Årsrapport 2000 SCANA INDUSTRIER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2000 SCANA INDUSTRIER"

Transkript

1 Scana Industrier asa Løkkeveien 103B P.O. Box 878 N-4004 Stavanger, Norway Tel: Fax: PRINTERS SCANA INDUSTRIER Årsrapport

2 Viktige hendelser i Viktige hendelser 1 Finansielle nøkkeltall 2 sjefen har ordet 3 Årsberetning 4 Resultatregnskap. 8 Balanse. 9 Kontantstrømoppstilling. 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter til regnskapet. 13 Resultatregnskap. Morselskap 22 Balanse. Morselskap 23 Kontantstrømoppstilling. Morselskap 24 Noter til regnskapet. Morselskap 25 Revisors beretning 31 Aksjer og aksjonærforhold 32 Scana Steel 34 Scana Marine Systems 36 Andre Investeringer 38 Organisasjon 40 Adresser 41 SCANA KOREA HYDRAULICS ble første hele operative år for Scana Korea Hydraulics. Grunnet økt aktivitet i forbindelse med sammenstilling og salg av produkter fra Scana Skarpenord Rjukan, ble selskapets fasiliteter i løpet av året utvidet med ny monteringshall. Scana har gjennom selskapet økt sine markedsandeler i en av verdens største skipsbyggingsnasjoner. FLYTTING AV HOVEDKONTOR Selskapet flyttet i august hovedkontoret fra Støperigaten til Løkkeveien. Støperigaten har vært konsernets hovedkontor siden etableringen i 1987 og eiendommen ble solgt ut av konsernet i løpet av året. SCANA STEEL COMPONENTS I forretningsområdet Scana Steel ble det med virkning fra 1. september gjennomført en organisatorisk sammenslåing av selskapene Scana Björneborg, Scana Produktionsteknik, Scana Booforge samt Karlskoga enheten i Scana Värmebehandlingsteknik. De sammenslåtte selskapene fremstår nå under navnet Scana Steel Components. SAMARBEID MED CATERPILLAR Samarbeidet med Caterpillar ble ytterligere forsterket ved at Scana i september signerte en avtale med MaK i Tyskland. MaK er 100% eid av Caterpillar Inc. og produserer dieselmotorer til skipsindustrien innen større motor segment. Felles markedsføring og salg av «Propulsion pakker» vil gi en økt aktivitet og markedstilgang for Scana Marine Systems. SALG AV SCANA IOS DESCO I desember solgte Scana sin aktivitet innen boreutstyr, Scana IOS Desco, til Varco International. Salget ga en regnskapsmessig gevinst på 23 millioner kroner. Selskapets ventil aktivitet var ikke en del av dette salget og blir videreført i Scana sammenheng i en egen juridisk enhet med navnet Scana Armatur. NY KONSERNSJEF Styret utnevnte i desember Odd Torland som ny konsernsjef. Torland kjenner Scana godt fra tidligere da han i perioden 1996 til 1998 var innkjøpsdirektør i konsernet. Han kommer fra stillingen som administrerende direktør for Smedvig Capital. RESTRUKTURERING/ NYTT STRATEGISK FOKUS På bakgrunn av de to siste års svake resultater ble det i forbindelse med årsoppgjøret gjort en grundig gjennomgang av konsernets virksomheter og balanse. Denne gjennomgangen medførte at det ble foretatt betydelige nedskrivinger av goodwill og andre eiendeler, samt avsetning for restruktureringskostnader. ets driftsresultat er i den anledning belastet med 113 millioner kroner. En videre konsekvens av restruktureringen er at Scana konsernet vil utvikle seg mot å bli et industrielt investeringsselskap og fokusere på to områder Scana Steel og Scana Marine Systems. Sistnevnte vil ha «Scana Propulsion» som hovedsatsingsområde. Salgene av aktivitetene i Scana Offshore Technology i 1999 og salget av Scana IOS Desco i er eksempler på den strategiske endringsprosess som Scana konsernet er inne i, og som nå utkrystalliseres i konsernets nye strategiske fokus. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Dag Myrestrand SCANA INDUSTRIER 1

3 Finansielle nøkkeltall Scana i endring (tall i millioner untatt pr. aksje) Definisjon Resultater fra virksomheten Driftsinntekter 1 656, , , , , ,6 Driftsresultat (176,2) 13,4 146,8 88,6 80,6 105,7 Resultat før skatt (225,5) (24,3) 113,9 66,1 58,7 89,2 Netto resultat (161,4) (25,3) 84,4 45,9 43,3 64,6 Driftsmargin 1 (10,6%) 0,7% 6,3% 5,3% 5,4% 8,6% Avkastning på sysselsatt kapital 2 (14,9%) 1,1% 13,3% 10,4% 12,5% 25,4% Egenkapitalrentabilitet 3 (42,5%) (5,2%) 18,5% 11,5% 11,7% 35,8% Finansiell stilling Sum eiendeler 1 529, , , , , ,6 Brutto gjeld 4 712,3 726,0 699,0 504,5 430,0 341,3 Likviditet 5 7,8 62,7 62,3 89,1 101,0 197,9 Netto gjeld 6 704,5 663,3 636,7 415,4 329,0 143,4 Egenkapital 7 285,7 474,0 498,3 415,9 383,9 359,5 Gearing 8 2,49 1,53 1,40 1,21 1,12 0,95 Egenkapitalandel 18,7% 27,6% 26,8% 29,7% 33,3% 35,0% Aksjedata Resultat pr. aksje 9 (7,59) (1,19) 3,97 2,16 2,04 4,12 Kontantstrøm pr. aksje 10 (1,57) 3,71 8,35 5,51 4,60 6,71 Utbytte pr. aksje 0,00 0,25 1,20 0,80 0,75 0,75 Utdelingsforhold 11 0,0% (21,0%) 30,2% 37,1% 36,8% 18,2% Egenkapital pr. aksje 13,43 22,29 23,43 19,56 18,04 16,90 Børskurs pr ,95 18,50 29,00 39,00 48,00 31,50 Børsverdi pr (i tusen) Antall aksjer pr (i tusen) Gjennomsnittlig antall aksjer (i tusen) Scana Industrier er et nordisk industrikonsern med kjernekompetanse innen metallurgi, samt systemer og tjenester til internasjonal verksteds-, skips-, olje- og gassindustri. Scana er en betydelig leverandør av kritiske komponenter og systemer til kunder i utvalgte nisjemarkeder. Scana Industrier ble notert på Oslo Børs i Hovedkontoret ligger i Stavanger og konsernet har operative virksomheter i Norge, Sverige og Kina. År har vært et meget vanskelig år for Scana konsernet med utilfredstillende resultater. ets driftsmarginer må forbedres og den rentebærende gjelden må reduseres. Scana Industrier vil i tiden fremover utvikle seg til et industrielt investeringsselskap. et vil videreutvikle Scana Steel og Scana Marine Systems enten på egenhånd eller i samarbeid med andre. Denne fokusering skal skape grunnlaget for en sunn inntjening i årene som kommer. Det vil være avgjørende at det skapes en god arbeidskultur som ramme for en kontinuerlig utviklingen og forbedring det skal være gøy å jobbe i Scana! Ledelsen ønsker at medarbeiderne skal ha eierskap og delaktighet i utviklingsprosessen. Kvalitetsledelse skal være et konkurransefortrinn i markedet, samtidig som det skal være en inspirasjon til det interne kvalitetsarbeidet som er iverksatt. «Scana Navigation» er etablert for å medvirke til å sette ny fokus på kjerneverdiene i Scana. Kjerneverdiene må gjenspeiles i det arbeidet og den metodikk som skal prege organisasjonen. Kunden i fokus, sikkerhet, innovasjon, kvalitet i alle aktiviteter og til sist lønnsomhet og risikoavgrensing skal ligge som naturlige pilarer i alle våre aktiviteter. I hverdagen er det flere viktige ressurser som skal forvaltes med omtanke. Organisasjonens kompetanse er en av dem. Risikoavgrensing er en annen. Vår evne til å være blant markedets beste aktører på begge disse områdene vil legge føringene på hvor raskt vi kan utvikle konsernet videre. Investeringsbehovene er økende i de største og mest betydningsfulle markedssegmenter for våre produkter. Det vil likevel fortsatt ta noe tid før markedet har tatt seg helt opp. Vi skal utnytte tiden fremover til ytterligere prosessforbedringer som skal styrke vår konkurranseevne og dermed sikre grunnlaget for en utvikling som både våre eiere og våre medarbeidere er tjent med. Videreutvikling av Scana Steel og Scana Marine Systems med fokus på den operative drift og kvalitetsledelse, samt gjennomføring av den igangsatte restrukturering skal på sikt gi konsernet den nødvendige økonomiske handlefrihet. Våre medarbeidere har gjennom en vanskelig tid vist at de evner å medvirke til tunge løft over en lang periode. Jeg vil takke hver enkelt for den arbeidsinnsats som er lagt for dagen i året som gikk dere er vår viktigste ressurs. Virkning av endring av regnskapsprinsipper er innarbeidet i finansielle nøkkeltall for 1998 og Tidligere år gjenspeiler gamle regnskapsprinsipper. Definisjoner 1. Driftsresultat i prosent av driftsinntekter. 2. Driftsresultat i prosent av gjennomsnittlig netto arbeidskapital (dvs. fratrukket rentebærende elementer) pluss gjennomsnittlig anleggsmidler. 3. Netto resultat dividert med gjennomsnittlig egenkapital. 4. Sum langsiktig og kortsiktig rentebærende gjeld. 5. Inklusive skattetrekkskontoer. 6. Brutto gjeld fratrukket likviditet. 7. Inksklusive minoritetsinteresser. 8. Brutto gjeld dividert på egenkapital. 9. Netto resultat dividert med gjennomsnittlig utestående aksjer. 10. Netto resultat pluss avskrivninger pluss utsatt skatt dividert med gjennomsnittlig antall utestående aksjer. 11. Utbytte pr. aksje dividert med resultat pr. aksje. 12. Scana Industrier ble tatt opp til notering på hovedlisten på Oslo Børs den 4. desember Gjennomsnittlig antall av aksjer vektet med hensyn til dato for innbetaling og dato for konsolidering av overtatt virksomhet. Odd Torland sjef 2 SCANA INDUSTRIER SCANA INDUSTRIER 3

4 Årsberetning for Scana Industrier er et nordisk industrikonsern med kjernekompetanse innen metallurgi, samt systemer og tjenester til internasjonal verksteds-, skips-, olje- og gassindustri. Scana er en betydelig leverandør av kritiske komponenter og systemer til kunder i utvalgte nisjemarkeder. Hovedkontoret ligger i Stavanger og konsernet har operative virksomheter i Norge, Sverige og Kina. Driftsinntekter Egenkapital NOK mill. NOK mill GENERELT Scana Industrier er et nordisk industrikonsern med kjernekompetanse innen metallurgi, samt systemer og tjenester til internasjonal verksteds-, skips-, olje- og gassindustri. Scana er en betydelig leverandør av kritiske komponenter og systemer til kunder i utvalgte nisjemarkeder. Hovedkontoret ligger i Stavanger og konsernet har operative virksomheter i Norge, Sverige og Kina. ets driftsinntekter ble millioner kroner i år, en reduksjon på 371 millioner kroner i forhold til året før. Resultat etter skattekostnad og minoritetsinteresser var minus 161 millioner mot minus 25 millioner kroner i Dette utgjør et tap pr. aksje på kr. 7,59 sammenlignet med et tap pr. aksje på kr. 1,19 året før. Driftsresultatet er belastet med en kostnad på 113 millioner kroner relatert til nedskriving av goodwill og andre eiendeler samt avsetning for restruktureringskostnader. Inkludert i driftsresultatet er også en regnskapsmessig gevinst før skatt på nær 23 millioner kroner i forbindelse med avhendelsen av Scana IOS Desco til Varco International i desember måned. Markedsmessig har år vært det vanskeligste året i konsernets historie. Dette har medført sterkt pressede marginer og lavere aktivitet i flere av konsernets virksomheter. Ordrereserven ved utgangen av året var 611 millioner kroner, en økning på 59 millioner kroner fra utgangen av Styret utnevnte i desember Odd Torland som ny konsernsjef. Torland kjenner Scana godt fra tidligere da han i perioden 1996 til 1998 var innkjøpsdirektør i konsernet. Han kommer fra stillingen som administrerende direktør for Smedvig Capital. RESTRUKTURERING OG UTVIKLINGSRETNING Med virkning fra 18. desember solgte konsernet boreutstyrsvirksomheten innen Scana IOS Desco til Varco International. Den del av virksomheten som ble solgt hadde frem til salgstidspunktet en omsetning på 86 millioner kroner og hadde 36 ansatte på avhendelsestidspunktet. På bakgrunn av de to siste års svake resultater er det gjort en grundig gjennomgang av konsernets virksomheter og balanse. Denne gjennomgangen har medført at styret i årsregnskapet for år besluttet å foreta betydelige nedskrivinger av goodwill og andre eiendeler, samt å avsette for restruktureringskostnader. ets driftsresultat er i den anledning belastet med 113 millioner kroner. Scana Ramnäs og Scana Leshan har hatt store driftsmessige tap i årene 1999 og. 93% av de totale nedskrivninger og restruktureringskostnader er relatert til disse selskapene. For Scana Ramnäs utgjør nedskrivning av kjettinglager og goodwill nær 36 millioner kroner. Styret er imidlertid av den oppfatning at kjettinglageret ved Scana Ramnäs kan bli nedbygget over en toårs periode til priser over bokført verdi. Imidlertid vil det i perioden påløpe en betydelig finansieringskostnad som det nå er tatt høyde for. For Scana Leshan er det foretatt større nedskrivinger av immaterielle så vel som materielle eiendeler. Det er i tillegg satt av 32 millioner kroner i restruktureringskostnader for å gjennomføre en nødvendig omlegging av driften. Totalt er det gjort nedskrivinger og avsetninger relatert til Scana Leshan på nær 68 millioner kroner. Innen forretningsområdet Marine Equipment er det foretatt nedskrivinger av immaterielle eiendeler på 9 millioner kroner. Effekten av nedskrivninger og restruktureringskostnader på konsernets resultat etter skatt er 83 millioner kroner. Dette representerer isolert sett en kostnad på kr. 3,89 pr. aksje. Scana Industrier vil i tiden fremover utvikle seg til et industrielt investeringsselskap. et vil videreutvikle Scana Steel og Scana Marine Systems enten på egenhånd eller i samarbeid med andre. AKSJER OG AKSJONÆRFORHOLD Scana Industrier ble notert på Oslo Børs i Aksjen har i år hatt en negativ kursutvikling. Sluttnoteringen den 29. desember var kr. 6,95 mot kr. 18,50 ved inngangen av året. Styret anser fallet i aksjekursen som et problem for selskapet og arbeider aktivt med ledelsen for å snu utviklingen. Styret vil fremme forslag om at det ikke betales utbytte på bakgrunn av årets svake resultat. Aksjen hadde en omløpshastighet på 0,10 i året som gikk. Det var totalt 756 aksjonærer ved årsskiftet, og 1,11% av den samlede aksjekapital var i utenlandsk eie. Selskapets styre hadde ved årsskiftet en ubenyttet fullmakt til å utstede 4 millioner aksjer uten fortrinnsrett for eksisterende aksjonærer. Med hensyn til aksjer eiet av styrets medlemmer og ledende ansatte vises det til morselskapets regnskap, note 10. RESULTATUTVIKLING ets driftsinntekter ble millioner kroner i år mot millioner kroner i 1999, en nedgang på 371 millioner kroner. ets samlede driftsinntekter utenfor Norge utgjorde 75,5%, mens driftsinntekter utenfor Norden var 30,6%. Tilsvarende tall for 1999 var henholdsvis 56,8% og 25,9%. Driftsresultatet i år ble minus 176 millioner kroner mot 13 millioner kroner i 1999, som er en nedgang på 189 millioner kroner i forhold til året før. Netto driftsmargin ble 10,6% mot 0,7% i et har i år en negativ avkastning på sysselsatt kapital. Netto finansielle kostnader ble 49 millioner kroner, som er opp fra 38 millioner kroner året før. Gjennomsnittlig rente på konsernets langsiktige gjeld var 7,0% pr Av konsernets samlede rentebærende gjeld er 13% rentesikret ved utgangen av året. Resultat før skattekostnad ble minus 226 millioner kroner, sammenlignet med minus 24 millioner kroner i Resultat etter skattekostnad og minoritetsinteresser ble minus 161 millioner kroner, tilsvarende en tap pr. aksje på kr. 7,59 mot et tap pr. aksje på kr. 1,19 i Kontantstrøm, beregnet som netto resultat pluss avskrivninger og utsatt skatt, utgjorde minus 33 millioner kroner, eller kr. 1,57 pr aksje. Beregningsgrunnlaget er et gjennomsnittlig antall utestående aksjer på , som er det samme som året før. Styret vil foreslå at det ikke betales utbytte for regnskapsåret. INVESTERINGER, KONTANTSTRØM OG FINANSIERING Brutto investeringer i varige driftsmidler var 77 millioner kroner i. Av dette var 23 millioner relatert til investeringer i Kina. Arbeidskapitalen i konsernbalansen, definert som ikke-rentebærende omløpsmidler fratrukket ikkerentebærende kortsiktig gjeld, ble i redusert med 63 millioner kroner. et har gjennom året iverksatt tiltak for å redusere arbeidskapitalen. For forretningsområdene Material Technology og Marine Equipment har tiltakene resultert i lavere kapitalbinding, mens forretningsområdet Offshore Services & Equipment har hatt en økt arbeidskapital grunnet oppbygging av konsernets kjettinglager gjennom året. Brutto rentebærende gjeld var ved utgangen av året 712 millioner kroner, som er en reduksjon på 11 millioner kroner i forhold til året før. Likvide beholdninger, inklusive udisponerte kommiterte trekkrettigheter, utgjorde 81 millioner kroner pr 31. desember, sammenlignet med 249 millioner kroner året før. Egenkapitalen var 286 millioner kroner ved utgangen av året, som er en nedgang på 188 millioner kroner fra Dette gir en egenkapitalandel på 19% mot 28% året før. Reduksjonen i egenkapitalandelen skyldes i hovedsak det svært negative resultatet i år. Av konsernets rentebærende gjeld som ved årsskiftet var 712 millioner kroner er 544 millioner kroner en kredittfasilitet som er stillet i fellesskap av konsernets hovedbank forbindelser. 354 millioner kroner av denne kredittfasiliteten, som er stillet basert på negativ pantsettelse, løper frem til medio juni et er pr. 31. desember fortsatt i teknisk brudd med vilkår i denne låneavtalen. Dette er diskutert med bankene og det arbeides aktivt med tiltak for å rette opp forholdene samtidig som det pågår forhandlinger omkring vilkårene for refinansieringen. Brudd på lånevilkår har gitt konsernet økte rentekostnader i år. ets videre drift er avhengig av en refinansiering. Styret og konsernledelse vurderer utsiktene for å komme til enighet med bankene som gode. Forutsetningen om fortsatt drift er derfor lagt til grunn for årsregnskapet. FORRETNINGSOMRÅDENE MATERIALS TECHNOLOGY Forretningsområdet leverer produkter og komponenter til verksted-, skips- og olje og gassindustrien. Produksjonen utføres i egne produksjonsanlegg som omfatter smelteverk, smier, valseverk og støperi, samt varmebehandlings- og maskineringsenheter. Virksomhetene innen forretningsområdet kjennetegnes av en betydelig metallurgisk kunnskap og spesialiserte produksjonsenheter med fleksibelt produksjonsopplegg. Driftsinntektene i endte på 922 millioner kroner mot 854 millioner kroner i Driftsresultatet for året ble 23 millioner kroner mot et driftsresultat på 27 millioner kroner året før. Forretningsområdet har i hatt høyere ordreinngang og aktivitetsnivå enn tilfelle var i I driftsresultatet er også inkludert en inntektsføring på 16 millioner kroner i tilbakeførte midler fra en overfinansiert pensjonsordning i Sverige. Driftsresultatet er ikke tilfredsstillende på bakgrunn av det potensiale og den kapasitet som de ulike driftsenhetene i forretningsområdet har. Flere av forretningsområdets enheter har opparbeidet seg en solid posisjon rettet mot offshore markedet. Den vedvarende lave etterspørsel og avventende investeringsholdning innen oljerelatert virksomhet har fortsatt også gjennom år. Dette har medført at en har vridd produksjonen mot andre og mindre lønnsomme markeder, noe også det lave driftsresultatet reflekterer. I positiv retning vil styret fremheve forretningsområdets enhet for fin maskinering som har hatt et høyt belegg, god effektivitet og derigjennom gode resultater gjennom hele året. I løpet av tredje kvartal ble det gjennomført en organisatorisk sammenslåing av fire produksjonsenheter i Karlskoga området. Dette ble gjort for å utnytte produksjonsapparatet mer effektivt samt å gi bedre kvalitet, service og leveringspresisjon. Styret forventer at en i tiden fremover vil få effekt av de synergier og besparelser som denne sammenslåingen innebærer. OFFSHORE SERVICES & EQUIPMENT Aktivitetene i har vært knyttet til salg og vedlikehold av bore-, trykk- og kontrollutstyr, samt produksjon av kjetting- og forankringssystem til det globale offshore markedet. Forretningsområdet hadde i driftsinntekter på 363 millioner kroner mot 849 millioner kroner året før. Driftsresultatet, eksklusiv nedskrivninger og restruktureringskostnader, endte på minus 17 millioner kroner, mot 44 millioner kroner i Forretningsområdet har også i år merket en vedvarende lav etterspørsel etter selskapenes produkter og da i første rekke som en følge av en avventende investeringsholdning innen oljerelatert virksomhet. et avhendet i desember boreutstyrsaktivitene inne Scana IOS Desco, og realiserte i den anledning en regnskapsmessig gevinst før Antall ansatte Aksjekurs NOK SCANA INDUSTRIER SCANA INDUSTRIER 5

5 Årsberetning for Sven Eldh Odd Martinsen Frode Alhaug Peter T. Smedvig Styrets formann Egenkapital pr. aksje NOK Resultat før skatt NOK mill skatt på 23 millioner kroner. I driftsresultatet er videre inkludert en inntektsføring på 4 millioner kroner i tilbakeførte midler fra en overfinansiert pensjonsordning i Sverige. Etterspørsel og levering av forretningsområdets kjetting- og forankringssystem samt kontrollventiler har vært særdeles lav gjennom hele året. Mot slutten av året ble det iverksatt en permanent bemanningsreduksjon på 45 personer ved Scana Ramnäs som vil få full effekt i andre halvår Dette representerer en bemanningsreduksjon på nær 30%. Scana Rotator har i løpet av fjerde kvartal hatt en positiv ordreinngang noe som tegner godt for år For Scana Ramnäs er det i forbindelse med årsavslutningen foretatt betydelige nedskrivinger av kjettinglager og goodwill. Dette utgjorde nær 36 millioner kroner. Styret er imidlertid av den oppfatning at kjettinglageret ved Scana Ramnäs kan bli nedbygget over en toårs periode til priser over bokført verdi. Imidlertid vil det i perioden påløpe en betydelig finansieringskostnad som det nå er tatt høyde for. MARINE EQUIPMENT Forretningsområdet Marine Equipment omfatter bedrifter innen elektronikk, hydraulikk, ventil- og kontrollsystemer, samt vripropeller, reduksjonsgear og ror. Sammen med Caterpillar har Scana utviklet og introdusert «PROVOC Propulsion Package» og «MPP Propulsion Package», hvor forretningsområdet er ansvarlig for propeller, kontrollsystemer og reduksjonsgear. Forretningsområdet hadde driftsinntekter på 305 millioner kroner, som er en økning på 1 million kroner i forhold til året før. Forretningsområdet hadde et driftsunderskudd, eksklusiv nedskrivninger og restruktureringskostnader, på 19 millioner kroner mot et driftsunderskudd på 32 millioner kroner i Forretningsområdet har gjennom de siste to årene hatt en lav ordrereserve med korte leveringstider. Dette har resultert i svake driftsresultater. Imidlertid har ordreinngangen i løpet av siste halvår vist en positiv utvikling, noe som har resultert i at ordrereserven ved utgangen av er mer enn doblet sammenlignet med året før. I september ble det inngått en avtale med MaK i Tyskland. MaK er Caterpillar s produsent av større marine diesel motorer. Scana vil fremover være MaK s foretrukne leverandør av reduksjonsgear, propell og propell akslinger. Dette er en utvidelse av det formelle samarbeidet som ble inngått våren 1999 med Caterpillar. Samarbeidsavtalene vil medføre en betydelig salgsøkning for Scana i årene fremover. For enkelte av forretningsområdets andre virksomheter har derimot året vært svakt med tilhørende skuffende resultater. Innen forretningsområdet Marine Equipment er det i forbindelse med årsavslutningen foretatt nedskrivinger av goodwill og eiendeler på 9 millioner kroner. SCANA LESHAN, KINA Stålverket Scana Leshan Machinery Co. Ltd. er lokalisert i Sichuan provinsen. Selskapet, som i hovedsak driver med produksjon av valser, er en privatisert, tidligere statseid bedrift, hvor Scana eier 60% av aksjene. De resterende 40% av aksjene er eid med 30% av kinesiske myndigheter og 10% av Verdensbanken gjennom sitt datterselskap International Finance Corporation (IFC). De samlede driftsinntekter for aktivitetene i Kina ble 86 millioner kroner. Driftsresultatet, eksklusiv nedskrivninger og restruktureringskostnader, ble minus 19 millioner kroner. År har vært preget av store investeringer i forbindelse med overgang til produkter av en høyere kvalitet og kompleksitet. Dette kombinert med høy skrapprosent og lav effektivitet har gitt svake resultater. I andre halvår allokerte konsernet betydelige ressurser til stålverket for å overkomme disse problemene. Scana Leshan har mot slutten av året vist driftsmessig fremgang, men konsernet er imidlertid av den oppfatning at det vil ta lang tid før stålverket er i operasjonell balanse. De investeringer som var forutsatt ved prosjektets oppstart er nær 90% gjennomført og en har kommet gjennom en vanskelig oppstartsfase med innfasing av nytt produksjonsutstyr. Mange utfordringer gjenstår før stålverket blir bedriftsøkonomisk lønnsomt. For Scana Leshan er det i forbindelse med årsavslutningen foretatt større nedskrivinger av immaterielle så vel som materielle eiendeler. Det er i tillegg satt av 32 millioner kroner i restruktureringskostnader for å gjennomføre en nødvendig omlegging av driften. Totalt er det gjort nedskrivinger og avsetninger relatert til Scana Leshan på nær 68 millioner kroner. ORGANISASJON OG PERSONALFORHOLD Ved utgangen av året var det ansatte i konsernet, hvorav var tilknyttet virksomheter utenfor Norge. Samarbeidet med de ansattes organisasjoner er godt og bedriftsdemokrati ordningene fungerer etter sin hensikt. sjef Rolf E. Ahlqvist fratrådte i desember sin stilling. Styret utnevnte Odd Torland som ny konsernsjef. Torland kjenner Scana godt fra tidligere da han i perioden 1996 til 1998 var innkjøpsdirektør i konsernet. Han kommer fra stillingen som administrerende direktør for Smedvig Capital. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) Scanas kjerneverdier omhandler helse, miljø og sikkerhet og er godt forankret i alle operative enheter. Området er gjenstand for systematisk oppfølging gjennom målinger og undersøkelser. Fraværsskade frekvensen, (tapte timer per million arbeidstimer) var ved utgangen av 25,0 mot 14,4 i Styret anser fraværsskade frekvensen til å være en betydelig utfordring innen Helse- og miljø og sikkerhetsarbeidet i konsernet. Det vil bli satt ytterligere fokus og tiltak inn for å endre trenden og påvirke til en bedring av skadeutviklingen i konsernet. Sykefraværet for var på 5,7%, mot 6% for Tallene er fremdeles ikke tilfredsstillende, men en unngår fortsatt en økning som ellers er et fellestrekk for sykefraværet på nasjonalt nivå, som viser en økning på 5,3% for menn og 3,9% for kvinner. Det vil fortsatt være en prioritert oppgave å fokusere på sykefravær og fravær generelt og tiltak som kan medvirke til et ytterligere redusert sykefravær. ets virksomheter anses ikke å påvirke det ytre miljø utover de utslippstillatelser som er gitt av myndighetene. Scana Industrier har som målsetting at konsernet som et minimum skal tilfredsstille de konsesjonskrav, samt de krav som er nedfelt i myndighetenes lover og forskrifter. ets virksomheter innen stålområdet kjøper store mengder skrap for omsmelting, og er dermed en betydelig gjenbruksbedrift. UTSIKTENE FREMOVER En konsekvens av restruktureringen er at Scana konsernet fokuserer videre på to områder Scana Steel og Scana Marine Systems. Sistnevnte vil ha «Scana Propulsion» som hovedsatsingsområde. Scana Steel representerer dagens Materials Technology forretningsområde, mens Scana Marine Systems i hovedsak dekker bedriftene innen Marine Equipment. Styret og konsernledelse anser at disse forretningskonseptene er fremtidsrettet og har et betydelig inntjenings- og utviklingspotensiale. Scana Industrier, som konsern, vil i tiden fremover utvikle seg til et industrielt investeringsselskap. Scana Industrier vil videreutvikle Scana Steel og Scana Marine Systems enten på egenhånd eller i samarbeid med andre. Scana konsernets andre selskaper vil drives videre, men styret er av den oppfatning at disse virksomhetene kan være bedre tjent med en annen struktur og fokus. Scana Industrier vil derfor jobbe aktivt med å finne nye eierkonstellasjoner for disse selskapene i tiden som kommer. et vil fortsatt kunne bidra positivt til disse selskapers utvikling både gjennom markedskunnskap og/eller markedstilgang samt inngående kjennskap Stavanger, 30. mars 2001 Peter T. Smedvig Styrets formann Odd Martinsen Frode Alhaug Sven Eldh Odd Torland sjef til selskapenes utvikling og historie. Scana Industrier mener at flere av disse selskapene har et godt utviklingspotensiale og ønsker gjennom et eventuelt deleierskap å delta i fremtidig verdiutvikling. Salgene av aktivitetene i Scana Offshore Technology i fjerde kvartal 1999 og salget av Scana IOS Desco i fjerde kvartal er eksempler på den strategiske endringsprosess som Scana konsernet har vært gjennom og som nå utkrystalliseres i konsernets nye strategiske fokus. Ovennevnte selskaper ble begge avhendet til verdier vesentlig over bokført egenkapital. Scana Ramnäs og Scana Leshan har et betydelig behov for ledelsesmessig oppmerksomhet og oppfølging i tiden som kommer. et anser at det vil kunne ta tid før disse selskapene er ferdig restrukturert. Det vil være en viktig oppgave for styret å vurdere hvordan disse engasjementene best skal håndteres. Det er styrets utgangspunkt at den restruktureringsplan som er lagt for Scana konsernet er gjennomført i løpet av Utviklingen i markedet og de tiltak som er iverksatt gir grunnlag for bedrede resultater i år DISPOSISJONER OG OVERFØRINGER Årsresultatet for konsernet ble et underskudd på 161 millioner kroner, som ga et tap pr. aksje på kr. 7,59. Styret anbefaler at det ikke betales utbytte for regnskapsåret. Morselskapet Scana Industrier asa viste et årsunderskudd på kr Styret foreslår følgende overføringer: Overført fra overkursfond Overført fra annen egenkapital Årsresultat Resultat pr. aksje NOK Kontanstrøm pr. aksje NOK S CANA INDUSTRIER SCANA INDUSTRIER 7

6 Resultat regnskap Balanse (1.000 kroner) Note DRIFTSINNTEKTER Driftskostnader Vareforbruk Beholdningsendringer varer i arbeid og ferdigvarer (42 805) (47 501) (71 941) Lønn og sosiale kostnader 9/ Avskrivninger og nedskrivninger Andre driftskostnader 2/3/ SUM DRIFTSKOSTNADER (1.000 kroner) Note ANLEGGSMIDLER Utsatt skattefordel Varige driftsmidler: Immaterielle eiendeler Maskiner, inventar, bygninger etc Finansiell anleggsmidler: Aksjer Langsiktige fordringer SUM ANLEGGSMIDLER DRIFTSRESULTAT ( ) Finansinntekter og- kostnader 14/17 Renteinntekter Andel resultat tilknyttede selskap Andre finansinntekter Rentekostnader Andre finanskostnader NETTO FINANSKOSTNADER (49 363) (37 761) (32 937) OMLØPSMIDLER Varelager Fordringer: Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD ( ) (24 345) Skattekostnad 12 (36 004) RESULTAT ETTER SKATTEKOSTNAD ( ) (30 754) EGENKAPITAL 19 Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Minoritetsinteresser SUM EGENKAPITAL Minoritetsinteresser ÅRSRESULTAT ( ) (25 281) RESULTAT PR. AKSJE (7,59) (1,19) 3,97 GJELD Avsetning for forpliktelser: Utsatt skattegjeld Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld: Gjeld til kredittinstiusjoner 14/ Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld: Gjeld til kredittinstiusjoner Leverandørgjeld Forskudd fra kunder Betalbar skatt Skyldig utbytte Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL SCANA INDUSTRIER SCANA INDUSTRIER 9

7 Kontantstrøm oppstilling Regnskapsprinsipper (1.000 kroner) Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad ( ) (24 345) Årets betalte skatter (2 804) (21 137) (17 723) Gevinst (-)/tap ved salg av anleggsmidler (5 694) (37 564) (3 859) Avskrivninger og nedskrivninger Omregningsdifferanser Endring i kundefordringer/forskudd fra kunder ( ) Endring i andre kortsiktige fordringer (19 662) Endring i varelager (27 650) (11 735) ( ) Endring i leverandørgjeld (64 754) Endring i annen kortsiktig gjeld (25 676) NETTO KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Avgang aksjer/langsiktige fordringer Salg av anleggsmidler Investering i aksjer 0 0 (462) Økning i andre langsiktige fordringer 0 (5 610) 0 Investering i anleggsmidler (77 208) ( ) ( ) Investering i anleggsmidler, kjøp av virksomheter 0 (5 091) (68 931) NETTO KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER (25 813) (79 461) ( ) NETTO KONTANTSTRØM FØR FINANSIERINGSAKTIVITETER (21 590) (30 429) ( ) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Opptak av ny langsiktig rentebærende gjeld til kredittinstitusjoner Netto endring i langsiktig rentebærende gjeld til kredittinstitusjoner ( ) (89 738) (23 042) Netto endring i annen langsiktig gjeld (14 318) (19 326) Netto endring i kortsiktig rentebærende gjeld til kredittinstitusjoner Utbetalinger til minoriteter Utbetaling av utbytte (5 317) (25 520) (17 013) NETTO KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER (33 354) NETTO KONTANTSTRØM (54 944) 445 (26 832) Likviditetsbeholdning pr. 1. januar Likviditetsbeholdning pr. 31. desember ENDRING I LIKVIDITETSBEHOLDNINGEN (54 944) 445 (26 832) Ubenyttede trekkfasiliteter er ikke inkludert i likviditetsbeholdningen. Det framlagte konsernregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger. Årsregnskapet utgjør en helhet. De viktigste konsoliderings- og regnskapsmessige prinsipper brukt ved utarbeidelsen av årsregnskapet er som følger: KONSOLIDERINGSPRINSIPPER KONSOLIDERTE SELSKAPER I konsernregnskapet inngår morselskapet Scana Industrier asa og de selskaper der Scana Industrier asa, direkte eller indirekte, eier mer enn 50 % av aksjene eller gjennom egen avtale har bestemmende innflytelse i selskapet. De selskap som er med i konsolideringen er listet opp i note 2 til morselskapets regnskap. regnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsippene som morselskapet. Datterselskaper tilkommet gjennom året er i sin helhet medtatt i balansen pr. 31. desember, og resultatet fra kjøpstidspunktet frem til 31. desember er medtatt i resultatregnskapet. ELIMINERING AV AKSJER I DATTERSELSKAPER Aksjer i datterselskaper er eliminert etter oppkjøpsmetoden. Eventuell merverdi henføres til de aktuelle eiendeler og avskrives i takt med disse. Merverdi som ikke kan henføres til eiendeler, oppføres i konsernbalansen som goodwill og avskrives over økonomisk levetid. MINORITETSINTERESSER Minoritetsinteresser vises i balansen som en del av egenkapitalen. Dette medfører at eiendeler og gjeld (bortsett fra goodwill) vises inklusiv minoritetens andel. I resultatregnskapet beregnes minoritetsinteresser av resultat etter skattekostnad. Dette medfører at alle poster i resultatregnskapet vises inklusiv minoritetsinteressenes andel. OMREGNING AV UTENLANDSKE DATTERSELSKAPER Balansepostene for utenlandske datterselskaper er omregnet til norske kroner med kurser pr. 31. desember. Alle poster i resultatregnskapet er omregnet til norske kroner med årets gjennomsnittskurser. Ved konsolidering oppstår omregningsdifferanser som er ført direkte mot egenkapitalen i konsernbalansen. ELIMINERING AV INTERNE TRANSAKSJONER Urealiserte gevinster i varebeholdningene, som skriver seg fra interne leveranser, er eliminert i konsernets varebeholdninger og driftsresultat. Interne utbytter, konsernbidrag, fordringer, gjeld og inntekter og kostnader mellom selskapene er eliminert. REGNSKAPSPRINSIPPER SALGSINNTEKTER Inntekter resultatføres når den er opptjent. For varesalg skjer resultatføring på leveringstidspunktet for varen. For prosjekter til fast pris og med lang tilvirkningstid resultatføres en andel av forventet dekningsbidrag basert på fullføringsgraden. KOSTNADER Utgifter resultatføres i samme periode som den tilhørende inntekt. KORTSIKTIGE FORDRINGER OG KORTSIKTIG GJELD Eiendeler og gjeld knyttet til varekretsløpet klassifiseres som henholdsvis omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Øvrige fordringer og gjeld klassifiseres som omløpsmidler og kortsiktig gjeld dersom de forfaller innen ett år etter tidspunkt for regnskapsavslutning. EIENDELER OG GJELD I UTENLANDSK VALUTA Transaksjoner i utenlandsk valuta bokføres med kursene på balansedagen. ets kasse- og bankbeholdninger, fordringer og gjeld i utenlandsk valuta er omregnet til balansedagens kurs. KUNDEFORDRINGER Kundefordringer føres opp i balansen etter fradrag for konstaterte tap og avsetninger til dekning av påregnelige tap. VAREBEHOLDNINGER Varebeholdningene, som består av innkjøpteog egenproduserte varer, er vurdert til den laveste verdi av anskaffelseskost/tilvirkningskost (FIFO) og antatt fremtidig salgsverdi fratrukket salgskostnader. Tilvirkningskost omfatter direkte materialer, energi, direkte lønn og andel av indirekte kostnader inklusive ordinært vedlikehold og avskrivninger. ANLEGGSKONTRAKTER Arbeid under utførelse knyttet til kontrakter til fast pris og med lang tilvirkningstid (anleggskontrakter) er vurdert i henhold til løpende avregningsmetode. Prosjektene blir vurdert til medgåtte prosjektkostnader med tillegg av dekningsbidrag basert på prosjektets fullføringsgrad. Prosjektkostnadene består av direkte kostnader og indirekte kostnader som kan henføres til prosjektaktivitetene. Fullføringsgraden beregnes utfra hva som er mest relevant for den enkelte kontrakt, enten som påløpte kostnader i prosent av forventet totalkostnad eller anvendt timeforbruk i prosent av totalt forventet timeforbruk. For prosjekter bokføres hele det forventede tapet umiddelbart hvis prosjektet på vurderingstidspunktet vurderes å gå med tap. Opptjente, ikke fakturerte inntekter er medtatt i balansen under andre kortsiktige fordringer. Forskudd vedrørende langsiktige kontrakter er medtatt i balansen under annen kortsiktig gjeld. AKSJER Tilknyttede selskaper er selskaper hvor konsernet har en betydelig innflytelse og eierposisjonen er av langvarig karakter. Investeringer i tilknyttede selskaper er vurdert i henhold til egenkapitalmetoden. Øvrige aksjer er vurdert i henhold til kostmetoden, det vil si til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. VARIGE DRIFTSMIDLER OG AVSKRIVNINGER Varige driftsmidler er i balansen oppført til historisk anskaffelseskost tillagt oppskrivninger inntil og fratrukket avskrivninger. Avskrivninger er beregnet lineært av kostpris tillagt oppskrivninger over driftsmidlenes økonomiske levetid. Ved salg av anleggsmidler medtas gevinster som driftsinntekter og tap som driftskostnader. IMMATERIELLE EIENDELER Utgifter til immaterielle eiendeler, herunder utgifter til forskning og utvikling, balanseføres dersom det er sannsynlig at eiendelen vil gi konsernet fremtidige økonomiske fordeler og anskaffelseskosten for eiendelen kan måles pålitelig. Avskrivninger er beregnet lineært over antatt økonomiske levetid. LEASING Leieavtaler vurderes som finansiell eller operasjonell leasing etter en konkret vurdering av den enkelte avtale. et har bare driftsmidler som defineres som operasjonell leasing. 10 SCANA INDUSTRIER SCANA INDUSTRIER 11

8 Regnskapsprinsipper Noter til regnskapet SKATTER Skattekostnad i resultatregnskapet utgjør summen av betalbar skatt og utsatt skatt knyttet til årets regnskapsmessig resultat, samt endringer i utsatt skattefordel-/eller forpliktelse ved endring av skattesatsene. Utsatt skatt i balansen er skatt beregnet på netto skatteøkende midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier, etter utligning av skattereduserende midlertidige forskjeller, underskudd til fremføring og de henførbare mer- og mindreverdier som oppstår ved konsolidering av datterselskap etter oppkjøpsmetoden. Det er foretatt full avsetning etter gjeldsmetoden uten diskontering. PENSJONER OG PENSJONSFORPLIKTELSER Deler av konsernets ansatte er sikret gjennom pensjonsordninger finansiert via forsikringsselskap eller pensjonsordninger finansiert direkte over driften. Pensjonsforpliktelsene vurderes til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelsene som er opptjent på balansedagen beregnet utfra et lineært opptjeningsprinsipp og forventet lønn på pensjonstidspunktet. Pensjonsmidler vurderes til markedsverdi på balansedagen. Netto pensjonsforpliktelser (pensjonsforpliktelse fratrukket pensjonsmidler) balanseføres som langsiktig gjeld etter korrigering for estimatavvik. Verdi overfinansierte pensjonsordninger balanseføres som langsiktig fordring. Periodens netto pensjonskostnad (brutto pensjonskostnad fratrukket estimert avkastning på pensjonsmidler) inngår i posten lønn og sosiale kostnader. Brutto pensjonskostnad består av nåverdien av periodens opptjening, rentekostnad av pensjonsforpliktelser og resultatførte virkninger av estimatendringer. For pensjonsordninger hvor det ytes avtalt innskudd fra arbeidsgiver og hvor pensjonsmidlene forvaltes separat (tilskuddsplaner) inngår tilskuddet i posten lønn og sosiale kostnader. Endringer i pensjonsforpliktelsen som skyldes endrede økonomiske eller aktuarmessige forutsetninger fordeles over den gjennomsnittlige resterende opptjeningsperiode. FINANSIELLE INSTRUMENTER Scana benytter forskjellige finansielle instrumenter i styringen av konsernets valuta- og renteeksponering. Regnskapsmessig behandling følger intensjonene bak inngåelsen av disse kontraktene. Urealiserte gevinster eller tap på valutaterminkontrakter, med sikring som formål, motregnes mot tap eller gevinst på de poster som er valutasikret. Netto urealisert tap knyttet til valutaterminkontrakter som ikke har sikring som formål resultatføres under finansielle kostnader. Effekten av renteinntekter og rentekostnader knyttet til fremtidige renteavtaler, terminkontrakter og renteswapkontrakter, resultatføres over kontraktens løpetid. NÆRSTÅENDE PARTER et har foretatt transaksjoner med nærstående parter i løpet av siste regnskapsår. Et forhold mellom to parter kan klassifiseres som nærstående dersom en part kan påvirke den annen parts beslutninger. Transaksjoner med nærstående parter foretas på markedsmessige vilkår. KONTANTSTRØMOPPSTILLING Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Likvider omfatter betalingsmidler (kontanter/bankinnskudd) og kortsiktige plasseringer i verdipapirer (ikke aksjer) med mindre enn 3 måneders løpetid regnet fra anskaffelsestidspunktet. STORE ENKELTTRANSAKSJONER I forbindelse med avslutning av årsregnskapet for er det foretatt en gjennomgang av konsernets virksomheter og regnskapsførte verdier. Denne gjennomgangen har resultert i betydelige nedskrivninger av goodwill og andre eiendeler, samt avsetning for restruktureringskostnader knyttet til stålverket i Leshan, Kina. Beløpene utgjør følgende, ekslusive skatt og minoritesinteresser: Nedskrivning goodwill og andre immaterielle eiendeler hovedsakelig knyttet til kjettingvirksomheten og stålverket i Leshan, Kina - NOK 42,3 mill. Nedskrivning anleggsmidler, Scana Leshan - NOK 15,0 mill. Nedskriving av verdi av kjettinglager, Scana Ramnäs - NOK 23,2 mill. Avsetning for restruktureringskostnader, Scana Leshan - NOK 32,0 mill. Videre ble borevirksomheten i datterselskapet Scana I.O.S Desco as solgt i 4. kvartal med en regnskapsmessig gevinst før skatt på NOK 22,7 mill. NOTE 1 INFORMASJON OM VIRKSOMHETSOMRÅDENE OG GEOGRAFISK FORDELING Gevinst i forbindelse med avhendelse I desember ble det inngått avtale om avhendelse av Scana I.O.S Desco as til Varco International Inc. Fjerde kvartals driftsresultatet for forretningsområdet Offshore Services & Equipment inkluderer en netto salgsgevinst på NOK 22,7 millioner fra dette salget. Virksomhetsområdene Interne leveranser blir bokført til antatt markedsverdi. Inntekter og kostnader som ikke fordeles til virksomhetsområdene og geografiske områder, gjelder hovedsakelig elimineringer mellom virksomhetsområdene og kostnader/inntekter vedrørende konsernledelsen med tilhørende staber og administrasjon. Eiendeler, inkludert i «Øvrige og elimineringer», gjelder hovedsakelig morselskapets eiendeler som består av betalingsmidler, bygninger og tomter. MATERIALS OFFSHORE SERVICES MARINE ØVRIGE OG (tall i millioner) TECHNOLOGY & EQUIPMENT EQUIPMENT ELIMINERINGER SUM 1. kvartal Driftsinntekter 224,5 63,0 72,5 10,8 370,8 Driftskostnader 202,1 67,9 74,9 19,9 364,8 Avskrivninger 11,4 6,1 3,8 2,5 23,8 Driftsresultat 10,9 (11,0) (6,2) (11,6) (17,9) 2. kvartal Driftsinntekter 244,4 96,6 73,3 13,6 427,9 Driftskostnader 218,8 100,8 69,1 21,7 410,3 Avskrivninger 11,7 6,2 4,2 2,8 24,8 Driftsresultat 13,9 (10,3) 0,0 (10,9) (7,2) 3. kvartal Driftsinntekter 187,3 91,6 68,9 23,4 371,2 Driftskostnader 162,8 90,4 65,7 23,2 342,0 Avskrivninger 11,1 6,1 4,7 9,8 31,6 Driftsresultat 13,4 (4,9) (1,4) (9,6) (2,5) 4. kvartal Driftsinntekter 265,8 112,0 89,9 19,0 486,7 Driftskostnader 268,5 118,1 97,7 66,1 550,5 Avskrivninger 12,7 20,9 12,8 38,4 84,8 Driftsresultat (15,5) (27,0) (20,6) (85,5) (148,6) totalt Driftsinntekter 921,9 363,2 304,7 66, ,5 Driftskostnader 852,2 377,2 307,4 130, ,6 Avskrivninger 46,9 39,2 25,5 53,5 165,1 Driftsresultat 22,8 (53,3) (28,2) (117,6) (176,2) Rentefri gjeld 353,8 86,8 129,6 (38,5) 531,6 Eiendeler 842,5 240,0 188,3 258, ,6 Investeringer i varige driftsmidler 33,1 (6,7) 14,9 23,5 64,7 Driftsresultatet for fjerde kvartal er belastet med en kostnad på NOK 113 millioner kroner relatert til nedskriving av goodwill og andre eiendeler samt avsetning for restruktureringskostnader. Av dette er NOK 58 millioner rapportert under avskrivninger. 12 SCANA INDUSTRIER SCANA INDUSTRIER 13

9 Noter Noter MATERIALS OFFSHORE SERVICES MARINE ØVRIGE OG 1999 TECHNOLOGY & EQUIPMENT EQUIPMENT ELIMINERINGER SUM Driftsinntekter 854,0 692,7 411,6 69, ,2 Driftskostnader 785,1 624,0 420,5 87, ,6 Avskrivninger 41,9 24,3 23,3 8,7 98,2 Driftsresultat 27,0 44,4 (32,2) (25,8) 13,4 Rentefri gjeld 370,1 226,5 137,4 (211,1) 522,9 Eiendeler 853,9 372,2 263,7 230, ,1 Investeringer i varige driftsmidler 45,0 14,0 31,7 43,2 133, Driftsinntekter 977,6 848,9 476,5 23, ,8 Driftskostnader 848,9 762,2 432,7 49, ,6 Avskrivninger 36,2 24,8 17,9 7,4 86,3 Driftsresultat 92,5 61,9 25,9 (33,5) 146,8 Rentefri gjeld 310,3 266,9 175,3 (130,0) 622,5 Eiendeler 913,0 562,5 413,1 (32,2) 1 857,8 Investeringer i varige driftsmidler 86,4 24,7 88,0 65,3 264,4 Geografisk fordeling. Den geografiske fordelingen av driftsinntektene er basert på det enkelte konsernselskaps lokalisering. (tall i millioner) Norge 617,1 999, ,0 Sverige 854,1 915, ,7 Danmark 36,7 40,2 46,1 England 10,8 4,8 12,6 Kina 84,6 86,1 68,9 Øvrige og elimineringer 53,4 (17,9) (36,5) SUM GEOGRAFISK FORDELING 1 656, , ,8 Driftsinntekter fordelt på land. Spesifikasjon av driftsinntektene er basert på kundens lokalisering. (tall i millioner) Norge 405,2 876, ,5 EU: Storbritannia 84,5 93,7 137,1 Nederland 29,0 24,8 17,0 Tyskland 85,3 111,8 85,9 Frankrike 14,3 13,9 18,4 Danmark 82,0 90,0 78,5 Sverige 630,7 503,7 550,6 Finland 31,1 32,2 44,3 Spania 14,0 10,5 10,5 Italia 14,4 11,0 12,1 Andre EU land 11,2 11,4 30,2 Sum EU 996,5 903,0 984,6 Øvrige Europa: 22,1 47,7 16,8 Utenfor Europa: Nord-Amerika 50,7 41,9 104,8 Asia 170,4 139,0 113,1 Øvrige-Amerika 5,8 16,5 23,5 Australia/New Zealand 4,5 1,6 2,3 Afrika 1,4 2,1 2,2 Sum utenfor Europa 232,8 201,1 245,9 SUM DRIFTSINNTEKTER FORDELT PÅ LAND 1 656, , ,8 NOTE 2 ANDRE DRIFTSKOSTNADER (1.000 kroner) Drift og vedlikehold Fremmedytelser Leiekostnader Honorarer og konsulenttjenester Reise- og markedsføringskostnader Kontor- og administrasjonskostnader Tap på fordringer Tilskudd og offentlig støtte (2 444) (2 412) (2 041) Andre driftskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER Økning i andre driftskostnader har sammenheng med avsetning for restruktureringskostnader gjennomført i 4. kvartal. NOTE 3 KUNDEFORDRINGER (1.000 kroner) Kundefordringers pålydende Avsetning for tap på fordringer (5 543) (6 919) (5 016) SUM KUNDEFORDRINGER Årets konstaterte tap Tap på fordringer, inklusiv endring i avsetning Tap på fordringer inngår i andre driftskostnader. NOTE 4 ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER (1.000 kroner) Opptjente, ikke fakturerte inntekter Forskuddsbetalte kostnader Fordringer på ansatte Forskuddsbetalt til leverandører Andre kortsiktige fordringer SUM ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER Opptjente, ikke fakturerte inntekter vedrører ulike prosjekter som ligger innenfor de tre forretningsområdene. Prosjektene har varierende dekningsgrad. Vektet gjennomsnittlig dekningsgrad for igangværende prosjekter for var 21%. Tilsvarende tall for 1999 var 10%. NOTE 5 VARELAGER (1.000 kroner) Råvarer Halvfabrikater og varer i arbeid Ferdigvarer SUM VARELAGER Da antatt virkelig verdi av lager av kjetting i Scana Ramnäs AB er lavere enn anskaffelseskost, er lageret nedskrevet med NOK 23 millioner. 14 SCANA INDUSTRIER SCANA INDUSTRIER 15

10 Noter Noter NOTE 6 AKSJER AKSJER I TILKNYTTEDE TOTAL ANTALL BOKFØRT - OG ANDRE SELSKAP AKSJEKAPITAL AKSJER EIET ANDEL VERDI (NOK) Tilknyttede selskap Jørpeland Kraft A/S NOK % 0 Scana Korea Hydraulic, Pusan Sør Korea KRW % 564 SMUT AB SEK % 9 Scana City AS NOK % 0 Andre selskap Brukskraft AB SEK % Industriföreningen ÖVEF SEK % 56 Nya Kohlswa SEK % 186 Andre aksjer 305 SUM AKSJER I TILKNYTTEDE OG ANDRE SELSKAP NOTE 7 VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMMATERIELLE EIENDELER PATENTER OG BYGG OG FAST LIGNENDE UTVIKLINGS- MASKINER, EIENDOM (1.000 kroner) RETTIGHETER GOODWILL KOSTNADER INVENTAR O.L FOR ØVRIG TOMTER TOTALT Anskaffelseskost Akkumulert Øvrig tilgang i året Omregningsdifferanser (773) (3 070) Overføringer (3 121) (8 591) (4 119) 0 Avgang i året (2 205) (26 440) (27 191) (50 192) (1 841) ( ) Akkumulert Avskrivninger Akkumulert Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Omregningsdifferanser 91 (29) (2 073) (549) (288) 105 (2 743) Avgang i året (2 205) (13 962) (27 191) (18 759) (187) (60 711) Akkumulert BOKFØRT VERDI Prosentsats 10% 10-20% 20% 6-33% 2-11% et har avtaler for leie av maskiner og transportmidler som ikke er balanserført da leieavtalene ikke anses som finansiell leasing. et har pr avtale om leie av lokaler, maskiner, inventar og biler med en leieperiode for 1-9 år Bokført goodwill er fordelt på følgende selskaper: Scana Steel Components Scana Electronics Mar-El 239 Scana Jensen & Rhodèn Scana Rotator Scana Skarpenord Rjukan Scna Värmebehandlingsteknik 240 Scana Godtkjær & Armatur Scana Leshan Machinery (2 944) Scana Volda UK 212 Scana Rotator UK (168) Scana Steel Oy 720 Scana Steel Söderfors 821 Scana Booforge 399 SUM For flere av virksomhetene som er kjøpt er det anvendt avskrivningsplan som er lengre enn fem år grunnet profilen på forventet fremtidig inntjening. INVESTERINGER OG SALG DE SISTE 5 ÅR PATENTER OG BYGG OG FAST LIGNENDE UTVIKLINGS- MASKINER, EIENDOM (1.000 kroner) RETTIGHETER GOODWILL KOSTNADER INVENTAR O.L FOR ØVRIG TOMTER TOTALT Investeringer Salg (salgssum) Investeringer Salg (salgssum) Investeringer Salg (salgssum) Investeringer Salg (salgssum) Investeringer Salg (salgssum) Vesentlige leasing - og leieavtaler spesifiseres i det følgende: Årets leiebeløp Leieperiode Lokaler Maskiner, inventar Årlig leie vedrørende disse driftsmidlene: Deretter Beløp NOTE 8 FORSKNING OG UTVIKLING Det er i medgått NOK 20,3 millioner til forskning og utvikling. Av dette er NOK 13,4 millioner balanseført. Det vurderes at den fremtidige inntjening vil dekke de kostnader som er medgått. ets forskning og utvikling er relatert til utvikling av nye produkter innen forretningsområdene Materials Technology og Marine Equipment. 16 SCANA INDUSTRIER SCANA INDUSTRIER 17

11 Noter Noter NOTE 9 PENSJONSKOSTNADER OG -FORPLIKTELSER (1.000 kroner) 1999 Antall ansatte og pensjonerte omfattet Økonomiske og aktuarmessige forutsetninger: Diskonteringsfaktor % % Inflasjonsrate % % Forventet avkastning % % Forventet lønnsregulering % % Forventet pensjonsøkning % % Årets netto pensjonskostnader fremkommer som følger: Tilskuddsplaner Nåverdi av periodens pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidlene (979) (1 190) Resultatført virkning av endring i estimater og avvik mellom faktisk og forventet avkastning (337) 640 ÅRETS PENSJONSKOSTNAD INKLUDERT I LØNN OG SOSIALE KOSTNADER Tidsavgrenset pensjon fremkommer som følger: Opptjente forsikrede pensjonsrettigheter (15 537) (13 127) Opptjente ikke forsikrede pensjonsrettigheter (9 449) (11 754) Markedsverdi av pensjonsmidler Forskuddsbetaling vedrørende tilskuddsplaner Ikke resultatført effekt av endrede estimater SUM (10 088) Tidsavgrenset pensjon er i regnskapet klassifisert som: Langsiktige fordringer Annen langsiktig gjeld ets svenske datterselskaper finansierer vesentlige deler av sine pensjonsordninger via såkalte «multiemployer plans» i forsikringsselskapet SPP. SPP besluttet i å tilbakeføre deler av sine opparbeidede overskuddsmidler. Tilbakeføringen skjer via kontant utbetaling (foretatt i ) samt premiereduksjon for fremtidige perioder. Utbetalingen samt nåverdien av fremtidige premie-reduksjoner, totalt , er i sin helhet ført som reduksjon av årets pensjonskostnader i linjen for tilskuddsplaner. NOTE 10 LØNNSKOSTNADER (1.000 kroner) Lønnskostnader Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Forsikringer Andre lønn- og personalkostnader SUM LØNNSKOSTNADER NOTE 11 KORTSIKTIG RENTEBÆRENDE GJELD (1.000 kroner) Kassekreditt Syndikat lån SUM KORTSIKTIG RENTEBÆRENDE GJELD Ubenyttede kortsiktige trekkrettigheter utgjorde pr NOK 65 millioner mot NOK 186 millioner pr Scana er pr. 31. desember i teknisk brudd med vilkår i konsernets syndikatavtale. Det er pr. regskapsavleggelsesdato ennå ikke inngått bindende avtale om refinansiering. I henhold til god regnskapsskikk klassifiseres derfor lånet i sin helhet som kortsiktig. Det vises for øvrig til redegjørelse i årsberetningen. NOTE 12 SKATTER 1999 Årets skattekostnad fremkommer som følger (1000 kroner): Betalbar skatt Endring utsatt skatt (36 990) Årets skattekostnad (36 004) Av skattekostnaden utgjør utenlandsk del (12 819) Avstemming skattekostnad mot ordinært resultat før skatt (millioner kroner): Årets skattekostnad (36,0) 28% av resultat før skatt (63,1) Differansen; som skyldes (27,1) Avskrivning/ Nedskrivning Goodwill (3,0) Underskudd/ Nedskrivning utenlandske datterselskap (26,7) Salg av datterselskap 8,6 Annet 0,9 Utgiftsført tidligere balanseført utsatt skattefordel utenlandske datterselskaper (2,6) Permanente forskjeller (4,3) Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt (1000 kroner): Omløpsmidler (20 620) (1 251) Anleggsmidler Gjeld (26 161) (15 375) Skattemessige avsetninger utland Skattemessig underskudd til fremføring (63 022) (21 146) SUM MIDLERTIDIGE FORSKJELLER Utsatt skatt til ovennevnte grunnlag er regnskapsført som henholdsvis: Utsatt skattegjeld Utsatt skattefordel Av balanseført utsatt skattefordel er NOK sannsynliggjort gjennom fremtidig inntjening. Utsatt skattefordel som ikke er balanseført utgjør NOK pr Fremføringsretten for udekket underskudd utløper: År År Ingen begrensningsrett (Sverige) NOTE 13 ANNEN KORTSIKTIG GJELD (1.000 kroner) Garantiavsetning Skyldig lønn, feriepenger, mva. o.l Påløpte ikke fakturerte kostnader Påløpte rentekostnader Avsatte restruktureringskostnader Annen kortsiktig gjeld SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD SCANA INDUSTRIER SCANA INDUSTRIER 19

12 Noter Noter NOTE 14 LANGSIKTIG RENTEBÆRENDE GJELD TOTALT I NOK TOTALT I NOK GJSN. RENTE (tall i millioner) BANKLÅN ANDRE LÅN TOTALT TIL KURS TIL KURS PR NOK ,08% SEK ,15% USD ,67% LANGSIKTIG RENTEBÆRENDE GJELD Avdragsplan Langsiktig rentebærende gjeld hadde pr følgende avdragsplan: (tall i millioner) Deretter Banklån Andre lån Totalt Gjennomsnittlig løpetid på konsernets langsiktig rentebærende gjeld var pr på 3,9 år. ets syndikatlån er pr klassifisert som kortsiktig. Se for øvrig note 11. NOTE 15 PANTEHEFTELSER (tall i millioner) Av konsernets bokførte gjeld var følgende sikret med pant Andre pantsettelser SUM PANTSETTELSER Bokført verdi av pantsatte objekter: Kundefordringer Varelager Maskiner, inventar Bygninger, tomter Sum Langsiktig rentebærende gjeld er gjeld med negativ pantsettelseserklæring. NOTE 16 GARANTIANSVAR (tall i millioner) GARANTIANSVAR NOTE 17 FINANSIELLE INSTRUMENTER Finansiell markedsrisiko et er eksponert for valutakursendringer ved at innkjøp og salgsinntekter er nominert i en annen valuta enn de enkelte selskapers regnskapsvaluta. For å eliminere denne valutarisikoen skjer det en konsernintern avdekning og netting av slike valutarisiki gjennom konsernets internbankfunksjon. Eventuell residual valutarisiko på konsernnivå blir deretter eliminert ved hjelp av bl.a. terminforretninger, innskudd og/eller opplåning i relevant valuta. Renteswapper Scana konsernet mener at det er risikominimerende over tid å ha deler av gjelden til fast rente. På bakgrunn av dette anvendes renteswapper for å bytte flytende rente mot fast. Når den faste renten er lavere enn den flytende, mottar og inntektsfører Scana rentedifferansen. Inntektene blir periodisert over den aktuelle renteperioden. I ble det netto inntektsført NOK 0,8 millioner knyttet til renteswapper, mot NOK 0,4 i kostnader for KONTRAKTSBELØP SCANA MOTTAR SCANA BETALER FORFALL NOK 100 millioner flytende NIBOR fast 5,80% 2002 Terminkontrakter BELEP I LOKAL VALUTA I NOK TIL KURS (tall i millioner) KJØP SALG KJØP SALG SEK NOK 162 (12) 162 (12) GBP - (1,6) - (21) USD - (14) - (123) EUR 0,7 1,5 6 (12) DKK - (4) - (5) Totalt 174 (173) Terminkontrakter inngår som en del av konsernets styring av valutarisiko. De utestående terminkontraktene pr har alle forfall i NOTE 18 MINORITETSINTERESSER BALANSE ANDEL AV BALANSE EIERANDEL ÅRETS RESULTAT Scana Leshan Machinery Ltd 40% (27 912) 0 Scana Sichuan Inv. Cons. Comp. Ltd 20% 174 (174) 0 SUM MINORITETSINTERESSER (28 086) 0 NOTE 19 EGENKAPITAL SELSKAPS OVERKURS- ANNEN MINORITETS TOTAL (1.000 kroner) KAPITAL FOND EGENKAPITAL INTERESSER EGENKAPITAL Egenkapital 1. januar Årets resultat ( ) (28 086) ( ) Endring i omregningsdifferanse EGENKAPITAL 31. DESEMBER Pr. 31. desember utgjorde Scana Industrier asa's aksjekapital NOK ,50 fordelt på aksjer à NOK 1,25. Aksjene består av en aksjeklasse med lik stemmerett. Stavanger, 30. mars 2001 Peter T. Smedvig Styrets formann Renteswapper med utsatt rentefixing Scana konsernet har en renteswap med utsatt rentefixing løpende pr I ble det netto inntektsført ca NOK 0,3 millioner knyttet til en slik swap. Tilsvarende tall for 1999 var ca. NOK 0,6 mill. KONTRAKTSBELØP SCANA MOTTAR SCANA BETALER FORFALL SEK 80 millioner flytende STIBOR flytende STIBOR 6 mnd. frem minus 0,55% 2001 Odd Martinsen Sven Eldh Frode Alhaug Odd Torland sjef 20 SCANA INDUSTRIER SCANA INDUSTRIER 21

13 Morselskap Resultat regnskap Morselskap Balanse (1.000 kroner) Note DRIFTSINNTEKTER Driftskostnader Lønn og sosiale kostnader Avskrivninger og nedskrivninger Andre driftskostnader 7/ SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT (37 536) (16 311) (17 747) Finansinntekter og- kostnader Inntekt fra investering i datterselskaper Renteinntekter Renteinntekter fra konsernselskap Andre finansinntekter Nedskrivning av investeringer i datterselskaper Rentekostnader interne rentekostnader Andre finanskostnader NETTO FINANSINNTEKTER (89 403) ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD ( ) Skattekostnad 4 (7 515) ÅRSRESULTAT ( ) (484) Disponering av årets resultat Avsatt til utbytte Overføring fra overkursfond Overføring fra annen egenkapital (3 639) (26 004) SUM (484) (1.000 kroner) Note ANLEGGSMIDLER Utsatt skattefordel Varige driftsmidler: Maskiner, inventar, bygninger etc Finansiell anleggsmidler: Aksjer i datterselskap Andre aksjer Lån til konsernselskap Andre anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer: Fordringer på konsernselskap Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL 5 Innskutt egenkapital: Selskapskapital Overkursfond Opptjent egenkapital: Annen egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD Avsetning for forpliktelser: Utsatt skattegjeld Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld: Gjeld til kredittinstiusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld: Gjeld til kredittinstiusjoner 12/ Leverandørgjeld Kortsiktig gjeld til konsernselskap Betalbar skatt Skyldig utbytte Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL Garantiansvar m.m SCANA INDUSTRIER SCANA INDUSTRIER 23

14 Morselskap Kontantstrøm oppstilling Morselskap Noter til regnskapet (1.000 kroner) Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad ( ) Årets betalte skatter 0 (87) (795) Gevinst (-)/tap ved salg av anleggsmidler (11 635) 0 (118) Avskrivninger og nedskrivninger Endring i kortsiktige fordringer (7 400) Endring i leverandørgjeld (455) Endring i annen kortsiktig gjeld (29 368) NETTO KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER (25 250) Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Endring langsiktige fordringer ( ) (90 283) Salg av aksjer Salg av anleggsmidler Investering i aksjer (36 950) (5 172) (28 098) Investering i anleggsmidler (177) (132) (657) NETTO KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER (78 611) ( ) NETTO KONTANTSTRØM FØR FINANSIERINGSAKTIVITETER ( ) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Opptak av ny langsiktig rentebærende gjeld til kredittinstitusjoner Netto endring i langsiktig rentebærende gjeld til kredittinstitusjoner ( ) (69 074) (15 000) Netto endring i annen langsiktig gjeld (98) (1 943) (2 000) Netto endring i kortsiktig rentebærende gjeld til kredittinstitusjoner Utbetaling av utbytte (5 317) (25 520) (17 013) NETTO KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER (256) (56 890) NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet til Scana Industrier asa er utarbeidet etter samme regnskapsprinsipper som konsernregnskapet. Disse er beskrevet i notene til konsernregnskapet. NOTE 2 AKSJER I DATTERSELSKAP AKSJER EIET AV MORSELSKAPET TOTAL AKSJEKAPITAL ANDEL BOKFØRT VERDI (NOK) Scana Steel Components AB SEK % Scana China Invest as NOK % 100 Scana DK Holding Aps DKK % Scana Armatur as NOK % 0 Scana Electronics as NOK % Scana Skarpenord as, Langesund NOK % Scana Servoteknikk as NOK % 0 Mar El as NOK % Scana Holding Sweden AB SEK % IOS Desco as NOK % 0 Scana Marine Equipment as NOK % Scana Peak as NOK % Scana Rotator as NOK % Scana Singapore Pte Ltd SGD % 495 Scana Skarpenord as, Rjukan NOK % Scana Steel Stavanger as NOK % Scana US Holdings, Inc USD 1 100% 7 Scana Volda as NOK % SUM AKSJER EIET AV MORSELSKAP NETTO KONTANTSTRØM 0 (43 476) Likviditetsbeholdning pr. 1. januar Likviditetsbeholdning pr. 31. desember ENDRING I LIKVIDITETSBEHOLDNINGEN 0 (43 476) SCANA INDUSTRIER SCANA INDUSTRIER 25

15 Noter Morselskap Noter Morselskap AKSJER I DATTERSELSKAP EIET AV DATTERSELSKAP TOTAL AKSJEKAPITAL ANDEL BOKFØRT VERDI (NOK) Scana Booforge AB SEK % Scana Godtkjær & Armatur as DKK % Scana Eurosteel Ltd. GBP % Scana Industries Inc. USD 1 100% 7 Scana Jensen & Rhodèn as NOK % Scana Leshan as NOK % 100 Scana Leshan Machinery Co. Ltd. RMB % Scana Metallurgi Spesialprodukter AB SEK % 93 Scana Offshore Technology as NOK % 800 Scana Peak China as NOK % 100 Scana Peak Ltd. RMB % Scana Produktionsteknik AB SEK % Scana Ramnäs AB SEK % Scana Ramnæs as NOK % 50 Scana Ramnas Ltd. GBP 1 100% 0 Scana Ramnas Inc. USD 6 100% 6 Scana Rotator Ltd. GBP % 406 Scana Schmiedeprodukte Vertrieb GmbH DEM % 211 Scana Sichuan Development Company as NOK % 100 Scana Sichuan Inv. Cons. Comp. Ltd. RMB % Scana Steel Söderfors AB SEK % Scana Steel Oy FIM % 68 Scana Volda Ltd. GBP % 0 Scana Värmebehandlingsteknik AB SEK % SUM AKSJER EIET AV DATTERSELSKAP NOTE 3 VARIGE DRIFTSMIDLER BYGG OG MASKINER, FAST EIENDOM (1.000 kroner) INVENTAR O.L. FOR ØVRIG TOMTER TOTALT Anskaffelseskost Akkumulert anskaffelseskost Overføringer (4 738) 0 Tilgang i året Avgang i året (41 123) (41 123) Akkumulert Avskrivninger Akkumulert anskaffelseskost Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Avgang i året (16 512) (16 512) Akkumulert BOKFØRT VERDI Prosentsats 10-33% 2-10% INVESTERINGER OG SALG DE SISTE 5 ÅR BYGG OG MASKINER, FAST EIENDOM (1.000 kroner) INVENTAR O.L. FOR ØVRIG TOMTER TOTALT Investeringer Salg (salgssum) Investeringer Salg (salgssum) Investeringer Salg (salgssum) Investeringer Salg (salgssum) Investeringer Salg (salgssum) NOTE 4 SKATTER (1.000 kroner) 1999 Grunnlag for årets skattekostnad: Resultat før skattekostnad ( ) Permanente forskjeller (704) Endring midlertidige forskjeller Grunnlag betalbar skatt (11 249) Årets skattekostnad: Betalbar skatt 98 Endring utsatt skatt (7 613) Årets skattekostnad (7 515) Avstemming skattekostnad mot ordinært resultat før skatt: Årets skattekostnad (7 515) 28% av resultat før skatt (35 532) Differanse som skyldes; (28 017) Permanente forskjeller 197 Nedskrivning aksjer i og fordringer på datterselskap (30 916) Salg av aksjer i datterselskap Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt: Omløpsmidler (55 393) (50) Anleggsmidler (42 755) Gjeld (14 993) 1 Skattemessig underskudd til fremføring (11 248) 0 SUM MIDLERTIDIGE FORSKJELLER ( ) % utsatt skatt (34 829) Av balanseført utsatt skattefordel er NOK sannsynliggjort gjennom fremtidig inntjening. Aggregerte skattereduserende midlertidige forskjeller knyttet til investering i og fordring på datterselskap utgjør NOK Utsatte skattefordeler vedrørende disse forskjellene er ikke balanseført. Fremføringsretten for udekket underskudd utløper år SCANA INDUSTRIER SCANA INDUSTRIER 27

16 Noter Morselskap Noter Morselskap NOTE 5 EGENKAPITAL (1.000 kroner) AKSJEKAPITAL OVERKURSFOND ANNEN EGENKAPITAL TOTAL EGENKAPITAL Egenkapital 1. januar Årets resultat (86 794) (32 630) ( ) EGENKAPITAL 31. DESEMBER Pr. 31. desember utgjorde Scana Industrier asa's aksjekapital NOK ,50 fordelt på aksjer à NOK 1,25. Aksjekapitalen består av en aksjeklasse med lik stemmerett. NOTE 6 GARANTI- OG KAUSJONSANSVAR (1.000 kroner) MORSELSKAPSGARANTIER OG KAUSJONSANSVAR NOTE 7 KONSERNINTERNE TRANSAKSJONER Av årets driftsinntekter gjelder NOK viderebelastning til datterselskaper for konsernassistanse og leiekostnader. Av årets netto finansposter utgjør NOK renter fra konsernselskap og NOK renter til konsernselskap. Scana leier verksted - og kontorlokaler av selskaper som er kontrollert av styrets formann. Leie i beløp seg til NOK Det foreligger videre avtaler med styremedlem Sven Eldh som, inkludert konsulenthonorar, utgjør NOK 317 for en periode på et år. NOTE 8 GODTGJØRELSER, TEGNINGSRETTER OG HONORARER (1.000 kroner) Lønnskostnader Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Forsikringer Andre lønn- og personalkostnader SUM GODTGJØRELSER Lønn og annen godtgjørelse (inklusiv sluttvederlag) til konsernsjefen utgjorde NOK i. Kostnadsførte honorarer til revisor ble NOK 220 for ordinær revisjon og NOK 194 for konsulenttjenester. Det ble utbetalt NOK 255 i styrehonorarer, hvorav null til styreformann. Scana Industrier asa har utstedt tegningsretter tilsvarende aksjer med utøvelsestidspunkt frem til august Av disse utgjør aksjer til ledende ansatte som vist nedenfor: Tegningsretter Tildelt Antall Utøvelseskurs Karl Erga ,50 Rune I. Fløgstad ,50 Jan Samuelsson ,50 John M. Lunde ,50 NOTE 9 HISTORISK RISK-REGULERING Risk - beløp fastsatt av skattemyndighetene: 1. januar 1994 NOK 2,52 pr. aksje 1. januar 1995 NOK 0,26 pr. aksje 1. januar 1996 NOK 0,32 pr. aksje 1. januar 1997 NOK 1,34 pr. aksje 1. januar 1998 NOK -0,05 pr. aksje 1. januar 1999 NOK -0,07 pr. aksje 1. januar NOK 0,82 pr. aksje NOTE 10 AKSJER OG AKSJONÆRFORHOLD Scana Industrier asa hadde 756 aksjonærer pr Utenlandske aksjonærer eide aksjer som til sammen utgjorde 1,1 % av aksjekapitalen. Antall aksjer eiet og kontrollert av styremedlemmer, konsernsjef og ledende ansatte: Antall aksjer Peter T. Smedvig *) Sven Eldh Odd Martinsen Frode Alhaug 0 Odd Torland 0 Karl Erga John M. Lunde Rune I. Fløgstad 0 Jan Samuelsson 0 De 20 største aksjonærende pr er: Antall aksjer Smedvig Capital as *) Orkla asa Storebrand Livsforsikring as Folketrygdfondet Rolf Ahlqvist Verdipapirfondet Avanse Kapital Tine Pensjonskasse SND Invest as DnB Real-Vekst Nærlingslivets hovedorgansisasjon K-Holding as DnB Real-Invest Fokus Bank asa DnB DnB Industrifond Oslo kommunale Pensjonskasse Telenor Pensjonskasse Vår Livsforsikring as Vesta AMS Kværnerkonsernets Pensjonskasse *) Aksjene kontrolleres gjennom 3 juridiske selskaper 28 SCANA INDUSTRIER SCANA INDUSTRIER 29

17 Noter Morselskap Revisors beretning NOTE 11 FORDRINGER MED FORFALL SENERE ENN ETT ÅR Av kortsiktige fordringer på konsernselskaper har NOK 9,2 millioner forfall senere enn ett år etter regnskapsårets slutt. Tilsvarende tall pr var NOK 57,2 millioner. NOTE 12 KORTSIKTIG RENTEBÆRENDE GJELD (tall i 1.000) Kassekreditt Syndikat lån SUM KORTSIKTIG RENTEBÆRENDE GJELD Scana er pr. 31. desember i teknisk brudd med vilkår i konsernets syndikatavtale. Det er pr. regskapsavleggelsesdato ennå ikke inngått bindende avtale om refinansiering. I henhold til god regnskapsskikk klassifiseres derfor lånet i sin helhet som kortsiktig. Det vises for øvrig til redegjørelse i årsberetningen. NOTE 13 FINANSIELL MARKEDSRISIKO Selskapet er ekponert for valutakursendringer ved at innkjøp og salginntekter er nominert i en annen valuta en de enkelte selskapers regnskapsvaluta. For å eliminere denne valutarisikoen skjer det en konsernintern avdekning og netting av slike valutarisiki gjennom konsernets internbankfunksjon. Eventuell residual valutarisiko på konsernnivå blir deretter eliminert ved hjelp av bl.a. terminforretninger,innskudd og/eller opplåning i relevant vauta. NOTE 14 ANTALL ANSATTE Scana Industrier asa hadde 11 ansatte ved årskiftet, hvorav 5 kvinner. Gjennomsnittlig antall ansatte i var 13 personer. Stavanger, 30. mars 2001 Peter T. Smedvig Styrets formann Odd Martinsen Frode Alhaug Sven Eldh Odd Torland sjef 30 SCANA INDUSTRIER SCANA INDUSTRIER 31

18 KONSERN Aksjer & aksjonærforhold KONSERN AKSJONÆRPOLITIKK AVKASTNING Scanas målsetting er å gi aksjonærene en konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning. KAPITALUTVIDELSER Scana vil føre en konservativ emisjonspolitikk hvor hensynet til de eksisterende aksjonærene er avgjørende. UTBYTTEPOLITIKK Over tid bør en tilfredsstillende resultatutvikling kunne gi aksjonærene en stabil vekst i utbyttebetalingene. Utbyttepolitikken må ta hensyn til behovet for finansiell beredskap og til muligheter for verdiskapning gjennom nye investeringer. Styret anser det naturlig at utbyttet over tid utgjør minst 25% av nettoresultatet. INVESTOR RELATIONS Kravet til finansiell beredskap forutsetter at selskapet opprettholder et langsiktig tillitsfullt forhold til aksjonærene og egenkapitalmarkedet. I den forbindelse er det viktig med en regelmessig og god kommunikasjon med markedet for å øke kunnskapen om selskapet og bransjene som Scana opererer i. En slik strategi vil over tid gi en prising i markedet som reflekterer de underliggende verdiene i selskapet og de fremtidige vekstmulighetene. RAPPORTERINGSKALENDER De kvartalsvise delårsrapportene vil være viktige i kommunikasjonen med markedet. Følgende datoer er avsatt for selskapets finansielle rapportering for 2001: 1. kvartal 4. mai kvartal 30. august kvartal 21. november kvartal ultimo februar 2002 Selskapet tar forbehold om mulige endringer. SCANA AKSJEN STRUKTUR Scana har en aksjeklasse med en stemme pr aksje, hvor aksjens pålydende er kr 1,25. Scana aksjen er nortert på Oslo Børs (symbol SCI). Antall utestående aksjer har gjennom hele vært UTVIKLING Kursen var ved utgangen av kr 6,95 som priser selskapet til 148 millioner kroner. Kursen ved utgangen av 1999 var til sammenligning kr 18,50. Dette representerer en kursnedgang på 62,4%. Oslo Børs Totalindeks sank i samme periode med 1,7%, mens Industriindeksen sank med 5,7%. Høyeste og laveste omsetningskurs var henholdsvis kr 20,50 og kr 6,95. Antall aksjer omsatt i var 2,15 millioner. Dette gir en omløpshastighet på 0,10. HISTORISK RISK REGULERING RISK regulering gjelder kun norske aksjonærer og foretas pr 1. januar. Det er de som er aksjonærer på dette tidspunktet som har krav på RISK regulering. RISK beløpet pr aksje for årene 1992-: kr 0, kr 2, kr 0, kr 0, kr 1, kr -0, kr -0, kr 0,82 GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Scana Industrier asa vil bli holdt på på Victoria Hotell, Skansegate 1, 4001 Stavanger, fredag 11. mai 2001 kl. 11:00. Aksjonærer som ønsker å møte på generalforsamlingen, bes melde dette til selskapet innen onsdag 9. mai Enhver aksjeeier kan møte ved fullmektig med skriftlig fullmakt. UTBYTTE Styret foreslår at det ikke utbetales utbytte for regnskapsåret. SCANA PÅ INTERNETT Informasjon om selskapet er også tilgjengelig på selskapet egne hjemmesider på: Internett: ADRESSEFORANDRING Aksjonærer som er registert i den norske Verdipaprisentralen (VPS), må melde endringer av adresse til sin kontofører og ikke direkte til selskapet. OSLO BØRS Aksjenotering, rebasert () April Juli Oktober Scana aksjen Industri indeksen Total indeksen AKSJONÆRSTRUKTUR PR 31. DESEMBER STØRSTE AKSJONÆRER PR 31. DESEMBER Aksjer % Smedvig Capital *) ,7% Orkla asa ,8% Storebrand Livsforsikring as ,2% Folketrygdfondet ,1% Rolf Ahlqvist ,4% Verdipapirfondet Avanse Kapital ,3% Tine Pensjonskasse ,9% SND Invest as ,0% DnB Real-Vekst ,9% Nærlingslivets hovedorgansisasjon ,4% SUM 10 STØRSTE ,8% K-Holding as ,3% DnB Real-Invest ,9% Fokus Bank asa ,8% DnB ,7% DnB Industrifond ,7% Oslo kommunale Pensjonskasse ,5% Telenor Pensjonskasse ,5% Vår Livsforsikring as ,5% Vesta AMS ,4% Kværnerkonsernets Pensjonskasse ,4% SUM 20 STØRSTE ,4% *) Aksjene kontrolleres gjennom 3 juridiske selskaper. ANTALL I PROSENT AV FRA - TIL BEHOLDNING AKSJONÆRER EGENKAPITALEN ,9% ,1% ,1% ,4% ,5% TOTALT ,0% Norske eiere ,9% Utenlandske eiere ,1% 32 SCANA INDUSTRIER SCANA INDUSTRIER 33

19 Scana Steel SCANA STEEL (tall i millioner) Driftsinntekter Driftsresultat Ordrereserve pr Antall ansatte pr Forretningsområdet Scana Steel har en lang tradisjon i den svenske stålindustrien gjennom selskapene Scana Steel Components AB, Scana Steel Söderfors AB, Scana Produktionsteknik AB, Scana Booforge AB og Scana Värmebehandlingsteknik AB. I forretningsområdet inngår også Scana Steel Stavanger as i Norge. Videre har forretningsområdet etablert egne salgsselskap i Tyskland - Scana Schmiedeprodukte Vertrieb GmbH, Finland - Scana Steel Oy og England ved Scana Eurosteel Ltd. Forretningsområdet skiftet med virkning fra navn fra Materials Technology til Scana Steel. INNLEDNING Forretningsområdet Scana Steel har en lang tradisjon i den svenske stålindustrien gjennom selskapene Scana Steel Components AB (tidligere Scana Björneborg AB), Scana Steel Söderfors AB, Scana Produktionsteknik AB, Scana Booforge AB og Scana Värmebehandlingsteknik AB. I forretningsområdet inngår også Scana Steel Stavanger as i Norge. Videre har forretningsområdet etablert egne salgsselskap i Tyskland - Scana Schmiedeprodukte Vertrieb GmbH, Finland - Scana Steel Oy og England ved Scana Eurosteel Ltd. Forretningsområdet skiftet med virkning fra navn fra Materials Technology til Scana Steel. Selskapene i området har en selvstendig og lang historie og er spesialisert innen ulike produksjonsområder. Forretningsområdet leverer komplette produkter til verksted-, skips- og olje- og gassindustrien. Produksjonen utføres i egne produksjonsanlegg som omfatter smelteverk, smier, valseverk og støperi samt varmebehandlingsog maskineringsenheter. Produksjonen holder høy standard og følger ISO-sertifiserte kvalitetsikringssystemer. Virksomheten kjennetegnes av en betydelig metallurgisk kunnskap og lang industrierfaring. PRODUKTER Scana er en ledende leverandør av spesialprodukter i stål gjennom sine selskaper i Norge og Sverige, og skreddersyr løsninger for ulik bruk. I dette er et nært samarbeid med kunden samt kvalitet bærende elementer. Scanas teknologiske kompetanse er sentral både i produksjonen og i forbindelse med utvikling av nye, kundetilpassede sluttprodukter. Scana leverer komponenter og produkter som: akslinger, ror og komponenter til skipsindustrien turbin- og generatorakslinger til energisektoren ventiler, stigerør og forankringskomponenter til offshoreindustrien valser til papirmaskiner og stålverk gafler til større trucker hjulakslinger til lokomotiver veivakslinger og ventilspindler til større dieselmotorer Scana tilbyr et bredt produktspekter med tonnasjer fra 50 kilo til 70 tonn og lengder opp til 24 meter. I det øvre vekt- og lengdeområdet er Scana en ledende aktør. Innen området spesialstål produseres spesielle kvaliteter, gjerne i små serier gjennom aktiviteter som smelting av stål, støping, smiing, valsing, varmebehandling og grovmaskinering. Forretningsområdet har en egen terminal i Söderfors i Sverige som er automatisert for emnesoppdeling, merking, pakking og distribusjon. Produktene er blokk, emner, stang og profiler i spesialstål. Virksomheten er bunnet i Scanas forretningsidé om å utvikle, produsere og markedsføre bearbeidede stålprodukter i spesialkvaliteter i mindre serier. Scanas produksjonskapasitet av eget tilvirket stål er på omlag tonn støpt materiale. KUNDER OG MARKED Kundene for forretningsområdets spesialprodukter finnes først og fremst i verkstedindustrien. Langsiktige samarbeidsavtaler har stor fokus og kjennetegner i stor grad kunderelasjonene. Scana tilbyr optimale konstruksjons- og materialvalg, som sammen med korte leveringstider og god logistikk gir en konkurransekraftig totalløsning. Dette er de største industrisegmentene som Scana direkte eller indirekte retter seg mot: marin offshore energi jernbane forsvar trucker stålprodukter papirmaskiner gruvevirksomhet Utviklingen går fortsatt i retning av at kundene ønsker leveranser av ferdigbearbeidede produkter levert direkte til kundens anlegg. Høy kvalitet og teknisk kunnskap, kombinert med presise leveranser, har bidratt til at Scana har oppnådd en sterk posisjon i markedet. Scana har en sterk posisjon i Norden og Nord-Europa, samtidig som eksportandelen er økende. Det er et mål for virksomheten gjennom egen salgsorganisasjon å få en bedre distribusjon av produktene internasjonalt. Forretningsområdet har egne salgskontorer i England, Tyskland og Finland. I tillegg har Scana konsernet salgsselskaper i Kina, Singapore og USA som også markedsfører og selger produkter fra Scana Steel området. For spesialstål finnes kundene primært blant andre stålbedrifter, større grossister og sluttbrukere. Langsiktige samarbeidsavtaler har vært en målsetning og Scana har inngått slike avtaler med flere av de viktigste kundene, noe som gir et godt fundament for videreutvikling av forretningskonseptet. For å utvikle området videre ønsker Scana å inngå i allianser med kompletterende samarbeidspartnere. Dette sees i sammenheng med restrukturering innen stålbransjen der større bedrifter strømlinjeformer og effektiviserer sine anlegg gjennom økt spesialisering. For spesialstål segmentet er Norden Scanas hjemmemarked. et besitter en betydelig stålmetallurgisk kompetanse, som sammen med høy kvalitet og korte leveringstider har gitt en sterk posisjon hos kundene. Komplette produksjonsprosesser i forhold til kundenes og markedets behov gjør Scana til en fleksibel samarbeidspartner. Denne høye fleksibilitet i produksjonen er et viktig konkurransefortrinn. Driftsinntekter Driftsresultat NOK mill. NOK mill STRATEGISK POSISJON Scana holder både en høy standard på sin produksjon og har et bredt produktsortiment. Å få fotfeste i denne bransjen er vanskelig, fordi produksjonsanlegg og infrastruktur representerer store investeringer. Videre er det svært krevende å tilegne seg tilstrekkelig høy metallurgisk og teknisk kompetanse, noe som er nødvendig for å kunne møte stadig økende kvalitetskrav. Svært få nye etableringer har funnet sted de senere år, og flere aktører i Europa og USA har redusert eller er lagt ned, som følge av gamle anlegg med lav effektivitet. Scana er en av få aktører som har produksjonsanlegg som omfatter både produksjon av stål, ferdigbearbeide materialer og skreddersydde komponenter. Flere av Scanas konkurrenter mangler eget stålverk og må kjøpe emner og halvfabrikater for å kunne tilby ferdigbearbeidede stålprodukter. Dette gir Scana klare konkurransefortrinn som konsernet vil videreutvikle. I løpet av de siste årene er det investert store beløp i økt kapasitet og bedret produktivitet. Gjennom teknologi rår Scana over en metallurgi for rene støpte blokk som holder høy teknologisk standard. Ytterligere utvikling av slitestålet Strømhard har resultert i en oppgradert variant av produktet - Strømhard. I Söderfors har Scana satset på videreutvikling av kontrollvalsede profiler. Slike profiler representerer et betydelig nisjeprodukt i markedet. Scana ser det som viktig å opprettholde en allerede sterk posisjon i Norden innen skips-, verksted-, og olje- og gassindustrien. Samtidig skal nærværet i USA styrkes ytterligere. Scana vil fortsatt prioritere langsiktige allianser og leveringsavtaler. En større satsing på direkte distribusjon og lagerhåndtering er sentrale elementer for å oppnå økte markedsandeler i etablerte segmenter og for å vinne innpass hos nye kunder. RESULTATUTVIKLING Driftsinntektene i endte på 922 millioner kroner mot 854 millioner kroner i Driftsresultatet for året ble 23 millioner kroner mot et driftsresultat på 27 millioner kroner året før. Forretningsområdet har i hatt høyere ordreinngang og aktivitetsnivå enn tilfelle var i Flere av forretningsområdets enheter har opparbeidet seg en solid posisjon rettet mot offshore markedet. Den vedvarende lave etterspørsel og avventende investeringsholdning innen oljerelatert virksomhet har fortsatt også gjennom år. Dette har medført at en har vridd produksjonen mot andre og mindre lønnsomme markeder, noe også det lave driftsresultatet reflekterer. I løpet av tredje kvartal ble det gjennomført en organisatorisk sammenslåing av fire produksjonsenheter i Karlskoga området. Dette ble gjort for å utnytte produksjonsapparatet mer effektivt samt å gi bedre kvalitet, service og leveringspresisjon. Styret forventer at en i tiden fremover vil få effekt av de synergier og besparelser som denne sammenslåingen innebærer. I driftsresultatet er det inkludert en inntektsføring på 16 millioner kroner i tilbakeførte midler fra en overfinansiert pensjonsordning i Sverige. Det ble i gjennomført investeringer for 32 millioner kroner, hvorav 9 millioner kroner var ekspansjonsrettet. Ordrereserven ved utgangen av året var 345 millioner kroner sammenlignet med 421 millioner kroner ved utgangen av FREMTIDSUTSIKTER vært preget av at først og fremst offshore markedet, men også enkelte andre segmenter; har vært inne i en lavkonjunktur. Fokus og konsentrasjon har i den forbindelse vært rettet mot å etablere nye kundekontakter, få innpass i nye geografiske områder og sist men ikke minst dreie produktsammensetningen mot markeder/segmenter som vurderes å ha vekstpotensial over tid. Videre har samordning mellom forretningsområdets selskaper for å realisere potensielle synergieffekter blitt satt i større fokus. Ordrenoteringen mot sluttet av samt flere konjunkturindikatorer signaliserer en generell oppgang i markedet. Scana forventer således en større etterspørsel etter forretningsområdets produkter i år SCANA INDUSTRIER SCANA INDUSTRIER 35

20 Scana Marine Systems SCANA MARINE SYSTEMS (tall i millioner) Driftsinntekter Driftsresultat *) (13) (10) 11 Ordrereserve pr Antall ansatte pr *) eksklusiv nedskrivninger og avsetning for restruktureringskostnader Scana Marine Systems består av enheter med produkter som vripropeller, reduksjonsgir og ror samt elektronikk og automasjon. Forretningsområdet har sine hovedmarkeder i den marine sektor. Forretningsområdet omfatter de operative enhetene Scana Volda as, Scana Electronics as (Mar-El og Moland) og Scana Jensen & Rhodèn as. Driftsinntekter Driftsresultat NOK mill. NOK mill Eksklusiv nedskrivninger og avsetning for restruktureringskostnader INNLEDNING Scana Marine Systems består av enheter med produkter som vri- propeller, reduksjonsgir og ror samt elektronikk og automasjon. Forretningsområdet har sine hovedmarkeder i den marine sektor. Forretningsområdet omfatter de operative enhetene Scana Volda as, Scana Electronics as (Mar-El og Moland) og Scana Jensen & Rhodèn as. PRODUKTER Scana Volda utvikler, produserer og leverer komplette vripropeller, reduksjonsgir og ror til skip som har fremdriftsmaskineri i området KW. Selskapet er systemleverandør av slike produkter innen segmentet «Propulsion». Elektronikk bedriftene i forretningsområdet utvikler og leverer avanserte produkter til skipsindustrien innen områdene: Maskinrom overvåkning, automasjon og power management. Manøvrering- og styresystemer. KUNDER OG MARKEDER Forretningsområdet har sin hovedvirksomhet innen det globale skipsmarkedet for nybygg og reparasjon. Kundene er verft, rederier, konsulentselskaper eller andre systemleverandører. Forretningsområdets mål er å være ledende innen utvikling, produksjon og salg/markedsføring av fremdriftssystemer i det marine marked nasjonalt og internasjonalt. Forretningsområdet har egne salgskontorer i England (Scana Volda Ltd.) og Singapore (Scana Singapore Pte. Ltd.), og har videre tilgang til å benytte konsernets salgskontorer i USA, Kina og Korea. Forretningsområdet har, gjennom ovennevnte kontorer samt et utstrakt agent- og distributør nett, opparbeidet et betydelig representasjonsnettverk. STRATEGISK POSISJON Forretningsområdet har gjennom de siste års oppkjøp blitt en viktig aktør og en mer komplett leverandør av teknisk ledende produkter til skipsindustrien. Kundenes tiltagende behov for tidsriktig leveranser av større og mer komplette løsninger gjør en slik utvikling nødvendig. En har i den forbindelse sett at fra før store leverandører har slått seg sammen til å bli ennå større og mer komplette. I relasjon til denne utviklingen har forretningsområdet over tid satset på å kunne tilby komplette løsninger. Scana har utviklet et nært samarbeid med Caterpillar og har inngått samarbeidsavtale med Caterpillar USA og Caterpillar Motoren (MaK) i Tyskland om markedsføring og salg av forretningsområdets produkter tilpasset Caterpillar s dieselmotorer. RESULTAT UTVIKLINGEN Forretningsområdet hadde et negativt driftsresultat for på 13 millioner kroner, før ekstraordinære nedskrivninger, mot minus 10 millioner kroner året før. Totalt for året hadde forretningsområdet driftsinntektene på 198 millioner kroner mot 212 millioner kroner året før. Resultatutviklingen gjennom året var preget av et svakt marked og lav ordrereserve ved inngangen til året. Etterspørselen og ordreinngangen har steget betraktelig i løpet av andre halvår noe som har resultert i en ordrereserve ved utgangen av året på 106 millioner kroner. Til sammenligning var ordrereserven 41 millioner kroner ved årets inngang. FREMTIDSUTSIKTER Siste del av har vært preget av en høy interesse med påfølgende økt ordrenotering for forretningsområdets fremdriftskonsept, som tilbys i samarbeid med Caterpillar/MaK. Dette betyr en fortsatt positiv utvikling for forretningsområdets største enhet og som gir grunnlag for optimisme for årene fremover. En må forvente at det stadig vil bli stillet strengere krav til leveringsdyktighet og kvalitet. Dette vil være drevet frem av stadig kortere byggetider for skip i de teknisk avanserte markedene. Denne utviklingen vil etter hvert også gjøre seg gjeldende i nye markeder. Etterspørselen etter komplette og komplekse løsninger vil øke i årene som kommer. Dette vil Scana fokusere ennå sterkere på, for å bli en foretrukket leverandør når utstyr velges av verft eller reder. Markedsutsiktene for forretningsområdet vurderes som spennende og det forventes en økt etterspørsel etter forretningsområdets produkter i det internasjonale markedet i 2001 og årene fremover. 36 SCANA INDUSTRIER SCANA INDUSTRIER 37

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Regnskap etter 4. kvartal 2014. 25./26. februar 2015

Regnskap etter 4. kvartal 2014. 25./26. februar 2015 Regnskap etter 4. kvartal 2014 25./26. februar 2015 Scana Industrier ASA 4. kvartal 2014 og foreløpig årsregnskap: Store nedskrivninger økt ordreinngang andre halvår; Omsetning 326 mill kr i fjerde kvartal

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Regnskap etter 1. kvartal 2015. 26. mai 2015

Regnskap etter 1. kvartal 2015. 26. mai 2015 Regnskap etter 1. kvartal 2015 26. mai 2015 Scana Industrier ASA 1. kvartal 2015: Operasjonell drift leverer positiv EBITDA; Omsetning 313 mill kr i første kvartal 2015, mot 320 i 1. kvartal 2014 EBITDA

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012

Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012 Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012 Positiv utvikling for Scana Industrier Omsetning 1.116 mill kr første halvår 2012, en økning på 136 mill kr (14%) i forhold til første halvår

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 srapport 3. kvartal 2011 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som leverer produkter og systemløsninger til tre markedssegmenter; marine, energi og stål og maskin. Scana leverer også servicetjenester

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Første halvår og andre kvartal 2008

Første halvår og andre kvartal 2008 Scana Industrier ASA Første halvår og andre kvartal 2008 Rolf Roverud CEO Christian Rugland CFO 14-15. august 2008 Scanas sterkeste kvartal Omsetning 775 mill kr (+24% mot 2Q07) Driftsresultat 109 mill

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003

Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003 Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003 Blomkonsernet hadde i 3. kvartal en omsetning på MNOK 28,1 mot MNOK 36,0 i 2002. Driftsresultatet i 3. kvartal ble MNOK 3,6 mot MNOK 16,4 i 2002. Resultat før skattekostnad

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT WINDER ASA KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2008 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2008 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Innhold. 2 Organisasjon. 3 Viktige hendelser. 4 Finansielle nøkkeltall. 5 Konsernsjefen har ordet. 6 Styrets beretning. 11 Resultatregnskap. Konsern.

Innhold. 2 Organisasjon. 3 Viktige hendelser. 4 Finansielle nøkkeltall. 5 Konsernsjefen har ordet. 6 Styrets beretning. 11 Resultatregnskap. Konsern. Innhold. 2 Organisasjon. 3 Viktige hendelser. 4 Finansielle nøkkeltall. 5 Konsernsjefen har ordet. 6 Styrets beretning. 11 Resultatregnskap. Konsern. 12 Balanse. Konsern. 13 Kontantstrømoppstilling. Konsern.

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 30. JUNI 2012 OG 2011 OG 31. DESEMBER 2011 NOK 1000 EIENDELER Note 2. KVT 2012

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS Årsregnskap 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner Noter 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 3 Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

GE Capital AS. Delårsberetning 31. mars 2012

GE Capital AS. Delårsberetning 31. mars 2012 Delårsberetning 31. mars 2012 Selskapet GE Capital AS er et heleid datterselskap av GE Capital AB i Sverige. GE Capital AB er en del av General Electric konsernet med hovedsete i USA. General Electric

Detaljer

Regnskap etter 1. halvår 2015. 19. august 2015

Regnskap etter 1. halvår 2015. 19. august 2015 Regnskap etter 1. halvår 2015 19. august 2015 Scana Industrier ASA 1. halvår 2015: Operasjonell drift leverer positiv EBITDA - justert for engangskostnader EBITDA for underliggende drift (hensyntatt engangskostnader)

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer