefunksjoner forskningsgruppen (personal, økonomi, administrasjon), webredaktør for Forskningshåndboken (OUS), websider for forskning og biobankorganisering. 6

9 Forskningssenter for fødselshjelp og kvinnesykdommer sitt motto er: Fra klinikk til basalforskning, med pasienten i sentrum Vår strategi er å initiere til og videreutvikle gode samarbeidsprosjekter internasjonalt, men også å bygge opp regionalt og lokalt samarbeid innen fagområdet. Vårt mål er å være ledende i Norge, samt å være i internasjonal frontlinje, i klinisk basert translasjonsforskning innen fagområdet fødselshjelp og kvinnesykdommer. Pågående studier Translasjonsstudier (mekanismestudier, potensiell pasientnytte på lengre sikt): APP-studien (The Acute Atherosis Placenta Pathology study) Risk factors for preeclampsia and future cardiovascular health Preeclampsia and regulatory T cells (Tregs) Preeclampsia, placental microrna and intracellular signalling Molekylære markører ved ovarial- og mammacancer Svangerskapskomplikasjoner, angiogenetiske faktorer og senere risiko for brystkreft Global CoLaboratory: Angiogenic factors in preeclampsia, finansiert av Melinda og Bill Gates Foundation. Annetine Staff er prosjektleder for en undersøkelse av angiogenetiske faktorer i gravides blod ved svangerskapskomplikasjoner som preeklampsi og redusert fostertilvekst. Samarbeid med over 20 andre lokalisasjoner i verden. Kliniske forskningsprosjekter (med potensiell rask pasientnytte): Endometriosestudien. Kan blodprøver predikere eggstokkenes funksjon etter fjerning av endometriosecyster? Perineumstudien. Epidemiologiske og kliniske studier av perineumskader og effekt på kvinners helse. LAP-HYST-studien. En randomisert kontrollert klinisk studie (RCT) med sammenligning av laparoskopisk supracervical hysterektomi og total laparoskopisk hysterektomi ved benign lidelse Laparoskopi-opplæringstudien. Studie av opplæring i laparoskopiske teknikker innen gynekologi på tvers av helseregioner og avdelinger. Kan bedret opplæring endre operasjonsdyktighet i praksis (ikke bare i simuleringssituasjoner)? TENT-studien - Ti års klinisk oppfølging etter urinlekkasjeoperasjon ved fire sykehus i Norge. Symfyse-fundusmål-studien. Kan nye populasjonsbaserte symfyse-funduskurver forbedre identifisering av svangerskapskomplikasjoner som tilveksthemming av fosteret? EPV (estimert placentavolum)-studien. Kan estimert placentavolum i svangerskapsuke predikere økt risiko for svangerskapskomplikasjoner? PROGNOSIS-studien. Samarbeid med Roche og ti andre internasjonale sentra. Kan normale angiogenetiske blod- eller urinprøver i graviditet utelukke preeklampsiutvikling de nærmeste syv dager? 7

10 Viktigste nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere Nasjonale Internasjonale - Bioteknologisenteret, UiO - Nuffield Department of Obstetrics and Gynaecology, - NTNU/HUNT forskningssenter University of Oxford, John Radcliffe Hospital, Oxford - Avdeling for patologi, OUS Radiumhospitalet - Max Delbruck Senter for molekylærmedisin, Avdeling for - Haukeland universitetssykehus kardiologi, Franz-Volhard Klinikk, Berlin - Helsedirektoratet - Global Pregnancy CoLaboratory (Melinda and Bill Gates funded global collaborative group on pregnancy complications/preeclampsia) Finansieringskilder OUS HF, Kvinne- og barneklinikken Nasjonalt kompetansesenter for kvinnehelse Helse Sør-Øst Universitetet i Oslo Oppdragsstudie Roche/Prognosis - National Institute of Health/National Cancer Institute, Dartmouth Medical School, Hanover, USA - Avdeling for patologi, Yale University, New Haven, Connecticut, USA - Maternal and Fetal Medicine Section, Institute of Medical Genetics, University of Glasgow Forskningsgruppens vitenskapelige produksjon 2011 Peer reviewed originale forskningsartikler: 21 Bokkapitler: 1 Andre publikasjoner: 4 Selekterte publikasjoner fra gruppen: Kvehaugen AS, Dechend R, Ramstad HB, Troisi R, Fugelseth D, Staff AC (2011) Endothelial function and circulating biomarkers are disturbed in women and children after preeclampsia Hypertension, 58 (1), 63-9 Staff AC, Trovik J, Eriksson AG, Wik E, Wollert KC, Kempf T, Salvesen HB (2011) Elevated plasma growth differentiation factor-15 correlates with lymph node metastases and poor survival in endometrial cancer Clin Cancer Res, 17 (14), Herse F, Fain JN, Janke J, Engeli S, Kuhn C, Frey N, Weich HA, Bergmann A, Kappert K, Karumanchi SA, Luft FC, Muller DN, Staff AC, Dechend R (2011) Adipose tissue-derived soluble fms-like tyrosine kinase 1 is an obesity-relevant endogenous paracrine adipokine Hypertension, 58 (1),

11 Forskningsgruppe for gynekologisk kreft Forskningsgruppeleder PhD, overlege (OUS) og professor II (UiO) Claes G Tropé Foto: Alexander Hagstadius, for Kreftforeningen Medlemmer av forskningsgruppen Erik Rokkones, avdelingsoverlege (OUS) Gunnar Kristensen, seksjonsoverlege (OUS) Kolbein Sundfør, seksjonsoverlege (OUS) Janne Kærn, overlege (OUS) Anne Dørum, overlege (OUS) Torbjørn Paulsen, PhD, overlege (OUS) Bilal Sert, overlege (OUS) Tone Skeie-Jensen, PhD, overlege (OUS) Elin Ødegaard, PhD, overlege (OUS) Yun Wang, overlege (OUS) Mark Baekelandt, PhD, overlege (OUS) Bente Vilming Elgaaen, assistentlege (OUS) Olesya Solheim, assistentlege (OUS) Thea Eline Hetland, assistentlege (OUS) Ane Gerda Zahl Eriksson, assistentlege (OUS) Gry Seppola, forskningssekretær (NKGO) Yun Yong Wang, konsulent (NKGO) Ellen Sele, studiesykepleier (NKGO) Karin Skogsfjord, studiesykepleier (NKGO) Per Arne Stensager, studiesykepleier (NKGO) Rita Steen, PhD, overlege (OUS) Ben Davidson, PhD, seniorrådgiver (OUS) og førsteamanuensis (UiO) Hiep Phuc Dong, overingeniør (OUS) Helene Tuft Stavnes, patologiassistent (OUS) Marianne Smedbye, forsker (Kreftforeningen) Vivi Ann Flørenes, PhD, forsker (OUS) Ruth Holm, PhD, seksjonslege (OUS) Heidi Lyng, PhD, forsker (OUS) Berit Sandstad, statistiker (OUS), assosiert medlem Björn Risberg, PhD, overlege (OUS), assosiert medlem Gunnar Kvalheim, PhD, overlege (OUS), assosiert medlem Sverre Heim, PhD, seksjonsleder (OUS), assosiert medlem Francesca Micci, PhD, nestleder (OUS), assosiert medlem Alv Dahl, PhD, forskningsrådgiver (OUS), assosiert medlem Zhenhe Suo, førsteamanuensis (OUS), assosiert medlem Jahn M Nesland, professor (OUS), assosiert medlem Karl-Erik Giercksky, professor (OUS), assosiert medlem Gustav Gaudernack, professor (OUS), assosiert medlem Håvard Danielsen, professor (OUS), assosiert medlem NKGO Nasjonalt kompetansesenter for gynekologisk onkologi Forskningsgruppens formål og strategi Forskergruppen er knyttet til Avdeling for gynekologisk kreft ved Kvinne- og barneklinikken ved Oslo universitetssykehus og er en del av Nasjonalt kompetansesenter for gynekologisk kreft. Hvert år rammes omtrent 1550 kvinner av en type gynekologisk kreft og avdelingen er en av Europas største for behandling av gynekologiske kreftformer. Målet med forskningen er å utvikle landets fremste forskningsmiljø for gynekologisk kreft med et bredt internasjonalt nettverk, samt å tilby befolkningen forskningsbasert behandling av høy kvalitet. Forskergruppen ønsker å forstå hvordan kreft oppstår og utvikles, og hvorfor enkelte svulster utvikler resistens mot behandling. Translasjonsforskning i samarbeid med instituttet, Patologisk avdeling og Kreftregisteret sikrer nye innfallsvinkler for å forstå klinisk tumorbiologi og strålebiologi. Hovedoppgaven er rettet mot forskning på 9

12 mikrometastaser, genetiske forandringer, maligne tumorer og betydning av hypoxia ved radiumterapi. Nye terapeutiske strategier utvikles på instituttet og testes så i klinikken, eksempler på dette er stamcelleterapi, genterapi og immunterapi. I lys av den store kliniske arbeidsbyrden er infrastruktur som forskningssykepleiere, databehandlere og administrative ressurser viktige forutsetninger for høy forskningsaktivitet. For å stimulere rekruttering av fremtidige forskere arbeides det også med å øke anerkjennelsen av klinisk forskning, og som en anerkjennelse av dette ble den kliniske forskningsaktiviteten ble gradert som very good excellent i en ekstern vurdering. Pågående studier Både kliniske og molekylærbiologiske studier brukes i forskningen på: - Ovarialcancer (eggstokkreft) - Endometriecancer (livmorkreft) - Cervixcancer (livmorhalskreft) - Vulvacancer (kreft i skjede-/kjønnslepper og de ytre kvinnelige kjønnsorganer) Resultater fra laboratorieanalyser og kliniske studier sammenholdes i arbeidet med forskning på diagnostikk og behandling. Et felles hovedmål er å finne gener og genprodukter som kan ha betydning for utvikling og metastasering av de ulike kreftformene. Videre ønsker forskningsgruppen å undersøke om disse markørene kan skille de aggressive svulstene fra de mindre aggressive, noe som igjen vil kunne gi grunnlag for utvikling av mer effektive terapiformer og individualisert pasientbehandling. Viktigste nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere Nasjonale Internasjonale - Kreftregisteret - Johns Hopkins Medical Institutions, Baltimore, USA - St. Olavs Hospital - National Cancer Institute, Bethesda, USA - Haukeland universitetssykehus - Hebrew University, Jerusalem, Israel - Universitetssykehuset Nord-Norge Forskningsgruppens vitenskapelige produksjon 2011 Peer reviewed originale forskningsartikler: 75 Bokkapitler: 1 Andre publikasjoner: 11 Inviterte foredrag ved internasjonale kongresser: Finansieringskilder Helse Sør-Øst Kreftforeningen Inger og John Fredriksens Fond for Ovarialcancerforskning ved Radiumhospitalet Claes G Tropé, referent ved plenumssesjon: innlegg av Barbara Goff: Ovarian Cancer: Predictors of Primary Care Physicians Referral to Gynecologic Oncologists, The 2011 Annual Meeting on Women s Cancer, Society of Gynecologic Oncologists (SGO), Orlando, Florida. Gunnar B Kristensen: Clinical Trial session and Investigator meeting: Short report on other upcoming studies, Nordic Society of Gynecological Oncology (NSGO) Annual Meeting 2011, Holmen Fjordhotell, Asker. 10

13 Gunnar B Kristensen: Result of interim analysis of overall survival in the GCIG ICON7 phase III randomized trial of bevacizumab in women with newly diagnosed ovarian cancer, 2011 ASCO Annual Meeting, Chicago, USA. Claes G Tropé: Signification of tumor rupture during surgery in early stages, 4 th European Symposium on Ovarian Cancer (ESOC), Reims, France. Claes G Tropé: Zentralisierung der Behandlung des Eierstockkrebs: Der Blick auf Europa, fagsymposium, Charité Campus Virchow Klinikum, Berlin. Bilal Sert: Robotic Surgery: Norwegian perspective. Current State and Future Directions, Robotics in Gynecologic Oncology, MSKCC, New York, USA. Avlagte doktorgrader: Malin Lando: Genetic alterations in cervical cancer: consequences for gene regulation and clinical outcome after chemoradiotherapy. Veiledet av Heidi Lyng (hovedveileder) og Gunnar Kristensen (medveileder). Det medisinske fakultet, UiO. Zhihui Wang: Prognostic significance of s and CDC25s in vulvar squamous cell carcinoma. Veiledet av Ruth Holm (hovedveileder) og Claes Tropé (medveileder). Det medisinske fakultet, UiO. Selekterte publikasjoner fra gruppen: Perren TJ, Swart AM, Pfisterer J, Ledermann JA, Pujade-Lauraine E, Kristensen G, Carey MS, Beale P, Cervantes A, Kurzeder C, du Bois A, Sehouli J, Kimmig R, Stähle A, Collinson F, Essapen S, Gourley C, Lortholary A, Selle F, Mirza MR, Leminen A, Plante M, Stark D, Qian W, Parmar MK et al. (2011) A phase 3 trial of bevacizumab in ovarian cancer N Engl J Med, 365 (26), Gillet JP, Wang J, Calcagno AM, Green LJ, Varma S, Bunkholt Elstrand M, Trope CG, Ambudkar SV, Davidson B, Gottesman MM (2011) Clinical relevance of multidrug resistance gene expression in ovarian serous carcinoma effusions Mol Pharm, 8 (6), Gillet JP, Calcagno AM, Varma S, Marino M, Green LJ, Vora MI, Patel C, Orina JN, Eliseeva TA, Singal V, Padmanabhan R, Davidson B, Ganapathi R, Sood AK, Rueda BR, Ambudkar SV, Gottesman MM (2011) Redefining the relevance of established cancer cell lines to the study of mechanisms of clinical anti-cancer drug resistance Proc Natl Acad Sci USA, 108 (46),

14 Internasjonal kvinne- og barn forskningsgruppe Forskningsgruppeleder PhD, professor I (UiO) og overlege (OUS) Babill Stray-Pedersen Medlemmer av forskningsgruppen Gry Findal, lege og klinisk stipendiat (UiO) Patience Kuona, stipendiat (UiO) og lege (UiZ) Trine Lill Nyfløt, lege og stipendiat (UiO) M Paul Mapingure, stipendiat (UiO) og statistiker Kjersti Sletten, jordmor (Vestre Viken HF) og stipendiat (UiO) Kerina Duri, stipendiat (UiO) og virolog (UiZ) Soen Eng Bjerke, allmennlege og stipendiat (UiO) Jacqueline Uriyo, stipendiat (UiO) og pediater Grete Kro, assistentlege (OUS) og stipendiat (UiO) Brita A Winje, jordmor og stipendiat (UiO og FHI) Mette Valstad, psykiater (OUS) og stipendiat (UiO) Kristine Lillebø, lege (OUS) og stipendiat (UiO) Felicity Gombo, overlege (UiZ) og stipendiat (UiO) Iqbal al-zirqi, PhD, gynekolog og post.doc. (OUS) Gwendoline Kandawasvika, stipendiat (UiO) og overlege (UiZ) Nyaradzai E Kurewa, PhD, jordmor og post.doc. (UiZ) Christopher Mtamakaya, stipendiat (UiO) og sjefslege (Kilimanjaro district, Tanzania) Branka Yli, PhD, konsulent (OUS), gynekolog og post.doc. UiZ Universitetet i Zimbabwe Pågående studier I Norge: Er fødsel farlig for mor i Norge? - Store obstetriske blødninger: en case-kontroll studie - Terus ruptur: Forekomst og behandling - Immigrantmødre i Vestre Viken Maternelle infeksjoner - Toxoplasma prevalens/fostervannundersøkelser - Infeksjoner hos pakistanske innvandrere Bedre fødselsovervåkningen/fosterovervåkning av risikosvangerskap - Navlesnors syre-base verdier relatert til status hos nyfødte - Fødselsfremgang, spesielt 2.stadiums betydning for den nyfødte SUSS telefonen; en hjelpeline for ungdom, analyse av forespørsler. Kvinnehelse Migrene hos kvinner Plager i overgangsalderen 12

15 Pågående studier i Afrika: HIV- STI - Epidemiology: prevalence and incidence - Risk factors - Genetic factors, viral resistance - Mother to child transmission - Follow up families over 10 years : mortality, morbidity Child development - Cognitive function, motoric function - Development milestones Microcredit enterprises - Health and diseases, wellbeing of family - Enpowerment of women Finansieringskilder Universitetet i Oslo Helse Sør-Øst Letten Foundation Andre internasjonale pågående studier: - Progesteron og preterm birth in Bosnia - Perception of C-section in 1700 women in Beijing - Medical students knowledge of family planning and abortion in Argentina - Diabetes and alcohol consumption in Nepal Viktigste nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere Nasjonale Internasjonale - Nasjonalt Kvinnehelsesenter - Universitet i Zimbabwe: Bygget opp et eget UiO-UiZ-senter - Pediatrisk forskningsinstitutt, OUS HF - Universitet i Tumani; Kilimanjaro, Tanzania - Folkehelseinstituttet - Universitet i Tusla, Bosnia-Herzegovina - Medisinsk fødselsregister - Songla Universitet, Thailand - ROAM nettverk (Reproduktiv helse hos immigranter) 13

16 Forskningsgruppens vitenskapelige produksjon 2011 Peer reviewed originale forskningsartikler: 16 Andre publikasjoner: 6 Inviterte foredrag ved internasjonale kongresser: 15 Avlagte doktorgrader: 2 Selekterte publikasjoner fra gruppen: Yli BM, Kro GA, Rasmussen S, Khoury J, Norèn H, Amer-Wåhlin I, Saugstad OD, Stray-Pedersen B (2011) How does the duration of active pushing in labor affect neonatal outcomes? J Perinat Med, 40 (2), Kandawasvika GQ, Ogundipe E, Gumbo FZ, Kurewa EN, Mapingure MP, Stray-Pedersen B (2011) Neurodevelopmental impairment among infants born to mothers infected with human immunodeficiency virus and uninfected mothers from three peri-urban primary care clinics in Harare, Zimbabwe Dev Med Child Neurol, 53 (11), Kurewa EN, Kandawasvika GQ, Mhlanga F, Munjoma M, Mapingure MP, Chandiwana P, Chirenje MZ, Rusakaniko S, Stray-Pedersen B (2011) Realities and Challenges of a Five Year Follow Up of Mother and Child Pairs on a PMTCT Program in Zimbabwe Open AIDS J, 5,

17 Forskningsgruppe for maternal-fetal interactions Forskningsgruppeleder PhD, overlege (OUS) og professor II (UiO) Tore Henriksen Medlemmer av forskningsgruppen Guttorm Haugen, PhD, overlege (OUS) og professor II (UiO) Thomas Åbyholm, PhD, avdelingsleder (OUS) og professor II (UiO) Bjørg Lorentzen, PhD, overlege (OUS) Anne Helbig, overlege og stipendiat (OUS) Nanna Voldner, PhD, jordmor (OUS) Marie Cecilie Paasche Roland, lege og stipendiat (OUS) Anne Kaasen, PhD, jordmor (OUS) Camilla M Friis, assistentlege (OUS) Trond Michelsen, PhD, lege (OUS) Gun Lisbeth Opheim, overlege (OUS) Tom William Hartgill, overlege (OUS) Forskningsgruppens formål og strategi Det er kjent at ernæring og andre miljøfaktorer i fosterperioden kan ha stor betydning for den videre helsen til et nyfødt barn. Mangelfull ernæring i fosterlivet kan øke risikoen for utvikling av kardiovaskulære sykdommer, diabetes, overvekt og visse kreftformer. Flere internasjonale studier konkluderer med at den mest effektive metoden for forebygging av disse er optimalisering av utviklingsbetingelsene i fosterlivet og tidlig barndom. Assosiasjonen mellom et fosters utviklingsmessige betingelser og det nyfødte barns fremtidige helse et beskrevet som DOHaD- (Developmental Origins of Health and Disease) eller Barker-hypotesen. Viktige faktorer av betydning for fosterutviklingen er bl a overvekt hos mor (BMI > 30 kg/m 2 ) og andre feilernæringer, infeksjoner, svangerskapsforgiftning og eksponering for toksiske substanser. I Norge er ca 20 % av unge kvinner og fremtidige mødre overvektige og overvekt har forbigått røyking som risikofaktor i svangerskapet. Det synes ikke som om det er høy BMI i seg selv er skadelig, men heller inflammasjonstilstanden og de omfattende metabolske og endokrine endringene knyttet til fedmen. Formålet med vår forskning er å forstå hvordan metabolsk dysfunksjon og andre uheldige utviklingsmessige betingelser påvirker fosteret slik at man kan etablere forebyggende råd og behandling. Pågående studier STORK-Rikshospitalet - STORK kohortestudien fokuserer på ernæringsmessige, metabolske, nevroendokrine og vaskulære aspekter ved mor- og barnsamspillet med tanke på fosterets vekst og utvikling. Mors metabolske status kartlegges ved å undersøke bl a overvekt/fedme, endokrine og inflammatoriske parametre, samt plasmanivåer av lipider og glukose. - STORK placenta-studien har utspring i den opprinnelige STORK kohortestudien. Placenta er svangerskapets viktigste organ og styrer både maternell fysiologi og fosterutviklingen. Humane in vivo-studier av placentafunksjoner har i liten grad blitt gjennomført pga metodologiske begrensninger. Vi har nylig etablert en 15

18 metode ( The 4 vessel sampling method ) som gjør slike undersøkelser mulig og som har lagt grunnlaget for STORK placenta-prosjektet. Svangerskapsforgiftning faktorer ved placenta som påvirker funksjon til vaskulære endotelceller. Dette prosjektet er tett knyttet til underprosjekter av STORK placenta-studien. The 4 vessel sampling method brukes i undersøkelse av faktorer fra placenta som virker forstyrrende på endotelcellefunksjon. Fit for fødsel studie av betydningen av treningsintervensjon og kostholdsveiledning for svangerskapsutfall. Dette er en randomisert klinisk intervensjonsstudie hvor deltakerne får trenings- og kostholdsveiledning. Endepunkter som maternell vektøkning og kroppssammensetning, fødselsvekt og fødselsforløp registreres for å kunne evaluere betydning av intervensjonen. SOFUS (Stressopplevelse hos foreldre ved ultralydundersøkelse i svangerskapet) kohortestudien undersøker psykisk stress hos kommende foreldre som har fått påvist fosteravvik og relaterer dette til en kontrollgruppe. Vi måler psykometriske og endokrine variabler hos den gravide og sirkulatoriske forhold hos fosteret med Doppler ultralyd. Viktigste nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere Nasjonale Internasjonale - Endokrinologisk seksjon, OUS Rikshospitalet - Harold Hamm Diabetes Center and Section of - Avdeling for ernæringsvitenskap, UiO - Avdeling for biostatistikk, UiO - Nasjonalt kompetansesenter for kvinnehelse, OUS (Rikshospitalet) - Avdeling for medisinsk genetikk, OUS Ullevål - Haukeland universitetssykehus og Universitetet i Bergen - Avdeling for obstetrikk og gynekologi, Sykehuset Sørlandet - Avdeling for nevropsykiatri og psykosomatisk medisin, OUS Rikshospitalet - Barnekirurgisk seksjon, OUS Forskningsgruppens vitenskapelige produksjon 2011 Peer reviewed originale forskningsartikler: 13 Andre publikasjoner: 2 Inviterte foredrag ved internasjonale kongresser: Endocrinology and Diabetes, University of Oklahoma Health Sciences Center, USA - Nofima mat, Ås og Københavns Universitet, Danmark - Southampton University, UK Tore Henriksen: The obese pregnant woman, Congress of the European Society of Gynecology, København Guttorm Haugen: The obese pregnant woman, Workshop on placental and fetal circulation and growth, International Federation of Placenta Associations and 14 th European Placenta Group Meeting, Geilo 16

19 Avlagte doktorgrader: Anne Kaasen: Stress reactions and genetic counseling following detection of structural fetal anomalities at ultrasound examination. Veiledet av Guttorm Haugen. Det medisinske fakultet, UiO. Selekterte publikasjoner fra gruppen: Paasche Roland MC, Lorentzen B, Godang K, Henriksen T (2012) Uteroplacental arterio-venous difference in soluble VEGFR-1 (sflt-1), but not in soluble endoglin concentrations in preeclampsia Placenta, 33 (3), Frøslie KF, Godang K, Bollerslev J, Henriksen T, Røislien J, Veierød MB, Qvigstad E (2011) Correction of an unexpected increasing trend in glucose measurements during 7 years recruitment to a cohort study Clin Biochem, 44 (17-18), Azar M, Basu A, Jenkins AJ, Nankervis AJ, Hanssen KF, Scholz H, Henriksen T, Garg SK, Hammad SM, Scardo JA, Aston CE, Lyons TJ (2011) Serum carotenoids and fat-soluble vitamins in women with type 1 diabetes and preeclampsia: a longitudinal study Diabetes Care, 34 (6),

20 Nasjonalt kompetansesenter for kvinnehelse Forskningsgruppeleder PhD, seniorforsker og overlege (OUS) Siri Vangen Foto: Pernille Frese, OUS HF Medlemmer av forskningsgruppen Mirjam Lukasse, PhD, jordmor og post.doc. (UiT, HOD) Lina Herstad, gynekolog og stipendiat (OUS, HOD) Ingvild Sørbye, gynekolog og stipendiat (OUS, HOD) Kathrine Frey Frøslie, statistiker og stipendiat (OUS, HOD) Ritsa Storeng, PhD, embryolog og seniorforsker (OUS, HOD) Lisa Forsén, PhD, statistiker og seniorforsker (OUS, HOD) Line Kristin Johnson, ernæringsfysiolog og stipendiat (OUS, HOD) Karoline Lerang, lege og stipendiat (OUS, HOD) Anne Lise Helgesen, lege og stipendiat (OUS; HOD) Britt-Ingjerd Nesheim, PhD, gynekolog (OUS) og professor II (UiO) Nan Oldereid, PhD, gynekolog og forsker (OUS), assosiert medlem Lena Henriksen, jordmor (OUS) Eldrid Langesæter, PhD, lege og post.doc. (OUS) Trond Melbye Michelsen, PhD, lege og post.doc. (OUS) Cassie Trewin, statistiker og stipendiat (OUS) Line Sletner, pediater og stipendiat (OUS) Babak Asadi, molekylærbiolog og stipendiat (OUS) Ellen Marie Strøm Roum, lege og stipendiat (OUS) Anne Kaasen, PhD, jordmor og post.doc. (OUS) Anne Helbig, overlege og stipendiat (OUS), ass. medl. Anne Omland, PhD, overlege (OUS), assosiert medlem HOD Helse- og omsorgsdepartementet Forskningsgruppens formål og strategi Ved opprettelsen av Nasjonalt kompetansesenter for kvinnehelse i 2006 ble det fra Helse- og omsorgsdepartementet gitt føringer for hva senteret spesielt skulle arbeidet med: - Reproduktiv helse (herunder ufrivillig barnløshet, kroniske underlivssmerter, reproduktiv helse hos kvinner med medfødt hjertefeil) - Svangerskapsomsorg (særskilt fokus på livsstilssykdommer og innvandrerkvinners reproduktive helse) - Hjerte- og karsykdom hos kvinner - Sykdommer som primært rammer kvinner (f eks fibromyalgi eller sykdommer der forløpet kan være ulikt hos kvinner og menn) - Visse kreftformer hos kvinner Kompetansetjenesten driver forskning, kompetanseoppbygging og kunnskapsformidling innen disse satsningsområdene. Målet er å publisere resultater som gir et riktig bilde av forskningsfronten på feltene vi dekker, samtidig som vi tilstreber vitenskapelig originalitet. Vi legger vekt på å benytte tilpassede og vel kontrollerte metoder. Utvikling av nye forskningsmetoder står sentralt her. I tillegg til tradisjonelle publikasjoner legger vi vekt på formidling av nye forskningsresultater direkte til aktuelle målgrupper. På vår hjemmeside publiseres korte resyméer av nye og viktige publikasjoner innen kvinnehelse. Vi lager kurs og skriftlig informasjon for helsepersonell og andre definerte brukergrupper. Kommunikasjon og formidling står sentralt i dette arbeidet. 18

21 Pågående studier - Hjertesykdom ved SLE - Kardiovaskulære og immunologiske responser under normale og pre-eklamptiske svangerskap - Prenatal diagnostikk og blodsirkulasjon hos foster og mor - Sykelig overvekt hos kvinner - Vevsorganisering ved autotransplantasjon av nedfrosset ovarialvev - Bruk av keisersnitt ved et tertiært henvisningssykehus i nordlige Tanzania - Fruktbarhet og økende alder - PDT-behandling av erosiv lichen planus i vulva - Endometriose og nedsatt fruktbarhet - Svangerskapsutfall som funksjon av mors og fars alder - Alvorlig maternell morbiditet i svangerskapet - Svangerskap hos innvandrerkvinner (STORK Groruddalen) - Svangerskap hos kvinner med type 1-diabetes - Stressreaksjoner hos foreldre med påvist fosteravvik - Forebygging av risiko for sirkulatoriske komplikasjoner i forbindelse med keisersnitt og fødsel - Forekomst av hjerte- og karsykdom etter hysterektomi og ooforektomi hos norske kvinner Viktigste nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere Nasjonale Internasjonale - Institutt for helse og samfunn, UiO - Seksjon for internasjonal kvinne- og barnehelse, - NTNU Universitet i Uppsala - Senter for sykelig overvekt - London School of Hygiene and Tropical Medicine - Folkehelseinstituttet - Nordisk auditgruppe for maternelle dødsfall - Referansegruppe med Helse Nord, Helse Midt, Helse Vest og Helse Sør-Øst for oppfølging av det nasjonale mandatet Forskningsgruppens vitenskapelige produksjon 2011 Peer reviewed originale forskningsartikler: 24 Andre publikasjoner: 6 Inviterte foredrag ved internasjonale kongresser: Babak Asadi, 4th meeting for gonadal preservation after cancer treatment in children and young adults, Helsinki. Anne Helbig, World Congress of the international society for ultrasound in obstetrics and gynecology, LA, USA. Anne Lise Helgesen, Høstmøte for svensk dermatovenerologisk forening. Finansieringskilder Helse- og omsorgsdepartementet Norges forskningsråd Helse- og rehabilitering (Extrastiftelsen) 19

22 Eldrid Langesæter: Haemodynamic changes during spinal anaesthesia for caesarian section, Svensk Forening för Anestesi og Intensivvård, Kalmar. Eldrid Langesæter: New techniques for assessment of haemodynamic changes during caesarian section, European Society of Anaesthesiology, Amsterdam. Eldrid Langesæter: Haemodynamic monitoring in severe preeclampsia, Svensk Forening för Anestesi og Intensivvård, Stockholm. Avlagte doktorgrader: Anne Kaasen: Stress reactions and genetic counseling following detection of structural fetal anomalities at ultrasound examination. Veiledet av Guttorm Haugen. Det medisinske fakultet, UiO. Anna Polec: Peri-ovulatory tissue reorganization in the human ovary. Veiledet av Peter Fedorcsak og Tom Tanbo. Det medisinske fakultet, UiO. Selekterte publikasjoner fra gruppen: Magnus MC, Håberg SE, Stigum H, Nafstad P, London SJ, Vangen S, Nystad W (2011) Delivery by Cesarean section and early childhood respiratory symptoms and disorders: the Norwegian mother and child cohort study Am J Epidemiol, 174 (11), Bentzen H, Bergland A, Forsén L (2011) Diagnostic accuracy of three types of fall risk methods for predicting falls in nursing homes Aging Clin Exp Res 2011 Jun;23(3): Helbig A, Kaasen A, Malt UF, Haugen G (2011) Psychological distress after recent detection of fetal malformation: short-term effect on second-trimester uteroplacental and fetoplacental circulation BJOG, 118 (13),

23 Reproduksjonsmedisinsk forskningsgruppe Forskningsgruppeleder PhD, assisterende seksjonsleder (OUS) Peter Fedorcsak Foto: Øystein H Horgmo, UiO Medlemmer av forskningsgruppen Mette Haug Stensen, cand.scient. og stipendiat (OUS) Gareth Greggains, PhD, forsker (OUS) Pawel Wilkozs, lege (OUS) Hans Kristian Opøien, overlege (OUS) Yun Wang, PhD, overlege (OUS) Tom Tanbo, PhD, overlege, seksjonsleder (OUS) og professor II (UiO) Anna Polec, post.doc. (tilknyttet Ahus) Jan Mellembakken, PhD, overlege (OUS) Sverre Bjercke, PhD, overlege (OUS) Nan Oldereid, PhD, overlege (OUS) Forskningsgruppens formål og strategi Hvert tiende par i fruktbar alder er ufrivillig barnløse. Reproduksjonsmedisinsk seksjon ved OUS HF er landets største senter hvor man utreder og behandler ufrivillig barnløshet. Reproduksjonsmedisinsk forskningsgruppe fokuserer på de viktigste kliniske og vitenskapelige problemene innenfor reproduksjonsmedisin: aldring, endometriose og fedme. Våre strategier og verktøy er: Kvalitetsregister for assistert befruktning (fedme og aldring) Data fra biobank (endometriose) Studier av rundorm, transgene mus, humane eggceller og avansert avbildingsteknologi (aldring) Pågående studier Kliniske (prosjektleder Tom Tanbo) Endometriose og nedsatt fruktbarhet Dyp infiltrerende endometriose Svangerskapsutfall ved tidligere keisersnitt Svangerskapsutfall ved svangerskapsdiabetes Erosiv lichen planus i vulva Manuelle fødselshjelpteknikker for å unngå fødselsskader Sykelig fedme hos kvinner Foreldrenes alder og svangerskapskomplikasjoner Finansieringskilder Nasjonalt kompetansesenter for kvinnehelse Norges forskningsråd Helse Sør-Øst Forskningsutvalget, KVB, OUS HF 21

24 Translasjonelle (prosjektleder Tom Tanbo) Variasjon i enkeltnukleotider (SNP) ved kontrollert hyperstimulering Opprinnelse til endometriose-assosierte smerter og infertilitet Eksperimentelle (prosjektleder Peter Fedorcsak) Meiose hos aldrende kjønnsceller Viktigste nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere Nasjonale Internasjonale - Senter for molekylærbiologi og nevrovitenskap, UiO - Harvard Medical school - Klinikk for kirurgiske fag, Ahus - Massachusetts Institute of Technology - Sykehuset i Telemark - Emory School of Medicine - Patologiklinikken, OUS Rikshospitalet Forskningsgruppens vitenskapelige produksjon 2011 Originale forskningsartikler: Åtte Andre publikasjoner: 1 Avlagte doktorgrader: Anna Polec: Peri-ovulatory tissue reorganization in the human ovary. Veiledet av Peter Fedorcsak og Tom Tanbo. Det medisinske fakultet, UiO. Selekterte publikasjoner fra gruppen: Mellembakken JR, Berga SL, Kilen M, Tanbo TG, Abyholm T, Fedorcsák P (2011) Sustained fertility from 22 to 41 years of age in women with polycystic ovarian syndrome Hum Reprod, 26 (9), Opøien HK, Fedorcsak P, Åbyholm T, Tanbo T (2011) Complete surgical removal of minimal and mild endometriosis improves outcome of subsequent IVF/ICSI treatment Reprod Biomed Online, 23 (3), Połeć A, Ráki M, Åbyholm T, Tanbo TG, Fedorcsák P (2011) Interaction between granulosa-lutein cells and monocytes regulates secretion of angiogenic factors in vitro Hum Reprod, 26 (10),

25 Forskningsgruppe for barnediabetes Forskningsgruppeleder PhD, overlege (OUS) og professor II (UiO) Knut Dahl-Jørgensen Foto: Øystein H Horgmo, UiO Medlemmer av forskningsgruppen Stig Tollefsen, PhD, post.doc. (OUS) Vibeke Gagnum, pediater, lege i fordypning (OUS) Lars Krogvold, pediater og stipendiat (OUS) Siv Janne Kummernes, diabetes spesialsykepleier (OUS) Kari Anne Sveen, lege og stipendiat (OUS) Martin Heier, pediater og stipendiat (UiO) Sara Hammerstad, endokrinolog og stipendiat (OUS) Torild Skrivarhaug, Barnediabetesregisteret Marie D Tonga, forskerlinje- og medisinstudent (UiO) Ingvild Ellingsrud, forskerlinje- og medisinstudent (UiO) Hanna Dis Margeirsdottir, PhD, pediater og overlege (Ahus) og forsker (ODFS) Unni Mette Køpp, pediater og overlege ved Sykehuset i Agder, stipendiat ved Helse Sør-Øst Dag Helge Frøisland, pediater og stipendiat (Høyskolen i Oppland) ODFS Oslo Diabetes Forskningssenter Forskningsgruppens formål og strategi Diabetes mellitus (sukkersyke) er en kronisk sykdom som skyldes mangel på hormonet insulin og/eller nedsatt insulinvirkning og er vår vanligste stoffskiftesykdom. Årsakene til at diabetes utvikles er en kombinasjon av arvelig disposisjon og miljøfaktorer, men hva som ligger bak selve sykdomsprosessen er uklart. Type 1-diabetes (insulinavhengig diabetes) oppstår i alle aldersgrupper, men er mest vanlig hos barn, ungdom og unge voksne. Rundt nordmenn har type 1-diabetes. Norge er på verdenstoppen når det gjelder barnediabetes og ca 300 barn under 15 år får diagnosen type 1-diabetes hvert år. De siste 30 årene er antall barn som får diabetes fordoblet i Norge. De fleste som har diabetes, har derimot type 2-diabetes. Denne debuterer ofte hos voksne og er forbundet med overvekt og fysisk inaktivitet. Diabetes (særlig type 1) er forbundet med relativt hyppig utvikling av plagsomme senkomplikasjoner og psykologiske utfordringer i forhold til den omfattende oppgaven å regulere sitt eget blodsukker. Knut Dahl-Jørgensens forskningsgruppe har fire primære fokusområder. Det ene er knyttet til etiologi og forebygging av type 1-diabetes og autoimmune sykdommer, med spesielt fokus på betydningen av virus og immunsystemet. De andre er knyttet til utviklingen av senkomplikasjoner ved diabetes, klinisk diabetes, samt type 2-diabetes i forhold til fedme. Forskningen søker å avdekke årsakene til at diabetes oppstår slik at sykdommen kan forebygges, samt forbedring av behandling slik at sykdomsbelastningen på pasientene blir minimal, med liten grad av utvikling av senkomplikasjoner. For å oppnå dette gjennomfører forskningsgruppen på diabetes en kombinasjon av epidemiologisk, klinisk og molekylærbiologisk forskning. 23

26 Pågående studier Forskningsgruppen har flere underprosjekter som er knyttet til de fire fokusområdene: 1. Etiologi og forebygging av type 1-diabetes og autoimmune sykdommer: - Prosjekt for diabetes virusdeteksjon - Den nordiske diabetesforebyggingstudien - Sykdom som fremprovoserer T-celle epitoper ved type 1-diabetes - Genetiske studier av copy-number polymorfismers betydning for utvikling av type 1-diabetes - Virus, genetikk og autoimmunitet i thyreoditt en biopsistudie 2. Senkomplikasjoner ved diabetes: - Utvikling av aterosklerose ved barnediabetes - Langsiktige vaskulære endringer ved type 1-diabetes kliniske aspekter og biomarkører 27 års oppfølging av Oslo-studien - Glykosylering av proteiner og vaskulære komplikasjoner ved barnediabetes - Diabetisk nevropati: hypertensjon og mikroalbuminuri hos norske barn med type 1-diabetes 3. Klinisk diabetes: - Det norske barnediabetes og kvalitetsprosjektet en nasjonal prospektiv populasjonsbasert studie for forbedring av forskning og kvalitet by means of benchmarking - Kosthold, måltidsmønster og fysisk aktivitet hos barn og ungdom med type 1-diabetes - Diabetes i kropp og sjel psykososiale prosesser ved type 1-diabetes - Barn og ungdom med diabetes nåværende status og fremtidige muligheter. En populasjonsbasert studie av faktorer av betydning for kompetanse og behandlingseffekt hos barn og ungdom med type 1-diabetes - Barnediabetes og cøliaki en populasjonsbasert studie - Mutasjoner i serotoninreseptorer, psykisk tilstand og metabolsk kontroll ved barnediabetes - En systematisk, nasjonal studie av ressurser til diabetes-team ved pediatriske enheter 4. Fedme og type 2-diabetes: - Veier til sosiale forskjeller i barns vektutvikling og overvekt i Norge. En understudie av Den norske mor- og barnundersøkelsen. Viktigste nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere Finansieringskilder Helse Sør-Øst Universitetet i Oslo Oslo Diabetes Forskningsfond EU Nasjonale Internasjonale - Barnemedisinsk avdeling, OUS Ullevål - Avdeling for pediatri, Universitetet i Linköping, Sverige - Klinisk psykolog Jon Haug - Avdeling for pediatri, Universitetet i Helsinki, Finland - Avdeling for virologi, Universitetet i Tampere, Finland - Universitetet i Uppsala, Sverige - Avdeling for immunologi, Universitetet i Leiden, Nederland 24

27 Forskningsgruppens vitenskapelige produksjon 2011 Originale forskningsartikler: 3 Inviterte foredrag ved internasjonale kongresser: The AGE methylglyoxal-derived hydroimidazolone and early atherosclerosis in children with type 1 diabetes, International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD) 37th Annual Meeting, Miami Beach, USA. Evidence of low grade inflammation in diabetic children and adolescents on intensive insulin treatment: a population based study, International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD) 37th Annual Meeting, Miami Beach, USA. Jon Haug: Diabetes and Psychology, Symposium for Pediatric Clinics, Stockholm, Sverige Avlagte doktorgrader: Hanna Dis Margeirsdottir: Atherosclerosis and Childhood Diabetes. Veiledet av Knut Dahl-Jørgensen. Det Medisinske Fakultet, UiO. Selekterte publikasjoner fra gruppen: Berg JP, Hanssen KF, Bjerve KS, Claudi T, Dahl-Jørgensen K, Rustad P, Sandberg S, Skrivarhaug T (2011) Standardized hemoglobin A1C for diagnostic use? Tidsskr Nor Laegeforen, Mar 18;131(6):565-6 Krogvold L, Henrichsen T, Bjerre A, Brackman D, Dollner H, Gudmundsdottir H, Syversen G, Næss PA, Bangstad HJ (2011) Clinical aspects of a nationwide epidemic of severe haemolytic uremic syndrome (HUS) in children Scand J Trauma Resusc Emerg Med, 19, 44 25

28 Forskningsgruppe for barnediabetes og diabetesepidemiologi Forskningsgruppeleder PhD, overlege (OUS) og professor II (UiO) Geir Joner Foto: Anbjørg Kolaas, UiO Medlemmer av forskningsgruppen Lars Christian Stene, PhD, seniorforsker (FHI) Torild Skrivarhaug, PhD, overlege og registerleder (Barnediabetesregisteret) Magnhild P Kolsgaard, klinisk ernæringsfysiolog og stipendiat (OUS) Ingvild Menes Sørensen, lege og stipendiat (OUS) Ann-Kristin Drivvoll, statistiker Vibeke Gagnum, lege (OUS) Kjersti Skjold Rønningen, PhD, forsker Ingvild Eidem, lege og stipendiat (OUS) Siv-Janne Kummernes, sykepleier (OUS) Forskningsgruppens formål og strategi Geir Joners forskningsgruppe fokuserer på diabetesepidemiologi, type 1-diabetes årsaksforhold og forebygging. Særlig vektlegging er undersøkelse av om ernæringsfaktorer og virusinfeksjoner er risikofaktorer for utvikling av type 1-diabetes. Forskning for å forebygge komplikasjoner og tidlig død står også sentralt i gruppens arbeid. Formålet med forskningen er å redusere sykelighet og komplikasjoner av diabetes hos barn og unge er, og det oppnås ved studier av årsaksforhold og risikofaktorer for komplikasjoner og død. Det viktigste grunnlaget for forskningen er et landsomfattende diabetesregister for barn og unge (Barnediabetesregisteret). Pågående studier - En prospektiv studie av diabetes hos barn og ungdom i Norge. Denne studien startet i 1989 ved innsamling av data for alle nye tilfeller av diabetes i aldersgruppen 0-17 år i Norge. Personlige og kliniske data, samt analyser av biologiske prøver, gjennomgås for å studere diabetesetiologi, effekt av miljøfaktorer, klinisk sykdom og eventuelle komplikasjoner, livskvalitet og mortalitet. - En epidemiologisk studie av komplikasjoner, mortalitet og dødsårsaker i Norge Dette er en klinisk oppfølgingsstudie av ulike nasjonale kohorter av diabetespasienter i Norge. - Svangerskapsutfall i familier med type 1-diabetes. I dette prosjektet kobles data fra det nasjonale fødselsregisteret og diabetesregisteret for å undersøke mulige sammenhenger mellom diabetes hos en (eller begge) av foreldrene og forekomst av svangerskapskomplikasjoner, medfødte misdannelser, prematur fødsel og perinatal dødelighet. - Klinisk karakterisering av fenotypene til barn med nylig diagnostisert diabetes. HLA, autoantistoffer og ulike kliniske data samles fra 1000 barn med diabetes valgt ut fra Det norske barnediabetesregisteret. - Virusinfeksjon hos mor og ernæring i løpet av svangerskapet som risikofaktorer for utvikling av type 1- diabetes. 26

Avdeling for kvinne- og barnehelse

Avdeling for kvinne- og barnehelse Årsrapport 2013 Avdeling for kvinne- og barnehelse Innledning I 2012 ble Pediatrisk forskningsinstitutt og Kompetansesenteret for kvinnehelse slått sammen til en avdeling i Kvinne- Barn klinikken OUS,

Detaljer

Oslo Diabetesforskningssenter

Oslo Diabetesforskningssenter Oslo Diabetesforskningssenter Oslo universitetssykehus Universitetet i Oslo 10 9,5 9,5 9 8,5 8,2 8,4 8,7 8,8 A1C 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 0-1 hour 1-2 hour 2-3 hour 3-4 hour >=4 hour Årsrapport 2008 Figure

Detaljer

DIABETESFORSKNINGSSENTERET

DIABETESFORSKNINGSSENTERET 1 DIABETESFORSKNINGSSENTERET Aker og Ullevål universitetssykehus Universitetet i Oslo Å R S R A P P O R T 2002 2 INNHOLD: 1. Styret Aker og Ullevål Diabetes Forskningsfond.... Styret Diabetesforskningssenteret

Detaljer

DIABETESFORSKNINGSSENTERET

DIABETESFORSKNINGSSENTERET 1 DIABETESFORSKNINGSSENTERET Aker og Ullevål universitetssykehus Universitetet i Oslo Å R S R A P P O R T 2003 INNHOLD: 2 1. Styret Aker og Ullevål Diabetes Forskningsfond.... Styret Diabetesforskningssenteret

Detaljer

Diabetesforskningssenteret

Diabetesforskningssenteret Diabetesforskningssenteret Aker og Ullevål universitetssykehus Universitetet i Oslo Årsrapport 2007 INNHOLD: 1. Styret for Aker og Ullevål Diabetes Forskningsfond:... 4 Styret for Diabetesforskningssenteret

Detaljer

Forskning ved Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF. Årsrapport 2012

Forskning ved Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF. Årsrapport 2012 Forskning ved Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF Årsrapport 2012 Forskningsavdelingen 2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Forskningsgrupper ved Stavanger Universitetssjukehus

Detaljer

ÅRET 2009 PÅ KVINNEKLINIKKEN

ÅRET 2009 PÅ KVINNEKLINIKKEN 1 INNHOLD: Året 2009 på Kvinneklinikken. s. 3 Strategiplan for Kvinneklinikken s. 4 Organisasjonen Kvinneklinikken s. 5 o Gynekologisk seksjon s. 7 o Obstetrisk seksjon s. 7 Bemanning s. 9 Økonomi s. 11

Detaljer

Årsmelding 2014. Allmennmedisinsk Forskningsenhet (AFE), Avdeling for allmennmedisin, UiO

Årsmelding 2014. Allmennmedisinsk Forskningsenhet (AFE), Avdeling for allmennmedisin, UiO Årsmelding 2014 Allmennmedisinsk Forskningsenhet (AFE), Avdeling for allmennmedisin, UiO Omslagsbildet:(fra venstre) Bjørn Espen Gjelsvik, Anh Thi Tran (begge disputerte høsten 2013) og Espen Saxhaug Kristoffersen(disputerte

Detaljer

2. Sammendrag s. 4. 3. Hva er hjerte- og karforskning? s. 10. 4. Kardiovaskulære sykdommer. Betydning for folkehelse s. 11

2. Sammendrag s. 4. 3. Hva er hjerte- og karforskning? s. 10. 4. Kardiovaskulære sykdommer. Betydning for folkehelse s. 11 UNIKARD Innholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Sammendrag s. 4 3. Hva er hjerte- og karforskning? s. 10 4. Kardiovaskulære sykdommer. Betydning for folkehelse s. 11 5. Oversikt over eksisterende hjerte-

Detaljer

Kompetanseplan. Avdeling Forskning og Utvikling. Barne- og Ungdomsklinikken Akershus Universitetssykehus

Kompetanseplan. Avdeling Forskning og Utvikling. Barne- og Ungdomsklinikken Akershus Universitetssykehus Kompetanseplan Avdeling Forskning og Utvikling Barne- og Ungdomsklinikken Akershus Universitetssykehus Innholdsfortegnelse Innledning 1 Forskning 1.1 Satsningsområder, Oppsummering og Framtidsvyer for

Detaljer

Vitenskapelig rapport 2000-2006/7

Vitenskapelig rapport 2000-2006/7 ENHET FOR KLINISK KARDIOVASKULÆR FORSKNING (EKKF) Hjertemedisinsk avdeling, Ullevål Universitetssykehus Vitenskapelig rapport 2000-2006/7 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. Hovedområder for forskning

Detaljer

Registrering. Forskning. Informasjon

Registrering. Forskning. Informasjon Registrering Forskning Informasjon Årsrapport 2008 Kreftregisterets formål Registrering Innsamle og innenfor forskriftens rammer behandle data om krefttilfeller og kreftundersøkelser i Norge for å kartlegge

Detaljer

Cerebral pareseregisteret i Norge Årsrapport 2012

Cerebral pareseregisteret i Norge Årsrapport 2012 Cerebral pareseregisteret i Norge Årsrapport 2012 Guro L. Andersen 1, Sandra Julsen Hollung 1 og Torstein Vik 2 1 Sykehuset i Vestfold, PB 2168, 3103 Tønsberg cprn@siv.no www.sykehuset-vestfold.no/cprn

Detaljer

Registrering. Forskning. Informasjon

Registrering. Forskning. Informasjon Registrering Forskning Informasjon Årsrapport 2007 Forord Kreftregisteret er enestående både nasjonalt og internasjonalt. Det som gjør Kreftregisteret unikt og sørger for komplettheten og sikrer kvaliteten,

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 4 2012. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 4 2012. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 4 2012 Norsk Revmatologisk Forening 75 år! Revmatologi ved Rikshospitalet Scandinavian Congress of Rheumatology

Detaljer

Denne lista viser hvilke prosjekter som bruker eller har brukt data fra HUNT (sist oppdatert 1.8.12).

Denne lista viser hvilke prosjekter som bruker eller har brukt data fra HUNT (sist oppdatert 1.8.12). Forskningsprosjekter basert på HUNT-data Data fra Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag kan brukes i forskningsprosjekter som er ledet fra en institusjon med forskningskompetanse, avbefalt av Regional komité

Detaljer

Diabetesforskningskonferanse

Diabetesforskningskonferanse Diabetesforskningskonferanse Clarion Hotel Oslo Airport 15.-16. november 2012 For diabetesforskere og helsepersonell www.diabetes.no Velkommen til Diabetesforskningskonferanse! Diabetes er en av vår tids

Detaljer

Prosjektkatalogen. Forsknings- og utviklingsprosjekter. Klinikk for Psykisk helse og rus. Pågående prosjekter per 1.1.2013 Publikasjoner i 2012

Prosjektkatalogen. Forsknings- og utviklingsprosjekter. Klinikk for Psykisk helse og rus. Pågående prosjekter per 1.1.2013 Publikasjoner i 2012 Klinikk for Psykisk helse og rus Prosjektkatalogen Forsknings- og utviklingsprosjekter Pågående prosjekter per 1.1.2013 Publikasjoner i 2012 Utgiver: Forsknings- og Utviklingsavdelingen Februar 2013 Kjære

Detaljer

Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene

Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene H Faglig rapportering 2012 Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene Bildene på for- og baksiden er hentet fra studien Fit Futures,s om for tiden gjennomføres ved forskningsposten,

Detaljer

Årsmelding 2014. Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, UiO

Årsmelding 2014. Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, UiO Årsmelding 2014 Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, UiO Omslagsbildet :(fra venstre) Bjørn Espen Gjelsvik, Anh Thi Tran og Espen Saxhaug Kristoffersen med nylig mottatte doktorgradsdiplomer

Detaljer

Cerebral pareseregisteret i Norge Årsrapport 2013 med plan for forbedringstiltak

Cerebral pareseregisteret i Norge Årsrapport 2013 med plan for forbedringstiltak Cerebral pareseregisteret i Norge Årsrapport 2013 med plan for forbedringstiltak Guro L. Andersen 1,2 and Sandra Julsen Hollung 1 1 Sykehuset i Vestfold, PB 2168, 3103 Tønsberg cprn@siv.no www.siv.no/cprn

Detaljer

DIABETES Forebygging, diagnostikk og behandling

DIABETES Forebygging, diagnostikk og behandling IS-1674 Nasjonale faglige retningslinjer DIABETES Forebygging, diagnostikk og behandling Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer Diabetes Forebygging, diagnostikk og behandling Utgitt: Vår 2009

Detaljer

Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne

Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne IS-1735 Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne Nasjonale retningslinjer for primærhelsetjenesten 1 Utgitt: Heftets tittel: Forebygging, utredning og behandling av overvekt

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer

Nasjonale faglige retningslinjer IS-1735 Nasjonale faglige retningslinjer Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne Nasjonale retningslinjer for primærhelsetjenesten Forord Overvekt og fedme er sterkt økende

Detaljer

Faglig rapportering 2006

Faglig rapportering 2006 FORSKNINGSPROSJEKTER - NASJONALE FUNKSJONER - NASJONALE OG REGIONALE KOMPETANSESENTRE Faglig rapportering 2006 HELSE VEST 1 Forord Faglig rapportering 2006 har det nysgjerrige barnet på forsiden. Rekruttering

Detaljer

Årsrapporter 2011. Cerebral pareseregisteret i Norge. Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister

Årsrapporter 2011. Cerebral pareseregisteret i Norge. Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister Årsrapporter 2011 Cerebral pareseregisteret i Norge Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister Nasjonalt register for prostatakreft (Prostatcancerregisteret) Nasjonalt register for tykk- og endetarmskreft

Detaljer

Barnehelse i dag og i morgen Fra hverdagspediatri til persontilpasset behandling

Barnehelse i dag og i morgen Fra hverdagspediatri til persontilpasset behandling Pediaterdagene 2014 Akershus Universitetsykhus og Oslo Universitetssykhus 15-17 Januar 2014 Barnehelse i dag og i morgen Fra hverdagspediatri til persontilpasset behandling Innholdsfortegnelse 1) Velkommen

Detaljer

Faglig rapportering 2005. Forskningsprosjekter Nasjonale funksjoner Nasjonale og regionale kompetansesentre

Faglig rapportering 2005. Forskningsprosjekter Nasjonale funksjoner Nasjonale og regionale kompetansesentre Faglig rapportering 2005 Forskningsprosjekter Nasjonale funksjoner Nasjonale og regionale kompetansesentre Forord Rapporten er som tidligere år basert på elektronisk innsamlet informasjon fra landsfunksjoner,

Detaljer

Etablering av nye K.G.Jebsen-sentre i medisinsk forskning

Etablering av nye K.G.Jebsen-sentre i medisinsk forskning Thormøhlensgate 51 N-5006 BERGEN, Norway Tel. +47908 57 399 Faks.+47 55 58 21 50 Org. No: 993 962 724 www.stiftkgj.no Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsens styre har i møte 2.12. i år vedtatt å tildele i

Detaljer