Kommunal læreplan ENGELSK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunal læreplan ENGELSK"

Transkript

1 Kommunal læreplan ENGELSK Revidert utgave 2013 Utarbeidet av: Ruth Skåre Grunnøy (Holviga skole, barnetrinnet) Hilde Marcussen Svebak (Holviga skole, ungdomstrinnet) Merete Oterholt Nøstvik (Jappa skole) Gry Helstedt Håtveit (Grimstad ungdomsskole)

2 Innledning: Engelskfaget er både et redskapsfag og et dannelsesfag. Det skal gi mulighet til å delta i kommunikasjon som er knyttet til personlige, sosiale, litterære og tverrfaglige emner. Faget skal gi innsikt i hvordan mennesker tenker og lever i den engelskspråklige verden. Kommunikative ferdigheter og kulturell innsikt kan fremme økt samhandling, forståelse og respekt mellom mennesker med ulik kulturbakgrunn. Slik ivaretar språk- og kulturkompetanse det allmenndannende perspektivet og bidrar til å styrke demokratisk engasjement og medborgerskap. (http://www.udir.no/kl06/eng1-02/hele/formaal/) Den første kommunale læreplanen i engelsk ble utarbeidet i 2007 og har blitt benyttet på flere skoler i Grimstad kommune. Ønsket om en revidering av den første kommunale læreplanen ble framsatt i nettverkssamlinger i faget høsten På oppdrag fra Veiledning og Utviklingstjenesten i Grimstad har vi revidert innholdet i den forrige læreplanen. En felles kommunal læreplan i faget bidrar til at Grimstadeleven møter faget på en relativt lik måte uansett skole og skolekrets. Engelsk er et fag med et høyt antall kompetansemål og relativt lavt timetall. Det er et eksamensfag med vurdering i både skriftlig og muntlig disiplin. Timetallet i faget er fordelt på følgende måte, oppgitt i 60 minutters enheter: trinn: 138 timer trinn: 228 timer trinn: 222 timer (reduksjon pga. innføring av valgfag) Vi har derfor foreslått at timetallet i engelsk for årstrinn blir fordelt på følgende måte for å sikre en utvikling og progresjon i faget som vi mener er meningsfull og hensiktsmessig: 1. årstrinn: 0,5 time per uke 2. årstrinn: 0,5 time per uke (0,75 time per uke) 3. årstrinn: 1 time per uke 4. årstrinn: 1,5 time per uke Parallelt med revideringen av den kommunale læreplanen blir det også utarbeidet Grimstadprøven som skal teste elevenes kompetanse etter 7. årstrinn i basisfagene. 2

3 Elevene har krav på underveisvurdering i faget og denne skal ligge til grunn for videre utvikling og kompetanse, herav vurdering for læring. Vurderingen av den enkelte elevs kompetanse i faget må være konkret, læringsfremmende og skje regelmessig. I Grimstadskolen brukes itslearning som læringsplattform, og her er det lagt godt til rette for å kommunisere mål og vurdering av kompetanse til den enkelte elev. På barnetrinnet foreslår vi å bruke 1-7 trappa, et vurderingsverktøy utarbeidet av Pedagogisk senter i Kristiansand i samarbeid med fagkontakter i Knutepunkt Sør (se vedlegg 1). Når det gjelder ungdomstrinnet viser vi til kriterier for måloppnåelse utarbeidet ved den enkelte skole og Utdanningsdirektoratets eksamensveileder (se vedlegg 2). I tillegg har vi laget en idébank med ulike vurderingsformer (se vedlegg 3). I denne læreplanen har vi valgt å dele kompetanseområdet Kommunikasjon inn i Muntlig kommunikasjon og Skriftlig kommunikasjon. Dette har vi gjort for å konkretisere og tydeliggjøre kompetansemålene med tanke på at faget rommer to selvstendige disipliner, muntlig og skriftlig kompetanse, med vurdering i begge. I de kompetansemålene der begge begrepene blir omtalt samtidig (f.eks: uttrykke seg skriftlig og muntlig med en del presisjon, flyt og sammenheng) har vi valgt å nevne dette kompetansemålet under begge kompetanseområder. Intensjonen med denne læreplanen er at den skal fungere som et arbeidsdokument og redskap for alle lærere i faget, både i det daglige arbeidet med engelsk og i halvårs -/årsplanleggingen. Vi har forsøkt å konkretisere kompetansemålene og komme med forslag til aktiviteter som vi mener passer til de ulike kompetansemålene. Ytterligere aktiviteter må suppleres av den enkelte lærer. Ideer og forslag finnes også på Utdanningsdirektoratets side: Vi ønsker lykke til i arbeidet med faget og læreplanen! Grimstad,

4 Kompetansemål 1-2. årstrinn Språklæring Kompetansemål Konkretisering av kompetansemål gi eksempler på situasjoner der det kan være nyttig å kunne noe engelsk finne ord og uttrykk som er felles for morsmålet og engelsk gi eksempler på engelske ord og uttrykk ut fra egne interesser Møte og kommunisere med engelsktalende mennesker (turist, i arbeidslivet) Kjenne til land hvor man snakker engelsk som førstespråk, for eksempel Storbritannia, USA og Australia Kjenne entall og flertall av de mest frekvente substantivene Kartlegging av elevenes interesser Forslag til aktivitet Samtaler mellom lærer og elever, bruke kart og lokalisere den engelsktalende delen av verden Finne ord for familie, farger, visualisering gjennom bilder/illustrasjoner Finne ord for fritidsaktiviteter, skole, kjæledyr, lage bildekort Kommunikasjon Kompetansemål Konkretisering av kompetansemål forstå og bruke en del vanlige engelske ord og fraser knyttet til nære omgivelser bruke de mest grunnleggende engelske språklyder og språkrytmer gjennom praktiskestetiske uttrykksmåter Kjenne ordene for familien, dager, farger, dyr Øve på lyder i det engelske språket, for eksempel - th-lyden - v/w-lyden -I (jeg) Intonasjon Forslag til aktivitet Visualisering gjennom bildekort, oppstart av dagen, memory, tegne og fargelegge, leker (ute og inne) Tongue twisters Lek og utforsking Hermeleker og lytte - eksempler (CD, lydklipp) 4

5 hilse, stille spørsmål og svare på enkle muntlige spørsmål forstå enkle instruksjoner gitt på engelsk gjenkjenne en del ord, uttrykk og enkle setninger i muntlige og skriftlige tekster bruke bokstaver og eksperimentere med å skrive engelske ord og uttrykk bruke tall i kommunikasjon bruke språket gjennom flere sanser og medier Dialoger og fraser fra dagliglivet, for eksempel - Good morning, how are you? - My name is - Please - Hello, Thank you Lære enkle fraser og kunne anvende og forstå beskjeder Finne I (jeg) og andre personlige pronomen Kjenne igjen substantiv i entall og flertall Bruke I (jeg) Kjente ord, setninger og fraser Kunne tallene 1-10 Lytte, tale, bruke pc, bruke bevegelser i innlæringen Sanger Rim og regler Hilse ved oppstart av dagen Simon says: Sit down, please! Shut the window, please! Open your books, please! Mix and match-oppgaver med ord og bilde Ordbildekort Understreke ord i tekst Pusle bokstaver til ord (klippe opp) Pusle sammen kjente setninger og fraser (klippe opp) Telle forlengs og baklengs Bingo Terninger, terningspill Sanger Sanger Filmsnutter (Youtube) Læringsprogrammer på PC (Moava) Enkle lytteprøver (Moava) Leker (hente, pusle, osv) Kultur, samfunn og litteratur Kompetansemål Konkretisering av kompetansemål samtale om sider ved barns dagligliv i noen engelskspråklige land Snakke om skole, fritidsaktiviteter og tradisjoner Forslag til aktivitet Samtaler Modellering Filmsnutter Bildebøker Se på kartet Storyline 5

6 ta del i engelsk barnekultur og litteratur gjennom bruk av ord, bilder, musikk og bevegelse Kjenne ord og uttrykk for ulike tradisjoner, for eksempel: - Merry Christmas - Happy New Year - Happy Easter Kjenne barnelitteratur, for eksempel: - Winnie the Pooh - Postman Pat Aktuelle engelske barne-tv program som Shaun the Sheep og filmer som for elsempel: Peter Pan Kjente eventyr, for eksempel: - Cinderella - Goldilocks Barnesanger, for eksempel: - Twinkle, twinkle little star - Bah, bah black sheep - Old MacDonald Lage jule- og påskekort og bilder Lese, lytte og illustrere eventyr, rollespill og drama Synge og lytte til sanger 6

7 Kompetansemål årstrinn Språklæring Kompetansemål Konkretisering av kompetansemål identifisere områder der han/hun har nytte av engelsk finne likheter mellom ord og uttrykksmåter i engelsk og eget morsmål bruke ordbøker og andre hjelpemidler i egen språklæring Møte og kommunisere med engelsktalende mennesker (turist, i arbeidslivet). Kunne navn på land der man snakker engelsk som førstespråk, for eksempel Storbritannia, USA og Australia Kunne noen ord som er like på engelsk og norsk, for eksempel cat/katt, pyjamas, sko/shoe, potato/potet, arm/arm, mai/may Bruke læreverket/egne glose- og ordbøker som oppslagsverk Forslag til aktivitet Samtaler mellom lærer og elever, bruke kart og lokalisere den engelsktalende delen av verden Understreke ord i tekst Samtale Lete etter ord i tekst og bilder, og bruke disse i egne muntlige og skriftlige tekster Muntlig kommunikasjon Kompetansemål Konkretisering av kompetansemål forstå og bruke vanlige engelske ord og uttrykk knyttet til dagligliv, fritid og interesser Relevante emner: -farger -kropp og klær -dyr (tamme dyr og ville dyr) - hus rom og møbler - dager, måneder og årstider -mat og måltider - skole og gjenstander i klasserommet - familie og venner - hobby og interesser Forslag til aktivitet Beskrive seg selv Intervjue hverandre 7

8 bruke det grunnleggende lydsystemet bruke enkle muntlige fraser for å få hjelp til å forstå og bli forstått forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen disse er brukt i forstå hovedinnholdet i enkle muntlige framstillinger om kjente emner bruke noen høflighetsuttrykk og delta i enkle dagligdagse dialoger bruke noen faste uttrykk som er vanlige i kjente situasjoner uttrykke seg gjennom drama, rollespill og improvisasjon lese og forstå hovedinnholdet i tekster om kjente emner Kjenne til lyder som er annerledes på engelsk. Kunne alfabetet på engelsk Kunne uttrykke følelser gjennom adjektiv, for eksempel bored, happy, sad, scary, fun, good Kjenne ord og uttrykks semantiske, grammatiske og situasjonsavhengige betydning innenfor overnevnte emner Lytteforståelse Presisere please og thank you i høflighetsfraser. Lære andre høflighetsfraser som: - I would like, please. - Could you, please? - Can I have some, please? - May I, please. - You are welcome. Kunne presentere seg selv: - navn - alder - familie - bosted - liker/ikke liker - interesser og hobbyer Fortelle veien (retninger, preposisjoner) Bruke overnevnte emner Leseforståelse Tongue twisters Hermeleker, lytteeksempler Sanger og regler Fyll-inn oppgaver Pararbeid Rollespill Listen and draw Sette elevene i virkelighetsnære situasjoner gjennom rollespill og dialoger Oppgaver med å formulere spørsmål og svar Lytteprøver Stille spørsmål til emne og innhold Rollespill og dialoger Dialoger Spørsmål og svar Intervjuer Rollespill Lage egne dialoger og rollespill Øve inn allerede skrevne dialoger og rollespill Spontane samtaler ( How are you today? ), Dramatisering av eventyr 4. trinn: Muntlige presentasjoner (power point) Stille spørsmål til emne og innhold 8

9 angi priser, mengder og størrelser Relevante emner: - mat, matvarer - restaurantbesøk - bruke adjektiv (small-large) - bruke antall (one, two, many) Rollespill: - butikk, - restaurant Skriftlig kommunikasjon Kompetansemål Konkretisering av kompetansemål forstå og bruke vanlige engelske ord og uttrykk knyttet til dagligliv, fritid og interesser bruke noen vanlige grammatiske strukturer, småord, enkle setningsmønstre og stavemåter bruke noen faste uttrykk som er vanlige i kjente situasjoner skrive korte beskjeder og enkle setninger som beskriver, forteller og spør bruke digitale verktøy for å finne informasjon og skape tekst Relevante emner: - farger - kropp og klær - dyr (tamme dyr og ville dyr) - hus rom og møbler - dager, måneder og årstider - mat og måltider - skole og gjenstander i klasserommet - familie og venner - hobby og interesser Substantiv; entall og flertall (regelrette) Verb i presens (fokus på to be, to have og to do) Preposisjoner Regelrette adjektiv Ubestemt og bestemt artikkel Riktig engelsk ordstilling (S+V) Eiendomsord Kunne presentere seg selv Fortelle veien Bruke høflighetsuttrykk Kunne spørreordene Skrive korte beskjeder 3. trinn: Finne læreverk/annet oppslag på Internett 4. trinn: Lage korte tekster i word og power point, finne stavekontrollen og bytte til engelsk, kjenne til opphavsrett Forslag til aktivitet Odd one out Mix and match-oppgaver Kryssord Innfyllingsoppgaver Clozetester Beskrive seg selv i skriftlig tekst Etter jul i 3. trinn: enkle glosetester Senest 4. trinn: Egne glosebøker og gloseprøver Tabellæring Diktat Utfyllingsoppgaver Pusleoppgaver med setningsledd Skrive setninger til bilder Produsere korte dialoger Utfyllingsoppgaver Skrive postkort, beskjeder og huskelapper Intervjuer Bruke meldingsverktøyet til itslearning Finne og utføre oppgaver knyttet til læreverket 4. trinn: innleveringer på itslearning, guided writing, lage power pointer 9

10 Kultur, samfunn og litteratur Kompetansemål Konkretisering av kompetansemål gi noen eksempler på engelskspråklige land sammenligne noen sider ved levesett, tradisjoner og skikker i Norge og engelskspråklige land delta i framføring av engelskspråklige rim, regler, sanger og fortellinger gi uttrykk for egne tanker og følelser i møte med engelskspråklig litteratur og barnekultur lage egne muntlige eller skriftlige tekster inspirert av engelskspråklig litteratur og barnekultur Kjenne til minimum tre engelskspråklige land og kunne plassere disse geografisk Se på viktige merkedager og skikker i Storbritannia og USA, og sammenligne med Norge; jul, påske og i tillegg Thanksgiving. Likheter og ulikheter ved norsk og britisk/amerikansk skolesystem. Bli kjent med ulike sportsgrener, aktiviteter og mattradisjoner Øve og fremføre diverse sanger, rim og regler som representerer britisk/amerikansk kulturarv for eksempel: The very hungy Caterpillar Little Red Riding-Hood The Mitten Begrunne egne meninger om tekster, bilder og filmer Gi uttrykk for egne meninger og følelser i tekster/samtaler, for eksempel: I like/i do not like because. This makes me happy, sad, angry Ta utgangspunkt i overnevnte eksempler og lage sammensatte tekster Forslag til aktivitet Bruke kart Bilder og dekorasjoner Filmklipp (YouTube) Spise frokost sammen i klassen Samtale om emnene Mix and match- oppgaver med relevante ord og begreper om emnene. Presentere for medelever (foresatte) Rollespill og dramatiseringer Skrive korte tekster Meningsytringer Samtaler Rollespill Intervju Lage tegneserie og snakkebobler 10

11 Kompetansemål årstrinn Språklæring Kompetansemål Konkretisering av kompetansemål identifisere og bruke ulike situasjoner for å utvide egne engelskferdigheter gi eksempler på ulike måter å lære engelske ord og uttrykk på identifisere noen språklige likheter og forskjeller mellom engelsk og eget morsmål bruke grunnleggende begreper fra grammatikk og tekstbygging beskrive eget arbeid med å lære engelsk bruke digitale og andre hjelpemidler i egen språklæring Legge til rette for at eleven skal kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i virkelighetsnære situasjoner Gi elevene ulike verktøy/læringsstrategier for å lære engelsk Kunne noen ord som er like på engelsk og norsk og vise til ulik setningsoppbygging (ordstilling) Bruke begreper knyttet til syntaks; noun, verbs, tenses, conjugate, adjectives, pronouns.. Bruke begreper knyttet til tekst; headline/title, paragraphs, sentences, topic sentence Elevene er med på å definere kjennetegnene for måloppnåelse Bruke læreverket/egne glose- og ordbøker som oppslagsverk Forslag til aktivitet Dialoger Samtale om nyheter, filmer fra den engelsktalende verden. Lese autentiske tekster som menyer, tegneserier, oppskrifter, enkle manualer Speaker s corner Pugge gloser, idiomer og faste uttrykk Sette ord og uttrykk i riktig kontekst Samtale om ulike måter å pugge på Sanger Mix and match-oppgaver med ord og bilde Sammenligne fortellende, spørrende og nektende setninger på engelsk og norsk. Puslesetninger Bruke nevnte begreper i undervisningen Kjenne igjen ord i tekst, for eksempel: sterke verb, substantiv og adjektiv og markere disse Egenvurdering Kunne slå opp i ordbok både i papirformat og på nett, for eksempel: 11

12 Muntlig kommunikasjon Kompetansemål Konkretisering av kompetansemål beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner bruke grunnleggende regler og mønstre for uttale, intonasjon, rettskriving, grammatikk og ulike setningstyper uttrykke seg muntlig og skriftlig for å få hjelp til å forstå og bli forstått forstå ulike muntlige og skriftlige framstillinger om selvvalgte emner delta i samtaler knyttet til dagligdagse situasjoner bruke høflighetsuttrykk og situasjonsrelaterte uttrykk tilpasset ulike sammenhenger uttrykke egen mening om ulike emner bruke lytte-, tale-, leseog skrivestrategier tilpasset formålet Elevene skal kunne bruke en rekke ord og uttrykk knyttet til hverdagslige emner. Uttale og intonasjon: kjenne til det fonetiske alfabetet Samtale om tekst og dagligdagse emner for å gjøre seg forstått Elevene skal forstå innholdet i et selvvalgt emne Presentere ulike dagligdagse emner Kunne bruke enkle høflighetsuttrykk på engelsk Bruke ulike tekster og medier som utgangspunkt for å uttrykk enge meninger om et emne Eleven blir presentert for ulike læringsstrategier og øves i å velge blant disse når ulike typer oppgaver skal løses, jf. Den 2. leseopplæringen Fonetisk transkripsjon Forslag til aktivitet Kunne svare på spørsmål til en tekst muntlig Kunne klokka på engelsk (hele timer, halve timer, kvart på og kvart over) og bruke ordene o clock, past og to) Samtaler Herme intonasjon og uttale (britisk/amerikansk engelsk) Tongue twisters Kunne plukke ut nøkkelord i en tekst og gjenfortelle den. Beskrive ut fra bilder, kart, brosjyrer Øve på å lete og finne informasjon på en kildekritisk måte, og gjøre ord og setninger til eget språk Bruke søkemotorer og oppslagsverk tilrettelagt for barn Samtale Rollespill Situasjonsbeskrivelser Spørre etter veien Restaurantbesøk Handle i butikk Rollespill: Møte med ulike mennesker i ulik alder og status Samtaler Speaker s corner My opinion is, because Ulike læringsstrategier, som: Tankekart BISON Ordforklaringsskjema Lytteprøver gi en kort muntlig og Gi en muntlig presentasjon/høring av Muntlig presentasjon/høring 12

13 skriftlig presentasjon av et emne lese og forstå tekster av ulik lengde og i ulike sjangere uttrykke seg om valuta, mål og vekt et emne Presentere ulike teksttyper for elevene Kunne engelske ord og uttrykk som beskriver valuta, mål og vekt Power point Gjenfortelling Stille og svare på spørsmål til tekster Bruke hele setninger Skape virkelighetsnære situasjoner: - lage handlelister - lese oppskrifter - leke butikk og bank - restaurantbesøk Skriftlig kommunikasjon Kompetansemål Konkretisering av kompetansemål beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner bruke grunnleggende regler og mønstre for uttale, intonasjon, rettskriving, grammatikk og ulike setningstyper Elevene skal kunne bruke en rekke ord og uttrykk knyttet til hverdagslige emner. Lære elevene grunnleggende: Rettskriving (høyfrekvente ord) Grammatikk: bøye og anvende svake og sterke verb a verbo (60-80 sterke verb) bøye og anvende regelrette og uregelrette substantiv bøye og anvende regelrette og uregelrette adjektiv kunne gjøre om adjektiv til adverb, kunne noen tidsadverb preposisjoner og preposisjonsuttrykk pronomen kunne bruke genitiv sammentrekningsregler med apostrof Se 1-7 trappa (vedlegg 1) Ulike setningstyper: - fortellende, spørrende og nektende setninger, omskriving med to do - tekstbindingsord (linking words) Forslag til aktivitet Skrive tekster med ulik lengde Gloser, gloseprøver Clozetest Sette ord i kontekst Diverse oppgaver knyttet til læreverket 13

14 uttrykke seg muntlig og skriftlig for å få hjelp til å forstå og bli forstått forstå ulike muntlige og skriftlige framstillinger om selvvalgte emner uttrykke egen mening om ulike emner bruke lytte-, tale-, leseog skrivestrategier tilpasset formålet gi en kort muntlig og skriftlig presentasjon av et emne skrive tekster som forteller, beskriver eller formidler beskjeder bruke digitale verktøy for å finne informasjon og som redskap for å lage tekster Skape korte tekster om dagligdagse emner for å gjøre seg forstått Elevene skal forstå innholdet i et selvvalgt emne Bruke ulike tekster og medier som utgangspunkt for å uttrykke egne meninger om et emne Eleven blir presentert for ulike læringsstrategier og øves i å velge blant disse når ulike typer oppgaver skal løses jf. Den 2. leseopplæringen Bruke ord og bilde for å skape tekst Bruke nøkkelord som utgangspunkt for å skape egen tekst Øve på å lete og finne informasjon på en kildekritisk måte, og gjøre ord og setninger til eget språk Bruke søkemotorer og oppslagsverk tilrettelagt for barn Skrive anmeldelser av bøker, tegneserier, filmer Skrive korte meningsytringer og avsnitt; My opinion is, because Leserinnlegg (argumenterende tekst) Ulike læringsstrategier, som: Tankekart BISON Ordforklaringsskjema Gi en skriftlig presentasjon av et emne Skriftlig presentasjon/tekst Power point Presentere ulike teksttyper for elevene Finne informasjon til og skape tekst ved hjelp av digitale verktøy Gjenfortelling Stille og svare på spørsmål til tekster Bruke hele setninger Komponere en tekst med grunnstruktur: innledning, hoveddel og avslutning, lage passende avsnitt Sjangre: - Fortelling - Skildring (person og sted) - E-poster - Oppskrift, brukermanualer Bruke word, power point, photostory, publisher 14

15 Kultur, samfunn og litteratur Kompetansemål Konkretisering av kompetansemål fortelle om noen personer, steder og begivenheter fra engelskspråklige land sammenligne levesett og omgangsformer i ulike kulturer i engelskspråklige land og i Norge, deriblant den samiske lese og fortelle om engelskspråklig barneog ungdomslitteratur fra ulike medier og sjangere, inkludert prosa og dikt sammenligne personer og innhold i et utvalg av engelskspråklige barnebøker gi uttrykk for egne reaksjoner på film, bilder og musikk uttrykke seg på en kreativ måte, inspirert av engelskspråklig litteratur fra forskjellige sjangere og medier Lære om et utvalg kjente personer, steder og begivenheter fra engelskspråklige land Lære om skolesystemer, fritidsaktivitet, matkultur. Sammenligne urbefolkninger Lese og lytte til tekster som representerer britisk/amerikansk kulturarv, for eksempel: bøker av - C.S Lewis - J.K Rowling - Roald Dahl - Mark Twain - E.B. White - Francis Hodgson Burnett Bruke et utvalg av overnevnte bøker til å sammenligne personer og innhold Bruke aktuelle skuespillere/artister, filmer og bilder som utgangspunkt for meningsutveksling og samtale Velge en uttrykksform for å presentere et arbeid inspirert av engelskspråklig litteratur Forslag til aktivitet Lage presentasjoner Filmer som viser ulike merkedager/begivenheter Lese små tekster Beskrive bilder og filmklipp Power point Lage biografi To-kolonnenotat Venndiagram Lese og lytte til utdrag fra bøker Se filmklipp Sammendrag Anmeldelser To-kolonnenotat Venndiagram Samtaler Illustrere deler av tekst Youtube Anmeldelser Avis og nyhetsbilder, samt bilder fra sosiale medier Bruke uttrykk som: In my opinion From my point of view I feel that I think that It seems like Veggaviser Dikt, sanger og rap Tegneserie Rollespill Blogg Scrapbook 15

16 Kompetansemål trinn Språklæring Kompetansemål Konkretisering av kompetansemål utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk Kartlegging og vurdering av hvordan eleven lærer best, presentere ulike læringsstrategier og undervisningsmetoder som representerer de fire disiplinene; lese, lytte, tale og skrive engelsk Forslag til aktivitet Presentere ulike læringsstrategier Diverse oppgaver knyttet til læreverket Rollespill/dialogkort Nettsider Forelesninger Modellering identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller mellom engelsk og eget morsmål og utnytte dette i egen språklæring bruke ulike hjelpemidler kritisk og selvstendig Kunne noen ord som er like på engelsk og norsk og vise til ulik setningsoppbygging Undersøke ordstillingsregler på engelsk i forhold til morsmål Preposisjoner Ordtak Riktig bruk av ordbok/oppslagsverk, både papirbasert og digitalt. Riktig bruk av ord i kontekst Sammenligne fortellende, spørrende og nektende setninger på engelsk og norsk, samt idiomer og faste uttrykk Puslesetninger Oversette sanger/setninger Bruke norske ordtak og sammenlikne disse med engelske expressions and sayings Øvelser som viser hvilke ord (ordklasse) en skal velge slik at ordvalget blir semantisk riktig Stavekontroll på engelsk 16

17 bruke grunnleggende terminologi for å beskrive formverk og tekststrukturer beskrive og vurdere eget arbeid med å lære engelsk Bruke begreper knyttet til syntaks; noun, verbs, tenses, conjugate, adjectives, pronouns.. Bruke begreper knyttet til tekst; headline/title, paragraphs, sentences, plot, characters, point of no return, topic sentence, subtopic sentence, supporting sentence, closing sentence, linking words Elevene er med på å definere kjennetegnene for måloppnåelse Kjenne igjen ord i tekst, for eksempel: sterke verb, substantiv og adjektiv og markere disse. Dele opp en tekst i passende avsnitt og begrunne valgene For og etterarbeid med elevtekster Egenvurdering Muntlig kommunikasjon Kompetansemål Konkretisering av kompetansemål beherske et ordforråd som dekker en rekke ulike emner bruke språkets grunnleggende formverk og tekststrukturer muntlig og skriftlig forstå muntlige og skriftlige tekster om en rekke ulike emner Kunne bruke et ordforråd for å fortelle, spørre, argumentere og forklare. Bruke språkets grammatikk og syntaks på riktig måte Kunne formidle et budskap på en meningsfull /kronologisk måte Kunne bruke ulike typer tegnsetting Presentere tekster med ulike emner for elevene Forslag til aktivitet Korte muntlige presentasjoner/samtaler som for eksempel: What did you do after school yesterday? What are you going to do this summer? What do you think about? Gruppesamtaler om ulike emner Bruke uttrykk i forbindelse med argumentasjon (elevene får utdelt ferdige startere som de må bruke i små gruppediskusjoner) Dialoger og samtaler Korte muntlige presentasjoner/høringer med språklig fokus Puslesetninger med ord og setningsledd Samtale Gjenfortelling Lytteoppgaver 17

18 uttrykke seg skriftlig og muntlig med en del presisjon, flyt og sammenheng tilpasse muntlig og skriftlig språkbruk til sjanger og situasjon presentere og samtale om aktuelle og tverrfaglige temaer lese og forstå tekster av ulik lengde og i flere sjangere velge ulike lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formål og situasjon bruke innhold fra ulike kilder på en selvstendig og kritisk måte vise evne til å skille mellom positivt og negativt ladede uttrykk som refererer til enkeltindivider og grupper av mennesker Kunne snakke engelsk uten å bruke norsk ord. Snakke uten unaturlige pauser. Kunne riktig uttale av ord og snakke med intonasjon Kunne bruke sammenbindingsord Kunne utdype ett emne over flere setninger Vise at en kan uttrykke seg ulikt i muntlig og skriftlig språk. Kjenne til noen typiske muntlige varianter av ord og begreper, og at disse ikke skal brukes i skriftlige tekster. Holde muntlige presentasjoner og innlegg om et emne Bruke tekster i ulike sjangre. Bearbeide innhold og vise til sjangertrekk Eleven blir presentert for ulike læringsstrategier og øves i å velge blant disse når ulike typer oppgaver skal løses jf. Den 3. leseopplæringen Gjenkjenne fonetisk transkripsjon Gjenkjenne og benytte noen aktuelle og relevante nettsider for å søke opp informasjon. Sammenligne informasjonen Kjenne til høflighetsformer/ tiltaleformer og unngå ord og uttrykk som kan virke rasistiske og/eller nedsettende Finne synonymer og antonymer Tongue twisters Hermelek Lydbøker/lydfiler Filmsnutter Lydskriftsoppgaver Lytteprøver Øve på å bygge opp avsnitt (topic sentence, subtopics + examples, closing sentence) Forbedre et avsnitt ved å putte inn (flere) linking words Uttrykke seg i muntlige sjangre som mail, blogg, dagbok Diskusjonsoppgaver Muntlige presentasjoner/ høringer Par og gruppesamtaler Coctailselskap og small talk Gruppesamtaler Forelesninger Stille og svare på spørsmål med hele setninger Gi oppgaver der eleven selv kan velge læringsstrategi for å løse disse Presentere et selvvalgt emne om for eksempel: - en historisk hendelse - et geografisk sted - en person, folk Klassediskusjoner om kultur og språkbruk Personbeskrivelser 18

19 Skriftlig kommunikasjon Kompetansemål Konkretisering av kompetansemål beherske et ordforråd som dekker en rekke ulike emner bruke språkets grunnleggende formverk og tekststrukturer muntlig og skriftlig forstå muntlige og skriftlige tekster om en rekke ulike emner uttrykke seg skriftlig og muntlig med en del presisjon, flyt og sammenheng tilpasse muntlig og skriftlig språkbruk til sjanger og situasjon velge ulike lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formål og situasjon skrive tekster som forteller, beskriver, argumenterer eller formidler beskjed, med passende grunnstruktur og hensiktsmessig bruk av avsnitt Gi elevene et tilstrekkelig vokabular som dekker ulike emner. Anvende riktig grammatikk, vise riktig ordstilling i hel leddsetninger. Presentere tekster med ulike emner for elevene Bruke: et tilstrekkelig vokabular, idiomer og faste uttrykk riktige grammatiske bøyningsformer tekstbindeord Kunne: lage en meningsfull disposisjon og holde en rød tråd variere i ord og uttrykk Vise at en kan uttrykke seg ulikt i muntlig og skriftlig språk. Kjenne til noen typiske muntlige varianter av ord og begreper, og at disse ikke skal brukes i skriftlige tekster. Eleven blir presentert for ulike læringsstrategier og øves i å velge blant disse når ulike typer oppgaver skal løses jf. Den 3. leseopplæringen Komponere tekster og bruke riktige sjangertrekk Forslag til aktivitet Gloseprøver Clozetester Odd one out Oppgaver der elevene må benytte et utvalg ord Tekstskaping Diverse oppgaver Lese og diskutere språket i tekster for eksempel i læreverket Skrive sammendrag Debattinnlegg (5-paragraph essay) Skrive fortsettelse Analysere tekst Skrive tekster i ulike sjangre Diverse grammatikkoppgaver (sterke verb) Sette inn ulike linking words Velge fra-liste med ord som må brukes i tekst Lage disposisjon til en skriveoppgave Klippe opp punkter i en disposisjon som elevene pusler i riktig rekkefølge Uttrykke seg i skriftlige sjangre som artikkel, debattinnlegg, novelle og fortelling og dagbok/blogg Bruke lyd og bilde som inspirasjon til å skape tekst Skrive tekster i ulike sjangere med fokus på sjangertrekk, disposisjon og inndeling i avsnitt 19

20 bruke innhold fra ulike kilder på en selvstendig og kritisk måte vise evne til å skille mellom positivt og negativt ladede uttrykk som refererer til enkeltindivider og grupper av mennesker kommunisere via digitale medier beskrive og tolke grafiske representasjoner av tall og andre data Bli kjent med og kunne bruke søkeord for å finne relevant informasjon fra forskjellige kilder Kjenne til høflighetsformer/ tiltaleformer og unngå ord og uttrykk som kan virke rasistiske og/eller nedsettende Kommunisere via digitale medier, kjenne til ulike medier og vite hvordan vi kommuniserer på nett (nettvett) Gi elevene et vokabular slik at de kan beskrive og forklare tall og grafer Lage en kildeliste/oversikt over ulike kilder knyttet til tema Vise til sitater og informasjon på riktig måte Skrive korte argumenterende tekster om ulike måter å benevne enkeltindivider og grupper av mennesker Lage blogg på itslearning Lage photostory Innlevering av oppgaver på itslearning Skrive/drøfte/diskutere argumenterende tekster Kultur, samfunn og litteratur Kompetansemål Konkretisering av kompetansemål drøfte unge menneskers levesett, omgangsformer, livssyn og verdier i Storbritannia, USA, andre engelskspråklige land og Norge gjøre rede for trekk ved historie og geografi i Storbritannia og USA beskrive situasjonen til noen urfolk i engelskspråklige land Diskutere og samtale om hvordan jevnaldrende lever i engelskspråklige land og Norge Kunne fortelle om noen historiske begivenheter og geografiske trekk i Storbritannia og USA Lære om for eksempel indianere og aboriginere Forslag til aktivitet Klassediskusjoner Debattinnlegg Bruke film/bok som utgangspunkt for samtaler Forelesninger både ved lærer og elever YouTube/film Moava Plassere viktige steder på kartet Lage (illustrere) tidslinjer Muntlig presentasjoner Lese tekstutdrag, for eksempel: Little Tree og samtale om innholdet Samtale om behandlingen av urfolk Rollespill Lage tidslinjer med illustrasjoner og bilder Skrive debattinnlegg 20

21 gjenkjenne noen regionale aksenter fra engelskspråklige land lese og drøfte et representativt utvalg litterære tekster fra sjangrene dikt, novelle, roman og skuespill fra den engelskspråklige verden beskrive tema og komposisjon i tekster og visuelle uttrykk lage og samtale om egne muntlige eller skriftlige tekster inspirert av litteratur og kunst Kjenne igjen noen varianter av engelsk, for eksempel skotsk, australsk, jamaica-engelsk, samt kjenne til dialekter som Cockney og General American Bruke tekster som representerer den litterære kanon/kulturarven i noen engelskspråklige land, for eksempel - Roald Dahl - JK Rowling - Mark Twain - Ernest Hemingway - William Shakespeare - Emily Brontë - Rudyard Kipling - John Steinbeck Kunne beskrive tema, oppbygging og litterære virkemidler i skriftlig og sammensatte tekster Bruke ulike uttrykk innen kunst og litteratur som utgangspunkt for arbeid med egne muntlige eller skriftlige tekster Lyttetekster på CD eller nettet Bruke sanger, viser og poplåter Lese, lytte og samtale om tekster i par og grupper Litterær analyse og drøfting av innhold Diskutere relevans i dag (for eksempel Romeo and Juliet ) Presentere en rekke ulike sjangre, som dikt, sanger, reklame, novelle, filmer, bilder. Begrunne egne meninger om ulike teksttyper (jf. eksamensoppgaver) Muntlig og/eller skriftlig presentasjon av en kunstner, et kunstverk, en tekst, en forfatter eller et forfatterskap Redegjøre for egne synspunkter og samtale med andre om hvordan ulikt fokus påvirker teksten 21

22 Aktuelle sjangre og emner fordelt på trinn: Skriftlig 8.trinn 9.trinn 10.trinn Fortelling Intervju Fortelling (repetisjon) Dagbok Karakter/miljøskildring Dagbok (repetisjon) (novelletrekk) Artikkel (5-paragraph-essay) Artikkel (5-paragraph-essay) Debattinnlegg Artikkel (5-paragraph-essay) Eventyr Nyhetsartikkel Sammendrag Anmeldelse Mysterium Referat Repetisjon uformelt/formelt brev Uformelt brev/e-post Formelt brev (søknad) Beskjeder Alle trinn: Reflektere over sjangertrekk/virkemidler, uttrykke egen mening om tekster, samt gi tips til hvordan lengre og kortere tekst kan forbedres Muntlig Presentasjon av turistbrosjyre Intervju Presentere et Commonwealth-land Presentasjon av en hobby/ting Biografi Presentere en selvvalgt bok/tekst/film Lese opp del av fortelling Presentasjon av stat i USA Presentere et tiår Presentasjon av en av de britiske øyer Korte presentasjoner (5 min forberedelsestid) Korte presentasjoner (5 min forberedelsestid) 22

23 Vedlegg 1 Etter 1.trinn: Tørre å snakke engelsk høyt/være vant med å høre engelsk fra lærer og medelever Kunne telle til 10 Kunne en del sanger på engelsk Kunne si hvordan været er i dag Kunne hilse på engelsk og si hadet på engelsk Kjenne minst 3 klasseromsord Kunne navn på de vanligste fruktene Kunne navn på dyr Kunne ukedagene Kunne presentere seg selv kort på engelsk Kunne fargene på engelsk Kunne korte fraser: this is yellow, the apple is red Hvis mulig (sterk gruppe): Kroppsdeler på engelsk Familienavn på engelsk 23

24 Etter 2.trinn: Kunne si hvilke interesser han/hun har på engelsk (I like...) Kunne spørreordene på engelsk (wh-ord) Kunne telle til 20 på engelsk Kunne minst 10 klasseromsord Kunne kroppsdelene på engelsk Kunne familienavn på engelsk Kunne fargene på engelsk Kunne en del typiske engelske sanger Kunne utføre enkle instruksjoner på engelsk (sit down, open your books, raise your hand..) Kjenne de 30 mest høyfrekvente engelske ord på engelsk Kunne klokka (hele timer) Klesplagg 24

25 Etter 3.trinn: Preposisjonene in, on, between, under, next to Kunne telle til 50 på engelsk Kunne høflige uttrykk: I am fine, thank you How are you? Thank you Have a nice day..) Kunne årstidene på engelsk Kjenne til de 60 mest høyfrekvente ordene på engelsk Kunne klokka (halve timer) Flertall s på enkle ord Fraser som inneholder bøying av to be i entall Hvis mulig (sterk gruppe) Kunne svare på spørsmål til en tekst (lete etter svaret og skrive ned selv) Skrive hele setninger (ikke bare ord) som betyr noe. 25

26 Etter 4. trinn: Preposisjonene: Behind, in front of, above, on top of Kunne svare på spørsmål til en tekst Skrive hele setninger som gir mening Kunne grunnleggende grammatikk: entall/flertall (boy-boys), presens s i 3.person, is/are, adjektiv gradbøying Ha fremført noe på engelsk Forskjellen på a / an Ha blitt introdusert til ordbok og føle det naturlig å slå opp/fortrolig med ordbok Kunne telle til 100 Kunne klokka (kvart på/over) Kjenne til de 100 mest høyfrekvente ordene på engelsk Hvis mulig (sterk gruppe) Reflektere over tekster (kunne svare på wh spørsmål) Produsere egne tekster (f.eks brev) hvor de skrive fritt (friskriving) 26

27 Etter 5. trinn: READ AND LISTEN: SPEAK Forstå ordenstallene på engelsk Kunne telle til 999 på engelsk (forstå systemet ) Kunne lytte til og lese faktatekster Kunne noen kjente engelske rim og dikt, for eksempel Humpty Dumpty, The Alphabet song. Kunne se på og forstå innholdet i en engelsk barnefilm, for eksempel en Disney klassiker. Kunne svare på spørsmål til en tekst muntlig Kunne klokka på engelsk (hele timer, halve timer, kvart på og kvart over) og bruke ordene o clock, past og to) Kunne plukke ut nøkkelord i en tekst og gjenfortelle den, enten på engelsk eller norsk. Reflektere over tekster (kunne svare på wh spørsmål) muntlig Ha fremført noe på engelsk Delta i samtaler knyttet til dagligdagse situasjoner Kunne gi en kort muntlig presentasjon av et emne Kunne bruke enkle høflighetsuttrykk på engelsk Kunne gi en beskrivelse av seg selv på engelsk 27

28 WRITE GRAMMAR Kunne gradbøye adjektiv (korte, regelrette) Kunne bøye verbet to be, to have og to do riktig i presens Kunne lytte ut vokallyd og konsonantlyd i begynnelsen av et ord og bestemme om en bruker a eller an Kunne bøye regelrette substantiv i entall og flertall Kunne spørreordene who, what, when, why, where, which og how Kunne de personlige pronomenene Kjenne til preposisjonene on, behind, over, for, under, to og from Identifisere og bruke substantiv, adjektiv og verb i en enkel tekst Kjenne til verbtidene (nåtid og fortid) Kjenne til 20 uregelrette verb Kunne svare på spørsmål til en tekst skriftlig (-wh spørsmål) Produsere egne tekster (f.eks brev) hvor de skriver fritt (friskriving) Kunne preposisjoner og anvende dem riktig Kunne de 100 mest høyfrekvente ordene på engelsk Kunne skrive de engelske navnene på alle månedene Kunne skrive enkle, korte og fortellende tekster BRUK AV HJELPEMIDLER Kunne slå opp i ordbok. Kunne bruke nettressurser på engelsk, for eksempel spill, leksikon, kart og lignende 28

29 Etter 6. trinn: READ AND LISTEN: SPEAK Kunne skille mellom tonefallet på en spørresetning og fortellende setning Kunne lytte til en tekst og forstå hovedinnholdet Kjenne til engelske tradisjoner og markeringer som er ulike de norske tradisjonene Kjenne til noen engelske idiomer Kunne skille mellom v- og w lyden Kunne bruke adjektiv når man beskriver Kunne lese ord i lydskriften se i hvilken stavelse trykket skal ligge Kunne uttale fortellende setninger og setninger med spørreord med fallende tonefall Kunne si sin mening om noe på engelsk Kunne fortelle om noe som har hendt Kunne gjenfortelle noe man har lest eller lyttet til Kunne svare på spørsmål fra læreren med hele setninger Kunne fortelle om en kjent person fra et engelsktalende land Kunne bruke og anvende høflighetsuttrykk i samtale GRAMMAR Kunne bruke a og an riktig Kunne bøye regelrette og uregelrette substantiv i entall og flertall Kunne gradbøye adjektiv (korte, lange, regelrette) Kunne forskjellen på bruken av there is og there are Kunne bruke preposisjonene in, between, in front of, next to 29

30 WRITE Kunne bruke some og any på en riktig måte Kunne bøye og anvende regelrette verb i presens (- s), preteritum (-ed) og presens samtidsform (- ing) Kunne minst 7 bindeord (tekstbinding) for eksempel: and, then, besides, afterwards, finally, next, still, while Kjenne til 40 uregelrette verb Kunne bøye og formulere spørresetninger med to have, to do og to be Kunne de personlige pronomenene Kunne eiendomsordene my, mine, your, yours, his, her, hers, its, our, ours, your, yours, their, theirs Kunne skrive setninger til et bilde (femrader) Kunne formulere spørresetninger til et intervju Kunne skrive et avsnitt/paragraph med en overskrift Kunne skrive en fortelling ut fra et tegneserie eller et bilde Kunne skrive nøkkelord til en tekst Kjenne til hva som kjennetegner et leserbrev Kjenne til de 200 mest høyfrekvente ordene på engelsk BRUK AV HJELPEMIDLER Kunne slå opp i ordbok og bruke den aktivt Kunne bruke digitale verktøy for å finne informasjon og som redskap for å lage tekster (for eksempel itslearning) 30

31 Etter 7. trinn: READ AND LISTEN SPEAK Kunne lese og forstå noen engelske idiomer Kunne lese og hente ut informasjon fra tekster av ulike sjangere som intervju, fortellinger, nyheter, leserinnlegg, programoversikt og annonser Kunne lytte til og forstå tekster av ulike sjangre som intervju, fortellinger, nyheter, leserinnlegg, programoversikt og annonser Kunne lese faktatekster om historiske og viktige nålevende personer fra engelsktalende land Kunne skille mellom Britisk, Amerikansk og Australsk engelsk Kunne delta i samtaler knyttet til dagligdagse situasjoner Kunne fortelle om seg selv og gi sin mening om noe Kunne fortelle om andre personer samt et engelsktalende land, by eller tradisjon Kunne sammenligne engelskspråklige kulturer med norske Kunne svare på spørsmål til ulike lesetekster Kunne svare på muntlige spørsmål fra lærer eller medelever Kunne lese ukjente ord ved hjelp av lydskrift 31

32 GRAMMAR WRITE Kunne hilse på og presentere seg selv på en høflig måte Kunne bruke høflighetsuttrykk tilpasset sammenhengen Kunne gi uttrykk for egne meninger om ulike emner Kunne bøye og anvende regelrette verb i både infinitiv, presens, preteritum og perfektum Kunne bøye uregelrette verb Kunne bøye uregelrette substantiv i entall og flertall Kunne gradbøye noen uregelrette adjektiv Kunne gjøre om adjektiv til adverb Kunne minst 10 tidsadverb, for eksempel: yesterday, today, tomorrow, last year, next week, last night, the other day, now, in June, in the morning Kjenne til minst 15 bindeord (tekstbinding) for eksempel: also, again, as well (as), however, yet, after all, even if, unlike, perhaps, maybe, almost, I guess, I hope, therefore, all in all. Kjenne til preposisjonsuttrykk som smiled at, in a bad state, take off, on purpose, in love (with), pack up, have something in common, to look after, to look for, protect from Kunne koble sammen setninger ved hjelp av bindeord Kunne skrive en lengre tekst (200 ord) med innledning, hoveddel og avslutning Kunne skrive ned sentrale nøkkelord i en tekst og bruke dem for å gjenfortelle og skrive teksten Kunne skrive en biografisk tekst om en berømt, engelsktalende person Kunne skrive et leserbrev på engelsk Kunne lage en powerpoint-presentasjon om et engelsktalende land med fokus på levesett og kultur Kunne de 200 mest høyfrekvente ordene på engelsk 32

33 BRUK AV HJELPEMIDLER Kunne slå opp i ordbok og bruke den aktivt som den naturlig del av engelskopplæringen Kunne bruke digitale verktøy for å finne informasjon og som redskap for å lage tekster Kunne hente ut relevant informasjon fra et nettsted og bruke informasjonen når man skriver 33

34 Høyfrekvente ord på engelsk: 34

35 35

36 36

37 Lavere kompetanse enn nivå 2 Lavere kompetanse enn nivå 2 Vedlegg 2 Kjennetegn på måloppnåelse ENG0012 ved sentralt gitt skriftlig eksamen 2013 Karakter 1 2 Eleven kan: svare på oppgaven på en enkel måte 3-4 Eleven kan: svare på oppgaven, men ikke nødvendigvis med et 5-6 Eleven kan: besvare oppgaven på en relevant måte Kultur, skrive en tekst der det fullstendig relevant sam- Innhold kan hentes ut et innhold funn og enkelt og delvis littera- relevant innhold formidle et budskap presentere et tur budskap på en skrive om et emne med enkel refleksjon skrive om et emne med et relativt enkelt innhold og med en viss grad av selvstendighet selvstendig og tydelig måte gjøre rede for et emne på en utfyllende måte skrive en tekst med en passende struktur og en hensiktsmessig bruk av avsnitt som er tilpasset kommunikasjons- situasjonen S k r i f t l i g k o m m u n i k a s j o n Tekststruktur bruke innhold fra kilder på en enkel måte skrive en enkel tekst med en enkel struktur som kan relateres til oppgavebestillingen skrive en enkel tekst som er lesbar skrive en enkel tekst som har setningsstrukturer bruke innhold fra kilder på en ansvarlig måte skrive en tekst med en viss grad av grunnstruktur og bruk av avsnitt som til en viss grad er tilpasset kommunikasjonssituasjonen skrive en sammenhengende tekst skrive en tekst med enkel tekstbinding bruke innhold fra ulike kilder på en kritisk og ansvarlig måte skrive en tekst med logisk oppbygning og god flyt skrive en tekst med en rimelig variert bruk av tekstbinding 37

38 Lavere kompetanse enn nivå 2 bruke et svært enkelt ordforråd bruke et ordforråd som er stort nok til å skrive en tekst om et kjent tema bruke et ordforråd som er stort nok til å uttrykke det meste om et gitt tema Språk uttrykke en mening, i noen grad bruke bruke språkets selv om språket kan inneholde mange feil språkets grunnleggende formverk grunnleggende formverk med en del presisjon i noen grad variere setningsbygningen variere setningsbygningen bruke enkel ortografi og tegnsetting bruke ortografi og tegnsetting med noe presisjon bruke ortografi og tegnsetting med en del presisjon Karakteren 1 uttrykker at eleven viser lavere måloppnåelse enn det som det er gjort rede for ovenfor. 38

39 Vedlegg årstrinn Hentediktat (hente ord fra ulike steder og skrive disse) Avskrift Koble ord og bilde Muntlige samtaler med hver enkelt elev/små grupper Egenvurdering underveis i emnet: Trafikklys, smilefjesskjema årstrinn Hentediktat (hente ord fra ulike steder og skrive disse) Avskrift Koble ord og bilde Muntlige samtaler med hver enkelt elev/små grupper Kjenne igjen ord i tekst Sette inn riktig ord i tekst Gloseprøver Lytteprøver Diktat To stjerner og ett ønske Korrigere lekser der eleven i etterkant skal rette opp feil Spontane muntlige tilbakemeldinger i timene Muntlige presentasjoner/høringer Instruksjonsoppgaver/listen and draw (for eksempel: draw a spider on the sofa) Egenvurdering underveis i emnet: Trafikklys, smilefjesskjema Gjennomføre Nasjonale Prøver for 5. trinn midtveis i 4. trinn for å justere videre læring årstrinn Hentediktat (hente ord fra ulike steder og skrive disse) Avskrift Koble ord og bilde Muntlige samtaler med hver enkelt elev/små grupper Muntlig refleksjonsoppgaver med læringspartner Kjenne igjen ord i tekst Sette inn riktig ord i tekst Gloseprøver Lytteprøver Diktat Instruksjonsoppgaver/listen and draw (for eksempel: draw a spider on the sofa) 39

40 Små utsjekk etter enkelttimer/emner for underveisvurdering (gule lapper, oversette en setning, tankekart som leveres til lærer etter timen) Grammatikkprøver Ta inn korte skriveoppgaver med tydelige kriterier som eleven får skriftlig tilbakemelding på To stjerner og ett ønske Korrigere lekser der eleven i etterkant skal rette opp feil Spontane muntlige tilbakemeldinger i timene Muntlige presentasjoner/høringer Levere lydfiler på itslearning Gjennomføre kapitteltest i læreverket Egenvurdering underveis i emnet: Trafikklys Vurderingsskjema: Great job! Good job! Could be better Gjennomføre Nasjonale Prøver for 8. trinn tidlig i 7. trinn for å justere videre læring Grimstadprøven innen utgangen av mars trinn Muntlige samtaler med hver enkelt elev/små grupper (5 minutes talk) Muntlig refleksjonsoppgaver med læringspartner Muntlige presentasjoner og høringer Kjenne igjen ord i tekst Sette inn riktig ord i tekst Gloseprøver Lytteprøver Diktat Instruksjonsoppgaver/listen and draw Små utsjekk etter enkelttimer/emner for underveisvurdering (gule lapper, oversette en setning, tankekart som leveres til lærer etter timen) Grammatikkprøver Ta inn korte og lengre skriveoppgaver med tydelige kriterier som eleven får skriftlig tilbakemelding på To stjerner og ett ønske Korrigere lekser der eleven i etterkant skal rette opp feil Spontane muntlige tilbakemeldinger i timene Levere lydfiler på itslearning Egenvurdering underveis i emnet: - Trafikklys - Logg - Beskrivelse av egen læring og måloppnåelse (innlevering) Nasjonale Prøver på 9. trinn Halvårsprøver og årsprøver Bruke deler av tidligere gitte eksamener, både muntlig og skriftlig 40

ÅRSPLAN 7. TRINN I ENGELSK SKOLEÅRET

ÅRSPLAN 7. TRINN I ENGELSK SKOLEÅRET ÅRSPLAN 7. TRINN I ENGELSK SKOLEÅRET 2015-2016 Kyrkjevollen skole Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne identifisere og bruke ulike situasjoner for å utvide egne engelskferdigheter gi

Detaljer

LokaL LærepLan LærepLan 2012

LokaL LærepLan LærepLan 2012 Lokal læreplan trinn 8-10 Engelsk 8 Periodeplan 1: My life Kompetansemål Språklæring utnytte ulike situasjoner og strategier for å lære engelsk identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller

Detaljer

samtaler om ulike fritidsaktiviteter

samtaler om ulike fritidsaktiviteter FAGPLAN I ENGELSK FOR 5. ÅRSTRINN, GOL SKULE KOMPETANSEMÅL FRÅ L-06 ETTER 7. ÅRSTRINN Språklæring 1. Identifisere og bruke ulike situasjoner for å utvide egne engelskferdigheter. 2. Gi eksempler på ulike

Detaljer

Timetall. Grunnleggende ferdigheter

Timetall. Grunnleggende ferdigheter Hovedområdet innebærer arbeid med og drøfting av fagtekster, litterære tekster og kulturelle uttrykksformer fra ulike medier. Dette er sentralt for å utvikle kunnskap om og forståelse og respekt for andres

Detaljer

Innhold engelsk. Studieteknikk Samtaletrening. Setningsbygging.

Innhold engelsk. Studieteknikk Samtaletrening. Setningsbygging. 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2007: Engelsk Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig - å kunne uttrykke seg skriftlig - å kunne lese - å kunne regne - å kunne bruke digitale

Detaljer

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: ENGELSK TRINN: 9. Språklæring utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: ENGELSK TRINN: 9. Språklæring utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: ENGELSK TRINN: 9. Kompetansemål Operasjonaliserte læringsmål Tema/opplegg (eksempler, forslag), ikke obligatorisk Vurderingskriterier vedleggsnummer Språklæring

Detaljer

Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk.

Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk. Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk. Hele læreplanen kan du lese på Utdanningsdirektoratets nettsider: http://www.udir.no/lareplaner/grep/modul/?gmid=0&gmi=155925 Formål med faget Det engelske

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 5.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN,KNUT BRATTFJORD OG HEGE SKOGLY LÆRERVERK: STAIRS 5

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 5.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN,KNUT BRATTFJORD OG HEGE SKOGLY LÆRERVERK: STAIRS 5 ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 5.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN,KNUT BRATTFJORD OG HEGE SKOGLY LÆRERVERK: STAIRS 5 FORFATTERE: Cecilie Thorsen og Hege Dahl Unnerud FORLAG: Cappelen Damm

Detaljer

Årsplan i engelsk 2015/2016 5. trinn

Årsplan i engelsk 2015/2016 5. trinn Årsplan i engelsk 2015/2016 5. trinn Tid Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering Uke Warming up 34 35 36 40 Me and my family Nasjonale Prøver varierende omfang frå forskjellige kilder -Bruke digitale

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 7.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆRERVERK: STAIRS 7

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 7.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆRERVERK: STAIRS 7 ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 7.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆRERVERK: STAIRS 7 FORFATTERE: CECILIE THORSEN OG HEGE DAHL UNNERUD FORLAG: CAPPELEN DAMM MÅLENE ER FRA LÆRERPLANVERKET

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 6. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 6. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 6. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012-2013 Lærer: Hege Skogly Læreverk: Stairs 6 (Textbook og Workbook), Thorsen og Unnerud, Cappelen Forlag Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet

Detaljer

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-02. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni Gjelder fra

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-02. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni Gjelder fra Læreplan i engelsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra 01.08.2010 Gjelder til 31.07.2013 http://www.udir.no/kl06/eng1-02 Formål Det engelske språket er i bruk overalt.

Detaljer

Innhold engelsk. 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn

Innhold engelsk. 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2006: Engelsk Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig i engelsk - å kunne uttrykke seg skriftlig i engelsk - å kunne lese i engelsk - å kunne

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I ENGELSK 7. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I ENGELSK 7. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I ENGELSK 7. TRINN Årstimetallet i faget: 95 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

Læringsmål for trinnet: Kva skal elevane lære, kunne, mestre innanfor kompetansemålet Eleven Skal Kunne

Læringsmål for trinnet: Kva skal elevane lære, kunne, mestre innanfor kompetansemålet Eleven Skal Kunne FAGPLAN I ENGELSK FOR 7. ÅRSTRINN, GOL SKULE KOMPETANSEMÅL FRÅ L-06 ETTER 7. ÅRSTRINN Språklæring 1. Identifisere og bruke ulike situasjoner for å utvide egne engelskferdigheter. Kappitel Chapter 1 Tema:

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK 8. TRINN SKOLEÅR

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK 8. TRINN SKOLEÅR Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK 8. TRINN SKOLEÅR 2017-2018 Periode 1: UKE 34-37; The Stage Is Yours forstå og bruke et generelt ordforråd knyttet til forskjellige emner bruke

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I ENGELSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Årsplan ENGELSK 6.trinn

Årsplan ENGELSK 6.trinn Skoleåret 2015/2016 Årsplan ENGELSK 6.trinn Uke Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering 34 Repetisjon fra 5.trinn - Forstå og bruke et ordforråd knyttet til kjente emner. - Innlede, holde i gang

Detaljer

Årsplan i engelsk 2016/ trinn Tid Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering Uke 34-35

Årsplan i engelsk 2016/ trinn Tid Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering Uke 34-35 Årsplan i engelsk 2016/2017 5. trinn Tid Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering Uke 34-35 Warming up varierende omfang frå forskjellige kilder 36-40 Me and my family Nasjonale Prøver -Bruke digitale

Detaljer

7. trinn Målark Chapter 1 Bokmål

7. trinn Målark Chapter 1 Bokmål Målark Chapter 1 Bokmål Jeg kan lese en dialog sammen med andre. Jeg kan lese og lytte til nyheter og annonser. Jeg kan lese en enkel faktatekst med mange bilder. Jeg kan lese mer avanserte faktatekster

Detaljer

Årsplan i engelsk

Årsplan i engelsk Årsplan i engelsk 2016-17 Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Uke 34-40 Kap 1 Meeting people Språklæring: Identifisere noen språklige likheter

Detaljer

Eksamen i engelsk 10.klasse:

Eksamen i engelsk 10.klasse: Eksamen i engelsk 10.klasse: Erfaringer fra 2009: - Forberedelsesmateriellet - Tema: Believe it or not! Eleven skal svare på: To kortsvaroppgaver En langsvaroppgave Samme struktur i 2010. Eksamen i engelsk

Detaljer

Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 7. årstrinn Kristin Tynes Vågen

Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 7. årstrinn Kristin Tynes Vågen Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 7. årstrinn Lærer: Kristin Tynes Vågen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Tema: Språklæring

Detaljer

Jeg kan: FAGPLAN I ENGELSK FOR 6. ÅRSTRINN, GOL SKULE. Kjennetegn på måloppnåelse/kirterier KOMPETANSEMÅL FRÅ L-06 ETTER 7.

Jeg kan: FAGPLAN I ENGELSK FOR 6. ÅRSTRINN, GOL SKULE. Kjennetegn på måloppnåelse/kirterier KOMPETANSEMÅL FRÅ L-06 ETTER 7. FAGPLAN I ENGELSK FOR 6. ÅRSTRINN, GOL SKULE KOMPETANSEMÅL FRÅ L-06 ETTER 7. ÅRSTRINN Språklæring 1. Identifisere og bruke ulike situasjoner for å utvide egne engelskferdigheter. Kappitel Chapter 1 The

Detaljer

Fagplan i engelsk 7. trinn

Fagplan i engelsk 7. trinn Fagplan i engelsk 7. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til I startgropa Underveis I mål Chapter 1 Stairs 7 Eleven skal kunne: beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner

Detaljer

Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 6.årstrinn Renate Nagel Dahl og Måns Bodemar

Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 6.årstrinn Renate Nagel Dahl og Måns Bodemar Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 6.årstrinn Lærer: Renate Nagel Dahl og Måns Bodemar Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Bruke lytte og talestrategier Uttrykke seg for å få hjelp

Detaljer

Lokal læreplan engelsk 4.klasse Lærebok: Stairs 4

Lokal læreplan engelsk 4.klasse Lærebok: Stairs 4 Lokal læreplan engelsk 4.klasse Lærebok: Stairs 4 Antall uker 8 Back to school Snake (alfabet og tall) Framføring av dikt Stairs 4 WB 4 CD Slip on one and two Bildekort 2a) bruke enkle lytte- og talestrategier

Detaljer

Chapter 1 Down Under. Stairs 7

Chapter 1 Down Under. Stairs 7 Chapter 1 Down Under Australia, geografi og historie dagligtale, presentasjon av seg selv Gloser Textbook side 252 253 Kompetansemål i Kunnskapsløftet Språklæring identifisere noen språklige likheter og

Detaljer

Lokal læreplan i engelsk, 5.-7.trinn.

Lokal læreplan i engelsk, 5.-7.trinn. Lokal læreplan i engelsk, 5.-7.trinn. Kompetansemål 5.trinn 6.trinn 7.trinn Språklæring Identifisere og bruke ulike situasjoner og læringsstrategier for å utvide egne ferdigheter i engelsk Rollespill,

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2013-2014 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆRERVERK: STAIRS 7

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2013-2014 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆRERVERK: STAIRS 7 ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2013-2014 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆRERVERK: STAIRS 7 FORFATTERE: CECILIE THORSEN OG HEGE DAHL UNNERUD FORLAG: CAPPELEN DAMM MÅLENE VEKTLEGGER HVA ELEVENE

Detaljer

Årsplan Engelsk 6.trinn Byskgen skole 2012/2013

Årsplan Engelsk 6.trinn Byskgen skole 2012/2013 Årsplan Engelsk 6trinn Byskgen skole 2012/2013 Engelsk FORMÅL Det engelske språket er i bruk overalt I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer vi ikke langt uten engelsk Engelsk

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I ENGELSK 7. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I ENGELSK 7. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I ENGELSK 7. TRINN Songdalen for livskvalitet Årstimetallet i faget: 95 Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

Årsplan i engelsk. Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode:

Årsplan i engelsk. Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Årsplan i engelsk Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Uke 35-40 Kap 1 Meeting people Språklæring: Identifisere noen språklige likheter og

Detaljer

Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Lærev erk

Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Lærev erk Fagplan i engelsk 5. trinn Elevene vil fra starten avlære hva ordet syntaks betyr. Foretrekker dette ordet fremfor setningsoppbygging (T.O.) Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Lærev erk I startgropa

Detaljer

Årsplan Engelsk Årstrinn: 5. årstrinn Lisbeth S. Larsen

Årsplan Engelsk Årstrinn: 5. årstrinn Lisbeth S. Larsen Årsplan Engelsk 2016 2017 Årstrinn: 5. årstrinn Lærer: Lisbeth S. Larsen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhol d Tema: Språklæring Skriftlig kommunikasjon Identifisere

Detaljer

Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn

Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Eli Aune Andresen Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Språklæring - identifisere situasjoner der

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆRERVERK: STAIRS 7

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆRERVERK: STAIRS 7 ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆRERVERK: STAIRS 7 FORFATTERE: CECILIE THORSEN OG HEGE DAHL UNNERUD FORLAG: CAPPELEN DAMM MÅLENE VEKTLEGGER HVA ELEVENE

Detaljer

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Kompetansemål etter 7.årstrinn Speak :

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Kompetansemål etter 7.årstrinn Speak : Chapter 1 Radio Rat Pack 34-39 Kompetansemål etter 7.årstrinn Stairs Textbook s.6-27 Jeg kan uttrykke min mening ved å Stairs Workbook s. 4-15 bruke «in my opinion..» Lærerveiledning Jeg kan beskrive et

Detaljer

Årsplan i engelsk for 4. trinn 2015/2016

Årsplan i engelsk for 4. trinn 2015/2016 Uke/ perio de Kompetansemål KL- 06 33 Kompetansemål talestrategier. - og knyttet til nære omgivelser og egne opplevelser. regler, sanger, eventyr og fortellinger. engelskspråklige rim, regler, sanger,

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK 8. TRINN SKOLEÅR

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK 8. TRINN SKOLEÅR Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK 8. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Periode 1: UKE 34- UKE 37; The Stage Is Yours bruke sentrale mønstre for rettskriving, ordbøying, setnings- og bygging

Detaljer

Lokal læreplan i ENGELSK for 3.trinn med periodeplaner. [Velg dato] KRISTIANSAND KOMMUNE. Karen Stenslund

Lokal læreplan i ENGELSK for 3.trinn med periodeplaner. [Velg dato] KRISTIANSAND KOMMUNE. Karen Stenslund [Velg dato] KRISTIANSAND KOMMUNE Karen Stenslund 1 Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I engelsk

Detaljer

Lokal læreplan i fremmedspråk. Sunnland skole 2012-2013

Lokal læreplan i fremmedspråk. Sunnland skole 2012-2013 Lokal læreplan i fremmedspråk Sunnland skole 2012-2013 Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket Undersøke likheter og

Detaljer

Årsplan Engelsk 5. trinn TB,

Årsplan Engelsk 5. trinn TB, Årsplan Engelsk 5. trinn 2017-2018 Hovedlærerverk: Steps 5 Textbook- TB, Steps 5 Activity Book- AB Kompetansemål 5.trinn Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 1. identifisere og bruke

Detaljer

Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 6.årstrinn Unni Soltun Tveit

Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 6.årstrinn Unni Soltun Tveit Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 6.årstrinn Lærer: Unni Soltun Tveit Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering lytte og August og

Detaljer

Trinn 3 Periodeplan 1

Trinn 3 Periodeplan 1 Trinn 3 Periodeplan 1 Gjennomgående læringsmål for alle periodene Elevene skal kunne: bruke engelsk ordstilling og tegnsetting velge læringsstrategier tilpasset formålet bruke kilder bruke hjelpemidler

Detaljer

Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 5. årstrinn Eli Aareskjold, Hege Almås

Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 5. årstrinn Eli Aareskjold, Hege Almås Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 5. årstrinn Lærer(e): Eli Aareskjold, Hege Almås Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Tema:

Detaljer

Lokal læreplan «Engelsk»

Lokal læreplan «Engelsk» Lokal læreplan «Engelsk» Lærere: Erlend Andresen, Karina Verpe, Åshild Ruud, Trude Thun Årstrinn: 3. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tids- Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK 6. trinn 2014/2015. Faglærer: Knut Brattfjord Læreverk: Stairs 6 (Textbook, Workbook og nettsted)

ÅRSPLAN I ENGELSK 6. trinn 2014/2015. Faglærer: Knut Brattfjord Læreverk: Stairs 6 (Textbook, Workbook og nettsted) ÅRSPLAN I ENGELSK 6. trinn 2014/2015 Faglærer: Knut Brattfjord Læreverk: Stairs 6 (Textbook, Workbook og nettsted) 1 Grunnleggende ferdigheter i faget (Fra læreplanverket for Kunnskapsløftet, revidert

Detaljer

Lokal læreplan «Engelsk»

Lokal læreplan «Engelsk» Lokal læreplan «Engelsk» Årstrinn: 4. årstrinn Karina Møgster Verpe Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tids- Tema/Innhol Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering punkt d Forslag Forslag Språklæring

Detaljer

Årsplan Engelsk Årstrinn: 3. årstrinn Lærere: Elisabet B. Langeland, Monika Szabo, Rovena Vasquez, Ingvil Sivertsen

Årsplan Engelsk Årstrinn: 3. årstrinn Lærere: Elisabet B. Langeland, Monika Szabo, Rovena Vasquez, Ingvil Sivertsen Årsplan Engelsk 2016 2017 Årstrinn: 3. årstrinn Lærere: Elisabet B. Langeland, Monika Szabo, Rovena Vasquez, Ingvil Sivertsen Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Nordlandet ungdomsskole Kjennetegn på måloppnåelse i engelsk 10.trinn etter revidert plan 2013

Nordlandet ungdomsskole Kjennetegn på måloppnåelse i engelsk 10.trinn etter revidert plan 2013 ENGELSK kjennetegn på måloppnåelse NUS HOVEDOMRÅDE Språklæring: 1. bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å utvikle egne ferdigheter i engelsk 2. kommentere eget arbeid med å lære

Detaljer

Innhald/Lærestoff/ Grammatikk Elevane skal arbeida med: STAIRS 6:

Innhald/Lærestoff/ Grammatikk Elevane skal arbeida med: STAIRS 6: Tid Veke: Kompetansemål Elevane skal kunne: 33-40 SPRÅKLÆRING identifisere og bruke ulike situasjoner og læringsstrategier for å utvide egne ferdigheter i engelsk beskrive eget arbeid med å lære engelsk

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK 3. TRINN 2013/2014

ÅRSPLAN I ENGELSK 3. TRINN 2013/2014 ÅRSPLAN I ENGELSK 3. TRINN 2013/2014 UKE 34 35 Elevene skal kunne Bruke tall i kommunikasjon. Hilse, stille spørsmål og svare på enkle muntlige spørsmål. Forstå enkle instruksjoner på engelsk. Uttrykke

Detaljer

slebø oppvekstsenter

slebø oppvekstsenter Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag: Engelsk Trinn: 2 Lærer: Marit Valle Tidsrom Tema Lærestoff / læremidler Hele året 35-37 The colours og the weather. Lære engelske fraser for å Læreboka English

Detaljer

Fagplan Engelsk 2010/2011. Trinn 3

Fagplan Engelsk 2010/2011. Trinn 3 Fagplan Engelsk 2010/2011. Trinn 3 Måned Kompetansemål K06 Læringsmål / Delmål Kap. Fra arbeidsbok Kjennetegn på måloppnåelse / kriterier August Identifisere områder der han/hun har nytte av engelsk Bruke

Detaljer

Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole. Lærer: Lisa R. Nilsen. Læreverk Stairs 7

Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole. Lærer: Lisa R. Nilsen. Læreverk Stairs 7 Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole Lærer: Lisa R. Nilsen Læreverk Stairs 7 Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av

Detaljer

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i engelsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/eng1-03 Formål Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

4.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 1

4.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 1 1 4.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 1 Elevene skal kunne: - bruke engelsk ordstilling og tegnsetting - velge læringsstrategier tilpasset formålet - bruke kilder - bruke hjelpemidler - vurdere eget arbeid og

Detaljer

Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida.

Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. Skoleåret: 2017-2018 Faglærer: Randi Meyer ÅRSPLAN I ENGELSK 7.klasse Emne/ tema

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 3. TRINN 2015/2016

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 3. TRINN 2015/2016 34 35 36 37 38 39 40 Språklæring Identifisere situasjoner der det kan være nyttig eller nødvendig å kunne engelsk Samtale med eget arbeid med å lære engelsk Finne likheter mellom ord og uttrykksmåter i

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4. TRINN 2014 / 2015. Utarbeidet av: Hilde E. Lewin Warren Læreverk: Stairs 4 UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 35 36 37 38 39 40 Repetisjon fra 3. klasse.

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Kunne utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket. Kunne undersøke likheter

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter/momenter fra lokal læreplan

Grunnleggende ferdigheter/momenter fra lokal læreplan Årsplan engelsk Uke Tema fra Stairs Kompetansemål fra kunnskapsløftet Grunnleggende ferdigheter/momenter fra lokal læreplan Innhold/arbeidsmåter/evt praktiske aktiviteter/vfl/to 33 34 35 36 37 38 39 40

Detaljer

Læreplan i engelsk - kompetansemål

Læreplan i engelsk - kompetansemål Læreplan i engelsk - kompetansemål Kompetansemål etter 4. årstrinn Språklæring Hovedområdet språklæring dreier seg om hva det innebærer å lære et nytt språk, å lære det engelske språket, og å se sammenhenger

Detaljer

LOKAL FAGPLAN ENGELSK 1.-7. TRINN

LOKAL FAGPLAN ENGELSK 1.-7. TRINN LOKAL FAGPLAN ENGELSK -7. TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I engelsk forstås grunnleggende

Detaljer

Fra læreplan - formål, grunnleggende ferdigheter, hovedområder og

Fra læreplan - formål, grunnleggende ferdigheter, hovedområder og Fra læreplan - formål, grunnleggende ferdigheter, hovedområder og kompetansemål nasjonalt til årsplan - tema, handlingsmål og vurdering lokalt. Utdrag fra formålet med engelskfaget. Engelsk er et verdensspråk.

Detaljer

Lokal Læreplan i engelsk for Drammensskolen 2013-14. Trinn 1 Periodeplan 1. Engelsk. Trinn 1-7

Lokal Læreplan i engelsk for Drammensskolen 2013-14. Trinn 1 Periodeplan 1. Engelsk. Trinn 1-7 Trinn 1 Periodeplan 1 Engelsk Lokal læreplan Trinn 1-7 1 Trinn 1 Periodeplan 1 Trinn 1 Periodeplan 1 1 2 Trinn 1 Periodeplan 1 Trinn 1 Gjennomgående læringsmål for alle periodene Elevene skal kunne: bruke

Detaljer

Lokal læreplan i fransk, Huseby skole. Fransk 8. trinn

Lokal læreplan i fransk, Huseby skole. Fransk 8. trinn Lokal læreplan i, Huseby skole Fransk 8. trinn Introduksjon - hilse og ta farvel - spørre hvordan det går - telle fra 0 til 20 - presentere seg selv: jeg heter, jeg bor, jeg er norsk, jeg er år Alfabetet

Detaljer

Innhald/Lærestoff/Gram matikk Elevane skal arbeida med: STAIRS 6: CHAPTER 1: Radio Ratpack Media, radiosending frå rottene i kloakken.

Innhald/Lærestoff/Gram matikk Elevane skal arbeida med: STAIRS 6: CHAPTER 1: Radio Ratpack Media, radiosending frå rottene i kloakken. Fag: Engelsk Læreverk: Stairs, Cappelen Klasse/trinn: 6 Skuleåret: 2016-17 Lærar: Marianne Vee Hellebø, Silje Indrebø Ylvisåker Tid Veke: Kompetansemål Elevane skal kunne: 33-40 SPRÅKLÆRING identifisere

Detaljer

Chapter 1 Radio Ratpack

Chapter 1 Radio Ratpack Chapter 1 Radio Ratpack Medier. Radiosending fra rottene i kloakken Gloser Textbook side 193-194 Kompetansemål i Kunnskapsløftet Språklæring Bruke grunnleggende begreper fra grammatikk og tekstbygging

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4. TRINN 2014 / 2015. Utarbeidet av: Dagfinn/ Espen Læreverk: Stairs 4 UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 35 36 37 38 39 40 Repetisjon fra 3. klasse. Bli

Detaljer

Forslag til revidert læreplan i engelsk

Forslag til revidert læreplan i engelsk Forslag til revidert læreplan i engelsk Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i faget:

Grunnleggende ferdigheter i faget: Årsplan i engelsk - 5. klasse 2014-2015 Antall timer pr : 3 time Lærere: Randi Minnesjord Lærerverk: 5 Grunnleggende ferdigheter i faget: Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de

Detaljer

Obj113. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Chapter 2: Our fourlegged

Obj113. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Chapter 2: Our fourlegged Obj113 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i engelsk for 8. trinn 2013/14 Læreverk: New Flight 1/ New Flight 1 Extra, Cappelen Med forbehold om endringer! TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER

Detaljer

7.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 1

7.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 1 1 7.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 1 Eleven skal kunne: - bruke engelsk ordstilling og tegnsetting - velge læringsstrategier tilpasset formålet - bruke kilder - bruke hjelpemidler - vurdere eget arbeid og egen

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER (Gjelder for hver periode)

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER (Gjelder for hver periode) RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i engelsk for 7. trinn 2015/16 Læreverk: Stairs 7, Cappelen: Textbook, Workbook, Cd og Digital ressurssider. - http://stairs.cappelen.no Elevene har tekstbok, arbeidsbok

Detaljer

KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN ENGELSK

KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN ENGELSK KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN ENGELSK Språklæring Hovedområdet språklæring dreier seg om hva det innebærer å lære et nytt språk, å lære det engelske språket, og å se sammenhenger mellom engelsk, morsmål

Detaljer

Årsplan i Engelsk, 7. trinn

Årsplan i Engelsk, 7. trinn Årsplan i Engelsk, 7. trinn Periode og tema Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: 34-39 Down under, Australia p. 6-39 + Aboriginies p. 57-63 - identifisere noen språklige

Detaljer

Årsplan i engelsk - 6. klasse 2015-2016

Årsplan i engelsk - 6. klasse 2015-2016 Antall timer pr : 3 timer Lærer: Lisa R. Nilsen Læreverk: 6 Grunnleggende ferdigheter i faget: Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen.

Detaljer

Uke Kompetansemål fra kunnsakpsløftet Ferdighetsmål Lærebok: Quest Vurdering Everyday practice Språklæring:

Uke Kompetansemål fra kunnsakpsløftet Ferdighetsmål Lærebok: Quest Vurdering Everyday practice Språklæring: Årsplan for 3.trinn Fag: Engelsk Skoleåret 2017 /2018 Uke Kompetansemål fra kunnsakpsløftet Ferdighetsmål Lærebok: Quest Vurdering 33-34 Everyday practice 35-38 Språklæring: samtale om eget arbeid med

Detaljer

7.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 3

7.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 3 1 7.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 3 KOMPETANSEMÅL SPRÅKOPPLÆRING Målet for opplæringen er at eleven skal kunne: identifisere og bruke ulike situasjoner og læringsstrategier for å utvide egne ferdigheter i

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGS-MÅL INNHOLD METODE VURDER-ING 34

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGS-MÅL INNHOLD METODE VURDER-ING 34 ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 6. TRINN 2014/15. Utarbeidet av:kristiane Danielsen Læreverk: Stairs 6 textbook og Workbook cd og nettsted. UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGS-MÅL INNHOLD METODE VURDER-ING 34 35 36 37

Detaljer

Læreplan i engelsk for døve og sterkt tunghørte

Læreplan i engelsk for døve og sterkt tunghørte Læreplan i engelsk for døve og sterkt tunghørte Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 07. 12. 2010. Gjelder fra 01.08.2011 Gjelder til 31.07.2013 http://www.udir.no/kl06/eng2-02 Formål Det engelske

Detaljer

Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden:

Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012-2013 Fag: Engelsk År: 2012-13 Trinn og gruppe: 9.trinn Lærer: Utarbeidet av Monica Svarstad, Jørgen Ramsdal og Anita Heldal Uke Hovedtema Kompetansemål Delmål

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Periode 1: UKE 34- UKE 39 forstå og bruke et generelt ordforråd knyttet til forskjellige emner skrive en karikerende

Detaljer

Årsplan i engelsk 7. klasse 2016 og 2017 ved Skauen kristelige skole. Lærer: Randi Minnesjord. Læreverk Stairs 7

Årsplan i engelsk 7. klasse 2016 og 2017 ved Skauen kristelige skole. Lærer: Randi Minnesjord. Læreverk Stairs 7 Årsplan i engelsk 7. klasse 2016 og 2017 ved Skauen kristelige skole Lærer: Randi Minnesjord Læreverk Stairs 7 Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og

Detaljer

Lokal læreplan i engelsk 10

Lokal læreplan i engelsk 10 Lokal læreplan i engelsk 10 The Commmonwealth of Nations Forstå og bruke et generelt ordforråd knyttet til forskjellige emner (16) Drøfte levesett og omgangsformer i (Storbritannia), (USA), andre engelskspråklige

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i Engelsk for 5. trinn 2015/16. RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc)

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i Engelsk for 5. trinn 2015/16. RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i Engelsk for 5. trinn 2015/16 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER (skrive, lese, lytte og snakke) 34-40 It s my Life! - familie - hus og hjem - kjente fabler

Detaljer

ÅRSPLAN Laudal og Bjelland skole

ÅRSPLAN Laudal og Bjelland skole ÅRSPLAN 2016-2017 Laudal og Bjelland skole Fag: engelsk Klasse: 6. Lærer: Unni Grindland Kompetansemål 5.-7-årstrinn Språklæring Skriftlig kommunikasjon identifisere og bruke ulike og læringsstrategier

Detaljer

Læreplan i engelsk - kompetansemål

Læreplan i engelsk - kompetansemål Årstimetallet i faget: 57 ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I ENGELSK 3. TRINN Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

Årsplan Engelsk Årstrinn: 6. årstrinn Lisbeth S. Larsen

Årsplan Engelsk Årstrinn: 6. årstrinn Lisbeth S. Larsen Årsplan Engelsk 2016 2017 Årstrinn: 6. årstrinn Lærer: Lisbeth S. Larsen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Tema: Språklæring

Detaljer

4.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 2

4.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 2 1 4.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 2 KOMPETANSEMÅL SPRÅKLÆRING finne likheter mellom ord og uttrykksmåter i engelsk og eget morsmål bruke digitale ressurser og andre hjelpemidler i utforsking av språket MUNTLIG

Detaljer

HALVÅRSPLAN HØST 2016

HALVÅRSPLAN HØST 2016 HALVÅRSPLAN HØST 2016 FAG: ENGELSK KLASSE/GRUPPE: 9 TRINN SKOLE: KLEPP UNGDOMSSKOLE FAGLÆRERE: Signe Carlsen Marit Haga James Schjelderup HALVÅRSPLAN I ENGELSK HAUST 9. TRINN Høst 2016 Mål for opplæringen

Detaljer

ENGELSK ETTER KUNNSKAPSLØFTET FOR HAUKEDALEN SKOLE

ENGELSK ETTER KUNNSKAPSLØFTET FOR HAUKEDALEN SKOLE ENGELSK ETTER KUNNSKAPSLØFTET FOR HAUKEDALEN SKOLE Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I engelsk

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i faget, på 3. og 4.trinn (hentet fra Utdanningsdirektoratet sin hjemmeside):

Grunnleggende ferdigheter i faget, på 3. og 4.trinn (hentet fra Utdanningsdirektoratet sin hjemmeside): RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i engelsk for 3. og 4. trinn 2017/18 Grunnleggende ferdigheter i faget, på 3. og 4.trinn (hentet fra Utdanningsdirektoratet sin hjemmeside): Muntlige ferdigheter:

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4. TRINN 2017/2018

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4. TRINN 2017/2018 Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4. TRINN 2017/2018 Emne/ tema Back to school -numbers -food

Detaljer

Læreverk: New Flight 1/ New Flight 1 Extra, Cappelen, (Textbook, Workbook, Grammar)

Læreverk: New Flight 1/ New Flight 1 Extra, Cappelen, (Textbook, Workbook, Grammar) RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i engelsk for 8. trinn 2015/16 Læreverk: New Flight 1/ New Flight 1 Extra, Cappelen, (Textbook, Workbook, Grammar) Med forbehold om endringer! «Å kunne lese i engelsk

Detaljer

Lokal læreplan engelsk 6. trinn

Lokal læreplan engelsk 6. trinn Lokal læreplan engelsk 6. trinn Lærebok: Stairs Antall uker Uke 34-37 Kompetansemål (direkte fra læreplanen) Læringsmål Tema: Medier, radio 1. Språklæring Læringsstrategi Korlesing Strukturert tankekart

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i faget:

Grunnleggende ferdigheter i faget: Årsplan i engelsk - 5. klasse 2016-2017 Antall timer pr : 3 timer Lærere: Evelyn og Lisa R. Nilsen Læreverk: 5 Grunnleggende ferdigheter i faget: Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 9. TRINN SKOLEÅR Periode 1: UKE Kompetansemål: Kjennetegn for måloppnåelse:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 9. TRINN SKOLEÅR Periode 1: UKE Kompetansemål: Kjennetegn for måloppnåelse: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 33-39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 9. TRINN SKOLEÅR 2016-2017 Delta i enkle, spontane samtalesituasjoner Forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner

Detaljer