LOKAL FAGPLAN ENGELSK TRINN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOKAL FAGPLAN ENGELSK 1.-7. TRINN"

Transkript

1 LOKAL FAGPLAN ENGELSK -7. TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I engelsk forstås grunnleggende ferdigheter slik: Å kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig i engelsk er sentralt i utviklingen av engelsk språkkompetanse og går igjen i kompetansemålene for alle trinn. Disse ferdighetene er viktige redskaper i arbeidet med å forstå og ta i bruk engelsk i stadig mer varierte og krevende sammenhenger på tvers av kulturer og fagfelt. Muntlige ferdigheter innebærer både å kunne lytte og å kunne tale. Å kunne lese i engelsk er en del av den praktiske språkkompetansen og innebærer at en kan lese med forståelse, utforske og reflektere over stadig mer krevende tekster og slik skaffe seg innsikt på tvers av kulturer og fagfelt. Å utvikle leseferdighet på engelsk vil også bidra til å styrke leseferdigheten generelt. Å kunne regne i engelsk innebærer at en kan supplere regnekompetansen på morsmålet med de nødvendige uttrykk på engelsk. Å utnytte informasjon fra grafiske framstillinger, tabeller og statistikker er viktig for forståelse av engelske tekster. Å kunne bruke digitale verktøy i engelsk gir mulighet for autentisk bruk av språket og åpner for flere læringsarenaer for faget. Engelskspråklig kompetanse er i mange tilfeller en forutsetning for å kunne ta i bruk digitale verktøy. Samtidig kan bruk av digitale verktøy bidra til utvikling av engelsk språkkompetanse. Kildekritikk, opphavsrett og personvern er sentrale områder i digitale sammenhenger som også inngår i engelskfaget

2 Hovedområder for faget engelsk Språklæring Hovedområdet språklæring omfatter kunnskap om språket, språkbruk og innsikt i egen språklæring. Å kunne vurdere egen språkbruk, definere egne behov og velge strategier og arbeidsmåter er forutsetninger for å oppnå dette. Hovedområdet dreier seg om hva det innebærer å lære et nytt språk og om å se sammenhenger mellom engelsk, morsmål og andre språk. Kommunikasjon Hovedområdet kommunikasjon dreier seg om å bruke det engelske språket for å kommunisere. Kommunikasjon skjer gjennom lytting, lesing, skriving, forberedt muntlig produksjon og spontan muntlig samhandling, også med bruk av hensiktsmessige kommunikasjonsstrategier. Det omfatter også deltakelse på ulike sosiale arenaer, der trening i å beherske et økende antall sjangere og uttrykksformer står sentralt. God kommunikasjon forutsetter kunnskaper og ferdigheter i å bruke ordforråd og idiomatiske strukturer, uttale, intonasjon, rettskriving, grammatikk og oppbygging av setninger og tekster. Nye medier og utvikling av et språklig repertoar på tvers av fag og emner er sentrale i hovedområdet. Å vise høflighet og hensyn til gjeldende omgangsformer i ulike språkhandlinger er også et viktig element. Dette går hånd i hånd med tilpasning av språket til mottaker og situasjon, blant annet gjennom å skille mellom formelle og uformelle, skriftlige og muntlige stilnivåer. Kultur, samfunn og litteratur Hovedområdet kultur, samfunn og litteratur dreier seg om kulturforståelse i vid forstand. Det tar utgangspunkt i den engelsktalende verden og dekker sentrale emner knyttet til samfunnsliv, litteratur og andre kulturuttrykk. Hovedområdet dreier seg også om utvikling av kunnskap om engelsk som et verdensspråk med mange bruksområder. Arbeid med ulike typer tekster og kulturelle uttrykksformer er her sentralt for utvikling av språkferdigheter og forståelse for andres levesett, kulturer og livssyn. Samtidig kan litteraturlesing bidra til leseglede og opplevelse og legge grunnlag for ens egen personlige vekst, modning og kreativitet.

3 TRINN 2.TRINN 3.TRINN 4.TRINN 5.TRINN 6.TRINN 7.TRINN Kompetansemål TRINN Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Gi eksempler på situasjoner der det kan være nyttig å kunne noe engelsk 2. Finne ord og uttrykk som er felles for morsmålet og engelsk 3. Gi eksempler på engelske ord og uttrykk ut fra egne interesser Forstå og bruke en del vanlige engelske ord og fraser knyttet til nære omgivelser 6. Bruke de mest grunnleggende engelske språklyder og språkrytmer gjennom praktiskestetiske uttrykksmåter 7. Hilse, stille spørsmål og svare på enkle muntlige spørsmål Vurderingskriterier Kjennetegn på måloppnåelse: Språklæring Eleven skal vite at det finnes mange land og mange språk i verden 2. at engelsk er et av dem 3. at engelsk er et språk vi møter innen IKT Eleven skal kunne noen ord som er felles innen klasserommet 2. mat og drikke 3. kroppsdeler Eleven skal lære navn på noen ord og uttrykk på leker/spill. Kommunikasjon Eleven skal kunne navn på noen kroppsdeler 2. noen klasseromsord 3. noen dyr, spesielt kjæledyr 4. noen farger 5. dagene Eleven skal kunne korlese noen rim og regler 2. noen engelske sanger Eleven skal kunne hilse 2. noen enkle spørsmål og faste utrykk som passer til Idébanken

4 tema det jobbes med 3. Forstå enkle instruksjoner gitt på engelsk Eleven skal kunne 4. Gjenkjenne en del ord, uttrykk og enkle setninger i muntlige og skriftlige tekster følge enkle instruksjoner fra lærer Eleven skal kunne gjenkjenne noen ord og setninger knyttet til tema de har jobbet med 5. Bruke bokstaver og eksperimentere med å Eleven skal kunne skrive engelske ord og uttrykk sette sammen kjente ord 6. Bruke tall i kommunikasjon Elevene skal kunne tallbegrepene Bruke språket gjennom flere sanser og medier Eleven skal kunne dramatisere enkle dialoger Samtale om sider ved barns dagligliv i noen engelskspråklige land 2. Ta del i engelsk barnekultur og litteratur gjennom bruk av ord, bilder, musikk og bevegelse Kompetansemål 2. TRINN Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Gi eksempler på situasjoner der det kan være nyttig å kunne noe engelsk 2. Finne ord og uttrykk som er felles for morsmålet og engelsk 3. Gi eksempler på engelske ord og uttrykk ut fra egne interesser Kultur, samfunn og litteratur Eleven skal lære om likheter og ulikheter ved høytider og hverdag Eleven skal kunne noen engelske leker, regler og sanger. Vurderingskriterier Kjennetegn på måloppnåelse Språklæring Snakke om ferie og reiser til fremmede land. Besøk fra andre land. Hobbyer, f.eks idrettsuttrykk. Reiseord som taxi, camping osv. Idébanken

5 Kommunikasjon Forstå og bruke en del vanlige engelske ord og Utvider ordforrådet i emnene fra gruppe fraser knyttet til nære omgivelser 2. Bruke de mest grunnleggende engelske Rim og regler språklyder og språkrytmer gjennom praktiskestetiske uttrykksmåter 3. Hilse, stille spørsmål og svare på enkle Is it..? -spørsmål. Positivt og negativt svar. Spørsmål muntlige spørsmål som passer til tema det jobbes med. 4. Forstå enkle instruksjoner gitt på engelsk Utvide vanskelighetsgrad og ordforråd i instruksjoner fra gruppe. 5. Gjenkjenne en del ord, uttrykk og enkle Gjenkjenne ord og setninger knyttet til tema de har setninger i muntlige og skriftlige tekster jobbet med. 6. Bruke bokstaver og eksperimentere med å skrive engelske ord og uttrykk 7. Bruke tall i kommunikasjon Tallene How many? 8. Bruke språket gjennom flere sanser og medier Kultur, samfunn og litteratur Samtale om sider ved barns dagligliv i noen engelskspråklige land 2. Ta del i engelsk barnekultur og litteratur gjennom bruk av ord, bilder, musikk og bevegelse Lære engelske regler og sanger. Leker som Simon says

6 Kompetansemål 3. TRINN Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Vurderingskriterier Kjennetegn på måloppnåelse Idébanken Identifisere områder der han/hun har nytte av engelsk 2. Finne likheter mellom ord og uttrykksmåter i engelsk og eget morsmål 3. Bruke ordbøker og andre hjelpemidler i egen språklæring Språklæring Identifisere områder der han/hun har nytte av engelsk Finne likheter mellom ord og uttrykksmåter i engelsk og eget morsmål Kommunikasjon Forstå og bruke vanlige engelske ord og Utvide ordforråd både med talte og skrevne gloser. I uttrykk knyttet til dagligliv, fritid og interesser, perioder jobbe systematisk med gloseinnlæring, for både muntlig og skriftlig eksempel lære 3-5 gloser i uka i perioder. 2. Lese noe skrevet tekst 3. Utvide vokabularet om dyr, klær, hobbyer og hverdagslige situasjoner 2. Bruke det grunnleggende lydsystemet Lære bevisst bruk av engelske språklyder som avviker fra 3. Bruke noen vanlige grammatiske strukturer, småord, enkle setningsmønstre og stavemåter 4. Bruke enkle muntlige fraser for å få hjelp til å forstå og bli forstått 5. Forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen disse er brukt i 6. Forstå hovedinnholdet i enkle muntlige framstillinger om kjente emner norsk som w, th, dg Bli kjent med grammatiske strukturer som eiendomspronomen (your, my), flertalls s, bestemt/ubestemt artikkel (the, a, an). Lære grunnleggende fraser og spørsmål som How much is How many, Where is, Can you Lytte til kjente tekster på engelsk. F.eks eventyr som The Three Billygoats Gruff

7 7. Bruke noen høflighetsuttrykk og delta i enkle dagligdagse dialoger 8. Bruke noen faste uttrykk som er vanlige i kjente situasjoner, både muntlig og skriftlig 9. Utrykke seg gjennom drama, rollespill og improvisasjon 10. Lese og forstå hovedinnholdet i tekster om kjente emner 1 Skrive korte beskjeder og enkle setninger som beskriver, forteller og spør 12. Angi priser, mengder og størrelser Øve tallene Bruke digitale verktøy for å finne informasjon Bruke pc, spill og skape tekst Å lære og å praktisere høflighetsfraser og uttrykk som Good morning / afternoon /evening, Have a nice day Rollespill fra dagligsituasjoner som f.eks. butikk. 2. Dramatisere kjente fortellinger som f.eks. The Three Billygoats Gruff Emner som: familie, husdyr, været, bondegården Kultur, samfunn og litteratur Gi noen eksempler på engelskspråklige land Storbritannia og USA 2. Sammenligne noen sider ved levesett, Sammenlign jul og påske i Norge og Storbritannia og tradisjoner og skikker i Norge og USA engelskspråklige land 3. Delta i framføring av engelskspråklige rim, regler, sanger og fortellinger 4. Gi uttrykk for egne tanker og følelser i møte med engelskspråklig litteratur og barnekultur 5. Lage egne muntlige eller skriftlige tekster inspirert av engelskspråklig litteratur og barnekultur Dramatisere. 2. Lage egne replikker 3. Lage rim

8 Kompetansemål 4. TRINN Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Identifisere områder der han/hun har nytte av engelsk 2. Finne likheter mellom ord og uttrykksmåter i engelsk og eget morsmål 3. Bruke ordbøker og andre hjelpemidler i egen språklæring Vurderingskriterier Kjennetegn på måloppnåelse Språklæring Nytte av å gjøre seg forstått ved restaurantbesøk og handel i butikk. 2. Muligheten for å skaffe seg brevvenner. Slang og fraser Lære å slå opp i og bruke ordlister både i bokform og på data. Kommunikasjon Forstå og bruke vanlige engelske ord og uttrykk Lære 4 10 gloser per uke i tilknytning til tema eller tekst knyttet til dagligliv, fritid og interesser, både 2. Lese engelsk tekst omtrent ukentlig muntlig og skriftlig 3. Lære klokka 4. Utvide vokabularet 2. Bruke det grunnleggende lydsystemet Fokus på riktig intonasjon- og setningsmelodi 3. Bruke noen vanlige grammatiske strukturer, småord, enkle setningsmønstre og stavemåter 4. Bruke enkle muntlige fraser for å få hjelp til å forstå og bli forstått Repetere grammatikk. 2. Bruk av spørreord (inkludert kortformer) 3. is /are / am (inkl. kortformer) 4. Relative pronomen. Spørre og svare om tid. 2. Beherske spørreord (med kortformer) og tilhørende setningsstruktur. 5. Forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen disse er brukt i 6. Forstå hovedinnholdet i enkle muntlige Lytte til kjente tekster på engelsk. framstillinger om kjente emner 7. Bruke noen høflighetsuttrykk og delta i enkle Å lære og å praktisere høflighetsfraser og uttrykk Here Idébanken

9 dagligdagse dialoger you are, thank you, please, excuze me 8. Bruke noen faste uttrykk som er vanlige i kjente situasjoner, både muntlig og skriftlig 9. Utrykke seg gjennom drama, rollespill og Rollespill fra dagligsituasjoner og engelske tekster. improvisasjon 10. Lese og forstå hovedinnholdet i tekster om Emner som: År, klokka, ville dyr kjente emner 2. Byen London 1 Skrive korte beskjeder og enkle setninger som beskriver, forteller og spør 12. Angi priser, mengder og størrelser Kunne tallene Priser. 13. Bruke digitale verktøy for å finne informasjon og skape tekst Bruke pc. 2. Tekstbehandling og internett. Kultur, samfunn og litteratur Gi noen eksempler på engelskspråklige land Canada og Australia 2. Sammenligne noen sider ved levesett, Valentine og Halloween tradisjoner og skikker i Norge og engelskspråklige land 3. Delta i framføring av engelskspråklige rim, regler, sanger og fortellinger 4. Gi uttrykk for egne tanker og følelser i møte Winnie the Pooh AA Milne, Tales of -bøkene til med engelskspråklig litteratur og barnekultur Beatrix Potter 5. Lage egne muntlige eller skriftlige tekster Dramatisere. inspirert av engelskspråklig litteratur og 2. Lage egne replikker. barnekultur 3. Fortsette på en påbegynt tekst

10 Kompetansemål 5. TRINN Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Identifisere og bruke ulike situasjoner for å utvide egne engelskferdigheter 2. Gi eksempler på ulike måter å lære engelske ord og uttrykk på 3. Identifisere noen språklige likheter og forskjeller mellom engelsk og eget morsmål 4. Bruke grunnleggende begreper fra grammatikk og tekstbygging 5. Beskrive eget arbeid med å lære engelsk 6. Bruke digitale og andre hjelpemidler i egen språklæring Beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner Vurderingskriterier Kjennetegn på måloppnåelse: Språklæring Elever skal få medvirke i valg av noen tema det skal jobbes med. 2. Utgangspunkt i deres interessefelt og hverdag. Elevene skal bli bevisste på mulige områder. F.eks. innen media, hverdagssituasjoner og fritidsaktiviteter. Begynne å se likheter mellom germanske språk, f.eks. hus-house. 2. Finne importerte og eksporterte ord (fremmedord) 3. Likheter mellom ulike språk i Europa. 4. Finne ord vi har lånt fra andre språk og ord folk i andre land har lånt fra oss Elevene skal ha kjennskap til infinitiv, presens og preteritum. 2. Relative pronomen 3. Gradbøying av adjektiv i postitiv, komparativ og superlativ 4. De mest brukte preposisjonene som f.eks. in, behind, in front of, next to, under, on 5. Bli kjent med ulike ordklasser Bruke ordliste. Bruke engelsk stavekontroll i word. 2. Pedagogiske dataprogram. Kommunikasjon Utvidelse av ordforråd. 2. Regelmessig innlæring av gloser, ca pr uke Idébanken

11 2. Bruke grunnleggende regler og mønstre for uttale, intonasjon, rettskriving, grammatikk og ulike setningstyper Begynne å lære lydskrift. 2. Intonasjon og ordstilling ved spørresetninger. 3. Arbeide med korrekt setningsbygging. 4. Anvende innlærte grammatiske ferdigheter. 3. Uttrykke seg muntlig og skriftlig for å få hjelp til å forstå og bli forstått 4. Forstå ulike muntlige og skriftlige framstillinger om selvvalgte emner 5. Delta i samtaler knyttet til dagligdagse Eksempler på aktuelle situasjoner: tradisjoner, skikker, situasjoner fritid og hobby. 6. Bruke høflighetsuttrykk og situasjonsrelaterte Videreføre "Here you are, thank you, please, excuse me". uttrykk tilpasset ulike sammenhenger 2. Finne dagligdagse situasjoner hvor dette praktiseres. 7. Uttrykke egen mening om ulike emner Læringsstrategier 8. Bruke lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formålet 9. Gi en kort muntlig og skriftlig presentasjon av Elevene skal presentere et tema/emne på engelsk. Først et emne lages det skriftlig, så framføres det muntlig for klassen 10. Lese og forstå tekster av ulik lengde og i ulike Eksempler på sjangre de kan møte: dikt, poptekster, sjangere brev, eventyr 1 Skrive tekster som forteller, beskriver eller Eksempler på beskjeder kan være handleliste, formidler beskjeder oppskrifter, ta imot telefonbeskjeder 12. Uttrykke seg om valuta, mål og vekt 13. Bruke digitale verktøy for å finne informasjon Bruke søkemotor og søke på engelske sider. og som redskap for å lage tekster 2. Anvende word og pedagogisk programvare. Kultur, samfunn og litteratur Fortelle om noen personer, steder og Kunne finne og presentere stoff om personer, steder og begivenheter fra engelskspråklige land begivenheter fra engelskspråklige land 2. Sammenligne levesett og omgangsformer i 2. f.eks fritid, høytid, familieliv ulike kulturer i engelskspråklige land og i Norge, deriblant den samiske 3. Lese og fortelle om engelskspråklig barne- og 3. Enkle sakprosatekster, julesanger, viser, vitser, gåter, dikt

12 ungdomslitteratur fra ulike medier og sjangere, inkludert prosa og dikt 4. Sammenligne personer og innhold i et utvalg av engelskspråklige barnebøker 5. Gi uttrykk for egne reaksjoner på film, bilder og musikk 6. Uttrykke seg på en kreativ måte, inspirert av engelskspråklig litteratur fra forskjellige sjangere og medier Kompetansemål 6. TRINN Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Identifisere og bruke ulike situasjoner for å utvide egne engelskferdigheter 2. Gi eksempler på ulike måter å lære engelske ord og uttrykk på 3. Identifisere noen språklige likheter og forskjeller mellom engelsk og eget morsmål 4. Bruke grunnleggende begreper fra grammatikk og tekstbygging 5. Beskrive eget arbeid med å lære engelsk 6. Bruke digitale og andre hjelpemidler i egen språklæring og korte utdrag av barnebøker. Vurderingskriterier Kjennetegn på måloppnåelse: Språklæring Elever skal på medvirke i valg av noen tema det skal jobbes med. Utgangspunk i deres interessefelt og hverdag. Elevene skal bli bevisste på mulige områder. F.eks. innen media, hverdagssituasjoner og fritidsaktiviteter. Begynne å se likheter mellom germanske språk, f.eks. wh- i spørreord. Finne importerte og eksporterte ord (fremmedord) 2. Likheter mellom ulike språk i Europa. Elevene skal ha kjennskap til perfektum. 2. Regelrette og uregelrette verb. 3. Refleksive pronomen, adverb. 4. Utvide med flere preposisjoner. 5. Lære mer om ordklassene Bruke ordliste. Bruke engelsk stavekontroll i word. Pedagogiske dataprogram. Idébanken

13 Beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner 2. Bruke grunnleggende regler og mønstre for uttale, intonasjon, rettskriving, grammatikk og ulike setningstyper 3. Uttrykke seg muntlig og skriftlig for å få hjelp til å forstå og bli forstått 4. Forstå ulike muntlige og skriftlige framstillinger om selvvalgte emner 5. Delta i samtaler knyttet til dagligdagse situasjoner 6. Bruke høflighetsuttrykk og situasjonsrelaterte uttrykk tilpasset ulike sammenhenger 7. Uttrykke egen mening om ulike emner 8. Bruke lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formålet 9. Gi en kort muntlig og skriftlig presentasjon av Kommunikasjon Utvidelse av ordforråd. 2. Regelmessig innlæring av gloser, ca pr uke Kunne forstå enkel lydskrift. 2. Arbeide med korrekt setningsbygging. 3. Binde sammen leddsetninger. 4. Anvende innlærte grammatiske ferdigheter Eksempler på aktuelle situasjoner kan være: brevveksling, historie og geografi Videreføre "Here you are, thank you, please, excuse me". Finne dagligdagse situasjoner hvor dette praktiseres. Læringsstrategier. Elevene skal presentere et tema/emne på engelsk. Først et emne lages det skriftlig, så framføres det muntlig for klassen 10. Lese og forstå tekster av ulik lengde og i ulike Eksempler på sjangre de kan møte: dikt, poptekster, sjangere brev, eventyr. Oversette tekster til norsk, f.eks. fra sanger og dikt. 1 Skrive tekster som forteller, beskriver eller Eksempler på beskjeder kan være handleliste, formidler oppskrifter, ta imot telefonbeskjeder 12. Uttrykke seg om valuta, mål og vekt 13. Bruke digitale verktøy for å finne informasjon og som redskap for å lage tekster Bruke søkemotor og søke på engelske sider. Anvende word og pedagogisk programvare. Kultur, samfunn og litteratur Fortelle om noen personer, steder og Kunne finne og presentere stoff om personer, steder og

14 begivenheter fra engelskspråklige land 2. Sammenligne levesett og omgangsformer i ulike kulturer i engelskspråklige land og i Norge, deriblant den samiske 3. Lese og fortelle om engelskspråklig barne- og ungdomslitteratur fra ulike medier og sjangere, inkludert prosa og dikt 4. Sammenligne personer og innhold i et utvalg av engelskspråklige barnebøker 5. Gi uttrykk for egne reaksjoner på film, bilder og musikk 6. Uttrykke seg på en kreativ måte, inspirert av engelskspråklig litteratur fra forskjellige sjangere og medier begivenheter fra engelskspråklige land f.eks fritid, høytid, familieliv Enkle sakprosatekster, julesanger, viser, vitser, gåter, dikt og korte utdrag av barnebøker. Kompetansemål 7. TRINN Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Identifisere og bruke ulike situasjoner for å utvide egne engelskferdigheter 2. Gi eksempler på ulike måter å lære engelske ord og uttrykk på 3. Identifisere noen språklige likheter og forskjeller mellom engelsk og eget morsmål 4. Bruke grunnleggende begreper fra grammatikk og tekstbygging Vurderingskriterier Kjennetegn på måloppnåelse: Språklæring Se likheter mellom germanske språk 2. Finne importerte og eksporterte ord.(fremmedord) 3. Grammatikalske likheter og forskjeller. Språklyder og intonasjon. Kunne grammatisk terminologi og sjangerord. Kunne terminologi om tekst som f.eks. avsnitt/paragraph, marg/margin, overskrift/headline Sette og vurdere egne mål for egen læring Bruke ordliste. Bruke engelsk stavekontroll i word. Pedagogiske dataprogram. Foto, film, pc. Idébanken

15 5. Beskrive eget arbeid med å lære engelsk 6. Bruke digitale og andre hjelpemidler i egen språklæring Beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner 2. Bruke grunnleggende regler og mønstre for uttale, intonasjon, rettskriving, grammatikk og ulike setningstyper 3. Uttrykke seg muntlig og skriftlig for å få hjelp til å forstå og bli forstått 4. Forstå ulike muntlige og skriftlige framstillinger om selvvalgte emner 5. Delta i samtaler knyttet til dagligdagse situasjoner 6. Bruke høflighetsuttrykk og situasjonsrelaterte uttrykk tilpasset ulike sammenhenger Utvidelse av ordforråd. Regelmessig innlæring av gloser, ca nye pr uke. Directions, uttrykke meninger, ris/ros etc Kommunikasjon Gjøre seg nytte av lydskrift i ordbøker. Gradvis skaffe seg bedre oversikt over intonasjon, virkemidler, strukturer og regler i språket. Være klar over forskjeller mellom britisk og amerikansk uttale og skrivemåte. Elevene skal ha god innsikt i bøying av alle engelske regelrette og uregelrette verb. Repetere fra tidligere trinn. Videreføre fra tidligere trinn 7. Uttrykke egen mening om ulike emner f.eks. nyheter, dagsaktuelle tema, tema som er tilpasset ulike årstrinn, bøker, film, trender. 8. Bruke lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier Læringsstrategier. tilpasset formålet 9. Gi en kort muntlig og skriftlig presentasjon av Elevene skal presentere et tema/emne på engelsk. Først et emne lages det skriflig, så framføres det muntlig for klassen 10. Lese og forstå tekster av ulik lengde og i ulike sjangere Eksempler på sjangere: enkle myter, sagn, poptekster, julesanger, viser, vitser, gåter, dikt, utdrag av barne og ungdomsbøker, aviser, tegneserier, sakprosatekster,

16 tekster fra media som intervju, artikler 1 Skrive tekster som forteller, beskriver eller Eksempler på beskjeder kan være handleliste, formidler beskjeder oppskrifter, ta imot telefonbeskjeder, skrive brev/sms/epost 12. Uttrykke seg om valuta, mål og vekt 13. Bruke digitale verktøy for å finne informasjon Bruke søkemotor og søke på engelske sider. Anvende og som redskap for å lage tekster word og pedagogisk programvare. Fortelle om noen personer, steder og begivenheter fra engelskspråklige land 2. Sammenligne levesett og omgangsformer i ulike kulturer i engelskspråklige land og i Norge, deriblant den samiske 3. Lese og fortelle om engelskspråklig barne- og ungdomslitteratur fra ulike medier og sjangere, inkludert prosa og dikt 4. Sammenligne personer og innhold i et utvalg av engelskspråklige barnebøker 5. Gi uttrykk for egne reaksjoner på film, bilder og musikk 6. Uttrykke seg på en kreativ måte, inspirert av engelskspråklig litteratur fra forskjellige sjangere og medier Kultur, samfunn og litteratur Kunne finne og presentere stoff om personer, steder og begivenheter fra engelskspråklige land f.eks fritid, høytid, familieliv, tradisjoner som f.eks. mat. Høytider og begivenheter de bør ha hørt om i løpet av - 7.trinn: Christmas, Easter, Valentine's Day, St.Patrick's Day, Halloween, Guy Fawkes' Night, Thanksgiving, Fourth of July. Aktuelle hendelser. Sakprosatekster, julesanger, viser, limericks, poptekster, vitser, aviser, tidsskrifter, filmatiseringer av barne- og ungdomsbøker, gåter, dikt og utdrag av barnebøker Se engelseke filmer uten tekst, arbeid med tekst i etterkant. Elevene kan gi uttrykk for meninger og reaksjoner på bilder, fillm, tekst og musikk både skriftlig og muntlig f.eks. gjenfortelle, dramatisere, lage tv-program, dikt, fortelling, avis, dans, bilder, kunst, film. Foto. Skal bruke tekster som inspirasjon til egen tekstskaping og kreative uttrykk

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I ENGELSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Forslag til revidert læreplan i engelsk

Forslag til revidert læreplan i engelsk Forslag til revidert læreplan i engelsk Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

Lokal plan. Elevene skal:

Lokal plan. Elevene skal: 1. TRINN Timer (totalt t) Hovedområder i faget og kompetansemål Elevene skal kunne: Språklæring gi eksempler på situasjoner der det kan være nyttig å kunne noe finne ord og uttrykk som er felles for morsmålet

Detaljer

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i engelsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/eng1-03 Formål Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Kommunal læreplan i engelsk

Kommunal læreplan i engelsk Kommunal læreplan i engelsk Utarbeidet av : Kari Gåre Gry Helstedt Håtveit Marit Vik Knudsen Anne Grete Ruhaven Hilde Sagedal Lene Sætra Tønnevold 1 Innledning Kunnskapsløftet har delt faget inn i språklæring,

Detaljer

Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole. Lærer: Lisa R. Nilsen. Læreverk Stairs 7

Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole. Lærer: Lisa R. Nilsen. Læreverk Stairs 7 Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole Lærer: Lisa R. Nilsen Læreverk Stairs 7 Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av

Detaljer

Årsplan Engelsk 6.trinn Byskgen skole 2012/2013

Årsplan Engelsk 6.trinn Byskgen skole 2012/2013 Årsplan Engelsk 6trinn Byskgen skole 2012/2013 Engelsk FORMÅL Det engelske språket er i bruk overalt I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer vi ikke langt uten engelsk Engelsk

Detaljer

KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN ENGELSK

KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN ENGELSK KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN ENGELSK Språklæring Hovedområdet språklæring dreier seg om hva det innebærer å lære et nytt språk, å lære det engelske språket, og å se sammenhenger mellom engelsk, morsmål

Detaljer

Årsplan. Crossroads 9A og B (Fag og Kultur)

Årsplan. Crossroads 9A og B (Fag og Kultur) Årsplan SKOLEÅR: 2014 /15 KLASSE/GRUPPE: 9. klasse FAG: Engelsk LÆREVERK: Crossroads 9A og B (Fag og Kultur) LÆRER: Lisa R. Nilsen Sted, dato underskrift KOMPETANSEMÅL ETTER 10. TRINN: Språklæring Hovedområdet

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK 6. trinn 2014/2015. Faglærer: Knut Brattfjord Læreverk: Stairs 6 (Textbook, Workbook og nettsted)

ÅRSPLAN I ENGELSK 6. trinn 2014/2015. Faglærer: Knut Brattfjord Læreverk: Stairs 6 (Textbook, Workbook og nettsted) ÅRSPLAN I ENGELSK 6. trinn 2014/2015 Faglærer: Knut Brattfjord Læreverk: Stairs 6 (Textbook, Workbook og nettsted) 1 Grunnleggende ferdigheter i faget (Fra læreplanverket for Kunnskapsløftet, revidert

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK Formål med faget Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan

Detaljer

ENGELSK 1.-10. TRINN MATEMATIKK 1.-10. TRINN NORSK 1.-10. TRINN

ENGELSK 1.-10. TRINN MATEMATIKK 1.-10. TRINN NORSK 1.-10. TRINN ENGELSK 1.-10. TRINN GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER HOVEDOMRÅDER 1.-10. TRINN KOMPETANSEMÅL I ENGELSK: 1.-2. ÅRSTRINN (K06) KOMPETANSEMÅL I ENGELSK: 3.-4. ÅRSTRINN (K06) KOMPETANSEMÅL I ENGELSK: 5.-7. ÅRSTRINN

Detaljer

LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK

LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK Sametinget LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK Høringsutkast 01.02.2013 Innhold Formål med faget...3 Hovedområder i faget...3...4...4...4 Samisk som andrespråk - Ulike varianter...5 Samisk som andrespråk

Detaljer

Innhold engelsk. Studieteknikk Samtaletrening. Setningsbygging.

Innhold engelsk. Studieteknikk Samtaletrening. Setningsbygging. 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2007: Engelsk Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig - å kunne uttrykke seg skriftlig - å kunne lese - å kunne regne - å kunne bruke digitale

Detaljer

Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Lærev erk

Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Lærev erk Fagplan i engelsk 5. trinn Elevene vil fra starten avlære hva ordet syntaks betyr. Foretrekker dette ordet fremfor setningsoppbygging (T.O.) Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Lærev erk I startgropa

Detaljer

LokaL LærepLan LærepLan 2012

LokaL LærepLan LærepLan 2012 Lokal læreplan trinn 8-10 Engelsk 8 Periodeplan 1: My life Kompetansemål Språklæring utnytte ulike situasjoner og strategier for å lære engelsk identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller

Detaljer

Kartleggingsmateriell. Språkkompetanse i grunnleggende norsk

Kartleggingsmateriell. Språkkompetanse i grunnleggende norsk Kartleggingsmateriell Språkkompetanse i grunnleggende norsk 2007 Utdanningsdirektoratet Design og produksjon: Magnolia design as Illustrasjoner: xxxxxxxxx Innledning Læreplan i grunnleggende norsk for

Detaljer

Fagplan i engelsk 7. trinn

Fagplan i engelsk 7. trinn Fagplan i engelsk 7. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til I startgropa Underveis I mål Chapter 1 Stairs 7 Eleven skal kunne: beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner

Detaljer

Årsplan for Spansk Trinn 10, 2013/2014 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos

Årsplan for Spansk Trinn 10, 2013/2014 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos Årsplan for Spansk Trinn 10, 2013/2014 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar

Detaljer

Sidsel Karlsen: Robinson finner sin øy, men hvor er Fredag? 1989. Billedvev

Sidsel Karlsen: Robinson finner sin øy, men hvor er Fredag? 1989. Billedvev Sidsel Karlsen: Robinson finner sin øy, men hvor er Fredag? 1989. Billedvev ENGELSK SIDE 222 ENGELSK INNLEDNING Fagets plass i skolen For et lite språksamfunn som det norske er gode språkkunnskaper av

Detaljer

Årsplan for Spansk Trinn 10, 2013/2014 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos

Årsplan for Spansk Trinn 10, 2013/2014 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos Årsplan for Spansk Trinn 10, 2013/2014 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar

Detaljer

Årsplan for Spansk, 2013/2014 9 trinn Lærer: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos dos

Årsplan for Spansk, 2013/2014 9 trinn Lærer: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos dos Årsplan for Spansk, 2013/2014 9 trinn Lærer: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos dos Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene

Detaljer

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Gjelder fra 01.08.2006 Gjelder til 31.07.2009 http://www.udir.no/kl06/nor3-01 Formål Norsk for elever med samisk som førstespråk er et fag for kulturforståelse,

Detaljer

Årsplan i engelsk - 6. klasse 2015-2016

Årsplan i engelsk - 6. klasse 2015-2016 Antall timer pr : 3 timer Lærer: Lisa R. Nilsen Læreverk: 6 Grunnleggende ferdigheter i faget: Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen.

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i faget:

Grunnleggende ferdigheter i faget: Årsplan i engelsk - 5. klasse 2014-2015 Antall timer pr : 3 time Lærere: Randi Minnesjord Lærerverk: 5 Grunnleggende ferdigheter i faget: Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Forbedende kurs for språklige minoriteter er et tilbud for elever som har gjennomført norsk grunnskole

Detaljer

Lokal læreplan i fremmedspråk. Sunnland skole 2012-2013

Lokal læreplan i fremmedspråk. Sunnland skole 2012-2013 Lokal læreplan i fremmedspråk Sunnland skole 2012-2013 Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket Undersøke likheter og

Detaljer

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i norsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/nor1-05 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon,

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende

Detaljer