Årsrapport forskning 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport forskning 2011"

Transkript

1 Årsrapport forskning 2011 Kvinne- og barneklinikken Oslo universitetssykehus HF

2

3 Innhold Oslo universitetssykehus HF... 2 Fra klinikkleder... 2 Forskning ved Kvinne- og barneklinikken, Oslo universitetssykehus (OUS) og Universitetet i Oslo (UiO)... 3 Alle forskningsgruppene (leder) ved Kvinne- og barneklinikken... 5 Forskningssenter for fødselshjelp og kvinnesykdommer... 6 Forskningsgruppe for gynekologisk kreft... 9 Internasjonal kvinne- og barn forskningsgruppe Forskningsgruppe for maternal-fetal interactions Nasjonalt kompetansesenter for kvinnehelse Reproduksjonsmedisinsk forskningsgruppe Forskningsgruppe for barnediabetes Forskningsgruppe for barnediabetes og diabetesepidemiologi Forskningsgruppe for infeksjon og immunologi Forskningsgruppe for klinisk nyfødtmedisin, infeksjon, epidemiologi og ernæring INTERPRET Integrated and Regulatory Paediatric Research Team NeoCHIBS Neonatal Circulation, Heart, Infection and Brain Study group Forskningsgruppe NervOUS I Forskningsgruppe NervOUS II ORAACLE Oslo Research group of Asthma and Allergy in Children, the Lung and Environment Nasjonale kompetansetjenester for sjeldne diagnoser og funksjonshemninger Forskningsgruppe for eksperimentell nyfødtmedisin PELIKANTRA Pediatric Liver Kidney Alimentary Nutrition and Transplantation research group Forskningsgruppe for nyfødtscreening og metabolisme KVB publikasjonsliste Forside og ikke-krediterte foto: illustrasjonsfoto, OUS HF 1

4 Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst og består av blant annet Aker sykehus, Ullevål sykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Oslo universitetssykehus leverer spesialisthelsetjenester og ivaretar både lands-, regions- og lokalfunksjoner. Sykehuset er landets største med over ansatte og har et budsjett på 17 milliarder kroner. Oslo universitetssykehus står for en betydelig andel av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge. Fra klinikkleder Kvinne- og barneklinikken ved OUS HF vil til enhver tid tilby våre pasienter den beste diagnostikk og behandling. Nærheten til pasientene og deres medisinske problemstillinger er sentrale for vår forskning. Derfor mener jeg det er viktig med et tett samarbeid mellom den kliniske behandlingen og relevant forskning ved Kvinne- og barneklinikken. Fremover må vi i større grad forske på hvordan vi kan forebygge sykdom. Mye av grunnlaget for senere helse legges i fosterlivet og barnealder. Vi må forstå sammenhengene og ikke minst hvordan disse kan påvirkes på en måte som gir ønsket resultat. Eksempler er overvekt, (tidlig) ernæring, og astma og allergi, områder hvor vi har sterke fagmiljøer og viktige oppgaver. Det vil også være et større behov for forskning på hvordan vi kan levere gode helsetjenester mest mulig effektivt og hva som gir best helse ("deltagelse i livet") for pasienter og befolkning som helhet. Ressurser vil trolig dessverre i økende grad være en begrensende faktor for medisinsk behandling. Genetikk og genteknologi vil bli viktigere både i medisinsk forskning og behandling. Dette gjelder både for de store folkesykdommene og kreft, hvor genetiske særtrekk er sentrale i utviklingen av personlig tilpasset behandling (hva virker best for denne pasienten), og for de mange sjeldne sykdommene som vår klinikk utreder og behandler. Helseregistre, biobanker, strukturert journal (hvor man enkelt og systematisk kan hente ut informasjon) og kobling av informasjon fra ulike kilder (inkl genetiske data) vil være enda viktigere i tiden fremover for å kunne forske på sykdomsutvikling og forstå betydningen av miljø og genetikk for helse og sykdom. Samtidig er forskningen i stor grad avhengig av samfunnets holdninger, spesielt når det gjelder individets rett til å være med på eller reservere seg mot forskning. Derfor må forskningen i enda større grad enn tidligere synliggjøres slik at samfunnet forstår hva vi forsker på, hvilke resultater vi finner og hvordan dette kommer pasientene til nytte. Terje Rootwelt Klinikkleder, Kvinne- og barneklinikken, OUS HF 2

5 Forskning ved Kvinne- og barneklinikken, Oslo universitetssykehus (OUS) og Universitetet i Oslo (UiO) Kvinne- og barneklinikken har stor forskningsaktivitet innen de fleste sykdommer hos kvinner og barn som vi behandler. Forskningen spenner fra undersøkelse av molekylære mekanismer og dyremodeller til store epidemiologiske og kliniske studier. Forskningsbredden og dybden bidrar til at vår undervisning til enhver tid har svært høy faglig standard. Forskningen foregår i tett samarbeid mellom OUS og UiO og er, som illustrasjonen viser, organisert i en kombinert OUS- og UiO-linje, med følgende avdelinger (liste til høyre): Universitetsdirektør, UiO Administrerende direktør, OUS HF Dekan, Det medisinske fakultet Instituttleder, Institutt for klinisk medisin Avdelingsleder Forskningsleder Avdelingsleder Klinikkleder Avdelingsleder Avdelingsleder Klinikker Klinikk for psykisk helse og avhengighet Klinikk for kirurgi og nevrofag Kvinne- og barneklinikken Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon Hjerte-, lunge- og karklinikken Medisinsk klinikk Akuttklinikken Klinikk for diagnostikk og intervensjon Avdelingsleder Avdelingsleder - Fødeavdelingen - Gynekologisk avdeling - Avdeling for gynekologisk kreft - Barnemedisinsk avdeling - Nyfødtintensiv avdeling - Barneavdeling for nevrofag - Avdeling for kvinne- og barnehelse - Nasjonale kompetansetjenester for sjeldne diagnoser og funksjonshemninger Kvinne- og barneklinikken har et forskningsutvalg ledet av forskningsleder, som er rådgivende for klinikkledelsen. I 2011 bestod forskningsutvalget av professor Karin Lødrup Carlsen (leder), professor Tore Henriksen, professor Anne Cathrine Staff, professor Claes G Tropé, professor Ola Didrik Saugstad, førsteamanuensis Tom Stiris, fysioterapeut, dr.philos. Reidun Jahnsen, overlege, dr.med. Ellen Ruud, fag- og forskningsjordmor Mirjam Lukasse og leder for Senter for sjeldne diagnoser, dr.med. Bengt Frode Kase. Forskningsutvalgets sekretær er Karly Eriksen. Totalt har Kvinne- og barneklinikken cirka 1600 ansatte fordelt på henholdsvis åtte og tre delvis overlappende avdelinger innen OUS- og UiO-linjene. Forskningen er organisert i 19 forskningsgrupper ved de ulike avdelingene. De fleste forskningsgruppeledere har kombinerte stillinger ved OUS og UiO, og i 2011 hadde klinikken 26 tilsatte i topp akademiske stillinger; tre professor I, 18 professor II og fem førsteamanuensis. I tillegg er anslagsvis 50 doktorgradskandidater, 20 post.doc., 15 forskere, fem forskerlinjestudenter og 20 teknisk/administrativt ansatte tilnyttet klinikken via OUS og/eller UiO. 3

6 Forskningen skjer i avdelingene, med avdelingsleder som ansvarlig. Våre forskningsgrupper samarbeider bredt lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Flere av våre forskningsmiljøer ble vurdert som meget gode eller fremragende i Norges Forskningsråds evaluering fra Klinikken hadde i doktorgradskandidater som ferdigstilte sine avhandlinger og 218 registrerte vitenskapelige artikler. Som eksperter på sine fagfelt er våre forskere synlige i aktuelle samfunnsdebatter om helse, sykdom og behandling av kvinner og barn. Denne rapporten gir en nærmere beskrivelse av forskningsgruppene ved Kvinne- og barneklinikken og deres arbeid og prosjekter i

7 Alle forskningsgruppene (leder) ved Kvinne- og barneklinikken Kvinne Forskningssenter for fødselshjelp og kvinnesykdommer (Anne Cathrine Staff) Gynekologisk kreft (Claes G Tropé) Internasjonal kvinne og barn (Babill Stray-Pedersen) Maternal-fetal interactions (Tore Henriksen) Nasjonalt kompetansesenter for kvinnehelse (Siri Vangen) Reproduksjonsmedisinsk forskningsgruppe (Peter Fedorcsak) Barn Barnediabetes (Knut Dahl-Jørgensen) Barnediabetes og diabetesepidemiologi (Geir Joner) Infeksjon og immunologi (Tore Abrahamsen) INTERPRET Integrated and Regulatory Paediatric Research Team (Vegard Bruun Wyller) Klinisk nyfødtmedisin, infeksjon, epidemiologi og ernæring (Arild Rønnestad) NeoCHIBS Neonatal Circulation, Heart, Infection and Brain Study group (Drude M Fugelseth) NervOUS I (Petter Strømme) NervOUS II (Trond Diseth) ORAACLE Oslo Research group of Asthma and Allergy in Children, the Lung and Environment (Karin C L Carlsen) Sjeldne diagnoser og funksjonshemninger (Yusman Kamaleri) Pediatrisk forskningsinstitutt Eksperimentell nyfødtmedisin (Ola Didrik Saugstad) PELIKANTRA Pediatric Liver Kidney Alimentary Nutrition and Transplantation research group (Runar Almaas) Nyfødtscreening og metabolisme (Terje Rootwelt) 5

8 Forskningssenter for fødselshjelp og kvinnesykdommer Forskningsgruppeleder PhD, overlege og forskningsrådgiver (OUS) og professor II (UiO) Annetine (Anne Cathrine) Staff og Foto: Øystein H Horgmo, UiO Medlemmer av forskningsgruppen Tone Haug, forskn.adm.koord., webred., Forskn.håndboken (OUS) Patji Alnæs-Katjavivi, lege og stipendiat (OUS) Lise Øhra Levy, biobankingeniør (OUS) Erik Qvigstad, PhD, overlege (OUS) og professor II (UiO) Mark Lewis Barbero, rekrut.lege/forskn.ass. (Invent2, Medinova) Nina Julie Verket, lege, lektor og stipendiat (UiO) Guro Mørk Johnsen, PhD, sivilingeniør kjemi og post.doc. (OUS) Mathias Onsrud, PhD, pensjonert overlege og professor Susanne Weedon-Fekjær, PhD, ernæringsfysiolog og post.doc. (UiO) Marit Lieng, PhD, overlege (OUS) Meryam Sugulle, overlege (OUS) Espen Berner, lege og stipendiat (OUS) Katariina Laine, lege, lektor og stipendiat (UiO) Kirsten Hald, PhD, overlege (OUS) Rune Svenningsen, lege og stipendiat (OUS) Jeanne-Mette Goderstad, lege og stipendiat (OUS) Aase Serine Pay, jordmor og stipendiat (OUS) Nina Harsem, PhD, overlege (OUS) Anne Stine Kvehaugen, ernæringsfysiolog og stipendiat (OUS) Anne Flem Jacobsen, PhD, overlege (OUS), ass. medlem Annika Bock, forskerlinje- og medisinstudent (UiO) Linda Bjørk Helgadottir, overlege og stipendiat (OUS), Kathrine Fodstad, forskerlinje- og medisinstudent (UiO) assosiert medlem Forskningsgruppens formål og strategi Forskningssenter for fødselshjelp og kvinnesykdommer ved Kvinne- og barneklinikken ved OUS har todelt formål: 1. Utvikle og gjennomføre forskningsprosjekter på høyt internasjonalt nivå innen fagområdet fødselshjelp og kvinnesykdommer (Kvinnehelseforskning), med utgangspunkt i de pasientgruppene fagområdet behandler. Fokus er todelt: kliniske translasjonsstudier innen svangerskapskomplikasjoner (preeklampsi, placentasykdommer og senere kardiovaskulær helse) og gynekologisk kreft (ovarial- og endometriecancer) kliniske studier (urogynekologi, endometriose, operasjonsteknikker og laparoskopisk opplæring) 2. Ivareta forskningstøttefunksjoner for klinikken på kvinneavdelingene (fødeavdelingen, gynekologisk avdeling) ved OUS, lokalisasjon Ullevål. Dette inkluderer veiledning til forskere internt og eksternt, forskningsrådgivning for avdelingsledelse, forskningsopplæring, kvalitetssikring av studier og interne rutiner, stabs- og støttefunksjoner forskningsgruppen (personal, økonomi, administrasjon), webredaktør for Forskningshåndboken (OUS), websider for forskning og biobankorganisering. 6

9 Forskningssenter for fødselshjelp og kvinnesykdommer sitt motto er: Fra klinikk til basalforskning, med pasienten i sentrum Vår strategi er å initiere til og videreutvikle gode samarbeidsprosjekter internasjonalt, men også å bygge opp regionalt og lokalt samarbeid innen fagområdet. Vårt mål er å være ledende i Norge, samt å være i internasjonal frontlinje, i klinisk basert translasjonsforskning innen fagområdet fødselshjelp og kvinnesykdommer. Pågående studier Translasjonsstudier (mekanismestudier, potensiell pasientnytte på lengre sikt): APP-studien (The Acute Atherosis Placenta Pathology study) Risk factors for preeclampsia and future cardiovascular health Preeclampsia and regulatory T cells (Tregs) Preeclampsia, placental microrna and intracellular signalling Molekylære markører ved ovarial- og mammacancer Svangerskapskomplikasjoner, angiogenetiske faktorer og senere risiko for brystkreft Global CoLaboratory: Angiogenic factors in preeclampsia, finansiert av Melinda og Bill Gates Foundation. Annetine Staff er prosjektleder for en undersøkelse av angiogenetiske faktorer i gravides blod ved svangerskapskomplikasjoner som preeklampsi og redusert fostertilvekst. Samarbeid med over 20 andre lokalisasjoner i verden. Kliniske forskningsprosjekter (med potensiell rask pasientnytte): Endometriosestudien. Kan blodprøver predikere eggstokkenes funksjon etter fjerning av endometriosecyster? Perineumstudien. Epidemiologiske og kliniske studier av perineumskader og effekt på kvinners helse. LAP-HYST-studien. En randomisert kontrollert klinisk studie (RCT) med sammenligning av laparoskopisk supracervical hysterektomi og total laparoskopisk hysterektomi ved benign lidelse Laparoskopi-opplæringstudien. Studie av opplæring i laparoskopiske teknikker innen gynekologi på tvers av helseregioner og avdelinger. Kan bedret opplæring endre operasjonsdyktighet i praksis (ikke bare i simuleringssituasjoner)? TENT-studien - Ti års klinisk oppfølging etter urinlekkasjeoperasjon ved fire sykehus i Norge. Symfyse-fundusmål-studien. Kan nye populasjonsbaserte symfyse-funduskurver forbedre identifisering av svangerskapskomplikasjoner som tilveksthemming av fosteret? EPV (estimert placentavolum)-studien. Kan estimert placentavolum i svangerskapsuke predikere økt risiko for svangerskapskomplikasjoner? PROGNOSIS-studien. Samarbeid med Roche og ti andre internasjonale sentra. Kan normale angiogenetiske blod- eller urinprøver i graviditet utelukke preeklampsiutvikling de nærmeste syv dager? 7

10 Viktigste nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere Nasjonale Internasjonale - Bioteknologisenteret, UiO - Nuffield Department of Obstetrics and Gynaecology, - NTNU/HUNT forskningssenter University of Oxford, John Radcliffe Hospital, Oxford - Avdeling for patologi, OUS Radiumhospitalet - Max Delbruck Senter for molekylærmedisin, Avdeling for - Haukeland universitetssykehus kardiologi, Franz-Volhard Klinikk, Berlin - Helsedirektoratet - Global Pregnancy CoLaboratory (Melinda and Bill Gates funded global collaborative group on pregnancy complications/preeclampsia) Finansieringskilder OUS HF, Kvinne- og barneklinikken Nasjonalt kompetansesenter for kvinnehelse Helse Sør-Øst Universitetet i Oslo Oppdragsstudie Roche/Prognosis - National Institute of Health/National Cancer Institute, Dartmouth Medical School, Hanover, USA - Avdeling for patologi, Yale University, New Haven, Connecticut, USA - Maternal and Fetal Medicine Section, Institute of Medical Genetics, University of Glasgow Forskningsgruppens vitenskapelige produksjon 2011 Peer reviewed originale forskningsartikler: 21 Bokkapitler: 1 Andre publikasjoner: 4 Selekterte publikasjoner fra gruppen: Kvehaugen AS, Dechend R, Ramstad HB, Troisi R, Fugelseth D, Staff AC (2011) Endothelial function and circulating biomarkers are disturbed in women and children after preeclampsia Hypertension, 58 (1), 63-9 Staff AC, Trovik J, Eriksson AG, Wik E, Wollert KC, Kempf T, Salvesen HB (2011) Elevated plasma growth differentiation factor-15 correlates with lymph node metastases and poor survival in endometrial cancer Clin Cancer Res, 17 (14), Herse F, Fain JN, Janke J, Engeli S, Kuhn C, Frey N, Weich HA, Bergmann A, Kappert K, Karumanchi SA, Luft FC, Muller DN, Staff AC, Dechend R (2011) Adipose tissue-derived soluble fms-like tyrosine kinase 1 is an obesity-relevant endogenous paracrine adipokine Hypertension, 58 (1),

11 Forskningsgruppe for gynekologisk kreft Forskningsgruppeleder PhD, overlege (OUS) og professor II (UiO) Claes G Tropé Foto: Alexander Hagstadius, for Kreftforeningen Medlemmer av forskningsgruppen Erik Rokkones, avdelingsoverlege (OUS) Gunnar Kristensen, seksjonsoverlege (OUS) Kolbein Sundfør, seksjonsoverlege (OUS) Janne Kærn, overlege (OUS) Anne Dørum, overlege (OUS) Torbjørn Paulsen, PhD, overlege (OUS) Bilal Sert, overlege (OUS) Tone Skeie-Jensen, PhD, overlege (OUS) Elin Ødegaard, PhD, overlege (OUS) Yun Wang, overlege (OUS) Mark Baekelandt, PhD, overlege (OUS) Bente Vilming Elgaaen, assistentlege (OUS) Olesya Solheim, assistentlege (OUS) Thea Eline Hetland, assistentlege (OUS) Ane Gerda Zahl Eriksson, assistentlege (OUS) Gry Seppola, forskningssekretær (NKGO) Yun Yong Wang, konsulent (NKGO) Ellen Sele, studiesykepleier (NKGO) Karin Skogsfjord, studiesykepleier (NKGO) Per Arne Stensager, studiesykepleier (NKGO) Rita Steen, PhD, overlege (OUS) Ben Davidson, PhD, seniorrådgiver (OUS) og førsteamanuensis (UiO) Hiep Phuc Dong, overingeniør (OUS) Helene Tuft Stavnes, patologiassistent (OUS) Marianne Smedbye, forsker (Kreftforeningen) Vivi Ann Flørenes, PhD, forsker (OUS) Ruth Holm, PhD, seksjonslege (OUS) Heidi Lyng, PhD, forsker (OUS) Berit Sandstad, statistiker (OUS), assosiert medlem Björn Risberg, PhD, overlege (OUS), assosiert medlem Gunnar Kvalheim, PhD, overlege (OUS), assosiert medlem Sverre Heim, PhD, seksjonsleder (OUS), assosiert medlem Francesca Micci, PhD, nestleder (OUS), assosiert medlem Alv Dahl, PhD, forskningsrådgiver (OUS), assosiert medlem Zhenhe Suo, førsteamanuensis (OUS), assosiert medlem Jahn M Nesland, professor (OUS), assosiert medlem Karl-Erik Giercksky, professor (OUS), assosiert medlem Gustav Gaudernack, professor (OUS), assosiert medlem Håvard Danielsen, professor (OUS), assosiert medlem NKGO Nasjonalt kompetansesenter for gynekologisk onkologi Forskningsgruppens formål og strategi Forskergruppen er knyttet til Avdeling for gynekologisk kreft ved Kvinne- og barneklinikken ved Oslo universitetssykehus og er en del av Nasjonalt kompetansesenter for gynekologisk kreft. Hvert år rammes omtrent 1550 kvinner av en type gynekologisk kreft og avdelingen er en av Europas største for behandling av gynekologiske kreftformer. Målet med forskningen er å utvikle landets fremste forskningsmiljø for gynekologisk kreft med et bredt internasjonalt nettverk, samt å tilby befolkningen forskningsbasert behandling av høy kvalitet. Forskergruppen ønsker å forstå hvordan kreft oppstår og utvikles, og hvorfor enkelte svulster utvikler resistens mot behandling. Translasjonsforskning i samarbeid med instituttet, Patologisk avdeling og Kreftregisteret sikrer nye innfallsvinkler for å forstå klinisk tumorbiologi og strålebiologi. Hovedoppgaven er rettet mot forskning på 9

12 mikrometastaser, genetiske forandringer, maligne tumorer og betydning av hypoxia ved radiumterapi. Nye terapeutiske strategier utvikles på instituttet og testes så i klinikken, eksempler på dette er stamcelleterapi, genterapi og immunterapi. I lys av den store kliniske arbeidsbyrden er infrastruktur som forskningssykepleiere, databehandlere og administrative ressurser viktige forutsetninger for høy forskningsaktivitet. For å stimulere rekruttering av fremtidige forskere arbeides det også med å øke anerkjennelsen av klinisk forskning, og som en anerkjennelse av dette ble den kliniske forskningsaktiviteten ble gradert som very good excellent i en ekstern vurdering. Pågående studier Både kliniske og molekylærbiologiske studier brukes i forskningen på: - Ovarialcancer (eggstokkreft) - Endometriecancer (livmorkreft) - Cervixcancer (livmorhalskreft) - Vulvacancer (kreft i skjede-/kjønnslepper og de ytre kvinnelige kjønnsorganer) Resultater fra laboratorieanalyser og kliniske studier sammenholdes i arbeidet med forskning på diagnostikk og behandling. Et felles hovedmål er å finne gener og genprodukter som kan ha betydning for utvikling og metastasering av de ulike kreftformene. Videre ønsker forskningsgruppen å undersøke om disse markørene kan skille de aggressive svulstene fra de mindre aggressive, noe som igjen vil kunne gi grunnlag for utvikling av mer effektive terapiformer og individualisert pasientbehandling. Viktigste nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere Nasjonale Internasjonale - Kreftregisteret - Johns Hopkins Medical Institutions, Baltimore, USA - St. Olavs Hospital - National Cancer Institute, Bethesda, USA - Haukeland universitetssykehus - Hebrew University, Jerusalem, Israel - Universitetssykehuset Nord-Norge Forskningsgruppens vitenskapelige produksjon 2011 Peer reviewed originale forskningsartikler: 75 Bokkapitler: 1 Andre publikasjoner: 11 Inviterte foredrag ved internasjonale kongresser: Finansieringskilder Helse Sør-Øst Kreftforeningen Inger og John Fredriksens Fond for Ovarialcancerforskning ved Radiumhospitalet Claes G Tropé, referent ved plenumssesjon: innlegg av Barbara Goff: Ovarian Cancer: Predictors of Primary Care Physicians Referral to Gynecologic Oncologists, The 2011 Annual Meeting on Women s Cancer, Society of Gynecologic Oncologists (SGO), Orlando, Florida. Gunnar B Kristensen: Clinical Trial session and Investigator meeting: Short report on other upcoming studies, Nordic Society of Gynecological Oncology (NSGO) Annual Meeting 2011, Holmen Fjordhotell, Asker. 10

13 Gunnar B Kristensen: Result of interim analysis of overall survival in the GCIG ICON7 phase III randomized trial of bevacizumab in women with newly diagnosed ovarian cancer, 2011 ASCO Annual Meeting, Chicago, USA. Claes G Tropé: Signification of tumor rupture during surgery in early stages, 4 th European Symposium on Ovarian Cancer (ESOC), Reims, France. Claes G Tropé: Zentralisierung der Behandlung des Eierstockkrebs: Der Blick auf Europa, fagsymposium, Charité Campus Virchow Klinikum, Berlin. Bilal Sert: Robotic Surgery: Norwegian perspective. Current State and Future Directions, Robotics in Gynecologic Oncology, MSKCC, New York, USA. Avlagte doktorgrader: Malin Lando: Genetic alterations in cervical cancer: consequences for gene regulation and clinical outcome after chemoradiotherapy. Veiledet av Heidi Lyng (hovedveileder) og Gunnar Kristensen (medveileder). Det medisinske fakultet, UiO. Zhihui Wang: Prognostic significance of s and CDC25s in vulvar squamous cell carcinoma. Veiledet av Ruth Holm (hovedveileder) og Claes Tropé (medveileder). Det medisinske fakultet, UiO. Selekterte publikasjoner fra gruppen: Perren TJ, Swart AM, Pfisterer J, Ledermann JA, Pujade-Lauraine E, Kristensen G, Carey MS, Beale P, Cervantes A, Kurzeder C, du Bois A, Sehouli J, Kimmig R, Stähle A, Collinson F, Essapen S, Gourley C, Lortholary A, Selle F, Mirza MR, Leminen A, Plante M, Stark D, Qian W, Parmar MK et al. (2011) A phase 3 trial of bevacizumab in ovarian cancer N Engl J Med, 365 (26), Gillet JP, Wang J, Calcagno AM, Green LJ, Varma S, Bunkholt Elstrand M, Trope CG, Ambudkar SV, Davidson B, Gottesman MM (2011) Clinical relevance of multidrug resistance gene expression in ovarian serous carcinoma effusions Mol Pharm, 8 (6), Gillet JP, Calcagno AM, Varma S, Marino M, Green LJ, Vora MI, Patel C, Orina JN, Eliseeva TA, Singal V, Padmanabhan R, Davidson B, Ganapathi R, Sood AK, Rueda BR, Ambudkar SV, Gottesman MM (2011) Redefining the relevance of established cancer cell lines to the study of mechanisms of clinical anti-cancer drug resistance Proc Natl Acad Sci USA, 108 (46),

14 Internasjonal kvinne- og barn forskningsgruppe Forskningsgruppeleder PhD, professor I (UiO) og overlege (OUS) Babill Stray-Pedersen Medlemmer av forskningsgruppen Gry Findal, lege og klinisk stipendiat (UiO) Patience Kuona, stipendiat (UiO) og lege (UiZ) Trine Lill Nyfløt, lege og stipendiat (UiO) M Paul Mapingure, stipendiat (UiO) og statistiker Kjersti Sletten, jordmor (Vestre Viken HF) og stipendiat (UiO) Kerina Duri, stipendiat (UiO) og virolog (UiZ) Soen Eng Bjerke, allmennlege og stipendiat (UiO) Jacqueline Uriyo, stipendiat (UiO) og pediater Grete Kro, assistentlege (OUS) og stipendiat (UiO) Brita A Winje, jordmor og stipendiat (UiO og FHI) Mette Valstad, psykiater (OUS) og stipendiat (UiO) Kristine Lillebø, lege (OUS) og stipendiat (UiO) Felicity Gombo, overlege (UiZ) og stipendiat (UiO) Iqbal al-zirqi, PhD, gynekolog og post.doc. (OUS) Gwendoline Kandawasvika, stipendiat (UiO) og overlege (UiZ) Nyaradzai E Kurewa, PhD, jordmor og post.doc. (UiZ) Christopher Mtamakaya, stipendiat (UiO) og sjefslege (Kilimanjaro district, Tanzania) Branka Yli, PhD, konsulent (OUS), gynekolog og post.doc. UiZ Universitetet i Zimbabwe Pågående studier I Norge: Er fødsel farlig for mor i Norge? - Store obstetriske blødninger: en case-kontroll studie - Terus ruptur: Forekomst og behandling - Immigrantmødre i Vestre Viken Maternelle infeksjoner - Toxoplasma prevalens/fostervannundersøkelser - Infeksjoner hos pakistanske innvandrere Bedre fødselsovervåkningen/fosterovervåkning av risikosvangerskap - Navlesnors syre-base verdier relatert til status hos nyfødte - Fødselsfremgang, spesielt 2.stadiums betydning for den nyfødte SUSS telefonen; en hjelpeline for ungdom, analyse av forespørsler. Kvinnehelse Migrene hos kvinner Plager i overgangsalderen 12

15 Pågående studier i Afrika: HIV- STI - Epidemiology: prevalence and incidence - Risk factors - Genetic factors, viral resistance - Mother to child transmission - Follow up families over 10 years : mortality, morbidity Child development - Cognitive function, motoric function - Development milestones Microcredit enterprises - Health and diseases, wellbeing of family - Enpowerment of women Finansieringskilder Universitetet i Oslo Helse Sør-Øst Letten Foundation Andre internasjonale pågående studier: - Progesteron og preterm birth in Bosnia - Perception of C-section in 1700 women in Beijing - Medical students knowledge of family planning and abortion in Argentina - Diabetes and alcohol consumption in Nepal Viktigste nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere Nasjonale Internasjonale - Nasjonalt Kvinnehelsesenter - Universitet i Zimbabwe: Bygget opp et eget UiO-UiZ-senter - Pediatrisk forskningsinstitutt, OUS HF - Universitet i Tumani; Kilimanjaro, Tanzania - Folkehelseinstituttet - Universitet i Tusla, Bosnia-Herzegovina - Medisinsk fødselsregister - Songla Universitet, Thailand - ROAM nettverk (Reproduktiv helse hos immigranter) 13

16 Forskningsgruppens vitenskapelige produksjon 2011 Peer reviewed originale forskningsartikler: 16 Andre publikasjoner: 6 Inviterte foredrag ved internasjonale kongresser: 15 Avlagte doktorgrader: 2 Selekterte publikasjoner fra gruppen: Yli BM, Kro GA, Rasmussen S, Khoury J, Norèn H, Amer-Wåhlin I, Saugstad OD, Stray-Pedersen B (2011) How does the duration of active pushing in labor affect neonatal outcomes? J Perinat Med, 40 (2), Kandawasvika GQ, Ogundipe E, Gumbo FZ, Kurewa EN, Mapingure MP, Stray-Pedersen B (2011) Neurodevelopmental impairment among infants born to mothers infected with human immunodeficiency virus and uninfected mothers from three peri-urban primary care clinics in Harare, Zimbabwe Dev Med Child Neurol, 53 (11), Kurewa EN, Kandawasvika GQ, Mhlanga F, Munjoma M, Mapingure MP, Chandiwana P, Chirenje MZ, Rusakaniko S, Stray-Pedersen B (2011) Realities and Challenges of a Five Year Follow Up of Mother and Child Pairs on a PMTCT Program in Zimbabwe Open AIDS J, 5,

17 Forskningsgruppe for maternal-fetal interactions Forskningsgruppeleder PhD, overlege (OUS) og professor II (UiO) Tore Henriksen Medlemmer av forskningsgruppen Guttorm Haugen, PhD, overlege (OUS) og professor II (UiO) Thomas Åbyholm, PhD, avdelingsleder (OUS) og professor II (UiO) Bjørg Lorentzen, PhD, overlege (OUS) Anne Helbig, overlege og stipendiat (OUS) Nanna Voldner, PhD, jordmor (OUS) Marie Cecilie Paasche Roland, lege og stipendiat (OUS) Anne Kaasen, PhD, jordmor (OUS) Camilla M Friis, assistentlege (OUS) Trond Michelsen, PhD, lege (OUS) Gun Lisbeth Opheim, overlege (OUS) Tom William Hartgill, overlege (OUS) Forskningsgruppens formål og strategi Det er kjent at ernæring og andre miljøfaktorer i fosterperioden kan ha stor betydning for den videre helsen til et nyfødt barn. Mangelfull ernæring i fosterlivet kan øke risikoen for utvikling av kardiovaskulære sykdommer, diabetes, overvekt og visse kreftformer. Flere internasjonale studier konkluderer med at den mest effektive metoden for forebygging av disse er optimalisering av utviklingsbetingelsene i fosterlivet og tidlig barndom. Assosiasjonen mellom et fosters utviklingsmessige betingelser og det nyfødte barns fremtidige helse et beskrevet som DOHaD- (Developmental Origins of Health and Disease) eller Barker-hypotesen. Viktige faktorer av betydning for fosterutviklingen er bl a overvekt hos mor (BMI > 30 kg/m 2 ) og andre feilernæringer, infeksjoner, svangerskapsforgiftning og eksponering for toksiske substanser. I Norge er ca 20 % av unge kvinner og fremtidige mødre overvektige og overvekt har forbigått røyking som risikofaktor i svangerskapet. Det synes ikke som om det er høy BMI i seg selv er skadelig, men heller inflammasjonstilstanden og de omfattende metabolske og endokrine endringene knyttet til fedmen. Formålet med vår forskning er å forstå hvordan metabolsk dysfunksjon og andre uheldige utviklingsmessige betingelser påvirker fosteret slik at man kan etablere forebyggende råd og behandling. Pågående studier STORK-Rikshospitalet - STORK kohortestudien fokuserer på ernæringsmessige, metabolske, nevroendokrine og vaskulære aspekter ved mor- og barnsamspillet med tanke på fosterets vekst og utvikling. Mors metabolske status kartlegges ved å undersøke bl a overvekt/fedme, endokrine og inflammatoriske parametre, samt plasmanivåer av lipider og glukose. - STORK placenta-studien har utspring i den opprinnelige STORK kohortestudien. Placenta er svangerskapets viktigste organ og styrer både maternell fysiologi og fosterutviklingen. Humane in vivo-studier av placentafunksjoner har i liten grad blitt gjennomført pga metodologiske begrensninger. Vi har nylig etablert en 15

18 metode ( The 4 vessel sampling method ) som gjør slike undersøkelser mulig og som har lagt grunnlaget for STORK placenta-prosjektet. Svangerskapsforgiftning faktorer ved placenta som påvirker funksjon til vaskulære endotelceller. Dette prosjektet er tett knyttet til underprosjekter av STORK placenta-studien. The 4 vessel sampling method brukes i undersøkelse av faktorer fra placenta som virker forstyrrende på endotelcellefunksjon. Fit for fødsel studie av betydningen av treningsintervensjon og kostholdsveiledning for svangerskapsutfall. Dette er en randomisert klinisk intervensjonsstudie hvor deltakerne får trenings- og kostholdsveiledning. Endepunkter som maternell vektøkning og kroppssammensetning, fødselsvekt og fødselsforløp registreres for å kunne evaluere betydning av intervensjonen. SOFUS (Stressopplevelse hos foreldre ved ultralydundersøkelse i svangerskapet) kohortestudien undersøker psykisk stress hos kommende foreldre som har fått påvist fosteravvik og relaterer dette til en kontrollgruppe. Vi måler psykometriske og endokrine variabler hos den gravide og sirkulatoriske forhold hos fosteret med Doppler ultralyd. Viktigste nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere Nasjonale Internasjonale - Endokrinologisk seksjon, OUS Rikshospitalet - Harold Hamm Diabetes Center and Section of - Avdeling for ernæringsvitenskap, UiO - Avdeling for biostatistikk, UiO - Nasjonalt kompetansesenter for kvinnehelse, OUS (Rikshospitalet) - Avdeling for medisinsk genetikk, OUS Ullevål - Haukeland universitetssykehus og Universitetet i Bergen - Avdeling for obstetrikk og gynekologi, Sykehuset Sørlandet - Avdeling for nevropsykiatri og psykosomatisk medisin, OUS Rikshospitalet - Barnekirurgisk seksjon, OUS Forskningsgruppens vitenskapelige produksjon 2011 Peer reviewed originale forskningsartikler: 13 Andre publikasjoner: 2 Inviterte foredrag ved internasjonale kongresser: Endocrinology and Diabetes, University of Oklahoma Health Sciences Center, USA - Nofima mat, Ås og Københavns Universitet, Danmark - Southampton University, UK Tore Henriksen: The obese pregnant woman, Congress of the European Society of Gynecology, København Guttorm Haugen: The obese pregnant woman, Workshop on placental and fetal circulation and growth, International Federation of Placenta Associations and 14 th European Placenta Group Meeting, Geilo 16

19 Avlagte doktorgrader: Anne Kaasen: Stress reactions and genetic counseling following detection of structural fetal anomalities at ultrasound examination. Veiledet av Guttorm Haugen. Det medisinske fakultet, UiO. Selekterte publikasjoner fra gruppen: Paasche Roland MC, Lorentzen B, Godang K, Henriksen T (2012) Uteroplacental arterio-venous difference in soluble VEGFR-1 (sflt-1), but not in soluble endoglin concentrations in preeclampsia Placenta, 33 (3), Frøslie KF, Godang K, Bollerslev J, Henriksen T, Røislien J, Veierød MB, Qvigstad E (2011) Correction of an unexpected increasing trend in glucose measurements during 7 years recruitment to a cohort study Clin Biochem, 44 (17-18), Azar M, Basu A, Jenkins AJ, Nankervis AJ, Hanssen KF, Scholz H, Henriksen T, Garg SK, Hammad SM, Scardo JA, Aston CE, Lyons TJ (2011) Serum carotenoids and fat-soluble vitamins in women with type 1 diabetes and preeclampsia: a longitudinal study Diabetes Care, 34 (6),

20 Nasjonalt kompetansesenter for kvinnehelse Forskningsgruppeleder PhD, seniorforsker og overlege (OUS) Siri Vangen Foto: Pernille Frese, OUS HF Medlemmer av forskningsgruppen Mirjam Lukasse, PhD, jordmor og post.doc. (UiT, HOD) Lina Herstad, gynekolog og stipendiat (OUS, HOD) Ingvild Sørbye, gynekolog og stipendiat (OUS, HOD) Kathrine Frey Frøslie, statistiker og stipendiat (OUS, HOD) Ritsa Storeng, PhD, embryolog og seniorforsker (OUS, HOD) Lisa Forsén, PhD, statistiker og seniorforsker (OUS, HOD) Line Kristin Johnson, ernæringsfysiolog og stipendiat (OUS, HOD) Karoline Lerang, lege og stipendiat (OUS, HOD) Anne Lise Helgesen, lege og stipendiat (OUS; HOD) Britt-Ingjerd Nesheim, PhD, gynekolog (OUS) og professor II (UiO) Nan Oldereid, PhD, gynekolog og forsker (OUS), assosiert medlem Lena Henriksen, jordmor (OUS) Eldrid Langesæter, PhD, lege og post.doc. (OUS) Trond Melbye Michelsen, PhD, lege og post.doc. (OUS) Cassie Trewin, statistiker og stipendiat (OUS) Line Sletner, pediater og stipendiat (OUS) Babak Asadi, molekylærbiolog og stipendiat (OUS) Ellen Marie Strøm Roum, lege og stipendiat (OUS) Anne Kaasen, PhD, jordmor og post.doc. (OUS) Anne Helbig, overlege og stipendiat (OUS), ass. medl. Anne Omland, PhD, overlege (OUS), assosiert medlem HOD Helse- og omsorgsdepartementet Forskningsgruppens formål og strategi Ved opprettelsen av Nasjonalt kompetansesenter for kvinnehelse i 2006 ble det fra Helse- og omsorgsdepartementet gitt føringer for hva senteret spesielt skulle arbeidet med: - Reproduktiv helse (herunder ufrivillig barnløshet, kroniske underlivssmerter, reproduktiv helse hos kvinner med medfødt hjertefeil) - Svangerskapsomsorg (særskilt fokus på livsstilssykdommer og innvandrerkvinners reproduktive helse) - Hjerte- og karsykdom hos kvinner - Sykdommer som primært rammer kvinner (f eks fibromyalgi eller sykdommer der forløpet kan være ulikt hos kvinner og menn) - Visse kreftformer hos kvinner Kompetansetjenesten driver forskning, kompetanseoppbygging og kunnskapsformidling innen disse satsningsområdene. Målet er å publisere resultater som gir et riktig bilde av forskningsfronten på feltene vi dekker, samtidig som vi tilstreber vitenskapelig originalitet. Vi legger vekt på å benytte tilpassede og vel kontrollerte metoder. Utvikling av nye forskningsmetoder står sentralt her. I tillegg til tradisjonelle publikasjoner legger vi vekt på formidling av nye forskningsresultater direkte til aktuelle målgrupper. På vår hjemmeside publiseres korte resyméer av nye og viktige publikasjoner innen kvinnehelse. Vi lager kurs og skriftlig informasjon for helsepersonell og andre definerte brukergrupper. Kommunikasjon og formidling står sentralt i dette arbeidet. 18

21 Pågående studier - Hjertesykdom ved SLE - Kardiovaskulære og immunologiske responser under normale og pre-eklamptiske svangerskap - Prenatal diagnostikk og blodsirkulasjon hos foster og mor - Sykelig overvekt hos kvinner - Vevsorganisering ved autotransplantasjon av nedfrosset ovarialvev - Bruk av keisersnitt ved et tertiært henvisningssykehus i nordlige Tanzania - Fruktbarhet og økende alder - PDT-behandling av erosiv lichen planus i vulva - Endometriose og nedsatt fruktbarhet - Svangerskapsutfall som funksjon av mors og fars alder - Alvorlig maternell morbiditet i svangerskapet - Svangerskap hos innvandrerkvinner (STORK Groruddalen) - Svangerskap hos kvinner med type 1-diabetes - Stressreaksjoner hos foreldre med påvist fosteravvik - Forebygging av risiko for sirkulatoriske komplikasjoner i forbindelse med keisersnitt og fødsel - Forekomst av hjerte- og karsykdom etter hysterektomi og ooforektomi hos norske kvinner Viktigste nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere Nasjonale Internasjonale - Institutt for helse og samfunn, UiO - Seksjon for internasjonal kvinne- og barnehelse, - NTNU Universitet i Uppsala - Senter for sykelig overvekt - London School of Hygiene and Tropical Medicine - Folkehelseinstituttet - Nordisk auditgruppe for maternelle dødsfall - Referansegruppe med Helse Nord, Helse Midt, Helse Vest og Helse Sør-Øst for oppfølging av det nasjonale mandatet Forskningsgruppens vitenskapelige produksjon 2011 Peer reviewed originale forskningsartikler: 24 Andre publikasjoner: 6 Inviterte foredrag ved internasjonale kongresser: Babak Asadi, 4th meeting for gonadal preservation after cancer treatment in children and young adults, Helsinki. Anne Helbig, World Congress of the international society for ultrasound in obstetrics and gynecology, LA, USA. Anne Lise Helgesen, Høstmøte for svensk dermatovenerologisk forening. Finansieringskilder Helse- og omsorgsdepartementet Norges forskningsråd Helse- og rehabilitering (Extrastiftelsen) 19

22 Eldrid Langesæter: Haemodynamic changes during spinal anaesthesia for caesarian section, Svensk Forening för Anestesi og Intensivvård, Kalmar. Eldrid Langesæter: New techniques for assessment of haemodynamic changes during caesarian section, European Society of Anaesthesiology, Amsterdam. Eldrid Langesæter: Haemodynamic monitoring in severe preeclampsia, Svensk Forening för Anestesi og Intensivvård, Stockholm. Avlagte doktorgrader: Anne Kaasen: Stress reactions and genetic counseling following detection of structural fetal anomalities at ultrasound examination. Veiledet av Guttorm Haugen. Det medisinske fakultet, UiO. Anna Polec: Peri-ovulatory tissue reorganization in the human ovary. Veiledet av Peter Fedorcsak og Tom Tanbo. Det medisinske fakultet, UiO. Selekterte publikasjoner fra gruppen: Magnus MC, Håberg SE, Stigum H, Nafstad P, London SJ, Vangen S, Nystad W (2011) Delivery by Cesarean section and early childhood respiratory symptoms and disorders: the Norwegian mother and child cohort study Am J Epidemiol, 174 (11), Bentzen H, Bergland A, Forsén L (2011) Diagnostic accuracy of three types of fall risk methods for predicting falls in nursing homes Aging Clin Exp Res 2011 Jun;23(3): Helbig A, Kaasen A, Malt UF, Haugen G (2011) Psychological distress after recent detection of fetal malformation: short-term effect on second-trimester uteroplacental and fetoplacental circulation BJOG, 118 (13),

23 Reproduksjonsmedisinsk forskningsgruppe Forskningsgruppeleder PhD, assisterende seksjonsleder (OUS) Peter Fedorcsak Foto: Øystein H Horgmo, UiO Medlemmer av forskningsgruppen Mette Haug Stensen, cand.scient. og stipendiat (OUS) Gareth Greggains, PhD, forsker (OUS) Pawel Wilkozs, lege (OUS) Hans Kristian Opøien, overlege (OUS) Yun Wang, PhD, overlege (OUS) Tom Tanbo, PhD, overlege, seksjonsleder (OUS) og professor II (UiO) Anna Polec, post.doc. (tilknyttet Ahus) Jan Mellembakken, PhD, overlege (OUS) Sverre Bjercke, PhD, overlege (OUS) Nan Oldereid, PhD, overlege (OUS) Forskningsgruppens formål og strategi Hvert tiende par i fruktbar alder er ufrivillig barnløse. Reproduksjonsmedisinsk seksjon ved OUS HF er landets største senter hvor man utreder og behandler ufrivillig barnløshet. Reproduksjonsmedisinsk forskningsgruppe fokuserer på de viktigste kliniske og vitenskapelige problemene innenfor reproduksjonsmedisin: aldring, endometriose og fedme. Våre strategier og verktøy er: Kvalitetsregister for assistert befruktning (fedme og aldring) Data fra biobank (endometriose) Studier av rundorm, transgene mus, humane eggceller og avansert avbildingsteknologi (aldring) Pågående studier Kliniske (prosjektleder Tom Tanbo) Endometriose og nedsatt fruktbarhet Dyp infiltrerende endometriose Svangerskapsutfall ved tidligere keisersnitt Svangerskapsutfall ved svangerskapsdiabetes Erosiv lichen planus i vulva Manuelle fødselshjelpteknikker for å unngå fødselsskader Sykelig fedme hos kvinner Foreldrenes alder og svangerskapskomplikasjoner Finansieringskilder Nasjonalt kompetansesenter for kvinnehelse Norges forskningsråd Helse Sør-Øst Forskningsutvalget, KVB, OUS HF 21

24 Translasjonelle (prosjektleder Tom Tanbo) Variasjon i enkeltnukleotider (SNP) ved kontrollert hyperstimulering Opprinnelse til endometriose-assosierte smerter og infertilitet Eksperimentelle (prosjektleder Peter Fedorcsak) Meiose hos aldrende kjønnsceller Viktigste nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere Nasjonale Internasjonale - Senter for molekylærbiologi og nevrovitenskap, UiO - Harvard Medical school - Klinikk for kirurgiske fag, Ahus - Massachusetts Institute of Technology - Sykehuset i Telemark - Emory School of Medicine - Patologiklinikken, OUS Rikshospitalet Forskningsgruppens vitenskapelige produksjon 2011 Originale forskningsartikler: Åtte Andre publikasjoner: 1 Avlagte doktorgrader: Anna Polec: Peri-ovulatory tissue reorganization in the human ovary. Veiledet av Peter Fedorcsak og Tom Tanbo. Det medisinske fakultet, UiO. Selekterte publikasjoner fra gruppen: Mellembakken JR, Berga SL, Kilen M, Tanbo TG, Abyholm T, Fedorcsák P (2011) Sustained fertility from 22 to 41 years of age in women with polycystic ovarian syndrome Hum Reprod, 26 (9), Opøien HK, Fedorcsak P, Åbyholm T, Tanbo T (2011) Complete surgical removal of minimal and mild endometriosis improves outcome of subsequent IVF/ICSI treatment Reprod Biomed Online, 23 (3), Połeć A, Ráki M, Åbyholm T, Tanbo TG, Fedorcsák P (2011) Interaction between granulosa-lutein cells and monocytes regulates secretion of angiogenic factors in vitro Hum Reprod, 26 (10),

25 Forskningsgruppe for barnediabetes Forskningsgruppeleder PhD, overlege (OUS) og professor II (UiO) Knut Dahl-Jørgensen Foto: Øystein H Horgmo, UiO Medlemmer av forskningsgruppen Stig Tollefsen, PhD, post.doc. (OUS) Vibeke Gagnum, pediater, lege i fordypning (OUS) Lars Krogvold, pediater og stipendiat (OUS) Siv Janne Kummernes, diabetes spesialsykepleier (OUS) Kari Anne Sveen, lege og stipendiat (OUS) Martin Heier, pediater og stipendiat (UiO) Sara Hammerstad, endokrinolog og stipendiat (OUS) Torild Skrivarhaug, Barnediabetesregisteret Marie D Tonga, forskerlinje- og medisinstudent (UiO) Ingvild Ellingsrud, forskerlinje- og medisinstudent (UiO) Hanna Dis Margeirsdottir, PhD, pediater og overlege (Ahus) og forsker (ODFS) Unni Mette Køpp, pediater og overlege ved Sykehuset i Agder, stipendiat ved Helse Sør-Øst Dag Helge Frøisland, pediater og stipendiat (Høyskolen i Oppland) ODFS Oslo Diabetes Forskningssenter Forskningsgruppens formål og strategi Diabetes mellitus (sukkersyke) er en kronisk sykdom som skyldes mangel på hormonet insulin og/eller nedsatt insulinvirkning og er vår vanligste stoffskiftesykdom. Årsakene til at diabetes utvikles er en kombinasjon av arvelig disposisjon og miljøfaktorer, men hva som ligger bak selve sykdomsprosessen er uklart. Type 1-diabetes (insulinavhengig diabetes) oppstår i alle aldersgrupper, men er mest vanlig hos barn, ungdom og unge voksne. Rundt nordmenn har type 1-diabetes. Norge er på verdenstoppen når det gjelder barnediabetes og ca 300 barn under 15 år får diagnosen type 1-diabetes hvert år. De siste 30 årene er antall barn som får diabetes fordoblet i Norge. De fleste som har diabetes, har derimot type 2-diabetes. Denne debuterer ofte hos voksne og er forbundet med overvekt og fysisk inaktivitet. Diabetes (særlig type 1) er forbundet med relativt hyppig utvikling av plagsomme senkomplikasjoner og psykologiske utfordringer i forhold til den omfattende oppgaven å regulere sitt eget blodsukker. Knut Dahl-Jørgensens forskningsgruppe har fire primære fokusområder. Det ene er knyttet til etiologi og forebygging av type 1-diabetes og autoimmune sykdommer, med spesielt fokus på betydningen av virus og immunsystemet. De andre er knyttet til utviklingen av senkomplikasjoner ved diabetes, klinisk diabetes, samt type 2-diabetes i forhold til fedme. Forskningen søker å avdekke årsakene til at diabetes oppstår slik at sykdommen kan forebygges, samt forbedring av behandling slik at sykdomsbelastningen på pasientene blir minimal, med liten grad av utvikling av senkomplikasjoner. For å oppnå dette gjennomfører forskningsgruppen på diabetes en kombinasjon av epidemiologisk, klinisk og molekylærbiologisk forskning. 23

26 Pågående studier Forskningsgruppen har flere underprosjekter som er knyttet til de fire fokusområdene: 1. Etiologi og forebygging av type 1-diabetes og autoimmune sykdommer: - Prosjekt for diabetes virusdeteksjon - Den nordiske diabetesforebyggingstudien - Sykdom som fremprovoserer T-celle epitoper ved type 1-diabetes - Genetiske studier av copy-number polymorfismers betydning for utvikling av type 1-diabetes - Virus, genetikk og autoimmunitet i thyreoditt en biopsistudie 2. Senkomplikasjoner ved diabetes: - Utvikling av aterosklerose ved barnediabetes - Langsiktige vaskulære endringer ved type 1-diabetes kliniske aspekter og biomarkører 27 års oppfølging av Oslo-studien - Glykosylering av proteiner og vaskulære komplikasjoner ved barnediabetes - Diabetisk nevropati: hypertensjon og mikroalbuminuri hos norske barn med type 1-diabetes 3. Klinisk diabetes: - Det norske barnediabetes og kvalitetsprosjektet en nasjonal prospektiv populasjonsbasert studie for forbedring av forskning og kvalitet by means of benchmarking - Kosthold, måltidsmønster og fysisk aktivitet hos barn og ungdom med type 1-diabetes - Diabetes i kropp og sjel psykososiale prosesser ved type 1-diabetes - Barn og ungdom med diabetes nåværende status og fremtidige muligheter. En populasjonsbasert studie av faktorer av betydning for kompetanse og behandlingseffekt hos barn og ungdom med type 1-diabetes - Barnediabetes og cøliaki en populasjonsbasert studie - Mutasjoner i serotoninreseptorer, psykisk tilstand og metabolsk kontroll ved barnediabetes - En systematisk, nasjonal studie av ressurser til diabetes-team ved pediatriske enheter 4. Fedme og type 2-diabetes: - Veier til sosiale forskjeller i barns vektutvikling og overvekt i Norge. En understudie av Den norske mor- og barnundersøkelsen. Viktigste nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere Finansieringskilder Helse Sør-Øst Universitetet i Oslo Oslo Diabetes Forskningsfond EU Nasjonale Internasjonale - Barnemedisinsk avdeling, OUS Ullevål - Avdeling for pediatri, Universitetet i Linköping, Sverige - Klinisk psykolog Jon Haug - Avdeling for pediatri, Universitetet i Helsinki, Finland - Avdeling for virologi, Universitetet i Tampere, Finland - Universitetet i Uppsala, Sverige - Avdeling for immunologi, Universitetet i Leiden, Nederland 24

27 Forskningsgruppens vitenskapelige produksjon 2011 Originale forskningsartikler: 3 Inviterte foredrag ved internasjonale kongresser: The AGE methylglyoxal-derived hydroimidazolone and early atherosclerosis in children with type 1 diabetes, International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD) 37th Annual Meeting, Miami Beach, USA. Evidence of low grade inflammation in diabetic children and adolescents on intensive insulin treatment: a population based study, International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD) 37th Annual Meeting, Miami Beach, USA. Jon Haug: Diabetes and Psychology, Symposium for Pediatric Clinics, Stockholm, Sverige Avlagte doktorgrader: Hanna Dis Margeirsdottir: Atherosclerosis and Childhood Diabetes. Veiledet av Knut Dahl-Jørgensen. Det Medisinske Fakultet, UiO. Selekterte publikasjoner fra gruppen: Berg JP, Hanssen KF, Bjerve KS, Claudi T, Dahl-Jørgensen K, Rustad P, Sandberg S, Skrivarhaug T (2011) Standardized hemoglobin A1C for diagnostic use? Tidsskr Nor Laegeforen, Mar 18;131(6):565-6 Krogvold L, Henrichsen T, Bjerre A, Brackman D, Dollner H, Gudmundsdottir H, Syversen G, Næss PA, Bangstad HJ (2011) Clinical aspects of a nationwide epidemic of severe haemolytic uremic syndrome (HUS) in children Scand J Trauma Resusc Emerg Med, 19, 44 25

28 Forskningsgruppe for barnediabetes og diabetesepidemiologi Forskningsgruppeleder PhD, overlege (OUS) og professor II (UiO) Geir Joner Foto: Anbjørg Kolaas, UiO Medlemmer av forskningsgruppen Lars Christian Stene, PhD, seniorforsker (FHI) Torild Skrivarhaug, PhD, overlege og registerleder (Barnediabetesregisteret) Magnhild P Kolsgaard, klinisk ernæringsfysiolog og stipendiat (OUS) Ingvild Menes Sørensen, lege og stipendiat (OUS) Ann-Kristin Drivvoll, statistiker Vibeke Gagnum, lege (OUS) Kjersti Skjold Rønningen, PhD, forsker Ingvild Eidem, lege og stipendiat (OUS) Siv-Janne Kummernes, sykepleier (OUS) Forskningsgruppens formål og strategi Geir Joners forskningsgruppe fokuserer på diabetesepidemiologi, type 1-diabetes årsaksforhold og forebygging. Særlig vektlegging er undersøkelse av om ernæringsfaktorer og virusinfeksjoner er risikofaktorer for utvikling av type 1-diabetes. Forskning for å forebygge komplikasjoner og tidlig død står også sentralt i gruppens arbeid. Formålet med forskningen er å redusere sykelighet og komplikasjoner av diabetes hos barn og unge er, og det oppnås ved studier av årsaksforhold og risikofaktorer for komplikasjoner og død. Det viktigste grunnlaget for forskningen er et landsomfattende diabetesregister for barn og unge (Barnediabetesregisteret). Pågående studier - En prospektiv studie av diabetes hos barn og ungdom i Norge. Denne studien startet i 1989 ved innsamling av data for alle nye tilfeller av diabetes i aldersgruppen 0-17 år i Norge. Personlige og kliniske data, samt analyser av biologiske prøver, gjennomgås for å studere diabetesetiologi, effekt av miljøfaktorer, klinisk sykdom og eventuelle komplikasjoner, livskvalitet og mortalitet. - En epidemiologisk studie av komplikasjoner, mortalitet og dødsårsaker i Norge Dette er en klinisk oppfølgingsstudie av ulike nasjonale kohorter av diabetespasienter i Norge. - Svangerskapsutfall i familier med type 1-diabetes. I dette prosjektet kobles data fra det nasjonale fødselsregisteret og diabetesregisteret for å undersøke mulige sammenhenger mellom diabetes hos en (eller begge) av foreldrene og forekomst av svangerskapskomplikasjoner, medfødte misdannelser, prematur fødsel og perinatal dødelighet. - Klinisk karakterisering av fenotypene til barn med nylig diagnostisert diabetes. HLA, autoantistoffer og ulike kliniske data samles fra 1000 barn med diabetes valgt ut fra Det norske barnediabetesregisteret. - Virusinfeksjon hos mor og ernæring i løpet av svangerskapet som risikofaktorer for utvikling av type 1- diabetes. 26

Pressemelding nr.: 22 Dato: 12.05.06 Regjeringen oppretter Senter for kvinnehelse og fjerner egenandelen på fysioterapi Regjeringen vedtok i dag

Pressemelding nr.: 22 Dato: 12.05.06 Regjeringen oppretter Senter for kvinnehelse og fjerner egenandelen på fysioterapi Regjeringen vedtok i dag Pressemelding nr.: 22 Dato: 12.05.06 Regjeringen oppretter Senter for kvinnehelse og fjerner egenandelen på fysioterapi Regjeringen vedtok i dag forslag til revidert nasjonalbudsjett. Det blir satset innen

Detaljer

Årsrapport forskning 2012. Kvinne- og barneklinikken. Oslo universitetssykehus HF og Universitetet i Oslo

Årsrapport forskning 2012. Kvinne- og barneklinikken. Oslo universitetssykehus HF og Universitetet i Oslo Årsrapport forskning 2012 Kvinne- og barneklinikken Oslo universitetssykehus HF og Universitetet i Oslo Innhold Oslo universitetssykehus HF... 2 Fra klinikkleder Terje Rootwelt... 2 Forskning ved Kvinne-

Detaljer

Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Kvalitetsregisterkonferanse 2008 Tromsø 22-23. september Torild Skrivarhaug, overlege, dr.med Leder, Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister

Detaljer

Overvekt og fedme blant gravide og fødende. Marie Cecilie Paasche Roland Lege/postdok Avd for gynekologi og fødselshjelp, Drammen sykehus

Overvekt og fedme blant gravide og fødende. Marie Cecilie Paasche Roland Lege/postdok Avd for gynekologi og fødselshjelp, Drammen sykehus Overvekt og fedme blant gravide og fødende Marie Cecilie Paasche Roland Lege/postdok Avd for gynekologi og fødselshjelp, Drammen sykehus Disposisjon BMI Forekomst Patofysiologi Oppfølging av overvektige

Detaljer

Svangerskapsforgiftning og hjertesykdom

Svangerskapsforgiftning og hjertesykdom Svangerskapsforgiftning og hjertesykdom Anne Cathrine (Annetine) Staff Professor II IIII Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Overlege (gynekolog) Kvinne- og barneklinikken Oslo universitetssykehus

Detaljer

Diabetes i svangerskapet

Diabetes i svangerskapet Diabetes i svangerskapet Elisabeth Qvigstad overlege, dr.med Avdeling for endokrinologi, forebyggende medisin og sykelig overvekt Innhold Hvorfor opptrer diabetes i svangerskapet? Hvorfor oppfølging i

Detaljer

Unormalt feste av navlesnorenøkt risiko for mor og barn. Kasuistikk

Unormalt feste av navlesnorenøkt risiko for mor og barn. Kasuistikk Unormalt feste av navlesnorenøkt risiko for mor og barn Cathrine Ebbing Seksjon for fostermedisin, Kvinneklinikken Haukeland Universitetssykehus Kasuistikk 2. gangs fødende Assistert befruktning, tvillingsvangerskap

Detaljer

Svangerskapsdiabetes med eller uten overvekt kan placenta si noe?

Svangerskapsdiabetes med eller uten overvekt kan placenta si noe? Svangerskapsdiabetes med eller uten overvekt kan placenta si noe? Professor og seksjonsoverlege Borghild Roald, UiO og Avd for patologi, OUS Kompetansesenter for barne- og svangerskapsrelatert patologi

Detaljer

Norsk Register for Barnediabetes

Norsk Register for Barnediabetes Norsk Register for Barnediabetes Dag Veimo, overlege, Barneavd., NLSH og Toril Skrivarhaug, overlege, Barneklinikken, OUS Ullevål sykehus Leder av Norsk Barnediabetesregister Barnediabetesregisteret -

Detaljer

Biobanker for Helse BioHealth. Camilla Stoltenberg FUGE Sluttrapporteringseminar Oslo 21. mai 2008

Biobanker for Helse BioHealth. Camilla Stoltenberg FUGE Sluttrapporteringseminar Oslo 21. mai 2008 Biobanker for Helse BioHealth Camilla Stoltenberg FUGE Sluttrapporteringseminar Oslo 21. mai 2008 Hva er budskapet? Det er verdt å satse på biobankene og helseundersøkelsene Vi vil finne årsaker til utbredte

Detaljer

BARNEDIABETESREGISTERET

BARNEDIABETESREGISTERET BARNEDIABETESREGISTERET Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes NSF/ FFD Sykepleier Symposium 22. mars 2012 Prosjektkoordinator / diabetessykepleier i, Siv Janne Kummernes siku@uus.no

Detaljer

Født Født sånn sånn eller blitt sånn? Monica Cheng Munthe-Kaas, OUS 11.09.2013

Født Født sånn sånn eller blitt sånn? Monica Cheng Munthe-Kaas, OUS 11.09.2013 Født Født sånn sånn eller blitt blitt sånn? sånn? Monica Cheng Munthe-Kaas, OUS 11.09.2013 Innlandskongressen for Helseforskning 11 September 2013 Monica Cheng Munthe-Kaas Gener versus Miljø HJERNEVASK

Detaljer

Strategisk bruk av basisfinansiering som fremmer samarbeid mellom helseforetak og universitet

Strategisk bruk av basisfinansiering som fremmer samarbeid mellom helseforetak og universitet Strategisk bruk av basisfinansiering som fremmer samarbeid mellom helseforetak og universitet Direktør forskning, innovasjon og utdanning Erlend B. Smeland, OUS Forskning i helsesektoren Forskning en av

Detaljer

BAKGRUNN. Samhandlingsreformen Dagens helsetjeneste er i for liten grad preget av innsats for å begrense og forebygge sykdom

BAKGRUNN. Samhandlingsreformen Dagens helsetjeneste er i for liten grad preget av innsats for å begrense og forebygge sykdom BAKGRUNN Hjerte- og karsykdommer viktigste dødsårsak for både kvinner og menn Økende prevalens av overvekt og diabetes Ca 90% av all kardiovaskulær sykdom skyldes forhold ved våre levevaner som vi kan

Detaljer

Disposisjon. Livsstilsveiledning til unge kvinner og gravide. Vektøkning under svangerskapet

Disposisjon. Livsstilsveiledning til unge kvinner og gravide. Vektøkning under svangerskapet Livsstilsveiledning til unge kvinner og gravide Erfaringer fra veiledning av overvektige Kristin Reimers Kardel Førsteamanuensis, dr philos Institutt for medisinske basalfag Avdeling for ernæringsvitenskap

Detaljer

Livsstilsveiledning i svangerskapet

Livsstilsveiledning i svangerskapet Livsstilsveiledning i svangerskapet Klinisk erfaring fra Kristin Reimers Kardel Førsteamanuensis, dr philos Institutt for medisinske basalfag Avdeling for ernæringsvitenskap Universitetet i Oslo Vektøkning

Detaljer

Har vi for mange universitetssykehus? Dag Bratlid

Har vi for mange universitetssykehus? Dag Bratlid Dag Bratlid Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU, og Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital, Trondheim 1 Hva er universitetssykehusenes primære oppgaver? Utdanne helsepersonell

Detaljer

Barnediabetesregisteret

Barnediabetesregisteret Forespørsel om deltakelse i Barnediabetesregisteret Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes og forskningsprosjektet Studier av diabetes hos barn og unge: Betydning av arvemessige

Detaljer

HbA1c som diagnostiseringsverktøy Fordeler og begrensninger Hvordan tolker vi det? Kritiske søkelys

HbA1c som diagnostiseringsverktøy Fordeler og begrensninger Hvordan tolker vi det? Kritiske søkelys HbA1c som diagnostiseringsverktøy Fordeler og begrensninger Hvordan tolker vi det? Kritiske søkelys Jens P Berg Avdeling for medisinsk biokjemi Institutt for klinisk medisin, UiO og Oslo Universitetssykehus

Detaljer

Trening i svangerskapet

Trening i svangerskapet Trening i Katrine M. Owe, PhD, Postdoc Nasjonal kompetansetjeneste for Kvinnehelse, Oslo universitetssykehus Divisjon for Psykisk helse, Folkehelseinstituttet Norwegian Institute of Public Health Fysisk

Detaljer

Egentlig diabetes som oppstår under svangerskap

Egentlig diabetes som oppstår under svangerskap Egentlig diabetes som oppstår under svangerskap Type 1 diabetes Type 2 diabetes Svangerskapsdiabetes Tilstrebe: HbA1c

Detaljer

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Tid: 7.juni kl 09.00-16.00 Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Pris: kr 800,- Påmelding: Nordre

Detaljer

Fedme-epidemien: Vektøkning, fysisk aktivitet og ernæring under svangerskapet

Fedme-epidemien: Vektøkning, fysisk aktivitet og ernæring under svangerskapet Fedme-epidemien: Vektøkning, fysisk aktivitet og ernæring under svangerskapet Kristin Reimers Kardel Førsteamanuensis, dr. philos Institutt for medisinske basalfag Avdeling for ernæringsvitenskap Universitetet

Detaljer

PROGRAM Sykepleiersymposium NSF/FFD 22. - 23. mars 2012

PROGRAM Sykepleiersymposium NSF/FFD 22. - 23. mars 2012 PROGRAM Sykepleiersymposium NSF/FFD 22. - 23. mars 2012 Thon Hotell Ullevaal Stadion, Oslo Velkommen til Sykepleiersymposium NSF/FFD 22. og 23. mars 2012 Thon Hotel Ullevaal Stadion, Oslo Symposiet retter

Detaljer

Livstilsendringer og kreft; viktig å tenke på det? Ida Bukholm

Livstilsendringer og kreft; viktig å tenke på det? Ida Bukholm Livstilsendringer og kreft; viktig å tenke på det? Ida Bukholm JA Hvofor? Hoved mål; Best mulig behandling for pasientene EKSEMPEL KREFT I TYKKTARM OG BRYSTKREFT 2 Nødvendig med helsefremmende/forebyggende

Detaljer

Ønske om keisersnitt hva ligger bak?

Ønske om keisersnitt hva ligger bak? Ønske om keisersnitt hva ligger bak? Kan helsepersonell fremme helse? Lotta Halvorsen og Hilde Nerum, jordmødre og PhD stipendiater ved Universitetssykehuset Nord Norge og Universitetet i Tromsø Ahus 20.04.12

Detaljer

Tromsøundersøkelsen forskningsgull og folkehelsebarometer

Tromsøundersøkelsen forskningsgull og folkehelsebarometer Tromsøundersøkelsen forskningsgull og folkehelsebarometer a HOK 02.02.2016 Inger Njølstad Leder Tromsøundersøkelsen «Jeg tenker på framtiden til barna og barnebarna mine, ved å delta investerer jeg i helsen

Detaljer

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012:

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012: Medlemmer av forskningsutvalgene i Helse Nord 2012 Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012: Helse Nords forskningsutvalg har hatt utfordringer med habilitet pga.

Detaljer

Innhold. Insidens av brystkreft, livmorhalskreft og eggstokkreft. Insidens av bryst-, livmorhals- og eggstokkreft. Screening. Overlevelse.

Innhold. Insidens av brystkreft, livmorhalskreft og eggstokkreft. Insidens av bryst-, livmorhals- og eggstokkreft. Screening. Overlevelse. Innhold Insidens av brystkreft, livmorhalskreft og eggstokkreft Inger Kristin Larsen, PhD, Forsker, Kreftregisteret Insidens av bryst-, livmorhals- og eggstokkreft Screening Overlevelse Årsak Fertilitet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 Endokrinologisk forskningsgruppe

ÅRSRAPPORT 2009 Endokrinologisk forskningsgruppe 1 ÅRSRAPPORT 2009 Endokrinologisk forskningsgruppe 1. INNLEDNING Endokrinologisk forskningsgruppe ble etablert våren 2009 med professor som leder. Gruppen består av 15 aktive forskere. Forskningsfelt inkluderer

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012:

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012: Medlemmer av forskningsutvalgene i Helse Nord 2013 Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012: Helse Nords forskningsutvalg har hatt utfordringer med habilitet

Detaljer

KVINNEHELSE I ET JORDMORPERSPEKTIV. Carina Svensson 2011

KVINNEHELSE I ET JORDMORPERSPEKTIV. Carina Svensson 2011 KVINNEHELSE I ET JORDMORPERSPEKTIV Carina Svensson 2011 Mine erfaringer fra arbeid med gravide asylsøkende, flyktninger og innvandrerkvinner. Plan for svangerskapsomsorgen 2010-2014 Hovedmålet med svangerskapsomsorgen

Detaljer

Svangerskapsdiabetes. Emnekurs, Allmennmedisin 22.01.16. Margit Rosenberg, Seksjonsoverlege fødeavdel. Drammen sykehus

Svangerskapsdiabetes. Emnekurs, Allmennmedisin 22.01.16. Margit Rosenberg, Seksjonsoverlege fødeavdel. Drammen sykehus Svangerskapsdiabetes Emnekurs, Allmennmedisin 22.01.16 Margit Rosenberg, Seksjonsoverlege fødeavdel. Drammen sykehus Svangerskapet er diabetogent Fysiologi i svangerskapet Normalt svangerskap er karakterisert

Detaljer

DISPOSISJON FORMÅL PARITET HVA VI VET DEL 1 KVINNER OG KREFT RISIKO FOR KREFT ETTER PRØVERØRSBEHANDLIN G KVINNER OG BARN. Bakgrunn

DISPOSISJON FORMÅL PARITET HVA VI VET DEL 1 KVINNER OG KREFT RISIKO FOR KREFT ETTER PRØVERØRSBEHANDLIN G KVINNER OG BARN. Bakgrunn RISIKO FOR KREFT ETTER PRØVERØRSBEHANDLIN G KVINNER OG BARN Kurs i Infertilitet Bergen, mai 2016 FORMÅL DISPOSISJON Del 1 Har kvinner behandlet med assistert befruktning i Norge høyere risiko for kreft

Detaljer

Reigstad MM, Larsen IK, Myklebust TA, Robsahm TE, Oldereid NB, Omland. Cancer. 2014 Jul 9. doi: 10.1002/ijc.29069. [Epub ahead of print]

Reigstad MM, Larsen IK, Myklebust TA, Robsahm TE, Oldereid NB, Omland. Cancer. 2014 Jul 9. doi: 10.1002/ijc.29069. [Epub ahead of print] Kreftrisiko etter assistert befruktning i Norge Marte Myhre Reigstad Infertilitet fra diagnose til behandling O29115 Disposisjon Assistert befruktning Eksisterende litteratur Norske resultater Bakgrunn

Detaljer

Pediaterdagene 2014 Barnehelse i dag og i morgen. Fra hverdagspediatri til persontilpasset behandling

Pediaterdagene 2014 Barnehelse i dag og i morgen. Fra hverdagspediatri til persontilpasset behandling Pediaterdagene 2014 Barnehelse i dag og i morgen. Fra hverdagspediatri til persontilpasset behandling Velkommen til pediaterdagene 2014! Pediaterdagene 2014 arrangeres av Barne -og ungdomsklinikken ved

Detaljer

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016 Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag Dagsseminar 28. januar 2016 Ullevål sykehus Dette er dagen du trenger for å få kunnskapen du trenger om bekkenleddsmerter, så du kan hjelpe pasientene best

Detaljer

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale behandlingstjenester

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale behandlingstjenester Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale behandlingstjenester Referansegruppens tilbakemelding skal ta utgangspunkt i gruppens oppgavespekter slik det er beskrevet i kjernemandatet for referansegrupper.

Detaljer

Forskningsnettverk lokalt, nasjonalt og internasjonalt. En forutsetning for å lykkes?

Forskningsnettverk lokalt, nasjonalt og internasjonalt. En forutsetning for å lykkes? Forskningsnettverk lokalt, nasjonalt og internasjonalt. En forutsetning for å lykkes? Stein Kaasa 1,2 1 Klinikk for kreft- og hudsykdommer, St. Olavs Hospital 2 Institutt for kreftforskning og molekylær

Detaljer

Skreddersydd medisin: Dyrt og eksklusivt, eller investering i fremtidig pasient-nytte og bedre helseøkonomi?

Skreddersydd medisin: Dyrt og eksklusivt, eller investering i fremtidig pasient-nytte og bedre helseøkonomi? Skreddersydd medisin: Dyrt og eksklusivt, eller investering i fremtidig pasient-nytte og bedre helseøkonomi? Kjetil Taskén Bioteknologisenteret og Norsk senter for molekylærmedisin Universitetet i Oslo

Detaljer

Kan vi identifisere friske overvektige barn blant syke overvektige? Rønnaug Ødegård Barneklinikken/RSSO St Olavs Hospital LBK/NTNU

Kan vi identifisere friske overvektige barn blant syke overvektige? Rønnaug Ødegård Barneklinikken/RSSO St Olavs Hospital LBK/NTNU Kan vi identifisere friske overvektige barn blant syke overvektige? Rønnaug Ødegård Barneklinikken/RSSO St Olavs Hospital LBK/NTNU 1 The metabolically healthy but obese - 20 30% av fedmepopulasjonen? 2

Detaljer

Program. De 27. Norske Perinataldager. Hurtigruta, Trollfjord november 2014

Program. De 27. Norske Perinataldager. Hurtigruta, Trollfjord november 2014 Program De 27. Norske Perinataldager Hurtigruta, Trollfjord 11.-13. november 2014 Norsk Perinatalmedisinsk Forening The Norwegian Society of Perinatal Medicine Tirsdag 11.11.2014 Innsjekk/Registrering

Detaljer

Introduksjon av Nasjonalt råd for ernæring S E M I N A R O M SOSIAL ULIKHET I HELSE O G KO ST H O L D H E L S E D I R E K TO R AT ET

Introduksjon av Nasjonalt råd for ernæring S E M I N A R O M SOSIAL ULIKHET I HELSE O G KO ST H O L D H E L S E D I R E K TO R AT ET Introduksjon av Nasjonalt råd for ernæring 0 7. 0 2. 2 017 S E M I N A R O M SOSIAL ULIKHET I HELSE O G KO ST H O L D H E L S E D I R E K TO R AT ET L I V E L I N TO R HEI M, L E D E R AV NASJONALT R Å

Detaljer

Strategiske satsinger på Helsefak

Strategiske satsinger på Helsefak Strategiske satsinger på Helsefak Sameline Grimsgaard Prodekan forskning Nasjonalt prodekanmøte 22.10.2014 Utfordringer og muligheter UTFORDRINGER Tromsø er langt nord Helsefak er sammensatt 1000 ansatte,

Detaljer

Forekomst av svangerskapsdiabetes Diagnostiske kriterier for svangerskapsdiabetes

Forekomst av svangerskapsdiabetes Diagnostiske kriterier for svangerskapsdiabetes Forekomst av svangerskapsdiabetes Diagnostiske kriterier for svangerskapsdiabetes Stork Groruddalen Studien Kjersti Mørkrid Department of Endocrinology, Oslo University Hospital Institute of Clinical Medicine,

Detaljer

Fit for Fødsel. Linda Reme Sagedal Kvinneklinikken Sørlandet Sykehus Kristiansand. Seminar om intervensjonsforskning Gardermoen 6.

Fit for Fødsel. Linda Reme Sagedal Kvinneklinikken Sørlandet Sykehus Kristiansand. Seminar om intervensjonsforskning Gardermoen 6. Fit for Fødsel Linda Reme Sagedal Kvinneklinikken Sørlandet Sykehus Kristiansand Seminar om intervensjonsforskning Gardermoen 6. November 2012 Bakgrunn Over 50% av norske voksne har overvekt eller fedme

Detaljer

Navn på nasjonal tjeneste Type RHF Institusjon. Aktivitet og deltakelse Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Beitostølen helsesportssenter

Navn på nasjonal tjeneste Type RHF Institusjon. Aktivitet og deltakelse Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Beitostølen helsesportssenter Aktivitet og deltakelse Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Beitostølen helsesportssenter Akutt hjerneslag Kompetansetjeneste Helse Vest Haukeland universitetssykehus Alderspsykiatri Kompetansetjeneste Helse

Detaljer

Obesity, Lifestyle and Cardiovascular Risk in Down syndrome, Prader-Willi syndrome and Williams syndrome

Obesity, Lifestyle and Cardiovascular Risk in Down syndrome, Prader-Willi syndrome and Williams syndrome Obesity, Lifestyle and Cardiovascular Risk in Down e, Prader-Willi e and Williams e Marianne Nordstrøm, Klinisk ernæringsfysiolog, PhD Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnsoer Redusert helse og levealder

Detaljer

Over personer vil få en kreftdiagnose i Norge i 2015.

Over personer vil få en kreftdiagnose i Norge i 2015. Over 30 000 personer vil få en kreftdiagnose i Norge i 2015. Hvordan har utviklingen vært? Hvordan blir den fremover? Hva kan vi bidra med? Steinar Tretli, PhD, Professor Kreftregisteret/ NTNU- ISM Litt

Detaljer

Den norske mor og barnundersøkelsen

Den norske mor og barnundersøkelsen Den norske mor og barnundersøkelsen (MoBa): Bidrag til kunnskap om utviklingsforstyrrelser og nevrologisk sykdom Pål Surén, Folkehelseinstituttet Medisinsk forening for nevrohabilitering Tromsø, 15. oktober

Detaljer

Retningslinjer for behandling av overvekt og fedme

Retningslinjer for behandling av overvekt og fedme Retningslinjer for behandling av overvekt og fedme Professor, senterleder dr.med. Jøran Hjelmesæth Senter for Sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, SiV HF Tønsberg Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt

Detaljer

Svangerskap og glukosemetabolisme. Allmennlegemøte 15.03.12

Svangerskap og glukosemetabolisme. Allmennlegemøte 15.03.12 Svangerskap og glukosemetabolisme Allmennlegemøte 15.03.12 Svangerskapet er diabetogent! Alle har: Større svingninger i glukoseverdier Større svingninger i insulinnivåer 1,4 % av de fødende i Norge i 2002

Detaljer

HbA1c Standardisering og bruk Høstmøtet 2011 Norsk indremedisinsk forening

HbA1c Standardisering og bruk Høstmøtet 2011 Norsk indremedisinsk forening HbA1c Standardisering og bruk Høstmøtet 2011 Norsk indremedisinsk forening Jens P Berg Avdeling for medisinsk biokjemi Institutt for klinisk medisin, UiO og Oslo Universitetssykehus Behovet for standardisering

Detaljer

Samarbeidsavtale. for NMK-samarbeidet. -en del av. : Nasjonal kompetansetjeneste for SJELDNE DIAGNOSER

Samarbeidsavtale. for NMK-samarbeidet. -en del av. : Nasjonal kompetansetjeneste for SJELDNE DIAGNOSER Samarbeidsavtale for NMK-samarbeidet -en del av : Nasjonal kompetansetjeneste for SJELDNE DIAGNOSER Hovedformålet med samarbeidsavtalen er å sikre et bærekraftig, likeverdig og effektivt landsdekkende

Detaljer

Psykiske lidelser i svangerskapet og etter fødselen. Psykiske lidelser i svangerskapet og etter fødselen

Psykiske lidelser i svangerskapet og etter fødselen. Psykiske lidelser i svangerskapet og etter fødselen Psykiske lidelser i svangerskapet og etter fødselen Psykiske lidelser i svangerskapet og etter fødselen Malin Eberhard-Gran, professor, dr.med. Norwegian Institute of Public Health Division of Mental Health

Detaljer

Oppfølging i svangerskapet

Oppfølging i svangerskapet 10 oktober 2013 Antallet overvektige kvinner i fertil alder er nesten tredoblet siste 30 år 25 % er overvektig BMI > 27 Forekomst av BMI >30 hos gravide ca 10%, Heidi Overrein Seksjonsoverlege Fødeavdeling

Detaljer

Preeklampsi når skal vi forløse?

Preeklampsi når skal vi forløse? Preeklampsi når skal vi forløse? NGF årsmøte Bergen 22.10.15 Liv Ellingsen Fødeavdelingen OUS RH Figure 4 Integrated model of the complex pathophysiology of pre-eclampsia Chaiworapongsa, T. et al. (2014)

Detaljer

Heidi Glosli Solstrandseminaret 27. oktober 2015. Utvikling av NorPedMed

Heidi Glosli Solstrandseminaret 27. oktober 2015. Utvikling av NorPedMed Heidi Glosli Solstrandseminaret 27. oktober 2015 Utvikling av NorPedMed Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn St.meld. nr. 18 (2004-2005) (Legemiddelmeldingen) Stortinget ber Regjeringen

Detaljer

Gravides drikkevaner mer enn et spørsmål om alkohol. Marianne Skreden 29. okt.14

Gravides drikkevaner mer enn et spørsmål om alkohol. Marianne Skreden 29. okt.14 Gravides drikkevaner mer enn et spørsmål om alkohol Marianne Skreden 29. okt.14 Disposisjon «Fit for fødsel» studien Norske anbefalinger for ulike type drikke graviditet Beskrive denne understudien Diskutere

Detaljer

Diabetes klassifikasjon og epidemiologi

Diabetes klassifikasjon og epidemiologi Diabetes klassifikasjon og epidemiologi Emnekurs i diabetes, 24.- 25. september 2014 Siri Carlsen, PhD stipendiat/overlege Diabetes Tilstand med hyperglykemi forårsaket av redusert insulinsekresjon og/eller

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Kvalitetsforbedringsprosjekt ved bruk av data fra Norsk diabetesregister for voksne (NDV). Tone Vonheim Madsen og Karianne Fjeld Løvaas

Kvalitetsforbedringsprosjekt ved bruk av data fra Norsk diabetesregister for voksne (NDV). Tone Vonheim Madsen og Karianne Fjeld Løvaas Kvalitetsforbedringsprosjekt ved bruk av data fra Norsk diabetesregister for voksne (NDV). Tone Vonheim Madsen og Karianne Fjeld Løvaas Norsk diabetesregister for voksne (etbl. 2005) 32 000 pasienter i

Detaljer

ebiobank - forskning og kvalitetssikring i det integrerte sykehus

ebiobank - forskning og kvalitetssikring i det integrerte sykehus ebiobank - forskning og kvalitetssikring i det integrerte sykehus HelsIT Trondheim, 23. september 2010 Wenche Reed Seksjonsleder, dr.med Biobank og registerstøtte Stab forskning og utvikling Sissel Jor

Detaljer

OBESI 2014 LHL-klinikkene Røros 22. 23. september

OBESI 2014 LHL-klinikkene Røros 22. 23. september . OBESI 2014 LHL-klinikkene Røros 22. 23. september LHL-klinikkene Røros og Regionalt senter for sykelig overvekt ved St. Olavs Hospital har gleden av å invitere til fagseminar i behandling og oppfølging

Detaljer

Klinikk direktør Jan Harald Røtterud

Klinikk direktør Jan Harald Røtterud Strategi dokument for forskning ved ortopedisk klinikk ved Akershus Universitetssykehus 2011-2016 Introduksjon Klinikkens forskningstrategi skal vise kortsiktig og langsiktig mål for at forskning som drives

Detaljer

Når blodplatene er lave -FNAIT. 18/4-2013 Heidi Tiller Overlege Kvinneklinikken UNN

Når blodplatene er lave -FNAIT. 18/4-2013 Heidi Tiller Overlege Kvinneklinikken UNN Når blodplatene er lave -FNAIT 18/4-2013 Heidi Tiller Overlege Kvinneklinikken UNN Disposisjon Hva er FNAIT og hvorfor kan det oppstå? Hvorfor er vi opptatt av FNAIT? Behandlingsprinsipper Kan tilstanden

Detaljer

Program. De 27. Norske Perinataldager. Hurtigruta, Trollfjord 11.-13. november 2014

Program. De 27. Norske Perinataldager. Hurtigruta, Trollfjord 11.-13. november 2014 Program De 27. Norske Perinataldager Hurtigruta, Trollfjord 11.-13. november 2014 Norsk Perinatalmedisinsk Forening The Norwegian Society of Perinatal Medicine Perinataldager på Hurtigruta 11.-13. november

Detaljer

Handlingsplan forskning

Handlingsplan forskning Handlingsplan forskning 2017-2020 Hjerte-, lunge-, og karklinikken 1 Om klinikkens handlingsplan for forskning: Hovedformålene med forskning i HLK er å skape ny innsikt i sykdomsmekanismer og å bidra til

Detaljer

Invitasjon. Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009.

Invitasjon. Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009. Invitasjon Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009. Velkommen til CarciNors Landskonferanse og årsmøte For fjerde gang har Pasientforeningen

Detaljer

Helsetjenesten - grunn til å stille spørsmål.? Hvorfor brukes ikke fysisk aktivitet mer systematisk i behandling og habilitering/rehabilitering?

Helsetjenesten - grunn til å stille spørsmål.? Hvorfor brukes ikke fysisk aktivitet mer systematisk i behandling og habilitering/rehabilitering? Helsetjenesten - grunn til å stille spørsmål.? Hvorfor brukes ikke fysisk aktivitet mer systematisk i behandling og habilitering/rehabilitering? Kan dette forsvares fra et helseøkonomisk ståsted? fra et

Detaljer

Hva kan Norge lære av Danmark fra et sykehusperspektiv? Erlend B. Smeland Direktør forskning, innovasjon og utdanning

Hva kan Norge lære av Danmark fra et sykehusperspektiv? Erlend B. Smeland Direktør forskning, innovasjon og utdanning Hva kan Norge lære av Danmark fra et sykehusperspektiv? Erlend B. Smeland Direktør forskning, innovasjon og utdanning Fremtidig utvikling av OUS Forbedret behandling og forskning I moderne bygg Til en

Detaljer

Jeanette H. Magnus, Leder Institutt for Helse & Samfunn, Uio og Kari Sletnes, Avdelingsdirektør/kommuneoverlege, Oslo kommune

Jeanette H. Magnus, Leder Institutt for Helse & Samfunn, Uio og Kari Sletnes, Avdelingsdirektør/kommuneoverlege, Oslo kommune Samarbeidsavtalen mellom Institutt for helse og samfunn (UiO) og Oslo kommune om forskning og utdanning knyttet til kommunale helse- og velferdstjenester Jeanette H. Magnus, Leder Institutt for Helse &

Detaljer

Livsstilsveiledning i svangerskapet

Livsstilsveiledning i svangerskapet Livsstilsveiledning i svangerskapet Klinisk erfaring fra Adipol Kristin Reimers Kardel Førsteamanuensis, Dr. Philos Idrettsfysiolog og Klinisk ernæringsfysiolog Institutt for medisinske basalfag Avdeling

Detaljer

Kosthold i svangerskapet

Kosthold i svangerskapet Kosthold i svangerskapet Elisabet Rudjord Hillesund Institusjonsstatistikkmøtet 29.10.2015 All vekst og utvikling handler dypes sett om mat og ernæring! Foto: Colourbox Foto: Colourbox Foto: colourbox

Detaljer

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l Forskningsstrategi Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2013-2017 Dokumentansvarlig: Svein Ivar Bekkelund Dokumentnummer: MS0180 Godkjent av: Marit Lind Gyldig for: UNN HF Det er resultatene for pasienten

Detaljer

Diabetes epidemiologi Hvordan fange opp risikopasientene? DIABETESSEMINAR Lillestrøm 31. oktober 2014

Diabetes epidemiologi Hvordan fange opp risikopasientene? DIABETESSEMINAR Lillestrøm 31. oktober 2014 Avdeling for allmennmedisin Diabetes epidemiologi Hvordan fange opp risikopasientene? DIABETESSEMINAR Lillestrøm 31. oktober 2014 Anh Thi Tran Fastlege, PhD Instituttet for Helse og Samfunn Universitetet

Detaljer

Epidemiologi - en oppfriskning. Epidemiologi. Viktige begreper 12.04.2015. Deskriptiv beskrivende. Analytisk årsaksforklarende. Ikke skarpt skille

Epidemiologi - en oppfriskning. Epidemiologi. Viktige begreper 12.04.2015. Deskriptiv beskrivende. Analytisk årsaksforklarende. Ikke skarpt skille Epidemiologi - en oppfriskning Epidemiologi Deskriptiv beskrivende Hyppighet og fordeling av sykdom Analytisk årsaksforklarende Fra assosiasjon til kausal sammenheng Ikke skarpt skille Viktige begreper

Detaljer

Program for Pasientnær klinisk forskning og alternativ medisin SLUTTRAPPORT

Program for Pasientnær klinisk forskning og alternativ medisin SLUTTRAPPORT Program for Pasientnær klinisk forskning og alternativ medisin 2001 2005 SLUTTRAPPORT 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Programmets mål s. 3 3. Budsjett s. 3 4. Prosjektportefølje s. 4 5. Øvrige

Detaljer

Regionalt Kompetansesenterer for Spiseforstyrrelser. Vår kompetanse og forskning

Regionalt Kompetansesenterer for Spiseforstyrrelser. Vår kompetanse og forskning Regionalt Kompetansesenterer for Spiseforstyrrelser Vår kompetanse og forskning Bakgrunn 2001: RFTS (Regionalt Fagteam for Spiseforstyrrelser) RKSF 2003: Kompetansesenter: Klinisk kompetanse Forskningskompetanse

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Fagprosedyrens overordnede mål er å gi anbefalinger til helsepersonell om hvordan fall hos voksne pasienter

Detaljer

Tiltaksplan for å styrke det integrerte universitetssykehuset

Tiltaksplan for å styrke det integrerte universitetssykehuset 1 Tiltaksplan for å styrke det integrerte universitetssykehuset Helge Klungland, Prodekan forskning, DMF, NTNU Illustrasjon: UiB; Forskerutdanning (PhD) 2 3 Mandat Prosjektgruppen skal vurdere og identifisere

Detaljer

Forskning fra registre hvorfor er det viktig?

Forskning fra registre hvorfor er det viktig? Kvalitetsregisterkonferansen 2012 Bergen 19 20. april Forskning fra registre hvorfor er det viktig? Stein Emil Vollset Folkehelseinstituttet Universitetet i Bergen vollset registerforskning kvalitetsregisterkonferansen

Detaljer

Overvektsrelaterte komplikasjoner Svangerskap/Fødsel. 20% av 30 årige kvinner i Norge har fedme. BMI kg/m 2

Overvektsrelaterte komplikasjoner Svangerskap/Fødsel. 20% av 30 årige kvinner i Norge har fedme. BMI kg/m 2 Overvektsrelaterte komplikasjoner Svangerskap/Fødsel Moderne livsstil Ubalanse mellom energi inn og energi ut Det kliniske bildet av en fedme pasient Hva er spesielt i svangerskapet - metabolske endringer

Detaljer

Dødelighet hos pasienter med alvorlige psykiske lidelser. Anne Høye Psykiater PhD, UNN/UIT Psykiatriveka, 09.03.2015

Dødelighet hos pasienter med alvorlige psykiske lidelser. Anne Høye Psykiater PhD, UNN/UIT Psykiatriveka, 09.03.2015 Dødelighet hos pasienter med alvorlige psykiske lidelser Anne Høye Psykiater PhD, UNN/UIT Psykiatriveka, 09.03.2015 Hva vet vi? Mulige årsaker Får pasienter med psykiske lidelser mindre behandling enn

Detaljer

Oslo universitetssykehus

Oslo universitetssykehus i universitetssykehus Hvordan støtte opp om kliniske forskning? Peder Heyerdahl Utne Avdeling for forskningsadministrasjon, Oslo universitetssykehus Administrerende direktør Bjørn Erikstein Økonomi, juridisk

Detaljer

Legemidler er et av de viktigste redskapene vi har i helsevesenet for å behandle, lindre og forebygge sykdom og plager. Men brukt feil kan de skade

Legemidler er et av de viktigste redskapene vi har i helsevesenet for å behandle, lindre og forebygge sykdom og plager. Men brukt feil kan de skade Kvinners legemiddelbruk med fokus på svangerskap kunnskapshull Hedvig Nordeng Professor Farmasøytisk institutt Universitetet i Oslo Legemidler er et av de viktigste redskapene vi har i helsevesenet for

Detaljer

Sak Sentrale diskusjonspunkter Konklusjon/ oppfølging Ansvarlig/ frist UIO-SAKER OG FELLESSAKER 01/2013 Ansvarlig: EBS/IPG

Sak Sentrale diskusjonspunkter Konklusjon/ oppfølging Ansvarlig/ frist UIO-SAKER OG FELLESSAKER 01/2013 Ansvarlig: EBS/IPG Universitetet i Oslo Institutt for klinisk medisin Protokoll fra Forskningslederforum (F) Dato: 10.1.2013 Til stede: Forskningsledere: Ingrid Melle, Dag Kvale, Karin Lødrup Carlsen, Leif Gjerstad, Theis

Detaljer

Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer Midt-Norge. Mari Hoff Overlege revmatologisk avdeling, St. Olavs Hospital Post Doc, ISM, NTNU

Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer Midt-Norge. Mari Hoff Overlege revmatologisk avdeling, St. Olavs Hospital Post Doc, ISM, NTNU Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer Midt-Norge Mari Hoff Overlege revmatologisk avdeling, St. Olavs Hospital Post Doc, ISM, NTNU Omfang NTNU ST. Olavs Hospital HUNT HIST HINT Levanger og Namsos

Detaljer

Mødredødelighet et stort globalt problem

Mødredødelighet et stort globalt problem Mødredødelighet et stort globalt problem 2 Oslo 9 april 2015 Liv Ellingsen (WHO 2014) Årlig dør 289 000 kvinner grunnet svangerskap og fødsel, dvs ca 800 kvinner pr dag. ÅRSAKER TIL MØDREDØD HELE VERDEN

Detaljer

Ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer

Ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer For forebygging, diagnostisering, behandling og rehabilitering av fire ikke-smittsomme sykdommer; hjerte- og karsykdommer, diabetes, kols og kreft Ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer Henriette Øien,

Detaljer

Ernæring, vekst og utvikling hos svært premature barn

Ernæring, vekst og utvikling hos svært premature barn Kenneth Strømmen LIS ved barneklinikken på Rikshospitalet & Stipendiat ved avd. for ernæringsvitenskap, med.fak, UiO Ernæring, vekst og utvikling hos svært premature barn 1 Bakgrunn 800 svært premature

Detaljer

Mann 50 år ringer legekontoret

Mann 50 år ringer legekontoret HVA ER DIABETES? Ingrid Nermoen avdelingssjef, ph.d Endokrinologisk avdeling 1 Mann 50 år ringer legekontoret Han tror han har fått diabetes for han er så tørst og tisser mye Hva spør dere om for å vurdere

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF

HELSE MIDT-NORGE RHF HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 48/12 Strategi 2020 Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksjon Saksbehandler Henrik Andreas Sandbu Ansvarlig Nils Hermann Eriksson direktør Saksmappe Dato for styremøte

Detaljer

NKK møtet 2011, Trondheim

NKK møtet 2011, Trondheim Diagnostisk bruk av HbA1c NKK møtet 2011, Trondheim Jens P Berg Avdeling dli for medisinsk i biokjemi i Institutt for klinisk medisin, UiO og Oslo Universitetssykehus Hva er diabetes? Kronisk sykdom karakterisert

Detaljer

Hvordan og hvorfor finne dem som har diabetes uten å vite det? HbA1c og diabetes diagnose

Hvordan og hvorfor finne dem som har diabetes uten å vite det? HbA1c og diabetes diagnose Hvordan og hvorfor finne dem som har diabetes uten å vite det? HbA1c og diabetes diagnose Diabetesforum i Rogaland 2012 John Cooper Seksjonsoverlege Endo seksjon, SUS Hvorfor? Type 2 diabetes er et stort

Detaljer

Journaldato: 1.6.2011-15.6.2011, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 11.05.

Journaldato: 1.6.2011-15.6.2011, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 11.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.6.2011-15.6.2011, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.06.2011 Datautlevering ifm nordisk studie

Detaljer

Fra idé til prosjekt: Forskning på Avdeling voksenhabilitering Ahus Inspirasjon fra Nasjonal forskningskonferanse i habilitering 2012

Fra idé til prosjekt: Forskning på Avdeling voksenhabilitering Ahus Inspirasjon fra Nasjonal forskningskonferanse i habilitering 2012 Fra idé til prosjekt: Forskning på Avdeling voksenhabilitering Ahus Inspirasjon fra Nasjonal forskningskonferanse i habilitering 2012 Hvordan bygge opp forskning fra skratch? Etablering og utvikling av

Detaljer

Diabetes i svangerskapet

Diabetes i svangerskapet Perinatalkurs i Bodø 19. og 20. april 2012 Diabetes i svangerskapet Tor Claudi Medisinsk klinikk Nordlandssykehuset, Bodø Svangerskapsdiabetes Diabetes (og nedsatt glukosetoleranse) som oppstår under svangerskap

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset

SAKSFREMLEGG. Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset Sentral stab Administrasjonsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 17/15 Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 04.06.2015 Saksansvarlig:

Detaljer