KUNNSKAPSBYEN. SOLKNATTEN Espira Kunnskapsbyen Årsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KUNNSKAPSBYEN. SOLKNATTEN Espira Kunnskapsbyen Årsplan 2014-15"

Transkript

1 KUNNSKAPSBYEN SOLKNATTEN Espira Kunnskapsbyen Årsplan

2 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Del 1 Barnehagens organisering...4 Kontaktinformasjon...4 Personalet...4 Dagsrytme...4 Terminliste 2014/ Omsorg, lek og læring...6 Tilknytning / tilvenning...7 Sosial kompetanse...7 Barns medvirkning...7 Danning...8 Foreldresamarbeid...8 Våre satsingsområder for 2014/ Fysisk aktivitet/aktiv i naturen...9 Bravo...10 Kosthold og ernæring...11 Skolespira...12 Voksenrollen...12 DEL 2 Generell del Espira...14 INNLEDNING Barnehagens årsplan skal gi informasjon om hvordan barnehagene formidler sin omsorg og kunnskap til barna. Årsplanen er en konkretisering av Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Del 1 beskriver barnehagens pedagogiske arbeid, mål, satsingsområder, egenart og gir i tillegg viktig informasjon til foreldre og andre samarbeidspartnere. Del 2 er felles for alle Espirabarnehagene og beskriver Espiras pedagogiske plattform FAKTA Åpningstid: Åpent 12 mnd. i året. Ligger idyllisk til med skog, dyrket mark, bakker og ikke minst et rikt dyreliv i nærmiljøet. Her finnes blant annet ekorn, rådyr, rev og fugler. Flotte muligheter for aking, ski og skøyter, når det er snø nok. Stort og unikt utelekeområde som stimulerer til fysisk aktivitet for både liten og stor. Turområde med egen Gamme, grillplass og bakerovn. Turområdet Trollskogen med ildsted. Kjøkkenhage. Skolespira for førskolebarna (F-16). 2-5-åringene, går på tur minst en gang i uken. Fokus på sunt kosthold, maten blir lagd fra bunnen av. Varm lunsj fire dager i uka. Flotte innelokaler. Spesialrom som: forming, musikk, eventyr, mediatek, vannlekerom og store fellesarealer. Ett stort fellesrom i midten som brukes til felles arrangement, eller fysiske aktiviteter. Vi har kopplam som vi passer på fra juniseptember. 2 3

3 BARNEHAGENS ORGANISERING Espira Kunnskapsbyen åpnet i august Barnehagen vår ligger på Kjeller i Skedsmo kommune. Vi har vært en Espirabarnehage fra juli Vi har 6 avdelinger med plass til ca. 130 barn i alderen 0 6 år. Sea King, Safari og Cessna er småbarnsavdelinger for barn i aldersgruppen 0 3 år. Dakota, Hercules og Orion er storbarnsavdelinger for barn i aldersgruppen 2 6 år. På grunn av vår beliggenhet har vi mye fokus på bruk av naturen. Naturen byr på positive utfordringer for alle, og et mangfold av muligheter. Espira Kunnskapsbyen Barnehage er en privat barnehage i Espira Gruppen som driver 75 barnehager med rundt 7000 barn og over 2000 ansatte. Les mer på KONTAKTINFORMASJON E-post: Hjemmeside: Besøksadresse: Elvengvn. 14, 2007 Kjeller Hovednummer : Styrer: Nina Feie Styrerassistent: Anne Reite Sea King : Safari: Cessna: Dakota: Hercules: Orion: F-16: PERSONALET Styrer: Nina Feie Styrerassistent/matmor: Anne Reite. Ped.ledere: Elisabeth Krogvold, Halldis Løkken, Linn Baardseth, Hege Anita Ring, Camilla Andersson, Lise Hansen Hernæs. Førskolelærere: Elisabeth Westengen, Eirik Wold Falla, Ingrid Tolgensbakk, Sigrun Paulsen, Irina Tupeyko. Fagarbeidere: Inger Lise Grotli, Inger Gundersen, Mette Jensen, Ståle Nereng, Kristine Grøndahl. Assistenter/pedagogiske medarbeidere: Marie Langberget, Lene Søilen, Siw Arctander, Jonas Fossberg Hasle, Hege Olaisen, Anders Martinsen, Terese Nyhus, Brita Gustavsen, Christine Hernæs, Hajrija Katkic, Kanta Idrees Khan, Anna Klauza, Farzaneh Mohebi. DAGSRYTME En vanlig dag i barnehagen kan se slik ut: Barnehagen åpner 07.45/ : Frokost på stor/frokost på små : Lek Ca På små: Lek ute/temabasert arbeid/bruk av grupperom På stor: Turgrupper/lek inne el. ute/temabasert arbeid Ca Samlingsstund på stor 11.00/11.15: Lunsj på små/ lunsj på stor Ca : Soving på små/lek Ca : Lek ute på stor/ soving for de som trenger det Ca : Fruktmåltid Ca : Lek ute eller inne 17.00: Barnehagen stenger Terminliste 2014/15 MÅNED PERSONALET BARNA FORELDRE August September Oktober November Desember Planleggingsdag 29. Planleggingsdag, kurs i Espiras filosofi og barnesyn 4. Personalmøte 16. Foreldremøte, store barn 17. Foreldremøte, små barn 8. Høstaktivitetsdag 15. Personalmøte 20./21. Fotografering (Barnehagefotografene.no) 24. FN-dagen 25. Personalmøte Personalmøte, eget møte med de private bhg. i Skedsmo (dato ikke bestemt) 1. Julegrantenning 12. Lucia 16. Nissefest 28. Barnehagen stengt 29. Barnehagen stengt 8. Høstaktivitetsdag 20./21. Fotografering (Barnehagefotografene.no) 24. FN-dagen 1. Julegrantenning 12. Lucia 16. Nissefest 28. Barnehagen stengt 29. Barnehagen stengt 16. Foreldremøte, store barn 17. Foreldremøte, små barn 12. Lucia Januar 2. Planleggingsdag 2. Barnehagen stengt 2. Barnehagen stengt Februar Mars April Mai Juni 2. Personalmøte Vinteraktivitetsdag Espiradagen / kunstutstilling 4. Pysjamasfest 12. Personalmøte 26. Påskelunsj og -samling 17. Planleggingsdag 18. Planleggingsdag 13. Øve til 17.mai 15. Planleggingsdag 20. Personalmøte 9. Foreldremøte for nye barn og overflyttere 9. Sommersamling Sommerfest arrangert av FAU Vinteraktivitetsdag Espiradagen / kunstutstilling 4. Pysjamasfest 26. Påskelunsj og -samling Espiradagen / kunstutstilling 17. Barnehagen stengt 17. Barnehagen stengt 13. Øve til 17.mai 15. Barnehagen stengt 15. Barnehagen stengt 9. Sommersamling Sommerfest arrangert av FAU 9. Foreldremøte for nye barn og overflyttere Sommerfest arrangert av FAU 4 5

4 OMSORG, LEK OG LÆRING Omsorg Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. (R- 2006,revidert 2011 s29) Omsorg er en viktig del av barnehagehverdagen og kommer til syne i alle hverdagssituasjoner som lek og læring, måltider, av og på kledning og i stell. Omsorg i barnehagen handler både om relasjoner mellom voksne og barn og hvordan barn yter empati og omsorg i relasjon til hverandre i hverdagen. Omsorg er grunnsteinen til barns utvikling, læring og danning. En omsorgsfull voksen hører på og legger vekt på barnas interesser og meninger, og setter seg inn i de ulike barnas situasjon og gir dem den nærhet de trenger. En omsorgsfull voksen har godt samspill med barna i de ulike situasjoner som barna er i, i løpet av en barnehagehverdag. Lek Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold, 2. ledd) Et viktig kjennetegn ved leken er at den er frivillig og lystbetont. Lek er en vesentlig del av barndommen og barns hverdag, og skal ha en fremtredende plass i barnehagen slik at barn kan få tid og rom til å fordype seg i og utvikle leken. Lek og læring går hånd i hånd, gjennom leken bearbeider barna inntrykk, nye erfaringer og den styrker deres læring og utvikling. Gjennom leken får barn mulighet til å tilegne seg ny kunnskap og prøve ut ferdigheter det ikke helt mestrer i en ufarlig setting siden leken er bare på lat. Barnehagen skal legge til rette for et variert lekemiljø både ute og inne. Vi skal styrke barns lek og støtte den slik at barna i barnehagen får de verktøy de trenger for å være i lek over tid og kunne utvikle sin egen og andres lek. Læring Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold, 5. ledd) Gjennom å bruke barnas interesser som grunnlag for ulike temaer som barnehagen jobber med, er vi med på å skape et læringsmiljø som er preget av vitebegjærlighet og nysgjerrighet hvor barna er indremotivert til å lære mer. Læring skjer på flere plan, både formelle og uformelle læringsarenaer. De formelle læringsarenaer er planlagte og voksenstyrte aktiviteter som for eksempel Bravo-leken, mens de uformelle læringsarenaer finnes i leken, i her og nå situasjoner og i andre samspills situasjoner. De uformelle læringsarenaer er minst like viktige som de formelle. For å legge til rette for et godt læringsmiljø i barnehagen må vi voksne være tilstede i barnas hverdag og ha kompetanse til å styrke barnas læring i hverdagen. Like viktig som voksnes nærvær i hverdagen for barns læring, er at barnehagens rom innbyr til lek, læring og kreativitet. TILKNYTNING / TILVENNING Barn har et grunnleggende behov for trygghet, forutsigbarhet og stabilitet. Når barn føler seg trygge og ivaretatt, er utgangspunktet for læring det beste. Måten den voksne svarer og bekrefter barna på, er avgjørende for hva barn lærer og hvordan de opplever seg selv. Sensitive, trygge voksne hjelper barna å utvikle seg ut fra sine forutsetninger. Ved tilvenning av barn i barnehagen er det viktig at barnet får en positiv førsteopplevelse. I den første tiden trenger barnet særlig mye voksenkontakt og mulighet til å knytte seg til en bestemt voksen. Barnets positive identitet utvikles gjennom samspill preget av bekreftelse og anerkjennelse. Hvert barn får sin tilknytningsperson som fungerer som en sikker base og trygg havn for barnet. De voksne skal være fysisk og følelsesmessig tilgjengelig for barnet, en som barnet kan søke trøst eller kos hos mange ganger i løpet av en dag. En de kan vende tilbake til når de i eget tempo utvider sin horisont. Sosial kompetanse Barnehagen skal møte barn med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for felleskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. (Barnehageloven 1 Formål, 3. ledd) Sosial kompetanse er viktig for at barn skal kunne samhandle og kommunisere med andre i ulike situasjoner, dette har stor betydning for at barn skal ha det bra i hverdagen og for at vennskap skal bli etablert. Barnehagen er en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap. Tidlige erfaringer med jevnaldrede har stor betydning for barns samspillsferdigheter. I omsorg, lek og læring vil barns sosiale kompetanse både bli uttrykt og bekreftet ved at de viser empati, evne til å leve seg inn i andres situasjon og vise medfølelse. Opplevelser av egenverd og mestring, lek med jevnaldrede og tilhørighet i et positivt fellesskap skal prege barnehagehverdagen. I samhandling med andre blir barna utfordret til å mestre balansen mellom selvhevdelse og å se andres behov. Barnehagen skal møte barn med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Personalet skal bidra til trivsel og glede i lek og læring. Barnehagen skal være et utfordrende og trygt sted for felleskap og vennskap. Vi skal støtte barnas utvikling av sosiale ferdigheter, både som enkeltindivider og som barn i gruppe. Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring av sosiale ferdigheter. (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, kapitel 2.4) Barns medvirkning Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. De har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, og få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering. (Barnehageloven 1 Formål, 2.ledd og 3 Barns rett til medvirkning). 6 7

5 Personalet skal legge til rette for barns medvirkning ved å observere, vise åpenhet og oppriktig interesse for alle barns innspill, ønsker og behov. Barns ytringer kommer til uttrykk på ulike måter som blant annet kroppslige signaler, verbale utsagn, sang, tegning og lek. Ved å vise at vi ser, hører, støtter og følger opp barna, tar vi barns medvirkning på alvor. Personalet møter barna med følelsesmessig nærvær, empati og engasjement når de tar initiativ. Vi må være vare for barns intensjoner i lek og hverdagssituasjoner. God kommunikasjon mellom personalet og barna og mellom personalet og foreldrene er en forutsetning for barns medvirkning. Personalet må gi rom for å lytte og samtale med barna. Barna oppmuntres til å sette ord på egne tanker, meninger og opplevelser. Dette krever at personalet møter dem med anerkjennelse og respekt. Danning Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. (Barnehageloven 1 Formål, 1.ledd) Danning er en livslang prosess som også handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåte i forhold til å kunne håndtere verden rundt oss. Sammenheng mellom barnehagens og hjemmets verdier gjør at barnet opplever helhet og gjenkjennelse noe som igjen kan gi gode danningsprosesser for barnet. Barnehagen skal gi barna mulighet til gode danningsprosesser. Dette setter barnet i stand til å håndtere livet ved at de utvikler evne til nyskjerrighet og forholde seg prøvende til verden rundt seg. Dette er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati. I barnehagen er gjensidig samhandling mellom barn og voksen, gjennom lek og læring, og omsorg og hensyn til hverandres forutsetninger et godt grunnlag for barnas danning. Gjennom danning legges grunnlaget for barnets allsidige utvikling. FORELDRESAMARBEID «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.» (Barnehageloven 1 Formål, 1.ledd) Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling. Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage må bygge på gjensidig åpenhet og tillit. Foreldrene skal oppleve at personalet tar de på alvor og lytter til det de har å si. Det er også viktig at barnehagen har gode tilvenningsrutiner for barnet og foreldrene. Det er i denne perioden grunnlaget for trygghet, tillit og respekt legges. Samarbeidsarenaer Hente- og bringesituasjoner: Nødvendig informasjon utveksles for at barnet skal få en best mulig dag i barnehagen. Foreldrene får beskjed om hvordan barnet har hatt det i barnehagen i løpet av dagen. Foreldremøter: Tidlig på sommeren har vi foreldremøter for barn som skal begynne i august og for barn som skal flytte fra småbarnsbasen til storbarnsbasen. I september har vi foreldremøter for alle foreldre. Her blir det gitt en del praktisk informasjon felles, eller avdelingsvis. Det blir også valgt foreldrerådsrepresentanter fra hver avdeling. Foreldresamtaler: I løpet av barnehageåret får alle tilbud om minst en foreldresamtale. Nye barn og barn som flytter fra en avdeling til en annen får også tilbud om en samtale rundt oppstart. Hvis det er behov/ ønske om flere samtaler kan man ta kontakt med pedagogisk leder på avdelingen og avtale tid til dette. Samarbeidsutvalget (SU): Består av foreldrerepresentanter og ansatterepresentanter. SU skal ivareta samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene. SU skal blant annet godkjenne årsplanen. VÅRE SATSNINGSOMRÅDER FOR 2014/2015 Fysisk aktivitet/aktiv i naturen Barna i vår barnehage tilbys et variert fysisk inne- og utemiljø med mulighet og plass til mange ulike aktiviteter. Dette er av stor betydning for utviklingen av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Her skal det være rom for fysisk utfoldelse, ulike typer lek, kulturutrykk, mulighet til utforsking og å benytte ulike typer materialer og mulighet til ro og konsentrasjon. Barnehagens mange rom, som vannleksrom, eventyrrom, formingsrom, mediatek, grupperom og Hangaren gir muligheter til å tilby ulike aktiviteter med en liten gruppe barn av gangen. Rommenes utforming kan også forandres etter behov. Noen av rommene bruker vi til Bravo, Mini-røris og Yoga samt andre aktiviteter. Fysisk aktivitet i grupper gir gode opplevelser, trivsel, styrker fellesskapsfølelsen og gir økt sosial kompetanse. Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser, aktiviteter, undring og glede. Vi har en stor, flott uteplass som innbyr til varierte fysiske aktiviteter, og vi har lavvoområdet og Trollskogen som er to flotte arenaer for nye mestringsopplevelser for barna. Her finnes det muligheter for utfordringer for alle uansett alder, størrelse, ferdighetsnivå og interesser. Flere forskere hevder at naturen er den beste lekeplassen for barn og flere studier viser at det er mindre konflikter mellom barna når de leker ute. Studier viser at barn som leiker ute i naturen får bedre koordinasjon, bedre muskelstyrke og bedre balanse enn barn som leiker på leikeplasser (Temaheftet om naturen og miljø s. 30). Alle barna i storebarnsbasen har minst en turdag hver uke. På småbarnsbasen går de eldste barna på tur hver fredag. Vi benytter oss mye av lavvo-området og Trollskogen og vi ønsker å gi alle barna gode erfaringer med friluftsliv og uteliv uansett årstid og i all slags vær sammen med engasjerte og aktive voksne. Ofte blir disse opplevelsene den første byggesteinen i grunnlaget for en livslang interesse og glede av å være ute i naturen og vi ønsker at alle barna etter hvert skal skape engasjement til å ta vare på naturområdene, eksempelvis ved å rydde etter oss, plukke opp søppel, ikke ødelegge maurtuer, osv. I dette ligger også at vi voksne skal være gode rollemodeller som viser omsorg og respekt for naturen. Vi vil også benytte andre turmål i nærmiljøet som Månetoppen og lekeplassen ved Justervesenet. 8 9

6 For de aller minste vil det i begynnelsen være nok å få utforske utelekeplassen i barnehagen. Bravo: Fysisk aktivitet er en viktig del av språkleken Bravo. (Se eget avsnitt om Bravo). Yoga: En liten gruppe fra storbarnsbasen og småbarnsbasen har en gang i uken yoga på ettermiddagen. De ulike øvelsene innenfor yoga styrker kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk. Dette gjelder særlig balanse og stabilitet, koordinasjon og ikke minst konsentrasjon, disiplin og fokus. Dette igjen har flere gode ringvirkninger for barnet, også når det gjelder selvtillit og kreativitet. Den siste delen med avslapning er spesielt viktig for å roe ned og barna får trening i å ha fokus på seg selv gjennom pust og kontroll. Barna ligger rett ut på ryggen med en bamse på magen som skal vugges i søvn. Gjennom pust og avslapping får barna mulighet til å hente ny energi på en positiv måte. Dette kan være et verktøy for å fremme mestring av stress og selvkontroll. Mini Røris er et lekfullt program rettet mot barn som stimulerer koordinasjon, balanse og styrke med ulike bevegelse til fengende musikk. Hvert program tar ca. 20 minutter. Barna går, hopper, hinker, vinker, vifter, kryper og hviler seg - for å nevne noe. Bravo I tillegg til den daglige språkstimuleringen gjennomfører vi Bravo. Bravoleken er en min. lek som vi leker sammen med barna, ute og inne. Målet er å fremme språkutviklingen ved å bedre forståelsen og øke ordforrådet, samt gi barnet motoriske utfordringer og mestringsopplevelser sammen med trygge voksne. Vi leker Bravo fordi forskning viser at barn som lærer tidlig, lærer mer og raskere senere i livet. (nettsiden: bravoleken.no) Bravoleken starter vi med allerede på småbarnsbasen, og fortsetter til barna slutter i barnehagen. Tanken bak Bravo er at det er en helhetlig tilnærming til barnet som vil si: Trygghet i nære relasjoner: Tryggheten i nære relasjoner starter allerede ved oppstart i barnehagen ved at barnet får faste voksne og forholde seg til. Tryggheten er avgjørende for at barnets hjerne skal utvikles. Når barn og voksne er sammen skapes nære relasjoner. Språk- og sansestimulering: Språkstimulering og sanseopplevelser er en viktig del av det helhetlige læringssynet. Det betyr at varierte språkerfaringer og bruk av alle sansene har en stor betydning for barns språktutvikling. Det er derfor viktig at sanser og språk blir brukt aktivt. Fysisk aktivitet: Fysisk aktivitet er avgjørende for utviklingen av kroppen og hjernen. Grunnlaget for grovmotorikk, talespråk og læreevne blir lagt de første to årene mens barnet åler og krabber, men aktivitet er viktig hele livet. Sansemotoriske aktiviteter bidrar til å bedre transport og fordeling av signaler i hjernen Kosthold: Maten barna spiser legger grunnlaget for evnen hjernen har til å ta i mot, bearbeide og lagre informasjonen de får i selve Bravo-runden. Maten spiller altså en viktig rolle for alle læringserfaringer både små og store gjør seg i løpet av en dag. Kilde: Heidi Aabrekk, ekstra tidlig og helhetlig innsats(2012) Bravorunden Vi organiserer Bravoleken slik: Vi legger ut tre stasjoner med 5 ord og billedkort på hver stasjon, kortene blir presentert av en voksen for barna i et hurtig tempo. I avstanden mellom stasjonene bruker vi sansemotoriske aktiviteter som rulle, åle, krabbe, snurre, henge og fly. På de ulike stasjonene blir ord og bildekortene brukt for systematisk å bygge opp om barnas ordforråd. I leken trekker vi også inn ulike sanseerfaringer. Disse sansefaringene kan være å smake, kjenne, lukte og høre noe som er knyttet opp mot ord og bildekortene. Hver dag går en kategori med ord og bildekort ut og en ny kategori blir satt inn, da får alltid barna tilgang på nye ord. Når barna har fått presentert en del ord så legger vi til en fjerde stasjon som vi kaller puslestasjon. Der tar vi inn kort som barna er kjent med, og lar dem få prøve ut sine ferdigheter. Vi setter for eksempel sammen konkreter med ordbilde, gul penn på ordet gul. Dette er ikke noen test på hva barna kan, så de som ikke klarer får den hjelp de trenger for å mestre. Leken skal etterfølges av hurrarop for oss selv-bravo! Bokstaver I året som kommer skal vi bruke bokstaver i Bravorunden. Det finnes mange ulike måter å gjøre dette på. For eksempel kan vi finne frem forbokstaven i navnene våre og bli kjent med hva den heter og hvordan den høres ut. En annen mulighet er å bruke bokstavene til et av ordbildene i Bravorunden. I tillegg til å snakke om hva bokstavene heter og hvilken lyd de har, kan vi finne hvilke bokstaver som er like og prøve å sette bokstavene sammen til andre ord. Vi kan også finne andre ord eller ting i omgivelsene som starter på den samme bokstaven/lyden. Det er utallige arbeidsmåter, men vi velger en arbeidsmåte om gangen. Ukesopplegg og Maxibøker Intempo har i samarbeid med minstemme.no utarbeidet noen ukesopplegg i forbindelse med grunnlovsjubileet. Disse skal vi bruke en del av. De ulike ukesoppleggene handler om nestekjærlighet, FN og respekt og likestilling. Vi bruker i tillegg Maxibøker om påsken, 17. mai, jul og samene. Maxibøkene brukes på forskjellige måter. Vi bruker dem i bravorunden, til samlesing og i samlingsstunden. Når vi leser dem, presenterer vi mange ord og begreper som skaper både undring, diskusjoner, fine samtaler og masse læring. Kosthold og ernæring Personalet skal bidra til at barna får kunnskap om menneskekroppen og forståelse for betydningen av gode vaner og sunt kosthold (Rammeplanen s. 42). Mat og drikke i barnehagen utgjør en betydelig del av barnas totale kosthold, og er derfor av stor betydning for deres utvikling og helse. Kostholdet påvirker hjernens utvikling og den motoriske utviklingen. Det er derfor viktig at maten som lages i barnehagen og maten som tas med hjemmefra til sammen gir et sunt og variert kosthold. Vi har også gode rutiner for håndvask og vask av bord før måltidene, som er en del av helseaspektet. Barnehagen har et forholdsvis nytt og velutstyrt kjøkken, hvor vår egen matmor tilbereder lunsj fire dager i uken. Det meste av maten som serveres i barnehagen er av ernæringsmessig god kvalitet, laget fra bunnen av og menyen er variert og godt gjennomtenkt. Vi tistreber også at den skal se fristende ut og selvfølgelig smake godt. Måltidene er satt sammen av flere ulike matvarer som bl.a. alltid grønnsaker, gjerne fisk og eventuelt fullkornsprodukter. Det blir brukt mye urter, hvitløk og ulike oljer som smakstilsettinger. Under måltidene legger vi vekt på å skape ro og rom for samtale. Samtalene kan for eksempel handle om maten vi spiser, hvor den kommer fra, hva som skjer med maten i kroppen fordøyelsen osv. Vi snakker også om å være sulten, tørst og metthet, for at barna skal lære å bli bevisste på dette. De samme rettene serveres flere ganger, da det tar tid for barna å venne seg til nye smaker. Etter hvert introduseres nye matretter. Vi legger stor vekt på å oppmuntre barna til å smake på det som er nytt. Personalet spiser sammen med barna for å være gode rollemodeller. Barnas individuelle behov og allergier blir tatt hensyn til. Det serveres ekstra lett melk til frokost og vann til lunsj og fruktmåltidet. Barna blir tilbudt vann mellom måltidene. Barna i storebarnsbasen er direkte deltagende i forberedelser til lunsjmåltidet, og de er med og pakker ut varene når de kommer til barnehagen. Flere dager i uken er barna med i matgrupper. Noen barn er med hver gang, mens andre er med når de har lyst. Matgruppene skreller og kutter opp grønnsaker, baker ut rundstykker og smaker på ulike ingredienser. De fleste markeringer og feiringer gjennomføres uten servering av søt mat og drikke. Det gjelder også bursdager

7 Skolespira Barnehagen har en egen førskolegruppe F-16, som har utgangspunkt i å drive skoleforberedende aktiviteter med tanke på overgangen barnehage skole. Vårt ønske er å bidra til at barna gjennom lek og læring skal kjenne glede og forventning for videre læring. Skolespirene samles på tvers av avdelingene minst tre dager i uka. En dag har vi skoleforberedende aktiviteter i barnehagen. De to andre dagene er vi på tur i skog og mark, ettersom et av våre satsningsområder er fysisk aktivitet/aktiv i naturen. I den anledning får alle F-16 barna tove hvert sitt sitteunderlag. Det lages en egen faglig plan for F-16 som sier noe om målet for de ulike periodene og hva vi vil ha fokus på. Her skal barna øve på å ta i mot muntlige og kollektive beskjeder, vente på tur, høre på hverandre, oppøve konsentrasjon og utholdenhet rundt en oppgave. Innhold for skoleforberedende aktiviteter i barnehagen Språk Oppmerksomhet på lyd (lytte, konsentrasjon) Rim og regler Stavelsesdeling (for eksempel, klappe stavelse i navnet) Forlydanalyse (lytte etter hvilke lyd som kommer først i et ord) Matematikk Geometriske former (trekant, kvadrat, rektangel, sirkel og etter hvert tredimensjonale former) Rom og posisjon (plassering i rommet, posisjoner som foran, bak, ved siden av, over, under osv) Mål og vekt Mengder (telle, tallbegrep, større, mindre osv) Tur Naturen er en arena som gir mulighet for lek og læring. Naturen byr på ulike sanseerfaringer, opplevelser og utfordringer i et miljø som er i stadig forandring. Her har barna rik tilgang på førstehåndserfaringer der de lærer om årsak og virkning, likheter og forskjeller og de lærer å se sammenhenger og helhet. Vi benytter deler av skoggruppemetoden, der barna er med på å dokumentere hva de har opplevd i egne F- 16 bøker. På turdagene får også barna god erfaring og kjennskap til de ulike årstidene og dens forandring, dyr, fugler, innsekter og planter. Vi tar også i bruk ulike verktøy som er med på å øke barnas oppmerksomhet og nysgjerrighet. De lærer også å ta vare på naturen og får en begynnende forståelse for bærekraftig utvikling. Det pedagogiske innholdet blir også videreført i språk og matematikk gjennom bruk av naturmaterialer, digitale verktøy og gjenkalling (kamera, datamaskin, IPAD, fargeskriver m.m.) Noen av turene blir lagt til nærmiljøet, der barna får kjennskap til ulike bedrifter og institusjoner. Barna på F-16 øver også på det å være selvstendig og holde orden på både sekk og klær. Voksenrollen Personalet må møte barn på en måte som formidler respekt og aksept, tillit og tiltro. Synet på barn og barndom vil ha konsekvenser for hvordan personalet forstår barns medvirkning. Å forstå barns ulike uttrykk er av stor betydning. Barnehageloven 1 Formål 4. ledd I barnehagen kreves det bevisste og kompetente voksne. Dette inngår i ulike prosesser, aktiviteter og hverdagslige gjøremål. Omsorg og trygghet er en grunnleggende forutsetning for at barna i barnehagen skal kunne utvikle og utfolde seg i samspill med andre barn, voksne og omgivelsene rundt seg. Voksenrollen i barnehagen innebærer å vite noe om hvilke kommunikasjonsmåter som bidrar til å utvikle selvstendighet, selvrespekt og selvtillit - og hvilke måter som undergraver de samme holdningene. Det rettes fokus mot å se alle barns individuelle behov, ha en anerkjennende væremåte og være var på barns ulike følelsesuttrykk. Det fokuseres også på å se ulike situasjoner med barnlige øyne, og å se det enkelte barns behov. I barnehagen brukes det ulike verktøy for å fremme disse holdningene hos de voksne i barnehagen. Her rettes det fokus mot å være deltaker eller tilskuer i observasjon av barns lek og samspill. Reflektere over og løfte frem barns intensjoner fremfor å være definerende uten å forstå barnets hensikt. I et helhetlig bilde vil det si å være gode omsorgspersoner, veiledere og rollemodeller ovenfor barna i alle situasjoner i løpet av en dag. Observasjoner i barnehagen brukes til refleksjon og diskusjon i barnehagen for å bevisstgjøre personalets holdninger og syn på barn. Det drives et utviklingsarbeid i barnehagen i regi av kommunen som en del av dette

8 Del 2 VELKOMMEN TIL ESPIRA Vårt ønske er å gi barna en fantastisk start på livet! Barnehagene skal i nært samarbeid med hjemmet gi barna en trygg hverdag preget av mestring, lek og glede. For å oppnå dette, kreves det profesjonell satsing, høy kompetanse og god dokumentasjon rundt arbeidet. Espira har utviklet rutiner, standarder og verktøy som både oppfyller myndighetskrav og foreldrenes krav til godt innhold. For å sikre at vi er på riktig vei har vi omfattende brukerundersøkelser og gode rutiner på evaluering av arbeidet vårt. Espira driver barnehager i Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Oppland, Oslo, Rogaland, Vest- Agder, Vestfold og Østfold. VÅR FILOSOFI - BARNESYN Barn er fylt av fantastiske evner og egenskaper. De søker hele tiden å skape mening i samhandling med omverden. Barna i våre barnehager skal oppleve oss som deltakere i meningsskapingen i et trygt, omsorgsfullt og inspirerende miljø. Vår filosofi - barnesyn er styrende for vår praksis og skal ligge til grunn for alle valg vi foretar oss i vårt arbeid med barna. SKAPERGLEDE, IDENTITET, BEVEGELSE Espirabarnehagene skal arbeide tverrfaglig med barns skaperglede, identitet og bevegelse. Ved å oppmuntre barns naturlige nysgjerrighet og indre motivasjon til utforsking og kreativitet, skal barns evner til å se muligheter fremfor begrensninger ivaretas. Barns skaperglede skal verdsettes og synliggjøres i barnehagehverdagen. Gode dannelsesprosesser skal bidra til å utvikle barns selvstendighet, trygghet og egen identitet. Gjennom lek og sosialt samspill med andre lærer barn seg selv å kjenne. Barnehagen skal styrke barns selvfølelse gjennom mestringsopplevelser og anerkjennelse. I forbindelse med lek og andre aktiviteter er barn i stadig bevegelse. Slik lærer de å mestre de små ting og får oppleve gleden ved å nå nye høyder både kroppslig og mentalt. Barnehagetiden er begynnelsen på en livslang læringsprosess som skal gi barn lyst til å prøve og lyst til å skape. LEKESPIRA Vi ser på barndommen som en svært avgjørende fase i menneskets livsløp og samtidig som en fase med stor verdi i seg selv. Barnehagenes innhold bygger på at barn lærer i samhandling med andre. Leken står sentralt, og er en viktig arena for læring og sosial utvikling. Leken har stor egenverdi, og skal kjennetegnes av glede og frivillighet. Kompetente voksne skal gjennom en balanse mellom aktiv deltagelse og observasjon bidra til god lek for barna. For å oppfylle kravene i Lov om Barnehager, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver har Espira utviklet et pedagogisk verk-tøy for å synliggjøre arbeidet med fagområdene i Rammeplanen. Ved hjelp av spirer som illustrerer hvert enkelt fagområde forsøker vi å gjøre dette arbeidet mer levende både for barn, foreldre og ansatte. Rammeplanens 7 fagområder blir hos oss visualisert gjennom vårt LekEspira konsept. LekEspira sitter og vipper på toppen av de ulike spirene og representer vårt helhetlige læringssyn og tanken om at fagområdene er tett knyttet sammen. Espira har i samarbeid med Inped utviklet LekEspira fagkort. Hver avdeling/base i våre barnehager har en LekEspiratavle med fagkort på veggen. Under hver spire ligger det 20 kort hvor det står forslag til aktiviteter våre ansatte kan gjøre sammen med barna. Spirene Språklabben Språk er nøkkelen til kommunikasjon og forståelse mellom mennesker og er langt mer enn bare tale. Vi kan også kommunisere ved hjelp av f.eks. tegnspråk og skriftspråk. Det er også mulig å kommunisere uten å bruke ord. Spedbarnsforskning viser at babyer foretrekker mors stemme fra første stund og at de ikke bare oppfatter ord som lyder, men at de også er i stand til å forstå hva de betyr. Dette forteller oss hvor viktig språket er for kommunikasjonen mellom mennesker og at språk også handler om følelser. Gjennom Språklabben får barna anledning til å bli kjent med språk og tekst som kommunikasjonsform. Med leken som plattform får de utforske mange måter å nærme seg dette temaet på. Gjennom planlagte og ikke planlagte situasjoner blir barna kjent med mulighetene som ligger i å bruke og beherske språket i forskjellige former. Språket er en viktig del av barns identitet. Hvordan du uttrykker deg handler om hvem du er og om hvordan du ønsker å bli oppfattet. Barna får her erfaringer med betydningen og viktigheten av å kunne kommunisere med omgivelsene på en god måte. Tumleplassen Barn er skapt til å bevege seg, til å gå, løpe og hoppe. De lærer mens de beveger seg, og utvikling av motoriske ferdigheter er helt grunnleggende for å kunne utføre dagligdagse handlinger. Tumleplassen skal være en mestringsarena for begge kjønn. Her lærer de å mestre nye utfordringer og opplever at de lykkes dersom de prøver, anstrenger og øver seg. Det er viktig at barna får anledning til å bruke kroppen aktivt, slik at de lærer å beherske og kontrollere den. Det er disse erfaringene som skal gjøre dem i stand til å takle forskjellige situasjoner på en god måte senere i livet. Bl.a. vet vi at det kreves god kroppsbeherskelse for å kunne klare å sitte rolig, noe som kan komme godt med når barna begynner på skolen. Like viktig er det at barna så tidlig som mulig blir bevisste på verdien av å ta vare på egen helse og får oppleve gleden og betydningen av å kunne mestre de forskjellige elementene de kommer i kontakt med. Tumleplassen handler også om å legge til rette for å skape sunne matvaner. Skattekista Mennesker har et medfødt behov for å uttrykke seg og har et stort register når det gjelder måter å uttrykke seg på. Det handler om å kunne bearbeide inntrykk og bruke disse til å skape sine egne avtrykk på den verden en ser rundt seg. Gjennom Skattekista skal barna oppleve at de blir stimulert til å gjøre akkurat det. Det handler om frihet og om å få lov å uttrykke seg på forskjellige måter, i forskjellige formater, og ikke minst om å få tilbakemeldinger fra omgivelsene. Barn lar seg ikke begrense av tradisjonell tenkning. De griper mulighetene som byr seg og handler ut i fra disse. Gjennom Skattekista får barna anledning til å prøve seg på uttrykk som er tilpasset deres forutsetninger og utviklingsnivå. Gjennom drama, musikk og forming skal barna få mulighet til å utforske og utfordre sine kreative evner. Skattekista skal være en arena der barns kreativitet har gode vilkår og forutsetninger for å blomstre. Samfunnspira Gjennom Samfunnspira skal vi bidra til at barna blir trygge på seg selv som enkeltindivider og som deltakere i større grupper. De skal oppleve at deres syn blir hørt og respektert og at deres bidrag teller. Barn er viktige samfunnsborgere og deres meninger og synspunkter fortjener å bli hørt. Gjennom Samfunnspira skal barna få en begynnende forståelse for det som har med menneskeverd og likestilling å gjøre. De skal oppleve at synspunktene deres er like mye verdt, uansett om du er gutt eller jente.ved å få oppleve og erfare små og store ting som skjer i nærmiljøet får barna utvikle positive holdninger til det å påvirke sine omgivelser. Vi ønsker også at barna skal bli kjent med omsorg i et større perspektiv. Derfor samarbeider Espira med SOSbarnebyer for å gi barn i andre land en bedre barndom og en tryggere oppvekst

9 Miljøspira Miljøspira skal lære barna å bli glade i naturen. Tidlige erfaringer med turer i skog og mark kan ha stor betydning for barnas videre utvikling og deres holdninger til det å ta vare på naturen. Ved å ta i bruk naturen som en del av det daglige tilbudet i barnehagen, gir vi barna opplevelser og inntrykk som bidrar til at de blir glade i å ferdes ute i all slags vær. Det å oppleve værforandringene direkte på kroppen og få anledning til å undre seg over små og store fenomener der hvor de er, gir barna erfaringer og inntrykk som varer lenge. Gjennom Miljøspira vil barna få delta i aktiviteter som gir dem mulighet til å prøve seg ut med forskjellige typer redskaper og verktøy. Barna får også anledning til å utvikle interesse og forståelse for viktigheten av å ta vare på miljøet. Ved å få innsikt i matproduksjon og ved å delta i barnehagens daglige rutiner rundt f.eks. kildesortering, får barna verdifull kunnskap om avfallshåndtering og gjenbruk. Filosofus De fleste barn er nysgjerrige av natur. De undrer seg og spør om ting som vi voksne ikke alltid vet svaret på. Gjennom Filosofus får barna utforske potensialet som ligger i å ikke vite. Evnen til å undre seg er medfødt, men evnen må utvikles og holdes ved like. Filosofi med barn handler om å undre seg sammen og om å gi tid og rom til barnas tanker. Målet er ikke nødvendigvis å finne svar på alle spørsmål, men kan like gjerne være å finne nye spørsmål. Gjennom Filosofus blir barna også kjent med historier og fortellinger som omhandler toleranse og respekt for likeverd mellom mennesker. Barna utvikler forståelse for at mennesker kan ha forskjellig bakgrunn og tro. Tallbingen Små barn elsker å utforske omgivelsene. De begynner tidlig å vise interesse for å benytte forskjellige gjenstander i leken. Gjen-nom erfaringene de gjør seg utvikler de forståelse for hvordan ting henger sammen og fungerer. Mange barn viser tidlig interesse for å sette ting i system, i rekkefølge og i mønster. Disse aktivitetene danner grunnlaget for barnas matematiske forståelse. Det å ha forståelse for rom og form er avgjørende for hvordan barna forholder seg til omgivelsene. Gjennom Tallbingen får barna anledning til å leke med tall og undersøke verden fra et matematisk og forskende perspektiv. VISJON OG VERDIER Vår visjon; Sol ute, Sol inne Våre verdier; Kompetent Fleksibel Ordentlig Personlig Espiras visjon og fire kjerneverdier skal ligge til grunn for alt vi gjør og komme til uttrykk gjennom barnehagens planer og praksis. ESPIRASTANDARDER For å sikre at våre ansatte har en felles forståelse av de mest sentrale arbeidsoppgavene som er knyttet til det å skulle jobbe i barnehage, har vi utviklet Espirastandarder. Det er beskrivelser som på en enkel måte forteller hvordan personalet skal forholde seg til enkelte situasjoner. Det er utviklet Espirastandarder for følgende områder: Når barnet begynner i barnehagen/tilvenning Når barnet bytter avdeling Når barnet kommer i barnehagen Når barnet skal hjem fra barnehagen SPIREPORTALEN Spireportalen er et unikt driftssystem som samler, forenkler og forbedrer de daglige rutinene og kommunikasjonen med foresatte ved bruk av moderne teknologi som berøringsskjerm, håndholdte enheter og web. Samtidig dokumenteres pedagogisk praksis slik at den kan hentes frem og brukes til refleksjon både underveis og i ettertid. Både de ansatte i barnehagene og foresatte er brukere av systemet. PROGRESJON I FAGOMRÅDENE (spirene) Våre barnehager jobber systematisk med å legge til rette for at barna opplever og erfarer progresjon i de ulike fagområdene (spirene). Barnehagene dokumenterer dette arbeidet på ulike måter. PEDAGOGISK DOKUMENTAJON Pedagogisk dokumentasjon er dokumentasjon som er satt i system og som det systematisk reflekteres over både mellom de ansatte, og sammen med barna. Barnehagene våre jobber systematisk med dokumentasjon gjennom barnehageåret ved bruk av for eksempel praksisfortellinger, bilder, video og barns utrykk (tegninger, kunstverk ol).dokumentasjonen brukes som utgangspunkt for refleksjon i personalgruppa for å videreutvikle praksis. Refleksjonen skjer med Espiras filosofi - barnesyn, Rammeplanen ol. som utgangspunkt. Refleksjonen kan skje på avdelingsmøter, personalmøter, veiledningsgrupper, egne reflek-sjonsmøter osv. EGET AKADEMI FOR ANSATTE Espira Akademiet er vårt program for kompetanseutvikling. Vi tror på livslang læring ved refleksjon, tilføring av ny kunnskap og trening på ferdigheter. Espira Akademiet skal sikre at våre ansatte til enhver tid har god kunnskap om barn og barnehage. Espira har kompetansestiger for alle grupper av ansatte med fokus på både fag og ledelse. SkolEspira SkolEspira er vårt pedagogiske tilbud til de eldste barna i barnehagen. SkolEspira har sin forankring i vår filosofi og sørger for en helhetlig tilnærming til læring. Gjennom tverrfaglig prosjektarbeid blir barna kjent med LekEspiras 7 fagområder og får det beste grunnlaget for livslang læring, samtidig som de opplever sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole. I tillegg til SkolEspira standarden er det utarbeidet en SkolEspira veileder. Småspirene Med mål om å være Nordens beste barnehagedriver er det viktig at vi gir barn og foreldre et barnehagetilbud som er tilpasset alle aldersgrupper. Med Espiras filosofi - barnesyn som bakgrunn skal våre ansatte gi de yngste barna i barnehagen en hverdag som er fylt av omsorg og utforskning. Spedbarnsalderen har de siste årene blitt viet mye oppmerksomhet. Dette er noe vi tar på alvor. I løpet av de tre første leveårene tilegner barn seg ferdigheter i et tempo som overgår det meste som skjer senere i livet. I denne perioden lærer barna seg bl.a. å snakke og gå. Ferdigheter som er helt avgjørende for den utviklingen som skjer videre. Dette er også en fase som har stor betydning for den emosjonelle og kognitive utviklingen hos barna. Våre ansatte skal gjennom økt kunnskap om barns utvikling, og refleksjon i forhold til egen praksis, sørge for å gi de yngste barna et pedagogisk tilbud som stimulerer denne utviklingen og bidrar til at de utvikler en sunn selvfølelse. For å øke bevisstheten i forhold til arbeidet med de yngste barna i barnehagen har vi valgt å gi denne satsningen navnet Småspirene. Det skal utarbeides en egen veileder for Småspirene

10 18 19

11 ESPIRA KUNNSKAPSBYEN Elvengveien 14, 2007 Kjeller Telefon: Epost:

TORSBERGSKOGEN. SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15

TORSBERGSKOGEN. SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15 TORSBERGSKOGEN SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Del 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens plan og vurderingsarbeid...4 Lek - Lek er læring, og læring er

Detaljer

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN Espira Hovsmarka HOVSMARKA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Presentasjon av barnehagen...3 Barnehagens verdigrunnlag...4 Organisasjonskart...4 Del 1 Nasjonale føringer...4 Lokale føringer...4

Detaljer

Espira Gjemble. Årsplan 2014-15 GJEMBLE SOLKNATTEN

Espira Gjemble. Årsplan 2014-15 GJEMBLE SOLKNATTEN Espira Gjemble SOLKNATTEN GJEMBLE Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Del 1 Vårt barnesyn...4 Omsorg, lek, læring...4 Naturen som læringsarena...4 Miljøspirer...5 Metoder i pedagogisk opplegg...5 Reveklubb

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

Espira Marienfryd. Årsplan 2014-15 MARIENFRYD SOLKNATTEN

Espira Marienfryd. Årsplan 2014-15 MARIENFRYD SOLKNATTEN Espira Marienfryd MARIENFRYD SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinfo...4 Personalet...4 Nyttig å vite...4 Danning, omsorg, lek og læring...6 Barns rett til medvirkning

Detaljer

Espira Årølia Årsplan 2013-14

Espira Årølia Årsplan 2013-14 Espira Årølia Årsplan 2013-14 Å R Ø L I A INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Organisering...4 Årets tema er nærmiljø...4 Mål og plan...5 Språkutvikling og språklig mangfold...5 Skolespira...6

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 HØYTORP SOLKNATTEN FORT Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens samfunnsmandat...4 Vår pedagogiske plattform...4 Barnesyn...4 Overordnede

Detaljer

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Espira Krystallveien KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Praktisk informasjon...4 Årsplan...5 Lov om barnehager...5 Vedtekter...5 Rammeplanen...5

Detaljer

Espira stongafjellet Årsplan 2013-14

Espira stongafjellet Årsplan 2013-14 Espira stongafjellet Årsplan 2013-14 S T O N G A F J E L L E T INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Avdelingene...4 Friluftsliv og miljø...4 Biler...5 Språkstimulering og pedagogisk

Detaljer

Espira Gåserud Årsplan 2013/14

Espira Gåserud Årsplan 2013/14 Espira Gåserud Årsplan 2013/14 G Å S E R U D INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Personalet...4 Evaluering 2013...4 Espira Vigilo Pro...4 Renholdssoner...4 Espira Gåseruds pedagogiske plattform...5 Standarder...5

Detaljer

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Espira Torshovdalen TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon...4 Barnehagens verdigrunnlag...4 Mål for barnehageåret...4 Barnehagens organisering

Detaljer

Espira Helldalsåsen Årsplan 2013-14

Espira Helldalsåsen Årsplan 2013-14 Espira Helldalsåsen Årsplan 2013-14 H E L L D A L S Å S E N INNHOLD DEL 1 Del 1 Kontaktinfo...3 Om oss...3 Barnehagen vår...4 Personalutvikling...5 Foreldresamarbeid...5 Hovedsatsingsområder...6 Pedagogiske

Detaljer

Espira Ormadalen. Årsplan 2015-16 ORMADALEN SOLKNATTEN

Espira Ormadalen. Årsplan 2015-16 ORMADALEN SOLKNATTEN Espira Ormadalen ORMADALEN SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinfo...4 Ansatte...4 Barns medvirkning...4 Voksenrollen...4 Tema og satsingsområde - Utgangspunkt

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan. for 2015. Haslum idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. Haslum idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 Haslum idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15 ÅRSPLAN Annen Etasje barnehage 2014/15 INNHOLD s 1-3 s 4-19 s 19 s 20 S 22 Innledning, formål, visjon og serviceerklæring Annen Etasje som læringsarena Vår forståelse og prioritering av viktige områder

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring.

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. ÅRSPLAN 2012-2013 RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. INNHOLD: Forord side 3 Barnehagens visjon side 3 Barnehagens mål. side 4 Rufus barnehage

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Rammeplanens fagområder... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 1.

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49

ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49 2 ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49 e-post adresse: sandra.bertinussen@ibestad.kommune.no Ånstad: barnehagene@ibestad.kommune.no Sandra Bertinussen styrer Susann Myrvang ped.leder 80% May Kirsti Ekman

Detaljer

Årsplan 2015 Dr. Br Dr. Brandts Barnehage andts Barnehage 2015

Årsplan 2015 Dr. Br Dr. Brandts Barnehage andts Barnehage 2015 Årsplan 2015 Dr. Dr. Brandts Brandts Barnehage Barnehage Innholdsfortegnelse: Innledning... 3 Lov om barnehager... 3 Rammeplanen for barnehager... 3 Pioner Barnehager... 4 Dr. Brandts Barnehage... 5 Avdelingene...

Detaljer