ÅRSPLAN FOR GRENADERSTUBBEN BARNEHAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN FOR GRENADERSTUBBEN BARNEHAGE"

Transkript

1 ÅRSPLAN FOR GRENADERSTUBBEN BARNEHAGE 2009/2010

2 INNLEDNING Grenaderstubben Barnehage er en pedagogisk virksomhet og hvert år utarbeides det en årsplan. Årsplanen skal fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg (SU). Ved utarbeidelse av årsplanen har vi lagt til grunn Lov om barnehager av og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, som trådte i kraft , samt vedtektene for Grenaderstubben Barnehage av Årsplanen er personalets redskap for planlegging, dokumentasjon og vurdering. Årsplanen gir foreldre/foresatte innsikt i barnehagens virksomhet, samt en mulighet til å påvirke innholdet i barnehagen (jfr. barnehagelovens 4). Årsplanen gir informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommunen og andre samarbeidspartnere. Årsplanen inneholder informasjon om hvordan vi vil arbeide med omsorg, oppdragelse, lek og læring for å sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Dette skal vi gjøre i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem (barnehagens formålsbestemmelse, jfr. barnehagelovens 1). Vår hovedmålsetting er at Grenaderstubben Barnehage skal være et sted å trives, hvor omsorg og trygget står i fokus, for både barn og voksne. Det er viktig at vi som personalgruppe synliggjør hvilke verdier, normer og holdninger vi vil skal prege arbeidet i vår barnehage. Vi har derfor utarbeidet et eget verdigrunnlag som skal være en rettesnor i det daglige arbeidet og være med på å sikre kvaliteten på det vi gjør. Respekt - vi behandler alle likeverdig og respektfullt uansett bakgrunn Tillit - vi stoler på og har tillit til hverandre Ærlighet - vi er ærlige og står for det vi sier og gjør Omsorg - vi skaper trygghet gjennom å vise omsorg for hverandre Samarbeid - vi samarbeider og deler på oppgaver til alles beste Forskjeller - vi aksepterer at vi modnes og utvikles forskjellig Humør - vi bevarer humoren i oss og holder humøret oppe 2

3 INNHOLD Vi gir barna muligheten for lek, læring, livsutfoldelse, meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge om utfordrende omgivelser. Vi gir barna grunnleggende kunnskaper på sentrale og aktuelle områder. Vi formidler verdier og kultur, gir rom for barns egen kulturskaping og bidrar til at alle skal få oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. For å lette barnehagens planlegging av et variert og allsidig pedagogisk tilbud er barnehagens innhold gjennom rammeplanen delt inn i sju fagområder som er sentrale for opplevelse, utforsking og læring. Fagområdene er i stor grad de samme som barna senere møter som fag i skolen. Ut i fra alder er barna delt inn i tre grupper, 1-2 år, 3-4 år og 5 år ( rosaruss ). Dette har vi gjort for at vi til gitte tider skal kunne legge til rette for lek og aktiviteter, som er tilpasset etter barnas alder. Rosaruss består av de som skal begynne på skolen i august neste år, og disse har egen russeklubb. Vi har seks skolestartere i inneværende år. Frem mot jul kommer vi til å legge vekt på turer i nærmiljøet og naturen, men det blir også tid til både bokstaver, tall og lekser. Etter jul vil vi fokusere noe mer på aktiviteter relatert til skole. Dette kommer til å fremstå som ABC på ukeplanen. Rosarussen kommer i løpet av året til å få tilbud om å være med på overnatting i barnehagen og overnattingstur til Bekkestua. Det planlegges også med besøk ved Oslo Lufthavn Gardermoen, Teknisk museum i Oslo, Eidsvollbygningen og Oslo Nye Dukketeater. I midten av mai måned blir det skolebesøk og russefeiring med utdeling av russelue. Det blir utarbeidet en egen plan og oversikt over alle aktivitetene i russeklubben. Vi legger til rette for at barna skal kunne påvirke sin egen hverdag i barnehagen, og kunne gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Dette får vi til i form av direkte innspill i samtaler om hva de liker å foreta seg i barnehagen og ved at de uttrykker seg gjennom eksempelvis lek. Vi lytter, tolker og er observante i forhold til deres handlinger og uttrykk. Årsplanen beskriver hverdagssituasjonene og våre satsningsområder, og hva vi vil med dem. Den beskriver også hvilke temaer vi har valgt oss. 3

4 HVERDAGSSITUASJONER (gjennomgående innhold) Dette er noe vi møter hver dag, og det utgjør grunnlaget i barnehagen. Situasjon Arbeidsmetoder Hvorfor? Bringe- Situasjon Samlingsstund Måltid Påkledning Lek Hentesituasjon Vi møter alle barn og foreldre/ foresatte i garderoben og sier hei. Vi legger vekt på å være positive og hyggelige. Vi er til stede og utveksler og tar i mot informasjon. Vi synger, snakker sammen og leser eventyr/bøker. Felles samling av alle barna på avdelingen. Alle går på do og vasker seg. Vi synger bordsang. Vi vil at alle skal sitte pent og bruke innestemme. Vi vil oppfordre barna til å sende til hverandre. Vi øver på å si ja takk og nei takk og å takke for maten. Hygiene og kosthold. Bruker samlingsstunden og måltidene aktivt i forhold til formidling av hva som er sunn/usunn mat og hvor maten kommer i fra. Klærne blir klargjort og lagt frem i garderoben. Barna oppmuntres i størst mulig grad til å kle på seg selv. Vi hjelper til ved behov. Støtter og veileder. Vi legger til rette for alle typer lek både inne og ute. Det varieres mellom bruk av frilek og styrt lek. Vi blir med ut i garderoben og sier ha det. Vi forteller litt om det barnet har opplevd i løpet av dagen. For å gi barn og forelder/foresatt en god start på dagen. Det er viktig at alle blir sett. Vi vil være forbilder i forhold til alminnelig folkeskikk. Det er viktig at nødvendig informasjon utveksles. Vi vil at alle skal bli kjent med hverandre og oppleve noe positivt sammen. Vi ønsker at alle skal bli sett. Vi vil spre sangglede. Vi vil at måltidet skal være en hyggelig opplevelse for alle preget av en rolig atmosfære. Vi vil at alle skal lære seg alminnelig bordskikk og lære seg å ta hensyn til hverandre. Lære forskjellen på sunn og usunn mat. Bli kjent med hvor maten kommer i fra. Viktig med riktige holdninger i forhold til egen hygiene og når man bør vaske seg. Viktig å lære å kle på seg riktige klær i forhold til vær. Selvstendighetstrening og følelsen av å klare det selv. Mulighet for ord-/ og begrepstrening. Stimulere til bruk av egen fantasi. Mulighet for samhandling med andre barn. Lære seg samspillsregler. Vi vil være forbilder i forhold til formidling av alminnelig folkeskikk. 4

5 SATSNINGSOMRÅDER (gjennomgående innhold) Dette er områder vi ønsker å ha spesiell fokus på gjennom hele året. Område Aktiviteter Hvorfor? Natur og miljø Sosiale ferdigheter Sang, musikk og eventyr - Vi går på tur i naturen og bruker nærmiljøet - Vi snakker om naturen og årstidene - Vi skal etablere egen leirplass og bruke lavuu - Lager mat over bål - Vi sår om våren - Ulike aktiviteter tilpasset årstid, eks. snø - Vi går på oppdagelsesferd og bruker sansene - Vi undrer oss sammen - Bruk av sang og bøker - Vi overnatter i barnehagen - Bli kjent periode - Samlingsstund - Bruk av sang og eventyr - Formidle gode samspillsregler - Bruk av frilek, rollelek og styrt lek - Bruk av bakegrupper - Bruk av naturen - Bruk av konfliktløsning - Samhandlingsaktiviteter. - Formidle alminnelig folke-/ og bordskikk - Grensesetting - Være gode rollemodeller - Samlingsstund med bruk av sang - Bruk av sangleker - Bruk av enkle instrumenter - Bruk av enkel dans - Lese og dramatisere eventyr - Tur til Amadeus -parken - Vi ser på video/dvd og hører på musikk - Alf Prøysen, Asbjørnsen og Moe, Torbjørn Egner, Ivo Caprino m.m. - Biblioteksbesøk - Oslo Nye Dukketeater Barna skal gjennom positive opplevelser knyttet til naturen og de ulike årstidene lære seg å sette pris på og bli glade i naturen og det miljøet de er en del av. Vi vil at de skal bli kjent med planter og dyr, årstider og klimaet. Vi vil de skal bli kjent med nærmiljøet. Vi skal etablere egen leirplass, som et felles utgangspunkt for våre naturopplevelser. Vi vil at barna skal tilegne seg sosiale ferdigheter gjennom hverdagslivet. De skal bli kjent med hverandre. Vi vil at barna skal kunne ta og opprettholde kontakt med andre. De skal utvikle et positivt selvbilde og en positiv holdning til egen læreevne. Barna skal lære seg å samarbeide, ta hensyn til og vise omsorg for andre. Vi vil gi barna trygghet og et positivt selvbilde. Vi vil gi barna positive opplevelser i forhold til sang og musikk. Vi vil at de skal lære seg ulike sanger knyttet til ulike begivenheter og årstider. Vi vil at de skal oppleve sangglede. Vi vil at barna skal bli kjent med ulike typer eventyr. Vi vil formidle norsk eventyrtradisjon. Vi vil stimulere til bruk av egen fantasi, og bidra med materiale til leken. 5

6 TEMAOVERSIKT AUGUST-DESEMBER (tidsavgrenset innhold) 2009 MÅNED TEMA AKTIVITETER MÅL MERKNAD AUG Oppstartsperiode Innkjøring av barn Rutiner Felles aktiviteter. Lek inne og ute. Sangsamling Vise omsorg. Bli trygge på hverandre. Knytte vennskap Bli kjent! SEPT Natur og nærmiljø Høst Rutiner Følelser Sangsamling Turer Høsttakkefest Snakke om riktig kosthold Bli kjent med nærmiljøet. Bli kjent med hvor vi får maten i fra. Lære seg forskjellen på sunn og usunn mat. Foreldremøte Kl Høsttakkefest Kl Foreldrene inviteres til å spise grønnsakssuppe ute OKT Natur og nærmiljø Høst Brannvern Turer Innhøsting Snakke om riktig kosthold. Eget opplegg knyttet til brannvern Bamsefest Bli kjent med nærmiljøet. Bli kjent med hvor vi får maten i fra. Lære seg forskjellen på sunn og usunn mat. Markering av FN-dagen (Spania) og bamsefest Uke 41 - Brannvern Østlandske lærerstevne NOV Høst/vinter/snø? Julen Turer Vi øver på julesanger. Juleforberedelser Juleaktiviteter Bli kjent med norske juletradisjoner og julebudskapet. Planleggingsdager og kl Snekker A & Julenissen (rosaruss) DES Julen Vinter/snø Julesanger Julefortellinger Julegaver Julekaker Juleaktiviteter Kirkebesøk Bli kjent med norske juletradisjoner og julebudskapet. Juleverksted og Julefrokost kl Lucia Julelunsj Nissefest Planleggingsdag

7 TEMAOVERSIKT JANUAR-JULI (tidsavgrenset innhold) 2010 MÅNED TEMA AKTIVITET MÅL MERKNAD JANUAR Vinteren/snø Aktiviteter både ute og inne. Overnatting i bhg. og pyjamasparty Akedag Lære litt om hva snøen kan brukes til. Overnatting fra til Pyjamasparty Akedag ENO FEBRUAR Vinteren/snø Fastelavn og karneval Vi feirer fastelavn og har eget karneval. Hente bjørkeris Bake boller Lære litt om hvorfor vi feirer fastelavn og karneval Foreldremøte Foreldersamtaler Karneval Fastelavnssøndag MARS Vinteren/snø Våren? Påske Våraktiviteter Så frø Lage påskepynt Snakke om påsken Kirkebesøk Lære om hva som skjer om våren. Få forståelse for at naturen våkner til liv igjen. Bli kjent med hvorfor vi feirer påske. Påskefrokost/gul fest kl Påskeferie : Siste dag Åpner igjen APRIL Våren Våraktiviteter Så frø, solsikke og blomkarse. Lære litt om hva som skjer om våren. Naturen våkner til liv igjen. Fotografering Planleggingsdag (felles med Ullensaker kommune) MAI Vår/sommer 17. mai Maisanger Snakke om 17. mai 17. mai feiring Russfeiring og utdeling av russeluer / Kafésalg. Besøk av russen! Eidsvollbygningen Besøke Hovin skole Lære litt om hvorfor vi feirer 17. mai Kafésalg med utdeling av russeluer mai feiring i barnehagen med tog, flagg og musikk. Kristi Himmelfart Planleggingsdag JUNI/ JULI Sommer Sommeraktiviteter Heldagstur til Amadeus -parken Bekkestua Sommeravslutning i regi av foreldrene Glede oss over at sommeren er her Heldagstur for barna og personalet i uke 25. Helårsvurdering Feriestengt ukene 28/29/30/31 Åpner igjen

8 PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING Grenaderstubben Barnehage er en pedagogisk virksomhet og vi planlegger ved bruk av dagsplan, ukeplan, månedsplan, halvårsplan og årsplan. Vi planlegger for å bidra til en gjennomtenkt og hensiktsmessig bruk av barnehagens menneskelige og materielle ressurser, samt nærmiljø og naturområder. Gjennomføringen av planene er så fleksible at det er rom for spontanitet og barnas medvirkning. Det er satt av tid til planlegging i form av månedlige personalmøter, planleggingsdager, møter i barnehagens samarbeidsutvalg og foreldremøter. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling er jevnlig gjenstand for skriftlig observasjon og vurdering. Noe av hensikten med dette er å få synliggjort overfor bl.a. foreldrene hva barna og det enkelte barn opplever, lærer og gjør i barnehagen. Ved siden av systematisk observasjon bruker vi dag-for-dag -skjemaet, øyeblikksbilder og fotografering i vårt dokumentasjonsarbeid. Det er opprettet en egen perm på hvert enkelt barn, som følger det under hele tiden i Grenaderstubben Barnehage. Mye av dette vil bli brukt i forhold til de foreldresamtalene vi kommer til å tilby. Den pedagogiske virksomheten vurderes i forhold til kriteriene som er nedfelt i gjeldende barnehagelov og rammeplan. Dette gir grunnlag for refleksjoner og diskusjoner omkring egne mål, innhold, oppgaver og kvalitet. Vi ser på samspillet barna i mellom, mellom barn og personale og mellom barnehagens ansatte. Barnas synspunkter og erfaringer skal inngå i vurderingsgrunnlaget. Vi gjennomfører en halvårsvurdering av virksomheten og en skriftlig helårsvurdering før barnehageårets slutt. Resultatet av vurderingsarbeidet legges til grunn for utarbeidelse av neste årsplan. SAMARBEID Ved behov samarbeider vi med ulike institusjoner og hjelpeinstanser i Ullensaker kommune. Dette gjør vi for å sikre at både barn og foreldre skal få et mest mulig, helhetlig tilbud. Vi overholder bestemmelsene om taushets- og opplysningsplikt nedfelt i barnehageloven og annet regelverk. 8

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 INNLEDNING

ÅRSPLAN 2013/2014 INNLEDNING ÅRSPLAN FOR TUSSELADDEN FAMILIEBARNEHAGE Liten? Jeg? Langt i fra. Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er du større enn deg selv kanskje? av Inger

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 2015 Iveland kommune: «et godt sted å bo» Skaiå barnehage: «et godt sted å være» SKAIÅ BARNEHAGE Innledning Årsplan 2014-2015 Målsetting: «I Iveland får alle barn og unge

Detaljer

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30 K V E N N E H A U G E N F A M I L I E B A R N E H A G E «Omsorg, lek og læring» Å RSPLAN 2012/2013 BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder Kontakt: 91 78 35 30 Kvennehaugen, 4760 BIRKELAND telefon:

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Sørhellinga barnehage

Sørhellinga barnehage Oslo kommune Bydel Alna Sørhellinga barnehage Sørhellinga barnehage sorhellinga.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22264535/94783845 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/soerhellinga-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2011-2012

ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2011-2012 ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2011-2012 1. INNLEDNING Alt vi gjør i barnehagen er med på å forme og prege barna. I tillegg forbereder vi barnas møte med fremtiden. Derfor er barnehagens innhold viktig. Gjennom

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT 1 Vi tar vare på barndommens magi. SiO Barnehage Nær Målrettet Oppfinnsom 2 Om barnehagen SiO Barnehage Eilert Sundt er en av 11 barnehager som eies og drives av

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Innhold - 3 - Visjonen Side 4

Innhold - 3 - Visjonen Side 4 Innhold Visjonen Side 4 Barnehagens pedagogiske innhold/vårt pedagogiske ståsted Omsorg, oppdragelse, lek og læring Fagområdene Barns medvirkning Side 4 Bamsebos satsningsområde - Lek Side 9 Overgang barnehage

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Toppemyr barnehage 2013-2014

Årsplan med læringsmål KIDSA Toppemyr barnehage 2013-2014 Årsplan med læringsmål KIDSA Toppemyr barnehage 2013-2014 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål 2. Om Kidsa Toppemyr barnehage Barnehagens mål Barnehagens egenart

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage Sloreåsen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 slorasen@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23496270 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/sloreaasen-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage Sinsen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 gerd.ljokelsoy@bga.oslo.kommune.no Telefon: Telefon: 970 75 038 (kontor) Webside på kommunens portal:

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 TLF: 61 17 40 20 ADR: Teknologiveien 18 2815 Gjøvik Hjemmeside: www.sopp.no 1 ÅRSPLAN SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014. INNHOLDSFORTEGNELSE. FORORD... 3 PERSONALET...

Detaljer

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Visjon: Barnet i fokus. Verdier: Barnet skal møtes med respekt, aksept, tillit og tiltro. Ved alle handlinger som angår barn som foretas av myndigheter

Detaljer

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 1 INNHOLDSFORTENGNELSE DEL 1 Informasjon om barnehagen.3 Innledning..4 Pedagogisk grunnsyn..5 Personalsamarbeid 6 Samarbeid med barnas hjem.7 Ulike samarbeidspartnere

Detaljer

Ole Brumm barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Stovner. progresjonsplan og kalender

Ole Brumm barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Stovner. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Stovner Ole Brumm barnehage Ole Brumm barnehage team.haugenstua@bsr.oslo.kommune.no Telefon: 22103086 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/ole-brumm-barnehage/

Detaljer

Fagerborg menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære

Fagerborg menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære Fagerborg menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 f.mbhg@online.no Telefon: 22 36 85 90 Tyttebær: 22 36 85 91 Blåbær: 22 36 85 92 Blåveis: 22 36 85

Detaljer

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal Årsplan for Åpen barnehage i, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal 2015 Åpen barnehage Åpen barnehage er et utradisjonelt barnehagetilbud for barn i alderen 0-6 år. Det som først og fremst skiller en åpen

Detaljer

Åsenhagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Sagene. progresjonsplan og kalender

Åsenhagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Sagene. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Sagene Åsenhagen barnehage Åsenhagen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 fellespost.asenhagen@gmail.com Telefon: 91911064 avdeling Epleblomst.91004398 avdeling Solsikken.

Detaljer

ÅRSPLAN AUG 2010 AUG 2011

ÅRSPLAN AUG 2010 AUG 2011 ÅRSPLAN AUG 2010 AUG 2011 Barneøyne som skinner Latter som ringer En barndom blir som minner Før er ikke nå Men la oss gjøre så godt vi kan Også for de små Som er fremtidas kvinne og mann Leik og opplevelser

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 Adresse: General Rugesvei 94, 0694 Oslo Tlf. kontor:23 38 89 60 Tlf. Solan: 23 38 89 63 E-post: rustadsaga.bhg@c2i.net Tlf. Ludvig: 23 38 89 62 Hjemmeside:

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015

ÅRSPLAN. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015 ÅRSPLAN Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 19 barnehager med rundt 370 ansatte og 1500 barnehageplasser. I tillegg

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOPP BARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR SOPP BARNEHAGE 2015 ÅRSPLAN FOR SOPP BARNEHAGE 2015 TLF: 61 17 40 20 ADR: Teknologiveien 18 2815 Gjøvik Hjemmeside: www.sopp.no 1 ÅRSPLAN SOPP BARNEHAGE 2015. INNHOLDSFORTEGNELSE. FORORD... 3 PERSONALET... 4 BARNEHAGENS VISJON

Detaljer