HARSTAD KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tidspunkt: 13:00 Møtested: Rådhus IA, Kantina Fra saksnr: 58 Til saksnr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HARSTAD KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 24.05.2012 Tidspunkt: 13:00 Møtested: Rådhus IA, Kantina Fra saksnr: 58 Til saksnr."

Transkript

1 HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tidspunkt: 13:00 Møtested: Rådhus IA, Kantina Fra saksnr: 58 Til saksnr. 68 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte: 35 av 35 Følgende medlemmer/varamedlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Marianne Bremnes Ordfører AP Halvar Hansen Gruppeleder AP Kjetil Bjørkelund Medlem AP Trond Henningsen Medlem AP Lisa Reppen Halseth Medlem AP Elsa Floer Medlem AP Bjørnar Benjaminsen Medlem AP Knut Steen Henriksen Varamedl AP Frank Eilertsen Varamedl AP Ove Holand Varamedl AP Hanne Simonsen Iversen Gruppel FRP Finn Ero Bustadmo Medlem FRP Jostein A Rasmussen Medlem FRP Charlotte M Espejord Medlem FRP Rolf Fredrik Bendiksen Medlem FRP Svein Erik Saue Medlem FRP Benedikte Bottolfsen Medlem FRP Torleif Johnsen Medlem FRP Roger Olaf Søfting Medlem FRP Svein-Kåre Nilssen Medlem FRP Mary Kaarby Danielsen Medlem FRP Kjell Ove K Karlsen Varamedl FRP Helge Eriksen Medlem H Johannes Utvåg Medlem H Håvard Solhaug Medlem H Gro Hilde Dagsvold Varamedl H Johanne Pedersen Varamedl H Anne Margrete Eneberg Medlem SP Tordis Lunde Sæter Varamedl SP Arild Kulseng-Hansen Varamedl SP Jan Fjellstad Medlem V Maria Serafia Fjellstad Gruppel V Synnøve Jørgensen Gruppel SV Per Pedersen Gruppel KRF Kirsten Evjen Gruppel RØDT Forfall: Barbro Lill Hætta Medlem AP Stig Rune Gudmundsen Medlem AP Jan Henrik Elvheim Medlem AP Espen Ludviksen Medlem FRP Hege Fredheim-Kildal Gruppel H Rune Stenstrøm Medlem H Astrid Nygård Gruppel SP 1

2 Reidulf Solbakken Medlem SP Til stede fra administrasjonen: Hugo Thode Hansen Brynjulf S Hansen Henry Andersen Rådmann Ass rådm Ass rådm Diverse merknader: Side 3 Marianne K. Bremnes Ordfører Hugo Thode Hansen sekretær Johanne Pedersen Arild Kulseng-Hansen 2

3 Rådmannen orienterte om streiken og konsekvenser for Harstad kommune. Møtet ble satt med 35 av 35 møtende medlemmer. Ordfører orienterte om at interpellasjonen ang. kommunens arbedsgiveransvar fra Kirsten Evjen og interpellasjon om Folkeparken trivsel fra Synnøve Jørgensen vil bli behandlet på neste møte. Synnøve Jørgensen, SV, etterlyste orientering om fattigdomsbekjempelse i Harstad kommune og situasjonen i helse- og omsorgssektoren. Ordføreren lovet redegjørelse for dette i junimøtet. Ordføreren la fram to uttalelser som ble vedtatt enstemmig. Disse ble behandlet som sak 70 og 71. Møtet ble satt og innkalling og saksliste godkjent. Ordføreren orienterte om at Osvald Ludviksen vil bli erstattet av Benedikte Bottolfsen som kandidat til styret i Hålogaland Kraft HLK. Dette for å oppnå en tilfredsstillende kjønnskvotering. Endringen er i overensstemmelse med FRPs gruppe. Protokollunderskrift: Johanne Pedersen, H, og Arild Kulseng-Hansen ble enstemmig valgt å undertegne protokollen. FO 12/7 Interpellasjon fra Johnny Kristiansen, SV - Lærlinger hos Harstad kommune Interpellanten leste opp interpellasjonen med følgende: Norske kommuner tar ikke imot nok lærlinger. Det offentlige går på ingen måte foran og viser veg her. Nasjonalt var kun 17 % av lærekontraktene i fjor i kommunal sektor. Den politisk styrte kommunale sektoren er altså dårligst i å ta inn lærlinger. Helsefagelevene sliter aller mest med å få læreplasser. Samtidig trengs det innen 2030 over nye årsverk innen denne sektoren. Morgendagens arbeidsliv og spesielt helsevesenet av avhengig av at kommunene skjerper seg. Holdningene blant kommunale ledere og politikere må endres. Fra å se på lærlingene som en utgiftspost må man se på dette arbeidet som ei nødvendig investering i vår felles framtid. Svært mange av kommunens egne skoleelever som tar fagopplæring får ikke læreplass og dermed muligheten til å fullføre fagutdanninga si. I Troms fylkeskommunale sine egne oversikter de senere år kommer skoleregion Sør- 3

4 Troms ut som dårligst i klassen. Her er det størst misforhold mellom antall skoleplasser innen yrkesfag og antall læreplasser. M.a.o. her er frafallet innen yrkesfag størst, og lekkasjen av unge mennesker til andre regioner størst. Spørsmål: Hva er egentlig situasjonen i Harstad kommune? Hvordan er forholdet mellom de som ønsker læreplass og de som får det? Hvor mange lærlinger har Harstad kommune pr dags dato; hvordan fordeler disse seg på de ulike programområdene innen videregående opplæring og hvem har det overordnede ansvaret for dette arbeidet i kommunen? Hva vil Ordføreren gjøre for å bedre situasjonen? Johnny Kristiansen, SV Ordføreren besvarte med følgende: Lærlingeordningen er en utmerket og lønnsom måte å rekruttere fagkompetanse på, og dette er også en viktig ressurs i rekrutteringen til mange yrker. Det er viktig at kommunen har en aktiv og god lærlingeordning. Harstad kommune har meldt seg inn i Kommunenes opplæringskontor (KomOpp), nettopp for å ha god faglig oppfølging av lærlingeordningen og god fokus på rekruttering. Det er også viktig at også kommunen støtter opp fagutdanningen i videregående skoler i regionen og gjennom samarbeid får til gode rutiner for utplassering av elever. Dette kan også bidra til at flere søker utdanning innen disse viktige fagene. Har man nok lærlingeplasser vil også intensjonen med fagutdanningene i videregående skole oppfylles, og vi vil unngå at mange unge ser seg nødt til å ta mer teori fordi de ikke får lærlingeplass. Dette er med på å gi høyt frafall i videregående skole. Harstad kommune har pr i dag 12 lærlinger inne. Av disse er det 6 barne- og ungdomsarbeidere og 6 helse- og omsorgsfagarbeidere. Netto kostnad for en lærling gjennom hele lærlingeperioden er ca ,-, men når vi vet at dette er et viktig ledd i rekrutteringen til viktige yrker, så er ikke kostnaden så stor i det lange løp. Vi har langt flere yrkesgrupper som kommer innenfor lærlingeordningen enn barne- og ungdomsarbeidere og helse- og omsorgsarbeidere, og Harstad kommune kunne hatt langt flere yrkesgrupper representert. Når det er sagt, så bør også bedriftene oppmuntres til å ta inn lærlinger. Statoil er et eksempel til etterfølgelse, de tar inn mange lærlinger, og de sier også at de kan ta inn lærlinger på yrker som man kanskje ikke tenker over kan være en det av deres virksomhet. De trenger også for eksempel rørlegger-, snekker- og elektrikerlærlinger på sine plattformer. Og det finnes helt sikkert flere slike bedrifter. Det overordnede ansvaret for lærlinger ligger hos Personal- og Organisasjonsenheten. Hver lærling har en faglig leder innen det fagfeltet, i tillegg har lærlinger en veileder i avdelingen der de jobber. Harstad kommune har i år 22 søker til lærlingestillingene. Fra KomOpp er det kommet inn 16 søknader til barn og ungdomsarbeider, og av disse har 9 stk også søkt Harstad kommune. Det er også kommet fra KomOpp 14 søknader for helseog omsorgsarbeider, 5 av disse har også søkt direkte til Harstad kommune. Så totalt er det kommet inn 38 lærlingesøknader 4

5 KS har oppfordret kommunene til å ta inn en lærling pr 1000 innbygger. Og jeg har derfor lyst til å fremme følgende forslag: Kommunestyret vedtar som målsetting å øke antall læreplasser i kommunen til 24 plasser i løpet av en periode på 3 år. Kostnader i tilknytting til økt antall lærlinger finansieres gjennom andel statlig tilskudd og av verdiskaping for den enkelte læreplass. Eventuelle merkostnader dekkes ved senere års behandling av budsjett. Forslaget fra ordføreren ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret vedtar som målsetting å øke antall læreplasser i kommunen til 24 plasser i løpet av en periode på 3 år. Kostnader i tilknytting til økt antall lærlinger finansieres gjennom andel statlig tilskudd og av verdiskaping for den enkelte læreplass. Eventuelle merkostnader dekkes ved senere års behandling av budsjett. FO 12/8 Interpellasjon fra Kirsten Evjen, RØDT - Kostnader med å flytte elever Interpellanten leste opp interpellasjonen med følgende: Et av de mest omdiskuterte problemene med såkalte spareprosesser at offentligheten aldri får vite hva som faktisk ble spart. Vår erfaring fra sparinger uten tall er at alle regnestykker har vært ufullstendige. Dette problemet var ofte diskutert i valgkampen for nesten ett år siden. Svaret fra administrasjonen var alltid det samme: Dette er altfor komplekst til å kunne gi et eksakt svar. Alternativt kunne svaret være at prosessen var evaluert internt i kommunen, og man var tilfreds. Så kom 26. januar, og vi ble lovt i møtet at regnskapet for sparingen i denne tsunamien for skole-harstad skulle legges fram i sin fulle bredde, og snart. Senest i siste møte i oppvekstutvalget ble reelle tall for sparing etterlyst. Til vår forundring lød svaret at dette var lett å påvise. Derfor krever vi nå å få framlagt fra ordføreren alle kostnader med bytte av elevflokker mellom Hagebyen og Harstad skoler, i håndterlige og sammenlignbare former. Denne oversikten må inneholde alle faktorene: Hva kostet skolene med normal drift pr 1.5.? Hva blir kostnadene med normal drift på hver av skolene 1.9.? Hva skal bygges om på hver av skolene, og hva blir kostnadene? Hvor mange elever skal busses mellom skolene, og hva blir kostnadene? Hva er forventet stigning i sykefravær for personalet, hvilke kostnader vil det føre med seg, med bruk av vikarer? Vi som skoleeiere har forsømt å ta debatten om innholdet i skolene våre, og det var den som sto for tur nå. Når kan det pedagogiske personalet i kommunen vente seg at deres fagområde settes på dagsordenen? Ordføreren besvarte interpellasjonen før den ble debattert. 5

6 Innsparing drift ny skolestruktur: Ordføreren viser til sak om 1. tertialrapport I denne saken fremgår de økonomiske konsekvensene fremstilt som reduksjon/endring i stillingsressurser på hver enkelt skole og samlet for alle skolene. Antall stillingsressurser pedagoger er her redusert fra 375 stillinger skoleåret 11/12 til 343 skoleåret 12/13, dvs en reduksjon på 32 stillingshjemler. I kommunestyrets sak om skolestrukturenringer var det anslått innsparingseffekter for enkeltskoler. Disse beregningene er kompliserte i den forstand at flere forhold virker inn. Blant annet gjelder dette endringer av opptaksområder for de ulike skoler og endret gruppe-/klassedeling ved de skolene som opprettholdes. Det vi ser nå er at den beregnede reduksjon som følge av kommunestyrets vedtak om endret skolestruktur oppnås fra og med neste skoleår. Det er meget vanskelig å identifisere enkelteffekter på grunn av endringene henger sammen. Se for øvrig 1. tertialrapport 2012 for utdypende informasjon. Ordføreren viser også til at forventet innsparingsmål om reduksjon i FDV (forvaltning-drift-vedlikehold)-kostnader oppnås og innarbeides i 1. tertialrapport Investering: I sak om 1. tertial er det lagt inn en investering på 5mill kr for nødvendige bygningsmessige tilpasninger. Kapitalkostnader finansieres av vedtatte innsparinger. De tiltak som planlegges i forbindelse med ny skolestruktur er i hovedsak knyttet til Harstad barneskole og Hagebyen skole. Følgende tiltak planlegges: Harstad barneskole: Tilretteleggingstiltak for elever med særskilt behov. Dette vil være tiltak som gjennomføres ved Harstad ungdomsskole og da i gymsalfløyen på skolen. Denne delen av Harstad u-skole har vært og vil være i bruk som gymsal for barneskolen. Hagebyen skole: Flytting av vegger på noen klasserom for å utvide størrelsen på rommene. Det er vurdert at tiltakene for begge skolene vil bli gjennomført innenfor rammen på 5 mill. kr. Det er også meldt inn behov for bedring av parkeringsforholdene ved Bergseng skole. Tiltaket er vurdert som nødvendig uavhengig av endret skolestruktur. Så langt er dette ikke kostnadsberegnet. Skoleskyss: I Agenda rapporten er det forventet økte skysskostnader på kr ,- som følge av strukturendringene. Ytterligere kostnader følger av tilleggspunkt 3 til vedtaket av , hvor barn opp til 12 år skal ha dekket skyss så fremt de har farlig skolevei. Dette vil medføre individuelle vurderinger for hver enkelt som søker om dekket skyss som følge av farlig skolevei. I møte med Fylkeskommunen er det lovet at kommunens økte behov vil bli dekket gjennom rutegående kollektivtransport. Personal: Ordføreren viser til at alle fast ansatte i skolene som ble overtallige etter vedtak om skolenedleggelser har fått tilvist nytt arbeidssted etter vedtatt ny skolestruktur. Ingen fast ansatte mister jobben. Frisk/sykenærvær skoler: Antall

7 Enhet Årsverk Total Total 1. kv. Total 1. kv. Alle skolene 441,9 91,7 91,8 88,1 90,5 90,8 Hele Harstad Kommune 1797,7 89,3 90,2 88,6 89,4 88,0 Generell uro omkring omstilling og endringer vil kunne slå ut begge veier i organisasjonen. På skolesiden synes fraværet stabilisert og usikkerhet ifh til fast tilsatte spesielt og deres fremtid mvh 1. august er nå kjent blant ansatte. Det forhold at strukturen er bestemt og at ingen fast ansatte mister jobben, vil skape ro og trolig virke inn positivt på frisknærværet. Ordfører har ingen forventning om økt sykefravær i Harstadskolene. Det blir viktig å følge sykefraværsstatistikken nøye videre for evt. Å avdekke negativ utvikling, samt å holde sterkt fokus på sykefraværsreduserende tiltak i enhetene. Faglig utvikling: Ordfører viser til vedtatt Virksomhetsplan med faglige resultatmål for skole vedtatt av kommunestyret. Her skisseres mål for ønsket utvikling om elevers faglige og sosiale resultater. Videre er kompetanse- og rekrutteringsstrategier rettet mot ansatte lærere beskrevet, også i forhold til interkommunalt samarbeid. Andre viktige faglige mål er knyttet til IKT utvikling i skolene og oppfølging av kommunestyrets vedtatte oppvekststrategi. Resultatene av vedtatte faglige mål er beskrevet og analysert i kommunens årsrapport 2011 som skal behandles i utvalg for oppvekst og kultur den samt kommunestyret den Her har kommunestyret anledning til å sette skole på dagsorden og analysere resultater. FO 12/9 Spørsmål fra Helge Eriksen, Høyre - Kommunevåpen for den nye kommunen. Helge Eriksen, H, leste opp spørsmålet med følgende: Et flertall i fellesnemnda for sammenslåing av Bjarkøy og Harstad kommuner har vedtatt at Bjarkøy-griffen skal være kommunevåpen for den nye kommunen. Dette har mange i Harstad reagert negativt på. Mitt spørsmål til ordføreren er dette. Vil ordføreren ta initiativ til at denne saken blir drøftet i Harstad kommunestyre? Ordføreren besvarte spørsmålet. PS 12/58 Rusmiddelpoltisk handlingsplan Del I - oppfølging av K-sak 12/44 Frp. v/hanne Simonsen Iversen fremmet følgende forslag: 1. Harstad kommunestyre vedtar Rusmiddelpolitisk handlingsplan del I i samsvar med fremlagte plandokument 7

8 Med følgende endringer: * Kap , pkt. 1b skjenketider skal lyde: Maksimal tid for skjenking av alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2 som inneholder over 2,5 og mindre enn 22 volumprosent alkohol øl og vin) settes lik lovens maksimal tidspunkt. (Alkohollovens 4.4) Skjenketiden for alkoholholdig drikke gruppe 3 som inneholder mellom volumprosent alkohold (brennevin) settes lik lovens maksimal tidspunkt (alkohollovens 4.4.) Lukketiden. (som plan). Uteserveringen følger ordinære skjenketider. - Resten 1b som i plan. Forslag fra Per Pedersen, Krf. : Forslag til endring av pkt b. skjenketider, første avsnitt om Maksimal tid for skjenking: b. Skjenketider: Maksimal tid for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 som inneholder over 2,5 og mindre enn 22 volumprosent alkohol (øl og fin): samt ukedag.) Fra kl 1100 til kl 0100 på dager før arbeidsdag (dvs. søndag, mandag, tirsdag, onsdag og torsdag) Fra kl til kl på dager før arbeidsdag (dvs. søndag, mandag, tirsdag, onsdag og torsdag). Fra kl til kl på fredag, lørdag og dag før hellig-/høytidsdag - Mandag og tirsdag i påskeuken (etter palmesøndag) - Under Festspillene i Nord-Norge. - I romjulen f.o.m. 1. juledag t.o.m. nyttårsaften uavhengig av Forslag fra Trond Henningsen, AP: Punkt i handlingsplanen. Overskriften endres til: Manglende omsetningsoppgave for alkohol. Votering: Forslaget fra Trond Henningsen, enstemmig vedtatt. Forslaget fra Frp. Fikk 11 stemmer og falt. Forslaget fra Krf. Ble satt opp mot innstillingen. Innstillingen ble vedtatt med 28 mot 11 stemmer. 1. Harstad kommunestyre vedtar Rusmiddelpolitisk handlingsplan Del I i samsvar med det framlagte plandokument med følgende tillegg/endringer: 8

9 Ungdomsklubbmiljøet i Harstad kommune skal være rusfritt. Dette må videreføres i perioden Pkt Skjenketider siste avsnitt: Bevilling for enkelt anledning gis administrativt kun for inntil tre dager av gangen og det må være et arrangement som knytter deltakerne sammen til en bestemt begivenhet eks. årsfest for korforening, bryllup, bedriftsinternt julebord mv. Enkeltanledning med varighet utover tre dager må behandles politisk, med minimum 6 ukers søknadsfrist. Forslag til endring skjenkebevillinger bevillingsperiode Tilrådnings pkt 9 a) Bevillingsgebyr følger av gjeldende lov og forskrifter. For enkeltanledning i Alkoholloven 1-6, 2.ledd (åpent arrangement) forhåndsbetales kr 1 500,- per skjenkedøgn begrenset oppad til kr 4 000,-, jf forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk kapittel 6. Pkt Manglende omsetningsoppgave for alkohol. 2. Administrasjonen forutsettes, i samsvar med vedtak i K-sak 12/44 å legge fram Rusmiddelpolitisk handlingsplan Del II til politisk behandling høsten Kommunestyret ber om at linker til relevante støttegrupper og tiltak plasseres sentralt på kommunens hjemmeside. Følgende forslag oversendes administrasjonen for utarbeidelse av egen sak: Ordning overgrepsmottak ved Harstad interkommunale legevakt. Administrasjonen pålegges å utrede finansieringsordning for å finansiere Vaktordning som sikrer faglig kvalitet og mulighet for synliggjøring av tilbudet. Rådmannen bes ta kontakt med samarbeid. Kommuner (Harstad interkommunale legevakt) for mulige finansieringsløsninger. PS 12/59 Skjenkebevilgninger - bevillingsperiode Hanne Simonsen Iversen, Frp., stilte spørsmål om egen habilitet. Kommunestyret besluttet at hun er habil. Johannes Utvåg, H, stilte spørsmål om egen habilitet. Kommunestyret besluttet at han er inhabil. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 9

10 1. Harstad kommunestyre vedtar å tildele skjenkebevilling for alkoholholdig drikke i bevillingsperioden til følgende bevillingshavere (skjenkesteder): (1) Egon Harstad AS, (restaurantlokalet samt romservering på hotellrom på Thon hotell Harstad). Org.nr med styrer Eivind Ø. Stavheim og stedfortreder Knut E. Sebulonsen Alkoholgruppe 1, 2 og 3. (2) VIDDA AS, Thon Hotel Harstad, (minibarer og lobbybar) org.nr med styrer Ole Fiske Eidslott , og stedfortreder Kristian B. Rødseth Alkoholgruppe 1, 2 og 3 i lobbybar og alkholgruppe 1 og 2 i minibar. (3) Milano Restaurant AS, (Mona Lisa) org.nr , styrer Ekrem Tokmak og Mohammad Brevik som stedfortreder. Alkoholgruppe 1, 2 og 3. (4) Senterkroa AS v/kanebogen senter, org.nr med styrer Kåre Johansen og stedfortreder Sidsel Rohde Try Alkoholgruppe 1, 2 og 3. (5) Sandtorgholmen Hotell, ( Bryggerestauranten, Storgården 1. etg Finstuer og Malaga vinkjeller.) Alkoholgruppe 1, 2 og 3. Videre uterestaurant Bryggen, Lysthus, minibarbevilling på hotellrom og minigolfbane. Alkoholgruppe 1 og 2. Org.nr , styrer Rolf Trulsen og stedfortreder Alice Busch (6) Galleriet Studenthus, (Ludo Bar og Scene og uteareal), org.nr , styrer Kristine S. Lorentsen og stedfortreder Arild N. Andreassen Alkoholgruppe 1, 2 og 3 innendørs, og alkoholgruppe 1 og 2 utendørs. (7) Mat av Vahl, (avgrenset lokale i Amfi Bertheussenteret) org.nr , Håkon R. Dahl og stedfortreder Daniel Aadahl f Alkoholgruppe 1, 2 og 3. (8) Sør-Troms Museum (kun SS Anna Rogde ), org.nr , styrer Ole J. Furset og stedfortreder Katie Payne Alkoholgruppe 1, 2 og 3. Dersom skipet settes i fast rutefart må statlig bevilling omsøkes. Skjenking av besøkende gjester ved kailigge i andre kommuner krever egen bevilling fra vedkommende kommune. (9) Coor Service Management AS, (Statoilkantina) i Statoilbygget i Medkila, org.nr , styrer Cindy Danielsen (fritatt for krav om stedfortreder). Alkoholgruppe 1, 2 og 3. 10

11 (10)Umami Harstad AS, org.nr , styrer Kim-Håvard Larsen og Astri Helen Simonsen f Adr. Havnegata 23A, 9405 Harstad. Alkoholgruppe 1, 2 og 3. (11)Harstad Restaurantdrift AS (Dolly Dimples-Kanebogen), org.nr , styrer Harjinder S. Gahlla og stedfortreder Johanne Bjørkås Alkoholgruppe 1, 2 og 3. (12)Metzo Drift AS, (bar, cafe) alkoholgruppe 1, 2 og 3, og uteområdet alkoholgruppe 1 og 2., org.nr , styrer Remi Wulff og stedfortreder Sander Markussen For å kunne skjenke alkohol ute må det dokumenteres byggeløyve og samtykke fra grunneier om disponering av grunn / leieavtale for serveringsvirksomhet. (13)Hotel Arcticus AS, (Restaurant, bar m/oppholdsrom, storsalen scene, lillesalen, speilsalen, foaje i 2.etg., lysgården og foaje i 3.etg.) alkoholgruppe 1, 2 og 3 og for minibarbevilling alkoholgruppe 1 og 2. Uteareal mot kai alkoholgruppe 1 og 2. Org.nr , styrer Benny Jakobsen og Mette D. Jørgensen Harstad kommunestyre vedtar å tildele skjenkebevilling for alkoholholdig drikke i bevillingsperioden til følgende bevillingshavere (skjenkesteder): Dersom nødvendig branndokumentasjon blir levert innen og Brannog redningstjenesten finner den tilfredsstillende, gjelder bevillingene til den Dersom branndokumentasjon ikke er levert innen fristen eller blir funnet utilfreds-stillende bortfaller imidlertid bevillingen automatisk den uten ytterligere forhåndsvarsel. (14)Grand Easy Living South AS, (Rica Grand Nordic hotel og Haganbrygga) org. nr , styrer Sverre Chr. Utvåg og stedfortreder Arnt-Ronny Olsen Adr. Strandgata 9, 9404 Harstad. Omfatter lobby, restauranten og selskapslokalene, Grand-salen, Nordic-Hall, møterommene i bygget og restauranten samt Haganbrygga i Nothjellveien, 9403 Harstad. Alkoholgruppe 1, 2 og 3. Minibarbevilling alkoholgruppe 1 og 2. (15)Grand Solutions South AS ( Sjøbua, Grandbaren 2.etg. og Lyst ) alkoholgruppe 1, 2 og 3. (samt uteareal foran Sjøbua og Lyst), alkoholgruppe 1 og 2. Org.nr , styrer Sverre Chr. Utvåg og stedfortreder Arnt-Ronny Olsen f Adr. Strandgata 9, Harstad. (16)Viking Easy Living AS (Hotell F2) org. nr , styrer Sverre Chr.Utvåg og stedfortreder Arnt-Ronny Olsen Adr. Fjordgata 2. Harstad.Alkoholgruppe 1, 2 og 3. Omfatter hotellets fellesarealer herunder lobby, restaurant, selskapslokaler. Minibarbevilling alkoholgruppe 1 og 2. 11

12 (17)Viking Solutions AS ( Gründer, Gründer by night og Nedenom ) alkoholgruppe 1, 2 og , styrer Sverre Chr. Utvåg og stedfortreder Arnt-Ronny Olsen Adr. Fjordgata 2, Harstad. Alkoholgruppe 1, 2 og 3. Søknad om uteservering avslås i påvente av nødvendige offentlige godkjenninger. (18)Kinarestauranten AS, ( Ming Restaurant ), org.nr , styrer Robert Waade og stedfortreder Lin Li Alkoholgruppe 1, 2 og 3. (19)Kaikanten Mat og Catering AS, (gatekjøkken) innendørs og uteservering org.nr , med styrer Pål-Stian Jakobsen og Stedfortreder Inger-Line Hemmingsen Alkoholgruppe 1 og 2. (20)Firma Stein Lind, ( City m/uteservering, Det Sorte Får ), org.nr , styrer Stein Arne F. Lind f og stedfortreder Stein Lind f , alkoholgruppe 1, 2 og 3 innendørs og gruppe 1 og 2 utendørs. (21)Røkenes Gård og gjestehus, org.nr , (Alle innendørs lokaler i 1.etg. og 2.etg. i Hovedhuset og Fjøset, samt utendørs servering i hagen foran Hovedhuset og på tunet foran Fjøset). Styrer Kristian F. Kulseng og stedfortreder Sverre Kulseng f Alkoholgruppe 1, 2 og 3 innendørs og gruppe 1 og 2 utendørs. Adr. Sternesveien , 9402 Harstad. (22)Utheim kro, org.nr , styrer Stein Lind og stedfortreder Sidsel Rohde Try Alkoholgruppe 1, 2 og 3. (23)Grøtavær Brygge AS, org.nr , styrer Trygve Larsen og stedfortreder Inger Nygård Skjenkearealet omfatter Enhetsbygget hhv. peisestue, spisesal, kantinesal, konferanserom og veranda i 1.etg. Adr. Grøtavær Brygge, 9423 Grøtavær. Alkoholgruppe 1, 2 og 3 innendørs og gruppe 1 og 2 utendørs. av MS Skarvhausen: Dersom båten setter i fast rutefart må statlig bevilling omsøkes. Skjenking besøkende gjester ved kailigge i andre kommuner krever egen bevilling fra vedkommende kommune. Alkoholgruppe 1, 2 og 3. (24)Astroja AS ( Nordlændingen ), org.nr , styrer Astri Helen Simonsen og stedfortreder Kim Håvard Larsen Alkoholgruppe 1, 2 og 3. Uteservering alkoholgruppe 1 og 2. (25)Hoelstuen AS, org.nr , (1,2 og 3 etg) styrer Nils A. Geitanger og stedfortreder Siv Anne Sandberg Alkoholgruppe 1, 2 og 3. Uteservering alkoholgruppe 1 og 2. (26)De 4 Roser AS, org.nr , styrer Trond Dahle og stedfortreder Grethe Byberg Alkoholgruppe 1, 2 og 3. Uteservering alkoholgruppe 1 og 2. (27)Hålogaland Pizza AS ( Peppes pizza Harstad ),, org.nr , styrer Anette Jakobsen f og stedfortreder Carina Eliseussen f Alkoholgruppe 1, 2 og 3. 12

13 (28)Hvedings gate 4 AS ( Odd Fellow ), org. nr , styrer Kjell Solheim, f stedfortreder Anny Berntsen, f som stedfortreder. Adr. Hvedings gate nr. 4, 9482 Harstad. Alkoholgruppe 1, 2 og 3. (29)Båt og Motorservice AS (båt), styrer Bjørn Brøndbo f og stedfortreder Roy Nikolaisen f Alkoholgruppe 1 og 2. Adr. Skoleveien 2B, 9407 Harstad. Bevillingen omfatter følgende båter: > MS Blasius, hjemmehørende i Harstad, sertifisert for inntil 22 passasjerer. > MS Harald, hjemmehørende i Harstad, sertifisert for inntil 12 passasjerer. > MS Lucky Lady, hjemmehørende i Harstad, sertifisert for inntil 12 passasjerer. Dersom båtene settes i fast rutefart må statlig bevilling omsøkes. Skjenking av besøkende gjester ved kailigge i andre kommuner krever egen bevilling fra vedkommende kommune. (30)Milano Restaurant AS, (Milano) org.nr , styrer Ekrem Tokmak og Sabah Fares f som stedfortreder. Alkoholgruppe 1, 2 og 3. (31)Harstad Villmarkssenter AS, (Heggenkollen, Lavvo og Gamme). org Styrer Aleksander Larsen og stedfortreder Per Emil Hansen f Før skjenkebevillingen kan tas i bruk må styrer dokumentere bestått kunnskapsprøve for skjenkebevilling og etablererprøven for serveringsvirksomhet. 3. Skjenkebevillingen gjelder i de omsøkte skjenkelokaler som fremgår av innsendte plantegninger og skal utøves iht. Rusmiddelpolitisk Handlingsplan Det gis serverings- og skjenketid for servering av mat/drikke og skjenking av alkohol i gruppe 1 og 2 tidsrommet fra kl til kl på dager før arbeidsdag, dvs. søndag, mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. 5. Det gis serverings- og skjenketid fra kl til kl på fredag, lørdag og dag før hellig-/høytidsdag samt: a. Mandag og tirsdag i påskeuken (etter palmesøndag) b. Under Festspillene i Nord-Norge c. I romjulen f.o.m. 1. juledag t.o.m. nyttårsaften uavhengig av ukedag. 6. Skjenketiden for alkoholgruppe 3 starter ikke før kl alle dager hvor skjenking ellers er tillatt. 7. Konsumtiden utløper 30 minutter etter endt skjenketid. 8. Styrerne og stedfortrederne ovenfor godkjennes iht. Alkoholloven 1-7c (vandel) 9. For skjenkebevillingen gjelder også følgende: 13

14 a. Bevillingsgebyr følger av gjeldende lov og forskrifter. For enkeltanledning i Alkoholloven 1-6, 2.ledd (åpent arrangement) forhåndsbetales kr 1500,- per skjenkedøgn. b. Skjenkebevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og vedtekter samt Harstad kommunes Rusmiddelpolitisk Handlingsplan Utøvelse av skjenke- og serveringsbevillingen forutsetter at skjenkelokalene er meldt til Mattilsynet om at de er tatt i bruk til matservering/tilberedelse av mat. c. Skjenking kan ikke finne sted før skriftlig internkontroll iht. alkoholforskriften nr.538 av til 8-4 er etablert og utplassert i skjenkelokalet. d. Samtlige fast ansatte ved skjenkevirksomheten som ikke allerede har deltatt på kurset, skal innen seks måneder etter at skjenkebevillingen ble tildelt, ha gjennomført kompetansekurset Ansvarlig Vertskap. Etter fullført kurs skal skjenkestedets inngangsparti merkes med Ansvarlig Vertskap og kursbevis settes i internkontrollpermen. Bevillingshaver er forpliktet til fortløpende å tilmelde alle nye tilsatte til kurset Ansvarlig Vertskap. e. Det skal kreves legitimasjon i forbindelse med skjenking av alkohol dersom det er grunn til å tro at gjesten er under 25 år. 10. Utendørs serverings og skjenkeareal forutsettes fysisk avgrenset mot det offentlige rom og krever skriftlig godkjenning fra grunneier og andre aktuelle offentlige myndigheter. All utendørs servering og konsumering må avsluttes kl på mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og søndag. Uteserveringen følger (ordinære) skjenketider i perioden 01.juni til og med august. Videre gjelder: a. Skjenking av øl / vin i telt er å anse som innendørs b. Skjenking av brennevin i telt tillates kun for sluttet selskap c. Skjenking av brennevin ute tillates ikke. 11. Ved overgangen mellom sommer og vintertid gjelder følgende: a. Når klokken stilles fram en time fra kl til kl ved overgang til sommertid på våren, må skjenkingen opphøre i dèt klokken stilles frem, dvs 1 time kortere skjenketid. b. Når klokken stilles tilbake en time fra kl til kl ved overgang fra sommertid til vintertid, må skjenkingen opphøre første gang klokken blir tre. Skjenkingen kan ikke pågå en time ekstra. 12. Vedtaket er fattet i medhold av Alkoholloven 1-7, 1-7c jf. kap.4 og Rusmiddelpolitisk Handlingsplan

15 PS 12/60 Salgsbevillinger - bevillingsperioden Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Harstad kommunestyre vedtar å tildele salgsbevilling for salg av alkoholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol (alkoholgruppe 1) perioden til: 1. ICA Nær Harstadbotn, ICA Norge AS, org.nr , styrer Mona Eltoft ,og stedfortreder Bente Brenna Adr. Landåsveien 11, 9407 Harstad. 2. Joker Harstad, Åge Ridderseth AS, org.nr , styrer Stig Ridderseth og stedfortreder May-Britt Ridderseth Adr. Eineberggata 21, 9406 Harstad. 3. REMA 1000 Bergseng, Kjetil Olsen AS, org.nr , styrer Kjetil Mikalsen og stedfortreder Ann-Ch. Selmersson Adr. Bergsengveien 6, 9403 Harstad. 4. REMA 1000 Kilamyra, Gry Eilertsen AS, org.nr , styrer Gry Eilertsen , og stedfortreder Marith Markussen Adr. Kilamyra, 9415 Harstad. 5. Sama Mat AS, org.nr , styrer Ronny Melvoll f og stedfortreder Johannes Kaupang f Joker Bergseng, NG Joker Drift AS, org.nr , styrer Rolf Eirik Skog , og stedfortreder Rønnaug Hjemås f Adr. Bergsengveien 27, 9402 Harstad. 7. Hartvik L. Jørgensen Matsenter, firma Hartvik L. Jørgensen, org.nr , styrer Hartvik Jørgensen f , og stedfortreder Mildrid Arntsen Adr. Medkila, 9414 Harstad. 8. REMA 1000, Paul Arne Anthonsen AS, org.nr , styrer Paul-A. Anthonsen f og stedfortreder Monica Dankertsen f Adr. Bårnakkveien 1a, 9406 Harstad. 9. Nærbutikken Lundenes, MV Hammer AS, org.nr , styrer Monica Hammer , og stedfortreder Vidar Hammer 15

16 Ad. Bessebostad, 9420 Lundenes. 10.Joker Sørvik, Stig Ridderseth AS, org.nr , styrer Stig Ridderseth f , og stedfortreder Gerd Magnussen f Adr. Sørvik, 9419 Sørvik. 11.Bunnpris Breivika AS, org.nr , styrer Catrine Pedersen f , stedfortreder Marita Tollefsen f Adr. Ruggevikveien 17, 9415 Harstad 12.Service Nord Engros AS, org.nr Styrer Stig Arne Dallager f , stedfortreder Trond Arne Løberg f Adr. Stangnesterminalen 2F, 9409 Harstad. 13.ICA Supermarked Kanebogen, ICA Norge AS, org.nr , styrer Dan Ewar Nylund , og stedfortreder Bjørn Torbergsen Adr. Amfi Kanebogen senter, 9411 Harstad. 14.Spar Harstad, NG Spar Nord AS, org.nr , styrer Terje Strandskog , og stedfortreder Frank J. Richardsen Adr. Rich. Kaarbøes plass nr.1, 9405 Harstad. 15.Coop Obs Stormarked, Coop Nord SA, org.nr , styrer Stig-Jarl Jensen f , og stedfortreder Johnny Henriksen f Adr. Verkstedveien 7, 9406 Harstad. 16.Coop Prix Harstad, Coop Nord SA, org.nr , styrer Leif Eirik Furu , og Øyvind Kristiansen Adr. Seljestadveien 59, 9407 Harstad. 17.Coop Marked Harstad, Coop Nord SA, org.nr , styrer Magne Salomonsen f , stedfortreder Lars Christian Larsen f Adr. Havnegata 4, 9404 Harstad. 18.Coop Prix Fjordgata, Coop Nord SA, org.nr , styrer Beate A. Simonsen f Espen Hågensen f Adr. Fjordgata 5, 9405 Harstad. 19. MA-JO AS, org. Nr , styrer Laila Pedersen f , stedfortreder Johanne Bjørkås f Adr. Seljestadveien 11, 9406 Harstad, med forbehold om tilfredsstillende vandel. 16

17 1. All salg og utlevering av alkohol må skje i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende lov og forskrifter og Rusmiddelpolitisk Handlingsplan Salgsbevillingene gjelder i de butikklokalene som fremgår av innsendte plantegninger. Bevillingsarealet omfatter dog ikke ganger/trapper og andre bedriftsinterne rom som publikum ikke har adgang til. 3. Det gis salgsbevilling for alkoholgruppe 1 i tidsrommet fra kl til kl på hverdager. 4. På dager før søn- og helligdager (unntatt Kr. Himmelfartsdag) skal salget opphøre senest kl Salg og utlevering av alkoholholdig drikk i gruppe 1 må ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai, og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov. 6. Alkoholholdige drikkevarer må være gjort fysisk utilgjengelige for butikkens kunder ved salgstidens slutt. Bevillingshaver er forpliktet til å innarbeide skriftlige prosedyre beskrivelser som settes inn i internkontrollpermen for når og hvordan dette skal skje. 7. Kunder som har forsynt seg med alkoholholdige drikkevarer før salgstidens slutt kan kassaekspederes inntil 30 minutter etter utløpet av salgstiden. Butikkens kunder må på forsvarlig vis informeres om denne særregelen jf. F-sak 23/ Det skal foretas legitimasjonskontroll av alle som er under 25 år som skal kjøpe alkoholdig drikk gruppe Styrerne og stedfortrederne godkjennes iht. Alkoholloven 1-7c (vandel) 10.For salgsbevillingen gjelder også følgende: a. Bevillingsgebyr følger satsene i alkoholloven m/forskrifter. b. Salg av alkohol med rabatt må ikke finne sted. c. All form for alkoholreklame utover lovlig opplysninger inne i salgslokalet om priser på de enkelte alkoholtyper, er forbudt. d. Salgsbevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og vedtekter samt Harstad kommunes Rusmiddelpolitisk Handlingsplan e. Utøvelse av salgsbevillingen forutsetter at salgslokalene er godkjent av Mattilsynet. f. Salg av alkoholholdig drikk kan ikke finne sted før skriftlig internkontroll iht. alkoholforskriften nr.538 av til 8-4 er etablert og utplassert i salgslokalet. g. Alkoholholdige drikkevarer må ikke plasseres slik at de kan forveksles med alkoholfri/alkoholsvake drikkevarer. h. Samtlige fast ansatte ved salgsvirksomheten som ikke tidligere deltatt på dette kurset skal innen seks måneder etter at salgsbevillingen ble tildelt, ha gjennomført kompetansekurset Ansvarlig Vertskap for salgsbevilling jf. F- sak 155/08. Etter fullført kurs skal salgsstedenes inngangspartier merkes med Ansvarlig Vertskap og kursbevis settes i intern-kontrollpermen. Bevillingshaver er forpliktet til fortløpende å tilmelde alle nye tilsatte til kurset Ansvarlig Vertskap. 11.Vedtaket er fattet i medhold av alkoholloven 1-7 jf. alkoholloven kap.3. 17

18 PS 12/61 Søknad om felling av elg som gjør skade på rundballer SP v/arild Kulseng-Hansen, fremmet flg. Forslag: 4. Gårdbrukere må ta ansvar for at høstet for ikke blir ødelagt eller forringet. 5. Kommunestyret ber rådmannen ta initiativ til at forvaltningen i kommunen og grunneiere i det berørte området ser spesielt på forvaltningsplanen som skal gjelde for de kommende 3 år. Dette med bakgrunn i de tiltak som ble gjennomført ved uttak av byelg og som igjen ga gode resultater. Formannskapets innstilling og det framlagte forsalget ble enstemmig vedtatt. 1. Harstad kommune avslår med hjemmel i Lov av 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 18 første ledd bokstav b, jfr. 4 ledd søknad fra Edmund Ludvigsen om skadefelling av elg i området Klatran, Sørvikmark, Vikevannet og Nordvik. 2. Avslaget begrunnes med at naturmangfoldloven ikke gir kommunen hjemmel til å innvilge søknaden da skadene elgen gjør er på høstet avling. Naturmangfoldlovens sentrale prinsipper kunnskapsgrunnlaget og miljørettslige prinsipper er vurdert ved behandling av søknaden, jf. naturmangfoldloven Dette vedtaket kan påklages innen tre uker i hht forvaltningsloven. 4. Gårdbrukere må ta ansvar for at høstet for ikke blir ødelagt eller forringet. 5. Kommunestyret ber rådmannen ta initiativ til at forvaltningen i kommunen og grunneiere i det berørte området ser spesielt på forvaltningsplanen som skal gjelde for de kommende 3 år. Dette med bakgrunn i de tiltak som ble gjennomført ved uttak av byelg og som igjen ga gode resultater. PS 12/62 Delegering av myndighet etter naturmangfoldloven med forskrifter Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Kommunens myndighet i henhold til lov om forvaltning av naturens mangfold av , 54 og 55 delegeres til rådmannen. 18

19 2. Kommunens myndighet gitt i forskrifter med hjemmel naturmangfoldloven delegeres til rådmannen. PS 12/63 Ny forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker - Høring Frp. v/hanne Simonsen Iversen fremmet flg. Forslag: Tillegg til Kap. 1 Innledning Nytt pkt. 1.4 Betalingsbestemmelser Dersom rekvirent ikke har fått svar på sin henvendelse innen lovbestemt 3 uker reduseres gebyret med 25 %. Dersom henvendelsen ikke er realitetsbehandlet innen 3-6 mndr. Reduseres gebyret med 50 %. Realitetsbehandlet etter 6 mndr. Gebyrfri. Ordførerens innstilling med Frp.s forslag ble enstemmig vedtatt. Kommunen viser til forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker fastsatt av Statens Landbruksforvaltning 14.desember 2011 og innfører ikke egne lavere satser som omtalt i forskriftens 2. Forskriftens maksimalsatser benyttes ved utmåling av gebyr i konsesjons- og delingssaker. Gebyrsatsene i Areal- og byggesakstjenestens gebyrregulativ endres i samsvar med dette. Kommunestyre vedtar Tillegg til Kap. 1 Innledning Nytt pkt. 1.4 Betalingsbestemmelser Dersom rekvirent ikke har fått svar på sin henvendelse innen lovbestemt 3 uker reduseres gebyret med 25 %. Dersom henvendelsen ikke er realitetsbehandlet innen 3-6 mndr. Reduseres gebyret med 50 %. Realitetsbehandlet etter 6 mndr. Gebyrfri. PS 12/64 Orientering om søknader til offentlige prosjekter innenfor samhandlingsreformen. Kommunestyret vedtok å ta saken til orientering. 19

20 Saken tas til orientering. PS 12/65 Klagebehandling på vedtatt reguleringsplan for Stangnes syd. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Klage fra Statens vegvesen, datert , tas til følge. Reguleringsbestemmelsens 2, punkt 3.1 Trafikk og atkomst, andre kulepunkt endres i samsvar med forslag i klagen. Ny ordlyd blir som følger: Trafikale konsekvenser for hhv fv 848 og rv 83 skal utredes nærmere og forelegges Statens vegvesen som grunnlag for å vurdere hvilke tiltak som er påkrevd. Aktuelle påkrevde tiltak forutsettes etablert før utbygging av næringsområdet tillates. Dette vedtaket kan påklages innen tre uker, jf plan- og bygningsloven 1-9 og forvaltningsloven 29. PS 12/66 Fristilling av Harstad kommunes avtale med KomRev Nord IKS og K-sekretariatet IKS om kjøp av revisjonstjenester og sekretariat til Kontrollutvalg AP v/halvar Hansen, fremmet følgende forslag: 1. Kommunestyret tar ordførerens/leder i fellesnemndas fristilling fra tjenestekjøp fra K-sekretariatet IKS og KomRev Nord IKS av med virkning fra til etterretning. 2. Kommunestyret delegerer til fellesnemnda å treffe vedtak om sekretariatsløsning. Før slikt vedtak treffes skal kontrollutvalgene i Bjarkøy og Harstad kommuner gi innstilling. Ordførerne og lederne i kontrollutvalgene i de to kommunene gis i oppgave å gjennomføre prosessen med valg av kontrollutvalgssekretariat, herunder å utrede saken og i tilråding til vedtak i saken. Prosessen med valg av kontrollutvalgssekretariat søkes avsluttet innen utgangen av august. Kostnadene ved prosessen søkes avklart så snart som mulig og tatt med som engangskostnader i forbindelse med kommunesammenslåingen. 3. Kontrollutvalgene i de to kommunene gis i oppgave å gjennomføre prosessen med valg av revisjonsordning/revisor i nye Harstad kommune, herunder utrede saken og gi innstilling til vedtak. Saken legges fram for kommunestyrene i Bjarkøy og Harstad kommuner for avgjørelse. Prosessen med valg av revisjonsordning søkes avsluttet innen utgangen av 20

21 tatt november. Kostnadene ved prosessen søkes avklart så snart som mulig og med som engangskostnad i forbindelse med kommunesammenslåingen. Ordføreren trakk sin innstilling. AP s forslag ble enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret tar ordførerens/leder i fellesnemndas fristilling fra tjenestekjøp fra K-sekretariatet IKS og KomRev Nord IKS av med virkning fra til etterretning. 2. Kommunestyret delegerer til fellesnemnda å treffe vedtak om sekretariatsløsning. Før slikt vedtak treffes skal kontrollutvalgene i Bjarkøy og Harstad kommuner gi innstilling. Ordførerne og lederne i kontrollutvalgene i de to kommunene gis i oppgave å gjennomføre prosessen med valg av kontrollutvalgssekretariat, herunder å utrede saken og i tilråding til vedtak i saken. Prosessen med valg av kontrollutvalgssekretariat søkes avsluttet innen utgangen av august. Kostnadene ved prosessen søkes avklart så snart som mulig og tatt med som engangskostnader i forbindelse med kommunesammenslåingen. 3. Kontrollutvalgene i de to kommunene gis i oppgave å gjennomføre prosessen med valg av revisjonsordning/revisor i nye Harstad kommune, herunder utrede saken og gi innstilling til vedtak. Saken legges fram for kommunestyrene i Bjarkøy og Harstad kommuner for avgjørelse. Prosessen med valg av revisjonsordning søkes avsluttet innen utgangen av november. Kostnadene ved prosessen søkes avklart så snart som mulig og tatt med som engangskostnad i forbindelse med kommunesammenslåingen. PS 12/67 Suppleringsvalg - Harstad kommunale boligstiftelse Jan Dag Stenhaug ble valgt i Kommunestyremøte , til erstatning for Morten Hansen som er sluttet i Harstad kommune. Vedtak / Innstilling Kommunestyret : PS 12/68 Forslag til jordskiftedommere Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 21

22 Kvinner: 1. Hjørdis Kulseng 2 Elisabeth-Marie Bergan 3. Vivi-Ann Sandnes Eggum 4. Grethe Johnsen 5. Merete Lyngen 6. Anne Helen Madsen 7. Jorunn Bekkvik Nordahl 8. Jorunn Sande Karlsen 9. Elin Hansen Vik Menn: 1. Esben Eriksen 2. Peder Arvid Johnsen 3. Per Kristian Killengreen 4. Håkon Kristiansen 5. Arild Kulseng-Hansen 6. Andreas Nikolai Lund 7. Birger Theodorsen 8. Harald K. Rafhaelsen 9. Annar Schjølberg PS 12/69 Valg av nytt medlem styret i Grottebadet Det skal velges nytt styremedlem i styret til Grottebadet etter Andreas Isachsen, H. Valgkomiteen v/leder foreslo Øivind Skjevling H. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret velger Øivind Skjevling, H, som medlem i styret til Grottebadet PS 12/70 Sikre norsk matproduksjon - Uttalelse fra Harstad kommunestyre Kommunestyret vedtok følgende enstemmig uttalelse: Harstad kommune har et aktivt og variert næringsliv, og landbruket og landbruksrelatert virksomhet er en viktig del av dette. For kommunen er det av stor betydning at landbruket fortsatt kan utvikle seg i positiv retning. Målsettingen om økt matproduksjon i hele landet, som Stortinget har gitt i den nye landbruksmeldingen, er et viktig signal til kommunen. Harstad kommunestyre er derfor svært bekymret over den situasjon som har oppstått i årets jordbruksforhandlinger, med brudd mellom regjeringen og faglagene. 22

23 Harstad kommunestyre registrerer at i 2011 utgjorde støtten til landbruket 1,7 % av statsbudsjettet, mot 8 % i Målt mot levestandard og forbruksnivå er norske matpriser blant de laveste i verden. Dette er resultat av målrettet effektiviseringsarbeid over mange tiår. Harstad kommunestyre finner det ikke urimelig at en del av denne gevinsten tilfaller norske bønder. 12. april i år vedtok Stortinget Meld. St. 9 ( ) Velkommen til bords. Stortinget har med dette vedtatt ambisiøse mål om økt matproduksjon over hele landet. Meldingen inneholder imidlertid lite om hvilke virkemidler som må t il for å nå disse målene. Harstad kommunestyre ber derfor Stortinget om å følge opp sine tidligere vedtak å peke på hvilke virkemidler som må settes inn for å nå de ambisiøse målene i landbruksmeldingen. I Troms fylke er det en svært negativ utvikling i så vel antall bønder som produsert volum. Harstad kommunestyre mener derfor at det i vårt fylke er behov for ekstraordinære tiltak dersom den negative utviklingen skal snus til optimisme og økt produksjon. PS 12/71 Sommeråpen fødeavdeling ved UNN Harstad - Uttalelse fra Harstad kommunestyre Kommunestyret vedtok følgende enstemmig uttalelse: UNN Harstad har som mål å være et fullverdig lokalsykehustilbud for befolkningen i Sør-Troms; noe som innbefatter generell kirurgi og indremedisin, AMK-sentral og akuttmottak, gynekologisk tilbud og fødetilbud, samt tilbud innen fysikalsk medisin og rehabilitering. UNN har for sommeren 2012 vedtatt å stenge fødeavdelingen for fire uker, og begrunner dette med for få faste gynekologer, at man ikke har greid å skaffe kompetente vikarer og altså derav med forsvarlighetshensyn for de fødende. Dette rammer ca. 40 fødende kvinner i det aktuelle tidsrommet, ammende kvinner med behov for ekstra oppfølging, i tillegg til den generelle aktiviteten ved den gynekologiske seksjonen ved UNN Harstad. Ansvar og beslutningsmyndighet i denne saken ligger hos helseforetaket. Som lokalpolitikere med våre innbyggernes beste for øyet, med roller som talsmenn og ombudsmenn, bør vi imidlertid synliggjøre vår holdning i dette spørsmålet. Det foreslås derfor at Harstad kommunestyre vedtar følgende uttalelse, som oversendes UNN: Harstad kommunestyre ønsker et godt og nært føde- og barseltilbud for våre innbyggere, og krever sommeråpen fødeavdeling ved UNN Harstad både i 2012 og i årene framover. Harstad kommunestyre er kjent med helsetilsynets forsvarlighetskrav, og er også opptatt av at UNN sikrer et faglig forsvarlig tilbud. Harstad kommunestyre oppfatter likevel at det er mulig å tilfredsstille helsetilsynets krav ved å benytte seg av de vikarbyråene som UNN har benyttet tidligere, og at dette og andre grep kunne og burde vært gjort i tidlig fase for å forhindre sommerstengt avdeling. 23

24 24

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.06.2011 Tidspunkt: 12:00 13:00 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 84 Til saksnr. 87 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Redigert Møtebok

HARSTAD KOMMUNE. Redigert Møtebok HARSTAD KOMMUNE Redigert Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtedato: 10.04.2012 Tidspunkt: 12:00 13:50 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 27 Til saksnr. 34 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.11.2011 Tidspunkt: 12:00 13:20 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 119 Til saksnr.

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.11.2011 Tidspunkt: 12:00 13:20 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 119 Til saksnr. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.11.2011 Tidspunkt: 12:00 13:20 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 119 Til saksnr. 125 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 29.09.2011 Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Redigert Møtebok

HARSTAD KOMMUNE. Redigert Møtebok HARSTAD KOMMUNE Redigert Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.05.2012 Tidspunkt: 12:00 15:00 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 35 Til saksnr. 45 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.07.2011 Tidspunkt: 12:00 13:50 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 88 Til saksnr. 93 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 06.10.2011 Tidspunkt: 13:00 14:00 Møtested: Rådhus IA, Kantina Fra saksnr: 114 Til saksnr. 119 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte: 35 av

Detaljer

Søknad om skjenkebevilling - Dattera til Larsen

Søknad om skjenkebevilling - Dattera til Larsen LOPPA KOMMUNE S entraladmini strasj onen Saksframlegg Dato: Arkivref: 28.08.2014 201416rr-01 u63 Solbjørg Irene Jensen solbj org j ensen@loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg 29114 36114 Levekårsutvalget Kommunestyre

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Kommunestyresal, Loppa Rådhus Dato: 25.11.2014 Tid: 09:00.14:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ståle Sæther Leder

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Valgkomiteen Møtedato: Tidspunkt: 12:00 14:20 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Fra saksnr: 10 Til saksnr.

Møtebok. Utvalg: Valgkomiteen Møtedato: Tidspunkt: 12:00 14:20 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Fra saksnr: 10 Til saksnr. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Valgkomiteen Møtedato: 20.10.2015 Tidspunkt: 12:00 14:20 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Fra saksnr: 10 Til saksnr. 19 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer

DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret

DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret 08.12.16 Kap 1. Generelle bestemmelser 1 Bevillingsreglementet til Bø kommune skal bidra til å oppfylle alkohollovens formål om å begrense

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.01.2012 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Tom Kristian

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Redigert Møtebok

HARSTAD KOMMUNE. Redigert Møtebok HARSTAD KOMMUNE Redigert Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02. Tidspunkt: 12:00 13:10 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 18 Til saksnr. 26 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Loppa kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Sakene: 021/06-032/06 Dato: 22.09.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:00

Loppa kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Sakene: 021/06-032/06 Dato: 22.09.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:00 Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Sakene: 021/06-032/06 Dato: 22.09.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: Arne Dag Isaksen, Marie Pedersen,

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Valgkomiteen Møtedato: 17.01.2012 Tidspunkt: 14:00 15:15 Møtested: Harstad Rådhus, Kantina Fra saksnr: 1 Til saksnr. 1 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte: 8 av 8

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.04.2005 Utsatt til 2.5.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER:

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.06.2015 Møtested: Rådhus IA Telefonmøte Tidspunkt: 09:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 4/2016 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.05.2016 Tid: Fra kl.: 16:00 til kl.: 17:40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Terje Wikstrøm, AP Varaordfører

Detaljer

Søknad om skjenkebevitting - Øksfjord Sjøfiske AS

Søknad om skjenkebevitting - Øksfjord Sjøfiske AS LOPPA KOMMUNE S entraladmini strasj onen Saksframlegg Dato: Arkivref: 28.08.2014 20141390-0 I u63 Solbjørg Irene Jensen solbj org j ensen@loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg 281r4 3sl14 Levekårsutvalget Kommunestyre

Detaljer

Møtebok. Protokollunderskrift: Lisa Reppen Halseth, AP, og Torleif Johnsen, FRP, ble enstemmig valgt til å skrive under protokollen.

Møtebok. Protokollunderskrift: Lisa Reppen Halseth, AP, og Torleif Johnsen, FRP, ble enstemmig valgt til å skrive under protokollen. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 16.01.2012 Tidspunkt: 12:00 14:10 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Fra saksnr: 1 Til saksnr. 2 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Alkoholpolitiske retningslinjer for 2012-2016 INNHOLD 1. Mål for Balsfjord kommunes alkoholpolitikk 2. Alminnelige bestemmelser 2.1 Definisjon av alkoholholdige drikker 2.2

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus - kommunestyresalen, Dato: 31.10.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Berit Hågensen

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.03.2014 Tid: 16:00 19:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ronny Holm Leder AP Berit Hågensen

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: kommunestyreslaen, Hammerfest rådhus Dato: 26.09.2011 Tid: 09:00 13:50 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Bente Orvik Medlem SV Håkon Rønbeck

Detaljer

Loppa kommune Møteprotokoll

Loppa kommune Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskap Kommunestyresalen, Loppa Rådhus Dato: 23.08.2016 Tid: 10:00-11:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Steinar Halvorsen Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtedato: 21.05.2015 Tidspunkt: 12:00 12.50 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Grete Bækken Mollan Varaordfører AP Anita

Detaljer

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 RANDABERG KOMMUNE GYLDIGE FRA 1.4.2012 OG VEDTATT I KOMMUNESTYRET 16.02.2012 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

Alkoholpolitiske. retningslinjer. Randaberg kommune. Retningslinjer for alkoholpolitikken. bevillingsperioden 1. april 2008 31. mars 2012.

Alkoholpolitiske. retningslinjer. Randaberg kommune. Retningslinjer for alkoholpolitikken. bevillingsperioden 1. april 2008 31. mars 2012. Randaberg kommune Retningslinjer for alkoholpolitikken. bevillingsperioden 1. april 2008 31. mars 2012. retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Randaberg kommune Foto: Anne Lise Norheim Retningslinjer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 25.06.04 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): AP: Roger Hansen,

Detaljer

Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune.

Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune. Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune. Bakgrunn. Etter Alkohollovens 1-7d skal kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen angir de alkoholpolitiske hovedmål og delmål

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2015 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 10:10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria Aksberg

Detaljer

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vår ref. 08/651-6682/08 MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR 2012 2016 MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vedtatt av kommunestyret 21.juni 2012 under sak nr. 62/12 Postadresse

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden 01.03.08 30.06.12. Kap. 1 Alminnelige bestemmelser. 1. 1. Alkoholpolitiske retningslinjer inngår som en del av Kongsvinger kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Komite Levekår F-salen, Rådhuset Møtedato: 27.09.2016 Tidspunkt: 13:00-15:00 Møteprotokoll Fra sak: PS 61/16 Til sak: PS 65/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Møtested: Formannskapsalen Møtedato: Tid:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Møtested: Formannskapsalen Møtedato: Tid: Kragerø kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det møtte følgende 9 representanter: Faste medlemmer: Henning

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Med retningslinjer for Meløy kommunes bevillingspolitikk Vedtatt av kommunestyret 31. mars 2016 i sak 19/16 Innhold 1. Planområde... 3 2. Målsetting... 3 3. Bevillingsperiode...

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 3/2016 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 14.04.2016 klokka 09:00 på kommunestyresalen på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 04.08.2015 Møtested: Rådhus IA Formannskapssalen Tidspunkt: 13:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Jens Betsi - rådmann Marita Jakola Skansen - kontorsjef Gøril Samuelsen - møtesekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Jens Betsi - rådmann Marita Jakola Skansen - kontorsjef Gøril Samuelsen - møtesekretær Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Bystyresalen Møtedato: 02.05.2013 Fra kl. 09.00 Til kl. 13.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer RANDABERG KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 2016-2020 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 22.06.2016 RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retningslinjer 2016-2020 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE (Etter lov om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholloven) av 2. Juni 1989 nr. 27.) Vedtatt i Kommunestyrets møte

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.06.2015 Tidspunkt: 13:00-1340 Møtested: Rådhus IA Formannskapssalen Fra saksnr: 61 Til saksnr.

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.06.2015 Tidspunkt: 13:00-1340 Møtested: Rådhus IA Formannskapssalen Fra saksnr: 61 Til saksnr. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.06.2015 Tidspunkt: 13:00-1340 Møtested: Rådhus IA Formannskapssalen Fra saksnr: 61 Til saksnr. 75 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Møtedato: 10.06.2015 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 17/15 Til saknr.: 24/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Bjørn Iversen Ordfører(s)

Bjørn Iversen Ordfører(s) Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 03.05.2016 OBS tirsdag Tid:

Detaljer

Møtebok. Leder ønsket velkommen til møtet hvor det skal behandles saker fra nr

Møtebok. Leder ønsket velkommen til møtet hvor det skal behandles saker fra nr HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 19.11.2014 Tidspunkt: 12:00 15:30 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Fra saksnr: 19 Til saksnr. 22 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtedato: 17.01.2012 Tidspunkt: 12:00 13:50 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 1 Til saksnr. 12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms.

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms Innhold: Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. 1. Forskriften regulerer 2. Åpningstider

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg Møtested: Herredshuset Møtedato: 06.05.2008 Tid: 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Harald Frorud, Torgunn S Sollid, Cecile Agnalt,

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 22.03.2010 Tid: 09:00 12: 45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestsyresalen Dato: 07.05.2012 Tid: 09:00 13:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ronny Holm Leder AP Berit Hågensen

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00 Tilleggspapirer Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SCANDIC STAVANGER CITY, REIDAR BERGES GATE 9 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SCANDIC STAVANGER CITY, REIDAR BERGES GATE 9 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HASB-14/249-10 30624/14 15.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / Stavanger formannskap

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus Møtedato: 07.06.2012 Tid: 08:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina på rådhuset Møtedato: 26.05.04 Tid: 10.

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina på rådhuset Møtedato: 26.05.04 Tid: 10. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina på rådhuset Møtedato: 26.05.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Levin Mikkelsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.04.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. Av 9 medlemmer møtte 9 medregnet møtende vararepresentanter. SAKLISTE

VEDTAKSPROTOKOLL. Av 9 medlemmer møtte 9 medregnet møtende vararepresentanter. SAKLISTE EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet 02.05.12/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Erik Mogens Unaas Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen, rådhuset Dato: 26.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP

Detaljer

Merknader: Det var ingen merknader til innkallingen.

Merknader: Det var ingen merknader til innkallingen. Eide kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 24.05.2012 Eide formannskap Tidspunkt: 08:30 11:05 Formannskapssalen, Eide rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Egil Karstein

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, møterom 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 19.03.2012 Tidspunkt: 13:30-14:00

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, møterom 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 19.03.2012 Tidspunkt: 13:30-14:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, møterom 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 19.03.2012 Tidspunkt: 13:30-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune 2016-2020 Innhold: 1. Generelt 2. Skjenkebevilling 3. Tidsbegrensning for skjenking av alkohol 4. Salgsbevilling 5. Ansvar og myndighet 6. Andre forhold

Detaljer

PROTOKOLL. Med bakgrunn i reglementets pkt. 2.11.3, ble det gitt anledning til bruk av åpen talerstol. Ingen benyttet denne.

PROTOKOLL. Med bakgrunn i reglementets pkt. 2.11.3, ble det gitt anledning til bruk av åpen talerstol. Ingen benyttet denne. SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 07.06.2012 Tilstede: Arbeiderpartiet: Paul Dahlø Jan-Eirik Nordahl May-Tove Grytnes Stein-Morten Gulbrandsen Tor Ivar Olsen Høyre: Ole G Koch

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 30.08.2017 Tid: 09:00 11:00 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Leder AP Tom-Kristian Tommen

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNESTYRET

PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNESTYRET PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNESTYRET Møtedato/sted 12.10.2011 - Kommunestyresalen, Kulturhuset, fra kl. 18.30 til kl. 19.00. Møteleder Ordfører Peder Harlem Møteinnkalling Innkalling med saksframlegg sendt

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.10.2007 Tidspunkt: 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.10.2007 Tidspunkt: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.10.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Leder Hanne Husvik, nestleder Tor Ivar Heggelund,

Detaljer

Fellestjenester / Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Siv Hansen, tlf.

Fellestjenester / Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Siv Hansen, tlf. Rennesøy kommune 1 av 1 Vår dato Vår referanse Fellestjenester 28.06.2016 15/01162-24 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Siv Hansen, tlf. Rogaland Brann og Redning IKS Jærveien 107 4318 SANDNES

Detaljer

KOLIBRI RESTAURANT AS - KLAGE PÅ AVSLAG VEDR. SØKNAD OM UTVIDET SKJENKETID

KOLIBRI RESTAURANT AS - KLAGE PÅ AVSLAG VEDR. SØKNAD OM UTVIDET SKJENKETID Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 24.07.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial Ås kommune Møtetid: 08.04.2015 kl. 18:30 20:00 Sted: NAV-Ås, Moerveien 2 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Anne Odenmarck

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 02.06.2014 Tid: 09:00 11:55 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Tom

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Rissa Formannskap Møtested: Blåheia, Rissa Rådhus Dato: Tid: 09:00-12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Rissa Formannskap Møtested: Blåheia, Rissa Rådhus Dato: Tid: 09:00-12:00 Møteprotokoll Utvalg: Rissa Formannskap Møtested: Blåheia, Rissa Rådhus Dato: 24.11.2016 Tid: 09:00-12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ove Vollan Leder RI-HØ Liv Darell Nestleder

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Lesja kommune

Alkoholpolitisk handlingsplan for Lesja kommune Alkoholpolitisk handlingsplan for Lesja kommune 2016-2020 Kommunestyrets vedtak K-sak 68/16 08.09.2016 1 Innholdsfortegnelse MÅL:.2 GENERELLE RETNINGSLINJER:. 3 Delegasjon:.. 4 Bevillingsgebyr:.. 4 Definisjoner:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 26.04.12/TOA Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 47/12 12/36 286 KIWI 543 MYSEN - SALGSBEVILLING

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskap

Møteprotokoll for Formannskap EIDSBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskap Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 15:00 Til stede Medlemmer: Berit Langenes Mysen, Erik M. Unaas, Inger Lise Floeng, Jan Fredrik

Detaljer

Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST. Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST. Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol INNHOLD 1 Forskriften regulerer 2 Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 3 Salgstider for salg av øl 4 Åpningstider

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Roan - Hovedutvalg for helse, sosial, oppvekst og kultur Møtested: Roan kommunehus Roanstua Møtedato:

Møteinnkalling. Utvalg: Roan - Hovedutvalg for helse, sosial, oppvekst og kultur Møtested: Roan kommunehus Roanstua Møtedato: Møteinnkalling Utvalg: Roan - Hovedutvalg for helse, sosial, oppvekst og kultur Møtested: Roan kommunehus Roanstua Møtedato: 23.08.2016 Tid: 19:00 Forfall meldes til kommunens sentralbord på telefon 72

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtedato: 29.05.2012 Tidspunkt: 12:00 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 46 Til saksnr. 63 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte: 7 av

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus (dato endret), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus (dato endret), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus (dato endret), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen

Detaljer

SOMMERFULLMAKT TIL ORDFØRER OG VARAORDFØRER FOR

SOMMERFULLMAKT TIL ORDFØRER OG VARAORDFØRER FOR Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-13/6982-7 75198/14 11.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 19.08.2014 Stavanger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2016/2160 Klassering: U63/&18 Saksbehandler: Hilde Rones Jensen ETABLERING AV NYTT SERVERINGSTED - TRØNDELAG BARDRIFT AS Trykte

Detaljer

PROTOKOLL. Møtets varighet; kl 09.00 12.00 Utvalget fikk omvisning på Sørreisa Omsorgssenter i etterkant av møtet. SAKSLISTE

PROTOKOLL. Møtets varighet; kl 09.00 12.00 Utvalget fikk omvisning på Sørreisa Omsorgssenter i etterkant av møtet. SAKSLISTE SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Helse- og sosialutvalget Møtedato: 04.05.2012 Tilstede: Ole G. Koch H Evy Nordby AP Tor Ivar Olsen AP Hanne Fredriksen Saml Erlend Dårflot Olsen Saml * Fra adm: Ann Kristin

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Komite Levekår F-salen, Rådhuset Møtedato: 25.10.2016 Tidspunkt: 13:00-16:00 Møteprotokoll Fra sak: PS 66/16 Til sak: PS 72/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Vangen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Vangen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristin Vangen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial Ås kommune Møtetid: 24.09.2014 kl. 18:30 20:05 Sted: Moer sykehjem MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Anne Odenmarck (Ap),

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 18.06.15 30.06.16. Redigerte retningslinjer vedtatt i kommunestyret 18.06.15 sak 051/15 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser...

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Ann-Brith Jensen Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Ann-Brith Jensen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.08.2008 Tidspunkt: 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 1/2008 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte mandag den 18.02.2008 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Harald Bredesen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg Møtedato: 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg Møtedato: 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg : 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Hvaler ungdomsskole Dato: 19.06.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Merete Pedersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2012 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.08.2011 Tidspunkt: 12:00 14:30 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 95 Til saksnr. 100 Av utvalgets medlemmer møtte: 7 av 9 Følgende

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Rådhus 1 B, møterom bygg og eiendomstjenesten, 4. etasje Møtedato: 21.2.

HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Rådhus 1 B, møterom bygg og eiendomstjenesten, 4. etasje Møtedato: 21.2. HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhus 1 B, møterom bygg og eiendomstjenesten, 4. etasje Møtedato: 21.2.2017 Varighet: 9.00 11.50 Møteleder: Mai Britt Lindstrøm Sekretær: Tage

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE Møtested: Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): * tilstede: (autokorr.) Behandlede saker:

Detaljer

60/08 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER

60/08 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 60/08 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 2008-2012 Kommunestyret behandlet i møte 23.04.2008 Kommunestyret vedtak: Følgende alkoholpolitiske retningslinjer gjelder fra 1. juli 2008 Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

Møtebok. Saker/dokumenter lagt på bordet: Kopi av brev av fra Norges vassdrags- og energidirektorat vedr gnr/bnr 89/6 Kasfjord.

Møtebok. Saker/dokumenter lagt på bordet: Kopi av brev av fra Norges vassdrags- og energidirektorat vedr gnr/bnr 89/6 Kasfjord. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Planutvalget Møtedato: 01.02.2012 Tidspunkt: 13:15 14:30 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Fra saksnr: 1 Til saksnr. 6 Befaring kl 12:00: Venusveien 8 Av utvalgets

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2016/966 Klassering: U63/&18 Saksbehandler: Johanne Rossebø SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - OX STEAK HOUSE STEINKJER

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 04.02.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/13-014/13 Møte nr: 1/2013 Til kl. 13:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Einar

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Kommunestyrets vedtak (Ksak 002/16) 02.02.2016 Innholdsfortegnelse... 1 MÅLSETTINGER:... 3 GENERELLE RETNINGSLINJER:... 4 Delegasjon:... 5 Bevillingsgebyr:... 5

Detaljer