HARSTAD KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tidspunkt: 13:00 Møtested: Rådhus IA, Kantina Fra saksnr: 58 Til saksnr.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HARSTAD KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 24.05.2012 Tidspunkt: 13:00 Møtested: Rådhus IA, Kantina Fra saksnr: 58 Til saksnr."

Transkript

1 HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tidspunkt: 13:00 Møtested: Rådhus IA, Kantina Fra saksnr: 58 Til saksnr. 68 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte: 35 av 35 Følgende medlemmer/varamedlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Marianne Bremnes Ordfører AP Halvar Hansen Gruppeleder AP Kjetil Bjørkelund Medlem AP Trond Henningsen Medlem AP Lisa Reppen Halseth Medlem AP Elsa Floer Medlem AP Bjørnar Benjaminsen Medlem AP Knut Steen Henriksen Varamedl AP Frank Eilertsen Varamedl AP Ove Holand Varamedl AP Hanne Simonsen Iversen Gruppel FRP Finn Ero Bustadmo Medlem FRP Jostein A Rasmussen Medlem FRP Charlotte M Espejord Medlem FRP Rolf Fredrik Bendiksen Medlem FRP Svein Erik Saue Medlem FRP Benedikte Bottolfsen Medlem FRP Torleif Johnsen Medlem FRP Roger Olaf Søfting Medlem FRP Svein-Kåre Nilssen Medlem FRP Mary Kaarby Danielsen Medlem FRP Kjell Ove K Karlsen Varamedl FRP Helge Eriksen Medlem H Johannes Utvåg Medlem H Håvard Solhaug Medlem H Gro Hilde Dagsvold Varamedl H Johanne Pedersen Varamedl H Anne Margrete Eneberg Medlem SP Tordis Lunde Sæter Varamedl SP Arild Kulseng-Hansen Varamedl SP Jan Fjellstad Medlem V Maria Serafia Fjellstad Gruppel V Synnøve Jørgensen Gruppel SV Per Pedersen Gruppel KRF Kirsten Evjen Gruppel RØDT Forfall: Barbro Lill Hætta Medlem AP Stig Rune Gudmundsen Medlem AP Jan Henrik Elvheim Medlem AP Espen Ludviksen Medlem FRP Hege Fredheim-Kildal Gruppel H Rune Stenstrøm Medlem H Astrid Nygård Gruppel SP 1

2 Reidulf Solbakken Medlem SP Til stede fra administrasjonen: Hugo Thode Hansen Brynjulf S Hansen Henry Andersen Rådmann Ass rådm Ass rådm Diverse merknader: Side 3 Marianne K. Bremnes Ordfører Hugo Thode Hansen sekretær Johanne Pedersen Arild Kulseng-Hansen 2

3 Rådmannen orienterte om streiken og konsekvenser for Harstad kommune. Møtet ble satt med 35 av 35 møtende medlemmer. Ordfører orienterte om at interpellasjonen ang. kommunens arbedsgiveransvar fra Kirsten Evjen og interpellasjon om Folkeparken trivsel fra Synnøve Jørgensen vil bli behandlet på neste møte. Synnøve Jørgensen, SV, etterlyste orientering om fattigdomsbekjempelse i Harstad kommune og situasjonen i helse- og omsorgssektoren. Ordføreren lovet redegjørelse for dette i junimøtet. Ordføreren la fram to uttalelser som ble vedtatt enstemmig. Disse ble behandlet som sak 70 og 71. Møtet ble satt og innkalling og saksliste godkjent. Ordføreren orienterte om at Osvald Ludviksen vil bli erstattet av Benedikte Bottolfsen som kandidat til styret i Hålogaland Kraft HLK. Dette for å oppnå en tilfredsstillende kjønnskvotering. Endringen er i overensstemmelse med FRPs gruppe. Protokollunderskrift: Johanne Pedersen, H, og Arild Kulseng-Hansen ble enstemmig valgt å undertegne protokollen. FO 12/7 Interpellasjon fra Johnny Kristiansen, SV - Lærlinger hos Harstad kommune Interpellanten leste opp interpellasjonen med følgende: Norske kommuner tar ikke imot nok lærlinger. Det offentlige går på ingen måte foran og viser veg her. Nasjonalt var kun 17 % av lærekontraktene i fjor i kommunal sektor. Den politisk styrte kommunale sektoren er altså dårligst i å ta inn lærlinger. Helsefagelevene sliter aller mest med å få læreplasser. Samtidig trengs det innen 2030 over nye årsverk innen denne sektoren. Morgendagens arbeidsliv og spesielt helsevesenet av avhengig av at kommunene skjerper seg. Holdningene blant kommunale ledere og politikere må endres. Fra å se på lærlingene som en utgiftspost må man se på dette arbeidet som ei nødvendig investering i vår felles framtid. Svært mange av kommunens egne skoleelever som tar fagopplæring får ikke læreplass og dermed muligheten til å fullføre fagutdanninga si. I Troms fylkeskommunale sine egne oversikter de senere år kommer skoleregion Sør- 3

4 Troms ut som dårligst i klassen. Her er det størst misforhold mellom antall skoleplasser innen yrkesfag og antall læreplasser. M.a.o. her er frafallet innen yrkesfag størst, og lekkasjen av unge mennesker til andre regioner størst. Spørsmål: Hva er egentlig situasjonen i Harstad kommune? Hvordan er forholdet mellom de som ønsker læreplass og de som får det? Hvor mange lærlinger har Harstad kommune pr dags dato; hvordan fordeler disse seg på de ulike programområdene innen videregående opplæring og hvem har det overordnede ansvaret for dette arbeidet i kommunen? Hva vil Ordføreren gjøre for å bedre situasjonen? Johnny Kristiansen, SV Ordføreren besvarte med følgende: Lærlingeordningen er en utmerket og lønnsom måte å rekruttere fagkompetanse på, og dette er også en viktig ressurs i rekrutteringen til mange yrker. Det er viktig at kommunen har en aktiv og god lærlingeordning. Harstad kommune har meldt seg inn i Kommunenes opplæringskontor (KomOpp), nettopp for å ha god faglig oppfølging av lærlingeordningen og god fokus på rekruttering. Det er også viktig at også kommunen støtter opp fagutdanningen i videregående skoler i regionen og gjennom samarbeid får til gode rutiner for utplassering av elever. Dette kan også bidra til at flere søker utdanning innen disse viktige fagene. Har man nok lærlingeplasser vil også intensjonen med fagutdanningene i videregående skole oppfylles, og vi vil unngå at mange unge ser seg nødt til å ta mer teori fordi de ikke får lærlingeplass. Dette er med på å gi høyt frafall i videregående skole. Harstad kommune har pr i dag 12 lærlinger inne. Av disse er det 6 barne- og ungdomsarbeidere og 6 helse- og omsorgsfagarbeidere. Netto kostnad for en lærling gjennom hele lærlingeperioden er ca ,-, men når vi vet at dette er et viktig ledd i rekrutteringen til viktige yrker, så er ikke kostnaden så stor i det lange løp. Vi har langt flere yrkesgrupper som kommer innenfor lærlingeordningen enn barne- og ungdomsarbeidere og helse- og omsorgsarbeidere, og Harstad kommune kunne hatt langt flere yrkesgrupper representert. Når det er sagt, så bør også bedriftene oppmuntres til å ta inn lærlinger. Statoil er et eksempel til etterfølgelse, de tar inn mange lærlinger, og de sier også at de kan ta inn lærlinger på yrker som man kanskje ikke tenker over kan være en det av deres virksomhet. De trenger også for eksempel rørlegger-, snekker- og elektrikerlærlinger på sine plattformer. Og det finnes helt sikkert flere slike bedrifter. Det overordnede ansvaret for lærlinger ligger hos Personal- og Organisasjonsenheten. Hver lærling har en faglig leder innen det fagfeltet, i tillegg har lærlinger en veileder i avdelingen der de jobber. Harstad kommune har i år 22 søker til lærlingestillingene. Fra KomOpp er det kommet inn 16 søknader til barn og ungdomsarbeider, og av disse har 9 stk også søkt Harstad kommune. Det er også kommet fra KomOpp 14 søknader for helseog omsorgsarbeider, 5 av disse har også søkt direkte til Harstad kommune. Så totalt er det kommet inn 38 lærlingesøknader 4

5 KS har oppfordret kommunene til å ta inn en lærling pr 1000 innbygger. Og jeg har derfor lyst til å fremme følgende forslag: Kommunestyret vedtar som målsetting å øke antall læreplasser i kommunen til 24 plasser i løpet av en periode på 3 år. Kostnader i tilknytting til økt antall lærlinger finansieres gjennom andel statlig tilskudd og av verdiskaping for den enkelte læreplass. Eventuelle merkostnader dekkes ved senere års behandling av budsjett. Forslaget fra ordføreren ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret vedtar som målsetting å øke antall læreplasser i kommunen til 24 plasser i løpet av en periode på 3 år. Kostnader i tilknytting til økt antall lærlinger finansieres gjennom andel statlig tilskudd og av verdiskaping for den enkelte læreplass. Eventuelle merkostnader dekkes ved senere års behandling av budsjett. FO 12/8 Interpellasjon fra Kirsten Evjen, RØDT - Kostnader med å flytte elever Interpellanten leste opp interpellasjonen med følgende: Et av de mest omdiskuterte problemene med såkalte spareprosesser at offentligheten aldri får vite hva som faktisk ble spart. Vår erfaring fra sparinger uten tall er at alle regnestykker har vært ufullstendige. Dette problemet var ofte diskutert i valgkampen for nesten ett år siden. Svaret fra administrasjonen var alltid det samme: Dette er altfor komplekst til å kunne gi et eksakt svar. Alternativt kunne svaret være at prosessen var evaluert internt i kommunen, og man var tilfreds. Så kom 26. januar, og vi ble lovt i møtet at regnskapet for sparingen i denne tsunamien for skole-harstad skulle legges fram i sin fulle bredde, og snart. Senest i siste møte i oppvekstutvalget ble reelle tall for sparing etterlyst. Til vår forundring lød svaret at dette var lett å påvise. Derfor krever vi nå å få framlagt fra ordføreren alle kostnader med bytte av elevflokker mellom Hagebyen og Harstad skoler, i håndterlige og sammenlignbare former. Denne oversikten må inneholde alle faktorene: Hva kostet skolene med normal drift pr 1.5.? Hva blir kostnadene med normal drift på hver av skolene 1.9.? Hva skal bygges om på hver av skolene, og hva blir kostnadene? Hvor mange elever skal busses mellom skolene, og hva blir kostnadene? Hva er forventet stigning i sykefravær for personalet, hvilke kostnader vil det føre med seg, med bruk av vikarer? Vi som skoleeiere har forsømt å ta debatten om innholdet i skolene våre, og det var den som sto for tur nå. Når kan det pedagogiske personalet i kommunen vente seg at deres fagområde settes på dagsordenen? Ordføreren besvarte interpellasjonen før den ble debattert. 5

6 Innsparing drift ny skolestruktur: Ordføreren viser til sak om 1. tertialrapport I denne saken fremgår de økonomiske konsekvensene fremstilt som reduksjon/endring i stillingsressurser på hver enkelt skole og samlet for alle skolene. Antall stillingsressurser pedagoger er her redusert fra 375 stillinger skoleåret 11/12 til 343 skoleåret 12/13, dvs en reduksjon på 32 stillingshjemler. I kommunestyrets sak om skolestrukturenringer var det anslått innsparingseffekter for enkeltskoler. Disse beregningene er kompliserte i den forstand at flere forhold virker inn. Blant annet gjelder dette endringer av opptaksområder for de ulike skoler og endret gruppe-/klassedeling ved de skolene som opprettholdes. Det vi ser nå er at den beregnede reduksjon som følge av kommunestyrets vedtak om endret skolestruktur oppnås fra og med neste skoleår. Det er meget vanskelig å identifisere enkelteffekter på grunn av endringene henger sammen. Se for øvrig 1. tertialrapport 2012 for utdypende informasjon. Ordføreren viser også til at forventet innsparingsmål om reduksjon i FDV (forvaltning-drift-vedlikehold)-kostnader oppnås og innarbeides i 1. tertialrapport Investering: I sak om 1. tertial er det lagt inn en investering på 5mill kr for nødvendige bygningsmessige tilpasninger. Kapitalkostnader finansieres av vedtatte innsparinger. De tiltak som planlegges i forbindelse med ny skolestruktur er i hovedsak knyttet til Harstad barneskole og Hagebyen skole. Følgende tiltak planlegges: Harstad barneskole: Tilretteleggingstiltak for elever med særskilt behov. Dette vil være tiltak som gjennomføres ved Harstad ungdomsskole og da i gymsalfløyen på skolen. Denne delen av Harstad u-skole har vært og vil være i bruk som gymsal for barneskolen. Hagebyen skole: Flytting av vegger på noen klasserom for å utvide størrelsen på rommene. Det er vurdert at tiltakene for begge skolene vil bli gjennomført innenfor rammen på 5 mill. kr. Det er også meldt inn behov for bedring av parkeringsforholdene ved Bergseng skole. Tiltaket er vurdert som nødvendig uavhengig av endret skolestruktur. Så langt er dette ikke kostnadsberegnet. Skoleskyss: I Agenda rapporten er det forventet økte skysskostnader på kr ,- som følge av strukturendringene. Ytterligere kostnader følger av tilleggspunkt 3 til vedtaket av , hvor barn opp til 12 år skal ha dekket skyss så fremt de har farlig skolevei. Dette vil medføre individuelle vurderinger for hver enkelt som søker om dekket skyss som følge av farlig skolevei. I møte med Fylkeskommunen er det lovet at kommunens økte behov vil bli dekket gjennom rutegående kollektivtransport. Personal: Ordføreren viser til at alle fast ansatte i skolene som ble overtallige etter vedtak om skolenedleggelser har fått tilvist nytt arbeidssted etter vedtatt ny skolestruktur. Ingen fast ansatte mister jobben. Frisk/sykenærvær skoler: Antall

7 Enhet Årsverk Total Total 1. kv. Total 1. kv. Alle skolene 441,9 91,7 91,8 88,1 90,5 90,8 Hele Harstad Kommune 1797,7 89,3 90,2 88,6 89,4 88,0 Generell uro omkring omstilling og endringer vil kunne slå ut begge veier i organisasjonen. På skolesiden synes fraværet stabilisert og usikkerhet ifh til fast tilsatte spesielt og deres fremtid mvh 1. august er nå kjent blant ansatte. Det forhold at strukturen er bestemt og at ingen fast ansatte mister jobben, vil skape ro og trolig virke inn positivt på frisknærværet. Ordfører har ingen forventning om økt sykefravær i Harstadskolene. Det blir viktig å følge sykefraværsstatistikken nøye videre for evt. Å avdekke negativ utvikling, samt å holde sterkt fokus på sykefraværsreduserende tiltak i enhetene. Faglig utvikling: Ordfører viser til vedtatt Virksomhetsplan med faglige resultatmål for skole vedtatt av kommunestyret. Her skisseres mål for ønsket utvikling om elevers faglige og sosiale resultater. Videre er kompetanse- og rekrutteringsstrategier rettet mot ansatte lærere beskrevet, også i forhold til interkommunalt samarbeid. Andre viktige faglige mål er knyttet til IKT utvikling i skolene og oppfølging av kommunestyrets vedtatte oppvekststrategi. Resultatene av vedtatte faglige mål er beskrevet og analysert i kommunens årsrapport 2011 som skal behandles i utvalg for oppvekst og kultur den samt kommunestyret den Her har kommunestyret anledning til å sette skole på dagsorden og analysere resultater. FO 12/9 Spørsmål fra Helge Eriksen, Høyre - Kommunevåpen for den nye kommunen. Helge Eriksen, H, leste opp spørsmålet med følgende: Et flertall i fellesnemnda for sammenslåing av Bjarkøy og Harstad kommuner har vedtatt at Bjarkøy-griffen skal være kommunevåpen for den nye kommunen. Dette har mange i Harstad reagert negativt på. Mitt spørsmål til ordføreren er dette. Vil ordføreren ta initiativ til at denne saken blir drøftet i Harstad kommunestyre? Ordføreren besvarte spørsmålet. PS 12/58 Rusmiddelpoltisk handlingsplan Del I - oppfølging av K-sak 12/44 Frp. v/hanne Simonsen Iversen fremmet følgende forslag: 1. Harstad kommunestyre vedtar Rusmiddelpolitisk handlingsplan del I i samsvar med fremlagte plandokument 7

8 Med følgende endringer: * Kap , pkt. 1b skjenketider skal lyde: Maksimal tid for skjenking av alkoholholdig drikke gruppe 1 og 2 som inneholder over 2,5 og mindre enn 22 volumprosent alkohol øl og vin) settes lik lovens maksimal tidspunkt. (Alkohollovens 4.4) Skjenketiden for alkoholholdig drikke gruppe 3 som inneholder mellom volumprosent alkohold (brennevin) settes lik lovens maksimal tidspunkt (alkohollovens 4.4.) Lukketiden. (som plan). Uteserveringen følger ordinære skjenketider. - Resten 1b som i plan. Forslag fra Per Pedersen, Krf. : Forslag til endring av pkt b. skjenketider, første avsnitt om Maksimal tid for skjenking: b. Skjenketider: Maksimal tid for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 som inneholder over 2,5 og mindre enn 22 volumprosent alkohol (øl og fin): samt ukedag.) Fra kl 1100 til kl 0100 på dager før arbeidsdag (dvs. søndag, mandag, tirsdag, onsdag og torsdag) Fra kl til kl på dager før arbeidsdag (dvs. søndag, mandag, tirsdag, onsdag og torsdag). Fra kl til kl på fredag, lørdag og dag før hellig-/høytidsdag - Mandag og tirsdag i påskeuken (etter palmesøndag) - Under Festspillene i Nord-Norge. - I romjulen f.o.m. 1. juledag t.o.m. nyttårsaften uavhengig av Forslag fra Trond Henningsen, AP: Punkt i handlingsplanen. Overskriften endres til: Manglende omsetningsoppgave for alkohol. Votering: Forslaget fra Trond Henningsen, enstemmig vedtatt. Forslaget fra Frp. Fikk 11 stemmer og falt. Forslaget fra Krf. Ble satt opp mot innstillingen. Innstillingen ble vedtatt med 28 mot 11 stemmer. 1. Harstad kommunestyre vedtar Rusmiddelpolitisk handlingsplan Del I i samsvar med det framlagte plandokument med følgende tillegg/endringer: 8

9 Ungdomsklubbmiljøet i Harstad kommune skal være rusfritt. Dette må videreføres i perioden Pkt Skjenketider siste avsnitt: Bevilling for enkelt anledning gis administrativt kun for inntil tre dager av gangen og det må være et arrangement som knytter deltakerne sammen til en bestemt begivenhet eks. årsfest for korforening, bryllup, bedriftsinternt julebord mv. Enkeltanledning med varighet utover tre dager må behandles politisk, med minimum 6 ukers søknadsfrist. Forslag til endring skjenkebevillinger bevillingsperiode Tilrådnings pkt 9 a) Bevillingsgebyr følger av gjeldende lov og forskrifter. For enkeltanledning i Alkoholloven 1-6, 2.ledd (åpent arrangement) forhåndsbetales kr 1 500,- per skjenkedøgn begrenset oppad til kr 4 000,-, jf forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk kapittel 6. Pkt Manglende omsetningsoppgave for alkohol. 2. Administrasjonen forutsettes, i samsvar med vedtak i K-sak 12/44 å legge fram Rusmiddelpolitisk handlingsplan Del II til politisk behandling høsten Kommunestyret ber om at linker til relevante støttegrupper og tiltak plasseres sentralt på kommunens hjemmeside. Følgende forslag oversendes administrasjonen for utarbeidelse av egen sak: Ordning overgrepsmottak ved Harstad interkommunale legevakt. Administrasjonen pålegges å utrede finansieringsordning for å finansiere Vaktordning som sikrer faglig kvalitet og mulighet for synliggjøring av tilbudet. Rådmannen bes ta kontakt med samarbeid. Kommuner (Harstad interkommunale legevakt) for mulige finansieringsløsninger. PS 12/59 Skjenkebevilgninger - bevillingsperiode Hanne Simonsen Iversen, Frp., stilte spørsmål om egen habilitet. Kommunestyret besluttet at hun er habil. Johannes Utvåg, H, stilte spørsmål om egen habilitet. Kommunestyret besluttet at han er inhabil. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 9

10 1. Harstad kommunestyre vedtar å tildele skjenkebevilling for alkoholholdig drikke i bevillingsperioden til følgende bevillingshavere (skjenkesteder): (1) Egon Harstad AS, (restaurantlokalet samt romservering på hotellrom på Thon hotell Harstad). Org.nr med styrer Eivind Ø. Stavheim og stedfortreder Knut E. Sebulonsen Alkoholgruppe 1, 2 og 3. (2) VIDDA AS, Thon Hotel Harstad, (minibarer og lobbybar) org.nr med styrer Ole Fiske Eidslott , og stedfortreder Kristian B. Rødseth Alkoholgruppe 1, 2 og 3 i lobbybar og alkholgruppe 1 og 2 i minibar. (3) Milano Restaurant AS, (Mona Lisa) org.nr , styrer Ekrem Tokmak og Mohammad Brevik som stedfortreder. Alkoholgruppe 1, 2 og 3. (4) Senterkroa AS v/kanebogen senter, org.nr med styrer Kåre Johansen og stedfortreder Sidsel Rohde Try Alkoholgruppe 1, 2 og 3. (5) Sandtorgholmen Hotell, ( Bryggerestauranten, Storgården 1. etg Finstuer og Malaga vinkjeller.) Alkoholgruppe 1, 2 og 3. Videre uterestaurant Bryggen, Lysthus, minibarbevilling på hotellrom og minigolfbane. Alkoholgruppe 1 og 2. Org.nr , styrer Rolf Trulsen og stedfortreder Alice Busch (6) Galleriet Studenthus, (Ludo Bar og Scene og uteareal), org.nr , styrer Kristine S. Lorentsen og stedfortreder Arild N. Andreassen Alkoholgruppe 1, 2 og 3 innendørs, og alkoholgruppe 1 og 2 utendørs. (7) Mat av Vahl, (avgrenset lokale i Amfi Bertheussenteret) org.nr , Håkon R. Dahl og stedfortreder Daniel Aadahl f Alkoholgruppe 1, 2 og 3. (8) Sør-Troms Museum (kun SS Anna Rogde ), org.nr , styrer Ole J. Furset og stedfortreder Katie Payne Alkoholgruppe 1, 2 og 3. Dersom skipet settes i fast rutefart må statlig bevilling omsøkes. Skjenking av besøkende gjester ved kailigge i andre kommuner krever egen bevilling fra vedkommende kommune. (9) Coor Service Management AS, (Statoilkantina) i Statoilbygget i Medkila, org.nr , styrer Cindy Danielsen (fritatt for krav om stedfortreder). Alkoholgruppe 1, 2 og 3. 10

11 (10)Umami Harstad AS, org.nr , styrer Kim-Håvard Larsen og Astri Helen Simonsen f Adr. Havnegata 23A, 9405 Harstad. Alkoholgruppe 1, 2 og 3. (11)Harstad Restaurantdrift AS (Dolly Dimples-Kanebogen), org.nr , styrer Harjinder S. Gahlla og stedfortreder Johanne Bjørkås Alkoholgruppe 1, 2 og 3. (12)Metzo Drift AS, (bar, cafe) alkoholgruppe 1, 2 og 3, og uteområdet alkoholgruppe 1 og 2., org.nr , styrer Remi Wulff og stedfortreder Sander Markussen For å kunne skjenke alkohol ute må det dokumenteres byggeløyve og samtykke fra grunneier om disponering av grunn / leieavtale for serveringsvirksomhet. (13)Hotel Arcticus AS, (Restaurant, bar m/oppholdsrom, storsalen scene, lillesalen, speilsalen, foaje i 2.etg., lysgården og foaje i 3.etg.) alkoholgruppe 1, 2 og 3 og for minibarbevilling alkoholgruppe 1 og 2. Uteareal mot kai alkoholgruppe 1 og 2. Org.nr , styrer Benny Jakobsen og Mette D. Jørgensen Harstad kommunestyre vedtar å tildele skjenkebevilling for alkoholholdig drikke i bevillingsperioden til følgende bevillingshavere (skjenkesteder): Dersom nødvendig branndokumentasjon blir levert innen og Brannog redningstjenesten finner den tilfredsstillende, gjelder bevillingene til den Dersom branndokumentasjon ikke er levert innen fristen eller blir funnet utilfreds-stillende bortfaller imidlertid bevillingen automatisk den uten ytterligere forhåndsvarsel. (14)Grand Easy Living South AS, (Rica Grand Nordic hotel og Haganbrygga) org. nr , styrer Sverre Chr. Utvåg og stedfortreder Arnt-Ronny Olsen Adr. Strandgata 9, 9404 Harstad. Omfatter lobby, restauranten og selskapslokalene, Grand-salen, Nordic-Hall, møterommene i bygget og restauranten samt Haganbrygga i Nothjellveien, 9403 Harstad. Alkoholgruppe 1, 2 og 3. Minibarbevilling alkoholgruppe 1 og 2. (15)Grand Solutions South AS ( Sjøbua, Grandbaren 2.etg. og Lyst ) alkoholgruppe 1, 2 og 3. (samt uteareal foran Sjøbua og Lyst), alkoholgruppe 1 og 2. Org.nr , styrer Sverre Chr. Utvåg og stedfortreder Arnt-Ronny Olsen f Adr. Strandgata 9, Harstad. (16)Viking Easy Living AS (Hotell F2) org. nr , styrer Sverre Chr.Utvåg og stedfortreder Arnt-Ronny Olsen Adr. Fjordgata 2. Harstad.Alkoholgruppe 1, 2 og 3. Omfatter hotellets fellesarealer herunder lobby, restaurant, selskapslokaler. Minibarbevilling alkoholgruppe 1 og 2. 11

12 (17)Viking Solutions AS ( Gründer, Gründer by night og Nedenom ) alkoholgruppe 1, 2 og , styrer Sverre Chr. Utvåg og stedfortreder Arnt-Ronny Olsen Adr. Fjordgata 2, Harstad. Alkoholgruppe 1, 2 og 3. Søknad om uteservering avslås i påvente av nødvendige offentlige godkjenninger. (18)Kinarestauranten AS, ( Ming Restaurant ), org.nr , styrer Robert Waade og stedfortreder Lin Li Alkoholgruppe 1, 2 og 3. (19)Kaikanten Mat og Catering AS, (gatekjøkken) innendørs og uteservering org.nr , med styrer Pål-Stian Jakobsen og Stedfortreder Inger-Line Hemmingsen Alkoholgruppe 1 og 2. (20)Firma Stein Lind, ( City m/uteservering, Det Sorte Får ), org.nr , styrer Stein Arne F. Lind f og stedfortreder Stein Lind f , alkoholgruppe 1, 2 og 3 innendørs og gruppe 1 og 2 utendørs. (21)Røkenes Gård og gjestehus, org.nr , (Alle innendørs lokaler i 1.etg. og 2.etg. i Hovedhuset og Fjøset, samt utendørs servering i hagen foran Hovedhuset og på tunet foran Fjøset). Styrer Kristian F. Kulseng og stedfortreder Sverre Kulseng f Alkoholgruppe 1, 2 og 3 innendørs og gruppe 1 og 2 utendørs. Adr. Sternesveien , 9402 Harstad. (22)Utheim kro, org.nr , styrer Stein Lind og stedfortreder Sidsel Rohde Try Alkoholgruppe 1, 2 og 3. (23)Grøtavær Brygge AS, org.nr , styrer Trygve Larsen og stedfortreder Inger Nygård Skjenkearealet omfatter Enhetsbygget hhv. peisestue, spisesal, kantinesal, konferanserom og veranda i 1.etg. Adr. Grøtavær Brygge, 9423 Grøtavær. Alkoholgruppe 1, 2 og 3 innendørs og gruppe 1 og 2 utendørs. av MS Skarvhausen: Dersom båten setter i fast rutefart må statlig bevilling omsøkes. Skjenking besøkende gjester ved kailigge i andre kommuner krever egen bevilling fra vedkommende kommune. Alkoholgruppe 1, 2 og 3. (24)Astroja AS ( Nordlændingen ), org.nr , styrer Astri Helen Simonsen og stedfortreder Kim Håvard Larsen Alkoholgruppe 1, 2 og 3. Uteservering alkoholgruppe 1 og 2. (25)Hoelstuen AS, org.nr , (1,2 og 3 etg) styrer Nils A. Geitanger og stedfortreder Siv Anne Sandberg Alkoholgruppe 1, 2 og 3. Uteservering alkoholgruppe 1 og 2. (26)De 4 Roser AS, org.nr , styrer Trond Dahle og stedfortreder Grethe Byberg Alkoholgruppe 1, 2 og 3. Uteservering alkoholgruppe 1 og 2. (27)Hålogaland Pizza AS ( Peppes pizza Harstad ),, org.nr , styrer Anette Jakobsen f og stedfortreder Carina Eliseussen f Alkoholgruppe 1, 2 og 3. 12

13 (28)Hvedings gate 4 AS ( Odd Fellow ), org. nr , styrer Kjell Solheim, f stedfortreder Anny Berntsen, f som stedfortreder. Adr. Hvedings gate nr. 4, 9482 Harstad. Alkoholgruppe 1, 2 og 3. (29)Båt og Motorservice AS (båt), styrer Bjørn Brøndbo f og stedfortreder Roy Nikolaisen f Alkoholgruppe 1 og 2. Adr. Skoleveien 2B, 9407 Harstad. Bevillingen omfatter følgende båter: > MS Blasius, hjemmehørende i Harstad, sertifisert for inntil 22 passasjerer. > MS Harald, hjemmehørende i Harstad, sertifisert for inntil 12 passasjerer. > MS Lucky Lady, hjemmehørende i Harstad, sertifisert for inntil 12 passasjerer. Dersom båtene settes i fast rutefart må statlig bevilling omsøkes. Skjenking av besøkende gjester ved kailigge i andre kommuner krever egen bevilling fra vedkommende kommune. (30)Milano Restaurant AS, (Milano) org.nr , styrer Ekrem Tokmak og Sabah Fares f som stedfortreder. Alkoholgruppe 1, 2 og 3. (31)Harstad Villmarkssenter AS, (Heggenkollen, Lavvo og Gamme). org Styrer Aleksander Larsen og stedfortreder Per Emil Hansen f Før skjenkebevillingen kan tas i bruk må styrer dokumentere bestått kunnskapsprøve for skjenkebevilling og etablererprøven for serveringsvirksomhet. 3. Skjenkebevillingen gjelder i de omsøkte skjenkelokaler som fremgår av innsendte plantegninger og skal utøves iht. Rusmiddelpolitisk Handlingsplan Det gis serverings- og skjenketid for servering av mat/drikke og skjenking av alkohol i gruppe 1 og 2 tidsrommet fra kl til kl på dager før arbeidsdag, dvs. søndag, mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. 5. Det gis serverings- og skjenketid fra kl til kl på fredag, lørdag og dag før hellig-/høytidsdag samt: a. Mandag og tirsdag i påskeuken (etter palmesøndag) b. Under Festspillene i Nord-Norge c. I romjulen f.o.m. 1. juledag t.o.m. nyttårsaften uavhengig av ukedag. 6. Skjenketiden for alkoholgruppe 3 starter ikke før kl alle dager hvor skjenking ellers er tillatt. 7. Konsumtiden utløper 30 minutter etter endt skjenketid. 8. Styrerne og stedfortrederne ovenfor godkjennes iht. Alkoholloven 1-7c (vandel) 9. For skjenkebevillingen gjelder også følgende: 13

14 a. Bevillingsgebyr følger av gjeldende lov og forskrifter. For enkeltanledning i Alkoholloven 1-6, 2.ledd (åpent arrangement) forhåndsbetales kr 1500,- per skjenkedøgn. b. Skjenkebevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og vedtekter samt Harstad kommunes Rusmiddelpolitisk Handlingsplan Utøvelse av skjenke- og serveringsbevillingen forutsetter at skjenkelokalene er meldt til Mattilsynet om at de er tatt i bruk til matservering/tilberedelse av mat. c. Skjenking kan ikke finne sted før skriftlig internkontroll iht. alkoholforskriften nr.538 av til 8-4 er etablert og utplassert i skjenkelokalet. d. Samtlige fast ansatte ved skjenkevirksomheten som ikke allerede har deltatt på kurset, skal innen seks måneder etter at skjenkebevillingen ble tildelt, ha gjennomført kompetansekurset Ansvarlig Vertskap. Etter fullført kurs skal skjenkestedets inngangsparti merkes med Ansvarlig Vertskap og kursbevis settes i internkontrollpermen. Bevillingshaver er forpliktet til fortløpende å tilmelde alle nye tilsatte til kurset Ansvarlig Vertskap. e. Det skal kreves legitimasjon i forbindelse med skjenking av alkohol dersom det er grunn til å tro at gjesten er under 25 år. 10. Utendørs serverings og skjenkeareal forutsettes fysisk avgrenset mot det offentlige rom og krever skriftlig godkjenning fra grunneier og andre aktuelle offentlige myndigheter. All utendørs servering og konsumering må avsluttes kl på mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og søndag. Uteserveringen følger (ordinære) skjenketider i perioden 01.juni til og med august. Videre gjelder: a. Skjenking av øl / vin i telt er å anse som innendørs b. Skjenking av brennevin i telt tillates kun for sluttet selskap c. Skjenking av brennevin ute tillates ikke. 11. Ved overgangen mellom sommer og vintertid gjelder følgende: a. Når klokken stilles fram en time fra kl til kl ved overgang til sommertid på våren, må skjenkingen opphøre i dèt klokken stilles frem, dvs 1 time kortere skjenketid. b. Når klokken stilles tilbake en time fra kl til kl ved overgang fra sommertid til vintertid, må skjenkingen opphøre første gang klokken blir tre. Skjenkingen kan ikke pågå en time ekstra. 12. Vedtaket er fattet i medhold av Alkoholloven 1-7, 1-7c jf. kap.4 og Rusmiddelpolitisk Handlingsplan

15 PS 12/60 Salgsbevillinger - bevillingsperioden Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Harstad kommunestyre vedtar å tildele salgsbevilling for salg av alkoholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol (alkoholgruppe 1) perioden til: 1. ICA Nær Harstadbotn, ICA Norge AS, org.nr , styrer Mona Eltoft ,og stedfortreder Bente Brenna Adr. Landåsveien 11, 9407 Harstad. 2. Joker Harstad, Åge Ridderseth AS, org.nr , styrer Stig Ridderseth og stedfortreder May-Britt Ridderseth Adr. Eineberggata 21, 9406 Harstad. 3. REMA 1000 Bergseng, Kjetil Olsen AS, org.nr , styrer Kjetil Mikalsen og stedfortreder Ann-Ch. Selmersson Adr. Bergsengveien 6, 9403 Harstad. 4. REMA 1000 Kilamyra, Gry Eilertsen AS, org.nr , styrer Gry Eilertsen , og stedfortreder Marith Markussen Adr. Kilamyra, 9415 Harstad. 5. Sama Mat AS, org.nr , styrer Ronny Melvoll f og stedfortreder Johannes Kaupang f Joker Bergseng, NG Joker Drift AS, org.nr , styrer Rolf Eirik Skog , og stedfortreder Rønnaug Hjemås f Adr. Bergsengveien 27, 9402 Harstad. 7. Hartvik L. Jørgensen Matsenter, firma Hartvik L. Jørgensen, org.nr , styrer Hartvik Jørgensen f , og stedfortreder Mildrid Arntsen Adr. Medkila, 9414 Harstad. 8. REMA 1000, Paul Arne Anthonsen AS, org.nr , styrer Paul-A. Anthonsen f og stedfortreder Monica Dankertsen f Adr. Bårnakkveien 1a, 9406 Harstad. 9. Nærbutikken Lundenes, MV Hammer AS, org.nr , styrer Monica Hammer , og stedfortreder Vidar Hammer 15

16 Ad. Bessebostad, 9420 Lundenes. 10.Joker Sørvik, Stig Ridderseth AS, org.nr , styrer Stig Ridderseth f , og stedfortreder Gerd Magnussen f Adr. Sørvik, 9419 Sørvik. 11.Bunnpris Breivika AS, org.nr , styrer Catrine Pedersen f , stedfortreder Marita Tollefsen f Adr. Ruggevikveien 17, 9415 Harstad 12.Service Nord Engros AS, org.nr Styrer Stig Arne Dallager f , stedfortreder Trond Arne Løberg f Adr. Stangnesterminalen 2F, 9409 Harstad. 13.ICA Supermarked Kanebogen, ICA Norge AS, org.nr , styrer Dan Ewar Nylund , og stedfortreder Bjørn Torbergsen Adr. Amfi Kanebogen senter, 9411 Harstad. 14.Spar Harstad, NG Spar Nord AS, org.nr , styrer Terje Strandskog , og stedfortreder Frank J. Richardsen Adr. Rich. Kaarbøes plass nr.1, 9405 Harstad. 15.Coop Obs Stormarked, Coop Nord SA, org.nr , styrer Stig-Jarl Jensen f , og stedfortreder Johnny Henriksen f Adr. Verkstedveien 7, 9406 Harstad. 16.Coop Prix Harstad, Coop Nord SA, org.nr , styrer Leif Eirik Furu , og Øyvind Kristiansen Adr. Seljestadveien 59, 9407 Harstad. 17.Coop Marked Harstad, Coop Nord SA, org.nr , styrer Magne Salomonsen f , stedfortreder Lars Christian Larsen f Adr. Havnegata 4, 9404 Harstad. 18.Coop Prix Fjordgata, Coop Nord SA, org.nr , styrer Beate A. Simonsen f Espen Hågensen f Adr. Fjordgata 5, 9405 Harstad. 19. MA-JO AS, org. Nr , styrer Laila Pedersen f , stedfortreder Johanne Bjørkås f Adr. Seljestadveien 11, 9406 Harstad, med forbehold om tilfredsstillende vandel. 16

17 1. All salg og utlevering av alkohol må skje i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende lov og forskrifter og Rusmiddelpolitisk Handlingsplan Salgsbevillingene gjelder i de butikklokalene som fremgår av innsendte plantegninger. Bevillingsarealet omfatter dog ikke ganger/trapper og andre bedriftsinterne rom som publikum ikke har adgang til. 3. Det gis salgsbevilling for alkoholgruppe 1 i tidsrommet fra kl til kl på hverdager. 4. På dager før søn- og helligdager (unntatt Kr. Himmelfartsdag) skal salget opphøre senest kl Salg og utlevering av alkoholholdig drikk i gruppe 1 må ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai, og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov. 6. Alkoholholdige drikkevarer må være gjort fysisk utilgjengelige for butikkens kunder ved salgstidens slutt. Bevillingshaver er forpliktet til å innarbeide skriftlige prosedyre beskrivelser som settes inn i internkontrollpermen for når og hvordan dette skal skje. 7. Kunder som har forsynt seg med alkoholholdige drikkevarer før salgstidens slutt kan kassaekspederes inntil 30 minutter etter utløpet av salgstiden. Butikkens kunder må på forsvarlig vis informeres om denne særregelen jf. F-sak 23/ Det skal foretas legitimasjonskontroll av alle som er under 25 år som skal kjøpe alkoholdig drikk gruppe Styrerne og stedfortrederne godkjennes iht. Alkoholloven 1-7c (vandel) 10.For salgsbevillingen gjelder også følgende: a. Bevillingsgebyr følger satsene i alkoholloven m/forskrifter. b. Salg av alkohol med rabatt må ikke finne sted. c. All form for alkoholreklame utover lovlig opplysninger inne i salgslokalet om priser på de enkelte alkoholtyper, er forbudt. d. Salgsbevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og vedtekter samt Harstad kommunes Rusmiddelpolitisk Handlingsplan e. Utøvelse av salgsbevillingen forutsetter at salgslokalene er godkjent av Mattilsynet. f. Salg av alkoholholdig drikk kan ikke finne sted før skriftlig internkontroll iht. alkoholforskriften nr.538 av til 8-4 er etablert og utplassert i salgslokalet. g. Alkoholholdige drikkevarer må ikke plasseres slik at de kan forveksles med alkoholfri/alkoholsvake drikkevarer. h. Samtlige fast ansatte ved salgsvirksomheten som ikke tidligere deltatt på dette kurset skal innen seks måneder etter at salgsbevillingen ble tildelt, ha gjennomført kompetansekurset Ansvarlig Vertskap for salgsbevilling jf. F- sak 155/08. Etter fullført kurs skal salgsstedenes inngangspartier merkes med Ansvarlig Vertskap og kursbevis settes i intern-kontrollpermen. Bevillingshaver er forpliktet til fortløpende å tilmelde alle nye tilsatte til kurset Ansvarlig Vertskap. 11.Vedtaket er fattet i medhold av alkoholloven 1-7 jf. alkoholloven kap.3. 17

18 PS 12/61 Søknad om felling av elg som gjør skade på rundballer SP v/arild Kulseng-Hansen, fremmet flg. Forslag: 4. Gårdbrukere må ta ansvar for at høstet for ikke blir ødelagt eller forringet. 5. Kommunestyret ber rådmannen ta initiativ til at forvaltningen i kommunen og grunneiere i det berørte området ser spesielt på forvaltningsplanen som skal gjelde for de kommende 3 år. Dette med bakgrunn i de tiltak som ble gjennomført ved uttak av byelg og som igjen ga gode resultater. Formannskapets innstilling og det framlagte forsalget ble enstemmig vedtatt. 1. Harstad kommune avslår med hjemmel i Lov av 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 18 første ledd bokstav b, jfr. 4 ledd søknad fra Edmund Ludvigsen om skadefelling av elg i området Klatran, Sørvikmark, Vikevannet og Nordvik. 2. Avslaget begrunnes med at naturmangfoldloven ikke gir kommunen hjemmel til å innvilge søknaden da skadene elgen gjør er på høstet avling. Naturmangfoldlovens sentrale prinsipper kunnskapsgrunnlaget og miljørettslige prinsipper er vurdert ved behandling av søknaden, jf. naturmangfoldloven Dette vedtaket kan påklages innen tre uker i hht forvaltningsloven. 4. Gårdbrukere må ta ansvar for at høstet for ikke blir ødelagt eller forringet. 5. Kommunestyret ber rådmannen ta initiativ til at forvaltningen i kommunen og grunneiere i det berørte området ser spesielt på forvaltningsplanen som skal gjelde for de kommende 3 år. Dette med bakgrunn i de tiltak som ble gjennomført ved uttak av byelg og som igjen ga gode resultater. PS 12/62 Delegering av myndighet etter naturmangfoldloven med forskrifter Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Kommunens myndighet i henhold til lov om forvaltning av naturens mangfold av , 54 og 55 delegeres til rådmannen. 18

19 2. Kommunens myndighet gitt i forskrifter med hjemmel naturmangfoldloven delegeres til rådmannen. PS 12/63 Ny forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker - Høring Frp. v/hanne Simonsen Iversen fremmet flg. Forslag: Tillegg til Kap. 1 Innledning Nytt pkt. 1.4 Betalingsbestemmelser Dersom rekvirent ikke har fått svar på sin henvendelse innen lovbestemt 3 uker reduseres gebyret med 25 %. Dersom henvendelsen ikke er realitetsbehandlet innen 3-6 mndr. Reduseres gebyret med 50 %. Realitetsbehandlet etter 6 mndr. Gebyrfri. Ordførerens innstilling med Frp.s forslag ble enstemmig vedtatt. Kommunen viser til forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker fastsatt av Statens Landbruksforvaltning 14.desember 2011 og innfører ikke egne lavere satser som omtalt i forskriftens 2. Forskriftens maksimalsatser benyttes ved utmåling av gebyr i konsesjons- og delingssaker. Gebyrsatsene i Areal- og byggesakstjenestens gebyrregulativ endres i samsvar med dette. Kommunestyre vedtar Tillegg til Kap. 1 Innledning Nytt pkt. 1.4 Betalingsbestemmelser Dersom rekvirent ikke har fått svar på sin henvendelse innen lovbestemt 3 uker reduseres gebyret med 25 %. Dersom henvendelsen ikke er realitetsbehandlet innen 3-6 mndr. Reduseres gebyret med 50 %. Realitetsbehandlet etter 6 mndr. Gebyrfri. PS 12/64 Orientering om søknader til offentlige prosjekter innenfor samhandlingsreformen. Kommunestyret vedtok å ta saken til orientering. 19

20 Saken tas til orientering. PS 12/65 Klagebehandling på vedtatt reguleringsplan for Stangnes syd. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Klage fra Statens vegvesen, datert , tas til følge. Reguleringsbestemmelsens 2, punkt 3.1 Trafikk og atkomst, andre kulepunkt endres i samsvar med forslag i klagen. Ny ordlyd blir som følger: Trafikale konsekvenser for hhv fv 848 og rv 83 skal utredes nærmere og forelegges Statens vegvesen som grunnlag for å vurdere hvilke tiltak som er påkrevd. Aktuelle påkrevde tiltak forutsettes etablert før utbygging av næringsområdet tillates. Dette vedtaket kan påklages innen tre uker, jf plan- og bygningsloven 1-9 og forvaltningsloven 29. PS 12/66 Fristilling av Harstad kommunes avtale med KomRev Nord IKS og K-sekretariatet IKS om kjøp av revisjonstjenester og sekretariat til Kontrollutvalg AP v/halvar Hansen, fremmet følgende forslag: 1. Kommunestyret tar ordførerens/leder i fellesnemndas fristilling fra tjenestekjøp fra K-sekretariatet IKS og KomRev Nord IKS av med virkning fra til etterretning. 2. Kommunestyret delegerer til fellesnemnda å treffe vedtak om sekretariatsløsning. Før slikt vedtak treffes skal kontrollutvalgene i Bjarkøy og Harstad kommuner gi innstilling. Ordførerne og lederne i kontrollutvalgene i de to kommunene gis i oppgave å gjennomføre prosessen med valg av kontrollutvalgssekretariat, herunder å utrede saken og i tilråding til vedtak i saken. Prosessen med valg av kontrollutvalgssekretariat søkes avsluttet innen utgangen av august. Kostnadene ved prosessen søkes avklart så snart som mulig og tatt med som engangskostnader i forbindelse med kommunesammenslåingen. 3. Kontrollutvalgene i de to kommunene gis i oppgave å gjennomføre prosessen med valg av revisjonsordning/revisor i nye Harstad kommune, herunder utrede saken og gi innstilling til vedtak. Saken legges fram for kommunestyrene i Bjarkøy og Harstad kommuner for avgjørelse. Prosessen med valg av revisjonsordning søkes avsluttet innen utgangen av 20

21 tatt november. Kostnadene ved prosessen søkes avklart så snart som mulig og med som engangskostnad i forbindelse med kommunesammenslåingen. Ordføreren trakk sin innstilling. AP s forslag ble enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret tar ordførerens/leder i fellesnemndas fristilling fra tjenestekjøp fra K-sekretariatet IKS og KomRev Nord IKS av med virkning fra til etterretning. 2. Kommunestyret delegerer til fellesnemnda å treffe vedtak om sekretariatsløsning. Før slikt vedtak treffes skal kontrollutvalgene i Bjarkøy og Harstad kommuner gi innstilling. Ordførerne og lederne i kontrollutvalgene i de to kommunene gis i oppgave å gjennomføre prosessen med valg av kontrollutvalgssekretariat, herunder å utrede saken og i tilråding til vedtak i saken. Prosessen med valg av kontrollutvalgssekretariat søkes avsluttet innen utgangen av august. Kostnadene ved prosessen søkes avklart så snart som mulig og tatt med som engangskostnader i forbindelse med kommunesammenslåingen. 3. Kontrollutvalgene i de to kommunene gis i oppgave å gjennomføre prosessen med valg av revisjonsordning/revisor i nye Harstad kommune, herunder utrede saken og gi innstilling til vedtak. Saken legges fram for kommunestyrene i Bjarkøy og Harstad kommuner for avgjørelse. Prosessen med valg av revisjonsordning søkes avsluttet innen utgangen av november. Kostnadene ved prosessen søkes avklart så snart som mulig og tatt med som engangskostnad i forbindelse med kommunesammenslåingen. PS 12/67 Suppleringsvalg - Harstad kommunale boligstiftelse Jan Dag Stenhaug ble valgt i Kommunestyremøte , til erstatning for Morten Hansen som er sluttet i Harstad kommune. Vedtak / Innstilling Kommunestyret : PS 12/68 Forslag til jordskiftedommere Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 21

22 Kvinner: 1. Hjørdis Kulseng 2 Elisabeth-Marie Bergan 3. Vivi-Ann Sandnes Eggum 4. Grethe Johnsen 5. Merete Lyngen 6. Anne Helen Madsen 7. Jorunn Bekkvik Nordahl 8. Jorunn Sande Karlsen 9. Elin Hansen Vik Menn: 1. Esben Eriksen 2. Peder Arvid Johnsen 3. Per Kristian Killengreen 4. Håkon Kristiansen 5. Arild Kulseng-Hansen 6. Andreas Nikolai Lund 7. Birger Theodorsen 8. Harald K. Rafhaelsen 9. Annar Schjølberg PS 12/69 Valg av nytt medlem styret i Grottebadet Det skal velges nytt styremedlem i styret til Grottebadet etter Andreas Isachsen, H. Valgkomiteen v/leder foreslo Øivind Skjevling H. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret velger Øivind Skjevling, H, som medlem i styret til Grottebadet PS 12/70 Sikre norsk matproduksjon - Uttalelse fra Harstad kommunestyre Kommunestyret vedtok følgende enstemmig uttalelse: Harstad kommune har et aktivt og variert næringsliv, og landbruket og landbruksrelatert virksomhet er en viktig del av dette. For kommunen er det av stor betydning at landbruket fortsatt kan utvikle seg i positiv retning. Målsettingen om økt matproduksjon i hele landet, som Stortinget har gitt i den nye landbruksmeldingen, er et viktig signal til kommunen. Harstad kommunestyre er derfor svært bekymret over den situasjon som har oppstått i årets jordbruksforhandlinger, med brudd mellom regjeringen og faglagene. 22

23 Harstad kommunestyre registrerer at i 2011 utgjorde støtten til landbruket 1,7 % av statsbudsjettet, mot 8 % i Målt mot levestandard og forbruksnivå er norske matpriser blant de laveste i verden. Dette er resultat av målrettet effektiviseringsarbeid over mange tiår. Harstad kommunestyre finner det ikke urimelig at en del av denne gevinsten tilfaller norske bønder. 12. april i år vedtok Stortinget Meld. St. 9 ( ) Velkommen til bords. Stortinget har med dette vedtatt ambisiøse mål om økt matproduksjon over hele landet. Meldingen inneholder imidlertid lite om hvilke virkemidler som må t il for å nå disse målene. Harstad kommunestyre ber derfor Stortinget om å følge opp sine tidligere vedtak å peke på hvilke virkemidler som må settes inn for å nå de ambisiøse målene i landbruksmeldingen. I Troms fylke er det en svært negativ utvikling i så vel antall bønder som produsert volum. Harstad kommunestyre mener derfor at det i vårt fylke er behov for ekstraordinære tiltak dersom den negative utviklingen skal snus til optimisme og økt produksjon. PS 12/71 Sommeråpen fødeavdeling ved UNN Harstad - Uttalelse fra Harstad kommunestyre Kommunestyret vedtok følgende enstemmig uttalelse: UNN Harstad har som mål å være et fullverdig lokalsykehustilbud for befolkningen i Sør-Troms; noe som innbefatter generell kirurgi og indremedisin, AMK-sentral og akuttmottak, gynekologisk tilbud og fødetilbud, samt tilbud innen fysikalsk medisin og rehabilitering. UNN har for sommeren 2012 vedtatt å stenge fødeavdelingen for fire uker, og begrunner dette med for få faste gynekologer, at man ikke har greid å skaffe kompetente vikarer og altså derav med forsvarlighetshensyn for de fødende. Dette rammer ca. 40 fødende kvinner i det aktuelle tidsrommet, ammende kvinner med behov for ekstra oppfølging, i tillegg til den generelle aktiviteten ved den gynekologiske seksjonen ved UNN Harstad. Ansvar og beslutningsmyndighet i denne saken ligger hos helseforetaket. Som lokalpolitikere med våre innbyggernes beste for øyet, med roller som talsmenn og ombudsmenn, bør vi imidlertid synliggjøre vår holdning i dette spørsmålet. Det foreslås derfor at Harstad kommunestyre vedtar følgende uttalelse, som oversendes UNN: Harstad kommunestyre ønsker et godt og nært føde- og barseltilbud for våre innbyggere, og krever sommeråpen fødeavdeling ved UNN Harstad både i 2012 og i årene framover. Harstad kommunestyre er kjent med helsetilsynets forsvarlighetskrav, og er også opptatt av at UNN sikrer et faglig forsvarlig tilbud. Harstad kommunestyre oppfatter likevel at det er mulig å tilfredsstille helsetilsynets krav ved å benytte seg av de vikarbyråene som UNN har benyttet tidligere, og at dette og andre grep kunne og burde vært gjort i tidlig fase for å forhindre sommerstengt avdeling. 23

24 24

HARSTAD KOMMUNE. Redigert Møtebok

HARSTAD KOMMUNE. Redigert Møtebok HARSTAD KOMMUNE Redigert Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtedato: 10.04.2012 Tidspunkt: 12:00 13:50 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 27 Til saksnr. 34 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.10.2011 Tidspunkt: 13:00 16:35 Møtested: Rådhus IA, Kantina Fra saksnr: 120 Til saksnr. 130 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte: 35 av

Detaljer

Plannavn: Tittel: Rusmiddelpolitisk handlingsplan 01.07.2012 30.06.2016. Vedtatt K-sak 12/58 24.05.12

Plannavn: Tittel: Rusmiddelpolitisk handlingsplan 01.07.2012 30.06.2016. Vedtatt K-sak 12/58 24.05.12 Plannavn: Tittel: Rusmiddelpolitisk handlingsplan 01.07.2012 30.06.2016 Vedtatt K-sak 12/58 24.05.12 Vedtatt Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016.DOC Innholdsfortegnelse Side 0 INNLEDNING 1 0.1 KOMMUNENS

Detaljer

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200704233 : E: U60 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Formannskapet Bystyret 30.01.2008

Detaljer

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder

Detaljer

Molde kommune. Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune

Molde kommune. Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune Molde kommune Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune Gjelder perioden 01.07.2012 30.06.2016 Vedtatt av Molde kommunestyre 26.04.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE side: 1. INNLEDNING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapets medlemmer innkalles til internt møte kl. 0900 1200. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Formannskapets medlemmer innkalles til internt møte kl. 0900 1200. SAKSLISTE VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 27.05.2004 Klokkeslett: 1200 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 16.06.03 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.06.2008 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

Redigert Møteinnkalling

Redigert Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Redigert Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 30.04.2015 Møtested: Rådhus IA Kantina Tidspunkt: 13:00 Innbyggernes spørretime Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 6 MØTE NR.: 04/2 TID: 16.03.2004 18:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Utviklingsutvalget

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 04/4 TID: 11.05.2004 18:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Utviklingsutvalget

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial Sak 6/08 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem 12.03.2008 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.02.2009 Tid: 19.45 Til stede ved behandlingene: Faste medlemmer: Olav Skinnes (ordfører) Møtt/Forfall/

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.10.2014 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.10.2014 18:00 Kommunestyresalen Møteleder  Møteinnkalling Grane kommune Side 1 av 35 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 07.10.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 30. september 2014

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER FREDRIKSTAD KOMMUNE 2012-2016

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER FREDRIKSTAD KOMMUNE 2012-2016 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER FREDRIKSTAD KOMMUNE 2012-2016 VEDTATT AV BYSTYRET 21. JUNI 2012 1 Delplan 4 Alkoholpolitiske retningslinjer for bevillingssaker Fredrikstad kommune 2012-2016

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 16.12.2013 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 16.12.2013 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 16.12.2013 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest til magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 08.07.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer