Sunnland skole - lokal læreplan i engelsk Tema Hovedområde Kompetansemål K-06 8.trinn 9.trinn 10.trinn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sunnland skole - lokal læreplan i engelsk 2012-2013 Tema Hovedområde Kompetansemål K-06 8.trinn 9.trinn 10.trinn"

Transkript

1 1 Live Language Sunnland skole - lokal læreplan i engelsk Tema Hovedområde Kompetansemål K-06 8.trinn 9.trinn 10.trinn Språklæring Identifisere vesentlige språklige likheter og Lære om stor bokstav Lære å bruke apostrofer forskjeller mellom engelsk og eget morsmål og og tegnsetting. i contractions og ved utnytte dette i egen språklæring. posessions. Bruke grunnleggende terminologi for å beskrive formverk og tekststrukturer. Bruke språkets grunnleggende formverk og tekststrukturer muntlig og skriftlig. Presentere og samtale om aktuelle og tverrfaglige temaer. Drøfte unge menneskers levesett, omgangsformer, livssyn og verdier i Storbritannia, USA, andre engelskspråklige land og Norge. Lese og drøfte et representativt utvalg litterære tekster fra den engelskspråklige verden. Gjenkjenne noen regionale aksenter fra engelskspråklige land. Gjøre rede for trekk ved historie og geografi i Lære grunnleggende språkregler. Diskutere levesett og omgangsformer i Storbritannia og Norge. Holde muntlig framlegg om en artist. Forstå at det engelske språket er brukt mye i verden. Lese en tekst om språk som er valgt ut fra egen interesse. Lese tekster av bl.a. Roald Dahl og Louis Sachar. Lære å bruke komma. Beskrive sin engelskspråklige hverdag Lære hvordan engelsk i media påvirker deres identitet. Lære å identifisere og bruke ordklasser riktig. Lære om likheter og forskjeller mellom ordklasser på norsk og engelsk. Lære og å trekke sammen ord. Lære om likheter mellom sammentrekte ord og andre ord som høres like ut (homofoner). Lære å se forskjell på norsk og engelsk skrivemåte. Lære å oppdage språkfeil og blanding av engelsk og norsk på butikkskilt, i reklame etc.

2 2 Characters in facts and fiction Tema Hovedområde Kompetansemål K-06 8.trinn 9.trinn 10.trinn Språklæring Bruke grunnleggende terminologi for å beskrive Lære å gjenkjenne og Lære å bruke og å bøye formverk og tekststrukturer. kunne bruke adjektiv. adjektiv. Vise evne til å skille mellom positivt og negativt ladede uttrykk som refererer til enkeltindivider og grupper av mennesker. Presentere og samtale om aktuelle og tverrfaglige temaer. Gjøre rede for trekk ved historie og geografi I Lese og drøfte et representativt utvalg fra den engelskspråklige verden. Beskrive tema og komposisjon i tekster og visuelle uttrykk Drøfte unge menneskers levesett, omgangsformer, livssyn og verdier i Storbritannia, USA, andre engelskspråklige land og Norge. Kunne beskrive ting og personer. Samtale om ulike kjente karakterer og hvordan mennesker påvirkes av disse. Presentere og samtale om kjente personer som engasjerer seg i fredsarbeid. Lese ulike tekster om kjente mennesker, som for eksempel Madonna, valgt ut fra interesse. Lese og diskutere tekster som omhandler høflighet, utseende, utestenging, tagging og gruppepress. Lære om kosthold og idrett. Lære om doping, alkohold, narkotika og tobakk. Diskutere menneskers forhold til ulike typer addiction. Lære å skape egne levende karakterer. Lære å gjenkjenne og bruke ulike adverb, og kunne skille mellom adverb og adjektiv. Lære forskjellen på ubestemte pronomen og bruken av disse. Diskutere og presentere menneskerettigheter basert på rase, religion og ytringsfrihet. Diskutere og presentere menneskerettigheter i USA, Sør-Afrika og Nord-Irland. Lære om noen historiske hendelser, som for eksempel Civil Rights Movement og Apartheid.

3 3 Literature and writing Tema Hovedområde Kompetansemål K-06 8.trinn 9.trinn 10.trinn Språklæring Bruke grunnleggende terminologi for å beskrive Lære å forstå ord ut fra Lære å tolke dikt. formverk og tekststrukturer. sammenhengen. Bruke ulike hjelpemidler kritisk og selvstendig. Lage og samtale om egne muntlige eller skriftlige tekster inspirert av litteratur og kunst. Skrive tekster som forteller, beskriver, argumenterer eller formidler beskjed, med passende grunnstruktur og hensiktsmessig bruk av avsnitt. Vise evne til å skille mellom positivt og negativt ladede uttrykk som refererer til enkeltindivider og grupper av mennesker. Tilpasse muntlig og skriftlig språkbruk til sjanger og situasjon. Lære å bruke ordbok. Skrive ulike begynnelser på tekster. Kunne gjenkjenne sjangertrekk i tekster. Kunne bruke sjangertrekk i egne tekster. Gi presentasjoner av fantasifortellinger og fantasikarakterer. Lære å lage egne dikt. Lage begynnelse, hoveddel og slutt. Kunne presentere to sider av en sak. Se at situasjoner, personer og land kan vurderes både positivt og negativt. Lære å skape karakterer og settinger. Lære om passiv og aktiv form av verbet og hvordan disse skal brukes. Lære om faste uttrykk og bruke disse til å sammenlikne (idiomer). Lese og drøfte et representativt utvalg litterære tekster fra den engelskspråklige verden. Beskrive temaer og komposisjon i tekster og visuelle uttrykk. Gjøre rede for trekk ved historie og geografi i Lese tekster av J.R.R. Tolkien og J.K. Rowling. Diskutere hvilke valg Gollum, Harry Potter og Draco Malfoy kan ta og se konsekvenser av disse valgene. Lese tekster av kjente forfattere, som for eksempel Roald Dahl, og lære hvordan man kan skrive en god historie. Lære å analysere skjønnlitteratur Lære å karakterisere.

4 4 Time Tema Hovedområde Kompetansemål K-06 8.trinn 9.trinn 10.trinn Språklæring Beskrive og vurdere eget arbeid med å lære Lære om verbtider. engelsk. Bruke grunnleggende terminologi for å beskrive formverk og tekststrukturer. Uttrykke seg skriftlig og muntlig med en del presisjon, flyt og sammenheng. Beherske et ordforråd som dekker en rekke ulike emner. Presentere og samtale om aktuelle og tverrfaglige emner. Lese og forstå tekster av ulik lengde og i flere sjangre. Lese og drøfte et representativt utvalg tekster fra den engelskspråklige verden. Beskrive situasjonen til noen urfolk i engelskspråklige land. Lage og samtale om egne muntlige eller skriftlige tekster inspirert av litteratur og kunst Lære å endre tid i en tekst ved å endre verbets tider. Lære hvordan tid i en tekst kan gå raskere eller saktere avhengig av tidsuttrykk. Lære å skrive enkle tekster om tid. Snakke om egne opplevelser av tid. Uttale og bruke tidsbegreper: klokkeslett, dager, uker og idiomer. Uttrykke og begrunne meninger om tid. Lese tekster som omhandler tid og hvordan man selv kan forandre tiden. Lære om hva tid har betydd for ulike personer opp gjennom tidene. Lære om phrasal verbs. Diskutere ulike engelskspråklige lands roller i klimapolitikken og hvordan unge mennesker i dag kan bidra til bedre klima og miljø. Bli kjent med Native Americans, Australian Aboriginals, New Zealand Maoris og black South Africans. Lære hvordan disse urfolkene levde før og hvordan situasjonen er nå. Hvordan lære seg regler for å bruke riktig verb Lære å velge riktig verb ut fra Sammenhengen. Lære om verb som følger faste mønstre i setninger. Lære reglene for bruk av -ing form. Diskutere og samtale om filmer som er basert på skuespill og sammenlikne moderne filmer og det opprinnelige skuespillet. Lese og lære om to av William Shakespeares kjente verk, Romeo og Julie og Hamlet. Kjenne til moderne versjoner av disse to kjente verkene.

5 5 Solving a problem Tem a Hovedområde Kompetansemål K-06 8.trinn 9.trinn 10.trinn Språklæring Bruke ulike hjelpemidler kritisk og selvstendig. Bruke grunnleggende terminologi for å beskrive formverk og tekststrukturer. Lære om spørreord. Lære om 1. og 3. persons forteller. Lære å lage åpne og lukkede spørsmål. Lære å lage halespørsmål. Lære og bruke ordbok og wordwall. Lære om 3.person entalls s Lære om subjekt i entall og flertall Lære om subjekt og objekt i en setning Tilpasse muntlig og skriftlig språkbruk til sjanger og situasjon. Beskrive og tolke grafiske representasjoner av tall og andre data. Bruke innhold fra ulike kilder på en selvstendig og kritisk måte. Gi presentasjoner av mordmysterier. Delta i samtale om løgn. Lære å gjenkjenne synsvinkel ved hjelp av pronomen. Presentere en tekst både personlig og objektivt. Hva vi sier når objekt og subjekt i en setning er det samme. Kommunisere digitalt med elever i andre land. Bruke digitale verktøy. Lese og forstå tekster av ulik lengde og i flere sjangre. Kommunisere via digitale medier. Gjøre rede for trekk ved historie og geografi i Lese og drøfte et representativt utvalg litterære tekster fra sjangrene dikt, novelle, roman og skuespill fra den engelskspråklige verden. Lære om historiske hendelser i Storbritannia, som for eksempel O.J. Simpson, og lese tekster om mordmysterier. Lære hvordan ulike tekstyper presenterer agenter og krig på forskjellige måter. Lære om hvordan 2. verdenskrig påvirket livene til noen britiske barn. Vite noe om historien i Nord- Irland, som for eksempel The Irish Civil War, The troubles in Northern Ireland, Good Friday Agreement og IRA.

6 6 Experience Britain Tem a Hovedområde Kompetansemål K-06 8.trinn 9.trinn 10.trinn Språklæring Velge ulike lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formål og situasjon. Utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk. Uttrykke seg skriftlig og muntlig med en del presisjon, flyt og sammenheng. Bruke ulike hjelpemidler kritisk og selvstendig. Beskrive og tolke grafiske representasjoner av tall og andre data. Bruke innhold fra ulike kilder på en selvstendig og hensiktsmessig måte. Skrive tekster som forteller, beskriver, argumenterer eller formidler beskjed, med passende grunnstruktur og hensiktsmessig bruk av avsnitt. Lære å bruke ulike tools som før-skriving. Lære å hurtigskrive. Bruke kreative skrivestrategier. Lære hvordan man bygger opp en tekst med avsnitt og binder sammen disse ved hjelp av linking words. Presentere rollespill. Gi presentasjoner om Storbritannia og briter. Lære hva en tabell er. Lære hva et diagram er. Lære å lese og lage tabeller og diagrammer. Lære å lage topic sentence. Lære å lage et avsnitt ut fra en topic sentence, details og conclusion. Lære når det passer å bruke formelt og uformelt språk Lære forskjellen på enkle og avanserte ord og uttrykk. Lære hvordan man skal skrive direkte tale, og dele en tekst med direkte tale inn i avsnitt. Lære hvordan de kan variere vokabularet for å snakke om det de husker fra en illustrasjon og vite hvilke konsekvenser dette får for mottakeren. Tilpasse muntlig og skriftlig språkbruk til sjanger og situasjon. Kommunisere via digitale medier. Gjøre rede for trekk ved historie og geografi i Lese og drøfte et representativt utvalg litterære tekster fra den engelskspråklige verden. Lese tekster om Storbritannia. Lære om The great fire of London. Lære om asylsøkere I Norge, deres rettigheter og plikter. Bli kjent med noen britiske ikoner, som for eksempel Winston Churchill, Agatha Christie, Margareth

7 Drøfte unge menneskers levesett, omgangsformer, livssyn og verdier i Storbritannia, USA og andre engelskspråklige land. Lære om David Copperfield. Lære om barnearbeid I Storbritannia. Thatcher og Gavin Hastings.

8 7 Explore America Tem a Hovedområde Kompetansemål K-06 8.trinn 9.trinn 10.trinn Språklæring Utnytte situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk. Bruke grunnleggende terminologi for å beskrive tekststrukturer. Beskrive og vurdere eget arbeid med å lære engelsk. Beherske et ordforråd som dekker en rekke ulike emner. Vise evne til å skille mellom positivt og negativt ladede uttrykk som refererer til enkeltindivider og grupper av mennesker. Gjøre rede for trekk ved historie og geografi i Lese og drøfte et representativt utvalg litterære tekster fra den engelskspråklige verden. Drøfte unge menneskers levesett, omgangsformer og verdier i Storbritannia og USA. Bruke 9 av de mest brukte engelske ordene riktig i tekster. Bruke respons fra andre for å forbedre tekstene sine. Gi presentasjoner om USA og amerikanere. Presentere en tekst som rollespill. Gjøre rede for og begrunne sitt syn på slaveri før og nå. Lære om slaveri. Forstå og regne med km, meter og yards. Forstå og regne med valuta. Lære om linking words. Lære å bruke linking words til å binde sammen og vise kontrast mellom ideer og vise tid og begrunnelse. Lære hvordan de skal skille mellom fact og opinion. Lære å uttrykke egne meninger. Lære om The American Dream, immigration og Ellis Island. Lære om bindeord og hvordan disse kan knytte ideer sammen. Lære å uttrykke egne meninger. Lære ord og uttrykk som utrykker enighet og uenighet. Lese tekster av Langston Hughes og Ernest Heminway. Lære om personer, steder og historiske hendelser som forbindes med USA.

9 Engelsk skriftlig Kompetansemål Språklæring Kriterier Høyt nivå Middels nivå Lavt nivå Eleven skal vise meget god språklig presisjon: Eleven viser solid kunnskap om språkets formverk, slik som grammatikk, setningsoppbygging, tegnsetting og rettskriving. Eleven viser et relevant og variert ordforråd. Et godt språk kjennetegnes av en bevisst bruk av avsnitt og sjangerkunnskap. Eleven skal vise god språklig presisjon: Eleven viser god kunnskap om språkets formverk, slik som grammatikk, setningsoppbygging, tegnsetting og rettskriving. Eleven kan variere ordforrådet til en viss grad. Språket kjennetegnes av en viss grad av avsnitt og sjangerkunnskap. Eleven viser lite språklig presisjon: Eleven har lite kunnskap om språkets formverk, slik som grammatikk, setningsoppbygging, tegnsetting og rettskriving. Eleven bruker et enkelt ordforråd. Eleven har lite sjangerkunnskap. Eleven skal vise evne til å skrive en tekst med et relevant innhold som er presentert på en tydelig måte. Tekster på dette nivået har god og hensiktsmessig struktur og inndeling i avsnitt som er tilpasset kommunikasjonssituasjonen. Eleven kan skrive en tekst med en variert bruk av tekstbinding. Eleven skal vise evne til å skrive en tekst med delvis relevant innhold. Tekster på dette nivået har en viss grad av grunnstruktur og bruk av avsnitt som delvis er tilpasset kommunikasjonssituasjonen. Eleven kan skrive en tekst med en viss bruk av tekstbinding. Eleven skal kunne skrive en tekst med enkelt innhold. Tekster på dette nivået mangler ofte grunnstruktur og kommuniserer lite. Eleven kan skrive en tekst med enkel til mangelfull tekstbinding. Eleven viser god kunnskap fra den engelskspråklige verden, som for eksempel historie, geografi og samfunn. Eleven skal ha god kjennskap til et representativt utvalg av litteratur og kultur fra den engelskspråklige verden. Eleven skal ha god kjennskap til ulike Eleven viser en del kunnskap fra den engelskspråklige verden, som for eksempel historie, geografi og samfunn. Eleven skal ha kjennskap til et mindre utvalg av litteratur og kultur fra den engelskspråklige verden. Eleven skal ha noe kjennskap til ulike Eleven viser lite eller ingen kunnskap fra den engelskspråklige verden. Eleven har lite eller ingen kjennskap til litteratur og kultur fra den engelskspråklige verden. Eleven har lite kjennskap til ulike

10 Engelsk muntlig Kompetansemål Språklæring Kritererier Høyt nivå Eleven skal vise meget god presisjon med hensyn til formverk, flyt, intonasjon og uttale. Eleven skal vise evne til å legge fram et relevant innhold og presentere dette på en tydelig og god måte. Eleven viser god kunnskap fra den engelskspråklige verden, som for eksempel historie, geografi og samfunn. Middels nivå Lavt nivå Eleven viser god evne til å samtale om språkets formverk, slik som grammatikk og setningsoppbygging. Eleven viser et relevant og variert ordforråd. Eleven skal vise god presisjon med hensyn til formverk, flyt, intonasjon og uttale. Eleven viser evne til å samtale om språkets formverk, slik som grammatikk og setningsoppbygging. Eleven viser et middels godt ordforråd. Eleven behersker ikke formverket og har vansker med flyt, intonasjon og uttale. Framlegg på dette nivået har god og hensiktsmessig struktur og en inndeling som er tilpasset kommunikasjonssituasjonen. Eleven skal kunne bruke et variert ordforråd og bruke varierte tekstbindere. Eleven skal vise evne til å legge fram et relevant innhold og presentere dette på en tydelig og god måte. Framlegg på dette nivået har en viss struktur og en inndeling som er tilpasset kommunikasjonssituasjonen. Eleven skal kunne bruke et vanlig ordforråd og binde sammen språket med enkle tekstbindere. Eleven skal vise evne til å legge fram et enkelt tema. Eleven skal ha god kjennskap til et representativt utvalg av litteratur og kultur fra den engelskspråklige verden. Eleven skal ha god kjennskap til ulike Eleven viser en del kunnskap fra den engelskspråklige verden, som for eksempel historie, geografi og samfunn. Eleven skal ha kjennskap til et mindre utvalg av litteratur og kultur fra den engelskspråklige verden. Eleven skal ha noe kjennskap til ulike Eleven viser lite eller ingen kunnskap fra den engelskspråklige verden. Eleven viser liten evne til å samtale om språkets formverk, slik som grammatikk og setningsoppbygging. Eleven viser et begrenset ordforråd. Framlegg på dette nivået har mindre struktur og enkel inndeling. Eleven bruker et meget enkelt ordforråd. Eleven har lite eller ingen kjennskap til litteratur og kultur fra den engelskspråklige verden. Eleven har lite kjennskap til ulike

LokaL LærepLan LærepLan 2012

LokaL LærepLan LærepLan 2012 Lokal læreplan trinn 8-10 Engelsk 8 Periodeplan 1: My life Kompetansemål Språklæring utnytte ulike situasjoner og strategier for å lære engelsk identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller

Detaljer

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: ENGELSK TRINN: 9. Språklæring utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: ENGELSK TRINN: 9. Språklæring utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: ENGELSK TRINN: 9. Kompetansemål Operasjonaliserte læringsmål Tema/opplegg (eksempler, forslag), ikke obligatorisk Vurderingskriterier vedleggsnummer Språklæring

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I ENGELSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Innhold engelsk. Studieteknikk Samtaletrening. Setningsbygging.

Innhold engelsk. Studieteknikk Samtaletrening. Setningsbygging. 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2007: Engelsk Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig - å kunne uttrykke seg skriftlig - å kunne lese - å kunne regne - å kunne bruke digitale

Detaljer

Forslag til revidert læreplan i engelsk

Forslag til revidert læreplan i engelsk Forslag til revidert læreplan i engelsk Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

Årsplan. Crossroads 9A og B (Fag og Kultur)

Årsplan. Crossroads 9A og B (Fag og Kultur) Årsplan SKOLEÅR: 2014 /15 KLASSE/GRUPPE: 9. klasse FAG: Engelsk LÆREVERK: Crossroads 9A og B (Fag og Kultur) LÆRER: Lisa R. Nilsen Sted, dato underskrift KOMPETANSEMÅL ETTER 10. TRINN: Språklæring Hovedområdet

Detaljer

Kommunal læreplan i engelsk

Kommunal læreplan i engelsk Kommunal læreplan i engelsk Utarbeidet av : Kari Gåre Gry Helstedt Håtveit Marit Vik Knudsen Anne Grete Ruhaven Hilde Sagedal Lene Sætra Tønnevold 1 Innledning Kunnskapsløftet har delt faget inn i språklæring,

Detaljer

Lokal læreplan i fremmedspråk. Sunnland skole 2012-2013

Lokal læreplan i fremmedspråk. Sunnland skole 2012-2013 Lokal læreplan i fremmedspråk Sunnland skole 2012-2013 Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket Undersøke likheter og

Detaljer

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i engelsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/eng1-03 Formål Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Årsplan Engelsk 6.trinn Byskgen skole 2012/2013

Årsplan Engelsk 6.trinn Byskgen skole 2012/2013 Årsplan Engelsk 6trinn Byskgen skole 2012/2013 Engelsk FORMÅL Det engelske språket er i bruk overalt I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer vi ikke langt uten engelsk Engelsk

Detaljer

Muntlige diskusjoner og presentasjoner. Lage og presentere spørreundersøkelser Skrive rapport. Skriftlig rapport.

Muntlige diskusjoner og presentasjoner. Lage og presentere spørreundersøkelser Skrive rapport. Skriftlig rapport. Lokal læreplan i Engelsk 8. trinn Culture Lære å skrive en fagtekst. Hvordan planlegge og gjennomføre en spørreundersøkelse. Muntlige diskusjoner og presentasjoner. Lage og presentere spørreundersøkelser

Detaljer

Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole. Lærer: Lisa R. Nilsen. Læreverk Stairs 7

Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole. Lærer: Lisa R. Nilsen. Læreverk Stairs 7 Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole Lærer: Lisa R. Nilsen Læreverk Stairs 7 Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av

Detaljer

Fagplan i engelsk 7. trinn

Fagplan i engelsk 7. trinn Fagplan i engelsk 7. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til I startgropa Underveis I mål Chapter 1 Stairs 7 Eleven skal kunne: beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Lærev erk

Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Lærev erk Fagplan i engelsk 5. trinn Elevene vil fra starten avlære hva ordet syntaks betyr. Foretrekker dette ordet fremfor setningsoppbygging (T.O.) Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Lærev erk I startgropa

Detaljer

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i norsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/nor1-05 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon,

Detaljer

10. trinn Uke Tema Arbeidsmåter Kompetansemål Vurdering, vurdert opp mot måloppnåelse 35-38

10. trinn Uke Tema Arbeidsmåter Kompetansemål Vurdering, vurdert opp mot måloppnåelse 35-38 10. trinn Uke Tema Arbeidsmåter Kompetansemål Vurdering, vurdert opp mot måloppnåelse 35-38 Love and friendship Kapittel 1: Say you ll be there - verb som ikke vanligvis tar refleksivt pronomen - adjektiv

Detaljer

Kartleggingsmateriell. Språkkompetanse i grunnleggende norsk

Kartleggingsmateriell. Språkkompetanse i grunnleggende norsk Kartleggingsmateriell Språkkompetanse i grunnleggende norsk 2007 Utdanningsdirektoratet Design og produksjon: Magnolia design as Illustrasjoner: xxxxxxxxx Innledning Læreplan i grunnleggende norsk for

Detaljer

Lokal plan. Elevene skal:

Lokal plan. Elevene skal: 1. TRINN Timer (totalt t) Hovedområder i faget og kompetansemål Elevene skal kunne: Språklæring gi eksempler på situasjoner der det kan være nyttig å kunne noe finne ord og uttrykk som er felles for morsmålet

Detaljer

9. KLASSE 2014-15 ÅRSPLAN

9. KLASSE 2014-15 ÅRSPLAN 9. KLASSE 201-15 ÅRSPLAN Fag: Spansk Faglærer: David Romero Læreverk: Amigos dos Nettsiden: www.gyldendal.no/amigos For grundigere omtale av læreverket: http://www.gyldendal.no/amigos/html/les_mer_om.html

Detaljer

KOMPETANSEMÅL 9. KLASSE FAG: MATEMATIKK

KOMPETANSEMÅL 9. KLASSE FAG: MATEMATIKK KOMPETANSEMÅL 9. KLASSE FAG: MATEMATIKK TEMA/KAPITTEL Geometri kap.1 Romfigurer: terning, firkantet og trekantet prisme, sylinder, pyramide og kjegle Arealet til trekanter, firkanter, sirkler og overflaten

Detaljer

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK Formål med faget Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan

Detaljer

Lokal læreplan i norsk for 1.-7.klasse Åmot kommune

Lokal læreplan i norsk for 1.-7.klasse Åmot kommune Lokal læreplan i norsk for 1.-7.klasse Åmot kommune Innhold 1.klasse:... 2 Når elevene er ferdige med 1. klasse, skal de ha lært følgende:... 2... 2... 2 2.klasse... 3 Når elevene er ferdige med 2. klasse,

Detaljer

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Gjelder fra 01.08.2006 Gjelder til 31.07.2009 http://www.udir.no/kl06/nor3-01 Formål Norsk for elever med samisk som førstespråk er et fag for kulturforståelse,

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I NORSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I NORSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: UKE 34 UKE 39 Kunne utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket. Kunne undersøke

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 ENG0012 Engelsk i grunnskolen Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet 2008 Bokmål Bokmål Denne veiledningen består av en felles del (Del

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende

Detaljer

Vedlegg til veiledning til læreplan i engelsk. Se skolenettet.no/veiledninger

Vedlegg til veiledning til læreplan i engelsk. Se skolenettet.no/veiledninger side 1 av 6 Vurdering Ferdighet: Trinn: Tema: Skriving 8. 10. trinn Formal letter Her finner dere forslag til ulike typer vurdering: 1. Underveisvurdering (fra lærer), inkl. faglig samtale 2. Halvårsvurdering

Detaljer

Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland

Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland juni 2015 Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland med veiledning og skjema for vurdering C1 og C2 A1 Forstår og bruker kjente, dagligdagse uttrykk og enkle utsagn for å dekke grunnleggende behov.

Detaljer