Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Bydel Grünerløkka"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Grünerløkka ENDELIG INNKALLING 1/15 Det innkalles til møte i Bydelsutvalget i Bydel Grünerløkka 19. februar kl i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57. Åpen halvtime Opprop Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Informasjon Innbyggerinitiativ fra FAU Lakkegata skole. Kopi av brev til Oslo bystyre om forslag til tiltak for bedring av trafikksituasjonen rundt Lakkegata skole er tidligere utsendt og lagt ut på bydelens nettside. Faktaark om befolkning, levekår og boforhold Bydel Grünerløkka er tidligere utsendt og lagt ut på bydelens nettside. Faktaark for alle bydelene ligger under Oslostatistikken på Oslo kommunes nettside. Oppført inngangsrampe foran Ark Bokhandel i Thorvald Meyers gate 55 kopi av brev fra Plan- og bygningsetaten til Ark Bokhandel er tidligere utsendt og lagt ut på bydelens nettside. Byrådssak 27/15 Hasle og Teglverket skoler- vurdering av skolestrukturen og inndeling av skolekretsene, følger vedlagt og legges ut på bydelens nettside. Oversendt henvendelse fra Ordførerens kontor om klage på forsøpling i gatene rundt Sofienberg nedenfor Sofienbergparken følger vedlagt og legges ut på bydelens nettside. Invitasjon fra Plan- og bygningsetaten til medvirkningsmøte om Hovinbyen følger vedlagt og legges ut på bydelens nettside. Eventuelt Innmeldte spørsmål Spørsmål til administrasjonen fra Grünerløkka Arbeiderparti Manglende oppholdsbetaling for barn i barnehage 7. februar skriver Dagsavisen om antallet oppsigelser av barnehageplasser som en følge av foreldrenes manglende betaling for tilbudet. De tre siste årene har 225 foreldre, av , fått oppsigelse av kommunal barnehageplass på grunn av manglende betaling. Videre kommer det frem av tallene som byråd Hauglie har fremskaffet at 23 av de 225 barna har mistet sin plass i bydel Grünerløkka. Grünerløkka Arbeiderparti er bekymret for at barn i barnehage mister sitt barnehagetilbud på grunn av manglende betalingsevne hos foreldre. I en kronikk 11.februar svarer byråden på hvordan disse barna ivaretas; Jeg er opptatt av at behovene til barn som vokser opp i utsatte familier, det være seg på grunn av dårlig økonomi, vanskelige sosiale forhold eller annet, sikres på en god måte. Mange barn bør få barnehageplass selv om ikke foreldrene kan eller vil betale for plassen. Det Dagsavisen ikke skriver er at bydelene strekker seg langt for å finne en løsning, forsøksvis ved å få til en Bydel Grünerløkka Postadresse: Telefon: Bydelsadministrasjonen Postboks 2128 Grünerløkka Telefaks: Oslo e-post:

2 nedbetalingsplan, og de samarbeider med NAV og barnevernstjenesten for å finne gode løsninger for familiene. I tillegg til at flere av barna fikk tilbud om ny barnehageplass, fremkom det ikke av artikkelen at noen takket nei til ny plass og at flere er begynt på skolen. Erfaringsmessig har trolig flere familier også flyttet ut av bydelen, byen eller landet for kortere eller lengre periode. Når oppsigelse blir aktuelt, blir familiene informert om gratistilbudene som finnes, for eksempel som gratis kjernetid og åpen barnehage. Spørsmål fra Grünerløkka Arbeiderparti: 1. Kan administrasjonen garantere at de barna i bydel Grünerløkka som har mistet eller står i fare for å miste sin barnehageplass fanges opp slik byråden påstår? 2. Hva gjøres i bydel Grünerløkka for å fange opp disse barna? Rødt har varslet spørsmål om: Åpningstider for Helsestasjon for ungdom Brukerutvalget ved NAV sosial Saker til behandling: SAK 1/15 PROTOKOLL FRA MØTE I BYDELSUTVALGET 18. DESEMBER 2014 Protokollen godkjennes. SAK 2/15 PROTOKOLL FRA MØTE I BYUTVIKLINGSKOMITEEN 12. JANUAR SAK 3/15 PROTOKOLL FRA MØTE I BYUTVIKLINGSKOMITEEN 2. FEBRUAR 2

3 SAK 4/15 PROTOKOLL FRA MØTE I OPPVEKST-, MILJØ- OG KULTURKOMITEEN 3. FEBRUAR SAK 5/15 PROTOKOLL FRA MØTE I HELSE- OG SOSIALKOMITEEN 13. JANUAR SAK 6/15 PROTOKOLL FRA MØTE I HELSE- OG SOSIALKOMITEEN 4. FEBRUAR SAK 7/15 PROTOKOLL FRA MØTE I UNGDOMSRÅDET 29. JANUAR SAK 8/15 PROTOKOLL FRA MØTE I ELDRERÅDET 9. FEBRUAR 3

4 SAK 9/15 PROTOKOLL FRA MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE 10. FEBRUAR SAK 10/15 PROTOKOLL FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 11. FEBRUAR SAK 11/15 ÅRSBERETNING OG ÅRSSTATISTIKK 2014 FOR BYDEL GRÜNERLØKKA Saksframlegg, årsberetning og årsstatistikk er tidligere utsendt og lagt ut på bydelens nettside. 1. Årsberetning 2014 for Bydel Grünerløkka godkjennes. 2. Årsstatistikk 2014 for Bydel Grünerløkka tas til orientering. SAK 12/15 OVERFØRING FRA BYDELENS DRIFTSBUDSJETT TIL INVESTERING - KJØP AV BIL Saksframlegg er tidligere utsendt og lagt ut på bydelens nettside. I henhold til vedtatt bydelsbudsjett overføres kr ,- fra bydelens driftsbudsjett til investeringsbudsjettet. SAK 13/15 BUDSJETTJUSTERING - KJØP/SALG HJEMMETJENESTER INTERNT I BYDELEN Saksframlegg er tidligere utsendt og lagt ut på bydelens nettside. Vedtatt budsjett (funksjonsområde 3) justeres for kjøp/salg av hjemmetjenester internt i bydelen - brutto budsjett økes med 53,939 millioner, netto budsjett forblir uendret. 4

5 SAK 14/15 INNSTILLING PÅ MEDLEMMER TIL DRIFTSSTYRE TEGLVERKET SKOLE Saksframlegg og reglement for driftsstyrene i Oslo-skolen følger vedlagt og legges ut på bydelens nettside. 1. Følgende partier utpeker medlemmer: H, R, MDG, varamedlemmer i rekkefølge: F, A, SV. 2. Navn og kontaktinformasjon på partienes representanter meldes BU-sekretær innen 1. mars. SAK 15/15 TVERRFAGLIG HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER BYDEL GRÜNERLØKKA Saksframlegg med behandling i komiteer og råd og deretter bydelsdirektørens endrede forslag til handlingsplan følger vedlagt og legges ut på bydelens nettside. Tverrfaglig handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2019 med foreslåtte endringer vedtas. SAK 16/15 MARKVEIEN 44 KLAGE PÅ PLAN- OG BYGNINGSETATENS AVSLAG PÅ SØKNAD OM OPPFØRING AV BOLIG Saksframlegg med behandling i Byutviklingskomiteen følger vedlagt og legges ut på bydelens nettside. Øvrige saksdokumenter er tidligere lagt ut på bydelens nettside. Byutviklingskomiteens innstilling til vedtak: Bydelsutvalget i Bydel Grünerløkka finner ikke grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens avslag av om i medhold av plan- og bygningsloven 19-2 å ikke gi dispensasjon fra gjeldende regulering hva gjelder formål felles areal, formål forretning/lager og maksimalt tillatt etasjeantall. Klagen fra Morfeus AS anbefales ikke tatt til følge. Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse. SAK 17/15 FORSLAG OM NY FORKJØRSVEI SANNERGATA OG WALDEMAR THRANES GATE Saksframlegg med behandling i Byutviklingskomiteen følger vedlagt og legges ut på bydelens nettside. Øvrige saksdokumenter er tidligere utsendt og lagt ut på bydelens nettside. 5

6 Byutviklingskomiteens innstilling til vedtak: Forslag til ny kommuneplan "Oslo mot 2030 smart, trygg og grønn" sier at trafikkvekst skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gange. Dette er også i tråd med bydelens miljøplan "Handlingsplan for reduksjon av klimagasser 2012 ". Bydel Grünerløkka ønsker at det legges til rette for best mulig framkommelighet for kollektivtrafikken. Prosjektet Kraftfulle fremkommelighetstiltak har til hensikt å bedre framkommeligheten for kollektivtrafikken i Oslo. Bymiljøetaten mener å gjøre Waldemar Thranes gate og Sannergata til forkjørsvei vil bedre fremkommeligheten for bussene i Waldemar Thranes gate og Sannergata. Bydel Grünerløkka har ingen innsigelser til dette. SAK 18/15 NAVNSETTING AV TRAPPA MELLOM STUDENTSILOEN OG AKERSELVA Saksframlegg med behandling i Byutviklingskomiteen følger vedlagt og legges ut på bydelens nettside. Byutviklingskomiteens innstilling til vedtak: Bydel Grünerløkka gir den nye trappa navnet Laksetrappa. SAK 19/15 SØNDRE GATE 1 SØKNAD OM PAVILJONG OG UTESERVERING I FRIOMRÅDE MOT AKERSELVA Saksframlegg er ikke ferdigstilt. Ettersendes og legges ut på bydelens nettside. SAK 20/15 MIDLERTIDIGE ANSETTELSER VARSLET SAK FRA RØDT Forslag fra Rødt: Forslag til vedtak fra Marius Sjømæling (A) og Per Østvold (SV): Bydelsutvalget mener regjeringens forslag om økt midlertidig ansettelse (AML14-9) vil skape større usikkerhet for veldig mange arbeidstakere, for deres familier og for deres personlige økonomi. Forslaget vil i praksis bety at det blir lovlig at alle nyansettelser kan være midlertidige i 12 måneder. Bydel Grünerløkka skal være en ansvarlig og seriøs arbeidsgiver, der trygg eldreomsorg, gode barnehager og gode kommunale tjenester for befolkningen har hovedprioritet. Som en følge av dette, ønsker bydelsutvalget en arbeidsmiljølov som gir trygghet og stabilitet for arbeidstakere og arbeidsgivere. Det oppnår man ikke gjennom økt bruk av midlertidige ansettelser. Dersom et flertall på stortinget allikevel vedtar regjeringens forslag om midlertidighet, vil bydel Grünerløkka som arbeidsgiver likevel fortsette dagens praksis. 6

7 SAK 21/15 VARSLET SAK OM ENDRET REPRESENTASJON I OPPVEKST-, MILJØ- OG KULTURKOMITEEN FOR RØDT SAK 22/15 VARLSET SAK OM ENDRET REPRESENTASJON I OPPVEKST-, MILJØ- OG KULTURKOMITEEN FOR ARBEIDERPARTIET I TILLEGG VASLET: -RØDT MULIG SAK OM HAUSKVARTALET -VENSTRE MULIG SAK OM DÆLENENGA IDRETTSHALL Oslo 12. februar Lise Olsen sekretær, bydelsutvalget 7

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel ENDELIG INNKALLING 6/13 Det innkalles til møte i bydelsutvalget i Bydel 31. oktober 2013 kl. 18.00 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57. Åpen halvtime Opprop Godkjenning

Detaljer

Krohg-Sørensen oppfordret bydelspolitikerne til å engasjere seg i denne saken

Krohg-Sørensen oppfordret bydelspolitikerne til å engasjere seg i denne saken Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/07 Møte: Bydelsutvalg Grünerløkka Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Torsdag 03. mai 2007 kl.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka PROTOKOLL 7/10 Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget i Bydel Grünerløkka 8. desember 2010 kl. 17.00 19.25 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57, inngang Korsgata.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka PROTOKOLL BU SAK NR. 67/06 Protokoll fra møte i Bydelsutvalg Grünerløkka 15.06.2006 kl. 18.00-23.40 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57. DAGSORDEN: ÅPEN HALVTIME.

Detaljer

Oslo kommune. Protokoll 5/09

Oslo kommune. Protokoll 5/09 Oslo kommune Protokoll 5/09 Møte: Bydelsutvalg Grünerløkka Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Onsdag 16. september 2009 kl. 18.00-21.30 Åpen halvtime Det var møtt fram fem personer

Detaljer

SAK 59/09 DEKNING AV MERFORBRUK 2008, OMDISPONERING MELLOM FUNKSJONSOMRÅDER Bydelsdirektørens korrigerte saksframlegg

SAK 59/09 DEKNING AV MERFORBRUK 2008, OMDISPONERING MELLOM FUNKSJONSOMRÅDER Bydelsdirektørens korrigerte saksframlegg TILLEGGSKART Tilleggskart til møte i Bydelsutvalg Grünerløkka 17. juni 2009 kl. 18.00 i bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata). Innmeldt spørsmål fra A: Flere restauranter har uteservering

Detaljer

Godkjenning av sakskart Sakskartet godkjent med merknad om at sak 82/08 ville bli trukket og at det i sak 92/08 forelå

Godkjenning av sakskart Sakskartet godkjent med merknad om at sak 82/08 ville bli trukket og at det i sak 92/08 forelå Oslo kommune Protokoll 4/08 Møte: Bydelsutvalg Grünerløkka Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Torsdag 18. september 2008 kl. 18.00-21.40 Åpen halvtime Det var møtt fram åtte personer

Detaljer

Oslo kommune. Protokoll 5/08

Oslo kommune. Protokoll 5/08 Oslo kommune Protokoll 5/08 Møte: Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Onsdag 15. oktober 2008 kl. 18.00-20.15 Åpen halvtime Det var møtt fram

Detaljer

Saker behandlet under møte Sak 69 /14 Godkjenning av innkalling og sakskart til møte i HOS- komiteen 9.12.2014... 1 Sak 70 /14 Godkjenning av

Saker behandlet under møte Sak 69 /14 Godkjenning av innkalling og sakskart til møte i HOS- komiteen 9.12.2014... 1 Sak 70 /14 Godkjenning av Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/14 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 09. desember 2014 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune. Bydel Sagene. Møtebok. Utvalg: Kultur- og nærmiljøkomiteen Møtedato: 04.12.2013 Tidspunkt: 18:00 Møtested: Sagene samfunnshus, Trinserud

Oslo kommune. Bydel Sagene. Møtebok. Utvalg: Kultur- og nærmiljøkomiteen Møtedato: 04.12.2013 Tidspunkt: 18:00 Møtested: Sagene samfunnshus, Trinserud Oslo kommune Bydel Sagene Møtebok Utvalg: Kultur- og nærmiljøkomiteen Møtedato: 04.12.2013 Tidspunkt: 18:00 Møtested: Sagene samfunnshus, Trinserud Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for

Detaljer

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Sak 06/13

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Sak 06/13 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Sak 06/13 Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Veronica Bruce Saksgang Byutviklingskomiteen Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Sagene. Møteinnkalling. Utvalg: BYDELSUTVALGET Møtedato: 31.08.2006 Møtested: Sagene samfunnshus, Frysja Tidspunkt: 18:30

Oslo kommune Bydel Sagene. Møteinnkalling. Utvalg: BYDELSUTVALGET Møtedato: 31.08.2006 Møtested: Sagene samfunnshus, Frysja Tidspunkt: 18:30 Oslo kommune Bydel Sagene Møteinnkalling Utvalg: BYDELSUTVALGET Møtedato: 31.08.2006 Møtested: Sagene samfunnshus, Frysja Tidspunkt: 18:30 Til behandling foreligger: Saksnr Tittel 0. Åpen halvtime 1. Godkjenning

Detaljer

Nora Fjelddalen SV. Mona Helene Grønlie V Lars Martin Mediaas A Sigrid Kleiva-Gramstad A Macel Ingles R Jørge Darre H Remi Padoin F

Nora Fjelddalen SV. Mona Helene Grønlie V Lars Martin Mediaas A Sigrid Kleiva-Gramstad A Macel Ingles R Jørge Darre H Remi Padoin F Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 2/09 Møte: Oppvekst- og kulturkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 25. mars 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 52 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/09 Møte: Møtested: Bydelsadministrasj. Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 23. februar 2009 kl. 10.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/11 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1, Plenumssalen 4. etg. Møtetid: tirsdag 18. oktober 2011 kl. 17.30 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/13

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/13 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/13 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 22. april 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 02180 SAKSKART Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 9/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 9/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 9/08 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: BU-salen,Bydelsadministrasj., Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 01. desember 2008 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/12

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/12 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/12 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 11. juni 2012 kl. 10.00 Sekretariat: 02 180

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 8/09

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 8/09 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 8/09 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 27. oktober 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 10 Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 2/15

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 2/15 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 2/15 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Kantina, Akersbakken 27 Møtetid: Torsdag 12. februar 2015 kl. 18.00 Sekretariat: 907 44 608 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 1/11

Oslo kommune. Møteinnkalling 1/11 Oslo kommune Møteinnkalling 1/11 Møte: Møtested: Omsorgskomite Ryensvingen 1, 3. etg NB! Vara-medlemmer oppfordres til å møte Møtetid: mandag 14. februar 2011 kl. 18.00 Sekretariat: 90686434 SAKSKART Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/05

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/05 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/05 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Bøleria 2 Møtetid: mandag 03. oktober 2005 kl. 18.30 Sekretariat: Erik Johnsen Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen Medlemmer/varamedlemmer av Bydelsutvalget. DET INNKALLES TIL MØTE I FROGNER BYDELSUTVALG TIRSDAG 22. FEBRUAR 2011 KL 18.00 I SOMMERROGT. 1, Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 4/09

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 4/09 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 4/09 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Ammerudvn. 22 Møtetid: Torsdag 11. juni 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23421824 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/06 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1 Møtetid: tirsdag 09. mai 2006 kl. 17.30 Sekretariat: Åse Rummelhoff, tlf. 23438573

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

Lars Petter Solås (FrP) Frode Woldsund (KrF) Ane M. Wigers (V)

Lars Petter Solås (FrP) Frode Woldsund (KrF) Ane M. Wigers (V) Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/13 Møte: Møtested: Bydelsadministrasjonen, BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 18. juni 2013 kl. 19.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud. Protokoll 04/12

Oslo kommune Bydel Grorud. Protokoll 04/12 Oslo kommune Bydel Grorud Protokoll 04/12 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Ammerudveien 20, 4. etasje Møtetid: Torsdag 14. juni 2012 kl. 18.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Jack Grimsrud (AP) Frode Jenssen

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Disse vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Stavanger kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagene

Detaljer