FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET PARETO INVESTMENT FUND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET PARETO INVESTMENT FUND"

Transkript

1 FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET PARETO INVESTMENT FUND Prospektet er utarbeidet etter lov om verdipapirfond av 25. november 2011 med forskrifter. 1 Opplysning om forvaltningsselskapet 1.1 Firma: Pareto Nordic Investments AS Forretningskontor: Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo 1.2 Organisasjonsnummer: Stiftelsesdato: Tillatelse til å drive verdipapirforvaltning ble gitt fra samme dato 1.4 Aksjekapital: Kr ,- 1.5 Eier: Pareto AS (100 %) 1.6 Styremedlemmer og daglig ledelse: 1. Styreleder Cathrine Lofterød Fegth Herbernveien 1, 0286 Oslo Hovedvirksomhet utenfor selskapet: Arbeidende styremedlem i ODLO international AG og tidligere leder i bl.a. SKAGEN AS og Odin Forvaltning AS 2. Styremedlem Finn Øystein Bergh Nordraaks gate 10, 0260 Oslo Hovedvirksomhet utenfor selskapet: Investeringsdirektør i Pareto AS 3. Styremedlem Uno Grønlie Vingolfveien 21 B, 1170 Oslo Hovedvirksomhet utenfor selskapet: Økonomidirektør i Pareto AS 4. Styremedlem Hans Otto Meyer (andelseiervalgt) Skøyenveien 21, 0375 Oslo Hovedvirksomhet utenfor selskapet: Partner i Rime Advokatfirma DA 5. Styremedlem Per Gunnar Rymer (andelseiervalgt) Håkon den godes vei 23, 0373 Oslo Hovedvirksomhet utenfor selskapet: Daglig leder i Grefsen Utvikling AS 6. Varamedlem Harald Anderssen (andelseiervalgt) Lillehagveien 16, 1344 Haslum 7. Varamedlem Patrick Meum Waldemar Thranes gate 19 A, 0171 Oslo Fullstendig prospekt for verdipapirfondet Pareto Investment Fund_ Side 1 av 6

2 8. Varamedlem Yngve Torvanger Jordal Tors gate 2 B, 0260 Oslo Administrerende direktør Tore Været Uranienborg terrasse 10, 0351 Oslo Samlet styrehonorar var NOK for regnskapsåret Daglig leder mottar en fast godtgjørelse på NOK med tillegg av resultatavhengig bonus. Revisor: Deloitte AS, Dronning Eufemias gate 14, 0191 Oslo 1.7 Foruten de avtaler som er omtalt i dette punktet har ikke forvaltningsselskapet pr. januar 2015 inngått konsulentavtaler som i vesentlig grad vil påvirke driften. Pareto Nordic Investments AS har utkontraktert forvaltning av verdipapirfondet Omega Likviditet til Alfred Berg Kapitalforvaltning AS. IT-driftsfunksjonen er utkontraktert til Pareto Securities AS. 1.8 Øvrige verdipapirfond som selskapet forvalter: Rentefond: Omega Likviditet Kombinasjonsfond: Pareto Nordic Return 2.0 Opplysning om fondet 2.1 Fondets navn: Pareto Investment Fund Fondet ble stiftet Organisasjonsnummer: Vedtekter: Se under «Dokumenter». 2.3 Revisor: Deloitte AS, Dronning Eufemias gate 14, 0191 Oslo Regnskapsavslutning: 31. desember hvert år. Hel- og halvårsrapport er tilgjengelig på fondets internettside de kan også tilsendes kostnadsfritt på forespørsel. 2.4 Andelseierregister Andelseierregister for Pareto Investment Fund føres av Verdipapirsentralen ASA, som også utsteder endringsmeldinger, halvårsoppgaver og årsmelding til bruk ved ligningen. 2.5 Fondet har tre andelsklasser, A, B og C, som har ulike kriterier for årlig forvaltningshonorar og minste tegningsbeløp. Satser for forvaltningshonorar er angitt i punkt 2.10 i dette prospektet. Minste førstegangstegning i andelsklasse A er kr 2 000,-. Minste førstegangstegning i andelsklasse B er kr ,-. Minste førstegangstegning i andelsklasse C er kr ,-. Tegningsgebyr: Maks 2,00 % Innløsningsgebyr: Maks 0,30 % Fullstendig prospekt for verdipapirfondet Pareto Investment Fund_ Side 2 av 6

3 Andelseiere som kvalifiserer til en andelsklasse med lavere forvaltningshonorar, målt på kostpris eller markedsverdi, overføres kostnadsfritt til denne andelsklassen. Andelseiere som ikke lenger kvalifiserer til andelsklassen de er investert i, kan bli overført til tilsvarende andelsklasse der kostpris eller markedsverdi tilfredsstiller minstekravet, dersom dette ikke skyldes negativ markedsutvikling alene. Hver enkelt reell rettighetshaver av andeler utstedt av fondet bør til enhver tid ha andeler i kun én av fondets andelsklasser. Oppdatert forvaltningskapital ved utløpet av hver måned fremkommer på forvaltningsselskapets internettside Det utstedes ikke omsettelige andelsbevis. Det er ingen bindingstid slik at andelene generelt kan innløses etter ønske. Hver andelseier har en ideell part i verdipapirfondet som svarer til vedkommendes del av samlede utstedte fondsandeler. En andelseier har ikke rett til å forlange deling eller oppløsning av fondet. Utover andelsinnskuddet er andelseierne ikke ansvarlig for fondets forpliktelser. Med samtykke fra tilsynsmyndighetene kan forvaltningen av fondet overføres til et annet forvaltningsselskap eller det kan gjøres vedtak om at fondet skal avvikles. Meddelelse skjer via brev til andelseierne eller via offentlige media. 2.6 Andelene er ikke børsnoterte. Omsetningen foregår gjennom Pareto Nordic Investments AS. Kurs på andelene bekjentgjøres via Oslo Børsinformasjon til et utvalg av større aviser, og på forvaltningsselskapets internettside Kjøp og salg av fondsandelene skjer på ukjent (fremtidig) kurs. 2.7 Grunnlaget for beregningen av verdien av andelen skal være markedsverdien av verdipapirporteføljen tillagt verdien av fondets likvider/fordringer, samt påløpte ikke forfalte inntekter og verdien av evt. fremførbart underskudd, fratrukket gjeld og påløpte ikke forfalte kostnader, herunder eventuelt latent skatteansvar. Ved mangel på omsetningskurser skal forvaltningsselskapet utøve skjønn understøttet av siste omsatte kurser og/eller markedets rentenivå for tilsvarende verdipapirer. Verdifastsettelsen foretas på objektivt grunnlag, normalt innen kl påfølgende virkedag. 2.8 Tegning og innløsning Tegningsordre eller krav om innløsning skal fremsettes overfor forvaltningsselskapet. Tegningsordre eller krav om innløsning kan i tillegg, med rettslig bindende virkning, fremsettes overfor verdipapirforetak som er godkjent for mottak av slik tegningsordre/krav om innløsning av forvaltningsselskapet. Oversikt over verdipapirforetak med slik godkjennelse fås ved henvendelse til forvaltningsselskapet. Slik tegningsordre eller krav om innløsning må fremsettes skriftlig, enten per e-post, faks eller brev. Tegning Forvaltningsselskapet må ha tilgang til tegningsbeløpet og skriftlig beskjed før kl samme dag for tegning til dagens kurs. Innløsning Innløsning skal skje etter andelens verdi etter at innløsningskravet er kommet inn til forvaltningsselskapet. Innløsningskravet må ha kommet inn til forvaltningsselskapet innen kl for sluttkurs samme dag. Innløsning av andeler avregnes normalt til kurs beregnet ved første verdifastsettelse av fondet etter at forvaltningsselskapet mottar skriftlig melding. Til fradrag i innløsningssummen kommer kostnader knyttet til innløsning av andeler. Forvaltningsselskapet skal gjennomføre innløsningen snarest mulig og senest innen 2 uker. Suspensjon Under stenging av børs eller andre ekstraordinære forhold, samt i særlige tilfeller der det er Fullstendig prospekt for verdipapirfondet Pareto Investment Fund_ Side 3 av 6

4 berettiget ut fra hensynet til andelseiernes interesser, kan forvaltningsselskapet med samtykke fra Finanstilsynet helt eller delvis utsette verdiberegning og utbetaling av innløsningskrav. 2.9 Fondet har en aktiv forvaltningsstil og sammensetningen av selskaper i fondet kan i perioder avvike betydelig fra sammensetningen av selskaper i referanseindeksen OSEFX (Oslo Børs Fondsindeks). Fondet kan derfor i perioder gi betydelig mer- eller mindreavkastning i forhold til referanseindeksen. Det er generelt knyttet risiko til investering i aksjer. Investeringsmål Fondets formål er med de midler fondet får til disposisjon å investere i aksjer for å oppnå høyest mulig risikojustert avkastning for andelseierne. Fondets investeringspolicy innebærer at maksimalt 20 % av fondets forvaltningskapital kan investeres i aksjer og andeler som ikke er notert på Oslo Børs. Fondets portefølje skal til enhver tid ha en sammensetning som gir en hensiktsmessig spredning av risikoen for tap. Fondets referanseindeks er Oslo Børs Fondsindeks. Investeringsbegrensninger: Verdipapirfondet Pareto Investment Fund er et UCITS fond som følger plasseringsreglene i verdipapirfondloven. Forvaltningsselskapet («PNI») inkluderer etiske vurderinger i sin forvaltning. Fondet vil søke å ekskludere investeringer i selskaper som etter PNIs vurdering har uetisk virksomhet som primær forretningsdriver. Dette innebærer også at fondet i sin forvaltning vil vurdere å ekskludere fra sitt investeringsunivers alle selskaper som ekskluderes av Statens Pensjonsfond Utland («SPU»). Fondet søker å investere i selskaper som bidrar til bærekraftig utvikling og har god kvalitet på drift og ledelse. Dette betyr bl.a. at selskapene skal ha høy kvalitet på holdninger og handlinger relatert til etiske problemstillinger, samt ha et akseptabelt verdigrunnlag for virksomheten. Selskapene skal utvise god Corporate Governance og følge nasjonal lovgivning og internasjonale konvensjoner. Selskapene informasjonspolitikk skal være åpen og utfyllende. PNI vil så langt det praktisk lar seg gjøre, vurdere selskapenes ledelse og praksis knyttet til menneskerettigheter, barnearbeid, korrupsjon og miljø. Bruk av derivater: Fondet kan inngå derivatkontrakter. Formålet med å investere i derivater er å oppnå en hensiktsmessig forvaltning av fondet. Fondets eventuelle eksponering i derivater beregnes i samsvar med de til enhver tid gjeldende forskrifter. Fondet søker ikke å endre risikoprofilen i fondet ved bruk av derivater. Valutaderivater skal kun benyttes til sikringsformål, for å redusere eventuell valutarisiko knyttet til fondets investeringer Alle kostnader knyttet til forvaltning av fondet Pareto Investment Fund, bortsett fra transaksjonsdrevne kostnader og kostnader forbundet med tegning og innløsning av andeler, er inkludert i nedenfor nevnte prosentsatser. Med transaksjonsdrevne kostnader menes kurtasjekostnader samt bankgebyrer og depotkostnader som påløper ved utførelse av transaksjoner for fondet. Forvaltningshonorar for andelsklasse A: Inntil 1,80 % Forvaltningshonorar for andelsklasse B: Inntil 0,95 % Forvaltningshonorar for andelsklasse C: Inntil 0,50 % Gebyrer og provisjoner til depotmottaker avtales særskilt hvert år. Provisjoner påløper daglig etter regning. Forvaltningsselskapet er forpliktet til å dekke andre direkte kostnader for fondet med unntak av skattekostnaden. Fullstendig prospekt for verdipapirfondet Pareto Investment Fund_ Side 4 av 6

5 2.11 Avkastning Informasjon om fondets historiske avkastning og andre nøkkeltall fremkommer på fondets nøkkelinformasjon Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fondets avkastning beror på den generelle utvikling i verdipapirmarkedet, fondets risikoprofil, provisjoner og forvaltning av fondet. Avkastningen kan variere betydelig innenfor et år, og realisert tap eller gevinst ved å investere i fondsandeler vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg. Risikomål: Referanseindeks for porteføljen er Oslo Børs Fondsindeks Fondet søker over tid å ha en risiko på nivå med referanseindeksen. 3. Verdipapirfondets depotmottaker DNB Bank ASA, Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo Organisasjonsnummer: Hovedvirksomhet: Bankvirksomhet 4. Andre opplysninger 4.1 Skattemessige konsekvenser Beskatning av fondet Fondets skattemessige resultat belastes med 27 % betalbar skatt. Tre prosent av utbytter fra aksjer som omfattes av fritaksmetoden, hvilket betyr at selskapet er hjemmehørende innenfor EØS, inngår i skattepliktig resultat. Utbytter fra selskaper som er hjemmehørende utenfor EØS inngår i skattepliktig resultat i sin helhet. Betalt kildeskatt på utenlandske aksjer kommer til fradrag. Verdipapirfond er ikke skattepliktig for gevinst, og har ikke fradragsrett for tap, ved salg av aksjer. Netto realisert gevinst eller tap inngår dermed ikke i skattepliktig resultat og fremføres heller ikke til senere inntektsår. Rentefond har fradragsrett for utdeling til andelseierne. Renteinntekter, realiserte kursgevinster på rentebærende papirer, gevinst på valutaderivater og provisjonsinntekter inngår i skattepliktig resultat. Videre vil realiserte kurstap på rentebærende papirer, samt honorarer og transaksjonsrelaterte kostnader komme til fradrag. Eventuelt fremførbart underskudd trekkes fra før betalbar skatt blir beregnet. Urealiserte kursgevinster og -tap knyttet til rentepapirer er en midlertidig forskjell som danner grunnlag for utsatt skatt. Eventuelt fremførbart underskudd kommer til fradrag i beregningen av utsatt skatt. I rentefond hvor skattepliktig resultat deles ut til andelseierne avsettes det ikke utsatt skatt. Fondet er fritatt for formuesbeskatning. Det fremgår nedenfor at beskatningen skjer på andelseiers hånd. Beskatning ved utdeling og realisasjon - Investorer med skatteplikt i Norge Alminnelige regler for personlige skatteytere Gevinst i forbindelse med realisasjon av aksjefondsandeler inngår i alminnelig inntekt. Gevinst fratrukket skjermingsfradrag beskattes med 27 prosent. Tap ved realisasjon gir fradrag på 27 prosent. For fysiske personer inngår andeler i verdipapirfond i grunnlaget for beregningen av formuesskatt. Andeler i verdipapirfond verdsettes til 100 % av andelsverdien 1. januar i året etter inntektsåret. Fullstendig prospekt for verdipapirfondet Pareto Investment Fund_ Side 5 av 6

6 Alminnelige regler for selskaper (juridiske personer) Selskaper som omfattes av fritaksmetoden er ikke skattepliktig for gevinst ved realisasjon av aksjefondsandeler. Tilsvarende tap er ikke fradragsberettiget. Skatteregler for utenlandske andelseiere Investorer som er skattepliktige til andre land enn Norge bør undersøke gjeldende skatteregler i de respektive land. Dette er kun generelle retningslinjer, og omhandler ikke alle aspekter som kan ha betydning for investorer i verdipapirfond. Investorene oppfordres til å konsultere sine egne skatterådgivere for å vurdere særlige skattemessige konsekvenser knyttet til investeringer i verdipapirfond, eventuelle endringer i gjeldende skattelovgivning og eventuell anvendelse av utenlandsk skattelovgivning. 4.2 Verdipapirfondets andeler tilbys ikke i annen stat som er part i EØS-avtalen. 4.3 Angrerettloven Etter angrerettloven kan forbrukere ha angrerett for avtaler om finansielle tjenester som er inngått ved fjernsalg eller utenfor fast forretningssted. Ved fjernsalg er det ikke angrerett for tjenester der prisen avhenger av svingninger i finansmarkedet som tjenesteyter ikke har innflytelse på og som kan forekomme i angreperioden, dette inkluderer finansielle instrumenter som verdipapirfondsandeler. De opplysninger som følger av angrerettloven er tilgjengelig på under fanen Dokumenter. 4.4 Fondet er ikke åpent for investorer bosatt i USA. Styret i Pareto Nordic Investments AS er ansvarlig for at dette prospektet oppfyller kravene som følger av lov og forskrift. Styret gir med dette en erklæring om at opplysningene i prospektet så langt de kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, og at det ikke forekommer utelatelser som er av en slik art at de kan endre prospektets betydningsinnhold. Oslo, 17. april 2015 Styret i Pareto Nordic Investments AS Cathrine Lofterød Fegth Finn Øystein Bergh Uno Grønlie Styrets leder Styremedlem Styremedlem Per Gunnar Rymer Andelseiervalgt styremedlem Hans Otto Meyer Andelseiervalgt styremedlem Fullstendig prospekt for verdipapirfondet Pareto Investment Fund_ Side 6 av 6

Prospekt. Omega. Annen informasjon. Omega Likviditet. Stiftelsesdato. Aksjekapital. innbetalt). Innløsningsgebyr. Eierforhold Selskapets eiere med

Prospekt. Omega. Annen informasjon. Omega Likviditet. Stiftelsesdato. Aksjekapital. innbetalt). Innløsningsgebyr. Eierforhold Selskapets eiere med Prospekt Omega Likviditet Verdipapirfond 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet Firma: Pareto Asset Management AS «Pareto Asset Management» Besøksadresse: Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Norge Postadresse:

Detaljer

1. Opplysninger om forvaltningsselskapet

1. Opplysninger om forvaltningsselskapet Dette prospektet er utarbeidet etter forskrift til verdipapirfondloven av 21. desember 2011 nr. 1467, med hjemmel i lov om verdipapirfond av 25. november 2011 nr. 44. Prospektets formål er å gi den informasjon

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Delphi Norden 31.05.2011

Prospekt for verdipapirfondet Delphi Norden 31.05.2011 Prospekt for verdipapirfondet Delphi Norden 31.05.2011 Prospektets formål er å gi opplysninger som er nødvendige for at andelstegnerer skal kunne foreta en velfundert vurdering av investering i dette fondet.

Detaljer

Prospekt til Alfred Berg Humanfond

Prospekt til Alfred Berg Humanfond Prospekt til Alfred Berg Humanfond 1.Opplysninger om verdipapirfondet Prospekt for Alfred Berg Humanfond Verdipapirfondets navn er: Alfred Berg Humanfond, stiftelsesdato er 23.12.1999, fondets organisasjonsnummer:

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norge I

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norge I Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norge I Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov om verdipapirfond

Detaljer

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992.

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992. Dette prospektet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i lov om verdipapirfond av 25. november 2011 nr. 44 8-2 jfr. forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av det Kongelige Finans- og Tolldepartement

Detaljer

Alfred Berg Kombi PROSPEKT

Alfred Berg Kombi PROSPEKT Alfred Berg Kombi PROSPEKT FEBRUAR 2015 1. Opplysninger om verdipapirfondet Verdipapirfondets navn er: Alfred Berg Kombi, stiftelsesdato er 07.10.1997, fondets organisasjonsnummer: 979170351. Revisor Verdipapirfondets

Detaljer

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992.

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992. Dette prospektet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i lov om verdipapirfond av 25. november 2011 nr. 44 8-2 jfr. forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av det Kongelige Finans- og Tolldepartement

Detaljer

Alfred Berg Gambak PROSPEKT

Alfred Berg Gambak PROSPEKT Alfred Berg Gambak PROSPEKT FEBRUAR 2015 Prospekt for Alfred Berg Gambak Opplysninger om verdipapirfondet Verdipapirfondets navn er: Alfred Berg Gambak, stiftelsesdato er 01.11.1990 fondets organisasjonsnummer:

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet SPV Aksje

Prospekt for verdipapirfondet SPV Aksje Prospekt for verdipapirfondet SPV Aksje Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov om verdipapirfond av

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Storebrand WGA Health Care 31.05.2011

Prospekt for verdipapirfondet Storebrand WGA Health Care 31.05.2011 Prospekt for verdipapirfondet Storebrand WGA Health Care 31.05.2011 Prospektets formål er å gi opplysninger som er nødvendige for at andelstegnerer skal kunne foreta en velfundert vurdering av investering

Detaljer

Eika Kapitalforvaltning AS. O r g a n i s a s j o n s n u m m e r : 9 8 4 8 9 1 7 7 6

Eika Kapitalforvaltning AS. O r g a n i s a s j o n s n u m m e r : 9 8 4 8 9 1 7 7 6 Prospekt Verdipapirfondet Eika Balansert F o n d e t s s t i f t e l s e s d a t o : 5. a u g u s t 2 0 0 2 O r g a n i s a s j o n s n u m m e r : 9 8 4 8 9 1 7 7 6 B e t e g n e l s e : I n t e r n a

Detaljer

Alfred Berg Optimal Allokering PROSPEKT

Alfred Berg Optimal Allokering PROSPEKT Alfred Berg Optimal Allokering PROSPEKT FEBRUAR 2015 Prospekt for Alfred Berg Optimal Allokering 1. Opplysninger om verdipapirfondet Verdipapirfondets navn er: Alfred Berg Optimal Allokering, stiftelsesdato

Detaljer

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992.

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992. Dette prospektet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i lov om verdipapirfond av 25. november 2011 nr. 44 8-2 jfr. forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av det Kongelige Finans- og Tolldepartement

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Likviditet OMF

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Likviditet OMF Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Likviditet OMF Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE WORLDWIDE ASIA

PROSPEKT CARNEGIE WORLDWIDE ASIA PROSPEKT CARNEGIE WORLDWIDE ASIA 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Alfred Berg Norge PROSPEKT

Alfred Berg Norge PROSPEKT Alfred Berg Norge PROSPEKT FEBRUAR 2015 1. Opplysninger om verdipapirfondet Prospekt for Alfred Berg Norge Verdipapirfondets navn er: Alfred Berg Norge, stiftelsesdato er 29.12.1994, fondets organisasjonsnummer:

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet SPV Rente

Prospekt for verdipapirfondet SPV Rente Prospekt for verdipapirfondet SPV Rente Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov om verdipapirfond av

Detaljer

Prospekt. Verdipapirfondet Eika Norge. Fondets stiftelsesdato: 24. april 2003. Organisasjonsnummer: 985 682 976. B etegnelse: Norsk Aksjefond

Prospekt. Verdipapirfondet Eika Norge. Fondets stiftelsesdato: 24. april 2003. Organisasjonsnummer: 985 682 976. B etegnelse: Norsk Aksjefond Prospekt Verdipapirfondet Eika Norge Fondets stiftelsesdato: 24. april 2003 Organisasjonsnummer: 985 682 976 B etegnelse: Norsk Aksjefond 1. FORMÅL Eika Norge er et norsk aksjefond som investerer i aksjer

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Banksikkerhet

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Banksikkerhet Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Banksikkerhet Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994,

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont 80

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont 80 Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont 80 Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov om verdipapirfond

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont 50

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont 50 Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont 50 Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov om verdipapirfond

Detaljer

Prospekt. Verdipapirfondet Eika Utbytte. Fondets stiftelsesdato: 7.august 2001. Organisasjonsnummer: 983 783 880

Prospekt. Verdipapirfondet Eika Utbytte. Fondets stiftelsesdato: 7.august 2001. Organisasjonsnummer: 983 783 880 Prospekt Verdipapirfondet Eika Utbytte Fondets stiftelsesdato: 7.august 2001 Organisasjonsnummer: 983 783 880 B etegnelse: Bransjefond finans aksjefond 1. FORMÅL Eika Utbytte er et aktivt forvaltet aksjefond

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov om verdipapirfond

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont Rente

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont Rente Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont Rente Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov om

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet UNIFOR Aksje

Prospekt for verdipapirfondet UNIFOR Aksje Prospekt for verdipapirfondet UNIFOR Aksje Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov om verdipapirfond

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Storebrand Nord-Amerika 30.09.2007

Prospekt for verdipapirfondet Storebrand Nord-Amerika 30.09.2007 Prospekt for verdipapirfondet Storebrand Nord-Amerika 30.09.2007 Prospektets formål er å gi opplysninger som er nødvendige for at andelstegnerer skal kunne foreta en velfundert vurdering av investering

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Vekterfond Aksjer I

Prospekt for verdipapirfondet Vekterfond Aksjer I Prospekt for verdipapirfondet Vekterfond Aksjer I Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov om verdipapirfond

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont Aksje

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont Aksje Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont Aksje Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov om

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov

Detaljer