Årsrapport 2000 SCANA INDUSTRIER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2000 SCANA INDUSTRIER"

Transkript

1 Scana Industrier asa Løkkeveien 103B P.O. Box 878 N-4004 Stavanger, Norway Tel: Fax: PRINTERS SCANA INDUSTRIER Årsrapport

2 Viktige hendelser i Viktige hendelser 1 Finansielle nøkkeltall 2 sjefen har ordet 3 Årsberetning 4 Resultatregnskap. 8 Balanse. 9 Kontantstrømoppstilling. 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter til regnskapet. 13 Resultatregnskap. Morselskap 22 Balanse. Morselskap 23 Kontantstrømoppstilling. Morselskap 24 Noter til regnskapet. Morselskap 25 Revisors beretning 31 Aksjer og aksjonærforhold 32 Scana Steel 34 Scana Marine Systems 36 Andre Investeringer 38 Organisasjon 40 Adresser 41 SCANA KOREA HYDRAULICS ble første hele operative år for Scana Korea Hydraulics. Grunnet økt aktivitet i forbindelse med sammenstilling og salg av produkter fra Scana Skarpenord Rjukan, ble selskapets fasiliteter i løpet av året utvidet med ny monteringshall. Scana har gjennom selskapet økt sine markedsandeler i en av verdens største skipsbyggingsnasjoner. FLYTTING AV HOVEDKONTOR Selskapet flyttet i august hovedkontoret fra Støperigaten til Løkkeveien. Støperigaten har vært konsernets hovedkontor siden etableringen i 1987 og eiendommen ble solgt ut av konsernet i løpet av året. SCANA STEEL COMPONENTS I forretningsområdet Scana Steel ble det med virkning fra 1. september gjennomført en organisatorisk sammenslåing av selskapene Scana Björneborg, Scana Produktionsteknik, Scana Booforge samt Karlskoga enheten i Scana Värmebehandlingsteknik. De sammenslåtte selskapene fremstår nå under navnet Scana Steel Components. SAMARBEID MED CATERPILLAR Samarbeidet med Caterpillar ble ytterligere forsterket ved at Scana i september signerte en avtale med MaK i Tyskland. MaK er 100% eid av Caterpillar Inc. og produserer dieselmotorer til skipsindustrien innen større motor segment. Felles markedsføring og salg av «Propulsion pakker» vil gi en økt aktivitet og markedstilgang for Scana Marine Systems. SALG AV SCANA IOS DESCO I desember solgte Scana sin aktivitet innen boreutstyr, Scana IOS Desco, til Varco International. Salget ga en regnskapsmessig gevinst på 23 millioner kroner. Selskapets ventil aktivitet var ikke en del av dette salget og blir videreført i Scana sammenheng i en egen juridisk enhet med navnet Scana Armatur. NY KONSERNSJEF Styret utnevnte i desember Odd Torland som ny konsernsjef. Torland kjenner Scana godt fra tidligere da han i perioden 1996 til 1998 var innkjøpsdirektør i konsernet. Han kommer fra stillingen som administrerende direktør for Smedvig Capital. RESTRUKTURERING/ NYTT STRATEGISK FOKUS På bakgrunn av de to siste års svake resultater ble det i forbindelse med årsoppgjøret gjort en grundig gjennomgang av konsernets virksomheter og balanse. Denne gjennomgangen medførte at det ble foretatt betydelige nedskrivinger av goodwill og andre eiendeler, samt avsetning for restruktureringskostnader. ets driftsresultat er i den anledning belastet med 113 millioner kroner. En videre konsekvens av restruktureringen er at Scana konsernet vil utvikle seg mot å bli et industrielt investeringsselskap og fokusere på to områder Scana Steel og Scana Marine Systems. Sistnevnte vil ha «Scana Propulsion» som hovedsatsingsområde. Salgene av aktivitetene i Scana Offshore Technology i 1999 og salget av Scana IOS Desco i er eksempler på den strategiske endringsprosess som Scana konsernet er inne i, og som nå utkrystalliseres i konsernets nye strategiske fokus. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Dag Myrestrand SCANA INDUSTRIER 1

3 Finansielle nøkkeltall Scana i endring (tall i millioner untatt pr. aksje) Definisjon Resultater fra virksomheten Driftsinntekter 1 656, , , , , ,6 Driftsresultat (176,2) 13,4 146,8 88,6 80,6 105,7 Resultat før skatt (225,5) (24,3) 113,9 66,1 58,7 89,2 Netto resultat (161,4) (25,3) 84,4 45,9 43,3 64,6 Driftsmargin 1 (10,6%) 0,7% 6,3% 5,3% 5,4% 8,6% Avkastning på sysselsatt kapital 2 (14,9%) 1,1% 13,3% 10,4% 12,5% 25,4% Egenkapitalrentabilitet 3 (42,5%) (5,2%) 18,5% 11,5% 11,7% 35,8% Finansiell stilling Sum eiendeler 1 529, , , , , ,6 Brutto gjeld 4 712,3 726,0 699,0 504,5 430,0 341,3 Likviditet 5 7,8 62,7 62,3 89,1 101,0 197,9 Netto gjeld 6 704,5 663,3 636,7 415,4 329,0 143,4 Egenkapital 7 285,7 474,0 498,3 415,9 383,9 359,5 Gearing 8 2,49 1,53 1,40 1,21 1,12 0,95 Egenkapitalandel 18,7% 27,6% 26,8% 29,7% 33,3% 35,0% Aksjedata Resultat pr. aksje 9 (7,59) (1,19) 3,97 2,16 2,04 4,12 Kontantstrøm pr. aksje 10 (1,57) 3,71 8,35 5,51 4,60 6,71 Utbytte pr. aksje 0,00 0,25 1,20 0,80 0,75 0,75 Utdelingsforhold 11 0,0% (21,0%) 30,2% 37,1% 36,8% 18,2% Egenkapital pr. aksje 13,43 22,29 23,43 19,56 18,04 16,90 Børskurs pr ,95 18,50 29,00 39,00 48,00 31,50 Børsverdi pr (i tusen) Antall aksjer pr (i tusen) Gjennomsnittlig antall aksjer (i tusen) Scana Industrier er et nordisk industrikonsern med kjernekompetanse innen metallurgi, samt systemer og tjenester til internasjonal verksteds-, skips-, olje- og gassindustri. Scana er en betydelig leverandør av kritiske komponenter og systemer til kunder i utvalgte nisjemarkeder. Scana Industrier ble notert på Oslo Børs i Hovedkontoret ligger i Stavanger og konsernet har operative virksomheter i Norge, Sverige og Kina. År har vært et meget vanskelig år for Scana konsernet med utilfredstillende resultater. ets driftsmarginer må forbedres og den rentebærende gjelden må reduseres. Scana Industrier vil i tiden fremover utvikle seg til et industrielt investeringsselskap. et vil videreutvikle Scana Steel og Scana Marine Systems enten på egenhånd eller i samarbeid med andre. Denne fokusering skal skape grunnlaget for en sunn inntjening i årene som kommer. Det vil være avgjørende at det skapes en god arbeidskultur som ramme for en kontinuerlig utviklingen og forbedring det skal være gøy å jobbe i Scana! Ledelsen ønsker at medarbeiderne skal ha eierskap og delaktighet i utviklingsprosessen. Kvalitetsledelse skal være et konkurransefortrinn i markedet, samtidig som det skal være en inspirasjon til det interne kvalitetsarbeidet som er iverksatt. «Scana Navigation» er etablert for å medvirke til å sette ny fokus på kjerneverdiene i Scana. Kjerneverdiene må gjenspeiles i det arbeidet og den metodikk som skal prege organisasjonen. Kunden i fokus, sikkerhet, innovasjon, kvalitet i alle aktiviteter og til sist lønnsomhet og risikoavgrensing skal ligge som naturlige pilarer i alle våre aktiviteter. I hverdagen er det flere viktige ressurser som skal forvaltes med omtanke. Organisasjonens kompetanse er en av dem. Risikoavgrensing er en annen. Vår evne til å være blant markedets beste aktører på begge disse områdene vil legge føringene på hvor raskt vi kan utvikle konsernet videre. Investeringsbehovene er økende i de største og mest betydningsfulle markedssegmenter for våre produkter. Det vil likevel fortsatt ta noe tid før markedet har tatt seg helt opp. Vi skal utnytte tiden fremover til ytterligere prosessforbedringer som skal styrke vår konkurranseevne og dermed sikre grunnlaget for en utvikling som både våre eiere og våre medarbeidere er tjent med. Videreutvikling av Scana Steel og Scana Marine Systems med fokus på den operative drift og kvalitetsledelse, samt gjennomføring av den igangsatte restrukturering skal på sikt gi konsernet den nødvendige økonomiske handlefrihet. Våre medarbeidere har gjennom en vanskelig tid vist at de evner å medvirke til tunge løft over en lang periode. Jeg vil takke hver enkelt for den arbeidsinnsats som er lagt for dagen i året som gikk dere er vår viktigste ressurs. Virkning av endring av regnskapsprinsipper er innarbeidet i finansielle nøkkeltall for 1998 og Tidligere år gjenspeiler gamle regnskapsprinsipper. Definisjoner 1. Driftsresultat i prosent av driftsinntekter. 2. Driftsresultat i prosent av gjennomsnittlig netto arbeidskapital (dvs. fratrukket rentebærende elementer) pluss gjennomsnittlig anleggsmidler. 3. Netto resultat dividert med gjennomsnittlig egenkapital. 4. Sum langsiktig og kortsiktig rentebærende gjeld. 5. Inklusive skattetrekkskontoer. 6. Brutto gjeld fratrukket likviditet. 7. Inksklusive minoritetsinteresser. 8. Brutto gjeld dividert på egenkapital. 9. Netto resultat dividert med gjennomsnittlig utestående aksjer. 10. Netto resultat pluss avskrivninger pluss utsatt skatt dividert med gjennomsnittlig antall utestående aksjer. 11. Utbytte pr. aksje dividert med resultat pr. aksje. 12. Scana Industrier ble tatt opp til notering på hovedlisten på Oslo Børs den 4. desember Gjennomsnittlig antall av aksjer vektet med hensyn til dato for innbetaling og dato for konsolidering av overtatt virksomhet. Odd Torland sjef 2 SCANA INDUSTRIER SCANA INDUSTRIER 3

4 Årsberetning for Scana Industrier er et nordisk industrikonsern med kjernekompetanse innen metallurgi, samt systemer og tjenester til internasjonal verksteds-, skips-, olje- og gassindustri. Scana er en betydelig leverandør av kritiske komponenter og systemer til kunder i utvalgte nisjemarkeder. Hovedkontoret ligger i Stavanger og konsernet har operative virksomheter i Norge, Sverige og Kina. Driftsinntekter Egenkapital NOK mill. NOK mill GENERELT Scana Industrier er et nordisk industrikonsern med kjernekompetanse innen metallurgi, samt systemer og tjenester til internasjonal verksteds-, skips-, olje- og gassindustri. Scana er en betydelig leverandør av kritiske komponenter og systemer til kunder i utvalgte nisjemarkeder. Hovedkontoret ligger i Stavanger og konsernet har operative virksomheter i Norge, Sverige og Kina. ets driftsinntekter ble millioner kroner i år, en reduksjon på 371 millioner kroner i forhold til året før. Resultat etter skattekostnad og minoritetsinteresser var minus 161 millioner mot minus 25 millioner kroner i Dette utgjør et tap pr. aksje på kr. 7,59 sammenlignet med et tap pr. aksje på kr. 1,19 året før. Driftsresultatet er belastet med en kostnad på 113 millioner kroner relatert til nedskriving av goodwill og andre eiendeler samt avsetning for restruktureringskostnader. Inkludert i driftsresultatet er også en regnskapsmessig gevinst før skatt på nær 23 millioner kroner i forbindelse med avhendelsen av Scana IOS Desco til Varco International i desember måned. Markedsmessig har år vært det vanskeligste året i konsernets historie. Dette har medført sterkt pressede marginer og lavere aktivitet i flere av konsernets virksomheter. Ordrereserven ved utgangen av året var 611 millioner kroner, en økning på 59 millioner kroner fra utgangen av Styret utnevnte i desember Odd Torland som ny konsernsjef. Torland kjenner Scana godt fra tidligere da han i perioden 1996 til 1998 var innkjøpsdirektør i konsernet. Han kommer fra stillingen som administrerende direktør for Smedvig Capital. RESTRUKTURERING OG UTVIKLINGSRETNING Med virkning fra 18. desember solgte konsernet boreutstyrsvirksomheten innen Scana IOS Desco til Varco International. Den del av virksomheten som ble solgt hadde frem til salgstidspunktet en omsetning på 86 millioner kroner og hadde 36 ansatte på avhendelsestidspunktet. På bakgrunn av de to siste års svake resultater er det gjort en grundig gjennomgang av konsernets virksomheter og balanse. Denne gjennomgangen har medført at styret i årsregnskapet for år besluttet å foreta betydelige nedskrivinger av goodwill og andre eiendeler, samt å avsette for restruktureringskostnader. ets driftsresultat er i den anledning belastet med 113 millioner kroner. Scana Ramnäs og Scana Leshan har hatt store driftsmessige tap i årene 1999 og. 93% av de totale nedskrivninger og restruktureringskostnader er relatert til disse selskapene. For Scana Ramnäs utgjør nedskrivning av kjettinglager og goodwill nær 36 millioner kroner. Styret er imidlertid av den oppfatning at kjettinglageret ved Scana Ramnäs kan bli nedbygget over en toårs periode til priser over bokført verdi. Imidlertid vil det i perioden påløpe en betydelig finansieringskostnad som det nå er tatt høyde for. For Scana Leshan er det foretatt større nedskrivinger av immaterielle så vel som materielle eiendeler. Det er i tillegg satt av 32 millioner kroner i restruktureringskostnader for å gjennomføre en nødvendig omlegging av driften. Totalt er det gjort nedskrivinger og avsetninger relatert til Scana Leshan på nær 68 millioner kroner. Innen forretningsområdet Marine Equipment er det foretatt nedskrivinger av immaterielle eiendeler på 9 millioner kroner. Effekten av nedskrivninger og restruktureringskostnader på konsernets resultat etter skatt er 83 millioner kroner. Dette representerer isolert sett en kostnad på kr. 3,89 pr. aksje. Scana Industrier vil i tiden fremover utvikle seg til et industrielt investeringsselskap. et vil videreutvikle Scana Steel og Scana Marine Systems enten på egenhånd eller i samarbeid med andre. AKSJER OG AKSJONÆRFORHOLD Scana Industrier ble notert på Oslo Børs i Aksjen har i år hatt en negativ kursutvikling. Sluttnoteringen den 29. desember var kr. 6,95 mot kr. 18,50 ved inngangen av året. Styret anser fallet i aksjekursen som et problem for selskapet og arbeider aktivt med ledelsen for å snu utviklingen. Styret vil fremme forslag om at det ikke betales utbytte på bakgrunn av årets svake resultat. Aksjen hadde en omløpshastighet på 0,10 i året som gikk. Det var totalt 756 aksjonærer ved årsskiftet, og 1,11% av den samlede aksjekapital var i utenlandsk eie. Selskapets styre hadde ved årsskiftet en ubenyttet fullmakt til å utstede 4 millioner aksjer uten fortrinnsrett for eksisterende aksjonærer. Med hensyn til aksjer eiet av styrets medlemmer og ledende ansatte vises det til morselskapets regnskap, note 10. RESULTATUTVIKLING ets driftsinntekter ble millioner kroner i år mot millioner kroner i 1999, en nedgang på 371 millioner kroner. ets samlede driftsinntekter utenfor Norge utgjorde 75,5%, mens driftsinntekter utenfor Norden var 30,6%. Tilsvarende tall for 1999 var henholdsvis 56,8% og 25,9%. Driftsresultatet i år ble minus 176 millioner kroner mot 13 millioner kroner i 1999, som er en nedgang på 189 millioner kroner i forhold til året før. Netto driftsmargin ble 10,6% mot 0,7% i et har i år en negativ avkastning på sysselsatt kapital. Netto finansielle kostnader ble 49 millioner kroner, som er opp fra 38 millioner kroner året før. Gjennomsnittlig rente på konsernets langsiktige gjeld var 7,0% pr Av konsernets samlede rentebærende gjeld er 13% rentesikret ved utgangen av året. Resultat før skattekostnad ble minus 226 millioner kroner, sammenlignet med minus 24 millioner kroner i Resultat etter skattekostnad og minoritetsinteresser ble minus 161 millioner kroner, tilsvarende en tap pr. aksje på kr. 7,59 mot et tap pr. aksje på kr. 1,19 i Kontantstrøm, beregnet som netto resultat pluss avskrivninger og utsatt skatt, utgjorde minus 33 millioner kroner, eller kr. 1,57 pr aksje. Beregningsgrunnlaget er et gjennomsnittlig antall utestående aksjer på , som er det samme som året før. Styret vil foreslå at det ikke betales utbytte for regnskapsåret. INVESTERINGER, KONTANTSTRØM OG FINANSIERING Brutto investeringer i varige driftsmidler var 77 millioner kroner i. Av dette var 23 millioner relatert til investeringer i Kina. Arbeidskapitalen i konsernbalansen, definert som ikke-rentebærende omløpsmidler fratrukket ikkerentebærende kortsiktig gjeld, ble i redusert med 63 millioner kroner. et har gjennom året iverksatt tiltak for å redusere arbeidskapitalen. For forretningsområdene Material Technology og Marine Equipment har tiltakene resultert i lavere kapitalbinding, mens forretningsområdet Offshore Services & Equipment har hatt en økt arbeidskapital grunnet oppbygging av konsernets kjettinglager gjennom året. Brutto rentebærende gjeld var ved utgangen av året 712 millioner kroner, som er en reduksjon på 11 millioner kroner i forhold til året før. Likvide beholdninger, inklusive udisponerte kommiterte trekkrettigheter, utgjorde 81 millioner kroner pr 31. desember, sammenlignet med 249 millioner kroner året før. Egenkapitalen var 286 millioner kroner ved utgangen av året, som er en nedgang på 188 millioner kroner fra Dette gir en egenkapitalandel på 19% mot 28% året før. Reduksjonen i egenkapitalandelen skyldes i hovedsak det svært negative resultatet i år. Av konsernets rentebærende gjeld som ved årsskiftet var 712 millioner kroner er 544 millioner kroner en kredittfasilitet som er stillet i fellesskap av konsernets hovedbank forbindelser. 354 millioner kroner av denne kredittfasiliteten, som er stillet basert på negativ pantsettelse, løper frem til medio juni et er pr. 31. desember fortsatt i teknisk brudd med vilkår i denne låneavtalen. Dette er diskutert med bankene og det arbeides aktivt med tiltak for å rette opp forholdene samtidig som det pågår forhandlinger omkring vilkårene for refinansieringen. Brudd på lånevilkår har gitt konsernet økte rentekostnader i år. ets videre drift er avhengig av en refinansiering. Styret og konsernledelse vurderer utsiktene for å komme til enighet med bankene som gode. Forutsetningen om fortsatt drift er derfor lagt til grunn for årsregnskapet. FORRETNINGSOMRÅDENE MATERIALS TECHNOLOGY Forretningsområdet leverer produkter og komponenter til verksted-, skips- og olje og gassindustrien. Produksjonen utføres i egne produksjonsanlegg som omfatter smelteverk, smier, valseverk og støperi, samt varmebehandlings- og maskineringsenheter. Virksomhetene innen forretningsområdet kjennetegnes av en betydelig metallurgisk kunnskap og spesialiserte produksjonsenheter med fleksibelt produksjonsopplegg. Driftsinntektene i endte på 922 millioner kroner mot 854 millioner kroner i Driftsresultatet for året ble 23 millioner kroner mot et driftsresultat på 27 millioner kroner året før. Forretningsområdet har i hatt høyere ordreinngang og aktivitetsnivå enn tilfelle var i I driftsresultatet er også inkludert en inntektsføring på 16 millioner kroner i tilbakeførte midler fra en overfinansiert pensjonsordning i Sverige. Driftsresultatet er ikke tilfredsstillende på bakgrunn av det potensiale og den kapasitet som de ulike driftsenhetene i forretningsområdet har. Flere av forretningsområdets enheter har opparbeidet seg en solid posisjon rettet mot offshore markedet. Den vedvarende lave etterspørsel og avventende investeringsholdning innen oljerelatert virksomhet har fortsatt også gjennom år. Dette har medført at en har vridd produksjonen mot andre og mindre lønnsomme markeder, noe også det lave driftsresultatet reflekterer. I positiv retning vil styret fremheve forretningsområdets enhet for fin maskinering som har hatt et høyt belegg, god effektivitet og derigjennom gode resultater gjennom hele året. I løpet av tredje kvartal ble det gjennomført en organisatorisk sammenslåing av fire produksjonsenheter i Karlskoga området. Dette ble gjort for å utnytte produksjonsapparatet mer effektivt samt å gi bedre kvalitet, service og leveringspresisjon. Styret forventer at en i tiden fremover vil få effekt av de synergier og besparelser som denne sammenslåingen innebærer. OFFSHORE SERVICES & EQUIPMENT Aktivitetene i har vært knyttet til salg og vedlikehold av bore-, trykk- og kontrollutstyr, samt produksjon av kjetting- og forankringssystem til det globale offshore markedet. Forretningsområdet hadde i driftsinntekter på 363 millioner kroner mot 849 millioner kroner året før. Driftsresultatet, eksklusiv nedskrivninger og restruktureringskostnader, endte på minus 17 millioner kroner, mot 44 millioner kroner i Forretningsområdet har også i år merket en vedvarende lav etterspørsel etter selskapenes produkter og da i første rekke som en følge av en avventende investeringsholdning innen oljerelatert virksomhet. et avhendet i desember boreutstyrsaktivitene inne Scana IOS Desco, og realiserte i den anledning en regnskapsmessig gevinst før Antall ansatte Aksjekurs NOK SCANA INDUSTRIER SCANA INDUSTRIER 5

5 Årsberetning for Sven Eldh Odd Martinsen Frode Alhaug Peter T. Smedvig Styrets formann Egenkapital pr. aksje NOK Resultat før skatt NOK mill skatt på 23 millioner kroner. I driftsresultatet er videre inkludert en inntektsføring på 4 millioner kroner i tilbakeførte midler fra en overfinansiert pensjonsordning i Sverige. Etterspørsel og levering av forretningsområdets kjetting- og forankringssystem samt kontrollventiler har vært særdeles lav gjennom hele året. Mot slutten av året ble det iverksatt en permanent bemanningsreduksjon på 45 personer ved Scana Ramnäs som vil få full effekt i andre halvår Dette representerer en bemanningsreduksjon på nær 30%. Scana Rotator har i løpet av fjerde kvartal hatt en positiv ordreinngang noe som tegner godt for år For Scana Ramnäs er det i forbindelse med årsavslutningen foretatt betydelige nedskrivinger av kjettinglager og goodwill. Dette utgjorde nær 36 millioner kroner. Styret er imidlertid av den oppfatning at kjettinglageret ved Scana Ramnäs kan bli nedbygget over en toårs periode til priser over bokført verdi. Imidlertid vil det i perioden påløpe en betydelig finansieringskostnad som det nå er tatt høyde for. MARINE EQUIPMENT Forretningsområdet Marine Equipment omfatter bedrifter innen elektronikk, hydraulikk, ventil- og kontrollsystemer, samt vripropeller, reduksjonsgear og ror. Sammen med Caterpillar har Scana utviklet og introdusert «PROVOC Propulsion Package» og «MPP Propulsion Package», hvor forretningsområdet er ansvarlig for propeller, kontrollsystemer og reduksjonsgear. Forretningsområdet hadde driftsinntekter på 305 millioner kroner, som er en økning på 1 million kroner i forhold til året før. Forretningsområdet hadde et driftsunderskudd, eksklusiv nedskrivninger og restruktureringskostnader, på 19 millioner kroner mot et driftsunderskudd på 32 millioner kroner i Forretningsområdet har gjennom de siste to årene hatt en lav ordrereserve med korte leveringstider. Dette har resultert i svake driftsresultater. Imidlertid har ordreinngangen i løpet av siste halvår vist en positiv utvikling, noe som har resultert i at ordrereserven ved utgangen av er mer enn doblet sammenlignet med året før. I september ble det inngått en avtale med MaK i Tyskland. MaK er Caterpillar s produsent av større marine diesel motorer. Scana vil fremover være MaK s foretrukne leverandør av reduksjonsgear, propell og propell akslinger. Dette er en utvidelse av det formelle samarbeidet som ble inngått våren 1999 med Caterpillar. Samarbeidsavtalene vil medføre en betydelig salgsøkning for Scana i årene fremover. For enkelte av forretningsområdets andre virksomheter har derimot året vært svakt med tilhørende skuffende resultater. Innen forretningsområdet Marine Equipment er det i forbindelse med årsavslutningen foretatt nedskrivinger av goodwill og eiendeler på 9 millioner kroner. SCANA LESHAN, KINA Stålverket Scana Leshan Machinery Co. Ltd. er lokalisert i Sichuan provinsen. Selskapet, som i hovedsak driver med produksjon av valser, er en privatisert, tidligere statseid bedrift, hvor Scana eier 60% av aksjene. De resterende 40% av aksjene er eid med 30% av kinesiske myndigheter og 10% av Verdensbanken gjennom sitt datterselskap International Finance Corporation (IFC). De samlede driftsinntekter for aktivitetene i Kina ble 86 millioner kroner. Driftsresultatet, eksklusiv nedskrivninger og restruktureringskostnader, ble minus 19 millioner kroner. År har vært preget av store investeringer i forbindelse med overgang til produkter av en høyere kvalitet og kompleksitet. Dette kombinert med høy skrapprosent og lav effektivitet har gitt svake resultater. I andre halvår allokerte konsernet betydelige ressurser til stålverket for å overkomme disse problemene. Scana Leshan har mot slutten av året vist driftsmessig fremgang, men konsernet er imidlertid av den oppfatning at det vil ta lang tid før stålverket er i operasjonell balanse. De investeringer som var forutsatt ved prosjektets oppstart er nær 90% gjennomført og en har kommet gjennom en vanskelig oppstartsfase med innfasing av nytt produksjonsutstyr. Mange utfordringer gjenstår før stålverket blir bedriftsøkonomisk lønnsomt. For Scana Leshan er det i forbindelse med årsavslutningen foretatt større nedskrivinger av immaterielle så vel som materielle eiendeler. Det er i tillegg satt av 32 millioner kroner i restruktureringskostnader for å gjennomføre en nødvendig omlegging av driften. Totalt er det gjort nedskrivinger og avsetninger relatert til Scana Leshan på nær 68 millioner kroner. ORGANISASJON OG PERSONALFORHOLD Ved utgangen av året var det ansatte i konsernet, hvorav var tilknyttet virksomheter utenfor Norge. Samarbeidet med de ansattes organisasjoner er godt og bedriftsdemokrati ordningene fungerer etter sin hensikt. sjef Rolf E. Ahlqvist fratrådte i desember sin stilling. Styret utnevnte Odd Torland som ny konsernsjef. Torland kjenner Scana godt fra tidligere da han i perioden 1996 til 1998 var innkjøpsdirektør i konsernet. Han kommer fra stillingen som administrerende direktør for Smedvig Capital. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) Scanas kjerneverdier omhandler helse, miljø og sikkerhet og er godt forankret i alle operative enheter. Området er gjenstand for systematisk oppfølging gjennom målinger og undersøkelser. Fraværsskade frekvensen, (tapte timer per million arbeidstimer) var ved utgangen av 25,0 mot 14,4 i Styret anser fraværsskade frekvensen til å være en betydelig utfordring innen Helse- og miljø og sikkerhetsarbeidet i konsernet. Det vil bli satt ytterligere fokus og tiltak inn for å endre trenden og påvirke til en bedring av skadeutviklingen i konsernet. Sykefraværet for var på 5,7%, mot 6% for Tallene er fremdeles ikke tilfredsstillende, men en unngår fortsatt en økning som ellers er et fellestrekk for sykefraværet på nasjonalt nivå, som viser en økning på 5,3% for menn og 3,9% for kvinner. Det vil fortsatt være en prioritert oppgave å fokusere på sykefravær og fravær generelt og tiltak som kan medvirke til et ytterligere redusert sykefravær. ets virksomheter anses ikke å påvirke det ytre miljø utover de utslippstillatelser som er gitt av myndighetene. Scana Industrier har som målsetting at konsernet som et minimum skal tilfredsstille de konsesjonskrav, samt de krav som er nedfelt i myndighetenes lover og forskrifter. ets virksomheter innen stålområdet kjøper store mengder skrap for omsmelting, og er dermed en betydelig gjenbruksbedrift. UTSIKTENE FREMOVER En konsekvens av restruktureringen er at Scana konsernet fokuserer videre på to områder Scana Steel og Scana Marine Systems. Sistnevnte vil ha «Scana Propulsion» som hovedsatsingsområde. Scana Steel representerer dagens Materials Technology forretningsområde, mens Scana Marine Systems i hovedsak dekker bedriftene innen Marine Equipment. Styret og konsernledelse anser at disse forretningskonseptene er fremtidsrettet og har et betydelig inntjenings- og utviklingspotensiale. Scana Industrier, som konsern, vil i tiden fremover utvikle seg til et industrielt investeringsselskap. Scana Industrier vil videreutvikle Scana Steel og Scana Marine Systems enten på egenhånd eller i samarbeid med andre. Scana konsernets andre selskaper vil drives videre, men styret er av den oppfatning at disse virksomhetene kan være bedre tjent med en annen struktur og fokus. Scana Industrier vil derfor jobbe aktivt med å finne nye eierkonstellasjoner for disse selskapene i tiden som kommer. et vil fortsatt kunne bidra positivt til disse selskapers utvikling både gjennom markedskunnskap og/eller markedstilgang samt inngående kjennskap Stavanger, 30. mars 2001 Peter T. Smedvig Styrets formann Odd Martinsen Frode Alhaug Sven Eldh Odd Torland sjef til selskapenes utvikling og historie. Scana Industrier mener at flere av disse selskapene har et godt utviklingspotensiale og ønsker gjennom et eventuelt deleierskap å delta i fremtidig verdiutvikling. Salgene av aktivitetene i Scana Offshore Technology i fjerde kvartal 1999 og salget av Scana IOS Desco i fjerde kvartal er eksempler på den strategiske endringsprosess som Scana konsernet har vært gjennom og som nå utkrystalliseres i konsernets nye strategiske fokus. Ovennevnte selskaper ble begge avhendet til verdier vesentlig over bokført egenkapital. Scana Ramnäs og Scana Leshan har et betydelig behov for ledelsesmessig oppmerksomhet og oppfølging i tiden som kommer. et anser at det vil kunne ta tid før disse selskapene er ferdig restrukturert. Det vil være en viktig oppgave for styret å vurdere hvordan disse engasjementene best skal håndteres. Det er styrets utgangspunkt at den restruktureringsplan som er lagt for Scana konsernet er gjennomført i løpet av Utviklingen i markedet og de tiltak som er iverksatt gir grunnlag for bedrede resultater i år DISPOSISJONER OG OVERFØRINGER Årsresultatet for konsernet ble et underskudd på 161 millioner kroner, som ga et tap pr. aksje på kr. 7,59. Styret anbefaler at det ikke betales utbytte for regnskapsåret. Morselskapet Scana Industrier asa viste et årsunderskudd på kr Styret foreslår følgende overføringer: Overført fra overkursfond Overført fra annen egenkapital Årsresultat Resultat pr. aksje NOK Kontanstrøm pr. aksje NOK S CANA INDUSTRIER SCANA INDUSTRIER 7

6 Resultat regnskap Balanse (1.000 kroner) Note DRIFTSINNTEKTER Driftskostnader Vareforbruk Beholdningsendringer varer i arbeid og ferdigvarer (42 805) (47 501) (71 941) Lønn og sosiale kostnader 9/ Avskrivninger og nedskrivninger Andre driftskostnader 2/3/ SUM DRIFTSKOSTNADER (1.000 kroner) Note ANLEGGSMIDLER Utsatt skattefordel Varige driftsmidler: Immaterielle eiendeler Maskiner, inventar, bygninger etc Finansiell anleggsmidler: Aksjer Langsiktige fordringer SUM ANLEGGSMIDLER DRIFTSRESULTAT ( ) Finansinntekter og- kostnader 14/17 Renteinntekter Andel resultat tilknyttede selskap Andre finansinntekter Rentekostnader Andre finanskostnader NETTO FINANSKOSTNADER (49 363) (37 761) (32 937) OMLØPSMIDLER Varelager Fordringer: Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD ( ) (24 345) Skattekostnad 12 (36 004) RESULTAT ETTER SKATTEKOSTNAD ( ) (30 754) EGENKAPITAL 19 Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Minoritetsinteresser SUM EGENKAPITAL Minoritetsinteresser ÅRSRESULTAT ( ) (25 281) RESULTAT PR. AKSJE (7,59) (1,19) 3,97 GJELD Avsetning for forpliktelser: Utsatt skattegjeld Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld: Gjeld til kredittinstiusjoner 14/ Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld: Gjeld til kredittinstiusjoner Leverandørgjeld Forskudd fra kunder Betalbar skatt Skyldig utbytte Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL SCANA INDUSTRIER SCANA INDUSTRIER 9

7 Kontantstrøm oppstilling Regnskapsprinsipper (1.000 kroner) Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad ( ) (24 345) Årets betalte skatter (2 804) (21 137) (17 723) Gevinst (-)/tap ved salg av anleggsmidler (5 694) (37 564) (3 859) Avskrivninger og nedskrivninger Omregningsdifferanser Endring i kundefordringer/forskudd fra kunder ( ) Endring i andre kortsiktige fordringer (19 662) Endring i varelager (27 650) (11 735) ( ) Endring i leverandørgjeld (64 754) Endring i annen kortsiktig gjeld (25 676) NETTO KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Avgang aksjer/langsiktige fordringer Salg av anleggsmidler Investering i aksjer 0 0 (462) Økning i andre langsiktige fordringer 0 (5 610) 0 Investering i anleggsmidler (77 208) ( ) ( ) Investering i anleggsmidler, kjøp av virksomheter 0 (5 091) (68 931) NETTO KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER (25 813) (79 461) ( ) NETTO KONTANTSTRØM FØR FINANSIERINGSAKTIVITETER (21 590) (30 429) ( ) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Opptak av ny langsiktig rentebærende gjeld til kredittinstitusjoner Netto endring i langsiktig rentebærende gjeld til kredittinstitusjoner ( ) (89 738) (23 042) Netto endring i annen langsiktig gjeld (14 318) (19 326) Netto endring i kortsiktig rentebærende gjeld til kredittinstitusjoner Utbetalinger til minoriteter Utbetaling av utbytte (5 317) (25 520) (17 013) NETTO KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER (33 354) NETTO KONTANTSTRØM (54 944) 445 (26 832) Likviditetsbeholdning pr. 1. januar Likviditetsbeholdning pr. 31. desember ENDRING I LIKVIDITETSBEHOLDNINGEN (54 944) 445 (26 832) Ubenyttede trekkfasiliteter er ikke inkludert i likviditetsbeholdningen. Det framlagte konsernregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger. Årsregnskapet utgjør en helhet. De viktigste konsoliderings- og regnskapsmessige prinsipper brukt ved utarbeidelsen av årsregnskapet er som følger: KONSOLIDERINGSPRINSIPPER KONSOLIDERTE SELSKAPER I konsernregnskapet inngår morselskapet Scana Industrier asa og de selskaper der Scana Industrier asa, direkte eller indirekte, eier mer enn 50 % av aksjene eller gjennom egen avtale har bestemmende innflytelse i selskapet. De selskap som er med i konsolideringen er listet opp i note 2 til morselskapets regnskap. regnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsippene som morselskapet. Datterselskaper tilkommet gjennom året er i sin helhet medtatt i balansen pr. 31. desember, og resultatet fra kjøpstidspunktet frem til 31. desember er medtatt i resultatregnskapet. ELIMINERING AV AKSJER I DATTERSELSKAPER Aksjer i datterselskaper er eliminert etter oppkjøpsmetoden. Eventuell merverdi henføres til de aktuelle eiendeler og avskrives i takt med disse. Merverdi som ikke kan henføres til eiendeler, oppføres i konsernbalansen som goodwill og avskrives over økonomisk levetid. MINORITETSINTERESSER Minoritetsinteresser vises i balansen som en del av egenkapitalen. Dette medfører at eiendeler og gjeld (bortsett fra goodwill) vises inklusiv minoritetens andel. I resultatregnskapet beregnes minoritetsinteresser av resultat etter skattekostnad. Dette medfører at alle poster i resultatregnskapet vises inklusiv minoritetsinteressenes andel. OMREGNING AV UTENLANDSKE DATTERSELSKAPER Balansepostene for utenlandske datterselskaper er omregnet til norske kroner med kurser pr. 31. desember. Alle poster i resultatregnskapet er omregnet til norske kroner med årets gjennomsnittskurser. Ved konsolidering oppstår omregningsdifferanser som er ført direkte mot egenkapitalen i konsernbalansen. ELIMINERING AV INTERNE TRANSAKSJONER Urealiserte gevinster i varebeholdningene, som skriver seg fra interne leveranser, er eliminert i konsernets varebeholdninger og driftsresultat. Interne utbytter, konsernbidrag, fordringer, gjeld og inntekter og kostnader mellom selskapene er eliminert. REGNSKAPSPRINSIPPER SALGSINNTEKTER Inntekter resultatføres når den er opptjent. For varesalg skjer resultatføring på leveringstidspunktet for varen. For prosjekter til fast pris og med lang tilvirkningstid resultatføres en andel av forventet dekningsbidrag basert på fullføringsgraden. KOSTNADER Utgifter resultatføres i samme periode som den tilhørende inntekt. KORTSIKTIGE FORDRINGER OG KORTSIKTIG GJELD Eiendeler og gjeld knyttet til varekretsløpet klassifiseres som henholdsvis omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Øvrige fordringer og gjeld klassifiseres som omløpsmidler og kortsiktig gjeld dersom de forfaller innen ett år etter tidspunkt for regnskapsavslutning. EIENDELER OG GJELD I UTENLANDSK VALUTA Transaksjoner i utenlandsk valuta bokføres med kursene på balansedagen. ets kasse- og bankbeholdninger, fordringer og gjeld i utenlandsk valuta er omregnet til balansedagens kurs. KUNDEFORDRINGER Kundefordringer føres opp i balansen etter fradrag for konstaterte tap og avsetninger til dekning av påregnelige tap. VAREBEHOLDNINGER Varebeholdningene, som består av innkjøpteog egenproduserte varer, er vurdert til den laveste verdi av anskaffelseskost/tilvirkningskost (FIFO) og antatt fremtidig salgsverdi fratrukket salgskostnader. Tilvirkningskost omfatter direkte materialer, energi, direkte lønn og andel av indirekte kostnader inklusive ordinært vedlikehold og avskrivninger. ANLEGGSKONTRAKTER Arbeid under utførelse knyttet til kontrakter til fast pris og med lang tilvirkningstid (anleggskontrakter) er vurdert i henhold til løpende avregningsmetode. Prosjektene blir vurdert til medgåtte prosjektkostnader med tillegg av dekningsbidrag basert på prosjektets fullføringsgrad. Prosjektkostnadene består av direkte kostnader og indirekte kostnader som kan henføres til prosjektaktivitetene. Fullføringsgraden beregnes utfra hva som er mest relevant for den enkelte kontrakt, enten som påløpte kostnader i prosent av forventet totalkostnad eller anvendt timeforbruk i prosent av totalt forventet timeforbruk. For prosjekter bokføres hele det forventede tapet umiddelbart hvis prosjektet på vurderingstidspunktet vurderes å gå med tap. Opptjente, ikke fakturerte inntekter er medtatt i balansen under andre kortsiktige fordringer. Forskudd vedrørende langsiktige kontrakter er medtatt i balansen under annen kortsiktig gjeld. AKSJER Tilknyttede selskaper er selskaper hvor konsernet har en betydelig innflytelse og eierposisjonen er av langvarig karakter. Investeringer i tilknyttede selskaper er vurdert i henhold til egenkapitalmetoden. Øvrige aksjer er vurdert i henhold til kostmetoden, det vil si til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. VARIGE DRIFTSMIDLER OG AVSKRIVNINGER Varige driftsmidler er i balansen oppført til historisk anskaffelseskost tillagt oppskrivninger inntil og fratrukket avskrivninger. Avskrivninger er beregnet lineært av kostpris tillagt oppskrivninger over driftsmidlenes økonomiske levetid. Ved salg av anleggsmidler medtas gevinster som driftsinntekter og tap som driftskostnader. IMMATERIELLE EIENDELER Utgifter til immaterielle eiendeler, herunder utgifter til forskning og utvikling, balanseføres dersom det er sannsynlig at eiendelen vil gi konsernet fremtidige økonomiske fordeler og anskaffelseskosten for eiendelen kan måles pålitelig. Avskrivninger er beregnet lineært over antatt økonomiske levetid. LEASING Leieavtaler vurderes som finansiell eller operasjonell leasing etter en konkret vurdering av den enkelte avtale. et har bare driftsmidler som defineres som operasjonell leasing. 10 SCANA INDUSTRIER SCANA INDUSTRIER 11

8 Regnskapsprinsipper Noter til regnskapet SKATTER Skattekostnad i resultatregnskapet utgjør summen av betalbar skatt og utsatt skatt knyttet til årets regnskapsmessig resultat, samt endringer i utsatt skattefordel-/eller forpliktelse ved endring av skattesatsene. Utsatt skatt i balansen er skatt beregnet på netto skatteøkende midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier, etter utligning av skattereduserende midlertidige forskjeller, underskudd til fremføring og de henførbare mer- og mindreverdier som oppstår ved konsolidering av datterselskap etter oppkjøpsmetoden. Det er foretatt full avsetning etter gjeldsmetoden uten diskontering. PENSJONER OG PENSJONSFORPLIKTELSER Deler av konsernets ansatte er sikret gjennom pensjonsordninger finansiert via forsikringsselskap eller pensjonsordninger finansiert direkte over driften. Pensjonsforpliktelsene vurderes til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelsene som er opptjent på balansedagen beregnet utfra et lineært opptjeningsprinsipp og forventet lønn på pensjonstidspunktet. Pensjonsmidler vurderes til markedsverdi på balansedagen. Netto pensjonsforpliktelser (pensjonsforpliktelse fratrukket pensjonsmidler) balanseføres som langsiktig gjeld etter korrigering for estimatavvik. Verdi overfinansierte pensjonsordninger balanseføres som langsiktig fordring. Periodens netto pensjonskostnad (brutto pensjonskostnad fratrukket estimert avkastning på pensjonsmidler) inngår i posten lønn og sosiale kostnader. Brutto pensjonskostnad består av nåverdien av periodens opptjening, rentekostnad av pensjonsforpliktelser og resultatførte virkninger av estimatendringer. For pensjonsordninger hvor det ytes avtalt innskudd fra arbeidsgiver og hvor pensjonsmidlene forvaltes separat (tilskuddsplaner) inngår tilskuddet i posten lønn og sosiale kostnader. Endringer i pensjonsforpliktelsen som skyldes endrede økonomiske eller aktuarmessige forutsetninger fordeles over den gjennomsnittlige resterende opptjeningsperiode. FINANSIELLE INSTRUMENTER Scana benytter forskjellige finansielle instrumenter i styringen av konsernets valuta- og renteeksponering. Regnskapsmessig behandling følger intensjonene bak inngåelsen av disse kontraktene. Urealiserte gevinster eller tap på valutaterminkontrakter, med sikring som formål, motregnes mot tap eller gevinst på de poster som er valutasikret. Netto urealisert tap knyttet til valutaterminkontrakter som ikke har sikring som formål resultatføres under finansielle kostnader. Effekten av renteinntekter og rentekostnader knyttet til fremtidige renteavtaler, terminkontrakter og renteswapkontrakter, resultatføres over kontraktens løpetid. NÆRSTÅENDE PARTER et har foretatt transaksjoner med nærstående parter i løpet av siste regnskapsår. Et forhold mellom to parter kan klassifiseres som nærstående dersom en part kan påvirke den annen parts beslutninger. Transaksjoner med nærstående parter foretas på markedsmessige vilkår. KONTANTSTRØMOPPSTILLING Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Likvider omfatter betalingsmidler (kontanter/bankinnskudd) og kortsiktige plasseringer i verdipapirer (ikke aksjer) med mindre enn 3 måneders løpetid regnet fra anskaffelsestidspunktet. STORE ENKELTTRANSAKSJONER I forbindelse med avslutning av årsregnskapet for er det foretatt en gjennomgang av konsernets virksomheter og regnskapsførte verdier. Denne gjennomgangen har resultert i betydelige nedskrivninger av goodwill og andre eiendeler, samt avsetning for restruktureringskostnader knyttet til stålverket i Leshan, Kina. Beløpene utgjør følgende, ekslusive skatt og minoritesinteresser: Nedskrivning goodwill og andre immaterielle eiendeler hovedsakelig knyttet til kjettingvirksomheten og stålverket i Leshan, Kina - NOK 42,3 mill. Nedskrivning anleggsmidler, Scana Leshan - NOK 15,0 mill. Nedskriving av verdi av kjettinglager, Scana Ramnäs - NOK 23,2 mill. Avsetning for restruktureringskostnader, Scana Leshan - NOK 32,0 mill. Videre ble borevirksomheten i datterselskapet Scana I.O.S Desco as solgt i 4. kvartal med en regnskapsmessig gevinst før skatt på NOK 22,7 mill. NOTE 1 INFORMASJON OM VIRKSOMHETSOMRÅDENE OG GEOGRAFISK FORDELING Gevinst i forbindelse med avhendelse I desember ble det inngått avtale om avhendelse av Scana I.O.S Desco as til Varco International Inc. Fjerde kvartals driftsresultatet for forretningsområdet Offshore Services & Equipment inkluderer en netto salgsgevinst på NOK 22,7 millioner fra dette salget. Virksomhetsområdene Interne leveranser blir bokført til antatt markedsverdi. Inntekter og kostnader som ikke fordeles til virksomhetsområdene og geografiske områder, gjelder hovedsakelig elimineringer mellom virksomhetsområdene og kostnader/inntekter vedrørende konsernledelsen med tilhørende staber og administrasjon. Eiendeler, inkludert i «Øvrige og elimineringer», gjelder hovedsakelig morselskapets eiendeler som består av betalingsmidler, bygninger og tomter. MATERIALS OFFSHORE SERVICES MARINE ØVRIGE OG (tall i millioner) TECHNOLOGY & EQUIPMENT EQUIPMENT ELIMINERINGER SUM 1. kvartal Driftsinntekter 224,5 63,0 72,5 10,8 370,8 Driftskostnader 202,1 67,9 74,9 19,9 364,8 Avskrivninger 11,4 6,1 3,8 2,5 23,8 Driftsresultat 10,9 (11,0) (6,2) (11,6) (17,9) 2. kvartal Driftsinntekter 244,4 96,6 73,3 13,6 427,9 Driftskostnader 218,8 100,8 69,1 21,7 410,3 Avskrivninger 11,7 6,2 4,2 2,8 24,8 Driftsresultat 13,9 (10,3) 0,0 (10,9) (7,2) 3. kvartal Driftsinntekter 187,3 91,6 68,9 23,4 371,2 Driftskostnader 162,8 90,4 65,7 23,2 342,0 Avskrivninger 11,1 6,1 4,7 9,8 31,6 Driftsresultat 13,4 (4,9) (1,4) (9,6) (2,5) 4. kvartal Driftsinntekter 265,8 112,0 89,9 19,0 486,7 Driftskostnader 268,5 118,1 97,7 66,1 550,5 Avskrivninger 12,7 20,9 12,8 38,4 84,8 Driftsresultat (15,5) (27,0) (20,6) (85,5) (148,6) totalt Driftsinntekter 921,9 363,2 304,7 66, ,5 Driftskostnader 852,2 377,2 307,4 130, ,6 Avskrivninger 46,9 39,2 25,5 53,5 165,1 Driftsresultat 22,8 (53,3) (28,2) (117,6) (176,2) Rentefri gjeld 353,8 86,8 129,6 (38,5) 531,6 Eiendeler 842,5 240,0 188,3 258, ,6 Investeringer i varige driftsmidler 33,1 (6,7) 14,9 23,5 64,7 Driftsresultatet for fjerde kvartal er belastet med en kostnad på NOK 113 millioner kroner relatert til nedskriving av goodwill og andre eiendeler samt avsetning for restruktureringskostnader. Av dette er NOK 58 millioner rapportert under avskrivninger. 12 SCANA INDUSTRIER SCANA INDUSTRIER 13

9 Noter Noter MATERIALS OFFSHORE SERVICES MARINE ØVRIGE OG 1999 TECHNOLOGY & EQUIPMENT EQUIPMENT ELIMINERINGER SUM Driftsinntekter 854,0 692,7 411,6 69, ,2 Driftskostnader 785,1 624,0 420,5 87, ,6 Avskrivninger 41,9 24,3 23,3 8,7 98,2 Driftsresultat 27,0 44,4 (32,2) (25,8) 13,4 Rentefri gjeld 370,1 226,5 137,4 (211,1) 522,9 Eiendeler 853,9 372,2 263,7 230, ,1 Investeringer i varige driftsmidler 45,0 14,0 31,7 43,2 133, Driftsinntekter 977,6 848,9 476,5 23, ,8 Driftskostnader 848,9 762,2 432,7 49, ,6 Avskrivninger 36,2 24,8 17,9 7,4 86,3 Driftsresultat 92,5 61,9 25,9 (33,5) 146,8 Rentefri gjeld 310,3 266,9 175,3 (130,0) 622,5 Eiendeler 913,0 562,5 413,1 (32,2) 1 857,8 Investeringer i varige driftsmidler 86,4 24,7 88,0 65,3 264,4 Geografisk fordeling. Den geografiske fordelingen av driftsinntektene er basert på det enkelte konsernselskaps lokalisering. (tall i millioner) Norge 617,1 999, ,0 Sverige 854,1 915, ,7 Danmark 36,7 40,2 46,1 England 10,8 4,8 12,6 Kina 84,6 86,1 68,9 Øvrige og elimineringer 53,4 (17,9) (36,5) SUM GEOGRAFISK FORDELING 1 656, , ,8 Driftsinntekter fordelt på land. Spesifikasjon av driftsinntektene er basert på kundens lokalisering. (tall i millioner) Norge 405,2 876, ,5 EU: Storbritannia 84,5 93,7 137,1 Nederland 29,0 24,8 17,0 Tyskland 85,3 111,8 85,9 Frankrike 14,3 13,9 18,4 Danmark 82,0 90,0 78,5 Sverige 630,7 503,7 550,6 Finland 31,1 32,2 44,3 Spania 14,0 10,5 10,5 Italia 14,4 11,0 12,1 Andre EU land 11,2 11,4 30,2 Sum EU 996,5 903,0 984,6 Øvrige Europa: 22,1 47,7 16,8 Utenfor Europa: Nord-Amerika 50,7 41,9 104,8 Asia 170,4 139,0 113,1 Øvrige-Amerika 5,8 16,5 23,5 Australia/New Zealand 4,5 1,6 2,3 Afrika 1,4 2,1 2,2 Sum utenfor Europa 232,8 201,1 245,9 SUM DRIFTSINNTEKTER FORDELT PÅ LAND 1 656, , ,8 NOTE 2 ANDRE DRIFTSKOSTNADER (1.000 kroner) Drift og vedlikehold Fremmedytelser Leiekostnader Honorarer og konsulenttjenester Reise- og markedsføringskostnader Kontor- og administrasjonskostnader Tap på fordringer Tilskudd og offentlig støtte (2 444) (2 412) (2 041) Andre driftskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER Økning i andre driftskostnader har sammenheng med avsetning for restruktureringskostnader gjennomført i 4. kvartal. NOTE 3 KUNDEFORDRINGER (1.000 kroner) Kundefordringers pålydende Avsetning for tap på fordringer (5 543) (6 919) (5 016) SUM KUNDEFORDRINGER Årets konstaterte tap Tap på fordringer, inklusiv endring i avsetning Tap på fordringer inngår i andre driftskostnader. NOTE 4 ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER (1.000 kroner) Opptjente, ikke fakturerte inntekter Forskuddsbetalte kostnader Fordringer på ansatte Forskuddsbetalt til leverandører Andre kortsiktige fordringer SUM ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER Opptjente, ikke fakturerte inntekter vedrører ulike prosjekter som ligger innenfor de tre forretningsområdene. Prosjektene har varierende dekningsgrad. Vektet gjennomsnittlig dekningsgrad for igangværende prosjekter for var 21%. Tilsvarende tall for 1999 var 10%. NOTE 5 VARELAGER (1.000 kroner) Råvarer Halvfabrikater og varer i arbeid Ferdigvarer SUM VARELAGER Da antatt virkelig verdi av lager av kjetting i Scana Ramnäs AB er lavere enn anskaffelseskost, er lageret nedskrevet med NOK 23 millioner. 14 SCANA INDUSTRIER SCANA INDUSTRIER 15

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga Årsrapport 2001 Innhold Viktige hendelser 1 Finansielle nøkkeltall 2 Konsernsjefen har ordet 3 Årsberetning 4 Resultatregnskap. Konsern 8 Balanse. Konsern 9 Kontantstrømoppstilling. Konsern 10 Regnskapsprinsipper

Detaljer

3 Årsberetning MORSELSKAP SCANA KONSERN

3 Årsberetning MORSELSKAP SCANA KONSERN Regnskapsåret 2010 3 Årsberetning SCANA KONSERN 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Kontantstrømoppstilling 12 Konsern oppstilling av endring i egenkapital 13 Noter 13 Note 1. Konsernregnskapsprinsipper 17

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23 årsrapport 2011 Glamox er et norsk industrikonsern som utvikler, produserer og distribuerer profesjonelle belysningsløsninger for det globale markedet. Glamox består av flere selskaper med virksomhet i

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 Årsrapport 2005 Viktige hendelser 2005 Innhold Dette er Kitron 4 Konsernsjefens artikkel 11 Styrets årsberetning 12 Årsregnskap Kitron konsern 16 Noter til årsregnskapet for Kitron konsern 20 Årsregnskap

Detaljer

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23 årsrapport 2012 Glamox er et norsk industrikonsern som utvikler, produserer og distribuerer profesjonelle belysningsløsninger for det globale markedet. Glamoxkonsernet er en ledende leverandør til verdens

Detaljer

Nøkkeltall 3. Konsernet Glamox 4. Hovedpunkter fra virksomhetsområdene 6. Styrets årsberetning 10. Resultatregnskap 16. Kontantstrømoppstilling 17

Nøkkeltall 3. Konsernet Glamox 4. Hovedpunkter fra virksomhetsområdene 6. Styrets årsberetning 10. Resultatregnskap 16. Kontantstrømoppstilling 17 årsrapport 2007 Glamox er et norsk industrikonsern som utvikler, produserer og distribuerer profesjonelle belysningsløsninger for det globale markedet. Glamox består av flere selskaper med virksomhet i

Detaljer

ÅRSBERETNING VIRKSOMHETSOMRÅDENE KOMPOSITTARMERINGER DEVOLD AMT AS

ÅRSBERETNING VIRKSOMHETSOMRÅDENE KOMPOSITTARMERINGER DEVOLD AMT AS ÅRSBERETNING INNLEDNING Konsernet har i 2001 ekspandert vesentlig både gjennom organisk vekst og oppkjøp. Dette er i henhold til strategien om å etablere Hexagon som en ledende leverandør innen utvalgte

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Innhold. Utarbeidelse og produksjon: Printers as, Stavanger Foto: Bo Hylander, Sigbjørn Sigbjørnsen

Innhold. Utarbeidelse og produksjon: Printers as, Stavanger Foto: Bo Hylander, Sigbjørn Sigbjørnsen ÅRSRAPPORT 2005 Innhold Scana-konsernet _1 Organisasjon 2 Forretningsområdet Stål _4 Scana Steel Björneborg _6 Scana Steel Stavanger 7 Scana Steel Söderfors 8 Scana Steel Booforge 9 Leshan Scana Machinery

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor to hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje og

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

Finansiell kalender 2007

Finansiell kalender 2007 Årsrapport 2006 Viktige hendelser 2006 Innhold Dette er Kitron 4 Konsernsjefen: Spennende muligheter 11 Årsberetning 12 Konsernets årsregnskap og noter 17 Morselskapets årsregnskap og noter 40 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Årsregnskap 2008 DOF ASA

Årsregnskap 2008 DOF ASA Årsregnskap 2008 DOF ASA NØKKELTALL DOF ASA Beløp i NOK mill. 2008 2007 2006 Fra resultatregnskapet Driftsinntekter 4 340 3 454 3 011 Driftskostnader (2 784) (2 225) (1 719) Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 ÅRSRAPPORT 2009 1 innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 Ledelseserklæring 68 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Årsrapport. Gresvig ASA

Årsrapport. Gresvig ASA Årsrapport 2000 Gresvig ASA «Gresvig ASA skal være den ledende aktøren innen sports- og fritidsutstyr, med de mest attraktive kjedekonseptene og den mest effektive vareflyten.» Innhold Intervju med administrerende

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling.

Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling. årsberetning ACTAKONSERNET OG ACTA HOLDING ASA - ÅRSBERETNING. Actakonsernet Actakonsernet består av morselskapet Acta Holding ASA og de heleide datterselskapene Acta Asset Management AS, Acta Finans AB,

Detaljer

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2013.

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2013. ÅRSREGNSKAP 2013 Årsberetning 2 Årsberetning Konsernresultatet etter skatt for 2013 viser et underskudd stort NOK -401 mill., mot et underskudd på NOK -93 mill. i 2012. Det er de svake tallene fra datterselskapet

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 og foreløpig årsregnskap

Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 og foreløpig årsregnskap Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 og foreløpig årsregnskap Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet.

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

1 Historikk høydepunkter 2 Dette er Merkantildata 6 Konsernsjef Arne A. Jensen 8 Årsberetning 2001 Resultatregnskap Merkantildata konsern

1 Historikk høydepunkter 2 Dette er Merkantildata 6 Konsernsjef Arne A. Jensen 8 Årsberetning 2001 Resultatregnskap Merkantildata konsern Årsrapport 2001 Innhold 1 Historikk og høydepunkter 2 Dette er Merkantildata 6 Konsernsjef Arne A. Jensen 8 Årsberetning 2001 16 Resultatregnskap Merkantildata konsern 17 Balanse Merkantildata konsern

Detaljer

Dette er FESIL. Dette er FESIL. Dette er FESIL

Dette er FESIL. Dette er FESIL. Dette er FESIL Dette er FESIL Dette er FESIL Dette er FESIL FESIL-konsernet er en betydelig produsent av ferrosilisium (FeSi) og silisiummetall (SiMetall). Produksjonen skjer ved konsernets tre smelteverk i Norge, Holla

Detaljer

LEDENDE PÅ VERDENSBASIS

LEDENDE PÅ VERDENSBASIS ÅRSRAPPORT 2007 jotun globalt LEDENDE PÅ VERDENSBASIS Jotun er ET AV verdens ledende selskaper innen maling og pulverlakker. Vi har 71 selskaper og 39 produksjonsanlegg fordelt på alle verdensdeler. I

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

Innhold. 2: Dette er Kistefos

Innhold. 2: Dette er Kistefos Årsrapport 2006 Kistefos årsrapport 2006 / Innhold / 1 Innhold 2: Dette er Kistefos 3: Nøkkeltall konsern 4: Hovedbegivenheter 2006 5: Aktivitetsoversikt 6-7: Administrerende direktørs redegjørelse 8-13:

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer