Hordaland eit kreativt verdiskapingsfylke i ein sterk vestlandsregion. Viktige hendingar i Fylkesøkonomien Fakta om Hordaland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hordaland eit kreativt verdiskapingsfylke i ein sterk vestlandsregion. Viktige hendingar i 2007. Fylkesøkonomien 2007. Fakta om Hordaland"

Transkript

1

2 VIKTIGE HENDINGAR Fylkesøkonomien 2007 Driftsinntekter: Driftsutgifter: Renteutgifter: Avdrag lån: Netto driftsresultat Årsoverskot: Investeringar anlegg/nybygg Lånegjeld pr : 4 085,2 mill. kr 3 891,6 mill. kr 65,0 mill. kr 89,9 mill. kr 65,8 mill. kr 7,7 mill. kr 296,2 mill. kr 2 169,6 mill. kr Brutto driftsutgifter sektorvis: Kultur 211,3 mill. kr 5,4 % Utdanning 2 235,0 mill. kr 57,4 % Tannhelse 219,2 mill. kr 5,6 % Samferdsel 672,3 mill. kr 17,3 % Regional utvikling 212,8 mill. kr 5,5 % Politiske organ og adm. 210,2 mill. kr 5,4 % Fellesfunksjonar m.m. 130,8 mill. kr 3,4 % Fakta om Hordaland Folketal Folkeauke (pr ) Fødselsoverskot Netto tilflytting Heilt arbeidsledige pr (1,5 %) Sysselsette på tiltak pr (0,3 %) Hordaland eit kreativt verdiskapingsfylke i ein sterk vestlandsregion. Viktige hendingar i 2007 Alle elevar på Vg1 utstyrt med berbar pc. Gratis læremiddel innført for elevar i Vg2. Tilbygg ved Tertnes videregående skole opna. Starta utbygginga av Nordahl Grieg videregående skole på Sørås. 77 % av 5-åringane i Hordaland er utan hol i tennene. Fylkeskommunen fordelte 18 mill. kr. til utbygging av breiband til bygder utan tilgang. Fylkestinget vedtok oppstart av fylkesdelplan for små vasskraftverk. Fylkeskommunen etablerte Business Region saman med kommune og dei andre kommunane i bergensområdet. Fylkestinget vedtok oppstart av ein fylkesdelplan med konsekvensutgreiing for ei ny hamn for bergensområdet med ulike lokaliseringsalternativ. Fylkestinget vedtok å starta arbeid med klimaplan. Austevollsbrua opna. Nye ferjekaiar og gassferjer i sambandet Halhjem-Sandvikvåg. Alle dei sju hardangerkommunane deltek i omstillingstiltaket «Flytt til Hardanger». Bevaringstenestene for musea i Hordaland opna i Salhus 15. januar. Prøveordning med gratis kulturkort for ungdom mellom 16 og 20 år. Riksantikvaren gjekk inn for å få Tyssedal på UNESCO si kulturarvliste. Fylkeskommunen får tilbake ansvaret som kuturminnestyresmakt i frå Femte året på rad med same kollektivtakstar. Periodekortprisen redusert med 10 %. Fylkeskommunen får tilbakeført ansvaret for kollektivtrafikken i frå Anbodsdrift av snøggbåtrutene sett i verk 1. januar Ny snøggbåtrute Rosendal-Os- oppretta passasjerar første driftsår. Brukarkvotane i transportordninga for funksjonshemma auka med 880 kr i snitt. Fem anbodspakker for bussdrift tildelte. Passasjervekst på 4 % med bussar i, nedgang på 1 % i fylket elles. Rekordtal for Lufthamn Flesland med 4,85 millionar reisande. Hordaland fylkeskommune fekk årsoverskot for fjerde året på rad nye innbyggjarar i Hordaland. 2 Årsmelding 2007

3 FYLKESORDFØRAREN 2007 året for stor aktivitet 2007 vart eit nytt godt år for Hordaland fylkeskommune. For fjerde året på rad kom vi ut med overskot. God økonomistyring har resultert i at vi har kunna setja inn meir ressursar til prioritert tenesteproduksjon. Vi har gjennomført mange nye tiltak og større innsats innan fleire felt. Dei tilsette har vore dyktige! Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Ved bruk av overskot frå dei føregåande åra, særleg rekordåret 2006, kunne vi bruka meir midlar i utdanningssektoren. Ordning med berbar pc til alle som byrjar på vidaregåande skule vart sett i verk frå hausten Samstundes vart skulane teknisk utrusta til å ta imot massebruken av pc-ar. På investeringssida er vi i gang med det store utbyggingsprogrammet for nybygg og fornying av dei vidaregåande skulane. Utbygginga av nye Nordahl Grieg videregående skole på Sørås er starta, det same er utbygginga ved Knarvik vidaregåande skule, og planarbeidet for nye Amalie Skram videregående skole i sentrum og tilbygg ved fleire andre skular er i godt gjenge. Kollektivtrafikken styrkte vi ved endå eitt år å halda same prisen på enkeltbillett som i 2003, samstundes som vi sette ned prisen på periode- og ungdomskort. For fylkesvegane har vi teke ekstra løft med asfaltering i Nytt snøggbåtopplegg vart sett i drift etter anbodstildeling og resultatet er positivt. Også kulturfeltet har fått del i dei gode tidene for fylkesøkonomien. Vi auka mellom anna løyvingane til kulturvern og museum, musikkfestivalar og til samarbeidspartar på fleire felt. Samarbeidet med næringsliv, organisasjonar og kommunar er styrkt ytterlegare i Gjennom samarbeidsprosjekt markerte vi Hordaland både nasjonalt og internasjonalt. Tanken om å få større regionar, ein stor vestlandsregion slik fylkestinget i Hordaland har gått inn for, vert det knapt noko av. Framdrifta i regionreforma er forseinka. Og regjeringa sitt forslag til overføring av oppgåver frå statlege organ til regionane er langt mindre omfattande enn venta. Men fylkeskommunane vert styrkte med ein del nye oppgåver det positive er at nedbyggingstrenden er snudd. For Hordaland fylkeskommune sin del er tilbakeføring av kollektivtrafikkansvar og kulturvernmynde, etter prøveperioden der hadde ansvaret i , ei klar styrking. Men det gjev oss også store og utfordrande oppgåver å ta fatt på. Det ser vi fram til! 2007 var eit godt år for fylket vårt. Næringslivet går godt med vekst i sysselsetjing, omsetnad og verdiskaping. Folkeveksten var så stor at like før årsskiftet passerte Hordaland Nord-Noreg i folketal. Hordaland med dagens fylkesgrenser vil også i framtida vera ein sterk verdiskapingsregion som betyr mykje for landets økonomi. Godt samarbeid mellom kunnskapsmiljøa, organisasjonane, næringslivet og kommunane er eit naudsynt grunnlag for ei god og berekraftig utvikling i fylket vårt framover. Her skal vi satsa meir i åra som kjem! Årsmelding

4 INNHALD Om årsmeldinga Årsmelding 2007 viser resultat som er oppnådde i Hordaland fylkeskommune i løpet av året. Meldinga gjev oversikt over den fylkeskommmunale tenesteproduksjonen i dei ulike sektorane. Det er lagt vekt på å visa kva ressursane vert brukte til, korleis utviklinga er over tid og korleis driftsresultatet er i høve til budsjettet. Ein del tal frå KOSTRA er tekne inn for å samanlikna Hordaland fylkeskommune med nabofylket Rogaland og landsgjennomsnittet for fylkeskommunane utanom Oslo. For Hordaland er det teke med KOSTRA-tal for både 2006 og 2007, men ver obs på at tala for 2007 er førebelse. For dei som ønskjer meir detaljinformasjon om fylkeskommunen si verksemd i 2007, viser vi til årsrekneskap, revisjonsmelding og årsmeldingar frå avdelingar m. fl. Årsmeldinga er også tilgjengeleg på internett: Produksjon, foto m.m.: Ansvarleg: Fylkesrådmannen. Redaktør: Informasjonssjef Stanley Hauge. Tekstgrunnlag: Avdelingane og arbeidslag i fylkesadministrasjonen. Redigering: Stanley Hauge. Grafikk, oppsett, utforming: Stanley Hauge. Utforming forside: Geir K. Lien. Foto/kart: Arkiv Hordaland fylkeskommune (s. 5, 37, 39, s. 42), Aurland naturverkstad (s. 23), Bjarte Brask Eriksen (s. 14, 15, 13, 14, 17, 24, 35, 37), Hardangervidda natursetner (s. 21), Jane Haaranes (Grenda) (s. 34), Stanley Hauge (s. 2, 3, 20, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 38, 40), Jan Hausken (s. 20), Kjell Heggstad (s. 30), Esben Hesjedal (Vaksdalposten) (s. 34), Oddmund Lunde (framsida, s. 11, fylkestinget), Kjartan Pettersen (s. 21), Terje Rakke (s. 21), Reisemål Hardanger Fjord AS (s. 21), Simon Sortland (s. 13, 14,17, 19, 22, 26), Kjersti I. Vevatne (s.28), John Levi Weløy (s. 18). Redaksjon en avslutta 31. mars 2008 Opplag: 3000 eks. Trykkeri: Utgjevar: Hordaland fylkeskommune Fylkesrådmannen Postboks Gateadr.: Agnes Mowinckelsgate 5 Tlf.: Telefax: Intenettadr.: Årsmelding 2007 Hordaland fylkeskommune FYLKESORDFØRAREN 2007 året for stor aktivitet... 3 FYLKESRÅDMANNEN 2007 merksemd og søkjelys på miljø... 5 ØKONOMISK OVERSYN Overskot på 7,7 mill. kr stor utgiftsvekst, svak inntektsvekst... 6 Driftsrekneskap Driftsutgifter og driftsinntekter spesifiserte sektorvis... 7 KOSTRA-tal Investeringsoversikt Balansen... 9 UTDANNING Byggjer ut den digitale skulen med utstyr og kompetanse KOSTRA-tal vidaregåande opplæring TANNHELSE Betre tannhelse for 5- og 12-åringar, slit med å få tannlegar i distrikta KOSTRA-tal tannhelse REGIONAL UTVIKLING Fremja ei god regional utvikling for Hordaland mill. kr til næringsutvikling Prioriterte satsingar Midlar til næringsutvikling m.m Samarbeid og partnarskap Vestlandsrådet Internasjonalt arbeid Deltek i nye EU/EØS-program Internasjonal kompetanse KULTUR OG IDRETT Bevaringstenesta for musea opna, kulturkort for ungdom innført Tilskot til ulike kulturføremål KOSTRA-tal kultur SAMFERDSEL Billegare kollektivreiser og passasjervekst i KOSTRA-tal samferdsel Kollektivreisande Bompengeinntekter i Hordaland ORGANISASJON Stabilt sjukefråvær, utførde årsverk auka med nær Likestillingsbarometer Nøkkeltal Miljørapport Administrativ organisering FYLKESTINGET 26 nye medlemer i fylkestinget Politisk organisering Fylkestingsvala Saker i dei politiske organa Representantfordeling Politiske organ , medlemer Fakta om Hordaland Nøkkeltal Årsmelding 2007

5 2007 merksemd og søkjelys på miljø Dei fleste klimaforskarar er einige om at klimaet på jorda endrar seg raskt og at dette har samanheng med utslepp av skadelege gassar. Det at vi sjølv kan observera endringane, har for mange vore ein miljøvekkjar. Også på det regionale plan er miljø vorte viktig og miljøspørsmål påverkar politikken. Krava til miljø har innverknad på val av energikjelder og på krav til bygningar. Miljøplanar påverkar samferdselspolitikk og arealpolitikk, det vil seia kvar folk skal bu og kvar vi skal leggja til rette for næringsutvikling. Økonomisk effektivitet i tradisjonell meining vil verta sett opp mot miljøøkonomisk effektivitet. Som tilsett i ein politisk styrt organisasjon har vi ei særleg plikt til å følgja opp dei politiske måla som vert sette lokalt og sentralt. Dessverre er handling og mål ikkje alltid heilt samanfallande. Det er såleis eit tankekors at flyreiser i fylkeskommunal regi auka med heile 15 % i 2007 i forhold til året før. FYLKESRÅDMANNEN Flyreiser og god økonomi heng saman også i fylkeskommunen. Og 2007 vart eit økonomisk bra år for oss. Vi kan gle oss over utviklinga i dei vidaregåande skulane med satsing på pc-ar til alle elevane og iverksetjing av stort utbyggingsprogram. Innan kollektivtrafikken skjer det også ei spennande utvikling etter at alt ansvar for denne sektoren i fylket er tilbake i fylkeskommunen. Fylkesrådmann Paul M. Nilsen For alle oss som arbeider i fylkeskommunen er det godt å kunna sjå tilbake og vera stolt av jobben som vart gjort i I rekneskapen for 2007 ligg det eit varselsignal for fylkesøkonomien. Driftsutgiftene auka i fjor med 11 % samstundes som inntektene våre berre voks med vel 4 %. Vi kunne gjera dette då vi hadde overskotsmidlar frå åra før til rådvelde. Framover må vi tilpassa inntekts- og utgiftsveksten for å oppretthalda ein sunn fylkesøkonomi. Det vert krevjande med dei store ambisjonane vi har både til tenesteproduksjon og investeringsprogram. Årsmelding

6 ØKONOMISK OVERSYN Overskot på 7,7 mill. kr stor utgiftsvekst, svak inntektsvekst Rekneskapen for Hordaland fylkeskommune kom ut med overskot på 7,7 mill. kr i Det er 4. året på rad at rekneskapen viser overskot (rekneskapsmessig mindreforbruk). Rekneskapsmessig meir-/mindreforbruk seier ikkje så mykje om økonomien. Om alt har gått som budsjettert, vil ein kome ut i 0. Eit overskot tyder berre at ein har hatt høgare inntekter eller lågare utgifter enn budsjettert. Netto resultatgrad fylkeskommunar Netto driftsresultat Netto driftsresultat er eit av dei mest sentrale nøkkeltala i kommunale rekneskapar. Netto driftsresultat viser kva ein har igjen etter at alle driftsutgifter, inklusive renter og avdrag er dekka. Eit positivt netto driftsresultat kan nyttast til å finansiera investeringar eller avsetjast til seinare bruk, noko som gjev handlefridom og evne til å tola svingingar i økonomien. Netto driftsresultat gjekk ned frå 307,3 mill. kr i 2006 til 65,8 mill. kr i Netto resultatgrad (netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene) gjekk ned frå 7,8% til 1,6%. Gjennomsnittleg netto resultatgrad for fylkeskommunane i landet har lege relativt stabilt på 4-5% i perioden Kva er årsaka til at netto driftsresultat svekka seg så kraftig på eit år for Hordaland fylkeskommune? I 2006 var det sterk vekst både i driftsinntekter (9,6%) og driftsutgifter (9,2%). I 2007 har inntektsveksten Grafen viser utviklinga av netto resultatgrad for Hordaland fylkeskommune samanlikna med landsgjennomsnittet for fylkeskommunane utan Oslo. stoppa opp, medan utgiftsveksten har halde fram. Driftsutgiftene auka med 11% i Inntektene auka med berre 4,2%. Den kommunale deflatoren (løns- og prisvekst for kommunesektoren) er kalkulert til 3,8% i Realveksten i inntektene har dermed vore mindre enn 1/2 %. Etter ein periode på 5 år med betring i netto driftsresultat kvart år, var det venta at trenden ville snu. Netto driftsresultat viser balansen mellom årets driftsinntekter og driftsutgifter. Når ein aukar Tabellen gjev oversikt over Hordaland fylkeskommune sin driftsrekneskap for åra Meir detaljert rekneskap og notar til rekneskapen går fram av «Rekneskap 2007 Hordaland fylkeskommune» som er trykt i eige hefte. Driftsrekneskap Tal i mill. kr. Løpande prisar Rekneskap Rekneskap Rekneskap Rekneskap Budsjett Skatt 1 526, , , , ,6 + Rammetilskot 1 018, , , , ,5 + Driftsinnt. ekskl. renter 793,1 847,6 906,5 933,1 660,5 Sum driftsinntekter 3 338, , , , ,6 Sum driftsutgifter 3 074, , , , ,4 Brutto driftsresultat 263,5 367,5 415,0 193,6 156,2 + Renteinntekter 18,0 14,4 20,6 27,1 13,0 Renteutgifter 66,5 57,1 58,8 65,0 73,7 Avdrag 61,8 66,0 69,5 89,9 89,9 Netto driftsresultat 153,2 258,8 307,3 65,8 5,6 Dekning tidlegare underskot 42,2 44,9 Til ubundne avsetjingar 10,3 48,3 176,8 135,5 117,7 Til bundne avsetjingar 116,5 174,9 79,8 87,4 + Bruk av ubundne avsetjingar 11,8 107,2 139,6 127,6 + Bruk av bundne avsetjingar 145,2 95,0 25,1 66,4 25,6 Driftsmidl. til investeringar 117,8 31,9 62,2 41,2 41,1 Rekneskapsm. meir/ mindreforbruk 11,6 65,6 120,8 7,7 0,0 6 Årsmelding 2007

7 ØKONOMISK OVERSYN Driftsutgifter og driftsinntekter spesifiserte sektorvis Tal mill. kr. Løpande prisar. Rekneskap 2006 Rekneskap 2007 Endring i % Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Brutto driftsutgifter Tabellen gjev nærare spesifikasjon av driftsutgifter og driftsinntekter etter sektor for 2006 og Kultur 186,8 98,1 211,3 96,2 13,1 Utdanning 2 101,1 374, ,0 398,0 6,4 Tannhelse 211,6 68,8 219,2 71,4 3,6 Samferdsel 631,8 36,2 672,3 36,0 6,4 Regional utvikling 146,2 264,8 212,8 226,5 45,6 Politiske organ og adm. 191,4 19,8 210,2 23,3 9,8 Fellesfunksjonar m.m. 36,0 43,9 130,8 81,7 Sum 3 504,9 906, ,6 933,1 11,0 driftsutgiftene ved å bruka av tidlegare års overskot eller fondsavsetjingar, svekkjer ein netto driftsresultat. I 2007 vart delar av overskotet frå 2006 brukt i drifta. Dei føregåande åra skjedde det ei monaleg oppbygging av bundne driftsfond (spelemidlar og statsmidlar til regional utvikling). I 2007 har bruken av slike midlar om lag kome på nivå med tilførsla av nye midlar. Eit tredje moment er overføringane av midlar til Hardangerbrua. Frå og med 2007 vert fylkeskommunen sine tilskot førte i driftsrekneskapen. Dei føregåande åra vart overføringane definerte som utlån, som vart førte i investeringsrekneskapen. Netto resultatgrad Det er vanleg å rekna at kommunesektoren bør ha eit netto driftsresultat på minst 3% av driftsinntektene for å vera reelt i balanse. Grunnen til at det ikkje er tilstrekkeleg å ha netto driftsresultat lik null er at avskrivingar ikkje inngår. I staden vert driftsrekneskapen belasta med avdrag. Sidan avskrivingane er høgare enn avdraga, må ein, for å bevara formuen, ha eit netto driftsresultat som er minst så stort som differansen mellom avskrivingar og avdrag. Rekneskapen for Hordaland fylkeskommune viser i ,9 mill. kr i avdrag og 140,1 mill. kr i avskrivingar. Om ein nyttar avskrivingar i staden for avdrag til å rekna ut eit «korrigert netto driftsresultat», får ein eit positivt resultat på 15,6 mill. kr. Dermed må ein kunna seia at fylkeskommunen framleis har rimeleg god balanse i økonomien. Svekkinga av netto driftsresultat har ikkje gått så langt at ein «tærer på formuen». Driftsutgifter og driftsinntekter sektorvis Samla driftsutgifter for fylkeskommunen auka frå 3,5 mrd. kr i 2006 til nær 3,9 mrd. kr i Utdanning er den klart største sektoren med mill. kr i driftsutgifter. Regional utvikling og kultur er sektorane som viste sterkast prosentvis vekst frå 2006 til Under regional utvikling er det teke med ei utbetaling til Hardangerbrua AS på 29,8 mill. kr. Men det har også vore god vekst i bruken av statsmidlar til regional utvikling og i utbetalingane av eigne midlar til utviklingsprosjekt. Innan kultursektoren står bruken av spelemidlar for nær halvparten av utgiftsveksten. I 2007 skjedde det ei omorganisering av ansvaret for drift og vedlikehald av dei vidaregåande skulane. Ansvaret vart sentralisert til eigedomsseksjonen. Utgifter som vart flytta frå den einskilde skule til eigedomsseksjonen (løn til driftsleiarar m.m.) utgjorde i ,1 mill. Sektorfordeling 2007 Under er vist fordelinga av brutto driftsutgifter etter sektor (Sektorfarge, sjå til høgre for grafane.) 57,4 % av brutto driftsutgifter i 2007 gjekk til vidaregåande opplæring. Samferdsel med 17,3 % er den nest største sektoren målt etter driftsutgifter. Netto driftsresultat Fellesfunk. Politiske org. og adm. Utdanning Tannhelse Regional utvikling Kultur Samferdsel Grafen viser netto driftsresultat for Hordaland fylkeskommune dei siste ti åra. Talet for 2002 korrigert for ekstraordinære føringar i samband med staten si overtaking av spesialisthelsetenesta. Årsmelding

8 ØKONOMISK OVERSYN kr. Om ein korrigerer for denne omlegginga, ville utdanningssektoren hatt ein utgiftsvekst på 8,6%. Av konkrete nye tiltak i 2007 kan nemnast pc-ar til elevane på vg1 og gratis læremidlar til vg2-elevane. Budsjettavvik Innsparingar og overskridingar fordelte seg slik på dei ulike sektorane: Negative tal viser overskriding Skatt og rammetilskot 107,9 16,1 Kultur 0,6 1,6 Utdanning 35,4 16,4 Tannhelse 0,0 0,2 Samferdsel 5,9 5,5 Regional utvikling 0,1 0,7 Politiske organ og adm. 5,5 5,3 Fellesfunksjonar m.m. 0,6 10,1 Konsesjonskraft 6,9 Lønsavsetjing og premieavvik 19,5 7,6 Momskompensasjon frå investeringar 6,0 Renter 16,3 16,5 Overskot 120,8 7,7 I skatt og rammetilskot kom det inn 16,1 mill. kr meir enn budsjettert. Dette er likevel litt mindre enn ein venta i tertialrapporten pr. august 2007, då overslaget var vel 30 mill. kr i meirinntekter. Skatteinngangen for Hordaland fylkeskommune auka med 1,5% frå 2006 til 2007, medan gjennomsnittleg skatteinngang for fylkeskommunane auka med berre 0,1%. Utdanningssektoren overskreid budsjettet med 16,4 mill. kr. Størst overskriding var det på posten for lærlingtilskot. I tillegg var det nokre skular som hadde underskot. Dei fleste skulane hadde likevel overskot, og kunne avsetja innsparde midlar til disposisjonsfond. Skulane sine disposisjonsfond auka med 7,9 mill. kr til 57,4 mill. kr. KOSTRA-tal Horda- Horda- Roga- Landet land land land eks. Oslo Finansielle nøkkeltal i prosent av brutto driftsinntekter Netto driftsresultat 7,8 1,6 3,5 4,0 Avdragsutgifter netto 1,8 2,2 1,9 2,0 Renteutgifter netto 1,0 0,9 1,2-1,1 Netto lånegjeld 42,9 47,1 48,3 41,2 Arbeidskapital 17,4 16,7 13,5 17,3 Finansielle nøkkeltal i kroner pr. innbyggjar Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Frie inntekter Netto lånegjeld Brutto driftsutg. til administrasjon og styring Fordeling av brutto driftsutgifter (prosent): Adm., styring og fellesutg. 4,2 4,6 5,7 5,9 Vidaregåande opplæring 60,1 56,8 59,2 54,4 Tannhelsetenesta 5,4 5,1 3,4 4,7 Fys. planl./kult.minne/natur/nærmiljø 2,7 3,8 2,0 2,8 Kultur 4,6 4,7 5,5 4,6 Samferdsel 16,4 17,9 19,6 18,7 Næring 2,8 2,9 1,6 4,5 Tannhelsetenesta har same ordninga som skulane. Kvart tannhelsedistrikt får avsetja overskot til disposisjonsfond. Fondsavsetjingane auka med 6,6 mill. kr til 20,5 mill. kr i Samferdsel viser overskriding på 5,5 mill. kr. Faktorar som har medverka til dette er kompensasjon til ruteselskapa for høge drivstoffkostnader, etablering av Skyss og arbeidet med å førebu konkurransjeutsetjing av ruteproduksjonen. Revisjon vart sett ut på anbod i 2007, noko som resulterte i særs låge utgifter til revisjon dette året. Kontrollorgan, som inngår under politiske organ og administrasjon i tabelloversynet, viste innsparing på 3,3 mill. kr i høve til budsjettet. Innsparinga på fellesfunksjonar (10,1 mill. kr) fordeler seg på ei rekkje postar som t.d. retrettstillingar, attføring og omstilling, felles IT-utgifter og utleige av eigedomar. Kraftprisane var låge gjennom store deler av året. Sal av konsesjonskraft gav ei nettoinntekt på 76,9 mill. kr, mot budsjetterte 100 mill. kr. 70% av inntektene skal gå til Hardangerbrua. Når inntektene vert lågare enn budsjettert, vert det avsett tilsvarande mindre til dette prosjektet. Svikten på 6,9 mill. kr, som er vist i tabellen, gjeld den delen av konsesjonskraftinntektene (30%) som vert disponert til andre tiltak enn Hardangerbrua. Pensjonskostnadene auka monaleg i Medan lønsutgiftene auka med 6,7%, viste pensjonskostnaden ein auke på 14,5%. Det var avsett 7,6 mill. kr for lite til å dekka lønsvekst og pensjonsutgifter. Momskompensasjon frå investeringar vart 6 mill. kr lågare enn budsjettert. Men her er det berre tale om ei utsetjing av inntekter som følgje av at framdrifta for nokre investeringsprosjekt har gått seinare enn lagt til grunn i budsjettet. Netto renteutgifter viste innsparing på 16,5 mill. kr, ein kombinasjon av større renteinntekter og lågare renteutgifter enn budsjettert. KOSTRA KOmmune-STat-RApportering er eit nasjonalt informasjonssystem som gjev informasjon om kommunal og fylkeskommunal verksemd. Statistisk Sentralbyrå offentleggjorde 14. mars ureviderte tal for Reviderte tal vil bli lagt ut 15. juni. I tabellen er vist nokre nøkkeltal, der Hordaland fylkeskommune vert samanlikna med Rogaland og gjennomsnittet for fylkeskommunane (utanom Oslo). Som tidlegare nemnt, vart netto driftsresultat for Hordaland fylkeskommune kraftig svekt frå 2006 til 2007, og ligg no godt under landsgjennomsnittet. Langsiktig gjeld er noko høgare enn landsgjennomsnittet. Avdraga skil seg ikkje så mykje frå gjennomsnittet, men når ein ser på renteutgifter, er det stor skilnad. Fleire fylkeskommunar har utbytte og renteinntekter som overstig renteutgiftene. Landsgjennomsnittet viser netto renteinntekt på 1,1% av brutto driftsinntekter, medan Hordaland har ei netto renteutgift på 0,9%. Arbeidskapitalen er eit mål på likviditeten. Denne må seiast å vera svært god, både for Hordaland og for landsgjennomsnittet. Hordaland fylkeskommune ligg under landsgjennomsnittet når ein ser på brutto driftsutgifter og brutto driftsinntekter per innbyggjar. Dette er ein følgje av inntektssystemet, som legg til grunn eit vesentleg høgare utgiftsbehov i Nord-Norge og Sogn og Fjordane. Når ein ser på utgifter til administrasjon og styring, ligg 8 Årsmelding 2007

9 ØKONOMISK OVERSYN Hordaland lågt. Dette er naturleg sidan Hordaland er mellom dei største fylkeskommunane. Utgiftsbehovet varierer ikkje fullt ut i takt med folketalet. Når det gjeld fordelinga av brutto driftsutgifter mellom ulike sektorar, har det skjedd ei endring frå 2006 til Skuleskyss gjekk inn under vidaregåande opplæring i 2006, men er flytta til samferdsel i Hordaland brukar ein relativt større del av budsjettet til vidaregåande opplæring, tannhelse og fysisk planlegging/kulturminne/natur/nærmiljø enn gjennomsnittet av fylkeskommunane. Ein skal vera merksam på at Hordaland fylkeskommune sine utgifter til samferdsel er reduserte som følgje av forsøksordninga for kommune. Investeringar Investeringane i eigedomar og utstyr vart litt lågare i 2007 enn i 2006, 296,2 mill. kr mot 322,2 mill. kr. Ikkje alle prosjekta har gått like raskt som ein hadde lagt til grunn i budsjettet. Investeringane i utdanningssektoren utgjer nær 60 % av totalen. Dei to prosjekta det er brukt mest midlar på i 2007 er tilbygget ved Tertnes videregående skole (39,6 mill. kr) og Nordahl Grieg videregående skole (28,4 mill. kr.) Av investeringane i samferdselsektoren er 22,5 mill. kr gått med til nytt billetteringssystem og 42,8 mill. kr er nytta på fylkesvegane. 20 mill. kr er nytta til å betala tilbake forskotteringar, i hovudsak frå kommunar. Dei to siste åra er ein relativt stor del av investeringsutgiftene vortne finansierte med fondsmidlar. Dette har resultert i at det no er lite att både av bundne og ubundne investeringsfond. I tillegg til summane som er viste i investeringsoversynet, kjem bompengeprosjekta E39 over Stord og E134 Rullestadjuvet. Hordaland fylkeskommune har teke på seg oppgåva som bompengeselskap for desse riksvegprosjekta. Balanse Balansen gjev oversyn over fylkeskommunen sine eigedelar og gjeld. Aksjar, andelar og utlån har gått ned frå 247,0 mill. kr til 69,9 mill. kr. Utlånet til Hardangerbrua AS, som ved utgangen av 2006 var på 157,2 mill. kr, er i 2007 gjort om til tilskot. I tillegg er eit utlån på 18,6 mill. kr til Lyngheisenteret sletta. Bankinnskot utgjorde ved årsskiftet 774,2 mill. kr, mot 739,9 mill. kr ved førre årsskifte. Kortsiktige fordringar utgjer 498,2 mill. kr. Likviditeten er med andre ord svært god. Hovudgrunnen til dette er at det gjennom fleire år har bygd seg opp fondsmidlar. Ulike typar fondsmidlar summerer seg til 643,3 mill. kr. Fondsmidlane kan inndelast slik: Bundne investeringsfond Ubundne investeringsfond Bundne driftsfond Disposisjonsfond 34,4 mill. kr 17,0 mill. kr 342,6 mill. kr 249,3 mill. kr Langsiktig gjeld (utanom pensjonsforpliktingar) utgjer ved utgangen av ,6 mill. kr, mot 1 957,6 i Kortsiktig gjeld var 588,3 mill. kr. Investeringsoversikt Investeringar i eigedomar/utstyr 141,3 258,5 322,2 296,2 Aksjar og utlån 22,9 21,1 72,2 4,4 Avsetjingar 24,2 19,4 62,0 10,4 Årets finansieringsbehov 188,4 299,0 456,4 311,0 Bruk av lånemidlar 105,6 116,1 187,2 161,9 Inntekt frå sal av anleggsmidlar 24,2 10,3 62,2 2,0 Motteke avdrag på utlån 5,0 Tilskot og forskotteringar m.m. 13,3 101,1 49,4 12,8 Overført frå driftsrekneskapen 22,9 31,9 62,2 41,2 Bruk av avsetjingar 22,4 39,6 95,4 88,1 Sum finansiering 188,4 299,0 456,4 311,0 Investeringsrekneskapen: Tabellen viser samla oversikt over investeringane i åra og korleis investeringane er finansierte Kultur 4,9 33,1 25,9 4,5 Utdanning 65,4 102,3 155,1 176,0 Tannhelse 3,3 9,9 11,8 11,9 Samferdsel 60,3 102,4 117,1 85,3 Politiske organ og adm. 0,1 1,5 3,6 5,0 Fellesfunksjonar 7,3 9,3 8,7 13,5 Sum 141,3 258,5 322,2 296,2 SPESIFIKASJON AV INVESTERINGAR I ANLEGGSMIDLAR: Tabellen viser korleis investeringane i åra fordeler seg etter sektor. NOTAR TIL REKNESKAPEN: Meir detaljert rekneskap og notar til rekneskapen går fram av «Rekneskap 2007 Hordaland fylkeskommune» som er trykt i eige hefte. Balansen Balanse pr Anleggsmidlar Faste eigedomar 3 652, , , ,8 Utstyr, maskiner, transportmidlar 91,9 90,9 117,4 170,0 Aksjar, andelar, utlån 219,1 237,5 247,0 69,9 Pensjonsmidlar 2 565, , , ,8 Sum anleggsmidlar 6 528, , , ,5 Omløpsmidlar Kortsiktige fordringar, m.m. 165,3 273,6 392,4 498,2 Kasse, bank 544,0 702,3 739,9 774,2 Sum omløpsmidlar 709,3 975, , ,4 SUM EIGEDELAR 7 237, , , ,9 Eigenkapital Bundne fond 303,2 382,4 449,0 377,0 Frie fond 121,4 134,9 231,1 266,3 Rekneskapsmessig mindreforbr. 11,6 65,6 120,8 7,7 Rekneskapsmessig meirforbruk 44,9 0,0 0,0 0,0 Annan eigenkapital 1 327, ,3 842,7 776,6 Sum eigenkapital 1 718, , , ,6 Gjeld Langsiktige lån 1780, , , ,6 Pensjonsforpliktingar 3 282, , , ,4 Sum langsiktig gjeld 5 063, , , ,0 Kortsiktig gjeld 456,2 508,8 451,3 588,3 Sum gjeld 5 519, , , ,3 SUM GJELD OG EIGENKAP , , , ,9 Årsmelding

10 * Kolonna viser rekneskapsmessig avvik i 2007 i høve til nettobudsjett. viser overskridingar UTDANNING Byggjer ut den digitale skulen med utstyr og kompetanse Hordaland fylkeskommune sette i 2007 inn store ressursar på å byggja ut «Den digitale skulen». Alle elevar i Vg1 vart utstyrte med berbar pc og ved alle skulane vart det bygd ut trådlaust breiband og straumuttak for massebruk av pc-ar. Ei omfattande kursing av lærarar er i gang. Ved Tertnes vidaregående skole vart eit større tilbygg teke i bruk. Utbygginga av den nye Nordahl Grieg videregående skole vart sett i gang. Fylkeskommunen sine brutto driftsutgifter til vidaregåande opplæring var i 2007 på 2 235,0 mill. kr, 134,0 mill. kr meir enn i Rekneskapen for undervisning fekk eit underskot på om lag 16,4 mill. kr. Underskotet skuldast sterk vekst i talet på lærlingar. I 2007 vart ansvaret for drift og vedlikehald av dei vidaregåande skulane sentralisert til eigedomsseksjonen og utgifter på 46,1 mill. kr følgde med. Korrigert for denne omlegginga brukte fylkeskommunen 190 mill. kr meir til opplæring i 2007 enn året før. Av dei 47 skuleeiningane hadde ni underskot, 15 gjekk i balanse og 23 kom ut med overskot og sette av 17,6 mill. kr til disposisjonsfond. Ved utgangen av 2007 hadde 37 skular i alt 57,9 mill. kr til rådvelde på fond, medan 10 skular hadde 12,7 mill. kr i akkumulerte underskot. Løn er den største utgiftsposten for skulane. Av 1 740,2 mill. kr som gjekk til drifta av dei vidaregåande skulane utgjorde løn 1 428,6 mill. kr eller 82,1 % det same som i Den digitale skulen Hausten 2007 fekk alle elevane på Vg1 eigen berbar pc. Målsetjinga var både å møta krava i Kunnskapsløftet om digital kompetanse i alle fag og utfordringane det Brutto driftsutgifter utdanning Tal i millionar kroner. Løpande prisar. Avvik* Reknesk. Reknesk. Reknesk. Reknesk. netto bud. 07 Vidaregåande opplæring Lønsutg vidareg skule 1 230, , , ,6 Utstyr og vedlh. vgs 52,5 56,0 92,2 87,0 Driftsutg vidareg skule 151,0 181,6 159,3 177,5 Overføringar vgs 33,1 2,5 46,6 47,1 Sum vidaregåande opplæring 1 467, , , ,2 14,8 Opplæring i vgs - andre 77,6 77,8 82,1 88,3 2,1 Særlege tilskott vg skular 9,3 10,6 14,3 53,9 5,7 Lærling opplæring 147,6 157,9 187,2 200,5 21,4 Spesialundervisning 51,2 51,1 66,7 62,2 2,5 Opplæring av vaksne 83,4 81,1 86,4 89,9 9,5 Sum brutto driftsutgifter 1 836, , , ,0 16,4 digitale informasjonssamfunnet gjev. For å gjennomføra denne store satsinga er det teke store tekniske løft på alle skulane med utbygging av trådlaust breiband, straumopplegg til pc-ane og kjøp av skåp til lagring av pc-ane. Infrastruktur for videokonferansar er på plass. Skulane fekk også 5 mill. kr til kjøp av anna IT-utstyr som digitale tavler og videoprosjektørar. Alle skulane nyttar læringsplattforma It s learning. Kompetanseheving for lærarar og skuleleiarar var eit satsingsområde i 2007 og held fram i Kompetansehevinga omfatta både teknisk bruk av dei digitale verktøya, organisatoriske grep for å møta utfordringane i Den digitale skulen og pedagogisk bruk av digitale verktøy. Som eit ledd i å auka kompetansen i pedagogisk bruk av digitale verktøy er SIKT-prosjektet (Satsing på IKT i skulen) vidareført i 2007/08. Fokuset her er å utvikla god undervisningspraksis i Den digitale skulen. Ordninga med e-pedagogar hevar også kompetansen innan IKT. Hordaland fylkeskommune deltek i eit fellestiltak for fylkeskommunane Norsk digital læringsarena (NOLA) for å fremja utviklinga av gratis digitale læremiddel for alle elevane i den vidaregåande skulen. Gratis læremiddel Gratis læremiddel i vidaregåande opplæring vert innført gradvis. Først for elevar i Vg2 skuleåret 2007/2008, deretter for Vg3 i 2008/2009 og for Vg1 i 2009/2010. Etter anbodsrunde vart det inngått rammeavtalar for kjøp av lærebøker og digitale læremiddel med NorliGruppen for skuleåret 2007/2008. Det vart kjøpt læremiddel for 27,3 mill. kr. Kvar skule kan sjølv velja kva læremiddel dei vil nytta i undervisninga. Lærebøkene inngår i ei utlånsordning på skulen. Alle elevane har fått nasjonalt lånekort, og skulane nyttar den sentrale bibliotekdatabasen for registrering og utlån. Fylkesbiblioteket har medverka både fagleg og praktisk når det gjeld utlånsordninga. Alle fylke og vidaregåande skular opplevde for sein levering av lærebøker hausten 2007 uavhengig av leverandør. Dette skuldast i hovudsak problem hjå distributørane og forlag som var seine med å ferdigstilla bøker. Hordaland fylkeskommune stilte på grunnlag av kontrakt krav om og fekk kompensasjon for forseinka levering. Skulebibliotek I 2007 var det ni fagbibliotekarar ved dei vidaregåande skulane. Bibliotekarane har stått for litteraturformidling og undervisning i kunnskaps- og informasjonssøk. Desse biblioteka har fungert som ein alternativ læringsarena og møteplass. Alle skulebiblioteka har teke hand om automatisert utlån av gratis lærebøker til Vg2. Evalueringa viser 10 Årsmelding 2007

11 UTDANNING Alle elevar som byrja i Vg1 ved Hordaland fylkeskommune sine vidaregåande skular hausten 2007 vart utstyrte med berbar pc. Tilsvarande opplegg skal gjennomførast dei komande åra. at det bibliotektekniske arbeidet har fungert godt, men det praktiske arbeidet med utlånsordninga tok for mykje tid i starten av skuleåret. Fylkestinget har løyvd 1 mill. kr til fleire bibliotekarar i Satsing mot fråfall Aktiviteten har vore på same nivå i 2007 med om lag 5 mill. kr til ulike tiltak som mellom anna omfatta: Styrking av rådgjevingstenesta, lærekandidatordning, støtte til hybelkoordinatorar, tiltak for minoritetsspråklege elevar, forsøk med fleksibel opplæring og einskildtiltak på skular. Eit vidareutdanningstilbod for rådgjevarar som vart gjennomført i samarbeid med Høgskolen i hadde 76 deltakarar. Samlingar for rådgjevarane i heile grunnopplæringa hadde over 700 deltakarar. Vidareutdanning i entreprenørskap heldt fram i 2007, og 27 lærarar deltok. Yrkes rettleiinga, som er eit viktig satsingsområde for å motverka feilval, er styrkt gjennom fast etablering av Senter for yrkesrettleiing frå 2008 med fem tilsette. Lærekandidatordninga er eit alternativ til full fagopplæring. Bedrifter som tek inn lærekandidatar får no eit starttilskot på kr, og resultatet er ein auke med 34 nye kontraktar i Forsøk med fleksibel opplæring starta i samarbeid med tre vidaregåande skular og NAV. Tiltaket omfattar ei prøveordning med kombinasjon skule-bedrift med utplassering i bedrift frå første skuleår, og med høve til større del av opplæringa i bedrift. Opplegget sikrar også tettare oppfølging under opplæringa. Interessa for tiltaket er stor. Det har vore ein auke i tiltaka retta mot minoritetsspråklege elevar; tiltaket med leksehjelp vart utvida. Sommarskule, i samarbeid med Røde Kors, var etablert som eit tilbod i matematikk og norsk. Forsøk med Årsmelding 2007 fadderordning er prøvd ut i fire skular, og vert evaluert våren Opplæring innan kriminalomsorga I juni 2007 vart det vedteke å leggja ned oppfølgingsklassene ved Dagskolen (Årstad vgs). Åsane videregå- Viktige utdanningshendingar 2007: Rekordmange søkjarar til vidaregåande utdanning. Alle med ungdomsrett fekk tilbod. Nesten 7 % auke i samla tal lærekontraktar Andre kull Vg1 og første kull Vg2 i skulereforma Kunnskapsløftet starta hausten 2007 Alle elevar på Vg1 utstyrt med berbar pc Gratis læremiddel innført for elevar i Vg2 Tilbygg ved Tertnes videregående skole opna Starta utbygginga av Nordahl Grieg videregående skole på Sørås 37 skular har 58 mill. kr avsett på fond Elevevaluering av lærarar gjennomført ved alle dei vidaregåande skulane Sommarskule gjennomført i samarbeid med Røde kors 11

12 UTDANNING Grafen viser utviklinga i tal elevplassar ved dei vidaregåande skulane i Hordaland fylkeskommune i åra Grunnkurs (GK) heiter frå 2006 Vg1 og Vidaregåande kurs I (VK I) heiter frå 2007 Vg2. Elevplassar GK/Vg1 VK I/Vg2 VK II ende skole fekk i oppdrag å byggja opp ei ny eining for oppfølging og utslusing av straffedømde. Avdelinga vart sett i drift i november Denne nye avdelinga satsar på eit individretta opplegg med fokus på kompetansegjevande kurs. Rekruttering av elevar skjer i tett samarbeid med kriminalomsorga og deira institusjonar. KOSTRA-tal vidaregåande opplæring Horda- Horda- Roga- Landet land land land eks. Oslo Prosent av fylkes. sine samla netto driftsutgifter 69,2 63,9 64,6 62,5 Netto driftsutg. per innbyggjar år Brutto investeringsutg. til vidareg. opplæring, per innb Prosent åringar i vidareg. opplæring 92,5 90,6 91,7 90,9 Prosent i vidareg. opplæring som er elevar 82,3 81,6 78,5 83,0 Prosent i vidareg. opplæring som er lærlingar 17,7 18,4 21,5 17,0 Prosent elevar og lærlingar i studierføreb./ allmennfagl. studieretn. 45,4 45,9 42,3 45,3 Prosent elevar og lærlingar i yrkesfagl. utdprog/studieretn. 54,6 54,1 57,7 54,7 Prosent elevar 20 år og eldre i ordinære opplæringstilbod 8,5 7,7 4,9 5,5 Prosent elevar som fekk oppfylt første ønskje til skule og kurs 75,1 82,8 83,7 85,9 Prosent lærlingar som har fått oppfylt førsteønskje 55,7 61,1 68,8 62,0 Korr bto driftsutg vidareg. opplæring per heilårsekvivalent Korr bto driftsutg til fagopplæring i arbeidslivetper lærling/lærekandidat Korr bto driftsutg til alle utdprog/studretn per ekvivalent Korr bto driftsutg studforb utdprog/allmf studretn per heilårsekvivalent Korr bto driftsutg yrkesfagl. utdprog/ studieretn per ekv Elevar per skule, fylkeskommunale skular Elevar per lærarårsverk, fylkeskommunale skular 8,4 8,1 10,5 8,3 Prosent beståtte fag- og sveineprøvar 91,5 91,1 93,6 93,4 Prosent elevar som har slutta i løpet av året, alle årssteg 4,0 4,3 4,7 4, Elevinntak I 2007 var det ein auke på 758 avgangselevar frå ungdomsskulen samanlikna med Det vart oppretta 894 nye elevplassar for å ta imot veksten. Den reelle auken i elevplassar vart likevel berre ca Hovudgrunnane er at dei private skulane tok ein del av elevveksten og at nokre kurs ikkje har nok søkjarar og vart lagde ned. Tal elevplassar som var med i fellesinntaket ved 1. inntaksomgang, var (2006: ). Tal søkjarar med ungdomsrett var ( 2006: ). Totalt melde det seg søkjarar frå Hordaland og 450 frå andre fylke, i alt (2006: ). Alle søkjarar med ungdomsrett fekk plass før skulestart. 93,5% av søkjarane frå ungdomsskulen (2006: 94,2 %) fekk plass på første kursønskjet sitt. Sett under eitt kom 88,4 % av alle søkjarane med ungdomsrett inn på første kursønskje. Den samla prosentdelen ligg lågare fordi det særleg på Vg2-nivå, er ein del kurs som er svært populære og har relativt få elevplassar i høve til søkjartalet. Grunnen til dette er at talet på elevplassar også må tilpassast behovet i næringslivet. Dei fleste søkjarane utan ungdomsrett fekk også tilbod om plass, men ein del av desse takka nei fordi tilbodet om plass kom etter skulestart. Det er sterk konkurranse, særleg innanfor studiespesialiserande utdanningsprogram, med friskulane i. Dette fører til at nokre bydelsskular slit med søkjargrunnlaget. På den andre sida er det også bydelsskular som har minst like godt søkjargrunnlag som sentrumsskulane i. Bortsett frå til to-tre sentrumsskular i viser det seg at søkjarane som hovudregel søkjer seg til næraste skule i høve til heimstaden sin. Til dømes har Knarvik vidaregåande skule større søkjargrunnlag til dei fleste av sine kurs enn mange av skulane i. Elles i fylket står også nærskulen sterkt, og det er liten «lekkasje» til bergensskulane jamvel om nokre kommunar/distrikt har sterkare søkjargrunnlag til desse skulane trass i at dei har tilbod på nærskulen. Ved bruk av målretta informasjonsmateriell og bruk av internett er talet på telefonar og personleg frammøte på inntakskontoret i inntaksperioden redusert med 40%. Dette fører til betre service og mindre ventetid for dei som tek kontakt med inntakskontoret. Tilsvarande har mange fleire teke i bruk e-post for å få svar på spørsmåla sine. Det er innført ein 24 timars svargaranti på kvardagar og 48 timar i helgane. Denne garantien vart innfridd med god margin, ikkje minst fordi kontoret fekk færre telefonar og/eller personlege frammøte. Internasjonalisering Hausten 2007 etablerte Hordaland den første vidaregåande klassen sin på kontinentet. Åtte elevar frå Askøy videregående skole reiste til Erfurt i Tyskland og tek skuleåret på Andreas Gordon Schule. Elevane tek eksamen i elektrofaga i Tyskland i mai før dei reiser tilbake for å avslutta skuleåret på Askøy. Gjennom fleire år har fylkeskommunen aktivt støtta arbeidet for å integrera entreprenørskap i undervisninga i Zambia. Lærarane på Mbala High School har fått opplæring og lærarar frå Sotra vidaregåande skule har brukt mykje tid på å presentera «learning by doing». Det har dei lukkast med, for talet på elevar som er med i entreprenørskapen har på eitt år stige frå 30 til 110. Opplæringa av dei lokale kreftene er så vellukka at ein ikkje lenger treng å bruka norske lærarar. I møte med 12 Årsmelding 2007

13 UTDANNING skulestyresmaktene i Northern Province og Luapula, vart det semje om å spreia initiativet til 10 nye skular i det nordlege Zambia. Elevevaluering av lærarar Alle elevane i fylkeskommunen sine skular fekk i skuleåret 2007/08 høve til å evaluera lærarane sine på ein anonym og strukturert måte. Evalueringa hadde som målsetjing at elevane skulle få gje ei tilbakemelding på lærarane si undervisning slik at denne eventuelt kunne verta betre. Resultata frå denne evalueringa skal vera til skuleinternt bruk. Rapport om tiltaket vart lagt fram for politikarane i juni Eksamenskontoret Eksamenskontoret arrangerer privatisteksamenar i heile fylket. I tillegg har kontoret ansvar for gjennomføring av teoretisk prøve for praksiskandidatar og lærlingar. Oppmelding til eksamen skjer via internett på Privatist- Web. I 2007 hadde eksamenskontoret ca oppmelde i ca eksamenar i om lag 500 fag. Kunnskapsløftet kompetanseutvikling Tiltaksplanen for kompetanseutvikling i Kunnskapsløftet hadde ei økonomisk ramme på i 21 mill. kr. For etterutdanning av lærarar og assistentar vart det gjennomført 110 kurs og fagsamlingar med deltakarar. Faggruppene på skulane har i 2007 også arbeidd med læreplananalyse og kriterium for elevvurdering. I yrkesopplæringa er det etablert ei ny ordning med meir praksis i arbeidslivet for elevar (prosjekt til fordjuping). I 2007 etablerte skulane eit godt samarbeid med arbeids- og næringsliv om dette. Ni referansegrupper for prosjektet skule-arbeidsliv er etablert og det er oppretta ei nettside som skal betra informasjon og samarbeid med arbeidslivet. Undersøkinga av lærlingane sitt arbeids- og læringsmiljø («Lærlinginspektøren») frå 2006 vart følgd opp i Fagopplæringskontoret gjennomførte 26 møte med lærebedrifter, lærlingar og opplæringskontor. I samband med Kunnskapsløftet er det utvikla kurs-pakker for instruktørar og prøvenemndsmedlemmer. Desse kursa vil starte opp i Leiarutviklingsprogram for dei vidaregåande skulane Leiarutviklingsprogrammet som starta i 2005 vart avslutta våren På feltet Den digitale skulen har det i samarbeid med It s learning og NTNU vorte gjennomført eit program for skuleleiarane. I samband med dette programmet har skulane utvikla IKT-strategiar for gjennomføring av Den digitale skulen. Oppfølgings- og pedagogisk-, psykologisk teneste (OT/PPT) OT/PPT har i 2007 hatt desse innsatsområda : Systemarbeid LP-modellen Psykososiale vanskar Satsing mot fråfall Eit sentralt forum i tenesta sitt arbeid er ressursteama på skulane. Eit ressursteam er eit rettleiings- og drøftingforum for pedagogiske problemstillingar. LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse) er ein strategi for å utvikla eit godt læringsmiljø og gode læringsresultat. Modellen er også ein arbeidsmåte for lærarar for å verta betre i stand til å analysera og handtera utfordringar i eigen praksis. Arbeidet med å setja i verk LP- modellen i to vidaregåande skular er starta. Tenesta har eit omfattande tverretatleg samarbeid. I siste halvdel av 2007 vart det sett i gang ein prosess på fylkesnivå for å avklara og formalisera forholdet til NAV. Noko av det mest sentrale i OT/PPT sitt arbeid er å førebyggja at ungdommar fell utanfor vidaregåande opplæring. Figuren nede på side 13 syner at tilvisingar Tal elevar Fagvanskar Psykososiale vanskar Generelle lærevanskar Lese- og skrivevanskar Åtte elevar på Vg2 elfag ved Askøy videregående skole reiste hausten 2007 til Andreas Gordon Schule i Erfurt, Tyskland, for utdanning der i perioden oktober-mai. Grafen viser utviklinga i tal elevar i vidaregåande skule tilvist til OT/PPT fordelt etter kva type vanskar elevane har. Årsmelding

14 UTDANNING Tertnes vidaregående skole, som har skifta namn frå Åsane gymnas, tok i bruk tilbygg på m 2 ved skulestart Her frå opninga av tilbygget. Utbygginga av Nordahl Grieg videregående skole på Sørås i starta med tomtearbeidet. Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg markerte igangsetjinga ved å starta gravinga 8. juni knytt til psykososiale vanskar har vore aukande sidan 2004 og vert difor ikkje eit mindre viktig satsingsområde framover. Sjølv om det er auke i tilvisingar samla sett, kan ein sjå at det systematiske arbeidet med lese- og skrivevanskar gjev resultat. Generelt legg OT/PPT vekt på å fokusera på situasjonen kring elevane i motsetnad til tidlegare då fokus meir var retta mot eleven sjølv. Fagskuleutdanning Fagskuleutdanning er korte yrkesretta utdanningar som byggjar på vidaregåande opplæring eller tilsvarande realkompetanse. Hordaland fylkeskommune tilbyr fagskuleutdanning ved fem skular. Fagskulane tilbyr utdanningar på heiltid eller deltid på skulane og/eller nettstøtta undervisning. Pr var det 547 studentar (deltids- og heiltidsstudentar). Planen «Fagskulen som regional utviklingsaktør ein strategiplan for fagskulane i Hordaland » vart sett i verk i I tråd med strategiplanen vart dei to fagskulestyra for maritime fag og tekniske fag oppløyste og samla i Hordaland fagskulestyre. Faglege råd med næringslivsrepresentantar vil vera rådgjevande organ for styret. Vaksenopplæring Fylkeskommunen har i 2007 gjennomført kompetansegjevande vidaregåande opplæring for om lag 1350 vaksne, fordelt på om lag 110 tilrettelagde/avkorta opplæringsløp. Det vert gjennomført utviklingsprosjekt i tilpassa og nettstøtta vaksenopp-læring ved Lønborg og Fusa vidaregåande skular. Oppdragsverksemd Oppdragsverksemda hadde ein samla omsetnad på 31,3 mill. kr om lag 0,8 mill. kr meir enn i Overskotet var på 5,4 mill. kr. Skulane har tradisjonelt nytta overskot frå oppdragsverksemd til vedlikehald og fornying av inventar og utstyr. Størst omsetnad var det ved maritime videregående skole 7 mill kr. Skulebygg I 2007 vart det brukt 176 mill. kr til investeringar i skulebygg. Det største prosjektet var tilbygg ved Tertnes videregående skole. Tilbygget på m 2 kosta 57,7 mill. kr. Skulen kan no ta imot 220 fleire elevar. Nordahl Grieg videregående skole på Sørås vart påbegynt i Skulen skal kunne ta imot 878 elevar. Bruttoarealet utgjer m 2. Tilbygg ved Knarvik vidaregåande skule vart starta. 14 Årsmelding 2007

15 UTDANNING Tilbygget vert på m 2 og skal gje 134 fleire elevplassar. I 2007 vart det løyvd 18 mill. kr til større ombyggingar/ mindre tilbygg. Dei største løyvingane var 12,5 mill. kr til Fyllingsdalen videregående skole. Ved Laksevåg videregående skole vart 4,8 mill kr nytta til ombygging av lokale for design og handverk og media og kommunikasjon. Fylkeskommunen sine skulebygg har eit samla areal på om lag m 2. Det vart brukt 12,6 mill. kr til ekstraordinært vedlikehald i Fagopplæring Pr var det løpande lærekontraktar i Hordaland, 282 fleire enn ved utgangen av Lærlingane fordeler seg på om lag 2000 lærebedrifter. I 2007 vart 173 nye bedrifter godkjende. I 2007 vart det arbeidd med innhald og opplegg for instruktøropplæringa og det vart utarbeidd system for kvalitetsutvikling av fag- og yrkesopplæringa. Det vart oppnemnd 169 nye prøvenemnder i desember 2007, og dei 800 nye nemndmedlemene skal kursast tidleg i I 2007 handsama fagopplæringskontoret søknader frå 1875 primærsøkjarar til læreplass (92%) av desse søkjarane vart formidla av Fagopplæringskontoret og fekk lærekontrakt. 67 av søkjarane med ungdomsrett som ikkje fekk læreplass, fekk tilbod om alternativ VKII (sluttopplæring i skule) eller allmennfagleg påbygging. Berre to av søkjarane tok imot tilbodet. I 2007 vart det godkjent 2208 nye lærekontraktar, ein auke på 2 % frå Sett i forhold til 2004 er auken på 34,7%. Kjønnsfordelinga for nye kontraktar i 2007 var 23 % kvinner og 77 % menn. I 2006 var fordelinga 25 % kvinner og 75 % menn. 64% av dei nye lærekontraktane er teikna med opplæringskontor, ein nedgang på 4% frå lærekontraktar vart heva i 277, 10 % fleire enn i Gjennomsnittleg læretid i bedrift før heving var 13 månader. Fag-/sveineprøvar og kompetanseprøvar I 2007 vart det avlagt 2469 fag- og sveineprøvar, 27% av desse prøvane vart avlagde av kvinner. Samanlikna med 2006 har det vore ein auke på avlagde prøvar med 13%. Oversikt over strykprosent på praktisk fag-/sveineprøve. Type Lærlingar 9,7 9,5 7,9 10,5 Elevar med sluttopplæring i skule (VKII) 30,6 43,3 39,7 38,5 Praksiskandidatar 8,7 7,2 8,9 5,7 I 2007 gjekk 126 lærlingar opp til 2. gongs fag-/ sveineprøve. Av desse var det 79 % som besto prøven. Moderne utstyr er viktig innan yrkesopplæringa. Slåtthaug videregående skole fekk i 2007 ein Toyotasimulator til kr frå Toyota og Jæger Automobil AS. Sunnhordland kraftlag hadde utstilling på Utdanningsmessa på Stord for å kapra lærlingar innan energimontørfaget. Her demonstrerer Ole Aleksander Hamre kva som vil vera ein del av jobben i eit slikt yrke. Kontraktar Formidla Nye lærekontr. Avlagt fagprøve Grafen viser utviklinga i tal formidla lærekontraktar, nye lærekontraktar og på avlagte fagprøvar i åra Årsmelding

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet Årsmelding 2011 Innhald Fylkesordføraren...3 Fylkesrådmannen...4 Viktige hendingar...5 Høge investeringar, rekneskap i pluss...6 Organisasjon

Detaljer

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009-2012. Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009-2012. Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009-2012 Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009-2012 Samandrag av budsjettgrunnlaget frå

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013 Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Samandrag av budsjettgrunnlaget frå 10. okt. 2013 Budsjetthandsaming: kultur-

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015... 5

Detaljer

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014. Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 4. oktober 2010

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014. Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 4. oktober 2010 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 4. oktober 2010 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Samandrag av budsjettgrunnlaget frå 4. okt. 2010 Budsjetthandsaming: kultur-

Detaljer

Årsbudsjett 2006. Økonomiplan 2006-2009. Samandrag av budsjettgrunnlaget frå 4. oktober 2005

Årsbudsjett 2006. Økonomiplan 2006-2009. Samandrag av budsjettgrunnlaget frå 4. oktober 2005 Årsbudsjett 2006 Økonomiplan 2006-2009 Samandrag av budsjettgrunnlaget frå 4. oktober 2005 Årsbudsjett 2006 Økonomiplan 2006-2009 Samandrag av budsjettgrunnlaget frå 4. okt. 2005 Tilleggsnotat (revidert

Detaljer

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012 Innleiing Årsbudsjett 2013 Hordaland fylkeskommune side 1 Innhald Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016... 3 Hovudpunkt

Detaljer

Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring

Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring Hovudutval for opplæring www.sfj.no I 2010 var det totalt 5 393 søkjarar til vidaregåande opplæring. Av desse søkte 500 til opplæring i

Detaljer

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 14. DESEMBER 2010

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 14. DESEMBER 2010 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 14. DESEMBER 2010 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettheftet... 3 ÅRSBUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014... 5 Hovudpunkt

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 BUDSJETTGRUNNLAG 9.oktober 2009 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013...4 Hovudpunkt i budsjettgrunnlaget...

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Innhald Innleiing... 4 Investeringsbudsjett... 19 Investeringar... 20 Innleiing... 20 Fellesfunksjonar... 24 Opplæring... 25 Tannhelse...

Detaljer

Årsmelding 2012 og Tilstandsrapport 2012 for vidaregåande opplæring

Årsmelding 2012 og Tilstandsrapport 2012 for vidaregåande opplæring Årsmelding 2012 og Tilstandsrapport 2012 for vidaregåande opplæring Hovudutval for opplæring www.sfj.no I 2012 var det totalt 5 429 søkjarar til vidaregåande opplæring, 4 færre enn i 2011. Av desse søkte

Detaljer

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Hordaland fylkeskommune Opplysningar som kjem fram i dokumentet er ikkje verifisert, og kan ikkje bli nytta som faktagrunnlag utan ytterlegare

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Åseral

ÅRSMELDING 2012. Åseral ÅRSMELDING 2012 Åseral e n u m m ko Innhald Årsmelding 2012... 3 Forord... 3 Rekneskapen for 2012... 4 Personal og organisasjon... 8 Folkevalde...11 Administrasjon...13 Sentraladministrasjonen...14 Rådmannskontoret...14

Detaljer

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200807511-9 Arkivnr. 545 Saksh. Heimset, Vidar Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget

Detaljer

Innhald Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert.

Innhald Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Innhald Rådmannen sine kommentarer... 3 Politisk organisering... 4 Administrativ organisering... 4 Overordna mål og måloppnåing:... 5 Administrasjon... 8 Sentraladministrasjonen... 8 Politikk... 8 Samfunnsutvikling...

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Kvam herad. Årsmelding 2003. Side 1 av 132

Kvam herad Årsmelding 2003. Kvam herad. Årsmelding 2003. Side 1 av 132 Kvam herad Årsmelding 2003 Side 1 av 132 1 VEDTAK...5 2 KOMMENTARAR, OPPSUMMERING OG FORSLAG TIL DISPONERING AV RESULTAT...6 2.1 RÅDMANNEN SINE KOMMENTARAR...6 2.1.1 Eksterne rammevilkår...6 2.1.2 Interne

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAPSRAPPORT 2011

ÅRSMELDING OG REKNESKAPSRAPPORT 2011 ÅRSMELDING OG REKNESKAPSRAPPORT 2011 Åseral kommune Innhald Årsmelding og rekneskapsrapport 2011... 3 Forord... 3 Rekneskapen for 2011... 4 Personal og organisasjon... 8 Folkevalde...11 Administrasjon...13

Detaljer

Fulldistribusjon. T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no. Kvam herad. Årsmelding 2006. www.kvam.no

Fulldistribusjon. T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no. Kvam herad. Årsmelding 2006. www.kvam.no Fulldistribusjon T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no Kvam herad Årsmelding 2006 www.kvam.no - INNHALDSLISTE 1 Kvam herad i 2006...3 1.1 Samfunn - Kommuneplan 2002-2014...3 Drift og prioriteringar...3

Detaljer

Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig.

Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig. Kvam herad Rekneskap 2006 Årsmelding 2006 Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig. www.kvam.no Side 1 av 47 1 Kvam Herad i 2006... 3 1.1 Samfunn - Kommuneplan 2002-2014...

Detaljer

Kvam herad. Årsmelding 2014. Foto: Knut Markhus. www.kvam.no

Kvam herad. Årsmelding 2014. Foto: Knut Markhus. www.kvam.no Kvam herad Årsmelding 2014 Foto: Knut Markhus www.kvam.no - 1 Innhald 1 Best med ball... 4 2 Hovudtrekk... 6 2.1 Då heile Noreg kom til bygda... 6 2.2 Medarbeidar... 6 2.3 Internkontroll og tilsyn... 9

Detaljer

Årsmelding. Modalen kommune

Årsmelding. Modalen kommune Årsmelding 2014 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 21 IKT side 28 Kulturkontoret side 29 Modalen folkebibliotek side 31 Sosialtenesta side 32 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2013/14 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 3 Lesarrettleiing... 3 Samandrag... 4 Mål og strategi... 7 Nøkkeltal... 10 Auka læringsutbytte og fullføring... 12 Auka

Detaljer

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Aukra kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Vedteke i K-sak: 132/11 og 11/12 Dato: 15.12.2011 og 09.02.2012 Innhald: Side nr. : Rådmannen sine generelle kommentarar.. 2 Kommentarar frå kommunalsjefane..

Detaljer

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel...

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel... INNHALDSOVERSYN Budsjett 2014/ Økonomiplan 2014-2017 INNHALDSOVERSYN FØREORD INNHALDSOVERSYN... BUDSJETTREGLEMENT FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem...

Detaljer