Fagplan for engelsk (60 studiepoeng), trinn 5-10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagplan for engelsk (60 studiepoeng), trinn 5-10"

Transkript

1 Fagplan for engelsk (60 studiepoeng), trinn 5-10 Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010, nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen trinn og programplan for grunnskolelærerutdanning for trinn ved Høgskolen i Oslo, fastsatt av avdelingsstyret 6. mai Undervisningen i engelsk er fordelt over to studieår, hvorav 45 studiepoeng er lagt til første studieår og 15 studiepoeng til andre studieår, totalt 60 studiepoeng. Engelsk i andre studieår bygger på engelsk i første studieår. Fagplanen ble godkjent av avdelingsstyret 18. juni 2010 og 24. mars Siste revisjon godkjent av dekan 29. mars Innledning Engelsk er et verdensspråk som spiller en helt sentral rolle i utdanning, arbeidsliv, fritid og for den enkeltes utvikling. For å være best mulig i stand til å møte denne utfordringen for barn og unge i dag, må engelsklærerne ha nødvendig faglig, fagdidaktisk og generell utøverkompetanse, slik at de kan lede læringsarbeidet til beste for en mangfoldig elevgruppe, der alle er likestilte. Samtidig skal de bidra til at elevene kan bruke det engelske språkets tekster i vid forstand til personlig vekst og berikelse, så de etter hvert kan ta aktiv del i det globale fellesskapet. Engelskfaget er et danningsfag og et redskapsfag, og engelsklærerne må være trygge modeller i klasserommet, med gode språkferdigheter og god innsikt i egne læringsstrategier. Engelsklærere skal legge til rette for helhetlig engelskundervisning i tråd med relevant forsknings- og utviklingsarbeid, med gjeldende læreplan og det verdigrunnlaget skolen bygger på. Engelskfaget på Høgskolen i Oslo og Akershus er profesjonsrettet. Studentene skal gjennom studiet opparbeide solid kunnskap om engelsk i et fagdidaktisk perspektiv og om fagets plass i det helhetlige opplæringsløpet, med vekt på overgangene mellom trinn og skoleslag. Som lærere må de vite hvordan de grunnleggende ferdighetene - å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig, å kunne lese og regne og å kunne bruke digitale verktøy - er en integrert del av arbeidet med engelsk ut fra fagets egenart, slik at de kan utøve en læringsfremmende vurderingspraksis og være i stand til å legge til rette for videreutvikling av grunnleggende ferdigheter for alle elever fra 5. til 10. trinn i grunnskolen. 1

2 Innhold Emne 1 Tema 1: Å være engelsklærer - engelskopplæring i et andrespråksperspektiv: språklæringsteorier, strategier og metoder - læreplan- og lærebokanalyse - engelsklæreren som språkmodell med vekt på muntlige ferdigheter Tema 2: Engelsk som struktur og system - engelsk som verdensspråk - grunnleggende grammatikk, uttale og intonasjon del A - ordlæring del A - kulturelle konvensjoner for språkbruk Tema 3: Grunnleggende ferdigheter med fokus på muntlig engelsk og bruk av IKT - planlegging, ledelse og vurdering av arbeid med muntlige ferdigheter i klasserommet - elevvurdering med fokus på muntlige ferdigheter - pedagogisk bruk av IKT i forbindelse med muntlig engelsk Emne 2 Tema 4: Engelsk i et flerkulturelt perspektiv - interkulturell kommunikasjon - grunnleggende sjangerkunnskap - samfunnsliv, historie og kulturuttrykk i noen engelsktalende land Tema 5: Elevers arbeid med engelskspråklig tekst - analyse og valg av tekster for barn og unge - tilpasset opplæring i forhold til en mangfoldig elevgruppe - kritisk bruk av digitale læringskilder og verktøy Tema 6: Grunnleggende ferdigheter med fokus på lesing og regning i engelsk - planlegging, ledelse og vurdering av arbeid med lesing og regning i klasserommet - lesestrategier og leseforståelse - å kunne regne i engelsk Emne 3 Tema 7: Fordypning i det engelske språkets system og struktur 2

3 - fordypning i grammatikk, lydlære og intonasjon del B - videreutvikling av ordtilfang i engelsk del B - akademiske tekster på engelsk - engelsklæreren som språkmodell med vekt på skriftlige ferdigheter Tema 8: Tekst som prosess - skriving og lesing som prosess - engelsk i det flerspråklige klasserommet - muntlige aktiviteter som utgangspunkt for skriftlig tekstproduksjon og omvendt Tema 9: Grunnleggende ferdigheter med fokus på skriving og IKT - planlegging, ledelse og vurdering av arbeid med skriving i klasserommet - elevvurdering med fokus på skriftlige ferdigheter - utforming av sammensatte tekster ved hjelp av IKT - tekstbinding og tegnsetting Emne 4 Tema 10: Lærerens tekstkompetanse 1 - strategier for utvidelse av ordforrådet i engelsk - fordypning i grammatikk i kontekst - tekststrukturer, sammenheng og tilpasset språkbruk Tema 11: Lærerens tekstkompetanse 2 - lesing og skriving i vekselspill - kritiske og analytiske tilnærminger til litteratur og annen tekst - valg av og tilrettelegging av arbeid med tekster på en variert og inspirerende måte for barn og ungdom - samfunnsliv, historie, og et rikt utvalg kulturuttrykk, særlig sentrale verk i den litterære tradisjonen - kjennskap til noen varianter av engelsk Tema 12: Fagdidaktikk med fokus på integrerte grunnleggende ferdigheter - kritisk blikk på den historiske utviklingen av engelskopplæring i Norge - anvendt språklæringsteori, bruk av vurderingsverktøy, læringsfremmende vurdering, ulike måter å organisere opplæringen på, bruk av strategier med langsiktig perspektiv som grunnlag for sikring av utvikling og progresjonen i forhold til alle grunnleggende ferdigheter i faget - LK06 som ramme for utviklingsarbeid med problemstillinger i faget 3

4 Engelsk trinn 5-10 har som overordnet mål å utvikle studentenes kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse i forhold til arbeidet som engelsklærer i klasserommet med ansvar for elevers utvikling i faget. Studiet er lagt opp for å sikre en god progresjon fra den første innføring i ulike temaer i emne 1 og 2 til større fordypning i emne 3 og emne 4. Det gis en innføring i språklæring i et flerspråklig perspektiv, i møte med det kulturelle mangfoldet i klasserommet, det engelske språkets system, engelskdidaktikk og et rikt og variert utvalg av tekster både til personlig og faglig vekst og til bruk i undervisning for både gutter og jenter på trinn og på ungdomstrinnet. De grunnleggende ferdighetene er fokusert etter tur gjennom de første tre emnene (første studieår) og er gjenstand for en integrert tilnærming i emne 4 (andre studieår), med vekt på elevers faglige progresjon gjennom hele opplæringsløpet. Læringsutbytte Etter fullført studium har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse, formulert nedenfor først for emne 1-2 og deretter for emne 3-4, i samsvar med læringsutbyttet for engelsk 1 og engelsk 2 i nasjonale retningslinjer for faget. Læringsutbytte etter fullført emne 1 og 2 Kunnskap Studenten - har grunnleggende kunnskap om lydsystemet i engelsk, ordtilfanget og språkets grammatiske struktur samt innsikt i kulturelle konvensjoner for språkbruk - har kunnskap om engelsk som verdensspråk og utviklingen av dets rolle som kontaktspråk for mennesker fra ulike land og kulturer og dets betydning for internasjonalisering innen utdanning og arbeidsliv - har innsikt i arbeidet med å videreutvikle de grunnleggende ferdighetene og tilrettelegge for progresjon i overgangen mellom barne- og ungdomstrinn - har kunnskap om barn og unges språklæring i et andrespråksperspektiv, språklæringsteorier samt strategier, metoder, vurderingsverktøy og vurderingsformer som fremmer språkutvikling - har kjennskap til læreplan for engelskfaget i skolen og forholdet til det europeiske rammeverket for språk - har kjennskap til et vidt spekter av lærebøker og andre læringsressurser som kan brukes i opplæringen - har kunnskap om ulike internasjonale og nasjonale prøver og kartleggingsverktøy 4

5 - har kjennskap til hvordan en kan tilpasse språkopplæringen til den enkelte elev - har kunnskap om samfunnsliv, historie og kulturuttrykk i engelsktalende land - har kjennskap til sjangere og deres sentrale kjennetegn, samt normer for akademisk tekstproduksjon, ansvarlig kildebruk og personvern - har kunnskap om ulike læringsarenaer, eksempelvis digitale media, i opplæringen for barn og unge Ferdigheter Studenten - kan bruke engelsk sikkert og funksjonelt muntlig og skriftlig og være god språkmodell for elevene - kan planlegge, lede og vurdere elevers læringsarbeid på en måte som tar hensyn til mangfoldet i elevgruppen når det gjelder ulike behov og ulik kulturell og språklig bakgrunn - kan bevisstgjøre elevene om språkets oppbygning og veilede dem i deres språkutvikling, eksempelvis gjennom kunnskap om kontrastive problemer - kan aktivt gjøre nytte av elevenes erfaringer med engelsk - kan legge til rette for et trygt læringsmiljø med variert, differensiert og meningsfylt læringsarbeid forankret i teori og egen erfaring, som fremmer videreutviklingen av de grunnleggende ferdighetene for alle elever - kan utøve en helhetlig vurderingspraksis og legge til rette for elevenes selvstendige språklæring ved å bevisstgjøre dem i valg av læringsstrategier - kan vurdere elevenes måloppnåelse med og uten karakterer, og begrunne vurderingene - kan anvende fagkunnskapen didaktisk og reflektert i henhold til gjeldende læreplan for grunnskolen og kritisk vurdere egen undervisning - kan kritisk vurdere og bruke egnede lærebøker og andre læremidler - kan tilrettelegge for elevenes læring om og videre utforskning av samfunnsliv, historie og kulturuttrykk i engelsktalende land - kan analysere, velge ut og tilrettelegge for arbeid med engelskspråklige tekster for barn og ungdom, samt anvende et presist og tilpasset begrepsapparat i arbeidet med tekst - kan legge til rette for elevers arbeid med engelskspråklige tekster og utforskning av levesett og kulturuttrykk i engelsktalende land sett i relasjon til egen kultur, med hovedvekt på skriftlige, muntlige og sammensatte tekster for barn og unge - kan bruke digitale læringskilder og verktøy på en kritisk måte i egen kunnskapsutvikling og i pedagogisk arbeid med elever Generell kompetanse 5

6 Studenten - kan formidle relevant fagstoff og kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset målgruppen - kan reflektere over egen læring og praksis i forhold til etiske grunnverdier og skolens ansvar for barn og unges personlige vekst - kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å løse identifiserte problemer knyttet til elevers læring og utvikling i engelskfaget Læringsutbytte etter fullført emne 3 og 4 Kunnskap Studenten - har inngående kunnskap om nyanser ved lydsystemet i engelsk, ved språkets grammatiske struktur og hvordan ordtilfanget kan videreutvikles - har kjennskap til noen varianter av engelsk - har kunnskap om historisk utvikling av metoder og tilnærminger til opplæring i engelsk - har kunnskap om hvordan muntlig og skriftlig språk kan integreres i inspirerende og meningsfulle aktiviteter - har kunnskap om lesing og skriving som prosesser - har kunnskap om hvordan ulike faktorer kan påvirke læring av engelsk - har kunnskap om ulike måter å organisere opplæringen på - har innsikt i ulike læringsstrategier som kan bidra til å gjøre at elevene kan ta hånd om egen læring og språkutvikling i et langsiktig perspektiv - har kjennskap til gjeldende læreplan for skolen som ramme for faglig utviklingsarbeid - har kunnskap om teksters struktur og språklige virkemidler og om kritiske og analytiske tilnærminger til litteratur og annen tekst - har kunnskap om samfunnsliv, historie og et rikt utvalg kulturuttrykk i engelsktalende land, deriblant sentrale verk i engelskspråklig litteraturtradisjon Ferdigheter Studenten - kan bruke målspråket sikkert og funksjonelt muntlig og skriftlig i ulike situasjoner og sjangere med presisjon, flyt og sammenheng - kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning slik at det tas hensyn til mangfoldet i elevgruppen og kulturell og språklig bakgrunn 6

7 - kan tilpasse undervisningen til enkelteleven ved å velge og legge til rette for varierte og differensierte læringsaktiviteter som fremmer utviklingen av elevenes reseptive og produktive språkferdigheter, bl.a. ved pedagogisk bruk av digitale læringsverktøy - kan bruke muntlige aktiviteter som utgangspunkt for skriftlige aktiviteter og omvendt - kan bevisstgjøre elevene på prosesser knyttet til lesing og skriving og hvordan de kan bruke disse strategisk i sin egen læring - kan tilrettelegge for at elevene kan skape muntlige, skriftlige og sammensatte tekster med flyt, presisjon og sammenheng - kan bevisstgjøre elevene i valg av læringsstrategier - kan aktivt gjøre nytte av elevenes erfaringer med engelsk og eventuelt andre språk - kan arbeide selvstendig med problemstillinger i faget - kan vurdere elevenes måloppnåelse med og uten karakter, og begrunne vurderingene - kan velge ut og tilrettelegge arbeid med tekster fra engelsktalende land for barn og ungdom på en variert, utfordrende og inspirerende måte Generell kompetanse Studenten - kan reflektere over egen læring og praksis i forhold til etiske grunnverdier og skolens ansvar for barn og unges personlige vekst i et historisk perspektiv - kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å identifisere, analysere og løse problemer knyttet til elevers læring og utvikling i engelskfaget - kan vedlikeholde og utvikle egen språklige kompetanse Organisering og arbeidsmåter Organisering Engelsk trinn 5-10 er delt opp i fire emner, der hvert emne tilsvarer 15 studiepoeng. De tre første emnene tas i første studieår (45 studiepoeng). Undervisning i emne 4 (15 studiepoeng) gis i andre studieår. Arbeidet med emnene 1-3 innebærer en gradvis gjennomgang av alle de grunnleggende ferdighetene i faget og bygger samtidig opp en progresjon i forhold til emne 4, der arbeid med integrerte ferdigheter i forhold til en mangfoldig elevgruppe og i studentens eget fagstudium står i sentrum. Studentene får anledning til å arbeide med videreutvikling av de grunnleggende ferdighetene i klasserommet i praksisperiodene underveis i studiet. Den praktiske utprøvingen i skolen vil så langt det er mulig følge samme progresjon som i undervisningen på høgskolen. 7

8 Arbeidsspråket i studiet er engelsk, både muntlig og skriftlig. Samtidig er alt fagstoff på målspråket. I tillegg til arbeid med IKT som verktøy og læringsstøtte, bidrar engelskfaget i utviklingen av studentenes digitale kompetanse ved å stille krav til etisk kildebruk og nettvett i ulike oppgaver. Engelsk er et språk som studenter i grunnutdanningen og elever i skolen møter og arbeider med i tillegg til sitt førstespråk. Studentene utvikler sin evne til å se flerspråklighet som en ressurs i arbeidet med engelsk. Flerkulturelle perspektiver i engelskfaget tematiseres i arbeidet med selve språket som uttrykk for kultur, gjennom arbeidet med tekster fra ulike land og perioder, ulike varianter av engelsk og ikke minst fokus på språkbruk tilpasset kontekst. Engelsk trinn 5-10 legger vekt på å gjøre studentene i stand til å ta de grep innenfor engelskfaget som kan bidra til å lette elevenes overgang fra ett trinn til et annet i opplæringsløpet. Sentralt i dette arbeidet er utviklingen av de kommende lærernes vurderingskompetanse i faget og et bredt repertoar av arbeidsmåter og undervisningsmetoder slik at de kan gi støtte og tilpasse opplæringen til den enkelte eleven i forhold til behov. Detaljert beskrivelse av innholdet i hvert enkelt emne og tema med referanser til lærestoff, fellespensum, tilknytning til praksis og relevant innhold i faget pedagogikk og elevkunnskap, vil foreligge i undervisningsplanen ved studiestart. Arbeidsmåter Studiearbeidet i faget vil bestå av varierte arbeidsmåter. Noe av lærestoffet vil bli formidlet gjennom forelesninger; annet vil tas opp i ulike former for verksteder (workshops) og seminarer ledet av faglærere eller studenter. I tillegg vil fagstoff være tilgjengelig på høgskolens læringsplattform. Det forventes at studentene tilegner seg en del av lærestoffet på egen hånd. I tillegg til forelesninger og profesjonsfaglige verksteder vil studiearbeidet være knyttet til innlevering av ulike typer tekster til en professional learning journal. Studentene skriver eller gjør muntlige opptak som svar på relevante oppgaver enten som forberedelse i forkant eller som konsolidering i etterkant av ulike undervisningstemaer. I et språkfag som engelsk er det rike muligheter til å bruke digitale verktøy til nettopp å lage enkle og sammensatte tekster med både lyd og bilde i tillegg til vanlig skrift. 8

9 Det blir gitt oppgaver til journalen innenfor hvert av emnene i studiet, men studentenes samling av journal entries er å oppfatte som én dynamisk professional learning journal. Minimumslengde på skriftlige tekster og antall minutters tale når det gjelder muntlige innlegg, likeledes kriteriene for godkjenning av disse tekstene som arbeidskrav, vil foreligge ved studiestart (se også avsnittet Arbeidskrav nedenfor). Flerfaglig samarbeid I hvert studieår vil det inngå enkelte flerfaglige temaperioder, der overordnede temaer som angår alle studentene tas opp. Utfyllende informasjon om fellesopplegg er å finne i programplanen. Studiearbeidet i engelsk trinn 5-10 er knyttet opp mot faget pedagogikk og elevkunnskap, med fokus på lærerens rolle og arbeid i klasserommet i første studieår og på eleven, elevmangfoldet og elevens møte med skole og fag i andre studieår. Praksisopplæring Praksisopplæringen i utdanningen er veiledet og går over fire år. For nærmere informasjon om praksisopplæringen, se plan for praksisopplæring i grunnskolelærerutdanningens trinn. Praksisopplæringen i første studieår er lagt til trinn. Tema er lærerrollen, lærerarbeid og lærerens tilrettelegging for læring. I den første perioden får studentene anledning til å observere praksislærer i arbeid i klasserommet og selv arbeide med en elevgruppe. I den lengre praksisperioden i vårsemesteret i første studieår vil studentene få større muligheter til selv å prøve ut engelskdidaktisk arbeid i klasserommet. Faglig fokus i denne perioden vil være undervisning i grunnleggende ferdigheter i faget. Praksisopplæring i andre studieår er lagt til trinn. Hovedfokus i pedagogikk og elevkunnskap og i praksisopplæringen i andre studieår er eleven, elevmangfoldet og elevens møte med skole og fag. For å kunne tilpasse undervisningen til elevgruppen og for å kunne sikre utviklingen til den enkelte elev, må læreren utvikle en vurderingskompetanse som gjør han/henne i stand til å bruke forskjellige læringsfremmende vurderingsverktøy, noe som er sentralt i praksisopplæringen i faget i utdanningens andre studieår. Studentenes identifisering og utvikling av problemstillinger i faget engelsk er knyttet opp mot praksisfeltet og mot erfaringene fra praksisopplæringen i andre studieår. Dette utviklingsarbeidet er tatt med i studentens professional learning journal, som ett av arbeidskravene dette studieåret, og danner grunnlag for eksamen i emne 4 (se nedenfor under Vurdering ). I både første og andre studieår har praksisopplæringen et omfang på 30 dager. 9

10 Studieopphold ved Det norske studiesenteret i York Et språkfag som engelsk henter naturlig nok det meste av sitt fagstoff fra ulike deler av den engelskspråklige verden, spesielt når det gjelder tekster og kulturkunnskap. Arbeidsspråket i studiet er engelsk. I tillegg er det lagt til rette for et to ukers studieopphold ved Det norske studiesenteret i York i høstsemesteret i første studieår. Studentene får dermed anledning til å arbeide med det muntlige språket i en autentisk ramme i forkant av muntlig eksamen i emne 1. Studieopplegget i York betyr i realiteten forflyttet undervisning. Kostnader i forbindelse med studieturen dekkes av studentene selv. Studenter som av ulike årsaker ikke har anledning til å reise til York, gjennomfører et arbeidskrav som dekker tilsvarende del av studiet. Vurdering Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav og deltakelse i bestemte faglige aktiviteter. Arbeidskrav Følgende arbeidskrav i emne 1 må være godkjent før eksamen i emnet kan avlegges: - Tre journal entries. - Tre timers individuell skriftlig oppgave i grunnleggende språklære. Skriveoppgaven gjennomføres på høgskolen. Følgende arbeidskrav i emne 2 må være godkjent før eksamen i emnet kan avlegges: - Tre journal entries. - Alternativt arbeidskrav for studenter som av ulike årsaker ikke har anledning til å reise på studietur til York. Følgende arbeidskrav i emne 3 må være godkjent før eksamen i emnet kan avlegges: - Tre journal entries. Følgende arbeidskrav i emne 4 må være godkjent før eksamen i emnet kan avlegges: - Tre journal entries. Arbeidskravene er knyttet til innlevering av et bestemt antall tekster til studentens professional learning journal (se avsnittet Arbeidsmåter ovenfor). Studentene får tilbake- og framovermelding på tekstene sine, hovedsakelig av faglærer som har ansvaret for temaet som er behandlet, eller av medstudenter. Enkelte oppgaver vil være gruppeinnleveringer. Beskrivelse av professional learning journal i emne 1-4 vil 10

11 foreligge ved begynnelsen av hvert emne, med tidsrammer, vurderingskriterier og krav til de enkelte tekstenes antall og omfang. Arbeidskrav skal være levert/utført innen fastsatt(e) frist(er). Gyldig fravær dokumentert med for eksempel sykemelding, gir ikke fritak for å innfri arbeidskrav. Studenter som på grunn av sykdom eller annen dokumentert gyldig årsak ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, kan få forlenget frist. Ny frist for å innfri arbeidskrav avtales i hvert enkelt tilfelle med den aktuelle læreren. Arbeidskrav vurderes til Godkjent eller Ikke godkjent. Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen Ikke godkjent, har anledning til minst én og maksimum to nye innleveringer/utførelser. Studenter må da selv avtale ny innlevering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer. Faglig aktivitet med krav om deltakelse Læringen i engelskstudiet forutsetter samhandling med andre studenter og faglærere om sentrale utfordringer i faget, vurdering av undervisning og utvikling av muntlige ferdigheter. Denne delen av en lærers handlingskompetanse kan ikke tilegnes kun ved lesing, men må opparbeides i reell dialog og ved tilstedeværelse i undervisningen. Engelsk trinn 5-10 har derfor følgende krav om deltakelse: - Deltakelse i minimum 80 prosent av undervisningen. Studenter som ikke oppfyller kravet om deltakelse, må levere kompensasjonsoppgaver om sentrale profesjonsrelevante temaer i form av lydfiler. - Deltakelse på studietur til Det norske studiesenteret i York. Studenter som ikke har anledning til å delta, gjennomfører et alternativt arbeidskrav. Manglende deltakelse i faglige aktiviteter nevnt over medfører at studenten ikke får avlegge eksamen i det emnet kravet om deltakelse er knyttet til. Sykdom fritar ikke for kravet om deltakelse. Skikkethetsvurdering Lærerutdanningsinstitusjoner har ansvar for å vurdere om studenter er skikket for læreryrket. Løpende skikkethetsvurdering foregår gjennom hele studiet og inngår i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer. En student som utgjør en mulig fare for elevers liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, er ikke skikket for yrket. Studenter som viser liten evne til å mestre læreryrket, skal så tidlig som mulig i utdanningen få melding om dette. De 11

12 skal få råd og veiledning for å gjøre dem i stand til å oppfylle kravene om lærerskikkethet eller få råd om å avslutte utdanningen. Beslutninger om skikkethet kan fattes gjennom hele studiet. For nærmere informasjon om skikkethet, se Avsluttende vurdering Avsluttende karakter fastsettes ved at karakteren fra hvert av de fire emnene slås sammen til én sluttkarakter med lik vekting. Avsluttende vurdering består av følgende eksamener: Første studieår - Emne 1 (15 studiepoeng): Muntlig eksamen i gruppe. Det gis individuell karakter. Eksamen vurderes av to interne sensorer. Det gis gradert karakter (A-F). Eksamen gjennomføres i høstsemesteret. - Emne 2 (15 studiepoeng): Individuell fem timers skriftlig eksamen. Eksamen vurderes av to interne sensorer. Det gis gradert karakter (A-F). Eksamen gjennomføres i vårsemesteret. - Emne 3 (15 studiepoeng): Muntlig eksamen i par. Det gis individuell karakter. (Eksamen kan gjennomføres som individuell eksamen ved behov.) Eksamen vurderes av to interne sensorer. Det gis gradert karakter (A-F). Eksamen gjennomføres i vårsemesteret. Andre studieår - Emne 4 (15 studiepoeng): Individuell skriftlig hjemmeeksamen i engelskdidaktikk. Omfang: to uker. Eksamen vurderes av intern og ekstern sensor. Det gis gradert karakter (A-F). Eksamen gjennomføres i vårsemesteret. Vurderingskriterier Studenter som tar engelsk trinn 5-10 skal ha det læringsutbyttet som er gjengitt i avsnittet Læringsutbytte (se ovenfor). Kvaliteten på læringsutbyttet vil bli vurdert og dokumentert ved hjelp av karakteren A-E ved bestått prestasjon i de delene som er gjenstand for eksamen. Symbol Betegnelse Kvalitativ beskrivelse for eksamen A Fremragende Viser fremragende kunnskaper og ferdigheter innenfor kompetanseområdene i engelsk. Viser fremragende evne til refleksjon og selvstendig tenkning i forhold til læringsmål, fagets egenart og tilrettelegging av et godt læringsmiljø. 12

13 B C D E F Meget god God Nokså god Tilstrekkelig Ikke bestått Viser meget gode kunnskaper og ferdigheter innenfor kompetanseområdene i engelsk. Viser meget god evne til refleksjon og selvstendig tenkning i forhold til læringsmål, fagets egenart og tilrettelegging av et godt læringsmiljø. Viser gode kunnskaper og ferdigheter innenfor kompetanseområdene i engelsk. Viser god evne til refleksjon og selvstendig tenkning i forhold til læringsmål, fagets egenart og tilrettelegging av et godt læringsmiljø. Viser begrensede kunnskaper og ferdigheter innenfor kompetanseområdene i engelsk. Viser begrenset evne til refleksjon og selvstendig tenkning i forhold til læringsmål, fagets egenart og tilrettelegging av et godt læringsmiljø. Tilfredsstiller minimumskravene til kunnskaper og ferdigheter innenfor kompetanseområdene i engelsk. Viser noe evne til refleksjon og selvstendig tenkning i forhold til læringsmål, fagets egenart og tilrettelegging av et godt læringsmiljø. Har utilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter innenfor kompetanseområdene i engelsk. Viser dårlig evne til refleksjon og selvstendig tenkning i forhold til læringsmål, fagets egenart og tilrettelegging av et godt læringsmiljø. Ny/utsatt eksamen Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på StudentWeb. Ny/utsatt eksamen som påfølger en ordinær gruppeeksamen tilbys som individuell eksamen. Klageadgang Det kan klages over karakterfastsetting og på formelle feil i samsvar med bestemmelsene i lov om universiteter og høyskoler, jf. også forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. 13

14 Pensum Detaljert oversikt av pensum per emne foreligger ved studiestart. Språklære Dybedahl, M., Hasselgård, H. og Løken, B. Introducing English Grammar, Fagbokforlaget, 2006, ISBN Nilsen, Thor Sigurd og Rugesæter, K. N. Basic English Phonetics for teachers, Fagbokforlaget, 2008, ISBN I tillegg kommer digitale ressurser. Anbefalte tekster ut over pensumbøkene vil bli kunngjort i Fronter. Anbefalte ordbøker Cambridge Advanced Learner s Dictionary Oxford Advanced Learner s Dictionary of Current English MacMillan English Dictionary Collins English Dictionary Longman Dictionary of Contemporary English Longman Dictionary of American English Fagdidaktikk Harmer, Jeremy The Practice of English Language Teaching (4.ed), Longman, 2007, ISBN Drew, Ion og B. Sørheim English Teaching Strategies: Methods for English Teachers of year-olds, Det Norske Samlaget, ISBN: Kunnskapsløftet: Læreplan for engelsk i grunnskolen: English Subject Curriculum (LK-06 in English) I tillegg kommer digitale ressurser. Anbefalte tekster ut over pensumbøkene vil bli kunngjort i Fronter. 14

15 Litteratur Alexi, Sherman The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian, Andersen Press Ltd., 2008, ISBN Baum, Frank L The Wonderful Wizard of Oz, (roman) HarperCollins, 1900, ISBN10: Breslin, Theresa Whispers in the Graveyard, Theresa Egmont Books Ltd., 2007, ISBN McCarthy, Cormac The Road, Picador, 2006, ISBN Ihimaera, Witi The Whale Rider, Heinemann, 1987, ISBN Lowry, Lois The Giver, Harper Collins, 1993, ISBN Miller, Arthur The Death of a Salesman, Penguin books, 1949, ISBN Shakespeare, William Romeo and Juliet, Oxford School Shakespeare, Roma Gill ed ISBN Swarup, Vikas Slumdog Millionaire (roman og film), Random House, 2005, ISBN Sachar, Louis Holes, Douglas & McIntyre, 1998, ISBN Wilson, Jacqueline. The story of Tracy Beaker, Random House, 1991, ISBN Valg av to av følgende bøker: Doyle, Roddy The Giggler Treatment, Arthur A. Levine Books, 2000, ISBN Roald Dahl Mathilda, Puffin books, London, 2007, ISBN Carpenter, Mr. Majeika on the Internet, Puffin Books, 2001, ISBN Humphrey Wilkins, Verna Benjamin Zephaniah, Tamarind Publishing Comp, ISBN Valg av barnebøker: Ved studiestart i første studieår skal det foreligge en liste over barne- og billedbøker hvorav to må velges. Valg av to av følgende bøker Altman, Linda J. Ameila s Road, Lee & Low Books Inc, 1993, ISBN Cronin, Doreen Duck for President, Simon & Schuster Books for Young Readers, 2004, ISBN

16 Gaiman, Neil Grimes, Nikki Coraline, (grafisk roman/tengeserie og ikke tradisjonell roman), Harper Collins, 2008, ISBN Barack Obama Son of Promise, Child of Hope, Simon & Schuster, 2008, ISBN 10: Say, Allan Grandfather s Journey, Houghton Mifflin Company, 1993, ISBN I tillegg kommer utvalgte tekster som dikt, eventyr, noveller, osv. Kulturstudier O'Driscoll, James Datesman, M., Crandall, J. og Kearny, E. Britain for Learners of English (2.ed), Oxford University Press, 2009, ISBN American Ways: An Introduction to American Culture (3.ed), Pearson Education, 2005, ISBN I tillegg kommer utvalgte tekster fra andre engelsktalende land enn Storbritannia og USA. Hjelpebøker Simensen, Aud Marit Teaching a Foreign Language: Principles and Procedures (2. ed). Fagbokforlaget ISBN Bassnett, Susan Studying British Cultures: An Introduction (2.ed), Routledge, 2003, ISBN Childs, Peter og Mike British Cultural Identities (3.ed), Routledge, 2007, ISBN Storry Mauk, D. og Oakland, J. American Civilization, An Introduction (5.ed), Routledge, 2009 ISBN Oakland, John British Civilisation: An introduction, Routledge, 2007, ISBN Fellespensum I tillegg kommer et fellespensum som kunngjøres i Fronter. 16

Fagplan for engelsk 2, 1.-7. trinn English 2 for 1.-7. grade

Fagplan for engelsk 2, 1.-7. trinn English 2 for 1.-7. grade Fagplan for engelsk 2, 1.-7. trinn English 2 for 1.-7. grade Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn, fjerde årstrinn 30 studiepoeng Studieprogramkode: G1EN2 Studieenheten gjennomføres i vårsemesteret

Detaljer

Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag

Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Studieprogramkode: KFKE2. Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) bygger på nasjonale retningslinjer for engelskfaget i rammeplan for

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

Engelsk 1 (1.-7. trinn)

Engelsk 1 (1.-7. trinn) Engelsk 1 (1.-7. trinn) Emnekode: GLU1030_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

Fagplan for matematikk (60 studiepoeng), trinn 5 10

Fagplan for matematikk (60 studiepoeng), trinn 5 10 Fagplan for matematikk (60 studiepoeng), trinn 5 10 Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars

Detaljer

Fagplan for matematikk 2 (30 studiepoeng) trinn 1-7

Fagplan for matematikk 2 (30 studiepoeng) trinn 1-7 Fagplan for matematikk 2 (30 studiepoeng) trinn 1-7 Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars

Detaljer

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010 Programplan 2010-2014 Kull 2010 HiBu Avdeling for Lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 241 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no Gjelder for studieårene 2010-2014

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng)

Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng) Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng) Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Fagplan for tredje studieår - faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (60 studiepoeng) i bachelorstudiet i idrett, friluftsliv og helse

Fagplan for tredje studieår - faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (60 studiepoeng) i bachelorstudiet i idrett, friluftsliv og helse Fagplan for tredje studieår - faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (60 studiepoeng) i bachelorstudiet i idrett, friluftsliv og helse Godkjent av avdelingsstyret 30. mars 2007. Godkjent av studieutvalget

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1. 7. trinn

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1. 7. trinn Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1. 7. trinn Forord På grunnlag av Stortingets behandling av St.meld. nr. 11 (2008-2009) Læreren rollen og utdanningen og Innst.S. nr. 185 oppnevnte

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

GLU2-2011. Emneplaner 2011-2013/14. Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL

GLU2-2011. Emneplaner 2011-2013/14. Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL GLU2-2011 Emneplaner 2011-2013/14 Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL PEL1: Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling... 3 PEL2:

Detaljer

PROGRAMPLAN 2011-2015

PROGRAMPLAN 2011-2015 PROGRAMPLAN 2011-2015 5. 10. trinn Kull 2011 Bachelornivå 240 stp HiBu Avdeling for Lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn PROGRAMPLAN for Kull 2012 med EMNEPLANER for første til tredje studieår Bachelornivå 240 stp HiBu Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Studieplan. Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE

Studieplan. Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Studieplan Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 Versjon 1.1 Revisjonshistorikk Versjon Dato Ansvarlig Beskrivelse

Detaljer

Studieplan 2014-2018. Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn. Kull 2014

Studieplan 2014-2018. Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn. Kull 2014 Studieplan 2014-2018 Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn Kull 2014 HBV - Fakultet for humaniora og, studiested Drammen Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 7035 3007 Drammen 2014 2018 Side 2/70

Detaljer

Sammen om lærerutdanning

Sammen om lærerutdanning Sammen om lærerutdanning Praksishåndbok Nettbaserte studieprogram Grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL) 2014-2015 Vedlegg

Detaljer

Plan for praksisopplæring. Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk

Plan for praksisopplæring. Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk Plan for praksisopplæring Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk Studieåret 2014-2015 Lektorutdanning - Plan for praksisopplæring 2014-2015 side 2 Forord Gjennom heftet Plan for praksisopplæring

Detaljer

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 26. juni 2007 rev. 18. juni 2010 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Deltid Studieplanen gjelder for studentkull 2013-2017 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende fra høst 2013 Revidert mars 2015 Planen bygger på nasjonal

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Heltid Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2018 Revidert februar 2015 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning Arbeidsplassbasert utdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning Arbeidsplassbasert utdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Arbeidsplassbasert utdanning Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2019 Gjeldende fra høst 2015 Planen bygger på nasjonal forskrift for rammeplan

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse STUDIEPLAN Årsstudium i musikk og helse 27. januar 2003, revidert 19. juni 2008 1 INNLEDNING... 3 1.1 Forkunnskaper... 3 1.2 Mål for studiet... 3 1.3 Struktur og organisering... 4 1.4 Arbeidsformer...

Detaljer

Engelsk Årsstudium for Lærere - et praksisnært studium 2 semestre 60 studiepoeng Grunnutdanning/Videreutdanning

Engelsk Årsstudium for Lærere - et praksisnært studium 2 semestre 60 studiepoeng Grunnutdanning/Videreutdanning Engelsk Årsstudium for Lærere - et praksisnært studium 2 semestre 60 studiepoeng Grunnutdanning/Videreutdanning Godkjent Av Dato: Endret Av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning

Praktisk-pedagogisk utdanning Rammeplan for Praktisk-pedagogisk utdanning Fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet INNHOLD Kapittel 1 LÆRERUTDANNING... 3 1.1 Formål og egenart... 4 1.2 Å være lærer... 5 1.3

Detaljer

STUDIEKATALOG. Se oversikten over videreutdanningstilbud som tilbys gjennom Kompetanse for kvalitet studieåret 2014/2015.

STUDIEKATALOG. Se oversikten over videreutdanningstilbud som tilbys gjennom Kompetanse for kvalitet studieåret 2014/2015. STUDIEKATALOG 59 OVERSIKT OVER STUDIETILBUD 21 20 02 Se oversikten over videreutdanningstilbud som tilbys gjennom Kompetanse for kvalitet studieåret 2014/2015. 60 DETTE MÅ DU VITE FØR DU SØKER 62 OVERSIKT

Detaljer

STUDIEPLAN. Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng

STUDIEPLAN. Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng Special Needs Education and Accommodated Learning Studieåret 2012/13 Heltid/Deltid,

Detaljer