Årsrapport Verdipapirfond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2014. Verdipapirfond"

Transkript

1 Årsrapport Verdipapirfond

2

3 Innhold Bakgrunn og kort om vår investeringsfilosofi... 2 Kapitalforvaltningsmiljøet i Fondsfinans... 3 Årsberetning for... 4 Årsregnskap og balanse... 8 Noter til fondene Samlenoter (note 1 samt note 4 til note 11) Begrepsforklaringer Informasjon om fondene (note 2) Verdipapirporteføljer (note 3) Revisjonsberetning

4 Bakgrunn og kort om vår investeringsfilosofi Kapitalforvaltning ble etablert som egen virksomhet i Fondsfinans-gruppen i De første årene var det kun diskresjonær forvaltning basert på individuelle avtaler, men i 2000 ble virksomheten utvidet med fondsprodukter. I 2005 ble virksomheten for diskresjonær forvaltning solgt, og i dag omfatter virksomheten kun fondsforvaltning. Vi forvalter samlet ca 3 mrd fordelt på tre aksjefond, et kombinasjonsfond og to obligasjonsfond. Det største aksjefondet, Fondsfinans Spar, investerer i norske aksjer. I tillegg har vi to bransjefond som investerer globalt innen helse respektive energi. Kombinasjonsfondet investerer i både norske aksjer og rentebærende papirer. De to rentefondene investerer primært i norske foretaksobligasjoner. Bakgrunnen for fondsutvalget er basert på områder hvor vi har god forvalterkompetanse og forståelse samtidig som vi vurderer at det er et godt langsiktig potensiale. FONDSFINANS SOM KAPITALFORVALTER Vår forvaltning kjennetegnes ved at vi er aktive, solide og frittstående. Vår verdi orienterte aktive forvaltning innebærer at vi har store avvik fra referanseindeksen og vi har en overvekt av verdibaserte selskaper i våre fond. Vi tror vår forvaltning vil skape meravkastning for våre investorer over tid, men våre investeringer vil i perioder ha store avvik fra referanseindeksens vi måler oss mot. Vi er solide gjennom å ha en god egenkapital bak oss, vi har langsiktige eiere og vi har et meget erfarent forvalterteam. Vi er en frittstående forvalter som jobber for å skape en best mulig avkastning for våre andelseiere. Som en del av vårt sosiale engasjement støtter Fondsfinans Kapitalforvaltning Kreftforeningen og Adventskonserten til inntekt for Kirkens Bymisjon. INVESTERINGSFILOSOFI Vi er en verdiorientert, aktiv forvalter. Vi bruker vårt overordnede makrosyn på å danne oss et bilde av hvilke bransjer og regioner vi mener har best potensial fremover, for så å fundamentalt vurdere de selskaper vi ser som de beste innenfor hver enkelt bransje. Vi har egenutviklede modeller som hjelper oss i den løpende vurderingen av selskapenes relative prising og som bidrar til å bevisstgjøre oss når investeringer etter vår oppfatning er dyre eller billige. Vi har konsentrerte porteføljer både innenfor aksje- og renteforvaltningen for å ha en bevisst holdning til de posisjoner vi til enhver tid har i porteføljene. Vi legger vekt på å forstå virksomheten til de selskapene vi investerer i. Normalt vil aksjeporteføljen inneholde en overvekt av såkalte «value»-selskaper. Vi søker i vår renteforvaltning å kjenne selskapene vi investerer i fra vår aksjeforvaltning, og ser det som en styrke å ha et lite og kompakt forvaltningsteam med god kommunikasjon på tvers. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Vi er opptatt av sunne eierstyringsprinsipper («corporate governance»). Formålet med god eierstyring og selskapsledelse er å bidra til størst mulig verdiskapning i bedriftene. Vi ønsker at selskapene skal ha en reflektert aksjonær politikk, likebehandle aksjonærene, være åpne og vise samfunnsansvar. Vi investerer ikke i selskaper som medvirker til grove eller systematiske krenkelser av arbeids- og menneskerettigheter, til alvorlig miljøskade, til grov korrupsjon eller til andre grove brudd på grunnleggende etiske normer. For de utenlandske investeringene følger vi tilrådningene fra Etikkrådet for Statens Pensjonsfond Utland. 2

5 Kapitalforvaltningsmiljøet i Fondsfinans Ivar Qvist (f. 1965) Adm. direktør Qvist er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Han er videreutdannet som renteanalytiker fra NFF i Qvist kommer fra Storebrand hvor han de siste 13 år har hatt lederstillinger med ansvar for produktmiljøet. Han har tidligere jobbet i Wilh. Wilhelmsen, Norske Skog og på Oslo Børs. Han har mer enn 20 års erfaring fra finansmarkedene. Qvist begynte i selskapet i. BACKOFFICE Anne-Lise Almeland (f. 1962) Controller Almeland er utdannet siviløkonom fra NHH i Hun har tidligere vært ansatt i Aetat/ NAV. Almeland begynte i selskapet i Michael Pedersen Nyvoll (f. 1991) Økonomimedarbeider Nyvoll er økonomistudent ved Handelhøyskolen BI. Han jobber deltid og begynte i selskapet i Kristian Andre Borstad (f. 1993) Økonomimedarbeider Borstad er økonomistudent ved Handelshøyskolen BI. Han jobber deltid og begynte i selskapet i. FORVALTNING Odd Hellem (f. 1954) Investeringsdirektør Hellem er utdannet siviløkonom fra NHH i Han har videreutdanning som Autorisert Finansanalytiker (1993), Porteføljeforvaltereksamen NFF (2001) og MBA. Hellem har mer enn 30 års erfaring fra finansmarkedene. Han har tidligere vært ansatt i Kredittilsynet, Christiania Bank og Kreditkasse, Finansbanken (stifter) og Fondsfinans. Hellem begynte i selskapet i Truls Evensen (f. 1947) Porteføljeforvalter Evensen er utdannet siviløkonom fra NHH i 1972 med påbygget MBA i finans i Han har tidligere vært ansatt i Statistisk Sentralbyrå, Olje- og Energidepartementet, samt DnC og Storebrand. Evensen begynte i selskapet i COMPLIANCE Arne S. Lien (f. 1959) Compliance Lien er utdannet handelsøkonom. Han har tidligere vært ansatt i Fellesbanken, Finanshuset/FIBA, Karl Johan Fonds, Danske Securities og Fondsfinans. Lien begynte i selskapet i mai SALG/MARKEDSFØRING Mats Clarhäll (f. 1976) Salgssjef Clarhäll er utdannet siviløkonom fra Stockholms Universitet i Han har tidligere vært ansatt i Mandatum Kapitalförvaltning, Terra Secuties, Carnegie og Fondsfinans. Han er videreutdannet som autorisert Porteføljeforvalter fra NHH/NFF i Clarhäll begynte i selskapet i Marius Stendebakken (f. 1968) Salgssjef Stendebakken er utdannet Diplomøkonom fra BI og har spesialfag i selskapsrett fra Universitetet i Oslo. Han har siden 1996 jobbet med investeringsstrategi, salg og rådgivning i Delphi Fondene og Danske Bank. Stendebakken begynte i selskapet i. Tor Henrik Thorsen (f. 1982) Salgssjef Thorsen er utdannet Siviløkonom (BBA) fra University of New Brunswick, Canada. Han har videreutdanning som renteanalytiker fra NFF i. Thorsen har 8 års erfaring fra bank og finans og kommer fra stillingen som selger mot institusjonelle kunder i SEB. Thorsen begynte i selskapet høsten. Axel Aulie (f. 1976) Markedsansvarlig Aulie er utdannet siviløkonom fra Leicester University i England i Han har tidligere vært ansatt i Orkla Finans og Verdipapirsentralen. Aulie begynte i selskapet i Lasse Halvorsen (f. 1946) Porteføljeforvalter Halvorsen er utdannet Cand.act (aktuar) fra Universitetet i Oslo. Han har tidligere vært megler/meglersjef i Fellesbanken, og aksje- og obligasjons-megler i Fondsfinans. Halvorsen begynte i selskapet i

6 Årsberetning for Til tross for et kraftig fall i oljeprisen i siste kvartal, var nok et godt år for aksjeinvestorer både i Norge og internasjonalt. Oslo Børs Fondsindeks endte året opp 5,7 %. Oljeprisfallet førte til en betydelig svekkelse av norske kroner på slutten av året. Dette bidro ekstra positivt til avkastningen for norske investorer på internasjonale investeringer. Morgan Stanleys verdensindeks steg med 5,6 % i USD, mens regnet i NOK steg indeksen med hele 30,4 %. Innenfor det norske high yield markedet var det en kraftig økning i kredittpåslaget/risikopremiene i løpet av 4. kvartal. Spesielt ble selskaper innenfor oljerelatert virksomhet hardt rammet. Det norske aksjefondet Fondsfinans Spar steg 8,36 % i, og endte året 2,66 %-poeng foran referanseindeksen. Høyest avkastning i fond forvaltet av Fondsfinans Kapitalforvaltning fikk investorene i Fondsfinans Farmasi- Bioteknologi som endte året med en oppgang på 39,9%. Svakest verdiutvikling fikk Fondsfinans Energi som endte året med en nedgang på 8,9 %. Kombinasjonsfondet Fondsfinans Aktiv endte året opp 6,26 %, 2,07 %-poeng foran referanseindeksen. Det er dessuten vært å merke seg at fondet, tross sin høye andel rentebærende plasseringer, gjorde det bedre enn Oslo Børs aksjeindekser i. Den 30. april ble fondet Fondsfinans High Yield etablert. Dette fondet investerer i foretaksobligasjoner med til dels høy kredittrisiko. Den kraftige utgangen i norske kredittspreader i 4. kvartal rammet obligasjoner med lav «rating» og oljerelatert virksomhet hardt, og medførte en svak start for fondet. Begge rentefond forvaltet av selskapet endte med negativ avkastning for året som helhet. Fondsfinans Kreditt endte ned -0,96 % mens Fondsfinans High Yield i perioden fra lansering 30. april og ut året endte ned -4,59 %. Fondsfinans Kreditt skal i snitt ha minimum BB«rating» og Fondsfinans High Yield skal i snitt ha en «rating» på minimum B. FONDSFINANS SPAR BESTE NORSKE AKSJEFOND I juni ble Fondsfinans Spar kåret av det anerkjent byrået Thomson Reuters til beste norske aksjefond for resultatene i de siste 10 år (Lipper Fund Awards). Kåringen er basert på fondets gode risikojusterte avkastning. Den 31. desember var samlet forvaltningskapital i fond forvaltet av Fondsfinans Kapitalforvaltning på NOK mill., dette var en økning på 9 % i løpet av året. I hadde selskapet tegninger for tilsammen NOK 582 mill (NOK 398 mill i 2013) og innløsninger for tilsammen NOK 584 mill (NOK 405 mill i 2013). Fondene har samlet 999 kundeforhold ved årets utgang, dette er ned fra ved årets begynnelse. Nedgangen skyldes at flere distributører har valgt å gå over til en «nominee» løsning, hvorunder kundeforholdene blir samlet på en konto. INVESTERINGSFILOSOFI Fondsfinans Kapitalforvaltning er en verdiorientert, aktiv, forvalter. Vi bruker vårt overordnede makrosyn til å danne oss et bilde av hvilke bransjer og regioner vi mener har best potensial fremover samt til å gi innspill på risikonivå for enkeltinvesteringer. Dessuten vurderer vi inngående de enkelte selskapene som skal inngå i porteføljesammensetningen. Vi har egenutviklede modeller som hjelper oss i den løpende vurderingen av selskapenes relative prising, og som bidrar til å bevisstgjøre oss når investeringer etter vår oppfatning er dyre eller billige. Vi har konsentrerte porteføljer både innenfor aksje- og renteforvaltningen for å ha en bevisst holdning til de posisjoner vi til enhver tid har i porteføljene. Vi søker i vår renteforvaltning å kjenne selskapene vi investerer i fra vår aksjeforvaltning, og ser det som en styrke å ha et lite og kompakt forvaltningsteam med god intern kommunikasjon. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Vi er opptatt av sunne eierstyringsprinsipper («corporate governance»). Formålet med god eierstyring og selskapsledelse er å bidra til størst mulig verdiskapning i bedriftene. Vi ønsker at selskapene skal ha en reflektert aksjonærpolitikk, likebehandle aksjonærene, være åpne og vise samfunnsansvar. Vi forsøker å unngå å investere i selskaper som medvirker til grove eller systematiske krenkelser av arbeids- og menneskerettigheter, til alvorlig miljøskade, til grov korrupsjon eller til andre grove brudd på grunnleggende etiske normer. For de utenlandske investeringene følger vi tilrådningene fra Etikkrådet for Statens Pensjonsfond Utland. Fondsfinans Kapitalforvalting AS vil blant annet gjennom deltagelse på generalforsamlinger og ved utøvelse av stemmerett, søke å medvirke til at gode prinsipper for eierstyring og selskapsledelse etterleves. NÆRMERE OM DET ENKELTE FOND Fondsfinans Spar Fondsfinans Spar investerer hovedsakelig i norske egenkapitalinstrumenter. Minimum 80 % av kapitalen skal være investert i papirer notert på Oslo Børs. Inntil 20 % kan være investert i utenlandske egenkapitalinstrumenter, unoterte aksjer, rentebærende instrumenter eller bankinnskudd. Dog kan maksimalt 10 % være investert i unoterte papirer. Fondet har hatt en avkastning på 608 % siden etablering , og siste 10 år er avkastningen på 264 % mot en oppgang på 133 % for Oslo Børs Fondsindeks i samme periode. Fondet ble kåret av det anerkjent byrået Thomson Reuters til beste norske aksjefond siste 10 år (Lipper Fund Awards). Kåringen er basert på god risikojustert avkastning. Fondsfinans Aktiv Fondsfinans Aktiv er et kombinasjonsfond som investerer mellom 55 % og 65 % i norske aksjer og den resterende andel i rentebærende instrumenter utstedt av norske selskaper eller av selskaper med papirer notert på Oslo Børs. Det nye mandatet kom på plass per Tidligere var normal allokering 80 % i aksjer og 20 % i obligasjoner. I forvaltningen er det fokus på langsiktighet, og vi investerer hovedsakelig i selskaper hvor vi forstår verdiskapningen, hvor selskapene er relativt rimelig priset i forhold til den langsiktige inntjeningen og hvor vi har stor tro på det langsiktige potensialet. De rentebærende instrumentene har normalt minimum en BB-rating og er i selskaper vi kjenner fra vår aksjeforvaltning. Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi er et globalt bransjefond som investerer i store og ledende globale selskaper som primært er beskjeftiget med eller med vesentlig økonomisk interesse innen forskning, utvikling eller produksjon av helse relaterte produkter eller tjenester i tilknytning til dette. Avkastningen måles ikke mot noen spesiell referanseindeks. Fondet leverte en avkastning på nær 4

7 40 % i og har de siste 5 år levert en total avkastning på 156 % (20,7 % p.a.). Fondsfinans Energi Fondsfinans Alternativ Energi endret navn til Fondsfinans Energi per og utvidet dermed forvaltningsmandatet til også å omfatte alle tradisjonelle globale energiselskaper innen olje, gass og kull. Fondet kan investere i hele verdikjeden, herunder leverandører av varer og tjenester til energiproduksjon inklusiv transport av energi. Fondsfinans Kreditt Fondsfinans Kreditt er et aktivt forvaltet obligasjonsfond som investerer i et bredt utvalg av rentebærende omsettelige verdipapirer hovedsakelig utstedt av norske selskaper. Inntil 20 % kan investeres utenfor Norge, men vil da bli valutasikret til norske kroner. Kunnskap om underliggende egenkapitalinstrument brukes i utvelgelsen av renteinstrumentene som inngår i porteføljen. Den verdiveide kredittrating til fondet skal være lik eller bedre enn BB. Ingen enkeltinvesteringer skal ha rating lavere enn B- ved investerings tidspunket. Vektet gjennomsnittlig kredittdurasjon skal maksimalt være 4 år, og fondets modifiserte rentedurasjon skal være under 2 år. Fondsfinans High Yield Fondsfinans High Yield investerer i et bredt utvalg av rentebærende verdipapirer, hovedsakelig i det norske markedet. Inntil 20 % kan investeres utenfor Norge, men vil da bli valutasikret til norske kroner. Kunnskap om underliggende egenkapitalinstrument brukes i utvelgelsen av renteinstrumentene som inngår i porteføljen. Den verdiveide kredittrating til fondet skal være lik eller bedre enn B. Vektet gjennomsnittlig kredittdurasjon skal maksimalt være 5 år, og fondets modifiserte rentedurasjon skal være under 5 år. ENDRING AV VEDTEKTER I henhold til vedtak på det ekstraordinære andelseiermøtet 12. desember 2013 og godkjennelse senere fra Finanstilsynet ble følgende vedtektsendringer implementert fra 1. april : Aksjeandelen i Fondsfinans Aktiv skal ligge mellom 55 og 65 %. Vedtektene for Fondsfinans Farmasi- Bioteknologi er tilpasset bransjestandard (bransjefond helse). Investeringsmandatet for Fondsfinans Energi omfatter energi generelt. NYTT FOND LANSERT Den 30. april ble fondet Fondsfinans High Yield lansert. Fondet har en minstetegning på NOK 5. mill. 5

8 Styret i Fondsfinans Kapitalforvaltning Styreleder Erik Must er via Erik Must AS eier av Fondsfinans og Fondsfinans Kapitalforvaltning. Han er utdannet siviløkonom og fondsmegler. Styremedlem Cathrine Halle er rådgiver i eget firma, Halle & Halle AS. Med bakgrunn fra blant annet Lilleborg og IKEA har hun markedsføring som spesialområde. Hun er siviløkonom fra NHH Styremedlem Øyvin A. Brøymer driver egen virksomhet innen forretningsmessig rådgiving og investeringer innen eiendom og industri. Han er utdannet siviløkonom BI (1971) og MBA, University of Wisconsin (1974). VERDIUTVIKLING OG RISIKOPROFIL I nøkkelinformasjonen til fondene gis det et bilde av fondets risikoprofil hvor alle fond graderes fra 1 til 7 hvor et høyt tall betyr at fondet er forbundet med høyere risiko for kurssvingninger. Høyere risiko for kurssvingninger er normalt forbundet med høyere avkastningspotensial. Tallet er basert på månedlige kurssvingninger siste 5 år. Våre fond har følgende risikoprofil: Fondsfinans Spar - 6 Fondsfinans Energi - 6 Fondsfinans Aktiv - 5 Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi - 4 Fondsfinans High Yield - 4 Fondsfinans Kreditt - 3 For en nærmere oversikt over fondenes verdiutvikling og risikoprofil vises til note 2. RISIKOSTYRING Operasjonell risiko omfatter først og fremst overholdelse av investeringsrammer, inn-/utbetaling fra/til andelseiere, kursberegning av andelsverdier, motpartsrisiko og risiko for svik og økonomisk kriminalitet. Fondsfinans Kapitalforvaltning AS har etablert rutiner som skal redusere risiko for operasjonelle feil til et minimum. Dette innebærer blant annet at det er dobbelt kontroll av alle viktige funksjoner. I tillegg til ordinær revisjon er forvaltningsselskap for verdipapirfond underlagt internkontrollforskriften som innebærer en årlig særskilt risikogjennomgang av styret. Fondsfinans Kapitalforvaltning AS følger utvikling i hvert enkelt verdipapirfond løpende. Dette innebærer blant annet kontroll av eksterne og interne rammer for det enkelte fonds plasseringer. De eksterne rammene omfatter bestemmelser gitt i lover og vedtekter. De interne rammene omfatter prospektkrav og interne retningslinjer. Finansiell risiko Verdipapirfondene har finansiell risiko som er knyttet til utviklingen i de under liggende verdipapirene som inngår i de enkelte fondene. Fondene er klassifisert i samsvar med gjeldende bransjestandard utarbeidet av Verdipapirfondenes Forening. Samtlige fond er såkalte UCITS fond. Dette innebærer at fondene tilfredsstiller krav til spredning i enkeltpapirer mv. ihht. lov om verdipapirfond. Alle våre aksje- og kombinasjonsfond er aktive fond uten noen bestemte krav mht. maksimumsavvik fra vektene i eventuelle referanseindekser. De to fondene med norsk mandat er generelle fond, mens de globale fondene er bransjefond. Det er ulik risikoprofil på fondene ut fra hva som er investeringsuniverset. Aksje- og kombinasjonsfondenes plasseringer i utenlandsk valuta valutasikres ikke. Dette er i henhold til fondenes vedtekter. Finansiell risiko for disse fondene vil derfor også omfatte valutarisiko. Rentefondenes plasseringer i utenlandsk valuta vil i stor utstrekning valutasikres til NOK. Normalt vil det rulleres månedlige valutaterminer for å sikre valutaeksponeringen. Vedtektene til våre aksje- og kombinasjonsfond åpner for handel i derivater i et begrenset omfang. I ble det ikke handlet derivater, og ved årsskiftet var det ingen utstedte eller kjøpte opsjoner i regnskapet for fondene. Videre kan fondene plassere inntil 10 % i unoterte egenkapitalinstrumenter. Adgangen til plassering i unoterte verdipapirer har vært benyttet i svært begrenset grad. FONDSFINANS KAPITALFORVALTNING AS Fondsfinans Kapitalforvaltning AS er forretningsfører og forvalter for verdipapirfondene Fondsfinans Aktiv, Fondsfinans Spar, Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi, Fondsfinans Energi, Fondsfinans Kreditt og Fondsfinans High Yield. Virksomheten drives i Haakon VIIs gate 2 i Oslo. Fondsfinans Kapitalforvaltning AS er heleid av Erik Must AS. Enkelte støttefunksjoner er outsourcet til Erik Must AS. Fondsfinans Kapitalforvaltning AS ble omdannet fra ASA til AS 4. desember. Danske Bank AS er depotmottager for alle fondene. Verdipapirsentralen fører fondenes andelseierregistre. 6

9 Arbeidsmiljøet i forvaltningsselskapet er godt. Ved utgangen av var det 12 ansatte i forvaltningsselskapet, herav en kvinne og elleve menn. Selskapets virksomhet har i seg selv svært liten innvirkning på det ytre miljøet. Det er et mål å øke forvaltningskapitalen. Samlede driftsinntekter i Fondsfinans Kapitalforvaltning endte på 32,2 mill. i, opp fra kr 28,3 mill. i Årets driftsresultat ble på NOK 7,5 mill Selskapets aksjekapital var NOK 10,6 mill. og bokført egenkapital var kr 28,3. mill pr. 31. desember. Kapitalen er plassert i bank og egne fond. Egenkapitalen er således utsatt ved svingninger i aksjemarkedene. Eier Erik Must AS sitt konsernregnskap viste per en bokført egenkapital på NOK 2.3 milliarder. FORTSATT DRIFT Styret bekrefter at forvaltningsselskapet og de forvaltede verdipapirfond har en sunn finansiell stilling. Styret bekrefter at det er grunnlag for videre drift. DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT Styrets forslag til anvendelse av årsresultat er vist under det enkelte fonds resultatregnskap. FREMTIDSUTSIKTER Det forventes at den økonomiske veksten i verden blir noe høyere i 2015 enn i. OECD forventer i sin siste rapport en global vekst på 3,5 % i 2015 mot anslått 3,3 % i. Dette er en vekst omtrent på normalen i forhold til de siste årene. Den amerikanske økonomien er i god vekst, og det forventes at den Amerikanske sentralbanken (FED) kommer til å begynne forsiktig med rentehevninger i løpet av året. Europa er preget av lav vekst og høy arbeidsløshet, spesielt i de sørlige landene. Rentene både i den korte og lange enden av rentekurven er nær null, og den Europeiske Sentralbanken (ECB) har besluttet et betydelig tilbakekjøpsprogram av obligasjoner for å stimulere økonomien. Med en halvering av oljeprisen i løpet av de siste månedene av, øker usikkerheten rundt norsk økonomi. Det var allerede før oljeprisfallet forventet en lavere investeringsaktivitet i oljeindustrien, men det kraftige fallet i oljeprisen forventes å redusere investeringsaktiviteten ytterligere. En svak norsk krone vil kunne gi et positivt bidrag for deler av den eksportrettede industrien, og vil kunne bidra til en nødvendig omstilling av norsk økonomi til å bli mindre oljeavhengig. En svakere NOK forventes å gi økende importert inflasjon i løpet av Norges Bank valgte i desember å redusere styringsrenten fra 1,5 % til 1,25 %, og det forventes ytterligere 1-2 nedjusteringer til i løpet av Det er en risiko for at de lave rentene kan bidra til en overoppheting av boligmarkedet Gitt det makrobildet vi ser tror vi på et moderat positivt aksjemarkedet i Vi forventer at vi vil se økende svingninger i markedet i løpet av året. Styremedlem Cathrine Ulrichsen er utdannet eiendomsmegler BI 1997 og diplommarkedsfører NMH Styremedlem Øyvind B. Kristiansen er daglig leder i Fred. Olsen & Co.s Pensjonskasse. Han er sivil økonom fra Heriot-Watt University (1989) og MSc fra City University (1990). Oslo, 4. mars 2015 Styret i Fondsfinans Kapitalforvaltning AS Erik Must Styrets leder Cathrine Ulrichsen Aksjonærvalgt Cathrine Halle Aksjonærvalgt Øyvind B. Kristiansen Andelseiervalgt Øyvin A. Brøymer Andelseiervalgt Ivar Qvist Adm. direktør 7

10 Årsregnskap Resultatregnskap Fondsfinans Spar Fondsfinans Aktiv Fondsfinans Farmasi- Bioteknologi Resultatregnskap Note Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Norske utbytter Utenlandske utbytter Gevinst (tap) ved realisasjon ( ) Netto endring urealiserte kursgevinster (-tap) 3 ( ) ( ) Andre porteføljeinntekter (kostnader) Porteføljeresultat Forvaltningsinntekter og -kostnader mv. Provisjonsinntekter fra tegning/innløsning Kostnader ved salg og innløsning av andeler Fast Forvaltningsprovisjon 9 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Resultatavhengig forvaltningsprovisjon ( ) ( ) Andre inntekter Andre kostnader 10 (97 296) (96 751) (25 006) (17 752) (9 684) (15 274) Forvaltningsresultat ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Resultat før skattekostnad Skattekostnad (4 644) ( ) ( ) Årsresultat Anvendelse av årsresultat (dekning av tap) Netto utbetalt til andelseierne i året Reinvestert nye andeler Overført til/fra opptjent egenkapital Sum anvendelse av årsresultat Fondsfinans Energi Fondsfinans Kreditt High Yield Resultatregnskap Note Porteføljeinntekter og -kostnader Renteinntekter Norske utbytter Utenlandske utbytter Gevinst (tap) ved realisasjon ( ) ( ) ( ) Netto endring urealiserte kursgevinster (-tap) 3 ( ) ( ) ( ) Andre porteføljeinntekter (kostnader) 0 0 ( ) 0 ( ) Porteføljeresultat ( ) ( ) ( ) Forvaltningsinntekter og -kostnader mv. Provisjonsinntekter fra tegning/innløsning Kostnader ved salg og innløsning av andeler Fast Forvaltningsprovisjon 9 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Resultatavhengig forvaltningsprovisjon 9 ( ) ( ) Andre inntekter Andre kostnader 10 (20 727) (5 303) (11 217) (9 054) (5 100) Forvaltningsresultat ( ) ( ) ( ) ( ) Resultat før skattekostnad ( ) ( ) ( ) Skattekostnad 11 (34 334) (17 148) Årsresultat ( ) ( ) ( ) Anvendelse av årsresultat (dekning av tap) Netto utbetalt til andelseierne i året Reinvestert nye andeler Overført til/fra opptjent egenkapital ( ) ( ) ( ) Sum anvendelse av årsresultat ( ) ( ) ( ) 8

11 Årsregnskap Balanse pr. 31. desember Fondsfinans Spar Fondsfinans Aktiv Fondsfinans Farmasi- Bioteknologi Balanse Note Eiendeler Fondets verdipapirportefølje Aksjer Obligasjoner Sertifikater Valutaterminer Fordringer Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital til pålydende 6, Overkurs/underkurs ( ) ( ) Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsatt til utbetaling til andelseiere Annen gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Garantiforpliktelser Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Fondsfinans Energi Fondsfinans Kreditt High Yield Balanse Note Eiendeler Fondets verdipapirportefølje Aksjer Obligasjoner Sertifikater Valutaterminer Fordringer Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital til pålydende 6, Overkurs/underkurs 6 ( ) ( ) Opptjent egenkapital 6 ( ) ( ) ( ) ( ) Sum egenkapital Gjeld Avsatt til utbetaling til andelseiere Annen gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Garantiforpliktelser Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen 4. mars 2015 Styret i Fondsfinans Kapitalforvaltning AS Erik Must Styrets leder Øyvind B. Kristiansen Andelseiervalgt Øyvin A. Brøymer Andelseiervalgt Cathrine Halle Aksjonærvalgt Cathrine Ulrichsen Aksjonærvalgt Ivar Qvist Adm. direktør 9

12 Noter til fondene Samlenoter NOTE 1: REGNSKAPSPRINSIPPER OG DEFINISJONER Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og forskrift om årsregnskap for verdipapirfond av Prinsipper for regnskapsmessig behandling av finansielle instrumenter Alle finansielle instrumenter, som aksjer, obligasjoner og sertifikater, vurderes til virkelig verdi (markedsverdi). I henhold til vedtektene skal skattbart overskudd i rentefondet utdeles til andelseierne. Overskuddet består av netto avkastning av renter fratrukket omkostninger med tillegg/fradrag for realiserte kursgevinster/-tap. NOTE 2: INVESTERINGSSTRATEGI, FINANSIELL MARKEDSRISIKO OG AVKASTNING Se «Årsberetning for» og «Informasjon om fondene» (side 4-7 og side 13-18). Prinsipper for fastsettelse av virkelig verdi Norske verdipapirer er vurdert til markedskurs pr Obligasjoner og sertifikater verdsettes basert på kurser fra Nordic Bond Pricing (NBP). I papirer der NBP ikke stiller priser samt for unoterte aksjer fastsettes verdsettelsen etter siste omsetningskurs, verdivurderinger foretatt av meglerforbindelser og interne verdivurderinger. Handelsdato benyttes for periodisering av inngåtte, ikke oppgjorte transaksjoner. NOTE 3: VERDIPAPIRPORTEFØLJE Se «Verdipapirportefølje» (side 20-25). NOTE 4: FINANSIELLE DERIVATER Finansielle derivater vurderes til virkelig verdi (markedsverdi). Ved årsskiftet var det ingen utstedte eller kjøpte opsjoner i regnskapene for fondene. Verdipapirer i utenlandsk valuta er vurdert til gjeldende markeds- og valutakurs ved tidspunkt for kursfastsettelse Prinsipper for beregning av realiserte kursgevinster/kurstap For aksjefond benyttes gjennomsnittlig anskaffelsesverdi for å finne realiserte kursgevinster/kurstap ved avhendelse av aksjer. For rentefond skal FIFOprinsippet benyttes. NOTE 5: VERDIPAPIRPORTEFØLJENES OMLØPSHASTIGHET OG KURTASJE TIL MEGLERE Omløpshastigheten er beregnet ved å summere alle kjøp og salg av finansielle instrumenter dividert med 2, fratrukket netto tegning i fondet, og deretter dividert med periodens gjennomsnittlige investerte kapital. Kjøp og salg av evt. statssertifikater er imidlertid ikke inkludert da dette er å anse som alternativ plassering av likviditet. Prinsipper for regnskapsmessig behandling av transaksjonskostnader Transaksjonskostnader i form av kurtasje ved kjøp og salg av verdipapirer tillegges kostpris ved kjøp og kostnadsføres i fondet ved salg. Prinsipper for regnskapsmessig behandling av utdelinger til andelseierne Alle utdelinger til andelseierne behandles som overskuddsdisponeringer iht. forskrift om årsregnskap for verdipapirfond. Utdeling fra rentefond regnskapsføres ved at reinvesteringer føres som nye andeler i fondet i regnskapsåret. Fond Omløpshastighet Kurtasje til meglere Fondsfinans Spar 0, Fondsfinans Aktiv 1, Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi 0, Fondsfinans Energi 1, Fondsfinans Kreditt 0,96 0 Fondsfinans High Yield 0,38 0 NOTE 6: EGENKAPITAL Fondsfinans Spar Fondsfinans Aktiv Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi Fondsfinans Energi Fondsfinans Kreditt Fondsfinans High Yield Egenkapital pr Årsresultat Tegninger Innløsninger = Egenkapital pr NOTE 7: ANDELER Fond Innløsningskurs pr. andel Antall utstedte andeler Fondsfinans Spar 5 522, , , , , ,4753 Fondsfinans Aktiv , , , , , ,7823 Fondsfinans Farmasi Bioteknologi , , , , , ,5687 Fondsfinans Energi 2 094, , , , , ,2750 Fondsfinans Kreditt , , , ,8609 Fondsfinans High Yield 9 334, ,9134 Innløsningskursen er beregnet ut fra netto andelsverdi pr

13 NOTE 8: PROVISJONSINNTEKTER FRA TEGNING OG INNLØSNING AV ANDELER Provisjonsinntekter fra tegning og innløsning ble fjernet i For å sikre verdiene til de eksisterende andelseierne ble det samtidig innført sving prising slik at fondet tilføres midler for å dekke transaksjonskostnadene i forbindelse med andelseiere som går inn eller ut av fondet. Fondsfinans Kreditt og Fondsfinans High Yield praktiserer imidlertid ikke svingprising og har et gebyr ved tegning som er en inntekt til fondet. Fond Fondsfinans Aktiv og Fondsfinans Spar Fondsfinans Farmasi Bioteknologi og Fondsfinans Energi Tegningsprovisjon - kurtasje Innløsningsprovisjon - kurtasje Forvaltningsprovisjon p.a Minsteinnskudd ingen ingen *1,0 % kr ingen ingen **1,0 % kr Fondsfinans Kreditt 0,25% 0% 0,35% kr Fondsfinans High Yield 0,25% 0% 0,35% kr * Evt. differensiert forvaltningsprovisjon kommer til fradrag i denne satsen (se beskrivelse under note 9). ** Evt. resultatavhengig forvaltningsprovisjon kommer i tillegg til denne satsen (se beskrivelse under note 9) NOTE 9: FORVALTNINGSPROVISJON Forvaltningsselskapet, Fondsfinans Kapitalforvaltning AS, belaster fondene med en fast daglig forvaltningsprovisjon basert på fondets formue ihht. vedtektenes 12. Den faste forvaltningsprovisjonen utgjør inntil 1,0 prosent p. a (jfr. tabell under note 8). Differensiert forvaltningsprovisjon For verdipapirfondene Fondsfinans Spar og Fondsfinans Aktiv er det i beregnet en differensiert forvaltningsprovisjon til andelseierne etter en trappetrinnsmodell. Se vedtektenes 12 for en nærmere beskrivelse av hvert enkelt fonds modell. Den differensierte forvaltningsprovisjonen utbetales fra forvaltningsselskapet til andelseierne som nye andeler i fondet, dersom ikke annet er avtalt. Resultatavhengig forvaltningsprovisjon For verdipapirfondene Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi og Fondsfinans Energi beregnes det en resultatavhengig forvaltningsprovisjon etter følgende metode: Ved en prosentvis større verdiøkning enn 2,5 prosent i kvartalet tilsvarende 10 prosent p.a, vil forvaltningsselskapet beregne seg 10 prosent provisjon av verdiøkningen utover 10 prosent p.a. Den resultatavhengige provisjonen beregnes daglig og avsettes kvartalsvis når resultatkravet inntreffer. Beregningen blir utført etter high watermark -prinsippet. High watermark -prinsippet betyr at det kun kan belastes resultatavhengig forvaltningsprovisjon dersom avkastningen for det aktuelle kvartal er på et høyere nivå enn fondet er belastet for tidligere i kalenderåret. Dessuten må, som nevnt, de kvartalsvise kravene være innfridd. Det er beregnet resultatavhengig provisjon i begge fond i. Alle kostnader til forvaltning av fondet, bortsett fra transaksjonsdrevne kostnader og kostnader forbundet med tegning og innløsning av andeler, er inkludert i ovennevnte prosentsatser. NOTE 10: ANDRE KOSTNADER I posten andre kostnader inngår depot- og kontoholdsgebyr til depotmottaker, Danske Bank. Det er kun de transaksjonsbaserte gebyrene som belastes verdipapirfondene. Den verdibaserte godtgjørelsen belastes i sin helhet forvaltningsselskapet, Fondsfinans Kapitalforvaltning AS. De transaksjonsbaserte gebyrene beløper seg fra NOK 70 for norske verdipapirer inntil NOK 250 for utenlandske verdipapirer. Fond Depotgebyr Fondsfinans Spar Fondsfinans Aktiv Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi Fondsfinans Energi Fondsfinans Kreditt Fondsfinans High Yield NOTE 11: SKATTEKOSTNAD Kursgevinst/tap ved realisasjon av aksjer i verdipapirfond er ikke skattepliktig/ fradragsberettiget i henhold til fritaksmodellen og særregler for verdipapirfond. Dette gjelder også aksjeutbytte mottatt fra selskaper innenfor EU/EØS, likevel skal 3 prosent av utbytter fra selskaper innenfor EU/EØS inntektsføres. Dette medførte ingen skatt i våre aksjefond for. Skattekostnaden knytter seg til kildeskatt på utenlandsk utbytte mottatt fra selskaper hjemmehørende utenfor EØS. All inntekts- og formuesbeskatning i rentefond skjer på andelseierens hånd ved at rentefond utdeler hele sitt skattepliktige resultat til andelseierne. Andelseiere som er skattepliktige til Norge vil måtte betale 27% skatt av samlet utdeling fra fondet i løpet av et regnskapsår. Ligningsverdien av andelene settes til 100% av markedsverdien av andelene pr. 1. januar i ligningsåret. Fondene betaler ikke formueskatt. 11

14 Begrepsforklaringer Information Ratio (IR) er et statistisk mål som angir i hvor stor grad fondet får betalt for de posisjoner som forvalter tar ved å avvike fondets sammensetning fra referanseindeksen. Information Ratio beregnes ved å dividere fondets Standardavvik benyttes som risikomål for fondene. Standardavviket differanseavkastning på tracking error. En positiv IR viser at forvalter har gjort beskriver hvor mye en avkastningsserie har avveket fra gjennomsnittsavkast- bra investeringsvalg. Negativ IR viser at fondet har en lavere avkastning enn ningen over en gitt tidsperiode. Standardavviket er beregnet på månedlige referanseindeks. avkastningstall og annualisert. Sharpe Ratio er et risikojustert avkastningsmål som forteller hvor mye Tracking error (eller relativ volatilitet) er et statistisk mål som uttrykker avkastning fondet og referanseindeksen har gitt i forhold til risikoen, målt sannsynligheten for at fondets avkastning vil avvike fra referanseindeksens ved standardavviket. Dette forholdet kan derfor benyttes til å sammenligne avkastning. Tracking error beregnes som standardavviket til differansen mel- investeringer med ulikt risikonivå. Jo høyere Sharpe Ratio, desto høyere er lom fondets avkastning og referanseindeksens avkastning. Jo høyere tracking den risikojusterte avkastningen. Sharpe ratio beregnes ved å dividere fondets error, jo større er sannsynligheten for at fondets avkastning vil avvike fra akkumulerte avkastning minus risikofri rente i perioden på fondets standard referanse indeksen. avvik i samme periode. 12

15 Note 2 Informasjon om fondene Fondsfinans Spar INVESTERINGSSTRATEGI Fondet søker å oppnå høyere avkastning enn det norske aksjemarkedet på Verdipapirfondet Fondsfinans Spar - vs Oslo Børs Fondsindeks Verdiutvikling siste 5 år ( ) lang sikt. Fondets referanseindeks er Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX). Investeringsstrategien er å ha en sammensatt norsk portefølje hovedsakelig bestående av aksjer og egenkapitalbevis notert på Oslo Børs. Porteføljens sammensetning vil reflektere forvaltningsselskapets langsiktige forventninger for de aktuelle selskaper og vil således kunne avvike betydelig fra referanseindeksens sam- 60 % 40 % Fondsfinans Spar OSEFX mensetning. Fondet kan investere i egenkapitalinstrumenter notert på Oslo Børs, unoterte egenkapitalinstrumenter og bankinnskudd. Minimum 80 prosent 20 % av fondets eiendeler skal være plassert i egenkapitalinstrumenter notert på Oslo Børs. Fondet kan investere inntil 20 prosent i utenlandske egenkapital- 0 % instrumenter. Inntil 10 prosent av fondets eiendeler kan plasseres i unoterte egenkapitalinstrumenter utstedt av selskaper som både er registrerte og skattepliktige til Norge, se forøvrig vedtektenes 5. Inntil 20 prosent av fondets 20 % eiendeler kan plasseres som innskudd i bank. Fondsfinans Kapitalforvaltning AS kan på vegne av fondet inngå opsjons- og terminkontrakter. Fondet kan ikke Bransjevis fordeling Fondsfinans Spar foreta opsjons- og terminhandel som medfører at fondet eksponerer mer enn 100 prosent av andelskapitalen for markedsrisiko, se for øvrig vedtektenes 4. Fondet vil normalt ikke utbetale utbytte til andelseierne. Informasjonsteknologi 5,2 % Forsyning 0,3 % Kontanter 0,2 % Kontanter Forsyning FAKTA OM FONDET Etableringsdato Fondstype Aksjefond Finans Energi 26,3 % 22,0 % Informasjonste Netto andelsverdi pr ,96 Forvaltningskapital pr kr. 2115,4 mill Finans Minsteinnskudd kr Referanseindeks Oslo Børs Fondsindeks Helsevern Helsevern RISIKOMÅL Som risikomål for fondet benyttes standardavvik. Standardavviket beregnes vanligvis på årlig basis basert på fondets månedsavkastning. Standardavviket 2,3 % Forbruksvarer 9,4 % Industri 9,4 % Materialer 22,6 % Konsumvarer Forbruksvarer sier dermed noe om fondets verdisvingninger over en periode på 12 måneder. Bransjevis fordeling Oslo Børs Fondsindeks Industri AVKASTNING OG RISIKO År Fondsfinans Spar Oslo Børs Fondsindeks Avkastning Standardavvik Avkastning Standardavvik 8,4 % 9,0 % 5,7 % 8,4 % ,4 % 9,8 % 24,2 % 10,5 % ,5 % 18,6 % 20,7 % 15,4 % ,2 % 20,9 % -18,8 % 19,0 % ,0 % 25,2 % 22,3 % 25,0 % ,2 % 21,4 % 70,1 % 22,8 % Siden oppstart 608,3 % 22,1 % 389,7 % 22,9 % Finans 17,4 % Informasjonsteknologi 2,6 % Telekom 9,1 % Forsyning 0,2 % Energi 24,4 % Materialer Forsyning Energi Telekom Informasjonste Finans Helsevern NØKKELTALL (JFR. BEGREPSFORKLARINGER) Siste 3 år Siste 5 år 0,3 % Konsumvarer Materialer 13,7 % Helsevern Tracking error 6,4 % 6,3 % Information Ratio -0,79-0,48 Sharpe Ratio 0,3 0,16 Sharpe Ratio OSEFX 0,36 0,17 10,8 % Forbruksvarer 11,2 % Industri 7,4 % Konsumvarer Forbruksvarer 10 største investeringer i egenkapitalinstrumenter Industri Norsk Hydro Yara Marine Harvest Storebrand Opera Software Borregaard Dnb Det norske oljeselskap PGS W Wilhelmsen 8,9 % 8,9 % 5,4 % 5,1 % 4,9 % 4,8 % 4,7 % 4,1 % 4,0 % 3,1 % Materialer Energi 13

16 Fondsfinans Aktiv INVESTERINGSSTRATEGI Fondet er et kombinasjonsfond som endret mandat fra Nytt mandat tilsier at det skal investeres mellom 55% og 65% i norske aksjer og den resterende andel i rentebærende instrumenter utstedt av norske selskaper eller av selskaper med papirer notert på Oslo Børs. Tidligere mandat hadde en 80/20 fordeling og OSEFX som rereanseindeks. Nytt referanseindeks er 60% OSEFX og 40% ST1X. I forvaltningen er det fokus på langsiktighet, og vi investerer hovedsakelig i selskaper hvor vi forstår verdiskapningen, hvor selskapene er relativt rimelig priset i forhold til den langsiktige inntjeningen og hvor vi har stor tro på det langsiktige potensialet. De rentebærende instrumentene har normalt minimum en BB-rating og er i selskaper vi kjenner fra vår aksjeforvaltning. Fondet kan også inneha inntil 20 % i kontanter. Fondsfinans Kapitalforvaltning AS kan på vegne av fondet inngå opsjons- og terminkontrakter. Fondet kan ikke foreta opsjons- og terminhandel som medfører at fondet eksponerer mer enn 100 prosent av andelskapitalen for markedsrisiko, se for øvrig vedtektenes 4. Fondet vil ikke påta seg valutarisiko. Fondet vil normalt ikke utbetale utbytte eller rente til andelseierne. Verdipapirfondet Fondsfinans Aktiv - vs Oslo Børs Fondsindeks Verdiutvikling siste 5 år ( ) 60 % 40 % 20 % 0 % -20 % Fondsfinans Aktiv OSEFX Bransjevis fordeling Fondsfinans Aktiv Kontanter 5,9 % Energi 8,2 % 2015 Kontanter FAKTA OM FONDET Etableringsdato Fondstype Kombinasjonsfond Netto andelsverdi pr ,10 Forvaltningskapital pr kr. 64,6 mill Minsteinnskudd kr Referanseindeks 60 % OSEFX / 40 % ST1X Sertifikater og obligasjoner 33,2 % Materialer 22,8 % Varer, forsyning og helsevern Sertifikater o Forsyning Informasjons Finans RISIKOMÅL Som risikomål for fondet benyttes standardavvik. Standardavviket beregnes på årlig basis basert på fondets månedsavkastning. Standardavviket sier dermed noe om fondets verdisvingninger over en periode på 12 måneder. Informasjonsteknologi 5,4 % Bransjevis fordeling Oslo Børs Fondsindeks Finans 19,3 % 6,6 % Helsevern Konsumvare AVKASTNING OG RISIKO År Fondsfinans Aktiv Oslo Børs Fondsindeks Avkastning Standardavvik Avkastning Standardavvik 6,3 % 4,3 % 5,7 % 8,4 % ,9 % 7,76 % 24,2 % 10,50 % ,1 % 15,3 % 20,7 % 15,4 % ,6 % 17,0 % -18,8 % 19,0 % ,5 % 20,6 % 22,3 % 25,0 % ,2 % 17,2 % 70,1 % 22,8 % Siden ,1 % 19,3 % 399,1 % 22,9 % Helsevern 0,3 % Telekom 9,1 % Informasjonsteknologi 2,6 % Finans 17,4 % Forsyning 0,2 % Energi 24,4 % Varer, forsyn Forsyning Industri Telekom Materialer Informasjon Energi Finans Helsevern NØKKELTALL (JFR. BEGREPSFORKLARINGER) Siste 3 år Siste 5 år Tracking error 6,3 % 6,3 % Information Ratio -3,26-2,93 Sharpe Ratio 0,28 0,12 Sharpe Ratio OSEFX 0,36 0,17 Konsumvarer 10,8 % Forbruksvarer 11,2 % 10 største investeringer i egenkapitalinstrumenter Materialer 13,7 % Industri 7,4 % Konsumvare Forbruksvare Industri * Samtilge nøkkeltall er basert på Oslo Børs Fondsindeks tross at fondet byttet referanseindeks Yara Borregaard 4,7 % 4,3 % Materialer Norsk Hydro 4,3 % Energi Opera Software 4,1 % Marine Harvest 4,0 % Storebrand 3,8 % Dnb 3,4 % W Wilhelmsen 3,2 % Sparebank 1 SMN 3,2 % Det norske oljeselskap 3,1 % 14

17 Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi INVESTERINGSSTRATEGI Fondet investerer i store og ledende globale selskaper som primært er beskjeftiget med eller med vesentlig økonomisk interesse innen forskning, utvikling eller med vesentlig økonomisk interesse innen forskning, utvikling eller produksjon av helserelaterte produkter eller tjenester i tilknytning til dette. Fondet har også eksponering mot noen mindre nordiske selskaper. Fondet passer en investor som tror de store demografiske endringer som skjer, med høyere levealder, rikere befolkninger og mer bruk av helseprodukter, vil kunne bidra positivt i en portefølje. Investeringer i fremmed valuta blir ikke valutasikret. Inntil 20 prosent av fondets eiendeler kan plasseres som innskudd i bank. Fondsfinans Kapitalforvaltning AS kan på vegne av fondet inngå opsjons- og terminkontrakter. Fondet kan ikke foreta opsjons- og terminhandel som medfører at fondet eksponerer mer enn 100 prosent av andelskapitalen for markedsrisiko, se for øvrig vedtektenes 4. Fondet vil normalt ikke utbetale utbytte eller rente til andelseierne. Verdipapirfondet Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi Verdiutvikling siste 5 år ( ) 190 % 170 % 150 % 130 % 110 % 90 % 70 % 50 % 30 % 10 % -10 % Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi Bransjevis fordeling for Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi FAKTA OM FONDET Etableringsdato Fondstype Bransjefond, Helse Netto andelsverdi pr ,78 Forvaltningskapital pr kr. 280,1 mill Minsteinnskudd kr Referanseindeks Ingen Medisinsk utstyr og diagnostika 27,8 % Helsetjenester 32,4 % Medisinsk Kontanter Farmasi Bioteknol RISIKOMÅL Som risikomål for fondet benyttes standardavvik. Standardavviket beregnes vanligvis på årlig basis basert på fondets månedsavkastning. Standardavviket sier dermed noe om fondets verdisvingninger over en periode på 12 måneder. Kontanter 5,4 % Bioteknologi 1,9 % Farmasi 32,5 % Helsetjen AVKASTNING OG RISIKO* År Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi Avkastning Standardavvik 39,9 % 8,3 % ,8 % 6,8 % ,5 % 9,7 % ,8 % 11,9 % ,3 % 7,9 % ,9 % 13,2 % Siden ,6 % 12,9 % Valutaeksponering i Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi NOK 10,4 % DKK 1,6 % SEK 9,8 % NOK CHF DKK SEK Fondet valutasikrer ikke sine investeringer og andelsverdiene påvirkes således av valutasvingninger. Fondsfinans Farmasi Bioteknologi hadde ved årsskiftet en utenlandsandel på 89,6 prosent. Utenlandsandelen fordeler seg på 60,2 prosent USD, 18 prosent EUR, 9,8 prosent SEK og 1,6 prosent DKK. Eksponeringen på 10,4 prosent av fondets verdi mot NOK er fordelt på 5,4 prosent kontanter og 5 prosent aksjer. EUR 18,0 % 10 største investeringer i egenkapitalinstrumenter USD 60,2 % EUR USD NØKKELTALL (JFR. BEGREPSFORKLARINGER)* Siste 3 år Siste 5 år Sharpe Ratio 0,87 0,53 * Fondet har ingen referanseindeks. Det er derfor ikke mulig å oppgi avkastning, standardavvik og Sharpe Ratio for referanseindeksen, samt tall som Tracking error og Information Ratio. Bayer Amerisourcebergen Sanofi Express Scripts Holding United Health Group Anthem Baxter Philips Electronics Zimmer Holdings Abbott Laboratories 4,4 % 4,3 % 4,2 % 4,1 % 4,1 % 4,0 % 3,9 % 3,9 % 3,6 % 3,6 % 15

18 Fondsfinans Energi INVESTERINGSSTRATEGI Fondet endret mandat fra Alternativ Energi til å inkludere energi generelt. Fondet investerer i selskaper innen energisektoren globalt. Dette omfatter alle tradisjonelle energikilder som for eksempel olje, gass og kull. Fondet kan investere i hele verdikjeden, herunder leverandører av varer og tjenester til energiproduksjon, inklusiv transport av energi. Fondet er aktivt forvaltet og følger ingen indeks. Minimum 80 % av fondets midler skal være plassert i aksjer. Investeringer i fremmed valuta blir ikke valutasikret. Fondets målsetting er å gi andelseierne høyest mulig absolutt avkastning. Inntil 10 prosent av fondets eiendeler kan plasseres i unoterte egenkapital instrumenter, se for øvrig vedtektenes 5. Inntil 20 prosent av fondets eiendeler kan plasseres som innskudd i bank. Fondsfinans Kapitalforvaltning AS kan på vegne av fondet inngå opsjons- og terminkontrakter. Fondet kan ikke foreta opsjonsog terminhandel som medfører at fondet eksponerer mer enn 100 prosent av andelskapitalen for markedsrisiko, se for øvrig vedtektenes 4. Fondet vil normalt ikke utbetale utbytte eller rente til andelseierne. Verdipapirfondet Fondsfinans Energi Verdiutviklingen i perioden % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % mar. apr. mai. jun. jul. aug. Bransjevis fordeling for Fondsfinans Energi Fondsfinans Energi sep. okt. nov. des. FAKTA OM FONDET Etableringsdato* Fondstype Bransjefond Energi Netto andelsverdi pr ,32 Forvaltningskapital pr kr. 39,9 mill. Minsteinnskudd kr Referanseindeks Ingen Seismikk 14,4 % Annet 3,8 % Kontanter 2,9 % Alternativ energi 2,9 % Olje-/gassproduksjon 29,8 % Alternativ en Kontanter Annet RISIKOMÅL Som risikomål for fondet benyttes standardavvik. Standardavviket beregnes på årlig basis basert på fondets månedsavkastning. Standardavviket sier dermed noe om fondets verdisvingninger over en periode på 12 måneder. Rigg og supply 3,0 % Utbygging og drift 38,8 % Transport 4,4 % Seismikk Rigg og supp Utbyggig og AVKASTNING OG RISIKO* År Fondsfinans Energi Avkastning Standardavvik Fra ,0 % 19,4 % Fondet valutasikrer ikke sine investeringer og andelsverdiene påvirkes således av valutasvingninger. Fondsfinans Energi hadde ved årsskiftet en utenlandsandel på 39,9 prosent. Utenlandsandelen fordeler seg på 29,6 prosent USD, 4,6 prosent EUR, 3,2 prosent SEK og 2,5 prosent GBP. Eksponeringen på 60,1 prosent av fondets verdi mot NOK er fordelt på 2,9 prosent kontanter og 57,2 prosent aksjer. Valutaeksponering i Fondsfinans Energi SEK 3,2 % EUR 4,6 % GBP 2,5 % NOK 60,1 % Transport Olje-/gasspr GBP SEK EUR USD USD NØKKELTALL Siste 3 år Siste 5 år Sharpe Ratio ,6 % NOK Fondet har ingen referanseindeks. Det er derfor ikke mulig å oppgi avkastning, standardavvik og Sharpe Ratio for referanseindeksen, samt tall som Tracking error og Information Ratio. *Fondet skiftet navn og investeringsmandat pr største investeringer i egenkapitalinstrumenter BW Offshore 7,7 % Dolphin Group 7,0 % Schlumberger 5,6 % PGS 4,8 % Exxonmobil 4,7 % Det norske oljeselskap 4,6 % Royal Dutch Shell 4,6 % Cameron International 4,3 % FMC Technologies 4,3 % Aker Solutions 4,2 % 16

19 Fondsfinans Kreditt INVESTERINGSSTRATEGI Fondets målsetting er å gi andelseierne høyest mulig avkastning for den risikoen fondet tar gjennom en aktiv forvaltet portefølje bestående hovedsakelig av rentebærende verdipapirer utstedt av norske selskaper. Fondet har normalt en langsiktig investeringshorisont, men porteføljen tilpasses endrede kurser, markedsforhold og fremtidsutsikter. En bevisst holdning til risiko er et sentralt element i investeringsstrategien. Fondet søker å investere i kredittpapirer som vurderes som gunstig priset i forhold til den underliggende kredittrisikoen. Hoveddelen (minst 80 %) av porteføljen skal være investert i rentebærende verdipapirer utstedt av norske selskaper eller av selskaper med papirer notert på Oslo Børs. Fondets verdiveide kredittrating skal være lik eller bedre enn BB. Ratingen på utsteder skal ikke være lavere enn B- ved investeringstidpunktet. Plasseringer i verdipapirer der utsteder etter investeringstidspunktet nedgraderes til lavere kredittrating enn B-, kan maksimalt utgjøre 5 % av fondets forvaltningskapital. Fondet har en begrensning på vektet gjennomsnittlig løpetid (kredittdurasjon) på de underliggende verdipapirene på 4 år. Fondets modifiserte rentedurasjon (rentefølsomhet) skal være i intervallet 0-2. Fondets valutaposisjoner skal i hovedsak valutasikres. Fondets referanseindeks er Oslo Børs 3 mnd. Statssertifikatindeks (ST1X). FAKTA OM FONDET Etableringsdato Fondstype Andre Rentefond Netto andelsverdi pr ,000 Forvaltningskapital pr kr. 143 mill Minsteinnskudd kr Referanseindeks ST1X RISIKOMÅL Som risikomål for fondet benyttes standardavvik. Standardavviket beregnes vanligvis på årlig basis basert på fondets månedsavkastning. Standardavviket sier dermed noe om fondets verdisvingninger over en periode på 12 måneder. Verdipapirfondet Fondsfinans Kreditt - vs Oslo Børs ST1X indeks. Verdiutvikling % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % apr jun Fondsfinans Kreditt ST1X aug okt des feb. Bransjevis fordeling Fondsfinans Kreditt Annet 8,9 % Telekom 3,8 % Helse 0,7 % Eiendom 11,2 % Energi 20,6 % apr. jun. Kontanter 7,6 % aug. okt. Finans 11,5 % Cruise 2,0 % Supplyskip 9,7 % Fisk 9,7 % Shipping 6,2 % des. Annet Telekom Helse Eiendom Energi Inverstering Råvarer Supplyskip Shipping Fisk Cruise AVKASTNING OG RISIKO År Fondsfinans Kreditt ST1X Avkastning Standardavvik Avkastning Standardavvik -0,95 % 3,26 % 1,33 % 0,06 % 2013* 5,52 % 1,29 % 1,06 % 0,06 % Siden oppstart 4,55 % 2,91 % 2,40 % 0,07 % * Fra Investeringsselskaper 5,6 % 10 største eksponeringer mot utstedere Siem Offshore 4,1 % Det Norske Oljeselskap 3,4 % Ainmt Scandinavia Holding 3,1 % Råvarer 2,5 % Bank Kontanter Sparebank 1 SMN 2,9 % Norwegian Air Shuttle 2,8 % BW Offshore 2,8 % Pioneer Public Properties 2,8 % Salar Bidco 2,8 % Aker 2,6 % Fred Olsen Energy 2,5 % 17

20 Fondsfinans High Yield INVESTERINGSSTRATEGI Fondets målsetting er å gi andelseierne høyest mulig avkastning for den risikoen fondet tar gjennom en aktiv forvaltet portefølje bestående hovedsakelig av rentebærende verdipapirer utstedt av norske selskaper. Fondet har normalt en langsiktig investeringshorisont, men porteføljen tilpasses endrede kurser, markedsforhold og fremtidsutsikter. En bevisst holdning til risiko er et sentralt element i investeringsstrategien. Fondet søker å investere i kredittpapirer som vurderes som gunstig priset i forhold til den underliggende kredittrisikoen. Hoveddelen (minst 80 %) av porteføljen skal være investert i rentebærende verdipapirer utstedt av norske selskaper eller av selskaper med papirer notert på Oslo Børs. Fondets verdiveide kredittrating skal være lik eller bedre enn B. Ratingen på utsteder skal ikke være lavere enn CCC- ved investeringstidpunktet. Plasseringer i verdipapirer der utsteder etter investeringstidspunktet nedgraderes til lavere kredittrating enn CCC-, kan maksimalt utgjøre 5 % av fondets forvaltningskapital. Fondet har en begrensning på vektet gjennomsnittlig løpetid (kredittdurasjon) på de underliggende verdipapirene på 5 år. Fondets modifiserte rentedurasjon (rentefølsomhet) skal være i intervallet 0-5 år. Fondets valutaposisjoner skal i hovedsak valutasikres. Fondets referanseindeks er Oslo Børs 3 mnd. Statssertifikatindeks (ST1X). FAKTA OM FONDET Etableringsdato Fondstype Andre Rentefond Netto andelsverdi pr ,330 Forvaltningskapital pr kr. 301 mill Minsteinnskudd kr Referanseindeks ST1X RISIKOMÅL Som risikomål for fondet benyttes standardavvik. Standardavviket beregnes vanligvis på årlig basis basert på fondets månedsavkastning. Standardavviket sier dermed noe om fondets verdisvingninger over en periode på 12 måneder. Verdipapirfondet Fondsfinans High Yield - vs Oslo Børs ST1X indeks. Verdiutvikling % 2 % 1 % 0 % -1 % -2 % -3 % -4 % -5 % apr. Fondsfinans High Yield ST1X mai jun. jul. aug. Bransjevis fordeling Fondsfinans High Yield Eiendom 13,4 % Energi 26,1 % Annet 5,3 % sep. Kontanter 3,2 % okt. Cruise 3,7 % nov. Shipping 10,6 % Supplyskip 33,1 % des. Annet Eiendom Energi Investerings Råvarer Supplyskip Shipping Cruise Kontanter AVKASTNING OG RISIKO År Fondsfinans High Yield ST1X Avkastning Standardavvik Avkastning Standardavvik Siden oppstart* -4,59 % 6,21 % 0,87 % 0,06 % Investeringsselskaper 5,6 % 10 største eksponeringer mot utstedere Råvarer 2,1 % * Fra World Wide Supply Bassdrill Alpha Selvaag Gruppen Volstad Shipping E Forland Boa Offshore Volstad Subsea Fjord Line Wilh. Wilhelmsen Pioneer Public Properties 5,0 % 5,0 % 4,9 % 4,8 % 4,7 % 4,1 % 4,1 % 3,7 % 3,5 % 3,3 % 18

Årsrapport 2012. Verdipapirfond

Årsrapport 2012. Verdipapirfond Årsrapport 2012 Verdipapirfond Innhold Bakgrunn og kort om vår investeringsfilosofi... 2 Kapitalforvaltningsmiljøet i Fondsfinans... 2 Årsberetning for 2012... 3 Markedsutviklingen i 2012 og utsikter for

Detaljer

Årsrapport 2013. Verdipapirfond

Årsrapport 2013. Verdipapirfond Årsrapport 2013 Verdipapirfond Innhold Bakgrunn og kort om vår investeringsfilosofi... 2 Kapitalforvaltningsmiljøet i Fondsfinans... 2 Årsberetning for 2013... 3 Markedsutviklingen i 2013 og utsikter

Detaljer

Årsrapport 2009. Verdipapirfond

Årsrapport 2009. Verdipapirfond Årsrapport 2009 Verdipapirfond Bildene i årsrapporten er valgt for å illustrere det fantastiske børsåret 2009. En trapp går fra et nivå til et annet, og det har vi så absolutt opplevd. Ved å stige hele

Detaljer

Årsrapport 2006. Verdipapirfond

Årsrapport 2006. Verdipapirfond Årsrapport 2006 Verdipapirfond Bildene på omslaget viser Fondsbu som er en populær turisthytte på Eidsbugarden ved vestenden av Bygdin i Jotunheimen. Tidligere het Fondsbu Den glade vandrer og tilhørte

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ATLAS ABSOLUTT

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ATLAS ABSOLUTT PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ATLAS ABSOLUTT 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET Forvaltningsselskapets navn er Atlas Kapitalforvaltning AS. Selskapets forretningsadresse er Rolfsbuktveien 17, 1364

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

Hva er et verdipapirfond?

Hva er et verdipapirfond? Hva er et verdipapirfond? Kollektiv investering i mange ulike verdipapirer. Midlene i fondet eies av andelseierne. Fondet forvaltes av et forvaltningsselskap Verdipapirfond er regulert i lov om verdipapirfond

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN m 2 forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres

Detaljer

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond Bransjeanbefaling for medlemmene i Verdipapirfondenes forening Anbefalte vedtekter for verdipapirfond (Vedtatt av styret i Verdipapirfondenes forening 16. februar 2012. Revidert 4. mai og 12. september

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 Organisering Søgne kommunes forvaltningsfond ble etablert i juni 2003 som et kommunalt fond. Vedtekter og investeringsstrategi ble vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter:

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter: Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Norge + 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Norge + er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Kort om fondet Historisk avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Rurik forvaltes av forvaltningsselskapet Holberg Fondsforvaltning AS. Fondet er

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

Styrets beretning 2013 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond

Styrets beretning 2013 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond Styrets beretning 2013 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond Fondets formål er å fremme undersøkelser og videreutdannelse som tar sikte på å øke vår kjennskap til årsakene for menneskets indremedisinske

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v.

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v. Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Indeks er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND

PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO 1.2.

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Aktiv Høyrente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfond

Vedtekter for verdipapirfond Vedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Kort Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Aktiv Rente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 317 792,87 6,14 AKSJER 4 356 926,45 84,16 EGENKAPITALBEVIS 502 153,60 9,70 TOTALT

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje Vedtekter for verdipapirfondet SPV Aksje 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet SPV Aksje er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Standardvedtekter for verdipapirfond

Standardvedtekter for verdipapirfond Standardvedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Terra Total er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av

Detaljer

Kjære andelseier. Informasjon om våre ulike fond finnes på fondenes hjemmeside: www.danskeinvest.no.

Kjære andelseier. Informasjon om våre ulike fond finnes på fondenes hjemmeside: www.danskeinvest.no. ÅRSRAPPORT 2010 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2010 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 16 Noter 20 Revisors beretning 26 2 DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT

Detaljer

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond. Årsrapport for 2010

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond. Årsrapport for 2010 Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Årsrapport for 21 April 211 Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Årsrapport for 21 Ved utløpet av 21 ble Statens petroleumsforsikringsfond

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1997 til 31.12.2007 Folketrygdfondet har utarbeidet denne rapporten i samsvar med Global Investment Performance Standards (GIPS ) Side Porteføljegruppens

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE

PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. April 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. April 2012 VEK

Detaljer

DnB NOR Obligasjon 20 (IV)

DnB NOR Obligasjon 20 (IV) Fondets filosofi Fondet plasser sine midler i rentebærende papirer og passer godt som alternativ til plasseringer på bankkonto. obligasjoner og sertifikater som lyder på eller er garantert av stat, kommune,

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

Styrets beretning 2013. Sivilingeniør Finn Krogstads fond til beste for studenter

Styrets beretning 2013. Sivilingeniør Finn Krogstads fond til beste for studenter Styrets beretning 2013 Fondets formål er å yte stipend til dr.ingeniør-studenter ved Fakultet for bygg-og miljøteknikk ved NTNU. Stiftelsen har ingen ansatte og virksomheten forurenser ikke det ytre miljø.

Detaljer

Styrets beretning 2013. Nordea Bank Norges Legat til NTNU

Styrets beretning 2013. Nordea Bank Norges Legat til NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å støtte den vitenskapelige forskning og yrkesopplæring ved Norges Tekniske Høgskole som kan ha betydning for det

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Styrets beretning 2013. Hjelpefondet for Studenter

Styrets beretning 2013. Hjelpefondet for Studenter Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å utdele stipendier for gjennomføring av studiet ved NTNU slik styret til enhver tid finner formålstjenelig. Dette

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Konservativ ( Fondet ) er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

Styrets beretning 2013. GE Hydro Norway Fond ved NTNU

Styrets beretning 2013. GE Hydro Norway Fond ved NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å støtte studier og undervisning, forskning og utvikling vedrørende vannturbiner/hydrauliske strømningsmaskiner, og

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Oktober 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt Oktober 2014 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Oktober 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (36) Ansvarlig porteføljeforvalter Holberg Kreditt Gunnar

Detaljer

Styrets Beretning 2013. Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme

Styrets Beretning 2013. Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme Styrets Beretning 2013 Fondets formål er å dele ut en medisinsk pris på 1 000 000 kroner for fremragende vitenskaplige arbeider eller forskningsresultater innen nordisk medisin og en medisinsk pris på

Detaljer

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær!

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Holberg Fondene ble etablert våren 2000 i Bergen, og våren 2012 åpnet vi en filial i Stockholm. Selskapet er delvis eiet av initiativtagerne i en partnermodell

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Styrets beretning 2013. Christiania Spigerverks og Gunnar Schjelderups legat til NTNU

Styrets beretning 2013. Christiania Spigerverks og Gunnar Schjelderups legat til NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å yte økonomisk støtte til lærerkrefter innen berg- og metallstudiet, samt de uorganiske og elektrokjemiske linjer

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Global II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet

Vedtekter for verdipapirfondet Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Sverige II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Sverige II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Styrets beretning 2013. Direktør Halvor B. Holtas legat ved NTNU

Styrets beretning 2013. Direktør Halvor B. Holtas legat ved NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å fremme vitenskapelig forskning ved NTNU innen fag som er av særlig betydning for den metallurgiske utvikling. En

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED

PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Fond. Årsrapport for fondene 2009. Styrets beretning, fondenes regnskap med noter

Fond. Årsrapport for fondene 2009. Styrets beretning, fondenes regnskap med noter Fond Årsrapport for fondene 2009 Styrets beretning, fondenes regnskap med noter Styrets årsberetning for fondene 2009 Året 2009 vil gå inn i historien som et av de beste børsårene på mange år. En stabilisering

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Legatet er opprettet av dr. philos. Hans Reusch ved testament av 20. april 1893. Den disponible del av avkastningen anvendes til kunstmaleres utdannelse. Midlene utdeles til personer

Detaljer

Årsrapport 2013 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2013 1

Årsrapport 2013 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2013 1 Årsrapport 2013 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2013 1 2 DANSKE INVEST / ÅRSRAPPORT 2013 Innhold Tilbakeblikk 3 Årsberetning 2013 4 Innkalling til valgmøte 7 Danske Invest Norge I 9 Danske Invest Norge II 10

Detaljer

Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global

Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global Bergen, 19. februar 2013 Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) forvalter verdipapirfondene Holberg Global Index (Index) og

Detaljer

Temaartikkel. Folketrygdfondets aksjeforvaltning

Temaartikkel. Folketrygdfondets aksjeforvaltning Temaartikkel Folketrygdfondets aksjeforvaltning Denne temaartikkelen er hentet fra Folketrygdfondets årsrapport for 2008 Haakon VIIs gate 2 Pb. 1845 Vika, 0123 Oslo Tlf: 23 11 72 00 Faks: 23 11 72 10 e-post:

Detaljer

Styrets beretning 2013. Christiania Bank og Kredittkasses legat til UiO

Styrets beretning 2013. Christiania Bank og Kredittkasses legat til UiO Styrets beretning 2013 Legatet som er opprettet av Christiania Bank og Kreditkasse i anledning av bankens 100 års jubileum 2. mai 1948 skal bære navnet: Christiania Bank og Kreditkasses legat til Universitetet

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE LIKVIDITET

PROSPEKT CARNEGIE LIKVIDITET PROSPEKT CARNEGIE LIKVIDITET 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet UNIFOR Rente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE FORVALTNING

PROSPEKT CARNEGIE FORVALTNING PROSPEKT CARNEGIE FORVALTNING 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 236 745,14 4,92 AKSJER 3 723 298,84 77,31 EGENKAPITALBEVIS 855 907,25 17,77

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge Porteføljeutvikling

Statens pensjonsfond Norge Porteføljeutvikling STATENS PENSJONSFOND NORGE PORTEFØLJEUTVIKLING GOD MERAVKASTNING I TREDJE KVARTAL Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge var på 0,4 prosent i tredje kvartal. Det var 0,8 prosentpoeng bedre enn referanseindeksens

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Global er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1997 til 31.12.2006 Folketrygdfondet har utarbeidet denne rapporten i samsvar med Global Investment Performance Standards (GIPS ) Side Porteføljegruppens

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE OBLIGASJON. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE OBLIGASJON. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE OBLIGASJON 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Finland II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Finland II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

ODIN Eiendom I. Månedskommentar April 2014. Lave renter og god økonomi. Stabile resultater så langt i 2014. Kursoppgang følger kapitaloppbygging

ODIN Eiendom I. Månedskommentar April 2014. Lave renter og god økonomi. Stabile resultater så langt i 2014. Kursoppgang følger kapitaloppbygging ODIN Eiendom I Månedskommentar April 2014 Lave renter og god økonomi Stabile resultater så langt i 2014 Kursoppgang følger kapitaloppbygging Lave renter og god økonomi gir oppdrift ODIN Eiendom hadde en

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2011

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014 Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen (52)

Detaljer

Pharos High Yield Verdipapirfond

Pharos High Yield Verdipapirfond VEDTEKTER FOR PHAROS HIGH YIELD VERDIPAPIRFOND 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Pharos High Yield Verdipapirfond ("Fondet") er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet UNIFOR Aksje er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge. Porteføljeutvikling

Statens pensjonsfond Norge. Porteføljeutvikling Statens pensjonsfond Norge OPPGANG I MARKEDENE Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge var på 5,8 prosent i første kvartal. Det var 0,2 prosentpoeng bedre enn referanseindeksens avkastning. Aksjeandelen

Detaljer

Styrets beretning 2012. Borgermester Edvard Christies legat

Styrets beretning 2012. Borgermester Edvard Christies legat Styrets beretning 2012 Dette legatet ble opprettet av fru Kristine Christie, født Kildal, ved testament av 6. oktober 1939 og skjenket Universitetet i Oslo. Legatets grunnkapital var opprinnelig på NOK

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Styrets beretning 2013. Halvor Høies fond

Styrets beretning 2013. Halvor Høies fond Styrets beretning 2013 Fondet er opprettet i henhold til testament av 23. januar 1986 av Halvor Høie. Fondet ble stiftet 25.2.2003. Fondet tilfaller og forvaltes av Universitetet i Oslo og skal gå til

Detaljer

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft Epletrær, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tillhører Skagens Museum (beskåret). Det beste

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Norden 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Norden er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

Styrets beretning 2013. Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i distribusjonsøkonomi ved UiO

Styrets beretning 2013. Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i distribusjonsøkonomi ved UiO Styrets beretning 2013 Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i distribusjonsøkonomi ved UiO Fondet er opprettet etter initiativ av Norges Handelsstands Forbund. Forbundet søkte 20. oktober

Detaljer

Månedsrapport 30.04.2016

Månedsrapport 30.04.2016 Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -68.723-68.723 291.460 622.356 511.511 5.832.436 Tidsvektet avkastning i % -0,19-0,19

Detaljer

Forvaltning av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2002

Forvaltning av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2002 Forvaltning av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2002 1. Innledning Valutareservene er inndelt i ulike r avhengig av det formålet de skal ivareta. Samlet verdi av de fire forvaltede

Detaljer

Styrets beretning 2012. Ingerid, Synnøve Og Elias Fegerstens Stiftelse For Norske Komponister Og Utøvende Musikere

Styrets beretning 2012. Ingerid, Synnøve Og Elias Fegerstens Stiftelse For Norske Komponister Og Utøvende Musikere Styrets beretning 2012 Ingerid, Synnøve Og Elias Fegerstens Stiftelse For Norske Komponister Og Utøvende Musikere Stiftelsens formål er å yte økonomisk støtte til komponister og utøvende musikere som er

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet

Månedsrapport Holberg Likviditet 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer