Årsrapport 2000 SCANA INDUSTRIER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2000 SCANA INDUSTRIER"

Transkript

1 Scana Industrier asa Løkkeveien 103B P.O. Box 878 N-4004 Stavanger, Norway Tel: Fax: PRINTERS SCANA INDUSTRIER Årsrapport

2 Viktige hendelser i Viktige hendelser 1 Finansielle nøkkeltall 2 sjefen har ordet 3 Årsberetning 4 Resultatregnskap. 8 Balanse. 9 Kontantstrømoppstilling. 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter til regnskapet. 13 Resultatregnskap. Morselskap 22 Balanse. Morselskap 23 Kontantstrømoppstilling. Morselskap 24 Noter til regnskapet. Morselskap 25 Revisors beretning 31 Aksjer og aksjonærforhold 32 Scana Steel 34 Scana Marine Systems 36 Andre Investeringer 38 Organisasjon 40 Adresser 41 SCANA KOREA HYDRAULICS ble første hele operative år for Scana Korea Hydraulics. Grunnet økt aktivitet i forbindelse med sammenstilling og salg av produkter fra Scana Skarpenord Rjukan, ble selskapets fasiliteter i løpet av året utvidet med ny monteringshall. Scana har gjennom selskapet økt sine markedsandeler i en av verdens største skipsbyggingsnasjoner. FLYTTING AV HOVEDKONTOR Selskapet flyttet i august hovedkontoret fra Støperigaten til Løkkeveien. Støperigaten har vært konsernets hovedkontor siden etableringen i 1987 og eiendommen ble solgt ut av konsernet i løpet av året. SCANA STEEL COMPONENTS I forretningsområdet Scana Steel ble det med virkning fra 1. september gjennomført en organisatorisk sammenslåing av selskapene Scana Björneborg, Scana Produktionsteknik, Scana Booforge samt Karlskoga enheten i Scana Värmebehandlingsteknik. De sammenslåtte selskapene fremstår nå under navnet Scana Steel Components. SAMARBEID MED CATERPILLAR Samarbeidet med Caterpillar ble ytterligere forsterket ved at Scana i september signerte en avtale med MaK i Tyskland. MaK er 100% eid av Caterpillar Inc. og produserer dieselmotorer til skipsindustrien innen større motor segment. Felles markedsføring og salg av «Propulsion pakker» vil gi en økt aktivitet og markedstilgang for Scana Marine Systems. SALG AV SCANA IOS DESCO I desember solgte Scana sin aktivitet innen boreutstyr, Scana IOS Desco, til Varco International. Salget ga en regnskapsmessig gevinst på 23 millioner kroner. Selskapets ventil aktivitet var ikke en del av dette salget og blir videreført i Scana sammenheng i en egen juridisk enhet med navnet Scana Armatur. NY KONSERNSJEF Styret utnevnte i desember Odd Torland som ny konsernsjef. Torland kjenner Scana godt fra tidligere da han i perioden 1996 til 1998 var innkjøpsdirektør i konsernet. Han kommer fra stillingen som administrerende direktør for Smedvig Capital. RESTRUKTURERING/ NYTT STRATEGISK FOKUS På bakgrunn av de to siste års svake resultater ble det i forbindelse med årsoppgjøret gjort en grundig gjennomgang av konsernets virksomheter og balanse. Denne gjennomgangen medførte at det ble foretatt betydelige nedskrivinger av goodwill og andre eiendeler, samt avsetning for restruktureringskostnader. ets driftsresultat er i den anledning belastet med 113 millioner kroner. En videre konsekvens av restruktureringen er at Scana konsernet vil utvikle seg mot å bli et industrielt investeringsselskap og fokusere på to områder Scana Steel og Scana Marine Systems. Sistnevnte vil ha «Scana Propulsion» som hovedsatsingsområde. Salgene av aktivitetene i Scana Offshore Technology i 1999 og salget av Scana IOS Desco i er eksempler på den strategiske endringsprosess som Scana konsernet er inne i, og som nå utkrystalliseres i konsernets nye strategiske fokus. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Dag Myrestrand SCANA INDUSTRIER 1

3 Finansielle nøkkeltall Scana i endring (tall i millioner untatt pr. aksje) Definisjon Resultater fra virksomheten Driftsinntekter 1 656, , , , , ,6 Driftsresultat (176,2) 13,4 146,8 88,6 80,6 105,7 Resultat før skatt (225,5) (24,3) 113,9 66,1 58,7 89,2 Netto resultat (161,4) (25,3) 84,4 45,9 43,3 64,6 Driftsmargin 1 (10,6%) 0,7% 6,3% 5,3% 5,4% 8,6% Avkastning på sysselsatt kapital 2 (14,9%) 1,1% 13,3% 10,4% 12,5% 25,4% Egenkapitalrentabilitet 3 (42,5%) (5,2%) 18,5% 11,5% 11,7% 35,8% Finansiell stilling Sum eiendeler 1 529, , , , , ,6 Brutto gjeld 4 712,3 726,0 699,0 504,5 430,0 341,3 Likviditet 5 7,8 62,7 62,3 89,1 101,0 197,9 Netto gjeld 6 704,5 663,3 636,7 415,4 329,0 143,4 Egenkapital 7 285,7 474,0 498,3 415,9 383,9 359,5 Gearing 8 2,49 1,53 1,40 1,21 1,12 0,95 Egenkapitalandel 18,7% 27,6% 26,8% 29,7% 33,3% 35,0% Aksjedata Resultat pr. aksje 9 (7,59) (1,19) 3,97 2,16 2,04 4,12 Kontantstrøm pr. aksje 10 (1,57) 3,71 8,35 5,51 4,60 6,71 Utbytte pr. aksje 0,00 0,25 1,20 0,80 0,75 0,75 Utdelingsforhold 11 0,0% (21,0%) 30,2% 37,1% 36,8% 18,2% Egenkapital pr. aksje 13,43 22,29 23,43 19,56 18,04 16,90 Børskurs pr ,95 18,50 29,00 39,00 48,00 31,50 Børsverdi pr (i tusen) Antall aksjer pr (i tusen) Gjennomsnittlig antall aksjer (i tusen) Scana Industrier er et nordisk industrikonsern med kjernekompetanse innen metallurgi, samt systemer og tjenester til internasjonal verksteds-, skips-, olje- og gassindustri. Scana er en betydelig leverandør av kritiske komponenter og systemer til kunder i utvalgte nisjemarkeder. Scana Industrier ble notert på Oslo Børs i Hovedkontoret ligger i Stavanger og konsernet har operative virksomheter i Norge, Sverige og Kina. År har vært et meget vanskelig år for Scana konsernet med utilfredstillende resultater. ets driftsmarginer må forbedres og den rentebærende gjelden må reduseres. Scana Industrier vil i tiden fremover utvikle seg til et industrielt investeringsselskap. et vil videreutvikle Scana Steel og Scana Marine Systems enten på egenhånd eller i samarbeid med andre. Denne fokusering skal skape grunnlaget for en sunn inntjening i årene som kommer. Det vil være avgjørende at det skapes en god arbeidskultur som ramme for en kontinuerlig utviklingen og forbedring det skal være gøy å jobbe i Scana! Ledelsen ønsker at medarbeiderne skal ha eierskap og delaktighet i utviklingsprosessen. Kvalitetsledelse skal være et konkurransefortrinn i markedet, samtidig som det skal være en inspirasjon til det interne kvalitetsarbeidet som er iverksatt. «Scana Navigation» er etablert for å medvirke til å sette ny fokus på kjerneverdiene i Scana. Kjerneverdiene må gjenspeiles i det arbeidet og den metodikk som skal prege organisasjonen. Kunden i fokus, sikkerhet, innovasjon, kvalitet i alle aktiviteter og til sist lønnsomhet og risikoavgrensing skal ligge som naturlige pilarer i alle våre aktiviteter. I hverdagen er det flere viktige ressurser som skal forvaltes med omtanke. Organisasjonens kompetanse er en av dem. Risikoavgrensing er en annen. Vår evne til å være blant markedets beste aktører på begge disse områdene vil legge føringene på hvor raskt vi kan utvikle konsernet videre. Investeringsbehovene er økende i de største og mest betydningsfulle markedssegmenter for våre produkter. Det vil likevel fortsatt ta noe tid før markedet har tatt seg helt opp. Vi skal utnytte tiden fremover til ytterligere prosessforbedringer som skal styrke vår konkurranseevne og dermed sikre grunnlaget for en utvikling som både våre eiere og våre medarbeidere er tjent med. Videreutvikling av Scana Steel og Scana Marine Systems med fokus på den operative drift og kvalitetsledelse, samt gjennomføring av den igangsatte restrukturering skal på sikt gi konsernet den nødvendige økonomiske handlefrihet. Våre medarbeidere har gjennom en vanskelig tid vist at de evner å medvirke til tunge løft over en lang periode. Jeg vil takke hver enkelt for den arbeidsinnsats som er lagt for dagen i året som gikk dere er vår viktigste ressurs. Virkning av endring av regnskapsprinsipper er innarbeidet i finansielle nøkkeltall for 1998 og Tidligere år gjenspeiler gamle regnskapsprinsipper. Definisjoner 1. Driftsresultat i prosent av driftsinntekter. 2. Driftsresultat i prosent av gjennomsnittlig netto arbeidskapital (dvs. fratrukket rentebærende elementer) pluss gjennomsnittlig anleggsmidler. 3. Netto resultat dividert med gjennomsnittlig egenkapital. 4. Sum langsiktig og kortsiktig rentebærende gjeld. 5. Inklusive skattetrekkskontoer. 6. Brutto gjeld fratrukket likviditet. 7. Inksklusive minoritetsinteresser. 8. Brutto gjeld dividert på egenkapital. 9. Netto resultat dividert med gjennomsnittlig utestående aksjer. 10. Netto resultat pluss avskrivninger pluss utsatt skatt dividert med gjennomsnittlig antall utestående aksjer. 11. Utbytte pr. aksje dividert med resultat pr. aksje. 12. Scana Industrier ble tatt opp til notering på hovedlisten på Oslo Børs den 4. desember Gjennomsnittlig antall av aksjer vektet med hensyn til dato for innbetaling og dato for konsolidering av overtatt virksomhet. Odd Torland sjef 2 SCANA INDUSTRIER SCANA INDUSTRIER 3

4 Årsberetning for Scana Industrier er et nordisk industrikonsern med kjernekompetanse innen metallurgi, samt systemer og tjenester til internasjonal verksteds-, skips-, olje- og gassindustri. Scana er en betydelig leverandør av kritiske komponenter og systemer til kunder i utvalgte nisjemarkeder. Hovedkontoret ligger i Stavanger og konsernet har operative virksomheter i Norge, Sverige og Kina. Driftsinntekter Egenkapital NOK mill. NOK mill GENERELT Scana Industrier er et nordisk industrikonsern med kjernekompetanse innen metallurgi, samt systemer og tjenester til internasjonal verksteds-, skips-, olje- og gassindustri. Scana er en betydelig leverandør av kritiske komponenter og systemer til kunder i utvalgte nisjemarkeder. Hovedkontoret ligger i Stavanger og konsernet har operative virksomheter i Norge, Sverige og Kina. ets driftsinntekter ble millioner kroner i år, en reduksjon på 371 millioner kroner i forhold til året før. Resultat etter skattekostnad og minoritetsinteresser var minus 161 millioner mot minus 25 millioner kroner i Dette utgjør et tap pr. aksje på kr. 7,59 sammenlignet med et tap pr. aksje på kr. 1,19 året før. Driftsresultatet er belastet med en kostnad på 113 millioner kroner relatert til nedskriving av goodwill og andre eiendeler samt avsetning for restruktureringskostnader. Inkludert i driftsresultatet er også en regnskapsmessig gevinst før skatt på nær 23 millioner kroner i forbindelse med avhendelsen av Scana IOS Desco til Varco International i desember måned. Markedsmessig har år vært det vanskeligste året i konsernets historie. Dette har medført sterkt pressede marginer og lavere aktivitet i flere av konsernets virksomheter. Ordrereserven ved utgangen av året var 611 millioner kroner, en økning på 59 millioner kroner fra utgangen av Styret utnevnte i desember Odd Torland som ny konsernsjef. Torland kjenner Scana godt fra tidligere da han i perioden 1996 til 1998 var innkjøpsdirektør i konsernet. Han kommer fra stillingen som administrerende direktør for Smedvig Capital. RESTRUKTURERING OG UTVIKLINGSRETNING Med virkning fra 18. desember solgte konsernet boreutstyrsvirksomheten innen Scana IOS Desco til Varco International. Den del av virksomheten som ble solgt hadde frem til salgstidspunktet en omsetning på 86 millioner kroner og hadde 36 ansatte på avhendelsestidspunktet. På bakgrunn av de to siste års svake resultater er det gjort en grundig gjennomgang av konsernets virksomheter og balanse. Denne gjennomgangen har medført at styret i årsregnskapet for år besluttet å foreta betydelige nedskrivinger av goodwill og andre eiendeler, samt å avsette for restruktureringskostnader. ets driftsresultat er i den anledning belastet med 113 millioner kroner. Scana Ramnäs og Scana Leshan har hatt store driftsmessige tap i årene 1999 og. 93% av de totale nedskrivninger og restruktureringskostnader er relatert til disse selskapene. For Scana Ramnäs utgjør nedskrivning av kjettinglager og goodwill nær 36 millioner kroner. Styret er imidlertid av den oppfatning at kjettinglageret ved Scana Ramnäs kan bli nedbygget over en toårs periode til priser over bokført verdi. Imidlertid vil det i perioden påløpe en betydelig finansieringskostnad som det nå er tatt høyde for. For Scana Leshan er det foretatt større nedskrivinger av immaterielle så vel som materielle eiendeler. Det er i tillegg satt av 32 millioner kroner i restruktureringskostnader for å gjennomføre en nødvendig omlegging av driften. Totalt er det gjort nedskrivinger og avsetninger relatert til Scana Leshan på nær 68 millioner kroner. Innen forretningsområdet Marine Equipment er det foretatt nedskrivinger av immaterielle eiendeler på 9 millioner kroner. Effekten av nedskrivninger og restruktureringskostnader på konsernets resultat etter skatt er 83 millioner kroner. Dette representerer isolert sett en kostnad på kr. 3,89 pr. aksje. Scana Industrier vil i tiden fremover utvikle seg til et industrielt investeringsselskap. et vil videreutvikle Scana Steel og Scana Marine Systems enten på egenhånd eller i samarbeid med andre. AKSJER OG AKSJONÆRFORHOLD Scana Industrier ble notert på Oslo Børs i Aksjen har i år hatt en negativ kursutvikling. Sluttnoteringen den 29. desember var kr. 6,95 mot kr. 18,50 ved inngangen av året. Styret anser fallet i aksjekursen som et problem for selskapet og arbeider aktivt med ledelsen for å snu utviklingen. Styret vil fremme forslag om at det ikke betales utbytte på bakgrunn av årets svake resultat. Aksjen hadde en omløpshastighet på 0,10 i året som gikk. Det var totalt 756 aksjonærer ved årsskiftet, og 1,11% av den samlede aksjekapital var i utenlandsk eie. Selskapets styre hadde ved årsskiftet en ubenyttet fullmakt til å utstede 4 millioner aksjer uten fortrinnsrett for eksisterende aksjonærer. Med hensyn til aksjer eiet av styrets medlemmer og ledende ansatte vises det til morselskapets regnskap, note 10. RESULTATUTVIKLING ets driftsinntekter ble millioner kroner i år mot millioner kroner i 1999, en nedgang på 371 millioner kroner. ets samlede driftsinntekter utenfor Norge utgjorde 75,5%, mens driftsinntekter utenfor Norden var 30,6%. Tilsvarende tall for 1999 var henholdsvis 56,8% og 25,9%. Driftsresultatet i år ble minus 176 millioner kroner mot 13 millioner kroner i 1999, som er en nedgang på 189 millioner kroner i forhold til året før. Netto driftsmargin ble 10,6% mot 0,7% i et har i år en negativ avkastning på sysselsatt kapital. Netto finansielle kostnader ble 49 millioner kroner, som er opp fra 38 millioner kroner året før. Gjennomsnittlig rente på konsernets langsiktige gjeld var 7,0% pr Av konsernets samlede rentebærende gjeld er 13% rentesikret ved utgangen av året. Resultat før skattekostnad ble minus 226 millioner kroner, sammenlignet med minus 24 millioner kroner i Resultat etter skattekostnad og minoritetsinteresser ble minus 161 millioner kroner, tilsvarende en tap pr. aksje på kr. 7,59 mot et tap pr. aksje på kr. 1,19 i Kontantstrøm, beregnet som netto resultat pluss avskrivninger og utsatt skatt, utgjorde minus 33 millioner kroner, eller kr. 1,57 pr aksje. Beregningsgrunnlaget er et gjennomsnittlig antall utestående aksjer på , som er det samme som året før. Styret vil foreslå at det ikke betales utbytte for regnskapsåret. INVESTERINGER, KONTANTSTRØM OG FINANSIERING Brutto investeringer i varige driftsmidler var 77 millioner kroner i. Av dette var 23 millioner relatert til investeringer i Kina. Arbeidskapitalen i konsernbalansen, definert som ikke-rentebærende omløpsmidler fratrukket ikkerentebærende kortsiktig gjeld, ble i redusert med 63 millioner kroner. et har gjennom året iverksatt tiltak for å redusere arbeidskapitalen. For forretningsområdene Material Technology og Marine Equipment har tiltakene resultert i lavere kapitalbinding, mens forretningsområdet Offshore Services & Equipment har hatt en økt arbeidskapital grunnet oppbygging av konsernets kjettinglager gjennom året. Brutto rentebærende gjeld var ved utgangen av året 712 millioner kroner, som er en reduksjon på 11 millioner kroner i forhold til året før. Likvide beholdninger, inklusive udisponerte kommiterte trekkrettigheter, utgjorde 81 millioner kroner pr 31. desember, sammenlignet med 249 millioner kroner året før. Egenkapitalen var 286 millioner kroner ved utgangen av året, som er en nedgang på 188 millioner kroner fra Dette gir en egenkapitalandel på 19% mot 28% året før. Reduksjonen i egenkapitalandelen skyldes i hovedsak det svært negative resultatet i år. Av konsernets rentebærende gjeld som ved årsskiftet var 712 millioner kroner er 544 millioner kroner en kredittfasilitet som er stillet i fellesskap av konsernets hovedbank forbindelser. 354 millioner kroner av denne kredittfasiliteten, som er stillet basert på negativ pantsettelse, løper frem til medio juni et er pr. 31. desember fortsatt i teknisk brudd med vilkår i denne låneavtalen. Dette er diskutert med bankene og det arbeides aktivt med tiltak for å rette opp forholdene samtidig som det pågår forhandlinger omkring vilkårene for refinansieringen. Brudd på lånevilkår har gitt konsernet økte rentekostnader i år. ets videre drift er avhengig av en refinansiering. Styret og konsernledelse vurderer utsiktene for å komme til enighet med bankene som gode. Forutsetningen om fortsatt drift er derfor lagt til grunn for årsregnskapet. FORRETNINGSOMRÅDENE MATERIALS TECHNOLOGY Forretningsområdet leverer produkter og komponenter til verksted-, skips- og olje og gassindustrien. Produksjonen utføres i egne produksjonsanlegg som omfatter smelteverk, smier, valseverk og støperi, samt varmebehandlings- og maskineringsenheter. Virksomhetene innen forretningsområdet kjennetegnes av en betydelig metallurgisk kunnskap og spesialiserte produksjonsenheter med fleksibelt produksjonsopplegg. Driftsinntektene i endte på 922 millioner kroner mot 854 millioner kroner i Driftsresultatet for året ble 23 millioner kroner mot et driftsresultat på 27 millioner kroner året før. Forretningsområdet har i hatt høyere ordreinngang og aktivitetsnivå enn tilfelle var i I driftsresultatet er også inkludert en inntektsføring på 16 millioner kroner i tilbakeførte midler fra en overfinansiert pensjonsordning i Sverige. Driftsresultatet er ikke tilfredsstillende på bakgrunn av det potensiale og den kapasitet som de ulike driftsenhetene i forretningsområdet har. Flere av forretningsområdets enheter har opparbeidet seg en solid posisjon rettet mot offshore markedet. Den vedvarende lave etterspørsel og avventende investeringsholdning innen oljerelatert virksomhet har fortsatt også gjennom år. Dette har medført at en har vridd produksjonen mot andre og mindre lønnsomme markeder, noe også det lave driftsresultatet reflekterer. I positiv retning vil styret fremheve forretningsområdets enhet for fin maskinering som har hatt et høyt belegg, god effektivitet og derigjennom gode resultater gjennom hele året. I løpet av tredje kvartal ble det gjennomført en organisatorisk sammenslåing av fire produksjonsenheter i Karlskoga området. Dette ble gjort for å utnytte produksjonsapparatet mer effektivt samt å gi bedre kvalitet, service og leveringspresisjon. Styret forventer at en i tiden fremover vil få effekt av de synergier og besparelser som denne sammenslåingen innebærer. OFFSHORE SERVICES & EQUIPMENT Aktivitetene i har vært knyttet til salg og vedlikehold av bore-, trykk- og kontrollutstyr, samt produksjon av kjetting- og forankringssystem til det globale offshore markedet. Forretningsområdet hadde i driftsinntekter på 363 millioner kroner mot 849 millioner kroner året før. Driftsresultatet, eksklusiv nedskrivninger og restruktureringskostnader, endte på minus 17 millioner kroner, mot 44 millioner kroner i Forretningsområdet har også i år merket en vedvarende lav etterspørsel etter selskapenes produkter og da i første rekke som en følge av en avventende investeringsholdning innen oljerelatert virksomhet. et avhendet i desember boreutstyrsaktivitene inne Scana IOS Desco, og realiserte i den anledning en regnskapsmessig gevinst før Antall ansatte Aksjekurs NOK SCANA INDUSTRIER SCANA INDUSTRIER 5

5 Årsberetning for Sven Eldh Odd Martinsen Frode Alhaug Peter T. Smedvig Styrets formann Egenkapital pr. aksje NOK Resultat før skatt NOK mill skatt på 23 millioner kroner. I driftsresultatet er videre inkludert en inntektsføring på 4 millioner kroner i tilbakeførte midler fra en overfinansiert pensjonsordning i Sverige. Etterspørsel og levering av forretningsområdets kjetting- og forankringssystem samt kontrollventiler har vært særdeles lav gjennom hele året. Mot slutten av året ble det iverksatt en permanent bemanningsreduksjon på 45 personer ved Scana Ramnäs som vil få full effekt i andre halvår Dette representerer en bemanningsreduksjon på nær 30%. Scana Rotator har i løpet av fjerde kvartal hatt en positiv ordreinngang noe som tegner godt for år For Scana Ramnäs er det i forbindelse med årsavslutningen foretatt betydelige nedskrivinger av kjettinglager og goodwill. Dette utgjorde nær 36 millioner kroner. Styret er imidlertid av den oppfatning at kjettinglageret ved Scana Ramnäs kan bli nedbygget over en toårs periode til priser over bokført verdi. Imidlertid vil det i perioden påløpe en betydelig finansieringskostnad som det nå er tatt høyde for. MARINE EQUIPMENT Forretningsområdet Marine Equipment omfatter bedrifter innen elektronikk, hydraulikk, ventil- og kontrollsystemer, samt vripropeller, reduksjonsgear og ror. Sammen med Caterpillar har Scana utviklet og introdusert «PROVOC Propulsion Package» og «MPP Propulsion Package», hvor forretningsområdet er ansvarlig for propeller, kontrollsystemer og reduksjonsgear. Forretningsområdet hadde driftsinntekter på 305 millioner kroner, som er en økning på 1 million kroner i forhold til året før. Forretningsområdet hadde et driftsunderskudd, eksklusiv nedskrivninger og restruktureringskostnader, på 19 millioner kroner mot et driftsunderskudd på 32 millioner kroner i Forretningsområdet har gjennom de siste to årene hatt en lav ordrereserve med korte leveringstider. Dette har resultert i svake driftsresultater. Imidlertid har ordreinngangen i løpet av siste halvår vist en positiv utvikling, noe som har resultert i at ordrereserven ved utgangen av er mer enn doblet sammenlignet med året før. I september ble det inngått en avtale med MaK i Tyskland. MaK er Caterpillar s produsent av større marine diesel motorer. Scana vil fremover være MaK s foretrukne leverandør av reduksjonsgear, propell og propell akslinger. Dette er en utvidelse av det formelle samarbeidet som ble inngått våren 1999 med Caterpillar. Samarbeidsavtalene vil medføre en betydelig salgsøkning for Scana i årene fremover. For enkelte av forretningsområdets andre virksomheter har derimot året vært svakt med tilhørende skuffende resultater. Innen forretningsområdet Marine Equipment er det i forbindelse med årsavslutningen foretatt nedskrivinger av goodwill og eiendeler på 9 millioner kroner. SCANA LESHAN, KINA Stålverket Scana Leshan Machinery Co. Ltd. er lokalisert i Sichuan provinsen. Selskapet, som i hovedsak driver med produksjon av valser, er en privatisert, tidligere statseid bedrift, hvor Scana eier 60% av aksjene. De resterende 40% av aksjene er eid med 30% av kinesiske myndigheter og 10% av Verdensbanken gjennom sitt datterselskap International Finance Corporation (IFC). De samlede driftsinntekter for aktivitetene i Kina ble 86 millioner kroner. Driftsresultatet, eksklusiv nedskrivninger og restruktureringskostnader, ble minus 19 millioner kroner. År har vært preget av store investeringer i forbindelse med overgang til produkter av en høyere kvalitet og kompleksitet. Dette kombinert med høy skrapprosent og lav effektivitet har gitt svake resultater. I andre halvår allokerte konsernet betydelige ressurser til stålverket for å overkomme disse problemene. Scana Leshan har mot slutten av året vist driftsmessig fremgang, men konsernet er imidlertid av den oppfatning at det vil ta lang tid før stålverket er i operasjonell balanse. De investeringer som var forutsatt ved prosjektets oppstart er nær 90% gjennomført og en har kommet gjennom en vanskelig oppstartsfase med innfasing av nytt produksjonsutstyr. Mange utfordringer gjenstår før stålverket blir bedriftsøkonomisk lønnsomt. For Scana Leshan er det i forbindelse med årsavslutningen foretatt større nedskrivinger av immaterielle så vel som materielle eiendeler. Det er i tillegg satt av 32 millioner kroner i restruktureringskostnader for å gjennomføre en nødvendig omlegging av driften. Totalt er det gjort nedskrivinger og avsetninger relatert til Scana Leshan på nær 68 millioner kroner. ORGANISASJON OG PERSONALFORHOLD Ved utgangen av året var det ansatte i konsernet, hvorav var tilknyttet virksomheter utenfor Norge. Samarbeidet med de ansattes organisasjoner er godt og bedriftsdemokrati ordningene fungerer etter sin hensikt. sjef Rolf E. Ahlqvist fratrådte i desember sin stilling. Styret utnevnte Odd Torland som ny konsernsjef. Torland kjenner Scana godt fra tidligere da han i perioden 1996 til 1998 var innkjøpsdirektør i konsernet. Han kommer fra stillingen som administrerende direktør for Smedvig Capital. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) Scanas kjerneverdier omhandler helse, miljø og sikkerhet og er godt forankret i alle operative enheter. Området er gjenstand for systematisk oppfølging gjennom målinger og undersøkelser. Fraværsskade frekvensen, (tapte timer per million arbeidstimer) var ved utgangen av 25,0 mot 14,4 i Styret anser fraværsskade frekvensen til å være en betydelig utfordring innen Helse- og miljø og sikkerhetsarbeidet i konsernet. Det vil bli satt ytterligere fokus og tiltak inn for å endre trenden og påvirke til en bedring av skadeutviklingen i konsernet. Sykefraværet for var på 5,7%, mot 6% for Tallene er fremdeles ikke tilfredsstillende, men en unngår fortsatt en økning som ellers er et fellestrekk for sykefraværet på nasjonalt nivå, som viser en økning på 5,3% for menn og 3,9% for kvinner. Det vil fortsatt være en prioritert oppgave å fokusere på sykefravær og fravær generelt og tiltak som kan medvirke til et ytterligere redusert sykefravær. ets virksomheter anses ikke å påvirke det ytre miljø utover de utslippstillatelser som er gitt av myndighetene. Scana Industrier har som målsetting at konsernet som et minimum skal tilfredsstille de konsesjonskrav, samt de krav som er nedfelt i myndighetenes lover og forskrifter. ets virksomheter innen stålområdet kjøper store mengder skrap for omsmelting, og er dermed en betydelig gjenbruksbedrift. UTSIKTENE FREMOVER En konsekvens av restruktureringen er at Scana konsernet fokuserer videre på to områder Scana Steel og Scana Marine Systems. Sistnevnte vil ha «Scana Propulsion» som hovedsatsingsområde. Scana Steel representerer dagens Materials Technology forretningsområde, mens Scana Marine Systems i hovedsak dekker bedriftene innen Marine Equipment. Styret og konsernledelse anser at disse forretningskonseptene er fremtidsrettet og har et betydelig inntjenings- og utviklingspotensiale. Scana Industrier, som konsern, vil i tiden fremover utvikle seg til et industrielt investeringsselskap. Scana Industrier vil videreutvikle Scana Steel og Scana Marine Systems enten på egenhånd eller i samarbeid med andre. Scana konsernets andre selskaper vil drives videre, men styret er av den oppfatning at disse virksomhetene kan være bedre tjent med en annen struktur og fokus. Scana Industrier vil derfor jobbe aktivt med å finne nye eierkonstellasjoner for disse selskapene i tiden som kommer. et vil fortsatt kunne bidra positivt til disse selskapers utvikling både gjennom markedskunnskap og/eller markedstilgang samt inngående kjennskap Stavanger, 30. mars 2001 Peter T. Smedvig Styrets formann Odd Martinsen Frode Alhaug Sven Eldh Odd Torland sjef til selskapenes utvikling og historie. Scana Industrier mener at flere av disse selskapene har et godt utviklingspotensiale og ønsker gjennom et eventuelt deleierskap å delta i fremtidig verdiutvikling. Salgene av aktivitetene i Scana Offshore Technology i fjerde kvartal 1999 og salget av Scana IOS Desco i fjerde kvartal er eksempler på den strategiske endringsprosess som Scana konsernet har vært gjennom og som nå utkrystalliseres i konsernets nye strategiske fokus. Ovennevnte selskaper ble begge avhendet til verdier vesentlig over bokført egenkapital. Scana Ramnäs og Scana Leshan har et betydelig behov for ledelsesmessig oppmerksomhet og oppfølging i tiden som kommer. et anser at det vil kunne ta tid før disse selskapene er ferdig restrukturert. Det vil være en viktig oppgave for styret å vurdere hvordan disse engasjementene best skal håndteres. Det er styrets utgangspunkt at den restruktureringsplan som er lagt for Scana konsernet er gjennomført i løpet av Utviklingen i markedet og de tiltak som er iverksatt gir grunnlag for bedrede resultater i år DISPOSISJONER OG OVERFØRINGER Årsresultatet for konsernet ble et underskudd på 161 millioner kroner, som ga et tap pr. aksje på kr. 7,59. Styret anbefaler at det ikke betales utbytte for regnskapsåret. Morselskapet Scana Industrier asa viste et årsunderskudd på kr Styret foreslår følgende overføringer: Overført fra overkursfond Overført fra annen egenkapital Årsresultat Resultat pr. aksje NOK Kontanstrøm pr. aksje NOK S CANA INDUSTRIER SCANA INDUSTRIER 7

6 Resultat regnskap Balanse (1.000 kroner) Note DRIFTSINNTEKTER Driftskostnader Vareforbruk Beholdningsendringer varer i arbeid og ferdigvarer (42 805) (47 501) (71 941) Lønn og sosiale kostnader 9/ Avskrivninger og nedskrivninger Andre driftskostnader 2/3/ SUM DRIFTSKOSTNADER (1.000 kroner) Note ANLEGGSMIDLER Utsatt skattefordel Varige driftsmidler: Immaterielle eiendeler Maskiner, inventar, bygninger etc Finansiell anleggsmidler: Aksjer Langsiktige fordringer SUM ANLEGGSMIDLER DRIFTSRESULTAT ( ) Finansinntekter og- kostnader 14/17 Renteinntekter Andel resultat tilknyttede selskap Andre finansinntekter Rentekostnader Andre finanskostnader NETTO FINANSKOSTNADER (49 363) (37 761) (32 937) OMLØPSMIDLER Varelager Fordringer: Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD ( ) (24 345) Skattekostnad 12 (36 004) RESULTAT ETTER SKATTEKOSTNAD ( ) (30 754) EGENKAPITAL 19 Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Minoritetsinteresser SUM EGENKAPITAL Minoritetsinteresser ÅRSRESULTAT ( ) (25 281) RESULTAT PR. AKSJE (7,59) (1,19) 3,97 GJELD Avsetning for forpliktelser: Utsatt skattegjeld Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld: Gjeld til kredittinstiusjoner 14/ Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld: Gjeld til kredittinstiusjoner Leverandørgjeld Forskudd fra kunder Betalbar skatt Skyldig utbytte Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL SCANA INDUSTRIER SCANA INDUSTRIER 9

7 Kontantstrøm oppstilling Regnskapsprinsipper (1.000 kroner) Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad ( ) (24 345) Årets betalte skatter (2 804) (21 137) (17 723) Gevinst (-)/tap ved salg av anleggsmidler (5 694) (37 564) (3 859) Avskrivninger og nedskrivninger Omregningsdifferanser Endring i kundefordringer/forskudd fra kunder ( ) Endring i andre kortsiktige fordringer (19 662) Endring i varelager (27 650) (11 735) ( ) Endring i leverandørgjeld (64 754) Endring i annen kortsiktig gjeld (25 676) NETTO KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Avgang aksjer/langsiktige fordringer Salg av anleggsmidler Investering i aksjer 0 0 (462) Økning i andre langsiktige fordringer 0 (5 610) 0 Investering i anleggsmidler (77 208) ( ) ( ) Investering i anleggsmidler, kjøp av virksomheter 0 (5 091) (68 931) NETTO KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER (25 813) (79 461) ( ) NETTO KONTANTSTRØM FØR FINANSIERINGSAKTIVITETER (21 590) (30 429) ( ) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Opptak av ny langsiktig rentebærende gjeld til kredittinstitusjoner Netto endring i langsiktig rentebærende gjeld til kredittinstitusjoner ( ) (89 738) (23 042) Netto endring i annen langsiktig gjeld (14 318) (19 326) Netto endring i kortsiktig rentebærende gjeld til kredittinstitusjoner Utbetalinger til minoriteter Utbetaling av utbytte (5 317) (25 520) (17 013) NETTO KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER (33 354) NETTO KONTANTSTRØM (54 944) 445 (26 832) Likviditetsbeholdning pr. 1. januar Likviditetsbeholdning pr. 31. desember ENDRING I LIKVIDITETSBEHOLDNINGEN (54 944) 445 (26 832) Ubenyttede trekkfasiliteter er ikke inkludert i likviditetsbeholdningen. Det framlagte konsernregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger. Årsregnskapet utgjør en helhet. De viktigste konsoliderings- og regnskapsmessige prinsipper brukt ved utarbeidelsen av årsregnskapet er som følger: KONSOLIDERINGSPRINSIPPER KONSOLIDERTE SELSKAPER I konsernregnskapet inngår morselskapet Scana Industrier asa og de selskaper der Scana Industrier asa, direkte eller indirekte, eier mer enn 50 % av aksjene eller gjennom egen avtale har bestemmende innflytelse i selskapet. De selskap som er med i konsolideringen er listet opp i note 2 til morselskapets regnskap. regnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsippene som morselskapet. Datterselskaper tilkommet gjennom året er i sin helhet medtatt i balansen pr. 31. desember, og resultatet fra kjøpstidspunktet frem til 31. desember er medtatt i resultatregnskapet. ELIMINERING AV AKSJER I DATTERSELSKAPER Aksjer i datterselskaper er eliminert etter oppkjøpsmetoden. Eventuell merverdi henføres til de aktuelle eiendeler og avskrives i takt med disse. Merverdi som ikke kan henføres til eiendeler, oppføres i konsernbalansen som goodwill og avskrives over økonomisk levetid. MINORITETSINTERESSER Minoritetsinteresser vises i balansen som en del av egenkapitalen. Dette medfører at eiendeler og gjeld (bortsett fra goodwill) vises inklusiv minoritetens andel. I resultatregnskapet beregnes minoritetsinteresser av resultat etter skattekostnad. Dette medfører at alle poster i resultatregnskapet vises inklusiv minoritetsinteressenes andel. OMREGNING AV UTENLANDSKE DATTERSELSKAPER Balansepostene for utenlandske datterselskaper er omregnet til norske kroner med kurser pr. 31. desember. Alle poster i resultatregnskapet er omregnet til norske kroner med årets gjennomsnittskurser. Ved konsolidering oppstår omregningsdifferanser som er ført direkte mot egenkapitalen i konsernbalansen. ELIMINERING AV INTERNE TRANSAKSJONER Urealiserte gevinster i varebeholdningene, som skriver seg fra interne leveranser, er eliminert i konsernets varebeholdninger og driftsresultat. Interne utbytter, konsernbidrag, fordringer, gjeld og inntekter og kostnader mellom selskapene er eliminert. REGNSKAPSPRINSIPPER SALGSINNTEKTER Inntekter resultatføres når den er opptjent. For varesalg skjer resultatføring på leveringstidspunktet for varen. For prosjekter til fast pris og med lang tilvirkningstid resultatføres en andel av forventet dekningsbidrag basert på fullføringsgraden. KOSTNADER Utgifter resultatføres i samme periode som den tilhørende inntekt. KORTSIKTIGE FORDRINGER OG KORTSIKTIG GJELD Eiendeler og gjeld knyttet til varekretsløpet klassifiseres som henholdsvis omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Øvrige fordringer og gjeld klassifiseres som omløpsmidler og kortsiktig gjeld dersom de forfaller innen ett år etter tidspunkt for regnskapsavslutning. EIENDELER OG GJELD I UTENLANDSK VALUTA Transaksjoner i utenlandsk valuta bokføres med kursene på balansedagen. ets kasse- og bankbeholdninger, fordringer og gjeld i utenlandsk valuta er omregnet til balansedagens kurs. KUNDEFORDRINGER Kundefordringer føres opp i balansen etter fradrag for konstaterte tap og avsetninger til dekning av påregnelige tap. VAREBEHOLDNINGER Varebeholdningene, som består av innkjøpteog egenproduserte varer, er vurdert til den laveste verdi av anskaffelseskost/tilvirkningskost (FIFO) og antatt fremtidig salgsverdi fratrukket salgskostnader. Tilvirkningskost omfatter direkte materialer, energi, direkte lønn og andel av indirekte kostnader inklusive ordinært vedlikehold og avskrivninger. ANLEGGSKONTRAKTER Arbeid under utførelse knyttet til kontrakter til fast pris og med lang tilvirkningstid (anleggskontrakter) er vurdert i henhold til løpende avregningsmetode. Prosjektene blir vurdert til medgåtte prosjektkostnader med tillegg av dekningsbidrag basert på prosjektets fullføringsgrad. Prosjektkostnadene består av direkte kostnader og indirekte kostnader som kan henføres til prosjektaktivitetene. Fullføringsgraden beregnes utfra hva som er mest relevant for den enkelte kontrakt, enten som påløpte kostnader i prosent av forventet totalkostnad eller anvendt timeforbruk i prosent av totalt forventet timeforbruk. For prosjekter bokføres hele det forventede tapet umiddelbart hvis prosjektet på vurderingstidspunktet vurderes å gå med tap. Opptjente, ikke fakturerte inntekter er medtatt i balansen under andre kortsiktige fordringer. Forskudd vedrørende langsiktige kontrakter er medtatt i balansen under annen kortsiktig gjeld. AKSJER Tilknyttede selskaper er selskaper hvor konsernet har en betydelig innflytelse og eierposisjonen er av langvarig karakter. Investeringer i tilknyttede selskaper er vurdert i henhold til egenkapitalmetoden. Øvrige aksjer er vurdert i henhold til kostmetoden, det vil si til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. VARIGE DRIFTSMIDLER OG AVSKRIVNINGER Varige driftsmidler er i balansen oppført til historisk anskaffelseskost tillagt oppskrivninger inntil og fratrukket avskrivninger. Avskrivninger er beregnet lineært av kostpris tillagt oppskrivninger over driftsmidlenes økonomiske levetid. Ved salg av anleggsmidler medtas gevinster som driftsinntekter og tap som driftskostnader. IMMATERIELLE EIENDELER Utgifter til immaterielle eiendeler, herunder utgifter til forskning og utvikling, balanseføres dersom det er sannsynlig at eiendelen vil gi konsernet fremtidige økonomiske fordeler og anskaffelseskosten for eiendelen kan måles pålitelig. Avskrivninger er beregnet lineært over antatt økonomiske levetid. LEASING Leieavtaler vurderes som finansiell eller operasjonell leasing etter en konkret vurdering av den enkelte avtale. et har bare driftsmidler som defineres som operasjonell leasing. 10 SCANA INDUSTRIER SCANA INDUSTRIER 11

8 Regnskapsprinsipper Noter til regnskapet SKATTER Skattekostnad i resultatregnskapet utgjør summen av betalbar skatt og utsatt skatt knyttet til årets regnskapsmessig resultat, samt endringer i utsatt skattefordel-/eller forpliktelse ved endring av skattesatsene. Utsatt skatt i balansen er skatt beregnet på netto skatteøkende midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier, etter utligning av skattereduserende midlertidige forskjeller, underskudd til fremføring og de henførbare mer- og mindreverdier som oppstår ved konsolidering av datterselskap etter oppkjøpsmetoden. Det er foretatt full avsetning etter gjeldsmetoden uten diskontering. PENSJONER OG PENSJONSFORPLIKTELSER Deler av konsernets ansatte er sikret gjennom pensjonsordninger finansiert via forsikringsselskap eller pensjonsordninger finansiert direkte over driften. Pensjonsforpliktelsene vurderes til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelsene som er opptjent på balansedagen beregnet utfra et lineært opptjeningsprinsipp og forventet lønn på pensjonstidspunktet. Pensjonsmidler vurderes til markedsverdi på balansedagen. Netto pensjonsforpliktelser (pensjonsforpliktelse fratrukket pensjonsmidler) balanseføres som langsiktig gjeld etter korrigering for estimatavvik. Verdi overfinansierte pensjonsordninger balanseføres som langsiktig fordring. Periodens netto pensjonskostnad (brutto pensjonskostnad fratrukket estimert avkastning på pensjonsmidler) inngår i posten lønn og sosiale kostnader. Brutto pensjonskostnad består av nåverdien av periodens opptjening, rentekostnad av pensjonsforpliktelser og resultatførte virkninger av estimatendringer. For pensjonsordninger hvor det ytes avtalt innskudd fra arbeidsgiver og hvor pensjonsmidlene forvaltes separat (tilskuddsplaner) inngår tilskuddet i posten lønn og sosiale kostnader. Endringer i pensjonsforpliktelsen som skyldes endrede økonomiske eller aktuarmessige forutsetninger fordeles over den gjennomsnittlige resterende opptjeningsperiode. FINANSIELLE INSTRUMENTER Scana benytter forskjellige finansielle instrumenter i styringen av konsernets valuta- og renteeksponering. Regnskapsmessig behandling følger intensjonene bak inngåelsen av disse kontraktene. Urealiserte gevinster eller tap på valutaterminkontrakter, med sikring som formål, motregnes mot tap eller gevinst på de poster som er valutasikret. Netto urealisert tap knyttet til valutaterminkontrakter som ikke har sikring som formål resultatføres under finansielle kostnader. Effekten av renteinntekter og rentekostnader knyttet til fremtidige renteavtaler, terminkontrakter og renteswapkontrakter, resultatføres over kontraktens løpetid. NÆRSTÅENDE PARTER et har foretatt transaksjoner med nærstående parter i løpet av siste regnskapsår. Et forhold mellom to parter kan klassifiseres som nærstående dersom en part kan påvirke den annen parts beslutninger. Transaksjoner med nærstående parter foretas på markedsmessige vilkår. KONTANTSTRØMOPPSTILLING Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Likvider omfatter betalingsmidler (kontanter/bankinnskudd) og kortsiktige plasseringer i verdipapirer (ikke aksjer) med mindre enn 3 måneders løpetid regnet fra anskaffelsestidspunktet. STORE ENKELTTRANSAKSJONER I forbindelse med avslutning av årsregnskapet for er det foretatt en gjennomgang av konsernets virksomheter og regnskapsførte verdier. Denne gjennomgangen har resultert i betydelige nedskrivninger av goodwill og andre eiendeler, samt avsetning for restruktureringskostnader knyttet til stålverket i Leshan, Kina. Beløpene utgjør følgende, ekslusive skatt og minoritesinteresser: Nedskrivning goodwill og andre immaterielle eiendeler hovedsakelig knyttet til kjettingvirksomheten og stålverket i Leshan, Kina - NOK 42,3 mill. Nedskrivning anleggsmidler, Scana Leshan - NOK 15,0 mill. Nedskriving av verdi av kjettinglager, Scana Ramnäs - NOK 23,2 mill. Avsetning for restruktureringskostnader, Scana Leshan - NOK 32,0 mill. Videre ble borevirksomheten i datterselskapet Scana I.O.S Desco as solgt i 4. kvartal med en regnskapsmessig gevinst før skatt på NOK 22,7 mill. NOTE 1 INFORMASJON OM VIRKSOMHETSOMRÅDENE OG GEOGRAFISK FORDELING Gevinst i forbindelse med avhendelse I desember ble det inngått avtale om avhendelse av Scana I.O.S Desco as til Varco International Inc. Fjerde kvartals driftsresultatet for forretningsområdet Offshore Services & Equipment inkluderer en netto salgsgevinst på NOK 22,7 millioner fra dette salget. Virksomhetsområdene Interne leveranser blir bokført til antatt markedsverdi. Inntekter og kostnader som ikke fordeles til virksomhetsområdene og geografiske områder, gjelder hovedsakelig elimineringer mellom virksomhetsområdene og kostnader/inntekter vedrørende konsernledelsen med tilhørende staber og administrasjon. Eiendeler, inkludert i «Øvrige og elimineringer», gjelder hovedsakelig morselskapets eiendeler som består av betalingsmidler, bygninger og tomter. MATERIALS OFFSHORE SERVICES MARINE ØVRIGE OG (tall i millioner) TECHNOLOGY & EQUIPMENT EQUIPMENT ELIMINERINGER SUM 1. kvartal Driftsinntekter 224,5 63,0 72,5 10,8 370,8 Driftskostnader 202,1 67,9 74,9 19,9 364,8 Avskrivninger 11,4 6,1 3,8 2,5 23,8 Driftsresultat 10,9 (11,0) (6,2) (11,6) (17,9) 2. kvartal Driftsinntekter 244,4 96,6 73,3 13,6 427,9 Driftskostnader 218,8 100,8 69,1 21,7 410,3 Avskrivninger 11,7 6,2 4,2 2,8 24,8 Driftsresultat 13,9 (10,3) 0,0 (10,9) (7,2) 3. kvartal Driftsinntekter 187,3 91,6 68,9 23,4 371,2 Driftskostnader 162,8 90,4 65,7 23,2 342,0 Avskrivninger 11,1 6,1 4,7 9,8 31,6 Driftsresultat 13,4 (4,9) (1,4) (9,6) (2,5) 4. kvartal Driftsinntekter 265,8 112,0 89,9 19,0 486,7 Driftskostnader 268,5 118,1 97,7 66,1 550,5 Avskrivninger 12,7 20,9 12,8 38,4 84,8 Driftsresultat (15,5) (27,0) (20,6) (85,5) (148,6) totalt Driftsinntekter 921,9 363,2 304,7 66, ,5 Driftskostnader 852,2 377,2 307,4 130, ,6 Avskrivninger 46,9 39,2 25,5 53,5 165,1 Driftsresultat 22,8 (53,3) (28,2) (117,6) (176,2) Rentefri gjeld 353,8 86,8 129,6 (38,5) 531,6 Eiendeler 842,5 240,0 188,3 258, ,6 Investeringer i varige driftsmidler 33,1 (6,7) 14,9 23,5 64,7 Driftsresultatet for fjerde kvartal er belastet med en kostnad på NOK 113 millioner kroner relatert til nedskriving av goodwill og andre eiendeler samt avsetning for restruktureringskostnader. Av dette er NOK 58 millioner rapportert under avskrivninger. 12 SCANA INDUSTRIER SCANA INDUSTRIER 13

9 Noter Noter MATERIALS OFFSHORE SERVICES MARINE ØVRIGE OG 1999 TECHNOLOGY & EQUIPMENT EQUIPMENT ELIMINERINGER SUM Driftsinntekter 854,0 692,7 411,6 69, ,2 Driftskostnader 785,1 624,0 420,5 87, ,6 Avskrivninger 41,9 24,3 23,3 8,7 98,2 Driftsresultat 27,0 44,4 (32,2) (25,8) 13,4 Rentefri gjeld 370,1 226,5 137,4 (211,1) 522,9 Eiendeler 853,9 372,2 263,7 230, ,1 Investeringer i varige driftsmidler 45,0 14,0 31,7 43,2 133, Driftsinntekter 977,6 848,9 476,5 23, ,8 Driftskostnader 848,9 762,2 432,7 49, ,6 Avskrivninger 36,2 24,8 17,9 7,4 86,3 Driftsresultat 92,5 61,9 25,9 (33,5) 146,8 Rentefri gjeld 310,3 266,9 175,3 (130,0) 622,5 Eiendeler 913,0 562,5 413,1 (32,2) 1 857,8 Investeringer i varige driftsmidler 86,4 24,7 88,0 65,3 264,4 Geografisk fordeling. Den geografiske fordelingen av driftsinntektene er basert på det enkelte konsernselskaps lokalisering. (tall i millioner) Norge 617,1 999, ,0 Sverige 854,1 915, ,7 Danmark 36,7 40,2 46,1 England 10,8 4,8 12,6 Kina 84,6 86,1 68,9 Øvrige og elimineringer 53,4 (17,9) (36,5) SUM GEOGRAFISK FORDELING 1 656, , ,8 Driftsinntekter fordelt på land. Spesifikasjon av driftsinntektene er basert på kundens lokalisering. (tall i millioner) Norge 405,2 876, ,5 EU: Storbritannia 84,5 93,7 137,1 Nederland 29,0 24,8 17,0 Tyskland 85,3 111,8 85,9 Frankrike 14,3 13,9 18,4 Danmark 82,0 90,0 78,5 Sverige 630,7 503,7 550,6 Finland 31,1 32,2 44,3 Spania 14,0 10,5 10,5 Italia 14,4 11,0 12,1 Andre EU land 11,2 11,4 30,2 Sum EU 996,5 903,0 984,6 Øvrige Europa: 22,1 47,7 16,8 Utenfor Europa: Nord-Amerika 50,7 41,9 104,8 Asia 170,4 139,0 113,1 Øvrige-Amerika 5,8 16,5 23,5 Australia/New Zealand 4,5 1,6 2,3 Afrika 1,4 2,1 2,2 Sum utenfor Europa 232,8 201,1 245,9 SUM DRIFTSINNTEKTER FORDELT PÅ LAND 1 656, , ,8 NOTE 2 ANDRE DRIFTSKOSTNADER (1.000 kroner) Drift og vedlikehold Fremmedytelser Leiekostnader Honorarer og konsulenttjenester Reise- og markedsføringskostnader Kontor- og administrasjonskostnader Tap på fordringer Tilskudd og offentlig støtte (2 444) (2 412) (2 041) Andre driftskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER Økning i andre driftskostnader har sammenheng med avsetning for restruktureringskostnader gjennomført i 4. kvartal. NOTE 3 KUNDEFORDRINGER (1.000 kroner) Kundefordringers pålydende Avsetning for tap på fordringer (5 543) (6 919) (5 016) SUM KUNDEFORDRINGER Årets konstaterte tap Tap på fordringer, inklusiv endring i avsetning Tap på fordringer inngår i andre driftskostnader. NOTE 4 ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER (1.000 kroner) Opptjente, ikke fakturerte inntekter Forskuddsbetalte kostnader Fordringer på ansatte Forskuddsbetalt til leverandører Andre kortsiktige fordringer SUM ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER Opptjente, ikke fakturerte inntekter vedrører ulike prosjekter som ligger innenfor de tre forretningsområdene. Prosjektene har varierende dekningsgrad. Vektet gjennomsnittlig dekningsgrad for igangværende prosjekter for var 21%. Tilsvarende tall for 1999 var 10%. NOTE 5 VARELAGER (1.000 kroner) Råvarer Halvfabrikater og varer i arbeid Ferdigvarer SUM VARELAGER Da antatt virkelig verdi av lager av kjetting i Scana Ramnäs AB er lavere enn anskaffelseskost, er lageret nedskrevet med NOK 23 millioner. 14 SCANA INDUSTRIER SCANA INDUSTRIER 15

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Regnskap etter 4. kvartal 2014. 25./26. februar 2015

Regnskap etter 4. kvartal 2014. 25./26. februar 2015 Regnskap etter 4. kvartal 2014 25./26. februar 2015 Scana Industrier ASA 4. kvartal 2014 og foreløpig årsregnskap: Store nedskrivninger økt ordreinngang andre halvår; Omsetning 326 mill kr i fjerde kvartal

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012

Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012 Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012 Positiv utvikling for Scana Industrier Omsetning 1.116 mill kr første halvår 2012, en økning på 136 mill kr (14%) i forhold til første halvår

Detaljer

Regnskap etter 1. kvartal 2015. 26. mai 2015

Regnskap etter 1. kvartal 2015. 26. mai 2015 Regnskap etter 1. kvartal 2015 26. mai 2015 Scana Industrier ASA 1. kvartal 2015: Operasjonell drift leverer positiv EBITDA; Omsetning 313 mill kr i første kvartal 2015, mot 320 i 1. kvartal 2014 EBITDA

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Første halvår og andre kvartal 2008

Første halvår og andre kvartal 2008 Scana Industrier ASA Første halvår og andre kvartal 2008 Rolf Roverud CEO Christian Rugland CFO 14-15. august 2008 Scanas sterkeste kvartal Omsetning 775 mill kr (+24% mot 2Q07) Driftsresultat 109 mill

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Innhold. 2 Organisasjon. 3 Viktige hendelser. 4 Finansielle nøkkeltall. 5 Konsernsjefen har ordet. 6 Styrets beretning. 11 Resultatregnskap. Konsern.

Innhold. 2 Organisasjon. 3 Viktige hendelser. 4 Finansielle nøkkeltall. 5 Konsernsjefen har ordet. 6 Styrets beretning. 11 Resultatregnskap. Konsern. Innhold. 2 Organisasjon. 3 Viktige hendelser. 4 Finansielle nøkkeltall. 5 Konsernsjefen har ordet. 6 Styrets beretning. 11 Resultatregnskap. Konsern. 12 Balanse. Konsern. 13 Kontantstrømoppstilling. Konsern.

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Regnskap etter 1. halvår 2015. 19. august 2015

Regnskap etter 1. halvår 2015. 19. august 2015 Regnskap etter 1. halvår 2015 19. august 2015 Scana Industrier ASA 1. halvår 2015: Operasjonell drift leverer positiv EBITDA - justert for engangskostnader EBITDA for underliggende drift (hensyntatt engangskostnader)

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS Årsregnskap 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner Noter 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 3 Rentekostnader

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga Årsrapport 2001 Innhold Viktige hendelser 1 Finansielle nøkkeltall 2 Konsernsjefen har ordet 3 Årsberetning 4 Resultatregnskap. Konsern 8 Balanse. Konsern 9 Kontantstrømoppstilling. Konsern 10 Regnskapsprinsipper

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

GE Capital AS. Delårsberetning 31. mars 2012

GE Capital AS. Delårsberetning 31. mars 2012 Delårsberetning 31. mars 2012 Selskapet GE Capital AS er et heleid datterselskap av GE Capital AB i Sverige. GE Capital AB er en del av General Electric konsernet med hovedsete i USA. General Electric

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1(9) Styrets beretning andre kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

GE Capital AS. Delårsberetning 30. september 2011

GE Capital AS. Delårsberetning 30. september 2011 Delårsberetning 30. september 2011 Selskapet GE Capital AS er et heleid datterselskap av GE Capital AB i Sverige. GE Capital AB er en del av General Electric konsernet med hovedsete i USA. General Electric

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2013 Konsern Konsern Konsern 2. kv 2013 2. kv 2012 2012 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 2012 Renteinntekter

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer